tekst ujednolicony dnia r. ZINTEGROWANY PLAN ROZWOJU TRANSPORTU PUBLICZNEGO DLA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA LATA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "tekst ujednolicony dnia 30.05.2006 r. ZINTEGROWANY PLAN ROZWOJU TRANSPORTU PUBLICZNEGO DLA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA LATA 2005-2013"

Transkrypt

1 tekst ujednolicony dnia r. ZINTEGROWANY PLAN ROZWOJU TRANSPORTU PUBLICZNEGO DLA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA LATA OSTRÓW WIELKOPOLSKI STYCZEŃ 2005

2 Spis treści 1. Założenia metody opracowania 4 2. Informacje ogólne o Ostrowie Wielkopolskim Charakterystyka obecnej sytuacji społeczno-gospodarczej na terenie miasta Ludność Zatrudnienie Pracodawcy Bezrobocie Charakterystyka systemu transportowego Ostrowa Wielkopolskiego Sieć drogowa Parametry techniczne ulic, stan techniczny jezdni Obiekty inżynierskie w mieście Parkingi Ruch rowerowy Komunikacja lotnicza Transport publiczny Charakterystyka przewozów realizowanych przez MZK S.A. wynikająca z opracowania SITK Oddział Kraków z 2002 r Sygnalizacja świetlna Kolej Bezpieczeństwo ruchu Uwarunkowania ochrony środowiska i opieki konserwatorskiej Planowany rozwój układu transportowego Uwarunkowania rozwoju.50 2

3 6.2. Kierunki rozwoju Podsumowanie Polityka transportowa miasta Cele polityki transportowej Zasady polityki transportowej Organizacja i funkcjonowanie transportu pasażerskiego na terenie Ostrowa Wielkopolskiego Identyfikacja problemów wynikających z diagnozy stanu systemu Charakterystyka podstawowych elementów planu Zasięg terytorialny programu Podokresy programowania: i lata następne Powiązanie projektu z innymi działaniami Oczekiwane wskaźniki osiągnięć planu Plan finansowy projektu na lata / System wdrażania Sposoby monitorowania, oceny i komunikacji społecznej 86 Załącznik nr 1: projekt uchwały Rady Miejskiej..87 3

4 1. Założenia metody opracowania Celem Planu jest wyznaczenie priorytetów oraz ustalenie zasad realizacji założeń polityki transportowej Miasta, dla stworzenia sprawnego systemu transportowego Miasta jako rozwijającego się regionalnego centrum gospodarki, nauki, usług i przemysłu. Cel ten związany jest ściśle z aktualnym planem finansowym oraz systemem zarządzania Miastem i współpracą z gminami ościennymi. Celem praktycznym Planu jest przygotowanie zadań rozwojowych dla osiągnięcia wymienionego celu, w tym przygotowania tych zadań, uzgodnienia zasad realizacji, dokonanie przeglądu zakresu i stopnia skoordynowania z dziedzinami pokrewnymi (drogownictwo, sterowanie ruchem). Celem wdrożeniowym Planu jest umożliwienie przygotowania wniosku do Zintegrowanego Planu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR), finansowanego ze środków Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej, w Działaniu 1.1. Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego, Poddziałanie : Infrastruktura transportu publicznego. Plan opracowany został na podstawie informacji i diagnozy przeprowadzonej w sposób ekspercki, na podstawie rutynowych zbiorów informacji, gromadzonych przez jednostki miejskie. Miasto w sposób systematyczny gromadzi dane i oceny funkcjonowania, zarówno poprzez swoje służby, jak i badania prowadzone przez zewnętrzne, niezależne podmioty. Fazę planowania strategicznego oparto na dotychczasowych działaniach Miasta, wyrażonych w następujących dokumentach: 1. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Ostrowa Wielkopolskiego przyjętego przez Radę Miejską uchwałą nr XIV/269/2000 z dnia 24 lutego 2000 roku 2. Strategia Zrównoważonego Rozwoju Miasta Ostrowa Wielkopolskiego przyjętego uchwałą Rady Miejskiej nr XX/284/2004 z dnia roku 4

5 3. Gminny Program Ochrony Środowiska dla Miasta Ostrowa Wielkopolskiego przyjęty uchwałą Rady Miejskiej nr XXI/307/2004 z 20 lipca 2004 roku 5

6 2. Informacje ogólne o Ostrowie Wielkopolskim Wielkopolska należy do największych i najlepiej rozwiniętych regionów Polski. Gospodarka tej części kraju charakteryzuje się zróżnicowanym przemysłem z dużym udziałem małych i średnich przedsiębiorstw oraz wysokotowarowym rolnictwem. Dobrze rozwinięty jest również sektor usług finansowych i handlowych. Wielkopolska gospodarka wypracowuje ponad 9% produktu narodowego brutto. Warto podkreślić fakt, iż wydajność wielkopolskiego rolnictwa jest o przeszło 60% wyższa niż średnia krajowa. Region południowej Wielkopolski charakteryzuje się dobrze rozwiniętym przemysłem oraz wysokim poziomem przetwórstwa rolno spożywczego. Ostrów Wielkopolski jest jednym z największych miast południowej Wielkopolski. W 2004 roku Ostrów Wielkopolski obchodził sześćsetlecie swego istnienia. Niestety, mimo tak długiej historii, miasto nie posiada zabytków starszych, niż pochodzących z końca XVIII wieku. Dzisiejsze śródmieście zyskało kształt w wieku XIX. Ostrów Wielkopolski stanowi ważny ośrodek administracji samorządowej - jest siedzibą powiatu. Jest również ważnym ośrodkiem gospodarczym. W mieście ma swoje siedziby wiele firm, przedsiębiorstw i banków. To w Ostrowie produkowane i remontowane są wagony kolejowe. Znajduje się tutaj producent chłodnic i systemów grzewczych. Do jednych z największych firm należy zakład produkujący sklejkę oraz elementy stolarki meblowej. W Ostrowie znajdują się również zakłady przetwórstwa drobiu - znany producent wędlin drobiowych. Znane są w kraju produkowane w Ostrowie Wielkopolskim farby, kleje i wykończeniowe materiały budowlane. Ważny udział w strukturze firm zajmują podmioty usługowe w tym firmy handlowe. W tej dziedzinie wyróżnia się bardzo dobrze rozwinięta i zróżnicowana sieć hotelarska. Rozwój gospodarczy i wspieranie przedsiębiorczości to jeden z priorytetów władz Ostrowa Wielkopolskiego. Przejawia się to tworzeniem dobrego klimatu dla inwestowania, na który składają się między innymi ulgi dla podmiotów, które generują nowe miejsca pracy oraz tworzona baza terenów inwestycyjnych. 6

