Zamówienia publiczne Wacław Kozerski

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zamówienia publiczne Wacław Kozerski"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Temat: ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG WOJEWÓDZKICH WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W SEZONIE 2009/ DROGI ADMINISTROWANE PRZEZ REJON DRÓG WOJEWÓDZKICH W JAKUBOWICACH Z PODZIAŁEM NA 5 ZADAŃ Zamawiający: ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH REJON DRÓG WOJEWÓDZKICH JAKUBOWICE Opracował: Zamówienia publiczne Wacław Kozerski Tryb Postępowania: PRZETARG NIEOGRANICZONY Zatwierdził Kierownik RDW Edward Krzek Dnia

2 S P I S Z AW AR T OŚCI 1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - część opisowa 2. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - zał. nr 1 SIWZ - wykaz zadań zał. nr 1 ST - standardy zimowego utrzymania - zał. nr 2 ST - wykaz chodników do zimowego utrzymania zał. nr 3 ST 3. Wzór oferty - zał. nr 2 4. Oświadczenie Wykonawcy - zał. nr 3 SIWZ 5. Wykaz wykonanych usług - zał. nr 4 6. Formularze cenowe - zał. nr Projekt umowy - zał. nr 6 SIWZ 2

3 Zamawiający: Dróg Wojewódzkich w Krakowie, Rejon Dróg Wojewódzkich w Jakubowicach Jakubowice 75, Proszowice tel./fax. (012) , Adres Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest się w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz ze zmianami DZ.U. z 2008 r. Nr 171, poz ) zwanej dalej Ustawa oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy. I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Nazwa zamówienia: Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich Województwa Małopolskiego w sezonie 2009/ drogi administrowane przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Jakubowicach, z podziałem na 5 zadań 1. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie przejezdności oraz ograniczenie zakłóceń płynności ruchu drogowego wywołanych śliskością zimową oraz czynności dodatkowe jak odśnieżanie i zwalczanie śliskości na chodnikach przy drogach, odśnieżanie chodników na obiektach mostowych. Do zimowego utrzymania dróg zalicza się m.in: działania organizacyjno techniczne przygotowanie materiałów do usuwania śliskości (przez usuwanie rozumie się również zapobieganie) usuwanie śniegu z dróg usuwanie śliskości zimowej poprzez stosowanie środków chemicznych lub materiałów niechemicznych (uszorstniających) prace porządkowe po sezonie zimowym oraz czynności dodatkowe: odśnieżanie i zwalczanie śliskości na chodnikach przy drogach, odśnieżanie chodników na obiektach mostowych i przepustach dyspozycyjność w całym sezonie zimowym 2009/2010 Szczegółowy zakres zamówienia, warunki wykonania oraz warunki odbioru przedmiotu umowy określa Specyfikacja Techniczna (ST) zał. nr 1 SIWZ wraz ze standardami utrzymania dróg wojewódzkich w okresie zimowym zał. nr 1 ST oraz Wykaz zadań zimowego utrzymania dróg zał. nr 2 ST. i Wykaz chodników do zimowego utrzymania zał. Nr 3 ST. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): Przedmiot główny: Usługi odśnieżania Dodatkowy przedmiot: Usługi usuwania oblodzeń 2. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających zgodnie z art. 67 ust.1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień Publicznych 3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, tzn. na dowolną ilość zadań. 4. Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty przewidującej odmienny niż określony w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sposób wykonania (oferta wariantowa). 5. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: sezon zimowy 2009/2010 od r. do r. Warunkiem obowiązywania umowy w 2010, roku jest uzyskanie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Województwa Małopolskiego. W przypadku braku zabezpieczenia środków finansowych, strony rozwiążą umowę za wzajemnym porozumieniem, przy czym Wykonawca nie będzie uprawniony do zgłaszania i nie będzie zgłaszał żadnych roszczeń z tego tytułu. 6. Zamawiający nie dopuszcza Podwykonawstwa. II. WARUNKI JAKIE MUSZĄ SPEŁNIAĆ WYKONAWCY 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. (1) wykazać się wykonaniem ZUD na długości co najmniej łącznie 10 km na drogach krajowych, wojewódzkich lub powiatowych w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 24 Ustawy Prawo zamówień publicznych, e) a w szczególności muszą: - być ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 3. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków wg formuły spełnia nie spełnia w oparciu o wymagane w cz. III SIWZ dokumenty. Niespełnienie przez wykonawcę chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania. O f ertę W yk onawc y w yk luczo neg o uzn aje się za odr zuconą. 3

4 4. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. 3. Wymagania postawione przez Zamawiającego Wykonawcy, musi spełniać każdy z Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, przy czym warunki w zakresie sytuacji ekonomicznofinansowej, doświadczenia, potencjału technicznego i osób mogą spełniać wspólnie. 5 Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Wykonawcy przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, przedstawią umowę regulującą współpracę wykonawców. III. WYMAGANE DOKUMENTY Wykonawcy składając ofertę na formularzu wg wzoru zał. nr 2 SIWZ, zobowiązani są złożyć następujące dokumenty: 1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - zał. nr 3 SIWZ. 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3. Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 4. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 4-8 Ustawy Pzp - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 5. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 9 Ustawy Pzp - wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (dotyczy Wykonawców, którzy w rozumieniu Ustawy z dnia r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych... Dz.U. nr 197 z 2002r. poz.1661 są podmiotami zbiorowymi). 6. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług zimowego utrzymania w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie odpowiadających swoim rodzajem i wartością usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie zał. nr 4 SIWZ (jako potwierdzenie warunku zapisanego w pkt. II.1.b.1 SIWZ) 7. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia jeżeli Wykonawca nie dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 8. Polisę albo inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. 9. Wypełniony formularz cenowy zał. nr Dowód wpłaty wadium. Ponadto Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia złożą Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W przypadku składania ofert na więcej niż jedno zadanie, formularz oferty ( załącznik nr 2) oraz formularz cenowy (załącznik nr ) należy sporządzić dla każdego zadania oddzielnie, pozostałe dokumenty mogą być złożone w jednym egzemplarzu. Oferty na wszystkie zadania można złożyć w jednej kopercie (opakowaniu). Wymagane dokumenty mogą być złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku, gdy przedstawiona kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości co do jej prawidłowości Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów o których mowa: 1) w pkt. III/2,3,5 SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. b) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienia, odroczenia lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie 4

5 2) w pkt III/4 SIWZ składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust1 pkt 4-8 ustawy. Dokumenty, o których mowa w pkt 1) a) i c) oraz 2) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1) i 2) zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Wymagane dokumenty mogą być złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku, gdy przedstawiona kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości co do jej prawidłowości zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu. IV. INFORMACJE PROCEDURALNE 1. Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące prowadzonego postępowania należy kierować na adres Zamawiającego. Do kontaktu z wykonawcami uprawnieni są: - zagadnienia merytoryczne w godz : Henryk Koprowski - pok.nr.6 tel zagadnienia proceduralne w godz : Wacław Kozerski - pok.nr.6 tel W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują, pisemnie lub faksem. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie później niż sześć dni przed upływem terminu składania ofert. 4. W przypadku wniesienia zapytania dotyczącego postępowania, zamawiający prześle treść wyjaśnienia wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści ją na stronie internetowej Zamawiającego. 5. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu do składania ofert zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji przekaże niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ i zamieści jej treść na stronie internetowej Zamawiającego przy ogłoszeniu o niniejszym zamówieniu. 6. Jeżeli zmiana treści specyfikacji prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 7. Jeżeli w wyniku zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści informacje na stronie internetowej. 8. Oferty, które złożone zostały po terminie określonym w pkt. V.3 SIWZ zostaną zwrócone bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. 9. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o ich wprowadzeniu lub o wycofaniu oferty przed upływem terminu do składania ofert. Powiadomienie powinno być opieczętowane i dostarczone w zamkniętej, zapieczętowanej kopercie z napisem określonym w opisie sposobu przygotowania ofert i oznaczonej dodatkowo napisem ZMIANA lub WYCOFANIE. 10. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, pok Otwarcie ofert jest jawne. 12. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 13. Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu realizacji zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. Informacje te, odnotowane zostaną w protokole otwarcia ofert. 14. Informacje, o których mowa w pkt.13, Zamawiający przekaże wykonawcom, którzy nie byli obecni na otwarciu ofert, na ich wniosek. 15. W toku badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów o których mowa w art. 25 ust. 1 lub treści złożonych ofert. 16. Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych w SIWZ oświadczeń lub dokumentów, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli oświadczenia i dokumenty zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 17. Zamawiający poprawi w ofercie: - oczywiste omyłki pisarskie. - oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, 5

