NARODOWY PROGRAM ZWALCZANIA CHORÓB NOWOTWOROWYCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NARODOWY PROGRAM ZWALCZANIA CHORÓB NOWOTWOROWYCH"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 MINISTERSTWO ZDROWIA Nazwa programu: NARODOWY PROGRAM ZWALCZANIA CHORÓB NOWOTWOROWYCH Nazwa zadania: UTWORZENIE W POLSCE SYSTEMU RADIOTERAPII ONKOLOGICZNEJ DOPOSAŻENIE I MODERNIZACJA ZAKŁADÓW RADIOTERAPII. Dokument programu zdrowotnego przewidzianego do realizacji w roku 2008 Program realizowany na podstawie art. 1 ust. 1 w związku z art. 3 pkt 3 i 5 ustawy z dnia 1 lipca 2005 roku o ustanowieniu programu wieloletniego Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych (Dz. U. Nr 143, poz. 1200). -1-

2 STRESZCZENIE Radioterapia onkologiczna jako metoda leczenia samodzielnego lub integralna część leczenia skojarzonego stosowana jest u ok. 70% chorych na nowotwory złośliwe. Oznacza to, że w najbliższych latach w Polsce, radioterapii będzie wymagało rocznie co najmniej chorych, a po roku 2010 ok chorych. Podstawowym problemem polskiej radioterapii jest zbyt mała dostępność oraz zbyt długi okres oczekiwania chorych na rozpoczęcie leczenia napromienianiem. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) przyjmuje wskaźnik 1 aparatu megawoltowego na mieszkańców. Zgodnie z tym w Polsce powinno działać co najmniej aparatów tego typu. W chwili obecnej zainstalowane są w naszym kraju 102 aparaty megawoltowe; niestety 18 z nich tzn. ok. 15% jest wyeksploatowanych i/lub technicznie przestarzałych i wymaga pilnej wymiany. Trudna jest również sytuacja w zakresie brachyterapii, choć w roku 2007 nastąpiła w tym zakresie wyraźna poprawa. Niedostateczna liczba aparatów do napromieniania oraz częste awarie wyeksploatowanego sprzętu powodują, że w wielu ośrodkach czas oczekiwania na radioterapię wydłuża się nawet do 2 miesięcy. W konsekwencji wstępna kwalifikacja do radykalnej radioterapii ulega zmianie na radioterapię paliatywną, a pacjenci zakwalifikowani do radioterapii paliatywnej są z kolei często dyskwalifikowani od leczenia promieniami w ogóle. Dłuższa niż 4 tygodnie zwłoka, zmniejsza szanse wyleczenia, zaburza rytm terapii skojarzonej z chirurgią lub chemioterapią. Niższe odsetki wyleczeń to przede wszystkim osobisty dramat chorych, ale także dodatkowe wysokie koszty związane z leczeniem nawrotów i leczeniem paliatywnym oraz objawowym. Celem ogólnym prezentowanego programu jest obniżenie poziomu umieralności z powodu chorób onkologicznych, poprzez poprawę dostępności (skrócenie czasu oczekiwania na radioterapię) i jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych w zakresie nowoczesnej radioterapii. Osiągnięcie tego celu jest możliwe, po pierwsze, poprzez pełne doposażenie istniejących zakładów radioterapii, a po drugie, ewentualne, utworzenie nowych ośrodków tak, by osiągnąć stopniowe zmniejszenie liczby ludności przypadającej na 1 aparat terapeutyczny do poziomu określonego przez WHO i w miarę możliwości równomierne pokrycie obszaru kraju siecią ośrodków radioterapii. Pilna konieczność inwestycji w zakresie aparatury do radioterapii, dotyczy nie tylko akceleratorów, szczególnie rażący jest np. brak dostatecznej liczby stacji planowania leczenia, co wydłuża czas oczekiwania na rozpoczęcie napromieniania. Ważnym elementem programu inwestycyjnego winno być uzupełnienie aparatury do brachyterapii i wymiana aparatów LDR na HDR-PDR. Istotną potrzebą jest poprawa wyposażenia aparaturowego fizyki medycznej, aby zapewnić pełne bezpieczeństwo leczenia chorych oraz ścisłe przestrzeganie europejskich standardów kontroli jakości. -2-

3 ZDEFINIOWANIE PROBLEMU, OKREŚLENIE POTRZEBY. 1. Opis problemu. Na koniec 2006 roku w 24 ośrodkach radioterapii zainstalowanych było: - 80 przyspieszaczy liniowych - 12 bomb kobaltowych - 38 symulatorów - 72 systemy planowania radioterapii -148 stacji planowania radioterapii - 27 systemów zarządzania - 18 aparatów LDR - 2 aparaty MDR brachyterapia - 21 aparatów HDR - 6 aparatów PDR - 12 systemów planowania leczenia w czasie rzeczywistym w brachyterapii 20 zakładów radioterapii posiadało własny tomograf komputerowy (TK) do planowania radioterapii, 4 zakłady korzystały z tomografu diagnostycznego macierzystego szpitala. 5 zakładów radioterapii posiadało własny aparat rezonansu jądrowego (NMR). Spośród 92 przyspieszaczy liniowych 15 tzn. ok. 16% jest wyeksploatowanych i/lub technicznie całkowicie przestarzałych; podobna sytuacja dotyczy 3 spośród 12 bomb kobaltowych oraz 11 spośród 38 symulatorów. We współczesnej onkologii, radioterapia onkologiczna stosowana jest samodzielnie lub stanowi integralną część leczenia skojarzonego, a jej szczegółowe miejsce w sekwencji metod terapeutycznych (z chirurgią i leczeniem systemowym) określa typ, lokalizacja i stopień zaawansowania nowotworu. O skuteczności radioterapii decyduje: a) właściwy dobór kliniczny chorych, odpowiednia taktyka i technika leczenia, optymalne dawki i czas napromieniania; istotną rolę odgrywa jak najszybsze wdrożenie radioterapii, zarówno jako metody samodzielnego leczenia, jak i składowej leczenia skojarzonego np. przed- lub pooperacyjnego; b) optymalne i nowoczesne oprzyrządowanie aparaturowe; c) odpowiednia liczebność, poziom wykształcenia specjalistycznego (lekarze, fizycy medyczni, inżynierowie medyczni) i doświadczenia zawodowego (technicy radioterapii, pielęgniarki, itp.). -3-

4 Według ostatnich danych ESTRO i OECI radioterapia ma zastosowanie u ok. 70% pacjentów w trakcie całego przebiegu choroby nowotworowej. Oznacza to, że w najbliższym dziesięcioleciu, w Polsce, radioterapii będzie wymagało rocznie chorych. W chwili obecnej napromienianiem leczonych jest ok chorych. Podstawowym problemem polskiej radioterapii jest mała dostępność i zbyt długi okres oczekiwania pacjentów na rozpoczęcie leczenia, wynikające z rażących braków wyposażenia aparaturowego. 2. Przyczyny istnienia problemu. Wskaźnik Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) przyjmuje instalację 1 aparatu megawoltowego do radioterapii na ok mieszkańców. Zgodnie z tym wskaźnikiem w Polsce powinno działać co najmniej aparatów tego typu. W chwili obecnej działa ich 102 (90 przyspieszaczy liniowych i 12 bomb kobaltowych), a więc ok. 76% potrzeb; niestety 18 (15%) z nich jest już wyeksploatowanych i/lub technicznie przestarzałych i wymaga pilnej wymiany. Czas eksploatacji przyspieszacza liniowego, w sferze pełnego bezpieczeństwa i pełnej wydajności, w warunkach polskich, ocenia się na lat. Tak więc realnie, do bezpiecznej i wydajnej pracy, kwalifikują się obecnie 84 aparaty megawoltowe, (75 przyspieszaczy liniowych i 9 bomb kobaltowych). Trudna jest również sytuacja w zakresie, specyficznej części radioterapii, jaką jest brachyterapia (głównie brachyterapia inna niż ginekologiczna), działania terapeutyczne w tym zakresie są ograniczone. 3. Waga problemu dla społeczeństwa. Odsetek chorych wyleczonych z choroby nowotworowej jest w Polsce wyraźnie niższy aniżeli w krajach zachodnioeuropejskich i USA (30% vs. 50%); główna przyczyna to wyższe zaawansowanie choroby nowotworowej w momencie rozpoznania. Ten wyższy stopień zaawansowania wynika z wielu czynników (m.in. mała świadomość zdrowotna chorych, niska czujność onkologiczna lekarzy pierwszego kontaktu, trudności w dostępie do wczesnej diagnostyki itd.), ale w niebagatelnej części również z utrudnionego dostępu do specjalistycznego leczenia onkologicznego, w tym zwłaszcza radioterapii. Niedostateczna liczba aparatów do napromieniania oraz częste awarie wyeksploatowanego sprzętu powodują, że w wielu ośrodkach czas oczekiwania na radioterapię wydłuża się nawet do 2 miesięcy. W konsekwencji wstępna kwalifikacja do radykalnej radioterapii, ulega zmianie na radioterapię paliatywną, a pacjenci zakwalifikowani do radioterapii paliatywnej, są z kolei często dyskwalifikowani od leczenia promieniami w ogóle. Pamiętać przy tym należy, że dłuższa niż 4 tygodnie zwłoka, zmniejsza szanse wyleczenia, zaburza rytm terapii skojarzonej z chirurgią lub chemioterapią. Niższe odsetki wyleczeń to przede wszystkim osobisty dramat chorych, ale także dodatkowe koszty związane z leczeniem nawrotów i terapią paliatywną. -4-

5 4. Dotychczasowe próby rozwiązania problemu. W 1997 roku, w wyniku zakupu centralnego w sposób istotny uzupełniona została aparatura w części ośrodków radioterapii. Te ośrodki, które przyjęły koncepcję budowania tzw. linii terapeutycznych, w sposób znaczący poprawiły stan wyposażenia w okresie 4 lat, wdrożyły nowoczesne, wysokospecjalistyczne metody leczenia i procedury kontroli jakości. Równocześnie nastąpił wzrost kadry specjalistycznej oraz wzrost usług radioterapeutycznych. Ta część ośrodków radioterapii, tj. Warszawa-Ursynów, Gliwice, Kraków, Gdańsk, Poznań i Bydgoszcz szybko uzyskały status ośrodków o III referencyjności. W 2000 roku, realnie, do bezpiecznej i wydajnej pracy nadawało się w Polsce 46 aparatów megawoltowych (wskaźnik - 1 aparat na mieszkańców). W latach dzięki działaniom Ministerstwa Zdrowia, mającym odzwierciedlenie w realizowanym programie polityki zdrowotnej, nastąpiła dalsza poprawa wyposażenia ośrodków onkologicznych w nowoczesną aparaturę medyczną do radioterapii. Poprawa ta miała głównie charakter jakościowy, w mniejszym stopniu ilościowy, gdyż równocześnie z zakupami wycofywano zużyty, przestarzały i niebezpieczny sprzęt. Zakupiono m.in.: 3 linie terapeutyczne, 25 przyspieszaczy, 6 aparatów do brachyterapii, 4 tomografy komputerowe oraz dokonano niezbędnych uzupełnień osprzętu dla wszystkich regionalnych ośrodków onkologicznych w Polsce. Ponadto, w roku 2005, ze środków przeznaczonych na realizację Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych 2005 Utworzenie w Polsce systemu radioterapii onkologicznej Doposażenie i modernizacja zakładów radioterapii, zakupiono m.in.: oraz : 10 akceleratorów wysokoenergetycznych 2 akceleratory niskoenergetyczne 3 symulatory radioterapeutyczne 5 tomografów komputerowych 10 systemów planowania leczenia 2 aparaty do brachyterapii zestawy do dozymetrii (kalibracyjnej i in vivo) systemy wizualizacji systemy weryfikacji i zarządzania danymi mikrokolimatory sprzęt do kontroli jakości w radioterapii -5-

