Szczegółowa Koncepcja Realizacji Śląskiej Regionalnej Sieci Szkieletowej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szczegółowa Koncepcja Realizacji Śląskiej Regionalnej Sieci Szkieletowej"

Transkrypt

1 Szczegółowa Koncepcja Realizacji Śląskiej Regionalnej Sieci Szkieletowej Wyciąg z koncepcji oraz aktualizacji inwentaryzacji do celów konsultacji Listopad 2010 r. Strona 1 z 240

2 Spis treści 1 WPROWADZENIE DO KONSULTACJI KONCEPCJA INTERWENCJI PUBLICZNEJ W PROJEKCIE ŚLĄSKIEJ REGIONALNEJ SIECI SZKIELETOWEJ DOKUMENTY I WYTYCZNE OKREŚLAJĄCE SPOSÓB BUDOWY INFRASTRUKTURY NA POZIOMIE UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ KRAJOWYM DOSTĘP SZEROKOPASMOWY ANALIZA POLITYK WSPÓLNOTOWYCH W OBSZARZE DOSTĘPU SZEROKOPASMOWEGO DOKUMENTY I WYTYCZNE NA POZIOMIE UNII EUROPEJSKIEJ DOKUMENTY I WYTYCZNE NA POZIOMIE KRAJOWYM DOKUMENTY I WYTYCZNE NA POZIOMIE REGIONALNYM OKREŚLENIE SPOSOBU I ZAKRESU INTERWENCJI PUBLICZNEJ W RAMACH REALIZACJI ŚLĄSKIEJ REGIONALNEJ SIECI SZKIELETOWEJ UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z NOWEJ USTAWY O WSPIERANIU ROZWOJU USŁUG I SIECI TELEKOMUNIKACYJNYCH WYSTĘPOWANIE POMOCY PUBLICZNEJ NA WSZYSTKICH POZIOMACH PROJEKTU, UWZGLĘDNIENIE EWENTUALNĄ KONIECZNOŚĆ NOTYFIKACJI POMOCY PUBLICZNEJ W PROJEKCIE POMOC PUBLICZNA W PRZYPADKU PROJEKTÓW BROADBANDOWYCH PRAKTYKA KOMISJI EUROPEJSKIEJ W ZAKRESIE POMOCY PUBLICZNEJ DLA SIECI SZEROKOPASMOWYCH WARIANTY REALIZACJI BUDOWY ŚLĄSKIEJ REGIONALNEJ SIECI SZKIELETOWEJ ASPEKTY PRAWNO ORGANIZACYJNE BUDOWY I EKSPLOATACJI ŚLĄSKIEJ REGIONALNEJ SIECI SZKIELETOWEJ WARIANT ORGANIZACYJNY III ZAGADNIENIA POMOCY PUBLICZNEJ W ODNIESIENIU DO WARIANTÓW ORGANIZACYJNYCH ZAGADNIENIA OGÓLNE POMOCY PUBLICZNEJ, WSPÓLNE DLA REALIZACJI PROJEKTU POMOC PUBLICZNA - CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA SKUTKI PODATKOWE W CZASIE REALIZACJI PROJEKTU PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG REALIZACJA BUDOWY SIECI W ODNIESIENIU DO MODELU FINANSOWANIA BUDOWA SIECI FINANSOWANA W CAŁOŚCI ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH ASPEKTY ORGANIZACYJNE ORAZ SZCZEGÓLNE ZASADY LOKALIZOWANIA REGIONALNYCH SIECI SZEROKOPASMOWYCH ANALIZA STANU ISTNIEJĄCEGO INFRASTRUKTURY SZEROKOPASMOWEJ ORAZ PODOBNYCH PROJEKTÓW Z KRAJÓW UE OBSZARY DO PODJĘCIA INTERWENCJI BSC PRZEDSTAWIENIE DOŚWIADCZEŃ W REALIZACJI PODOBNYCH PROJEKTÓW W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ W ZAKRESIE BUDOWY SIECI ANALIZA OBSZARÓW BSC Stanowisko Komisji Europejskiej Wyznaczenie obszarów interwencji Wyniki Strona 2 z 240

3 5.2.1 Mapa BSC dla usług podstawowych 2Mbit/s Analiza z zakresie sieci NGN ZAKRES TECHNICZNY ŚLĄSKIEJ REGIONALNEJ SIECI SZKIELETOWEJ TECHNOLOGIE BUDOWY INFRASTRUKTURY SIECI SZEROKOPASMOWYCH Hierarchia sieci Topologia Techniki budowy infrastruktury transmisyjnej ANALIZA ZAPOTRZEBOWANIA NA PASMO USŁUG TELEINFORMATYCZNYCH Oszacowanie wielkości ruchu generowanego w sieci internetowej Oszacowanie wielkości ruchu generowanego w sieci szerokopasmowej województwa śląskiego OKREŚLENIE POŻĄDANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I FUNKCJONALNYCH, JAKIE POWINNA SPEŁNIAĆ ŚLĄSKA REGIONALNA SIEĆ SZKIELETOWA Opisy standardów technicznych dla typowych rodzajów węzłów transmisyjnych Sposób wykorzystania węzłów sieci szkieletowej Sposób podłączenia sieci szkieletowej z sieciami realizowanymi w ramach projektów PRS WSL oraz planowane wykorzystanie sieci PRS Sposób realizacji międzyoperatorskich punków styku LOKALIZACJE WĘZŁÓW I PRZEBIEGI SIECI SZKIELETOWEJ PODZIAŁ SIECI NA OBSZARY INWESTYCYJNE SPOSÓB UTRZYMANIA I ZARZĄDZANIA ŚLĄSKĄ REGIONALNĄ SIECIĄ SZKIELETOWĄ SCHEMAT FUNKCJONALNY ORGANIZACJA JEDNOSTKI ZARZĄDZAJĄCEJ SIECIĄ SZKIELETOWĄ MODELE ZARZĄDZANIA PASYWNĄ SZKIELETOWĄ SIECIĄ SZEROKOPASMOWĄ ANALIZA POPYTU OKREŚLENIE ODBIORCÓW USŁUG PROPOZYCJA STRUKTURY CEN ZA USŁUGI CZYNNIKI KSZTAŁTUJĄCE ZAPOTRZEBOWANIE NA TELEKOMUNIKACYJNE USŁUGI INFRASTRUKTURALNE Rozwój rynku usług detalicznych Rozwój rynku usług hurtowych Sieci szkieletowe operatorów telekomunikacyjnych w Polsce Rynek dzierżawy włókien światłowodowych CENY KOŃCOWE USŁUG DZIERŻAWY WŁÓKIEN ŚWIATŁOWODOWYCH PROGNOZA POPYTU NA DZIERŻAWĘ INFRASTRUKTURY SIECI SRSS Ceny usług Popyt na usługi Oszacowanie przychodów w okresie 5 lat NAKŁADY INWESTYCYJNE KOSZTY EKSPLOATACYJNE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO HARMONOGRAM REALIZACJI INWESTYCJI Strona 3 z 240

4 13 PROMOCJA PROJEKTU CEL DZIAŁAŃ INFORMACYJNO-PROMOCYJNYCH GŁÓWNE OBOWIĄZKI BENEFICJENTA W ZAKRESIE INFORMACJI I PROMOCJI PROJEKTU PROPONOWANE DZIAŁANIA INFORMACYJNO-PROMOCYJNE SPISY TABEL I RYSUNKÓW Spisy tabel Spis rysunków BIBLIOGRAFIA Strona 4 z 240

5 1 WPROWADZENIE DO KONSULTACJI Publicznym konsultacjom w ramach projektu Śląskiej Regionalnej Sieci Szkieletowej podlegają: 1. Inwentaryzacja infrastruktury szerokopasmowej na terenie Województwa Śląskiego w postaci wynikowej map wyznaczonych obszarów BSC (B Białych, S Szarych, C- Czarnych). 2. Zakres projektu pn.: Budowa Śląskiej Regionalnej Sieci Szkieletowej, bazujące na wytycznych UE, krajowych oraz regionalnych planowanego do wsparcia finansowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Śląskiego na lata ; 3. Obszary interwencji w ramach projektu, na których planuje się budowę infrastruktury szerokopasmowej, zwłaszcza węzłów sieci planowanych do budowy w ramach tej infrastruktury. Niniejszy dokument przedstawia wyciąg najważniejszych elementów Szczegółowej Koncepcji Realizacji Śląskiej Regionalnej Sieci Szkieletowej w zakresie obejmującym elementy konsultacji. Strona 5 z 240

6 1.1 KONCEPCJA INTERWENCJI PUBLICZNEJ W PROJEKCIE ŚLĄSKIEJ REGIONALNEJ SIECI SZKIELETOWEJ Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa (ŚRSS) wybudowana przez Województwo Śląskie ma umożliwić operatorom lokalnych sieci świadczenie nowoczesnych usług szerokopasmowego szybkiego lub bardzo szybkiego dostępu do Internetu. Bezpośrednim celem realizowanego projektu jest stworzenie na terenie Województwa Śląskiego szerokopasmowej infrastruktury światłowodowej, która będzie umożliwiała optymalny rozwój usług telekomunikacyjnych w obszarze łączności szerokopasmowej docelowo umożliwiającej świadczenie na rynku telekomunikacyjnym usług NGN/NGA tzw. nowej generacji, gdzie przepustowość do użytkownika końcowego obejmuje poziom min. 40 Mb/s, w szczególności w obszarach miejskich województwa, natomiast w przypadku przestrzeni wiejskich, gdzie w chwili obecnej nie ma możliwości dostarczenia Internetu, będzie możliwe wykorzystanie nowopowstałej infrastruktury do świadczenia usług jako tradycyjnego broadbandu. Interwencja w zakresie budowy infrastruktury obejmie obszary białe i szare jako miejsca wykluczone cyfrowo co potwierdzają wyniki przeprowadzonej inwentaryzacji. Wyniki inwentaryzacji przedstawione w rozdziale 5.3. Na tej podstawie obszary województwa podzielone ze względu na możliwość interwencji: w zakresie sieci tradycyjnej obszary tradycyjne białe w zakresie sieci NGN/NGA obszary NGN/NGA białe i szare Powstanie węzłów sieci szkieletowej w obszarach dotąd nieobsługiwanych w wysokowydajne łącza ma być impulsem dla rozwoju i unowocześniania sieci dostępowych istniejących lub planowanych obecnie przez samorządy lub operatorów prywatnych. Sieć szkieletowa, dystrybucyjna i powstałe elementy sieci dostępowych powinny być obecnie planowane w sposób, który pozwoli oferować dostęp nielimitowany tradycyjnymi ograniczeniami technicznymi. Nowocześnie rozumiany dostęp szerokopasmowy, traktowany referencyjnie jako minimalny i tak powinien oznaczać możliwość korzystania ze wszystkich aplikacji dostępnych w sieci. Niezależnie od finansowania ze źródeł prywatnych, budowa nowych sieci dystrybucyjnych i dostępowych jest obecnie planowana w różnych obszarach województwa śląskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego oraz Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 8.4 i działanie 8.3. Od strony technicznej zakładanym celem projektu budowy ŚRSS jest podłączenie zidentyfikowanych na podstawie inwentaryzacji obszarów, w których zauważalny jest trwały deficyt infrastruktury sieciowej, lub gdzie z uwagi na brak konkurencji nie pojawiła się szeroka oferta usług szerokopasmowych. By osiągnąć ten cel z zachowaniem neutralności technologicznej, otwartości oraz dostępności wybrano rozwiązanie oparte o budowę pasywnej szkieletowej sieci światłowodowej. Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa składa się z trzech podstawowych elementów: Rurociągów teletechnicznych wraz z infrastrukturą pomocniczą; Punktów przyłączeniowych węzły szkieletowe dostępowe) i kolokacyjnych (węzły szkieletowe); Kabla światłowodowego wraz z osprzętem. Strona 6 z 240

