tekst ujednolicony dnia r. ZINTEGROWANY PLAN ROZWOJU TRANSPORTU PUBLICZNEGO DLA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA LATA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "tekst ujednolicony dnia 30.05.2006 r. ZINTEGROWANY PLAN ROZWOJU TRANSPORTU PUBLICZNEGO DLA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA LATA 2005-2013"

Transkrypt

1 tekst ujednolicony dnia r. ZINTEGROWANY PLAN ROZWOJU TRANSPORTU PUBLICZNEGO DLA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA LATA OSTRÓW WIELKOPOLSKI STYCZEŃ 2005

2 Spis treści 1. Założenia metody opracowania 4 2. Informacje ogólne o Ostrowie Wielkopolskim Charakterystyka obecnej sytuacji społeczno-gospodarczej na terenie miasta Ludność Zatrudnienie Pracodawcy Bezrobocie Charakterystyka systemu transportowego Ostrowa Wielkopolskiego Sieć drogowa Parametry techniczne ulic, stan techniczny jezdni Obiekty inżynierskie w mieście Parkingi Ruch rowerowy Komunikacja lotnicza Transport publiczny Charakterystyka przewozów realizowanych przez MZK S.A. wynikająca z opracowania SITK Oddział Kraków z 2002 r Sygnalizacja świetlna Kolej Bezpieczeństwo ruchu Uwarunkowania ochrony środowiska i opieki konserwatorskiej Planowany rozwój układu transportowego Uwarunkowania rozwoju.50 2

3 6.2. Kierunki rozwoju Podsumowanie Polityka transportowa miasta Cele polityki transportowej Zasady polityki transportowej Organizacja i funkcjonowanie transportu pasażerskiego na terenie Ostrowa Wielkopolskiego Identyfikacja problemów wynikających z diagnozy stanu systemu Charakterystyka podstawowych elementów planu Zasięg terytorialny programu Podokresy programowania: i lata następne Powiązanie projektu z innymi działaniami Oczekiwane wskaźniki osiągnięć planu Plan finansowy projektu na lata / System wdrażania Sposoby monitorowania, oceny i komunikacji społecznej 86 Załącznik nr 1: projekt uchwały Rady Miejskiej..87 3

4 1. Założenia metody opracowania Celem Planu jest wyznaczenie priorytetów oraz ustalenie zasad realizacji założeń polityki transportowej Miasta, dla stworzenia sprawnego systemu transportowego Miasta jako rozwijającego się regionalnego centrum gospodarki, nauki, usług i przemysłu. Cel ten związany jest ściśle z aktualnym planem finansowym oraz systemem zarządzania Miastem i współpracą z gminami ościennymi. Celem praktycznym Planu jest przygotowanie zadań rozwojowych dla osiągnięcia wymienionego celu, w tym przygotowania tych zadań, uzgodnienia zasad realizacji, dokonanie przeglądu zakresu i stopnia skoordynowania z dziedzinami pokrewnymi (drogownictwo, sterowanie ruchem). Celem wdrożeniowym Planu jest umożliwienie przygotowania wniosku do Zintegrowanego Planu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR), finansowanego ze środków Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej, w Działaniu 1.1. Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego, Poddziałanie : Infrastruktura transportu publicznego. Plan opracowany został na podstawie informacji i diagnozy przeprowadzonej w sposób ekspercki, na podstawie rutynowych zbiorów informacji, gromadzonych przez jednostki miejskie. Miasto w sposób systematyczny gromadzi dane i oceny funkcjonowania, zarówno poprzez swoje służby, jak i badania prowadzone przez zewnętrzne, niezależne podmioty. Fazę planowania strategicznego oparto na dotychczasowych działaniach Miasta, wyrażonych w następujących dokumentach: 1. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Ostrowa Wielkopolskiego przyjętego przez Radę Miejską uchwałą nr XIV/269/2000 z dnia 24 lutego 2000 roku 2. Strategia Zrównoważonego Rozwoju Miasta Ostrowa Wielkopolskiego przyjętego uchwałą Rady Miejskiej nr XX/284/2004 z dnia roku 4

5 3. Gminny Program Ochrony Środowiska dla Miasta Ostrowa Wielkopolskiego przyjęty uchwałą Rady Miejskiej nr XXI/307/2004 z 20 lipca 2004 roku 5

6 2. Informacje ogólne o Ostrowie Wielkopolskim Wielkopolska należy do największych i najlepiej rozwiniętych regionów Polski. Gospodarka tej części kraju charakteryzuje się zróżnicowanym przemysłem z dużym udziałem małych i średnich przedsiębiorstw oraz wysokotowarowym rolnictwem. Dobrze rozwinięty jest również sektor usług finansowych i handlowych. Wielkopolska gospodarka wypracowuje ponad 9% produktu narodowego brutto. Warto podkreślić fakt, iż wydajność wielkopolskiego rolnictwa jest o przeszło 60% wyższa niż średnia krajowa. Region południowej Wielkopolski charakteryzuje się dobrze rozwiniętym przemysłem oraz wysokim poziomem przetwórstwa rolno spożywczego. Ostrów Wielkopolski jest jednym z największych miast południowej Wielkopolski. W 2004 roku Ostrów Wielkopolski obchodził sześćsetlecie swego istnienia. Niestety, mimo tak długiej historii, miasto nie posiada zabytków starszych, niż pochodzących z końca XVIII wieku. Dzisiejsze śródmieście zyskało kształt w wieku XIX. Ostrów Wielkopolski stanowi ważny ośrodek administracji samorządowej - jest siedzibą powiatu. Jest również ważnym ośrodkiem gospodarczym. W mieście ma swoje siedziby wiele firm, przedsiębiorstw i banków. To w Ostrowie produkowane i remontowane są wagony kolejowe. Znajduje się tutaj producent chłodnic i systemów grzewczych. Do jednych z największych firm należy zakład produkujący sklejkę oraz elementy stolarki meblowej. W Ostrowie znajdują się również zakłady przetwórstwa drobiu - znany producent wędlin drobiowych. Znane są w kraju produkowane w Ostrowie Wielkopolskim farby, kleje i wykończeniowe materiały budowlane. Ważny udział w strukturze firm zajmują podmioty usługowe w tym firmy handlowe. W tej dziedzinie wyróżnia się bardzo dobrze rozwinięta i zróżnicowana sieć hotelarska. Rozwój gospodarczy i wspieranie przedsiębiorczości to jeden z priorytetów władz Ostrowa Wielkopolskiego. Przejawia się to tworzeniem dobrego klimatu dla inwestowania, na który składają się między innymi ulgi dla podmiotów, które generują nowe miejsca pracy oraz tworzona baza terenów inwestycyjnych. 6

7 Neoromański kościół /z lat Miasto jest ważnym węzłem krzyżujących się szlaków komunikacyjnych drogowych i kolejowych. Przez Ostrów Wielkopolski przebiegają drogi krajowe i wojewódzka. W krajowym systemie kolejowym Ostrów odgrywa znaczącą rolę z uwagi na krzyżowanie się magistralnych linii kolejowych oraz istniejące zaplecze naprawcze taboru kolejowego. W przeszłości pełnienie funkcji węzła kolejowego w znaczącym stopniu przyczyniło się do rozwoju miasta. Ważnym atutem miasta jest jego oferta oświatowa. W Ostrowie Wielkopolskim funkcjonuje dobrze rozwinięta sieć szkół zawodowych i ogólnokształcących. Rozszerzeniu ulega oferta w zakresie szkolnictwa wyższego. Obecnie w Ostrowie funkcjonują cztery wyższe uczelnie. W Ostrowie Wielkopolskim odbywa się wiele imprez kulturalnych. Muzyczną wizytówką miasta jest Międzynarodowy Festiwal Chopin w barwach jesieni, światowe sławy jazzu goszczą na imprezie Jazz w Muzeum, znane poza granicami kraju jest Międzynarodowe Biennale Małej Formy Graficznej i Ekslibrisu. W Ostrowie Wielkopolskim odbywają się znane przeglądy i cykle koncertowe m. in. Przegląd Chórów Nauczycielskich oraz tzw. wędrujące festiwale Międzynarodowe Chóralne Spotkania Przyjaźni. 7

8 3. Charakterystyka obecnej sytuacji społecznogospodarczej na terenie miasta 3.1. Ludność Według stanu na 31 grudnia 2003 r. Ostrów Wielkopolski zamieszkiwało osób (o 164 osób mniej niż rok wcześniej i o mniej niż w 2001 roku). Wyraźnie widać, że trend szybkiego spadku liczby ludności zatrzymał się. Kobiety stanowiły 52,3% populacji (38 326), a współczynnik feminizacji (liczba kobiet na 100 mężczyzn) wynosił 109. Liczba mieszkańców Ogółem Kobiety Mężczyźni Źródło: dane Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim Struktura wieku ludności Ostrowa Wielkopolskiego kształtowała się w 2003 roku w następujący sposób: 21% - mieszkańcy w wieku przedprodukcyjnym 64% - mieszkańcy w wieku produkcyjnym 15% - mieszkańcy w wieku poprodukcyjnym Liczba mieszkańców w wieku: Ogółem Przedprodukcyjnym Produkcyjnym Poprodukcyjnym Źródło: dane Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim 8

9 Liczba mieszkańców wg grup wiekowych 15% 21% 64% wiek przedprodukcyjny wiek produkcyjny wiek poprodukcyjny Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim 9

