Nr 7. Maj 2003 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nr 7. Maj 2003 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT"

Transkrypt

1 Nr 7. Maj 2003 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT

2 Wiadomoœci Krzysztof Oleksowicz Prezes Zarządu Inter Cars S.A. Inter Cars S.A. dzisiaj Konkurujmy po europejsku. Przez 45 lat socjalizmu przyzwyczailiśmy się do rynku bez konkurencji. Sytuacja uległa zmianie po 1989 roku. W warunkach wolnego rynku wszyscy zostaliśmy zmuszeni do wytężonej pracy, konkurowaliśmy głównie z rodzinnymi firmami polskimi. Nieustanne poszerzanie ofert, poprawianie dostępności oraz udoskonalanie procesu obsługi klienta to atuty, dzięki którym zbudowaliśmy naszą silną pozycję rynkową. Część naszych kolegów z branży wykonała również olbrzymią pracę w dostosowaniu swojej oferty rynkowej do potrzeb rozwijającego się rynku polskiego i odnotowała godne pochwały wzrosty obrotów handlowych. Jednak w mojej opinii, działo się to wszystko w warunkach konkurencji, nakierowanej przede wszystkim na walkę. Przez 13 lat nie udało nam się stworzyć organizacji, która tworzyłaby lobby reprezentujące interesy naszej branży. Wydaje mi się, że nadszedł czas, by spróbować to zmienić! Przecież konkurencja nie wyklucza współpracy. Dowodem na to są tendencje widoczne w Europie Zachodniej. Konkurenci, nawet ci najwięksi, współpracują w ramach różnych organizacji np. ATR, TEMOT, ADI, GAU. Współpraca rozumiana w sposób europejski, opiera się przede wszystkim na zasadzie partnerskiego i uczciwego traktowania się konkurentów. W formie bardziej dojrzałej, prowadzi do jawności dokonań i osiągnięć, jak również otwiera drogę do wymiany doświadczeń. Inter Cars S.A. będąc członkiem ATR, od lat próbuje zaszczepić wzorce zachodnioeuropejskie i wprowadza w życie politykę jawności, m.in. poprzez publikacje swoich danych finansowych. Tradycją stało się już zapraszanie dostawców, klientów i konkurentów do naszego Centrum Logistycznego, by dzielić się doświadczeniami w zakresie rozwiązań dotyczących np. procesów obsługi Klienta. Kolejnym przykładem mogą być organizowane przez nas targi, czy też regularnie wydawane "Wiadomości". Jestem przekonany, że to jest właściwa droga do wspólnego rynku europejskiego, którego pełnoprawnymi członkami staniemy się, mam nadzieję, r. Wówczas to, zaczniemy rywalizować nie tylko z krajowymi firmami, lecz również z podmiotami Zjednoczonej Europy. Myślę, że byłoby znacznie lepiej, gdyby otwarcie rynku polskiego na Unię Europejską odbyło się w klimacie już zdrowej i partnersko rozumianej konkurencji. To wykaże dojrzałość polskich podmiotów do konkurowania na obszarze całej Unii Europejskiej, a nie tylko w Polsce, oraz, co nie mniej ważne, będzie dowodziło, że jesteśmy w stanie wspólnie z innymi, bronić interesów całego sektora rynku wtórnego Zjednoczonej Europy. Tak rozumiana konkurencja zaowocuje rzeczą najistotniejszą - satysfakcją Klienta. Warunek jest jednak taki, że muszą go obsługiwać firmy nowocześnie zarządzane w sposób europejski, jak również konkurujące ze sobą w ten sam sposób. A zatem konkurujmy ze sobą po europejsku!!! After Market Focus Potencja³ œwiatowego rynku wtórnego czêœci zamiennych wynosi 125 mld. EUR. Najwiêkszym œwiatowym producentem czêœci zamiennych jest amerykañska firma DELPHI /obroty za rok ,1 mld. EUR/. Najwiêkszym producentem czêœci zamiennych na wtórnym rynku europejskim jest firma BOSCH / obroty 2,8 mld EUR/. 1/4 niemieckich autostrad stanowi ju tzw. "w¹skie gard³o". W Polsce na 1000 mieszkañców przypada 270 samochodów, w Unii Europejskiej 470 aut. W 2002r. w Europie Zach. po drogach porusza³o siê 267 mln samochodów osobowych i 45 mln samochodów ciê arowych. Codziennie ok. 10% wszystkich dróg w Unii Europejskiej jest zakorkowanych. Dzienne straty gospodarki z tego tytu³u szacuje siê na 250 mln EUR. Samochody stoj¹ce w korkach spalaj¹ 30 mln. litrów paliwa dziennie. Rozpoczê³a siê ogólnopolska akcja promocyjna organizowana przez Inter Cars S.A. pt. "Przez 3 lata gwarantujemy Twoje bezpieczeñstwo" dotycz¹ca 3-letniej gwarancji na amortyzatory SACHS. Z ostatniej chwili: Ju po raz drugi z rzêdu Inter Cars S.A. otrzyma³ tytu³ Lidera Rynku przyznawany najlepszej firmie z okreœlonego sektora gospodarki. Dziêkujemy wszystkim naszym klientom, którzy przyczynili siê do tego sukcesu. To tak e Wasz sukces. Dziêki temu wszyscy jesteœmy liderami. 2

3 Inter Cars S.A. dzisiaj Kolejny już za pięć lat! "Ten sukces, który dzisiaj œwiêtujemy osi¹gnêliœmy dziêki naszej wieloletniej, œcis³ej, wspó³pracy. Podziwiam w panu to, e zawsze d¹ y pan konsekwentnie do wyznaczonego celu i osi¹ga go, a tak e fakt, e ma pan jasno zdefiniowan¹ wizjê przysz³oœci, któr¹ pan realizuje. Alojz Ludwig - Dyrektor Generalny SACHS Handel GmbH. Mogê dzisiaj œmia³o powiedzieæ, e firmy Inter Cars i Sachs s¹ przede wszystkim partnerami. Cieszê siê, e Sachs ma w Polsce takiego partnera jak Inter Cars S.A. Od lewej Krzysztof Oleksowicz, Manfred Filko, Alojz Ludwig Gratulujê sukcesu i yczê kolejnego amortyzatorów". Tymi s³owami skierowanymi do Prezesa Zarz¹du Inter Cars S.A. Krzysztofa Oleksowicza, Alojz Ludwig Dyrektor Generalny firmy SACHS Handel GmbH rozpocz¹³ uroczyst¹ konferencjê z okazji zakupienia przez firmê Inter Cars S.A amortyzatorów marki SACHS. Wrêczaj¹c pami¹tkowy dyplom z tej okazji doda³: "Zawsze cieszy mnie mo liwoœæ spotkania z panem i porozmawiania. Dzisiaj cieszy mnie szczególnie fakt, e mogê na pañskie rêce przekazaæ ten symboliczny dowód uznania ze strony firmy SACHS". "Przez 10 lat naszej wspó³pracy przeszliœmy d³ug¹ drogê. Miejsce, w którym dzisiaj znajduje siê Inter Cars w du ej mierze zawdziêczamy tak e firmie SACHS. Ka dy z nas przechodzi³ trudne chwile, ale zawsze jedna ze stron potrafi³a zrozumieæ drug¹. Najwa niejsze jest jednak to, e ³¹cz¹ nas przyjacielskie stosunki, a jak mówi przys³owie "prawdziwi przyjaciele s¹ ze sob¹ na dobre i na z³e". Jestem przekonany, e na zakup od SACHS kolejnego miliona amortyzatorów bêdziemy potrzebowaæ mniej czasu" odpar³ Krzysztof Oleksowicz. Wœród goœci zaproszonych na spotkanie zorganizowane z okazji zakupu przez Inter Cars S.A. milinowego amortyzatora SACHS, znaleÿli siê tak e przedstawiciele najwy szego kierownictwa firmy SACHS Handel GmbH z Niemiec, Manfred Filko - Dyrektor Sprzeda y na Europê Centraln¹ i Wschodni¹, Christian Schobel 3 SPIS TREŚCI Kolejny już za 5 lat! Jestem Europejczykiem Nic do ukrycia Magneti Marelli Narobili sobie krzywości Teraz wygrywasz montując amortyzatory SACHS z 3-letnią gwarancją Nieprzyjemny zapach - jedź na przegląd klimatyzacji Bosch radzi Zrób raz a dobrze Pierwsza filia on-line Nowa filia w Opolu Ciężarowa filia w Wałczu Bez gwiazdy nie ma jazdy Inter Cars 2 x liderem Dla świata znajdującego się w ruchu Nowe MAN-y W Q-SERVICE TRUCK jak w rodzinie Spotkanie z WABCO Inter Cars wspiera warsztaty niezależne Projekt Zarządzania Flotą Jak przystąpić do Q-SERVICE Konferencja AutoCrew Nowi Partnerzy AutoCrew Witaj w PRogramie VITAY Konserwacja czujników pomiarowych lambda Tak powstaje uszczelka głowicy silnika Raport z badania Sprzęgła VALEO Na narty z VALEO Z wizytą w SACHS Manewry z DELPHI Nowy Cennik Inter Cars S.A Biuletyn Informacyjny Zamówienia przez internet Szkolenia w Inter Cars S.A Castrol strategicznym sponsorem naszej drużyny rajdowej Pechowy dzień Off Road Show Trzy lata filii w Bielsku-Białej Sprawdź swoją wiedzę Wutamy w drużynie Wiadomoœci

4 Wiadomoœci Inter Cars S.A. dzisiaj odpowiedzialny za wyniki sprzeda y w Europie Wschodniej, a tak e Paulus Trautmann - Prezydent stowarzyszenia ATR, do którego nale y Inter Cars S.A. Nie zabrak³o dziennikarzy z najwa niejszych polskich czasopism motoryzacyjnych takich jak MOTOR, Auto Moto Serwis, Auto Expert i Gie³da Samochodowa. Inter Cars S.A. reprezentowali przedstawiciele Zarz¹du Spó³ki Krzysztof Oleksowicz, Robert Kierzek, Krzysztof Soszyñski i Wojciech Milewski. Konferencjê zorganizowa³ Witold Kmieciak - Dyrektor Biura Technicznego SACHS w Polsce. "Zakup amortyzatorów przez Inter Cars S.A. to olbrzymie osi¹gniêcie i jednoczeœnie du e wydarzenie w yciu zarówno Inter Cars, jak i SACHS" - mówi Witold Kmieciak. "To pierwszy z naszych polskich importerów, który osi¹gn¹³ tak wysoki poziom zakupu amortyzatorów. Inter Cars S.A. jest dla nas w Polsce strategicznym partnerem" - dodaje Kmieciak. Osi¹gniêcie takiego wyniku zajê³o firmie 9 lat pracy. Jednak dzisiaj Inter Cars S.A. jest zdecydowanym liderem w sprzeda y amortyzatorów SACHS w Polsce. Wspólne spotkanie by³o te okazj¹ do powrotu do pocz¹tków wspó³pracy pomiêdzy firmami. "Z SACHS spotkaliœmy siê podczas Targów Poznañskich w 1993 r. Po rozmowach zdecydowaliœmy siê na z³o enie pierwszego zamówienia, ale nast¹pi³o to dopiero w grudniu, a pierwsza dostawa dotar³a do nas w styczniu 1994 r. Jej wartoœæ wynosi³a DM i dla nas by³a to wówczas kwota niemal astronomiczna" - wspomina Krzysztof Oleksowicz. Dzisiaj zamówienia o wiêkszej wartoœci wysy³ane s¹ co tydzieñ, a roczne obroty z firm¹ SACHS przekroczy³y w 2002 r EUR. Tak samo, jak systematycznie wzrasta³y zamówienia i sprzeda amortyzatorów SACHS w taki te sposób rozwija³ siê Inter Cars S.A. Alojz Ludwig wspomnia³, e pozna³ firmê, gdy dysponowa³a magazynem o pow. zaledwie 300 m 2. Dzisiaj to przedsiêbiorstwo, które mo e poszczyciæ siê nowoczesnym Centrum Logistycznym 4 o wielkoœci m 2 i zatrudniaj¹ce ponad 700 osób. Ludwig podkreœli³ te, e sukces Inter Cars S.A. to zas³uga wieloletniej pracy doskona³ego zespo³u ludzi, którzy rozumiej¹ siê i potrafi¹ ze sob¹ wspó³pracowaæ. Wspomnia³ równie, e Inter Cars S.A., jako jedna z niewielu polskich firm, od razu zdecydowa³a siê na wybór najlepszych partnerów czyli od samego pocz¹tku stawia³ przede wszystkim na jakoœæ. Du ¹ rolê w rozwoju Inter Cars S.A. odegra³ równie fakt przynale noœci firmy do ogólnoeuropejskiego stowarzyszenia dystrybutorów czêœci zamiennych ATR z siedzib¹ w Stuttgarcie. Wspomnia³ o tym Krzysztof Oleksowicz dziêkuj¹c Paulusowi Trautmanowi Prezydentowi ATR za wieloletni¹ wspó³pracê. Warto tutaj wspomnieæ, e Inter Cars S.A. by³ pierwszym polskim przedsiêbiorstwem z wtórnego rynku czêœci zamiennych, które znalaz³o siê w europejskim stowarzyszeniu. "Dzisiaj z perspektywy kilku lat uczestnictwa w ATR, mogê powiedzieæ, e Inter Cars odniós³ i ca³y czas odnosi korzyœci z faktu bycia cz³onkiem tego gremium" - mówi Krzysztof Oleksowicz. "Dziêki temu otwar³y siê przed nami drzwi, które dla wielu polskich firm by³y, lub nadal s¹ zamkniête. Pozwoli³o nam to ju odpowiednio wczeœniej przygotowaæ firmê do funkcjonowania w twardych realiach gospodarki unijnej" - podsumowuje. Zarz¹d Inter Cars S.A., przygotowa³ z okazji konferencji specjaln¹ prezentacjê, w której przedstawi³ perspektywy rozwoju polskiego sektora motoryzacyjnego w przysz³oœci. Zawarte w niej prognozy wzrostu obrotu na wtórnym rynku czêœci zamiennych pozwalaj¹ przypuszczaæ, e najbli sze lata, szczególnie po przyst¹pieniu Polski do struktur unijnych bêd¹ bardzo obiecuj¹ce. Po zakoñczonej konferencji zaproszeni goœcie udali siê do Centrum Logistycznego Inter Cars S.A. w Cz¹stkowie Maz. ko³o Warszawy. Tam zosta³ im zaprezentowany jeden z najnowoczeœniejszych systemów logistycznych wdro onych przez przedsiêbiorstwo z naszego sektora. Skala inwestycji w systemy transportu pionowo - poziomego zintegrowane z systemami kodów kreskowych zrobi³y du e wra enie na odwiedzaj¹cych. W ich opinii Inter Cars S.A., jest na obecn¹ chwilê jedyn¹ firm¹ wœród polskich importerów czêœci zamiennych, która zastosowa³a w swoim magazynie tak zaawansowane technologicznie rozwi¹zania, niezbêdne do sprawnej obs³ugi klienta i w pe³ni przystosowane do wzrastaj¹cych wymagañ rynku. Mo emy wiêc zapytaæ, kiedy Inter Cars S.A. sprzeda kolejny milion amortyzatorów? "Myœlê, e zajmie nam to 5 lat" - mówi Krzysztof Oleksowicz. "Kto wie, byæ mo e nast¹pi to wczeœniej. Patrz¹c na wyniki naszej akcji promocyjnej i du y wzrost sprzeda y amortyzatorów SACHS jestem pe³en optymizmu" - dodaje. Z okazji zakupu milionowego amortyzatora, firma Inter Cars S.A,, jako jedyny z importerów produktów tej marki zdecydowa³a siê na zorganizowanie ogólnopolskiej akcji promocyjnej, podczas której ka dy kto zakupi amortyzatory SACHS pochodz¹ce z oferty Inter Cars S.A., otrzyma na nie 3-letni¹ gwarancjê. Milion kupionych amortyzatorów to tak e tysi¹ce sprawniejszych i bezpieczniejszych samochodów, które poruszaj¹ siê po naszych drogach. Dlatego wypada yczyæ Inter Cars S.A., aby przerwy pomiêdzy kolejnymi milionami kupionych i sprzedanych amortyzatorów by³y coraz krótsze.