7 Dla zapewnienia trwałości technologicznej projektu planowana jest instalacja kabla światłowodowego o włóknach w standardzie ITU T G Sposób fizycznego dostępu do węzłów szkieletowych będzie mógł być realizowany na kilka różnych sposobów: operator wybuduje własne przyłącze do węzła sieci, operator wykorzysta infrastrukturę sieci budowanych przez samorządy lokalne. Sposób i zakres interwencji publicznej Warunki rozwoju inwestycji w dziedzinie sieci szerokopasmowych na terenie województwa śląskiego są zróżnicowane. Północ i południe Śląska to w znacznej mierze obszary, gdzie ze względu na brak infrastruktury mieszkańcom trudno uzyskać ofertę usług szerokopasmowych, nie mówiąc o konkurencyjnym wyborze. Natomiast w miastach, w tym w obszarze aglomeracji śląskiej konkurencja w dziedzinie usług szerokopasmowych niekiedy bywa zadowalająca, biorąc pod uwagę ogólnokrajowe standardy usługowe, ale również tam występują rejony, gdzie z różnych przyczyn utrzymują się trwałe bariery w rozwoju nowej infrastruktury telekomunikacyjnej. Koncepcja interwencji publicznej w ramach projektu ŚRSS polega na utworzeniu spójnej infrastruktury szerokopasmowej sieci szkieletowej na obszarze województwa poprzez inwestycje w infrastrukturę szkieletowych sieci szerokopasmowych, tam gdzie ich dotąd brakuje. Ma to doprowadzić do złagodzenia ekonomicznych i technicznych barier w rozwoju lokalnych dostępowych sieci szerokopasmowych, przyczynić się do pobudzenia rozwoju gospodarczego regionu i zapewnienia jego spójności gospodarczej i społecznej, tworzenia nowych miejsc pracy. Jednostki samorządu terytorialnego oraz podporządkowane im jednostki organizacyjne uzyskają przy okazji możliwość tworzenia jednolitych sieci i aplikacji dla potrzeb sektora publicznego. Specyficzną cechą regionu jest obecność operatorów lokalnych, a także operatorów oferujących hurtowe konkurencyjne usługi sieciowe. Dostępność usług szerokopasmowych ma jednak bardzo wyraźnie charakter wyspowy i ogranicza się głównie do centralnej części województwa. Wobec powyższego budowa sieci została zaprojektowana tam, gdzie infrastruktura telekomunikacyjna jest najsłabiej rozwinięta, a więc w północnej i południowej części województwa i skorelowana z planowanymi przez jednostki samorządów terytorialnych sieciami szerokopasmowymi, jakie mogą zostać poddane realizacji w ramach Programu Rozwoju Subregionów lub w procedurze konkursowej. Docelowo planowano lokalizację węzłów szkieletowych sieci SRSS w miejscowościach gdzie jest możliwość uzyskania dzierżawy do aglomeracji poprzez minimum dwóch operatorów. Tym samym założenie docelowe planowanej sieci miałoby obejmować stymulowanie rynku operatorskiego poprzez stworzenie możliwości do świadczenia usług na obszarach w chwili obecnej wykluczonych cyfrowo. W toku prowadzonych prac na etapie koncepcji na podstawie zebranych danych operatorskich Strona 7 z 240

8 zrezygnowano z budowy sieci w relacjach, w których dostępne informacje od operatorów o istniejących zasobach sieciowych wskazywały dostateczną infrastrukturę szkieletową (dotyczy to powiatów gdzie infrastruktura nie jest planowana). Zrezygnowano więc z relacji realizowanej do centrum aglomeracji śląskiej, gdyż istnieją możliwe do wydzierżawienia zasoby działających operatorów. Model interwencji przyjęty dla województwa śląskiego zakłada zapewnienie infrastruktury pasywnej:, rurociągów, mikrokanalizacji, kabli światłowodowych, które pozwolą operatorom telekomunikacyjnym zaplanować tworzenie spójnej infrastruktury światłowodowych sieci szkieletowych, dystrybucyjnych i dostępowych na terenie województwa. Inwestycje infrastrukturalne mają doprowadzić do złagodzenia barier w powstawaniu węzłów sieci szkieletowych, które będą mogły obsługiwać sieci dostępowe z wydajnością spełniającą wymagania sieci następnej generacji NGA. ŚRSS nie będzie powielać infrastruktury istniejących szkieletowych i dystrybucyjnych sieci operatorów komercyjnych, natomiast zapewni im możliwość oferowania usług w wielu obszarach dotąd zaniedbanych inwestycyjnie, gdzie brakuje infrastruktury sieci szerokopasmowych. Wszyscy operatorzy telekomunikacyjni w regionie będą mieli możliwość korzystania z nowo wybudowanej infrastruktury telekomunikacyjnej na równoprawnych zasadach. Otwartość sieci narzucają ogólne wymogi finansowania tego typu inwestycji ze źródeł publicznych, a także przepisy nowej ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych. Budowa brakujących elementów pasywnej części infrastruktury, rurociągów, kanalizacji teletechnicznej, mikrokanalizacji i kabli światłowodowych jest najbardziej optymalną metodą osiągnięcia równowagi rynkowej i uzyskania spójności sieci tworzonych przez uczestników rynku. Przy takim podejściu, na sieć regionalną będą się składać odcinki sieci wybudowane w ramach projektu. Przy analizie istniejących zasobów wzięto pod uwagę również możliwość wykorzystania obiektów i pomieszczeń udostępnianych przez JST na potrzeby węzłów sieci, organizacji punktów kolokacji, wymiany ruchu, a także zapewnienie prawa drogi przez posiadane tereny. Przedsiębiorcy telekomunikacyjni będą mogli wykorzystać tę infrastrukturę do: budowy własnych sieci, zasilając je z węzła sieci SRSS rozbudowy zasięgu istniejących sieci; uzyskania lepszego niż dotąd hurtowego dostępu do Internetu; budowy lub unowocześnienia eksploatowanych sieci dostępowych, dystrybucyjnych i szkieletowych do wymagań sieci następnej generacji (NGA). Strona 8 z 240

9 Wybór obszarów interwencji oraz relacji pomiędzy węzłami, w których powinny zostać wybudowane pasywne elementy infrastruktury jest wynikiem inwentaryzacji oraz wstępnych konsultacji z działającymi na obszarze województwa operatorami telekomunikacyjnymi. Inwentaryzacja dokonana w poprzednim etapie przygotowawczym jest weryfikowana z udostępnionymi przez operatorów planami inwestycyjnymi na najbliższe 3 lata. Wszyscy działający na obszarze województwa operatorzy zostali poproszeni o wypełnienie stosownych ankiet. Województwo Śląskie zawarło z TP porozumienie w sprawie udostępnienia informacji o stanie sieci, w tym łączy dostępowych, możliwości udostępnia usług BSA i LLU. Obecnie są również dostępne zasoby informacyjne UKE, który zgromadził od operatorów informacje o dostępności usług szerokopasmowych, zbierane od operatorów w ramach obowiązków sprawozdawczych Prawa telekomunikacyjnego. UKE będzie poszerzał te zasoby informacyjne w oparciu o dane gromadzone na podstawie delegacji art.29 nowej ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych. Strona 9 z 240

10 2 DOKUMENTY I WYTYCZNE OKREŚLAJĄCE SPOSÓB BUDOWY INFRASTRUKTURY NA POZIOMIE UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ KRAJOWYM 2.1 DOSTĘP SZEROKOPASMOWY Zgodnie z dokumentem Studium Rozwoju Sieci Szerokopasmowych w województwie Śląskim dostęp do sieci można określić jako szerokopasmowy, jeżeli wydajność łącza nie jest czynnikiem ograniczającym możliwość uruchamiania aplikacji dostępnych w sieci. Wynika stąd, że prędkość łącza dostępowego nie powinna być czynnikiem ograniczającym dla świadczenia zaawansowanych usług multimedialnych takich jak np. VoD (ang. Video on Demand) czy też szybki dostęp do Internetu. Dla realizacji takich usług nie wystarczą zwykłe kable miedziane, gdyż infrastruktura taka nie pozwala na uzyskanie przepływności niezbędnej dla realizacji tych usług. Do osiągnięcia celu rekomendowany jest światłowód, który nie jest w żaden sposób czynnikiem warunkującym uruchomienie aplikacji czy też usługi w sieci. Zgodnie z wytycznymi wspólnotowymi w sprawie stosowania przepisów dotyczących pomocy państwa w odniesieniu do szybkiego wdrażania sieci szerokopasmowych ( 2009/C 235/04 ) sieci NGA są sieciami dostępowymi, które składają się w całości lub częściowo z elementów optycznych, oraz które mogą zapewnić świadczenie usług szerokopasmowego dostępu o wyższych parametrach (takich jak wyższa przepustowość) w porównaniu z usługami świadczonymi za pomocą istniejących sieci z przewodów miedzianych. Sieć taka powinna być neutralna pod względem technologicznym i umożliwiać podmiotom ubiegającym się o dostęp korzystanie z wszystkich dostępnych technologii w celu świadczenia usług na rzecz użytkowników końcowych. Dostęp szerokopasmowy ma istotne znaczenie dla rozwoju gospodarki oraz społeczeństwa informacyjnego. Technologia ta bowiem przyczynia się do rozwoju gospodarki na wszystkich jej szczeblach oraz zapewnia spójność społeczną i terytorialną. Wynika z tego, że nie tylko operatorzy czy tez przedsiębiorcy, ale także Państwo powinno poczynić działania zmierzające do rozwoju tego dostępu. Do faktu tego odniosła się także Komisja Europejska przyjmując stanowisko, że środki pomocy państwa mogą pod pewnymi warunkami być skutecznym narzędziem osiągnięcia celów leżących we wspólnym interesie. W szczególności mogą one korygować nieprawidłowości w funkcjonowaniu rynku, poprawiając w ten sposób skuteczne funkcjonowanie rynków i zwiększając konkurencyjność. Ponadto w sytuacji, gdy rynki funkcjonują sprawnie, lecz z perspektywy polityki spójności osiągniętych wyników nie uważa się za zadowalające, pomoc państwa może zostać wykorzystana do uzyskania bardziej pożądanych, sprawiedliwych wyników rynkowych. W szczególności dobrze ukierunkowana interwencja państwa w zakresie dostępu szerokopasmowego może mieć wpływ na zmniejszanie przepaści cyfrowej, która oddziela obszary i regiony w obrębie kraju, w których dostępne są przystępne cenowo i konkurencyjne usługi szerokopasmowe, od obszarów, na których usługi takie nie są oferowane. Strona 10 z 240

