PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO DLA MIĘDZYGMINNEGO ZWIĄZKU KOMUNIKACJI PASAŻERSKIEJ W TARNOWSKICH GÓRACH NA LATA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO DLA MIĘDZYGMINNEGO ZWIĄZKU KOMUNIKACJI PASAŻERSKIEJ W TARNOWSKICH GÓRACH NA LATA"

Transkrypt

1 PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO DLA MIĘDZYGMINNEGO ZWIĄZKU KOMUNIKACJI PASAŻERSKIEJ W TARNOWSKICH GÓRACH NA LATA TARNOWSKIE GÓRY KATOWICE 2013

2 Autorzy: Prof. UE dr hab. Robert Tomanek kierownik prac Mgr Grzegorz Krawczyk główny wykonawca Mgr Patryk Kostrzewski Mgr inż. Łukasz Kosobucki 2

3 SPIS TREŚCI Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla 1. Metodologia tworzenia planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego na obszarze Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach Cele planu Wizja planu Okres planowania Badania marketingowe transportu zbiorowego Źródła danych Determinanty rozwoju sieci publicznego transportu zbiorowego na terenie MZKP w Tarnowskich Górach Charakterystyka obszaru objętego planem Dokumenty strategiczne Zagospodarowanie przestrzenne Główne źródła ruchu Czynniki demograficzne Czynniki społeczno-gospodarcze Charakterystyka sieci komunikacyjnej, na której planowane jest wykonywanie przewozów o charakterze użyteczności publicznej Charakterystyka istniejącej sieci Charakterystyka planowanej sieci Ocena i prognoza potrzeb przewozowych Analiza potoków pasażerskich na sieci MZKP Prognoza popytu na usługi transportu zbiorowego Finansowanie usług przewozowych Preferencje dotyczące wyboru rodzaju środków transportu Organizacja rynku przewozów Zasady funkcjonowania rynku przewozów Kontraktowanie usług na rynku publicznego transportu zbiorowego Integracja usług transportu zbiorowego Pożądany standard usług przewozowych Organizacja systemu informacji pasażerskiej Kierunki rozwoju publicznego transportu zbiorowego Załącznik Kwestionariusz ankiety Spis rysunków Spis tablic

4 1. Metodologia tworzenia planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego na obszarze Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach 1.1. Cele planu Głównym celem niniejszego dokumentu jest zaplanowanie realizacji przewozów o charakterze użyteczności publicznej na terenie Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej (MZKP) w Tarnowskich Górach do roku 2023 w oparciu o zasadę zrównoważonego rozwoju transportu. W ramach realizacji postulatu zrównoważenia transportu, kluczowym elementem jest zapewnienie racjonalnego ekonomicznie i dostosowanego do potrzeb mieszkańców systemu transportu zbiorowego. Cele szczegółowe planu transportowego obejmują: identyfikację potrzeb przewozowych mieszkańców, zaplanowanie układu węzłów przesiadkowych, określenie zasad finansowania usług przewozowych, ustalenie zasad rynku organizacji przewozów, określenie organizacji systemu informacji pasażerskiej Wizja planu System transportowy MZKP powinien być oparty przede wszystkim na zasadzie zrównoważonej mobilności. W wymiarze ekonomicznym oznacza to prymat efektywności z uwzględnieniem kosztów zewnętrznych nad efektywnością opartą na rachunku kosztów własnych. W wymiarze organizacyjnym, transport zrównoważony oznacza mobilność, której podstawą jest transport zbiorowy. Takie podejście jest zgodne z wizją polityki transportowej Unii Europejskiej. Specyfika przestrzenna MZKP sugeruje relatywnie duży (a nawet dominujący) udział transportu indywidualnego w obsłudze potrzeb przewozowych. Zrównoważenie transportu 4

5 wymaga zatem integracji transportu zwłaszcza indywidualnego i zbiorowego. Racjonalne wydaje się zatem oparcie architektury systemu transportowego MZKP na takich, kluczowych elementach integracji transportu, jak: węzły transportowe, integrujące transport indywidualny z transportem zbiorowym (parkingi strategiczne oraz dworce transportu zbiorowego z parkingami dla samochodów osobowych), centra przesiadkowe transportu zbiorowego (w tym multimodalne), umożliwiające szybki transport zbiorowy do Tarnowskich Gór, główne centrum przesiadkowe w Tarnowskich Górach, umożliwiające podróże do centrum aglomeracji oraz w relacjach ponad aglomeracyjnych (z wykorzystaniem kolei). W szczególności uzasadnione wydaje się wyznaczenie centralnego ośrodka integrującego system transportowy w Tarnowskich Górach. Powinien on, integrować zarówno transport indywidualny ze zbiorowym, jak i zbiorowy transport MZKP z aglomeracyjnym (połączenia z ośrodkami aglomeracji katowickiej), jak i ponad-aglomeracyjnym (poprzez połączenia kolejowe oraz z Międzynarodowym Portem Lotniczym (MPL) Katowice Pyrzowice). Publiczny transport zbiorowy MZKP powinien cechować się następującymi atrybutami: dostępny środki transportu oraz same usługi muszą być w coraz większym stopniu dostosowane do potrzeb pasażerów, zwłaszcza osób o ograniczonej mobilności (w tym niepełnosprawnych), inteligentny dążyć trzeba do wzrostu efektywności i użyteczności transportu, poprzez szerokie stosowanie systemów telematycznych ułatwiających podróżowanie oraz zarządzanie usługami, ekologiczny zgodnie z obowiązującymi trendami należy dążyć do stosowania pojazdów spełniających wysokie normy ekologiczne, w szczególności chodzi o normy emisji spalin oraz (szerzej) zmianę systemów napędowych na hybrydowe, paliwa alternatywne oraz (docelowo) elektryczne zgodnie z zaleceniami UE. Specyfika przestrzenna obszaru MZKP nie może być przesłanką ograniczania rozwoju transportu zbiorowego. Mniejsza gęstość zaludnienia niż w aglomeracji katowickiej zwiększa znaczenie integracji w systemie transportowym. W pierwszej kolejności jest to integracja transportu indywidualnego ze zbiorowym. W drugiej integracja zbiorowego na obszarze 5

6 MZKP ze zbiorowym aglomeracji oraz w układach ponad aglomeracyjnych. Transport zbiorowy na terenie MZKP powinien wyróżniać się innowacyjnością i jakością usług w przeciwieństwie do dominacji masowości na obszarze aglomeracyjnym. Wizja transportu zbiorowego na obszarze MZKP oparta jest zatem na innowacyjności wynikającej z: wdrożeń nowoczesnych napędów w pojazdach transportu zbiorowego, rozpowszechnienia rozwiązań telematycznych, umożliwiających zrównoważoną mobilność (w tym systemów zarządzania ruchem i informacji pasażerskiej), rozwiązań organizacyjnych, umożliwiających m.in. wykorzystanie potencjału rynkowego w funkcjonowaniu transportu zbiorowego. Na podstawie powyższych rozważań można określić wizję publicznego transportu zbiorowego MZKP w następujący sposób: Publiczny transport zbiorowy w MZKP będzie kluczowym elementem wizji zrównoważonego transportu i mobilności na tym obszarze. Będzie to system o szerokiej dostępności, inteligentny i ekologiczny. Architektura systemu transportowego będzie pochodną integracji transportu zbiorowego i indywidualnego. Funkcjonowanie transportu zbiorowego (publicznego) będzie w coraz większym zakresie uwzględniać adaptację nowoczesnych napędów (w tym hybrydowych i paliw alternatywnych), rozwiązań telematycznych oraz organizacyjnych opartych na mechanizmie rynkowym Okres planowania Międzygminny Związek Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach organizuje na terenach zrzeszonych gmin wyłącznie komunikację autobusową. W związku ze specyfiką kontraktowania tego rodzaju usług przyjęto 10-cio letni okres planowania, który powinien być wystarczający dla realizacji nakreślonej wizji systemu transportu zbiorowego Badania marketingowe transportu zbiorowego Na potrzeby niniejszego dokumentu przeprowadzono w okresie od r. badanie marketingowe wśród pasażerów komunikacji miejskiej organizowanej 6

7 przez MZKP, dotyczące zachowań komunikacyjnych oraz jakości świadczonych usług transportowych. W badaniu wykorzystano technikę ankiety, której kwestionariusze zostały udostępnione: w urzędach gmin zrzeszonych w Związku (w formie papierowej), w dyspozytorni MZKP (w formie papierowej), na witrynie internetowej MZKP oraz portalach internetowych gmin (w formie elektronicznej). Łączna próba badawcza z wszystkich wskazanych źródeł wyniosła 946. Wyniki badania zostały wykorzystane w niniejszym planie do: określenia zachowań komunikacyjnych mieszkańców oraz ich potrzeb transportowych, wyznaczenie pożądanego standardu świadczonych przez MZKP usług oraz wyznaczenia kierunków modyfikacji układu sieci komunikacyjnej Źródła danych Tworząc plan transportowy wykorzystano następujące materiały: dane eksploatacyjne dotyczące linii komunikacyjnych obsługujących obszar MZKP, dane finansowe dotyczące organizacji transportu zbiorowego przez MZKP, dane dotyczące pomiarów wielkości potoków pasażerskich udostępnione przez KZK GOP i MZKP, dane pozyskane z urzędów gmin dot. lokalizacji głównych źródeł generujących potrzeby transportowe, dane statystyczne opracowane i udostępnione przez Główny Urząd Statystyczny oraz Urząd Statystyczny w Katowicach, dane Zarządów Dróg Powiatowych, dokumenty strategiczne: Strategia Rozwoju Transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku) Projekt, Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego Śląskie 2020, Strategia Ekorozwoju Gminy Wielowieś, Strategia Rozwoju Gminy Krupski Młyn, Strategia Rozwoju Gminy Zbrosławice, 7

8 Strategia Rozwoju Miasta Miasteczko Śląskie na lata , Strategia Rozwoju Miasta Tarnowskie Góry do roku 2022, Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Tworóg, dokumenty regulujące stan zagospodarowania przestrzennego: Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Krupski Młyn, Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Krupski Młyn, Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Miasteczko Śląskie, Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mierzęcice, Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Świerklaniec, Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Tarnowskie Góry, Projekt Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Tworóg, Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wielowieś, pozycje literaturowe i opracowania eksperckie poświęcone problematyce planów transportowych, strony internetowe gmin oraz powiatów, wyniki badania marketingowego transportu zbiorowego przeprowadzonego na potrzeby niniejszego dokumentu. 8

