BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ OPOLSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ OPOLSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO"

Transkrypt

1 BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ OPOLSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO Start > Oferty pracy > Ogłoszenia o naborze > Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy w służbie cywilnej... OGŁOSZENIE O WOLNYM STANOWISKU PRACY W SŁUŻBIE CYWILNEJ STARSZEGO INSPEKTORA D/S SKARG I WNIOSKÓW W WYDZIALE PRAWNYM I NADZORU - ODDZIAŁ KONTROLI I SKARG Etap Wyniki naboru Termin składania ofert :59 Miejscowość Województwo oferty Poziom stanowiska Nazwa Jednostki Administracji Publicznej Opole Opolskie starszy inspektor Opolski Urząd Wojewódzki OGŁOSZENIE NABORU Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu Ogłoszenie o naborze nr 7418 z dnia 16 stycznia 2017 r. WYMIAR ETATU: 1 STANOWISKA: 1 Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy inspektor do spraw: skarg i wniosków w Wydziale Prawnym i Nadzoru - Oddział Kontroli i Skarg MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: Opole ADRES URZĘDU: Opole ul. Piastowska 14 WARUNKI PRACY Stres związany z wykonywaniem kontroli oraz kontaktami z klientem wewnętrznym i zewnętrznym spoza administracji. Częste reprezentowanie Urzędu na zewnątrz. Praca w terenie Przeprowadzanie kontroli w innych Urzędach.

2 Narzędzia pracy: standardowy zestaw komputerowy. Warunki architektoniczne budynku Urzędu: drzwi odpowiedniej szerokości, winda, toalety, podnośnik dla osób niepełnosprawnych. ZAKRES ZADAŃ Rozpatrywanie skarg i wniosków. Nadzorowanie i kontrolowanie organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg, wniosków i petycji przez pracowników wydziałów Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego, jednostki zespolonej administracji rządowej w województwie oraz organy jednostek samorządu terytorialnego. Przyjmowanie interesantów w sprawie skarg i wniosków. Prowadzenie centralnego rejestru (oraz skorowidza) skarg i wniosków wpływających do Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Dokonywanie rocznej analizy skarg i wniosków załatwionych przez OUW, jednostki wojewódzkiej administracji zespolonej oraz jednostki podległe Wojewodzie. Prowadzi bieżący monitoring załatwiania skarg i wniosków dla potrzeb wewnętrznych Wydziału Prawnego i Nadzoru - dokonywanie kwartalnych analiz skarg i wniosków załatwionych przez wydziały OUW. WYMAGANIA NIEZBĘDNE Wykształcenie: średnie Znajomość przepisów dotyczących funkcjonowania administracji publicznej m.in.: ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, ustawy o kontroli w administracji rządowej, ustawy o służbie cywilnej. Znajomość ustawy o samorządzie gminnym, powiatowym i województwa. Znajomość kodeksu postępowania administracyjnego. Znajomość rozporządzenia w sprawie rozpatrywania skarg i wniosków oraz instrukcji kancelaryjnej obowiązującej w urzędach administracji publicznej. Umiejętność interpretowania przepisów prawnych, organizowania pracy własnej, analizy i syntezy informacji (szczególnie przy pisaniu odpowiedzi na skargi i wnioski oraz przy przygotowywaniu analiz w tym zakresie), skutecznego komunikowania oraz posługiwania się edytorem tekstów oraz przeprowadzania dokumentacji skargowej w formie elektronicznej. Pracownik posiadając umiejętność pracy w zespole, powinien umieć działać w sytuacjach stresowych, szczególnie w kontaktach z trudnym klientem (skarżącym). Posiadanie obywatelstwa polskiego Korzystanie z pełni praw publicznych Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyśle przestępstwo skarbowe. WYMAGANIA DODATKOWE staż pracy: 2 lata w administracji publicznej (w tym 1 rok w obszarze związanym z przeprowadzaniem kontroli w administracji rządowej). Asertywność, umiejętność argumentowania i przekonywania, bardzo dobra znajomość systemu elektronicznego zarządzania dokumentów. DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE Życiorys/CV i list motywacyjny Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów,