11 2.2 ANALIZA POLITYK WSPÓLNOTOWYCH W OBSZARZE DOSTĘPU SZEROKOPASMOWEGO Budowa społeczeństwa informacyjnego jest jednym z podstawowych działań, jakie Unia Europejska prowadzi na bazie przyjętej w 2000 r. i głęboko zmodyfikowanej w 2005 r. tzw. Strategii Lizbońskiej. Głównym założeniem zweryfikowanej Strategii jest doprowadzenie do stanu, aby UE stała się najbardziej na świecie konkurencyjną i dynamiczną gospodarką opartą na wiedzy, zdolną do zrównoważonego wzrostu gospodarczego oraz do zapewnienia lepszych miejsc pracy w warunkach spójności społecznej. Dla realizacji tego ambitnego celu, UE postanowiła wspierać taki rozwój społeczny i gospodarczy krajów członkowskich, aby powszechnym stało się wykorzystywanie informacji i planowanie rozwoju opartego na wiedzy. Obecnie, strategiczne ramy tego procesu wytycza Inicjatywa i 2010 (komunikat i 2010 Europejskie społeczeństwo informacyjne na rzecz wzrostu i zatrudnienia COM(2005) 229 z 1 czerwca 2005 roku), która tworząc nowe ramy strategiczne dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego i mediów w Unii Europejskiej, skupia się na trzech priorytetach europejskiej polityki: 1. Ukończenie jednolitej europejskiej przestrzeni informacyjnej wspierającej otwarty i konkurencyjny rynek wewnętrzny w dziedzinie społeczeństwa informacyjnego i mediów. 2. Wzmocnienie innowacji i inwestycji w badaniach nad ICT, mające na celu wspieranie wzrostu oraz tworzenie nowych i lepszych miejsc pracy. 3. Stworzenie integracyjnego europejskiego społeczeństwa informacyjnego, które przyczyni się do wzrostu i powstawania nowych miejsc pracy w sposób zgodny z zasadami zrównoważonego rozwoju, stawiając na pierwszym miejscu lepszy poziom usług publicznych i jakość życia. Pierwszy z tych priorytetów skupia się na praktycznym wykorzystaniu skutków rewolucji technologicznej zmieniającej dotychczasowy sposób życia i pracy oraz interakcje między ludźmi. Istotą tej rewolucji jest nie tyle powszechne zastosowanie nowych przełomowych technologii, ile skutki zjawiska konwergencji cyfrowej w dziedzinie sieci komunikacyjnych, mediów, zawartości, usług i urządzeń. W jej wyniku dowolne treści multimedialne oraz usługi cyfrowe mogą być dostarczane w dowolnym czasie i do dowolnych miejsc oraz dostosowywane do preferencji lub wymagań poszczególnych obywateli. Podaż nowoczesnych treści i usług wywołuje z kolei popyt na sprawną infrastrukturę teleinformatyczną. W taki oto sposób powstaje dodatnie sprzężenie zwrotne napędzające gospodarkę cyfrową: Strona 11 z 240

12 Rysunek 1 Koło wykluczenia cyfrowego Infrastruktura Podaż Usługi / treści popyt Usługi / treści Podaż Infrastruktura Popyt Źródło: Opracowanie własne. W związku z powyższym, Komisja Europejska niezmiennie od wejścia w życie Inicjatywy i 2010 zwraca szczególną uwagę na doprowadzenie do powszechności szerokopasmowego dostępu do Internetu na obszarze całej Unii Europejskiej 1. W komunikacie Cyfrowa przyszłość dla Europy. Śródokresowy przegląd i-2010 (COM(2008) 199 z 17 kwietnia 2008) Komisja Europejska podkreśla, że Europa jest obecnie jednym ze światowych liderów w rozwoju gospodarki cyfrowej. Europejski rynek łączy szerokopasmowych z 900 mln łączy obejmuje więcej abonentów niż jakikolwiek inny region gospodarczy, a połowa obywateli europejskich regularnie korzysta z Internetu. Europejski rynek dostępu do sieci szerokopasmowej w styczniu 2008 roku przewyższył rynek w USA. Niektóre z państw członkowskich są w światowej czołówce jeśli chodzi o powszechność łączy szerokopasmowych, rozpowszechnienie telefonii komórkowej 3G i wielkość przesyłu danych. Stopień rozpowszechnienia dostępu szerokopasmowego osiągnął 20% populacji UE w styczniu 2008 r., co oznacza trzykrotny wzrost od czasu rozszerzenia w 2004 r., przy czym Dania, Finlandia i Holandia są światowymi liderami w tej dziedzinie. W opublikowanym 4 sierpnia 2009 r. Komunikacie Komisji Europejskiej pn. Sprawozdanie w sprawie konkurencyjności Europy w dziedzinie technologii cyfrowych. Najważniejsze osiągnięcia strategii i2010 w latach COM(2009) 390, Komisja zauważa, że wraz z ogólnoświatowym kryzysem, w roku 2008 pojawiły się oznaki spowolnienia: spada tempo wzrostu stopnia rozpowszechnienia, a różnice pomiędzy państwami członkowskimi w odniesieniu do rozpowszechnienia, szybkości, ceny i zasięgu pogłębiają się. 1 Broadband czyli szerokopasmowy dostęp do Internetu ma niejednoznaczną definicję. Komisja Europejska oraz OECD definiują go jako dostęp do Internetu prędkością pobierania (downlink) nie mniejszą niż 256 kbit/s i taka definicja jest przyjęta w niniejszym opracowaniu. Należy mieć jednak na uwadze, że ITU w rekomendacji I.113 definiuje broadband jako dostęp do Internetu z szybkością nie mniejszą niż 1,5 Mbit/s. Strona 12 z 240

13 We wspomnianym Raporcie Polska jest wskazana jako kraj, który mimo dużego przyśpieszenia w latach wciąż pozostaje w ogonie EU-27 pod względem dostępu szerokopasmowego do Internetu. Rysunek 2 Stopień rozpowszechnienia Internetu szerokopasmowego w UE-27 Źródło: Komunikat Komisji Europejskiej Konkurencyjność cyfrowa europy. Raport 2009 (COM(2009) 390, cześć 1) Rysunek 3 Wzrost rozpowszechnienia Internetu szerokopasmowego w UE-27 w latach Źródło: Komunikat Komisji Europejskiej Konkurencyjność cyfrowa Europy. Raport 2009 (COM(2009) 390, cześć 1 Strona 13 z 240

14 W dniu 26 listopada 2008 r. Komisja przyjęła Europejski Plan Naprawy Gospodarczej (Komunikat Komisji COM(2008) 800) mówiący o tym, jak wyprowadzić Europę z obecnego kryzysu finansowego i gospodarczego. Ważną częścią planu naprawy gospodarczej jest strategia dostępu szerokopasmowego. Celem planu jest przede wszystkim pobudzenie inwestycji UE w określonych sektorach o strategicznym znaczeniu, tj. dostęp szerokopasmowy, który w perspektywie krótkoterminowej może wesprzeć gospodarkę, a w dłuższym okresie stworzyć podstawową infrastrukturę potrzebną do zrównoważonego wzrostu gospodarczego. W ramach wyżej wspomnianego planu naprawy gospodarczej oraz w celu objęcia Internetem szerokopasmowym do 2010 r. 100% obszaru UE, Komisja zadeklarowała przeznaczenie 1 mld na pomoc w podłączeniu obszarów wiejskich do Internetu, w tworzeniu nowych miejsc pracy i dalszym rozwoju działalności gospodarczej. Ponadto szereg państw członkowskich zapowiedziało już, że planuje wspierać inwestowanie nie tylko w szybką infrastrukturę szerokopasmową na obszarach wiejskich i na obszarach o niedostatecznym zasięgu sieci, ale także w szybsze wdrażanie bardzo szybkich lub super szybkich szerokopasmowych sieci dostępowych nowej generacji. Są to działania zgodne ze strategicznymi kierunkami wspierania rozwoju Internetu w krajach Wspólnot Europejskich nakreślonymi w Komunikacie w sprawie przyszłości sieci i Internetu COM (2008) 594. Na działania UE w zakresie wspierania dostępu szerokopasmowego należy spojrzeć szerzej: We wspomnianym Komunikacie Komisji Europejskiej Sprawozdanie w sprawie konkurencyjności Europy w dziedzinie technologii cyfrowych. Najważniejsze osiągnięcia strategii i2010 w latach COM(2009) 390, zauważa się, że nawet w obszarach, w których światowe przewodnictwo należało do Europy, jest ona narażona na utratę przewagi konkurencyjnej w przypadku nowych, innowacyjnych rozwiązań. Europa była światowym liderem w dziedzinie Internetu szerokopasmowego, ale w dziedzinie bardzo szybkich łączy światłowodowych i prac koncepcyjnych nad tzw. sieciami nowej generacji dzieli ją ogromny dystans do Japonii i Korei. Podobnie w obszarze łączności mobilnej rolę światowego lidera w zakresie sieci 3G/4G przejmuje Azja Wschodnia. Europa jest ponadto spychana na dalszy plan w zakresie innowacyjnych usług i aplikacji internetowych: USA odgrywają dominującą rolę w dziedzinie tworzenia usług społecznościowych (Web 2.0), a także innowacyjnych serwisów zaliczanych do kategorii Web 3.0 (bazujących na koncepcji sieci semantycznych i ontologii). Reasumując: aktualne trendy UE wskazują na przesuwanie się interwencji z obszarów zagrożonych cywilizacyjnie na obszary rozwojowe, które mogą stać się kołem napędowym dla całej UE. Komisja Europejska we wspomnianym Komunikacie Konkurencyjność cyfrowa Europy. Raport 2009 (COM(2009) 390), wskazuje jak rozbieżności pomiędzy państwami członkowskimi w kwestii dostępu szerokopasmowego, wpływają negatywnie na konkurencyjność całej UE. Raport został stworzony na podstawie opracowanej na zlecenie Komisji Europejskiej metodyki BPI (ang. Broadband Performance Index). Umożliwia ona w prosty sposób porównanie dokonań poszczególnych państw członkowskich w oparciu o ważony wskaźnik wyliczany na postawie zróżnicowanych kryteriów obejmujących m.in.: rozpowszechnienie Internetu szerokopasmowego (wskaźnik OECD stopnia penetracji infrastruktury szerokopasmowej), jego średnią prędkość, zasięg na Strona 14 z 240