9 2. Determinanty rozwoju sieci publicznego transportu zbiorowego na terenie 2.1. Charakterystyka obszaru objętego planem Obszar działania Związku obejmuje zasadniczą część powiatu tarnogórskiego oraz pojedyncze gminy powiatów: będzińskiego i gliwickiego. W skład Związku wchodzi dziewięć gmin: Krupski Młyn, Miasteczko Śląskie, Mierzęcice, Ożarowice, Świerklaniec, Tarnowskie Góry, Tworóg, Wielowieś oraz Zbrosławice. Związek organizuje transport zbiorowy na obszarze 720,19 km 2, zamieszkałym łącznie przez mieszkańców (2011 r.) 1. Kluczową rolę na obszarze działania Związku pełni miasto Tarnowskie Góry, będące siedzibą władz powiatu. Charakterystyczną cechą Związku jest integracja transportu zbiorowego na obszarze zdominowanym przez gminy wiejskie. Gęstość zaludnienia na obszarze obsługiwanym przez MZKP wynosi ok. 175 os/km 2 i jest niższa od średniej gęstości dla powiatu tarnogórskiego ok. 214 os./km 2 oraz bardzo niska na tle województwa śląskiego ok. 375 os./km 2. W praktyce będzie to oznaczało konieczność wykonania znacznej wielkości pracy eksploatacyjnej w celu zapewnienia obsługi potrzeb przewozowych wewnątrz gmin, ale przede wszystkim sprawnego skomunikowania ich z kluczowymi ośrodkami zurbanizowanymi na terenie Związku. Gmina Krupski Młyn: Gmina wiejska usytuowana w zachodniej części powiatu tarnogórskiego o powierzchni 39,42 km 2 i gęstości zaludnienia 85 os./km 2. Miejscowości leżące na terenie gminy: Krupski Młyn, Potępa, Ziętek. 1 Ludność w gminach. Stan w dniu 31 marca 2011 r. - wyniki spisu ludności i mieszkań 2011 r., GUS 2012, dokument elektroniczny. 9

10 Miasto i Gmina Miasteczko Śląskie: Gmina miejska położona we wschodniej części powiatu tarnogórskiego o powierzchni 67,83 km 2 i gęstości zaludnienia 111 os./km 2. W skład gminy wchodzi jedna dzielnica i dwa sołectwa: Żyglin Żyglinek, Bibiela, Brynica. Gmina Mierzęcice: Gmina wiejska położona w powiecie będzińskim o powierzchni 51,27 km 2 i gęstości zaludnienia 148 os./km 2. W skład gminy wchodzi dziesięć sołectw: Boguchwałowice, Mierzęcice, Mierzęcice II, Mierzęcice Osiedle, Najdziszów, Nowa Wieś, Przeczyce, Sadowie, Toporowice oraz Zawada. Gmina Ożarowice: Gmina wiejska położona na wschodnim krańcu powiatu tarnogórskiego o powierzchni 43,72 km 2 i gęstości zaludnienia 127 os./km 2. W skład gminy wchodzi siedem sołectw: Celiny, Niezdara, Ossy, Ożarowice, Pyrzowice, Tąpkowice, Zendek. Gmina Świerklaniec: Gmina wiejska położona w powiecie tarnogórskim o powierzchni 44,26 km 2 i gęstości zaludnienia 258 os./km 2. W skład gminy wchodzą cztery sołectwa: Nakło Śląskie, Nowe Chechło, Orzech Świerklaniec. Miasto i Gmina Tarnowskie Góry: Gmina miejska położona w centralnej części powiatu tarnogórskiego, o powierzchni 83,47 km 2 i gęstości zaludnienia 729 os./km 2. Obszar podzielony jest na jedenaście dzielnic: Bobrowniki Śląskie Piekary Rudne, Lasowice, Opatowice, Pniowiec, Repty Śląskie, Rybna, Sowice, Stare Tarnowice, Strzybnica, Śródmieście-Centrum, Osada Jana. Gmina Tworóg: Gmina wiejska położona w powiecie tarnogórskim, o powierzchni 124,92 km 2 i gęstości zaludnienia 64 os./km 2. W skład gminy wchodzi dziesięć sołectw: Boruszowice, Brynek, Hanusek, Koty, Mikołeska, Nowa Wieś Tworowska, Połomia, Świniowice, Tworóg oraz Wojska. 10

11 Gmina Wielowieś: Gmina wiejska położona w północnej części powiatu gliwickiego, o powierzchni 116,59 km 2 i gęstości zaludnienia 52 os./km 2. W skład gminy wchodzi dwanaście sołectw: Błażejowice, Czarków, Dąbrówka, Gajowice, Kieleczka, Sieroty, Świbie, Radonia, Raduń- Borowiany, Wielowieś, Wiśnicze, Zacharzowice. Gmina Zbrosławice: Gmina wiejska usytuowana w południowo zachodniej części powiatu tarnogórskiego, o powierzchni 148,4 km 2 i gęstości zaludnienia 106 os./km 2. W skład gminy wchodzi dwadzieścia jeden sołectw: Boniowice, Czekanów, Jasiona, Jaśkowice, Kamieniec, Karchowice, Kopienica, Księży Las, Labryszów, Łubie, Łubki, Miedary, Przezchlebie, Ptakowice, Szałsza, Świętoszowice, Wieszowa, Wilkowice, Zawada, Zbrosławice, Ziemięcice Dokumenty strategiczne W celu zapewnienia spójności i komplementarności celów polityki rozwoju regionalnego, głównie w aspekcie rozwoju transportu zbiorowego należy zapewnić zgodność niniejszego opracowania z planami transportowymi wyższego szczebla oraz z dokumentami rozwojowymi o charakterze wojewódzkim oraz lokalnym. Wśród obecnie funkcjonujących dokumentów, plan opracowany przez ministra właściwego ds. transportu zajmuje najwyższe miejsce w hierarchicznym systemie planów pozostałych organizatorów transportu publicznego. Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego międzywojewódzkie i międzynarodowe przewozy pasażerskie w transporcie kolejowym opublikowany w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej z dnia 23 października 2012 roku, koncentruje się na tematyce przewozów kolejowych. W kwestiach istotnych dla obszaru MZKP, krajowy plan transportowy nadaje dworcu w Tarnowskich Górach charakter strategiczny. W dokumencie wskazano także, że Tarnowskie Góry są potencjalnym punktem handlowym, charakteryzującym się występowaniem powiązań wewnątrz- bądź międzygałęziowych z innymi środkami publicznego transportu zbiorowego, który może pełnić funkcję zintegrowanego węzła przesiadkowego. W tym celu, w kontekście planu transportowego dla MZKP, należy zapewnić właściwie skomunikowanie dworca kolejowego w Tarnowskich Górach 11

12 z pozostałymi ośrodkami wewnątrz Związku oraz z głównymi miastami regionu. Nowopowstający dworzec autobusowy w Tarnowskich Górach przyczyni się do zwiększenia zakresu postulowanej integracji sytemu transportu zbiorowego. Ważne będzie także zapewnienie odpowiednich korelacji rozkładów jazdy połączeń autobusowych z połączeniami kolejowymi o charakterze międzyregionalnym. Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego Śląskie 2020 będąca kluczowym dokumentem strategicznym w zakresie programowania rozwoju społeczno gospodarczego na szczeblu regionalnym, wyróżnia trzy priorytety: A. Województwo śląskie regionem nowej gospodarki kreującym i skutecznie absorbującym technologie, B. Województwo śląskie regionem o powszechnej dostępności do regionalnych usług publicznych o wysokim standardzie, C. Województwo śląskie znaczącym partnerem kreacji kultury, nauki i przestrzeni europejskiej. Dla wskazanych priorytetów wyznaczono cele strategiczne, a następnie kierunki działań. Tematyka rozwoju systemu transportu zbiorowego została podjęta w priorytecie B (cel strategiczny: Atrakcyjne warunki zamieszkania i wysoka jakość przestrzeni, kierunek działań: Rozwój i modernizacja komunikacji publicznej obszarów miejskich). W dokumencie uznaje się system transportu zbiorowego jako istotny czynnik wpływający na sposób przemieszczania się mieszkańców, a także zapewniający dostęp do regionalnych usług publicznych, zlokalizowanych głównie w centrach kluczowych ośrodków miejskich. Rozwój transportu zbiorowego będzie prowadził do zwiększenia mobilności mieszkańców, wpływając tym samym na rozwój regionalnego rynku pracy. W strategii wskazuje się na konieczność wzrostu jakości usług. Do głównych proponowanych działań zalicza się: koordynację połączeń i rozkładów jazdy, wprowadzenie wspólnego biletu dla różnych form transportu zbiorowego, tworzenie punktów i węzłów przesiadkowych (w tym także punktów typu park & ride) oraz wspieranie integracji systemów transportu zbiorowego aglomeracji miejskich. Dokument odnosi się także do systemu transportu zbiorowego na terenach wiejskich (priorytet B, cel strategiczny: Atrakcyjne warunki zamieszkania i wysoka jakość przestrzeni, kierunek działań: Kształtowanie ośrodków wiejskich), wskazując na konieczność podjęcia działań w zakresie koordynacji połączeń i rozkładów jazdy oraz integracji z systemem regionalnym. Strategia Rozwoju Miasta Tarnowskie Góry do roku 2020 przyjęta Zarządzeniem Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry nr 303/2012 z dnia r. jest podstawowym 12

13 dokumentem strategicznym, kluczowego pod względem liczby mieszkańców i koncentracji funkcji publicznych członka MZKP. W ramach kreowania rozwoju, miasta przyjęto cztery cele horyzontalne: 1. Intensyfikacja działalności promocyjnej, 2. Podnoszenie atrakcyjności przestrzeni, 3. Poprawa warunków ekologicznych, 4. Usprawnienie komunikacji. Bezpośrednio do systemu transportu zbiorowego nawiązuje treść ostatniego z wymienionych celów, którego rozwinięcie zogniskowano na dwóch istotnych obszarach: usprawnienia połączeń autobusowych oraz staraniach dotyczących przywrócenia pozycji ważnego ośrodka transportu kolejowego w skali ponadlokalnej. W ramach działań w zakresie usprawnienia komunikacji autobusowej wymieniono: dokończenie budowy nowego dworca autobusowego, wprowadzenie odpowiedniej częstotliwości kursowania pojazdów oraz poprawę czytelności systemu transportu zbiorowego. Planuje się także uruchomienie specjalnych połączeń turystycznych oraz okolicznościowych. Według założeń Strategii, drugim ogniwem systemu transportu zbiorowego w Tarnowskich Górach powinno być odbudowanie połączeń pasażerskich w transporcie kolejowym. W tej sytuacji miasto stanie się istotnym węzłem przesiadkowym, co będzie się wiązało z koniecznością zapewnienia przez MZKP odpowiedniej koordynacji rozkładów jazdy. Strategia Rozwoju Miasta Miasteczko Śląskie na lata podejmuje problematykę systemu transportu zbiorowego głównie na etapie analizy strategicznej. Diagnoza wykonana na potrzebę dokumentu sytuuje transport zbiorowy organizowany przez MZKP w grupie silnych stron uwarunkowań funkcjonowania miasta, ze względu na ofertę przewozową i zapewnienie sprawnej komunikacji z pozostałymi częściami powiatu oraz aglomeracji (ze względu na integrację taryfowo biletową z KZK GOP). W części postulatywnej dokumentu nie zdefiniowano celów strategicznych odnoszących się bezpośrednio do transportu, traktując ten element jako komplementarny względem założonej wizji. Rozwój transportu zbiorowego wiąże się głównie z zapewnieniem mobilności mieszkańców Miasteczka Śląskiego, w zakresie: dostępu do edukacji oraz poprawy konkurencyjności na rynku pracy. Planowany rozwój turystyki będzie wymagał poprawy systemu informacji pasażerskiej oraz kreowania dalszych działań w obszarze integracji transportu zbiorowego. Strategia Rozwoju Gminy Krupski Młyn ze względu na niski wymiar pracy eksploatacyjnej realizowanej na zlecenie MZKP na terenie gminy oraz ze względu na 13

