Demograficzne uwarunkowania podaży pracy grupy wiekowej lat 9. w województwie opolskim do 2020 r. w układzie przestrzennym

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Demograficzne uwarunkowania podaży pracy grupy wiekowej 19 24 lat 9. w województwie opolskim do 2020 r. w układzie przestrzennym"

Transkrypt

1 Demograficzne uwarunkowania podaży pracy grupy wiekowej lat 9 Demograficzne uwarunkowania podaży pracy grupy wiekowej lat w województwie opolskim do 2020 r. w układzie przestrzennym Uwagi metodologiczne Przedmiotem analizy jest ilościowy aspekt podaży pracy wybranego segmentu populacji (młodzież) w województwie opolskim do 2010 r. oraz zarysowanie dalszej perspektywy (do 2020 r.). Skrócenie horyzontu czasowego prognozy w stosunku do innych projekcji (GUS do 2030, ONZ do 2050) wynika zarówno z celu prognozy, jej stosowalności (walor aplikacyjny), jak i wielkości obszarów, dla których dana prognoza jest opracowywana. Ustalenie wielkości prawdopodobnej presji demograficznej na rynku pracy regionu zależne jest od wielu czynników, o charakterze: biologicznym (urodzenia, zgony), ekonomicznym (atrakcyjność ekonomiczna lokalnego rynku pracy, migracje), społecznym (wykształcenie, rodzina, wzorce aktywności ekonomicznej) i przestrzennym (obszar alimentacji zasobów pracy na rynku regionu). Waga grupy wiekowej lat, czyli młodzieży w wieku uczestnictwa w edukacji na poziomie szkoły wyższej, wynika z tego, że m.in. w ramach Strategii Lizbońskiej uznaje się, iż gospodarka oparta na wiedzy jest korzystną przesłanką rozwoju społeczno-gospodarczego danego państwa, ale także szansą w uzyskaniu przewagi konkurencyjnej Europy na rynku globalnym. Uwarunkowania ludnościowe rozwoju danego regionu nie mają charakteru deterministycznego, nie są także jednoznacznie pozytywne lub negatywne. Pomimo tych cech, czyli zmienności skali i wektorów oddziaływań, analiza uwarunkowań rozwoju regionu bez uwzględnienia roli czynnika ludzkiego jawi się jako błąd metodologiczny. Należy dodatkowo wskazać, że analiza uwarunkowań ludnościowych powinna uwzględniać czynnik

2 10 czasu oraz zróżnicowanie przestrzenne intensywności i zakresu przemian demograficznych. Katalog zmiennych stosowanych w badaniach nad demograficznymi (ludnościowymi) uwarunkowaniami rozwoju danego obszaru jest zróżnicowany i znacznym stopniu zależny od dyscypliny naukowej badacza, ale także od charakteru podejścia do przedmiotu badań. Zwolennicy nurtu scjentystycznego uwypuklają znaczenie podejścia ilościowego, dążąc do swoistej parametryzacji procesów ludnościowych. Naukowcy zorientowani na podejście antyscjentystyczne uwzględniają także czynniki nieparametryczne, właściwe np. naukom społecznym, co wywołuje potrzebę refleksji naukowej nad zmiennymi o charakterze jakościowym, stosowanymi w tych dyscyplinach, a niepoddającymi się kwantyfikacji, z zastosowaniem m.in. skali ilorazowej czy interwałowej. Różnorodność podejść badawczych i zakresu badań ma istotne znaczenie m.in. w fazie interpretacji wyników, nie ulega bowiem wątpliwości, że zetknięcie dwóch podejść zawężającego i całościowego rodzi bardzo poważny problem z wypracowaniem syntezy 1. Ograniczenie pola analizy i strumienia zmiennych oddziałujących na procesy na danym obszarze jest zapisane w niektórych teoriach ekonomicznych, m.in. w prawie rynków Saya (wariant słaby mikroekonomiczny), a w szczególności w teorii równowag cząstkowych, czy Alfreda Marshalla, stosującego w swojej teoretycznej koncepcji zasadę ceteris paribus 2. Zasada ta jest dogodnym i czasami koniecznym uproszczeniem procesu analizy danego zjawiska, znajduje zatem zastosowanie w wielu badaniach 3. Powoduje to, że podejście nauk ekonomicznych do problematyki ludnościowej jest interesujące a jednocześnie trudne do jednoznacznej klasyfikacji, ponieważ obok wielodyscyplinarnego wykorzystywania pojęcia kapitał społeczny obserwujemy dwa główne nurty refleksji naukowej dotyczącej czynnika ludzkiego. 1 G. S i m m e l, Socjologia, przeł. M. Łukasiewicz, wstęp S. Nowak, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1975, s. 14 pisze: Każda nauka wyodrębnia z całokształtu albo z bezpośrednio doświadczanych zjawisk, jeden szereg, czy też jeden aspekt tych zjawisk, kierując się pewną określoną kategorią. 2 Jak podaje Ryszard Bartkowiak: Metoda ceteris paribus polega na izolowaniu poszczególnych zjawisk ekonomicznych od reszty gospodarki i badaniu, w jaki sposób osiągają one równowagę, por. R. B a r t k o w i a k, Historia myśli ekonomicznej, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2003, s Por. np. W. I s a r d, Metody analizy regionalnej. Wprowadzenie do nauki o regionach, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1965, s. 176 (region izolowany). Zasada znalazła swoje zastosowanie także w niektórych modelach demograficznych.

3 Demograficzne uwarunkowania podaży pracy grupy wiekowej lat 11 Jedno z tych ujęć, które uznać można za klasyczne dla nauk ekonomicznych, to traktowanie populacji ludzkiej w kategoriach jednej ze zmiennych uczestniczących w procesach ekonomicznych zachodzących na danym obszarze. Historia rozwoju myśli ekonomicznej dostarcza serię teoretycznych koncepcji, w której ludność pełni głównie wspomnianą rolę zasobu (czynnika produkcji) 4. Klaus v. Stackelberg i Ulf Hahne 5, prezentując czynniki rozwoju regionalnego w ramach przeglądu teorii rozwoju regionalnego, uznali za istotne: ziemię, klimat, surowce naturalne, kapitał, pracę, postęp techniczny, infrastrukturę komunikacyjną i społeczną, oraz stabilność prawa 6, nie ujmując kwestii zasobów ludzkich, lub inaczej uwarunkowań demograficznych rozwoju ekonomicznego. Krystyna Głąbicka i Mirosław Grewiński 7 we wprowadzeniu do prezentacji wybranych teorii rozwoju regionalnego, cytowanych za K. Stackelbergiem i U. Hahnem, nie wymienili wprost potencjału demograficznego i społecznego ani wśród czynników endogenicznych, ani w obrębie zmiennych egzogenicznych, jakkolwiek w tym drugim przypadku wydaje się to ujęciem poprawnym 8. Interesujący jest przy tym fakt, iż w dokonanej przez Głąbicką i Grewińskiego prezentacji poglądów twórców poszczególnych teorii lokalizacji (Alfreda Webera, Johanna Heinricha von Thünena, Waltera Christallera, Augusta Löscha) nie pojawiła się refleksja autorów o braku, w obrębie konstrukcji poszczególnych teorii, akcentu o znaczeniu czynnika ludzkiego. Uwagę na czynnik ludzki (w rozumieniu czynnik pracy) zwracają natomiast zwolennicy teorii klasycznych, a zwłaszcza przedstawiciele neoklasycznej teorii dynamiki gospodarczej, wprowadzając do modelu Solowa teorię kapitału ludzkiego 9. 4 R. B a r t k o w i a k, Historia myśli ekonomicznej, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa K. von S t a c k e l b e r g, U. H a h n e, Teorie rozwoju regionalnego. W: Rozwój ekonomiczny regionów. Rynek pracy. Procesy migracyjne, Polska, Czechy, Niemcy, red. S. Golinowska, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 1998, Raport IPiSS, z. 16, s Tamże, s. 23, K. G ł ą b i c k a, M. G r e w i ń s k i, Europejska polityka regionalna, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa Tamże, s Teorie kapitału ludzkiego sformułowali przedstawiciele tzw. szkoły chicagowskiej w ekonomii (Milton Friedman w 1957 r., Theodore Schulz w 1963 r., Gary Becker w 1964 r.), natomiast wprowadzenia kapitału ludzkiego do modelu Solowa i przetestowania jego działania dokonali inni ekonomiści w 1992 r. (Gregory Mankiw, David Romer, David Weil). Wynikiem tych prac było m.in. stwierdzenie, że czynnikiem wzrostu (poza kapi-