7 Neoromański kościół /z lat Miasto jest ważnym węzłem krzyżujących się szlaków komunikacyjnych drogowych i kolejowych. Przez Ostrów Wielkopolski przebiegają drogi krajowe i wojewódzka. W krajowym systemie kolejowym Ostrów odgrywa znaczącą rolę z uwagi na krzyżowanie się magistralnych linii kolejowych oraz istniejące zaplecze naprawcze taboru kolejowego. W przeszłości pełnienie funkcji węzła kolejowego w znaczącym stopniu przyczyniło się do rozwoju miasta. Ważnym atutem miasta jest jego oferta oświatowa. W Ostrowie Wielkopolskim funkcjonuje dobrze rozwinięta sieć szkół zawodowych i ogólnokształcących. Rozszerzeniu ulega oferta w zakresie szkolnictwa wyższego. Obecnie w Ostrowie funkcjonują cztery wyższe uczelnie. W Ostrowie Wielkopolskim odbywa się wiele imprez kulturalnych. Muzyczną wizytówką miasta jest Międzynarodowy Festiwal Chopin w barwach jesieni, światowe sławy jazzu goszczą na imprezie Jazz w Muzeum, znane poza granicami kraju jest Międzynarodowe Biennale Małej Formy Graficznej i Ekslibrisu. W Ostrowie Wielkopolskim odbywają się znane przeglądy i cykle koncertowe m. in. Przegląd Chórów Nauczycielskich oraz tzw. wędrujące festiwale Międzynarodowe Chóralne Spotkania Przyjaźni. 7

8 3. Charakterystyka obecnej sytuacji społecznogospodarczej na terenie miasta 3.1. Ludność Według stanu na 31 grudnia 2003 r. Ostrów Wielkopolski zamieszkiwało osób (o 164 osób mniej niż rok wcześniej i o mniej niż w 2001 roku). Wyraźnie widać, że trend szybkiego spadku liczby ludności zatrzymał się. Kobiety stanowiły 52,3% populacji (38 326), a współczynnik feminizacji (liczba kobiet na 100 mężczyzn) wynosił 109. Liczba mieszkańców Ogółem Kobiety Mężczyźni Źródło: dane Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim Struktura wieku ludności Ostrowa Wielkopolskiego kształtowała się w 2003 roku w następujący sposób: 21% - mieszkańcy w wieku przedprodukcyjnym 64% - mieszkańcy w wieku produkcyjnym 15% - mieszkańcy w wieku poprodukcyjnym Liczba mieszkańców w wieku: Ogółem Przedprodukcyjnym Produkcyjnym Poprodukcyjnym Źródło: dane Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim 8

9 Liczba mieszkańców wg grup wiekowych 15% 21% 64% wiek przedprodukcyjny wiek produkcyjny wiek poprodukcyjny Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim 9

10 3.2. Zatrudnienie Poniższa tabela przedstawia liczbę osób pracujących w Ostrowie Wielkopolskim w latach 2001, 2002 i Liczba pracujących 1 rok 2001 rok 2002 rok 2003 Ogółem w tym: ogółem kobiety Rolnictwo, łowiectwo, leśnictwo, rybołówstwo ogółem kobiety Przemysł i budownictwo ogółem kobiety Usługi rynkowe ogółem kobiety ogółem Usługi nierynkowe kobiety Źródło: dane Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim Z powyższych danych wynika, że najniższa liczba pracowników jest w sektorze rolniczym, najwyższa natomiast w przemysłowym. Niska liczba zatrudnionych w sektorze rolniczym może być jednak uzasadniona nieuwzględnieniem w niej rolników indywidualnych. Mimo, że nadal dominującym jest sektor przemysłowy, wyraźnie widać zmniejszający się dystans pomiędzy przemysłem a usługami rynkowymi, co jest sygnałem unowocześniania gospodarki. Liczba pracujących w Ostrowie Wielkopolskim w ciągu ostatnich trzech lat systematycznie spada. Szczególnie niepokojący jest odbiegający od ogólnego trendu spadek liczby pracujących kobiet, które w 2001 roku stanowiły ponad 42% ogółu pracujących a w 2003 już zaledwie 32%. Spadek stanowił więc10%, przy spadku ogólnej liczby pracujących w tym okresie o niespełna 5%. 1 dane bez rolników indywidualnych, duchownych oraz zakładów osób fizycznych o liczbie pracujących nie przekraczających 9 osób. 10

11 Liczba pracujących w Ostrowie Wielkopolskim w latach liczba pracujących ogółem kobiety rok Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim 11

12 3.3. Pracodawcy Sekcje PKD rok Ogółem Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo Rybołówstwo i rybactwo Górnictwo i kopalnictwo Przetwórstwo przemysłowe Zaopatrzenie w energie elektryczną, gaz Budownictwo Handel i Naprawy Hotele i restauracje Transport, gospodarka magazynowa i łączność Pośrednictwo finansowe Obsługa nieruchomości i firm; nauka Administracja publiczna i obrona narodowa Edukacja Ochrona zdrowia i opieka społeczna Pozostała działalność usługowa Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników Źródło: dane Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim Od 2001 roku widać wyraźny wzrost liczby pracodawców w Ostrowie Wielkopolskim. Wzrost ten dotyczy niemal wszystkich sekcji PKD, wyjątki stanowią jedynie: Górnictwo i kopalnictwo 12

