Zarządzanie i Edukacja

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zarządzanie i Edukacja"

Transkrypt

1 Zarządzanie i Edukacja Zarządzanie gospodarką Zarządzanie przestrzenią Zarządzanie oświatą Edukacja społeczna NUMER 97 LISTOPAD/GRUDZIEŃ 2014 ISSN X DWUMIESIĘCZNIK SZKOŁY WYŻSZEJ IM. BOGDANA JAŃSKIEGO

2 Adres redakcji Dwumiesięcznik Zarządzanie i Edukacja ul. Elektronowa 2, Warszawa tel./fax Redaktor naczelny dr inż. Elżbieta Kopciuszewska, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego Rada naukowa dwumiesięcznika Zarządzanie i Edukacja Dr hab. Włodzimierz Bernacki, prof. UJ; prof. dr hab. Mirosława Czerny, UW; doc. PaedDr. Tomáš Jablonský PhD. prof. KU, v Ružomberku, prof. dr hab. Wołodymyr Jewtuch, Ukraiñska Akademia Nauk; prof. dr hab. Romuald Joñczy, UE we Wrocławiu; ks. dr hab. Jan Krokos,prof. UKSW; prof. dr hab. Ihor Hrabynskyi, Narodowy Uniwersytet Lwowski; Dr Marcin Kazimierczak, Uniwersytet Abat Oliba CEU, Barcelona; prof. dr hab. Anatolij M. Kołot Kijowski Narodowy Uniwersytet Ekonomiczny; prof. dr hab. Włodzimierz Kurek, UJ; prof. dr hab. Bożena Muchacka, UP w Krakowie; prof. dr hab. Jan Oleszczuk, UM w Lublinie; prof. dr hab. Marek Pawlak, KUL; prof. dr hab. Wanda Rusiecka National Academy of Sciences of Belarus; dr hab. Grażyna Skąpska prof. UJ, dr hab. Dr.h.c. prof. PhDr. Vojtech Slomski, PhD. ISM Slovakia v Prešove; dr n. med. Sławomir Stawicki, Wojciech Sroczyński, prof. UPH; dr Mariusz Szajda, SWBJ w Warszawie Redaktor tematyczny Dr Małgorzata Stawicka Redaktor statystyczny: Dr inż. Paweł Kopciuszewski Redaktor językowy Dr Jerzy Ryszard Suchocki, prof. Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) Sekretarz redakcji Anna Janus (tel ) Korekta Dr Anna Janus Wszystkie artykuły są recenzowane Recenzenci prof. dr hab. Jewgienij M. Babosow (Narodowa Akademia Nauk Białorusi); dr.h.c. doc. PhDr. Pavel Czarnecki (ISM Slovakia v Prešove); dr inż. Jerzy Donarski (SWBJ w Warszawie); prof. dr hab. Jerzy Kosiewicz (AWF w Warszawie); dr hab. ukasz Popławski (UR w Krakowie); ks. prof. dr hab. Stanisław Urbañski (UKSW w Warszawie); dr Anna Dziewulska (SWBJ w Warszawie); ks. dr hab. Grzegorz Wejman, prof. US; dr Jadwiga Wicińska (SWBJ w Warszawie) Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania w publikowanych tekstach skrótów i zmian ISSN X wersja referencyjna czasopisma: papierowa numer dostępny w wersji elektronicznej na stronie Skład: Izabela Król, Łukasz Różyński Druk i oprawa: Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna Adam

3 SPIS TREŚCI Zarządzanie gospodarką Zbigniew Klimiuk Zarządzanie gospodarką Chin od końca XIX w. po dzień dzisiejszy... 5 Tomasz Kochański System logistycznego wspomagania gospodarowania zasobami pracy przedsiębiorstwa Tomasz Kochański Podejmowanie decyzji menedżerskich na rynku Marcin Łuszczyk Kontrowersje wokół przyczyn kryzysu współczesnej gospodarki Zygmunt Mietlewski, Beata Abramska, Krzysztof Makowski Zarządzanie pracownikami w wieku do 29 lat i ponad 45 lat w branży elektromaszynowej w Polsce Zarządzanie przestrzenią Marzena Joanna Siestrzewitowska Estetyka przestrzeni w procesie modernizacji zespołów socrealistycznych w małych miastach na przykładzie Świdnika i Kraśnika Fabrycznego Krzysztof Jerzy Gruszczyński Cezary Tomasz Szyjko EU regulatory framework for shale gas exploitation and production Podstawy prawne wydobycia i produkcji gazu łupkowego w Unii Europejskiej...165

4 Zarządzanie oświatą Karina Kaczmarczyk System edukacyjny w Japonii i jego wpływ na sytuację zawodową absolwentów Ewa Krok Kształcenie w zakresie TIK: dokumenty programowe wobec praktyki oraz potrzeb i oczekiwań uczniów Edukacja społeczna Mirosław Brzeziński Samotne macierzyństwo w kontekście teologicznopastoralnym Gabriela Majchrowska, Kamil Tomkiewicz Mass media a student Magdalena Karolak-Michalska Społeczno-polityczna rola mniejszości rosyjskiej w niepodległym Kazachstanie Noty o autorach Lista recenzentów za rok

5 R O Z P R A W Y I A R T Y K U Ł Y Zbigniew Klimiuk ZARZĄDZANIE GOSPODARKĄ CHIN OD KOŃCA XIX W. PO DZIEŃ DZISIEJSZY STRESZCZENIE Artykuł przedstawia sytuację gospodarczą Chin od końca XIX wieku aż do dziś z perspektywy sytuacji za rządów Kuomintangu, Mao Tse-tunga, w okresie transformacji (po przejęciu władzy przez Denga Xiaopinga w 1978 r.). Po analizie najistotniejszych zjawisk, które miały znaczący wpływ na przemiany i reformy, skoncentrowano się na prezentacji zagrożeń i wyzwań stojących przed gospodarką Chin oraz podstawowych założeń dwunastego z kolei planu pięcioletniego na lata Zakłada on przyspieszenie zmian struktury gospodarki, innowacyjność, poprawę poziomu życia ludności, ochronę środowiska i oszczędność zasobów naturalnych wszystko to w kontekście dążeń do zrównoważonego rozwoju. SUMMARY The article presents the economic situation in China since the late nineteenth century until today, from the perspective of the situation during the reign of the Kuomintang, Mao Tse-tung, in transition (after the seizure of power by Deng Xiaoping in 1978.). After the analysis of the most important events that had a significant impact on the changes and reforms, focused on the presentation of the risks and challenges facing the Chinese economy and the basic assumptions of the twelfth five-year plan, in turn, for the years It is assumed acceleration of changes in the structure of the economy, innovation, improve the level of life of the population, the environment and saving natural resources all in the context of sustainable development efforts.