6 a w szczególności : 1) w przypadku mnożenia cen jednostkowych i liczby jednostek miar : a) jeżeli obliczona cena nie odpowiada iloczynowi ceny jednostkowej oraz liczby jednostek miar, przyjmuje się,że prawidłowo podano liczbę jednostek miar oraz cenę jednostkową, b) jeżeli cenę jednostkową podano rozbieżnie słownie i liczbą, przyjmuje się,że prawidłowo podano liczbę jednostek miar i ten zapis ceny jednostkowej, który odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny, 2) w przypadku sumowania cen za poszczególne części zamówienia : a) jeżeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen za części zamówienia, przyjmuje się,że prawidłowo podano ceny za części zamówienia, b) jeżeli cenę za część zamówienia podano rozbieżnie słownie i liczbą, przyjmuje się,że prawidłowo podano ten zapis, który odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny, c) jeżeli ani cena za część zamówienia podana liczbą, ani podana słownie nie odpowiadają obliczonej cenie, przyjmuje się,że prawidłowo podano ceny za część zamówienia wyrażone słownie, 3) w przypadku oferty z ceną określona za cały przedmiot zamówienia albo jego cześć ( cena ryczałtowa ): a) przyjmuje się,że prawidłowo podano cenę ryczałtową bez względu na sposób jej obliczenia, b) jeżeli cena ryczałtowa podana liczbą nie odpowiada cenie ryczałtowej podanej słownie przyjmuje się za prawidłową cenę ryczałtową podaną słownie, c) jeżeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen ryczałtowych, przyjmuje się, że prawidłowo podano poszczególne ceny ryczałtowe 4) omyłki rachunkowe wynikłe z nieprawidłowo dokonanych zaokrągleń do dwóch miejsc po przecinku, 5) omyłki rachunkowe w obliczeniu podatku VAT oraz ceny brutto z podatkiem VAT, jeżeli stawka podatku VAT została podana prawidłowo - Inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze SIWZ, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty a w szczególności: omyłki występujące w formularzach cenowych polegające na niezgodności z SIWZ w zakresie: określeniu jednostek miary, określeniu ilości jednostek miary. Zamawiający niezwłocznie powiadomi o poprawie omyłek Wykonawcę, którego oferta została poprawiona 18. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia zwróci się do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Zamawiający odrzuci ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnienia lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnienia wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 19. Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli: 1) jest niezgodna z Ustawą, 2) jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust.2 pkt 3 Ustawy, 3)jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 4)zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 5)została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub nie zaproszonego do składania ofert, 6)zawiera błędy w obliczeniu ceny, 7)wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust.2 pkt.3, 8)jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 20. Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi wykonawców,którzy złożyli oferty o: 1) wyborze najkorzystniejszej oferty podając nazwę (firmę) siedzibę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert, zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny i łączną punktację 2) wykonawcach których oferty zostały odrzucone i o wykonawcach którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 21. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy bądź wykonawcom, których oferta została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w niniejszej SIWZ. 22. Jeżeli wystąpią okoliczności zapisane w art.93 Ustawy, zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia i zawiadomi pisemnie wszystkich wykonawców, którzy ubiegali się o zamówienie. 23. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje o których mowa w cz. IV pkt 20.1) SIWZ na stronie internetowej zamawiającego oraz tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego powiadomi niezwłocznie wykonawców, którzy złożyli oferty oraz zamieści informację na stronie internetowej zamawiającego oraz tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego. 24. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje przekazane za pomocą telefaksu uważa się za złożone w terminie jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie, przy czym każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania faksu. 6

7 V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA OFERTY 1. Sposób przygotowania oferty: a) Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na wybrane zadania. b) Ofertę należy napisać w języku polskim w sposób trwały. Wymagane w specyfikacji dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę c) Formularz oferty i wszystkie załączone dokumenty podpisuje osoba reprezentująca wykonawcę na podstawie wpisu do odpowiedniego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej albo osoba należycie umocowana przez osobę uprawnioną do reprezentacji. Jeżeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty musi być załączone pełnomocnictwo. d) Wszystkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany lub poprawki (wpisów własnych) muszą być parafowane przez osobę (-y) podpisującą (-e) ofertę. Zaleca się ponumerowanie stron. e) Ofertę należy przygotować wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszej SIWZ. f) W przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie np. konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej w formularzu oferty należy wymienić dane wszystkich wykonawców występujących wspólnie ze wskazaniem pełnomocnika do reprezentowania. g) Do oferty mają być załączone dokumenty wymienione w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dokumenty dołączone do oferty stanowią jej integralną część i powinny być czytelnie oznaczone, ponumerowane). Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert może zastrzec, które dokumenty dołączone do oferty stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania. W takim przypadku Wykonawca dokumenty te zepnie w oddzielny plik opatrzony napisem: Nie udostępniać innym uczestnikom postępowania. Oferty na wszystkie zadania można złożyć w jednej kopercie (opakowaniu). h) Oferta winna znajdować się w zamkniętej kopercie (opakowaniu) z napisem: ZP-14/RJ2009 Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich województwa małopolskiego w sezonie 2009/2010 drogi administrowane przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Jakubowicach z podziałem na 5 zadań zadanie nr... nie otwierać przed r. godz. 10:00 oraz adresem Zamawiającego i danymi Wykonawcy. W przypadku braku tej informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed terminem otwarcia, a w przypadku przesłania jej pocztą nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia. i) Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca, niezależnie od wyniku postępowania o zamówienie. 2. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego pok. sekretariat. 3. Termin składania ofert upływa w dniu r. o godz. 09:30 4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w pok. Nr 9 w dniu r. o godz Sposób ustalenia ceny ofertowej: Wykonawca wyliczy cenę ofertową w oparciu o Szczegółową Specyfikację Techniczną (zał. nr 1 SIWZ) wypełniając formularz ofertowy dla danego zadania stanowiący odpowiednio załącznik od 5.1 do 5.5 SIWZ. W cenach jednostkowych należy skalkulować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. Wykonawca nie może samodzielnie wprowadzać zmian w formularzu oferty. Wszystkie wartości należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cenę należy określić w złotych polskich, w wysokości netto i brutto. Nie dopuszcza się rozliczenia zamówienia w walutach innych niż polskie złote. Cena netto oferty nie ulega zmianie przez cały czas trwania umowy. Cena brutto oferty może się zmienić tylko w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT. Stawkę podatku VAT określana jest zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Dz. z 2004r. Nr 54 poz. 535 z póź. zm.). Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 6. Termin związania ofertą Wykonawca związany jest ofertą przez okres 60 dni: - Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, - Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania z ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania z ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie dłuższy jednak niż 60 dni. VI. KRYTERIA OCENY OFERT 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium: Najniższa cena brutto Zamawiający w celu wyboru oferty najkorzystniejszej nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 7

8 2. Za najkorzystniejszą ofertę uważa się ofertę z najniższą ceną. Pozostałe oferty ocenione zostaną wg wzoru: P = C min x 100% przy czym 1% = 1 pkt C of ocen. gdzie: C min - najniższa cena brutto spośród nie odrzuconych ofert C of. ocen. - zaoferowana cena brutto ocenianej oferty P - ilość punktów w kryterium przyznanych ofercie ocenianej 3. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. VII. WADIUM 1. Składając ofertę, wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przetargowe na czas równy okresowi związania ofertą w wysokości ,00 PLN Zadanie nr ,00 PLN Zadanie nr ,00 PLN Zadanie nr ,00 PLN Zadanie nr ,00 PLN Zadanie nr ,00 PLN 2. Wadium może być wnoszone w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275) 3. Jeżeli wadium wnoszone będzie w poręczeniach lub w gwarancjach, w treści tych dokumentów musi być zawarte zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do wypłaty sumy wadium na żądanie Zamawiającego w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 Ustawy Prawo zamówień publicznych. 4. Gwarancja, poręczenie nie może wygasać przed końcem okresu związania ofertą podanego w cz. V SIWZ, 5. Wadium należy wnieść do dnia r. o godz. 09:30 w pieniądzu przelewem na konto Zamawiającego do Kredyt Bank S.A. III o/kraków Nr rachunku z dopiskiem : ZP- 14/RJ/2009 Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich województwa małopolskiego drogi administrowane przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Jakubowicach w sezonie 2009/2010 z podziałem na 5 zadań zadanie nr... - W takim przypadku wykonawca winien zamieścić w ofercie potwierdzenie dokonania przelewu (terminem wniesienia wadium jest data i godzina zaksięgowania kwoty wadium na koncie Zamawiającego). - w pozostałych dopuszczalnych formach w przypadku osobistego składania oferty, oryginał dokumentu należy złożyć w kasie Zamawiającego, a kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem należy załączyć do oferty, w przypadku przesłania oferty pocztą lub kurierem oryginał należy złożyć w oddzielnym opakowaniu, aby można go było złożyć w kasie zamawiającego, a do oferty wpiąć kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem. Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona prawidłowo wniesionym wadium zostanie wykluczony. 6. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami jeżeli: - Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie o którym mowa w art.26 ust.3 Ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń wymaganych w SIWZ, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie. - Wykonawca, którego oferta została wybrana : 1) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego umowy na zasadach określonych w projekcie umowy, 3) zawarcie umowy stało się nie możliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 7. Zamawiający dokona zwrotu wadium z chwilą: - upływu terminu związania ofertą - zawarcia umowy i wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, - unieważnienia postępowania, ostatecznego rozstrzygnięcia protestów lub upływu terminu do ich wnoszenia. 8. Zamawiający z zastrzeżeniem art.46 ust. 4a Ustawy zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy: - który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert, - który został wykluczony z postępowania, - którego oferta została odrzucona przy czym złożenie wniosku przez wykonawcę którego oferta została odrzucona lub wykluczonego z postępowania jest równoznaczne ze zrzeczeniem się prawa do wniesienia protestu. VIII. UMOWA 1 Zamawiający zawrze umowę z wykonawcą, który złożył ofertę odpowiadającą wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji, przedłożył ofertę najkorzystniejszą z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszym postępowaniu. 2 O terminie podpisania umowy Wykonawca, którego oferta została wybrana do realizacji zamówienia zostanie powiadomiony pisemnie. 8

