PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO DLA MIĘDZYGMINNEGO ZWIĄZKU KOMUNIKACJI PASAŻERSKIEJ W TARNOWSKICH GÓRACH NA LATA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO DLA MIĘDZYGMINNEGO ZWIĄZKU KOMUNIKACJI PASAŻERSKIEJ W TARNOWSKICH GÓRACH NA LATA"

Transkrypt

1 PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO DLA MIĘDZYGMINNEGO ZWIĄZKU KOMUNIKACJI PASAŻERSKIEJ W TARNOWSKICH GÓRACH NA LATA TARNOWSKIE GÓRY KATOWICE 2013

2 Autorzy: Prof. UE dr hab. Robert Tomanek kierownik prac Mgr Grzegorz Krawczyk główny wykonawca Mgr Patryk Kostrzewski Mgr inż. Łukasz Kosobucki 2

3 SPIS TREŚCI Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla 1. Metodologia tworzenia planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego na obszarze Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach Cele planu Wizja planu Okres planowania Badania marketingowe transportu zbiorowego Źródła danych Determinanty rozwoju sieci publicznego transportu zbiorowego na terenie MZKP w Tarnowskich Górach Charakterystyka obszaru objętego planem Dokumenty strategiczne Zagospodarowanie przestrzenne Główne źródła ruchu Czynniki demograficzne Czynniki społeczno-gospodarcze Charakterystyka sieci komunikacyjnej, na której planowane jest wykonywanie przewozów o charakterze użyteczności publicznej Charakterystyka istniejącej sieci Charakterystyka planowanej sieci Ocena i prognoza potrzeb przewozowych Analiza potoków pasażerskich na sieci MZKP Prognoza popytu na usługi transportu zbiorowego Finansowanie usług przewozowych Preferencje dotyczące wyboru rodzaju środków transportu Organizacja rynku przewozów Zasady funkcjonowania rynku przewozów Kontraktowanie usług na rynku publicznego transportu zbiorowego Integracja usług transportu zbiorowego Pożądany standard usług przewozowych Organizacja systemu informacji pasażerskiej Kierunki rozwoju publicznego transportu zbiorowego Załącznik Kwestionariusz ankiety Spis rysunków Spis tablic

4 1. Metodologia tworzenia planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego na obszarze Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach 1.1. Cele planu Głównym celem niniejszego dokumentu jest zaplanowanie realizacji przewozów o charakterze użyteczności publicznej na terenie Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej (MZKP) w Tarnowskich Górach do roku 2023 w oparciu o zasadę zrównoważonego rozwoju transportu. W ramach realizacji postulatu zrównoważenia transportu, kluczowym elementem jest zapewnienie racjonalnego ekonomicznie i dostosowanego do potrzeb mieszkańców systemu transportu zbiorowego. Cele szczegółowe planu transportowego obejmują: identyfikację potrzeb przewozowych mieszkańców, zaplanowanie układu węzłów przesiadkowych, określenie zasad finansowania usług przewozowych, ustalenie zasad rynku organizacji przewozów, określenie organizacji systemu informacji pasażerskiej Wizja planu System transportowy MZKP powinien być oparty przede wszystkim na zasadzie zrównoważonej mobilności. W wymiarze ekonomicznym oznacza to prymat efektywności z uwzględnieniem kosztów zewnętrznych nad efektywnością opartą na rachunku kosztów własnych. W wymiarze organizacyjnym, transport zrównoważony oznacza mobilność, której podstawą jest transport zbiorowy. Takie podejście jest zgodne z wizją polityki transportowej Unii Europejskiej. Specyfika przestrzenna MZKP sugeruje relatywnie duży (a nawet dominujący) udział transportu indywidualnego w obsłudze potrzeb przewozowych. Zrównoważenie transportu 4

5 wymaga zatem integracji transportu zwłaszcza indywidualnego i zbiorowego. Racjonalne wydaje się zatem oparcie architektury systemu transportowego MZKP na takich, kluczowych elementach integracji transportu, jak: węzły transportowe, integrujące transport indywidualny z transportem zbiorowym (parkingi strategiczne oraz dworce transportu zbiorowego z parkingami dla samochodów osobowych), centra przesiadkowe transportu zbiorowego (w tym multimodalne), umożliwiające szybki transport zbiorowy do Tarnowskich Gór, główne centrum przesiadkowe w Tarnowskich Górach, umożliwiające podróże do centrum aglomeracji oraz w relacjach ponad aglomeracyjnych (z wykorzystaniem kolei). W szczególności uzasadnione wydaje się wyznaczenie centralnego ośrodka integrującego system transportowy w Tarnowskich Górach. Powinien on, integrować zarówno transport indywidualny ze zbiorowym, jak i zbiorowy transport MZKP z aglomeracyjnym (połączenia z ośrodkami aglomeracji katowickiej), jak i ponad-aglomeracyjnym (poprzez połączenia kolejowe oraz z Międzynarodowym Portem Lotniczym (MPL) Katowice Pyrzowice). Publiczny transport zbiorowy MZKP powinien cechować się następującymi atrybutami: dostępny środki transportu oraz same usługi muszą być w coraz większym stopniu dostosowane do potrzeb pasażerów, zwłaszcza osób o ograniczonej mobilności (w tym niepełnosprawnych), inteligentny dążyć trzeba do wzrostu efektywności i użyteczności transportu, poprzez szerokie stosowanie systemów telematycznych ułatwiających podróżowanie oraz zarządzanie usługami, ekologiczny zgodnie z obowiązującymi trendami należy dążyć do stosowania pojazdów spełniających wysokie normy ekologiczne, w szczególności chodzi o normy emisji spalin oraz (szerzej) zmianę systemów napędowych na hybrydowe, paliwa alternatywne oraz (docelowo) elektryczne zgodnie z zaleceniami UE. Specyfika przestrzenna obszaru MZKP nie może być przesłanką ograniczania rozwoju transportu zbiorowego. Mniejsza gęstość zaludnienia niż w aglomeracji katowickiej zwiększa znaczenie integracji w systemie transportowym. W pierwszej kolejności jest to integracja transportu indywidualnego ze zbiorowym. W drugiej integracja zbiorowego na obszarze 5

6 MZKP ze zbiorowym aglomeracji oraz w układach ponad aglomeracyjnych. Transport zbiorowy na terenie MZKP powinien wyróżniać się innowacyjnością i jakością usług w przeciwieństwie do dominacji masowości na obszarze aglomeracyjnym. Wizja transportu zbiorowego na obszarze MZKP oparta jest zatem na innowacyjności wynikającej z: wdrożeń nowoczesnych napędów w pojazdach transportu zbiorowego, rozpowszechnienia rozwiązań telematycznych, umożliwiających zrównoważoną mobilność (w tym systemów zarządzania ruchem i informacji pasażerskiej), rozwiązań organizacyjnych, umożliwiających m.in. wykorzystanie potencjału rynkowego w funkcjonowaniu transportu zbiorowego. Na podstawie powyższych rozważań można określić wizję publicznego transportu zbiorowego MZKP w następujący sposób: Publiczny transport zbiorowy w MZKP będzie kluczowym elementem wizji zrównoważonego transportu i mobilności na tym obszarze. Będzie to system o szerokiej dostępności, inteligentny i ekologiczny. Architektura systemu transportowego będzie pochodną integracji transportu zbiorowego i indywidualnego. Funkcjonowanie transportu zbiorowego (publicznego) będzie w coraz większym zakresie uwzględniać adaptację nowoczesnych napędów (w tym hybrydowych i paliw alternatywnych), rozwiązań telematycznych oraz organizacyjnych opartych na mechanizmie rynkowym Okres planowania Międzygminny Związek Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach organizuje na terenach zrzeszonych gmin wyłącznie komunikację autobusową. W związku ze specyfiką kontraktowania tego rodzaju usług przyjęto 10-cio letni okres planowania, który powinien być wystarczający dla realizacji nakreślonej wizji systemu transportu zbiorowego Badania marketingowe transportu zbiorowego Na potrzeby niniejszego dokumentu przeprowadzono w okresie od r. badanie marketingowe wśród pasażerów komunikacji miejskiej organizowanej 6

7 przez MZKP, dotyczące zachowań komunikacyjnych oraz jakości świadczonych usług transportowych. W badaniu wykorzystano technikę ankiety, której kwestionariusze zostały udostępnione: w urzędach gmin zrzeszonych w Związku (w formie papierowej), w dyspozytorni MZKP (w formie papierowej), na witrynie internetowej MZKP oraz portalach internetowych gmin (w formie elektronicznej). Łączna próba badawcza z wszystkich wskazanych źródeł wyniosła 946. Wyniki badania zostały wykorzystane w niniejszym planie do: określenia zachowań komunikacyjnych mieszkańców oraz ich potrzeb transportowych, wyznaczenie pożądanego standardu świadczonych przez MZKP usług oraz wyznaczenia kierunków modyfikacji układu sieci komunikacyjnej Źródła danych Tworząc plan transportowy wykorzystano następujące materiały: dane eksploatacyjne dotyczące linii komunikacyjnych obsługujących obszar MZKP, dane finansowe dotyczące organizacji transportu zbiorowego przez MZKP, dane dotyczące pomiarów wielkości potoków pasażerskich udostępnione przez KZK GOP i MZKP, dane pozyskane z urzędów gmin dot. lokalizacji głównych źródeł generujących potrzeby transportowe, dane statystyczne opracowane i udostępnione przez Główny Urząd Statystyczny oraz Urząd Statystyczny w Katowicach, dane Zarządów Dróg Powiatowych, dokumenty strategiczne: Strategia Rozwoju Transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku) Projekt, Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego Śląskie 2020, Strategia Ekorozwoju Gminy Wielowieś, Strategia Rozwoju Gminy Krupski Młyn, Strategia Rozwoju Gminy Zbrosławice, 7

8 Strategia Rozwoju Miasta Miasteczko Śląskie na lata , Strategia Rozwoju Miasta Tarnowskie Góry do roku 2022, Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Tworóg, dokumenty regulujące stan zagospodarowania przestrzennego: Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Krupski Młyn, Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Krupski Młyn, Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Miasteczko Śląskie, Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mierzęcice, Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Świerklaniec, Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Tarnowskie Góry, Projekt Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Tworóg, Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wielowieś, pozycje literaturowe i opracowania eksperckie poświęcone problematyce planów transportowych, strony internetowe gmin oraz powiatów, wyniki badania marketingowego transportu zbiorowego przeprowadzonego na potrzeby niniejszego dokumentu. 8