6 6 ZARZĄDZANIE I EDUKACJA numer 97 listopad/grudzień 2014 Słowa klucze: gospodarka Chin, rewolucja przemysłowa w Chinach, rządy Kuomintangu, rządy Mao Tse-tunga, transformacja w Chinach Keywords: China s economy, China s industrial revolution, the rule of the Kuomintang, the rule of Mao Tse-tung, the transformation in China WSTĘP Chiny są niezwykle bogatym kulturowo i obyczajowo krajem. Stanowią cywilizację, która fascynuje wiele osób i zadziwia mnogością wynalazków rozpowszechnionych i używanych do dziś. Są również cywilizacją rozwijającą się na płaszczyźnie materialnej, praktycznej, jak i kulturowej, obfitującą we wspaniałe dzieła sztuki oraz osiągnięcia w dziedzinie myśli społecznej, filozoficznej i religijnej. Historia Chin stanowi ciekawą opowieść o wzlotach i upadkach narodu oraz państwa próbującego przejąć kontrolę nad postępowaniem obywateli w celu utrzymania jedności. Historia Chin to również dzieje państwa, które z mało znaczącego, odizolowanego i zacofanego przeszło do roli lidera gospodarki światowej, największego konsumenta podstawowych surowców oraz największego wierzyciela niemal wszystkich państw Zachodu ze Stanami Zjednoczonymi na czele. U SCHYŁKU CESARSTWA Wiek XIX przyniósł światową rewolucję przemysłową, która zmieniła panujące stosunki społeczne i gospodarcze, przyczyniając się do wzlotu bądź upadku państw, które potrafiły lub nie sprostać tym wyzwaniom. Chiny starały się żyć własnym rytmem. Panująca mandżurska dynastia Qing oddalała się od reszty świata, izolując przed żądnymi zysku obcokrajowcami 1. Jednak wzrost liczby 1 R. Kamieniecka, Korzenie chińskiego oglądu świata[w:] Oblicza Chin na początku XXI wieku, red. J. Marszałek Kawa, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008, s.52.

7 Zbigniew Klimiuk ZARZĄDZANIE GOSPODARKĄ CHIN 7 mieszkańców i rozwój handlu zmusił Państwo Środka do poszerzenia kontaktów ze światem zewnętrznym. Dozwolony był jedynie handel morski. Nastąpił wzrost wymiany towarów pomiędzy Chinami a Wielką Brytanią, która przywoziła tu głównie opium z Indii. Chiny stały się wiodącym eksporterem herbaty (50% światowego eksportu) oraz wyrobów wysoko przetworzonych takich, jak jedwab i porcelana 2. Wraz z przenikaniem wpływów mocarstw zachodnich nastąpiły zmiany w strukturze społecznej i ekonomicznej kraju. Chiny padły ofiarą ataków militarnych. Po klęsce w wojnach opiumowych ( , , ) zmuszone zostały do płacenia wyniszczających kontrybucji oraz walki z rosnącym deficytem w handlu. Kontrolę nad gospodarką przejęły zagraniczne banki i koncerny. Barbarzyńcy przejęli rolę gospodarza w chińskim domu 3. Państwo Środka straciło prawo do ekonomicznego samostanowienia. Obcokrajowcy uzyskali przywileje przy pozyskiwaniu surowców i sprzedaży towarów. Na handel chiński nałożono wysokie taryfy celne 4.Wzrosła podaż na towary dostarczane przez zachodnie mocarstwa. Rosnący import gotowych wyrobów zachodnich spowodował upadek małych przedsiębiorstw rzemieślniczych, które nie mogły sprostać konkurencji i masowo bankrutowały. Chińskie rolnictwo również musiało dostosować swoją produkcję do wymogów rynków światowych. Artykuły rolne takie jak herbata, jedwab, tytoń czy bawełna, stanowiące trzon chińskiego eksportu z czasem przegrały z rosnącą konkurencją 5. W 1898 r. w obliczu zaistniałej sytuacji cesarz wydał 40 dekretów, które podczas Stu Dni Reform miały pomóc zreformować państwo i jego gospodarkę. Ponieważ zagraniczna ekspansja koncentrowała się głownie na sektorze wydobywczym, nowy system miał tę tendencje ograniczyć. Wprowadzono przepisy regulujące wydobycie bogactw naturalnych. Wytyczne dla górnictwa określały zasady, według których wielkość kapitału chińskiego powinna wynosić 2 K. Tomala, Próby modernizacji gospodarki chińskiej za Mandżurów. Blaski i cienie modernizacji pod wpływem Zachodu, [w:] Nowożytna historia Chin, red. R. Sławiński, wyd. Księgarnia Akademicka, Kraków 2005, s R. Kamieniecka: wyd. cyt., s K. Tomala: wyd. cyt., s Tamże, s.37.

8 8 ZARZĄDZANIE I EDUKACJA numer 97 listopad/grudzień 2014 co najmniej 30% kapitału zakładowego. Zarząd powinien znajdować się w rękach chińskich, a 25%- 50% zysku musiało być odprowadzane do budżetu. Nad działalnością firm wprowadzono kontrolę. Ochrona przed zagraniczną konkurencją spowodowała rozwój pierwszych chińskich przedsiębiorstw kapitalistycznych. W latach oddano do eksploatacji 45 kopalń, powstały 44 nowoczesne zakłady oraz 6245 km linii kolejowych 6. Klęska w wojnie z Japonią roku przyczyniła się do podziału państwa na strefy wpływów obcych mocarstw, zamieniając je w kraj półkolonialny. Powstała w 1905 r. z inicjatywy Sun Yat-sena Liga Związkowa podjęła walkę o wyzwolenie Chin. W 1911 r. wybuchło powstanie w Wuchangu dające początek rewolucji. W grudniu 1911 r. zgromadzenie przedstawicieli zrewolucjonizowanych prowincji proklamowało Republikę Chińską. Po abdykacji małoletniego cesarza Pu Yi, w sierpniu 1912 r. powstała Partia Narodowa Kuomintang na czele której stanął Sun Yat-sen. W wyborach w 1913 r. Kuomintang uzyskał większość głosów, ale konflikt z rządem spowodował zdelegalizowanie Kuomintangu i pozbawienia jego członków mandatów poselskich. Partia została odtworzona przez Sun Jat-sena w 1919 r. i przejęła władzę w południowych regionach. W 1925 r. Sun Jat-sen zmarł, a przywództwo objął dotychczasowy głównodowodzący armii Czang Kaj-szek opanowując prawie całe Chiny 7. GOSPODARKA ZA RZĄDÓW KUOMINTANGU Gdy Kuomintang przejął władzę, stanął przed koniecznością budowania nowego państwa i modernizacji tego, co zostało z cesarstwa. Światowy kryzys ekonomiczny w latach miał niekorzystny wpływ również na sytuację gospodarczą Chin, ograniczając zagraniczne rynki dla produktów chińskich. Chociaż Chiny nie były zależne od międzynarodowego parytetu złota obowiązującego w państwach kapitalistycznych, niestabilność walutowa wpłynęła 6 Tamże, s

