Rocznik. Political Science Annual No. 8 9/2012/2013 Special Edition

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rocznik. Political Science Annual No. 8 9/2012/2013 Special Edition"

Transkrypt

1 Rocznik Nr 8 9/2012/2013 Wydanie specjalne Politologiczny Political Science Annual No. 8 9/2012/2013 Special Edition Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Wydział Zarządzania i Administracji Instytut Nauk Politycznych Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego Kielce 2013

2 Kolegium redakcyjne/editorial Committee prof. zw. dr hab. Roman Bäcker, prof. zw. dr hab. Józef M. Fiszer, prof. zw. dr hab. Jerzy Jaskiernia, prof. dr hab. Kazimierz Kik, Assoc. prof. PhDr. Jan Koper, PhD, prof. PhDr. Peter Kulašik, CSc., prof. zw. dr hab. Edward Olszewski, prof. zw. dr hab. Krzysztof Pałecki, Assoc. prof. PhDr. Peter Terem, PhD Redaktor naukowy/editor-in-chief Agnieszka Kasińska-Metryka, Urszula Wasińska Sekretarz redakcji/assistant Editors Magdalena Molendowska Recenzent/Reviewers dr hab. Robert Wiszniowski, prof. nadzw. Opracowanie redakcyjne/editorial study Olga Darewicz-Uberman Formatowanie komputerowe/computer formating Józef Bąkowski Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Kielce 2013 Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego Kielce, ul. Żeromskiego 5 tel tel./fax

3 Spis treści wstęp Krzysztof Pałecki O typologii kandydatów na polityków... 9 Z historii i filozofii w stronę marketingu Adam Zamojski Tożsamość europejska próba analizy SWOT Andrzej Szczypka Wybory do Sejmu PRL z 1952 r. i rad narodowych z 1954 r. w propagandzie w powiecie częstochowskim (wybrane zagadnienia).. 29 Rafał Klepka Marketing polityczny: szansa czy zagrożenie dla demokracji? Agnieszka Kasińska-Metryka Rozwój marketingu politycznego w Polsce a szanse i zagrożenia dla systemu demokratycznego Marek Sempach Marketingowy proces budowania wizerunku nowoczesnej zorientowanej rynkowo organizacji politycznej Marketing polityczny wczoraj i dziś Izabela Podobas Wpływ komercjalizacji życia politycznego na regres wartości etycznych w polityce Anna Szwed Kampania wyborcza w dobie postpolityki. Wybory Magdalena Wojtoń Kampanie profrekwencyjne w Polsce analiza problemu Anna Sobczuk Regulacje prawne działalności mass mediów w okresie wyborów Iwona Płachta, Iwona Nogaj Kryzys polskich mediów i ich wpływ na dyskurs polityczny

4 4 Spis treści Od teorii do praktyki analiza wybranych kampanii i ich problemów Karolina Pałka Specyfika językowa Naszego Dziennika. Wokół katastrofy smoleńskiej Ewelina Kancik Internet jako słabo wykorzystana płaszczyzna marketingu politycznego. Casus wyborów do Senatu RP 2011 na Lubelszczyźnie Urszula Wasińska Analiza polityki promocyjnej Kielc i jej wpływ na kształtowanie wizerunku regionu

5 Contents INTRODUCTION Krzysztof Pałecki About the typology of political candidates... 9 From history and philosophy to political marketing Adam Zamojski The european identity: an attempt at SWOT analysis Andrzej Szczypka Elections to the Polish Sejm in 1952 and to the National Councils in Propaganda in Częstochowa region (the outline of the problem) Rafał Klepka Political marketing: opportunity or threat for democracy? Agnieszka Kasińska-Metryka Developing of political marketing in Poland chances and threats Marek Sempach The marketing process of image creation of the modern market oriented political organization POLITICAL MARKETING YESTERDAY AND TODAY Izabela Podobas The impact of political life commercialization on regress of ethical values in politics Anna Szwed Political campaign in the time of post-policy. Elections in Magdalena Wojtoń Political attendance of Polish society. Case of study Anna Sobczuk Legal regulations activities of the mass media in the election period Iwona Płachta, Iwona Nogaj The crisis of the Polish media and their influence on political discourse

6 6 Contents FROM THEORY TO PRACTICE THE ANALYSIS OF SELECTED COMPAIGNS AND THEIR PROBLEMS Karolina Pałka The specificity of the language of Nasz Dziennik. Around the Smolensk air crash Ewelina Kancik The Internet as a poorly utilized the plane of political marketing. Casus of elections to the Senate in 2011 in the Lublin region Urszula Wasińska Analysis of Kielce promotion policy and its influence on the image of the region

7 Wstęp

8

9 Rocznik Politologiczny 2012/2013, nr 8/9, 9-12 Krzysztof Pałecki 1 O typologii kandydatów na polityków 1 About the typology of political candidates Rok temu na konferencji poświęconej marketingowi politycznemu mówiłem o problemie odpowiedzialności a raczej jej braku marketingowców politycznych (spin doktorów), nie tylko za efekty ich pracy (za sukces polityczny osób poddanych ich zabiegom), ale także, co nawet ważniejsze, za społeczne następstwa funkcjonowania takich osób na scenie politycznej. Dzisiaj, obarczony całym bagażem zastrzeżeń i wątpliwości co do tego, na czym miałby polegać kryzys tej dziedziny wiedzy stosowanej (rodzaj inżynierii społecznej), pozwolę sobie powiedzieć parę słów na temat, a jednak inaczej. Punktem wyjścia niech będzie zaufanie do receptur w starych książkach kucharskich, w których za końcową jakość przyrządzanej potrawy w co najmniej równym stopniu odpowiadała jakość użytych do niej komponentów (produktów), jak i sam sposób jej przygotowania (słynne babcine: weź najlepszą część mięsa..., kopę świeżych jaj..., rybę tego ranka złowioną, półtorafuntową... itp.). Kierując się taką wskazówką, skierujmy naszą uwagę na jakość osobniczą ludzi, z których nasi marketingowcy polityczni zamierzają uczynić liderów politycznych, czyli bez względu na rodzaj uzasadnienia dla takiej desygnacji członków społecznej elity. Przyjmijmy założenie, być może kontr-faktyczne, że podobnie jak z potrawami nie każdy człowiek posiada cechy osobowe predestynujące go w ogóle, lub w takim samym stopniu, do pełnienia funkcji politycznych (zawodu polityka). Oczywiście już słyszę protesty niektórych spin specjalistów, którzy będą przekonywali: dajcie mi człowieka, a ja zrobię z niego prezydenta. Wykluczmy też tzw. kariery losowe (chciałoby się powiedzieć: dyzmatyczne ), gdy liczącym się politykiem staje się ktoś przypadkowy przez zbieg okoliczności, pomyślną sytuację społeczną, układy towarzyskie lub przypadki tzw. just to be. Możemy je pominąć, ponieważ redukują one, całkowicie lub znacząco, konieczność podejmowania zabiegów marketingowych. Zatem jeżeli chcemy dokonać racjonalnej promocji kandydatów na rządzących i mamy takie możliwości, warto zastanowić się, jakie osobowo- 1 Wprowadzenie wygłoszone na Ogólnopolskiej Konferencji, pt. Kryzys marketingu politycznego, Kielce, r.