9 2. Determinanty rozwoju sieci publicznego transportu zbiorowego na terenie 2.1. Charakterystyka obszaru objętego planem Obszar działania Związku obejmuje zasadniczą część powiatu tarnogórskiego oraz pojedyncze gminy powiatów: będzińskiego i gliwickiego. W skład Związku wchodzi dziewięć gmin: Krupski Młyn, Miasteczko Śląskie, Mierzęcice, Ożarowice, Świerklaniec, Tarnowskie Góry, Tworóg, Wielowieś oraz Zbrosławice. Związek organizuje transport zbiorowy na obszarze 720,19 km 2, zamieszkałym łącznie przez mieszkańców (2011 r.) 1. Kluczową rolę na obszarze działania Związku pełni miasto Tarnowskie Góry, będące siedzibą władz powiatu. Charakterystyczną cechą Związku jest integracja transportu zbiorowego na obszarze zdominowanym przez gminy wiejskie. Gęstość zaludnienia na obszarze obsługiwanym przez MZKP wynosi ok. 175 os/km 2 i jest niższa od średniej gęstości dla powiatu tarnogórskiego ok. 214 os./km 2 oraz bardzo niska na tle województwa śląskiego ok. 375 os./km 2. W praktyce będzie to oznaczało konieczność wykonania znacznej wielkości pracy eksploatacyjnej w celu zapewnienia obsługi potrzeb przewozowych wewnątrz gmin, ale przede wszystkim sprawnego skomunikowania ich z kluczowymi ośrodkami zurbanizowanymi na terenie Związku. Gmina Krupski Młyn: Gmina wiejska usytuowana w zachodniej części powiatu tarnogórskiego o powierzchni 39,42 km 2 i gęstości zaludnienia 85 os./km 2. Miejscowości leżące na terenie gminy: Krupski Młyn, Potępa, Ziętek. 1 Ludność w gminach. Stan w dniu 31 marca 2011 r. - wyniki spisu ludności i mieszkań 2011 r., GUS 2012, dokument elektroniczny. 9

10 Miasto i Gmina Miasteczko Śląskie: Gmina miejska położona we wschodniej części powiatu tarnogórskiego o powierzchni 67,83 km 2 i gęstości zaludnienia 111 os./km 2. W skład gminy wchodzi jedna dzielnica i dwa sołectwa: Żyglin Żyglinek, Bibiela, Brynica. Gmina Mierzęcice: Gmina wiejska położona w powiecie będzińskim o powierzchni 51,27 km 2 i gęstości zaludnienia 148 os./km 2. W skład gminy wchodzi dziesięć sołectw: Boguchwałowice, Mierzęcice, Mierzęcice II, Mierzęcice Osiedle, Najdziszów, Nowa Wieś, Przeczyce, Sadowie, Toporowice oraz Zawada. Gmina Ożarowice: Gmina wiejska położona na wschodnim krańcu powiatu tarnogórskiego o powierzchni 43,72 km 2 i gęstości zaludnienia 127 os./km 2. W skład gminy wchodzi siedem sołectw: Celiny, Niezdara, Ossy, Ożarowice, Pyrzowice, Tąpkowice, Zendek. Gmina Świerklaniec: Gmina wiejska położona w powiecie tarnogórskim o powierzchni 44,26 km 2 i gęstości zaludnienia 258 os./km 2. W skład gminy wchodzą cztery sołectwa: Nakło Śląskie, Nowe Chechło, Orzech Świerklaniec. Miasto i Gmina Tarnowskie Góry: Gmina miejska położona w centralnej części powiatu tarnogórskiego, o powierzchni 83,47 km 2 i gęstości zaludnienia 729 os./km 2. Obszar podzielony jest na jedenaście dzielnic: Bobrowniki Śląskie Piekary Rudne, Lasowice, Opatowice, Pniowiec, Repty Śląskie, Rybna, Sowice, Stare Tarnowice, Strzybnica, Śródmieście-Centrum, Osada Jana. Gmina Tworóg: Gmina wiejska położona w powiecie tarnogórskim, o powierzchni 124,92 km 2 i gęstości zaludnienia 64 os./km 2. W skład gminy wchodzi dziesięć sołectw: Boruszowice, Brynek, Hanusek, Koty, Mikołeska, Nowa Wieś Tworowska, Połomia, Świniowice, Tworóg oraz Wojska. 10

11 Gmina Wielowieś: Gmina wiejska położona w północnej części powiatu gliwickiego, o powierzchni 116,59 km 2 i gęstości zaludnienia 52 os./km 2. W skład gminy wchodzi dwanaście sołectw: Błażejowice, Czarków, Dąbrówka, Gajowice, Kieleczka, Sieroty, Świbie, Radonia, Raduń- Borowiany, Wielowieś, Wiśnicze, Zacharzowice. Gmina Zbrosławice: Gmina wiejska usytuowana w południowo zachodniej części powiatu tarnogórskiego, o powierzchni 148,4 km 2 i gęstości zaludnienia 106 os./km 2. W skład gminy wchodzi dwadzieścia jeden sołectw: Boniowice, Czekanów, Jasiona, Jaśkowice, Kamieniec, Karchowice, Kopienica, Księży Las, Labryszów, Łubie, Łubki, Miedary, Przezchlebie, Ptakowice, Szałsza, Świętoszowice, Wieszowa, Wilkowice, Zawada, Zbrosławice, Ziemięcice Dokumenty strategiczne W celu zapewnienia spójności i komplementarności celów polityki rozwoju regionalnego, głównie w aspekcie rozwoju transportu zbiorowego należy zapewnić zgodność niniejszego opracowania z planami transportowymi wyższego szczebla oraz z dokumentami rozwojowymi o charakterze wojewódzkim oraz lokalnym. Wśród obecnie funkcjonujących dokumentów, plan opracowany przez ministra właściwego ds. transportu zajmuje najwyższe miejsce w hierarchicznym systemie planów pozostałych organizatorów transportu publicznego. Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego międzywojewódzkie i międzynarodowe przewozy pasażerskie w transporcie kolejowym opublikowany w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej z dnia 23 października 2012 roku, koncentruje się na tematyce przewozów kolejowych. W kwestiach istotnych dla obszaru MZKP, krajowy plan transportowy nadaje dworcu w Tarnowskich Górach charakter strategiczny. W dokumencie wskazano także, że Tarnowskie Góry są potencjalnym punktem handlowym, charakteryzującym się występowaniem powiązań wewnątrz- bądź międzygałęziowych z innymi środkami publicznego transportu zbiorowego, który może pełnić funkcję zintegrowanego węzła przesiadkowego. W tym celu, w kontekście planu transportowego dla MZKP, należy zapewnić właściwie skomunikowanie dworca kolejowego w Tarnowskich Górach 11

12 z pozostałymi ośrodkami wewnątrz Związku oraz z głównymi miastami regionu. Nowopowstający dworzec autobusowy w Tarnowskich Górach przyczyni się do zwiększenia zakresu postulowanej integracji sytemu transportu zbiorowego. Ważne będzie także zapewnienie odpowiednich korelacji rozkładów jazdy połączeń autobusowych z połączeniami kolejowymi o charakterze międzyregionalnym. Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego Śląskie 2020 będąca kluczowym dokumentem strategicznym w zakresie programowania rozwoju społeczno gospodarczego na szczeblu regionalnym, wyróżnia trzy priorytety: A. Województwo śląskie regionem nowej gospodarki kreującym i skutecznie absorbującym technologie, B. Województwo śląskie regionem o powszechnej dostępności do regionalnych usług publicznych o wysokim standardzie, C. Województwo śląskie znaczącym partnerem kreacji kultury, nauki i przestrzeni europejskiej. Dla wskazanych priorytetów wyznaczono cele strategiczne, a następnie kierunki działań. Tematyka rozwoju systemu transportu zbiorowego została podjęta w priorytecie B (cel strategiczny: Atrakcyjne warunki zamieszkania i wysoka jakość przestrzeni, kierunek działań: Rozwój i modernizacja komunikacji publicznej obszarów miejskich). W dokumencie uznaje się system transportu zbiorowego jako istotny czynnik wpływający na sposób przemieszczania się mieszkańców, a także zapewniający dostęp do regionalnych usług publicznych, zlokalizowanych głównie w centrach kluczowych ośrodków miejskich. Rozwój transportu zbiorowego będzie prowadził do zwiększenia mobilności mieszkańców, wpływając tym samym na rozwój regionalnego rynku pracy. W strategii wskazuje się na konieczność wzrostu jakości usług. Do głównych proponowanych działań zalicza się: koordynację połączeń i rozkładów jazdy, wprowadzenie wspólnego biletu dla różnych form transportu zbiorowego, tworzenie punktów i węzłów przesiadkowych (w tym także punktów typu park & ride) oraz wspieranie integracji systemów transportu zbiorowego aglomeracji miejskich. Dokument odnosi się także do systemu transportu zbiorowego na terenach wiejskich (priorytet B, cel strategiczny: Atrakcyjne warunki zamieszkania i wysoka jakość przestrzeni, kierunek działań: Kształtowanie ośrodków wiejskich), wskazując na konieczność podjęcia działań w zakresie koordynacji połączeń i rozkładów jazdy oraz integracji z systemem regionalnym. Strategia Rozwoju Miasta Tarnowskie Góry do roku 2020 przyjęta Zarządzeniem Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry nr 303/2012 z dnia r. jest podstawowym 12