15 obszarach miejskich i wiejskich, praktyczną dostępność, innowacyjność stosowanych rozwiązań (wyżej punktowane były np. rozwiązania optyczne), a także społeczno-ekonomiczne aspekty jego wykorzystania. Wskaźnik ten został opracowany w taki sposób, aby umożliwić UE i poszczególnym państwom członkowskim możliwie prostą identyfikację mocnych i słabych stron ich polityk w zakresie infrastruktur szerokopasmowych, a w szczególności wskazanie barier dla dalszego rozwoju. Wskaźnik ten umożliwia zatem zdiagnozowanie podstawowych problemów i zaplanowanie sposobu ich rozwiązania). Rysunek 4 Struktura wskaźnika BPI w krajach UE-27 Źródło: Komunikat Komisji Europejskiej Konkurencyjność cyfrowa Europy. Raport 2009 (COM(2009) 390, cześć 2. Analiza ta wskazuje na interesujące prawidłowości: wszystkie kraje o najwyższym poziomie BPI, prezentują zrównoważone połączenie różnych czynników: dobrymi przykładami są Szwecja i Holandia, które wysoki poziom penetracji sieci szerokopasmowych (zarówno w obszarach miejskich i wiejskich), łączą z wysokim poziomem konkurencyjności usług i wysoką średnią szybkością sieci przy stosunkowo niskich cenach i wysokim popycie na usługi; kraje te posiadają wieloletnie plany rozwoju infrastruktury szerokopasmowej i prowadzą jej stały monitoring i inwentaryzację zasobów; druga, najliczniejsza grupa, to te kraje, w których generalnie dobre wyniki w prawie wszystkich wymiarach BPI kontrastują z jednym, dwoma słabszymi składnikami: najczęściej z względnie wysokimi cenami (jak w Belgia czy Norwegia), słabą konkurencyjnością na rynku (Włochy, Luksemburg), czy słabym pokryciem obszarów wiejskich w Łotwie i Słowacji; w opinii Komisji niezbędne i dostateczne w takich przypadkach są działania regulacyjne; Strona 15 z 240

16 trzecia grupa (Polska, Grecja, Bułgaria i Rumunia) to kraje, które mają zdecydowanie problemy infrastrukturalne odbijające się w zdecydowanej większości wskaźników; zjawisko ma w opinii Komisji w tych krajach charakter systemowy; w przypadku Polski, analiza wskazuje na następujące główne czynniki: o niski poziom konkurencyjności usług szerokopasmowych: w Polsce działa co prawda około 350 licencjonowanych dostawców usług internetowych (ISP), a liczba stale rośnie; niestety, jedynie około 15 ISP działa w wymiarze większym niż lokalny dostawca usług dostępowych, o o relatywnie wyższe ceny usług dostępu szerokopasmowego przy niższej średniej szybkości łączy w porównaniu z innymi krajami UE; jest to pośredni skutek niskiej konkurencyjności na rynku usług szerokopasmowych w Polsce, niewielkie zainteresowanie operatorów obszarami wiejskimi (poza obrzeżami miast), co skutkuje niskim ich pokryciem infrastrukturą szerokopasmową. Należy też zauważyć, że dostęp do usług szerokopasmowych jest w Polsce realizowany głównie w technologii xdsl. W opinii Komisji Europejskiej wyrażonej w Komunikacie COM(2009) 184 Nowe możliwości technologii ICT strategia na rzecz badań w dziedzinie przyszłych i powstających technologii w Europie jest to technologia, która jest uważana za mało perspektywiczną w kontekście wspieranego przez UE rozwoju tzw. sieci nowej generacji (umożliwiających szybkie transfery masywnych wolumenów danych). Należy podkreślić, że Komisja w dokumencie Konsultacje dotyczące przyszłej strategii UE 2020 COM(2009)647 uważa, że bazując na swoich mocnych punktach i dotychczasowych osiągnięciach w obszarze technologii i wiedzy, Europa powinna w pełni wykorzystać potencjał oferowany przez gospodarkę cyfrową, która daje ogromne możliwości małym i średnim przedsiębiorstwom w sektorze produkcji i usług, zarówno samodzielnym firmom, jak i dostawcom większych przedsiębiorstw. Dlatego zdaniem Komisji nowa, ambitna europejska agenda cyfrowa, w której podjęte zostaną konkretne kroki w celu stworzenia jednolitego rynku internetowego, będzie kluczowym elementem zrównoważonej naprawy gospodarczej w Europie oraz rozwoju społecznego. Dlatego też Komisja uważa, że Europa musi inwestować w sieci teleinformatyczne o dużej przepustowości. Europa potrzebuje jak najszybciej osiągnięcia stuprocentowego pokrycia siecią szerokopasmową, co zdaniem Komisji, jest osiągalne do roku Powinno to zostać zrealizowane poprzez program intensywnych inwestycji w łącza światłowodowe i bezprzewodowe połączenia szerokopasmowe na poziomie regionalnym. W ramach prezentowania uwarunkowań w tym zakresie warto jest przedstawić trendy rynkowe oraz technologiczne, jakie wskazują na zapotrzebowanie na usługi szerokopasmowe. Strona 16 z 240

17 TRENDY RYNKOWE I TECHNOLOGICZNE I) Wzrost zapotrzebowania na usługi szerokopasmowe związany jest ze wzrostem penetracji gospodarstw domowych komputerami osobistymi Wzrost liczby komputerów przypadających na gospodarstwo domowe jest ściśle skorelowany z potrzebą posiadania dostępu do Internetu. Jednocześnie, potrzeba posiadania dostępu do Internetu wywołuje potrzebę posiadania komputera. Rysunek 5 Komputery, Internet, Internet szerokopasmowy w gospodarstwach domowych w Polsce Źródło: opracowanie UKE. Koszty nabycia komputera wraz z kosztami usługi dostępu szerokopasmowego stanowią jeszcze znaczącą, ale szybko malejącą przeszkodę w rozpowszechnieniu dostępu do Internetu. Spada bowiem udział przyczyn ekonomicznych, z powodu których gospodarstwa domowe nie posiadały komputera, jak również dostępu do Internetu. Strona 17 z 240

18 Rysunek 6 Wymieniane powody nieposiadania dostępu do Internetu w gospodarstwie domowym Źródło: opracowanie UKE. Dalsze tempo wzrostu penetracji gospodarstw domowych posiadających komputery w porównaniu z innymi krajami jest uzależnione od relatywnie niższej siły nabywczej polskiego gospodarstwa domowego oraz innej struktury społeczeństwa (np. stosunek ludności zamieszkującej tereny zurbanizowane i wiejskie, większa liczba osób przypadająca na statystyczne gospodarstwo domowe). Dane statystyczne potwierdzają, że penetracja komputerów jest największa w gospodarstwach domowych posiadających dzieci oraz wyższe przychody. Tabela 1 Penetracja gospodarstw domowych posiadających komputery wg. typu gospodarstwa w Polsce Typ gospodarstwa Gospodarstwa bez dzieci poniżej 16 lat Gospodarstwa z dziećmi poniżej 16 lat 1 osoba 2 osoby 3 osoby 1 osoba 2 osoby 3 osoby dorosła dorosłe dorosłe dorosła dorosłe dorosłe Gospodarstwa bez bez bez z z z domowe dzieci dzieci dzieci dziećmi dziećmi dziećmi wyposażone Ogółem Razem Razem poniżej poniżej poniżej poniżej poniżej poniżej w: 16 lat 16 lat 16 lat 16 lat 16 lat 16 lat 2008 komputer 58,9% 48,3% 26,5% 39,1% 77,4% 80,7% 66,6% 82,7% 79,9% 2007 komputer 53,7% 44,,8% 24,8% 35,4% 71,3% 72,9% 60,9% 75,0% 72,0% 2006 komputer stacjonarny 42,7% 33,5% 14,1% 24,4% 58,6% 62,8% 50,8% 64,9% 62,1% 2006 laptop 7,3% 7,3% 5,8% 5,8% 10,0% 7,1% 4,4% 9,7% 4,9% Źródło: opracowanie UKE. Strona 18 z 240

19 Tabela 2 Penetracja gospodarstw domowych posiadających komputery wg. miesięcznego dochodu netto gospodarstwa Gospodarstwa domowe Przeciętny miesięczny dochód netto gospodarstwa domowego w przedziałach kwartylowych wyposażone w komputer Od 1250 zł w 2008 r zł w 2008 r zł w 2008 r. Powyżej 2600 zł w 2008 r komputer 28,5% 47,8% 70,5% 89,1% 2007 komputer 25,1% 42,9% 61,0% 81,4% 2006 komputer stacjonarny 21,1% 36,6% 54,7% 76,3% 2006 laptop 2,3% 3,5% 8,0% 22,3% Źródło: opracowanie UKE. II) Słabnąca dynamika przyrostu Internetowego dostępu stacjonarnego, przy jednocześnie wysokiej dynamice przyrostu sprzedaży dostępu mobilnego Technologia xdsl wciąż posiada największy udział w całkowitej liczbie dostępów stacjonarnych. Udziały poszczególnych technologii stacjonarnych od kilku lat pozostają na podobnym poziomie. Rysunek 7 Udział poszczególnych technologii stacjonarnego dostępu szerokopasmowego Źródło: opracowanie UKE. Liczba nowych przyłączy realizowanych w technologiach stacjonarnych nadal się zwiększa, lecz dynamika przyrostu jest coraz niższa. Technologia DSL systematycznie utrzymuje największy udział w nowych przyłączach stacjonarnych. Udział szerokopasmowego dostępu mobilnego gwałtownie rośnie od roku 2007, co jest wynikiem: możliwości ominięcia problemów technicznych istniejących w przypadku technik stacjonarnych; Strona 19 z 240

20 agresywnych strategii marketingowych operatorów komórkowych; postrzegania przez klientów Internetu mobilnego jako równorzędnego stacjonarnemu pod kątem jakości i przepływności, a jednocześnie zapewniającego mobilność jako dodatkową funkcjonalność; wzrostu sprzedaży komputerów przenośnych dających możliwość przemieszczania się z komputerem; mody, szczególnie wśród młodych ludzi. Rysunek 8 Liczba nowych dostępów szerokopasmowych w Polsce Źródło: opracowanie UKE. III) Szerokopasmowy dostęp mobilny jest postrzegany przez znaczną cześć Polaków raczej jako substytut szerokopasmowego dostępu stacjonarnego, a nie jako dostęp dodatkowy W zależności od profilu korzystania z Internetu oraz zasobności gospodarstwa domowego, szerokopasmowy dostęp mobilny może być uzupełnieniem stacjonarnego dostępu szerokopasmowego lub może być jego substytutem z uwagi na: rosnący udział laptopów jako komputera domowego; większe problemy z uzyskaniem szerokopasmowego dostępu stacjonarnego na terenach wiejskich niż terenach silnie zurbanizowanych; brak wymagań na pasmo oraz na wolumen przesyłanych danych przez znaczną część użytkowników korzystających prawie wyłącznie z aplikacji niewymagających szerokiego pasma (poczta, komunikator tekstowy, sporadycznie przeglądanie stron WWW bez jednoczesnego oglądania filmów); Strona 20 z 240

OSZACOWANIE PRZYSZŁEJ WIELKOŚCI I TEMPA WZROSTU POPYTU NA STACJONARNE USŁUGI SZEROKOPASMOWE W POLSCE (LATA 2010-2012)