6 systemy obrazowania W tym okresie kolejne 4 ośrodki radioterapii uzyskały III referencyjności (Warszawa- Wawelska w zakresie radioterapii dziecięcej, Kielce, Wrocław, Łódź). W roku 2006, ze środków przeznaczonych na realizację Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych Utworzenie w Polsce systemu radioterapii onkologicznej Doposażenie i modernizacja zakładów radioterapii zakupiono m.in.: - 7 akceleratorów wysokoenergetycznych, - 3 akceleratory niskoenergetyczne, - 2 symulatory radioterapeutyczne, - 2 tomografy komputerowe, - 7 systemów planowania radioterapii, - 22 stacje planowania radioterapii, - 7 aparatów HDR do brachyterapii, - 1 aparat PDR do brachyterapii, - 3 systemy planowania leczenia w czasie rzeczywistym w brachyterapii, oraz: - zestawy do dozymetrii (kalibracyjnej i in vivo), - systemy wizualizacji, - systemy zarządzania i weryfikacji, - mikrokolimatory, - zintegrowane systemy obrazowania rentgenowskiego IGRT, - systemy dla technik IMRT, - sprzęt do kontroli jakości. Zakupiono również część sprzętu (fotel, zestaw RTG, system monitorowania i akwizycji mocy dawki) dla uruchamianego ośrodka radioterapii protonowej w Klinice Okulistycznej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. W roku 2006 zakończone zostało postępowanie w sprawie uzyskania III 0 referencyjności przez ośrodek radioterapii w Szczecinie. W roku 2007, ze środków przeznaczonych na realizację Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych Utworzenie w Polsce systemu radioterapii onkologicznej Doposażenie i modernizacja zakładów radioterapii zakupiono m.in.: -6-

7 - 9 akceleratorów wysokoenergetycznych, - 1 akcelerator niskoenergetyczny, - 6 symulatorów radioterapeutycznych, - 2 tomografy komputerowe, - aparaty do brachyterapii HDR i PDR, stacje planowania leczenia, systemy planowania leczenia, mikrokolomatory, wyposażenie dozymetryczne, systemy unieruchamiające oraz inne dodatkowe oprzyrządowanie służącemu planowaniu i dozymetrii radioterapii. W listopadzie 2007 roku, realnie, do bezpiecznej i wydajnej pracy nadawały się w Polsce 84 aparaty megawoltowe (75 przyspieszaczy i 9 bomb kobaltowych) (wskaźnik 1 aparat na mieszkańców). 5. Przedstawienie trudności w uzyskaniu świadczeń. Mimo wyżej wymienionych działań sytuacja w dostępie chorych do nowoczesnej radioterapii jest nadal w Polsce trudna. Wpływają na to: 1) zaniedbania lat 70-tych, 80-tych i początkowych 90-tych (znaczne ograniczenia w zakupie nowoczesnych urządzeń do radioterapii z importu, w wyniku których polska radioterapia pod względem wyposażenia aparaturowego znalazła się na jednym z ostatnich miejsc w Europie); 2) wzrastająca systematycznie liczba chorych na nowotwory złośliwe, a więc i chorych wymagających radioterapii; 3) poprawa skuteczności leczenia onkologicznego, np. chemioterapii, co zwiększa liczbę długo żyjących chorych, wymagających często paliatywnej radioterapii; 4) poszerzenie wskazań do radioterapii paliatywnej, radioterapii przed- i pooperacyjnej oraz skojarzonej z chemioterapią; 5) ogromny postęp w zakresie samej radioterapii, stwarzający chorym lepszą szansę wyleczenia lub lepszy komfort i bezpieczeństwo leczenia (radioterapia 3-D, konformalna, IMRT, śródoperacyjna, skojarzona z hipertermią itp.); wiążą się z tym jednak znaczące wydatki na nowoczesne urządzenia do planowania i realizacji procesu napromieniania; 6) konieczność ciągłej wymiany zużytej aparatury, spowalniająca jej ilościowy wzrost do oczekiwanego poziomu. Sytuacja we wszystkich ośrodkach, ale szczególnie o I i II referencyjności jest trudna, co skutkuje długim okresem oczekiwania na rozpoczęcie leczenia promieniami i ograniczeniem dostępu do tej metody leczenia. Przy generalnym niedostatku aparatury, konieczność -7-

8 eksploatowania technologicznie przestarzałego sprzętu, stwarza dodatkowo niebezpieczeństwo błędów w realizacji, nawet standardowych procedur terapeutycznych. UZASADNIENIE Kontynuacja finansowania przez Ministerstwo Zdrowia, doposażenia i modernizacji zakładów radioterapii w Polsce, jest bezwzględnie celowa i konieczna i to przez co najmniej lat. Biorąc pod uwagę wzrastającą liczbę chorych wymagających radioterapii (z do nawet ) oraz zakładając, że jeden nowoczesny technologicznie przyspieszacz liniowy winien być wykorzystany do leczenia ok. 700 chorych rocznie, docelowo, w celu zabezpieczania potrzeb krajowych konieczne jest posiadanie w kraju ok przyspieszaczy liniowych, podczas, gdy ich liczba do końca 2007 roku wynosiła realnie 75. Pilna konieczność inwestycji w zakresie aparatury do radioterapii powinna dotyczyć nie tylko przyspieszaczy liniowych; aktualnie rażący jest np. brak dostatecznej liczby stacji planowania (średnio 2 stacje / 1 przyspieszacz liniowy, przy normie 3 stacje na 1 przyspieszacz), co pogłębia trudności w dostępie do napromieniania i wydłuża czas oczekiwania na jego zastosowanie. Kolejnym ważnym i pilnym elementem programu inwestycyjnego powinno być dalsze uzupełnienie aparatury do brachyterapii i wymiana aparatów LDR na HDR/PDR. Istotną potrzebą jest uzupełnienie wyposażenia aparaturowego fizyki medycznej, aby zapewnić pełne bezpieczeństwo leczenia chorych, oraz ścisłe przestrzeganie europejskich standardów kontroli jakości radioterapii. Aktualnie w Polsce do radioterapii radykalnej (szansa wyleczenia) kwalifikowanych jest ok. 50% chorych. Wyleczenie w tej grupie uzyskuje się u 30-40% chorych, pozostali chorzy zasilają grupę 50% chorych a priori leczonych paliatywnie. Średni koszt leczenia radykalnego (skojarzonego) wynosi ok zł/pacjenta, a leczenia paliatywnego, wliczając w to ratującą chirurgię, radioterapię paliatywną, długoterminową chemioterapię, leczenie objawowe i opiekę hospicyjną, wreszcie rentę inwalidzką - średnio zł/pacjenta. Jeżeli dzięki poprawie dostępności chorych do napromieniania, zwiększy się (co stwierdzono w krajach zachodnioeuropejskich) odsetek chorych leczonych radykalnie do 65%, to przyniesie to wymierne oszczędności finansowe i co najważniejsze poprawi odsetki wyleczeń. Kontynuacja finansowania programu przez Ministerstwo Zdrowia ma więc istotne znaczenie strategiczne i ekonomiczne, ponieważ poprzez właściwą i kontrolowaną alokację środków, stwarza szansę znacznej poprawy skuteczności radioterapii samodzielnej lub stosowanej w skojarzeniu oraz szanse uzyskania istotnych oszczędności, dzięki uniknięciu kosztownego leczenia paliatywnego. Te działania, wraz z odpowiednią aktywnością programów -8-

9 profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów, mogą już w najbliższych latach przynieść wyraźną i odczuwalną poprawę zdrowotności społeczeństwa oraz poprawę dostępności do leczenia napromienianiem, ze skróceniem, a nawet wyeliminowaniem list chorych oczekujących na to leczenie. OPIS PROGRAMU 1. Cele ogólne i szczegółowe. Celem ogólnym programu jest obniżenie poziomu umieralności z powodu chorób nowotworowych, poprzez poprawę dostępności (skrócenie czasu oczekiwania na radioterapię) i jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych w zakresie nowoczesnej radioterapii. Osiągnięcie celu ogólnego będzie możliwe poprzez połączenie, etapowego doposażenia istniejących zakładów radioterapii z utworzeniem nowych ośrodków tak, by osiągnąć stopniowe zmniejszenie liczby ludności przypadającej na 1 terapeutyczny aparat megawoltowy, do poziomu średnio mieszkańców, tj. wskaźnika zbliżonego do standardów europejskich i w miarę możliwości równomiernego pokrycia siecią ośrodków radioterapii obszaru całego kraju. Podstawowe wyposażenie Zakładu Radioterapii. Współczesny Zakład Radioterapii powinien być wyposażony, co najmniej, w: - przyspieszacz wieloenergetyczny, generujący fotonową i elektronową wiązkę promieniowania o różnej energii, najlepiej z kolimatorem wielolistkowym (MLC) i systemem wizualizacji (PVI) (liczba przyspieszaczy zależna od potrzeb ośrodka, określanych przez liczbę leczonych chorych); - system zarządzania, rejestracji i weryfikacji obrazowej oraz parametrycznej; - bezpośredni (sieciowy) dostęp do tomografu komputerowego (NMR, USG); - symulator; - system planowania 2D/3D, z 3 stacjami planowania /1 przyspieszacz; - oprzyrządowanie modelarni i zakładu fizyki medycznej w: komputerowy system dla wykonywania osłon indywidualnych i kompensatorów, system urządzeń do unieruchamiania pacjenta, zestaw do dozymetrii kalibracyjnej z fantomem tkankopodobnym, zestaw do dozymetrii in vivo. -9-

10 Zakład powinien również posiadać Pracownię Brachyterapii z: - systemem symulacji brachyterapii; - systemem planowania brachyterapii; - aparatem do zdalnie sterowanej brachyterapii HDR /(PDR) Pojęcie linii radioterapeutycznej. Coraz powszechniejsze uznanie środowiska zyskuje struktura Zakładu Radioterapii oparta na tzw. linii radioterapeutycznej, która jest przeciwieństwem kompilacji różnych, przypadkiem dobranych urządzeń terapeutycznych i wspomagających. Linia radioterapeutyczna jest to zbiór urządzeń i aparatów radioterapeutycznych zintegrowanych on line, pozwalających na szybki przepływ informacji obrazowej (najlepiej cyfrowej), parametrycznej i rangowej, zapewniającej wysoką precyzję planowania, powtarzalności i jakości realizacji radioterapii. Ważnym elementem, który należy uwzględnić przy dokonywaniu wyboru aparatury jest preferencja linii radioterapeutycznej jednego producenta. Dotychczasowe doświadczenia wskazują, że linia radioterapeutyczna tworzona ( składana ) z elementów pochodzących od różnych producentów, pomimo ich zapewnień, jest trudna, a czasem wręcz niemożliwa do pełnej integracji, a jeżeli już, to uzyskanie najwyższej precyzji jest trudne i kosztowne. Koncepcja tzw. otwartej sieci radioterapeutycznej, która jest zbiorem różnych urządzeń i aparatów radioterapeutycznych, nazwanych siecią, jest wyjątkowo niekorzystna w polskich realiach. W niektórych ośrodkach amerykańskich i europejskich, głównie prywatnych, istnieje taka tendencja. Przy bardzo korzystnym finansowaniu radioterapii można sobie na to pozwolić, tym bardziej, że eksploatacja dzienna np. przyspieszacza liniowego nie przekracza w tych krajach pacjentów. Tymczasem w Polsce, przy niedoborze aparatury radioterapeutycznej, jest ona eksploatowana ponad miarę, w 2-, a nawet 3-zmianowym systemie pracy. Dlatego w Polsce potrzebna jest niezawodna, wysoce precyzyjna, w pełni zintegrowana i nowoczesna technologicznie aparatura, która zabezpieczy potrzeby i komfort leczenia pacjenta, bezpieczeństwo i wysoką jakość pracy użytkownika i stworzy możliwość efektywnej eksploatacji na ok. 8-9 lat. Otwarta sieć radioterapeutyczna nie zapewnia tych warunków. Aparaty wchodzące w skład otwartej sieci radioterapeutycznej nie zapewniają kompatybilności. Dodatkową korzyścią z jednolitej linii radioterapeutycznej jest możliwość posiadania jednego serwisanta, co obniża koszty ośrodka i przy właściwym wynegocjowaniu usług serwisowych, pozwala uzyskać upusty cenowe. Dobry serwis zapewnia ciągłość pracy zakładu i minimalizuje przerwy w leczeniu, które obniżają skuteczność leczenia i przyczyniają się do wydłużenia kolejki pacjentów oczekujących na napromienianie. Stosowanie promieniowania jonizującego wymusza konieczność wykonywania procedur specjalnych, związanych z bezpieczeństwem pacjenta i personelu, oraz właściwą jakością terapii, których spełnienie może być zagwarantowane wyłącznie przy stosowaniu w pełni -10-