10 3.2. Zatrudnienie Poniższa tabela przedstawia liczbę osób pracujących w Ostrowie Wielkopolskim w latach 2001, 2002 i Liczba pracujących 1 rok 2001 rok 2002 rok 2003 Ogółem w tym: ogółem kobiety Rolnictwo, łowiectwo, leśnictwo, rybołówstwo ogółem kobiety Przemysł i budownictwo ogółem kobiety Usługi rynkowe ogółem kobiety ogółem Usługi nierynkowe kobiety Źródło: dane Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim Z powyższych danych wynika, że najniższa liczba pracowników jest w sektorze rolniczym, najwyższa natomiast w przemysłowym. Niska liczba zatrudnionych w sektorze rolniczym może być jednak uzasadniona nieuwzględnieniem w niej rolników indywidualnych. Mimo, że nadal dominującym jest sektor przemysłowy, wyraźnie widać zmniejszający się dystans pomiędzy przemysłem a usługami rynkowymi, co jest sygnałem unowocześniania gospodarki. Liczba pracujących w Ostrowie Wielkopolskim w ciągu ostatnich trzech lat systematycznie spada. Szczególnie niepokojący jest odbiegający od ogólnego trendu spadek liczby pracujących kobiet, które w 2001 roku stanowiły ponad 42% ogółu pracujących a w 2003 już zaledwie 32%. Spadek stanowił więc10%, przy spadku ogólnej liczby pracujących w tym okresie o niespełna 5%. 1 dane bez rolników indywidualnych, duchownych oraz zakładów osób fizycznych o liczbie pracujących nie przekraczających 9 osób. 10

11 Liczba pracujących w Ostrowie Wielkopolskim w latach liczba pracujących ogółem kobiety rok Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim 11

12 3.3. Pracodawcy Sekcje PKD rok Ogółem Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo Rybołówstwo i rybactwo Górnictwo i kopalnictwo Przetwórstwo przemysłowe Zaopatrzenie w energie elektryczną, gaz Budownictwo Handel i Naprawy Hotele i restauracje Transport, gospodarka magazynowa i łączność Pośrednictwo finansowe Obsługa nieruchomości i firm; nauka Administracja publiczna i obrona narodowa Edukacja Ochrona zdrowia i opieka społeczna Pozostała działalność usługowa Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników Źródło: dane Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim Od 2001 roku widać wyraźny wzrost liczby pracodawców w Ostrowie Wielkopolskim. Wzrost ten dotyczy niemal wszystkich sekcji PKD, wyjątki stanowią jedynie: Górnictwo i kopalnictwo 12

13 Zaopatrzenie w energie elektryczną, gaz Administracja publiczna i obrona narodowa Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników Wzrost liczby pracodawców, przy jednoczesnym spadku liczby zatrudnionych w przedsiębiorstwach powyżej 9 osób może świadczyć o wzroście liczby przedsiębiorstw małych. Sektor Publiczny Prywatny Ogółem Źródło: dane Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim 13

14 3.4. Bezrobocie Bezrobocie jest ogromnym problemem społeczno gospodarczym, z jakim od lat zmaga się Polska. W powiecie ostrowskim stopa bezrobocia kształtuje się na poziomie 20,0%, czyli na poziomie średniej krajowej (dane za 2003 rok). Jest to współczynnik bardzo wysoki. Należy również pamiętać, że przytoczone statystyki dotyczą osób bezrobotnych zarejestrowanych, natomiast nie obejmują tzw. bezrobocia ukrytego. Szacuje się, że to zjawisko może zwiększać stopę bezrobocia nawet o kilka procent. Bardzo niekorzystna jest struktura bezrobocia w Ostrowie Wielkopolskim. Najtrudniejszy do przeciwdziałania i najniebezpieczniejszy ze społecznego punktu widzenia rodzaj bezrobocia bezrobocie przewlekłe dotyczyło w 2003 roku aż 32,5% ludzi bezrobotnych. Wskaźnik ten wzrósł w 2003 o 5,5% w stosunku do roku Zagrożeni długotrwałym bezrobociem to przeważnie osoby o niskich kwalifikacjach, nie posiadające doświadczenia zawodowego lub osoby w wieku średnim, a więc grupy mające najmniejsze szanse na znalezienie zatrudnienia na obecnym rynku pracy, a co za tym idzie na uniknięcie wykluczenia społecznego i związanych z tym konsekwencji. W 2003 roku ponad 52% bezrobotnych z wymienionych powyżej grup pozostaje bez pracy dłużej niż rok. Ten współczynnik wzrósł od 2001 roku o 5%. Poniższe tabele przedstawiają szczegółowe statystyki dotyczące bezrobocia w Ostrowie Wielkopolskim, powiecie ostrowskim i Województwie Wielkopolskim w latach

15 Stan w dniu LICZBA ZAREJESTROWANYCH BEZROBOTNYCH 2001 rok zwolnionych z z prawem do Wyszcze- Ogółem Kobiety bez prawa do zasiłku przyczyn zasiłku gólnienie zakładu pracy absolwentów O K O K O K O K O K Ostrów Wielkopolski POWIAT WOJEWÓDZT WO LICZBA ZAREJESTROWANYCH BEZROBOTNYCH WG WIEKU W 2001 roku Wyszczególnienie od 18 do 24 od 25 do 34 od 35 do 44 od 45 do 54 od 55 do i więcej Ostrów Wielkopolski POWIAT WOJEWÓDZTWO Czas pozostawania bez pracy 2001 O ogółem Ostrów K - kobiety Wielkopolski POWIAT WOJEWÓDZTWO O do 1 miesiąca K O od 1 do 3 miesięcy K O od 3 do 6 miesięcy K O od 6 do 12 miesięcy K O od 12 do 24 miesięcy K O Powyżej 24 miesięcy K

16 Stan w dniu LICZBA ZAREJESTROWANYCH BEZROBOTNYCH 2002 rok zwolnionych z z prawem do bez prawa do Wyszcze- Ogółem Kobiety przyczyn zasiłku zasiłku gólnienie zakładu pracy absolwentów O K O K O K O K O K Ostrów Wielkopolski POWIAT WOJEWÓDZT WO LICZBA ZAREJESTROWANYCH BEZROBOTNYCH WG WIEKU W 2002 roku Wyszczególnienie od 18 do 24 od 25 do 34 od 35 do 44 od 45 do 54 od 55 do i więcej Ostrów Wielkopolski POWIAT WOJEWÓDZTWO Czas pozostawania bez pracy 2002 O - ogółem Ostrów K - kobiety Wielkopolski POWIAT WOJEWÓDZTWO O do 1 miesiąca K O od 1 do 3 miesięcy K O od 3 do 6 miesięcy K O od 6 do 12 miesięcy K O od 12 do 24 miesięcy K O Powyżej 24 miesięcy K

17 Stan w dniu LICZBA ZAREJESTROWANYCH BEZROBOTNYCH 2003 rok Wyszczególnienie Ogółem Kobiety z prawem do zasiłku bez prawa do zasiłku zwolnionych z przyczyn zakładu pracy absolwentów O K O K O K O K O K Ostrów Wielkopolski POWIAT WOJEWÓDZTWO LICZBA ZAREJESTROWANYCH BEZROBOTNYCH WG WIEKU W 2003 roku Wyszczególnienie od 18 do 24 od 25 do 34 od 35 do 44 od 45 do 54 od 55 do i więcej Ostrów Wielkopolski POWIAT WOJEWÓDZTWO Czas pozostawania bez pracy 2003 O - ogółem Ostrów K - kobiety Wielkopolski POWIAT WOJEWÓDZTWO O do 1 miesiąca K O od 1 do 3 miesięcy K O od 3 do 6 miesięcy K O od 6 do 12 miesięcy K O od 12 do 24 miesięcy K O Powyżej 24 miesięcy K

18 Stopa bezrobocia lat 2001, 2002 i 2003 STOPA BEZROBOCIA powiat 19,7 20,6 20,0 województwo 16,6 17,2 17,3 Polska: 19,4 20,0 20,0 Źródło: dane Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim Stopa bezrobocia - porównanie powiatu, województwa i kraju stopa bezrobocia w % powiat województwo Polska rok Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim 18

19 4. Charakterystyka systemu transportowego Ostrowa Wielkopolskiego 4.1. Sieć drogowa Przez Ostrów Wielkopolski przechodzą: a) drogi krajowe: - nr 11, Kołobrzeg - Koszalin - Bobolice - Szczecinek - Podgaje - Piła - Ujście - Chodzież - Oborniki - Poznań - Kórnik - Jarocin - Pleszew - Ostrów Wielkopolski - Ostrzeszów - Kępno - Kluczbork - Lubliniec - Twaróg - Bytom - nr 25, Bobolice - Biały Bór- Człuchów - Sępólno Krajeńskie - Koronowo - Bydgoszcz - Inowrocław - Strzelno - Ślesin - Konin - Kalisz - Ostrów Wielkopolski - Antonin - Oleśnica - nr 36, Prochowice Lubin - Ścinawa - Rawicz - Krotoszyn - Ostrów Wielkopolski b) droga wojewódzka: (do grudnia 1998 roku zaliczana do dróg krajowych, regionalnych): - nr 445, relacji Odolanów - Ostrów Wielkopolski c) drogi powiatowe: - nr ; z Ostrowa Wielkopolskiego, przez Sieroszowice, do Wielowsi - nr ; z Ostrowa Wielkopolskiego, przez Raszków, do Koryt - nr ; z Ostrowa Wielkopolskiego do Lewkowa - nr ; z Ostrowa Wielkopolskiego do Wysocka Wielkiego - nr ; z Ostrowa Wielkopolskiego, przez Radłów, Rąbczyn, do Moszczanki - nr ; z Ostrowa Wielkopolskiego, przez Gorzyce, Nabyszyce do Sulmierzyc - nr ; z Ostrowa Wielkopolskiego przez Topolę Wielką do Topoli Małej. Cały ruch tranzytowy przechodzi przez śródmieście Ostrowa Wielkopolskiego, stycznie do ścisłego centrum, nakładając się na ruch lokalny - miejski. Układ uliczny jest mało wydolny tym bardziej, że (podobnie jak i w innych miastach) zwiększające się w miarę zbliżania do centrum natężenie ruchu, prowadzone jest ulicami o niewystarczającym przekroju i przepustowości. Poziom swobody ruchu na głównych ulicach w obszarze centrum zbliżony jest do poziomu krytycznego. Znacznie wydłużony jest czas przejazdu przez miasto. 19