OSZACOWANIE PRZYSZŁEJ WIELKOŚCI I TEMPA WZROSTU POPYTU NA STACJONARNE USŁUGI SZEROKOPASMOWE W POLSCE (LATA 2010-2012) OSZACOWANIE PRZYSZŁEJ WIELKOŚCI I TEMPA WZROSTU POPYTU NA STACJONARNE USŁUGI SZEROKOPASMOWE W POLSCE (LATA 2010-2012) Niniejsze opracowanie ma na celu oszacowanie wzrostu popytu na usługi stacjonarnego

Bardziej szczegółowo

Nowe zasady finansowania infrastruktury NGA - perspektywa Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2020

Nowe zasady finansowania infrastruktury NGA - perspektywa Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2020 Nowe zasady finansowania infrastruktury NGA - perspektywa Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2020 1 Europejska Agenda Cyfrowa i Narodowy Plan Szerokopasmowy Cele: Powszechny dostęp do szybkiego internetu

Bardziej szczegółowo

Internet szerokopasmowy w Polsce

Internet szerokopasmowy w Polsce Internet szerokopasmowy w Polsce Czy za pięć lat wciąż będziemy na szarym końcu raportu OECD? Raport Warszawa, 29.10.2009 Stopień penetracji usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu jest obecnie jednym

Bardziej szczegółowo

INFRASTRUKTURA SZEROKOPASMOWEGO INTERNETU. wprowadzenie do zagadnienia

INFRASTRUKTURA SZEROKOPASMOWEGO INTERNETU. wprowadzenie do zagadnienia INFRASTRUKTURA SZEROKOPASMOWEGO INTERNETU wprowadzenie do zagadnienia Dr inż. Adam Okniński Dyrektor Wydziału Wydział Wdrażania Technologii Informacyjnych Departament Infrastruktury Urząd Marszałkowski

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Europejska Agenda Cyfrowa: stan realizacji przez Polskę.

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Europejska Agenda Cyfrowa: stan realizacji przez Polskę. Ministerstwo Europejska Agenda Cyfrowa: stan realizacji przez Polskę. 1 Ministerstwo Zrozumieć cyfryzację Internet staje się centralnym narzędziem konsumpcji treści, w konsekwencji czego obserwuje się

Bardziej szczegółowo

METODYKA WYZNACZANIA OBSZARÓW INTERWENCJI W RAMACH PROJEKTU INTERNET DLA MAZOWSZA

METODYKA WYZNACZANIA OBSZARÓW INTERWENCJI W RAMACH PROJEKTU INTERNET DLA MAZOWSZA METODYKA WYZNACZANIA OBSZARÓW INTERWENCJI W RAMACH PROJEKTU INTERNET DLA MAZOWSZA Sierpień 2011 1 METODYKA INWENTARYZACJI Istniejącą infrastrukturę szerokopasmową oraz plany inwestycyjne przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Narodowy Plan Szerokopasmowy

Narodowy Plan Szerokopasmowy MINISTERSTWO ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI Narodowy Plan Szerokopasmowy III Konwent Informatyków Warmii i Mazur - 28 listopada 2013 r. Rozwój szerokopasmowego dostęp do Internetu to wymierne korzyści dla

Bardziej szczegółowo

Internet dla Mieszkańców Małopolski Małopolska Sieć Szerokopasmowa

Internet dla Mieszkańców Małopolski Małopolska Sieć Szerokopasmowa Internet dla Mieszkańców Małopolski Kraków, Małopolska 17 października Sieć Szerokopasmowa 2011 roku Kraków, 2 kwietnia 2004 r. Uzasadnienie realizacji - potrzeba interwencji W Małopolsce ok. 10% gospodarstw

Bardziej szczegółowo

25 luty 2009 r. Wyniki inwentaryzacji sieci szerokopasmowych w województwie śląskim

25 luty 2009 r. Wyniki inwentaryzacji sieci szerokopasmowych w województwie śląskim Śląskie mocne informacją II Forum podsumowujące prace nad Strategią Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego do roku 2015 konsultacja społeczna projektu dokumentu 25 luty 2009 r. Wyniki

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Europejska Agenda Cyfrowa: stan realizacji przez Polskę.

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Europejska Agenda Cyfrowa: stan realizacji przez Polskę. Europejska Agenda Cyfrowa: stan realizacji przez Polskę. 1 Zrozumieć cyfryzację Internet staje się centralnym narzędziem konsumpcji treści, w konsekwencji czego obserwuje się również zmiany społeczne wywołane

Bardziej szczegółowo

METODYKA WYZNACZANIA OBSZARÓW INTERWENCJI W RAMACH PROJEKTU BUDOWA WIELKOPOLSKIEJ SIECI SZEROKOPASMOWEJ

METODYKA WYZNACZANIA OBSZARÓW INTERWENCJI W RAMACH PROJEKTU BUDOWA WIELKOPOLSKIEJ SIECI SZEROKOPASMOWEJ METODYKA WYZNACZANIA OBSZARÓW INTERWENCJI W RAMACH PROJEKTU BUDOWA WIELKOPOLSKIEJ SIECI SZEROKOPASMOWEJ Sierpień 2011 1 METODYKA INWENTARYZACJI Istniejącą infrastrukturę szerokopasmową oraz plany inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

Internet szerokopasmowy dla wszystkich Europejczyków: Komisja rozpoczyna debatę na temat przyszłości usługi powszechnej

Internet szerokopasmowy dla wszystkich Europejczyków: Komisja rozpoczyna debatę na temat przyszłości usługi powszechnej IP/08/1397 Bruksela, dnia 25 września 2008 r. Internet szerokopasmowy dla wszystkich Europejczyków: Komisja rozpoczyna debatę na temat przyszłości usługi powszechnej W jaki sposób UE może zapewnić wszystkim

Bardziej szczegółowo

Możliwość wspierania rozwoju sieci ostatniej mili z funduszy europejskich Program Operacyjnego Polska Cyfrowa i założenia Narodowego Planu

Możliwość wspierania rozwoju sieci ostatniej mili z funduszy europejskich Program Operacyjnego Polska Cyfrowa i założenia Narodowego Planu Możliwość wspierania rozwoju sieci ostatniej mili z funduszy europejskich Program Operacyjnego Polska Cyfrowa i założenia Narodowego Planu Szerokopasmowego 1 Narodowy Plan Szerokopasmowy Struktura: Szerokopasmowy

Bardziej szczegółowo

publicznego i prywatnego w obszarze infrastruktury szerokopasmowej dr Krzysztof Heller Doradca Zarządu KIGEiT

publicznego i prywatnego w obszarze infrastruktury szerokopasmowej dr Krzysztof Heller Doradca Zarządu KIGEiT Współpraca praca sektora publicznego i prywatnego w obszarze infrastruktury szerokopasmowej dr Krzysztof Heller Doradca Zarządu KIGEiT Budowa infrastruktury publicznej Wiele projektów budowy publicznej

Bardziej szczegółowo

Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej

Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej Porządek prezentacji Wykonawcy Studium Wykonalności Główne założenia projektu w skrócie

Bardziej szczegółowo

Infratel OPERATOR INFRASTRUKTURALNY SP. Z O.O. Tel. +48 42 656 40 88 ul. Łąkowa 29 www.infratel.pl Faks +48 42 288 40 37 Łódź, 90-554 info@infratel.

Infratel OPERATOR INFRASTRUKTURALNY SP. Z O.O. Tel. +48 42 656 40 88 ul. Łąkowa 29 www.infratel.pl Faks +48 42 288 40 37 Łódź, 90-554 info@infratel. Infratel OPERATOR INFRASTRUKTURALNY SP. Z O.O. Tel. +48 42 656 40 88 ul. Łąkowa 29 www.infratel.pl Faks +48 42 288 40 37 Łódź, 90-554 info@infratel.pl Spis treści Spis treści Informacje o firmie 1 Operator

Bardziej szczegółowo

Modele kosztowo przychodowe samorzadowej sieci szerokopasmowej, ze szczególnym uwzglednieniem sieci dystrybucyjnej. dr Krzysztof Heller

Modele kosztowo przychodowe samorzadowej sieci szerokopasmowej, ze szczególnym uwzglednieniem sieci dystrybucyjnej. dr Krzysztof Heller Modele kosztowo przychodowe samorzadowej sieci szerokopasmowej, ze szczególnym uwzglednieniem sieci dystrybucyjnej dr Krzysztof Heller Krzysztof Heller i Andrzej Szczerba Sp. J. Warstwy sieci 23 listopada

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Europejska Agenda Cyfrowa: stan realizacji przez Polskę.

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Europejska Agenda Cyfrowa: stan realizacji przez Polskę. Europejska Agenda Cyfrowa: stan realizacji przez Polskę. 1 Ministerstwo Europejska Agenda Cyfrowa Narodowy Plan Szerokopasmowy przyjęty przez Radę Ministrów 08.01.2014 r. 2 NARODOWY PLAN SZEROKOPASMOWY

Bardziej szczegółowo

Przegląd. Perspektywy sektora telekomunikacyjnego. w krajach OECD: edycja 2003

Przegląd. Perspektywy sektora telekomunikacyjnego. w krajach OECD: edycja 2003 Przegląd Perspektywy sektora telekomunikacyjnego w krajach OECD: edycja 2003 Overview OECD Communications Outlook: 2003 Edition Polish translation Przeglądy to tłumaczenia fragmentów publikacji OECD. Są

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce

Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce Dokumenty List od Premiera Czasy, w których żyjemy, to czasy komputerów, telefonów komórkowych, SMSów, czatów, Internetu i serwisów społecznościowych.