13 Zaopatrzenie w energie elektryczną, gaz Administracja publiczna i obrona narodowa Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników Wzrost liczby pracodawców, przy jednoczesnym spadku liczby zatrudnionych w przedsiębiorstwach powyżej 9 osób może świadczyć o wzroście liczby przedsiębiorstw małych. Sektor Publiczny Prywatny Ogółem Źródło: dane Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim 13

14 3.4. Bezrobocie Bezrobocie jest ogromnym problemem społeczno gospodarczym, z jakim od lat zmaga się Polska. W powiecie ostrowskim stopa bezrobocia kształtuje się na poziomie 20,0%, czyli na poziomie średniej krajowej (dane za 2003 rok). Jest to współczynnik bardzo wysoki. Należy również pamiętać, że przytoczone statystyki dotyczą osób bezrobotnych zarejestrowanych, natomiast nie obejmują tzw. bezrobocia ukrytego. Szacuje się, że to zjawisko może zwiększać stopę bezrobocia nawet o kilka procent. Bardzo niekorzystna jest struktura bezrobocia w Ostrowie Wielkopolskim. Najtrudniejszy do przeciwdziałania i najniebezpieczniejszy ze społecznego punktu widzenia rodzaj bezrobocia bezrobocie przewlekłe dotyczyło w 2003 roku aż 32,5% ludzi bezrobotnych. Wskaźnik ten wzrósł w 2003 o 5,5% w stosunku do roku Zagrożeni długotrwałym bezrobociem to przeważnie osoby o niskich kwalifikacjach, nie posiadające doświadczenia zawodowego lub osoby w wieku średnim, a więc grupy mające najmniejsze szanse na znalezienie zatrudnienia na obecnym rynku pracy, a co za tym idzie na uniknięcie wykluczenia społecznego i związanych z tym konsekwencji. W 2003 roku ponad 52% bezrobotnych z wymienionych powyżej grup pozostaje bez pracy dłużej niż rok. Ten współczynnik wzrósł od 2001 roku o 5%. Poniższe tabele przedstawiają szczegółowe statystyki dotyczące bezrobocia w Ostrowie Wielkopolskim, powiecie ostrowskim i Województwie Wielkopolskim w latach

15 Stan w dniu LICZBA ZAREJESTROWANYCH BEZROBOTNYCH 2001 rok zwolnionych z z prawem do Wyszcze- Ogółem Kobiety bez prawa do zasiłku przyczyn zasiłku gólnienie zakładu pracy absolwentów O K O K O K O K O K Ostrów Wielkopolski POWIAT WOJEWÓDZT WO LICZBA ZAREJESTROWANYCH BEZROBOTNYCH WG WIEKU W 2001 roku Wyszczególnienie od 18 do 24 od 25 do 34 od 35 do 44 od 45 do 54 od 55 do i więcej Ostrów Wielkopolski POWIAT WOJEWÓDZTWO Czas pozostawania bez pracy 2001 O ogółem Ostrów K - kobiety Wielkopolski POWIAT WOJEWÓDZTWO O do 1 miesiąca K O od 1 do 3 miesięcy K O od 3 do 6 miesięcy K O od 6 do 12 miesięcy K O od 12 do 24 miesięcy K O Powyżej 24 miesięcy K

16 Stan w dniu LICZBA ZAREJESTROWANYCH BEZROBOTNYCH 2002 rok zwolnionych z z prawem do bez prawa do Wyszcze- Ogółem Kobiety przyczyn zasiłku zasiłku gólnienie zakładu pracy absolwentów O K O K O K O K O K Ostrów Wielkopolski POWIAT WOJEWÓDZT WO LICZBA ZAREJESTROWANYCH BEZROBOTNYCH WG WIEKU W 2002 roku Wyszczególnienie od 18 do 24 od 25 do 34 od 35 do 44 od 45 do 54 od 55 do i więcej Ostrów Wielkopolski POWIAT WOJEWÓDZTWO Czas pozostawania bez pracy 2002 O - ogółem Ostrów K - kobiety Wielkopolski POWIAT WOJEWÓDZTWO O do 1 miesiąca K O od 1 do 3 miesięcy K O od 3 do 6 miesięcy K O od 6 do 12 miesięcy K O od 12 do 24 miesięcy K O Powyżej 24 miesięcy K

17 Stan w dniu LICZBA ZAREJESTROWANYCH BEZROBOTNYCH 2003 rok Wyszczególnienie Ogółem Kobiety z prawem do zasiłku bez prawa do zasiłku zwolnionych z przyczyn zakładu pracy absolwentów O K O K O K O K O K Ostrów Wielkopolski POWIAT WOJEWÓDZTWO LICZBA ZAREJESTROWANYCH BEZROBOTNYCH WG WIEKU W 2003 roku Wyszczególnienie od 18 do 24 od 25 do 34 od 35 do 44 od 45 do 54 od 55 do i więcej Ostrów Wielkopolski POWIAT WOJEWÓDZTWO Czas pozostawania bez pracy 2003 O - ogółem Ostrów K - kobiety Wielkopolski POWIAT WOJEWÓDZTWO O do 1 miesiąca K O od 1 do 3 miesięcy K O od 3 do 6 miesięcy K O od 6 do 12 miesięcy K O od 12 do 24 miesięcy K O Powyżej 24 miesięcy K

18 Stopa bezrobocia lat 2001, 2002 i 2003 STOPA BEZROBOCIA powiat 19,7 20,6 20,0 województwo 16,6 17,2 17,3 Polska: 19,4 20,0 20,0 Źródło: dane Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim Stopa bezrobocia - porównanie powiatu, województwa i kraju stopa bezrobocia w % powiat województwo Polska rok Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim 18