11 zintegrowanego systemu, w którym zapewniona jest poprawna współpraca wszystkich elementów składowych. A./ Minimalne kryteria dla Zakładów Radioterapii o najwyższym III referencyjności I. Struktura organizacyjna a. Zakład Radioterapii z: - Pracownią Planowania Leczenia - Pracownią Brachyterapii - Pracownią Fizyki Medycznej i Dozymetrii - Modelarnią (ww. pracownie mogą być wydzielone jako samodzielne lub jako zakłady, ale w ścisłym kontakcie i bliskiej lokalizacji z Zakładem Radioterapii) W obrębie ośrodka (centrum) bezpośredni dostęp do: - diagnostyki obrazowej, - diagnostyki histopatologicznej, - diagnostyki laboratoryjnej, oraz bezpośredni kontakt i współpraca z: - Oddziałem (Kliniką) Chirurgii Onkologicznej, - Oddziałem (Kliniką) Onkologii Klinicznej, - Oddziałem (Zakładem) Medycyny Nuklearnej, b. Oddział (Klinika) Radioterapii z bazą łóżkową co najmniej 40 łóżek dla pacjentów hospitalizowanych. II. Wyposażenie a. co najmniej dwa przyspieszacze liniowe generujące wiązki promieniowania fotonowego i elektronowego, o szerokim zakresie energii. Wiązka fotonowa powinna posiadać co najmniej dwie energie nominalne, jedną pomiędzy 6 MeV i 9 MeV i drugą nie niższą niż 15 MeV. Wiązka elektronowa powinna posiadać co najmniej trzy energie pomiędzy 6 MeV i 18 MeV, w tym co najmniej jedna energia powinna być nie niższa niż 18 MeV. Przyspieszacz powinien być wyposażony w centratory laserowe i stół terapeutyczny o tych samych parametrach jak stół symulatora. Co najmniej dwa przyspieszacze powinny być wyposażone w kolimator wielolistkowy i system wizualizacji wiązki promieniowania (PVI). Przejściowo do dopuszcza się wyposażenie tylko 1 przyspieszacza w kolimator wielolistkowy i system wizualizacji wiązki promieniowania (PVI). -11-

12 III. Kadra b. co najmniej 1 symulator przystosowany do trójwymiarowego planowania radioterapii, c. trójwymiarowy system planowania radioterapii, z co najmniej 3 stacjami do planowania w przeliczeniu na 1 przyspieszacz liniowy, d. bezpośredni dostęp do TK (NMR) w obrębie własnej placówki służby zdrowia, e. system dozymetrii in vivo (co najmniej jeden), f. modelarnia wyposażona w system masek unieruchamiających, komputerowy system kompensatorów i osłon indywidualnych, g. komputerowy system zarządzania radioterapią, rejestracji i archiwizacji danych, h. zestawy do kalibracji i dozymetrii aparatury terapeutycznej i fantom tkankopodobny (co najmniej fantom wodny), i. co najmniej jeden aparat do brachyterapii (zdalnego sterowania) do aplikacji źródeł o średniej lub wysokiej mocy dawki (HDR, PDR ), j. system trójwymiarowego planowania brachyterapii, k. system radiologicznej weryfikacji pozycjonowania aplikatorów, l. aparat do znieczulania, m. sieć połączeń i przekazu cyfrowego między urządzeniami z poz. a, b, c, d, g, i. a. kierownik zakładu: - specjalista radioterapii, b. kadra lekarska: - co najmniej 6 specjalistów radioterapii w zakładzie RT i dwóch w pracowni brachyterapii, - 1 anestezjolog, c. kadra fizyków: - co najmniej 3 specjalistów fizyki medycznej. Przejściowo do dopuszcza się możliwość nie posiadania tytułu specjalisty przez osoby, które rozpoczęły specjalizację w zakresie fizyki medycznej, - 1 inspektor ochrony radiologicznej d. kadra techników: - co najmniej 12 techników radioterapii; w tym: - 3-ech na 1 aparat terapeutyczny (w systemie jednozmianowym), - 1 technik na 1 stację planowania RT, - 1 technik na 1 aparat do brachyterapii, - 1 technik do systemu planowania brachyterapii -12-

13 e. kadra pielęgniarska: - > 3 f. kadra sekretarska: - 2 sekretarki medyczne IV. Zakres świadczeń medycznych wymaganych dla ośrodka o III referencyjności: a. wysokospecjalistyczna radioterapia konformalna, niekoplanarna, stereotaktyczna z ew. wykorzystaniem modulacji intensywności dawki promieniowania jako procedura samodzielna lub w skojarzeniu z leczeniem operacyjnym i/lub chemioterapią, ze szczególnym uwzględnieniem jednoczasowej radiochemioterapii przed- lub pooperacyjnej, wyłącznej jednoczasowej radiochemioterapii w ramach zaplanowanej taktyki terapii skojarzeniowej z uwzględnieniem taktyk z intencją zachowania narządu i uznanych niekonwencjonalnych metod frakcjonowania dawki, b. rutynowa realizacja wymaganych procedur kontroli jakości wg zaleceń laea i ESTRO oraz rutynowa dozymetria in vivo, c. nie obligatoryjna realizacja radioterapii całego ciała, połowy ciała, radioterapii śródoperacyjnej, hipertermii samodzielnej lub skojarzonej z radioterapią, d. nie obligatoryjna realizacja trójwymiarowej brachyterapii w czasie rzeczywistym, e. realizacja wszystkich standardowych procedur konwencjonalnych jak w ośrodku o II i I referencyjności, f. radioterapia paliatywna i nie obligatoryjna radioterapia chorób nienowotworowych. Oprócz wymagań kadrowo-aparaturowych, niezbędne jest udokumentowanie co najmniej 3-letniego doświadczenia w realizacji procedur wysokospecjalistycznych, pełna dokumentacja procedur QA i audytów. Według oceny Polskiego Towarzystwa Radioterapii Onkologicznej (PTRO) w chwili obecnej do ośrodków o III referencyjności zaliczyć można: la. Centrum Onkologii Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie, Ursynów. lb. Centrum Onkologii Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie, Wawelska radioterapia dzieci. 2. Centrum Onkologii Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie. 3. Centrum Onkologii Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach. 4. Klinika Onkologii i Radioterapii Akademii Medycznej w Gdańsku. 5. Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu. 6. Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach. 7. Centrum Onkologii w Bydgoszczy. -13-

14 8. Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu. 9. Zakład Radioterapii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi. 10. Zachodniopomorskie Centrum Onkologii (d. Regionalny Szpital Onkologiczny) Oddział Kliniczny Radioterapii Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie. B./ Minimalne kryteria dla Zakładu Radioterapii o I i II referencyjności I. Struktura organizacyjna a. Zakład Radioterapii obejmuje: - stanowiska planowania radioterapii, - modelarnię, - pracownię fizyki medycznej, - nie obligatoryjnie pracownię brachyterapii, Zakład może być wydzielonym samodzielnym ośrodkiem, ośrodkiem satelitarnym Centrum zaliczonego do III referencyjności lub jednostką organizacyjną Szpitala Specjalistycznego. Zakład może, ale nie musi posiadać wydzielonej bazy łóżkowej b. zakład ma bezpośredni lub pośredni dostęp do: II. Wyposażenie: - diagnostyki obrazowej, - diagnostyki histopatologicznej, - diagnostyki laboratoryjnej. a. co najmniej 2 aparaty megawoltowe, w tym, co najmniej, jeden przyspieszacz liniowy generujący promieniowanie fotonowe i elektronowe. Wiązka fotonowa powinna posiadać co najmniej dwie energie nominalne, jedną między 4 MeV i 9 MeV i drugą nie niższą niż 15 MeV. Wiązka elektronowa powinna posiadać co najmniej trzy energie między 6 MeV i 18 MeV. Nie ma wymogu wyposażenia przyspieszacza w kolimator wielolistkowy i system wizualizacji wiązki (PVI). (Przejściowo do r. dopuszczano się możliwość wyposażenia ośrodka radioterapii tylko w jeden aparat megawoltowy), b. bezpośredni (sieciowy) dostęp do tomografu komputerowego (NMR, USG), c. symulator, d. system dwu-trójwymiarowego planowania radioterapii z co najmniej 2 stacjami planowania, e. system rejestracji i archiwizacji danych, -14-

15 III. Kadra: f. nie obligatoryjnie 1 aparat do brachyterapii HDR/PDR, g. zestaw urządzeń do kalibracji i dozymetrii aparatury terapeutycznej, h. zestaw do unieruchamiania pacjenta, i. system stwarzający możliwość wykonywania osłon indywidualnych i kompensatorów, j. pełny zestaw bloków osłon standardowych/1 aparat terapeutyczny, k. fantom wodny. kierownik: specjalista radioterapii onkologicznej kadra lekarska: co najmniej 3 specjalistów radioterapii kadra fizyków: co najmnej 2 fizyków medycznych (w tym jeden z uprawnieniami inspektora ochrony radiologicznej) kadra techników: co najmniej 5 techników radioterapii w systemie jednozmianowym, podwojona liczba w systemie dwuzmianowym kadra pielęgniarska: co najmniej 1 pielęgniarka kadra sekretarska: co najmniej 1 sekretarka medyczna IV. Zakres świadczeń medycznych: a. standardowa, konwencjonalna radioterapia (2D i/lub 3D) na zlecenie własnego ośrodka i innych ośrodków w rejonie, w warunkach leczenia ambulatoryjnego lub hospitalizacji, jeżeli dysponuje wydzieloną szpitalną bazą łóżkową b. radioterapia paliatywna. Według oceny PTRO w chwili obecnej do ośrodków o II i I referencyjności należą: Ośrodki o II referencyjności 11. Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej w Lublinie. 12. Zakład Radioterapii w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie radioterapia dzieci. 13. Białostockie Centrum Onkologii w Białymstoku. 14. Zakład Radioterapii Pomorskie Centrum Onkologii przy Szpitalu Morskim w Gdyni. 15. Beskidzkie Centrum Onkologii w Bielsku Białej. 16. ZOZ MSWiA z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie. -15-