Bardziej szczegółowo

i jej praktyczne zastosowanie

i jej praktyczne zastosowanie Megaustawa i jej praktyczne zastosowanie 19 maja 2010 r. przyjęto Europejską agendę cyfrową, która jest pierwszą z 7 flagowych inicjatyw Strategii UE 2020. Określa ona siedem priorytetowych obszarów działania:

Bardziej szczegółowo

Opis środka pomocowego - Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa (ŚRSS) Uzasadnienie interwencji publicznej. Cel projektu ŚRSS

Opis środka pomocowego - Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa (ŚRSS) Uzasadnienie interwencji publicznej. Cel projektu ŚRSS Opis środka pomocowego - Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa (ŚRSS) Uzasadnienie interwencji publicznej Cel projektu ŚRSS Bezpośrednim celem realizowanego projektu jest stworzenie na terenie Województwa

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji NARODOWY PLAN SZEROKOPASMOWY

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji NARODOWY PLAN SZEROKOPASMOWY Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji NARODOWY PLAN SZEROKOPASMOWY ZROZUMIEĆ MISJĘ NPS Internet staje się centralnym narzędziem konsumpcji treści, w konsekwencji czego obserwuje się również zmiany społeczne

Bardziej szczegółowo

Internet dla Mazowsza

Internet dla Mazowsza Internet dla Mazowsza Infrastruktura teleinformatyczna Liczba ludności w województwie mazowieckim zamieszkujących miejscowości zakwalifikowane do określonych obszarów wg kryterium BSC podstawowy dostęp

Bardziej szczegółowo

Społeczne uwarunkowania dostępu do usług i sieci następnych generacji we wschodniej Polsce. Arkadiusz Piekarski

Społeczne uwarunkowania dostępu do usług i sieci następnych generacji we wschodniej Polsce. Arkadiusz Piekarski Społeczne uwarunkowania dostępu do usług i sieci następnych generacji we wschodniej Polsce Arkadiusz Piekarski Warsaw University of Technology Faculty of Electronics and Information Technology Institute

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie transmisji danych oraz innych usług telefonii mobilnej w latach 2010-2014

Wykorzystanie transmisji danych oraz innych usług telefonii mobilnej w latach 2010-2014 + Wykorzystanie transmisji danych oraz innych usług telefonii mobilnej w latach 21-214 Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Warszawa, sierpień 215 r. [mld MB] Poniższe zestawienia powstały w oparciu

Bardziej szczegółowo

Wydatkowanie czy rozwój

Wydatkowanie czy rozwój Wydatkowanie czy rozwój priorytety Polityki Spójności 2014-2020 i nowego RPO Województwa Łódzkiego Agnieszka Dawydzik Dyrektor Departamentu Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju Łódź, 27 maja 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Sieci szerokopasmowe rola samorządów wynikająca z przepisów Megaustawy 2009

Sieci szerokopasmowe rola samorządów wynikająca z przepisów Megaustawy 2009 Sieci szerokopasmowe rola samorządów wynikająca z przepisów Megaustawy 2009 Michał Półtorak Dyrektor Delegatury UKE w Zielonej Górze e-mail: m.poltorak@uke.gov.pl 1. Wstęp Sieci szerokopasmowe stanowią

Bardziej szczegółowo

Szybki Internet dla Małopolski. Kraków, maj 2012 r.

Szybki Internet dla Małopolski. Kraków, maj 2012 r. Szybki Internet dla Małopolski Kraków, maj 2012 r. Małopolska - stan aktualny co dziesiąte gospodarstwo domowe nie ma możliwości dostępu do Internetu na poziomie podstawowym (2 Mb/s) co drugie gospodarstwo

Bardziej szczegółowo

Sieci szerokopasmowe w Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Zielona Góra, 17 czerwca 2015 r.

Sieci szerokopasmowe w Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Zielona Góra, 17 czerwca 2015 r. Sieci szerokopasmowe w Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Zielona Góra, 17 czerwca 2015 r. 1 CEL GŁÓWNY: realizacja wskaźników Europejskiej Agendy Cyfrowej i Narodowego Planu Szerokopasmowego

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ. Green Operator sp. z o.o. ul. Cypryjska 2g Warszawa

PREZES URZĘDU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ. Green Operator sp. z o.o. ul. Cypryjska 2g Warszawa PREZES URZĘDU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ Warszawa, dnia 5 maja 2016 r. DHRT.WPS.6082.4.2016.1 (dotychczasowa sygn. sprawy DHRT.WPS.6082.3.2016) Green Operator sp. z o.o. ul. Cypryjska 2g 02-761 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa KLUCZOWE ASPEKTY REALIZACJI PROJEKTU

Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa KLUCZOWE ASPEKTY REALIZACJI PROJEKTU Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa KLUCZOWE ASPEKTY REALIZACJI PROJEKTU Eugeniusz Romański Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego IV FALA?? Gdzie jesteśmy? Uwarunkowania dla Śląska Województwo Śląskie

Bardziej szczegółowo

Białystok, 2015-05-26. Pani Maria Wasiak Minister Infrastruktury i Rozwoju. Interpelacja

Białystok, 2015-05-26. Pani Maria Wasiak Minister Infrastruktury i Rozwoju. Interpelacja Białystok, 2015-05-26 Pani Maria Wasiak Minister Infrastruktury i Rozwoju Interpelacja w sprawie realizacji działań zmierzających do likwidacji białych plam w dostępie do internetu szerokopasmowego i dumpingu

Bardziej szczegółowo

ROADSHOW2016. Wprowadzenie. Rynek telekomunikacji w Polsce. Marcin Bieńkowski. kontakt: marcin.w.bienkowski@gmail.com

ROADSHOW2016. Wprowadzenie. Rynek telekomunikacji w Polsce. Marcin Bieńkowski. kontakt: marcin.w.bienkowski@gmail.com Wprowadzenie Rynek telekomunikacji w Polsce Marcin Bieńkowski kontakt: marcin.w.bienkowski@gmail.com Rynek telekomunikacyjny w Polsce W 2014 r. łączna wartość polskiego rynku telekomunikacyjnego wyniosła

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 wybrane zagadnienia prawne i ekonomiczne

Wdrożenie Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 wybrane zagadnienia prawne i ekonomiczne Wdrożenie Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 wybrane zagadnienia prawne i ekonomiczne Aleksandra Auleytner (DZP) Krzysztof Pigłowski (EY) Zakres i cel projektu Faza I (Analiza) Analiza case

Bardziej szczegółowo

Rynek usług szerokopasmowych - stan i perspektywy rozwoju. Warszawa, listopad 2012 r.

Rynek usług szerokopasmowych - stan i perspektywy rozwoju. Warszawa, listopad 2012 r. Rynek usług szerokopasmowych - stan i perspektywy rozwoju Warszawa, listopad 2012 r. Agenda cyfrowa cele z zakresu Internetu szerokopasmowego Do 2013 r. - szerokopasmowy dostęp do Internetu dla 100% mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Stan budowy projektów szerokopasmowych finansowanych ze środków UE

Stan budowy projektów szerokopasmowych finansowanych ze środków UE Stan budowy projektów szerokopasmowych finansowanych ze środków UE Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Departament Funduszy Strukturalnych 1 Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej Dotychczas w ramach

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika Wersja dokumentacji 1.1

Instrukcja użytkownika Wersja dokumentacji 1.1 Konsultacje społeczne obszarów białych NGA Weryfikacja listy białych obszarów Instrukcja użytkownika Wersja dokumentacji 1.1 Warszawa, maj 2016 Spis treści 1 Podstawowe informacje...3 2 Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

Finansowanie projektów partnerskich z udziałem kapitału zwrotnego oraz PPP Wybrane aspekty. MARCIN TUMANOW 29 sierpnia 2014 r.

Finansowanie projektów partnerskich z udziałem kapitału zwrotnego oraz PPP Wybrane aspekty. MARCIN TUMANOW 29 sierpnia 2014 r. Finansowanie projektów partnerskich z udziałem kapitału zwrotnego oraz PPP Wybrane aspekty. MARCIN TUMANOW 29 sierpnia 2014 r. PRZEGLĄD REGULACJI UE Zestawienie aktualnych dokumentów Strategia Europa 2020

Bardziej szczegółowo

Możliwości inwestycyjne jst w zakresie budowy społeczeństwa informacyjnego. Artur Więcek

Możliwości inwestycyjne jst w zakresie budowy społeczeństwa informacyjnego. Artur Więcek Możliwości inwestycyjne jst w zakresie budowy społeczeństwa informacyjnego Artur Więcek Możliwości inwestycyjne JST w zakresie budowy społeczeństwa informacyjnego Artur Więcek Spała, 20 kwietnia 2012 r.

Bardziej szczegółowo

Spojrzenie operatora na budowę regionalnych sieci telekomunikacyjnych

Spojrzenie operatora na budowę regionalnych sieci telekomunikacyjnych Spojrzenie operatora na budowę regionalnych sieci telekomunikacyjnych Zbigniew Dziarnowski Dyrektor Działu Sprzedaży Usług EXATEL SA Członek Rady PIIT Warszawa, 9 grudnia 2009 r. Podstawowe wytyczne Strategia

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja administracji publicznej w Polsce w świetle polityki społeczeństwa informacyjnego UE

Informatyzacja administracji publicznej w Polsce w świetle polityki społeczeństwa informacyjnego UE EDYTA BARACZ Informatyzacja administracji publicznej w Polsce w świetle polityki społeczeństwa informacyjnego UE Społeczeństwo informacyjne to typ społeczeństwa, którego kształtowanie się ściśle związane

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa

Urząd Marszałkowski Województwa 1 Spotkanie na temat projektu Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej" Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Adam Okniński Roman Pawelski Piotr

Bardziej szczegółowo

Maciej Król p.o. Dyrektora Departamentu Gospodarki i Infrastruktury UMWL. Lubuska Sieć Szerokopasmowa (LSS)

Maciej Król p.o. Dyrektora Departamentu Gospodarki i Infrastruktury UMWL. Lubuska Sieć Szerokopasmowa (LSS) LUBUSKA SIEĆ SZEROKOPASMOWA (LSS) AGENDA SPOTKANIA Temat Lubuska Sieć Szerokopasmowa (LSS) Prelegent Maciej Król p.o. Dyrektora Departamentu Gospodarki i Infrastruktury UMWL Inwentaryzacja stanu infrastruktury

Bardziej szczegółowo

11294/09 TRANS 257 AVIATION 96 MAR 96 ENV 457 ENER 234 IND 76

11294/09 TRANS 257 AVIATION 96 MAR 96 ENV 457 ENER 234 IND 76 RADA UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 5 października 2009 r. (06.10) (OR. en) 14075/09 TRANS 373 MAR 136 AVIATION 156 ENV 634 ENER 320 IND 121 NOTA Od: Do: Nr wniosku Kom.: Dotyczy: Sekretariat Generalny Rady

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa Polska szansą na rozwój infrastruktury szerokopasmowej i kompetencji cyfrowych mieszkańców gmin. Bolesławowo, r.