19 4. Charakterystyka systemu transportowego Ostrowa Wielkopolskiego 4.1. Sieć drogowa Przez Ostrów Wielkopolski przechodzą: a) drogi krajowe: - nr 11, Kołobrzeg - Koszalin - Bobolice - Szczecinek - Podgaje - Piła - Ujście - Chodzież - Oborniki - Poznań - Kórnik - Jarocin - Pleszew - Ostrów Wielkopolski - Ostrzeszów - Kępno - Kluczbork - Lubliniec - Twaróg - Bytom - nr 25, Bobolice - Biały Bór- Człuchów - Sępólno Krajeńskie - Koronowo - Bydgoszcz - Inowrocław - Strzelno - Ślesin - Konin - Kalisz - Ostrów Wielkopolski - Antonin - Oleśnica - nr 36, Prochowice Lubin - Ścinawa - Rawicz - Krotoszyn - Ostrów Wielkopolski b) droga wojewódzka: (do grudnia 1998 roku zaliczana do dróg krajowych, regionalnych): - nr 445, relacji Odolanów - Ostrów Wielkopolski c) drogi powiatowe: - nr ; z Ostrowa Wielkopolskiego, przez Sieroszowice, do Wielowsi - nr ; z Ostrowa Wielkopolskiego, przez Raszków, do Koryt - nr ; z Ostrowa Wielkopolskiego do Lewkowa - nr ; z Ostrowa Wielkopolskiego do Wysocka Wielkiego - nr ; z Ostrowa Wielkopolskiego, przez Radłów, Rąbczyn, do Moszczanki - nr ; z Ostrowa Wielkopolskiego, przez Gorzyce, Nabyszyce do Sulmierzyc - nr ; z Ostrowa Wielkopolskiego przez Topolę Wielką do Topoli Małej. Cały ruch tranzytowy przechodzi przez śródmieście Ostrowa Wielkopolskiego, stycznie do ścisłego centrum, nakładając się na ruch lokalny - miejski. Układ uliczny jest mało wydolny tym bardziej, że (podobnie jak i w innych miastach) zwiększające się w miarę zbliżania do centrum natężenie ruchu, prowadzone jest ulicami o niewystarczającym przekroju i przepustowości. Poziom swobody ruchu na głównych ulicach w obszarze centrum zbliżony jest do poziomu krytycznego. Znacznie wydłużony jest czas przejazdu przez miasto. 19

20 Występuje zagrożenie bezpieczeństwa i znaczne uciążliwości dla otoczenia, wywołane ruchem samochodowym. Ruch tranzytowy w centrum miasta 4.2. Parametry techniczne ulic, stan techniczny jezdni Ogólna długość sieci drogowej na obszarze miasta wynosi około 220 km. Ich parametry techniczne, rodzaj nawierzchni jezdni i jej stan techniczny są bardzo różne. Długość ulic położonych na trasach dróg krajowych (nr 25, nr 11, nr 36) wynosi około 18 km. Posiadają przekrój jednojezdniowy o 2-, 3-, bądź 4-pasach ruchu - jedynie Al. Juliusza Słowackiego i krótki odcinek ul.głogowskiej posiadają dwie jezdnie, rozdzielone pasem zieleni. Długość ulicy Odolanowskiej, położonej w ciągu drogi wojewódzkiej, wynosi około 2 km. Posiada ona przekrój jednojezdniowy, o dwóch pasach ruchu. Nawierzchnie ulic w ciągu dróg krajowych i drogi wojewódzkiej są ulepszone, na większości odcinków stan ich jest średni lub dobry. Ulice leżące w ciągu dróg powiatowych, o łącznej długości około 15 km, posiadają nawierzchnie utwardzone. Przekroje jezdni posiadają dwa pasy ruchu. Łączna długość dróg gminnych wynosi około 190 km, z czego około 70 km posiada nawierzchnie nieutwardzone. Większość ulic położonych na peryferiach miasta posiada nawierzchnie gruntowe, nieutwardzone. Stan techniczny tej grupy ulic 20

21 wymaga znacznych nakładów na jego poprawę, występuje też potrzeba budowy chodników. Takie nawierzchnie też są w Ostrowie Wielkopolskim Prace nad ulepszeniem nawierzchni dróg często hamowane są koniecznością uprzedniej realizacji sieci infrastruktury technicznej. Przy projektowaniu technicznym ulic i dróg, zarówno dla ich modernizacji, jak i budowy nowych odcinków, niezbędne jest przyjęcie właściwych dla danej kategorii trasy parametrów technicznych, zapewniających płynność ruchu, oraz ograniczenie uciążliwości dla środowiska (w dostępnym stopniu). 21

22 Jak widać istnieją też nowe rozwiązania w układzie drogowym w mieście 22

23 4.3. Obiekty inżynierskie w mieście Rozcięcie miasta na dwie części linią kolejową, prowadzoną w poziomie terenu i na niskim nasypie, spowodowało konieczność budowy obiektów inżynierskich, łączących sieć uliczną po obu stronach miasta. Obiekty takie występują na linii Ostrzeszów Ostrów Wielkopolski - Jarocin na ciągach dróg: - ul. Brzozowa (połączenie ul. Staroprzygodzkiej z ul. Wrocławską) wiadukt kolejowy - ul. Osiedlowa (połączenie ul. Staroprzygodzkiej z ul. Wrocławską) wiadukt drogowy - ul. Parkowa (połączenie ul. Zębcowskiej i ul. Tadeusza Kościuszki) wiadukt drogowy - ul. Odolanowska (połączenie rondem ze skrzyżowaniem ul. Towarowej, ul. Partyzantów, ul. Głogowskiej) - wiadukt drogowy - ul. Krotoszyńska (połączenie ze skrzyżowaniem Al. Juliusza Slowackiego, ul. Raszkowskiej i ul. Dworcowej) - wiadukt kolejowy oraz nad bocznicą do obiektów Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego, na ulicach: Wrocławskiej, Południowej i Sadowej - wiadukty drogowe. Brak jest natomiast bezkolizyjnych połączeń pomiędzy północnymi i południowymi dzielnicami w zachodniej części miasta, przedzielonymi torami kolejowymi linii Ostrów Wielkopolski - Krotoszyn oraz Ostrów Wielkopolski - Wrocław Parkingi Zwarta zabudowa centralnej części miasta powoduje, że mało jest miejsc przeznaczonych na urządzone miejsca postojowe dla samochodów. Trudności związane z parkowaniem pogłębia nierównomierne nasycenie miasta usługami - bogate w centrum, natomiast ubogie na zewnętrznych obszarach miasta, a także stosunkowo wysoki wskaźnik motoryzacji. W ścisłym centrum miasta funkcjonuje strefa płatnego parkowania. 23