9 3 Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność cywilną za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy oraz za wszelkie szkody na osobach i rzeczach powstałe w związku z wykonaniem przedmiotu umowy. 4 Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy ubezpieczenia w zakresie określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia rozdz. VIII Umowa pkt. 7 Wymagania ubezpieczeniowe, która w tej części stanowi integralną część umowy. Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania w mocy umowy ubezpieczenia przez cały okres trwania niniejszej umowy. 5 Wykonawca w terminie 7 dni od zawarcia umowy przedstawi Zamawiającemu polisy ubezpieczeniowe, których kopie stanowić będą załącznik do umowy. 6 Jeśli Wykonawca nie dostarczy kopii potwierdzających zawarcie wymaganych ubezpieczeń w terminie wskazanym przez Zamawiającego Zamawiający ma prawo zawrzeć wymagane ubezpieczenia w imieniu i na rzecz Wykonawcy, potrącając składkę z kwot należnych Wykonawcy. 7 Wymagania ubezpieczeniowe: Wymagania ubezpieczeniowe: Postanowienia ogólne Ubezpieczający strona odpowiedzialna za zawarcie i utrzymanie w mocy wymaganych ubezpieczeń Ubezpieczony Okres ubezpieczenia Wykonawca Zamawiający, Wykonawca, podwykonawcy, pozostałe firmy formalnie zatrudnione przy realizacji kontraktu. od daty rozpoczęcia kontraktu do jego zakończenia Wymagania dotyczące zakresu ubezpieczenia: ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA Wymagany zakres ubezpieczenia Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody na osobie lub w mieniu wyrządzone osobom trzecim w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej i użytkowaniem mienia (o.c. deliktowa i kontraktowa) Zakres ubezpieczenia o.c.: 1) szkody powstałe po wykonaniu pracy lub usługi, wynikłe z ich nienależytego wykonania; 2) szkody wyrządzone przez pojazdy niepodlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej suma ubezpieczenia i udział własny suma gwarancyjna: nie mniej niż równowartość 100% wartości kontraktu brutto (nie więcej niż 10 mln zł) na jedno i wszystkie zdarzenia limit łączny na szkody rzeczowe i osobowe Maksymalny udział własny w każdej szkodzie rzeczowej: 2.000,0 PLN dla zakresu podstawowego i klauzul minimalne wymagane limity dla klauzul 1) min. 80% wartości kontraktu brutto 3) min. 50% wartości kontraktu brutto nie więcej niż 1 mln zł 3) szkody wyrządzone wskutek rażącego niedbalstwa 5) do wysokości sumy gwarancyjnej 9. Umowa może być zawarta w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą. Wszelkie przyszłe zobowiązania Wykonawcy związane z umową w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy zawiera wzór umowy stanowiący zał. nr Zmiana umowy może być dokonana w przypadku: 1) okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy a w szczególności : wystąpiły nadzwyczajne warunki pogodowe nie pozwalające na wykonanie zamówienia zgodnie z warunkami wykonania określonymi w Specyfikacjach Technicznych 9

10 z uwagi na niezależne od Stron umowy okoliczności (w szczególności: choroba, wypadki losowe, nieprzewidziane zmiany organizacyjne) dotyczące osób kluczowych dla realizacji umowy, osób reprezentujących Strony. 1. zmiany regulacji prawnych obowiązujących w dniu zawarcia umowy 2. zmian teleadresowych Stron umowy określonych w umowie 2) w przypadku zmian korzystnych dla Zamawiającego. 11. Zmiany treści umowy dopuszczone w pkt. 9 nie mogą prowadzić do zwiększenia wynagrodzenia określonego w umowie. IX. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ Wykonawcom, a także innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego Ustawy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI Ustawy Środki ochrony prawnej". Przesłanki i zasady wnoszenia protestów określa art. 180 Ustawy Pzp. Odwołanie p r z y s ł u g u j e - podstawa prawna art. 184 ust.1 Ustawy Pzp. 10

11 SPECYFIKACJE TECHNICZNE ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG WOJEWÓDZKICH WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W SEZONIE 2009/2010 Załącznik nr 1 SIWZ 1. Wstęp Zimowe utrzymanie dróg w skrócie ZUD są to prace mające na celu zmniejszenie lub ograniczenie zakłóceń ruchu drogowego wywołanych takimi czynnikami atmosferycznymi jak śliskość zimowa oraz opady śniegu. Do zimowego utrzymania dróg zalicza się m.in: - działania organizacyjno techniczne - przygotowanie materiałów do usuwania śliskości (przez usuwanie rozumie się również zapobieganie) - usuwanie śniegu z dróg - usuwanie śliskości zimowej poprzez stosowanie środków chemicznych lub materiałów niechemicznych (uszarstniających) - prace porządkowe po sezonie zimowym oraz czynności dodatkowe: odśnieżanie i zwalczanie śliskości na chodnikach przy drogach, odśnieżanie chodników na obiektach mostowych i przepustach 1.1 Zakres stosowania specyfikacji Niniejsza specyfikacja obowiązuje przy : - wykonawstwie i odbiorze prac w ramach zimowego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie działania Zarządu Dróg Wojewódzkich : RDW w Tarnowie w sezonie 2009/2010 zgodnie ze standardami określonymi w załączniku nr 1 do ST, Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg zostało podzielone na odrębne zadania określone w załączniku nr 2 ST i 3 ST. 1.2 Określenia podstawowe ŚNIEG LUŹNY - jest to nieusunięty lub pozostały na nawierzchni po przejściu pługów śnieg, który nie został zagęszczony pod wpływem ruchu kołowego. ŚNIEG ZAJEŻDŻONY - jest to nieusunięty lub pozostały na nawierzchni po przejściu pługów śnieg, który został zagęszczony ale nie stał się zlodowaciały. NABÓJ ŚNIEŻNY - jest to nieusunięta zlodowaciała lub ubita warstwa śniegu o znacznej grubości (od kilku centymetrów), przymarznięta do nawierzchni jezdni. BŁOTO POŚNIEGOWE - jest to topniejący śnieg pozostały na nawierzchni po przejściu pługów i posypaniu jej środkami chemicznymi GOŁOLEDŹ -jest to rodzaj śliskości zimowej powstałej w wyniku utworzenia się warstwy lodu grubości do 1,0 mm na skutek opadu mgły roszącej, mżawki lub deszczu na nawierzchnię o ujemnej temperaturze. Gołoledź występuje przy ujemnej lub nieznacznie wyższej od 0 C temperaturze powietrza. Tak powstała wa rstwa lodu ma jednakową grubość na całej powierzchni jezdni. Gołoledź występuje wtedy, gdy zaistnieją równocześnie trzy następujące warunki: 1) temperatura nawierzchni jest ujemna, 2) temperatura powietrza jest w granicach -6 C do +1 C, 3) względna wilgotność powietrza jest większa od 85%. LODOWICA - jest to rodzaj śliskości zimowej powstałej w wyniku utworzenia się warstwy lodu o grubości do kilku centymetrów z zamarznięcia nieusuniętej z nawierzchni wody pochodzącej ze stopnienia śniegu, lodu lub opadu deszczu. Lodowica występuje wtedy, gdy po odwilży lub opadzie deszczu, nad powierzchnią jezdni temperatura powietrza obniżyła się poniżej 0 C. Im szybszy jest spadek temperatury, tym zj awisko lodowicy jest intensywniejsze. Tak powstała warstwa lodu ma zwykle różną grubość na całej powierzchni jezdni. 11

12 ŚLISKOŚĆ POŚNIEGOWA - jest to rodzaj śliskości zimowej powstającej w wyniku zalegania na jezdni przymarzniętej do nawierzchni pozostałości nie usuniętego ubitego śniegu, pokrywającego ją całkowicie lub częściowo warstewką o grubości kilku milimetrów. SZRON - jest to osad lodu, mający na ogół wygląd krystaliczny, przybierający kształt lasek, igiełek itp. Tworzy się w procesie bezpośredniej kondensacji pary wodnej z powietrza przy temperaturze poniżej 0 C. SZADŹ - jest to osad atmosferyczny utworzony z ziarenek lodu rozdzielonych pęcherzykami powietrza, powstający z nagłego zamarzania przechłodzonych kropelek wody (mgły lub chmury), gdy temperatura wyziębionych powierzchni jest niższa lub nieznacznie wyższa od 0 C. Określenia podstawowe do rozliczenia usługi zimowego utrzymania. Dyżur (D) pełnienie dyżuru przez pracowników Wykonawcy i utrzymanie gotowości sprzętu jednokrotna (AJ) wykonywanie na zadaniu lub jego części czynności związanych z utrzymaniem przejezdności przez sprzęt, poprzez usuwanie śniegu i (lub) zwalczanie śliskości jednorazowo w ciągu doby z osiągnięciem określonego standardu ZUD. wielokrotna (AW) - wykonywanie na zadaniu lub jego części czynności związanych z utrzymaniem przejezdności przez sprzęt poprzez usuwanie śniegu i (lub) zwalczanie śliskości co najmniej dwukrotnie w ciągu doby z osiągnięciem określonego standardu ZUD. Doba zimowego utrzymania trwa od godz do godz Wymagania ogólne i jakość robót Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane zaniechaniem prac lub na skutek niedostatecznego, niezgodnego z obowiązującymi przepisami i warunkami podanymi w specyfikacji wykonania prac przy zimowym utrzymaniu dróg. 2. Materiały Materiały do ZUD gromadzi Wykonawca we własnym zakresie na bazach, z których będzie prowadził zimowe utrzymanie zadania. Używane materiały muszą spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach" z dnia 27 października 2005r.(D.U. nr 230 poz.1960) zwane dalej Rozporządzeniem. Do zapobiegania w powstawaniu, likwidacji i łagodzenia śliskości zimowej na drogach stosuje się następujące środki chemiczne i niechemiczne (materiały uszorstniające ) : niechemiczne: piasek o średnicy cząstek od 0,1 do 1 mm, kruszywo naturalne lub sztuczne o uziarnieniu do 4 mm; chemiczne w postaci stałej: chlorek sodu (NaCl), chlorek magnezu (MgCl 2 ), chlorek wapnia (CaCl 2 ); 2.1) chemiczne w postaci zwilżonej: a) chlorek sodu (NaCl), b) chlorek magnezu (MgCl 2 ), c) chlorek wapnia (CaCl 2 ); 2.2) chemiczne w postaci roztworu: a) chlorek sodu (NaCl), b) chlorek magnezu (MgCl 2 ), c) chlorek wapnia(cacl 2 ); 12