3 zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy. TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW Dokumenty należy złożyć do: 30 stycznia 2017 r. Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu Miejsce składania dokumentów: Opolski Urząd Wojewódzki Sekretariat Dyrektora Generalnego, pok. 251 ul. Piastowska Opole z dopiskiem oferta pracy - nr ogłoszenia..." INNE INFORMACJE: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%. Lista kandydatów/kandydatek zakwalifikowanych do kolejnego etapu postępowania kwalifikacyjnego zostanie opublikowana na stronie w zakładce: oferty pracy - ogłoszenia o naborze i na tablicy ogłoszeń w gmachu OUW (II piętro). Urząd jest przyjazny dla osób niepełnosprawnych. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy tez jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Niewykorzystane oferty kandydaci/kandydatki mogą odebrać w Oddziale Kadr Urzędu. Nieodebrane oferty zostaną zniszczone komisyjnie po upływie minimum 3 miesięcy od zakończenia naboru. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celach rekrutacyjnych jest Wojewoda Opolski z siedzibą w Opolu, ul. Piastowska 14. Dane nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Podanie danych w zakresie wymaganym Kodeksem Pracy jest obligatoryjne, a w pozostałym jest dobrowolne. Proponowane wynagrodzenie zasadnicze 2527 zł. brutto. Dodatkowe informacje: (77) WYKAZ OSÓB SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA Lista kandydatów spełniających wymagania na stanowisko starszego inspektora ds. skarg i wniosków w Wydziale Prawnym i Nadzoru nr ogłoszenia 7418 z dnia r. Niżej wymienioną osobę zapraszamy w dniu 9 lutego 2017 r. ( czwartek ) o godz.09:00 do sali Osmańczyka znajdującej się na II piętrze w budynku Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu, ul. Piastowska 14 na pisemny test wiedzy.

4 W tym samym dniu odbędą się rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami, którzy otrzymają najwyższą ilość punktów z testu. Prosimy o zabranie ze sobą dokumentu potwierdzającego tożsamość. Dodatkowe informacje pod nr tel lub Lp. Nazwisko i imię Adres zamieszkania 1 Buhl Małgorzata Chrząstowice 2 Charczuk Zenon Opole 3 Chromik Zbigniew Lubliniec 4 Kaczmar Anna Opole 5 Kasper Agnieszka Opole 6 Klimczak Piotr Pajęczno 7 Kurtyka Alicja Kantorowice 8 Lubczyńska Sylwia Opole 9 Maciąg Agnieszka Opole 10 Piotrowska Magdalena Opole 11 Rząd Danuta Opole 12 Zawiślak Katarzyna Tarnów Opolski Opole, dnia 2 lutego 2017 r. WYNIKI NABORU WYNIKI NABORU na stanowisko starszego inspektora d/s skarg i wniosków w Wydziale Prawnym i Nadzoru nr ogłoszenia 7418 z dnia 16 stycznia 2016 r. Lista wybranych osób: Pani Danuta RZĄD zamieszkała w Opolu. Kandydatkami rezerwowymi są: 1. Pani Sylwia Lubczyńska zamieszkała w Opolu 2. Pani Małgorzata BUHL zamieszkała w Chrząstowicach.

5 Opole, dnia 10 lutego 2017 r. PLIKI DO POBRANIA Wytworzył(a): Koziarska Małgorzata Wprowadził(a): Koziarska Małgorzata Opublikował(a): Koziarska Małgorzata Data wytworzenia: :58:45 Data publikacji: :00:00 Ostatnio aktualizował(a): Koziarska Małgorzata Data ostatniej zmiany: :12:56 Historia zmian artykułu: :12:56 [Modyfikowano], Wprowadził(a): Koziarska Małgorzata, v :31:41 [Modyfikowano], Wprowadził(a): Koziarska Małgorzata, v.2 Opolski Urząd Wojewódzki