13 dokumentem strategicznym, kluczowego pod względem liczby mieszkańców i koncentracji funkcji publicznych członka MZKP. W ramach kreowania rozwoju, miasta przyjęto cztery cele horyzontalne: 1. Intensyfikacja działalności promocyjnej, 2. Podnoszenie atrakcyjności przestrzeni, 3. Poprawa warunków ekologicznych, 4. Usprawnienie komunikacji. Bezpośrednio do systemu transportu zbiorowego nawiązuje treść ostatniego z wymienionych celów, którego rozwinięcie zogniskowano na dwóch istotnych obszarach: usprawnienia połączeń autobusowych oraz staraniach dotyczących przywrócenia pozycji ważnego ośrodka transportu kolejowego w skali ponadlokalnej. W ramach działań w zakresie usprawnienia komunikacji autobusowej wymieniono: dokończenie budowy nowego dworca autobusowego, wprowadzenie odpowiedniej częstotliwości kursowania pojazdów oraz poprawę czytelności systemu transportu zbiorowego. Planuje się także uruchomienie specjalnych połączeń turystycznych oraz okolicznościowych. Według założeń Strategii, drugim ogniwem systemu transportu zbiorowego w Tarnowskich Górach powinno być odbudowanie połączeń pasażerskich w transporcie kolejowym. W tej sytuacji miasto stanie się istotnym węzłem przesiadkowym, co będzie się wiązało z koniecznością zapewnienia przez MZKP odpowiedniej koordynacji rozkładów jazdy. Strategia Rozwoju Miasta Miasteczko Śląskie na lata podejmuje problematykę systemu transportu zbiorowego głównie na etapie analizy strategicznej. Diagnoza wykonana na potrzebę dokumentu sytuuje transport zbiorowy organizowany przez MZKP w grupie silnych stron uwarunkowań funkcjonowania miasta, ze względu na ofertę przewozową i zapewnienie sprawnej komunikacji z pozostałymi częściami powiatu oraz aglomeracji (ze względu na integrację taryfowo biletową z KZK GOP). W części postulatywnej dokumentu nie zdefiniowano celów strategicznych odnoszących się bezpośrednio do transportu, traktując ten element jako komplementarny względem założonej wizji. Rozwój transportu zbiorowego wiąże się głównie z zapewnieniem mobilności mieszkańców Miasteczka Śląskiego, w zakresie: dostępu do edukacji oraz poprawy konkurencyjności na rynku pracy. Planowany rozwój turystyki będzie wymagał poprawy systemu informacji pasażerskiej oraz kreowania dalszych działań w obszarze integracji transportu zbiorowego. Strategia Rozwoju Gminy Krupski Młyn ze względu na niski wymiar pracy eksploatacyjnej realizowanej na zlecenie MZKP na terenie gminy oraz ze względu na 13

14 uwarunkowania przestrzenne, nie będzie silnie oddziaływać na zamierzenia niniejszego planu transportowego. Strategia nie porusza bezpośrednio problematyki transportu zbiorowego, koncentrując wizję rozwoju gminy na pięciu zasadniczych elementach: turystyce weekendowej, wykształceniu centrum handlowo usługowo administracyjnego, wyodrębnienie sfery przemysłowej wokół NITRONU, poprawie bezpieczeństwa i komfortu życia, rozwoju społeczno kulturowym mieszkańców. W celu osiągnięcia planowanych zamierzeń należy zapewnić ofertę komunikacyjną spełniającą dwa postulaty niezawodność oraz częstotliwość odjazdów. Rozkłady jazdy powinny, zwłaszcza w porannym i popołudniowym szczycie, uwzględniać potrzeby przewozowe generowane przez strefę przemysłową. Strategia Ekorozwoju Gminy Wielowieś w grupie celów strategicznych nie definiuje zamierzeń dotyczących systemu transportu zbiorowego. Zamierzenia zawarte w dokumencie są skoncentrowane na zagadnieniach poprawy stanu środowiska naturalnego. Obecne trendy w rozwoju komunikacji zbiorowej, podejmują poprawę ekologiczności wykorzystywanego taboru. W przypadku pozostałych dokumentów strategicznych gmin zrzeszonych w Związku: Strategii Rozwoju Gminy Zbrosławice oraz Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Tworóg nie zawarto jednoznacznych implikacji determinujących funkcjonowanie systemu transportu zbiorowego Zagospodarowanie przestrzenne Gmina Krupski Młyn 2 : Gmina Krupski Młyn jest obszarem o małej gęstości zaludnienia i prostym układzie przestrzennym. Osadnictwo koncentruje się na obszarze dwóch miejscowości: Krupskiego Młyna i Potępy. W skład miejscowości Krupski Młyn wchodzą: wieś Krupski Młyn oraz Kolonia Ziętek, w skład Potępy: wieś Potępa oraz przysiółki Kanol, Żyłka i Odmuchów. Gmina położona jest w powiecie tarnogórskim, w zachodniej części województwa śląskiego. 2 Opracowano na podstawie: Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Krupski Młyn, Krupski Młyn 2009 oraz Uchwały nr XXI/144/2000 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 5 września 2000, w sprawie uchwalenia Miejscowego Plany Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Krupski Młyn. 14

15 Obszar graniczy od północy z gminami: Lubliniec oraz Pawonków, od wschodu z gminą Tworóg, od południa z gminą Wielowieś, od zachodu z gminą Zawadzkie (woj. opolskie). Gmina Krupski Młyn jest w ponad 82,50 % pokryta lasami, ośrodki osadnicze są usytuowane wzdłuż drogi powiatowej nr 3235, stanowiąca połączenie drogowe z aglomeracją katowicką. Na obszarze gminy funkcjonują dwa sub-systemy transportowe: kolejowy i drogowy. Komunikacja kolejowa ma niski udział w procesie zaspokajania potrzeb przewozowych mieszkańców. Na terenie gminy znajduje się przystanek kolejowy w miejscowości Odmuchów Borowiany. Łączna długość linii kolejowych wynosi 7 km, z czego połowę stanowi infrastruktura kolejowa zakładów Nitroerg S.A.. Przemieszczenia w transporcie drogowym realizowane są poprzez komunikację indywidualną oraz autobusową. System drogowy pełni podstawową rolę w powiązaniach komunikacyjnych terenu gminy z ośrodkami wyższego rzędu. Gmina położona jest pomiędzy trzema drogami krajowymi: DK 46, relacji Częstochowa Opole, DK 40, relacji Przemyśl Zgorzelec, DK 11, relacji Katowice Poznań. Przez obszar gminy przebiegają trzy drogi powiatowe: nr 3235 S, nr 2351 S i nr 2900 S. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Krupski Młyn zawiera wytyczne w zakresie transportu i komunikacji dla dwóch obszarów: Krupski Młyn oraz Ziętek. W pierwszym przypadku Zarząd Gminy dążył do przekształcenia obszaru w strefę uspokojonego ruchu samochodowego z priorytetami w zagospodarowaniu terenu dla pieszych, rowerzystów i niepełnosprawnych. W tym celu planowane są następujące działania: budowa obwodnicy drogowej w celu eliminacji ruchu ciężarowego oraz przewozów materiałów niebezpiecznych z centrum obszaru, ograniczenie oddziaływania obwodnicy drogowej na otoczenie mieszkaniowe, zmiana organizacji ruchu i prędkości pojazdów w centrum, budowa infrastruktury dla komunikacji pieszej i rowerowej na kierunkach łączących ważne miejsca publiczne z terenami mieszkaniowymi, zagospodarowanie przystanków komunikacji pasażerskiej, organizację i budowę parkingów na obrzeżach miejscowości. Dokument zawiera także kierunki rozwoju systemu transportu dla osiedla Ziętek. Priorytetem w tym zakresie jest uporządkowanie przestrzeni komunikacji pieszej i rowerowej oraz ruchu samochodowego na zasadach kształtowania strefy ruchu uspokojonego. Ważnym 15

16 elementem jest zapewnienie odpowiednich stref parkingowych oraz garażowych na terenie osiedla. Gmina Miasteczko Śląskie 3 : Gmina Miasteczko Śląskie jest gminą miejską położoną w powiecie tarnogórskim, w wewnętrznej strefie ochronnej Katowickiego Zespołu Metropolitalnego. Od wschodu graniczy z miastem Woźniki i gminą Ożarowice, od północy z miastem Kalety, od zachodu z gminą Tworóg, od zachodu i południa z miastem Tarnowskie Góry i od południa z gminą Świerklaniec. Powiązania Miasteczka Śląskiego z układem krajowym i międzynarodowym zdeterminowane są usytuowaniem gminy w VI transeuropejskim korytarzu transportowym (Gdańsk Katowice Żylina). W strukturze przestrzennej gminy wyróżnia się cztery zwarte zespoły osadnicze: Miasteczko Śląskie główne miejsce koncentracji ludności, działalności usługowej oraz funkcji publicznych gminy, w ramach dzielnicy wyróżnia się następujące jednostki funkcjonalno przestrzenne: Stare Miasto historyczny zespół miejski, Osiedle Literatów zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, Osiedle Hutnicze zabudowa wielorodzinna, Huta Cynku tereny przemysłowe, Miasteczko Zachód zabudowa jednorodzinna, wytwórczość, usługi, Miasteczko Wschód teren rolny, niezainwestowany. Żyglin i Żyglinek obszar charakteryzujący się skupioną zabudową mieszkaniową jednorodzinną wraz z lokalizacją podstawowych usług. Obszar Żyglina przybiera formę osiedla podmiejskiego, Brynica obszar położony w okolicy kompleksu lasów lublinieckich o wysokim stopniu izolacji od pozostałych jednostek miejskich. Obecnie trwa proces transformacji dawnych obszarów wiejskich w osiedle podmiejskie, Bibiela obszar o najwyższym stopniu wyizolowania w strukturze gminy, położony w kompleksie lasów lublinieckich. 3 Opracowano na podstawie: Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Miasteczko Śląskie, Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXV/294/09 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 28 sierpnia 2009 r. 16

17 Na obszarze gminy funkcjonują dwa sub-systemy transportowe: kolejowy i drogowy. Komunikacja kolejowa realizowana jest na linii Katowice Tarnowskie Góry Lubliniec /Tczew (magistrala kolejowa nr 131), na której usytuowany jest dworzec kolejowy Miasteczko Śląskie. Transport zbiorowy oparty na połączeniach kolejowych stanowi obecnie marginalne znaczenie w obsłudze przejazdów mieszkańców gminy. Na terenie gminy funkcjonuje komunikacja autobusowa organizowana przez MZKP oraz połączenia realizowane przez PKS. Przez południowo zachodnią część gminy przebiega droga krajowa nr 78 relacji Chałupki Gliwice Tarnowskie Góry Zawiercie Chmielnik, która nie wywiera bezpośrednich implikacji w zakresie obsługi potrzeb przewozowych mieszkańców. Przez obszar gminy przebiegają także dwie drogi wojewódzkie i pięć dróg powiatowych: DW 908, relacji Częstochowa Tarnowskie Góry, DW 912, relacji Miasteczko Śląskie Świerklaniec. nr 3241 S, nr 3252 S, nr 3253 S, nr 3256 S, nr 3257 S 4. Studium w zakresie kierunków rozwoju miasta w ujęciu poszczególnych jednostek struktury przestrzennej wydziela, ze względu na specyfikę obszaru huty, dodatkową jednostkę monofunkcyjną pod nazwą Huta. W ramach wymienionego podziału, ustalono następujące funkcje dla poszczególnych jednostek: Miasteczko Śląskie główny ośrodek usługowy i mieszkaniowy, funkcje uzupełniające: wytwórczo usługowe i rekreacyjno sportowe, Żyglin i Żyglinek funkcje mieszkaniowe i usługowe, Bibiela funkcja mieszkaniowa, uzupełniająco - usługowa, w tym w zakresie rekreacji i wypoczynku, Brynica funkcja mieszkaniowa, uzupełniająco wytwórczo usługowa, Huta funkcja wytwórczo usługowa. Zgodnie z treścią dokumentu zakłada się stworzenie w oparciu o dworzec kolejowy, lokalnego zintegrowanego punktu przesiadkowego. Pozwoli to na zwiększenie roli połączeń 4 Wykaz dróg powiatowych, Zarząd Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach, dokument elektroniczny: 17