14 uwarunkowania przestrzenne, nie będzie silnie oddziaływać na zamierzenia niniejszego planu transportowego. Strategia nie porusza bezpośrednio problematyki transportu zbiorowego, koncentrując wizję rozwoju gminy na pięciu zasadniczych elementach: turystyce weekendowej, wykształceniu centrum handlowo usługowo administracyjnego, wyodrębnienie sfery przemysłowej wokół NITRONU, poprawie bezpieczeństwa i komfortu życia, rozwoju społeczno kulturowym mieszkańców. W celu osiągnięcia planowanych zamierzeń należy zapewnić ofertę komunikacyjną spełniającą dwa postulaty niezawodność oraz częstotliwość odjazdów. Rozkłady jazdy powinny, zwłaszcza w porannym i popołudniowym szczycie, uwzględniać potrzeby przewozowe generowane przez strefę przemysłową. Strategia Ekorozwoju Gminy Wielowieś w grupie celów strategicznych nie definiuje zamierzeń dotyczących systemu transportu zbiorowego. Zamierzenia zawarte w dokumencie są skoncentrowane na zagadnieniach poprawy stanu środowiska naturalnego. Obecne trendy w rozwoju komunikacji zbiorowej, podejmują poprawę ekologiczności wykorzystywanego taboru. W przypadku pozostałych dokumentów strategicznych gmin zrzeszonych w Związku: Strategii Rozwoju Gminy Zbrosławice oraz Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Tworóg nie zawarto jednoznacznych implikacji determinujących funkcjonowanie systemu transportu zbiorowego Zagospodarowanie przestrzenne Gmina Krupski Młyn 2 : Gmina Krupski Młyn jest obszarem o małej gęstości zaludnienia i prostym układzie przestrzennym. Osadnictwo koncentruje się na obszarze dwóch miejscowości: Krupskiego Młyna i Potępy. W skład miejscowości Krupski Młyn wchodzą: wieś Krupski Młyn oraz Kolonia Ziętek, w skład Potępy: wieś Potępa oraz przysiółki Kanol, Żyłka i Odmuchów. Gmina położona jest w powiecie tarnogórskim, w zachodniej części województwa śląskiego. 2 Opracowano na podstawie: Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Krupski Młyn, Krupski Młyn 2009 oraz Uchwały nr XXI/144/2000 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 5 września 2000, w sprawie uchwalenia Miejscowego Plany Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Krupski Młyn. 14

15 Obszar graniczy od północy z gminami: Lubliniec oraz Pawonków, od wschodu z gminą Tworóg, od południa z gminą Wielowieś, od zachodu z gminą Zawadzkie (woj. opolskie). Gmina Krupski Młyn jest w ponad 82,50 % pokryta lasami, ośrodki osadnicze są usytuowane wzdłuż drogi powiatowej nr 3235, stanowiąca połączenie drogowe z aglomeracją katowicką. Na obszarze gminy funkcjonują dwa sub-systemy transportowe: kolejowy i drogowy. Komunikacja kolejowa ma niski udział w procesie zaspokajania potrzeb przewozowych mieszkańców. Na terenie gminy znajduje się przystanek kolejowy w miejscowości Odmuchów Borowiany. Łączna długość linii kolejowych wynosi 7 km, z czego połowę stanowi infrastruktura kolejowa zakładów Nitroerg S.A.. Przemieszczenia w transporcie drogowym realizowane są poprzez komunikację indywidualną oraz autobusową. System drogowy pełni podstawową rolę w powiązaniach komunikacyjnych terenu gminy z ośrodkami wyższego rzędu. Gmina położona jest pomiędzy trzema drogami krajowymi: DK 46, relacji Częstochowa Opole, DK 40, relacji Przemyśl Zgorzelec, DK 11, relacji Katowice Poznań. Przez obszar gminy przebiegają trzy drogi powiatowe: nr 3235 S, nr 2351 S i nr 2900 S. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Krupski Młyn zawiera wytyczne w zakresie transportu i komunikacji dla dwóch obszarów: Krupski Młyn oraz Ziętek. W pierwszym przypadku Zarząd Gminy dążył do przekształcenia obszaru w strefę uspokojonego ruchu samochodowego z priorytetami w zagospodarowaniu terenu dla pieszych, rowerzystów i niepełnosprawnych. W tym celu planowane są następujące działania: budowa obwodnicy drogowej w celu eliminacji ruchu ciężarowego oraz przewozów materiałów niebezpiecznych z centrum obszaru, ograniczenie oddziaływania obwodnicy drogowej na otoczenie mieszkaniowe, zmiana organizacji ruchu i prędkości pojazdów w centrum, budowa infrastruktury dla komunikacji pieszej i rowerowej na kierunkach łączących ważne miejsca publiczne z terenami mieszkaniowymi, zagospodarowanie przystanków komunikacji pasażerskiej, organizację i budowę parkingów na obrzeżach miejscowości. Dokument zawiera także kierunki rozwoju systemu transportu dla osiedla Ziętek. Priorytetem w tym zakresie jest uporządkowanie przestrzeni komunikacji pieszej i rowerowej oraz ruchu samochodowego na zasadach kształtowania strefy ruchu uspokojonego. Ważnym 15

16 elementem jest zapewnienie odpowiednich stref parkingowych oraz garażowych na terenie osiedla. Gmina Miasteczko Śląskie 3 : Gmina Miasteczko Śląskie jest gminą miejską położoną w powiecie tarnogórskim, w wewnętrznej strefie ochronnej Katowickiego Zespołu Metropolitalnego. Od wschodu graniczy z miastem Woźniki i gminą Ożarowice, od północy z miastem Kalety, od zachodu z gminą Tworóg, od zachodu i południa z miastem Tarnowskie Góry i od południa z gminą Świerklaniec. Powiązania Miasteczka Śląskiego z układem krajowym i międzynarodowym zdeterminowane są usytuowaniem gminy w VI transeuropejskim korytarzu transportowym (Gdańsk Katowice Żylina). W strukturze przestrzennej gminy wyróżnia się cztery zwarte zespoły osadnicze: Miasteczko Śląskie główne miejsce koncentracji ludności, działalności usługowej oraz funkcji publicznych gminy, w ramach dzielnicy wyróżnia się następujące jednostki funkcjonalno przestrzenne: Stare Miasto historyczny zespół miejski, Osiedle Literatów zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, Osiedle Hutnicze zabudowa wielorodzinna, Huta Cynku tereny przemysłowe, Miasteczko Zachód zabudowa jednorodzinna, wytwórczość, usługi, Miasteczko Wschód teren rolny, niezainwestowany. Żyglin i Żyglinek obszar charakteryzujący się skupioną zabudową mieszkaniową jednorodzinną wraz z lokalizacją podstawowych usług. Obszar Żyglina przybiera formę osiedla podmiejskiego, Brynica obszar położony w okolicy kompleksu lasów lublinieckich o wysokim stopniu izolacji od pozostałych jednostek miejskich. Obecnie trwa proces transformacji dawnych obszarów wiejskich w osiedle podmiejskie, Bibiela obszar o najwyższym stopniu wyizolowania w strukturze gminy, położony w kompleksie lasów lublinieckich. 3 Opracowano na podstawie: Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Miasteczko Śląskie, Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXV/294/09 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 28 sierpnia 2009 r. 16

17 Na obszarze gminy funkcjonują dwa sub-systemy transportowe: kolejowy i drogowy. Komunikacja kolejowa realizowana jest na linii Katowice Tarnowskie Góry Lubliniec /Tczew (magistrala kolejowa nr 131), na której usytuowany jest dworzec kolejowy Miasteczko Śląskie. Transport zbiorowy oparty na połączeniach kolejowych stanowi obecnie marginalne znaczenie w obsłudze przejazdów mieszkańców gminy. Na terenie gminy funkcjonuje komunikacja autobusowa organizowana przez MZKP oraz połączenia realizowane przez PKS. Przez południowo zachodnią część gminy przebiega droga krajowa nr 78 relacji Chałupki Gliwice Tarnowskie Góry Zawiercie Chmielnik, która nie wywiera bezpośrednich implikacji w zakresie obsługi potrzeb przewozowych mieszkańców. Przez obszar gminy przebiegają także dwie drogi wojewódzkie i pięć dróg powiatowych: DW 908, relacji Częstochowa Tarnowskie Góry, DW 912, relacji Miasteczko Śląskie Świerklaniec. nr 3241 S, nr 3252 S, nr 3253 S, nr 3256 S, nr 3257 S 4. Studium w zakresie kierunków rozwoju miasta w ujęciu poszczególnych jednostek struktury przestrzennej wydziela, ze względu na specyfikę obszaru huty, dodatkową jednostkę monofunkcyjną pod nazwą Huta. W ramach wymienionego podziału, ustalono następujące funkcje dla poszczególnych jednostek: Miasteczko Śląskie główny ośrodek usługowy i mieszkaniowy, funkcje uzupełniające: wytwórczo usługowe i rekreacyjno sportowe, Żyglin i Żyglinek funkcje mieszkaniowe i usługowe, Bibiela funkcja mieszkaniowa, uzupełniająco - usługowa, w tym w zakresie rekreacji i wypoczynku, Brynica funkcja mieszkaniowa, uzupełniająco wytwórczo usługowa, Huta funkcja wytwórczo usługowa. Zgodnie z treścią dokumentu zakłada się stworzenie w oparciu o dworzec kolejowy, lokalnego zintegrowanego punktu przesiadkowego. Pozwoli to na zwiększenie roli połączeń 4 Wykaz dróg powiatowych, Zarząd Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach, dokument elektroniczny: 17