9 Zbigniew Klimiuk ZARZĄDZANIE GOSPODARKĄ CHIN 9 na politykę monetarną rządzących. Kryzys gospodarczy wraz z wewnętrznymi zawirowaniami w Państwie Środka był przyczyną nierównomiernego tempa wzrostu ekonomicznego, charakteryzującego się nagłymi wahaniami wskaźników ekonomicznych 8. Rządy narodowców można podzielić na trzy okresy. W pierwszym, lata dzięki regulacjom finansowym i fiskalnym doprowadzono do rozwoju gospodarczego kraju. Lata to recesja spowodowana klęskami żywiołowymi, brakiem wewnętrznej stabilności oraz zawirowaniami na arenie międzynarodowej. Za najbardziej produktywny czas rządów Kuomintangu uważa się lata W tym okresie zreorganizowano chiński system bankowy, zakończono reformę budżetową i walutową. Stworzono podwaliny pod państwowy sektor w górnictwie i hutnictwie. Rozkwit gospodarczy przerwała inwazja japońska na Chiny w 1937 r. Polityka ekonomiczna Kuomintangu opierała się na gospodarce planowej, uważanej za najwyższy stopień rozwoju społecznego. Dążono do zapewnienia należytego rozwoju gospodarki narodowej oraz politycznej i ekonomicznej suwerenności względem innych państw. Rządzącym zależało na uzyskaniu pełnej kontroli państwa nad gospodarką, zabezpieczeniu bazy produkcyjnej oraz odbudowie gospodarki wiejskiej 9. Władze nankińskie za priorytetowe uznały reformy finansowe i monetarne mające na celu zunifikowanie pieniądza i zrównoważenie budżetu. Reforma monetarna z 1935 r. nadawała prawo druku pieniądza jedynie bankom państwowym. Nakazano wymianę lokalnych srebrnych walut na nowe banknoty prawne. Druk nowej waluty pozwolił rządowi rozciągnąć kontrolę nad ponad 60% zasobów wszystkich banków, co przyczyniło się do uaktywnienia produkcji oraz udzielania kredytów społecznych. Centralny Bank Chin stał się instytucją całkowicie państwową w 1928 r. Powołano również Rolniczy Bank Chin, którego celem było kredytowanie wspólnot rolniczych i chłopstwa. Państwo zwiększyło swe udziały w wiodących bankach komercyjnych, Banku Chińskim i Banku 8 V. Kozyriev, tłum. B.Zemanek, Gospodarka za rządów Kuomintangu( ), [w:] Nowożytna historia Chin, red. R. Sławiński, wyd. Księgarnia Akademicka, Kraków 2005, s Tamże, s. 223.

10 10 ZARZĄDZANIE I EDUKACJA numer 97 listopad/grudzień 2014 Komunikacji. Instytucje te znane później, jako cztery banki państwowe emitowały legalne środki płatnicze, tworząc wewnętrzny rynek pieniężny 10. Kolejnym posunięciem rządów Kuomintangu uważnym za postępowe była próba wyrównania wpływów z podatków. Zlikwidowano uznaniowy podatek przewozowy wprowadzając podatek od działalności gospodarczej. Wyrównanie lokalnych obciążeń podatkowych przyczyniło się do współpracy z prowincjami. Do uzyskania finansowej harmonii centrum i peryferii przyczyniła się również likwidacja różnego rodzaju danin pobieranych przez władze lokalne oraz redukcja podatku gruntowego w zamian za dofinansowanie z budżetu centralnego. Dochody i wydatki powiatów stały się jawne i kontrolowane przez rząd 11. Przywódcy Kuomintangu pomimo wzorowania się na gospodarce planowej ZSRR nie chcieli rezygnować z sektora prywatnego, niszczyć go, ani podporządkować. Pragnęli jedynie roztoczyć nad nim opiekę partii. Prawo własności było naczelnym prawem zapisanym w konstytucji z 1936 r. Przyjmując taką postawę Rząd Narodowy w latach skłaniał się ku niemieckiemu modelowi kontroli ekonomicznej uznając, że zadaniem wszystkich sektorów gospodarki (nie tylko publicznych) jest wzmacnianie ekonomicznej siły narodu. Przedsiębiorstwa prywatne miały stanowić integralną część ogólnej struktury ekonomicznej. Działania te przyczyniły się do rozwoju kapitału narodowego znacznie ograniczając inwestycje zagraniczne, chociaż w niektórych branżach takich, jak wydobycie węgla kamiennego (74%), czy poszukiwana rud żelaza (96, 5%) firmy zagraniczne nadal posiadały znaczne udziały 12. Działania narodowców nie koncentrowały się jedynie na rozwoju nowoczesnego przemysłu. Rząd Narodowy w Nankinie dopracował politykę odbudowy wsi i reform rolnych w oparciu o hasło ziemiaoraczom. Wypracowano przyjęte w 1930 r. prawo ziemskie, według którego czynsz dzierżawczy nie mógł wynosić więcej niż 37,5% wartości zbiorów rolnika. Dzierżawcy mieli prawo pierwokupu 10 V. Kozyriev, wyd. cyt., s Tamże, s Tamże, s.228.

11 Zbigniew Klimiuk ZARZĄDZANIE GOSPODARKĄ CHIN 11 ziemi dzierżawionej. Wprowadzono program pomocy technicznej oraz dostęp do kredytów, starając się w ten sposób stymulować rozwój zmechanizowanych spółdzielni rolnych. Polityka ekonomiczna nacjonalistów skupiła się przede wszystkim na reformie kapitału państwowego oraz współpracy z kapitałem prywatnym. Pomimo starań i państwowej doktryny ekonomicznej wzrost gospodarczy kraju pozostał na niezmienionym poziomie przez cały okres rządów Kuomintangu. Obalenie cesarstwa i ustanowienie republiki, choć zmieniło ustrój polityczny nie przyniosło w żadnym wypadku jakościowej zmiany społecznej, tak bardzo potrzebnej krajowi. NOWE CHINY MAO TSE-TUNGA Po kapitulacji Japonii we wrześniu 1945 r. w Chinach rozgorzała wojna domowa. Komuniści na opanowanych przez siebie terenach wprowadzali reformy rolne zdobywając w ten sposób poparcie i sympatię ludności wiejskiej, która zasilała Ludową Armię Wyzwoleńczą Mao Tse-tunga. Wykorzystując pomoc Związku Radzieckiego pokonali w 1949 r. ostatecznie siły Kuomintangu. W dniu 1 października 1949 r. na Placu Niebiańskiego Pokoju Mao Tse-tung proklamował powstanie Chińskiej Republiki Ludowej. Nacjonalistyczny rząd Kuomintangu wraz ze swoimi zwolennikami oraz resztkami armii musiał opuścić Chiny i szukać schronienia na Tajwanie. W czasie walk gospodarka, rolnictwo i infrastruktura poniosły ogromne straty. Produkcja przemysłowa w 1949 r. była o 44% niższa niż w 1937 r., a spadek produkcji rolniczej do poziomu minimalnego doprowadził do głodu w wielu rejonach 13. Pierwszym i podstawowym zadaniem nowej władzy było podniesienie kraju ze zniszczeń powstałych w wskutek obcej inwazji i wojny domowej 14. Jako strategię działania wybrano rozwój gospodarczy oparty na przemyśle ciężkim oraz mocno zbiurokratyzowanym systemie gospodarki centralnie planowanej, w ramach której alokacja czynników produkcji była dokonywana wyłącznie przez państwo. Obowiązywał 13 J. Fenby, Chiny. Upadek i narodziny wielkiej potęgi, Tłum. J.Wąsiński, J.Wołk-Łaniewski, wyd. Znak, Kraków 2009, s Tamże, s.488.