18 kolejowych w obsłudze podróży do Tarnowskich Gór oraz Katowic. W zakresie tematyki komunikacji autobusowej organizowanej przez MZKP, uznano rozkład tras i przystanków za wystarczający dla zapewnienia podstawowej obsługi potoków pasażerskich. W okresie letnim, ze względu na zwiększenie potoków pasażerskich w kierunku Zalewu Nakło Chechło, postuluje się zwiększenie pojemności taboru obsługującego połączenia w relacji Tarnowskie Góry Miasteczko Śląskie Tarnowskie Góry. W pozostałych relacjach ze względu na liczbę pasażerów rekomenduje się wykorzystanie poza godzinami szczytowymi taboru nisko pojemnego (do 20 osób), a uzyskane z tego tytułu oszczędności przeznaczyć na zwiększenie częstotliwości kursowania autobusów, szczególnie na liniach międzydzielnicowych. Gmina Mierzęcice 5 : Gmina Mierzęcice jest gminą wiejską położoną w powiecie będzińskim. Od północnego wschodu graniczy z gminą Siewierz, od południa z gminą Psary, od południowego zachodu z gminą Bobrowniki i od zachodu z gminą Ożarowice. Transport zbiorowy na terenie gminy realizowany jest przez komunikację miejską organizowaną przez MZKP. Zauważa się, że przebieg linii MZKP oraz rozmieszczenie przystanków zapewnia dostępność komunikacyjną z praktycznie całego zainwestowanego obszaru gminy. Na terenie gminy zlokalizowana jest część obszaru Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach, obsługującego połączenia w ruchu pasażerskim: krajowym i międzynarodowym oraz przewozy cargo. Przez teren gminy przebiegają: droga ekspresowa S1 łącząca MPL Katowice z drogą krajową nr 1, droga krajowa nr 78 relacji Chałupki Gliwice Tarnowskie Góry Zawiercie Chmielnik oraz droga wojewódzka nr 913, która na obszarze Mierzęcic funkcjonuje jako dojazd do lotniska w Pyrzowicach. Układ drogowy uzupełniają drogi powiatowe: nr 3204 S, nr 3205 S, nr 3206 S, nr 3208 S, nr 4715 S, nr 4719 S, nr 4745 S, nr 4746 S, nr 4747 S, nr 4748 S, nr 4756 S, nr 4758 S, nr 4759 S, nr 4760 S, nr 4761 S, nr 4793 S, nr 4810 S, nr 4811S 6. W zakresie kierunków rozwoju transportu zbiorowego, zakłada się wykorzystanie do obsługi połączeń autobusowych taboru o niskiej pojemności. Jako atut takiego rozwiązania 5 Opracowano na podstawie: Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mierzęcice, Załącznik nr 1 do Uchwały Nr V/ Rady Gminy Mierzęcice z dnia 23 lutego 2011 r. 6 Wykaz dróg powiatowych, Powiatowy Zarząd Dróg w Będzinie, dokument elektroniczny 18

19 wskazuje się: większą elastyczność w dostosowaniu do zmieniających się potrzeb przewozowych, mniejsze wymagania w zakresie technicznych parametrów tras drogowych oraz niższe koszty funkcjonowania. Gmina Ożarowice: Gmina Ożarowice jest gminą miejską położoną na wschodnim krańcu powiatu tarnogórskiego. Gmina od zachodu graniczy z gminą Świerklaniec, od północy z gminami: Miasteczko Śląskie, Woźniki (powiat lubliniecki), Koziegłowy (powiat myszkowski), od wschodu z gminą Siewierz (powiat będziński) oraz od południa z gminami: Bobrowniki i Mierzęcice. Na obszarze gminy znajduje się siedem sołectw: Celiny, Niezdara, Ossy, Ożarowice, Pyrzowice, Tąpkowice oraz Zdenek. System transportu zbiorowego na obszarze gminy opiera się na połączeniach autobusowych organizowanych przez MZKP. Obecnie nie są realizowane pasażerskie przewozy kolejowe, a linia relacji Tarnowskie Góry Siewierz Zawiercie ulega postępującej degradacji. W związku z dynamicznym rozwojem MPL Katowice położonego w zasadniczej części na obszarze gminy Ożarowice (sołectwo Pyrzowice) trwają prace nad stworzeniem połączenia kolejowego pomiędzy lotniskiem, a obszarem aglomeracji górnośląskiej. W przypadku realizacji inwestycji, port będzie pełnił funkcję multimodalnego węzła przesiadkowego zapewniającego połączenia lotnicze w wymiarze krajowym oraz międzynarodowym. Dynamiczny rozwój portu, jak również otaczającej go infrastruktury służy kreowaniu nowych miejsc pracy. W konsekwencji pojawia się konieczność zapewnienia obsługi tego obszaru poprzez system komunikacji miejskiej realizujący połączenia autobusowe z gminami MZKP. Gmina Ożarowice charakteryzuje się dobrze rozwiniętym układem połączeń drogowych: przez jej obszar przebiega autostrada A1 łącząca Pyrzowice z węzłem Sośnica, droga ekspresowa S1 oraz droga krajowa nr 78. Układ drogowy uzupełniają drogi powiatowe: nr 3200 S, nr 3201 S, nr 3202 S, nr 3203 S, nr 3204 S, nr 3205 S, nr 3206 S, nr 3207 S, nr 3208 S, nr 3210 S, nr 3236 S, nr 3238 S, nr 3241 S 7. Gmina Świerklaniec 8 : 7 Wykaz dróg powiatowych, Zarząd Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach, dokument elektroniczny: 8 Opracowano na podstawie: Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Świerklaniec, Świerklaniec 2012 r. 19

20 Gmina Świerklaniec jest gminą wiejską położoną w powiecie tarnogórskim. Gmina od zachodu graniczy z gminą Tarnowskie Góry, od północy z gminą Miasteczko Śląskie, od wschodu z gminami Ożarowice i Bobrowniki oraz od południa z gminą Piekary Śląskie. W skład gminy Świerklaniec wchodzą cztery jednostki administracyjne: Świerklaniec, Orzech, Nakło, Nowe Chechło. Transport zbiorowy na terenie gminy realizowany jest przez komunikację miejską organizowaną przez MZKP oraz połączenia realizowane przez PKS. Zauważa się, że przebieg linii MZKP oraz rozmieszczenie przystanków zapewnia dostępność komunikacyjną z praktycznie całego zainwestowanego obszaru gminy. Przewozy PKS organizowane są w relacji Tarnowskie Góry Zawiercie. Przez teren gminy przebiegają: droga krajowa nr 78 relacji Chałupki Gliwice Tarnowskie Góry Zawiercie Chmielnik oraz droga wojewódzka nr 911. Układ drogowy uzupełniają drogi powiatowe: nr 3241 S, nr 3242 S, nr 3243 S, nr 3244 S, nr 3245 S 9. Ze względu na dodatnie saldo migracji w gminie Świerklaniec, planowany jest rozwój terenów przeznaczonych na zabudowę mieszkaniową. W powiązaniu z rosnącym wskaźnikiem motoryzacji w regionie, oferta przewozowa powinna uwzględniać planowane inwestycje mieszkaniowe, aby uniknąć kongestii, zwłaszcza w porach szczytu. Gmina Tarnowskie Góry 10 : Gmina Tarnowskie Góry jest siedzibą władz powiatu tarnogórskiego (położona w jego centralnej części), usytuowaną na północnym krańcu aglomeracji górnośląskiej. Gmina Tarnowskie Góry graniczy od wschodu z gminą Zbrosławice, od północnego wschodu z gminą Tworóg, od północnego zachodu z gminą Miasteczko Śląskie, od zachodu z gminą Świerklaniec i od południa z gminami Radzionków i Bytom. W strukturze przestrzennej gminy wyróżnia się następujące dzielnice: Śródmieście, Lasowice, Osada Jana, Bobrowniki, Repty Śląskie, Stare Tarnowice, Opatowice, Rybna, Strzybnica, Pniowiec i Sowice. 9 Wykaz dróg powiatowych, Zarząd Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach, dokument elektroniczny: 10 Opracowano na podstawie: Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Tarnowskie Góry Opatowice, Rybna, Strzybnica, Pniowiec, Sowice, Część Lasowic na Północ od Ulicy Częstochowskiej i Terenów Leśnych TOM I/II, Załącznik nr I do Uchwały nr XXVI/315/2012 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia r. 20

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 29 stycznia 2013 r. Poz. 1018 UCHWAŁA NR 16/VI/2012 ZGROMADZENIA MIĘDZYGMINNEGO ZWIĄZKU KOMUNIKACJI PASAŻERSKIEJ W TARNOWSKICH GÓRACH z dnia 18 grudnia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 7 grudnia 2012 r. Poz. 5496 UCHWAŁA NR XXIX/328/2012 RADY POWIATU W TARNOWSKICH GÓRACH z dnia 30 października 2012 r. w sprawie określenia przystanków

Bardziej szczegółowo

OGRANICZENIA W KURSOWANIU AUTOBUSÓW NA LINIACH MZKP w dniach 23.12.2015r. - 06.01.2016r.

OGRANICZENIA W KURSOWANIU AUTOBUSÓW NA LINIACH MZKP w dniach 23.12.2015r. - 06.01.2016r. MIĘDZYGMINNY ZWIĄZEK KOMUNIKACJI PASAŻERSKIEJ w Tarnowskich Górach 42-600Tarnowskie Góry, ul. Pokoju 1 Tel. +32 285-28-85 OGRANICZENIA W KURSOWANIU AUTOBUSÓW NA LINIACH MZKP w dniach 23.12.2015r. - 06.01.2016r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI 56 000 biletów na 56 urodziny Śląskiego Wesołego Miasteczka (zwany dalej: Regulaminem)

REGULAMIN PROMOCJI 56 000 biletów na 56 urodziny Śląskiego Wesołego Miasteczka (zwany dalej: Regulaminem) REGULAMIN PROMOCJI 56 000 biletów na 56 urodziny Śląskiego Wesołego Miasteczka (zwany dalej: Regulaminem) I. Postanowienia ogólne 1. Promocja 56 000 biletów na 56 urodziny Śląskiego Wesołego Miasteczka

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIX/328/2012 RADY POWIATU W TARNOWSKICH GÓRACH. z dnia 30 października 2012 r.