13 Ogólne warunki stosowania środków chemicznych, o których mowa powyżej na drogach publicznych oraz ulicach są następujące: 1) środki chemiczne stosuje się po mechanicznym usunięciu śniegu; 2) rozrzut środków chemicznych powinien następować w pasie jezdni. 3) środki chemiczne stosować na chodnikach po usunięciu mechanicznym śniegu. Warunki stosowania środków do ZUD są określone w cytowanym powyżej Rozporządzeniu Ministra Środowiska. Dobór materiałów i ich dawek do zapobiegania powstawaniu i likwidacji śliskości zimowej i pośniegowej następuje w zależności od panujących warunków pogodowych. Materiały chemiczne w zimowym utrzymaniu dróg stosuje się do zapobiegania powstawaniu śliskości lub jej likwidacji w zależności od typu spodziewanej lub już występującej śliskości w zalecanych dawkach określonych w Rozporządzeniu. Przy czy zalecane są następujące dawki materiałów chemicznych Dla temperatury nawierzchni > - 2*C g/m2-2*c--6*c g/m2 < - 6 * C g/m2. W przypadku wystąpienia śliskości pośniegowej dopuszczone jest zastosowanie materiałów uszarstniających w ilości g/m2 W standardzie III ( Parki Narodowe) przewidziane jest stosowanie tylko materiałów uszarstniających niechemicznych. 3. Sprzęt 3.1 Sprzęt do usuwania śliskości Do usuwania śliskości można używać: solarki, piaskarki i ładowarki w ilości niezbędnej do utrzymania odpowiedniego standardu ZUD Pojazd wykonujący na drodze prace związane z zimowym utrzymaniem dróg powinien zgodnie z art. 54 Ustawy Prawo o ruchu drogowym / Dz. U nr 58 poz. 515 z 2002r / być wyposażony i wysyłać żółty sygnał błyskowy odpowiadający warunkom określonym w 38 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia Dz. U nr 32 poz. 262 z 2003r / Natomiast części urządzeń zamontowanych na pojeździe wystające poza obrys pojazdu powinny odpowiadać warunkom określonym w 39 wyżej wymienionego rozporządzenia. 3.2 Sprzęt do odśnieżania Do odśnieżania dróg w zależności od grubości zalegającego śniegu można używać: pługów lemieszowych lekkich, średnich i ciężkich, równiarek różnych typów z zamontowanym pługiem czołowym jednostronnym lub dwustronnym, pługów wirnikowych spychaczy, ładowarek o pojemności łyżki >2 m 3 pługów lekkich do odśnieżania chodników 3.3 Sprzęt do zrywania naboju śnieżnego Do zrywania naboju śnieżnego w zależności od grubości jego zalegania mogą być stosowane pługi lemieszowe, równiarki 3.4 Wymagania w czasie pracy sprzętu: W czasie pracy operator powinien: 1) wykonywać wyłącznie czynności związane z obsługą sprzętu i prowadzeniem nośnika, 2) w sposób ciągły obserwować sprzęt roboczy i zwracać baczną uwagę na bezpieczeństwo osób i pojazdów znajdujących się w pobliżu, 3) przestrzegać obowiązujących zasad Prawa o ruchu drogowym 4.Wykonanie robót Okres zimowego utrzymania dróg (ZUD) w danym sezonie ustala się od l listopada do 31 marca ( dyspozycyjność od 25 października do 15 kwietnia). Zamawiający powiadamia Wykonawcę o rozpoczęciu prowadzenia ZUD. 13

14 Zamawiający w przypadku wystąpienia korzystnych warunków atmosferycznych dopuszcza możliwość zawieszenia ZUD, o czym zawiadamia Wykonawcę co najmniej z 24 godz. wyprzedzeniem. Ponowne uruchomienie gotowości do podjęcia działań na drodze przez Wykonawcę musi nastąpić do 6 godz. od zgłoszenia przez Zamawiającego. Termin zakończenia prac związanych z pozimowym oczyszczaniem dróg z materiałów po ZUD został ustalony na 15 kwietnia danego sezonu zimowego. Pozimowe oczyszczanie dróg z materiałów po ZUD obejmuje oczyszczanie jezdni, oraz chodników wykazanych do zimowego utrzymania na długościach określonych w załączniku nr 2, 3 ST. Po rozpoczęciu ZUD Wykonawca jest zobowiązany do całodobowego pełnienia dyżurów przy uwzględnieniu następujących warunków: dostępności telefonicznej, jednostka sprzętowa wskazana przez Wykonawcę będzie wyposażona w GPS, który dostarczy i zamontuje Zamawiający. W celu montażu GPS Wykonawca podstawi sprzęt umożliwiający zamontowanie GPS do wskazanych jednostek organizacyjnych ZDW w okresie od 15 września do 1 listopada. Demontaż nastąpi w okresie 15 kwietnia do 31 maja. Wykonawca odpowiada materialnie za stan GPS. Istnieje możliwość wykorzystania własnych GPS Wykonawcy pod warunkiem dostosowania protokołów transmisji danych do systemu Zamawiającego, prowadzenia dokumentacji dyżurów i pracy sprzętu składania meldunków do dyżurnego RDW z częstotliwością żądaną przez Zamawiającego za pośrednictwem faxu, lub telefonu prowadzenia ZUD zgodnie z obowiązującymi standardami utrzymania. Jeśli nośnik lub jednostka sprzętowa wyposażona w GPS ulegnie awarii, Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o awarii Zamawiającego i podstawić w miejsce tej jednostki sprawny nośnik lub sprzęt zimowy. W przypadku, gdy Wykonawca zadysponuje sprzęt na którym nie znajduje się urządzenie lokalizacji GPS należy przedstawić pisemne uzasadnienie tego faktu Dyżurnemu prowadzącemu ZUD. Zakres i technologia prac prowadzonych przy zimowym utrzymaniu dróg wynikają z aktualnie obowiązujących standardów ( załącznik nr 1 do ST ). Poszczególnym standardom zimowego utrzymania dróg przypisany jest stan utrzymania jezdni, poboczy i innych elementów drogi. Na drogach objętych standardem I nie powinno się dopuszczać do przerw w ruchu. Na drogach objętych II i III standardem zimowego utrzymania mogą wystąpić utrudnienia i przerwy w ruchu. Czas trwania utrudnień uzależniony jest od stanu zjawiska i czasu jego trwania. W przypadku gdy Wykonawca ze względu na bardzo trudne warunki pogodowe (długotrwały opad śniegu) nie jest w stanie prowadzić robót zgodnie ze standardem musi zawiadomić Zamawiającego o tym fakcie. Po otrzymaniu zawiadomienia upoważniony pracownik RDW dokonuje oceny stanu utrzymania drogi oraz panujących warunków atmosferycznych sporządzając protokół. W przypadku uznania zawiadomienia Wykonawcy za zasadne Zamawiający nie nalicza kar określonych w umowie, a Wykonawca przedstawia sposób i czas doprowadzenia drogi do wymaganego standardu. Zawiadomienie po fakcie stwierdzenia przez Zamawiającego niedotrzymania założonego standardu traktuje się jako niedostateczne prowadzenie ZUD na danym zadaniu. Ewentualny Podwykonawca Wykonawcy wykonuje zadanie na koszt Wykonawcy. 4.1 Odśnieżanie dróg W trakcie odśnieżania dróg należy wykonać usunięcie śniegu z jezdni i poboczy dróg oraz innych elementów drogi jakimi są zatoki autobusowe, parkingi. Odśnieżanie chodników na obiektach mostowych i przepustach oraz chodnikach na odcinkach wyszczególnionych w załączniku nr 3 należy również do obowiązków Wykonawcy ZUD Do odśnieżania używa się opłużonych pojazdów samochodowych, równiarek, spycharek oraz innych maszyn i innych przystosowanych nośników. 14