4 12 Pewną odmienność, a w zasadzie różnice w możliwości interpretacji przebiegu procesów ekonomicznych i ludnościowych, można zanotować w związku z koncepcją Thomasa Malthusa (zasadniczo prekursorem idei barier wzrostu był John Stuart Mill), a pewne potwierdzenia Malthuzjańskiej wizji ograniczonej wydolności świata znajdujemy wspócześnie 10. Sformułowana na przełomie XVIII i XIX w. teoria opierająca się na nurcie determinizmu geograficznego wyznacza wydolności przestrzeni rolę czynnika wpływającego (mogącego wpływać) regulująco na wielkość populacji ludzkich. Na początku lat 90. pojawiła się nowa teoria ludnościowa autorstwa Michaela Kremera (inspirowanego pracami Ester Boserup i Roberta Solowa), który twierdzi iż produkt Q jest zależny od poziomu technologii, liczby ludności i wielkości terytorium (utożsamianego z zasobami przyrody). Wersję końcową hipotezy ludnościowej Kremera (posiadającej pewną analogię z zasadą ekologiczną Allego) w sposób uproszczony formułuje się następująco: tempo wzrostu liczby ludności zależy od tej liczby. Im więcej jest ludzi, tym tempo jest większe 11. Być może najbardziej poprawne będzie przyjęcie hipotezy o okresowych aktualnościach obydwu teorii, do 1750 r. poprawniejsza miałaby być teoria T. Malthusa, od 1750 do 1970 r. hipoteza ludnościowa M. Kramera, po 1970 r. ponownie teoria T. Malthusa, a właściwie jej zasada generalna, o istnieniu bariery zasobności przyrody 12. Tezy o (względnej) ograniczoności zasobów świata znajdujemy w bardzo wielu dyscyplinach, głównie w naukach przyrodniczych, ale także społecznych i ekonomicznych, w tym zwłaszcza w dwóch pierwszych i najgłośniejszych raportach dla Klubu Rzymskiego 13. Swoistą refleksję wymienionych nurtów znajdujemy także w serii prac z zakresu ekonomii (ekonomiki środowiska), w których podjęto próby określenia istoty wzrostu zrównotałem i pracą) jest z punktu widzenia rozwoju ekonomicznego (kryterium pomiaru siła korelacji) poziom nakładów na edukację ludzi w wieku lat, tj. na poziomie szkoły średniej, por. R. B a r t k o w i a k, Historia myśli..., s Wystarczy przywołać dane dotyczące nadmiernej eksploatacji zasobów Ziemi czy informacje o poziomie (a właściwie braku) zaspokojenia podstawowych potrzeb wyżywienia blisko 1 mld ludzi. 11 R. B a r t k o w i a k, Historia myśli..., s T e n ż e, Rozwój ludności świata i prawa nim rządzące, SGH, Warszawa 2001, Monografie i Opracowania. 13 M. M e s a r o v i ć, E. P e s t e l, Ludzkość w punkcie zwrotnym. Drugi Raport dla Klubu Rzymskiego, przeł. W. Rączkowska, S. Rączkowski, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1977.

5 Demograficzne uwarunkowania podaży pracy grupy wiekowej lat 13 ważonego 14. Należy tu także dodać, iż problematyka ograniczoności zasobów świata nie mogła się nie znaleźć w geografii ekonomicznej, a także w demografii. Już Edward Rosset stwierdzał: liczba ludności państwa powinna być nie mniejsza i nie większa niż ta, jaką wyznaczają będące do dyspozycji środki utrzymania 15. Z ideą ograniczoności zasobów świata koresponduje drugi nurt nauk ekonomicznych z takim ujęciem problematyki ludnościowej, w którym punktem odniesienia jest głównie populacja, a nie sam proces ekonomiczny. Przesłanką takiej oceny wspomnianego podejścia jest obserwacja toczących się globalnych procesów ludnościowych, na których historyczny rodowód wskazał m.in. Mikołaj Latuch, stwierdzając: istotnym przejawem wzrostu zainteresowania międzynarodowej społeczności rozwojem demograficznym stało się zorganizowanie w 1954 r. Światowej Konferencji Ludnościowej w Rzymie, w 9 lat później podobnej konferencji w Belgradzie (1963), zaś w 1974 r. Bukareszcie 16. Nauką, w której badania procesów dotyczących populacji ludzkich w u- jęciu przestrzennym są bardzo różnie oceniane, jest socjologia, przy czym nie chodzi tu tylko o dyskusje nad jakością źródeł danych (dotyczących np. analiz opartych na wynikach badań ilościowych i rezultatów prac opartych na badaniach jakościowych 17 ). Istotą sporu jest sama koncepcja badań w ujęciu przestrzennym, z jednej bowiem strony spotykamy krytyczny pogląd o potrzebie, a zwłaszcza o sposobie interpretacji relacji przestrzeń proce- 14 K. M a l i k, Rozwój kapitału ludzkiego przez realizację koncepcji sustainable development w wymiarze regionalnym. W: Kapitał ludzki w rozwoju regionu. Uwarunkowania makro- i mikroekonomiczne, pod red. nauk. K. Heffnera i K. Malika, Politechnika Opolska, Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji, Opole 2005, s , tamże: R. R a u z i ń s k i, Czynnik demograficzny w rozwoju społeczno-gospodarczym Śląska Opolskiego w perspektywie do 2020 r., s ; L. F r ą c k i e w i c z, Wykluczenie społeczne problem Śląska, s ; A. Z a g ó r o w s k a, Wykształcenie jako element kapitału ludzkiego ludności Śląska Opolskiego, s ; R. J o ń - c z y, Problemy rozwoju regionalnego województwa opolskiego wobec exodusu zarobkowego ludności autochtonicznej, s E. R o s s e t, Doktryna ludności optymalnej w rozwoju historycznym, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1983, s. 83; te n ż e, Eksplozja demograficzna, Książka i Wiedza, Warszawa 1978, s Problemy ludnościowe, pod red. M. Latucha, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1986, s Zasadniczym kryterium podziału na badania ilościowe i jakościowe nie jest większa doskonałość danych jakościowych, jak się czasami potocznie uważa, lecz możliwość zastosowania innych skal pomiaru: w badaniach jakościowych są to skale porządkowe i nominalne, w badaniach ilościowych natomiast skale ilorazowe i interwałowe, znacznie precyzyjniej oddające istotę i rozmiary badanego zjawiska.