UCHWAŁA NR XXIX/328/2012 RADY POWIATU W TARNOWSKICH GÓRACH. z dnia 30 października 2012 r. UCHWAŁA NR XXIX/328/2012 RADY POWIATU W TARNOWKICH GÓRACH z dnia 30 października 2012 r. w sprawie: określenia przystanków komunikacyjnych na terenie powiatu tarnogórskiego, których właścicielem lub zarządzającym

Bardziej szczegółowo

POLITYKA TRANSPORTOWA MIASTA KRAKOWA W KONTEKŚCIE KRAKOWSKIEGO OBSZARU MTEROPOLITALNEGO

POLITYKA TRANSPORTOWA MIASTA KRAKOWA W KONTEKŚCIE KRAKOWSKIEGO OBSZARU MTEROPOLITALNEGO POLITYKA TRANSPORTOWA MIASTA KRAKOWA W KONTEKŚCIE KRAKOWSKIEGO OBSZARU MTEROPOLITALNEGO Wizja rozwoju Krakowa KRAKÓW MIASTEM OBYWATELSKIM, ZAPEWNIAJĄCYM WYSOKĄ JAKOŚĆ ŻYCIA MIESZKAŃCÓW I ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ-EUROPEJSKĄ

Bardziej szczegółowo

Organizacja transportu publicznego

Organizacja transportu publicznego Organizacja transportu publicznego Jędrzej Gadziński Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM w Poznaniu Projekt częściowo finansowany przez Unię Europejską w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA TRANSPORTU PUBLICZNEGO W METROPOLII STAN ISTNIEJĄCY I KIERUNKI ROZWOJU

ORGANIZACJA TRANSPORTU PUBLICZNEGO W METROPOLII STAN ISTNIEJĄCY I KIERUNKI ROZWOJU I FORUM TRANSPORTU AGLOMERACYJNEGO PLAN TRANSPORTOWY W USTAWIE O PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM WARSZAWA 25.11.2009 r. ORGANIZACJA TRANSPORTU PUBLICZNEGO W METROPOLII GÓRNOŚLĄSKIEJ STAN ISTNIEJĄCY I

Bardziej szczegółowo

Uchwała Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia r.

Uchwała Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia r. Projekt Uchwała Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia... 2010 r. w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tarnowskie Góry i planów miejscowych

Bardziej szczegółowo

Projekt Planu Transportowego Województwa Śląskiego

Projekt Planu Transportowego Województwa Śląskiego Projekt Planu Transportowego Województwa Śląskiego Sejmik Województwa Śląskiego Załącznik 1 Rysunki i tabele 2015 Spis rysunków i tabel 1. RYSUNEK 01 Gęstość zaludnienia w powiatach 2. RYSUNEK 02 Struktura

Bardziej szczegółowo

Elementy zrównoważonej mobilności miejskiej Suplement do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Czerwonak przyjętego Uchwałą Nr 137/XVII/2016 Rady

Elementy zrównoważonej mobilności miejskiej Suplement do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Czerwonak przyjętego Uchwałą Nr 137/XVII/2016 Rady Elementy zrównoważonej mobilności miejskiej Suplement do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Czerwonak przyjętego Uchwałą Nr 137/XVII/2016 Rady Gminy Czerwonak z dnia 21 stycznia 2016 r. Wstęp W drugim

Bardziej szczegółowo

Centrum Komunikacyjne w Legionowie

Centrum Komunikacyjne w Legionowie Centrum Komunikacyjne w Legionowie Legionowo, 2012 1 Dworzec kolejowy w Legionowie pierwsze koncepcje Konsekwentnie od kilku lat miasto Legionowo poszukuje najlepszych rozwiązań w zakresie usprawnienia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... 2012 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... 2012 r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE z dnia... 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Subcentrum Południe w Katowicach Na podstawie

Bardziej szczegółowo

28 kwietnia 2017r. Podsumowanie wyników ankiety dotyczącej oceny połączeń autobusowych na trasie Gliwice Tarnowskie Góry

28 kwietnia 2017r. Podsumowanie wyników ankiety dotyczącej oceny połączeń autobusowych na trasie Gliwice Tarnowskie Góry 28 kwietnia 2017r Podsumowanie wyników ankiety dotyczącej oceny połączeń autobusowych na trasie Gliwice Tarnowskie Góry Spis treści 1.Informacje ogólne...3 2.Ocena zadowolenia respondentów z obecnej komunikacji

Bardziej szczegółowo

NOWA GALERIA HANDLOWA W CENTRUM PRUSZCZA GDAŃSKIEGO

NOWA GALERIA HANDLOWA W CENTRUM PRUSZCZA GDAŃSKIEGO NOWA GALERIA HANDLOWA W CENTRUM PRUSZCZA GDAŃSKIEGO 4000m 2 POWIERZCHNI HANDLOWEJ Mamy przyjemność zaoferować Państwu powierzchnię komercyjną w obiekcie typu convenience, którego lokalizacja znajduję się

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU SYSTEMU TRANSPORTU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO. PAŹDZIERNIK 2013 r.

STRATEGIA ROZWOJU SYSTEMU TRANSPORTU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO. PAŹDZIERNIK 2013 r. 1 STRATEGIA ROZWOJU SYSTEMU TRANSPORTU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO PAŹDZIERNIK 2013 r. CEL 2 z 17 CELEM OPRACOWANIA DOKUMENTU JEST STWORZENIE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM EFEKTYWNEGO SYSTEMU TRANSPORTU UMOŻLIWIAJĄCEGO:

Bardziej szczegółowo

Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Miejskiej Mielec

Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Miejskiej Mielec Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Miejskiej Mielec Mielec, 18.07.2014 r. Podstawy prawne Ustawa z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA INWESTYCJI DROGOWYCH W ZAŁOŻENIACH PROJEKTU PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. WIELKOPOLSKA 2020+

REALIZACJA INWESTYCJI DROGOWYCH W ZAŁOŻENIACH PROJEKTU PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. WIELKOPOLSKA 2020+ REALIZACJA INWESTYCJI DROGOWYCH W ZAŁOŻENIACH PROJEKTU PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. WIELKOPOLSKA 2020+ TOMASZ KUŹNIAR WIELKOPOLSKIE BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N odznaki krajoznawczo - turystycznej Krajoznawca Turysta Ziemi Tarnogórskiej

R E G U L A M I N odznaki krajoznawczo - turystycznej Krajoznawca Turysta Ziemi Tarnogórskiej R E G U L A M I N odznaki krajoznawczo - turystycznej Krajoznawca Turysta Ziemi Tarnogórskiej I. Postanowienia ogólne 1. Odznaka Krajoznawca-Turysta Ziemi Tarnogórskiej ustanowiona została przez Zarząd

Bardziej szczegółowo

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie miasta Bytomia, miasta Piekary Śląskie i powiatu tarnogórskiego za rok 2013

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie miasta Bytomia, miasta Piekary Śląskie i powiatu tarnogórskiego za rok 2013 Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie miasta Bytomia, miasta Piekary Śląskie i powiatu tarnogórskiego za rok 2013 Bytom 2014 Wstęp Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

Bardziej szczegółowo

Zrównoważona mobilność miejska w Szczecińskim Obszarze Metropolitalnym

Zrównoważona mobilność miejska w Szczecińskim Obszarze Metropolitalnym Zrównoważona mobilność miejska w Szczecińskim Obszarze Metropolitalnym Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego 2005-2016 15.04.2005 9 JST 04.09.2009 13 JST 2014 15 JST członkowie SOM (wg

Bardziej szczegółowo

Miejskie obszary funkcjonalne w polityce Samorządu. Łukasz Urbanek Departament Rozwoju Regionalnego Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Miejskie obszary funkcjonalne w polityce Samorządu. Łukasz Urbanek Departament Rozwoju Regionalnego Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Miejskie obszary funkcjonalne w polityce Samorządu Województwa Dolnośląskiego Łukasz Urbanek Departament Rozwoju Regionalnego Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 1 Plan prezentacji 1. Obszary

Bardziej szczegółowo

PLAN TRANSPORTOWY PROCES PRZYGOTOWANIA, CEL I ZAKRES W OCENIE EKSPERTÓW

PLAN TRANSPORTOWY PROCES PRZYGOTOWANIA, CEL I ZAKRES W OCENIE EKSPERTÓW PLAN TRANSPORTOWY PROCES PRZYGOTOWANIA, CEL I ZAKRES W OCENIE EKSPERTÓW Andrzej Brzeziński Konferencja Naukowo Techniczna SITK RP Oddział w Warszawie Cel opracowania Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego

Bardziej szczegółowo

W kierunku zrównoważonej mobilności Warszawy

W kierunku zrównoważonej mobilności Warszawy Seminarium Jakośd powietrza a ochrona klimatu synergia działao W kierunku zrównoważonej mobilności Warszawy dr inż. Andrzej Brzeziński 9 czerwca 2015 r Ministerstwo Środowiska WSTĘP 1) WSTĘP- STRATEGIE

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia Szczegółowa specyfikacja techniczna

Opis przedmiotu zamówienia Szczegółowa specyfikacja techniczna Załącznik nr 9 do SIWZ Załącznik nr 1 do umowy Opis przedmiotu zamówienia Szczegółowa specyfikacja techniczna 1. Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie studium rozwoju systemów

Bardziej szczegółowo

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie miasta Bytomia, miasta Piekary Śląskie i powiatu tarnogórskiego za rok 2012

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie miasta Bytomia, miasta Piekary Śląskie i powiatu tarnogórskiego za rok 2012 Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie miasta Bytomia, miasta Piekary Śląskie i powiatu tarnogórskiego za rok 2012 Bytom 2013 Wstęp Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

Bardziej szczegółowo

KRZYSZTOF GASIDŁO Politechnika Śląska REGIONALNE PRZESTRZENIE PUBLICZNE I MIESZKALNICTWO

KRZYSZTOF GASIDŁO Politechnika Śląska REGIONALNE PRZESTRZENIE PUBLICZNE I MIESZKALNICTWO KRZYSZTOF GASIDŁO Politechnika Śląska REGIONALNE PRZESTRZENIE PUBLICZNE I MIESZKALNICTWO Regionalne Forum Rozwoju Województwa Śląskiego Katowice 2008 Cele województwa w kształtowaniu przestrzeni publicznych:

Bardziej szczegółowo

Rozdział 03. Ogólny opis gminy

Rozdział 03. Ogólny opis gminy ZZAAŁŁO ŻŻEENNIIAA DDO PPLLAANNUU ZZAAO PPAATTRRZZEENNIIAA W CCIIEEPPŁŁO,,, EENNEERRGIIĘĘ EELLEEKTTRRYYCCZZNNĄĄ II PPAALLIIWAA GAAZZOWEE MIIAASSTTAA DDĘĘBBIICCAA Rozdział 03 Ogólny opis gminy X-2796.03

Bardziej szczegółowo

Współpraca miast i gmin Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego w zakresie integracji transportu publicznego

Współpraca miast i gmin Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego w zakresie integracji transportu publicznego Współpraca miast i gmin Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego w zakresie integracji transportu publicznego Szczecin, październik 2013 Gmina Miasto Szczecin Województwo Zachodniopomorskie Powiat Policki

Bardziej szczegółowo

Stanowisko Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów z dnia 25 października 2013 r.