18 kolejowych w obsłudze podróży do Tarnowskich Gór oraz Katowic. W zakresie tematyki komunikacji autobusowej organizowanej przez MZKP, uznano rozkład tras i przystanków za wystarczający dla zapewnienia podstawowej obsługi potoków pasażerskich. W okresie letnim, ze względu na zwiększenie potoków pasażerskich w kierunku Zalewu Nakło Chechło, postuluje się zwiększenie pojemności taboru obsługującego połączenia w relacji Tarnowskie Góry Miasteczko Śląskie Tarnowskie Góry. W pozostałych relacjach ze względu na liczbę pasażerów rekomenduje się wykorzystanie poza godzinami szczytowymi taboru nisko pojemnego (do 20 osób), a uzyskane z tego tytułu oszczędności przeznaczyć na zwiększenie częstotliwości kursowania autobusów, szczególnie na liniach międzydzielnicowych. Gmina Mierzęcice 5 : Gmina Mierzęcice jest gminą wiejską położoną w powiecie będzińskim. Od północnego wschodu graniczy z gminą Siewierz, od południa z gminą Psary, od południowego zachodu z gminą Bobrowniki i od zachodu z gminą Ożarowice. Transport zbiorowy na terenie gminy realizowany jest przez komunikację miejską organizowaną przez MZKP. Zauważa się, że przebieg linii MZKP oraz rozmieszczenie przystanków zapewnia dostępność komunikacyjną z praktycznie całego zainwestowanego obszaru gminy. Na terenie gminy zlokalizowana jest część obszaru Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach, obsługującego połączenia w ruchu pasażerskim: krajowym i międzynarodowym oraz przewozy cargo. Przez teren gminy przebiegają: droga ekspresowa S1 łącząca MPL Katowice z drogą krajową nr 1, droga krajowa nr 78 relacji Chałupki Gliwice Tarnowskie Góry Zawiercie Chmielnik oraz droga wojewódzka nr 913, która na obszarze Mierzęcic funkcjonuje jako dojazd do lotniska w Pyrzowicach. Układ drogowy uzupełniają drogi powiatowe: nr 3204 S, nr 3205 S, nr 3206 S, nr 3208 S, nr 4715 S, nr 4719 S, nr 4745 S, nr 4746 S, nr 4747 S, nr 4748 S, nr 4756 S, nr 4758 S, nr 4759 S, nr 4760 S, nr 4761 S, nr 4793 S, nr 4810 S, nr 4811S 6. W zakresie kierunków rozwoju transportu zbiorowego, zakłada się wykorzystanie do obsługi połączeń autobusowych taboru o niskiej pojemności. Jako atut takiego rozwiązania 5 Opracowano na podstawie: Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mierzęcice, Załącznik nr 1 do Uchwały Nr V/ Rady Gminy Mierzęcice z dnia 23 lutego 2011 r. 6 Wykaz dróg powiatowych, Powiatowy Zarząd Dróg w Będzinie, dokument elektroniczny 18

19 wskazuje się: większą elastyczność w dostosowaniu do zmieniających się potrzeb przewozowych, mniejsze wymagania w zakresie technicznych parametrów tras drogowych oraz niższe koszty funkcjonowania. Gmina Ożarowice: Gmina Ożarowice jest gminą miejską położoną na wschodnim krańcu powiatu tarnogórskiego. Gmina od zachodu graniczy z gminą Świerklaniec, od północy z gminami: Miasteczko Śląskie, Woźniki (powiat lubliniecki), Koziegłowy (powiat myszkowski), od wschodu z gminą Siewierz (powiat będziński) oraz od południa z gminami: Bobrowniki i Mierzęcice. Na obszarze gminy znajduje się siedem sołectw: Celiny, Niezdara, Ossy, Ożarowice, Pyrzowice, Tąpkowice oraz Zdenek. System transportu zbiorowego na obszarze gminy opiera się na połączeniach autobusowych organizowanych przez MZKP. Obecnie nie są realizowane pasażerskie przewozy kolejowe, a linia relacji Tarnowskie Góry Siewierz Zawiercie ulega postępującej degradacji. W związku z dynamicznym rozwojem MPL Katowice położonego w zasadniczej części na obszarze gminy Ożarowice (sołectwo Pyrzowice) trwają prace nad stworzeniem połączenia kolejowego pomiędzy lotniskiem, a obszarem aglomeracji górnośląskiej. W przypadku realizacji inwestycji, port będzie pełnił funkcję multimodalnego węzła przesiadkowego zapewniającego połączenia lotnicze w wymiarze krajowym oraz międzynarodowym. Dynamiczny rozwój portu, jak również otaczającej go infrastruktury służy kreowaniu nowych miejsc pracy. W konsekwencji pojawia się konieczność zapewnienia obsługi tego obszaru poprzez system komunikacji miejskiej realizujący połączenia autobusowe z gminami MZKP. Gmina Ożarowice charakteryzuje się dobrze rozwiniętym układem połączeń drogowych: przez jej obszar przebiega autostrada A1 łącząca Pyrzowice z węzłem Sośnica, droga ekspresowa S1 oraz droga krajowa nr 78. Układ drogowy uzupełniają drogi powiatowe: nr 3200 S, nr 3201 S, nr 3202 S, nr 3203 S, nr 3204 S, nr 3205 S, nr 3206 S, nr 3207 S, nr 3208 S, nr 3210 S, nr 3236 S, nr 3238 S, nr 3241 S 7. Gmina Świerklaniec 8 : 7 Wykaz dróg powiatowych, Zarząd Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach, dokument elektroniczny: 8 Opracowano na podstawie: Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Świerklaniec, Świerklaniec 2012 r. 19

20 Gmina Świerklaniec jest gminą wiejską położoną w powiecie tarnogórskim. Gmina od zachodu graniczy z gminą Tarnowskie Góry, od północy z gminą Miasteczko Śląskie, od wschodu z gminami Ożarowice i Bobrowniki oraz od południa z gminą Piekary Śląskie. W skład gminy Świerklaniec wchodzą cztery jednostki administracyjne: Świerklaniec, Orzech, Nakło, Nowe Chechło. Transport zbiorowy na terenie gminy realizowany jest przez komunikację miejską organizowaną przez MZKP oraz połączenia realizowane przez PKS. Zauważa się, że przebieg linii MZKP oraz rozmieszczenie przystanków zapewnia dostępność komunikacyjną z praktycznie całego zainwestowanego obszaru gminy. Przewozy PKS organizowane są w relacji Tarnowskie Góry Zawiercie. Przez teren gminy przebiegają: droga krajowa nr 78 relacji Chałupki Gliwice Tarnowskie Góry Zawiercie Chmielnik oraz droga wojewódzka nr 911. Układ drogowy uzupełniają drogi powiatowe: nr 3241 S, nr 3242 S, nr 3243 S, nr 3244 S, nr 3245 S 9. Ze względu na dodatnie saldo migracji w gminie Świerklaniec, planowany jest rozwój terenów przeznaczonych na zabudowę mieszkaniową. W powiązaniu z rosnącym wskaźnikiem motoryzacji w regionie, oferta przewozowa powinna uwzględniać planowane inwestycje mieszkaniowe, aby uniknąć kongestii, zwłaszcza w porach szczytu. Gmina Tarnowskie Góry 10 : Gmina Tarnowskie Góry jest siedzibą władz powiatu tarnogórskiego (położona w jego centralnej części), usytuowaną na północnym krańcu aglomeracji górnośląskiej. Gmina Tarnowskie Góry graniczy od wschodu z gminą Zbrosławice, od północnego wschodu z gminą Tworóg, od północnego zachodu z gminą Miasteczko Śląskie, od zachodu z gminą Świerklaniec i od południa z gminami Radzionków i Bytom. W strukturze przestrzennej gminy wyróżnia się następujące dzielnice: Śródmieście, Lasowice, Osada Jana, Bobrowniki, Repty Śląskie, Stare Tarnowice, Opatowice, Rybna, Strzybnica, Pniowiec i Sowice. 9 Wykaz dróg powiatowych, Zarząd Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach, dokument elektroniczny: 10 Opracowano na podstawie: Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Tarnowskie Góry Opatowice, Rybna, Strzybnica, Pniowiec, Sowice, Część Lasowic na Północ od Ulicy Częstochowskiej i Terenów Leśnych TOM I/II, Załącznik nr I do Uchwały nr XXVI/315/2012 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia r. 20

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 29 stycznia 2013 r. Poz. 1018 UCHWAŁA NR 16/VI/2012 ZGROMADZENIA MIĘDZYGMINNEGO ZWIĄZKU KOMUNIKACJI PASAŻERSKIEJ W TARNOWSKICH GÓRACH z dnia 18 grudnia

Bardziej szczegółowo

OGRANICZENIA W KURSOWANIU AUTOBUSÓW NA LINIACH MZKP w dniach 23.12.2015r. - 06.01.2016r.

OGRANICZENIA W KURSOWANIU AUTOBUSÓW NA LINIACH MZKP w dniach 23.12.2015r. - 06.01.2016r. MIĘDZYGMINNY ZWIĄZEK KOMUNIKACJI PASAŻERSKIEJ w Tarnowskich Górach 42-600Tarnowskie Góry, ul. Pokoju 1 Tel. +32 285-28-85 OGRANICZENIA W KURSOWANIU AUTOBUSÓW NA LINIACH MZKP w dniach 23.12.2015r. - 06.01.2016r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI 56 000 biletów na 56 urodziny Śląskiego Wesołego Miasteczka (zwany dalej: Regulaminem)

REGULAMIN PROMOCJI 56 000 biletów na 56 urodziny Śląskiego Wesołego Miasteczka (zwany dalej: Regulaminem) REGULAMIN PROMOCJI 56 000 biletów na 56 urodziny Śląskiego Wesołego Miasteczka (zwany dalej: Regulaminem) I. Postanowienia ogólne 1. Promocja 56 000 biletów na 56 urodziny Śląskiego Wesołego Miasteczka

Bardziej szczegółowo

POLITYKA TRANSPORTOWA MIASTA KRAKOWA W KONTEKŚCIE KRAKOWSKIEGO OBSZARU MTEROPOLITALNEGO

POLITYKA TRANSPORTOWA MIASTA KRAKOWA W KONTEKŚCIE KRAKOWSKIEGO OBSZARU MTEROPOLITALNEGO POLITYKA TRANSPORTOWA MIASTA KRAKOWA W KONTEKŚCIE KRAKOWSKIEGO OBSZARU MTEROPOLITALNEGO Wizja rozwoju Krakowa KRAKÓW MIASTEM OBYWATELSKIM, ZAPEWNIAJĄCYM WYSOKĄ JAKOŚĆ ŻYCIA MIESZKAŃCÓW I ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ-EUROPEJSKĄ