6 14 sy ludnościowe 18, poprzez brak wyraźnego stanowiska 19, do (elastycznej) akceptacji 20. Poza tak zakreślone ramy klasyfikacyjne wychodzą autorzy rysujący w swoich pracach wyraźnie zdefiniowane przestrzennie obrazy danych społeczności 21.Lista prac socjologicznych zawierających charakterystyki demograficzne danych społeczności jest oczywiście znacznie dłuższa, zwraca jednak uwagę fakt, iż formułując stanowisko o społecznych aspektach występujących w układach przestrzennych, nie czyni się zastrzeżeń o dynamicznym wpływie zjawisk demograficznych zachodzących w badanych zbiorowościach na obraz danej grupy. W bardzo obszernej rozprawie Anthony Giddensa zagadnienie relacji pomiędzy procesami ludnościowymi zachodzącymi w przestrzeni a procesami społecznymi w tejże zbiorowości sygnalizowane jest w kilku miejscach 22. Wydaje się zasadne wskazanie także na problematykę populacji ludzkiej w naukach biologicznych. Relatywnie bliska relacja pomiędzy biologią i ekologią a niektórymi naukami geograficznymi (biogeografią) wynika ze wspólnych poszukiwań (w ujęciu historycznym) zarówno przestrzennego rozmieszczenia określonych gatunków, ich liczebności, a także uwarunkowań środowiskowych funkcjonowania i rozwoju 23, przy czym prosta transpozy- 18 Jan Szczepański w swojej obszernej monografii, prezentując ocenę dorobku nurtów demograficznego i geograficznego w socjologii, pozytywnie ocenił tylko badania antropogeografii (nazwanej też geografią społeczną lub ekonomiczną), która bada oczywiste wpływy warunków geograficznych na życie społeczne i gospodarcze, unikając jednak jednostronności i przesady determinizmu geograficznego. Por. J. S z c z e p a ń s k i, Socjologia. Rozwój problematyki i metod, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1967, s W ten sposób w socjologii skrystalizowało się siedem punktów widzenia tego, czym jest społeczeństwo. Pierwszy, najbliższy myśleniu potocznemu i najbardziej konkretny, nazwiemy demograficznym, gdzie społeczeństwo to tyle co populacja, wielość, zbiór jednostek. Por. P. S z t o m p k a, Socjologia. Analiza społeczeństwa, Wydawnictwo Znak, Kraków 2004, s G. B a b i ń s k i, Metodologiczne problemy badań etnicznych, Zakład Wydawniczy Nomos, Kraków 1998, s. 59, B. J a ł o w i e c k i, Polityka restrukturyzacji regionów doświadczenia europejskie, Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego i Lokalnego, Warszawa 1993, Studia Regionalne i Lokalne 11 (44) Uniwersytet Warszawski. 22 A. G i d d e n s, Socjologia, tł. A. Szulżycka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Por. podrozdziały: Czynniki zmiany społecznej, s. 65, Życie społeczne a porządek czasowy i przestrzenny, s. 118, Demografia badania społeczeństw ludzkich, s. 177, a zwłaszcza rozdział o tytule nawiązującym wprost do dyskusji o koncepcji Malthusa: Wzrost demograficzny a kryzys ekologiczny (s ). 23 P. T r o j a n, Ekologia ogólna, wyd. 4, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1980.

7 Demograficzne uwarunkowania podaży pracy grupy wiekowej lat 15 cja ustaleń ekologicznych odnoszących się do relacji środowisko organizmy żywe jest, w odniesieniu do populacji ludzkich, wysoce ryzykowna 24. Potwierdzenie takiej tezy znajdujemy w pracy jednego z największych ekologów świata Eugene P. Oduma, stwierdzającego że ekologię człowieka możemy uważać za ekologię populacji bardzo szczególnego gatunku, jakim jest człowiek! 25. Ta szczególna pozycja gatunku homo sapiens i niektóre procesy o odmiennym wektorze 26 nie zmieniają jednak syntetycznego obrazu, iż człowiek (i jego skupiska) jest sytuowany w obrębie wymienionych dyscyplin (podobnie jak w naukach ekonomicznych, ale w innej perspektywie) jako jeden z elementów dużego systemu, uczestnik wieloaspektowej gry na danym obszarze 27. Polityka społeczna jest tą dyscypliną naukową, w której kwestia analizy i wyjaśniania procesów zachodzących w danych społecznościach stanowi standard warsztatu badawczego. Definicje odnoszące się do zakresu i metodologii badań tej nauki wskazują, podobnie jak w przypadku demografii, na zazębianie się pola obserwacji z częścią obszaru dociekań geografii ludności, i to tak dalece, że dostarczają, zdaniem niektórych geografów, dodatkowych argumentów (obok wyżej wspomnianych tez niektórych socjologów) na rzecz wydzielenia (wzbogacenia) geografii ekonomicznej o nową dyscyplinę geografię społeczną 28. Istotnie, nawet ogólny przegląd piś- 24 Reguły: Bergmanna (zwierzęta stałocieplne w klimacie chłodniejszym są większe niż w ciepłym), Allena (odstające części są większe u zwierząt stałocieplnych w klimacie ciepłym, mniejsze w klimacie chłodnym), Glogera (zwierzęta w klimacie cieplejszym i wilgotniejszym są zabarwione ciemniej aniżeli pokrewne gatunki w klimacie suchym i zimnym), por. P. T r o j a n, dz. cyt., s P. E. O d u m, Podstawy ekologii, tł. V. Diehl i in., Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa 1977, s Według zasady Alleego (E. P. O d u m, dz. cyt., s. 263) człowiek, aby przetrwać, musi stworzyć grupę i, co interesujące demograficznie, wzrost gęstości zamieszkania powoduje wzrost zaludnienia, w przeciwieństwie do populacji innych organizmów. Otwarte pozostaje pytanie o aktualność tego poglądu. 27 Pojęcie regulacja demograficzna, używane przy omawianiu procesu integracji struktury i funkcji ekosystemu, nie dotyczy (mimo antropologicznego źródła terminu demografia ) populacji ludzkich w szczególności, ale dowolnej populacji, por. B. D. C o l l i e r i in., Ekologia dynamiczna, tł. J. Gliwicz, M. Gliwicz, Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa 1978, s S. O t o k, Geografia społeczna, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1987, s. 17 stwierdza: geografia społeczna bada zróżnicowanie przestrzenne struktur społecznych, wzajemne oddziaływanie struktur społecznych i środowiska geograficznego oraz poszukuje dróg i metod optymalizowania tych związków z punktu widzenia racjonalnego zaspokajania potrzeb człowieka.

8 16 miennictwa dotyczącego wspomnianej dyscypliny wskazuje na pewne powiązania jej dorobku badawczego z dyscyplinami geograficznymi. Akcentujemy tu jednak prace o charakterze poznawczym, gdyż aparat teoretyczny tak znacznych podobieństw już nie potwierdza, podobnie jak kanon regulacji prawnych 29. Jedną z ostatnich prezentacji nurtów polityki społecznej przynoszą publikacje Juliusza Auleytnera 30, w których przedmiot polityki społecznej definiowany jest w odniesieniu do określonych zróżnicowań stanu populacji ludzkich w określonej przestrzeni, a precyzyjniej uwarunkowań i zagrożeń funkcjonowania danej społeczności. Jednakże z przytoczonej przez Autora całej serii propozycji badawczych (różnych autorów) właściwych dla polityki społecznej trudno wyodrębnić dyrektywę metodologiczną wskazującą na konieczność analizy i wyjaśniania zjawisk w ich przestrzennym kontekście. Zbliżone ujęcia znajdujemy także w innych pracach o charakterze teoretycznym bądź metodologicznym, np. we wczesnej pracy zbiorowej z omawianego zakresu, a mianowicie w publikacji pod redakcją Antoniego Rajkiewicza z 1979 r., w tym zwłaszcza w rozdziale VIII Polityka ludnościowa 31, oprócz prac zespołowych (a także autorskich) obejmujących opis położenia populacji w sposób przekrojowy, takich jak np. Habitat 32, Habitat wieś 33, zjawisk patologicznych, problemów ubóstwa i niedostatku 34 zarówno w wymiarze krajowym, jak i regionalnym. 29 Ustawodawstwo socjalne, stan na dzień 30 czerwca 2003 r., wybór i komentarz K. Głąbicka, I. Podobas, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, Warszawa J. A u l e y t n e r, Polityka społeczna czyli ujarzmianie chaosu socjalnego, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, Warszawa 2002, t e n ż e: Polska polityka społeczna. Ciągłość i zmiany, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej, Warszawa Polityka społeczna, pod red. A. Rajkiewicza, wyd. 3 zm., Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa Habitat II, Konferencja Narodów Zjednoczonych w Sprawie Osiedli Ludzkich, Istambuł, Turcja, 3 14 czerwca 1996 r., Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, Warszawa National Human Development Report. Poland Rural Development, Research editor K. Gorlach, United Nation Development Programme, Warsaw L. F r ą c k i e w i c z, Sfery niedostatku, Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, Warszawa 1983.