10 10 Krzysztof Pałecki ści z jakimi rodzajami kariery politycznej są ze sobą wystarczająco koherentne, aby stwarzać szansę sukcesu. Zacznijmy od typologizowania tych ostatnich. Zaczynając od wierzchołka hierarchii społecznej (politycznej) ważności, wyróżnimy typ polityka męża stanu. Gdyby trzeba było wskazać imienne wcielenia tego typu w rzeczywistości politycznej, to służę przykładami Lincolna, de Gaulle a, Gorbaczowa lub z bliższych nam geograficznie, w skromniejszym wymiarze, Masaryka czy Benesza. Bez wątpienia także Józefa Piłsudskiego. Mąż stanu to twórca własnej wizji porządku społecznego, idei i programów politycznych w skali makro oraz zasad ich realizowania, często na przekór liczącej się opozycji lub w niesprzyjającej sytuacji. Polityk mąż stanu jest najczęściej utożsamiany z jego ideami i społecznie rozliczany właśnie z ich realizacji lub/i porażki. Cechy osobowe, w szczególności ujawniające się w życiu prywatnym słabości (słabostki), z pewnymi wyjątkami są mało istotne, bo ukryte pod powagą, wielkością i znaczeniem jego idei. Ale bez wątpienia musi być zdolny do tworzenia oryginalnych, abstrakcyjnych, intelektualnych kreacji. Inwentywność ideologiczna to jego cecha niezbywalna, zatem jest to typ myśliciela, samoistnego filozofa, wizjonera. Powinien być wyposażony także w umiejętność przekonywującego komunikowania swoich idei. Mieć coś z osobowości wieszcza, potrafiącego fascynować swoich zwolenników i przyprawiającego o bezsilną złość przeciwników. Upór i odwaga, a może i brak skrupułów, wynikające z niezachwianego przekonania o swoich racjach, to także konieczna część jego osobowego wyposażenia. Kandydat na męża stanu powinien być osobnikiem epatującym pewnością siebie, ale jednocześnie umiejącym skutecznie przekonać otoczenie, że nie jest ona bezzasadna. Brak tej cechy odbiera mu możliwość przewodzenia, co czyni go w odbiorze otoczenia zarozumialcem niewartym uwagi i narażonym na kpiny. Wszystkie niezbędne cechy męża stanu łącznie występują nadzwyczaj rzadko, a jak się już zdarzają, to stwarzają nie lada wyzwanie dla zabiegów marketingu politycznego. Takie osoby chadzają własnymi drogami i niechętnie poddają się jakimkolwiek zaleceniom innych. Marketing właściwie jest im potrzebny tylko do upublicznienia samej osoby i jej politycznego programu. Powinno go być mało, z nastawieniem na techniki zachowawcze, utrwalające raczej społeczny wizerunek takiej postaci niż ją kreujące. Inaczej mówiąc, kandydaci na męża stanu, jeżeli już się tacy trafią, nie są dla marketingu politycznego najlepszym materiałem do ukształtowania i zaprezentowania. Kolejnym wyróżnionym typem jest polityk technokrata. Jego kariera (losy publiczne) jest tym razem uzależniona przede wszystkim od stopnia posiadanej stosowalnej wiedzy i praktycznych, akurat poszukiwanych, umiejętności. Co więcej, społeczna opinia o nim jest uzależniona od dowiedzionej (lub niepotwierdzonej) skuteczności jego działań. Kandydat na takiego polityka bez tych przymiotów pozostanie również bez znaczniejszych sukcesów, bo niechybnie ujawni się, że brakuje mu odpowiedniej wiedzy lub/i umiejętności (zdolności) praktycznych, a takich ułomności nie uda się poprawić, całkiem ukryć, dobrze zamaskować nawet przy naj-