15 Zasady odśnieżania Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia W zależności od zalegającego śniegu na jezdni należy używać odpowiednich pługów lub zespołów pługów. Na drogach jednojezdniowych odśnieżanie należy rozpoczynać od osi jezdni. Zaleca się stosowanie zespołu składającego się z dwóch pługów przy intensywnych opadach śniegu. Podczas pracy zespołu pługów należy zachować bezpieczną odległość / min. 50 m /, przesunięcie między lemieszami powinno być takie, aby nie pozostawał śnieg na jezdni. W trudnych warunkach atmosferycznych należy odśnieżać tylko jeden pas ruchu i wykonać mijanki w zasięgu widoczności m. Odśnieżanie poboczy powinno odbywać się w trakcie prowadzenia odśnieżania jezdni, przy pomocy pługa pełniącego rolę zamykającego Prędkość robocza pługów powinna wynosić km/h. Odśnieżanie obiektów mostowych i przepustów, odbywa się jednocześnie podczas prac prowadzonych na danym ciągu drogowym. Śnieg zalegający jezdnię jest spychany na krawędź jezdni i chodnika. W terenie zabudowanym niedopuszczalne jest zasypanie śniegiem zgarnianym z jezdni całego przekroju chodników. Niedopuszczalne jest zsypywanie śniegu na tory kolejowe, drogi itp. Prędkość odśnieżania powinna być tutaj obniżona. Odśnieżanie zatok autobusowych odbywa się pługami odśnieżnymi w trakcie prowadzenia odśnieżania na drodze. Parkingi odśnieża się po zakończeniu prac związanych z odśnieżaniem jezdni głównych lub jednocześnie, jeśli warunki pogodowe na to pozwalają. 4.2 Zwalczanie, zapobieganie powstawaniu i likwidacja śliskości Na drogach jednojezdniowych szerokości rozsypywanych środków muszą pokrywać 0,9 szerokości jezdni. Na obiektach mostowych i przepustach, zwalczanie śliskości wykonuje się jednocześnie ze zwalczaniem śliskości na ciągach drogowych i tymi samymi środkami. Zwalczanie śliskości na chodnikach obiektów mostowych i przepustach oraz chodnikach na odcinkach dróg wyszczególnionych w załączniku nr 3 ST należy również do obowiązków Wykonawcy ZUD. Zapobieganie gołoledzi Działalność należy rozpocząć po stwierdzeniu, że temperatura nawierzchni jest ujemna, temperatura powietrza od - 6 do + 1 C, a względna wilgotność powietrza osiągnęła 85 % i dalej wzrasta. Należy wówczas rozsypać środki obniżające temperaturę zamarzania wody na całej szerokości jezdni w ilości podanej w Rozporządzeniu. Zapobieganie powstawaniu lodowicy Działanie należy rozpocząć po stwierdzeniu, że temperatura powietrza obniżając się spada do - 1 C, a na powierzchni zalega warstewka wody lub mokrego śniegu, lub nawierzchnia jest wilgotna. Należy wówczas wykonać: mechaniczne oczyszczenie nawierzchni z topniejącego śniegu lub wody, zanim temperatura powietrza spadnie poniżej 0 C rozsypanie odladzających środków chemicznych w ilości podanej w Rozporządzeniu. Zapobieganie przymarzania śniegu do nawierzchni Przed rozpoczęciem opadu śniegu należy rozsypać na powierzchni środki chemiczne w ilości podanej w Rozporządzeniu. Likwidowanie gołoledzi, szronu i cienkich warstw zlodowaciałego lub ubitego śniegu Aby usunąć z nawierzchni warstwę gołoledzi, szronu lub cienką warstwę zlodowaciałego śniegu /do 2 mm/ lub ubitego śniegu /do 4 mm/, należy rozsypać na jej powierzchni środki chemiczne w ilości podanej w Rozporządzeniu. 15

16 Likwidowanie świeżego opadu śniegu Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Świeży opad śniegu należy usunąć wyłącznie mechanicznie. Tylko pozostałości po przejściach pługu można likwidować za pomocą środków chemicznych rozsypując je na nawierzchni w ilości podanej w Rozporządzeniu. Likwidowanie grubych warstw lodu, zlodowaciałego lub ubitego śniegu Warstwy takie powinny być usuwane z nawierzchni mechanicznie lub mechanicznie i chemicznie, tzn. po usunięciu mechanicznym warstw lodu lub śniegu można zastosować środki chemiczne do likwidacji cienkich pozostałości lodu i śniegu. Uszorstnienie warstw lodu i zlodowaciałego śniegu Warstwy lodu i zlodowaciałego śniegu powinny być posypane kruszywem w ilości g/m2 jednorazowo. Posypywanie należy powtarzać w miarę usuwania kruszywa przez wiatr i ruch pojazdów. Uszorstnienie ubitego śniegu Warstwy te powinny być posypywane jedno- lub wielokrotnie w ciągu dnia kruszywem w ilości g/m2 5. Kontrola jakości prac i odbiór robót Wykonawca powiadamia każdorazowo dyżurnego Rejonu o podjęciu czynności związanych z ZUD oraz o osiągnięciu standardu ZUD em lub faksem Upoważniony pracownik Zarządu Dróg Wojewódzkich kontroluje wyrywkowo: stan dróg, użyty sprzęt, rodzaj materiałów przygotowanych do użycia i sposób prowadzenia prac zimowego utrzymania dróg na danym zadaniu w zakresie zgodności z ST. Każde odstępstwo stanu dróg od założonego standardu ZUD, niezgodność użytego sprzętu materiałów z ST traktuje się jako niedostateczne prowadzenia ZUD danej doby przez Wykonawcę. W takim przypadku, upoważniony pracownik RDW sporządza protokół wraz z dokumentacją fotograficzną, który będzie podstawą potrącenia wysokości wynagrodzenia ( wysokość kar umownych określono w umowie) i przesłania pisemnego upomnienia Wykonawcy. Pracownik zarządu dróg przeprowadza wyrywkową kontrolę grubości pozostawienia śniegu na jezdni oraz szerokości odśnieżania, odśnieżenie poboczy, zatok, chodników kontrolę rozsypanych środków ( rodzaj i ilość) oraz szerokość i długość sypania. W przypadku rażących zaniedbań lub trzeciego pisemnego upomnienia Zamawiający będzie miał prawo wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym. Zasady odbioru robót przy odśnieżaniu dróg i zwalczaniu śliskości Doba rozliczeniowa rozpoczyna się o godz. 00:00 Odbiorem objęte są prace wykonane na drogach na podstawie zapisów GPS oraz w terminarzu prowadzenia zimowego utrzymania i wpisu upoważnionego pracownika ZDW. Wykonawca informuje upoważnionego pracownika RDW ( fax, , lub telefonicznie) podając: godz. rozpoczęcia akcji wraz z jego przyczyną nr rejestracyjny pojazdu, a po zakończeniu działań godzinę osiągnięcia standardu ZUD na danym zadaniu. 6.Obmiar robót Jednostką obmiarową jest: Doba prowadzenia dyżuru na zadaniu. jednokrotna (AJ) za 1 kilometr na dobę wielokrotnej (AW) za 1 kilometr na dobę 16

17 Jednostką rozliczeniową jest: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Cena za dobę dyżuru (D) ZUD, obejmuje gotowość do podjęcia działania w tych dniach, kiedy nie jest konieczna praca sprzętu jeżeli w danej dobie rozliczeniowej nie wystąpiła praca przy akcji ZUD Cena za 1km drogi/dobę prowadzenia akcji jednokrotnej (AJ) ZUD, na którym jednorazowo w ciągu danej doby rozliczeniowej pracował sprzęt i został osiągnięty standard ZUD w określonych warunkach atmosferycznych Cena za 1km drogi/dobę prowadzenia akcji wielokrotnej (AW) ZUD, na którym wielokrotnie w ciągu danej doby rozliczeniowej pracował sprzęt i został osiągnięty wymagany standard ZUD w określonych warunkach atmosferycznych Wykonawca w cenie jednostkowej doby akcji jednokrotnej i wielokrotnego musi uwzględnić wszystkie koszty w tym: > koszt prowadzenia dyżurów na bazie > koszt pracy sprzętu do usuwania śliskości i śniegu, > koszt materiałów wraz z kosztami zakupu i załadunku, > koszt utrzymania wyszczególnionych chodników, > koszt pozimowego oczyszczania W przypadku akcji jednokrotnej (AJ) lub wielokrotnej (AW) nie dolicza się dodatkowo kosztów prowadzenia dyżuru (D). W przypadku akcji wielokrotnej (AW) nie dolicza się dodatkowo kosztów prowadzenia akcji jednokrotnej (AJ). W przypadku nie wykonywania żadnych czynności związanych z odśnieżaniem lub usuwaniem śliskości w okresie pełnienia dyżuru Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za pełniony dyżur. W przypadku zawieszenia ZUD przez przedstawiciela Zamawiającego na danym zadaniu, Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie. 7. Podstawa płatności Płatności dokonywane będą na podstawie faktur, po wcześniejszym zweryfikowaniu wykazów wykonanych jednostek obmiarowych. Zweryfikowane wykazy należy załączyć do wystawionej na ich podstawie faktury. GPS zamontowane na sprzęcie zimowym będą elementem sprawdzającym rodzaj i czas pracy sprzętu Wykonawcy. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy odbywać się będzie w okresach miesięcznych /do 5 dnia każdego miesiąca sezonu, przy czym, rozliczenie usług za m-c grudzień następować będzie w sposób następujący : - za okres od 1 do 15 grudnia fakturę należy złożyć do Zamawiającego do 18 grudnia za okres od 16 do 31 grudnia fakturę należy złożyć do Zamawiającego do 31 stycznia Faktura będzie płatna w terminie 30 dni od daty wpływu do Zamawiającego. 17