12 12 ZARZĄDZANIE I EDUKACJA numer 97 listopad/grudzień 2014 szczególny plan dyrektywny w odniesieniu do czynników rzeczowych oraz limity zatrudnienia i odgórnie określana wysokość wynagrodzeń 15. W 1953 r. w oparciu o wzorce sowieckie wprowadzono plan pięcioletni. Wytyczne zakładały budowę siedmiuset ogromnych zakładów przemysłowych, w tym elektrowni, hut żelaza, stalowni oraz rafinerii ropy naftowej i petrochemii. Sto pięćdziesiąt sześć z nich miało być wyposażonych w sprzęt zakupiony z środków otrzymanych od Związku Radzieckiego. Dwadzieścia osiem tysięcy chińskich obywateli wysłano na szkolenia do ZSRR, z kolei Moskwa przysłała jedenaście tysięcy swoich specjalistów. Byli to głównie fachowcy w dziedzinie przemysłu oraz doradcy przysposobienia zawodowego i urbaniści. Zobowiązania wobec sowietów spłacano zarekwirowaną chłopom żywnością 16. Sukces pierwszego planu pięcioletniego został ogłoszony, jako dowód na narodowe odrodzenie Chin. Państwowe dane statystyczne pokazywały gwałtowny wzrost zarówno PKB, jak i produkcji przemysłowej. Na towary rolne wprowadzono monopol. Rząd zwiększył wysokość obowiązkowych dostaw od prywatnych przedsiębiorstw. Spowodowało to znaczne utrudnienia w prowadzenie działalności gospodarczej. Wielu biznesmenów pozbywało się swoich firm. Pomoc uzyskana ze Związku Radzieckiego pozwoliła przekroczyć Chińczykom najniższy próg rozwojowy, jednakże postęp ten opierał się na niezwykle archaicznych fundamentach. Zawrotny wzrost produkcji przemysłowej nie był poparty żadnymi działaniami zmierzającymi do jego trwałości i równowagi. Wdrażanie centralnego planowania nie uwzględniało różnic regionalnych. Priorytety produkcyjne dyktował popyt krajowy, a nie zapotrzebowania lokalne 17. Istniała duża przepaść między poziomem olbrzymich państwowych zakładów produkcyjnych usytuowanych na terenach wysoko zurbanizowanych, a małymi manufakturami na prowincji. 15 K. Starzyk, Przemiany gospodarcze ChRL w procesie reform, [w:] Chiny. Przemiany państwa i społeczeństwa w okresie reform red. K. Tomala, wyd. TRIO, Warszawa 2001, s J. Fenby: wyd. cyt., s J. Fenby: wyd. cyt.,s.525.

13 Zbigniew Klimiuk ZARZĄDZANIE GOSPODARKĄ CHIN 13 Chociaż mieszkańcy prowincji stanowi 84% populacji to aż 88% państwowych inwestycji dokonywano w przemysł ciężki w rejonach rozwiniętych. Szybki rozwój okręgów przemysłowych przyczynił się do migracji ludności wiejskiej do miast. Nasuwało się pytanie, czy wieś będzie w stanie wyżywić miasta. Chłopi zmuszeni do oddawania 65% wysokości zbiorów zaczęli zaniżać ich wysokość lub przekupywać urzędników. By wyeliminować te procedury powołano do życia Rolnicze Spółdzielnie Produkcyjne, do których chłopi musieli wnieść ziemię, robociznę, narzędzia pracy oraz zwierzęta 18. Do 1956 r. skolektywizowano 92% chłopskich gospodarstw, w ten sposób ziemia i sprzęt rolniczy rozdany we wcześniejszych reformach na powrót stał się własnością państwa. Dziesiątki milionów chłopów opuściło prowincję przenosząc się na tereny uprzemysłowione, co spowodowało jeszcze większe obciążenie wsi związane z wyżywieniem ludności miejskiej. Nacisk na zwiększenie produkcji rolniczej i przetrzymywanie chłopów siłą na polach przyczynił się do spadku produkcji w wiejskich gałęziach przemysłu lekkiego 19. Na początku 1956 r. zainicjowano pierwszy mały skok naprzód, charakteryzujący się nagłym przyspieszeniem programu nacjonalizacji, zamiany prywatnych przedsiębiorstw w zakłady państwowo-prywatne. Rozpoczęto prace nad Dwunastoletnim Programem dla Rolnictwa oraz przyspieszeniem przeobrażeń w przemyśle. Mały skok okazał się fiaskiem. Wzrosły niedobory żywności spotęgowane słabą dystrybucją, oporem wobec spółdzielni oraz koniecznością przesyłania żywności do ZSRR w zamian za sprowadzane maszyny przemysłowe. Fabryki nie były w stanie sprostać zakładanym wymaganiom, spowolniły się roboty budowlane, wzrastały napięcia na tle pracowniczym 20. W celu uporządkowania stanu rzeczy i wzmocnienia gospodarki w maju 1958 r. na VIII zjeździe Partii zatwierdzono projekt Wielkiego Skoku Naprzód. W ramach tej kampanii, której hasłem było: więcej, lepiej, prędzej i taniej, ChRL miała się stać jedną z najprężniejszych gospodarek świata. Według założeń wzrost ekonomiczny 18 Tamże, s Tamże, s J Fenby: wyd. cyt., s.529.

14 14 ZARZĄDZANIE I EDUKACJA numer 97 listopad/grudzień 2014 miał osiągnąć poziom 25% rocznie. Chiny w ciągu 15 lat miały dogonić gospodarczo Wielką Brytanię, a w ciągu 25 lat USA. Utworzono 25 tysięcy kolumn ludowych, które miały dostarczać zarówno produkty rolne, jak i przemysłowe produkowane najprostszymi metodami. Główny nacisk położono na przemysł, zwłaszcza produkcję stali. Uruchomiono 750 tysięcy podwórkowych dymarek do wytopu surówki hutniczej i stali. Jakość produkowanej w chałupniczych warunkach stali pozostawiała jednak wiele do życzenia. W zasadzie wytapiano nie stal, lecz marnej jakości żeliwo, nieprzydatne dla budownictwa, eksportu i rozwoju przemysłu. W celu zwiększenia produkcji przetapiano sprzęt kuchenny, rowery, łóżka i narzędzia rolnicze, a do pracy przy dymarkach skierowano olbrzymią masę chłopów, odrywając ich od zajęć w polu. Na potrzeby funkcjonowania pieców wykarczowano miliony hektarów lasów 21. Skierowanie chłopów do wytopu stali i rekwirowanie narzędzi rolniczych w celu ich przetopienia, w połączeniu z programem bezpłatnego wyżywienia w komunalnych stołówkach, szybko doprowadziło do olbrzymiej klęski głodu. Kierownictwo zalecało utopijne rozwiązania, nakazując stosować gęsty siew i głęboką na 60 cm orkę, co prowadziło do wysuszania gleby. Skuteczna kampania wyniszczenia wróbli spowodowała w efekcie plagę owadów, prowadząc jedynie do pogłębienia kryzysu 22. Wzrost państwowych wydatków, wywołanych przez drogie metody, którymi usiłowano przekształcić surówkę hutniczą z dymarek w stal, przyniósł deficyt budżetowy. Chcąc go zniwelować zaczęto dodrukowywać pieniądze. Spowodowało to inflację, rzeczywiste przychody państwa spadły, obniżył się dramatycznie standard życia 23. Skutki realizacji wielkiego skoku okazały się tragiczne. Potężny głód stał się największą katastrofą XX w. Z braku pożywienia zmarło trzydzieści, a według niektórych danych (tajne sprawozdanie skierowane do sekretarza KPCh Hu Yaobanga) czterdzieści milionów Chińczyków. Ludność żywiła się szczurami, korą drzew i mielonymi kamieniami. Doszło to tego, że zaczęto wykopywać zwłoki 21 J. Polit, Chiny, TRIO, Warszawa, 2004, s Tamże, s J Fenby: wyd. cyt., s.551.