Bardziej szczegółowo

Organizacja transportu publicznego

Organizacja transportu publicznego Organizacja transportu publicznego Jędrzej Gadziński Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM w Poznaniu Projekt częściowo finansowany przez Unię Europejską w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA TRANSPORTU PUBLICZNEGO W METROPOLII STAN ISTNIEJĄCY I KIERUNKI ROZWOJU

ORGANIZACJA TRANSPORTU PUBLICZNEGO W METROPOLII STAN ISTNIEJĄCY I KIERUNKI ROZWOJU I FORUM TRANSPORTU AGLOMERACYJNEGO PLAN TRANSPORTOWY W USTAWIE O PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM WARSZAWA 25.11.2009 r. ORGANIZACJA TRANSPORTU PUBLICZNEGO W METROPOLII GÓRNOŚLĄSKIEJ STAN ISTNIEJĄCY I

Bardziej szczegółowo

Projekt Planu Transportowego Województwa Śląskiego

Projekt Planu Transportowego Województwa Śląskiego Projekt Planu Transportowego Województwa Śląskiego Sejmik Województwa Śląskiego Załącznik 1 Rysunki i tabele 2015 Spis rysunków i tabel 1. RYSUNEK 01 Gęstość zaludnienia w powiatach 2. RYSUNEK 02 Struktura

Bardziej szczegółowo

Centrum Komunikacyjne w Legionowie

Centrum Komunikacyjne w Legionowie Centrum Komunikacyjne w Legionowie Legionowo, 2012 1 Dworzec kolejowy w Legionowie pierwsze koncepcje Konsekwentnie od kilku lat miasto Legionowo poszukuje najlepszych rozwiązań w zakresie usprawnienia

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU SYSTEMU TRANSPORTU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO. PAŹDZIERNIK 2013 r.

STRATEGIA ROZWOJU SYSTEMU TRANSPORTU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO. PAŹDZIERNIK 2013 r. 1 STRATEGIA ROZWOJU SYSTEMU TRANSPORTU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO PAŹDZIERNIK 2013 r. CEL 2 z 17 CELEM OPRACOWANIA DOKUMENTU JEST STWORZENIE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM EFEKTYWNEGO SYSTEMU TRANSPORTU UMOŻLIWIAJĄCEGO:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... 2012 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... 2012 r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE z dnia... 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Subcentrum Południe w Katowicach Na podstawie

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N odznaki krajoznawczo - turystycznej Krajoznawca Turysta Ziemi Tarnogórskiej

R E G U L A M I N odznaki krajoznawczo - turystycznej Krajoznawca Turysta Ziemi Tarnogórskiej R E G U L A M I N odznaki krajoznawczo - turystycznej Krajoznawca Turysta Ziemi Tarnogórskiej I. Postanowienia ogólne 1. Odznaka Krajoznawca-Turysta Ziemi Tarnogórskiej ustanowiona została przez Zarząd

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia Szczegółowa specyfikacja techniczna

Opis przedmiotu zamówienia Szczegółowa specyfikacja techniczna Załącznik nr 9 do SIWZ Załącznik nr 1 do umowy Opis przedmiotu zamówienia Szczegółowa specyfikacja techniczna 1. Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie studium rozwoju systemów

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA INWESTYCJI DROGOWYCH W ZAŁOŻENIACH PROJEKTU PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. WIELKOPOLSKA 2020+

REALIZACJA INWESTYCJI DROGOWYCH W ZAŁOŻENIACH PROJEKTU PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. WIELKOPOLSKA 2020+ REALIZACJA INWESTYCJI DROGOWYCH W ZAŁOŻENIACH PROJEKTU PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. WIELKOPOLSKA 2020+ TOMASZ KUŹNIAR WIELKOPOLSKIE BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

Bardziej szczegółowo

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie miasta Bytomia, miasta Piekary Śląskie i powiatu tarnogórskiego za rok 2013

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie miasta Bytomia, miasta Piekary Śląskie i powiatu tarnogórskiego za rok 2013 Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie miasta Bytomia, miasta Piekary Śląskie i powiatu tarnogórskiego za rok 2013 Bytom 2014 Wstęp Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

Bardziej szczegółowo

Stanowisko Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów z dnia 25 października 2013 r.

Stanowisko Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów z dnia 25 października 2013 r. Stanowisko Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów z dnia 25 października 2013 r. w sprawie: projektu Strategii Rozwoju Systemu Transportu Województwa Śląskiego Zarząd Śląskiego Związku Gmin i Powiatów

Bardziej szczegółowo

NOWA GALERIA HANDLOWA W CENTRUM PRUSZCZA GDAŃSKIEGO

NOWA GALERIA HANDLOWA W CENTRUM PRUSZCZA GDAŃSKIEGO NOWA GALERIA HANDLOWA W CENTRUM PRUSZCZA GDAŃSKIEGO 4000m 2 POWIERZCHNI HANDLOWEJ Mamy przyjemność zaoferować Państwu powierzchnię komercyjną w obiekcie typu convenience, którego lokalizacja znajduję się

Bardziej szczegółowo

Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Miejskiej Mielec

Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Miejskiej Mielec Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Miejskiej Mielec Mielec, 18.07.2014 r. Podstawy prawne Ustawa z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

W kierunku zrównoważonej mobilności Warszawy

W kierunku zrównoważonej mobilności Warszawy Seminarium Jakośd powietrza a ochrona klimatu synergia działao W kierunku zrównoważonej mobilności Warszawy dr inż. Andrzej Brzeziński 9 czerwca 2015 r Ministerstwo Środowiska WSTĘP 1) WSTĘP- STRATEGIE

Bardziej szczegółowo

PLAN TRANSPORTOWY PROCES PRZYGOTOWANIA, CEL I ZAKRES W OCENIE EKSPERTÓW

PLAN TRANSPORTOWY PROCES PRZYGOTOWANIA, CEL I ZAKRES W OCENIE EKSPERTÓW PLAN TRANSPORTOWY PROCES PRZYGOTOWANIA, CEL I ZAKRES W OCENIE EKSPERTÓW Andrzej Brzeziński Konferencja Naukowo Techniczna SITK RP Oddział w Warszawie Cel opracowania Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego

Bardziej szczegółowo

Planistyka Gospodarka Przestrzenna, Transport i Infrastruktura Techniczna

Planistyka Gospodarka Przestrzenna, Transport i Infrastruktura Techniczna BYDGOSKI OBSZAR FUNKCJONALNY Inwestycje kluczowe do realizacji do roku 2020 Zespół nr I Planistyka Gospodarka Przestrzenna, Transport i Infrastruktura Techniczna mgr inŝ. Maciej Gust Bydgoszcz, listopad

Bardziej szczegółowo

Prezentacja projektu: Logistyka Bytom. GC Investment, Katowice, 2014

Prezentacja projektu: Logistyka Bytom. GC Investment, Katowice, 2014 Prezentacja projektu: Logistyka Bytom GC Investment, Katowice, 2014 1 Lokalizacja: Górny Śląsk Powierzchnia: 1 218 km 2 Liczba ludności: 1 978,6 tys. Najatrakcyjniejszy subregion w Polsce - wg. raportu

Bardziej szczegółowo

Plany inwestycyjne Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach

Plany inwestycyjne Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach Plany inwestycyjne Zarządu Dróg Wojewódzkich Zbigniew Tabor Katowice, 15 października 2015 r. Plan rozbudowy dróg wojewódzkich w województwie śląskim Załącznik nr 1 do Uchwały nr 742 / 35 / V / 2015 Zarządu

Bardziej szczegółowo

Wrocław, Kiełczowska/Mirkowska

Wrocław, Kiełczowska/Mirkowska Wrocław, Kiełczowska/Mirkowska PREZENTACJA NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ POD ZABUDOWĘ USŁUGOWĄ MIASTO WROCŁAW Wrocław miasto na prawach powiatu w południowo-zachodniej Polsce, siedziba władz województwa

Bardziej szczegółowo

Rozdział 03. Ogólny opis gminy

Rozdział 03. Ogólny opis gminy ZZAAŁŁO ŻŻEENNIIAA DDO PPLLAANNUU ZZAAO PPAATTRRZZEENNIIAA W CCIIEEPPŁŁO,,, EENNEERRGIIĘĘ EELLEEKTTRRYYCCZZNNĄĄ II PPAALLIIWAA GAAZZOWEE MIIAASSTTAA DDĘĘBBIICCAA Rozdział 03 Ogólny opis gminy X-2796.03

Bardziej szczegółowo

Rozwój metropolitalnego układu transportowego

Rozwój metropolitalnego układu transportowego Rozwój metropolitalnego układu transportowego Wnioski z analiz diagnostycznych do Strategii Transportu i Mobilności Lech Michalski Politechnika Gdańska Horyzont 2020 Plany transportowe (Gdańsk, Gdynia,

Bardziej szczegółowo

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie miasta Bytomia, miasta Piekary Śląskie i powiatu tarnogórskiego za rok 2012

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie miasta Bytomia, miasta Piekary Śląskie i powiatu tarnogórskiego za rok 2012 Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie miasta Bytomia, miasta Piekary Śląskie i powiatu tarnogórskiego za rok 2012 Bytom 2013 Wstęp Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚĆ SYSTEMU TRANSPORTOWEGO W AGLOMERACJI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

EFEKTYWNOŚĆ SYSTEMU TRANSPORTOWEGO W AGLOMERACJI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Centrum Targowo-Konferencyjne Expo Silesia w Sosnowcu 17 18 kwietnia 2012 1 EFEKTYWNOŚĆ SYSTEMU TRANSPORTOWEGO W AGLOMERACJI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 2 CELEM GENERALNYM dla Województwa Śląskiego JEST stworzenie

Bardziej szczegółowo

ZMIANY DEMOGRAFICZNE ZACHODZĄCE W WARSZAWIE I JEJ STREFIE PODMIEJSKIEJ PO TRANSFORMACJI USTROJOWEJ W 1989 ROKU

ZMIANY DEMOGRAFICZNE ZACHODZĄCE W WARSZAWIE I JEJ STREFIE PODMIEJSKIEJ PO TRANSFORMACJI USTROJOWEJ W 1989 ROKU ZMIANY DEMOGRAFICZNE ZACHODZĄCE W WARSZAWIE I JEJ STREFIE PODMIEJSKIEJ PO TRANSFORMACJI USTROJOWEJ W 1989 ROKU DR INŻ. ARCH. MAŁGORZATA DENIS, DR INŻ. ARCH. ANNA MAJEWSKA, MGR INŻ. AGNIESZKA KARDAŚ Politechnika

Bardziej szczegółowo

KRZYSZTOF GASIDŁO Politechnika Śląska REGIONALNE PRZESTRZENIE PUBLICZNE I MIESZKALNICTWO