20 Występuje zagrożenie bezpieczeństwa i znaczne uciążliwości dla otoczenia, wywołane ruchem samochodowym. Ruch tranzytowy w centrum miasta 4.2. Parametry techniczne ulic, stan techniczny jezdni Ogólna długość sieci drogowej na obszarze miasta wynosi około 220 km. Ich parametry techniczne, rodzaj nawierzchni jezdni i jej stan techniczny są bardzo różne. Długość ulic położonych na trasach dróg krajowych (nr 25, nr 11, nr 36) wynosi około 18 km. Posiadają przekrój jednojezdniowy o 2-, 3-, bądź 4-pasach ruchu - jedynie Al. Juliusza Słowackiego i krótki odcinek ul.głogowskiej posiadają dwie jezdnie, rozdzielone pasem zieleni. Długość ulicy Odolanowskiej, położonej w ciągu drogi wojewódzkiej, wynosi około 2 km. Posiada ona przekrój jednojezdniowy, o dwóch pasach ruchu. Nawierzchnie ulic w ciągu dróg krajowych i drogi wojewódzkiej są ulepszone, na większości odcinków stan ich jest średni lub dobry. Ulice leżące w ciągu dróg powiatowych, o łącznej długości około 15 km, posiadają nawierzchnie utwardzone. Przekroje jezdni posiadają dwa pasy ruchu. Łączna długość dróg gminnych wynosi około 190 km, z czego około 70 km posiada nawierzchnie nieutwardzone. Większość ulic położonych na peryferiach miasta posiada nawierzchnie gruntowe, nieutwardzone. Stan techniczny tej grupy ulic 20

21 wymaga znacznych nakładów na jego poprawę, występuje też potrzeba budowy chodników. Takie nawierzchnie też są w Ostrowie Wielkopolskim Prace nad ulepszeniem nawierzchni dróg często hamowane są koniecznością uprzedniej realizacji sieci infrastruktury technicznej. Przy projektowaniu technicznym ulic i dróg, zarówno dla ich modernizacji, jak i budowy nowych odcinków, niezbędne jest przyjęcie właściwych dla danej kategorii trasy parametrów technicznych, zapewniających płynność ruchu, oraz ograniczenie uciążliwości dla środowiska (w dostępnym stopniu). 21

22 Jak widać istnieją też nowe rozwiązania w układzie drogowym w mieście 22

23 4.3. Obiekty inżynierskie w mieście Rozcięcie miasta na dwie części linią kolejową, prowadzoną w poziomie terenu i na niskim nasypie, spowodowało konieczność budowy obiektów inżynierskich, łączących sieć uliczną po obu stronach miasta. Obiekty takie występują na linii Ostrzeszów Ostrów Wielkopolski - Jarocin na ciągach dróg: - ul. Brzozowa (połączenie ul. Staroprzygodzkiej z ul. Wrocławską) wiadukt kolejowy - ul. Osiedlowa (połączenie ul. Staroprzygodzkiej z ul. Wrocławską) wiadukt drogowy - ul. Parkowa (połączenie ul. Zębcowskiej i ul. Tadeusza Kościuszki) wiadukt drogowy - ul. Odolanowska (połączenie rondem ze skrzyżowaniem ul. Towarowej, ul. Partyzantów, ul. Głogowskiej) - wiadukt drogowy - ul. Krotoszyńska (połączenie ze skrzyżowaniem Al. Juliusza Slowackiego, ul. Raszkowskiej i ul. Dworcowej) - wiadukt kolejowy oraz nad bocznicą do obiektów Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego, na ulicach: Wrocławskiej, Południowej i Sadowej - wiadukty drogowe. Brak jest natomiast bezkolizyjnych połączeń pomiędzy północnymi i południowymi dzielnicami w zachodniej części miasta, przedzielonymi torami kolejowymi linii Ostrów Wielkopolski - Krotoszyn oraz Ostrów Wielkopolski - Wrocław Parkingi Zwarta zabudowa centralnej części miasta powoduje, że mało jest miejsc przeznaczonych na urządzone miejsca postojowe dla samochodów. Trudności związane z parkowaniem pogłębia nierównomierne nasycenie miasta usługami - bogate w centrum, natomiast ubogie na zewnętrznych obszarach miasta, a także stosunkowo wysoki wskaźnik motoryzacji. W ścisłym centrum miasta funkcjonuje strefa płatnego parkowania. 23

24 Strefa płatnego parkowania w Rynku Kontrola uiszczenia opłat W lutym 2003 roku w Ostrowie Wielkopolskim było zarejestrowanych 1638 motocykli i skuterów oraz pojazdów samochodowych (w tym ciągników). Z tej liczby pojazdów, to samochody osobowe. Do większych zespołów parkingowych na terenie miasta można zaliczyć: - Parking przy dworcu kolejowym - przeznaczony dla podjazdu pod dworzec i krótkiego postoju oraz postoju kilkunastu taksówek w zarządzie PKP 24

25 - Parking przy ulicy Towarowej, w pobliżu skrzyżowania z ulicą Kolejową - Zatoki postojowe (przykrawężnikowe) przy Parku im. 23 Stycznia - Parking przy ulicy Raszkowskiej (koło kościoła p.w. św. Antoniego) w zarządzie parafii - Parking przy Al. Powstańców Wielkopolskich - Parking przy ulicy Wrocławskiej (pomiędzy ulicami: 3 Maja i Franciszka Żwirki) - Parking przy ulicy Stefana Batorego (przy głównym wejściu na cmentarz) - Parking przy ulicy Bolesława Limanowskiego (przy Szpitalu im. Tytusa Chałubińskiego) - Parking przy ulicy Strzeleckiej - Parking przy ulicy Szkolnej - Parking przy ul. Ludwika Zamenhofa - Parking przy Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, przy ul. Wysokiej w zarządzie ZUS - Parking w Rynku, przy wschodniej pierzei 4.5. Ruch rowerowy W Ostrowie Wielkopolskim wykorzystanie roweru, jako środka komunikacji wydaje się niższe, niż wynikałoby to z wielkości miasta, a także rozproszenia terenów mieszkaniowych, przemysłowych oraz rekreacyjnych. Wiąże się to niewątpliwie z brakiem uformowanego systemu tras rowerowych, a także z rozcięciem miasta liniami kolejowymi o nielicznych przejazdach. Niemałe znaczenie może mieć również brak tradycji wykorzystywania roweru jako codziennego środka transportu. W ostatnim okresie przystąpiono w mieście do realizacji systemu dróg rowerowych. Wykonane zostały odcinki, o łącznej długości około 3 km, wzdłuż ulicy Grabowskiej (od granic miasta do ulicy Pruślińskiej) oraz wzdłuż ciągu ulic: Wincentego Witosa i Strzeleckiej (od ulicy Klasztornej do Grabowskiej), ulicy Wańkowicza odcinek ulicy Gorzyckiej i Komuny Paryskiej. Ponadto planowane są inwestycje wzdłuż głównych wylotowych ulic: Krotoszyńskiej, Odolanowskiej, Bolesława Limanowskiego, Wrocławskiej. Realizacja poszczególnych elementów systemu tras rowerowych powiązana jest z modernizacją ulic, wzdłuż których zostały zaplanowane. 25

26 4.6. Komunikacja lotnicza Istnieje możliwość wykorzystania lotniska w Michałkowie, położonego na obszarze gminy Ostrów Wielkopolski, do powiązania miasta komunikacją lotniczą z innymi portami kraju (Wrocławiem, Poznaniem i Warszawą i innymi), a poprzez nie także z zagranicznymi portami lotniczymi. W tym celu należy przebudować lotnisko, umożliwiając start i lądowanie samolotom pasażerskim, przy jednoczesnej poprawie powiązania drogowego z miastem. Niezależnie od tego lotnisko winno rozwijać tradycyjne funkcje, związane ze sportem lotniczym i rekreacją Transport publiczny System transportu publicznego zbiorowego Transport zbiorowy na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego świadczy Miejski Zakład Komunikacji S.A. na podstawie umowy z Miastem na wykonywanie przewozów podpisanej na czas nieokreślony. Transport zbiorowy miasta Ostrowa Wielkopolskiego jest ściśle powiązany z Transportem zbiorowym na terenie powiatu ostrowskiego. Na obszarze miasta Ostrowa Wielkopolskiego Miejski Zakład Komunikacji S.A. odgrywa dominującą rolę w zakresie przewozu osób. Natomiast na obszarze powiatu ostrowskiego obok Miejskiego Zakładu Komunikacji S.A. usługi przewozowe świadczą inni przewoźnicy a mianowicie: Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej Kaliskie Linie Autobusowe Miejski Zakład Komunikacji w Krotoszynie Przewoźnicy Prywatni Miejski Zakład Komunikacji S.A. działa na podstawie Umowy Spółki Akcyjnej sporządzonej w formie aktu notarialnego z dnia 31 lipca 2001 r. Spółka postanowieniem Sądu Rejonowego w Poznaniu, XXII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego została wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: Przedmiotem działalności Spółki jest: 26