15 Zbigniew Klimiuk ZARZĄDZANIE GOSPODARKĄ CHIN 15 zmarłych i zabijać dzieci. Mężczyźni sprzedawali żony. Bandy wygłodniałych chłopów atakowały spichlerze i transporty ze zbożem 24. Produkcja rolnicza radykalnie zmalała wskutek nowego systemu trojpolówki, w ramach którego z trzeciej części ziemi zbierano plony, trzecią część zasiewano, zaś pozostała miała leżeć odłogiem. W latach powierzchnia uprawna zmniejszyła się o dziewięć procent. Głód nasiliły długookresowo zawyżane dane dotyczące zebranego zboża, powodujące wyznaczanie wysokiego poziomu obowiązkowych dostaw dla państwa. Paradoksalnie w okresie tak niebywałej tragedii Chińska Republika Ludowa wciąż eksportowała plony do Związku Radzieckiego jako zapłatę za wzniesienie zakładów przemysłowych oraz do krajów socjalistycznych Europy Wschodniej, by okazać szczodrość i solidarność 25. Niezwykle tragiczne położenie kraju zmusiło kierownictwo partii do rewizji dotychczasowej polityki. W 1961 r. plenum Komitetu Centralnego przyjęło politykę tzw. regulacji, uwzględniającą mechanizmy ekonomiczne, która miała doprowadzić do przezwyciężenia kryzysu. Polityka regulacji doprowadziła do podziału w kierownictwie Komunistycznej Partii Chin. Jej zwolennicy skupili się wokół Liu Shaoqi oraz Denga Xiaopinga, przeciwnicy- wokół Mao-Tse- -tunga. W 1966 r. zwolennicy Mao proklamowali nową wielką akcję nazwaną rewolucją kulturalną, która polegała na odejściu od zachodniego, burżuazyjnego modelu cywilizacyjnego oraz zburzeniu starego porządku kulturowego i edukacyjnego. W celu przeprowadzenia rewolucji stworzono oddziały Czerwonej Gwardii 26. W latach kraj został sterroryzowany przez bandy hunwejbinów, które szerzyły strach, torturując, przetrzymując, poniżając i zabijając ludzi uznanych za wrogów ludu, do których zaliczano przede wszystkim nieliczną chińską inteligencję. Nastąpił upadek szkolnictwa, kultury i nauki. Zniszczono liczne zabytki kultury materialnej z czasów dynastycznych. Bezprawie w państwie było tak głębokie, 24 J Fenby: wyd. cyt., s Tamże, s J. Szpak, Historia gospodarcza powszechna, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, 2007, s.421.

16 16 ZARZĄDZANIE I EDUKACJA numer 97 listopad/grudzień 2014 że groziło mu ustanie funkcjonowania. W tej sytuacji w połowie 1968 r. Mao zdecydował się na zakończenie rewolucji kulturalnej. Konsekwencje rządów Wielkiego Sternika zarówno w dziedzinie społeczno-politycznej, jak i ekonomicznej okazały się katastrofalne. Dopiero jednak śmierć twórców komunistycznych Chin Czouen-laja i samego Mao pozwoliła ich następcom na podjęcie skutecznych reform gospodarczych bez zmian w ustroju politycznym i większe otwarcie na świat 27. CHINY W OKRESIE TRANSFORMACJI Przejęcie władzy przez Denga Xiaopinga w 1978 r. rozpoczęło nowy etap w historii Chin- transformację gospodarczą, która tym różniła się od reform, że przyniosła za sobą zasadnicze zmiany systemowe 28. Zasady gospodarki planowej hamowały rozwój ekonomiczny państwa. Od 1978 r. zaczęto stopniowo wdrażać reformy, które doprowadziły w 1988 r. do zmiany konstytucji, poprzez wprowadzenie i legitymizację własności prywatnej. Kolejna zmiana ustawy zasadniczej z 1993 r. ustanowiła zasadę socjalistycznej gospodarki rynkowej 29. Zlikwidowano komuny ludowe oraz spółdzielnie wprowadzając system kontraktowej odpowiedzialności gospodarstw rolnych. Zapisane w 2004 r. poprawki do ustawy zasadniczej zagwarantowały nienaruszalność majątku prywatnego. Państwo miało wspierać inicjatywy gospodarcze sektora niepublicznego, wypłacać odszkodowania za grunty oraz stworzyć system zabezpieczeń społecznych. Niezwykle ważny zapis dotyczył respektowania praw człowieka 30. Wprowadzone reformy obejmowały cztery programy naprawcze w przemyśle, rolnictwie, obronie narodowej i obszarze 27 Tamże, s K. Starzyk: wyd. cyt., s K. Dobrzeniecki, M. Kałduński, Rozwój ekonomiczny Chin a modernizacja prawa, [w:] Chińska polityka zagraniczna i jej uwarunkowania, red. J. Marszałek-Kawa, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008, s D. Mierzejewski, Chińska Republika Ludowa wobec globalizacji- polityczne aspekty wewnętrzne, [w:] Oblicza Chin na początki XXI wieku, red. J. Marszałek-Kawa, Toruń 2008, Wydawnictwo Adam Marszałek, s.123.