KRZYSZTOF GASIDŁO Politechnika Śląska REGIONALNE PRZESTRZENIE PUBLICZNE I MIESZKALNICTWO KRZYSZTOF GASIDŁO Politechnika Śląska REGIONALNE PRZESTRZENIE PUBLICZNE I MIESZKALNICTWO Regionalne Forum Rozwoju Województwa Śląskiego Katowice 2008 Cele województwa w kształtowaniu przestrzeni publicznych:

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNEJ DLA POTRZEB BUDOWY KOMPLEKSU SPORTOWEGO PRZY UL. ASNYKA W KATOWICACH

OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNEJ DLA POTRZEB BUDOWY KOMPLEKSU SPORTOWEGO PRZY UL. ASNYKA W KATOWICACH OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNEJ DLA POTRZEB BUDOWY KOMPLEKSU SPORTOWEGO PRZY UL. ASNYKA W KATOWICACH LOKALIZACJA TERENÓW SPORTOWYCH W SKALI MIASTA Opracowywany obszar graniczy od

Bardziej szczegółowo

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie miasta Bytomia, miasta Piekary Śląskie i powiatu tarnogórskiego za rok 2014

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie miasta Bytomia, miasta Piekary Śląskie i powiatu tarnogórskiego za rok 2014 Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie miasta Bytomia, miasta Piekary Śląskie i powiatu tarnogórskiego za rok 2014 Bytom 2015 Wstęp Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

Bardziej szczegółowo

09. Zakres współpracy z innymi gminami

09. Zakres współpracy z innymi gminami 09. Zakres współpracy z innymi gminami 9 Zakres współpracy z innymi gminami... 2 9.1 Pisma odnośnie współpracy między gminami w zakresie zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe... 2

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek

Prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek Prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek Integracja terytorialna Obszar funkcjonalny Poznania Integracja instytucjonalna Samorządy 3 szczebli, instytucje, organizacje działające na obszarze Metropolii Koncepcja

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY Z LISTY PODSTAWOWEJ PROGRAMU ROZWOJU SUBREGIONU CENTRALNEGO lp NAZWA PROJEKTU BENEFICJENCI DZIAŁANIE 2.1. INFRASTRUKTURA SPOŁECZEŃSTWA

PROJEKTY Z LISTY PODSTAWOWEJ PROGRAMU ROZWOJU SUBREGIONU CENTRALNEGO lp NAZWA PROJEKTU BENEFICJENCI DZIAŁANIE 2.1. INFRASTRUKTURA SPOŁECZEŃSTWA PROJEKTY Z LISTY PODSTAWOWEJ PROGRAMU ROZWOJU SUBREGIONU CENTRALNEGO lp NAZWA PROJEKTU BENEFICJENCI DZIAŁANIE 2.1. INFRASTRUKTURA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO 1. SilesiaNet budowa społeczeństwa informacyjnego

Bardziej szczegółowo

Regietów, 20 stycznia 2010

Regietów, 20 stycznia 2010 OPRACOWANIE STRATEGII ROZWOJU TRANSPORTU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2010-2030 2030 Regietów, 20 stycznia 2010 PLAN PREZENTACJI Część I: Rola Strategii Rozwoju Transportu w planowaniu systemu transportowego

Bardziej szczegółowo

PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO SPIS TABLIC:

PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO SPIS TABLIC: SPIS TABLIC: Tablica 1 Prognoza demograficzna dla województwa pomorskiego na lata 2005 2030... 76 Tablica 2 UŜytki rolne w województwie pomorskim wg klas bonitacyjnych gleb w 2000 r.... 90 Tablica 3 Warunki

Bardziej szczegółowo

Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych w ramach RPO WL lista rezerwowa

Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych w ramach RPO WL lista rezerwowa Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych w ramach RPO WL lista rezerwowa Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Lp. Nazwa projektu / zakres projektu* Oś Priorytetowa

Bardziej szczegółowo

Analiza wpływu południowej obwodnicy Olsztyna oraz budowanej linii tramwajowej na ruch samochodowy w mieście oraz na planowane inwestycje drogowe

Analiza wpływu południowej obwodnicy Olsztyna oraz budowanej linii tramwajowej na ruch samochodowy w mieście oraz na planowane inwestycje drogowe Analiza wpływu południowej obwodnicy Olsztyna oraz budowanej linii tramwajowej na ruch samochodowy w mieście oraz na planowane inwestycje drogowe Michał Beim Piotr Cupryjak Plan wystąpienia 1. Założenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia r. Projekt DRUK Nr... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia... 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ożarów Mazowiecki

Bardziej szczegółowo

Szymala Kierunki rozwoju przestrzennego Wałbrzycha i jego powiązań Wałbrzych, 9 grudnia 2011 Historyczne dokumenty planistyczne: MIEJSCOWY PLAN OGÓLNY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO ZESPOŁU MIEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

OFERTA INWESTYCYJNA: RADZIONKÓW, UL. DŁUGA/EUROPEJSKA GRUNT POD BUDOWĘ STACJI BENZYNOWEJ

OFERTA INWESTYCYJNA: RADZIONKÓW, UL. DŁUGA/EUROPEJSKA GRUNT POD BUDOWĘ STACJI BENZYNOWEJ OFERTA INWESTYCYJNA: RADZIONKÓW, UL. DŁUGA/EUROPEJSKA GRUNT POD BUDOWĘ STACJI BENZYNOWEJ GC Investment S. A. 40-606 Katowice ul. Kolejowa 54 Tel.: (032) 603 85 70 Fax: (032) 603 85 71 mail: gcinvest@gcinvest.pl

Bardziej szczegółowo

WYZWANIA WSPÓŁCZESNEJ URBANISTYKI

WYZWANIA WSPÓŁCZESNEJ URBANISTYKI WYZWANIA WSPÓŁCZESNEJ URBANISTYKI W KREACJI MIASTA PRZYJAZNEGO MIESZKAŃCOM Konferencja: Rozwój metropolitalnego układu komunikacyjnego w Gdańsku Gdańsk, 23 marca 2015 r. arch. Marek Piskorski Dyrektor

Bardziej szczegółowo

OSADA GENCZ OFERTA SPRZEDAŻY GRUNTÓW POD ZABUDOWĘ MIEJSCOWOŚĆ KOMOROWICE GMINA ŻÓRAWINA. POLKOWICE 2016 r.

OSADA GENCZ OFERTA SPRZEDAŻY GRUNTÓW POD ZABUDOWĘ MIEJSCOWOŚĆ KOMOROWICE GMINA ŻÓRAWINA. POLKOWICE 2016 r. OSADA GENCZ OFERTA SPRZEDAŻY GRUNTÓW POD ZABUDOWĘ MIEJSCOWOŚĆ KOMOROWICE GMINA ŻÓRAWINA POLKOWICE 2016 r. Zespół gruntów pod zabudowę jest składową projektu Osada Gencz rozpoczętego przez firmę Korporacja

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU TRANSPORTU DO 2020 (z perspektywą do 2030 roku) Warszawa, dnia 14 kwietnia 2011 r.

STRATEGIA ROZWOJU TRANSPORTU DO 2020 (z perspektywą do 2030 roku) Warszawa, dnia 14 kwietnia 2011 r. STRATEGIA ROZWOJU TRANSPORTU DO 2020 (z perspektywą do 2030 roku) Warszawa, dnia 14 kwietnia 2011 r. AGENDA MIEJSCE STRATEGII ROZWOJU TRANSPORTU (SRT) W SYSTEMIE ZINTEGROWANYCH STRATEGII ROZWOJU KRAJU

Bardziej szczegółowo

OFERTA NAJMU POWIERZCHNI GALERIA HANDLOWA STARA CEGIELNIA KNURÓW, ULICA 1 MAJA 74

OFERTA NAJMU POWIERZCHNI GALERIA HANDLOWA STARA CEGIELNIA KNURÓW, ULICA 1 MAJA 74 OFERTA NAJMU POWIERZCHNI GALERIA HANDLOWA STARA CEGIELNIA KNURÓW, ULICA 1 MAJA 74 DOŁĄCZ DO NASZYCH NAJEMCÓW! e-mail: biuro@dlinvest.pl tel.: +48 32 253 00 95 LOKALIZACJA Knurów wchodzi w skład Konurbacji

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr LXIII/1483/06 Rady Miasta Katowice. z dnia 31 lipca 2006 r.

Uchwała nr LXIII/1483/06 Rady Miasta Katowice. z dnia 31 lipca 2006 r. Uchwała nr LXIII/1483/06 Rady Miasta Katowice z dnia 31 lipca 2006 r. w sprawie uchwalenia zmian Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice dla 6 terenów położonych

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo rowerzysty działania Dolnośląskiej Polityki Rowerowej 2014-2020

Bezpieczeństwo rowerzysty działania Dolnośląskiej Polityki Rowerowej 2014-2020 Samorządowa jednostka organizacyjna Bezpieczeństwo rowerzysty działania Dolnośląskiej Polityki Rowerowej 2014-2020 INSTYTUT ROZWOJU TERYTORIALNEGO 1 Plan prezentacji: 1. Informacje o projekcie DPR 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Przejście od planów transportowych do Planów Zrównoważonej Mobilności Miejskiej

Przejście od planów transportowych do Planów Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dr Katarzyna HEBEL Prof. dr hab. Olgierd WYSZOMIRSKI Conference Baltic Sea Region advancing towards Sustainable Urban Mobility Planning Gdynia 22-24th of October 2014 Przejście od planów transportowych

Bardziej szczegółowo

MIASTO WODZISŁAW ŚLĄSKI

MIASTO WODZISŁAW ŚLĄSKI MIASTO WODZISŁAW ŚLĄSKI Pakiet informacyjny Wodzisław Śląski, listopad 2015 r. 1 Spis treści 1. Krótka informacja o Mieście Wodzisław Śląski... 2 1.1 Nazwa i adres Zamawiającego wraz z numerami telefonów...

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Gminy Strzelce Opolskie

Charakterystyka Gminy Strzelce Opolskie AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE W GMINIE STRZELCE OPOLSKIE Część 03 Charakterystyka Gminy Strzelce Opolskie W 869.03 2/9 SPIS TREŚCI 3.1

Bardziej szczegółowo

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa stanowi podstawowe narzędzie dla prowadzenia polityki przestrzennej w jego obszarze.

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa stanowi podstawowe narzędzie dla prowadzenia polityki przestrzennej w jego obszarze. Plan zagospodarowania przestrzennego województwa stanowi podstawowe narzędzie dla prowadzenia polityki przestrzennej w jego obszarze. Jej prowadzenie służy realizacji celu publicznego, jakim jest ochrona

Bardziej szczegółowo

3.7. Wytyczne w zakresie infrastruktury służącej integracji sieci transportowej

3.7. Wytyczne w zakresie infrastruktury służącej integracji sieci transportowej 3.7. Wytyczne w zakresie infrastruktury służącej integracji sieci transportowej 3.7.3. Ruch pieszy i transport zbiorowy Wytyczne w zakresie integracji ruchu pieszego z transportem zbiorowym dotyczą dwóch

Bardziej szczegółowo

1. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Miasto Świnoujście.

1. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Miasto Świnoujście. Załącznik Nr 1 do Uchwały. Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy Miasto Świnoujście wraz z oceną postępów w opracowywaniu planów miejscowych i programem ich sporządzania. I. Stan istniejący

Bardziej szczegółowo

Tadeusz Ferenc Prezydenta Miasta Rzeszowa

Tadeusz Ferenc Prezydenta Miasta Rzeszowa Fundusze Europejskie - dla rozwoju Polski Wschodniej Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic - prezentacja projektu i działań komplementarnych Tadeusz Ferenc Prezydenta

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/140/2015 RADY GMINY ZBROSŁAWICE. z dnia 28 października 2015 r.

UCHWAŁA NR XII/140/2015 RADY GMINY ZBROSŁAWICE. z dnia 28 października 2015 r. UCHWAŁA NR XII/140/2015 RADY GMINY ZBROSŁAWICE z dnia 28 października 2015 r. w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2016-2020 Na

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY Z LISTY REZERWOWEJ PROGRAMU ROZWOJU SUBREGIONU CENTRALNEGO

PROJEKTY Z LISTY REZERWOWEJ PROGRAMU ROZWOJU SUBREGIONU CENTRALNEGO PROJEKTY Z LISTY REZERWOWEJ PROGRAMU ROZWOJU SUBREGIONU CENTRALNEGO lp NAZWA PROJEKTU BENEFICJENCI DZIAŁANIE 2.1. INFRASTRUKTURA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO 1. Budowa szerokopasmowej sieci dla Gminy Dąbrowa

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE NR 2/16 WOJEWODY ŚLĄSKIEGO. z dnia 8 września 2016 r.

ROZPORZĄDZENIE NR 2/16 WOJEWODY ŚLĄSKIEGO. z dnia 8 września 2016 r. ROZPORZĄDZENIE NR 2/16 WOJEWODY ŚLĄSKIEGO w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatów gliwickiego, tarnogórskiego oraz miasta Gliwice Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 1, pkt

Bardziej szczegółowo

SEKTOROWY PLAN DZIAŁAŃ INFRASTRUKTURA DROGOWA I TRANSPORT ZBIOROWY

SEKTOROWY PLAN DZIAŁAŃ INFRASTRUKTURA DROGOWA I TRANSPORT ZBIOROWY SEKTOROWY PLAN DZIAŁAŃ INFRASTRUKTURA DROGOWA I TRANSPORT ZBIOROWY Projekt SIERPIEŃ 2014, WROCŁAW SPIS TREŚCI I. ANALIZA UWARUNKOWAŃ ROZWOJU MOF SŁUPSKA INFRASTRUKTURA DROGOWA I TRANSPORT ZBIOROWY...3

Bardziej szczegółowo

Komunikacyjny Związek Komunalny GOP w Katowicach

Komunikacyjny Związek Komunalny GOP w Katowicach Komunikacyjny Związek Komunalny GOP w Katowicach PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO DLA OBSZARU KOMUNIKACYJNEGO ZWIĄZKU KOMUNALNEGO GÓRNOŚLĄSKIEGO OKRĘGU PRZEMYSŁOWEGO NA LATA

Bardziej szczegółowo

Białystok jako ośrodek krajowy pełniący niektóre funkcje metropolitalne w Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju w perspektywie 20 lat

Białystok jako ośrodek krajowy pełniący niektóre funkcje metropolitalne w Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju w perspektywie 20 lat Białystok jako ośrodek krajowy pełniący niektóre funkcje metropolitalne w Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju w perspektywie 20 lat Toruń, 15-16 listopada 2012 r. dr Dariusz Piotrowski Joanna

Bardziej szczegółowo

Przedmiot: Transport publiczny PLANY ZÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO. Dr inż. Marcin Kiciński Zakład Systemów Transportowych

Przedmiot: Transport publiczny PLANY ZÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO. Dr inż. Marcin Kiciński Zakład Systemów Transportowych Przedmiot: Transport publiczny PLANY ZÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO Dr inż. Marcin Kiciński Zakład Systemów Transportowych Opracowanie na podstawie: mgr inż. Maciej BIEŃCZAK M.,

Bardziej szczegółowo

Cena 2.500.000 zł netto (vat 8%) Lokalizacja Chorzów ul. Strzelców Bytomskich 3

Cena 2.500.000 zł netto (vat 8%) Lokalizacja Chorzów ul. Strzelców Bytomskich 3 Oferta nr: 1278 Cena 2.500.000 zł netto (vat 8%) Lokalizacja Chorzów ul. Strzelców Bytomskich 3 Rodzaj nieruchomości Rodzaj zabudowy Powierzchnia użytkowa Powierzchnia działki Kamienica mieszkalno - usługowa

Bardziej szczegółowo

Katowice Ligocka. Oferta inwestycyjna

Katowice Ligocka. Oferta inwestycyjna Oferta inwestycyjna Katowice Ligocka Strona 1 1 O Katowicach Dziesiąte miasto w kraju pod względem ludności, 314 500 mieszkańców. Katowice leżą w centrum największej aglomeracji w Polsce 2,8 mln ludzi.

Bardziej szczegółowo

5. e-urząd. Zwiększenie zakresu usług świadczonych drogą Gmina Pilica

5. e-urząd. Zwiększenie zakresu usług świadczonych drogą Gmina Pilica PROJEKTY Z LISTY REZERWOWEJ PROGRAMU ROZWOJU SUBREGIONU CENTRALNEGO lp NAZWA PROJEKTU BENEFICJENCI DZIAŁANIE 2.1. INFRASTRUKTURA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO 1. Budowa szerokopasmowej sieci dla Gminy Dąbrowa

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XXVI/359/VII/2016 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 15 marca 2016r.

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XXVI/359/VII/2016 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 15 marca 2016r. UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XXVI/359/VII/2016 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 15 marca 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Sołacz część A w Poznaniu. 1. Teren objęty uchwałą,

Bardziej szczegółowo

Rys. 1 Powody korzystania z systemu P+R w aglomeracji Warszawskiej w latach 2010-2011 z wykorzystaniem linii kolejowych

Rys. 1 Powody korzystania z systemu P+R w aglomeracji Warszawskiej w latach 2010-2011 z wykorzystaniem linii kolejowych THE Głos Regionów Korzystanie z systemu Park and Ride 1. Wstęp Korzystanie z systemów typu Parkuj i jedź (P+R) cieszy się rosnącą popularnością wśród użytkowników systemu transportowego. Podróżowanie z

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT A. DANE OGÓLNE. Wg stanu na dzień: 31.12. 2008

TRANSPORT A. DANE OGÓLNE. Wg stanu na dzień: 31.12. 2008 TRANSPORT A. DANE OGÓLNE L.p. Powierzchnia zurbanizowana (zainwestowana) miasta/gminy [w km2] 1 Źródło informacji: urząd administracji samorządowej - jednostka d/s urbanistyki i architektury lub inna jednostka

Bardziej szczegółowo

Wrocław ulica Kolejowa 63-65 grunt zabudowany

Wrocław ulica Kolejowa 63-65 grunt zabudowany - NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Wrocław ulica Kolejowa 63-65 grunt zabudowany Powierzchnia gruntu: 22 982 m kw. Tytuł prawny do gruntu: prawo użytkowania wieczystego Przedmiot sprzedaży: Miejscowość Wrocław,

Bardziej szczegółowo

Polityka transportowa NOF Propozycja

Polityka transportowa NOF Propozycja Opracowanie Polityki transportowej nadmorskiego obszaru funkcjonalnego obejmującego Gminę Miasto Kołobrzeg, Polityka transportowa NOF Propozycja Opracowanie Polityki transportowej nadmorskiego obszaru

Bardziej szczegółowo

INWESTYCYJNE PLANY ROZWOJU KOMUNIKACJI W KRAKOWIE. Tadeusz Trzmiel, Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa Kraków, 19 października 2010 r.

INWESTYCYJNE PLANY ROZWOJU KOMUNIKACJI W KRAKOWIE. Tadeusz Trzmiel, Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa Kraków, 19 października 2010 r. INWESTYCYJNE PLANY ROZWOJU KOMUNIKACJI W KRAKOWIE Tadeusz Trzmiel, Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa Kraków, 19 października 2010 r. KRAKÓW MIASTO Z OGROMNYM POTENCJAŁEM Liczba mieszkańców - 755 tys.

Bardziej szczegółowo

1. Zasady rozwoju zintegrowanego systemu transportu miejskiego w Opolu elementy polityki transportowej miasta.

1. Zasady rozwoju zintegrowanego systemu transportu miejskiego w Opolu elementy polityki transportowej miasta. 1. Zasady rozwoju zintegrowanego systemu transportu miejskiego w Opolu elementy polityki transportowej miasta. Opole należy do grupy historycznie ukształtowanych miast europejskich, w których jedynym sprawdzonym

Bardziej szczegółowo

Jaworzno Elektryków. Opis nieruchomości:

Jaworzno Elektryków. Opis nieruchomości: Opis nieruchomości: Jaworzno Elektryków Strona 1 1) O Jaworznie Jaworzno jest miastem położonym we wschodniej części województwa śląskiego, na pograniczu regionów Górnego Śląska i Małopolski. miasta. Obecnie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.../20... r. RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia r.

UCHWAŁA NR.../20... r. RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia r. UCHWAŁA NR.../20... r. RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia...20... r. PROJEKT DRUK NR 3072 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Chodkiewicza

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Gminy Prudnik

Charakterystyka Gminy Prudnik AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE W GMINIE PRUDNIK Część 03 Charakterystyka Gminy Prudnik W 835.03 2/8 SPIS TREŚCI 3.1 Charakterystyka Gminy

Bardziej szczegółowo

POWIAT STARGARDZKI. tel./fax. + 48 91 48-04-800/48-04-801 www.powiatstargardzki.eu e-mail: starostwo@powiatstargardzki.pl

POWIAT STARGARDZKI. tel./fax. + 48 91 48-04-800/48-04-801 www.powiatstargardzki.eu e-mail: starostwo@powiatstargardzki.pl POWIAT STARGARDZKI Starostwo Powiatowe w Stargardzie Szczecińskim ul. Skarbowa 1, 73-110 Stargard Szczeciński tel./fax. + 48 91 48-04-800/48-04-801 www.powiatstargardzki.eu e-mail: starostwo@powiatstargardzki.pl

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA RUCHU W CENTRUM MIASTA KIELCE STREFA RUCHU USPOKOJONEGO. Konferencja Miasta przyjazne rowerom Kielce, 05.10.2006

ORGANIZACJA RUCHU W CENTRUM MIASTA KIELCE STREFA RUCHU USPOKOJONEGO. Konferencja Miasta przyjazne rowerom Kielce, 05.10.2006 ORGANIZACJA RUCHU W CENTRUM MIASTA KIELCE STREFA RUCHU USPOKOJONEGO Konferencja Miasta przyjazne rowerom Kielce, 05.10.2006 FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNA CHARAKTERYSTYKA ŚRÓDMIEŚCIA PołoŜenie centrum na tle

Bardziej szczegółowo

Transformacja. Miasta Katowice

Transformacja. Miasta Katowice Transformacja systemu transportowego Miasta Katowice Funkcjonujący system transportowy Miasta Katowice Uwarunkowania zewnętrzne Rejon węzła europejskich korytarzy transportowych sieci TEN-T Korytarz III:

Bardziej szczegółowo

WARSZAWA TRANSPORT. Polityka Transportowa Warszawy. Seminarium Jakość powietrza a ochrona klimatu synergia działań 09 czerwca 2015 r.