11 O typologii kandydatów na polityków 11 większych wysiłkach marketingowych. Natomiast z osoby rzeczywiście gruntownie wykształconej lub/i z doświadczonego, sprawdzonego praktyka, pozostającego z najrozmaitszych powodów poza lub w cieniu sceny politycznej, marketingowcy polityczni są w stanie stworzyć liczącego się gracza politycznego. Typem polityka wartym wyróżnienia jest moralista. Jego pozycja jest głównie uzależniona od pozytywnej społecznej opinii na temat motywów jego publicznej i prywatnej działalności. Powinna to być zatem osoba o tzw. nieskazitelnym charakterze, niekwestionowany wzór godnych naśladowania cnót obywatelskich i osobistych. W związku z tym oczekuje się od niego niezachwianej pryncypialności, zdolności do publicznej, jednoznacznej oceny postępowań innych instytucjonalnych uczestników sceny politycznej, bez względu na przewagi ich organizacyjnej pozycji, zakres prerogatyw politycznych lub rozmiary możliwości korzystania z władzy politycznej. Oceny, według czystych kryteriów aksjologicznych, przede wszystkim odnoszących się do tzw. wartości uniwersalnych (np. dobra wspólnego, sprawiedliwości, solidarności, uczciwości, bezinteresowności). Nie będzie zatem dobrym materiałem do zabiegów marketingowych osobnik wzbudzający nawet tylko drobne wątpliwości co do swojej moralności, nie mówiąc już o wywołującym oburzenie z powodu przypisywanych mu powszechnie zasłużenie lub niekoniecznie zachowań uznawanych za skandaliczne, ktoś niewzbudzający zaufania albo co gorzej uważany za kontestatora powszechnie akceptowanych zasad. Nie jest ważne, czy opinia ta znajduje podstawy w rzeczywistych skłonnościach lub/i czynach, czy jest tylko następstwem ustalonej opinii (np. krążących plotek). Skuteczność marketingu politycznego będzie i w tym przypadku nader ograniczona. Plotkę można co prawda niekiedy zneutralizować anty-plotką, a wykreować i upowszechnić medialnie kryształowy charakter kandydata, ale w opinii społecznej i tak pozostaną śladowe wątpliwości. Tak już bowiem jest, że lubimy myśleć o innych niepochlebnie. To nie rokuje zbyt dobrze sukcesowi marketingowemu w grze o pozycję polityczną. Jako ostatniemu przyjrzyjmy się kandydatowi do stanowisk politycznych, który spełnia wymogi tzw. polityka medialnego, czyli kogoś, kto jest wyjątkowo dobrze odbierany przez publiczność medialną. Uroda, elegancja, elokwencja, stała obecność w mediach, ale także niezmienne bycie en vogue, funkcja uznanego arbitra mody, nie tylko dotyczącej stroju, ale co ważniejsze mody na określone wystąpienia polityczne, posiadania zdolności do ich sugestywnego propagowania, są tym razem przymiotami niezbędnymi. Kandydat noszący swój garnitur w sposób niebudzący niczyjej wątpliwości, że jest to przeszkadzające mu, okazjonalne przebranie, chociaż na początku nie będzie obiecującym materiałem do zabiegów marketingowych, to jednak inaczej niż poprzednio tego rodzaju ułomności mogą zostać dosyć łatwo wyrugowane. Dlatego może to uzasadniać przekonanie niektórych spin doktorów, że każdy, no może niemal każdy, jest w stanie przy ich pomocy osiągnąć spory sukces polityczny (np. wyborczy). Powinien tylko całkowicie podporządkować się fachowym radom specjalistów od kształtowania wizerunku. Kariera polityczna ta-

12 12 Krzysztof Pałecki kiej postaci jest jednak dosyć labilna; w dużym stopniu pozostaje uzależniona np. od zmiennych decyzji szefów określonych mediów, dla których taki polityk to z reguły tylko: jedna z wielu możliwości. Również w momentach kryzysowych, gdy pojawiają się trudności, uwaga i poparcie publiczne mogą zwrócić się w kierunku innych kandydatów na polityków, nie tak dobrze prezentujących się, lecz uznanych za bardziej kompetentnych. To naraża z kolei na szwank prestiż zawodowy osób trudniących się marketingiem politycznym. Z oczywistych powodów nie każdy może stać się mężem stanu i żadne zabiegi marketingu tu nie pomogą, Oczywiście przedstawiona typologia, jak to typologia, nie jest ani zupełna, ani rozłączna. Ale nie takie było jej przeznaczenie. Chodziło o to, żeby przekonać specjalistów z dziedziny marketingu politycznego, że jednym ze sposobów przezwyciężenia denuncjonowanego przez nich kryzysu tej dyscypliny może okazać się zmiana strategii jej uprawiania. Zmiana do pewnego stopnia wyglądająca na kosmetyczną, ale zdaniem piszącego te słowa znacząca. Polega ona na przekierowaniu nadmiernej jak sądzę uwagi ze skuteczności technik kształtowania opinii publicznej i wizerunku kandydata na jego cechy własne, pozwalające lub uniemożliwiające ukształtowanie polityka danego typu (modelu idealnego). Oczywiście używając odpowiednich technik marketingowych. A to z konieczności wymaga trafnego rozpoznania właściwości materiału ludzkiego będącego przedmiotem takich zabiegów. I tak powracamy do mądrości starych ksiąg kucharskich. Podpowiadają one, że sukces gwarantuje dobry surowiec, umiejętnie przyrządzony. Kiepski, nawet najlepiej przyrządzony, to, powracając do marketingu politycznego, recepta na jego kryzys.

13 Z historii i filozofii w stronę marketingu

14

15 Rocznik Politologiczny 2012/2013, nr 8/9, Adam Zamojski Tożsamość europejska próba analizy SWOT The european identity: an attempt at SWOT analysis Zmienność współczesnego świata zachęca do szukania nowych interdyscyplinarnych obszarów badawczych i otwierania się na dorobek nowych dyscyplin naukowych. Wydaje się, że wypływa z tego pożytek dla wszystkich stron biorących udział w tym procesie. Tak stało się chociażby z marketingiem politycznym, który jak zauważa Agnieszka Kasińska-Metryka, nie rozwinął się samodzielnie, ale w drodze ewolucji, poczynając od marketingu ekonomicznego i jego dorobku, poprzez marketing społeczny, aż do implementacji narzędzi marketingowych na pole polityki 1. Marketing polityczny przysposabiając nową metodologię, doprowadził do pojawienia się cennej jakości na rynku informacyjnym. Jest to z pewnością istotny kierunek badań, mimo zauważanego przez badaczy spadku dynamiki rozwoju tej młodej dyscypliny i objawów pewnego kryzysu. Mariusz Kolczyński dostrzega w tym miejscu pojawienie się syndromu redukcji marketingowej kreatywności 2. W ramach niniejszego artykułu proponuje się wykorzystanie interdyscyplinarnego podejścia i spojrzenie przez pryzmat wybranych narzędzi marketingowych (analiza SWOT) na problematykę ewoluującej tożsamości europejskiej (określenie mocnych i słabych stron tożsamości europejskiej oraz szans i zagrożeń przed nią stojących). Tego typu ujęcie koresponduje z coraz częściej stosowanym w nauce i coraz bardziej docenianym systemowym paradygmatem. 1 A. Kasińska-Metryka, Dokąd zmierza marketing polityczny? Bariery i możliwości, w: Marketing polityczny. Doświadczenia polskie, red. R. Wiszniowski, A. Kasińska-Metryka, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2012, s M. Kolczyński, Marketing polityczny w Polsce w poszukiwaniu utraconej dynamiki rozwoju, w: Kryzys marketingu politycznego, red. A. Kasińska-Metryka, R. Wiszniowski, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2013, s. 42.