Cyfrowa Polska szansą na rozwój infrastruktury szerokopasmowej i kompetencji cyfrowych mieszkańców gmin. Bolesławowo, r. Cyfrowa Polska szansą na rozwój infrastruktury szerokopasmowej i kompetencji cyfrowych mieszkańców gmin Bolesławowo, 30.11.2016r. 1 Europejska Agenda Cyfrowa Narodowy Plan Szerokopasmowy przyjęty przez

Bardziej szczegółowo

Rozdysponowanie pasma 800 / 2600 MHz w Polsce niezbędne kroki

Rozdysponowanie pasma 800 / 2600 MHz w Polsce niezbędne kroki Rozdysponowanie pasma 800 / 2600 MHz w Polsce niezbędne kroki Częstotliwości dla systemów 4G: LTE - dziś i jutro 17 stycznia 2013 Maciej Zengel, Orange Polska Wymogi Agendy Cyfrowej W 2020 r. każdy mieszkaniec

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 STRESZCZENIE

Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 STRESZCZENIE Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 STRESZCZENIE październik 2008 Rząd Rzeczypospolitej Polskiej, mając na uwadze dobro

Bardziej szczegółowo

Joanna Kopczyńska Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Joanna Kopczyńska Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Joanna Kopczyńska Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 1 22 grudnia 2014 Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie, przyjęta przez Radę

Bardziej szczegółowo

Wykład 2. Problemy występujące na rynku Stacjonarnym Mobilnym (MNO, MVNO) Dostępu ( stacjonarnego i szerokopasmowego) Pojęcia ARPU, Chern

Wykład 2. Problemy występujące na rynku Stacjonarnym Mobilnym (MNO, MVNO) Dostępu ( stacjonarnego i szerokopasmowego) Pojęcia ARPU, Chern Wykład 2 Problemy występujące na rynku Stacjonarnym Mobilnym (MNO, MVNO) Dostępu ( stacjonarnego i szerokopasmowego) Pojęcia ARPU, Chern Gaj: z mapy znikają białe plamy i poprawia się infrastruktura światłowodowa

Bardziej szczegółowo

Łączność szerokopasmowa: zmniejszają się różnice między europejskimi krajami o najlepszych i najgorszych wynikach

Łączność szerokopasmowa: zmniejszają się różnice między europejskimi krajami o najlepszych i najgorszych wynikach IP/08/1831 Bruksela, dnia 28 listopada 2008 r. Łączność szerokopasmowa: zmniejszają się różnice między europejskimi krajami o najlepszych i najgorszych wynikach Jak wynika ze sprawozdania opublikowanego

Bardziej szczegółowo

Wybrane zagadnienia rozwoju infrastruktury teleinformatycznej oraz szkoleń z zakresu

Wybrane zagadnienia rozwoju infrastruktury teleinformatycznej oraz szkoleń z zakresu Wybrane zagadnienia rozwoju infrastruktury teleinformatycznej oraz szkoleń z zakresu e-administracji w województwie mazowieckim Nakład środków w RPO na rozwój SI Projekty z zakresu SI w realizacji: 1.

Bardziej szczegółowo

Realizacja sieci szerokopasmowych przy wykorzystaniu środków unijnych Konferencja Katowice 11 stycznia 2012 r.

Realizacja sieci szerokopasmowych przy wykorzystaniu środków unijnych Konferencja Katowice 11 stycznia 2012 r. Realizacja sieci szerokopasmowych przy wykorzystaniu środków unijnych Konferencja Katowice 11 stycznia 2012 r. Grzegorz Doros Urząd Komunikacji Elektronicznej Delegatura w Siemianowicach Śląskich Internet

Bardziej szczegółowo

Rozwój infrastruktury telekomunikacyjnej na przykładzie projektu Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej

Rozwój infrastruktury telekomunikacyjnej na przykładzie projektu Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej Rozwój infrastruktury telekomunikacyjnej na przykładzie projektu Sieć szerokopasmowa Polski Krzysztof Hetman Podsekretarz Stanu Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, 1 kwietnia 2009 r. SIEĆ SZEROKOPASMOWA

Bardziej szczegółowo

Wykaz definicji podstawowych pojęć SIIS / SIRS

Wykaz definicji podstawowych pojęć SIIS / SIRS Warszawa 19.08.2014 Zakład Sieci i Usług Społeczeństwa Informacyjnego Wykaz definicji podstawowych pojęć SIIS / SIRS Lp Hasło Definicja Menu SIRS Formularz SIRS 1 Akceptacja danych Potwierdzenie przez

Bardziej szczegółowo

Skuteczna budowa sieci METRO

Skuteczna budowa sieci METRO Skuteczna budowa sieci METRO Romuald Stupnicki DCG Tarnów, czerwiec 2006 Założenia dla sieci METRO Sieć oparta o standard Ethernet oraz protokół IP: szkielet sieci w technologii Gigabit Ethernet lub nowszej

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 września 2015 r. Poz. 1466 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 1) z dnia 16 września 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na rozwój

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020. Warszawa, 6 października 2015 r.

Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020. Warszawa, 6 października 2015 r. Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 Warszawa, 6 października 2015 r. Celem Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 jest wzmocnienie cyfrowych fundamentów rozwoju kraju, jako fundamenty te

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Lublinie

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Lublinie 1 Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Lublinie Lublin, dnia 05 grudnia 2011 r. Pan Krzysztof Hetman Marszałek Województwa Lubelskiego LLU-4101-24-01/11 P/11/169 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

System konsultacji społecznych białych obszarów NGA

System konsultacji społecznych białych obszarów NGA System konsultacji społecznych białych obszarów NGA Instrukcja użytkownika Wersja dokumentacji 1.1 Warszawa, marzec 2015 Beneficjent: Projekt: POIG.07.01.00-00-019/09 Instytut Łączności PIB ul. Szachowa

Bardziej szczegółowo

Mistrzostwa Europy w Internecie 2020. Polska vs Europa - do przerwy 61:67. Przygotował: Piotr Kowalski MAiC

Mistrzostwa Europy w Internecie 2020. Polska vs Europa - do przerwy 61:67. Przygotował: Piotr Kowalski MAiC Mistrzostwa Europy w Internecie 2020. Polska vs Europa - do przerwy 61:67 Przygotował: Piotr Kowalski MAiC Polska 61,1 % Europa 67,3 % Wzrost porównywalny z UE 17 pozycja w UE Polska 16,4 linii/100 mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Technologia VoIP w aspekcie dostępu do numerów alarmowych

Technologia VoIP w aspekcie dostępu do numerów alarmowych Technologia VoIP w aspekcie dostępu do numerów alarmowych Jerzy Paczocha - gł. specjalista Waldemar Szczęsny - adiunkt Debata o przyszłych regulacjach usługi VoIP Urząd Komunikacji Elektronicznej 26 listopad

Bardziej szczegółowo

CDMA w sieci Orange. Warszawa, 1 grudnia 2008 r.

CDMA w sieci Orange. Warszawa, 1 grudnia 2008 r. CDMA w sieci Orange Warszawa, 1 grudnia 2008 r. Dlaczego CDMA? priorytetem Grupy TP jest zapewnienie dostępu do szerokopasmowego internetu jak największej liczbie użytkowników w całym kraju Grupa TP jest

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Zarządu Warszawa, 10 luty 2012

Prezentacja Zarządu Warszawa, 10 luty 2012 Prezentacja Zarządu Warszawa, 10 luty 2012 Struktura Grupy 100% 100% 100% Częstotliwości Częstotliwości Częstotliwości Infrastruktura W skład Grupy NFI Midas wchodzą: Aero 2 Sp. z o.o., Mobyland Sp. z

Bardziej szczegółowo

Polska Cyfrowa impulsem do e-rozwoju Marta Grabowska, Uniwersytet Warszawski. Warszawa, 26 maja 2015 r.

Polska Cyfrowa impulsem do e-rozwoju Marta Grabowska, Uniwersytet Warszawski. Warszawa, 26 maja 2015 r. Polska Cyfrowa impulsem do e-rozwoju Marta Grabowska, Uniwersytet Warszawski Warszawa, 26 maja 2015 r. Rozwój społeczny koncepcja Alvina Tofflera Trzecia fala Warszawa, 1997 Społeczeństwo agrarne * Społeczeństwo

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Białystok, 2015-05-26. Pan Andrzej Halicki Minister Administracji i Cyfryzacji. Interpelacja

Białystok, 2015-05-26. Pan Andrzej Halicki Minister Administracji i Cyfryzacji. Interpelacja Białystok, 2015-05-26 Pan Andrzej Halicki Minister Administracji i Cyfryzacji Interpelacja w sprawie realizacji działań zmierzających do likwidacji białych plam w dostępie do internetu szerokopasmowego

Bardziej szczegółowo

co to oznacza dla mobilnych

co to oznacza dla mobilnych Artykuł tematyczny Szerokopasmowa sieć WWAN Szerokopasmowa sieć WWAN: co to oznacza dla mobilnych profesjonalistów? Szybka i bezproblemowa łączność staje się coraz ważniejsza zarówno w celu osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

zastępując go następującym:

zastępując go następującym: DKS /KK/(2013)/79U Uchwała nr 79 Komitetu Koordynacyjnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2 0 0 7-2 0 1 3 z dnia 10 lipca 2013 r. zmieniająca załącznik do Uchwały nr 2 Komitetu Koordynacyjnego

Bardziej szczegółowo

Mapowanie infrastruktury. Jak dane z inwentaryzacji są wykorzytywane

Mapowanie infrastruktury. Jak dane z inwentaryzacji są wykorzytywane Mapowanie infrastruktury Jak dane z inwentaryzacji są wykorzytywane Raport Zakres informacyjny raportu opublikowanego na stronie UKE po zakończeniu inwentaryzacji Zakończenia sieci światłowodowych, Obecność

Bardziej szczegółowo

Priorytety finansowania. Program realizować będzie 4 osie priorytetowe: Oś I Powszechny dostęp do szybkiego internetu

Priorytety finansowania. Program realizować będzie 4 osie priorytetowe: Oś I Powszechny dostęp do szybkiego internetu Podsumowanie POPC Opis programu Cel główny Celem Programu Operacyjnego Cyfrowa Polska 2014-2020 (POPC) jest wzmocnienie cyfrowych fundamentów dla rozwoju kraju. Zgodnie z Umową Partnerstwa, jako fundamenty

Bardziej szczegółowo

Opracowanie dokumentu pt.: "Studium Rozwoju Sieci Szerokopasmowych w województwie śląskim oraz działania doradcze i konsultacyjne.

Opracowanie dokumentu pt.: Studium Rozwoju Sieci Szerokopasmowych w województwie śląskim oraz działania doradcze i konsultacyjne. Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia I. Przedmiot zamówienia: Opracowanie dokumentu pt.: "Studium Rozwoju Sieci Szerokopasmowych w województwie śląskim oraz działania doradcze i konsultacyjne.

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA Infrastruktura wiejska drogą do sukcesu gospodarczego regionów

KONFERENCJA Infrastruktura wiejska drogą do sukcesu gospodarczego regionów KONFERENCJA Infrastruktura wiejska drogą do sukcesu gospodarczego regionów Panel W zgodzie z naturą i kulturą czyli jak skutecznie wspierać rozwój infrastruktury na wsi? Warszawa, 28 października 2010

Bardziej szczegółowo

Wojciech Grządzielski, Adam Jaśkowski, Grzegorz Wielgus

Wojciech Grządzielski, Adam Jaśkowski, Grzegorz Wielgus SIEĆ DYSTRYBUCYJNA OGNIWEM STRATEGICZNEJ ROZBUDOWY SYSTEMU GAZOWEGO ZWIĘKSZAJĄCEGO BEZPIECZEŃSTWO DOSTAW GAZU ZIEMNEGO ORAZ STOPIEŃ DOSTĘPU SPOŁECZEŃSTWA DO SIECI Wojciech Grządzielski, Adam Jaśkowski,

Bardziej szczegółowo

Jesienna prognoza gospodarcza na 2014 r.: powolne ożywienie i bardzo niska inflacja

Jesienna prognoza gospodarcza na 2014 r.: powolne ożywienie i bardzo niska inflacja Komisja Europejska - Komunikat prasowy Jesienna prognoza gospodarcza na 2014 r.: powolne ożywienie i bardzo niska inflacja Bruksela, 04 listopad 2014 Zgodnie z prognozą gospodarczą Komisji Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Projekt: POIG /09 1 / 6. ul. M. Kasprzaka 18/20, Warszawa tel. (+48 22) fax (+48 22)