17 Zbigniew Klimiuk ZARZĄDZANIE GOSPODARKĄ CHIN 17 naukowo- technicznej reformy wprowadzano stopniowo i w wybranych przedsiębiorstwach. Przebiegały one w kilku fazach 31. Faza pierwsza przypadająca na lata , stała pod znakiem rolnictwa oraz budowy próbnych specjalnych stref ekonomicznych w okolicach Hongkongu. Głównym zadaniem rolnictwa było osiągnięcie samowystarczalności w wyżywieniu narodu. By osiągnąć ten cel wprowadzono system (samo odpowiedzialności), który polegał na użyczeniu chłopom ziemi, narzędzi oraz kredytów, za które zobowiązani byli płacić odpowiednimi dostawami. Niewywiązanie się z dostaw skutkowało odbiorem ziemi. Utworzono również cztery pilotowe strefy ekonomiczne, otwarte na działania obcego kapitału. Przyczyniło się to do transferu kapitału, nowoczesnych technologii oraz metod zarządzania głównie z brytyjskiego Hongkongu 32. Druga faza reform, rozpoczęta w 1984 r., dotyczyła przemysłu. Wprowadzono zasadę więcej rynku, mniej państwa. Skoncentrowano się na usprawnieniu prac administracyjnych i reorganizacji przemysłu. Cele te realizowano poprzez serię reform polegających na konsolidacji przedsiębiorstw znajdujących się na dole hierarchii, otwarciu powiązanych filii oraz przekazaniu nadzoru z organów centralnych do fili administracji. Zmiany te napotkały na duży opór ze strony ludności, zwrócono więc uwagę na wydajność i zarządzanie, respektując autonomię firm, w wyniku czego rządowe przedsiębiorstwa przemysłowe zyskały znaczną suwerenność, stały się bardziej nakierowane na zysk, a płaca stała się często adekwatna do produktywności pracowników 33. Zniesiono dogmat monopolu własności uspołecznionej, wprowadzając możliwość zawierania kontraktów menadżerskich. Odpowiedzialność za opłacalność produkcji i dostosowanie do popytu spadło teraz na zarządzających M. Żmuda, Przyczyny wejścia chińskiej republiki ludowej na ścieżkę przyspieszonego wzrostu gospodarczego, [w:] Wybrane problemy gospodarki światowej pierwszej dekady nowego wieku, red. W. Michalik, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław 2009, s M. Żmuda: wyd. cyt., s D. Pasek, Jak zawładnąć ekonomicznie światem w 30 lat reformy zastosowane w Chinach i socjalizm z chińskimi cechami [w:] Wybrane problemy gospodarki światowej pierwszej dekady nowego wieku, red. W. Michalczyk, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Wrocław: 2009, s K. Żak, Meandry chińskiej transformacji, [w:] Współczesne Chiny. Kultura. Polityka. Gospodarka, red. M. Pietrasiak, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 2005, s.218.

18 18 ZARZĄDZANIE I EDUKACJA numer 97 listopad/grudzień 2014 Ważnym posunięciem było dopuszczenie do gry przedsiębiorstw prywatnych. Na fali prywatyzacji powstały w pierwszej kolejności drobne zakłady produkcyjne zatrudniające do siedmiu osób, następnie przedsiębiorstwa prywatne bez ograniczeń liczby pracowników, a w końcu także spółki z ograniczoną osobowością oraz spółki akcyjne 35. Do 1994 r. sektor niepaństwowy przyczynił się do wzrostu chińskiej produkcji przemysłowej, sprzedaży detalicznej oraz eksportu o ponad 50% 36. W 1991 r. rząd rozpoczął trzecią fazę, która miała na celu porzucenie gospodarki centralnie planowanej na rzecz gospodarki rynkowej. Chiński model przejścia z gospodarki centralnie planowanej do rynkowej charakteryzował się tym, że: nie było ogólnego planu, a reformy przeprowadzano sektor za sektorem, miejscowość po miejscowości, zaczynając od tych najmniej buntowniczych i rozpowszechniano na cały kraj, prowadzono strategię dwa kroki w przód, jeden krok w tył w zależności od koniunktury. Kiedy wzrastały problemy rząd zatrzymywał lub odwracał reformy, kiedy trudności ustępowały wprowadzano nowe rozwiązania bardziej radykalne od poprzednich. reformy wdrażano od dołu, a centralna władza akceptowała prowincjonalne i lokalne rezultaty. Wprowadzane przez rząd centralny zmiany musiały być również zatwierdzone przez władzę lokalną 37. Według Guo Rongxinga, profesora Ekonomii przy Regionalnym Stowarzyszeniu Chin system gospodarczy Chińskiej Republiki Ludowej przechodził przez sześć etapów: 1) do 1978 r. gospodarka centralnie planowana; 2) gospodarka głownie centralnie planowana z marginesowymi elementami rynku; 3) gospodarka towarowa z elementami centralnego planowania; 4) socjalistyczna gospodarka towarowa; 35 O. Weggel, Cyklady. Warszawa, 2006, s D. Pasek: wyd. cyt., s D. Pasek: wyd. cyt., s. 105.

19 Zbigniew Klimiuk ZARZĄDZANIE GOSPODARKĄ CHIN 19 5) kombinacja gospodarki centralnie planowanej z gospodarką rynkową; 6) od 1992 r. socjalistyczna gospodarka rynkowa 38. Równolegle z wprowadzonymi reformami następować zaczął wzrost otwartości gospodarki chińskiej na świat. Państwo Środka przez wiele lat pozostawało w izolacji, zgodnie z doktryną Mao, który uważał, że zewnętrzne wpływy mogą zaszkodzić rozwojowi. Wprowadzanie polityki otwartych drzwi oznaczało odejście od strategii izolowania się i uniezależnienia od pozostałych państw. Samowystarczalność chińskiej gospodarki realizowana do 1979 r., wyparta została przez sukcesywne rozwijanie stosunków międzynarodowych, co poskutkowało stopniowym włączaniem Chin do systemu światowego 39. Otwieranie na świat miało charakter stopniowy i dotyczyło tylko wybranych dziedzin gospodarki i niektórych regionów. Powstałe strefy ekonomiczne miały za zadanie przyciągnąć zagranicznych inwestorów. W 1979 r. utworzono cztery, a rok później kolejnych pięć specjalnych stref ekonomicznych. Przyciąganie obcego kapitału miało nastąpić poprzez obniżenie podatków, dużą wolność gospodarczą oraz zapewnienie taniej siły roboczej i tanich surowców. Sukcesywnie otwierano kolejne obszary. W 2005 r. istniały już 54 gospodarcze i technologiczne strefy rozwoju oraz 53 strefy nowych technologii. Początkowo działania te nie przyniosły spodziewanego efektu, gdyż napływ zagranicznego kapitału był niewielki. Zmiana nastąpiła w 1988 r. wraz z realizacją planu rozwoju wybrzeża. Powstały ośrodki produkcji eksportowej, wytwarzającej towary głównie dla zagranicznych inwestorów. W latach 80. w Chinach działało 25 tysięcy przedsiębiorstw z obcym kapitałem, by w latach 90. przekroczyć liczbę 300 tys. Największymi inwestorami w Państwie Środka stały się Hong Kong, Japonia, Tajwan, Wielka Brytania, Korea Południowa oraz Stany Zjednoczone (szczegółowe dane zawiera Tabela 1). Przyciągnięcie obcego kapitału nie było 38 A. Bolesta, Chiny w okresie transformacji. Wydawnictwo Akademickie DIALOG, Warszawa, 2006, s M. Żmuda: wyd. cyt., s. 97.