16 16 Adam Zamojski Analiza SWOT w marketingu Zdaniem Philipa Kotlera Przedsiębiorstwo powinno obserwować kluczowe siły makrootoczenia (demograficzne/ekonomiczne, technologiczne, polityczno-prawne, społeczno-kulturowe), a także ważnych aktorów mikrootoczenia (klientów, konkurentów, kanały dystrybucji, dostawców), mogących mieć wpływ na zdolność do osiągania zysku na danym rynku. Jednostka biznesu powinna stworzyć system wywiadu marketingowego, śledzącego trendy i wszelkie ważne wydarzenia. Następnie dla każdego trendu lub wydarzenia specjalista od marketingu powinien określić wynikające z nich możliwości i zagrożenia 3. Menedżer powinien oczywiście realistycznie oceniać sytuację rynkową. Cele, które stawia przed organizacją, powinny być też możliwe do osiągnięcia. Nie znaczy to oczywiście, że należy rezygnować z celów ambitnych. Chodzi po prostu o to, żeby w procesie myślowym uwzględniać wszystkie elementy analizy SWOT 4. Analiza SWOT wskazuje najważniejsze silne i słabe strony firmy oraz stojące przed nią szanse i zagrożenia (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats SWOT) wynikające z audytu strategicznego 5. Analiza SWOT ma na celu umożliwienie antycypacji istotnych wydarzeń mogących wpływać na firmę 6. Analiza szans rynkowych polega na trafnym odczytaniu zmian zachodzących w otoczeniu. Jerzy Altkorn zauważa, że Lista czynników określających rynkowe szanse jest właściwie nieskończona, a ich oddziaływanie wielokierunkowe 7. Szanse mogą wypływać z klimatu gospodarczego, zmian demograficznych (dzietność rodzin, starzenie się społeczeństwa), rynku, technologii. Zagrożenia mogą zaś być związane z działalnością konkurencyjną, presją ze strony kanałów dystrybucji, zmianami demograficznymi, polityką. Nie wszystkie z tych zagrożeń wymagają oczywiście jednakowej uwagi. Dla każdego zagrożenia należy określić prawdopodobieństwo i potencjalne szkody, jakie może ono wyrządzić 8. Zidentyfikowane zagrożenia powinny być sklasyfikowane według ich wagi i prawdopodobieństwa zajścia 9. Następnie należy się skupić na najbardziej prawdopodobnych zagrożeniach oraz przygotować plany, które pozwolą im zaradzić. Szanse pojawiają się wtedy, gdy trendy w otoczeniu działają na korzyść przedsiębiorstwa. Należy ocenić każdą 3 P. Kotler, Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Wydawnictwo Gebethner i S-ka, Warszawa 1994, s T. Domański, P. Kowalski, Marketing dla menedżerów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Łódź 1998, s P. Kotler, G. Armstrong, J. Saunders, V. Wong, Marketing. Podręcznik europejski, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2002, s Ibidem, s J. Altkorn, Marketing w turystyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004, s P. Kotler, G. Armstrong, J. Saunders, V. Wong, Marketing. Podręcznik europejski, s P. Kotler, Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, s. 73.

17 Tożsamość europejska próba analizy SWOT 17 Rys. 1. Schemat blokowy źródeł SWOT Źródło: Opracowanie własne na podstawie P. Kotler, G. Armstrong, J. Saunders, V. Wong, Marketing. Podręcznik europejski, s ; P. Kotler, Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, s szansę według jej potencjalnej atrakcyjności i prawdopodobieństwa przyczynienia się do sukcesu firmy. Siły i słabości w analizie SWOT odnoszą się do krytycznych czynników sukcesu. Są one względne, nie zaś absolutne, wszystko zależy bowiem od siły konkurencji. Siła powinna być oczywiście oparta na faktach i racjonalnych przesłankach 10. Zdaniem Philipa Kotlera Każdy biznes musi okresowo dokonywać oceny swoich sił i słabości P. Kotler, G. Armstrong, J. Saunders, V. Wong, Marketing. Podręcznik europejski, s P. Kotler, Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, s. 74.

18 18 Adam Zamojski Silne strony mogą wypływać z wiodącej pozycji rynkowej, dostępu do technologii, jakości, dystrybucji, wiodącej pozycji na zdywersyfikowanych rynkach. Słabe strony mogą zaś wynikać z dalekiego miejsca na rynku, mało znanej marki, niskiego budżetu na reklamę i promocję, słabej obecności na dużych rynkach, niskiej dochodowości i atrakcyjności propozycji 12. Fundamenty tożsamości europejskiej Tożsamość europejska ma charakter dynamiczny. Europejskie dziedzictwo kulturowe czerpie z nurtu przyrodniczego i humanistycznego filozofii starożytnej Grecji, rzymskiego prawa, religijności judeochrześcijańskiej, licznych kultur europejskiego barbarzyństwa oraz dorobku, który dała cywilizacji epoka oświecenia. Z drugiej strony badania nad tożsamością europejską (także nad tożsamością innych cywilizacji i kręgów kulturowych) powinny cechować się systemowym podejściem i interdyscyplinarnym charakterem. Takie ujęcie wymusza na badaczach tożsamości europejskiej chociażby homogeniczny charakter genotypu populacji zamieszkującej Europę, potwierdzony przez międzynarodowy zespół naukowców wykorzystujących najnowocześniejsze technologie mapowania mitochondrialnego Rys. 2. Schemat blokowy źródeł tożsamości europejskiej Źródło: A. Zamojski, W poszukiwaniu tożsamości europejskiej, w: Europejskie stosunki narodowościowe. Aspekty duchowe i materialne, red. B. Nitschke, Instytut Politologii, Uniwersytet Zielonogórski, Wydawnictwo MAjUS s.c., Zielona Góra 2010, s P. Kotler, G. Armstrong, J. Saunders, V. Wong, Marketing. Podręcznik europejski, s. 125.