24 Strefa płatnego parkowania w Rynku Kontrola uiszczenia opłat W lutym 2003 roku w Ostrowie Wielkopolskim było zarejestrowanych 1638 motocykli i skuterów oraz pojazdów samochodowych (w tym ciągników). Z tej liczby pojazdów, to samochody osobowe. Do większych zespołów parkingowych na terenie miasta można zaliczyć: - Parking przy dworcu kolejowym - przeznaczony dla podjazdu pod dworzec i krótkiego postoju oraz postoju kilkunastu taksówek w zarządzie PKP 24

25 - Parking przy ulicy Towarowej, w pobliżu skrzyżowania z ulicą Kolejową - Zatoki postojowe (przykrawężnikowe) przy Parku im. 23 Stycznia - Parking przy ulicy Raszkowskiej (koło kościoła p.w. św. Antoniego) w zarządzie parafii - Parking przy Al. Powstańców Wielkopolskich - Parking przy ulicy Wrocławskiej (pomiędzy ulicami: 3 Maja i Franciszka Żwirki) - Parking przy ulicy Stefana Batorego (przy głównym wejściu na cmentarz) - Parking przy ulicy Bolesława Limanowskiego (przy Szpitalu im. Tytusa Chałubińskiego) - Parking przy ulicy Strzeleckiej - Parking przy ulicy Szkolnej - Parking przy ul. Ludwika Zamenhofa - Parking przy Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, przy ul. Wysokiej w zarządzie ZUS - Parking w Rynku, przy wschodniej pierzei 4.5. Ruch rowerowy W Ostrowie Wielkopolskim wykorzystanie roweru, jako środka komunikacji wydaje się niższe, niż wynikałoby to z wielkości miasta, a także rozproszenia terenów mieszkaniowych, przemysłowych oraz rekreacyjnych. Wiąże się to niewątpliwie z brakiem uformowanego systemu tras rowerowych, a także z rozcięciem miasta liniami kolejowymi o nielicznych przejazdach. Niemałe znaczenie może mieć również brak tradycji wykorzystywania roweru jako codziennego środka transportu. W ostatnim okresie przystąpiono w mieście do realizacji systemu dróg rowerowych. Wykonane zostały odcinki, o łącznej długości około 3 km, wzdłuż ulicy Grabowskiej (od granic miasta do ulicy Pruślińskiej) oraz wzdłuż ciągu ulic: Wincentego Witosa i Strzeleckiej (od ulicy Klasztornej do Grabowskiej), ulicy Wańkowicza odcinek ulicy Gorzyckiej i Komuny Paryskiej. Ponadto planowane są inwestycje wzdłuż głównych wylotowych ulic: Krotoszyńskiej, Odolanowskiej, Bolesława Limanowskiego, Wrocławskiej. Realizacja poszczególnych elementów systemu tras rowerowych powiązana jest z modernizacją ulic, wzdłuż których zostały zaplanowane. 25

26 4.6. Komunikacja lotnicza Istnieje możliwość wykorzystania lotniska w Michałkowie, położonego na obszarze gminy Ostrów Wielkopolski, do powiązania miasta komunikacją lotniczą z innymi portami kraju (Wrocławiem, Poznaniem i Warszawą i innymi), a poprzez nie także z zagranicznymi portami lotniczymi. W tym celu należy przebudować lotnisko, umożliwiając start i lądowanie samolotom pasażerskim, przy jednoczesnej poprawie powiązania drogowego z miastem. Niezależnie od tego lotnisko winno rozwijać tradycyjne funkcje, związane ze sportem lotniczym i rekreacją Transport publiczny System transportu publicznego zbiorowego Transport zbiorowy na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego świadczy Miejski Zakład Komunikacji S.A. na podstawie umowy z Miastem na wykonywanie przewozów podpisanej na czas nieokreślony. Transport zbiorowy miasta Ostrowa Wielkopolskiego jest ściśle powiązany z Transportem zbiorowym na terenie powiatu ostrowskiego. Na obszarze miasta Ostrowa Wielkopolskiego Miejski Zakład Komunikacji S.A. odgrywa dominującą rolę w zakresie przewozu osób. Natomiast na obszarze powiatu ostrowskiego obok Miejskiego Zakładu Komunikacji S.A. usługi przewozowe świadczą inni przewoźnicy a mianowicie: Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej Kaliskie Linie Autobusowe Miejski Zakład Komunikacji w Krotoszynie Przewoźnicy Prywatni Miejski Zakład Komunikacji S.A. działa na podstawie Umowy Spółki Akcyjnej sporządzonej w formie aktu notarialnego z dnia 31 lipca 2001 r. Spółka postanowieniem Sądu Rejonowego w Poznaniu, XXII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego została wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: Przedmiotem działalności Spółki jest: 26