20 20 ZARZĄDZANIE I EDUKACJA numer 97 listopad/grudzień 2014 jedynym skutkiem polityki otwartych drzwi. Nastąpił także napływ wiedzy, nowych technologii oraz technik zarządzania 40. Tabela 1. Główni inwestorzy w Chinach w latach Inwestor Skumulowana wartość BIZ w latach Wartość (mld Udział (%) USD) Inwestycje ogółem 760,20 100,00 Hongkong 300,00 39,50 Wielka Brytania 73,80 9,70 Japonia 61,20 8,10 Stany Zjednoczone 56,60 7,40 Tajwan 45,50 6,00 Korea Południowa 37,70 5,10 Pozostali 185,40 24,20 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z publikacji L. Kostecka, Sytuacja gospodarcza Chin i jej perspektywy Ważnym etapem w integracji Chin z międzynarodowym rynkiem było wejście do Światowej Organizacji Handlu w 2001 r. Przystąpienie to wiązało się ze stopniowym otwieraniem dla obcego kapitału dotychczas zamkniętych dziedzin o strategicznym znaczeniu takich jak, sektor bankowy, ubezpieczeniowy, telekomunikacyjny, usługi prawne, medyczne, czy doradztwo podatkowe 41. Akcesja oznaczała nie tylko zmiany w polityce i rozwoju gospodarczym, ale przede wszystkim w dostosowaniu systemu prawnego Chin do obowiązujących zasad. Tylko w pierwszym roku wprowadzono w życie 685 zmian prawnych dotyczących handlu. Do najbardziej kontrowersyjnych kwestii należała ochrona praw własności intelektualnej. W 2001 r. uchwalono ustawę o prawach autorskich, a 2002 r. wprowadzono prawo patentowe. Powołano do życia specjalną jednostkę 40 A. Bolesta: wyd. cyt., s L. Rajca, Chińska modernizacja u progu XXI wieku-sukcesy, wyzwania, perspektywy [w:] Oblicza Chin na początku XXI wieku, red. J. Marszałek Kawa, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008, s. 142.

STRATEGIA DLA POLSKI

STRATEGIA DLA POLSKI DOKUMENT EUROPEJSKIEGO BANKU ODBUDOWY I ROZWOJU STRATEGIA DLA POLSKI Zatwierdzona przez Zarząd na posiedzeniu w dniu 17 grudnia 2013 r. Tłumaczenie oryginalnego (angielskiego) tekstu dokumentu zostało

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kraju 2020

Strategia Rozwoju Kraju 2020 Strategia Rozwoju Kraju 2020 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Strategia Rozwoju Kraju 2020 Dokument przyję ty uchwałą Rady Ministrów w dniu 25 wrześ nia 2012 roku Warszawa, wrzesień 2012 r. Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 listopada 2012 r. Poz. 882. UCHWAŁA Nr 157 RADY MINISTRÓW. z dnia 25 września 2012 r.

Warszawa, dnia 22 listopada 2012 r. Poz. 882. UCHWAŁA Nr 157 RADY MINISTRÓW. z dnia 25 września 2012 r. Elektronicznie podpisany przez Grzegorz Paczowski Data: 2012.11.22 14:25:07 +01'00' MONITOR POLSKI v.p l DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 listopada 2012 r. Poz. 882 UCHWAŁA

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU KRAJU 2007 2015

STRATEGIA ROZWOJU KRAJU 2007 2015 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO STRATEGIA ROZWOJU KRAJU 2007 2015 Warszawa, listopad 2006 r. Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015 - dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 29 listopada 2006 roku Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

INSTYTUCJONALNE I ORGANIZACYJNE ASPEKTY ROZWOJU USŁUG POŚREDNICTWA FINANSOWEGO W POLSCE

INSTYTUCJONALNE I ORGANIZACYJNE ASPEKTY ROZWOJU USŁUG POŚREDNICTWA FINANSOWEGO W POLSCE UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA KATEDRA EKONOMII POLITYCZNEJ Leszek Kropiwnicki INSTYTUCJONALNE I ORGANIZACYJNE ASPEKTY ROZWOJU USŁUG POŚREDNICTWA FINANSOWEGO W POLSCE Praca doktorska

Bardziej szczegółowo

Indie i kraje Azji Wschodniej

Indie i kraje Azji Wschodniej TOWARZYSTWO AZJI I PACYFIKU Szko³a Wy sza Psychologii Spo³ecznej AZJA PACYFIK ROCZNIK TOM X (2007) Indie i kraje Azji Wschodniej RADA PROGRAMOWA Krzysztof Gawlikowski (przewodniczący), Piotr Balcerowicz,

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie i Edukacja

Zarządzanie i Edukacja Zarządzanie i Edukacja Zarządzanie zasobami ludzkimi Zarządzanie przedsiębiorstwem Edukacja społeczna NUMER 89 lipiec sierpień 2013 ISSN 1428-474X DWUMIESIÊCZNIK SZKO Y WY SZEJ IM. BOGDANA JAÑSKIEGO Adres

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2011-2020

Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2011-2020 Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2011-2020 Wrocław, styczeo-czerwiec 2011r. 1 Dokument opracowany przez konsorcjum w składzie: Politechnika Wrocławska - Wrocławskie

Bardziej szczegółowo

Maciej Bukowski Andrzej Halesiak Ryszard Petru

Maciej Bukowski Andrzej Halesiak Ryszard Petru Maciej Bukowski Andrzej Halesiak Ryszard Petru Raport powstał we współpracy z Towarzystwem Ekonomistów Polskich. Autorzy raportu: Maciej Bukowski Andrzej Halesiak Ryszard Petru Krajowa Izba Gospodarcza

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Innowacyjności w Województwie Zachodniopomorskim

Regionalna Strategia Innowacyjności w Województwie Zachodniopomorskim Regionalna Strategia Innowacyjności Strona 1 z 83 Regionalna Strategia Innowacyjności opracowana w ramach Projektu Analiza, opracowanie i doskonalenie regionalnej strategii innowacyjności w regionie zachodniopomorskim

Bardziej szczegółowo

KAZACHSTAN Przewodnik dla przedsiębiorców

KAZACHSTAN Przewodnik dla przedsiębiorców KAZACHSTAN Przewodnik dla przedsiębiorców Wydanie piąte z suplementem (marzec 2005) Warszawa 2005 Wszelkie przedstawione w niniejszej publikacji określenia i sądy w żaden sposób nie odzwierciedlają opinii

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Statystyki Finansów. Grażyna Ancyparowicz

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Statystyki Finansów. Grażyna Ancyparowicz GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Statystyki Finansów Materiał na konferencję prasową w dniu 26 maja 2009 r. Grażyna Ancyparowicz WPŁYW BEZPOŚREDNICH INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH NA WZROST POLSKIEJ GOSPODARKI

Bardziej szczegółowo

Informacja o realizacji Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015 w roku 2011

Informacja o realizacji Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015 w roku 2011 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Informacja o realizacji Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015 w roku 2011 Warszawa, lipiec 2012 r. 2 Spis treści Wprowadzenie... 4 I. Działania systemowe... 6 1. System zarządzania

Bardziej szczegółowo

BRICS KWINTET CZY. Tom pokonferencyjny PIĘCIU SOLISTÓW?