18 Standardy utrzymania dróg wojewódzkich w okresie zimowym ZAŁĄCZNIK nr 1 ST Lp. Standard Opis utrzymania drogi dla danego standardu I Jezdnia odśnieżona na całej długości i szerokości Jezdnia posypana na całej długości i szerokości materiałem chemicznym. Po stwierdzeniu możliwości wystąpieniu zjawiska atmosferycznego (gołoledź, szron, szadź, lodowica, śliskość pośniegowa) przystąpić niezwłocznie do posypywania zapobiegawczego. W/w zjawiska atmosferyczne likwidować poprzez posypywanie jezdni drogi, W/w zjawiska do 2 godz. od wystąpienia muszą zostać usunięte. Po rozpoczęciu opadów śniegu natychmiast przystąpić do odśnieżania. Do 3 godz. po ustaniu ciągłych opadów ( na całej szerokości i długości jezdni) a) jezdnia odśnieżona b) posypana materiałami. c) brak kolein śnieżnych d) brak zasp śnieżnych e) dopuszcza się błoto pośniegowe na jezdni do 3-ch godzin d) chodniki odpłużone i posypane mieszanką środków chemicznych i uszarstniajacych, pobocza odpłużone do 6-ściu godzin. e) odśnieżone chodniki na obiektach mostowych do 24 godz. Od wezwania przez RDW, Przy temperaturach poniżej -10*C konieczne jest stosowanie mieszaniny środków chemicznych i uszarstniajacych 2. II Jezdnia odśnieżona na całej długości i szerokości Jezdnia posypana na całej długości i szerokości mieszanina materiału chemicznego i uszarstniającego niechemicznego Po wystąpieniu zjawiska atmosferycznego ( gołoledź, szron, szadź, lodowica, śliskość pośniegowa) przystąpić niezwłocznie do jego likwidacji poprzez posypywanie jezdni drogi. W/w zjawiska do 4 godz. od wystąpienia muszą zostać usunięte. Po rozpoczęciu opadów śniegu należy przystąpić do prowadzenia ZUD. Do 4 godz. po ustaniu opadów (na całej szerokości i długości jezdni) a) jezdnia odśnieżona b) posypana mieszanka materiałów chemicznych i niechemicznych c) brak kolein śnieżnych (na odcinkach posypywanych) d) zaspy śnieżne lokalnie. e) dopuszcza się błoto pośniegowe na jezdni do 4 -ch godzin po posypaniu f) chodniki odpłużone i posypane, pobocza odpłużone do 8-ściu godzin g) odśnieżone chodniki na obiektach mostowych do 24 godz. od wezwania przez RDW. 3. III Jezdnia odśnieżona na całej długości i szerokości Jezdnia posypana na całej długości i szerokości materiałem uszarstniającym niechemicznym. Po wystąpieniu zjawiska atmosferycznego (gołoledź, szron, szadź, lodowica, śliskość pośniegowa ) przystąpić niezwłocznie do jego likwidacji poprzez posypywanie jezdni, drogi Po rozpoczęciu opadów śniegu należy przystąpić do odpłużania. Do 6 godz. po ustaniu opadów (na całej szerokości i długości jezdni) a) jezdnia odśnieżona b) posypana materiałem uszarstniającym c) brak kolein śnieżnych (na odcinkach posypywanych) d) zaspy śnieżne lokalnie do 6 ciu godz. dopuszcza się błoto pośniegowe na jezdni f) chodniki odpłużone i posypane, pobocza odpłużone do 8-ściu godzin g) odśnieżone chodniki na obiektach mostowych do 24 godz. od wezwania RDW 18

19 Załącznik nr 2 ST WYKAZ ZADAŃ ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG W SEZONACH 2008/2009 REJON DRÓG WOJEWÓDZKICH - JAKUBOWICE NR ZADANIA NR DROGI ZAKRES ODCINKA KILOMETRAŻ WG PUNKTU REF. STANDARD DŁUGOŚĆ ODCINKA JEZDNI DO ZUD km DŁUGOŚĆ SPRZĄTANIA POZIMOWEGO km Słomniki-Ispina Kraków-Ostrów 010/0, /1, /0, /1,772 II I 29,4 28,1 10,9 964 Ispina-Szczurowa 450/0, /1,481 II 17, Zielona-Bochnia 010/0, /0,415 II 19,7 7,7 768 gr. woj.-szczurowa 010/0, /3,487 II 8, Olkusz-Wolbrom Klucze-Olkusz 010/0, /0, /0, /2,808 I II 20,8 16,7 8, Skała-Wesoła Skała-Kraków 090/0, /1, /0, /1,554 II II 14,3 16,0 7, Wolbrom-Miechów- gr. woj. 180/0, /1,227 II 39,5 3,6 RAZEM 210,7 38,1 19

20 Załącznik nr 3 ST Wykaz chodników do zimowego utrzymania dróg administrowanych przez RDW Jakubowice w sezonie 2009/2010 L.P. Nr drogi wojew. Nr zadania Miejscowość Kilometraż chodnika początek / koniec Strona jezdni P,L Długość całkowita w mb Olkusz 010/ /0+450 L Olkusz 010/ /0+600 P Wolbrom 110/2, /2+791 L Wolbrom 110/ /2+781 P Miechów 290/ /1+550 P,L Miechów 300/ /0+250 L Miechów 300/ /0+229 P Miechów 310/0+160 P, schody Miechów 330/ /0+200 L Miechów 330/ /0+900 P Racławice 380/ /0+160 L Zielonki 020/1, /0+250 P Koszyce 030/0, /0,076 P,L Koszyce 040/ /0+000 P,L Niedary 470/ /1+360 P,L Uscie Solne 490/ /0+760 P,L Strzelce Małe 510/ /0+065 P,L Strzelce Małe 510/ /0+430 P,L Szczurowa 520/ /0+842 P,L Proszówki 040/ /6+374 L Proszówki 050/ /0+102 P,L 57 Bochnia ul.proszowska 050/ /0+550 P,L 448 Bochnia wiadukt schody 060/ /0+000 P,L 467 Bochnia ul.wisnicka 100/ /0+100 P 100 Bochnia ul.wisnicka 110/ /0+415 P Proszowice 060/ /0+828 P Nowe Brzesko 140/ /1+677 P 600 Piotrkowice / /1+079 P 379 Małe Proszowice 090/ /4+100 P,L Proszowice 110/ /0+400 L Skała 090/ /1+400 P Iwanowice 120/ /0+300 P,L

Złącznik Nr 9 do SIWZ Załącznik Nr 1 do umowy...

Złącznik Nr 9 do SIWZ Załącznik Nr 1 do umowy... Złącznik Nr 9 do SIWZ Załącznik Nr 1 do umowy... SPECYFIKACJE TECHNICZNE /ST/ ZIMOWE UTRZYMANIE ULIC MIEJSKICH I POWIATOWYCH administrowanych przez Gminę Miejską Aleksandrów Kujawski w sezonie 2010/2011

Bardziej szczegółowo

4. Protokół okresowej kontroli rocznej przeglądu podstawowego obiektu mostowego - zał. nr 1.2 SIWZ

4. Protokół okresowej kontroli rocznej przeglądu podstawowego obiektu mostowego - zał. nr 1.2 SIWZ 2 S P I S Z A W A R T O Ś C I 1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - część opisowa 2. Specyfikacja Techniczna (ST) - zał. nr 1 SIWZ 3. Wykaz obiektów mostowych - zał. nr 1.1 SIWZ 4. Protokół okresowej

Bardziej szczegółowo

1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia część opisowa. 2. Specyfikacje Techniczne (ST) zał. Nr 1 SIWZ

1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia część opisowa. 2. Specyfikacje Techniczne (ST) zał. Nr 1 SIWZ 2 S P I S Z A W A R T O Ś C I 1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia część opisowa 2. Specyfikacje Techniczne (ST) zał. Nr 1 SIWZ - Standardy zimowego utrzymania zał. Nr 1 ST - Wykaz zadań zał.

Bardziej szczegółowo

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim.

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdp.stargard.pl Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Wójt Gminy Chełmiec, z siedzibą 33-395 Chełmiec,ul. Papieska 2 tel.. (018) 414 56 14, faks (0-18) 414 56 43, e-mail : przetargi@chelmiec.pl adres

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl Warszawa: NAJEM SAMOCHODU DLA NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Numer ogłoszenia: 408452-2011; data zamieszczenia: 02.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl 1 z 6 2014-01-03 12:45 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl Warszawa: USŁUGI SPRZĄTANIA POMIESZCZEŃ I TERENU GŁÓWNEGO INSPEKTORATU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Wójt Gminy Chełmiec, z siedzibą 33-395 Chełmiec,ul. Papieska 2 tel.. (018) 414 56 14, faks (0-18) 414 56 43, e-mail : przetargi@chelmiec.pl adres

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14.03.2012 r.

Warszawa, dnia 14.03.2012 r. Warszawa, dnia 14.03.2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5645/JP/12 usługi gastronomiczne na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113,

Bardziej szczegółowo

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU Bytom, dnia 2 marca 2012 r. URZĄD SKARBOWY W BYTOMIU OL/251-2/2012/PZP OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Sabnie: Zakup samochodu specjalnego z przeznaczeniem do prowadzenia zadań z zakresu likwidacji poważnych awarii i przeciwdziałania nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska oraz ratownictwa wodnoratunkowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1 z 5 2015-12-01 11:07 Kielce: Przetarg nieograniczony na świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia oraz prowadzenie Punktu Informacyjnego, sprzątanie terenów zewnętrznych i zielonych na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia r.