9 Demograficzne uwarunkowania podaży pracy grupy wiekowej lat 17 Powyższy wybiórczy przegląd prac wybranych autorów reprezentujących różne dyscypliny naukowe wydaje się potwierdzać fakt istotnej roli czynnika ludzkiego w obszarze badawczym tych nauk. Paradoksalnie, nawet w koncepcjach ze sfery nauk ekonomicznych, operujących terminami właściwymi dla tej nauki (podaż, popyt, poziom równowagi, siła nabywcza), nie da się, eliminując swoisty antropomorfizm tych pojęć (podaż czy popyt nie są tworami samoistnymi, lecz określonym atrybutem ludzkiej działalności wytwórczej lub elementem poszukiwania określonych dóbr), uniknąć potrzeby zdefiniowania cech demograficznych analizowanego rynku. Projekcja sytuacji demograficznej na obszarze województwa opolskiego w określonym czasie i w określonej subpopulacji jest (może być) punktem wyjścia wieloaspektowych analiz zjawisk społecznych i gospodarczych zachodzących (lub mogących się pojawić) w analizowanym regionie. Obszar badań województwo opolskie Województwo opolskie leży 35 w południowo-zachodniej części kraju, granicząc od południa z Republiką Czeską, od zachodu z województwem dolnośląskim, od północy z województwami wielkopolskim i łódzkim, od wschodu ze śląskim. Łączna długość granic województwa opolskiego wynosi 735,8 km, z tego (w kolejności malejącej 36 ): woj. śląskie 232,3 km (tj. 31,7%), Republika Czeska 204,9 km (27,8%), woj. dolnośląskie 194,4 km (26,4%), woj. łódzkie 56,1 km (7,6%), woj. wielkopolskie 48,1 km (6,5%). Województwo w obecnym kształcie administracyjnym powstało w wyniku uchwalenia w czerwcu 1998 r. (z mocą obowiązującą od 1 stycznia 35 Położenie geograficzne danego punktu (obszaru) oznacza usytuowanie dowolnego obiektu (obszaru) określone współrzędnymi geograficznymi (szerokością i długością geograficzną), wysokością nad poziom morza, oraz położeniem względem jednostek fizycznogeograficznych. 36 Dla porównania długość granic między poszczególnymi województwami w Polsce (bez granic państwowych) wynosi: najdłuższa (395,7 km) pomiędzy województwami wielkopolskim i kujawsko-pomorskim, a najkrótsza (3,9 km) pomiędzy podlaskim i lubelskim.

10 r.) nowego podziału administracyjnego Polski, powołującego 16 regionów w miejsce istniejących ówcześnie 49 województw (utworzonych w 1975 r.), zawiera 12 powiatów oraz 71 gmin 37. Decyzja parlamentu spowodowała zwiększenie powierzchni poprzednio istniejącej opolskiej jednostki wojewódzkiej z 8535 km 2 do obecnych 9412 km 2, tj. o 877 km 2 (przyrost o 9,3% obecnego obszaru), drogą przyłączenia części obszaru należącego do likwidowanego województwa częstochowskiego. Zmiana granic w przyjętym zakresie i kształcie przestrzennym spowodowała, że poza granicami obecnego województwa pozostał powiat raciborski, należący przed 1975 r. do województwa opolskiego, które wówczas miało 9605 tys. km 2 powierzchni i zajmowało pod tym względem 16 miejsce wśród 17 istniejących wtedy jednostek wojewódzkich (ostatnie było woj. katowickie 9,5 tys. km 2 ), natomiast przywrócono część dawnego powiatu oleskiego oraz nienależący uprzednio do województwa obszar Dobrodzienia i okolic. Od powstania województwa w takim kształcie w 1999 r. do 2007 r. także w wewnętrznym podziale administracyjnym nie nastąpiły żadne zmiany, z wyjątkiem przemianowania w 2002 r. gminy Brzeg na gminę Skarbimierz i zmiany statusu prawnego wsi Prószków pod Opolem, która z dniem 1 stycznia 2004 r. odzyskała prawa miejskie 38. Generalnie można uznać, iż oprócz korekt na wschodniej granicy, województwo cechuje jedna z najwyższych w Polsce stabilność granic administracyjnych, a obecny udział powierzchni regionu w ogólnej powierzchni kraju (wynoszący 3,0%) jest tylko o niespełna 0,3% większy niż w latach i prawie tożsamy z powierzchnią w latach Potwierdza to fakt, że w całym okresie powojennym, poczynając od 1950 r., kiedy to wyodrębniono województwo opolskie, istnieje prawie niezmienny trzon terytorialny, co pozwala mówić o wysoce stabilnych granicach i powierzchni województwa. Teza powyższa została sformułowana w kontekście procesów zmian granic administracyjnych innych obecnie istniejących województw w Polsce. Stabilność granic regionu opolskiego jawi się jako bardzo duża, zarówno w perspektywie ponadregionalnej 39, jak i w odniesieniu do trwałości 37 Por. K. S z c z y g i e l s k i, Środowisko geograficzne. W: Śląsk 0polski. Dziedzictwo i współczesność, pod red. D. Simonides, Oficyna Piastowska, Opole 2005, s O losach zdegradowanych miast na Śląsku pisze obszernie W. D r o b e k, Rola miast zdegradowanych w sieci osadniczej Śląska, PIN Instytut Śląski, Opole G. K o s m a l a, Zmiany granic politycznych w Europie Środkowej w okresie ostatnich stu lat, Uniwersytet Wrocławski, Zakład Geografii Regionalnej i Turystyki, Wrocław 1993;

11 Demograficzne uwarunkowania podaży pracy grupy wiekowej lat 19 granic Śląska. Podkreślamy aspekt trwałości granic administracyjnych z u- wagi na to, że w wielu przypadkach stabilność podziału administracyjnego wpływa na stabilność populacji zamieszkującej dane terytorium. Radykalne zmiany w składzie etnicznym ludności wywołują tylko znaczące, często dramatyczne zdarzenia historyczne. Przypadkiem szczególnym była tu II wojna światowa i jej skutki przestrzenne i ludnościowe w tym całkowita wymiana populacji w znacznej części województwa opolskiego. Cel i zakres merytoryczny badań Celem opracowania jest określenie podaży młodzieży na regionalnym rynku pracy (woj. opolskie) do 2010 r. i nakreślenie perspektywy do 2020 r. Równolegle ustalono skalę potencjalnej podaży uczestników procesu edukacyjnego na poziomie wyższym. Realizacja celu badań (czyli określenie podaży młodzieży) ma, jak wskazano, strategiczne znaczenie dla co najmniej dwóch obszarów społeczno- -gospodarczych w województwie opolskim (co do zasady w całej gospodarce, nie tylko polskiej). Cel pierwszy to określenie podaży młodzieży w wieku edukacji akademickiej, czyli w wieku lat, w rozbiciu na płeć i co bardzo istotne z podaniem obszarów przyrostu lub ubytku tej subpopulacji. Cel drugi to określenie wielkości podaży młodzieży na rynku pracy w rozbiciu na płeć i według obszarów pojawiania się. Należy przy tym wyraźnie podkreślić, że komplementarnym celem (zrealizowanym odrębnie) będzie określenie salda podaży na rynku pracy rozumianego jako różnica pomiędzy liczebnością roczników wychodzących z rynku pracy a liczebnością roczników wchodzących na ten rynek. W naszym przekonaniu brak nawet ogólnej wiedzy w tej sferze rzutuje bezpośrednio na realizację zamierzeń edukacyjnych przez samorządy, a także, co bardzo istotne dla gospodarki regionu na realność zamierzeń inwestycyjnych, usługowych, finansowych, opracowywanych m.in. w ramach obecnego okresu programowania Podkreślić także należy aspekt teoretyczny budowania określonych prognoz, może bowiem pojawić się pytanie o zasadność wykonywania projek- H. K o t, Historia nowożytnej kartografii Śląska ( ) poza kartografią urzędową, Katowice 1970; J. J a n c z a k, Zarys dziejów kartografii śląskiej do końca XVIII wieku, Instytut Śląski, Opole 1976.