Stanowisko Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów z dnia 25 października 2013 r. Stanowisko Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów z dnia 25 października 2013 r. w sprawie: projektu Strategii Rozwoju Systemu Transportu Województwa Śląskiego Zarząd Śląskiego Związku Gmin i Powiatów

Bardziej szczegółowo

Wrocław, Kiełczowska/Mirkowska

Wrocław, Kiełczowska/Mirkowska Wrocław, Kiełczowska/Mirkowska PREZENTACJA NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ POD ZABUDOWĘ USŁUGOWĄ MIASTO WROCŁAW Wrocław miasto na prawach powiatu w południowo-zachodniej Polsce, siedziba władz województwa

Bardziej szczegółowo

Prezentacja projektu: Logistyka Bytom. GC Investment, Katowice, 2014

Prezentacja projektu: Logistyka Bytom. GC Investment, Katowice, 2014 Prezentacja projektu: Logistyka Bytom GC Investment, Katowice, 2014 1 Lokalizacja: Górny Śląsk Powierzchnia: 1 218 km 2 Liczba ludności: 1 978,6 tys. Najatrakcyjniejszy subregion w Polsce - wg. raportu

Bardziej szczegółowo

Plany inwestycyjne Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach

Plany inwestycyjne Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach Plany inwestycyjne Zarządu Dróg Wojewódzkich Zbigniew Tabor Katowice, 15 października 2015 r. Plan rozbudowy dróg wojewódzkich w województwie śląskim Załącznik nr 1 do Uchwały nr 742 / 35 / V / 2015 Zarządu

Bardziej szczegółowo

Planistyka Gospodarka Przestrzenna, Transport i Infrastruktura Techniczna

Planistyka Gospodarka Przestrzenna, Transport i Infrastruktura Techniczna BYDGOSKI OBSZAR FUNKCJONALNY Inwestycje kluczowe do realizacji do roku 2020 Zespół nr I Planistyka Gospodarka Przestrzenna, Transport i Infrastruktura Techniczna mgr inŝ. Maciej Gust Bydgoszcz, listopad

Bardziej szczegółowo

Rozwój metropolitalnego układu transportowego

Rozwój metropolitalnego układu transportowego Rozwój metropolitalnego układu transportowego Wnioski z analiz diagnostycznych do Strategii Transportu i Mobilności Lech Michalski Politechnika Gdańska Horyzont 2020 Plany transportowe (Gdańsk, Gdynia,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY POWIATU TARNOGÓRSKIEGO. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY POWIATU TARNOGÓRSKIEGO. z dnia r. Projekt z dnia 09 maja 2016 roku Zatwierdzony przez Zarząd Powiatu Tarnogórskiego UCHWAŁA NR... RADY POWIATU TARNOGÓRSKIEGO z dnia... 2016 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

DISTRICT OF GNIEZNO: THE SUSTAINABLE PUBLIC TRANSPORTATION DEVELOPMENT PLAN

DISTRICT OF GNIEZNO: THE SUSTAINABLE PUBLIC TRANSPORTATION DEVELOPMENT PLAN HIPOLIT CEGIELSKI STATE COLLEGE OF HIGER EDUCATION IN I GNIEZNO POZNAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY DIVISION OF TRANSPORT T SYSTEMS DISTRICT OF GNIEZNO: THE SUSTAINABLE PUBLIC TRANSPORTATION DEVELOPMENT PLAN

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNEJ DLA POTRZEB BUDOWY KOMPLEKSU SPORTOWEGO PRZY UL. ASNYKA W KATOWICACH

OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNEJ DLA POTRZEB BUDOWY KOMPLEKSU SPORTOWEGO PRZY UL. ASNYKA W KATOWICACH OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNEJ DLA POTRZEB BUDOWY KOMPLEKSU SPORTOWEGO PRZY UL. ASNYKA W KATOWICACH LOKALIZACJA TERENÓW SPORTOWYCH W SKALI MIASTA Opracowywany obszar graniczy od

Bardziej szczegółowo

CZĘSTOCHOWA UL. JAGIELLOŃSKA 1

CZĘSTOCHOWA UL. JAGIELLOŃSKA 1 OFERTA NAJMU POWIERZCHNI D L C E N T E R P O I N T CZĘSTOCHOWA UL. JAGIELLOŃSKA 1 Catchment area planowanej inwestycji jest zamieszkały przez blisko 281 971 mieszkańców. Częstochowa należy do miast o dużym

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ZAPISANA W DOKUMENTACH STRATEGICZNYCH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

POLITYKA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ZAPISANA W DOKUMENTACH STRATEGICZNYCH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO POLITYKA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ZAPISANA W DOKUMENTACH STRATEGICZNYCH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Ewa Burchat-Błachuta Z-ca Dyrektora Wydziału Planowania Strategicznego i Przestrzennego Strategiczna Polityka

Bardziej szczegółowo

ZMIANY DEMOGRAFICZNE ZACHODZĄCE W WARSZAWIE I JEJ STREFIE PODMIEJSKIEJ PO TRANSFORMACJI USTROJOWEJ W 1989 ROKU

ZMIANY DEMOGRAFICZNE ZACHODZĄCE W WARSZAWIE I JEJ STREFIE PODMIEJSKIEJ PO TRANSFORMACJI USTROJOWEJ W 1989 ROKU ZMIANY DEMOGRAFICZNE ZACHODZĄCE W WARSZAWIE I JEJ STREFIE PODMIEJSKIEJ PO TRANSFORMACJI USTROJOWEJ W 1989 ROKU DR INŻ. ARCH. MAŁGORZATA DENIS, DR INŻ. ARCH. ANNA MAJEWSKA, MGR INŻ. AGNIESZKA KARDAŚ Politechnika

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek

Prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek Prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek Integracja terytorialna Obszar funkcjonalny Poznania Integracja instytucjonalna Samorządy 3 szczebli, instytucje, organizacje działające na obszarze Metropolii Koncepcja

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 193/XVIII/12 RADY MIASTA MILANÓWKA z dnia 26 czerwca 2012 r.

UCHWAŁA Nr 193/XVIII/12 RADY MIASTA MILANÓWKA z dnia 26 czerwca 2012 r. UCHWAŁA Nr 193/XVIII/12 RADY MIASTA MILANÓWKA z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Polesie w Milanówku. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie miasta Bytomia, miasta Piekary Śląskie i powiatu tarnogórskiego za rok 2014

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie miasta Bytomia, miasta Piekary Śląskie i powiatu tarnogórskiego za rok 2014 Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie miasta Bytomia, miasta Piekary Śląskie i powiatu tarnogórskiego za rok 2014 Bytom 2015 Wstęp Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

Bardziej szczegółowo

Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych w ramach RPO WL lista rezerwowa

Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych w ramach RPO WL lista rezerwowa Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych w ramach RPO WL lista rezerwowa Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Lp. Nazwa projektu / zakres projektu* Oś Priorytetowa

Bardziej szczegółowo

- STAN - ZADANIA - PLANY

- STAN - ZADANIA - PLANY POLITYKA PRZESTRZENNA MIASTA PIŁY - STAN - ZADANIA - PLANY Informacja przedstawiona przez Prezydenta Miasta Piły na IX Sesji Rady Miasta Piły w dniu 31 maja 2011r., (pkt 20 porządku obrad, druk nr 90).

Bardziej szczegółowo

Poznańska Kolej Metropolitalna geneza, założenia, zrealizowane działania przygotowawcze, plany na przyszłość i dylematy rozwojowe

Poznańska Kolej Metropolitalna geneza, założenia, zrealizowane działania przygotowawcze, plany na przyszłość i dylematy rozwojowe Poznańska Kolej Metropolitalna geneza, założenia, zrealizowane działania przygotowawcze, plany na przyszłość i dylematy rozwojowe Stowarzyszenie Metropolia Poznań Linie kolejowe w obszarze aglomeracji

Bardziej szczegółowo

Miasto Śrem.