5 Inter Cars S.A. dzisiaj Jestem Europejczykiem Robert Kierzek - Dyrektor Pionu Marketingu Inter Cars S.A. W przededniu referendum unijnego, w którym zadecydujemy o naszej przysz³oœci wielu z nas zadaje sobie pytanie, jaki bêdzie jego wynik. Wielu myœli nad konsekwencjami rezultatu ogólnopolskiego g³osowania. Z pewnoœci¹ wœród nas s¹ zarówno zwolennicy, jak i przeciwnicy akcesji Polski do Unii Europejskiej. Bezdyskusyjny jest jednak fakt, e wszyscy stajemy przed historycznym wyborem i nasza decyzja na wiele lat ukszta³tuje dalszy rozwój gospodarczy Polski, a tak e wytyczy kierunek, w którym bêdziemy zmierzaæ. Bêdzie ona mia³a niebywale istotne konsekwencje dla naszej bran y. Je eli zadecydujemy na "TAK", staj¹ przed ca³ym naszym sektorem olbrzymie mo liwoœci rozwoju i wzrostów przychodów zwi¹zane z u³atwieniem przep³ywu towarów i us³ug, w konsekwencji likwidacji barier celnych. Spodziewaæ siê nale y tak e zdecydowanego nap³ywu samochodów z pañstw Europy Zachodniej i tym samym wiêkszej iloœci klientów w warsztatach. Dotychczasowa sytuacja na rynku sprzeda y samochodów, zarówno nowych, jak i u ywanych nie daje powodów do optymizmu. Wysoki podatek akcyzowy skutecznie uniemo liwia prywatny import aut u ywanych zza naszej zachodniej granicy /w marcu sprowadzono tylko 1,1 tys. samochodów a dla porównania w tym samym okresie 2002 r. oko³o 40 tys. aut/, a i w segmencie samochodów nowych nie wygl¹da to najlepiej. S¹ te inne przyczyny takiej sytuacji. Najwa niejsze z nich to zubo enie spo³eczeñstwa spowodowane recesj¹ i niskim wzrostem gospopdarczym, obawa konsumenta o utratê pracy i zwi¹zana z tym niechêæ do zaci¹gania kredytów, stosunkowo wysokie koszty kredytu, a tak e nadal zdecydowanie za wysokie ceny samochodów w stosunku do dochodów obywateli. Ostatnio na rynku powsta³a paradoksalna sytuacja. Popyt na samochody u ywane przekracza ich poda. Zahamowaniu uleg³ nap³yw samochodów z Unii Europejskiej co spowodowa³o wzrost cen aut u ywanych. Przypomnijmy, e w najlepszych latach importowano do Polski prawie 300 tys. aut. Dotychczasowy rynek, który by³ nasycony samochodami u ywanymi zacz¹³ ich nagle potrzebowaæ. Przyznacie Pañstwo, e jeszcze kilka lat temu taka sytuacja wydawa³a siê nie do pomyœlenia. W³aœciciele komisów zacieraj¹ rêce. Œredniej klasy samochód w dobrym stanie sprzedaje siê "od rêki" za przyzwoite pieni¹dze. Czy taka sytuacja bêdzie trwa³a d³ugo? To pytanie, na które odpowiedÿ poznamy ju w czerwcu br. Je eli zadecydujemy na "TAK" i w 2004 zostaniemy cz³onkiem Unii Europejskiej, wówczas na rynku pojawi siê du a iloœæ zachodnich, u ywanych samochodów pochodz¹ca z prywatnego importu. Ktoœ mo e jednak zapytaæ sk¹d te przypuszczenia. OdpowiedŸ jest prosta. Nasze wejœcie do Unii z pewnoœci¹ poprawi klimat gospodarczy i wp³ynie na wzrost optymizmu spo³ecznego. Wzrost optymizmu wœród ludnoœci przejawia siê w zwiêkszonej konsumpcji, a konsumpcja to czêstsze decyzje o zakupie samochodu. Nie wa ne czy nowego, czy te u ywanego. Przyk³adem mo e byæ Hiszpania, w której po przyst¹pieniu do Unii Europejskiej sprzeda samochodów wzros³a o 25%. Wielu z Polaków bêdzie chcia³o wymieniæ wys³u one polskie auta na zdecydowanie sprawniejsze i bardziej komfortowe samochody zachodnie. Czêœæ ludzi zdecyduje siê na zakup nowych samochodów inni wybior¹ auta u ywane. Je eli spojrzymy na wskaÿniki iloœci samochodów przypadaj¹cych na 1000 mieszkañców to wynosz¹ one odpowiednio 430 szt. w UE i 270 szt. w Polsce. Widaæ wiêc wyraÿnie jaka dzieli nas przepaœæ. Te proporcje s¹ równie dowodem na to, e przyrost i wymiana parku samochodowego jest nieuchronna. Korzyœci z tego odnios¹ wszyscy. Zwiêkszy siê liczba samochodów w warsztatach mechanicznych, przez co wzroœnie iloœæ œwiadczonych us³ug. Poniewa bêd¹ to auta zachodnich marek wzroœnie te sprzeda czêœci zamiennych, na których generowana jest wy sza mar a ni na podzespo³ach do polskich samochodów. W konsekwencji zwiêksz¹ siê dochody zarówno warsztatów mechanicznych, jak i firm sprzedaj¹cych czêœci. Poprawi siê bezpieczeñstwo na naszych nienajlepszych przecie drogach, bo kilkuletnie auto zachodniej marki, pod warunkiem, e nie uczestniczy³o w groÿnym wypadku, jest zdecydowanie bardziej bezpieczne ni wys³u ony "maluch". Jestem przekonany, e bêdziemy mieli do czynienia z prawdziwym "boomem" w naszym sektorze. Co bêdzie, je eli jednak zadecydujemy na "NIE" w referendum unijnym? Wówczas czeka nas dalsza recesja, co odbije siê wyraÿnie na naszej bran y i droga donik¹d w kierunku skansenu motoryzacyjnego, gdzie za zakup kilkuletniego samochodu zachodniego przyjdzie zap³aciæ nam wkrótce astronomiczn¹ sumê. Oczywiœcie konsekwencje takiej decyzji bêd¹ o wiele bardziej szkodliwe dla ca³ej gospodarki, nie tylko dla sektora motoryzacyjnego, ale równie dla innych jej dziedzin. Przyst¹pienie Polski do Unii Europejskiej ma swoich zwolenników i przeciwników. Ja nale ê do tych pierwszych. Przez wiele lat wspó³uczestniczê w zarz¹dzaniu Inter Cars S.A., firm¹, która œciœle wspó³pracuje z podmiotami rynku unijnego. Odwiedzaj¹c ró ne zagraniczne przedsiêbiorstwa mia³em okazjê na w³asne oczy przekonaæ siê o zaletach i wadach gospodarki pañstw Unii Europejskiej. Przynale noœæ Inter Cars S.A. do ATR - jednej z najwiêkszych ogólnoeuropejskich grup zrzeszaj¹cych dystrybutorów 5 Wiadomoœci