12 20 cji zdarzeń w przyszłości. Z przedstawianej literatury wynika wprost, że konieczność konstruowania prognoz (w tym przypadku prognozy demograficznej) jest powszechnie akceptowana, zwłaszcza jedna z jej (prognozy) funkcji, a mianowicie funkcja preparacyjna 40. Zakres pracy obejmuje ilościowy (wynikający z przyczyn demograficznych) aspekt podaży młodzieży w regionie opolskim. Ustalenie poszukiwanej wartości wymaga określenia liczby, rodzaju i skutków oddziaływań czynników modyfikujących wielkość presji w wariancie biologicznym. Do klasycznych czynników wpływających na podaż pracy, oprócz globalnej liczebności roczników wchodzących na rynek pracy i wychodzących z niego (saldo), wynikającej m.in. z rozkładu liczebności roczników według wieku, zaliczamy także zróżnicowanie liczebności według płci, wykształcenia, poziomu aktywności zawodowej, zatrudnienia w sektorach, czy skłonności migracyjnych. Charakterystyka ludności regionu zbudowana została na dwóch równoległych osiach. Oś pierwsza to standardowa charakterystyka statystyczna zbiorowości mieszkańców z wyróżnieniem kilku zmiennych opisujących badaną populację (liczba ludności, gęstość zaludnienia, feminizacja, średnia wieku, udział ludności w wieku lat). Uzasadnieniem tego nurtu analizy jest przedstawienie podstawowych zmiennych opisujących populację województwa na początku XXI w. w układzie poszczególnych miejscowości. Oś druga to pozycjonowanie populacji całego regionu i w układzie gmin w skali całej Polski, w kilku aspektach, m.in. pozostawania w związku małżeńskim, płodności, feminizacji, wieku zawierania małżeństw. Ten drugi nurt badań związany jest zarówno z ustaleniem różnicy lub podobieństwa w przebiegu procesów demograficznych w województwie opolskim w porównaniu z resztą Polski, ale także ma dostarczyć przesłanek interpretacyjnych dla wyjaśniania tendencji demograficznych w nadchodzących latach na obszarze samego województwa. Na bazie wymienionych osi zbudowano projekcję podaży młodzieży w tym segmencie wiekowym, który uważany jest za kluczowy dla ilościowego i jakościowego kształtu populacji regionu. 40 Jak podają autorzy jednej z prac dotyczących aspektów prognostycznych: Funkcja preparacyjna jest uznawana za najważniejszą, gdyż zadaniem prognozy jest stworzenie dodatkowych przesłanek w procesie podejmowania racjonalnych decyzji gospodarczych. Por. A. Z e l i a ś, B. P a w e ł e k, S. W a n a t, Prognozowanie ekonomiczne. Teoria. Przykłady. Zadania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004, s. 14.

13 Demograficzne uwarunkowania podaży pracy grupy wiekowej lat 21 Zawarte w niniejszym opracowaniu analizy odnoszące się do zagadnień ludnościowych oparte są na unikalnym źródle, jakim jest baza danych ze spisu z 2002 r. 41 zgromadzonych na poziomie poszczególnych miejscowości. Z uwagi na sposób organizacji spisu, w tym zwłaszcza podział na obwody i rejony spisowe, należy podkreślić, że dla zasadniczej liczby miejscowości są to jednocześnie dane na poziomie obwodu spisowego, czyli praktycznie najmniejszej wydzielonej jednostki badanej w ramach spisu. Dane dotyczące większych wsi, a zwłaszcza miast, zostały wydzielone w formie pakietów obejmujących zbiory dwóch i więcej obwodów spisowych, rejonu spisowego lub maksymalnie ponad dwóch rejonów zawierających wyniki spisu. Przykładem może być miasto Opole podzielone dla celów spisowych na 96 rejonów, a zagregowanych w prowadzonej analizie do 47 skupisk (po dwa rejony) 42. Populacja województwa opolskiego na początku XXI w. w układzie poszczególnych miejscowości Liczba mieszkańców poszczególnych miejscowości Zgodnie z przyjętą koncepcją analizy przestrzennej wydzielono na obszarze województwa 1195 jednostek analizy (pakiety), w tym 163 jednostki wewnętrznego podziału dla 11 miast powiatowych oraz Zdzieszowic i Głuchołazów 43. Według podziału administracyjnego oznacza to wydzielenie na obszarze województwa opolskiego1046 miast i wsi (38 miast i 1008 wsie). Ustalone w wyniku przyjętej koncepcji przestrzenne jednostki analizy są zróżnicowane zarówno pod względem powierzchni, ale także co jest przedmiotem naszego zainteresowania pod względem liczby ludności ogółem (według danych NSP 2002). 41 Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań, przeprowadzony przez GUS w maju 2002 r. (dalej: NSP 2002). 42 Należy wskazać, że według różnych źródeł w Opolu występuje ok. 20 dzielnic, np. Nowa Wieś Królewska, Zaodrze, Dambonia, Grotowice, co oznacza, iż zastosowany podział jest dwukrotnie bardziej precyzyjny niż umowny podział administracyjny (umowny, ponieważ w żadnym z miast w województwie nie istnieją formalnie wydzielone dzielnice z własnymi radami osiedli). 43 Podział kształtuje się następująco: Brzeg 13 jednostek ( dzielnic ), Głubczyce 5, Głuchołazy 6, Kędzierzyn-Koźle 26, Kluczbork 9, Krapkowice 6, Namysłów 5, Nysa 20, Olesno 4, Opole 47, Prudnik 9, Strzelce Opolskie 9, Zdzieszowice 4.