Miasto Śrem. http://www.terenyinwestycyjne.info/index.php/urzedy-miast-50/item/3094-miasto-srem Miasto Śrem URZĄD MIEJSKI W ŚREMIE Plac 20 Października 1 63-100 ŚREM woj. Wielkopolskie tel.: +48 61 28 35 225 infolinia

Bardziej szczegółowo

09. Zakres współpracy z innymi gminami

09. Zakres współpracy z innymi gminami 09. Zakres współpracy z innymi gminami 9 Zakres współpracy z innymi gminami... 2 9.1 Pisma odnośnie współpracy między gminami w zakresie zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe... 2

Bardziej szczegółowo

OFERTA NAJMU POWIERZCHNI GALERIA HANDLOWA STARA CEGIELNIA KNURÓW, ULICA 1 MAJA 74

OFERTA NAJMU POWIERZCHNI GALERIA HANDLOWA STARA CEGIELNIA KNURÓW, ULICA 1 MAJA 74 OFERTA NAJMU POWIERZCHNI GALERIA HANDLOWA STARA CEGIELNIA KNURÓW, ULICA 1 MAJA 74 DOŁĄCZ DO NASZYCH NAJEMCÓW! e-mail: biuro@dlinvest.pl tel.: +48 32 253 00 95 LOKALIZACJA Knurów wchodzi w skład Konurbacji

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚĆ SYSTEMU TRANSPORTOWEGO W AGLOMERACJI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

EFEKTYWNOŚĆ SYSTEMU TRANSPORTOWEGO W AGLOMERACJI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Centrum Targowo-Konferencyjne Expo Silesia w Sosnowcu 17 18 kwietnia 2012 1 EFEKTYWNOŚĆ SYSTEMU TRANSPORTOWEGO W AGLOMERACJI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 2 CELEM GENERALNYM dla Województwa Śląskiego JEST stworzenie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 21 października 2016 r. Poz. 5321 ROZPORZĄDZENIE NR 3/16 WOJEWODY ŚLĄSKIEGO w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatów

Bardziej szczegółowo

Szymala Kierunki rozwoju przestrzennego Wałbrzycha i jego powiązań Wałbrzych, 9 grudnia 2011 Historyczne dokumenty planistyczne: MIEJSCOWY PLAN OGÓLNY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO ZESPOŁU MIEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY Z LISTY PODSTAWOWEJ PROGRAMU ROZWOJU SUBREGIONU CENTRALNEGO lp NAZWA PROJEKTU BENEFICJENCI DZIAŁANIE 2.1. INFRASTRUKTURA SPOŁECZEŃSTWA

PROJEKTY Z LISTY PODSTAWOWEJ PROGRAMU ROZWOJU SUBREGIONU CENTRALNEGO lp NAZWA PROJEKTU BENEFICJENCI DZIAŁANIE 2.1. INFRASTRUKTURA SPOŁECZEŃSTWA PROJEKTY Z LISTY PODSTAWOWEJ PROGRAMU ROZWOJU SUBREGIONU CENTRALNEGO lp NAZWA PROJEKTU BENEFICJENCI DZIAŁANIE 2.1. INFRASTRUKTURA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO 1. SilesiaNet budowa społeczeństwa informacyjnego

Bardziej szczegółowo

PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO SPIS TABLIC:

PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO SPIS TABLIC: SPIS TABLIC: Tablica 1 Prognoza demograficzna dla województwa pomorskiego na lata 2005 2030... 76 Tablica 2 UŜytki rolne w województwie pomorskim wg klas bonitacyjnych gleb w 2000 r.... 90 Tablica 3 Warunki

Bardziej szczegółowo

Przejście od planów transportowych do Planów Zrównoważonej Mobilności Miejskiej

Przejście od planów transportowych do Planów Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dr Katarzyna HEBEL Prof. dr hab. Olgierd WYSZOMIRSKI Conference Baltic Sea Region advancing towards Sustainable Urban Mobility Planning Gdynia 22-24th of October 2014 Przejście od planów transportowych

Bardziej szczegółowo

OFERTA INWESTYCYJNA: RADZIONKÓW, UL. DŁUGA/EUROPEJSKA GRUNT POD BUDOWĘ STACJI BENZYNOWEJ

OFERTA INWESTYCYJNA: RADZIONKÓW, UL. DŁUGA/EUROPEJSKA GRUNT POD BUDOWĘ STACJI BENZYNOWEJ OFERTA INWESTYCYJNA: RADZIONKÓW, UL. DŁUGA/EUROPEJSKA GRUNT POD BUDOWĘ STACJI BENZYNOWEJ GC Investment S. A. 40-606 Katowice ul. Kolejowa 54 Tel.: (032) 603 85 70 Fax: (032) 603 85 71 mail: gcinvest@gcinvest.pl

Bardziej szczegółowo

OSADA GENCZ OFERTA SPRZEDAŻY GRUNTÓW POD ZABUDOWĘ MIEJSCOWOŚĆ KOMOROWICE GMINA ŻÓRAWINA. POLKOWICE 2016 r.

OSADA GENCZ OFERTA SPRZEDAŻY GRUNTÓW POD ZABUDOWĘ MIEJSCOWOŚĆ KOMOROWICE GMINA ŻÓRAWINA. POLKOWICE 2016 r. OSADA GENCZ OFERTA SPRZEDAŻY GRUNTÓW POD ZABUDOWĘ MIEJSCOWOŚĆ KOMOROWICE GMINA ŻÓRAWINA POLKOWICE 2016 r. Zespół gruntów pod zabudowę jest składową projektu Osada Gencz rozpoczętego przez firmę Korporacja

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANA STRATEGIA ROZWOJU MIEJSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO BIAŁA PODLASKA NA LATA (Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030)

ZINTEGROWANA STRATEGIA ROZWOJU MIEJSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO BIAŁA PODLASKA NA LATA (Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030) ZINTEGROWANA STRATEGIA ROZWOJU MIEJSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO BIAŁA PODLASKA NA LATA 2015-2020 2020 (Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030) Michał Romanowski 5 wrzesień 2014 r. 375 km² 75,5 tys. mieszkańców Horyzont

Bardziej szczegółowo

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU. Departament Polityki Regionalnej

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU. Departament Polityki Regionalnej URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU Departament Polityki Regionalnej Poznań, 14 grudnia 2015r. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Działanie 3.3. Wspieranie

Bardziej szczegółowo

Analiza wpływu południowej obwodnicy Olsztyna oraz budowanej linii tramwajowej na ruch samochodowy w mieście oraz na planowane inwestycje drogowe

Analiza wpływu południowej obwodnicy Olsztyna oraz budowanej linii tramwajowej na ruch samochodowy w mieście oraz na planowane inwestycje drogowe Analiza wpływu południowej obwodnicy Olsztyna oraz budowanej linii tramwajowej na ruch samochodowy w mieście oraz na planowane inwestycje drogowe Michał Beim Piotr Cupryjak Plan wystąpienia 1. Założenia

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo rowerzysty działania Dolnośląskiej Polityki Rowerowej 2014-2020

Bezpieczeństwo rowerzysty działania Dolnośląskiej Polityki Rowerowej 2014-2020 Samorządowa jednostka organizacyjna Bezpieczeństwo rowerzysty działania Dolnośląskiej Polityki Rowerowej 2014-2020 INSTYTUT ROZWOJU TERYTORIALNEGO 1 Plan prezentacji: 1. Informacje o projekcie DPR 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Czechowic-Dziedzic. ANALIZA ZMIAN W ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM GMINY CZECHOWICE- DZIEDZICE w okresie kadencji Rady Miejskiej

Burmistrz Czechowic-Dziedzic. ANALIZA ZMIAN W ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM GMINY CZECHOWICE- DZIEDZICE w okresie kadencji Rady Miejskiej Załącznik do uchwały Nr LIV/510/14 Rady Miejskiej w Czechowicach - Dziedzicach 16 września 2014r. Burmistrz Czechowic-Dziedzic ANALIZA ZMIAN W ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM GMINY CZECHOWICE- DZIEDZICE

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU TRANSPORTU DO 2020 (z perspektywą do 2030 roku) Warszawa, dnia 14 kwietnia 2011 r.

STRATEGIA ROZWOJU TRANSPORTU DO 2020 (z perspektywą do 2030 roku) Warszawa, dnia 14 kwietnia 2011 r. STRATEGIA ROZWOJU TRANSPORTU DO 2020 (z perspektywą do 2030 roku) Warszawa, dnia 14 kwietnia 2011 r. AGENDA MIEJSCE STRATEGII ROZWOJU TRANSPORTU (SRT) W SYSTEMIE ZINTEGROWANYCH STRATEGII ROZWOJU KRAJU

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE GRUPY PKP W WOJ. ŚLĄSKIM R.

INWESTYCJE GRUPY PKP W WOJ. ŚLĄSKIM R. INWESTYCJE GRUPY PKP W WOJ. ŚLĄSKIM - 2015 R. www.pkpsa.pl PKP S.A. 2016 r. NAJWAŻNIEJESZE DZIAŁANIA PKP S.A. W 2015 R. 2 7 ZREALIZOWANYCH INWESTYCJI DWORCOWYCH W LATACH 2012-15 ZA PONAD 67 MLN ZŁ ZMODERNIZOWANE

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ TRANSPORTU ZBIOROWEGO W REGIONIE I JEGO ZNACZENIE DLA INTEGRACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ I KONKURENCYJNOŚCI POMORZA

ROZWÓJ TRANSPORTU ZBIOROWEGO W REGIONIE I JEGO ZNACZENIE DLA INTEGRACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ I KONKURENCYJNOŚCI POMORZA Włączeni w rozwój wsparcie rodziny i podnoszenia kwalifikacji zawodowych w kontekście potrzeb gospodarki regionu pomorskiego ROZWÓJ TRANSPORTU ZBIOROWEGO W REGIONIE I JEGO ZNACZENIE DLA INTEGRACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

WYZWANIA WSPÓŁCZESNEJ URBANISTYKI

WYZWANIA WSPÓŁCZESNEJ URBANISTYKI WYZWANIA WSPÓŁCZESNEJ URBANISTYKI W KREACJI MIASTA PRZYJAZNEGO MIESZKAŃCOM Konferencja: Rozwój metropolitalnego układu komunikacyjnego w Gdańsku Gdańsk, 23 marca 2015 r. arch. Marek Piskorski Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa stanowi podstawowe narzędzie dla prowadzenia polityki przestrzennej w jego obszarze.

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa stanowi podstawowe narzędzie dla prowadzenia polityki przestrzennej w jego obszarze. Plan zagospodarowania przestrzennego województwa stanowi podstawowe narzędzie dla prowadzenia polityki przestrzennej w jego obszarze. Jej prowadzenie służy realizacji celu publicznego, jakim jest ochrona

Bardziej szczegółowo

Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego 2020+

Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego 2020+ Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego 2020+ załącznik do uchwały nr V / 26 / 2 / 2016 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 29 sierpnia 2016 r. Katowice, 29 sierpnia 2016 r. Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr LXIII/1483/06 Rady Miasta Katowice. z dnia 31 lipca 2006 r.