19 Tożsamość europejska próba analizy SWOT 19 DNA. W rozpoczętym z inicjatywy National Geographic w 2005 roku projekcie genograficznym Geno 2.0, wzięło już udział ponad 653 tys. uczestników z ponad 140 krajów 13. Dzięki wspomnianemu programowi badawczemu uzyskano wgląd w historię migracji homo sapiens oraz określono genetyczne pochodzenie i zróżnicowanie gatunku ludzkiego w globalnej skali. Na rysunku 2 przedstawiono zestawienie naturalnych i symbolicznych źródeł tożsamości europejskiej. SWOT tożsamości europejskiej Pantha rhei znana konstatacja wariabilisty Heraklita z Efezu dotyczy także materii, którą się zajmujemy. Tożsamość europejska również podlega zmianie. Można już dostrzec zarys kierunków jej transformacji. Miejsce tradycyjnych systemów filozoficznych zaczynają zajmować postmodernizm i recentywizm. Chrześcijaństwo (mimo prób modernizacji w rodzaju ewolucjonizmu chrześcijańskiego P. Teilharda de Chardin) jest wypierane przez konsumpcjonistyczną religię zakupów skrzyżowaną z ateizmem i indyferentyzmem religijnym (wypadkową upowszechnienia idei oświeceniowych) oraz skomercjalizowane wierzenia sekt religijnych i New Age Movement. Renesans przeżywa religijność neopogańska. Dodatkowo mamy do czynienia z niskimi wskaźnikami dzietności rdzennej ludności Europy (poniżej prostej zastępowalności pokoleniowej), na co nakłada się demograficzna ekspansja napływowych wyznawców Allaha. Strengths (silne strony) Siłę tożsamości europejskiej buduje bogactwo kultury Starego Kontynentu, będącej wypadkową zróżnicowanych źródeł symbolicznych, oraz homogeniczny charakter dziedzictwa genetycznego zamieszkującej tu populacji. Wspomniane bogactwo kultury opiera się na dorobku antyku grecko-rzymskiego i wpływie fundamentu judeochrześcijańskiego oraz aksjologii z nim związanej (prawo naturalne), ale niemniej istotnym czynnikiem jest fundament barbarzyński i oświeceniowy. Starożytnej Grecji zawdzięczamy filozofię, sztukę, naukę i politykę 14. Postać Sokratesa i jego heroiczna postawa podczas procesu przed sądem Aten są legendarne. Zdaniem Leszka Kołakowskiego z Sokratesem identyfikują się wszyscy europejscy 13 Geno 2.0: The Greatest Journey Ever Told. Your Story. Our Story. The Human Story, https:// genographic.nationalgeographic.com/ [dostęp: ]. 14 K. Łastawski, Historia integracji europejskiej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2006, s. 15.

20 20 Adam Zamojski Źródło: Opracowanie własne. Rys. 3. Schemat blokowy SWOT tożsamości europejskiej filozofowie, choćby nawet w całości odrzucali jego idee 15. Twierdził on nawet, że Filozof niezdolny utożsamić się z tą archetypiczną postacią nie należy do tej cywilizacji 16. Filozofia europejska jest uznawana za ciąg przypisów do Platona i Arystotelesa. Starożytnym Grekom zawdzięczamy w końcu wynalazek demokracji. Miał on ważki wpływ na formowanie się antycznej przestrzeni kulturowej, stając się jednym z fundamentów europejskiej tożsamości. Od około 753 r. p.n.e. tożsamość Europy wykuwana była także w starożytnym Rzymie. Wzbogacił on kulturę europejską, dając jej działa Horacego, Wergiliusza, Owidiusza i Cycerona. Fundamentem dalszego rozwoju Europy stały się: wspólne 15 L. Kołakowski, Horror Metaphysicus, Wydawnictwo Znak, Kraków 2012, s Ibidem.

21 Tożsamość europejska próba analizy SWOT 21 prawo, wspólnota cywilizacyjna rzymskiego imperium oraz utrzymywany siłą pokojowy porządek Pax Romana 17. W Rzymie powstał oryginalny system prawa, będący podstawą współczesnych kodeksów. Dzięki niemu w życiu publicznym Europy podstawową rolę zaczęła odgrywać norma prawna, która stała się zasadą generującą społeczny ład. Właśnie w Rzymie po raz pierwszy w historii pojawił się testament norma prawna odnosząca się do jednostkowego wymiaru. Był to istotny zwrot cywilizacyjny, ponieważ w praktyce oznaczał on usankcjonowanie zdolności jednostki do decydowania o własnej woli. Zdaniem Franciszka Gołembskiego do osiągnięć cywilizacji rzymskiej trzeba również zaliczyć system sądowniczy oraz rozwiązania formalne stosowane w procedurach legislacyjnych 18. Ważnym fundamentem tożsamości europejskiej jest religia chrześcijańska. Niosła ona światu hellenistycznemu Dobrą Nowinę o zbawieniu w Chrystusie, ale i przejmowała święte miejsca religii przedchrześcijańskich oraz ich praktyki i formy kultu: relikwie, procesje czy pielgrzymki. Chrześcijański zwyczaj pielgrzymowania był kontynuacją pielgrzymek grecko-rzymskich. Wielką czcią w czasach antycznych otaczano chociażby sanktuarium Diany-Artemidy w Efezie 19. Edykt cesarza Konstantyna Wielkiego z 313 r. otworzył drogę do uznania przez cesarza Teodozjusza I Wielkiego w 391 r. chrześcijaństwa za państwową religię rzymskiego imperium. Po upadku Rzymu antycznego pojawiły się w dziejach Europy wieki ciemne. Zdaniem Franciszka Gołembskiego czynnikiem, który w istotny sposób wpłynął na możliwość powstania nowej przestrzeni symbolicznej o wymiarze uniwersalnym było chrześcijaństwo. To jego system wartości stał się podstawowym budulcem dla nowej przestrzeni symbolicznej, która z czasem stała się nośnikiem dla formowania wielkiej kultury europejskiego średniowiecza 20. Istotnym momentem dla ugruntowania się tożsamości europejskiej było powstanie chrześcijańskiego deontologicznego (opartego na obowiązku i powinności) systemu wartości. Jego źródła miały oczywiście heteronomiczny charakter (prawodawcą był transcendentny Bóg), ale okolicznością nie do przecenienia stało się powstanie konstrukcji prawa naturalnego, wkład Doktora Anielskiego św. Tomasza z Akwinu. Jan Paweł II pisał w Pamięć i tożsamość o kształtowaniu się pluralizmu kultur narodowych na fundamencie wartości chrześcijańskich uznawanych na całym kontynencie. Jego zdaniem ewangelizacja stworzyła Europę, dała początek cywilizacji narodów i ich kulturze K. Łastawski, Od idei do integracji europejskiej, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, Warszawa 2003, s F. Gołembski, Cywilizacja europejska, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2012, s A. Flis, Chrześcijaństwo i Europa. Studia z dziejów cywilizacji Zachodu, Zakład Wydawniczy Nomos, Kraków 2003, s F. Gołembski, Tożsamość europejska (aspekty teoretyczne), w: Tożsamość europejska, red. F. Gołembski, Biblioteka Europejska nr 1, Uniwersytet Warszawski, Instytut Nauk Politycznych, Zakład Instytucji Europejskich, Warszawa 2005, s Jan Paweł II, Pamięć i tożsamość, Wydawnictwo Znak, Kraków 2005, s. 96.