14 22 Średnia wielkość jednostki analizy kształtuje się na poziomie 892 osób. W zbiorze 1195 jednostek znajduje się: 86 jednostek do 100 mieszkańców ogółem, 177 jednostek w przedziale , 391 jednostek w przedziale , 259 jednostek w przedziale , 113 jednostek w przedziale , 150 jednostek w przedziale , 19 jednostek mających powyżej 5000 mieszkańców. Struktura zbioru wskazuje na relatywnie znaczne zróżnicowanie wielkości jednostek osadniczych w województwie opolskim, przy czym zastosowany sposób podziału ( dzielnice ) w bardzo istotny sposób zmniejszył rozpiętość pomiędzy największymi i najmniejszymi zbiorami ludności poddanymi analizie. Bez wprowadzenia jednostek wewnętrznego podziału przedmiotem uwagi byłoby zarówno całe miasto Opole (ponad 120 tys. mieszkańców), jak i małe wsie liczące mniej niż 50 mieszkańców. Gęstość zaludnienia Relatywnie bardziej precyzyjną miarą opisującą cechy lokalizacji analizowanej ludności jest gęstość zaludnienia, mierzona najczęściej liczbą osób na km 2. Podstawowym problemem w interpretacji wyników takiego pomiaru jest zróżnicowany udział powierzchni osadniczej (zabudowanej, zurbanizowanej, wykorzystywanej dla celów nierolniczych i nieleśnych) w ogólnej powierzchni administracyjnej danej miejscowości czy jej części. Skrajnym przypadkiem jest tu miasto Kędzierzyn-Koźle, największy powierzchniowo (123 km 2 ) w regionie opolskim ośrodek osadniczy, którego znaczna część (przemysłowa) jest nie tylko poza gestią władz samorządu, ale nie ma także odpowiedniej statystycznej dokumentacji przestrzennej. Przeliczanie uzyskanych danych spisowych przez całą powierzchnię administracyjnie afiliowaną do miasta zamazywałoby, a właściwie wypaczałoby, ustalenia badawcze 44. W trakcie prac powstała możliwość rozwiązania tego problemu przez uwzględnianie w obliczeniach rzeczywistych obszarów zamieszkania, z ewentualną możliwością wskazania gęstości zaludnienia wokół tych obszarów zamieszkania, np. metodą interpolacji. 44 Na wielu prezentowanych rycinach pojawia się w rejonie Kędzierzyna-Koźla swoista biała plama, której wyeliminowanie nie jest możliwe z powodu braku jakichkolwiek danych spisowych dla tego obszaru.

15 Demograficzne uwarunkowania podaży pracy grupy wiekowej lat 23 GMINY (71) Gęstość zaludnienia (Osób/1km2) 0 do 50 (486) 51 do 100 (375) 101 do 200 (133) 201 do 1000 (78) Pow yżej 1000 osób/1km2 (124) Brak w artości (1) Źródło: niepublikowane dane GUS, opracowanie własne ze wsparciem informatycznym Grzegorza Sikory. Ryc. 1. Gęstość zaludnienia województwa opolskiego w 2002 r. Gęstość zaludnienia ma dla naszej analizy znaczenie pomocnicze, ilustruje koncentrację populacji w danych obszarach regionu, a także skalę i zakres zróżnicowania tej właściwości miejsca zamieszkania ludności. Struktura płci. Feminizacja Zjawisko feminizacji (nadwyżki liczby kobiet nad liczbą mężczyzn) ogółem ma dla nas podobnie jak dwie wyżej wskazane cechy położenia populacji

16 24 znaczenie pomocnicze, jednakże stwarza w perspektywie większe możliwości interpretacji. Źródło: jak w ryc. 1. GMINY (71) Feminizacja (Kobiet na 100 mężczyzn) 0 do 90 (111) 91 do 100 (314) 101 do 110 (500) 111 do 120 (196) Powyżej 120 kobiet (75) Brak wartości (1) Ryc. 2. Feminizacja w województwie opolskim w 2002 r. Feminizacja grupy lat ma znaczenie dla systemu edukacji wyższej wielkość i struktura płci tej grupy edukacyjnej (ale także wchodzącej na rynek pracy) wskazuje na możliwe wybory oferty edukacyjnej, różnicujące się ze względu na płeć. Prezentowane na ryc. 2 zróżnicowanie przestrzeni

17 Demograficzne uwarunkowania podaży pracy grupy wiekowej lat 25 regionu opolskiego ze względu na kryterium płci nie wykazuje strategicznych różnic w kształcie zjawiska. Rysujące się ciągi podwyższonej feminizacji, głównie wzdłuż pasa centralnego, nie mają na tyle znaczącej przewagi, by można było mówić o przestrzennym wyodrębnieniu obszarów dominacji danej płci Średni wiek mieszkańców GMINY (71) Średni wiek mieszkańców 27.1 to 32.5 (43) 32.5 to 37.9 (829) 37.9 to 43.3 (312) 43.3 to 48.7 (12) Źródło: jak w ryc. 1. Ryc. 3. Średni wiek mieszkańców województwa opolskiego w 2002 r. Z rozkładu przestrzennego średniego wieku mieszkańców wyłania się obraz koncentracji wyższych wskaźników (tj. wyższego średniego wieku

18 26 mieszkańców) w południowo-wschodniej części regionu. Ogniska wyższych wskaźników występują także w powiecie namysłowskim i w gminach przyłączonych do województwa od 1999 r. Udział osób w wieku lat w ludności ogółem Punktem wyjścia do analizy zmian liczebności roczników akademickich było ustalenie stanu w 2002 r. (zob. ryc. 4). GMINY (71) Udział osób w wieku lat (w %) w ludności ogółem 0,0% do 7,0% (301) 7,1% do 9,0% (497) 9,1% do 12,0% (332) 12,1% do 50,0% (66) Brak danych (1) Źródło: jak w ryc. 1. Ryc. 4. Udział osób w wieku lat w ludności ogółem w 2002 r. (w %)

19 Demograficzne uwarunkowania podaży pracy grupy wiekowej lat 27 Przestrzenne rozmieszczenie określonych wielkości udziałów młodzieży w ogólnej liczbie ludności, ustalone na podstawie wyników NSP 2002, ma jak się wydaje przynajmniej jeden istotny walor informacyjny. Daje odpowiedź na pytanie, czy w roku bazowym (2002) w regionie istniały duże zwarte terytorialnie rejony, które można opisać jako obszary niedoboru młodzieży, albo pozytywnie jako obszary dominacji młodzieży. Uzyskany obraz nie pozwala na wydzielenie podregionów o wyraźnych dominacjach (lub niedoborach) grupy lat, niemniej można stwierdzić, że więcej wsi o relatywnie małym udziale tej grupy w ogólnej liczbie ludności danej miejscowości obserwuje się w centralnych i wschodnich częściach regionu, w tym na obszarach przyłączonych do województwa w 1999 r. w wyniku zmian podziału administracyjnego kraju. W katalogu klas podziału miejscowości 4 pojawił się w legendzie ryciny przedział 12-50%, co wymaga krótkiego komentarza. Nie ma możliwości poprawnego funkcjonowania stała, osiadła społeczność, w której grupa w wieku lat ma udział rzędu 40-50%, biorąc tu pod uwagę fakt, iż liczba grup wiekowych (5-letnich), na jaką standardowo dzielimy populację, liczy przynajmniej 13 klas. Nie ma zatem możliwości, aby w zbiorowości ludzkiej, której koncentracja nie wynika z przyczyn edukacyjnych czy zdrowotnych, jedna grupa stanowiła tak duży odsetek populacji generalnej. Wskazana okoliczność uwarunkowań medycznych lub edukacyjnych jako stymulatora koncentracji młodzieży wydaje się uzasadniona, jeśli weźmie się pod uwagę fakt, iż np. na czterech czołowych pozycjach, z najwyższymi udziałami, znalazły się określone dzielnice Opola, czyli ośrodka o jednym z najwyższych w Polsce udziałów młodzieży studenckiej w demograficznej strukturze miasta. Pozycja województwa opolskiego i gmin opolskich w Polsce w kontekście wybranych zjawisk ludnościowych Trwanie życia Przeciętne (średnie) trwanie życia uznawane jest za jeden z istotniejszych kryteriów oceny poziomu rozwoju danej społeczności. Przyjmując za poprawną hipotezę Lalonda, iż o stanie naszego zdrowia, a w konsekwencji także czasu przeżycia danych osobników, decyduje w ponad 70% styl życia, uznać można, że długość trwania życia dobrze oddaje całokształt zachowań zdrowotnych danej populacji.