16 17. Opolskie Centrum Onkologii w Opolu. 18. Zakład Radioterapii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Rzeszowie. Ośrodki o I referencyjności 19. Zakład Radioterapii w Szpitalu Specjalistycznym w Brzozowie. 20. Lubuski Ośrodek Onkologii Szpital Wojewódzki w Zielonej Górze. 21. Zakład Radioterapii w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Częstochowie. 22. Zakład Radioterapii w Szpitalu im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach. 23. Zakład Radioterapii w Szpitalu im. Św. Łukasza w Tarnowie. Ośrodki spełniające kryteria kontraktacji procedur: radioterapia paliatywna, radioterapia - 2D, 3D-nr Ośrodki spełniające kryteria kontraktacji procedur: radioterapia paliatywna, radioterapia - 2D -nr Rodzaje procedur stosowanych w radioterapii. Radioterapia obejmuje następujące procedury: 1. Procedury standardowe: a. radioterapia paliatywna; b. radioterapia radykalna 2D; c. radioterapia radykalna 3D. 2. Procedury wysokospecjalistyczne: a. radioterapia konformalna; b. radioterapia niekoplanarna; c. radioterapia stereotaktyczna; d. radioterapia z zastosowaniem modulacji intensywności dawki (IMRT). Kadra specjalistyczna w radioterapii. Z przeprowadzonej ankiety (luty 2006 rok) wynika, że leczenie promieniami w Polsce prowadzi 320 specjalistów radioterapii i 149 lekarzy w trakcie specjalizacji. Przy docelowym założeniu instalacji przyspieszaczy, w perspektywie; kadra specjalistów radioterapii -16-

17 winna osiągnąć liczbę 600 specjalistów, co przy 5-letnim okresie specjalizacji i naturalnym ubytku części specjalistów, wymaga aktualnie ok lekarzy odbywających specjalizację, podczas gdy liczba ta wynosi realnie ok. 60%. Należy podkreślić, że poziom programu specjalizacji w radioterapii w Polsce jest uznany w ESTRO jako wzorowy; nabór kandydatów do tej specjalizacji powinien być jednak znacząco wyższy. Konieczne jest stworzenie preferencyjnych warunków szkolenia nowych specjalistów w zakresie radioterapii (np. poprzez zwiększenie liczby rezydentur o ok. 100 miejsc). O ponad 70% należy zwiększyć liczbę fizyków medycznych. Konieczne jest zintensyfikowanie procesu uzyskiwania specjalizacji przez fizyków medycznych, zgodnie z odnośnym rozporządzeniem Ministra Zdrowia. Biorąc pod uwagę, elementy linii terapeutycznej oraz liczbę techników radioterapii koniecznych dla ich pełnej obsługi, w systemie dwuzmianowym, docelowa ich liczba powinna w najbliższych latach wzrosnąć do około , a obecnie wynosi 652 tzn. nieco ponad 65 %. Konieczna jest pilna inicjatywa zwiększenia liczby ośrodków (studiów) kształcących techników radioterapii oraz zwiększenie naboru kandydatów. Ten rynek w ostatnich latach znacząco się skurczył. Sprawa jest tym pilniejsza, że wbrew pozorom, konieczny jest okres 2-3 lat dla zdobycia przez technika nie tylko formalnych uprawnień (typu S-A), ale co najważniejsze, doświadczenia w obsłudze bardzo nowoczesnej i skomplikowanej aparatury radioterapeutycznej. Konieczne jest podniesienie kwalifikacji techników elektroradiologii radioterapii. Wobec wymogów prawa Unii Europejskiej niezbędne jest uruchomienie dla ww. studiów na poziomie licencjackim i uniwersyteckim. 2. Plan działań. Program poprawy jakości i dostępności chorych do radioterapii jest złożony, wielopłaszczyznowy i kosztowny. Zaniedbania lat 70-tych, 80-tych i częściowo 90-tych (początkowo) były tak duże (znaczne ograniczenia w zakupie nowoczesnych urządzeń do radioterapii z importu, w wyniku których polska radioterapia pod względem wyposażenia aparaturowego znalazła się na jednym z ostatnich miejsc w Europie), że mimo wyraźnego postępu, jaki osiągnięto szczególnie w ostatnich 4-5 latach, nadal pod względem jakościowym i ilościowym pozostajemy daleko w tyle wśród krajów Unii Europejskiej. Niedostatki aparaturowe dotyczą nie tylko aparatów megawoltowych. Liczne ośrodki zgłaszają braki w zakresie elementów planowania trójwymiarowego, komputerowych wycinarek do osłon indywidualnych, urządzeń do unieruchamiania pacjentów, kalibratorów, dozymetrów. Wyposażenie w kolimatory wielolistkowe, urządzenia do wizualizacji wiązki, itp. znajdują się tylko w części ośrodków. Podobnie trudna sytuacja dotyczy wyposażenia brachyterapii, które jest ilościowo i jakościowo nadal niewystarczające. Zakres potrzeb jest olbrzymi i niemożliwy do realizacji w krótkim czasie. W tej sytuacji proponuje się etapizację działań. -17-

18 Etap I: Do roku Celem tego etapu jest osiągnięcie dostępności na poziomie mieszkańców / 1 aparat megawoltowy nie starszy niż 8-9 lat. Oznacza to, że w 2010 roku winno w Polsce pracować ok. 95 przyspieszaczy liniowych. Należy pamiętać, że nie jest możliwe proste dokupienie aparatury, gdyż w najbliższych latach czeka nas wymiana wielu akceleratorów, zakupionych w latach , które osiągną kres możliwości bezpiecznego i ekonomicznego funkcjonowania. W tym etapie kontynuowane winno być, jako pilne, doposażenie istniejących ośrodków radioterapii. Dotyczy to w szczególności pełnego doposażenia istniejących linii terapeutycznych dla radio- i brachyterapii oraz zwiększenia liczby stacji planowania w ośrodkach o III referencyjności. Równocześnie celowe jest tworzenie Satelitarnych Ośrodków Radioterapii (SOR) w bliskim sąsiedztwie istniejących ośrodków o III referencyjności. Korzyści takiego rozwiązania to: kontrola merytoryczna nad jakością leczenia w nowo powstałym ośrodku, szerszy dostęp chorych do leczenia standardowego, oszczędności finansowe; średni koszt utworzenia pełnoprofilowego standardowego Zakładu Radioterapii (3 bunkry, akcelerator, symulator, aparat do brachyterapii i pełna linia terapeutyczna) wynosi ok. 50 mln zł, w porównaniu do SOR, którego koszt nie przekracza mln zł. Etap II: Lata Celem tego etapu jest osiągnięcie dostępności na poziomie mieszkańców / 1 aparat megawoltowy, nie starszy niż lat. Oznacza to, że w 2016 roku winno w Polsce pracować ok przyspieszaczy liniowych. Biorąc pod uwagę, że liczba chorych wymagających radioterapii może w tym okresie sięgnąć nawet , można rozważyć powstanie 8-10 SOR-ów, przy równoczesnej wydatnej rozbudowie ośrodków istniejących, szczególnie o wysokim stopniu referencyjności. Założone przedziały czasowe są jedynie orientacyjne. Czynnikiem decydującym jest wysokość środków finansowych, przeznaczonych na poprawę wyposażenia aparaturowego radioterapii. Optymalnym byłoby osiągnięcie wskaźnika mieszkańców na 1 aparat megawoltowy już w roku 2010, a potem sukcesywna wymiana zużytej aparatury, unowocześnianie bazy aparaturowej, poprawa referencyjności ośrodków. -18-

19 W realizacji programu na rok 2008 celowe jest uznanie następujących priorytetów: 1) pełne doposażenie istniejących linii terapeutycznych dla tele- i brachyterapii; 2) zakup nowych linii i akceleratorów średnio- i wysokoenergetycznych, ale przy równoczesnym zwiększaniu liczby stacji do planowania radioterapii 3D, przyjmując za podstawę 3 stacje / 1 akcelerator liniowy; 3) doposażenie ośrodków w aparaturę do brachyterapii; 4) uzupełnienie aparatury dozymetrycznej i kalibracyjnej. Przy rozdziale środków, oprócz obowiązujących kryteriów ściśle konkursowych, należałoby również uwzględnić: liczbę chorych leczonych w skali rocznej, posiadaną kadrę oraz wskaźniki populacyjne i epidemiologiczne regionu, który dany ośrodek obejmuje świadczeniami. W celu nadzoru nad właściwym i optymalnym spożytkowaniem środków inwestycyjnych, należałoby rozważyć wprowadzenie obowiązkowych, okresowych audytów zewnętrznych, zlecanych przez Ministerstwo Zdrowia, w oparciu o listę ekspertów zaproponowanych przez konsultanta krajowego i PTRO (wg obowiązujących zasad wprowadzonych przez IAEA i OECI) w celu formalnego nadania przez Ministerstwo Zdrowia stopnia referencyjności (I, II, III ) oraz okresowego jej kontrolowania (I - nowy zakład, SOR, II - pełnoprofilowa radioterapia standardowa, III - radioterapia standardowa i wysokospecjalistyczna). KOSZTORYS Środki angażowane na realizację zadań programu są wydatkami inwestycyjnymi (majątkowymi), przeznaczonymi na zakup i modernizację aparatury do radioterapii onkologicznej. Możliwość udziału finansowego samorządu terytorialnego, w proces doposażenia istniejącego zakładu radioterapii lub tworzenia nowego, jest elementem pożądanym dla realizacji założonych zadań. Program finansuje jedynie zakupy aparaturowe; wszelkiego rodzaju inwestycje czy remonty infrastruktury budowlanej są obowiązkiem realizatora programu. Przewiduje się, że w roku 2008 zostanie zakupionych w ramach programu ok. 10 akceleratorów. Jednakże z uwagi na fakt, iż zapotrzebowanie jednostek zostanie zgłoszone w ofertach konkursowych, dokładne dane dotyczące zakupów będą dostępne dopiero po ocenie ofert (tj. spełnieniu wymagań dla realizatorów) oraz po rozstrzygnięciu konkursu ofert. -19-

20 Ponadto zostaną zakupione inne urządzenia służące m.in. planowaniu i dozymetrii (wg zgłoszonych przez oferentów wniosków) oraz dodatkowe oprzyrządowanie do już istniejącego sprzętu. REALIZATORZY PROGRAMU Realizatorzy programu zostaną wybrani w drodze postępowania konkursowego na okres 2 lat, tj. na rok 2008 i WYMAGANIA STAWIANE OFERENTOM: 1) Dysponowanie infrastrukturą odpowiadającą wymogom prowadzenia zakładów radioterapii lub plan jej utworzenia zaakceptowany przez organ założycielski i zgodny z obowiązującymi przepisami (Ustawa Prawo Atomowe z aktami wykonawczymi). 2) Udokumentowane dysponowanie kadrą specjalistów zdolną do zapewnienia prawidłowego realizowania świadczeń zdrowotnych w zakresie radioterapii. 3) Spełnienie wymagań merytorycznych określonych w dokumencie programu dla ośrodka radioterapii nowego lub aktualnie funkcjonującego, tj. I. Wymagania merytoryczne dla realizatorów zadania: 1. ośrodek radioterapii nowy (uruchamiany) winien posiadać: a) infrastrukturę budowlaną zapewniającą możliwość lokalizacji urządzeń wymaganych jako podstawowe wyposażenie Zakładu Radioterapii o I referencyjności, a więc: - 5 pomieszczeń pełnoochronnych (bunkry) dla: 2 przyspieszaczy liniowych, symulatora, tomografu komputerowego i ew. (nie obligatoryjnie) aparatu do brachyterapii HDR/PDR, pomieszczeń dla pracowni planowania radioterapii, pomieszczeń dla pracowni fizyki medycznej, pomieszczeń dla modelarni, - pomieszczenie dla rejestracji i archiwizacji danych, - pomieszczenia wymagane dla funkcjonowania zakładu opieki zdrowotnej (szatnie, toalety, poczekalnie, pokoje socjalne, pokoje badań, pokoje zabiegowe, pokój ciężko chorego itp.), b) dostęp do: - diagnostyki obrazowej (TK, NMR, USG itp.), - diagnostyki histopatologicznej, - diagnostyki laboratoryjnej, c) kadrę: - co najmniej 4 lekarzy specjalistów radioterapii onkologicznej (kierownik + 3 lekarzy specjalistów), - co najmniej 2 fizyków medycznych (w tym jeden z uprawnieniami inspektora ochrony radiologicznej), - co najmniej 5 techników radioterapii w systemie jednozmianowym, -20-