27 transport pasażerski miejski transport pasażerski międzymiastowy, drogowy pozostały pasażerski transport lądowy obsługa i naprawa pojazdów mechanicznych pomoc drogowa oraz pozostała działalność usługowa związania z podjazdami mechanicznymi sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych sprzedaż detaliczna paliw badania i analizy techniczne reklama działalność placówek organizujących kursy na prawo jazdy wynajem nieruchomości na własny rachunek produkcja konstrukcji metalowych z wyjątkiem działalności usługowej badanie rynku i opinii publicznej pozostała działalność wydawnicza pozostała sprzedaż hurtowa wyspecjalizowana pozostała sprzedaż detaliczna poza siecią sklepową. Zakres działania Miejskiego Zakładu Komunikacji S.A. Miejski Zakład Komunikacji S.A. obejmuje swoim zasięgiem następujące gminy: gminę Ostrów Wielkopolski gminę Raszków gminę Nowe Skalmierzyce gminę Odolanów gminę Przygodzice gminę Sieroszewice gminę Sośnie Miejski Zakład Komunikacji świadczy również usługi w zakresie przewozów regularnych do miejscowości Kalisz, Krotoszyn, Pleszew, Grabów nad Prosną przejeżdżając przez następujące tereny gmin: Gołuchów Dobrzyca 27

28 Pleszew Krotoszyn Grabów N/Prosną Miejski Zakład Komunikacji obsługuje linie międzymiastowe następujących relacji: Ostrów Wielkopolski Kalisz Ostrów Wielkopolski Krotoszyn Ostrów Wielkopolski Pleszew Ostrów Wielkopolski Grabów N/Prosną Ważnym elementem w działalności komunikacyjnej Spółki są wynajmy, w skład których wchodzą przewozy regularne specjalne oraz okazjonalne krajowe i międzynarodowe. Usługi turystyczne wykonywane są na podstawie posiadanych licencji. Spółka posiada nowoczesny autobus turystyczny Solaris Vacanza, który umożliwia komfortowe podróżowanie. Autobus ten cieszy się dużym zainteresowaniem, czego dowodem są liczne kontakty nawiązane z Biurami Podróży. Spółka podróżuje po całej Europie odwiedzając: Niemcy, Włochy, Czechy, Ukrainę, Białoruś, Francję, Hiszpanię, Chorwację i inne. Miejski Zakład Komunikacji S.A. posiada także 27 osobowe autobusy małopojemne, które cieszą się ogromnym powodzeniem. Miejski Zakład Komunikacji S.A. dysponuje następującym taborem: Spółka posiada 62 autobusy, w tym: 21 autobusów niskopodłogowych w tym: 2 marki Jelcz, 16 marki MAN i 3 marki Solaris 9 autobusów małopojemnych w tym: 6 marki IVECO i 3 marki JELCZ 3 autobusy turystyczne w tym: 2 marki AUTOSAN i 1 marki SOLARIS VACANZA 4 autobusy marki Jelcz 120 M 25 autobusy marki Jelcz PR 110 Średni wiek taboru MZK S.A. wynosi: 8,68 lat. 28

29 SOLARIS VACANZA 01V1 SOLARIS URBINO 12 29

30 Zróżnicowany tabor MZK S.A. w Ostrowie Wielkopolskim 30

31 Układ linii komunikacyjnych Miejski Zakład Komunikacji S.A. według stanu na dzień roku realizował obsługę na 24 liniach w tym: 4 linie miejskie 4 linie międzymiastowe 16 linii podmiejskich W godzinach największego zapotrzebowania tj. od godziny 7 00 do godziny w dni robocze, sześć podstawowych linii kursuje w stałych odstępach czasowych tj. 2 linie kursują co 30 minut 4 linie kursują co 40 minut Linie te łączą największe osiedla Ostrowa z centrum miasta i tak: Linia nr 2 na trasie Pruślin Topola Mała z wyjazdem do Odolanowa i Granowca, odjazdy z Pruślina i Topoli Małej co 30 minut. Linia nr 14 na trasie Zębców Wenecja z wyjazdem do Kwiatkowa, odjazdy z Zębcowa i Wenecji co 30 minut. Linia nr 8 (miejska) na trasie Komuny Paryskiej Bema, odjazdy następują co 40 minut. Linia nr 13 (miejska) na trasie Wrocławska Kuźnia Zacharzew, odjazdy następują co 40 minut. Linie nr 8 i 13 odjeżdżają z ulicy Strzeleckiej na przemian co 20 minut, podobnie z Placu Bankowego, czy też z przystanku przy ZAP-e w kierunku Komuny Paryskiej. Linia nr 10 (miejska) na trasie z Komuny Paryskiej Dwiernickiego, odjazdy następują co 40 minut. Linia nr 25 (miejska) na trasie Komuny Paryskiej Zacharzew, odjazdy co 40 minut. Linie 10 i 25 odjeżdżają z Komuny Paryskiej co 20 minut na przemian tak samo z Limanowskiego, czy też z przystanku na ulicy Konopnickiej w kierunku Komuny Paryskiej. Linie 8, 13, 10, 25 są ponadto ze sobą tak skorelowane, że odjazdy z największego osiedla tj. Komuny Paryskiej następują w godzinach szczytu z częstotliwością 10 minut. 31

TRANSPORT A. DANE OGÓLNE. Wg stanu na dzień: 31.12. 2008

TRANSPORT A. DANE OGÓLNE. Wg stanu na dzień: 31.12. 2008 TRANSPORT A. DANE OGÓLNE L.p. Powierzchnia zurbanizowana (zainwestowana) miasta/gminy [w km2] 1 Źródło informacji: urząd administracji samorządowej - jednostka d/s urbanistyki i architektury lub inna jednostka

Bardziej szczegółowo

Pomiary hałasu w roku 2015 W roku 2015, w oparciu o wytyczne GIOŚ dotyczące wyznaczania punktów pomiarowych i zgodnie z Programem państwowego

Pomiary hałasu w roku 2015 W roku 2015, w oparciu o wytyczne GIOŚ dotyczące wyznaczania punktów pomiarowych i zgodnie z Programem państwowego Pomiary hałasu w roku 2015 W roku 2015, w oparciu o wytyczne GIOŚ dotyczące wyznaczania punktów pomiarowych i zgodnie z Programem państwowego monitoringu środowiska województwa łódzkiego na lata 2013-2015

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 14 września 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXIV/272/2016 RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 30 sierpnia 2016 r.

Poznań, dnia 14 września 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXIV/272/2016 RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 30 sierpnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 14 września 2016 r. Poz. 5502 UCHWAŁA NR XXIV/272/2016 RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie określenia

Bardziej szczegółowo

Aktualności - Urząd Miasta Częstochowy Oficjalny portal miejski

Aktualności - Urząd Miasta Częstochowy Oficjalny portal miejski 1 kwietnia 2014 PROGRAM OCHRONY PRZED HAŁASEM W ramach Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Częstochowy na lata 2013-2018, uchwalonego podczas ostatniej sesji przez Radę Miasta zaproponowano

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 012 415 60 11 Internet: http://www.stat.gov.pl/krak Informacja sygnalna - Nr 15 Data opracowania

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA RUCHU W CENTRUM MIASTA KIELCE STREFA RUCHU USPOKOJONEGO. Konferencja Miasta przyjazne rowerom Kielce, 05.10.2006

ORGANIZACJA RUCHU W CENTRUM MIASTA KIELCE STREFA RUCHU USPOKOJONEGO. Konferencja Miasta przyjazne rowerom Kielce, 05.10.2006 ORGANIZACJA RUCHU W CENTRUM MIASTA KIELCE STREFA RUCHU USPOKOJONEGO Konferencja Miasta przyjazne rowerom Kielce, 05.10.2006 FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNA CHARAKTERYSTYKA ŚRÓDMIEŚCIA PołoŜenie centrum na tle

Bardziej szczegółowo

Jak Złote Trasy (nie)sparaliżowały Warszawę

Jak Złote Trasy (nie)sparaliżowały Warszawę Andrzej Brzeziński Karolina Jesionkiewicz Jak Złote Trasy (nie)sparaliżowały Warszawę W dniu 7 lutego b.r. w Warszawie uruchomiono Złote Tarasy (ZT), duży obiekt handlowo usługowo - biurowy (powierzchnia

Bardziej szczegółowo

I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE

I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE Załącznik 1 Oferta inwestycyjna jest przestawiona na podstawie istniejącego i obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości

Bardziej szczegółowo

Wyniki pomiarów monitoringowych hałasu drogowego na terenie województwa małopolskiego w 2009 roku

Wyniki pomiarów monitoringowych hałasu drogowego na terenie województwa małopolskiego w 2009 roku Wyniki pomiarów monitoringowych hałasu drogowego na terenie województwa małopolskiego w 2009 roku Realizując założenia Państwowego Programu Monitoringu Środowiska, w 2009 roku przeprowadzono pomiary hałasu

Bardziej szczegółowo

Priorytet 3: Rozwój infrastruktury transportowej na Dolnym Śląsku ( Transport ); działanie 3.1: Infrastruktura drogowa.