20 28 Nie jest to kryterium jedyne i wystarczające, niemniej zróżnicowania istniejące pomiędzy poszczególnymi obszarami (tu: województwami) rodzą pytanie o przyczyny takiego stanu rzeczy. Użyteczność stosowania tego wskaźnika dla potrzeb naszej analizy wynika z faktu, iż w projekcji przyszłych stanów liczbowych populacji poziom umieralności odgrywa, obok poziomu urodzeń, rolę kluczową. Istotne także wydaje się rozpoznanie tendencji wymierania według płci. Uwagę zwraca duża różnica w trwaniu życia kobiet i mężczyzn w układzie województw około 10 lat dłużej żyją średnio kobiety w województwach lubelskim i łódzkim, natomiast mały dystans, poniżej 8 lat, wystąpił w czterech regionach, w tym najmniejszy w opolskim. Wielkość współczynnika e0 nie oddaje precyzyjnie zróżnicowań trwania życia liczonych w określonych, poszczególnych cząstkowych przedziałach wieku 45. Informacja o regionalnych różnicach w trwaniu życia mężczyzn i kobiet w wieku 60 lat dostarcza dwóch informacji. Po pierwsze nie nastąpiły zbyt radykalne przesunięcia w grupie liderów (tj. regionów, gdzie mężczyźni i kobiety żyją, zachowując wszelkie proporcje, zbliżoną liczbę lat województwa małopolskie, śląskie i opolskie), oraz outsiderów, gdzie kobiety żyją znacznie dłużej niż mężczyźni (lubelskie, warmińskomazurskie i świętokrzyskie). Druga informacja jest wynikiem oceny różnicy w pozycji rankingowej m.in. województwa opolskiego w odniesieniu do współczynników e0 i e60. Jeżeli dystans w trwaniu życia na poziomie e0 był najmniejszy w Polsce a e60 pogorszył nieco ranking, to oznacza, że w okresach pomiędzy e0 i e60 dystans był jeszcze mniejszy niż w e0, czyli w województwie opolskim umieralność mężczyzn nie odbiegała od współczynnika umieralności kobiet w sposób bardzo istotny 46. Tabela 1, zawierająca dane średnie dla Polski i dla województwa opolskiego, jest statystycznym potwierdzeniem tezy o falowaniu dystansu trwania życia kobiet w stosunku do mężczyzn wzdłuż osi czasu, a także wyżej stwierdzonego faktu, iż dystans ten w województwie opolskim był mniejszy niż średnio w kraju. Jeżeli w e0 dystans pomiędzy regionem opolskim a średnią krajową wynosił (w przypadku tego wskaźnika) 1,4 punktu procentowego, to w e30 wielkość dystansu wynosiła 2,7 punktu procentowego 45 Wprowadzając wielkość prawdopodobieństwa dalszego trwania życia dla ludności w wieku 15, 30, 45, 60 lat, uzyskujemy informacje o potencjalnym poziomie wymierania grupy, która przeżyła poprzedni okres posiadający dany poziom prawdopodobieństwa zgonu. 46 Można to udowodnić wprost, badając rankingi wszystkich regionów na wyróżnionych etapach życia.

Raport na temat sytuacji osób starszych w Polsce

Raport na temat sytuacji osób starszych w Polsce Instytut Pracy i Spraw Socjalnych Warszawa Raport na temat sytuacji osób starszych w Polsce Opracował zespół w składzie: prof. IPiSS dr hab. Piotr Błędowski kierownik prof. UW dr hab. Barbara Szatur-Jaworska

Bardziej szczegółowo

Wspieranie aktywności zawodowej poprzez zarządzanie zjawiskiem migracji analiza w województwie śląskim

Wspieranie aktywności zawodowej poprzez zarządzanie zjawiskiem migracji analiza w województwie śląskim ANALIZA DANYCH ZASTANYCH Raport cząstkowy w ramach projektu: Wspieranie aktywności zawodowej poprzez zarządzanie zjawiskiem migracji analiza w województwie śląskim Grudzień 2009 Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

LUDNOŚĆ WIEJSKA NA RYNKU PRACY

LUDNOŚĆ WIEJSKA NA RYNKU PRACY PAWEŁ CHMIELIŃSKI LUDNOŚĆ WIEJSKA NA RYNKU PRACY ZAROBKOWANIE, BEZROBOCIE, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I PRACA ZA GRANICĄ W LATACH 2005-2011 PROJEKT BADAWCZY nr 0021/B/H03/2011/40 PROJEKT ZOSTAŁ SFINANSOWANY ZE

Bardziej szczegółowo

Sytuacja demograficzna Łodzi

Sytuacja demograficzna Łodzi Piotr Szukalski Instytut Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego Sytuacja demograficzna Łodzi Przygotowano w ramach grantu Prezydenta Miasta Łodzi Zapaść demograficzna Miasta i jej skutki dla przyszłości Łodzi

Bardziej szczegółowo

Migracje zagraniczne a procesy rynku pracy

Migracje zagraniczne a procesy rynku pracy Migracje zagraniczne a procesy rynku pracy przypadek Lubelszczyzny Pod redakcją Pawła Kaczmarczyka Warszawa Lublin 2008 Migracje zagraniczne a procesy rynku pracy przypadek Lubelszczyzny Publikacja współfinansowana

Bardziej szczegółowo

POLITYKA MIGRACYJNA POLSKI stan obecny i postulowane działania. Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 31 lipca 2012 r.

POLITYKA MIGRACYJNA POLSKI stan obecny i postulowane działania. Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 31 lipca 2012 r. POLITYKA MIGRACYJNA POLSKI stan obecny i postulowane działania Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 31 lipca 2012 r. Opracowanie: Zespół do Spraw Migracji. Redakcja: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Ramy finansowe zaktualizowanej Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007-2020

Ramy finansowe zaktualizowanej Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007-2020 Rzeszów 2012 Ramy finansowe zaktualizowanej Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 27-2020 Opracowanie: Paweł Czapliński Piotr Klimczak Joanna Kudełko Spis treści Wstęp... 3 1. Uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego

Szanowni Państwo, Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego Szanowni Państwo, Samorząd Województwa przygotował ambitną wizję rozwoju regionu na najbliższą dekadę. Ma ona pomóc w realizacji aspiracji i marzeń Małopolan. W ciągu ostatniego 10-lecia samorząd przejął

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY. Średniookresowa ocena oddziaływania Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego na rozwój Województwa Lubuskiego

RAPORT KOŃCOWY. Średniookresowa ocena oddziaływania Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego na rozwój Województwa Lubuskiego RAPORT KOŃCOWY Średniookresowa ocena oddziaływania Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego FUNDACJA ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie

Bardziej szczegółowo

Wersja do konsultacji społecznych STRATEGIA >> ROZWOJU POLSKI ZACHODNIEJ 2020

Wersja do konsultacji społecznych STRATEGIA >> ROZWOJU POLSKI ZACHODNIEJ 2020 Wersja do konsultacji społecznych STRATEGIA >> ROZWOJU POLSKI ZACHODNIEJ 2020 Warszawa, luty 2014 Spis treści 1 WPROWADZENIE... 3 1.1 KONTEKST POWSTANIA STRATEGII, ZASADY OPRACOWANIA DOKUMENTU... 3 1.2

Bardziej szczegółowo

Stanisław Witold Kłopot, Mateusz Błaszczyk, Jacek Pluta (redakcja naukowa)

Stanisław Witold Kłopot, Mateusz Błaszczyk, Jacek Pluta (redakcja naukowa) Seria wydawnicza: Wrocławska Diagnoza Społeczna 1 Stanisław Witold Kłopot, Mateusz Błaszczyk, Jacek Pluta (redakcja naukowa) Recenzenci: prof. dr hab. Józef Styk prof. dr hab. Krzysztof Czekaj Redaktor

Bardziej szczegółowo

Tom 11. System monitorowania rewitalizacji

Tom 11. System monitorowania rewitalizacji Tom 11 System monitorowania rewitalizacji INSTYTUT ROZWOJU MIAST Tom 11 System monitorowania rewitalizacji Wojciech Jarczewski Janusz Jeżak Kraków 2010 Praca naukowa finansowana ze środków na naukę w