WARSZAWA TRANSPORT. Polityka Transportowa Warszawy. Seminarium Jakość powietrza a ochrona klimatu synergia działań 09 czerwca 2015 r. Polityka Transportowa Warszawy Seminarium Jakość powietrza a ochrona klimatu synergia działań 09 czerwca 2015 r. WARSZAWA TRANSPORT Tadeusz Bartosiński Biuro Drogownictwa i Komunikacji Urzędu m.st. Warszawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVI/1069/14 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie przyjęcia "Polityki Rowerowej Miasta Katowice"

UCHWAŁA NR XLVI/1069/14 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie przyjęcia Polityki Rowerowej Miasta Katowice UCHWAŁA NR XLVI/1069/14 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie przyjęcia "Polityki Rowerowej Miasta Katowice" Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Rozdział 03. Ogólny opis gminy

Rozdział 03. Ogólny opis gminy ZZAAŁŁO śśeenniiaa DDO PPLLAANNUU ZZAAO PPAATTRRZZEENNIIAA W CCIIEEPPŁŁO,,, EENNEERRGIIĘĘ EELLEEKTTRRYYCCZZNNĄĄ II PPAALLIIWAA GAAZZOWEE GMIINNYY SSTTRRZZEELLCCEE OPPOLLSSKIIEE Rozdział 03 Ogólny opis

Bardziej szczegółowo

Nowy przebieg drogi krajowej nr 91 odcinek Trasy Wschodniej od Pl. Daszyńskiego do ul. Grudziądzkiej w Toruniu

Nowy przebieg drogi krajowej nr 91 odcinek Trasy Wschodniej od Pl. Daszyńskiego do ul. Grudziądzkiej w Toruniu Nowy przebieg drogi krajowej nr 91 odcinek Trasy Wschodniej od Pl. Daszyńskiego do ul. Grudziądzkiej w Toruniu PLAN PREZENTACJI WSTĘP CZĘŚĆ I OPRACOWANIE URBANISTYCZNE Wnioski z przeprowadzonych analiz

Bardziej szczegółowo

Dąbrowa Górnicza - Śródmieście ZałoŜenia strategii rozwoju przestrzennego dzielnicy. Warsztaty Charette Sesja 3

Dąbrowa Górnicza - Śródmieście ZałoŜenia strategii rozwoju przestrzennego dzielnicy. Warsztaty Charette Sesja 3 Dąbrowa Górnicza - Śródmieście ZałoŜenia strategii rozwoju przestrzennego dzielnicy Warsztaty Charette Sesja 3 1 Organizatorzy warsztatów Miasto Dąbrowa Górnicza Śląski Związek Gmin i Powiatów 2 Program

Bardziej szczegółowo

Szybka Kolej Regionalna Tychy Dąbrowa Górnicza etap I Tychy Miasto Katowice

Szybka Kolej Regionalna Tychy Dąbrowa Górnicza etap I Tychy Miasto Katowice Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego realna odpowiedź na realne potrzeby Mapa projektów dofinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego znajduje się na stronie http://rpo.slaskie.pl/mapa/?wnioskodawca=miasto+tychy

Bardziej szczegółowo

Wszechstronna analiza możliwości przekształcenia lotniska sportowego w Gliwicach w lotnisko biznesowe

Wszechstronna analiza możliwości przekształcenia lotniska sportowego w Gliwicach w lotnisko biznesowe Wszechstronna analiza możliwości przekształcenia lotniska sportowego w Gliwicach w lotnisko biznesowe Anna Włodarczak Miasto Gliwice Konferencja końcowa projektu, Wrocław, 4 października 2011 www.viaregiaplus.eu

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA

ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE KSZTAŁTOWANIA SYSTEMU TRANSPORTOWEGO CENTRUM MIASTA Referat wprowadzający

WYTYCZNE KSZTAŁTOWANIA SYSTEMU TRANSPORTOWEGO CENTRUM MIASTA Referat wprowadzający IV KONFERENCJA NAUKOWO TECHNICZNA MIASTO I TRANSPORT 2010 WYTYCZNE KSZTAŁTOWANIA SYSTEMU TRANSPORTOWEGO CENTRUM MIASTA Referat wprowadzający MARIUSZ DUDEK Politechnika Krakowska 24 lutego 2010 Politechnika

Bardziej szczegółowo

PKP S.A. Łódzkie Forum Regionalne Transportu Publicznego. Wybrane zagadnienia związane z siecią linii kolejowych dużych prędkości w Polsce

PKP S.A. Łódzkie Forum Regionalne Transportu Publicznego. Wybrane zagadnienia związane z siecią linii kolejowych dużych prędkości w Polsce PKP S.A. Łódzkie Forum Regionalne Transportu Publicznego Wybrane zagadnienia związane z siecią linii kolejowych dużych prędkości w Polsce Marian Łukasiak Dyrektor Biura Strategii i Rozwoju PKP S.A. Łódź,

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Gminy Opalenica

Charakterystyka Gminy Opalenica AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY OPALENICA Część 03 Charakterystyka Gminy Opalenica W 854.03 2/9 SPIS TREŚCI 3.1 Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Marwałd 23 Lokal użytkowy nr 1. Nieruchomość na sprzedaż

Marwałd 23 Lokal użytkowy nr 1. Nieruchomość na sprzedaż Marwałd 23 Lokal użytkowy nr 1 Nieruchomość na sprzedaż PODSTAWOWE INFORMACJE Miejscowość Marwałd Ulica, nr budynku 23 Powierzchnia lokalu Lokal użytkowy nr 1 o łącznej powierzchni użytkowej 79,05 m kw.

Bardziej szczegółowo

Osie priorytetowe Gospodarka Innowacje Technologie Rozwój społeczeństwa informacyjnego Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej

Osie priorytetowe Gospodarka Innowacje Technologie Rozwój społeczeństwa informacyjnego Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej RPO WZ 2014-2020 Osie priorytetowe 1. Gospodarka Innowacje Technologie 2. Rozwój społeczeństwa informacyjnego 3. Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej 4. Dostosowanie do zmian klimatu 5. Rozwój naturalnego

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ - Pila ul. Wawelska grunt niezabudowany NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Powierzchnia gruntu: 4,9197 ha Położenie: Piła, ul. Wawelska Tytuł prawny: własność Kliknij i zlokalizuj na mapie Przedmiot sprzedaży: prawo

Bardziej szczegółowo

Program budowy linii dużych prędkości

Program budowy linii dużych prędkości Program budowy linii dużych prędkości zachodnia część województwa łódzkiego Jan Raczyński Dyrektor Centrum Kolei Dużych Prędkości PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Warta, 12.11.2010 Program budowy linii

Bardziej szczegółowo

Aglomeracja Opolska. obszar funkcjonalny Opola. Wspólnie osiągniemy więcej

Aglomeracja Opolska. obszar funkcjonalny Opola. Wspólnie osiągniemy więcej Aglomeracja Opolska obszar funkcjonalny Opola Wspólnie osiągniemy więcej Aglomeracja Opolska: płaszczyzna współpracy jednostek samorządu terytorialnego województwa opolskiego powstała: we wrześniu 2012r.

Bardziej szczegółowo

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. OFERTA INWESTYCYJNA Częściowo zabudowana nieruchomość o łącznej pow. 56.843 m 2 (tereny obiektów produkcyjnych) położona w Jaworznie w rejonie ul. Grunwaldzkiej - województwo

Bardziej szczegółowo

KONSEKWENCJA* jedyny klucz do sukcesu

KONSEKWENCJA* jedyny klucz do sukcesu KONSEKWENCJA* jedyny klucz do sukcesu www.wgospodarce.pl *logiczna ciągłość w działaniu; postępowanie oparte na ściśle określonych zasadach, zgodnie z powziętym planem; wytrwałość w dążeniu do osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

Analiza Powiatu Tarnogórskiego

Analiza Powiatu Tarnogórskiego RYNEK PRACY Analiza Powiatu Tarnogórskiego Powiat tarnogórski i jego gminy na tle Województwa Śląskiego w 2008 roku. Agencja Rozwoju Lokalnego AGROTUR S.A. 2009-12-31 1. INFORMACJE OGÓLNE Powiat tarnogórski

Bardziej szczegółowo

Integracja komunikacji miejskiej na. obszarze działania Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej

Integracja komunikacji miejskiej na. obszarze działania Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej Integracja komunikacji miejskiej na obszarze działania Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej Kamil Bujak Metropolitalny Związek Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej Bydgoszcz, 21-22 września

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO DYSKUSJI PANELOWEJ PROF. WOJCIECH SUCHORZEWSKI

WPROWADZENIE DO DYSKUSJI PANELOWEJ PROF. WOJCIECH SUCHORZEWSKI WPROWADZENIE DO DYSKUSJI PANELOWEJ PROF. WOJCIECH SUCHORZEWSKI Politechnika Warszawska Transport w miastach w polityce Temat miasta i transport we wszystkich dokumentach dot. polityki wybrane: UE: Biała

Bardziej szczegółowo

2012 3 2012 Analizy RCAS

2012 3 2012 Analizy RCAS 2012 3 2012 Analizy RCAS Regionalne Centrum Analiz Strategicznych Wydział Planowania Strategicznego i Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego DELIMITACJA METROPOLII I AGLOMERACJI ORAZ

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA MIASTA KATOWICE. Charakterystyka miasta

AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA MIASTA KATOWICE. Charakterystyka miasta AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA MIASTA KATOWICE Część 03 Charakterystyka miasta Katowice W-880.03 2/9 SPIS TREŚCI 3.1 Źródła informacji

Bardziej szczegółowo