Uchwała nr LXIII/1483/06 Rady Miasta Katowice. z dnia 31 lipca 2006 r. Uchwała nr LXIII/1483/06 Rady Miasta Katowice z dnia 31 lipca 2006 r. w sprawie uchwalenia zmian Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice dla 6 terenów położonych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia r. Projekt DRUK Nr... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia... 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ożarów Mazowiecki

Bardziej szczegółowo

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie miasta Bytomia, miasta Piekary Śląskie i powiatu tarnogórskiego za rok 2016

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie miasta Bytomia, miasta Piekary Śląskie i powiatu tarnogórskiego za rok 2016 Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie miasta Bytomia, miasta Piekary Śląskie i powiatu tarnogórskiego za rok 2016 Bytom 2017 Wstęp Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPECJALNA EKO BILET P/T/A

OFERTA SPECJALNA EKO BILET P/T/A Obowiązuje od 10 lutego 2017 r. OFERTA SPECJALNA EKO BILET P/T/A 1. Uprawnieni Sieciowy EKO BILET P/T/A może nabyć każda osoba. 2. Zakres i obszar ważności 1) EKO BILET P/T/A jest biletem bezimiennym i

Bardziej szczegółowo

SZCZECIN - OBSZARY O ZWARTEJ STRUKTURZE FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNEJ

SZCZECIN - OBSZARY O ZWARTEJ STRUKTURZE FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNEJ SZCZECIN - OBSZARY O ZWARTEJ STRUKTURZE FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNEJ MAPA ROZKŁADU MIEJSC PRACY WARSZTATY URBANISTYCZNE UNIA METROPOLII POLSKICH / TUP WARSZAWA 4/5 lipca 2016 r. SZCZECIN STRUKTURA ADMINISTRACYJNA:

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Gminy Strzelce Opolskie

Charakterystyka Gminy Strzelce Opolskie AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE W GMINIE STRZELCE OPOLSKIE Część 03 Charakterystyka Gminy Strzelce Opolskie W 869.03 2/9 SPIS TREŚCI 3.1

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ - Wrocław ul. Małachowskiego 11 grunt zabudowany budynkiem magazynowo usługowym NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Kliknij i zlokalizuj na mapie Cena: 2 859 000,00 zł Powierzchnia gruntu: 0, 2804 ha Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

Kraków, 4 grudnia 2015 r.

Kraków, 4 grudnia 2015 r. TRANSPORT, KOMUNIKACJA, PARKINGI Polityka transportowa Uchwała Nr XVIII/225/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 4 lipca 2007 r. w sprawie przyjęcia Polityki Transportowej dla Miasta Krakowa na lata 2007 2015.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/296/2017 RADY GMINY ZBROSŁAWICE. z dnia 16 lutego 2017 r.

UCHWAŁA NR XXVI/296/2017 RADY GMINY ZBROSŁAWICE. z dnia 16 lutego 2017 r. UCHWAŁA NR XXVI/296/2017 RADY GMINY ZBROSŁAWICE z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego w Gminie Zbrosławice Na podstawie

Bardziej szczegółowo

3.7. Wytyczne w zakresie infrastruktury służącej integracji sieci transportowej

3.7. Wytyczne w zakresie infrastruktury służącej integracji sieci transportowej 3.7. Wytyczne w zakresie infrastruktury służącej integracji sieci transportowej 3.7.3. Ruch pieszy i transport zbiorowy Wytyczne w zakresie integracji ruchu pieszego z transportem zbiorowym dotyczą dwóch

Bardziej szczegółowo

Regietów, 20 stycznia 2010

Regietów, 20 stycznia 2010 OPRACOWANIE STRATEGII ROZWOJU TRANSPORTU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2010-2030 2030 Regietów, 20 stycznia 2010 PLAN PREZENTACJI Część I: Rola Strategii Rozwoju Transportu w planowaniu systemu transportowego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 29 września 2014

Warszawa, 29 września 2014 Warszawa, 29 września 2014 KRAJOWY SYSTEM ZARZĄDZANIA ROZWOJEM STRATEGIE MAKROREGIONALNE STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POLSKI WSCHODNIEJ DO ROKU 2020 przyjęta przez Radę Ministrów 11 lipca

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DO ROKU 2030

STRATEGIA ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DO ROKU 2030 Załącznik do Sprawozdania z przebiegu i wyników konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Śląskiego do roku 2030 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko. STRATEGIA ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

MIASTO WODZISŁAW ŚLĄSKI

MIASTO WODZISŁAW ŚLĄSKI MIASTO WODZISŁAW ŚLĄSKI Pakiet informacyjny Wodzisław Śląski, listopad 2015 r. 1 Spis treści 1. Krótka informacja o Mieście Wodzisław Śląski... 2 1.1 Nazwa i adres Zamawiającego wraz z numerami telefonów...

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 30 maja 2016 r. Poz. 2904 UCHWAŁA NR XXI/154/2016 RADY POWIATU TARNOGÓRSKIEGO w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

1. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Miasto Świnoujście.

1. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Miasto Świnoujście. Załącznik Nr 1 do Uchwały. Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy Miasto Świnoujście wraz z oceną postępów w opracowywaniu planów miejscowych i programem ich sporządzania. I. Stan istniejący

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ZINTEGROWANEGO TRANSPORTU PUBLICZNEGO W OPARCIU O LINIE POZNAŃSKIEGO WĘZŁA KOLEJOWEGO

KONCEPCJA ZINTEGROWANEGO TRANSPORTU PUBLICZNEGO W OPARCIU O LINIE POZNAŃSKIEGO WĘZŁA KOLEJOWEGO KONCEPCJA ZINTEGROWANEGO TRANSPORTU PUBLICZNEGO W OPARCIU O LINIE POZNAŃSKIEGO WĘZŁA KOLEJOWEGO URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 21.04.2017 r. OPRACOWANIE KONCEPCJI W ramach projektu Master

Bardziej szczegółowo

Wykład 04 Popyt na usługi transportowe dr Adam Salomon

Wykład 04 Popyt na usługi transportowe dr Adam Salomon Wykład 04 Popyt na usługi transportowe dr Adam Salomon Katedra Transportu i Logistyki Wydział Nawigacyjny Akademia Morska w Gdyni Postulaty przewozowe Postulaty przewozowe wymagania jakościowe zgłaszane

Bardziej szczegółowo

Tadeusz Ferenc Prezydenta Miasta Rzeszowa

Tadeusz Ferenc Prezydenta Miasta Rzeszowa Fundusze Europejskie - dla rozwoju Polski Wschodniej Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic - prezentacja projektu i działań komplementarnych Tadeusz Ferenc Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Przedmiot: Transport publiczny PLANY ZÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO. Dr inż. Marcin Kiciński Zakład Systemów Transportowych

Przedmiot: Transport publiczny PLANY ZÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO. Dr inż. Marcin Kiciński Zakład Systemów Transportowych Przedmiot: Transport publiczny PLANY ZÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO Dr inż. Marcin Kiciński Zakład Systemów Transportowych Opracowanie na podstawie: mgr inż. Maciej BIEŃCZAK M.,

Bardziej szczegółowo

Cena 2.500.000 zł netto (vat 8%) Lokalizacja Chorzów ul. Strzelców Bytomskich 3

Cena 2.500.000 zł netto (vat 8%) Lokalizacja Chorzów ul. Strzelców Bytomskich 3 Oferta nr: 1278 Cena 2.500.000 zł netto (vat 8%) Lokalizacja Chorzów ul. Strzelców Bytomskich 3 Rodzaj nieruchomości Rodzaj zabudowy Powierzchnia użytkowa Powierzchnia działki Kamienica mieszkalno - usługowa

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Gminy Prudnik

Charakterystyka Gminy Prudnik AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE W GMINIE PRUDNIK Część 03 Charakterystyka Gminy Prudnik W 835.03 2/8 SPIS TREŚCI 3.1 Charakterystyka Gminy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE NR 2/16 WOJEWODY ŚLĄSKIEGO. z dnia 8 września 2016 r.

ROZPORZĄDZENIE NR 2/16 WOJEWODY ŚLĄSKIEGO. z dnia 8 września 2016 r. ROZPORZĄDZENIE NR 2/16 WOJEWODY ŚLĄSKIEGO w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatów gliwickiego, tarnogórskiego oraz miasta Gliwice Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 1, pkt

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO MIASTA KOŚCIANA (zarys prognoz do 2015r.)

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO MIASTA KOŚCIANA (zarys prognoz do 2015r.) STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO (zarys prognoz do 2015r.) "Żeglarz, który nie wie dokąd płynie, nigdy nie będzie miał pomyślnych wiatrów" Seneka STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ - Bydgoszcz al. Jana Pawła II 157 grunt zabudowany NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Powierzchnia gruntu: 2,4628 ha Położenie: Bydgoszcz, al. Jana Pawła II 157 Tytuł prawny: prawo użytkowania wieczystego Kliknij

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE Do Uchwały Nr Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia. 2016r.

UZASADNIENIE Do Uchwały Nr Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia. 2016r. UZASADNIENIE Do Uchwały Nr Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia. 2016r. w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w rejonie

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Gminy Opalenica

Charakterystyka Gminy Opalenica AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY OPALENICA Część 03 Charakterystyka Gminy Opalenica W 854.03 2/9 SPIS TREŚCI 3.1 Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT A. DANE OGÓLNE. Wg stanu na dzień: 31.12. 2008

TRANSPORT A. DANE OGÓLNE. Wg stanu na dzień: 31.12. 2008 TRANSPORT A. DANE OGÓLNE L.p. Powierzchnia zurbanizowana (zainwestowana) miasta/gminy [w km2] 1 Źródło informacji: urząd administracji samorządowej - jednostka d/s urbanistyki i architektury lub inna jednostka

Bardziej szczegółowo

Rozdział 03. Ogólny opis gminy

Rozdział 03. Ogólny opis gminy ZZAAŁŁO śśeenniiaa DDO PPLLAANNUU ZZAAO PPAATTRRZZEENNIIAA W CCIIEEPPŁŁO,,, EENNEERRGIIĘĘ EELLEEKTTRRYYCCZZNNĄĄ II PPAALLIIWAA GAAZZOWEE GMIINNYY SSTTRRZZEELLCCEE OPPOLLSSKIIEE Rozdział 03 Ogólny opis

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do uchwały Nr XXXIX/383/17 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 18 maja 2017 r.

Uzasadnienie do uchwały Nr XXXIX/383/17 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 18 maja 2017 r. Uzasadnienie do uchwały Nr XXXIX/383/17 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 18 maja 2017 r. 1. Wstęp Niniejsze uzasadnienie dotyczy rozwiązań przyjętych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

Białystok jako ośrodek krajowy pełniący niektóre funkcje metropolitalne w Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju w perspektywie 20 lat

Białystok jako ośrodek krajowy pełniący niektóre funkcje metropolitalne w Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju w perspektywie 20 lat Białystok jako ośrodek krajowy pełniący niektóre funkcje metropolitalne w Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju w perspektywie 20 lat Toruń, 15-16 listopada 2012 r. dr Dariusz Piotrowski Joanna

Bardziej szczegółowo