22 22 Adam Zamojski Akcentuje się również znaczenie tzw. barbarzyńskich aspektów tożsamości europejskiej. Chodzi o dziedzictwo kulturowe ludów celtyckich, germańskich, słowiańskich, ugrofińskich, bałtyjskich wspólnot plemiennych zamieszkujących krainy określane przez Rzymian wspólną nazwą barbaricum, za północną granicą Cesarstwa Rzymskiego. Karol Modzelewski uważa, że bez zbadania tych źródeł nie można zrozumieć złożonej historii Europy oraz kulturowej różnorodności naszego kontynentu 22. Plemionom barbarzyńskim zawdzięczamy najprawdopodobniej zróżnicowanie kultury. Hans-Georg Gadamer twierdził nawet, że różnorodność kultury europejskiej jest najcenniejszym skarbem, jaki Europie udało się ocalić z pożogi dziejowej i jaki ma ona światu do zaoferowania 23. Wpływ na kształtowanie się europejskiej tożsamości i przestrzeni kulturowej wywarło także oświecenie. Ustanowienie rozumu głównym arbitrem, próby wyzwolenia umysłu z nietolerancji i fanatyzmu, idea postępu i doskonalenia się gatunku ludzkiego oraz wiara w omnipotencję i wychowawczą siłę sprawczą oświeconych filozofów doprowadziły do modernizacji Europy 24. Genetycznym bagażem Europejczyków od dwóch dziesięcioleci zajmuje się Bryan Sykes z University of Oxford. Jest profesorem genetyki człowieka, ale również prezesem firmy Oxford Ancestors zajmującej się pochodzeniem i migracją homo sapiens, przy wykorzystaniu analizy DNA 25. Sykes jest badaczem interdyscyplinarnym. Korzysta z dorobku genetyki, biochemii, antropologii i historii. Specjalizuje się w analizie dziedziczenia 37 genów mitochondrialnego DNA. W swoich badaniach nie jest zresztą już dziś osamotniony. Podobny program badawczy realizują Rebecca L. Cann, Mark Stoneking i Allan C. Wilson z Wydziału Biochemii University of California 26. Bryan Sykes zlokalizował na kontynencie siedem obszarów, gdzie prawdopodobnie żyły pramatki wszystkich współczesnych Europejczyków. Sykes stoi na stanowisku, że 95 proc. Europejczyków może znaleźć w sobie ślady genetycznego powinowactwa prowadzącego do jednej z siedmiu tzw. córek Ewy, a tak na prawdę do jednej z siedmiu grup mtdna dziedziczonych w linii żeńskiej 27. Grupom tym przypisano wiek między 43 tys. a 8 tys. lat p.n.e K. Modzelewski, Barbarzyńska Europa, Wydawnictwo Iskry, Warszawa 2004, s Pisze o tym Zygmunt Bauman w eseju Tożsamość różnica dialog. Kultura w jednoczącej się Europie, tenże, Kultura w płynnej nowoczesności, Narodowy Instytut Audiowizualny, Warszawa 2011, s Główne oświeceniowe motywy i idee syntetycznie przedstawia Zbigniew Drozdowicz w pracy Filozofia oświecenia; tenże, Filozofia oświecenia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006, s Oxford Ancestors. Explore Your Genetic Roots, [dostęp: ]. 26 Zob. R.L. Cann, M. Stoneking, A.C. Wilson, Mitochondrial DNA and human evolution, [dostęp: ]. 27 Por. B. Sykes, Siedem matek Europy, Wydawnictwo Amber, Warszawa 2002, s Por. B. Sykes, Przekleństwo Adama. Przyszłość bez mężczyzn, Prószyński i S-ka, Warszawa 2007, s. 109.

Charakterystyka prawna mandatu radnego

Charakterystyka prawna mandatu radnego Uniwersytet w Białymstoku Wydział Prawa mgr Jarosław Galicki Charakterystyka prawna mandatu radnego Rozprawa doktorska napisana w Katedrze Prawa Konstytucyjnego pod kierunkiem dr hab. Grzegorza Kryszenia,

Bardziej szczegółowo

TERESA KOWALEWSKA DZIŚ I JUTRO PROGRAM NAUCZANIA OGÓLNEGO WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE W KLASACH I III GIMNAZJUM

TERESA KOWALEWSKA DZIŚ I JUTRO PROGRAM NAUCZANIA OGÓLNEGO WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE W KLASACH I III GIMNAZJUM TERESA KOWALEWSKA DZIŚ I JUTRO PROGRAM NAUCZANIA OGÓLNEGO WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE W KLASACH I III GIMNAZJUM Copyright by Wydawnictwo Era Sp. z o.o. 2009 ul. Spacerowa 50, 83-010 Straszyn k. Gdańska Wydanie

Bardziej szczegółowo

Potrzeba zmiany paradygmatu kształcenia wobec kryzysu edukacji

Potrzeba zmiany paradygmatu kształcenia wobec kryzysu edukacji Potrzeba zmiany paradygmatu kształcenia wobec kryzysu edukacji 229 dr Tadeusz Kowalewski Katedra Marketingu i Przedsiębiorczości Politechnika Białostocka Potrzeba zmiany paradygmatu kształcenia wobec kryzysu

Bardziej szczegółowo

O b y w a t e l e w s p ó ł d e c y d u j ą

O b y w a t e l e w s p ó ł d e c y d u j ą O b y w a t e l e w s p ó ł d e c y d u j ą Przewodnik po partycypacji społecznej Dagmir Długosz Jan Jakub Wygnański Warszawa, marzec 2005 2 Spis treści WPROWADZENIE...4 Po co większy udział obywateli