BRICS KWINTET CZY. Tom pokonferencyjny PIĘCIU SOLISTÓW? BRICS KWINTET CZY Tom pokonferencyjny PIĘCIU SOLISTÓW? 0 BRICS kwintet czy pięciu solistów? TOM POKONFERENCYJNY Kraków 2014 Publikacja Koła Nauk Politycznych Homo Politicus działającego przy Katedrze

Bardziej szczegółowo

HANDEL MIĘDZYNARODOWY NA PRZYKŁADZIE HANDLU MIEDZIĄ KATODOWĄ. Marcin Boulie Krzyśko

HANDEL MIĘDZYNARODOWY NA PRZYKŁADZIE HANDLU MIEDZIĄ KATODOWĄ. Marcin Boulie Krzyśko HANDEL MIĘDZYNARODOWY NA PRZYKŁADZIE HANDLU MIEDZIĄ KATODOWĄ Marcin Boulie Krzyśko Poznań 2010 SPIS TREŚCI Wstęp.. 1. Handel międzynarodowy na przestrzeni dziejów. 1.1. Międzynarodowa wymiana handlowa

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE 2007

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE 2007 Ministerstwo Gospodarki PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE 2007 Dokument przyjęty przez Radę Ministrów 27 lipca 2007 r. Warszawa, lipiec 2007 Opracowanie: Ministerstwo Gospodarki Departament Analiz i Prognoz przy

Bardziej szczegółowo

KRYZYS GOSPODARCZY I DIALOG SPOŁECZNY W POLSCE THE ECONOMIC CRISIS AND SOCIAL DIALOGUE IN POLAND

KRYZYS GOSPODARCZY I DIALOG SPOŁECZNY W POLSCE THE ECONOMIC CRISIS AND SOCIAL DIALOGUE IN POLAND Raport stanowi zwięzłe opracowanie dotyczące najważniejszej bieżącej kwestii, a mianowicie kryzysu gospodarczego w Polsce i działań podejmowanych w systemie politycznym dla ograniczenia jego skutków. Zasadnicza

Bardziej szczegółowo

OPTIMUM STUDIA EKONOMICZNE

OPTIMUM STUDIA EKONOMICZNE Kwartalnik poświęcony potrzebom nauki i praktyki 2008 Nr 2 (38) OPTIMUM STUDIA EKONOMICZNE SPIS TREŚCI STUDIA I ROZPRAWY... 3 Tadeusz Chrościcki Stan i perspektywy polskiej gospodarki... 3 Jerzy Borowski

Bardziej szczegółowo

中 波 关 系. Dossier. Globalna rola Chin wzrasta jakie będą tego konsekwencje? Nowa chińska strategia rozwoju szanse i możliwości

中 波 关 系. Dossier. Globalna rola Chin wzrasta jakie będą tego konsekwencje? Nowa chińska strategia rozwoju szanse i możliwości Dossier THINKTANK DOSSIER NA TEMAT STRATEGII ROZWOJU CHIN I WSPÓŁPRACY POLSKA CHINY www.mttp.pl 2011 中 波 关 系 POLSKA chiny Globalna rola Chin wzrasta jakie będą tego konsekwencje? Nowa chińska strategia

Bardziej szczegółowo

Cztery lata członkostwa Polski w UE

Cztery lata członkostwa Polski w UE Cztery lata członkostwa Polski w UE Wydaje: Urząd Komitetu Integracji Europejskiej Przygotowano w: Departamencie Analiz i Strategii Al. J. Ch. Szucha 23 00-580 Warszawa Zespół autorski: Jakub Wiśniewski

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRACJA PUBLICZNA PUBLIC ADMINISTRATION

ADMINISTRACJA PUBLICZNA PUBLIC ADMINISTRATION ADMINISTRACJA PUBLICZNA Studia krajowe i międzynarodowe National and International Studies PUBLIC ADMINISTRATION N r 1 ( 1 5 ) 2 0 1 0 Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2015 2018

WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2015 2018 RADA MINISTRÓW WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2015 2018 Warszawa, kwiecień 2015 r. Wstęp Przyjęcie wieloletniej perspektywy planowania budżetowego sprzyja przejrzystości i racjonalności polityki

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na oszarach wiejskich

Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na oszarach wiejskich Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na oszarach wiejskich Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na obszarach wiejskich Autorzy: dr Marcin Gospodarowicz dr hab. Danuta

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1. System bankowy... 2 2. Kształtowanie się nowego polskiego systemu bankowego... 6

Spis treści 1. System bankowy... 2 2. Kształtowanie się nowego polskiego systemu bankowego... 6 Spis treści 1 1. System bankowy...2 1.1. Przedsiębiorstwa bankowo-handlowe...2 1.2. Banki w systemie bankowym...2 1.3. Rola nadzoru bankowego...2 1.4. Uwagi o historii polskich banków...3 1.5. System bankowy

Bardziej szczegółowo

I. Podstawowe uwarunkowania lokalnego rynku pracy... 3

I. Podstawowe uwarunkowania lokalnego rynku pracy... 3 Spis treści Wprowadzenie... 2 I. Podstawowe uwarunkowania lokalnego rynku pracy... 3 1. Sytuacja demograficzna powiatu... 4 2. Pracodawcy na lokalnym rynku pracy... 5 3. Społeczno-ekonomiczne aspekty rynku

Bardziej szczegółowo

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ W ZARZĄDZANIU WSPÓŁCZESNYM PRZEDSIĘBIORSTWEM Teoria i praktyka

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ W ZARZĄDZANIU WSPÓŁCZESNYM PRZEDSIĘBIORSTWEM Teoria i praktyka PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM XII, ZESZYT 13 FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ W ZARZĄDZANIU WSPÓŁCZESNYM PRZEDSIĘBIORSTWEM Teoria i praktyka Redakcja naukowa Andrzej Jackiewicz Brodnica 2011 Wydawnictwo dofinansowane

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE Warszawa, wrzesień 2014 Misją Ministerstwa Gospodarki jest stworzenie najlepszych w Europie warunków prowadzenia działalności gospodarczej. Opracowanie: Ministerstwo Gospodarki

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWO JAKO PODMIOT KREUJĄCY WARUNKI ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W DRUGIEJ POŁOWIE LAT DZIEWIĘĆDZIESIĄTYCH XX WIEKU

PAŃSTWO JAKO PODMIOT KREUJĄCY WARUNKI ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W DRUGIEJ POŁOWIE LAT DZIEWIĘĆDZIESIĄTYCH XX WIEKU Izabela Borucińska, Irena Krystyna Łukaszewicz Instytut Ekonomiczny Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu PAŃSTWO JAKO PODMIOT KREUJĄCY WARUNKI ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W

Bardziej szczegółowo

Jedną z podstaw wizji rozwoju rolnictwa w Unii Europejskiej, która w naturalny sposób kształtować będzie sytuację polskiego rolnictwa w przyszłości,

Jedną z podstaw wizji rozwoju rolnictwa w Unii Europejskiej, która w naturalny sposób kształtować będzie sytuację polskiego rolnictwa w przyszłości, ANALIZA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZYCH PROWADZONYCH NA TERENIE WIEJSKIM UNIA EUROPEJSKA POLSKA PODREGION LEGNICKI OSOBY ODCHODZĄCE Z ROLNICTWA BADANIA ILOŚCIOWE I JAKOŚCIOWE 1 Wprowadzenie Jedną z podstaw

Bardziej szczegółowo

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 Spis treści Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 str. 06 1. Wstęp 2. Polska

Bardziej szczegółowo