Priorytet 3: Rozwój infrastruktury transportowej na Dolnym Śląsku ( Transport ); działanie 3.1: Infrastruktura drogowa. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Priorytet

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji przedsiębiorstw w subregionie konińskim

Analiza sytuacji przedsiębiorstw w subregionie konińskim Analiza sytuacji przedsiębiorstw w subregionie konińskim Konińska Izba Gospodarcza Maj 212 Charakterystyka podmiotów gospodarczych w regionie W subregionach województwa Wielkopolskiego średnio ok. 97%

Bardziej szczegółowo

komunikacyjny alfabet

komunikacyjny alfabet KOMUNIKACJA W MIEŚCIE 1 dr inż. arch. Kinga Racoń-Leja komunikacyjny alfabet Prezentacja zbiera opracowania zespołu IPU WAPK: dr inż. arch. Kingi Racoń-Leji, dr inż. arch. Bartłomieja Homińskiego, dr inż.

Bardziej szczegółowo

AGLOMERACJA KALISKO - OSTROWSKA STUDIUM ROZWOJU PRZESTRZENNEGO

AGLOMERACJA KALISKO - OSTROWSKA STUDIUM ROZWOJU PRZESTRZENNEGO W I E L K O P O L S K I E B I U R O P L A N O W A N I A P R Z E S T R Z E N N E G O W P O Z N A N I U AGLOMERACJA KALISKO - OSTROWSKA STUDIUM ROZWOJU PRZESTRZENNEGO SYNTEZA Kierownik Pracowni mgr inż.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XX/635/20001 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia

Uchwała Nr XX/635/20001 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia Uchwała Nr XX/635/20001 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 22.02.20001 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu dworców. Na podstawie art.26 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu

Bardziej szczegółowo

Sieć drogowo-uliczna Krakowa

Sieć drogowo-uliczna Krakowa II. TRANSPORT II-1 II.1. System transportowy Transport i komunikacja w Krakowie tworzą wieloelementowy system złożony z sieci drogowo-ulicznej wraz z parkingami, komunikacji zbiorowej tramwajowej i autobusowej,

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE. Wnioski podsumowujące można sformułować następująco:

PODSUMOWANIE. Wnioski podsumowujące można sformułować następująco: PODSUMOWANIE Hałas w środowisku jest coraz silniej odczuwalnym problemem, wpływa na zdrowie ludzi i przeszkadza w codziennych czynnościach w pracy, w domu i szkole. Może powodować choroby układu krążenia,

Bardziej szczegółowo

NOWA GALERIA HANDLOWA W CENTRUM PRUSZCZA GDAŃSKIEGO

NOWA GALERIA HANDLOWA W CENTRUM PRUSZCZA GDAŃSKIEGO NOWA GALERIA HANDLOWA W CENTRUM PRUSZCZA GDAŃSKIEGO 4000m 2 POWIERZCHNI HANDLOWEJ Mamy przyjemność zaoferować Państwu powierzchnię komercyjną w obiekcie typu convenience, którego lokalizacja znajduję się

Bardziej szczegółowo

Warszawa MONITORING HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO

Warszawa MONITORING HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO MONITORING HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO Podsystem monitoringu hałasu obejmuje zarówno emisję hałasu jak i ocenę klimatu akustycznego. Ze względu na charakter zjawiska hałasu, pomiary w sieci krajowej i sieciach

Bardziej szczegółowo

Współpraca miast i gmin Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego w zakresie integracji transportu publicznego

Współpraca miast i gmin Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego w zakresie integracji transportu publicznego Współpraca miast i gmin Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego w zakresie integracji transportu publicznego Szczecin, październik 2013 Gmina Miasto Szczecin Województwo Zachodniopomorskie Powiat Policki

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 Wyniki obliczeń poziomu hałasu wzdłuż dróg wojewódzkich na terenie Gminy Czarnków

Załącznik nr 2 Wyniki obliczeń poziomu hałasu wzdłuż dróg wojewódzkich na terenie Gminy Czarnków Tab. A Podstawowe dane wykorzystane do przeprowadzenia obliczeń poziomu hałasu wzdłuż dróg wojewódzkich na terenie Gminy Czarnków średnia ilość pojazdów prędkość liczba pojazdów/h nr ciężkich [%] pojazdów

Bardziej szczegółowo

Pomiary hałasu drogowego w Ostrowie Wielkopolskim w 2004 roku (rozpoznanie terenów szczególnego zagrożenia hałasem)

Pomiary hałasu drogowego w Ostrowie Wielkopolskim w 2004 roku (rozpoznanie terenów szczególnego zagrożenia hałasem) Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu DELEGATURA W KALISZU Pomiary hałasu drogowego w Ostrowie Wielkopolskim w 2004 roku (rozpoznanie terenów szczególnego zagrożenia hałasem) Kalisz, grudzień

Bardziej szczegółowo

OSTRÓW WIELKOPOLSKI ul. Wiejska www.przedsiebiorczyostrow.eu

OSTRÓW WIELKOPOLSKI ul. Wiejska www.przedsiebiorczyostrow.eu ul. Wiejska TEREN PRZY ULICY WIEJSKIEJ OSTRÓW WIELKOPOLSKI PRZEZNACZENIE: usługi i drobne funkcje przemysłowe OPIS NIERUCHOMOŚCI: ruchomość gruntowa położona w Ostrowie Wielkopolskim pomiędzy ul. Wiejską

Bardziej szczegółowo

WARSZAWA TRANSPORT. Polityka Transportowa Warszawy. Seminarium Jakość powietrza a ochrona klimatu synergia działań 09 czerwca 2015 r.

WARSZAWA TRANSPORT. Polityka Transportowa Warszawy. Seminarium Jakość powietrza a ochrona klimatu synergia działań 09 czerwca 2015 r. Polityka Transportowa Warszawy Seminarium Jakość powietrza a ochrona klimatu synergia działań 09 czerwca 2015 r. WARSZAWA TRANSPORT Tadeusz Bartosiński Biuro Drogownictwa i Komunikacji Urzędu m.st. Warszawy

Bardziej szczegółowo

TRANSPROJEKT-WARSZAWA 01-793 Warszawa, ul. Rydygiera 8 bud.3a, tel.(0-22) 832-29-15, fax:832 29 13

TRANSPROJEKT-WARSZAWA 01-793 Warszawa, ul. Rydygiera 8 bud.3a, tel.(0-22) 832-29-15, fax:832 29 13 BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE DRÓG I MOSTÓW Sp. z o.o. TRANSPROJEKT-WARSZAWA 01-793 Warszawa, ul. Rydygiera 8 bud.3a, tel.(0-22) 832-29-15, fax:832 29 13 PRACOWNIA RUCHU I STUDIÓW DROGOWYCH GENERALNY POMIAR

Bardziej szczegółowo

NAKŁADY NA ŚRODKI TRWAŁE W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2010 R.

NAKŁADY NA ŚRODKI TRWAŁE W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2010 R. NAKŁADY NA ŚRODKI TRWAŁE W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2010 R. Nakłady inwestycyjne a) są to nakłady finansowe lub rzeczowe, których celem jest stworzenie nowych środków trwałych lub ulepszenie (przebudowa,

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA KOMUNIKACJI

ZAGADNIENIA KOMUNIKACJI - 137 - Rozdział 9 ZAGADNIENIA KOMUNIKACJI SPIS TREŚCI: 1. Opis i diagnoza stanu istniejącego 2. Analiza uwarunkowań wynikających z dotychczasowych opracowań planistycznych 3. Określenie zagrożeń środowiska

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z badań jakości powietrza wykonanych ambulansem pomiarowym w Tarnowskich Górach w dzielnicy Osada Jana w dniach

Sprawozdanie z badań jakości powietrza wykonanych ambulansem pomiarowym w Tarnowskich Górach w dzielnicy Osada Jana w dniach WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W KATOWICACH DELEGATURA W CZĘSTOCHOWIE ul. Rząsawska 24/28 tel. (34) 369 41 20, (34) 364-35-12 42-200 Częstochowa tel./fax (34) 360-42-80 e-mail: czestochowa@katowice.wios.gov.pl

Bardziej szczegółowo

W DRODZE DO NOWOCZESNEGO TRANSPORTU MIEJSKIEGO

W DRODZE DO NOWOCZESNEGO TRANSPORTU MIEJSKIEGO autobusów oraz budowę i przebudowę infrastruktury transportowej wraz z działaniami promocyjnymi Wągrowiec, 2016 autobusów oraz budowę i przebudowę infrastruktury transportowej wraz z działaniami promocyjnymi

Bardziej szczegółowo

1. NA SPRZEDAŻ, 2. POD WYNAJEM. 3. SPRZEDAŻ TERENU.

1. NA SPRZEDAŻ, 2. POD WYNAJEM. 3. SPRZEDAŻ TERENU. ul. Jerzmanowska 18 54-530 Wrocław tel. +48 71 355 77 25 fax. +48 71 359 16 46 e-mail: arkop@arkop.com.pl www.arkop.com.pl OFERTA INWESTYCYJNA HALE MAGAZYNOWE / PRODUKCYJNE: 1. NA SPRZEDAŻ, 2. POD WYNAJEM.