Warszawa, dnia r. Warszawa, dnia 08-03-2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5621/JP/12 na dostawę artykułów biurowych na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010

Bardziej szczegółowo

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU URZĄD SKARBOWY Bytom, 2011-01-27 W BYTOMIU OL/251/1/2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO DOT. CAŁODOBOWEJ OCHRONY FIZYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 32, 65-042

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 32, 65-042 Page 1 of 5 Zielona Góra: Elektroniczny System Pozycjonowania i Monitoringu Pojazdów biorących udział w zimowym utrzymaniu dróg na terenie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze Numer ogłoszenia: 83999-2009;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zlobki.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zlobki.waw.pl Page 1 of 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zlobki.waw.pl Warszawa: Wykonanie kontroli okresowej instalacji gazowych oraz wykonywanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Zaprojektowanie i wdrożenie strony internetowej dla Zarządu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia WÓJT GMINY MILANÓW ul. Kościelna 11 a, 21-210 Milanów tel./ faks: (083) 3567002 www.milanow.pl Milanów dnia 22.09.2010r Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ogłoszonego przez Wójta Gminy Milanów

Bardziej szczegółowo

1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - część opisowa

1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - część opisowa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa zamówienia: Koszenie traw w pasie drogowym dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW Nowy Sącz, z podziałem na dwa zadania Nr sprawy: RDW.NS/ZP-04-IV/2009

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) GŁÓWNY URZĄD MIAR Nr sprawy BA-231-2/536/276/MM/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę elektronicznego systemu zarządzania czynnościami metrologicznymi E-SUM CPV 48000000-8 Pakiety

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w Page 1 of 6 Gorzów Wielkopolski: Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy. Numer ogłoszenia: 403046-2009; data zamieszczenia: 23.11.2009 OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

URZĄD GMINY W PAWŁOWICZKACH

URZĄD GMINY W PAWŁOWICZKACH URZĄD GMINY W PAWŁOWICZKACH PL. JEDNOŚCI NARODU 1 47-280 PAWŁOWICZKI Tel. (0 77) 4036461 Fax: (0 77) 4036462 Internet: http://www.pawlowiczki.pl e-mail: ug@pawlowiczki.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl 1 z 5 2013-11-06 10:51 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl Warszawa: EDYCJA, DRUK I DYSTRYBUCJA MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Koleje Śląskie Sp. z o.o., Ul. Wita Stwosza 7, 40-040 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 494 06 63, faks 32 494 06 62.

I. 1) NAZWA I ADRES: Koleje Śląskie Sp. z o.o., Ul. Wita Stwosza 7, 40-040 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 494 06 63, faks 32 494 06 62. Katowice: DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM I USTAWIENIEM W MIEJSCACH WSKAZANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO MEBLI DLA POTRZEB KOLEI ŚLĄSKICH SP. Z O.O. (KS/ZP/16/2011) OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH ogłasza przetarg nieograniczony na zakup systemu bezzałogowego statku powietrznego klasy mini do szkolenia obsługi Systemów Bezzałogowych Statków Powietrznych (Zp/pn/22/2016)

Bardziej szczegółowo

Puławy: UBEZPIECZENIE GRUPOWE PRACOWNIKÓW SĄDU REJONOWEGO W PUŁAWACH

Puławy: UBEZPIECZENIE GRUPOWE PRACOWNIKÓW SĄDU REJONOWEGO W PUŁAWACH Puławy: UBEZPIECZENIE GRUPOWE PRACOWNIKÓW SĄDU REJONOWEGO W PUŁAWACH Numer ogłoszenia: 249710-2011; data zamieszczenia: 18.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kpr.med.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kpr.med.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kpr.med.pl Kraków: dostawa materiałów biurowych Numer ogłoszenia: 9920-2016; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Dostawę szaf ubraniowych i biurowych do wyposażenia budynku B Zespołu Szkół Muzycznych. 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zespół Szkół Muzycznych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pzd-plonsk.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pzd-plonsk.pl/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pzd-plonsk.pl/ Płońsk: Wynajem sprzętu do zimowego utrzymania dróg powiatowych w 2015 roku Ciągnik

Bardziej szczegółowo

Gdynia: Usługi sprzątania obiektów i terenów zewnętrznych Morskiego Instytutu Rybackiego w Gdyni przy ul. Kołłątaja 1 i Alei

Gdynia: Usługi sprzątania obiektów i terenów zewnętrznych Morskiego Instytutu Rybackiego w Gdyni przy ul. Kołłątaja 1 i Alei Gdynia: Usługi sprzątania obiektów i terenów zewnętrznych Morskiego Instytutu Rybackiego w Gdyni przy ul. Kołłątaja 1 i Alei Jana Pawła II 1 (Akwarium Gdyńskie MIR) oraz sprzątanie pomieszczeń statku r/v

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Zarząd Dróg w Krośnie, ul. Bieszczadzka 1, Krosno, woj. podkarpackie, tel , faks

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Zarząd Dróg w Krośnie, ul. Bieszczadzka 1, Krosno, woj. podkarpackie, tel , faks Krosno: Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie zimowym 2011/2012 - II przetarg nieograniczony Numer ogłoszenia: 319412-2011; data zamieszczenia: 05.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 1) Nazwa i Adres zamawiającego: Powiat Krasnostawski, ul. Sobieskiego 3, 22-300 Krasnystaw, tel. 082-576-52-11 do 13. fax. 082-576-45-88, strona internetowa www.krasnystaw-powiat.pl

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu, ul. Ks. Łukasika 3, 26-612 Radom tel. (048) 363-99-57 fax. (048) 3634873 www.pup.radom.pl e-mail: wara@praca.gov.

Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu, ul. Ks. Łukasika 3, 26-612 Radom tel. (048) 363-99-57 fax. (048) 3634873 www.pup.radom.pl e-mail: wara@praca.gov. ZP.2010 08/07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający : Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu, ul. Ks. Łukasika 3, 26-612 Radom tel. (048) 363-99-57 fax. (048) 3634873 www.pup.radom.pl e-mail:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdp.stargard.pl Stargard Szczeciński: Utrzymanie czystości w pasach drogowych dróg powiatowych

Bardziej szczegółowo

dostawa do siedziby Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oprogramowania Microsoft Office Professional

dostawa do siedziby Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oprogramowania Microsoft Office Professional Strona 1 z 5 Warszawa: Zakup oprogramowania MS Office Professional 2007 MOLP wraz z dostawą dla PKN Numer ogłoszenia: 203767-2009; data zamieszczenia: 10.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU Numer strony 1 OGŁOSZENIE KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU ul. Wieniecka 39, 87-800 Włocławek ogłasza przetarg nieograniczony na leasing operacyjny 20 autobusów używanych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: DPS/2008 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I II III NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Dom Pomocy Społecznej nr 1 ul. Podmiejska Boczna 10 66-400 Gorzów Wlkp. tel. (095) 732-35-22 fax

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.coi.gov.pl coi.ssdip.bip.gov.pl/ Warszawa: Dostawa papieru kserograficznego i do drukowania Numer

Bardziej szczegółowo

Warszawa: DOSTAWA ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH Numer ogłoszenia: 95200 2016; data zamieszczenia: 18.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawy

Warszawa: DOSTAWA ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH Numer ogłoszenia: 95200 2016; data zamieszczenia: 18.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawy Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wat.edu.pl Warszawa: DOSTAWA ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH Numer ogłoszenia: 95200 2016; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl Hajnówka: Dostawa samochodu ciężarowego używanego z zabudową do

Bardziej szczegółowo

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych Kruklanki dnia: 10.11.2010r. Numer sprawy: PBO-341-10/10 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nazwa zadania: Zimowe utrzymanie (odśnieżanie) dróg gminnych w sezonie 2010/2011 Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawa

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgm-centrum.wroc.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: wspólnota mieszkaniowa.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgm-centrum.wroc.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: wspólnota mieszkaniowa. Wrocław: Remont dachu i elewacji z wymianą stolarki okiennej wraz z osuszaniem budynku mieszkalnego przy ul. Odrzańskiej 20 we Wrocławiu Numer ogłoszenia: 115930-2011; data zamieszczenia: 16.05.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna /ST/ Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu stargardzkiego w latach 2014 2017

Specyfikacja Techniczna /ST/ Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu stargardzkiego w latach 2014 2017 1 Wstęp Specyfikacja Techniczna /ST/ Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu stargardzkiego w latach 2014 2017 1.1. Przedmiot specyfikacji. Przedmiotem ST są wymagania techniczne dla prac

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl Warszawa: Wykonanie i dostawa kalendarzy informacyjnych na 2015 rok Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.barlicki.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.barlicki.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.barlicki.pl Łódź: Wykonanie instalacji dźwiękowego systemu ostrzegawczego i sygnalizacji

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgpn.pl/przetargi OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150

Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:54150-2015:text:pl:html Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150 Wojewódzki Szpital

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi odśnieżania 2015/S 179-325220

Polska-Warszawa: Usługi odśnieżania 2015/S 179-325220 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:325220-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi odśnieżania 2015/S 179-325220 Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Wilanów,

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12. Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego do zarządzania Zarządem Budynków Mieszkalnych w Suwałkach Numer ogłoszenia: 204390-2013; data zamieszczenia: 27.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Sztuki Współczesnej, ul. Jazdów 2, 00-467 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. +48 22 628 76 71-3, faks +48 22 628 95 50.

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Sztuki Współczesnej, ul. Jazdów 2, 00-467 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. +48 22 628 76 71-3, faks +48 22 628 95 50. Warszawa: Usługa ochrony obiektów i mienia wraz z ochroną galerii i dozorem ekspozycji stałych Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski Numer ogłoszenia: 255916-2015; data zamieszczenia: 29.09.2015

Bardziej szczegółowo

Suwałki: UDZIELENIE POŻYCZKI W WYSOKOŚCI 4 500 000 ZŁ Numer ogłoszenia: 336401-2011; data zamieszczenia: 19.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Suwałki: UDZIELENIE POŻYCZKI W WYSOKOŚCI 4 500 000 ZŁ Numer ogłoszenia: 336401-2011; data zamieszczenia: 19.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Suwałki: UDZIELENIE POŻYCZKI W WYSOKOŚCI 4 500 000 ZŁ Numer ogłoszenia: 336401-2011; data zamieszczenia: 19.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Polska-Jarocin: Olej napędowy 2015/S 214-390776. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 31.10.2015, 2015/S 212-384844)

Polska-Jarocin: Olej napędowy 2015/S 214-390776. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 31.10.2015, 2015/S 212-384844) 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:390776-2015:text:pl:html Polska-Jarocin: Olej napędowy 2015/S 214-390776 Jarocińskie Linie Autobusowe Spółka z o.o. w Jarocinie,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 28-136 Nowy Korczyn, Winiary 58 tel./fax (041)377-10-71 http://bip.powiat.busko.pl/ e mail:domdzieckawiniary@wp.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY na Świadczenie usług ochrony mienia Muzeum Zamek w Oświęcimiu ( w organizacji ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

PRZETARG NIEOGRANICZONY na Świadczenie usług ochrony mienia Muzeum Zamek w Oświęcimiu ( w organizacji ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY na Świadczenie usług ochrony mienia Muzeum Zamek w Oświęcimiu ( w organizacji ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na ochronę fizyczną budynku zamku oświęcimskiego wraz

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Jednostka Budżetowa - Centrum Projektów Europejskich, ul.