NARODOWY PROGRAM ZWALCZANIA CHORÓB NOWOTWOROWYCH

NARODOWY PROGRAM ZWALCZANIA CHORÓB NOWOTWOROWYCH Załącznik nr 1 Ministerstwo Zdrowia Rada do spraw Zwalczania Chorób Nowotworowych NARODOWY PROGRAM ZWALCZANIA CHORÓB NOWOTWOROWYCH UTWORZENIE W POLSCE SYSTEMU RADIOTERAPII ONKOLOGICZNEJ DOPOSAŻENIE I MODERNIZACJA

Bardziej szczegółowo

OPIS PROGRAMU. dostosowanie rozmieszczenia pozostałych ośrodków do już istniejącego, łatwość dotarcia pacjenta na badanie (struktura komunikacyjna),

OPIS PROGRAMU. dostosowanie rozmieszczenia pozostałych ośrodków do już istniejącego, łatwość dotarcia pacjenta na badanie (struktura komunikacyjna), Załącznik 1 OPIS PROGRAMU CELE PROGRAMU: - podniesienie jakości diagnostycznej w zakresie schorzeń onkologicznych, kardiologicznych i neurologicznych; - ograniczenie o 20 30% operacji onkologicznych; -

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA, KRYTETRIA I WARUNKI WYKONYWANIA PROCEDUR WYSOKOSPECJALISTYCZNYCH RADIOTERAPII

CHARAKTERYSTYKA, KRYTETRIA I WARUNKI WYKONYWANIA PROCEDUR WYSOKOSPECJALISTYCZNYCH RADIOTERAPII CHARAKTERYSTYKA, KRYTETRIA I WARUNKI WYKONYWANIA PROCEDUR WYSOKOSPECJALISTYCZNYCH RADIOTERAPII 12.1 Radioterapia z zastosowaniem techniki konformalnej, niekoplanarnej, stereotaktycznej lub śródoperacyjnej

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie chirurgii plastycznej za rok 2014

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie chirurgii plastycznej za rok 2014 Bartłomiej Noszczyk Klinika Chirurgii Plastycznej, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego 22 5841 191 Warszawa 22-01-2015 Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie chirurgii plastycznej za rok

Bardziej szczegółowo

PONADREGIONALNE SPECJALISTYCZE CENTRA

PONADREGIONALNE SPECJALISTYCZE CENTRA PONADREGIONALNE SPECJALISTYCZE CENTRA USŁUG MEDYCZYNYCH STRATEGIA ROZWOJU POLSKI ZACHODNIEJ DO 2020 ROKU KARTA 6 Karta 6 - Ponadregionalne Specjalistyczne Centra Usług Medycznych Zintegrowany, Wielodyscyplinarny

Bardziej szczegółowo

Narodowe Centrum Radioterapii Hadronowej. Centrum Cyklotronowe Bronowice

Narodowe Centrum Radioterapii Hadronowej. Centrum Cyklotronowe Bronowice 1 Narodowe Centrum Radioterapii Hadronowej Centrum Cyklotronowe Bronowice Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk ul. Radzikowskiego 152, 31-342 Kraków www.ifj.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Przykłady opóźnień w rozpoznaniu chorób nowotworowych u dzieci i młodzieży Analiza przyczyn i konsekwencji

Przykłady opóźnień w rozpoznaniu chorób nowotworowych u dzieci i młodzieży Analiza przyczyn i konsekwencji PROGRAM POPRAWY WCZESNEGO WYKRYWANIA I DIAGNOZOWANIA NOWOTWORÓW U DZIECI W PIĘCIU WOJEWÓDZTWACH POLSKI Przykłady opóźnień w rozpoznaniu chorób nowotworowych u dzieci i młodzieży Analiza przyczyn i konsekwencji

Bardziej szczegółowo

Zmiany strukturalne w specjalistycznych szpitalach pediatrycznych w Polsce.

Zmiany strukturalne w specjalistycznych szpitalach pediatrycznych w Polsce. Zmiany strukturalne w specjalistycznych szpitalach pediatrycznych w Polsce. Autorzy: dr n. med. Krystyna Piskorz-Ogórek - Konsultant Krajowy w Dziedzinie Pielęgniarstwa Pediatrycznego, dyrektor Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

Na własne oczy. Kondycja polskiej okulistyki. działy

Na własne oczy. Kondycja polskiej okulistyki. działy Kondycja polskiej okulistyki Na własne oczy Fot. istockphoto.com Celem opracowania jest przedstawienie stanu finansowania świadczeń okulistycznych w Polsce w latach 2012 2015. Zastosowanie innowacyjnych

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie radioterapii onkologicznej za rok 2014

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie radioterapii onkologicznej za rok 2014 Warszawa, 10/02/2015 prof. dr hab. n. med. Andrzej Kawecki Klinika Nowotworów Głowy i Szyi Centrum Onkologii Ul. Roentgena 5 02 781 Warszawa Tel.: 225462208 Fax: 226449598 Mail: a.kaweckidom@gazeta.pl

Bardziej szczegółowo

Projekt 1877. 1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. 1245 i 1635 oraz z 2014 r. poz. 1802 i

Projekt 1877. 1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. 1245 i 1635 oraz z 2014 r. poz. 1802 i Projekt USTAWA z dnia. 2015 r. o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, ustawy o działalności leczniczej oraz ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw

Bardziej szczegółowo

Zmiany strukturalne w specjalistycznych szpitalach pediatrycznych w Polsce

Zmiany strukturalne w specjalistycznych szpitalach pediatrycznych w Polsce Zmiany strukturalne w specjalistycznych szpitalach pediatrycznych w Polsce dr n. med. Krystyna Piskorz-Ogórek Konsultant Krajowy w Dziedzinie Pielęgniarstwa Pediatrycznego, Szpital Dziecięcy Olsztyn lek.

Bardziej szczegółowo

Finansowanie świadczeń z zakresu radioterapii w latach 2011-2013

Finansowanie świadczeń z zakresu radioterapii w latach 2011-2013 INSTYTUT ZARZĄDZANIA W OCHRONIE ZDROWIA UCZELNI ŁAZARSKIEGO Finansowanie świadczeń z zakresu radioterapii w latach 2011-2013 J. Gryglewicz, M. Gałązka-Sobotka, J. Gierczyński, R. Zawadzki, A. Drapała Warszawa,

Bardziej szczegółowo

April 17 19, 2013. Euromedic Michał Skiba Euromedic Polska (Poland) Forum is part financed by Podlaskie Region

April 17 19, 2013. Euromedic Michał Skiba Euromedic Polska (Poland) Forum is part financed by Podlaskie Region Suwałki, POLAND April 17 19, 2013 Euromedic Michał Skiba Euromedic Polska (Poland) Forum is part financed by Podlaskie Region Euromedic International MIĘDZYNARODOWY KONCERN MEDYCZNY O Euromedic Euromedic

Bardziej szczegółowo

RADIOTERAPIA NOWOTWORÓW UKŁADU MOCZOWO PŁCIOWEGO U MĘŻCZYZN DOSTĘPNOŚĆ W POLSCE

RADIOTERAPIA NOWOTWORÓW UKŁADU MOCZOWO PŁCIOWEGO U MĘŻCZYZN DOSTĘPNOŚĆ W POLSCE RADIOTERAPIA NOWOTWORÓW UKŁADU MOCZOWO PŁCIOWEGO U MĘŻCZYZN DOSTĘPNOŚĆ W POLSCE Marcin Hetnał Centrum Onkologii Instytut im. MSC; Kraków Ośrodek Radioterapii Amethyst RTCP w Krakowie Radioterapia Radioterapia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 01.02.2015. Lidia Popek. Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytut Psychiatrii i Neurologii 02 957 Warszawa, ul.

Warszawa, 01.02.2015. Lidia Popek. Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytut Psychiatrii i Neurologii 02 957 Warszawa, ul. Lidia Popek Warszawa, 01.02.2015 Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytut Psychiatrii i Neurologii 02 957 Warszawa, ul. Sobieskiego 9 tel. 22 4582806; fax22 6421272 ; email. lpopek@ipi.edu.pl Raport

Bardziej szczegółowo

Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy

Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy Inwestycje medyczne w bydgoskich szpitalach i placówkach medycznych realizowane przez Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne oraz przy wsparciu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Bardziej szczegółowo

Dr n. med. Stanisław Góźdź Dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Onkologii Konsultant Wojewódzki w dzidzinie Onkologii Klinicznej

Dr n. med. Stanisław Góźdź Dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Onkologii Konsultant Wojewódzki w dzidzinie Onkologii Klinicznej 5 stycznia 2011 roku My niżej podpisani onkolodzy wyrażamy sprzeciw wobec nieścisłości wielu faktów przedstawionych w programie Czarno na Białym, wyemitowanym w dniu 3 stycznia 2011 roku w Telewizji TVN

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Kielcach. Szpitalny System Informatyczny

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Kielcach. Szpitalny System Informatyczny Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Kielcach Szpitalny System Informatyczny Historia szpitala rozpoczyna się w 1920 r. - 01.01.1922r. przyjęto pierwszego pacjenta. Wojewódzki Specjalistyczny

Bardziej szczegółowo

STAŻ KIERUNKOWY: CELE I ZADANIA PLACÓWEK PUBLICZNEJ SŁUŻBY KRWI. L.p. Nazwa jednostki Adres Województwo Liczba miejsc Uwagi. ul.ks.

STAŻ KIERUNKOWY: CELE I ZADANIA PLACÓWEK PUBLICZNEJ SŁUŻBY KRWI. L.p. Nazwa jednostki Adres Województwo Liczba miejsc Uwagi. ul.ks. Lista ministra właściwego do spraw zdrowia podmiotów uprawnionych do prowadzenia staży kierunkowych w ramach specjalizacji diagnostów laboratoryjnych w dziedzinie: LABORATORYJNA TRANSFUZJOLOGIA MEDYCZNA

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Ginekologii Onkologicznej za rok 2014..

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Ginekologii Onkologicznej za rok 2014.. Grzegorz Panek I Katedra i Klinika Gin.-Poł. WUM Warszawa, Pl.Starynkiewicza 1/3 gmpanek@wp.pl Warszawa, 15.02.2015 Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Ginekologii Onkologicznej za rok 2014..

Bardziej szczegółowo

Wyniki konkursu na świadczenia wysokospecjalistyczne finansowane z budżetu państwa w 2005 roku.