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2012 ROK

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2012 ROK Powiatowy Urząd Pracy w Przysusze MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2012 ROK część II prognostyczna dotycząca absolwentów szkół ponadgimnazjalnych w powiecie przysuskim W powiecie przysuskim

Bardziej szczegółowo

ANALIZA I OCENA MOŻLIWOŚCI WYZNACZENIA PASA AUTOBUSOWO-TROLEJBUSOWEGO WZDŁUŻ CIĄGU AL. RACŁAWICKIE UL. LIPOWA W LUBLINIE. dr inż. Andrzej BRZEZIŃSKI

ANALIZA I OCENA MOŻLIWOŚCI WYZNACZENIA PASA AUTOBUSOWO-TROLEJBUSOWEGO WZDŁUŻ CIĄGU AL. RACŁAWICKIE UL. LIPOWA W LUBLINIE. dr inż. Andrzej BRZEZIŃSKI URZĄD MIASTA LUBLIN DEPARTAMENT INWESTYCJI I ROZWOJU, WYDZIAŁ PLANOWANIA BIURO PROJEKTOWO-KONSULTINGOWE TRANSEKO ANALIZA I OCENA MOŻLIWOŚCI WYZNACZENIA PASA AUTOBUSOWO-TROLEJBUSOWEGO WZDŁUŻ CIĄGU AL. RACŁAWICKIE

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2015 R. Łódź lipiec 2016 SPIS TREŚCI Ludność Wynagrodzenia Rynek pracy - zatrudnienie Rynek pracy - bezrobocie Przemysł Budownictwo Budownictwo mieszkaniowe Podmioty

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki kontekstowe - zestawienie dla województwa świętokrzyskiego

Wskaźniki kontekstowe - zestawienie dla województwa świętokrzyskiego Wskaźniki kontekstowe zestawienie dla województwa świętokrzyskiego 1 2 3 4 5 6 7 8 2007 2007 2006 2007 Nazwa zmiennej lub Jedn. Miary Zródło UE 27 Polska wskaźnika Lp Województwo Świętokrzyskie 1 SPOŁECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

Opracował: mgr inż. Krzysztof Opoczyński. Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Warszawa, 2001 r.

Opracował: mgr inż. Krzysztof Opoczyński. Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Warszawa, 2001 r. GENERALNY POMIAR RUCHU 2000 SYNTEZA WYNIKÓW Opracował: mgr inż. Krzysztof Opoczyński Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Warszawa, 2001 r. SPIS TREŚCI 1. Wstęp...1 2. Obciążenie

Bardziej szczegółowo

Białystok jako węzeł drogowy. Znaczenie inwestycji transportowych w planach rozwojowych miasta

Białystok jako węzeł drogowy. Znaczenie inwestycji transportowych w planach rozwojowych miasta Białystok jako węzeł drogowy Znaczenie inwestycji transportowych w planach rozwojowych miasta 1 PLANOWANY PRZEBIEG SZLAKÓW TRANZYTOWYCH OBWODNICE MIASTA BIAŁYSTOK - UKŁAD DOCELOWY Kuźnica Warszawa BIAŁYSTOK

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI I POŁOWA 2016 R. Łódź listopad 2016 SPIS TREŚCI Ludność Wynagrodzenia Rynek pracy - zatrudnienie Rynek pracy - bezrobocie Przemysł Budownictwo Budownictwo mieszkaniowe

Bardziej szczegółowo

Poznańska Kolej Metropolitalna geneza, założenia, zrealizowane działania przygotowawcze, plany na przyszłość i dylematy rozwojowe

Poznańska Kolej Metropolitalna geneza, założenia, zrealizowane działania przygotowawcze, plany na przyszłość i dylematy rozwojowe Poznańska Kolej Metropolitalna geneza, założenia, zrealizowane działania przygotowawcze, plany na przyszłość i dylematy rozwojowe Stowarzyszenie Metropolia Poznań Linie kolejowe w obszarze aglomeracji

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU. Położenie Nazwa lokalizacji Karłowice, działka nr 373/2 km 2

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU. Położenie Nazwa lokalizacji Karłowice, działka nr 373/2 km 2 LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU Położenie Nazwa lokalizacji Karłowice, działka nr 373/2 km 2 Miasto / Gmina Popielów Powiat opolski Województwo opolskie Powierzchnia nieruchomości Maksymalna dostępna powierzchnia

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA INWESTYCJI DROGOWYCH W ZAŁOŻENIACH PROJEKTU PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. WIELKOPOLSKA 2020+

REALIZACJA INWESTYCJI DROGOWYCH W ZAŁOŻENIACH PROJEKTU PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. WIELKOPOLSKA 2020+ REALIZACJA INWESTYCJI DROGOWYCH W ZAŁOŻENIACH PROJEKTU PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. WIELKOPOLSKA 2020+ TOMASZ KUŹNIAR WIELKOPOLSKIE BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

Bardziej szczegółowo

% GUS-BDR 52,8 53,3 53,7

% GUS-BDR 52,8 53,3 53,7 2007 2008 2009 Lp Nazwa zmiennej lub wskaźnika Jedn. Miary Zródło UE 27 2007 UE 27 2008 UE 27 2009 SPOŁECZEŃSTWO 1 Wskaźnik zatrudnienia ogółem (15 lat i więcej, wg BAEL) % GUS-BDR 52,8 53,3 53,7 a) wg

Bardziej szczegółowo

Propozycja inwestycji rowerowych: Gmina Odolanów

Propozycja inwestycji rowerowych: Gmina Odolanów Przy tworzeniu systemów tras rowerowych ważne jest respektowanie podstawowych wymogów CROW (Holenderskiej Organizacji Standaryzacyjnej), jakimi są: spójność, bezpośredniość, wygoda, bezpieczeństwo i atrakcyjność.

Bardziej szczegółowo

Jaworzno Elektryków. Opis nieruchomości:

Jaworzno Elektryków. Opis nieruchomości: Opis nieruchomości: Jaworzno Elektryków Strona 1 1) O Jaworznie Jaworzno jest miastem położonym we wschodniej części województwa śląskiego, na pograniczu regionów Górnego Śląska i Małopolski. miasta. Obecnie

Bardziej szczegółowo

Bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy w województwie zachodniopomorskim w 2015 r.

Bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy w województwie zachodniopomorskim w 2015 r. Bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy w województwie zachodniopomorskim w r. OPRACOWANIE: WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ Szczecin 16 Wprowadzenie... 3 1. Rejestracja bezrobotnych według

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNO-GOSPODARCZA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

SPOŁECZNO-GOSPODARCZA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO KONFERENCJA: Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego wobec nowych wyzwań rozwojowych Zielona Góra 10 marca 2010 r. 2008 2000 =100 Podział terytorialny

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC GRUDNIA 2011 ROKU. Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

WSKAŹNIKI POMIARU CELÓW WDRAŻANEJ STRATEGII ROZWOJU MIASTA TCZEWA do 2011

WSKAŹNIKI POMIARU CELÓW WDRAŻANEJ STRATEGII ROZWOJU MIASTA TCZEWA do 2011 WSKAŹNIKI POMIARU CELÓW WDRAŻANEJ STRATEGII ROZWOJU MIASTA TCZEWA - 0 do 0 (I.) liczba podmiotów gospodarki narodowej na 000 gminy Podmioty gospodarki narodowej (miasto Tczew) / liczba / 000) 570/5970*000

Bardziej szczegółowo

Hałas Pomiary hałasu przeprowadzone w 2011 r. na obszarze województwa łódzkiego

Hałas Pomiary hałasu przeprowadzone w 2011 r. na obszarze województwa łódzkiego HAŁAS IV Rozdział IV Hałas IV.1 Wstęp...17 IV.2 Pomiary hałasu przeprowadzone w 2011 r. na obszarze województwa łódzkiego...17 Hałas Pomiary hałasu przeprowadzone w 2011 r. na obszarze województwa łódzkiego

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2. Barkowo. Analiza stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego na odcinku obejmującym po 500 m drogi w obu kierunkach

Załącznik 2. Barkowo. Analiza stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego na odcinku obejmującym po 500 m drogi w obu kierunkach Załącznik 2 Barkowo I Analiza stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego na odcinku obejmującym po 500 m drogi w obu kierunkach 1. Z informacji przekazanych przez Naczelnika Wydziału Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie Studium Zrównoważonego Rozwoju Transportu Aglomeracji Kalisko- Ostrowskiej

Podsumowanie Studium Zrównoważonego Rozwoju Transportu Aglomeracji Kalisko- Ostrowskiej Podsumowanie Studium Zrównoważonego Rozwoju Transportu Aglomeracji Kalisko- Ostrowskiej Zadanie realizowane w ramach projektu pn.: Działając razem osiągniemy więcej współpraca Jednostek Samorządu Terytorialnego

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

TRANSPORT W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Urząd Statystyczny w Katowicach Śląski Ośrodek Badań Regionalnych ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice e-mail: SekretariatUsKce@stat.gov.pl tel.: 32 779 12 00 fax: 32 779 13 00, 258 51 55 katowice.stat.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Faza: Temat: Biuro projektowe: Vivalo sp. z o.o. ul. J. P. Woronicza 78/ Warszawa

Faza: Temat: Biuro projektowe: Vivalo sp. z o.o. ul. J. P. Woronicza 78/ Warszawa Nazwa projektu: Koncepcja i projekt stałej organizacji ruchu dla budowy chodnika wzdłuż ul. 3 Maja w Zalesiu Dolnym na odcinku od Placu Wolności do drogi wojewódzkiej DW722 Nr tomu: --- Faza: KONCEPCJA

Bardziej szczegółowo

Wrocław, Kiełczowska/Mirkowska

Wrocław, Kiełczowska/Mirkowska Wrocław, Kiełczowska/Mirkowska PREZENTACJA NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ POD ZABUDOWĘ USŁUGOWĄ MIASTO WROCŁAW Wrocław miasto na prawach powiatu w południowo-zachodniej Polsce, siedziba władz województwa

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2011 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2011 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2011 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC MARCA 2011 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Radom ul. Wierzbicka 80C Nieruchomość na sprzedaż

Radom ul. Wierzbicka 80C Nieruchomość na sprzedaż Radom ul. Wierzbicka 80C Nieruchomość Nieruchomość na sprzedaż sprzedaż PODSTAWOWE INFORMACJE Miejscowość Ulica, nr budynku Radom Wierzbicka 80 C Nieruchomość zabudowana budynkami o łącznej powierzchni

Bardziej szczegółowo

WARUNKI PRACY W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM W 2014 R.