6 Wiadomoœci Inter Cars S.A. dzisiaj z ró nych krajów naszego kontynentu pozwoli³a nam otrzymaæ "europejski paszport" znacznie wczeœniej ni innym. Ten "europejski paszport" posiadaj¹ równie nasi klienci, którzy wspó³pracuj¹ z nami, korzystaj¹ z naszego "know how", inwestuj¹ w rozwój, a tak e za naszym poœrednictwem maj¹ mo liwoœæ zobaczenia fabryk naszych dostawców, poznania nowoczesnych technologii i innowacyjnych rozwi¹zañ stosowanych przy produkcji czêœci zamiennych. W ostatnich latach, nasza firma dokona³a inwestycji, które pozwalaj¹ jej dzia³aæ wg. standardów unijnych i sprostaæ oczekiwaniom Pañstwa - naszych Klientów. Nie bez znaczenia jest tak e mo liwoœæ wspó³decydowania przy podejmowaniu kluczowych decyzji na miêdzynarodowym forum, co sprawia, e mo emy œmia³o u yæ stwierdzenia "nic o nas bez nas". Dla du ej grupy naszego spo³eczeñstwa wejœcie Polski do Unii Europejskiej jest historyczn¹ szans¹, która mo e siê ju nie powtórzyæ. Wierzê, e zwolenników integracji jest w naszym kraju wiêcej ni jej przeciwników. Czujê siê Europejczykiem i nim jestem. Mam nadziejê, e wielu z Pañstwa myœli podobnie, choæ zdajê sobie sprawê, e wœród Was s¹ równie tacy, dla których skutki naszej akcesji do UE s¹ wielk¹ niewiadom¹ i s³usznie siê ich obawiaj¹. Oczywiœcie ka dy ma prawo do wyra ania swojej opinii i podejmowania decyzji zgodnych ze swoimi przekonaniami, co jest jedn¹ z najwiêkszych zalet demokracji. Uwa am jednak, e Polska nie ma innej alternatywy ni zostaæ pe³noprawnym cz³onkiem Unii Europejskiej. Wierzê, e tylko wówczas nasz sektor rozwijaæ bêdzie siê dynamicznie i wszyscy osi¹gaæ bêdziemy jeszcze wy sze profity ni obecnie. Dlatego w czerwcu powinniœmy zadecydowaæ na "TAK". Przygotowa³: Robert Kierzek "Nic do ukrycia" niew¹tpliwe jej Zarz¹d ma powód do dumy. Przedsiêbiorstwo zrealizowa³o za³o one plany i zamknê³o rok 2002 r. wynikiem 319 mln PLN obrotu. Da³o jej to pozycjê lidera wœród podmiotów dzia³aj¹cych na wtórnym rynku czêœci zamiennych i wzrost obrotów o 82 mln PLN w stosunku do 2001 r. Dnia 8 stycznia 2003r. w Centrum Logistycznym Inter Cars S.A. w Cz¹stkowie Mazowieckim ko³o Warszawy odby³a siê kolejna konferencja z cyklu "Wolny rynek - wizje rozwoju". Temat spotkania brzmia³: "Partnerstwo - nasza droga do Europy". W konferencji uczestniczyli przedstawiciele najwiêkszych dostawców Inter Cars S.A. zarówno krajowych, jak i zagranicznych, dziennikarze z najwa niejszych ogólnopolskich czasopism motoryzacyjnych oraz osoby, które na co dzieñ zajmuj¹ siê profesjonalnym monitoringiem polskiego rynku motoryzacyjnego. Firma Inter Cars S.A. jest znana z otwartoœci i chêtnie udostêpnia swoje wyniki, a jej przedstawiciele nie unikaj¹ trudnych pytañ dziennikarzy. Ide¹ konferencji nie by³o tylko prezentowanie rezultatów spó³ki za rok 2002, choæ Zarząd Inter Cars S.A. w komplecie Krzysztof Soszyński z Tadeuszem Kuncy z firmy GIPA Sk¹d pomys³ na tak¹ formê spotkania, bardzo innowacyjn¹ jak na nasz¹ rzeczywistoœæ i bli sz¹ raczej firmom z krajów o ugruntowanej gospodarce rynkowej? Na to pytanie jasno odpowiada Krzysztof Oleksowicz - Prezes Zarz¹du Inter Cars S.A. "Partnerstwo to jawnoœæ"- mówi. " Pod tym pojêciem kryje siê stwierdzenie, e nasza firma nie ma nic do ukrycia w stosunku do dostawców, którzy obdarzyli nas swoim zaufaniem i powierzyli nam swoje pieni¹dze" - dodaje. "Pojêcie "partnerstwa" to bardzo szeroka definicja. Dla nas partnerstwo to przede wszystkim wspó³praca i wspó³dzia³anie, a tak e równoœæ praw i obowi¹zków oraz poszanowanie autonomii i tolerancja wobec innych podmiotów" - przybli a jej znaczenie Krzysztof Soszyñski - Dyrektor Pionu Administracji, Cz³onek Zarz¹du Inter Cars S.A. Nie sposób tego nie zauwa yæ w codziennej pracy Inter Cars. Podobne opinie wyra aj¹ równie dostawcy firmy. Inter Cars S.A. jest przedsiêbiorstwem, które buduje swoj¹ pozycjê rynkow¹ w oparciu o wymianê doœwiadczeñ ze swoimi kontrahentami. Chêtnie dzieli siê te uzyskan¹ wiedz¹ z innymi. Podczas konferencji wyniki swoich badañ zaprezentowa³ Tadeusz Kuncy z firmy GIPA Polska, która jako jedyna monitoruje wtórny rynek motoryzacyjny w Polsce. Nie zabrak³o te miejsca dla Alfreda Franke - analityka rynku, który 6

7 Inter Cars S.A. dzisiaj oficjalnie opublikowa³ prognozy wyników sprzeda y firm dzia³aj¹cych w sektorze czêœci zamiennych za rok "Analizuj¹c przychody ze sprzeda y firm sektora czêœci zamiennych, a w szczególnoœci Inter Cars S.A. nale y wzi¹æ pod uwagê fakt, e wzrost obrotów firmy o 82 mln PLN z poziomu 237 mln do 319 mln, to naprawdê imponuj¹cy wynik" - mówi pracê Przedstawicieli Handlowych pod nazw¹ "Mapinfo", a tak e rozwój Projektu Zarz¹dzania Flot¹ Samochodow¹, w którym aktywny udzia³ bior¹ wybrane warsztaty sieci AutoCrew i Q-SERVICE, dzia³aj¹ce pod patronatem Inter Cars S.A. Rozwijany bêdzie tak e projekt inwestycji, na bazie którego warsztaty samochodowe wspó³pracuj¹ce z firm¹ otrzymuj¹ najnowszy sprzêt i narzêdzia s³u ¹ce do napraw coraz bardziej skomplikowanych samochodów. Inter Cars S.A., zachêcony ubieg³orocznym sukcesem, chce równie w tym roku kontynuowaæ indywidualn¹ organizacjê targów, w których udzia³ bior¹ zarówno dostawcy, jak i klienci firmy. "Tegoroczne targi zaplanowaliœmy na wrzesieñ" - mówi Rados³aw Grzeœkowiak, Kierownik Dzia³u Marketingu. "Uwa amy, e jest to optymalny termin, który nie koliduje z innymi du ymi imprezami targowymi w kraju i za granic¹" - dodaje. Inter Cars S.A. nie tylko zaskoczy³ otwartoœci¹ podczas konferencji, ale przygotowa³ równie niespodziankê dla swoich Wiadomoœci Alfred Franke. "Jest to tak e najwy szy wzrost kwotowy wœród analizowanych przedsiêbiorstw. Niektóre du e firmy nie maj¹ takich rocznych obrotów, jak Inter Cars S.A. wzrostu sprzeda y na przestrzeni roku." - dodaje Franke. Taki wynik to efekt inwestycji dokonanych przez firmê w 2002 roku. "W ubieg³ym roku zainwestowaliœmy prawie 8 mln PLN. Miêdzy innymi w nowoczesne systemy logistyczne wdro one w centralnym magazynie i rozwi¹zania informatyczne. Dziêki temu usprawniliœmy wszystkie procesy zwi¹zane z przyjêciem i wydaniem towaru, a wydajnoœæ magazynu wzros³a o ponad 30%" - mówi Wojciech Milewski - Dyrektor Pionu Logistyki, Cz³onek Zarz¹du Inter Cars S.A. "Bez nowoczesnych rozwi¹zañ nie bylibyœmy w stanie sprawnie obs³ugiwaæ takiej iloœci filii i klientów" - dodaje. A oddzia³ów Inter Cars bêdzie w Polsce przybywaæ. Na rok 2003 firma zaplanowa³a otwarcie kolejnych 12 placówek w ca³ym kraju. "Pierwszym etapem budowy sieci dystrybucji jest posiadanie w³asnych filii we wszystkich by³ych miastach wojewódzkich"- mówi Robert Kierzek - Dyrektor Pionu Marketingu i Cz³onek Zarz¹du Inter Cars S.A. "Obecnie oprócz rozwoju koncepcji w³asnych oddzia³ów, koncentrujemy siê tak e na poszerzaniu asortymentu towarów, optymalizacji procesów obs³ugi klienta i wprowadzeniu na rynek produktów pod w³asn¹ mark¹ "4max""- podsumowuje Robert Kierzek. Na konferencji Zarz¹d spó³ki przedstawi³ równie inne cele, których realizacjê firma zaplanowa³a na 2003 r. Jednym z najwa niejszych jest uzyskanie certyfikatu jakoœci ISO Tym samym Inter Cars S.A. bêdzie pierwszym przedsiêbiorstwem wœród importerów czêœci zamiennych dzia³aj¹cych na polskim wtórnym rynku, które spe³ni¹ kryteria normy zarz¹dzania jakoœci¹ ISO Inne plany to systematyczne wdra anie w filiach programu SAFO 2000 dzia³aj¹cego w systemie on-line, implementacja rozwi¹zañ wspomagaj¹cych najwiêkszych dostawców. Firma stawiaj¹c na partnerstwo z kontrahentami zorganizowa³a dla nich VIP Klub. Wœród zaproszonych do udzia³u w tym gremium znalaz³o siê 10 dostawców zagranicznych i 3 firmy krajowe. Celem VIP Klubu jest integracja œrodowiska i wspólna analiza trendów rynkowych. Wiosenna sesja VIP Klubu po³¹czona z inauguracj¹ jego dzia³alnoœci odbêdzie siê na polu golfowym w Rajszewie ko³o Warszawy w dniach czerwca. Konferencja zorganizowana przez Inter Cars S.A. spotka³a siê z ciep³ym przyjêciem przez œrodowisko producentów czêœci zamiennych oraz dziennikarzy. Zarz¹d spó³ki zapowiedzia³, e chce aby ta forma spotkañ na sta³e wpisa³a siê w kalendarz imprez organizowanych przez firmê. "Na nastêpnym spotkaniu w tym gronie z pewnoœci¹ bêdziemy bogatsi o tegoroczne doœwiadczenia, którymi chêtnie siê podzielimy. S¹dzê, e nasi dostawcy w przysz³ym roku równie skorzystaj¹ zaproszenia" - mówi Prezes Zarz¹du Inter Cars S.A. Krzysztof Oleksowicz. "Po konferencji wiedz¹ ju, e nie mamy nic do ukrycia" - dodaje. (J.G.) 7

8 Nasi dostawcy Wiadomoœci Marek Buras - Dyrektor Działu Części Zamiennych Magneti Marelli W Wiadomoœciach Inter Cars systematycznie przybli amy Pañstwu sylwetki dostawców produktów do naszej firmy. Tym razem o rozmowê poprosi³em pana Marka Burasa Dyrektora Dzia³u Czêœci Zamiennych firmy Magneti Marelli. Rados³aw Grzeœkowiak: Od jak dawna Magneti Marelli dzia³a na polskim rynku? Marek Buras: Magneti Marelli z dzia³ami produkcyjnymi, g³ównie oœwietleniem, jest obecna w Polsce od 1993 roku. Je eli chodzi o dzia³ sprzeda y na rynek wtórny (aftermarket) to istniejemy w Sosnowcu od kwietnia 1997 roku, kiedy to rozpoczêliœmy bezpoœredni¹ sprzeda do naszych klientów w Polsce. R.G.:W jaki sposób trafi³ Pan do tego przedsiêbiorstwa? M.B.: W roku 1983 opuœci³em Polskê i spêdzi³em kolejnych 15 lat na emigracji, g³ównie w Niemczech. Tam te na Uniwersytecie im. J. W. Goethe we Frankfurcie nad Menen ukoñczy³em studia ekonomiczne. Poprzez praktykê studenck¹ w Chicago, USA, trafi³em do niemieckiej firmy Bosch, gdzie otrzyma³em propozycjê pracy po zakoñczeniu studiów. W firmie Bosch spêdzi³em siedem lat, z czego wiêkszoœæ czasu pracowa³em w Karlsruhe, zajmuj¹c siê w³aœnie sprzeda ¹ czêœci zamiennych na rynek wtórny. By³em odpowiedzialny za Skandynawiê oraz kraje nadba³tyckie. Pod koniec 1997 otrzyma³em propozycjê pracy od w³oskiej firmy Magneti Marelli SpA z siedzib¹ w Corbetta ko³o Mediolanu, bêd¹cej czêœci¹ koncernu Fiata. Poniewa wi¹za³o siê to z przeprowadzk¹ do mojej ojczyzny i podjêcia pracy na stanowisku Dyrektora Dzia³u Czêœci Zamiennych, przysta³em na tê propozycjê z radoœci¹. R.G.: Czy mo e Pan przybli yæ czytelnikom historiê Magneti Marelli? M.B.:Firma Magneti Marelli powsta³a w roku 1919 we W³oszech. Jej g³ówna siedziba mieœci siê w miasteczku Corbetta ko³o Mediolanu. Magneti Marelli jest liderem w produkcji systemów i elementów zaawansowanej technologii samochodowej. Z milionami Euro obrotu w 2001 i z zatrudnionych pracowników, Magneti Marelli jest obecna w 23 krajach œwiata. Istotn¹ zmian¹ w sektorze aftermarketowym Magneti Marelli by³a umowa pomiêdzy firm¹ Fiat, bankiem Interbanca oraz spó³k¹ RGZ, w wyniku której powsta³a spó³ka Concordia Finance S.A., która z dniem 1 kwietnia 2002 roku przejê³a dzia³alnoœæ aftermarketow¹ Magneti Marelli. Concordia Finance zosta³a przejêta w 45% przez spó³kê RGZ, w 25% przez bank Interbanca i w 30% przez Fiata. R.G.: W czym przede wszystkim specjalizuje siê Magneti Marelli? Magneti Marelli 8 M.B.:W naszej ofercie jest ponad 30 ró nych linii wyrobów. Niew¹tpliwie produktem numer jeden jest oœwietlenie samochodowe. W katalogu Magneti Marelli znajduje siê najszersza oferta na rynku - ponad 2300 referencji wystêpuj¹cych pod markami: CARELLO, SIEM, SEIMA, YORKA, AXO SCINTEX, AUTO- MOTIVE LIGHTING. Magneti Marelli w swojej ofercie oœwietlenia proponuje: reflektory g³ówne, reflektory przeciwmg³owe, lampy przednie i tylne, lampy tylne zespolone, tylne lampy przeciwmg³owe, kierunkowskazy przednie i tylne, lampy dodatkowe (trzeci stop, kierunkowskazy boczne, oœwietlenie tablicy rejestracyjnej), lampy oœwietlenia wnêtrza kabiny pojazdu, klosze, korektory ustawienia œwiate³. Z grupy elementów tzw. karoseryjnych posiadamy w swojej ofercie: lusterka, ch³odnice, nagrzewnice, skraplacze, podnoœniki szyb, filtry kabinowe, korki do ch³odnic. Kolejn¹ grup¹ produktów o wysokiej dynamice wzrostu obrotów oraz szerokim asortymencie s¹ wyroby elektryczne i elektroniczne, takie jak: rozruszniki, alternatory oraz ich czêœci zamienne, modu³y zap³onowe, ma³e silniczki elektryczne, elektrowentylatory, sterowniki wtrysku i zap³onu, wtryskiwacze, elektryczne pompy paliwa, czujniki, silniczki krokowe, potencjometry przepustnicy, regulatory podciœnienia, rozdzielacze zap³onu, cewki, stacyjki, kondensatory, czujniki poziomu paliwa, prze³¹czniki zespolone kolumny kierownicy, skrzynki bezpiecznikowe, sondy lambda i wiele innych. Z grupy wyrobów mechanicznych na uwagê zas³uguje nasza oferta amortyzatorów, uk³adów hamulcowych (klocki, tarcze, szczêki oraz hydraulika hamulcowa), pomp wodnych, pomp oleju oraz mechanicznych pomp paliwa. W grupie wyrobów eksploatacyjnych nasza oferta zawiera: akumulatory, pióra wycieraczek, œwiece iskrowe (pod nazw¹ Magneti Marelli i Golden Lodge) oraz arowe (Magneti Marelli i Lodge), filtry kabinowe i wtrysku paliwa. Od ponad dwóch lat nasza firma z powodzeniem sprzedaje urz¹dzenia diagnostyki samochodowej takie jak: testery uniwersalne Uni-Check i Tester-Plus, tester Friotest do diagnozowania usterek w urz¹dzeniach klimatyzacyjnych, stacje diagnostyki i nape³niania instalacji klimatyzacji AirCheck oraz MM6F. R.G.:Czy Polska jest atrakcyjnym rynkiem dla przedsiêbiorstwa i jaki procentowy udzia³ sprzeda y koncernu generowany jest w naszym kraju? M.B.:Magneti Marelli jest obecna w Polsce od 1993 roku. W sk³ad koncernu bêd¹cego czêœci¹ grupy Fiata wchodz¹ miêdzy innymi spó³ki: Automotive Lighting Polska, Magneti Marelli Suspension Systems, Magneti Marelli Exhaust Systems, produkuj¹ce oœwietlenie samochodowe, uk³ady wydechowe oraz systemy zawieszeñ na pierwszy monta oraz na potrzeby rynku wtórnego. Jak zaznaczy³em wczeœniej Magneti Marelli Aftermarket Poland Sp. z o.o. zajmuje siê g³ównie sprzeda ¹ czêœci zamiennych wyprodukowanych w ramach koncernu Magneti Marelli i przeznaczonych na rynek wtórny. Polska i Europa Wschodnia to rynki o najwy szej dynamice wzrostu obrotu. Dlatego te udzia³ procentowy Polski w ogólnych obrotach Magneti Marelli stale roœnie. R.G.:Wspomnia³ Pan, e Magneti Marelli jest zale na kapita³owo od koncernu FIAT. Czy ostatnie problemy koncernu nie odbi³y siê negatywnie na wynikach Waszej Firmy? M.B.:Jak wspomnia³em wy ej, udzia³y Fiata w RGZ Magneti Marelli After Market (nasza firma macierzysta we W³oszech) wynosz¹ obecnie 30 %. Mogê powiedzieæ, e problemy koncer-