Wyniki konkursu na świadczenia wysokospecjalistyczne finansowane z budżetu państwa w 2005 roku. Wyniki konkursu na świadczenia wysokospecjalistyczne finansowane z budżetu państwa w 2005 roku. procedura 11 Immunoablacja w leczeniu aplazji szpiku 1. 3 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

NARODOWY PROGRAM ZWALCZANIA CHORÓB NOWOTWOROWYCH

NARODOWY PROGRAM ZWALCZANIA CHORÓB NOWOTWOROWYCH Załącznik nr 1 opis programu MINISTERSTWO ZDROWIA DEPARTAMENT POLITYKI ZDROWOTNEJ Nazwa programu: NARODOWY PROGRAM ZWALCZANIA CHORÓB NOWOTWOROWYCH Nazwa zadania: OGRANICZENIE NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI U DZIECI

Bardziej szczegółowo

HEMATOLOGIA ONKOLOGICZNA ASPEKTY KLINICZNE, EKONOMICZNE I SYSTEMOWE

HEMATOLOGIA ONKOLOGICZNA ASPEKTY KLINICZNE, EKONOMICZNE I SYSTEMOWE HEMATOLOGIA ONKOLOGICZNA ASPEKTY KLINICZNE, EKONOMICZNE I SYSTEMOWE Raport Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego we współpracy z Instytutem Hematologii i Transfuzjologii (Prof. Krzysztof

Bardziej szczegółowo

System zarządzania jakością

System zarządzania jakością System zarządzania jakością mgr inż. Wioletta Korycka-Sawińska Zachodniopomorskie Centrum Onkologii Szczecin czerwiec 2013 System zarządzania jakością Zespół systematycznie planowanych i wykonywanych działań,

Bardziej szczegółowo

STAŻ KIERUNKOWY: CELE I ZADANIA PLACÓWEK PUBLICZNEJ SŁUŻBY KRWI. L.p. Nazwa jednostki Adres Województwo Liczba miejsc Uwagi. ul.ks.

STAŻ KIERUNKOWY: CELE I ZADANIA PLACÓWEK PUBLICZNEJ SŁUŻBY KRWI. L.p. Nazwa jednostki Adres Województwo Liczba miejsc Uwagi. ul.ks. Lista ministra właściwego do spraw zdrowia podmiotów uprawnionych do prowadzenia staży kierunkowych w ramach specjalizacji diagnostów laboratoryjnych w dziedzinie: LABORATORYJNA TRANSFUZJOLOGIA MEDYCZNA

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13.02.2015 r. Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie toksykologii klinicznej za rok 2014

Warszawa, dnia 13.02.2015 r. Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie toksykologii klinicznej za rok 2014 Warszawa, dnia 13.02.2015 r. Katarzyna Kalinko Pododdział Toksykologii Szpital Praski w Warszawie ul. Aleja Solidarności 67 03-401 Warszawa fax.: 22 6196654 email: k.kalinko@onet.eu Raport Konsultanta

Bardziej szczegółowo

Map potrzeby zdrowotnych w zakresie onkologii

Map potrzeby zdrowotnych w zakresie onkologii Map potrzeby zdrowotnych w zakresie onkologii główne wnioski i rekomendacje dr hab. n. med. Adam Maciejczyk Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu 2 Plan wystąpienia Demografia województw Epidemiologia

Bardziej szczegółowo

FIZYCZNE PODSTAWY RADIOTERAPII ZASADY RADIOTERAPII ŹRÓDŁA PROMIENIOWANIA TERAPEUTYCZNEGO ENERGIA PROMIENIOWANIA RODZAJE PROMIENIOWANIA

FIZYCZNE PODSTAWY RADIOTERAPII ZASADY RADIOTERAPII ŹRÓDŁA PROMIENIOWANIA TERAPEUTYCZNEGO ENERGIA PROMIENIOWANIA RODZAJE PROMIENIOWANIA FIZYCZNE PODSTAWY RADIOTERAPII ZASADY RADIOTERAPII WILHELM CONRAD ROENTGEN PROMIENIE X 1895 ROK PROMIENIOWANIE JEST ENERGIĄ OBEJMUJE WYSYŁANIE, PRZENOSZENIE I ABSORPCJĘ ENERGII POPRZEZ ŚRODOWISKO MATERIALNE

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień Inspektora Ochrony Radiologicznej

Program szkolenia dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień Inspektora Ochrony Radiologicznej Program szkolenia dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień Inspektora Ochrony Radiologicznej - RMZ z dnia 21 grudnia 2012 r. (DZ. U. z 2012 r. poz. 1534) Lp. Zakres tematyczny 1. Podstawowe pojęcia

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie diagnostyka laboratoryjna za rok 2014

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie diagnostyka laboratoryjna za rok 2014 Marta Faryna Warszawa, 12 lutego 2015 Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawski Uniwersytet Medyczny 02-097 Warszawa, Banacha 1a tel. 5992405, fax. 5992104, marta.faryna@wum.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy zakres szkolenia wymagany dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień inspektora ochrony radiologicznej

Szczegółowy zakres szkolenia wymagany dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień inspektora ochrony radiologicznej Załącznik nr 1 Szczegółowy zakres szkolenia wymagany dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień inspektora ochrony radiologicznej Lp. Zakres tematyczny (forma zajęć: wykład W / ćwiczenia obliczeniowe

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Nowelizacja art. 7 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych (Dz. U. Nr 143, poz. 1200), zwana dalej,,ustawą,

Bardziej szczegółowo

Projekty indywidualne w ramach Działania 12.1 "Rozwój systemu ratownictwa medycznego"

Projekty indywidualne w ramach Działania 12.1 Rozwój systemu ratownictwa medycznego LISTA PROJEKTÓW INDYWIDUALNYCH REALIZOWANYCH W RAMACH XII PRIORYTETU POIiŚ, KTÓRE OTRZYMAŁY POZYTYWNĄ DECYZJĘ MINISTRA ZDROWIA O PRZYZNANIU DOFINANSOWANIA - stan na 13.05.2011 r. Projekty indywidualne

Bardziej szczegółowo

LBY /08 P/08/098 Szanowny Pan Dr n. med. Zbigniew Pawłowicz Dyrektor Centrum Onkologii im. Prof. Franciszka Łukaszczyka W Bydgoszczy

LBY /08 P/08/098 Szanowny Pan Dr n. med. Zbigniew Pawłowicz Dyrektor Centrum Onkologii im. Prof. Franciszka Łukaszczyka W Bydgoszczy Bydgoszcz, dnia listopada 2008 r. NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy ul. Wały Jagiellońskie 12 85-950 BYDGOSZCZ (052) 33-90-610 (052) 33-90-660 LBY-41021-01/08 P/08/098 Szanowny Pan Dr n.

Bardziej szczegółowo

Wymagany zakres szkolenia dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień

Wymagany zakres szkolenia dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień Dziennik Ustaw 5 Poz. 1534 Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2012 r. (poz. 1534) Wymagany zakres szkolenia dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień inspektora ochrony

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie chorób płuc dzieci za rok 2014

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie chorób płuc dzieci za rok 2014 Warszawa dn. 15.02.2015 dr n. med. Katarzyna Krenke Klinika Pneumonologii i Alergologii Wieku Dziecięcego Warszawski Uniwersytet Medyczny 01-184 Warszawa, ul. Działdowska 1 Tel., fax 22 45 23 204, email

Bardziej szczegółowo

Lista Rankingowa_3_2008.xls 1

Lista Rankingowa_3_2008.xls 1 Lista Rankingowa Projektów po ocenie merytorycznej I stopnia, złożonych w Konkursie nr 3/2008 w ramach Działania 12.2 PO IiŚ (zaktualizowana na dzień 02.02.2010 r.) data rozpoczęcia konkursu Nr Konkursu

Bardziej szczegółowo

Kształcenie w ramach procesu specjalizacji lekarzy deficytowych specjalności, tj. onkologów, kardiologów i lekarzy medycyny pracy

Kształcenie w ramach procesu specjalizacji lekarzy deficytowych specjalności, tj. onkologów, kardiologów i lekarzy medycyny pracy Kształcenie w ramach procesu specjalizacji lekarzy deficytowych specjalności, tj. onkologów, kardiologów i lekarzy medycyny pracy Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie 1 Okres realizacji

Bardziej szczegółowo

Warszawa 16 lutego 2012 r. OGŁOSZENIE

Warszawa 16 lutego 2012 r. OGŁOSZENIE Warszawa 16 lutego 2012 r. OGŁOSZENIE Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych (Dz. U. z 2005 r. Nr

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15.02.2015r. Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego za rok 2014

Warszawa, dnia 15.02.2015r. Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego za rok 2014 Teresa Pych Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka Al. Dzieci Polskich 20 04-745 Warszawa Tel.: 22 8157714; fax: 22 8151513 Email: t.pych@czd.pl Warszawa, dnia 15.02.2015r. Raport Konsultanta Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

Jak poprawić dostępność do leczenia osteoporozy w Polsce? Jerzy Gryglewicz Warszawa, 20 października 2015 r.

Jak poprawić dostępność do leczenia osteoporozy w Polsce? Jerzy Gryglewicz Warszawa, 20 października 2015 r. Jak poprawić dostępność do leczenia osteoporozy w Polsce? Jerzy Gryglewicz Warszawa, 20 października 2015 r. Plan prezentacji: 1.Organizacja i finansowanie poradni osteoporozy w 2016 r. 2. Propozycje zmian

Bardziej szczegółowo

Wymagania prawne wydawanie zgody na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Wymagania prawne wydawanie zgody na udzielanie świadczeń zdrowotnych Wymagania prawne wydawanie zgody na udzielanie świadczeń zdrowotnych mgr Helena Harmansa Oddział Higieny Radiacyjnej WSSE w Opolu DOSIOR - Opole 26.XI.2011r. Ustawa z 29 listopada 2000r. Prawo atomowe

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 1 lipca 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych

USTAWA. z dnia 1 lipca 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych Kancelaria Sejmu s. 1/5 USTAWA z dnia 1 lipca 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2005 r. Nr 143, poz. 1200,

Bardziej szczegółowo

Protokół. z 50 posiedzenia Rady do Spraw Zwalczania Chorób Nowotworowych z dnia 16 grudnia 2013 r.

Protokół. z 50 posiedzenia Rady do Spraw Zwalczania Chorób Nowotworowych z dnia 16 grudnia 2013 r. Protokół z 50 posiedzenia Rady do Spraw Zwalczania Chorób Nowotworowych z dnia 16 grudnia 2013 r. Posiedzenie Rady odbyło się w dniu 16 grudnia 2013 r. w Sali Mauretańskiej w Ministerstwie Zdrowia. W spotkaniu

Bardziej szczegółowo

Narodowy Instytut Onkologii i Hematologii. prof. dr hab. n. med. Krzysztof Warzocha

Narodowy Instytut Onkologii i Hematologii. prof. dr hab. n. med. Krzysztof Warzocha Narodowy Instytut Onkologii i Hematologii IHiT CO-I NZOZ M. Warszawa mln zł zmian % mln zł zmian % mln zł zmian % 2008 70,03 100,00% 381,81 100,00% 11,94 100,00% 2009 79,13 112,99% 383,94 100,56% 27,97

Bardziej szczegółowo

Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2006-2008 - "POLKARD OGŁOSZENIE

Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2006-2008 - POLKARD OGŁOSZENIE Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2006-2008 - "POLKARD Warszawa, 06.03.2008 r. OGŁOSZENIE Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r.

Bardziej szczegółowo

RADA SPOŁECZNA WIELKOPOLSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII 61-866 POZNAŃ, GARBARY 15. UCHWAŁA NR 33(241)/2010 z dnia 08.12.2010 r.

RADA SPOŁECZNA WIELKOPOLSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII 61-866 POZNAŃ, GARBARY 15. UCHWAŁA NR 33(241)/2010 z dnia 08.12.2010 r. RADA SPOŁECZNA WIELKOPOLSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII 61-866 POZNAŃ, GARBARY 15 UCHWAŁA NR 33(241)/2010 z dnia 08.12.2010 r. w sprawie zmiany statutu Wielkopolskiego Centrum Onkologii 1 Na podstawie art. 39

Bardziej szczegółowo

Protokół. z 54 posiedzenia Rady do Spraw Zwalczania Chorób Nowotworowych. z dnia 8 stycznia 2015 r.