27 transport pasażerski miejski transport pasażerski międzymiastowy, drogowy pozostały pasażerski transport lądowy obsługa i naprawa pojazdów mechanicznych pomoc drogowa oraz pozostała działalność usługowa związania z podjazdami mechanicznymi sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych sprzedaż detaliczna paliw badania i analizy techniczne reklama działalność placówek organizujących kursy na prawo jazdy wynajem nieruchomości na własny rachunek produkcja konstrukcji metalowych z wyjątkiem działalności usługowej badanie rynku i opinii publicznej pozostała działalność wydawnicza pozostała sprzedaż hurtowa wyspecjalizowana pozostała sprzedaż detaliczna poza siecią sklepową. Zakres działania Miejskiego Zakładu Komunikacji S.A. Miejski Zakład Komunikacji S.A. obejmuje swoim zasięgiem następujące gminy: gminę Ostrów Wielkopolski gminę Raszków gminę Nowe Skalmierzyce gminę Odolanów gminę Przygodzice gminę Sieroszewice gminę Sośnie Miejski Zakład Komunikacji świadczy również usługi w zakresie przewozów regularnych do miejscowości Kalisz, Krotoszyn, Pleszew, Grabów nad Prosną przejeżdżając przez następujące tereny gmin: Gołuchów Dobrzyca 27

28 Pleszew Krotoszyn Grabów N/Prosną Miejski Zakład Komunikacji obsługuje linie międzymiastowe następujących relacji: Ostrów Wielkopolski Kalisz Ostrów Wielkopolski Krotoszyn Ostrów Wielkopolski Pleszew Ostrów Wielkopolski Grabów N/Prosną Ważnym elementem w działalności komunikacyjnej Spółki są wynajmy, w skład których wchodzą przewozy regularne specjalne oraz okazjonalne krajowe i międzynarodowe. Usługi turystyczne wykonywane są na podstawie posiadanych licencji. Spółka posiada nowoczesny autobus turystyczny Solaris Vacanza, który umożliwia komfortowe podróżowanie. Autobus ten cieszy się dużym zainteresowaniem, czego dowodem są liczne kontakty nawiązane z Biurami Podróży. Spółka podróżuje po całej Europie odwiedzając: Niemcy, Włochy, Czechy, Ukrainę, Białoruś, Francję, Hiszpanię, Chorwację i inne. Miejski Zakład Komunikacji S.A. posiada także 27 osobowe autobusy małopojemne, które cieszą się ogromnym powodzeniem. Miejski Zakład Komunikacji S.A. dysponuje następującym taborem: Spółka posiada 62 autobusy, w tym: 21 autobusów niskopodłogowych w tym: 2 marki Jelcz, 16 marki MAN i 3 marki Solaris 9 autobusów małopojemnych w tym: 6 marki IVECO i 3 marki JELCZ 3 autobusy turystyczne w tym: 2 marki AUTOSAN i 1 marki SOLARIS VACANZA 4 autobusy marki Jelcz 120 M 25 autobusy marki Jelcz PR 110 Średni wiek taboru MZK S.A. wynosi: 8,68 lat. 28

29 SOLARIS VACANZA 01V1 SOLARIS URBINO 12 29

30 Zróżnicowany tabor MZK S.A. w Ostrowie Wielkopolskim 30

31 Układ linii komunikacyjnych Miejski Zakład Komunikacji S.A. według stanu na dzień roku realizował obsługę na 24 liniach w tym: 4 linie miejskie 4 linie międzymiastowe 16 linii podmiejskich W godzinach największego zapotrzebowania tj. od godziny 7 00 do godziny w dni robocze, sześć podstawowych linii kursuje w stałych odstępach czasowych tj. 2 linie kursują co 30 minut 4 linie kursują co 40 minut Linie te łączą największe osiedla Ostrowa z centrum miasta i tak: Linia nr 2 na trasie Pruślin Topola Mała z wyjazdem do Odolanowa i Granowca, odjazdy z Pruślina i Topoli Małej co 30 minut. Linia nr 14 na trasie Zębców Wenecja z wyjazdem do Kwiatkowa, odjazdy z Zębcowa i Wenecji co 30 minut. Linia nr 8 (miejska) na trasie Komuny Paryskiej Bema, odjazdy następują co 40 minut. Linia nr 13 (miejska) na trasie Wrocławska Kuźnia Zacharzew, odjazdy następują co 40 minut. Linie nr 8 i 13 odjeżdżają z ulicy Strzeleckiej na przemian co 20 minut, podobnie z Placu Bankowego, czy też z przystanku przy ZAP-e w kierunku Komuny Paryskiej. Linia nr 10 (miejska) na trasie z Komuny Paryskiej Dwiernickiego, odjazdy następują co 40 minut. Linia nr 25 (miejska) na trasie Komuny Paryskiej Zacharzew, odjazdy co 40 minut. Linie 10 i 25 odjeżdżają z Komuny Paryskiej co 20 minut na przemian tak samo z Limanowskiego, czy też z przystanku na ulicy Konopnickiej w kierunku Komuny Paryskiej. Linie 8, 13, 10, 25 są ponadto ze sobą tak skorelowane, że odjazdy z największego osiedla tj. Komuny Paryskiej następują w godzinach szczytu z częstotliwością 10 minut. 31

Urząd Miasta Bielsko-Biała ZINTEGROWANY PLAN ROZWOJU TRANSPORTU PUBLICZNEGO W BIELSKU-BIAŁEJ

Urząd Miasta Bielsko-Biała ZINTEGROWANY PLAN ROZWOJU TRANSPORTU PUBLICZNEGO W BIELSKU-BIAŁEJ Urząd Miasta Bielsko-Biała ZINTEGROWANY PLAN ROZWOJU TRANSPORTU PUBLICZNEGO W BIELSKU-BIAŁEJ Bielsko-Biała, styczeń 2005 Spis treści Spis treści... 2 Spis tablic... 4 Spis rysunków... 6 1. CEL I ZAKRES

Bardziej szczegółowo

PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO DLA MIASTA WEJHEROWA I GMIN OBJĘTYCH POROZUMIE- NIEM KOMUNALNYM NA LATA 2013-2025

PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO DLA MIASTA WEJHEROWA I GMIN OBJĘTYCH POROZUMIE- NIEM KOMUNALNYM NA LATA 2013-2025 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIk/XXXVI/428/2013 Rady Miasta Wejherowa z dnia 5 listopada 2013 r. PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO DLA MIASTA WEJHEROWA I GMIN OBJĘTYCH POROZUMIE-