9

10 Wiadomoœci nu Fiata nie wp³ynê³y w aden sposób na nasze obroty na rynku wtórnym. Wrêcz przeciwnie: w roku 2002 nasz obrót w Polsce i krajach nadba³tyckich wzrós³ o oko³o 50%. Jest to zas³uga naszych klientów, w tym równie w znacznym stopniu takich firm jak Inter Cars S.A. Jak Pañstwo sami najlepiej wiecie rok 2002 by³ rokiem bardzo pomyœlnym dla firm operuj¹cych na rynku wtórnym a nasza firma w pe³ni to wykorzysta³a. R.G.: Ile procent swojego obrotu Magneti Marelli przeznacza na badania i rozwój? M.B.: Niestety nie dysponujê aktualnymi danymi dotycz¹cymi ca³ego koncernu Magneti Marelli. R.G.: Jakie nowoczesne rozwi¹zania logistyczne stosuje Magneti Marelli? M.B.: Od pocz¹tku dzia³alnoœci w Polsce nasza firma pos³uguje siê systemem informatycznym SAP, równie w dzia³alnoœci logistycznej. Od ponad trzech lat posiadamy magazyn w Lubliñcu ko³o Czêstochowy. Ca³oœæ obs³ugi logistycznej i transportowej wykonuje dla nas firma Kühne & Nagel. Szczegó³owo odbywa siê to tak, e towary z naszej oferty produkowane w Polsce (Sosnowiec i Bielsko-Bia³a) s¹ dostarczane bezpoœrednio do naszego magazynu w Lubliñcu. Ponadto, co tydzieñ otrzymujemy dostawê z naszego centralnego magazynu z Albairate we W³oszech. Nasi klienci zgodnie podkreœlaj¹, e dziêki systematycznemu budowaniu stanów magazynowych pod potrzeby klientów z Polski i Europy Wschodniej, dostêpnoœæ naszych produktów znacznie siê polepszy³a. Niemniej jednak nadal pracujemy nad jej ulepszeniem i mogê œmia³o powiedzieæ, e system logistyczny stworzony przez firmê Inter Cars S.A. jest równie dla nas wzorem do naœladowania. R.G.:Jakie produkty z oferty Magneti Marelli stanowi¹ najwiêkszy udzia³ w sprzeda y firmy w Polsce? M.B.: Lini¹ numer jeden jest dla nas oœwietlenie wraz z innymi czêœciami karoseryjnymi takimi jak ch³odnice, nagrzewnice, skraplacze, elektrowentylatory i lusterka. Na drugim miejscu plasuj¹ siê wyroby elektryczne, elektroniczne, zw³aszcza czêœci do rozruszników i alternatorów i same alternatory i rozruszniki. Jest to linia o najwy szej dynamice wzrostu w ostatnich latach. Na trzecim miejscu s¹ amortyzatory. Nasza marka amortyzatorów jest postrzegana jako produkt oryginalny do samochodów w³oskich, gdzie zarówno atrakcyjna cena jak i wysoka jakoœæ pozwoli³a nam osi¹gn¹æ znaczne obroty w ostatnich latach. Z pozosta³ych produktów wymieniê urz¹dzenia diagnostyczne, zw³aszcza testery Uni-Check i Tester-Plus. Jeszcze 3 lata temu nasza sprzeda diagnostyki by³a prawie zerowa. Obecnie jest to nieco poni ej 10 procent naszych obrotów. R.G.: W której linii produktów Magneti Marelii jest w Polsce liderem i zdecydowanie wyprzedza konkurencjê? M.B.: Mo emy œmia³o powiedzieæ, e w linii oœwietlenia jesteœmy jednym z liderów na rynku, zw³aszcza jeœli mówimy o wyrobach na pierwszy monta. Ponadto na rynku wtórnym jesteœmy postrzegani jako firma posiadaj¹ca najszersz¹ ofertê ro nych wyrobów do grupy samochodów w³oskich. W wielu wypadkach trudno jest znaleÿæ zamiennik na rynku oprócz oczywiœcie czêsto o wiele dro szego tzw. "orygina³u" sprzedawanego przez dealera danej marki. Trudno sobie wyobraziæ firmê, która handluj¹c czêœciami do samochodów w³oskich nie mia³aby w swojej ofercie wyrobów Magneti Marelli. Nale y pamiêtaæ, e grupa Fiata, pomimo ró nych problemów, jest nadal liderem na polskim rynku w iloœci samochodów sprzedanych, co dowodz¹ opublikowane statystyki firmy Samar. R.G.: Jakie inne rozwi¹zania zaoferuje Pana firma swoim klientom w najbli szym czasie? Nasi dostawcy 10 M.B.: Tak jak co roku, powiêkszamy nasz¹ ofertê o kolejne tysi¹c lub wiêcej kodów. W g³ównych liniach, takich jak oœwietlenie, ch³odnice, elektryka, co roku ukazuje siê nowy, rozszerzony katalog. Ostatnio wprowadziliœmy do naszej oferty now¹ liniê produktów w postaci wahaczy. S¹ to czêœci o jakoœci elementów pierwszego monta u. Ich produkcja odbywa siê w fabrykach Magneti Marelli w Polsce. Planujemy te wprowadzenie nowej gamy akumulatorów pod nazw¹ Weber, oprócz sprzedawanych ju dotychczas akumulatorów pod nazw¹ Magneti Marelli. W naszych wysi³kach handlowych staramy siê dotrzeæ do klientów przedstawiaj¹c im szerokoœæ naszej oferty zw³aszcza w elektryce i elektronice. Prowadzimy równie szkolenia naszych dystrybutorów i warsztatów autoryzowanych Magneti Marelli. W naszych dzia³aniach wiele miejsca poœwiêcamy sprzeda y urz¹dzeñ diagnostycznych, gdy s¹ to produkty skomplikowane technicznie, wymagaj¹ce specjalnych szkoleñ i prezentacji. W dziedzinie logistyki nasz proces budowania magazynu nadal trwa i ma na celu dalsze poprawienie dostêpnoœci. Ponadto razem z naszym partnerem logistycznym firm¹ Kühne & Nagel planujemy dalsze skrócenie czasu dostawy do klienta oraz uruchomienie dostaw ekspresowych. Od niedawna nasza centrala w Corbetta powierzy³a nam równie obs³ugê rynków Ukrainy, Bia³orusi i Rosji, oprócz ju obs³ugiwanych krajów nadba³tyckich, Litwy, otwy i Estonii. Jest to szczególnie wa ne w naszej wspó³pracy z firm¹ Inter Cars S.A. ze wzglêdu na planowane podjêcie kooperacji z Inter Cars Ukraina. R.G.: Jak ocenia Pan rozwój polskiego rynku motoryzacyjnego zarówno pierwotnego i wtórnego w ostatnich 10. latach. Na czym Magneti Marelli zyska³o najwiêcej? M.B.: W ci¹gu ostatnich 10 lat nast¹pi³a konsolidacja rynku motoryzacyjnego w Polsce. Znani producenci czêœci zamiennych tacy jak Bosch, Valeo, Delphi, Magneti Marelli i inni uruchomili w Polsce produkcjê lub te za³o yli tutaj swoje filie. Z kolei w grupie dystrybutorów nastêpuje konsolidacja kapita³u poprzez przejêcia, fuzje czy inwestycje kapita³owe. Wy³ania siê powoli grupa liderów, do których nale y zaliczyæ firmy Inter Cars S.A., AD Polska, Fota, Japancars, firmy wchodz¹ce w sk³ad Grupy Auto Polska, Polcar i parê innych. Na jeszcze ni szym szczeblu dystrybucji roœnie rola serwisów i tzw. warsztatów autoryzowanych a maleje rola sklepów. Mo na powiedzieæ, e nasz rozwój jest podobny do tego co mia³o miejsce w Europie Zachodniej ju wiele lat temu. Jest to kierunek bardzo dla nas pomyœlny gdy na d³u sz¹ metê na rynku motoryzacyjnym pozostan¹ firmy oferuj¹ce produkty o dobrej jakoœci i wykazuj¹ce siê coraz to lepszym serwisem, zw³aszcza logistycznym. Dzia³ania te powinny siê nasiliæ po wejœciu Polski do Unii Europejskiej. Wówczas to przybêdzie nam jeszcze konkurencji z krajów zachodnich, ale równoczesne wprowadzenie w ycie tzw. "prawa Montiego" powinno pomóc firmom operuj¹cym na rynku wtórnym w porównaniu z sieciami autoryzowanych dealerów firm samochodowych. Sytuacja ekonomiczna w Polsce w ostatnich 3 latach zdecydowanie pomog³a operatorom rynku wtórnego czyli nam, a zaszkodzi³a firmom sprzedaj¹cym samochody i tzw. "czêœci oryginalne". Polaków nie bardzo staæ by³o na nowe auta i drogie "czêœci oryginalne", które s¹ przecie tymi samymi czêœciami sprzedawanymi na rynku wtórnym, ale o wiele taniej. Reasumuj¹c wierzê, e pracujemy we w³aœciwej bran y i czeka nas "œwietlana przysz³oœæ". R.G.: Dziêkujê za rozmowê.