Bardziej szczegółowo

Przyczyny klęsk wyborczych błędy popełniane podczas organizacji i prowadzenia kampanii wyborczych w Polsce

Przyczyny klęsk wyborczych błędy popełniane podczas organizacji i prowadzenia kampanii wyborczych w Polsce Sebastian Drobczyński Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa Przyczyny klęsk wyborczych błędy popełniane podczas organizacji i prowadzenia kampanii wyborczych w Polsce Podstawowe założenie

Bardziej szczegółowo

IDENTYFIKACJA WSPÓŁCZESNYCH ZAGROŻEŃ I WYZWAŃ DLA BEZPIECZEŃSTWA ROZWOJU CYWILIZACYJNEGO W XXI WIEKU

IDENTYFIKACJA WSPÓŁCZESNYCH ZAGROŻEŃ I WYZWAŃ DLA BEZPIECZEŃSTWA ROZWOJU CYWILIZACYJNEGO W XXI WIEKU IDENTYFIKACJA WSPÓŁCZESNYCH ZAGROŻEŃ I WYZWAŃ DLA BEZPIECZEŃSTWA ROZWOJU CYWILIZACYJNEGO W XXI WIEKU Bezpieczeństwo narodowe jako dorobek społeczeństw demokratycznych stanowi środek zapewniający korzystanie

Bardziej szczegółowo

e-edukacja w kraju 17 E-learning w realizacji strategii uczelni wyższej perspektywy i mierniki Adam Chmielewski

e-edukacja w kraju 17 E-learning w realizacji strategii uczelni wyższej perspektywy i mierniki Adam Chmielewski 3 Od redakcji 3 Aktualności 4 Rozporządzenie w sprawie kształcenia na odległość metody, formy i programy kształcenia 6 Nowe spojrzenie na e-learning akademicki Z prof. Barbarą Kudrycką, Minister Nauki

Bardziej szczegółowo

ISSN 2300-5491 e-issn 2449-948X

ISSN 2300-5491 e-issn 2449-948X ISSN 2300-5491 e-issn 2449-948X CZASOPISMO NAUKOWE RYNEK KULTURA temat numeru: Kultura i Gospodarka Culture and Economy Współczesny świat staje się coraz bardziej wielopłaszczyznowy i złożony wymagając

Bardziej szczegółowo

Perspektywy i wyzwania marketingu w administracji publicznej w Polsce

Perspektywy i wyzwania marketingu w administracji publicznej w Polsce Radosław Folga Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Perspektywy i wyzwania marketingu w administracji publicznej w Polsce Wprowadzenie W historii ewolucji marketingu odnotowano wiele punktów zwrotnych

Bardziej szczegółowo

Kwartalnik Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej. Numer 1 (18) styczeń 2014, Rok wyd. VI

Kwartalnik Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej. Numer 1 (18) styczeń 2014, Rok wyd. VI Kwartalnik Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej Numer 1 (18) styczeń 2014, Rok wyd. VI ISSN: 2080-8461 Redaktor naczelny: Bolesław R. Kuc I zastępca redaktora naczelnego: Joanna Moczydłowska

Bardziej szczegółowo

T. G. Grosse, Hybrydowy ustrój UE. Dwie logiki zmian w projekcie traktatu konstytucyjnego, Analizy Natolińskie (26)/2008. 2

T. G. Grosse, Hybrydowy ustrój UE. Dwie logiki zmian w projekcie traktatu konstytucyjnego, Analizy Natolińskie (26)/2008. 2 Joanna Helios Wioletta Jedlecka Katedra Teorii i Filozofii Prawa Legitymizacja pozytywistyczna czy prawnonaturalna prawa europejskiego? Szkic problemu Celem niniejszego szkicu jest próba odniesienia założeń

Bardziej szczegółowo

DIALOG OBYWATELSKI. Formy, mechanizmy, bariery i perspektywy rozwoju. Wydawnictwo Fundacji Centrum Rozwoju Lokalnego Lublin 2014 2 3

DIALOG OBYWATELSKI. Formy, mechanizmy, bariery i perspektywy rozwoju. Wydawnictwo Fundacji Centrum Rozwoju Lokalnego Lublin 2014 2 3 1 DIALOG OBYWATELSKI Formy, mechanizmy, bariery i perspektywy rozwoju Wydawnictwo Fundacji Centrum Rozwoju Lokalnego Lublin 2014 2 3 DIALOG OBYWATELSKI Formy, mechanizmy, bariery i perspektywy rozwoju

Bardziej szczegółowo

Adam Bodnar. Wstęp. Wolność słowa w prasie lokalnej. Materiały pokonferencyjne.

Adam Bodnar. Wstęp. Wolność słowa w prasie lokalnej. Materiały pokonferencyjne. Adam Bodnar Wstęp Powszechnie przyjęło się, że do naruszeń wolności słowa może dochodzić tylko w sytuacjach, kiedy dziennikarz jest oskarżany o zniesławienie, pozywany o ochronę dóbr osobistych czy w inny

Bardziej szczegółowo

Społeczne wyzwania współczesnych państw. Redakcja naukowa Dorota Gizicka

Społeczne wyzwania współczesnych państw. Redakcja naukowa Dorota Gizicka Społeczne wyzwania współczesnych państw Redakcja naukowa Dorota Gizicka Lublin 2011 Seria Wydawnicza Studia Sądecko-Lubelskie Recenzja dr hab. Paweł Kawalec, prof. KUL Opracowanie techniczne i okładka

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania WPŁYW SPOSOBU ORGANIZACJI DIALOGU SPOŁECZNEGO NA EFEKTY GOSPODARCZE

Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania WPŁYW SPOSOBU ORGANIZACJI DIALOGU SPOŁECZNEGO NA EFEKTY GOSPODARCZE Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania mgr Marek Goliszewski WPŁYW SPOSOBU ORGANIZACJI DIALOGU SPOŁECZNEGO NA EFEKTY GOSPODARCZE Praca doktorska na kierunku Zarządzanie Praca wykonana pod kierunkiem