Projekt: POIG /09 1 / 6. ul. M. Kasprzaka 18/20, Warszawa tel. (+48 22) fax (+48 22) 1. Tytuł ulotki: Inwentaryzacja infrastruktury telekomunikacyjnej w ramach projektu SIPS 2. Treść ulotki: Czym jest Projekt SIPS? Projekt SIPS to realizowane przez trzech Partnerów (Instytut Łączności

Bardziej szczegółowo

Projekt Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej

Projekt Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej Projekt Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej Plan prezentacji: - historia, - harmonogram, - przedstawienie aktualnej koncepcji projektu, - problemy, - jak to robią inni - dyskusja Województwa: Lubelskie,

Bardziej szczegółowo

BALTIC BUSINESS FORUM

BALTIC BUSINESS FORUM BALTIC BUSINESS FORUM Krzysztof Witoń Pełnomocnik Zarządu TP ds. Rozwoju Sieci Szerokopasmowych. Program Rozwoju Sieci Szerokopasmowej Świnoujście, 28.kwiecień 2011 r. Grupa TP Grupę TP tworzy ponad 20

Bardziej szczegółowo

Środki na projekty B+R i transfer technologii w RPO WM

Środki na projekty B+R i transfer technologii w RPO WM Środki na projekty B+R i transfer technologii w RPO WM 2014-2020 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych Warszawa, 11 grudnia 2013 br. 1 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych MIR:

Bardziej szczegółowo

Zamierzenia UKE w ramach Międzyresortowego Zespołu Polska Cyfrowa w zakresie rozwoju dostępu do usług szerokopasmowych. Warszawa, 12 Maja 2009

Zamierzenia UKE w ramach Międzyresortowego Zespołu Polska Cyfrowa w zakresie rozwoju dostępu do usług szerokopasmowych. Warszawa, 12 Maja 2009 Zamierzenia UKE w ramach Międzyresortowego Zespołu Polska Cyfrowa w zakresie rozwoju dostępu do usług szerokopasmowych Warszawa, 12 Maja 2009 Główny cel Prezesa UKE na lata 2008 2010 Wzrost dostępności

Bardziej szczegółowo

PRIORYTETY ETNO DLA POLSKIEJ PREZYDENCJI

PRIORYTETY ETNO DLA POLSKIEJ PREZYDENCJI PRIORYTETY ETNO DLA POLSKIEJ PREZYDENCJI 1 lipca 2011r ETNO reprezentuje czołowych dostawców usług łączności elektronicznej i operatorów telekomunikacyjnych w Europie. Operatorzy zrzeszeni w ETNO zatrudniają

Bardziej szczegółowo

Łukasz Urbanek. Departament RPO. Kierownik Działu Programowania i Ewaluacji. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Łukasz Urbanek. Departament RPO. Kierownik Działu Programowania i Ewaluacji. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 1 Łukasz Urbanek Kierownik Działu Programowania i Ewaluacji Departament RPO Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Strategia lizbońska 2007-2013 Strategia Europa 2020 2014-2020 Główne założenia

Bardziej szczegółowo

OFERTA RAMOWA. Łódź, 11 kwietnia 2013 r.

OFERTA RAMOWA. Łódź, 11 kwietnia 2013 r. OFERTA RAMOWA o dostępie telekomunikacyjnym do infrastruktury telekomunikacyjnej wybudowanej przez Jednostki Samorządu Terytorialnego z udziałem środków pomocowych UE Łódź, 11 kwietnia 2013 r. Obowiązki

Bardziej szczegółowo

Telekom. Segment telekomunikacyjny Grupy Kapitałowej MNI. Warszawa, 28 luty 2011 r.

Telekom. Segment telekomunikacyjny Grupy Kapitałowej MNI. Warszawa, 28 luty 2011 r. Telekom Segment telekomunikacyjny Grupy Kapitałowej MNI Warszawa, 28 luty 2011 r. Segment Telekom 2 Segment Telekom Segment telekomunikacyjny Grupy MNI tworzą: o Grupa Hyperion Głównym rodzajem świadczonych

Bardziej szczegółowo

Obecna definicja sieci szerokopasmowych dotyczy transmisji cyfrowej o szybkości powyżej 2,048 Mb/s (E1) stosowanej w sieciach rozległych.

Obecna definicja sieci szerokopasmowych dotyczy transmisji cyfrowej o szybkości powyżej 2,048 Mb/s (E1) stosowanej w sieciach rozległych. SYSTEMY SZEROKOPASMOWE 1 Obecna definicja sieci szerokopasmowych dotyczy transmisji cyfrowej o szybkości powyżej 2,048 Mb/s (E1) stosowanej w sieciach rozległych. ATM Frame Relay Fast 10 Gigabit X.25 FDDI

Bardziej szczegółowo

Usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu

Usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu Usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu Strona 1 Agenda Usługa jednokierunkowego dostępu do Internetu ASTRA2Connect: nowa usługa triple play Strona 2 Szerokopasmowy dostęp do Internetu (1-way) Cechy

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie środków europejskich w Regionalnych Programach Operacyjnych na budowę sieci teleinformatycznych -

Wykorzystanie środków europejskich w Regionalnych Programach Operacyjnych na budowę sieci teleinformatycznych - Wykorzystanie środków europejskich w Regionalnych Programach Operacyjnych na budowę sieci teleinformatycznych - przykładowe projekty. Klara Malecka, Fundacja Wspomagania Wsi Emilian Stańczyszyn, Związek

Bardziej szczegółowo

Wskaźnik gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego 1 2015 2

Wskaźnik gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego 1 2015 2 Wskaźnik gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego 1 2015 2 Profil państwa We wskaźniku gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego 2015 uzyskała na poziomie 3 0,38 i zajęła 23 na liście 28 państw

Bardziej szczegółowo

Wykład 1. Cechy inwestycji/biznesu w telekomunikacji Różna systematyka Problem ostatniej mili, dobra rzadkie Efektywność ekonomiczna sieci

Wykład 1. Cechy inwestycji/biznesu w telekomunikacji Różna systematyka Problem ostatniej mili, dobra rzadkie Efektywność ekonomiczna sieci Wykład 1 Cechy inwestycji/biznesu w telekomunikacji Różna systematyka Problem ostatniej mili, dobra rzadkie Efektywność ekonomiczna sieci Cel przedmiotu OST (ORGANIZACJA SEKTORA TELEKOMUNIKACYJNEGO) Przekazanie

Bardziej szczegółowo

Implementacja nowego pakietu unijnego w świetle celów Agendy Cyfrowej. Jolanta Steppa Ekspert ds. Projektów Strategicznych Telekomunikacja Polska SA

Implementacja nowego pakietu unijnego w świetle celów Agendy Cyfrowej. Jolanta Steppa Ekspert ds. Projektów Strategicznych Telekomunikacja Polska SA Implementacja nowego pakietu unijnego w świetle celów Agendy Cyfrowej Jolanta Steppa Ekspert ds. Projektów Strategicznych Telekomunikacja Polska SA Agenda Cyfrowa w obszarze szybkiego i bardzo szybkiego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY POLSKA CYFROWA. dr Michał Boni Minister Administracji i Cyfryzacji

PROGRAM OPERACYJNY POLSKA CYFROWA. dr Michał Boni Minister Administracji i Cyfryzacji PROGRAM OPERACYJNY POLSKA CYFROWA dr Michał Boni Minister Administracji i Cyfryzacji 1 CYFRYZACJA W EUROPEJSKIEJ POLITYCE SPÓJNOŚCI Polityka spójności w nowym okresie programowania finansowego 2014-2020

Bardziej szczegółowo

ŹRÓDŁA I METODY FINANSOWANIA PROJEKTÓW SMART

ŹRÓDŁA I METODY FINANSOWANIA PROJEKTÓW SMART ŹRÓDŁA I METODY FINANSOWANIA PROJEKTÓW SMART PANELIŚCI Przedstawiciel MIiR: Agnieszka Dawydzik, Dyrektor Departamentu Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju Przedstawiciel

Bardziej szczegółowo

Analiza cen usług stacjonarnego dostępu do Internetu w Polsce

Analiza cen usług stacjonarnego dostępu do Internetu w Polsce Analiza cen usług stacjonarnego dostępu do Internetu w Polsce Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Warszawa, październik 2016 r. Spis treści 1. Cel i zakres analizy... 2 2. Wprowadzenie... 2 2.1. Internet

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe i operacyjne za okres styczeń-wrzesień 2007 r. Konferencja prasowa 14 listopada 2007 r.

Wyniki finansowe i operacyjne za okres styczeń-wrzesień 2007 r. Konferencja prasowa 14 listopada 2007 r. Wyniki finansowe i operacyjne za okres styczeń-wrzesień 27 r. Konferencja prasowa 14 listopada 27 r. 1 Prognoza na 27 NETIA (w mln zł o ile nie podano inaczej) Wyniki I-III kw. 27 27 prognoza dotychczasowa

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020

Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 Konferencja konsultacyjna Prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 Warszawa, 9 grudnia 2013 r. Cele programu

Bardziej szczegółowo

Megaustawa Inwestycje jst w infrastrukturę sieci szerokopasmowych NARZĘDZIE ROZWOJU INFRASTRUKTURY TELEKOMUNIKACYJNEJ W POLSCE

Megaustawa Inwestycje jst w infrastrukturę sieci szerokopasmowych NARZĘDZIE ROZWOJU INFRASTRUKTURY TELEKOMUNIKACYJNEJ W POLSCE Megaustawa Inwestycje jst w infrastrukturę sieci szerokopasmowych NARZĘDZIE ROZWOJU INFRASTRUKTURY TELEKOMUNIKACYJNEJ W POLSCE Aktywna rola Prezesa UKE Legislacja: przygotowywanie projektów ustaw i rozporządzeń

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE USŁUGI DLA GOSPODARKI I LUDNOŚCI WIEJSKIEJ W RAMACH PROW 2007-2013

PODSTAWOWE USŁUGI DLA GOSPODARKI I LUDNOŚCI WIEJSKIEJ W RAMACH PROW 2007-2013 I LUDNOŚCI WIEJSKIEJ W RAMACH PROW 2007-2013 Umożliwienie dostępu/budowa/modernizacja infrastruktury szerokopasmowego Internetu Andrzej Soliński Wrocław 10.12.2012 Legislacja Rozporządzenie Ministra Rolnictwa

Bardziej szczegółowo

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r.

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020 Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Uwarunkowania programowe Unia Europejska Strategia Europa 2020 Pakiet legislacyjny dla Polityki

Bardziej szczegółowo

Krajowe Forum Szerokopasmowe. Budowa umiejętności informatycznych

Krajowe Forum Szerokopasmowe. Budowa umiejętności informatycznych Krajowe Forum Szerokopasmowe Budowa umiejętności informatycznych Warszawa, 10.06.2009 Agenda Analiza sytuacji usług szerokopasmowych w Polsce Najlepsze światowe praktyki w budowaniu świadomości informatycznej

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Internet szerokopasmowy Rzeszów, 26 marca 2013 r. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów

Bardziej szczegółowo