11

12 Wiadomoœci Wolny rynek, wolny warsztat Tadeusz Gołąbek - Zastępca Redaktora Naczelnego Tygodnika Motor Narobili sobie krzywości Rok temu w prasie motoryzacyjnej opublikowane zosta³y wyniki akcji Polskiej Izby Motoryzacji pt. "Zadbaj o swoje bezpieczeñstwo". Jej celem by³o dokonanie komputerowych badañ punktów sta³ych p³yty pod³ogowej samochodów. Badania by³y nieodp³atne i zosta³y przeprowadzone w zak³adach naprawczych dysponuj¹cych specjalistycznym sprzêtem naprawczym i pomiarowym. Akcja ma to do siebie, e trwa krótko i szybko siê o niej zapomina. Tym razem akcjê doprowadzono do koñca. Specjalnie powo³ana komisja opracowa³a raport na temat wp³ywu jakoœci napraw powypadkowych na bezpieczeñstwo w ruchu drogowym. pod³ogowej, przypomina mi walkê koncesjonowanych producentów wódki z bimbrownictwem. Wyklepany m³otkiem wyrób "samochodopodobny" mo e, aczkolwiek nie musi, zaszkodziæ u ytkownikowi. Tak samo jest z tani¹ gorza³k¹ pêdzon¹ noc¹. Smakuje jak ta z akcyz¹ i zazwyczaj nie szkodzi, ale ryzyko œlepoty, lub co gorsza œmierci w pijackim widzie nale y wkalkulowaæ w niskie koszty produktu. Gdy rozum œpi Rzeczy z³e nie przydarzaj¹ siê nam. Znamy je tylko z drugiej rêki. Je eli wiêc samochód skrêcony w ósemkê oddany w rêce "z³otej polskiej r¹czki" powróci do w³aœciciela z grubsza wyprostowany, chwalimy talent majstra i doceniamy nisk¹ cenê robocizny. Ryzyka tragicznego wypadku na jakie za "psi pieni¹dz" jest nara ony kierowca i inni uczestnicy ruchu drogowego nie bierze siê pod uwagê. Liczy siê tylko to, aby jak najmniejszym kosztem wyjechaæ samochodem z warsztatu. Rozum œpi, za chwilê zbudz¹ siê demony. Od mniej wiêcej dwóch lat trwa batalia firm, instytucji i ludzi z bran y motoryzacyjnej o profesjonalne naprawy samochodów po wypadkach. Jak to zazwyczaj w batalii bywa, raz jest o niej g³oœniej, raz ciszej. Obecnie z sal konferencyjnych i pokazów dla dziennikarzy przenios³a siê ono do gabinetów ministerstw. Przekonywanie w³aœcicieli samochodów po wypadku, aby napraw nadwozi dokonywali tylko w warsztatach dysponuj¹cymi urz¹dzeniami do napraw i badañ p³yty Prawid³owe po³o enie punktów bazowych p³yty pod³ogowej ma ogromne znaczenie dla bezpieczeñstwa jazdy, zw³aszcza przy wiêkszych prêdkoœciach. W maju roku 2001, kiedy Polska Izba Motoryzacji przeprowadzi³a pierwsz¹ akcjê "Zadbaj o w³asne bezpieczeñstwo" œwiadomoœæ wagi takich badañ i potrzebê zmian w polskim prawodawstwie rozumia³o w¹skie grono. Dzisiaj po dwóch latach, nie ma ju w Polsce instytucji ani organizacji, która negowa³aby koniecznoœæ wprowadzeniu obowi¹zku takiego badania. Takie rozwi¹zanie popieraj¹ ubezpieczyciele i rzeczoznawcy, tak e importerzy u ywanych aut - Stowarzyszenie "Laweta". Minister Maciej Leœny w listpadzie roku 2002 oœwiadczy³, e zmiany dotycz¹ce zaostrzenia badañ technicznych pojazdów wejd¹ w ycie w roku Nale y dodaæ, e zespó³ ekspertów powo³any przez Polsk¹ Izbê Motoryzacji przygotowa³ projekt technicznych przepisów dotycz¹cych badañ p³yty pod³ogowej. Trafi³y ju one do Ministerstwa Infrastruktury. Ministerstwo z kolei podobno ju przygotowa³o zmiany, które pozwol¹ na skuteczne wprowadzenie tych przepisów. Mo na mieæ nadziejê, e dziêki wprowadzeniu badañ p³yty pod³ogowej po polskich drogach bêdzie siê jeÿdzi³o bezpieczniej i ju nigdy nie zdarzy siê takie nieszczêœcie jak opisywany w zesz³ym roku wypadek, gdy zespawany z dwóch "rozbitków" samochód rozpad³ siê w czasie jazdy na pó³. Ka dy samochód, który w wyniku wypadku, a nastêpnie niefachowo dokonanej naprawy ma punkty sta³e p³yty pod³ogowej przesuniête powy ej trzech milimetrów stanowi zagro enie w ruchu drogowym. Podczas szybkiej jazdy statecznoœæ auta ulega znacznemu os³abieniu, a do ca³kowitej utraty przyczepnoœci. Z badañ stanu technicznego pojazdów wynika, e ponad 68 procent naprawianych samochodów wykazuje trwa³e odkszta³cenia kontrolnych punktów bazowych p³yty pod³ogowej, przekraczaj¹ce normy producenta. Nieprofesjonalna naprawa mo e byæ przyczyn¹ szybszego zu ycia eksploatacyjnego uk³adów zawieszenia oraz opon. Najbardziej niebezpieczna jest jednak nag³a utrata statecznoœci podczas jazdy, która - zdaniem specjalistów - jest bezpoœredni¹ przyczyn¹ wielu ciê kich wypadków drogowych. Wiêcej doœwiadczeñ wynikaj¹cych z przeprowadzania kompleksowych badañ stanu technicznego pojazdów maj¹ Udział pojazdów z usterkami w danej kategorii wiekowej 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 28% 36% 54% 66% 75% 80% 0-3 lat 4-5 lat 5-7 lat 8-9 lat lat lat 12

13 Wolny rynek, wolny warsztat Stan techniczny przebadanych samochodów w ramach akcji PIM. 23,5% poważne usterki (<13 mm) 44,9% usterki (<4-13 mm) 31,5% prawidłowy Odkształcenia płyty podłogowej. 31,6% odkształcenia >4 mm 68,4% odkształcenia <4mm Udział pojazdów z usterkami w danej kategorii wiekowej. W 24 procentach badanych pojazdów stwierdzono ponad czterokrotne przekroczenie wartoœci dopuszczalnej odchylenia charakterystycznych punktów p³yty pod³ogowej, co uznano za powa ne zagro enie dla bezpieczeñstwa w ruchu drogowym. Powinny one, zdaniem ekspertów, zostaæ natychmiast wycofane z eksploatacji. Ponad 68 procent samochodów wczeœniej naprawianych wykaza³o trwa³e odkszta³cenia punktów kontrolnych p³yty pod³ogowej. zagraniczne firmy ubezpieczeniowe i instytucje odpowiedzialne za wyceny samochodów. W Niemczech firma Dekra dokona³a analizy 37 milionów badañ rejestracyjnych, oceny 9 tysiêcy wypadków drogowych i wraz z policj¹, kontroli technicznej 9,5 tysi¹ca samochodów. Wyniki mog¹ zaskoczyæ wychwalaj¹cych niemieck¹ jakoœæ "über alles". W grupie samochodów licz¹cych sobie wiêcej ni 7 lat ponad po³owa ma usterki. Przypomnê, e ta w³aœnie grupa wiekowa dominuje na polskich drogach. Jest wiêc o co boje toczyæ. Dowód rzeczowy Wnioski, jakie wyci¹gniêto z akcji pomiarów p³yty pod³ogowej oraz analizy wielu wypadków s¹ jednoznaczne. W Polsce tak jak w wielu pañstwach Europy, miêdzy innymi w Austrii, Francji i Hiszpanii powinien zostaæ wprowadzony obowi¹zek czasowego zatrzymywania dowodów rejestracyjnych w³aœcicielom samochodów, które w wyniku wypadku drogowego zosta³y powa nie uszkodzone w obrêbie p³yty pod³ogowej. Obowi¹zek ten dotyczy³by tak e samochodów importowanych prywatnie. Oto przykład niefachowej naprawy. Po zderzeniu czołowym Poloneza Atu z roku 1997, auto miało 7 punktów przesuniętych o ponad 100 mm i 13 punktów przesuniętych o mm. Wiadomoœci 2% bez usterek 98% z usterkami W akcji "Zadbaj o w³asne bezpieczeñstwo" udzia³ wziê³o 97 serwisów wyposa onych w sprzêt naprawczy i pomiarowy, w których zbadano 893 samochody. Blisko 52 procent samochodów naprawianych przez w³aœcicieli w przypadkowym warsztacie wykaza- ³o deformacje p³yty pod³ogowej. S¹ to auta naprawiane na podstawie rozliczenia kosztorysowego ubezpieczyciela lub sprowadzone z zagranicy. Oko³o 15 procent samochodów naprawianych w autoryzowanych stacjach obs³ugi wykaza³o odchylenia punktów bazowych od norm ustalonych przez producenta. Miejsce naprawy samochodów, w których stwierdzono niezgodność punktów bazowych [powyżej 4mm]. 17,3% brak danych 15,5% nie naprawiane 15,5% ASO 51,7% naprawa we własnym zakresie Rodzaje usterek będących przyczyną wypadku. 37% ogumienie 37% hamulce Warunkiem zwrócenia dowodu rejestracyjnego i dopuszczenia do ruchu powinien byæ pozytywny wynik badania naprawionej p³yty pod³ogowej. Koszty takich badañ wynosz¹ce od 100 do 300 z³otych mog³yby zostaæ wliczone w koszty naprawy. Zdaniem ekspertów, zatrzymywaniem dowodów rejestracyjnych powinna zajmowaæ siê policja uczestnicz¹ca w oglêdzinach pojazdu na miejscu wypadku. W innych przypadkach ekspert sporz¹dzaj¹cy wycenê szkody zosta³by zobowi¹zany do przes³ania odpowiedniej adnotacji do w³aœciwego urzêdu celem zatrzymania dowodu. Z kompetencjami eksperta nie ma k³opotu, gorzej jest z wiedz¹ na ten temat policjantów. Ale i to nie jest przeszkod¹, albowiem firmy eksperckie we wspó³pracy z koncernami samochodowymi zadeklarowa³y pomoc w nieodp³atnym przeszkoleniu policjantów z zakresu kwalifikacji uszkodzeñ p³yty pod³ogowej. Przygotowa³: Tadeusz Go³¹bek 8% inne 18% podwozie 13