Bardziej szczegółowo

Marzena Mażewska, Marta Zakrzewska. ABC równości. podręcznik samorządowca

Marzena Mażewska, Marta Zakrzewska. ABC równości. podręcznik samorządowca Marzena Mażewska, Marta Zakrzewska ABC równości podręcznik samorządowca Gdańsk 2007 ABC równości - podręcznik samorządowca. autorki: Marzena Mażewska Marta Zakrzewska Koordynacja projektu oraz redakcja

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWO HISTORIA IDEI

PAŃSTWO HISTORIA IDEI A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA GEOGRAPHICA SOCIO-OECONOMICA 10, 2009 PAŃSTWO HISTORIA IDEI Choć wielu wieszczyło mu upadek, państwo jako zjawisko polityczne, społeczne i gospodarcze

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ŚLĄSKI Wydział Nauk Społecznych Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa. Marzena Kletke Milejska

UNIWERSYTET ŚLĄSKI Wydział Nauk Społecznych Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa. Marzena Kletke Milejska UNIWERSYTET ŚLĄSKI Wydział Nauk Społecznych Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Marzena Kletke Milejska Zreformowany system edukacji i jego wpływ na kształcenie i wychowanie dzieci w publicznych

Bardziej szczegółowo

ISBN 978-83-927859-1-0

ISBN 978-83-927859-1-0 Przygotowanie podręcznika naukowego z odejściem od historyczno-instytucjonalnego ujęcia na rzecz podejścia problemowego oraz analizy krytycznej było jak najlepszym rozwiązaniem to przysłowiowe trafienie

Bardziej szczegółowo

STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE MIASTEM W TEORII I PRAKTYCE URZĘDU MIASTA POZNANIA

STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE MIASTEM W TEORII I PRAKTYCE URZĘDU MIASTA POZNANIA Monografie i Studia Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE MIASTEM W TEORII I PRAKTYCE URZĘDU MIASTA POZNANIA Redakcja naukowa Barbara Kożuch, Cezary Kochalski

Bardziej szczegółowo

MIĘDZY HISTORIĄ A GEOPOLITYKĄ

MIĘDZY HISTORIĄ A GEOPOLITYKĄ MIĘDZY HISTORIĄ A GEOPOLITYKĄ INSTYTUT GEOPOLITYKI MIĘDZY HISTORIĄ A GEOPOLITYKĄ REDAKCJA NAUKOWA Radosław Domke Częstochowa 2009 BIBLIOTEKA INSTYTUTU GEOPOLITYKI Tom II RECENZENT Prof. dr hab. Wiesław

Bardziej szczegółowo

Zeszyty naukowe nr 1

Zeszyty naukowe nr 1 Zeszyty naukowe nr 1 Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Bochni 2003 Katarzyna Przybylska Marketing polityczny jako narzędzie zdobycia i utrzymania władzy Marketing polityczny zawdzięcza swoje początki potrzebom

Bardziej szczegółowo

NAUCZYCIELE WOBEC PROCESU INFORMATYZACJI EDUKACJI

NAUCZYCIELE WOBEC PROCESU INFORMATYZACJI EDUKACJI AKADEMIA IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE Janina Kosmala NAUCZYCIELE WOBEC PROCESU INFORMATYZACJI EDUKACJI CZĘSTOCHOWA 2008 2 Spis treści Wstęp... 5 Rozdział 1. Społeczeństwo informacyjne główne zagadnienia...

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY PRAWA i ADMINISTRACJI 1-2/2012 PÓŁROCZNIK. pod redakcją Andrzeja Kojdera

PROBLEMY PRAWA i ADMINISTRACJI 1-2/2012 PÓŁROCZNIK. pod redakcją Andrzeja Kojdera PROBLEMY PRAWA i ADMINISTRACJI PÓŁROCZNIK 1-2/2012 pod redakcją Andrzeja Kojdera Recenzent prof. dr hab. Edward Warzocha Zespół redakcyjny prof. dr hab. Andrzej Kojder (redaktor naczelny), dr Mirosław

Bardziej szczegółowo

ZDROWIE PRACA RODZINA PROGRAM PRAWA I SPRAWIEDLIWOŚCI

ZDROWIE PRACA RODZINA PROGRAM PRAWA I SPRAWIEDLIWOŚCI ZDROWIE PRACA RODZINA PROGRAM PRAWA I SPRAWIEDLIWOŚCI 2014 Przedstawiamy nowy program Prawa i Sprawiedliwości, dostosowany do zmienionej sytuacji. Pragniemy zaprosić w ten sposób do dyskusji nad naszymi

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA MARKETINGOWA WSPÓŁCZESNE WYZWANIA I KIERUNKI ROZWOJU

KOMUNIKACJA MARKETINGOWA WSPÓŁCZESNE WYZWANIA I KIERUNKI ROZWOJU KOMUNIKACJA MARKETINGOWA WSPÓŁCZESNE WYZWANIA I KIERUNKI ROZWOJU Studia Ekonomiczne ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH KOMUNIKACJA MARKETINGOWA WSPÓŁCZESNE WYZWANIA I KIERUNKI

Bardziej szczegółowo

rafał górski bez państwa demokracja uczestnicząca w działaniu wstęp jan sowa korporacja ha!art

rafał górski bez państwa demokracja uczestnicząca w działaniu wstęp jan sowa korporacja ha!art rafał górski bez państwa demokracja uczestnicząca w działaniu wstęp jan sowa korporacja ha!art seria linia radykalna 2 Celem linii radykalnej jest wprowadzenie do dyskusji na temat społeczeństwa, polityki,

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości

ZESZYTY NAUKOWE Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości ISSN 1643-630X Nr 1 (1) 2002 ZESZYTY NAUKOWE Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości Refleksje społeczno - gospodarcze pod redakcją: Mieczysława Morawskiego i Jerzego Tutaja Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Agnieszka Różycka Marcin Dwórznik Justyna Gać Adam Miller Marcin Steć Case-Doradcy Sp. z o.o SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Koncepcja racjonalnego działania w myśli ekonomicznej Ludwiga von Misesa

Koncepcja racjonalnego działania w myśli ekonomicznej Ludwiga von Misesa Uniwersytet Warszawski Wydział Nauk Ekonomicznych Marek Małkowski Nr albumu: 219085 Koncepcja racjonalnego działania w myśli ekonomicznej Ludwiga von Misesa Praca magisterska na kierunku: Ekonomia specjalność:

Bardziej szczegółowo