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA KONINA NA LATA 2007-2015

ZINTEGROWANY LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA KONINA NA LATA 2007-2015 ZINTEGROWANY LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA KONINA NA LATA 2007-2015 KONIN, LISTOPAD 2010-1 - SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 SPIS RYSUNKÓW... 3 SPIS TABEL... 3 WSTĘP... 5 I. CHARAKTERYSTYKA /DIAGNOZA

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Rewitalizacji Wodzisławia Śląskiego na lata 2007 2015 aktualizacja

Lokalny Program Rewitalizacji Wodzisławia Śląskiego na lata 2007 2015 aktualizacja Zalacznik do uchwaly Rady Miejskiej Wodzislawia Slaskiego Nr XLVII/465/10 Lokalny Program Rewitalizacji Wodzisławia Śląskiego na lata 2007 2015 aktualizacja Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego wrzesień

Bardziej szczegółowo

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA WAŁCZ na lata 2007-2013

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA WAŁCZ na lata 2007-2013 Lokalny Programu Rewitalizacji Miasta Wałcz na lata 2007-2013 LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA WAŁCZ na lata 2007-2013 Załącznik do uchwały Nr V/sXL/324/10 Rady Miasta Wałcz z dnia 23 marca 2010 roku

Bardziej szczegółowo

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI Załącznik do Uchwały Nr. Rady Miejskiej w Mielcu z dnia.. LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI DLA MIASTA MIELCA (AKTUALIZACJA) Mielec 2011 SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE... 5 A. Istota rewitalizacji... 5 B. Uwagi

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI CZĘŚĆ I DIAGNOZA... 4

SPIS TREŚCI CZĘŚĆ I DIAGNOZA... 4 LOKALNY SPIS TREŚCI CZĘŚĆ I DIAGNOZA... 4 I. AKTUALNA SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA NA OBSZARZE OBJĘTYM WDRAŻANIEM PLANU REWITALIZACJI DLA MIASTA RADOM... 5 1.1. Położenie geograficzne... 5 1.2. Historia...

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Dzielnica Praga Północ MIKROPROGRAM REWITALIZACJI DZIELNICY PRAGA PÓŁNOC M. ST. WARSZAWY

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Dzielnica Praga Północ MIKROPROGRAM REWITALIZACJI DZIELNICY PRAGA PÓŁNOC M. ST. WARSZAWY MIKROPROGRAM REWITALIZACJI DZIELNICY PRAGA PÓŁNOC M. ST. WARSZAWY 1. WSTĘP... 3 2. CHARAKTERYSTYKA SYTUACJI SPOŁECZNO - GOSPODARCZEJ DZIELNICY... 4 ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE... 4 UWARUNKOWANIA OCHRONY

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA ŚWIDNICA

PREZYDENT MIASTA ŚWIDNICA załącznik do uchwały nr. Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia... 2014r. PREZYDENT MIASTA ŚWIDNICA ANALIZA ZMIAN W ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM MIASTA ŚWIDNICY w latach 2007-2014 Wrzesień, 2014r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2014-2020 Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2014-2020 Stawiszyn, 29 maja 2014 r. Spis treści 1. Wprowadzenie... 4 2. Metodologia tworzenia Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2014-2020...

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/184/2012 RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU. z dnia 24 października 2012 r.

UCHWAŁA NR XXIII/184/2012 RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU. z dnia 24 października 2012 r. UCHWAŁA NR XXIII/184/2012 RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU z dnia 24 października 2012 r. w sprawie uchwalenia "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Chełmek". Na

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miasta Oświęcim na lata 2014 2020

Strategia Rozwoju Miasta Oświęcim na lata 2014 2020 Strategia Rozwoju Miasta Oświęcim na lata 2014 2020 Oświęcim, 2013 r. Spis treści 1. Wprowadzenie... 4 2. Założenia metodologiczne... 5 2.1. Obszar i okres realizacji programu... 7 3. Diagnoza strategiczna...

Bardziej szczegółowo

PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO NA LATA 2015 2025

PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO NA LATA 2015 2025 Poprawi uwagi Urz. Załącznik do Uchwały Nr.. /.. /2015 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia.. 2015 r. PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO NA LATA 2015 2025 DLA MIASTA KOSZALINA

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA ŁAŃCUTA

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA ŁAŃCUTA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA ŁAŃCUTA Uchwała Nr XXXVI/247/01 Rady Miasta Łańcuta z dnia 31 października 2001 r. w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU SYSTEMU TRANSPORTOWEGO WARSZAWY do 2015 roku i na lata kolejne

STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU SYSTEMU TRANSPORTOWEGO WARSZAWY do 2015 roku i na lata kolejne Strategia Zrównoważonego Rozwoju Systemu Transportowego Warszawy do 2015 roku i na lata kolejne 1 Załącznik nr 1 do uchwały nr LVIII/1749/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 9 lipca 2009 r. STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO

Bardziej szczegółowo

Analiza niezbędna do opracowania Zintegrowanego Planu Rozwoju Obszarów Miejskich dla Miasta Kalisza

Analiza niezbędna do opracowania Zintegrowanego Planu Rozwoju Obszarów Miejskich dla Miasta Kalisza Analiza niezbędna do opracowania Zintegrowanego Planu Rozwoju Obszarów Miejskich dla Miasta Kalisza Kalisz, październik 2010 1 SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie 4 2. Diagnoza sytuacji przestrzenno - społeczno

Bardziej szczegółowo

Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Września na lata 2004-2006 PLAN ROZWOJU LOKALNEGO MIASTA I GMINY WRZEŚNIA NA LATA 2004-2006

Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Września na lata 2004-2006 PLAN ROZWOJU LOKALNEGO MIASTA I GMINY WRZEŚNIA NA LATA 2004-2006 PLAN ROZWOJU LOKALNEGO MIASTA I GMINY WRZEŚNIA NA LATA 2004-2006 LISTOPAD 2004 1 SPIS TREŚCI Wstęp...3 I Obszar i czas realizacji Planu Rozwoju Lokalnego... 5 II. Aktualna sytuacja społeczno-gospodarcza

Bardziej szczegółowo

Publikacja przygotowana przez Biuro Drogownictwa i Komunikacji Urzędu m.st. Warszawy

Publikacja przygotowana przez Biuro Drogownictwa i Komunikacji Urzędu m.st. Warszawy Publikacja przygotowana przez Biuro Drogownictwa i Komunikacji Urzędu m.st. Warszawy Zdjęcie na okładce Wojciech Kryński Projekt graficzny Lena Maminajszwili/masz Korekta Jolanta Lewińska Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA BIAŁA PODLASKA

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA BIAŁA PODLASKA ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR / / RADY MIASTA BIAŁA PODLASKA z dnia.r. STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA BIAŁA PODLASKA przyjęte Uchwałą Nr XXXVI/116/10 Rady Miasta

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany Plan Rozwoju Obszarów Miejskich i Poprzemysłowych dla Miasta Kalisza do roku 2020

Zintegrowany Plan Rozwoju Obszarów Miejskich i Poprzemysłowych dla Miasta Kalisza do roku 2020 Zintegrowany Plan Rozwoju Obszarów Miejskich i Poprzemysłowych dla Miasta Kalisza do roku 2020 Kalisz, wrzesień 2011 1 SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie 5 1.1. Podstawy prawne 5 1.2. Metodologia 6 2. Diagnoza

Bardziej szczegółowo

5.5. Charakterystyka techniczno - ekologiczna najważniejszych instalacji i urządzeń emitujących pył zawieszony PM 10 na terenie strefy

5.5. Charakterystyka techniczno - ekologiczna najważniejszych instalacji i urządzeń emitujących pył zawieszony PM 10 na terenie strefy 5.5. Charakterystyka techniczno - ekologiczna najważniejszych instalacji i urządzeń emitujących pył zawieszony PM 10 na terenie strefy 5.5.1. Model emisji - Sposób wyznaczania emisji pyłu PM 10 Rozwój

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Społeczno Gospodarczego Gminy Międzyrzecz na lata 2011-2020

Strategia Rozwoju Społeczno Gospodarczego Gminy Międzyrzecz na lata 2011-2020 Załącznik do Uchwały Nr XVIII/129/12 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 27.03.2012r. Strategia Rozwoju Społeczno Gospodarczego Gminy Międzyrzecz na lata 2011-2020 Szczecin, październik 2011r. dokument

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Żagań

Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Żagań I. Wprowadzenie Żagań XI 2005 1. Pojęcie rewitalizacji Rewitalizacja, rozumiana jest jako proces przemian przestrzennych, społecznych i ekonomicznych w zdegradowanych częściach miast, mający na celu poprawę

Bardziej szczegółowo

ujednolicony tekst zawierający zmiany od 2004 roku

ujednolicony tekst zawierający zmiany od 2004 roku Powiat Świecki Załącznik do Uchwały Nr XIV / 96 / 2004 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 25 lutego 2004 roku. PLAN ROZWOJU LOKALNEGO POWIATU ŚWIECKIEGO NA LATA 2004-2013 ujednolicony tekst zawierający zmiany

Bardziej szczegółowo

Raport z konsultacji społecznych projektu Studium zrównoważonego rozwoju Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej

Raport z konsultacji społecznych projektu Studium zrównoważonego rozwoju Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej Raport z konsultacji społecznych projektu Studium zrównoważonego rozwoju Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej Wstęp Podstawowym celem sporządzonego raportu jest przedstawienie przebiegu oraz podsumowanie konsultacji

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Wieliczka na lata 2007-2015

Strategia Rozwoju Gminy Wieliczka na lata 2007-2015 Strategia Rozwoju Gminy Wieliczka na lata 2007-2015 Szanowni Państwo Oddajemy do rąk Państwa Strategię Rozwoju Gminy na lata 2007-2015, przyjętą przez Radę Miasta Wieliczki w dniu 29 listopada 2007 r.

Bardziej szczegółowo

miasta, efektywności energetycznej, wykorzystania alternatywnych źródeł energii i obniżenia emisji gazów cieplarnianych w mieście.

miasta, efektywności energetycznej, wykorzystania alternatywnych źródeł energii i obniżenia emisji gazów cieplarnianych w mieście. miasta, efektywności energetycznej, wykorzystania alternatywnych źródeł energii i obniżenia emisji gazów cieplarnianych w mieście. W Gminie Kramsk przewidziane są następujące inwestycje w przedmiotowym

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju społeczno gospodarczego Miasta Sochaczew na lata 2008-2015

Strategia rozwoju społeczno gospodarczego Miasta Sochaczew na lata 2008-2015 Strategia rozwoju społeczno gospodarczego Miasta Sochaczew na lata 2008-2015 Sochaczew 2008 SPIS TREŚCI I. DIAGNOZA SYTUACJI SPOŁECZNO GOSPODARCZEJ MIASTA SOCHACZEW...4 II. ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ

Bardziej szczegółowo

PROGRAM REWITALIZACJI OBSZARÓW MIEJSKICH W BIELSKU BIAŁEJ NA LATA 2007 2013

PROGRAM REWITALIZACJI OBSZARÓW MIEJSKICH W BIELSKU BIAŁEJ NA LATA 2007 2013 PROJEKT AKTUALIZACJI Załącznik nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia... PROGRAM REWITALIZACJI OBSZARÓW MIEJSKICH W BIELSKU BIAŁEJ NA LATA 2007 2013 Bielsko-Biała,...2011 r. 1 SPIS

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2015-2020

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2015-2020 PROJEPp Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr105/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 18 marca 2015r. PROJEKT STRATEGIA ROZWOJU MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2015-2020 Strategia opracowana

Bardziej szczegółowo