WARUNKI PRACY W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM W 2014 R. Kontakt: tel. (71) 37-16-300 e-mail: SekretariatUSwro@stat.gov.pl Internet: http://wroclaw.stat.gov.pl/ Wrocław, sierpień 2015 r. WARUNKI PRACY W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM W 2014 R. Szeroko rozumiane pojęcie

Bardziej szczegółowo

Analiza wpływu południowej obwodnicy Olsztyna oraz budowanej linii tramwajowej na ruch samochodowy w mieście oraz na planowane inwestycje drogowe

Analiza wpływu południowej obwodnicy Olsztyna oraz budowanej linii tramwajowej na ruch samochodowy w mieście oraz na planowane inwestycje drogowe Analiza wpływu południowej obwodnicy Olsztyna oraz budowanej linii tramwajowej na ruch samochodowy w mieście oraz na planowane inwestycje drogowe Michał Beim Piotr Cupryjak Plan wystąpienia 1. Założenia

Bardziej szczegółowo

Rok bazowy Zródło UE 27 Polska % 2008 GUS-BDR 53,7 50,4 51,6 49,6 46,4

Rok bazowy Zródło UE 27 Polska % 2008 GUS-BDR 53,7 50,4 51,6 49,6 46,4 Wskaźniki kontekstowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Lp Nazwa zmiennej lub wskaźnika Jedn. Miary Rok bazowy Zródło UE 27 Polska wskaźniki kontekstowe dla woj. świętokrzyskiego, dla których rokiem bazowym był rok

Bardziej szczegółowo

CZŁUCHÓW, Al. Wojska Polskiego

CZŁUCHÓW, Al. Wojska Polskiego CZŁUCHÓW, Al. Wojska Polskiego PREZENTACJA NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ POD ZABUDOWĘ USŁUGOWĄ MIASTO CZŁUCHÓW Człuchów to miasto powiatowe liczące 15.000 mieszkańców, znajdujące się w województwie pomorskim.

Bardziej szczegółowo

Organizacja transportu publicznego

Organizacja transportu publicznego Organizacja transportu publicznego Jędrzej Gadziński Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM w Poznaniu Projekt częściowo finansowany przez Unię Europejską w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie wyników GPR 2015 na zamiejskiej sieci dróg wojewódzkich

Podsumowanie wyników GPR 2015 na zamiejskiej sieci dróg wojewódzkich Podsumowanie wyników GPR 2015 na zamiejskiej sieci dróg wojewódzkich Autor: Krzysztof Opoczyński Warszawa, maj 2016 Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Obciążenie ruchem sieci dróg wojewódzkich w 2015 roku...

Bardziej szczegółowo

POLITYKA TRANSPORTOWA MIASTA KRAKOWA W KONTEKŚCIE KRAKOWSKIEGO OBSZARU MTEROPOLITALNEGO

POLITYKA TRANSPORTOWA MIASTA KRAKOWA W KONTEKŚCIE KRAKOWSKIEGO OBSZARU MTEROPOLITALNEGO POLITYKA TRANSPORTOWA MIASTA KRAKOWA W KONTEKŚCIE KRAKOWSKIEGO OBSZARU MTEROPOLITALNEGO Wizja rozwoju Krakowa KRAKÓW MIASTEM OBYWATELSKIM, ZAPEWNIAJĄCYM WYSOKĄ JAKOŚĆ ŻYCIA MIESZKAŃCÓW I ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ-EUROPEJSKĄ

Bardziej szczegółowo

Nieruchomości: Kraśnik al. Niepodległości oraz ul. Komunalna

Nieruchomości: Kraśnik al. Niepodległości oraz ul. Komunalna L U T Y 2015 Nieruchomości: Kraśnik al. Niepodległości oraz ul. Komunalna Broszura Inwestycyjna Podsumowanie Atrakcyjna nieruchomość, zlokalizowana przy głównym trakcie komunikacyjnym miasta Kraśnik Podsumowanie:

Bardziej szczegółowo

CZĘSTOCHOWA UL. JAGIELLOŃSKA 1

CZĘSTOCHOWA UL. JAGIELLOŃSKA 1 OFERTA NAJMU POWIERZCHNI D L C E N T E R P O I N T CZĘSTOCHOWA UL. JAGIELLOŃSKA 1 Catchment area planowanej inwestycji jest zamieszkały przez blisko 281 971 mieszkańców. Częstochowa należy do miast o dużym

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 42,4% ludności w wieku 15 lat i więcej co oznacza poprawę sytuacji w ujęciu rocznym. W województwie

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA MIASTA KATOWICE. Charakterystyka miasta

AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA MIASTA KATOWICE. Charakterystyka miasta AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA MIASTA KATOWICE Część 03 Charakterystyka miasta Katowice W-880.03 2/9 SPIS TREŚCI 3.1 Źródła informacji

Bardziej szczegółowo

Szybka Kolej Regionalna Tychy Dąbrowa Górnicza etap I Tychy Miasto Katowice

Szybka Kolej Regionalna Tychy Dąbrowa Górnicza etap I Tychy Miasto Katowice Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego realna odpowiedź na realne potrzeby Mapa projektów dofinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego znajduje się na stronie http://rpo.slaskie.pl/mapa/?wnioskodawca=miasto+tychy

Bardziej szczegółowo

Przekazujemy Państwu efekt pierwszego etapu prac nad Programem Rozwoju Miasta Łomża dotyczącego gospodarki.

Przekazujemy Państwu efekt pierwszego etapu prac nad Programem Rozwoju Miasta Łomża dotyczącego gospodarki. Przekazujemy Państwu efekt pierwszego etapu prac nad Programem Rozwoju Miasta Łomża dotyczącego gospodarki. Efektem pierwszego etapu prac na Programem Rozwoju Miasta Łomża było powstanie analizy SWOT i

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI

OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI I. PRZEDMIOT OFERTY Przedmiotem oferty jest sprzedaż części opisanej poniżej nieruchomości, będącej we władaniu Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 43,2% ludności w wieku 15 lat i więcej co oznacza poprawę sytuacji w ujęciu rocznym. W województwie

Bardziej szczegółowo

Urząd Statystyczny w Krakowie

Urząd Statystyczny w Krakowie Województwo małopolskie jest jednym z mniejszych regionów Polski, za to czwartym pod względem liczby mieszkańców. Należy do największych w kraju ośrodków edukacji, kultury i turystyki. Jego południowa

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ - Wrocław ul. Małachowskiego 11 grunt zabudowany budynkiem magazynowo usługowym NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Kliknij i zlokalizuj na mapie Cena: 2 859 000,00 zł Powierzchnia gruntu: 0, 2804 ha Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

Jednym z zadań Państwowego Monitoringu

Jednym z zadań Państwowego Monitoringu Jednym z zadań Państwowego Monitoringu Środowiska jest zbieranie i przetwarzanie danych dotyczących klimatu akustycznego oraz informowanie społeczeństwa o jego stanie. W tym celu zaprojektowano System

Bardziej szczegółowo

Strategia zrównoważonego rozwoju systemu transportowego Warszawy do 2015 roku i na lata kolejne w tym

Strategia zrównoważonego rozwoju systemu transportowego Warszawy do 2015 roku i na lata kolejne w tym Strategia zrównoważonego rozwoju systemu transportowego Warszawy do 2015 roku i na lata kolejne w tym Zrównoważony Plan Rozwoju Transportu Publicznego Warszawy dokumentprzyjęty przez Radę miasta stołecznego

Bardziej szczegółowo

WYNAGRODZENIA a) W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2006 R.

WYNAGRODZENIA a) W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2006 R. WYNAGRODZENIA a) W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2006 R. W 2006 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej ukształtowało się na poziomie 2263,60 zł, co stanowiło 85,8% średniej

Bardziej szczegółowo

(1) Gmina Środa Śląska (2) Gmina Miękinia Powiat. Średzki. Dolnośląskie. Powierzchnia Powierzchnia całkowita [ha] 498,2388 ha.