14 Wiadomoœci Wydarzenia w Inter Cars S.A. Teraz wygrywasz montując amortyzatory SACHS z 3-letnią gwarancją. Inter Cars S.A. od dnia 1 kwietnia 2003 roku rozpocz¹³ wielk¹ akcjê promocyjn¹ skierowan¹ do warsztatów mechanicznych i u ytkowników samochodów osobowych. Akcja zwi¹zana jest z zakupem przez firmê Inter Cars S.A amortyzatorów marki SACHS, co czyni z niej najwiêkszego i jednoczeœnie strategicznego partnera handlowego firmy SACHS Handel w Polsce. Ka dy warsztat samochodowy, który w okresie od do zakupi w sieci sprzeda y Inter Cars S.A. lub zamontuje 20 kompletów amortyzatorów firmy SACHS /przeznaczonych do samochodów osobowych/ ze specjaln¹ 3-letni¹ gwarancj¹, bêdzie móg³ wzi¹æ udzia³ w losowaniu atrakcyjnych nagród. Warsztaty montuj¹ce promocyjne amortyzatory otrzymuj¹ specjalne kupony konkursowe, które wezm¹ udzia³ w losowaniu. Ka de kolejne 20 zamontowanych kompletów amortyzatorów /40 szt./ i przekazaæ do najbli szej filii Inter Cars S.A. potwierdzenia ich monta u, aby otrzymaæ kupon konkursowy. Potwierdzenia monta u do³¹czane s¹ do ka dej karty gwarancyjnej. Ka de kolejne zamontowane 20 kompletów amortyzatorów to dalsze kupony konkursowe, które wezm¹ udzia³ w losowaniu nagród. Wype³nione kupony konkursowe w³aœciciele warsztatów mog¹ wysy³aæ do Centrali Inter Cars S.A. lub przekazaæ wyznaczonym osobom w ka dym z oddzia³ów firmy na terenie ca³ego kraju. Kupony konkursowe mo na tak e wrzuciæ osobiœcie do specjalnej urny, która wystawiona bêdzie w trakcie targów organizowanych przez Inter Cars S.A. w dniach r. na terenie Centrum Logistycznego firmy w Cz¹stkowie Mazowieckim ko³o Warszawy. Wówczas te odbêdzie siê wielki fina³ konkursu po³¹czony z losowaniem atrakcyjnych nagród. Nad jego prawid³owym przebiegiem czuwaæ bêdzie specjalna komisja. Nagrod¹ g³ówn¹ jest bon wartoœciowy na kwotê PLN, który zwyciêzca mo e zamieniæ na narzêdzia lub wysokiej klasy sprzêt warsztatowy. Pozosta³e nagrody to bony o wartoœciach PLN i PLN oraz 10 nagród pocieszenia o wartoœci 500 PLN ka da. Nagrody, na które wymieniæ bêdzie mo na bon premiowy, umieszczone bêd¹ w specjalnym Katalogu Nagród przygotowanym przez Inter Cars S.A. Katalogi bêd¹ dostêpne w ka dym oddziale firmy na terenie Polski oraz w trakcie targów. 14 Najwa niejsze w akcji jest jednak to, e wystarczy zamontowaæ 20 kompletów promocyjnych amortyzatorów SACHS aby wzi¹æ udzia³ w losowaniu bardzo atrakcyjnych nagród. Wygraæ mo e wiêc ka dy warsztat, który wymienia amortyzatory. Oczywiœcie wiêksza iloœæ zamontowanych amortyzatorów, to wiêksza liczba kuponów konkursowych, co zwiêksza szansê zdobycia nagrody. Ponadto organizatorzy konkursu przewidzieli równie niespodziankê. Losowanie nagród prowadzone bêdzie tak e wœród w³aœcicieli samochodów, którzy zakupili promocyjne amortyzatory w sieci sprzeda y Inter Cars S.A. i zamontowali je w warsztatach. W przypadku wylosowania kuponu nades³anego przez klienta, symboliczn¹ nagrodê dostanie równie warsztat, który zamontowa³ komplet amortyzatorów. Tak wiêc wygraæ mo na dwukrotnie. Pamiêtaæ nale y o nastêpuj¹cych zasadach konkursu: amortyzatory SACHS do samochodów osobowych z 3-letni¹ gwarancj¹ mo esz kupiæ tylko w sieci sprzeda y Inter Cars S.A. w okresie od do r. montuj¹c amortyzatory z 3-letni¹ gwarancj¹ zbieraj potwierdzenia monta u, które znajduj¹ siê wraz z kart¹ gwarancyjn¹. je eli uzbiera³eœ 20 potwierdzeñ monta u wymieñ je w najbli szej filii Inter Cars S.A. na kupon konkursowy. Pamiêtaj, e ka de kolejne 20 potwierdzeñ to kolejny kupon konkursowy. Posiadaj¹c wiêksz¹ liczbê kuponów konkursowych zwiêkszasz szansê zwyciêstwa. Mo esz wygraæ atrakcyjne nagrody. dok³adnie i czytelnie wype³nij kupon konkursowy i wrzuæ go do urny podczas targów Inter Cars S.A. w dniach w Cz¹stkowie Mazowieckim. je eli nie mo esz osobiœcie wrzuciæ kuponu, wyœlij go do 5 wrzeœnia 2003 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Inter Cars S.A. Dzia³ Marketingu i Reklamy Cz¹stków Maz. ul. Gdañska Czosnów lub przeka go wyznaczonej osobie w najbli szej filii Inter Cars S.A. je eli Twój kupon zostanie wylosowany, a Ty bêdziesz nieobecny w trakcie losowania zostaniesz poinformowany o nagrodzie telefonicznie lub listownie. mo esz wygraæ dodatkow¹ nagrodê, je eli Twój klient, który kupi³ promocyjne amortyzatory SACHS, zamontowa³ je w Twoim warsztacie i odes³a³ swój kupon do Inter Cars S.A. szczegó³owy regulamin konkursu mo esz znaleÿæ na stronie internetowej lub otrzymaæ w ka dym oddziale firmy na terenie kraju. yczymy wysokich wygranych!!!

15 Tylko w Inter Cars S.A. Promocja amortyzatorów SACHS - zysk dla wszystkich Inter Cars S.A. przez 3 lata gwarantuje bezpieczeñstwo Twoich klientów Wymieniaj¹c 20 kompletów amortyzatorów SACHS (40 szt.) wygrywasz atrakcyjne nagrody. 1 nagroda - bon premiowy o wartoœci PLN 2 nagroda - bon premiowy o wartoœci PLN 3 nagroda - bon premiowy o wartoœci PLN oraz 10 nagród pocieszenia o wartoœci 500 PLN Regulamin konkursu dostêpny we wszystkich filiach Inter Cars S.A. oraz w internecie na stronie: Promocja dotyczy wy³¹cznie amortyzatorów do samochodów osobowych i trwa w okresie od do Patronat akcji:

16 Wiadomoœci Informacje techniczne Nieprzyjemny zapach - jedź na przegląd klimatyzacji Powietrze, które wp³ywa do kabiny samochodu zawiera wiele py³ków roœlin, zarodników grzybów, bakterii, a tak e drobiny sadzy, gazy spalinowe, kurz i py³. Wszystkie te drobiny i substancje wraz ze skroplon¹ par¹ z powietrza osadzaj¹ siê na parowniku urz¹dzenia klimatyzacyjnego i ulegaj¹ powolnemu procesowi gnicia. Gdy osadów jest du o, ka de uruchomienie wentylacji i klimatyzacji powoduje pojawianie siê przykrego zapachu we wnêtrzu samochodu. Podra nienia dróg oddechowych kierowców pojazdów z klimatyzacj¹, wywo³ane s¹ gnij¹cymi na parowniku drobinami, a nie obni eniem temperatury we wnêtrzu kabiny. Dlatego tak wa ne jest odka anie parownika i wymiana filtra kabinowego. Dodatkowo zanieczyszczony filtr ogranicza wydajnoœæ uk³adu wentylacji i mo e uniemo liwiæ osuszenie zaparowanych szyb. Dla osób podatnych na alergie wywo³ywane py³kami roœlin czysty filtr i osuszone przez uk³ad klimatyzacji powietrze to jedyny warunek zachowania sprawnoœci podczas jazdy. Odka anie parownika, kontrola lub wymiana filtra kabinowego to podstawowe czynnoœci ka dego przegl¹du samochodowego urz¹dzenia klimatyzacyjnego. System klimatyzacji jest jednym z dodatkowych zespo³ów pojazdu i tak jak ca³y samochód musi byæ regularnie serwisowany. Systematyczna obs³uga eliminuje k³opoty i koszty zwi¹zane z nag³ymi naprawami. Brak serwisu bardzo czêsto prowadzi do powa nego uszkodzenia kompresora najdro szego elementu uk³adu klimatyzacji. Obs³uga klimatyzacji samochodowej Pracuj¹cy uk³ad klimatyzacji zu ywa siê jak ka dy mechanizm. Dlatego dla zapewnienia bezawaryjnej jego pracy, trzeba regularnie dokonywaæ kontroli najwa niejszych elementów uk³adu - sprê arki, skraplacza, parownika i zaworu rozprê nego (dyszy rozprê nej). Rurki aluminiowe i przewody elastyczne pêkaj¹ od drgañ jednostki napêdowej, uszczelki starzej¹ siê i sztywniej¹, co prowadzi do utraty szczelnoœci po³¹czeñ. Nieszczelnoœci powoduj¹ z kolei ulatnianie siê czynnika roboczego, co stopniowo obni a wydajnoœci klimatyzacji lub powoduje ca³kowite zaprzestanie jej dzia³ania. Z tego powodu zalecane jest przeprowadzanie corocznego kompleksowego przegl¹d ca³ej instalacji. Przegl¹d taki obejmuje sprawdzenie szczelnoœci wszystkich po³¹czeñ, kontrolê iloœci czynnika roboczego i oleju smaruj¹cego sprê arkê, usuniêcie zanieczyszczeñ ze skraplacza, kontrolê dzia³ania sprzêg³a kompresora, zaworu rozprê nego i czujników temperatury. Co dwa lata konieczne jest przep³ukanie ca³ego uk³adu azotem, wymiana czynnika roboczego i osuszacza. U ytkowanie klimatyzacji Temperatura wewn¹trz samochodu zapewniaj¹ca komfort w lecie to ok. 22 C. Lekarze zalecaj¹, aby nawet, gdy panuj¹ ekstremalne upa³y, ró nica temperatur miêdzy otoczeniem a wnêtrzem samochodu nie by³a wy sza ni 7 C. Zakres ten ochroni nas przed zbytnim och³odzeniem i szokiem termicznym po zakoñczeniu jazdy. Dla z³agodzenia tego efektu na krótko przed dotarciem do celu podró y dobrze jest wy³¹czyæ klimatyzacjê, by "przyzwyczaiæ" siê do warunków panuj¹cych poza pojazdem. Hella Sevice Partner W ostatnich latach liczba samochodów wyposa onych w klimatyzacjê szybko roœnie, w naturalny sposób tworzy siê popyt na specjalistyczne i fachowe us³ugi. Prawid³ow¹ obs³ugê klientów mo e zapewniæ tylko dobrze zorganizowana, zaopatrzona w wysokiej jakoœci czêœci i wsparcie techniczne placówka serwisowa. Bogaty asortyment wysokiej jakoœci czêœci zamiennych, specjalistyczne narzêdzia, wsparcie techniczne umo liwiaj¹ce kontrolê, konserwacjê lub naprawê ka dego urz¹dzenia klimatyzacyjnego pojazdu dowolnej marki oferuje znany producent motoryzacyjny Hella. Hella Polska proponuje warsztatom udzia³ w dzia³aj¹cej od 3 lat europejskiej sieci Hella Service Partner. Udzia³ w sieci i pos³ugiwaniem siê logiem licz¹cego siê producenta motoryzacyjnego umo liwi placówce serwisowej wzbogacenie, skierowanej do klientów, oferty o przynosz¹ce wysoki profit specjalistyczne us³ugi, wzmocnienie pozycji wobec konkurencji, podniesienie ogólnego poziomu technicznego. Osuszacz - jeden z najwa niejszych elementów uk³adu klimatyzacji. Pe³ni rolê filtra drobin metalu powstaj¹cych podczas pracy sprê arki, a przemieszczaj¹cych siê w uk³adzie wraz z czynnikiem roboczym i olejem. Drug¹ istotn¹ funkcj¹ tego elementu jest wychwytywanie wilgoci z czynnika roboczego. Niewielka iloœæ pary wodnej wewn¹trz uk³adu mo e spowodowaæ znaczne pogorszenie wydajnoœci systemu lub przerwanie jego pracy. Wymiana osuszacza jest konieczna co dwa lata lub co km przebiegu samochodu. Ze wzglêdu na materia³ higroskopijny znajduj¹cy siê w jego wnêtrzu, osuszacz w czasie sk³adowania musi mieæ zawsze szczelnie zamkniête koñcówki. Miejscem zbierania siê zarodników grzybów, bakterii, gnij¹cych py³ków roœlin jest parownik umieszczony w uk³adzie nawiewu powietrza do kabiny pojazdu. Odka anie parownika wewn¹trz kabiny polega na rozpyleniu preparatu antybakteryjnego w uk³adzie nawiewu powietrza do kabiny. Czynnoœæ tê u³atwia specjalna lanca z zaworem podaj¹cym preparat w strudze sprê onego powietrza, sprê one powietrze dodatkowo przedmuchuje ca³y uk³ad. 16

17

18

19 BOSCH radzi Bosch posiada w swej ofercie ponad 500 ró nych Sond Lambda. W Europie lansowany jest program podstawowy 50 sond lambda, które zapewniaj¹ 75% pokrycia rynku. Posiadamy zarówno sondy do zastosowañ samochodowych jak równie dla ciep³ownictwa, metalurgii oraz innych dziedzin zwi¹zanych z ochron¹ œrodowiska. Bosch nie poprzestaje na dotychczas oferowanej gamie produktów i aktualnym pokryciu rynku. Obecnie wprowadzamy program uniwersalnych sond lambda. W sk³ad tego programu wchodzi 7 czujników tlenu, zastêpuj¹cych pewn¹ iloœæ dotychczas stosowanych sond lambda Bosch, a co najwa niejsze daj¹cych równie mo liwoœæ zastêpowania sond lambda oferowanych przez konkurencyjnych producentów. Dziêki takiemu posuniêciu chcemy zwiêkszyæ pokrycie rynku do ponad 85%. Program ten lansowany jest jako uzupe³niaj¹cy. Mamy nadziejê, e w ten sposób uproœci siê system doboru sond do poszczególnych modeli aut oraz ulegnie zredukowaniu czêœæ kosztów zwi¹zanych z ich magazynowaniem i dystrybucj¹. W sk³ad programu wchodzi 7 sond: 1 sonda jednoprzewodowa (bez grza³ki) i 6 czujników wieloprzewodowych, posiadaj¹cych wewnêtrzne ogrzewanie. Numery referencyjne sond tego programu rozpoczynaj¹ siê od a na koñcu znajduje siê numer kolejny sondy w tym programie. Pozycjonowanie cenowe sond tego programu zosta³o ustalone na poziomie ok. 95% ceny dotychczas u ywanych sond. 7 nowo wprowadzanych czujników zastêpuje prawie 1400 sond lambda Bosch programu podstawowego. Pozwoli to naszym partnerom handlowym znacz¹co zwiêkszyæ dostêpnoœæ sond lambda Bosch w sklepach i warsztatach. Dobór zamiennika Bosch dla sondy innego producenta dokonuje siê poprzez dopasowanie do siebie odpowiednich kolorów przewodów. W sk³ad zestawu handlowego wchodziæ bêdzie: sonda lambda, uniwersalna z³¹czka oraz wielojêzyczna instrukcja monta u, w tym równie w jêzyku polskim. Uniwersalna z³¹czka jest wynalazkiem Boscha, jej proces patentowy jest ju na ukoñczeniu. Z³¹czka ta jest wodoszczelna, dopasowana do monta u w uk³adach 3- jak i 4-przewodowych. Nie bêdzie ona oferowana oddzielnie i mo na j¹ bêdzie nabyæ tylko w komplecie z sond¹. W zestawie takim nie ma wtyczki przy³¹czeniowej, któr¹ sonda ³¹czona jest z instalacj¹ auta. Wtyczka ta bêdzie pochodziæ z wymienianej, dotychczas u ywanej w pojeÿdzie sondy. Najwa niejszym argumentem przemawiaj¹cym za stosowaniem takiego sposobu ³¹czenia jest fakt, i nie u ywa siê wcale lutowania, które mog³oby niekorzystnie wp³yn¹æ na jakoœæ powietrza referencyjnego docieraj¹cego do sondy a tym samym niekorzystnie wp³ywaæ na pracê silnika i zu ycie paliwa. Opakowanie posiada opis w jêzyku polskim, naniesiony kod paskowy oraz system skróconej numeracji, gdzie ostatnia cyfra 10-cyfrowego numeru Bosch jest zarazem numerem skróconym czujnika. 19