Bardziej szczegółowo

Elastyczne formy zatrudnienia i outsourcing w opinii przedsiębiorstw z województwa lubelskiego

Elastyczne formy zatrudnienia i outsourcing w opinii przedsiębiorstw z województwa lubelskiego Jacek Czarecki, Robert Zajkowski Elastyczne formy zatrudnienia i outsourcing w opinii przedsiębiorstw z województwa lubelskiego Lublin 2007 r. Publikacja jest finansowana ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania efektywności inwestycji gminnych w sferze infrastruktury technicznej

Uwarunkowania efektywności inwestycji gminnych w sferze infrastruktury technicznej Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie Artur Zimny Uwarunkowania efektywności inwestycji gminnych w sferze infrastruktury technicznej Konin 2008 Tytuł Uwarunkowania efektywności inwestycji gminnych

Bardziej szczegółowo

I. Podstawowe uwarunkowania lokalnego rynku pracy... 3

I. Podstawowe uwarunkowania lokalnego rynku pracy... 3 Spis treści Wprowadzenie... 2 I. Podstawowe uwarunkowania lokalnego rynku pracy... 3 1. Sytuacja demograficzna powiatu... 4 2. Pracodawcy na lokalnym rynku pracy... 5 3. Społeczno-ekonomiczne aspekty rynku

Bardziej szczegółowo

Więcej doniesień z najważniejszych wydarzeń w e-learningu i ICT dostępnych jest w serwisie: wioska.net codziennie nowe informacje nt. e-edukacji.

Więcej doniesień z najważniejszych wydarzeń w e-learningu i ICT dostępnych jest w serwisie: wioska.net codziennie nowe informacje nt. e-edukacji. SPIS TREŚCI Od re dak cji Szanowni Czytelnicy e-mentora, Witam w nowym roku akademickim i zachęcam do lektury październikowego numeru pisma. Bieżące wydanie rozpoczyna analiza bardzo ważnego problemu,

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA ZNAKÓW UMOWNYCH WAŻNIEJSZE SKRÓTY

OBJAŚNIENIA ZNAKÓW UMOWNYCH WAŻNIEJSZE SKRÓTY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH Wskaźniki zrównoważonego rozwoju Polski Katowice 2011 OBJAŚNIENIA ZNAKÓW UMOWNYCH Kreska ( ) zjawisko nie wystąpiło Zero (0) zjawisko istniało

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POLSKI WSCHODNIEJ DO ROKU 2020

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POLSKI WSCHODNIEJ DO ROKU 2020 WPROWADZENIE STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POLSKI WSCHODNIEJ DO ROKU 2020 Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 30 grudnia 2008 r., uchwałą nr 278/08 1 STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Bełchatowa na lata 2014-2020

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Bełchatowa na lata 2014-2020 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Bełchatowa na lata 2014-2020 Bełchatów, 2014 rok 1 Spis treści WSTĘP... 3 I. REGULACJE PRAWNE... 4 1. Podstawy prawne Strategii... 4 2. Spójność Strategii

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego

Strategia Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego Strategia Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego Gorzów Wielkopolski 2014 2 Spis treści WSTĘP... 4 1) DIAGNOZA OBSZARU MOF GW... 6 1.1. SFERA DEMOGRAFICZNA I SPOŁECZNA... 9 1.2.

Bardziej szczegółowo

Diagnoza strategiczna Polski Zachodniej

Diagnoza strategiczna Polski Zachodniej Raport opracowany w ramach przygotowania Założeń Strategii Rozwoju Polski Zachodniej Wojciech Dziemianowicz Jacek Szlachta GEOPROFIT Warszawa, wrzesień 2011 r. SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE...5 2. UWARUNKOWANIA

Bardziej szczegółowo

RAPORT PROBLEMOWY: USŁUGI PUBLICZNE A ROZWÓJ LOKALNY I REGIONALNY

RAPORT PROBLEMOWY: USŁUGI PUBLICZNE A ROZWÓJ LOKALNY I REGIONALNY RAPORT PROBLEMOWY: USŁUGI PUBLICZNE A ROZWÓJ LOKALNY I REGIONALNY na potrzeby realizacji projektu Opracował Zespół w składzie: Prof. dr hab. Zbigniew Strzelecki Dr Andrzej Gałązka Dr Ewa Jastrzębska Dr

Bardziej szczegółowo

Rozwój społeczno-gospodarczy ośrodków powiatowych oraz analiza spójności na poziomie powiatów

Rozwój społeczno-gospodarczy ośrodków powiatowych oraz analiza spójności na poziomie powiatów Rozwój społeczno-gospodarczy ośrodków powiatowych oraz analiza spójności na poziomie powiatów Ekspertyza wykonana na zamówienie Wielkopolskiego Urzędu Marszałkowskiego w ramach projektu Strategia Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Zatrudnienie w Polsce 2011. Ubóstwo a praca. pod redakcją Macieja Bukowskiego i Igi Magdy

Zatrudnienie w Polsce 2011. Ubóstwo a praca. pod redakcją Macieja Bukowskiego i Igi Magdy pod redakcją Macieja Bukowskiego i Igi Magdy Warszawa 2013 Autorzy Redaktorzy naukowi: dr Maciej Bukowski, dr Iga Magda Część I dr Maciej Bukowski Sonia Buchholtz Część II Paweł Chrostek Agnieszka Kamińska

Bardziej szczegółowo

dr Jacek Sierak Zarządzanie strategiczne w jednostkach samorządu terytorialnego.

dr Jacek Sierak Zarządzanie strategiczne w jednostkach samorządu terytorialnego. dr Jacek Sierak Zarządzanie strategiczne w jednostkach samorządu terytorialnego. 1. Pojecie, istota zarządzania w sektorze publicznym 1.1. Pojęcie i funkcje zarządzania. W szerokim rozumieniu zarządzanie

Bardziej szczegółowo

STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZĄDZANIA I FINANSÓW

STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZĄDZANIA I FINANSÓW STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZĄDZANIA I FINANSÓW ZESZYT NAUKOWY 117 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie SKŁAD RADY NAUKOWEJ ZESZYTÓW NAUKOWYCH STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZĄDZANIA I FINANSÓW prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

Spis treści... 2. 1.1 Szanse i zagrożenia osiągnięcia celów w perspektywie finansowej UE 2014-2020... 3

Spis treści... 2. 1.1 Szanse i zagrożenia osiągnięcia celów w perspektywie finansowej UE 2014-2020... 3 Spis treści Spis treści... 2 1.1 Szanse i zagrożenia osiągnięcia celów w perspektywie finansowej UE 2014-2020... 3 1.1.2. Szanse i zagrożenia... 3 1.1.3. Mocne i słabe strony... 6 1.1.4. Możliwe warianty

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU I AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY

POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU I AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU I AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY na lata 2010-2015 Etap I DIAGNOZA PROSPEKTYWNA POWIATOWY URZĄD PRACY W KOŚCIERZYNIE KOŚCIERZYNA, MARZEC 2010 1 Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Edukacja jako czynnik rozwoju Mazowsza

Edukacja jako czynnik rozwoju Mazowsza MAZOWIECKIE BIURO PLANOWANIA REGIONALNEGO W WARSZAWIE trendy rozwojowe Mazowsza nr 11 ISSN 2084-5669 Edukacja jako czynnik rozwoju Mazowsza EDUKACJA JAKO CZYNNIK ROZWOJU MAZOWSZA TRENDY ROZWOJOWE MAZOWSZA

Bardziej szczegółowo

BADANIA EWALUACYJNE PO CO?

BADANIA EWALUACYJNE PO CO? Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej Jednostka Ewaluacyjna BADANIA EWALUACYJNE PO CO? Budowa przyszłości regionu Praca zbiorowa BADANIA EWALUACYJNE

Bardziej szczegółowo