Protokół. z 54 posiedzenia Rady do Spraw Zwalczania Chorób Nowotworowych. z dnia 8 stycznia 2015 r. Protokół z 54 posiedzenia Rady do Spraw Zwalczania Chorób Nowotworowych z dnia 8 stycznia 2015 r. Posiedzenie Rady odbyło się w dniu 8 stycznia 2015 r. w Sali Mauretańskiej w Ministerstwie Zdrowia. W spotkaniu

Bardziej szczegółowo

P/08/098 LOL-410-27-02/08 Pan Janusz Chełchowski Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej MSWiA z Warmińsko Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie

P/08/098 LOL-410-27-02/08 Pan Janusz Chełchowski Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej MSWiA z Warmińsko Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie Olsztyn, dnia.10.2008 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA w OLSZTYNIE ul. Artyleryjska 3e 10-950 OLSZTYN tel/fax (0-89) 527-28-24, 534-94-00 P/08/098 LOL-410-27-02/08 Pan Janusz Chełchowski Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Warunki bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej kwalifikacje personelu. Jezierska Karolina

Warunki bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej kwalifikacje personelu. Jezierska Karolina Warunki bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej kwalifikacje personelu Jezierska Karolina uprawnienia zawodowe szkolenia z zakresu ochrony radiologicznej

Bardziej szczegółowo

modernizacja BLOKu OperAcyJneGO w Samodzielnym publicznym Szpitalu Klinicznym nr 1 w Szczecinie

modernizacja BLOKu OperAcyJneGO w Samodzielnym publicznym Szpitalu Klinicznym nr 1 w Szczecinie ApArAturA i urządzenia medyczne modernizacja BLOKu OperAcyJneGO w Samodzielnym publicznym Szpitalu Klinicznym nr 1 w Szczecinie Obecnie szpital dysponuje zmodernizowanym blokiem operacyjnym, który zabezpiecza

Bardziej szczegółowo

Warszawa, lutego 2014 roku. RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak

Warszawa, lutego 2014 roku. RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak Warszawa, lutego 2014 roku 2 RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak ZSS/500/2/20 14/MW Pan Bartosz Arlukowicz Minister Zdrowia w trosce o zapewenie należytej opieki dzieciom z chorobami

Bardziej szczegółowo

Inspektor ochrony radiologicznej Jezierska Karolina

Inspektor ochrony radiologicznej Jezierska Karolina Inspektor ochrony radiologicznej Jezierska Karolina wymagania dotyczące uzyskania uprawnień szkolenie i egzamin obowiązki inspektora. Prawo atomowe z dnia 13 marca 2012 r. Rozporządzenie Ministra Zdrowia

Bardziej szczegółowo

WZROST JAKOŚCI I DOSTĘPNOŚCI DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ W SZPITALU KLINICZNYM PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO UM W POZNANIU POPRZEZ ROZBUDOWĘ I ZAKUP WYPOSAŻENIA

WZROST JAKOŚCI I DOSTĘPNOŚCI DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ W SZPITALU KLINICZNYM PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO UM W POZNANIU POPRZEZ ROZBUDOWĘ I ZAKUP WYPOSAŻENIA WZROST JAKOŚCI I DOSTĘPNOŚCI DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ W SZPITALU KLINICZNYM PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO UM W POZNANIU POPRZEZ ROZBUDOWĘ I ZAKUP WYPOSAŻENIA TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA w praktyce klinicznej chorób

Bardziej szczegółowo

Jak liczyć koszty w radioterapii? Jacek Fijuth Polskie Towarzystwo Onkologiczne

Jak liczyć koszty w radioterapii? Jacek Fijuth Polskie Towarzystwo Onkologiczne Jak liczyć koszty w radioterapii? Jacek Fijuth Polskie Towarzystwo Onkologiczne Wprowadzenie: - definicje procedur radioterapeutycznych utworzone w 1998 r. (Kasy Chorych) - wycena oparta na analizie kosztów

Bardziej szczegółowo

Lista placówek medycznych, do których mogą zgłosić się osoby cierpiące na choroby rzadkie.

Lista placówek medycznych, do których mogą zgłosić się osoby cierpiące na choroby rzadkie. Lista placówek medycznych, do których mogą zgłosić się osoby cierpiące na choroby rzadkie. Lp. Województwo Ośrodki dla dorosłych Ośrodki dla dzieci 1. Dolnośląskie Poradnia Endokrynologiczna przy Klinice

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: Karta uzgodnień 4 Podstawy prawne 5

SPIS TREŚCI: Karta uzgodnień 4 Podstawy prawne 5 1 SPIS TREŚCI: Karta uzgodnień 4 Podstawy prawne 5 Opis koncepcji wykazu oddziałów szpitalnych pierwszego wyboru dla potrzeb realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego w systemie Państwowe Ratownictwo

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie rehabilitacji medycznej za rok 2014

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie rehabilitacji medycznej za rok 2014 dr n. med. Krzysztof Wasiak Warszawa, 14.02.2015 r. Szpital im. Prof. M. Weissa Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o. ul. Wierzejewskiego 12 05 510 Konstancin - Jeziorna ( 22 ) 711 90 15

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie chorób płuc za rok 2014

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie chorób płuc za rok 2014 Rafał Krenke Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ul. Banacha 1A; 02-097 Warszawa Tel. +48225992562 Fax. +48225991560 Email. kchwpa@wum.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie fizjoterapii za rok 2014

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie fizjoterapii za rok 2014 Warszawa, 15.02.2015 r. Dr Grażyna Brzuszkiwicz-Kuźmicka Akademia Wychowania Fizycznego J. Piłsudskiego Wydział Rehabilitacji Ul. Marymoncka 34 00-968 Warszawa Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

Map potrzeby zdrowotnych w zakresie onkologii

Map potrzeby zdrowotnych w zakresie onkologii Map potrzeby zdrowotnych w zakresie onkologii główne wnioski i rekomendacje Beata Koń Departament Analiz i Strategii Ministerstwa Zdrowia 2 Plan wystąpienia Demografia województw Epidemiologia Struktura

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVII/500/05 Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 12 września 2005 r.

Uchwała Nr XXXVII/500/05 Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 12 września 2005 r. Uchwała Nr XXXVII/500/05 Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 12 września 2005 r. w sprawie zatwierdzenia zmian Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala

Bardziej szczegółowo

Wystąpienie pokontrolne

Wystąpienie pokontrolne LWR-4101-15-03/2012 P/12/123 Wrocław, dnia 7 listopada 2012 r. Pani Krystyna BARCIK Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy Wystąpienie pokontrolne Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie psychologii klinicznej za rok 2014

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie psychologii klinicznej za rok 2014 Warszawa 2015-02-10 Aleksandra Kühn-Dymecka Instytut Psychiatrii i Neurologii 02-957 Warszawa Al. Sobieskiego 9 Email dymecka@ipin.edu.pl tel., 224582534 Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie psychologii

Bardziej szczegółowo

Informacja o wyniku kontroli doraźnej w zakresie legalności wyboru trybu zamówienia z wolnej ręki

Informacja o wyniku kontroli doraźnej w zakresie legalności wyboru trybu zamówienia z wolnej ręki Warszawa, 2014 r. UZP/DKD/WKZ/421/7( KNZ/7/14/DKD KZ/416/13/DKD )14/KS Informacja o wyniku kontroli doraźnej w zakresie legalności wyboru trybu zamówienia z wolnej ręki 1. Określenie postępowania o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie psychiatrii za rok 2014, w okresie 06.06-30.09.2014

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie psychiatrii za rok 2014, w okresie 06.06-30.09.2014 Marcin Wojnar Warszawa, 06.03.2015 Katedra i Klinika Psychiatryczna Warszawski Uniwersytet Medyczny ul. Nowowiejska 27, 00-665 Warszawa tel: 22 825 1236, fax: 22 825 1315 email: marcin.wojnar@wum.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Program budowy infrastruktury informacji przestrzennej (IIP) w Ministerstwie Zdrowia (MZ)

Program budowy infrastruktury informacji przestrzennej (IIP) w Ministerstwie Zdrowia (MZ) Program budowy infrastruktury informacji przestrzennej (IIP) w Ministerstwie Zdrowia (MZ) 1. WIADOMOŚCI WSTĘPNE 1.1 CHARAKTERYSTYKA ORGANU WIODĄCEGO 1) Stanowisko, imię i nazwisko, dane adresowe organu

Bardziej szczegółowo

Ocena potrzeb i warunków reorganizacji Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie. prof. dr hab. n. med.

Ocena potrzeb i warunków reorganizacji Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie. prof. dr hab. n. med. Ocena potrzeb i warunków reorganizacji Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie CZAS OCZEKIWANIA KILKA TYGODNI CZAS OCZEKIWANIA MIESIĄCE, LATA Obraz stanu faktycznego oraz budowa

Bardziej szczegółowo

KARTA PRAKTYK STUDENCKICH. Kierunek: Elektroradiologia Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

KARTA PRAKTYK STUDENCKICH. Kierunek: Elektroradiologia Uniwersytetu Medycznego w Lublinie Ramowy Program Praktyk pracownia radiografii cyfrowej KARTA PRAKTYK STUDENCKICH imię i nazwisko studenta... Kierunek: Elektroradiologia Uniwersytetu Medycznego w Lublinie Rok studiów...semestr studiów...

Bardziej szczegółowo

Program Zintegrowanego Systemu Zarządzania 2009

Program Zintegrowanego Systemu Zarządzania 2009 Program Zintegrowanego Systemu Zarządzania 2009 Deklaracja w Polityce ZSZ Cel Zadania Termin realizacji Osoby odpowiedzialne zapobieganie zanieczyszczeniom, poprzez racjonalną gospodarkę zasobami oraz

Bardziej szczegółowo

SEKTOR VII OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA

SEKTOR VII OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA SEKTOR VII OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA Temat 1. Stan zdrowotności mieszkańców. Mieszkańcy gminy Kamień Pomorski korzystają z zagwarantowanej ustawowo opieki medycznej, przy czym formy tej opieki

Bardziej szczegółowo

Radioterapia protonowa w leczeniu nowotworów oka. Klinika Okulistyki i Onkologii Okulistycznej Katedra Okulistyki UJ CM

Radioterapia protonowa w leczeniu nowotworów oka. Klinika Okulistyki i Onkologii Okulistycznej Katedra Okulistyki UJ CM Radioterapia protonowa w leczeniu nowotworów oka Klinika Okulistyki i Onkologii Okulistycznej Katedra Okulistyki UJ CM Epidemiologia czerniaka błony naczyniowej Częstość występowania zależy od rasy (u

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY OPIEKI PALIATYWNEJ W POLSCE

PROBLEMY OPIEKI PALIATYWNEJ W POLSCE PROBLEMY OPIEKI PALIATYWNEJ W POLSCE Dr n. med. Aleksandra Ciałkowska-Rysz Pracownia Medycyny Paliatywnej Katedra Onkologii Uniwersytet Medyczny w Łodzi Wrocław, 18.09.2014 Liczba świadczeniodawców Liczba

Bardziej szczegółowo

O Szybkiej Terapii Onkologicznej

O Szybkiej Terapii Onkologicznej O Szybkiej Terapii Onkologicznej Pacjenci onkologiczni ze względu na rodzaj schorzenia muszą być otoczeni szczególną opieką. W ich przypadku czas ma bardzo duże znaczenie. To, czy pacjent chory na nowotwór

Bardziej szczegółowo

RADIOTERAPIA NAJWIĘKSZA INWESTYCJA W HISTORII SZPITALA PRZY SZASERÓW

RADIOTERAPIA NAJWIĘKSZA INWESTYCJA W HISTORII SZPITALA PRZY SZASERÓW RADIOTERAPIA NAJWIĘKSZA INWESTYCJA W HISTORII SZPITALA PRZY SZASERÓW Wojskowy Instytut Medyczny - Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Obrony Narodowej Czy na Mazowszu jest zapotrzebowanie na radioterapię?