20

BMW Financial Services Ubezpieczenia. Ubezpieczenie pojazdu. RadoϾ z jazdy

BMW Financial Services Ubezpieczenia. Ubezpieczenie pojazdu. Radoœæ z jazdy BMW Financial Services Ubezpieczenia Ubezpieczenie pojazdu Radoœæ z jazdy Rozwi¹zania dopasowane do Ciebie. Informacje o BMW Financial Services. Jako firma bêd¹ca integraln¹ czêœci¹ BMW Polska Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach?

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy masz niedosyt informacji niezbêdnych do tego, by mieæ pe³en komfort w podejmowaniu

Bardziej szczegółowo

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Portal Klimatyczny Ko³obrzeg www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Ko³obrzegu widz¹c koniecznoœæ zmiany wizerunku oraz funkcjonalnoœci turystycznej

Bardziej szczegółowo

Tom III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Tom III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Tom III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przeglądów okresowych i napraw samochodów osobowych naleŝących do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych

Bardziej szczegółowo

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy Agnieszka Miler Departament Rynku Pracy Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy W 2000 roku, zosta³o wprowadzone rozporz¹dzeniem Prezesa

Bardziej szczegółowo

1. emisja akcji o wartości 2 mln PLN w trybie oferty prywatnej

1. emisja akcji o wartości 2 mln PLN w trybie oferty prywatnej PROJEKT INWESTYCYJNY Nazwa projektu: Forma projektu: TEVOR 1. emisja akcji o wartości 2 mln PLN w trybie oferty prywatnej 2. wprowadzenie akcji do obrotu na rynku NewConnect Podmiot: PL Consulting sp.

Bardziej szczegółowo

Nasz kochany drogi BIK Nasz kochany drogi BIK

Nasz kochany drogi BIK Nasz kochany drogi BIK https://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/bankowosc/biuro-informacji-kredytowej-bik-koszty-za r Biznes Pulpit Debata Biuro Informacji Kredytowej jest jedyną w swoim rodzaju instytucją na polskim rynku

Bardziej szczegółowo

Pojazd podstawowy AT. łączników w automatycznych. Wymaganie to nie dotyczy następuj. łączników. w: - od akumulatora do układu zimnego startu i wyłą

Pojazd podstawowy AT. łączników w automatycznych. Wymaganie to nie dotyczy następuj. łączników. w: - od akumulatora do układu zimnego startu i wyłą POJAZD AT Średnice przewodów w powinny być na tyle duże, aby nie dochodziło o do ich przegrzewania. Przewody powinny być należycie izolowane. Wszystkie obwody elektryczne powinny być zabezpieczone za pomocą

Bardziej szczegółowo

Jacek Mrzyg³ód, Tomasz Rostkowski* Rozwi¹zania systemowe zarz¹dzania kapita³em ludzkim (zkl) w bran y energetycznej

Jacek Mrzyg³ód, Tomasz Rostkowski* Rozwi¹zania systemowe zarz¹dzania kapita³em ludzkim (zkl) w bran y energetycznej Komunikaty 99 Jacek Mrzyg³ód, Tomasz Rostkowski* Rozwi¹zania systemowe zarz¹dzania kapita³em ludzkim (zkl) w bran y energetycznej Artyku³ przedstawi skrócony raport z wyników badania popularnoœci rozwi¹zañ

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji: Promocja 1973 - od 43 lat produkujemy pompy.

Regulamin promocji: Promocja 1973 - od 43 lat produkujemy pompy. Regulamin promocji: Promocja 1973 - od 43 lat produkujemy pompy ciepła. Danfoss Poland Sp. z o.o. ul. Chrzanowska 5 05-825 Grodzisk Mazowiecki Tel: +48 22 755 07 00 Fax: +48 22 755 07 01 E-mail: info@danfoss.pl

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3

Zapytanie ofertowe nr 3 I. ZAMAWIAJĄCY STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH M. WAWRZONEK I SPÓŁKA s.c. ul. Kopernika 2 90-509 Łódź NIP: 727-104-57-16, REGON: 470944478 Zapytanie ofertowe nr 3 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

T.C. DĘBICA S.A. (1) Firma Oponiarska DĘBICA S.A. Wyniki finansowe 2007 r. i perspektywy 2008 r. Warszawa, 15 lutego 2008 r. T.C. DĘBICA S.A. (2) Executive summary Przychody ze sprzedaży w 2007 r. wyniosły

Bardziej szczegółowo

Ustawienie wózka w pojeździe komunikacji miejskiej - badania. Prawidłowe ustawienie

Ustawienie wózka w pojeździe komunikacji miejskiej - badania. Prawidłowe ustawienie Ustawienie wózka w pojeździe komunikacji miejskiej - badania Przodem do kierunku jazdy? Bokiem? Tyłem? Jak ustawić wózek, aby w razie awaryjnego hamowania dziecko było jak najbardziej bezpieczne? Na te

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta

REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta Stowarzyszenie Artystyczne Lustra z siedzibą w Gdyni zwane dalej Organizatorem, ogłasza otwarty Konkurs na utwór muzyczny, który będzie

Bardziej szczegółowo

a) Serwis BMW i MINI - Przedsiębiorstwo Handlowe Smorawiński i Spółka Wojciech

a) Serwis BMW i MINI - Przedsiębiorstwo Handlowe Smorawiński i Spółka Wojciech REGULAMIN USŁUGI DOOR TO DOOR Usługa realizowana jest przez Przedsiębiorstwo Handlowe Smorawiński i Spółka Wojciech Smorawiński i Andrzej Smorawiński spółkę jawną z siedzibą w Poznaniu, ul. Obornicka 235,

Bardziej szczegółowo

MotoFocus.pl - to nowoczesne rozwiązania w badaniach marketingowych

MotoFocus.pl - to nowoczesne rozwiązania w badaniach marketingowych MotoFocus.pl - dział badania rynku i opinii MotoFocus.pl jest polską firmą badawczą specjalizującą się w badaniach rynku motoryzacyjnego. Już od blisko 10 lat przeprowadzamy badania marketingowe oraz sondaże

Bardziej szczegółowo

Efektywna strategia sprzedaży

Efektywna strategia sprzedaży Efektywna strategia sprzedaży F irmy wciąż poszukują metod budowania przewagi rynkowej. Jednym z kluczowych obszarów takiej przewagi jest efektywne zarządzanie siłami sprzedaży. Jak pokazują wyniki badania

Bardziej szczegółowo

PROGRAMU PARTNERSKIEGO BERG SYSTEM

PROGRAMU PARTNERSKIEGO BERG SYSTEM Regulamin PROGRAMU PARTNERSKIEGO BERG SYSTEM 1. Organizatorem Programu Partnerskiego BERG SYSTEM" jest KONEKT Sp. z o.o. z siedzibą w: 15-532 Białystok, ul. Wiewiórcza 111; NIP 966 210 20 23; REGON 363632084;

Bardziej szczegółowo

Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy

Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy 1. ORGANIZATOR, CZAS TRWANIA AKCJI PROMOCYJNEJ, PROGRAM AKCJI 1.1 Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą Skuteczność

Bardziej szczegółowo

Regionalna Karta Du ej Rodziny

Regionalna Karta Du ej Rodziny Szanowni Pañstwo! Wspieranie rodziny jest jednym z priorytetów polityki spo³ecznej zarówno kraju, jak i województwa lubelskiego. To zadanie szczególnie istotne w obliczu zachodz¹cych procesów demograficznych

Bardziej szczegółowo

Lublin, 19.07.2013. Zapytanie ofertowe

Lublin, 19.07.2013. Zapytanie ofertowe Lublin, 19.07.2013 Zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy/dostawcy 1. Wartości niematerialne i prawne a) System zarządzania magazynem WMS Asseco SAFO, 2. usług informatycznych i technicznych związanych

Bardziej szczegółowo

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów revati.pl rozwi¹zania dla poligrafii Systemy do sprzeda y us³ug poligraficznych w internecie Drukarnia Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych Na 100% procent wiêcej klientów drukarnia drukarnia

Bardziej szczegółowo

Raport_Inter_2009_converted52:Layout 1 4/20/09 1:02 PM Page 18 Ubezpieczenia {

Raport_Inter_2009_converted52:Layout 1 4/20/09 1:02 PM Page 18 Ubezpieczenia { { Ubezpieczenia Klienci InterRisk SA Vienna Insurance Group to zarówno osoby fizyczne, jak firmy, przedsiębiorstwa i szkoły. Oferujemy im ponad 150 produktów ubezpieczeniowych. Nasze ubezpieczenia zapewniają

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

Zespó Szkó Samochodowych

Zespó Szkó Samochodowych Program sta owy w ramach projektu S t a i n w e s t y c j w p r z y s z o Zespó Szkó Samochodowych Rodzaj zaj : Sta e zawodowe dla uczniów Imi i nazwisko nauczyciela: Mariusz Rakowicz Liczba uczniów w

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania...

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania... Zawartość Instalacja... 1 Konfiguracja... 2 Uruchomienie i praca z raportem... 4 Metody wyszukiwania... 6 Prezentacja wyników... 7 Wycenianie... 9 Wstęp Narzędzie ściśle współpracujące z raportem: Moduł

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolska konferencja Świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków komunalnych. Oświetlenie publiczne. Kraków, 27 września 2010 r.

Ogólnopolska konferencja Świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków komunalnych. Oświetlenie publiczne. Kraków, 27 września 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków oraz postanowienia przekształconej dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków Ogólnopolska konferencja Świadectwa charakterystyki energetycznej

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY DR KENDY S.A.

RAPORT KWARTALNY DR KENDY S.A. RAPORT KWARTALNY DR KENDY S.A. ZA OKRES I KWARTAŁU 2011 ROKU od dnia 01-01-2011 roku do dnia 31-03-2011 roku Warszawa, 16 maja 2011 r. Raport kwartalny za 1 kwartał 2011 został przygotowany przez Emitenta

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r 1. ZAMAWIAJĄCY HYDROPRESS Wojciech Górzny ul. Rawska 19B, 82-300 Elbląg 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem Zamówienia jest przeprowadzenie usługi indywidualnego audytu

Bardziej szczegółowo

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę druku książek, nr postępowania

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Walnego Zebrania Członków z dnia 28 grudnia 2015 roku STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. EKSPERT Maciej Mrozek. dot.: realizacji zadań (zajęcia/materiały/badania) w ramach kursów PRAWO JAZDY KAT: B oraz SAFE&ECO-DRIVING

ZAPYTANIE OFERTOWE. EKSPERT Maciej Mrozek. dot.: realizacji zadań (zajęcia/materiały/badania) w ramach kursów PRAWO JAZDY KAT: B oraz SAFE&ECO-DRIVING ZAPYTANIE OFERTOWE EKSPERT Maciej Mrozek dot.: realizacji zadań (zajęcia/materiały/badania) w ramach kursów PRAWO JAZDY KAT: B oraz SAFE&ECO-DRIVING zapytanie dotyczy organizacji zajęć w ramach projektu:

Bardziej szczegółowo

Co kupić, a co sprzedać 2015-06-09 14:09:44

Co kupić, a co sprzedać 2015-06-09 14:09:44 Co kupić, a co sprzedać 2015-06-09 14:09:44 2 Austria jest krajem uprzemysłowionym, z małym rynkiem wewnętrznym, stąd też handel zagraniczny odgrywa ważną rolę w gospodarce narodowej. Do najważniejszych

Bardziej szczegółowo

Bielsko-Biała, dn. 10.02.2015 r. Numer zapytania: R36.1.089.2015. WAWRZASZEK ISS Sp. z o.o. ul. Leszczyńska 22 43-300 Bielsko-Biała ZAPYTANIE OFERTOWE

Bielsko-Biała, dn. 10.02.2015 r. Numer zapytania: R36.1.089.2015. WAWRZASZEK ISS Sp. z o.o. ul. Leszczyńska 22 43-300 Bielsko-Biała ZAPYTANIE OFERTOWE Bielsko-Biała, dn. 10.02.2015 r. Numer zapytania: R36.1.089.2015 WAWRZASZEK ISS Sp. z o.o. ul. Leszczyńska 22 43-300 Bielsko-Biała ZAPYTANIE OFERTOWE W związku realizacją projektu badawczo-rozwojowego

Bardziej szczegółowo

Informacje o firmie IMPULS-LEASING Polska Sp. z o.o.