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Jednostka Budżetowa - Centrum Projektów Europejskich, ul. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cpe.gov.pl Warszawa: Druk publikacji Krajowej Instytucji Wspomagającej w strukturze Centrum Projektów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę samochodów osobowych dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach o wartości

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Państwowa jednostka budżetowa nie posiadająca osobowości prawnej.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Państwowa jednostka budżetowa nie posiadająca osobowości prawnej. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kujawsko-pomorska-bip.ohp.pl, www.kujawsko-pomorska.ohp.pl Toruń: Sukcesywna dostawa artykułów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę sprzętu sportowego do narciarstwa biegowego dla dzieci i młodzieży dla Polskiego Związku Biathlonu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.nowydwormaz.sr.gov.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.nowydwormaz.sr.gov.pl Świadczenie usług ochrony obiektu osób i mienia w budynkach Sądu Rejonowego w Nowym Dworze Mazowieckim, przy ul. Słowackiego 19 i ul. Chemików 1B. Numer ogłoszenia: 520492-2012; data zamieszczenia: 19.12.2012

Bardziej szczegółowo

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa Numer Sprawy: 12/ZP/CBA/2007 CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9 00-583 Warszawa Postępowanie prowadzone na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz. U. z 2006

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/ Gdańsk: Świadczenie usług telefonii komórkowej, bezprzewodowego dostępu do internetu

Bardziej szczegółowo

Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2015/S 092-166215. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy

Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2015/S 092-166215. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:166215-2015:text:pl:html Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2015/S 092-166215 Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.muzeumkarkonoskie.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.muzeumkarkonoskie. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.muzeumkarkonoskie.pl Jelenia Góra: Druk przewodników po stałych wystawach Muzeum Karkonoskiego

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu i bieżącej

Warszawa: Wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu i bieżącej Warszawa: Wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu i bieżącej konserwacji pomieszczeń w budynku Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 14 Numer ogłoszenia: 150606-2015;

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Warszawska 219, 05-300 Mińsk Mazowiecki, woj. mazowieckie, tel. 025 7582891, faks 025 7582891.

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Warszawska 219, 05-300 Mińsk Mazowiecki, woj. mazowieckie, tel. 025 7582891, faks 025 7582891. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.powiatminski.pl/pl/strona/zamowienia_publiczne/3 Mińsk Mazowiecki: Interwencyjne usługi sprzętowo

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.netus.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.netus.pl 1 z 6 2014-04-24 13:00 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.netus.pl Cieszyn: Odbiór, transport oraz unieszkodliwianie odpadów

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Świebodzice: Naprawa oraz obsługa instalacji gazowych w budynkach i lokalach stanowiących własność Gminy Świebodzice Administrowanych przez Miejski Zarząd Nieruchomości Numer ogłoszenia: 238594-2011; data

Bardziej szczegółowo

ŚNIEG LUŹNY - jest to nieusunięty lub pozostały na nawierzchni po przejściu pługów śnieg, który nie został zagęszczony pod wpływem ruchu kołowego.

ŚNIEG LUŹNY - jest to nieusunięty lub pozostały na nawierzchni po przejściu pługów śnieg, który nie został zagęszczony pod wpływem ruchu kołowego. SPECYFIKACJE TECHNICZNE /ST/ Załącznik nr 1 SIWZ Nr sprawy: RDW.NS/ZP-03-IX/2009 ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG WOJEWÓDZKICH WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W SEZONIE 2009/2010 1. Wstęp Zimowe utrzymanie dróg w skrócie

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-10504/JP/13 dostawa oprogramowania. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-10504/JP/13 dostawa oprogramowania. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Warszawa, dnia 30.09.2013 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-10504/JP/13 dostawa oprogramowania na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz.

Bardziej szczegółowo

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej przetarg poniżej 30 000 euro Nasz znak: DE/SZP/064/ 220 /2015 19.08.2015r. Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie 33 100 Tarnów ul. Waryńskiego 9 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Przedmiot Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Przedmiot Zamówienia Zamawiający: Zespół Szkół nr 1 im. Karola Adamieckiego w Sanoku ul. Jana III Sobieskiego 23 38-500 Sanok ZS1-0120/49/09 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przedmiot Zamówienia Wymiana okien w budynku

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2011.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2011. Warszawa: Dostawa mebli medycznych do Szpitala Specjalistycznego św. Zofii w Warszawie SPZOZ Numer ogłoszenia: 262056-2011; data zamieszczenia: 26.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.stargard.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.stargard.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.stargard.pl Stargard Szczeciński: Usługa systematycznego sprzątania i utrzymywania czystości

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pilskietbs.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pilskietbs.pl 1 z 6 2015-01-02 09:31 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pilskietbs.pl Piła: Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Warszawa, dnia 30-05-2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5718/JP/12 na opracowanie scenariuszy i produkcję trzech spotów reklamowych na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , , ,

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , , , Wrocław: Świadczenie usług całodobowej ochrony fizycznej osób i mienia w obiekcie przy ul. Braniborskiej 59 we Wrocławiu Numer ogłoszenia: 117152-2012; data zamieszczenia: 13.04.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.teatr.zgora.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.teatr.zgora.pl Zielona Góra: Modernizacja Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze. Zabezpieczenie przeciwpożarowe w budynku Lubuskiego Teatru. Numer ogłoszenia: 412338-2009; data zamieszczenia: 30.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.kppsp.belchatow.msk.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.kppsp.belchatow.msk.pl Bełchatów: Termomodernizacja budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bełchatowie - zakup i wymiana bram garażowych, stolarki okiennej oraz drzwi zewnętrznych. Numer ogłoszenia: 192578-2010;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl Warszawa: Dostawa oprogramowania do tworzenia dokumentów oraz zapewnienie prawa do nowej

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO Oddział Regionalny w Krakowie 31-155 Kraków ul. Montelupich 3 OKDGMR.776.1.2015/1 (znak sprawy zgodnie z JRWA nadany w EOD) ZATWIERDZAM... (data i podpis kierownika zamawiającego)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011 Zatwierdzam Lipiec 2011 Numer sprawy In. 271.4.2011 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, ul.

I. 1) NAZWA I ADRES: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, ul. Kraków: Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie wykonawcy w zakresie realizacji robót budowlanych polegających na remoncie pokrycia dachowego wraz z wymianą instalacji odgromowej i szyb w

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.nowasucha.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.nowasucha.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.nowasucha.pl Nowa Sucha: Budowa garażu w miejscowości Nowa Sucha Numer ogłoszenia: 176962-2015;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl Kraków: Dostawa plandek pokryciowych dla Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.csdpoznan.pl Poznań: Dostawa samochodu osobowego dla Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu Numer

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14. Radzyń Podlaski: Dostawa sprzętu komputerowego Numer ogłoszenia: 242091-2013; data zamieszczenia: 15.11.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Dostawa komputera przenośnego (notebooka) i akcesoriów komputerowych

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793)

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793) 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:20142-2014:text:pl:html Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142 Wielkopolskie Centrum Onkologii, ul. Garbary 15,

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl Szczecin: usługę prania pościeli, ręczników, ścierek, firan, zasłon, obrusów,

Bardziej szczegółowo

Nr ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2011-015774 data zamieszczenia: 01.02.2011

Nr ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2011-015774 data zamieszczenia: 01.02.2011 Dostawa skanerów: znak sprawy: 3/2011 Nr ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2011-015774 data zamieszczenia: 01.02.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób Data: 06.09. 2007 r. GK 341/7/ 07 Pieczęć zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę samochodu osobowego 9 miejscowego

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:231315-2011:text:pl:html PL-Łańcut: Usługi udzielania kredytu 2011/S 140-231315 Miasto Łańcut, Plac Sobieskiego 18, Urząd

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamówieniu dostawa sprzętu komputerowego. dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu

Ogłoszenie o zamówieniu dostawa sprzętu komputerowego. dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu Numer sprawy: 52 / SR/ GJ / 2008 Poznań, dnia 04.06.2008 r. O G Ł O S Z E N I E O Z A M Ó W I E N I U dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego do Sądu Rejonowego

Bardziej szczegółowo

*I. 1) NAZWA I ADRES:* Gmina Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, 57-400 Nowa Ruda, woj. dolnośląskie, tel. (74) 872-09 10, faks (74) 872-50-83.

*I. 1) NAZWA I ADRES:* Gmina Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, 57-400 Nowa Ruda, woj. dolnośląskie, tel. (74) 872-09 10, faks (74) 872-50-83. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/ ------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl Strona 1 z 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl Bydgoszcz: Wymiana dźwigów osobowych wraz z remontem maszynowni i szybów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Kraków: Dostawa samochodu osobowego dla IFJ PAN w Krakowie, znak sprawy: DZP- 271-59/15

Bardziej szczegółowo