Bardziej szczegółowo

Polskie Towarzystwo Onkologiczne

Polskie Towarzystwo Onkologiczne 1 lutego 2016 r. Dialog Polskiego Towarzystwa Onkologicznego z parlamentarzystami na temat wspólnych działań w celu poprawy kondycji polskiej onkologii. Analiza kondycji polskiej onkologii z punktu widzenia

Bardziej szczegółowo

Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli

Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli Opracowanie materiału: Prof. dr hab. n. med. Elżbieta Starosławska Data powstania: 1953 r. Założyciele: doc. dr hab. n. med. Mieczysław Kwiatkowski,

Bardziej szczegółowo

P/08/098 LLO-410-30-03/08 P a n i GraŜyna KRULIK Dyrektor Wojewódzkiego; Szpitala Zespolonego w Skierniewicach

P/08/098 LLO-410-30-03/08 P a n i GraŜyna KRULIK Dyrektor Wojewódzkiego; Szpitala Zespolonego w Skierniewicach Łódź, dnia listopada 2008r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W ŁODZI ul. Kilińskiego 210, 90-980 Łódź 7 tel. 683-11-00 (fax) 683-11-29 skr. poczt. 243 P/08/098 LLO-410-30-03/08 P a n i GraŜyna KRULIK

Bardziej szczegółowo

Przyczyny i czynniki powodujące wypadki w radioterapii.

Przyczyny i czynniki powodujące wypadki w radioterapii. Przyczyny i czynniki powodujące wypadki w radioterapii. Na podstawie raportów opracowanych przez US Nuclear Regulary Commision i MAEA. (Poniższe tabele przedstawiają klasy i częstotliwość wypadków w radioterapii

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie KARDIOCHIRURGII za rok 2014 ( od dnia 16.06.2014.)

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie KARDIOCHIRURGII za rok 2014 ( od dnia 16.06.2014.) Warszawa 2015.02.10 Mariusz Kuśmierczyk Instytut Kardiologii 04-628 Warszawa ul. Alpejska 42 22 34 34 610, 22 34 34 548 mkusmierczyk@ikard.pl Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie KARDIOCHIRURGII

Bardziej szczegółowo

Październik 2013 Grupa Voxel

Październik 2013 Grupa Voxel Październik 2013 Grupa Voxel GRUPA VOXEL Usługi medyczne Produkcja Usługi komplementarne ie mózgowia - traktografia DTI RTG TK (CT) od 1 do 60 obrazów/badanie do1500 obrazów/badanie TELE PACS Stacje diagnostyczne

Bardziej szczegółowo

Roczny raport z działalności konsultanta wojewódzkiego w ochronie zdrowia

Roczny raport z działalności konsultanta wojewódzkiego w ochronie zdrowia Roczny raport z działalności konsultanta wojewódzkiego w ochronie zdrowia Dziedzina działalności konsultanta Raport za rok I. Realizacja zadań konsultanta wojewódzkiego, wynikających z ustawy z dnia 6

Bardziej szczegółowo

Program leczenia głuchoty metodą wielokanałowych wszczepów implantów ślimakowych i pniowych.

Program leczenia głuchoty metodą wielokanałowych wszczepów implantów ślimakowych i pniowych. MINISTERSTWO ZDROWIA DEPARTAMENT POLITYKI ZDROWOTNEJ Program polityki zdrowotnej pn.: Program leczenia głuchoty metodą wielokanałowych wszczepów implantów ślimakowych i pniowych. ŚRODKI BUDŻETOWE NA REALIZACJĘ

Bardziej szczegółowo

OPTYMALNE SCHEMATY LECZENIA A PLANOWANIE ZASOBÓW W ONKOLOGII. PRZYKŁAD RAKA PIERSI. V LETNIA AKADEMIA ONKOLOGICZNA dla DZIENNIKARZY

OPTYMALNE SCHEMATY LECZENIA A PLANOWANIE ZASOBÓW W ONKOLOGII. PRZYKŁAD RAKA PIERSI. V LETNIA AKADEMIA ONKOLOGICZNA dla DZIENNIKARZY OPTYMALNE SCHEMATY LECZENIA A PLANOWANIE ZASOBÓW W ONKOLOGII PRZYKŁAD RAKA PIERSI V LETNIA AKADEMIA ONKOLOGICZNA dla DZIENNIKARZY Ewelina Żarłok Revelva Concept Warszawa, 6 sierpnia 2015 1 CZYM JEST MODEL

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie reumatologii za rok 2014

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie reumatologii za rok 2014 Marzena Olesińska Instytut Reumatologii Klinika i Poliklinika Układowych Chorób Tkanki Łącznej Ul. Spartańska 1 02-637 Warszawa Tel. 22.844 57 26 Fax. 22 646 78 94 Email: marzena.olesinska@vp.pl Warszawa

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA XXI W. SYSTEMY INFORMATYCZNE NOWEJ

INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA XXI W. SYSTEMY INFORMATYCZNE NOWEJ INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA XXI W. SYSTEMY INFORMATYCZNE NOWEJ GENERACJI RZESZÓW 2008 Obszary aktywności Lecznictwo otwarte - Przychodnie - Laboratoria - Zakłady Diagnostyczne - inne Jednostki Służby Zdrowia

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego "Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych".

- o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-175-07 Druk nr 80 Warszawa, 8 listopada 2007 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Sytuacja epidemiologiczna w zakresie chorób nowotworowych oraz opinie konsultantów krajowych i wojewódzkich na temat rozwoju onkologii

Sytuacja epidemiologiczna w zakresie chorób nowotworowych oraz opinie konsultantów krajowych i wojewódzkich na temat rozwoju onkologii Sytuacja epidemiologiczna w zakresie chorób nowotworowych oraz opinie konsultantów krajowych i wojewódzkich na temat rozwoju onkologii IV posiedzenie Zespołu do spraw Bezpieczeństwa Zdrowotnego przy Wojewodzie

Bardziej szczegółowo

CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO

CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO WYKAZ JEDNOSTEK UPRAWNIONYCH DO PROWADZENIA SPECJALIZACJI W DZIEDZINACH MAJĄCYCH ZASTOSOWANIE W OCHRONIE ZDROWIA (LISTA JEDNOSTEK SZKOLĄCYCH) L.p. 1. 3 5 6 7

Bardziej szczegółowo

Stanowisko Nadzoru Krajowego Medycyny Ratunkowej oraz Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej w sprawie:

Stanowisko Nadzoru Krajowego Medycyny Ratunkowej oraz Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej w sprawie: Stanowisko Nadzoru Krajowego Medycyny Ratunkowej oraz Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej w sprawie: - Bezpieczeństwa obywatelskiego w perspektywie medycyny ratunkowej i jej zadań

Bardziej szczegółowo

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO UCHWAŁA Nr XLIX/815/10 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 27 września 2010 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Szpitala Wojewódzkiego im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie Data utworzenia 2010-09-27

Bardziej szczegółowo

Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej (dawniej : Specjalistyczny Zespół Chorób Płuc i Gruźlicy)

Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej (dawniej : Specjalistyczny Zespół Chorób Płuc i Gruźlicy) Centrum Pulmonologii i posiada w swojej strukturze 8 oddziałów szpitalnych w tym Oddział Chirurgii Klatki Piersiowej ( zamiennie - torakochirurgii) Oddział został utworzony w latach 50 tych ubiegłego stulecia

Bardziej szczegółowo

Lista Ministra Zdrowia jednostek szkolących w dziedzinie: EPIDEMIOLOGIA. (stan na dzień 2.01.2008 r.)

Lista Ministra Zdrowia jednostek szkolących w dziedzinie: EPIDEMIOLOGIA. (stan na dzień 2.01.2008 r.) WYKAZ JEDNOSTEK SZKOLĄCYCH UPRAWNIONYCH DO PROWADZENIA SPECJALIZACJI W DZIEDZINACH MAJĄCYCH ZASTOSOWANIE W OCHRONIE ZDROWIA (LISTA JEDNOSTEK SZKOLĄCYCH). 7 EPIDEMIOLOGIA 8-0 Bydgoszcz Epidemiologiczna

Bardziej szczegółowo

Wydłużenie życia chorych z rakiem płuca - nowe możliwości

Wydłużenie życia chorych z rakiem płuca - nowe możliwości Wydłużenie życia chorych z rakiem płuca - nowe możliwości Pulmonologia 2015, PAP, Warszawa, 26 maja 2015 1 Epidemiologia raka płuca w Polsce Pierwszy nowotwór w Polsce pod względem umieralności. Tendencja

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Neurologii dziecięcej za rok 2014

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Neurologii dziecięcej za rok 2014 Warszawa 11.02.2015 Dr n.med. Tomasz Kmieć Klinika Neurologii IP Centrum Zdrowia Dziecka Warszawa Al.Dzieci Polskich 20 22 815 7405, f. 22 815 7402,t.kmiec@czd.pl Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

Nazwa zadania: PROGRAM SZKOLENIA LEKARZY RODZINNYCH I PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ JEDNODNIOWE MINIMUM ONKOLOGICZNE.

Nazwa zadania: PROGRAM SZKOLENIA LEKARZY RODZINNYCH I PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ JEDNODNIOWE MINIMUM ONKOLOGICZNE. Nazwa zadania: PROGRAM SZKOLENIA LEKARZY RODZINNYCH I PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ JEDNODNIOWE MINIMUM ONKOLOGICZNE. Warszawa 2005 1 STRESZCZENIE Celem programu jest przeprowadzenie szybkiego, podstawowego

Bardziej szczegółowo

Lista Ministra Zdrowia jednostek szkolących w dziedzinie: EPIDEMIOLOGIA. (stan na dzień 1.04.2007 r.) 01-163 Warszawa ul.

Lista Ministra Zdrowia jednostek szkolących w dziedzinie: EPIDEMIOLOGIA. (stan na dzień 1.04.2007 r.) 01-163 Warszawa ul. WYKAZ JEDNOSTEK SZKOLĄCYCH UPRAWNIONYCH DO PROWADZENIA SPECJALIZACJI W DZIEDZINACH MAJĄCYCH ZASTOSOWANIE W OCHRONIE ZDROWIA (LISTA JEDNOSTEK SZKOLĄCYCH) EPIDEMIOLOGIA Akademia Medyczna w Lublinie, Zakład

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do zarządzenia Nr 53/2006 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Program profilaktyki raka piersi

Załącznik nr 4 do zarządzenia Nr 53/2006 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Program profilaktyki raka piersi Program profilaktyki raka piersi 1 I. UZASADNIENIE CELOWOŚCI WDROŻENIA PROGRAMU PROFILAKTYKI RAKA PIERSI, zwanego dalej Programem. 1. Opis problemu zdrowotnego. Rak piersi jest najczęściej występującym

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego dla województwa mazowieckiego w dziedzinie NEUROPATOLOGII za rok 2014

Raport Konsultanta Wojewódzkiego dla województwa mazowieckiego w dziedzinie NEUROPATOLOGII za rok 2014 Warszawa dn. 12.02.2015 Wiesława Grajkowska Aleja Dzieci Polskich 20 04-730 Warszawa (22) 815 19 60, (22) 815 19 75, w.grajkowska@czd.pl Raport Konsultanta Wojewódzkiego dla województwa mazowieckiego w

Bardziej szczegółowo