(1) Gmina Środa Śląska (2) Gmina Miękinia Powiat. Średzki. Dolnośląskie. Powierzchnia Powierzchnia całkowita [ha] 498,2388 ha. Położenie azwa lokalizacji Legnicka Specjalna strefa Ekonomiczna S.A. Środa Śląska (1) Miękinia (2) Obręb: (1) Komorniki, Święte, Juszczyn (2) - Kadłub, Źródła Miasto / Gmina (1) Gmina Środa Śląska (2)

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2007 R.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2007 R. PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2007 R. Według stanu z końca grudnia 2007 r. w rejestrze REGON województwa świętokrzyskiego zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego we wrześniu 2003 roku

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego we wrześniu 2003 roku Urząd Marszałkowski Województw a Opolskiego Departament Rozwoju Regionalnego Referat Badań i Analiz Strategicznych Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego we wrześniu 2003 roku

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka podmiotów gospodarczych w regionie

Charakterystyka podmiotów gospodarczych w regionie Analiza sytuacji przedsiębiorstw w subregionie konińskim Opracowanie przygotowane przez Radę Konińskiej Izby Gospodarczej na spotkanie przedstawicieli Władz Izby z Prezydentem Miasta Konina Józefem Nowickim

Bardziej szczegółowo

DOBRA STRONA HANDLU RADOM

DOBRA STRONA HANDLU RADOM DOBRA STRONA HANDLU Street Mall Vis a Vis, to wyjątkowa propozycja dla obszarów miejskich oparta na idei dostępności (convenience). Street Mall Vis a Vis dobrze wpisuje się w zurbanizowaną przestrzeń,

Bardziej szczegółowo

Katowice Ligocka. Oferta inwestycyjna

Katowice Ligocka. Oferta inwestycyjna Oferta inwestycyjna Katowice Ligocka Strona 1 1 O Katowicach Dziesiąte miasto w kraju pod względem ludności, 314 500 mieszkańców. Katowice leżą w centrum największej aglomeracji w Polsce 2,8 mln ludzi.

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa TRANSPORT W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2015 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa TRANSPORT W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2015 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania: 31.10.2016 r. Kontakt: e-mail: sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67 TRANSPORT

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI

OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI I. PRZEDMIOT OFERTY Przedmiotem oferty jest sprzedaż części nieruchomości - niezabudowanej, opisanej poniżej, będącej we władaniu Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Spółka

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2014 R.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2014 R. PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2014 R. Źródłem publikowanych danych jest krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej, zwany dalej

Bardziej szczegółowo

STOSOWANIE PRIORYTETÓW DLA TRANSPORTU ZBIOROWEGO NA PRZYKŁADZIE KRAKOWA ZANIA

STOSOWANIE PRIORYTETÓW DLA TRANSPORTU ZBIOROWEGO NA PRZYKŁADZIE KRAKOWA ZANIA STOSOWANIE PRIORYTETÓW DLA TRANSPORTU ZBIOROWEGO NA PRZYKŁADZIE KRAKOWA PRZYKŁADY, ROZWIĄZANIA ZANIA Krótka charakterystyka komunikacji miejskiej w Krakowie W Krakowie organizatorem i zarządcą transportu

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO I. PRZEDMIOT WYCENY Przedmiotem wyceny jest nieruchomość gruntowa niezabudowana objęta księgą wieczystą nr KR1P/00336053/5 położona w Krakowie przy ul. Grabczaka. W skład

Bardziej szczegółowo

INWESTYCYJNE PLANY ROZWOJU KOMUNIKACJI W KRAKOWIE. Tadeusz Trzmiel, Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa Kraków, 19 października 2010 r.

INWESTYCYJNE PLANY ROZWOJU KOMUNIKACJI W KRAKOWIE. Tadeusz Trzmiel, Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa Kraków, 19 października 2010 r. INWESTYCYJNE PLANY ROZWOJU KOMUNIKACJI W KRAKOWIE Tadeusz Trzmiel, Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa Kraków, 19 października 2010 r. KRAKÓW MIASTO Z OGROMNYM POTENCJAŁEM Liczba mieszkańców - 755 tys.

Bardziej szczegółowo

Tabela 1.1 Statystyczny wizerunek Szczecina na tle innych dużych miast Polski, województwa zachodniopomorskiego i kraju Lp. 1. Liczba ludności (tys.)

Tabela 1.1 Statystyczny wizerunek Szczecina na tle innych dużych miast Polski, województwa zachodniopomorskiego i kraju Lp. 1. Liczba ludności (tys.) STRATEGIA ROZWOJU SZCZECINA MATERIAŁY TOWARZYSZĄCE 1.2. Statystyczny wizerunek Szczecina na tle województwa zachodniopomorskiego i kraju Miejsce Szczecina w województwie zachodniopomorskim i w kraju przedstawia

Bardziej szczegółowo

LIPNIK TERENY OBSŁUGI KOMUNIKACYJNEJ NIERUCHOMOŚĆ NIEZABUDOWANA położona przy węźle drogowym Lipnik

LIPNIK TERENY OBSŁUGI KOMUNIKACYJNEJ NIERUCHOMOŚĆ NIEZABUDOWANA położona przy węźle drogowym Lipnik Invest-Euro Sp. z o.o., 71-425 Szczecin, ul. Lutniana 38/70, tel. +48 91 424 79 70, fax +48 91 424 79 71, NIP 955-16-57-634, REGON 810980218 Sąd Rejonowy w Szczecinie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego

Bardziej szczegółowo

Analiza potencjalnych możliwości inwestycyjnych

Analiza potencjalnych możliwości inwestycyjnych Analiza potencjalnych możliwości inwestycyjnych Potencjał gospodarczy Infrastruktura techniczna i komunikacyjna Zaopatrzenie mieszkańców gminy w ciepło oparte jest na indywidualnych źródłach ciepła i kotłowniach

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2014 I KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2014 I KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2014 I KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Sytuacja na mazowieckim rynku pracy wyróżnia się pozytywnie na tle kraju. Kobiety rzadziej uczestniczą w rynku pracy niż mężczyźni

Bardziej szczegółowo

Centrum Komunikacyjne w Legionowie

Centrum Komunikacyjne w Legionowie Centrum Komunikacyjne w Legionowie Legionowo, 2012 1 Dworzec kolejowy w Legionowie pierwsze koncepcje Konsekwentnie od kilku lat miasto Legionowo poszukuje najlepszych rozwiązań w zakresie usprawnienia

Bardziej szczegółowo

ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne

ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata

Bardziej szczegółowo

Strategia ZIT dla rozwoju AKO

Strategia ZIT dla rozwoju AKO Strategia ZIT dla rozwoju AKO Konferencja 21 lipca 2015 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 Wizja, cel główny Aglomeracja Kalisko-Ostrowska

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2016 I KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2016 I KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2016 I KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 44,3% ludności w wieku 15 lat i więcej, co oznacza pogorszenie sytuacji w ujęciu rocznym o 1,1 p.

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO BUDOWNICTWA KOMUNIKACYJNEGO WYKŁAD 1

WPROWADZENIE DO BUDOWNICTWA KOMUNIKACYJNEGO WYKŁAD 1 WPROWADZENIE DO BUDOWNICTWA KOMUNIKACYJNEGO WYKŁAD 1 WERSJA 2005 ZAKRES WYKŁADU: 1. DROGOWNICTWO 2. RUCH DROGOWY 3. KOMUNIKACJA ZBIOROWA 4. PIESI I ROWERZYŚCI 5. STEROWANIE RUCHEM Wprowadzenie do Budownictwa

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE ZAWIERAJĄCE UZASADNIENIE WYBORU PRZYJĘTEGO DOKUMENTU W ODNIESIENIU DO ROZPATRYWANYCH ROZWIĄZAŃ ALTERNATYWNYCH

PODSUMOWANIE ZAWIERAJĄCE UZASADNIENIE WYBORU PRZYJĘTEGO DOKUMENTU W ODNIESIENIU DO ROZPATRYWANYCH ROZWIĄZAŃ ALTERNATYWNYCH PODSUMOWANIE ZAWIERAJĄCE UZASADNIENIE WYBORU PRZYJĘTEGO DOKUMENTU W ODNIESIENIU DO ROZPATRYWANYCH ROZWIĄZAŃ ALTERNATYWNYCH Program ochrony środowiska przed hałasem dla Miasta Gliwice na lata 2013-2017

Bardziej szczegółowo

PIASKI POŁUDNIE JEDNOSTKA: 33

PIASKI POŁUDNIE JEDNOSTKA: 33 33. PIASKI POŁUDNIE JEDNOSTKA: 33 POWIERZCHNIA: NAZWA: 327.11 ha PIASKI POŁUDNIE KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ Istniejąca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna do utrzymania i uzupełnienia, z

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA RUCHU DROGOWEGO UŻYTECZNE INFORMACJE

ORGANIZACJA RUCHU DROGOWEGO UŻYTECZNE INFORMACJE ORGANIZACJA RUCHU DROGOWEGO UŻYTECZNE INFORMACJE Wybierz interesujący temat: OBSZAR ZABUDOWANY DOPUSZCZALNA PRĘDKOŚĆ, URZĄDZENIA REJESTRUJĄCE PORZUSZANIE SIĘ PO DROGACH DLA ROWERÓW MOŻLIWOŚĆ CZY OBOWIĄZEK?

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU PołoŜenie Powierzchnia nieruchomości Nazwa lokalizacji: Oznaczenie ewidencyjne działek: Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej: Miasto / Gmina Powiat Województwo

Bardziej szczegółowo

4. Analiza porównawcza potencjału Ciechanowa

4. Analiza porównawcza potencjału Ciechanowa 4. Analiza porównawcza potencjału Ciechanowa Analiza potencjału rozwojowego powinna się odnosić między innymi do porównywalnych danych z miast o zbliżonych parametrach. Dlatego też do tej części opracowania

Bardziej szczegółowo