Informacje o firmie IMPULS-LEASING Polska Sp. z o.o. Informacje o firmie IMPULS-LEASING Polska Sp. z o.o. Kim jesteśmy? IMPULS-LEASING Polska Sp. z o.o. wchodzi w skład międzynarodowej grupy finansowej IMPULS-LEASING International. Poza Polską do Holdingu

Bardziej szczegółowo

Maria Aluchna, Katedra Teorii Zarządzania, SGH

Maria Aluchna, Katedra Teorii Zarządzania, SGH Inter Cars S.A. Inter Cars SA jest największą spółką zajmującą się dystrybucją części zamiennych do samochodów osobowych i ciężarowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Asortyment części obejmuje

Bardziej szczegółowo

Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych

Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych Jesteś tu: Bossa.pl Kurs giełdowy - Część 10 Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych Kontrakt terminowy jest umową pomiędzy dwiema stronami, z których jedna zobowiązuje się do nabycia a druga do

Bardziej szczegółowo

*** Przeczytaj najpierw, ponieważ to WAŻNE: ***

*** Przeczytaj najpierw, ponieważ to WAŻNE: *** *** Przeczytaj najpierw, ponieważ to WAŻNE: Niniejszy materiał możesz dowolnie wykorzystywać. Możesz rozdawać go na swoim blogu, liście adresowej, gdzie tylko chcesz za darmo lub możesz go dołączyć, jako

Bardziej szczegółowo

Nieruchomości Komercyjne

Nieruchomości Komercyjne Nieruchomości Komercyjne To takie proste z Ober-Haus! Wiemy, że każdy klient jest inny, niezależnie od tego, czy jest to firma lokalna czy międzynarodowy koncern. Specjaliści Ober-Haus, w ponad 30 biurach

Bardziej szczegółowo

Załącznik Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na CZĘŚĆ II

Załącznik Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na CZĘŚĆ II Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na CZĘŚĆ II wyposażenie wraz z montażem i uruchomieniem stanowisk demonstracyjnych w Zespole Szkół Mechanicznych Załącznik Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia ilość Istotne

Bardziej szczegółowo

p o s t a n a w i a m

p o s t a n a w i a m ZARZĄDZENIE NR ON.0050.2447.2013.PS PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 7 CZERWCA 2013 R. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania karty Rodzina + oraz wzoru karty Rodzina

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu wiedzy o podatkach. Podatkowy zawrót głowy

Regulamin Konkursu wiedzy o podatkach. Podatkowy zawrót głowy Regulamin Konkursu wiedzy o podatkach Podatkowy zawrót głowy 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs przeprowadzony zostanie pod nazwą Podatkowy zawrót głowy (dalej: Konkurs). 2. Współorganizatorami Konkursu

Bardziej szczegółowo

European Payment Index 2013. Sytuacja gospodarcza w Europie na podstawie raportu Intrum Justitia

European Payment Index 2013. Sytuacja gospodarcza w Europie na podstawie raportu Intrum Justitia European Payment Index 2013 Sytuacja gospodarcza w Europie na podstawie raportu Intrum Justitia Ogólnie informacje o grupie Intrum Justitia Największa w Europie grupa specjalizująca się w windykacji oraz

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE AKADEMIA LIDERA HANDLU. I. Informacje Podstawowe:

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE AKADEMIA LIDERA HANDLU. I. Informacje Podstawowe: Załącznik nr 1 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE AKADEMIA LIDERA HANDLU Nazwa przedsiębiorstwa (pełna nazwa przedsiębiorstwa zgodna z dokumentem rejestrowym) Forma organizacyjna.. Imię i nazwisko

Bardziej szczegółowo

Poznań, 03 lutego 2015 r. DO-III.272.1.2015

Poznań, 03 lutego 2015 r. DO-III.272.1.2015 Poznań, 03 lutego 2015 r. DO-III.272.1.2015 Zapytanie ofertowe pn.: Opracowanie wzorów dokumentów elektronicznych (e-usług), przeznaczonych do umieszczenia na platformie epuap w ramach projektu e-um: elektronizacja

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r.

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Spis treści: 1. Wstęp... 3 2. Fundusze własne... 4 2.1 Informacje podstawowe... 4 2.2 Struktura funduszy własnych....5

Bardziej szczegółowo

Satysfakcja pracowników 2006

Satysfakcja pracowników 2006 Satysfakcja pracowników 2006 Raport z badania ilościowego Listopad 2006r. www.iibr.pl 1 Spis treści Cel i sposób realizacji badania...... 3 Podsumowanie wyników... 4 Wyniki badania... 7 1. Ogólny poziom

Bardziej szczegółowo

Drodzy Państwo, CAPITAL SERVICE Oferujemy kompleksowe wsparcie w prowadzeniu własnego biznesu.

Drodzy Państwo, CAPITAL SERVICE Oferujemy kompleksowe wsparcie w prowadzeniu własnego biznesu. Drodzy Państwo, CAPITAL SERVICE jest dynamicznie rozwijającą się instytucją finansową z wieloletnim doświadczeniem. Firma powstała w 1999 roku i posiada ponad 100 oddziałów pod marką KredytOK na terenie

Bardziej szczegółowo

Wytyczne Województwa Wielkopolskiego

Wytyczne Województwa Wielkopolskiego 5. Wytyczne Województwa Wielkopolskiego Projekt wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Bud etu Pañstwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Korzyści sklepu mobilnego. Błyskawiczne rozpoczęcie sprzedaży. Doskonała forma reklamy i budowania prestiżu. Łatwość adaptacji wyposażenia sklepu 1

Korzyści sklepu mobilnego. Błyskawiczne rozpoczęcie sprzedaży. Doskonała forma reklamy i budowania prestiżu. Łatwość adaptacji wyposażenia sklepu 1 Lambox Food Truck Korzyści sklepu mobilnego Błyskawiczne rozpoczęcie sprzedaży Doskonała forma reklamy i budowania prestiżu firmy Łatwość adaptacji wyposażenia sklepu 1 1 Zabudowa LAMBox LAMBox to jeden

Bardziej szczegółowo

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT Modele elektroniczne z cyfrowym panelem Czasowa regulacja próżni INSTRUKCJA OBSŁUGI, INSTALACJI I

Bardziej szczegółowo

MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH

MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH SKONCENTROWANA MOC Solidność i precyzja Wysokowydajne młoty hydrauliczne Terex, poszerzające wszechstronność koparko-ładowarek,

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 18 czerwca 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 W końcu marca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Czerwonej

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 4

Zapytanie ofertowe nr 4 Zapytanie ofertowe nr 4 Wrocław, dnia 22.10.2015 r. W związku z realizacją projektu Almas House in Poland dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014, Norweskiego Mechanizmu Finansowego

Bardziej szczegółowo

Stan prac w zakresie wdrożenia systemów operacyjnych: NCTS2, AIS/INTRASTAT, AES, AIS/ICS i AIS/IMPORT. Departament Ceł, Ministerstwo Finansów

Stan prac w zakresie wdrożenia systemów operacyjnych: NCTS2, AIS/INTRASTAT, AES, AIS/ICS i AIS/IMPORT. Departament Ceł, Ministerstwo Finansów Stan prac w zakresie wdrożenia systemów operacyjnych: NCTS2, AIS/INTRASTAT, AES, AIS/ICS i AIS/IMPORT Departament Ceł, Ministerstwo Finansów Usługa e-tranzyt System NCTS 2 Aktualny stan wdrożenia Ogólnopolskie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI 5 LAT GWARANCJI NA URZADZENIA MARKI WHIRLPOOL. Promocja obowiązuje w terminie : od 1 lipca 2014 roku do 30 września 2014 roku.

REGULAMIN PROMOCJI 5 LAT GWARANCJI NA URZADZENIA MARKI WHIRLPOOL. Promocja obowiązuje w terminie : od 1 lipca 2014 roku do 30 września 2014 roku. REGULAMIN PROMOCJI 5 LAT GWARANCJI NA URZADZENIA MARKI WHIRLPOOL 1 Organizatorem Promocji pod nazwą 5 LAT GWARANCJI NA URZADZENIA MARKI WHIRLPOOL zwanej w dalszej części niniejszego Regulaminu Promocją,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ REKRUTACYJNY DO PROJEKTU OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ SUKCES

FORMULARZ REKRUTACYJNY DO PROJEKTU OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ SUKCES FORMULARZ REKRUTACYJNY DO PROJEKTU OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ SUKCES Strona 1 realizowanego przez Centrum Edukacji i Kultury ZENIT - Ryszard Girczyc w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji

Bardziej szczegółowo

STOISKA - spis treœci STOISKA stoiska PROMOCYJNE stoiska SPRZEDA OWE stoiska TARGOWE stoiska SKLEPOWE / zabudowy

STOISKA - spis treœci STOISKA stoiska PROMOCYJNE stoiska SPRZEDA OWE stoiska TARGOWE stoiska SKLEPOWE / zabudowy biuro@omegasystem.pl STOISKA - spis treœci STOISKA stoiska PROMOCYJNE stoiska SPRZEDA OWE stoiska TARGOWE stoiska SKLEPOWE / zabudowy 2 3 4 5 6 biuro@omegasystem.pl STOISKA Œwiadczymy kompleksowe us³ugi

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Rady Nadzorczej KERDOS GROUP Spółka Akcyjna

Sprawozdanie Rady Nadzorczej KERDOS GROUP Spółka Akcyjna Sprawozdanie Rady Nadzorczej KERDOS GROUP Spółka Akcyjna z oceny sprawozdania Zarządu z działalności KERDOS GROUP S.A. w roku obrotowym obejmującym okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. oraz sprawozdania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW 1. Zawody III stopnia trwają 150 min. 2. Arkusz egzaminacyjny składa się z 2 pytań otwartych o charakterze problemowym, 1 pytania opisowego i 1 mini testu składającego

Bardziej szczegółowo

ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ

ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/12/8058/982 Cena netto 599,00 zł Cena brutto 599,00 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena brutto

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO KAMPANII INFORMACYJNEJ PORZUCONE-NIEPEŁNOSPRAWNE pt. Mój niepełnosprawny Przyjaciel

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO KAMPANII INFORMACYJNEJ PORZUCONE-NIEPEŁNOSPRAWNE pt. Mój niepełnosprawny Przyjaciel REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO KAMPANII INFORMACYJNEJ PORZUCONE-NIEPEŁNOSPRAWNE pt. Mój niepełnosprawny Przyjaciel 1 Organizator Konkursu 1. Organizatorem konkursu plastycznego pt. Mój niepełnosprawny

Bardziej szczegółowo

Normy szansą dla małych przedsiębiorstw. Skutki biznesowe wdrożenia norm z zakresu bezpieczeństwa w małych firmach studium przypadków

Normy szansą dla małych przedsiębiorstw. Skutki biznesowe wdrożenia norm z zakresu bezpieczeństwa w małych firmach studium przypadków IV Ogólnopolska Konferencja Normalizacja w Szkole Temat wiodący Normy wyrównują szanse Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego Łódź, ul. Kopcińskiego 29 Normy szansą dla małych

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I. Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I 1. 2. 3. 1. 1 Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I, zwane dalej OWU, stosuje siê w umowach ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I zawieranych przez

Bardziej szczegółowo

KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO

KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO Stowarzyszenie Unia Nadwarciańska ogłasza konkurs na logo. Regulamin konkursu: I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Regulamin określa: cele konkursu, warunki uczestnictwa w konkursie,

Bardziej szczegółowo

Program Internet Start Up. WejdŸ do gry. Autor Programu. Partner Programu

Program Internet Start Up. WejdŸ do gry. Autor Programu. Partner Programu Program Internet Start Up WejdŸ do gry Autor Programu Partner Programu Program doradztwa prawnego Kancelarii Wierzbowski Eversheds dla projektów zwi¹zanych z internetem i nowymi technologiami www.internetstartup.pl

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 września 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I półroczu 2014 r. 1 W końcu czerwca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 7.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 7. Warszawa: Organizacja cyklu wyjazdów informacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO WM) w roku 2010 Numer ogłoszenia: 34595-2010; data zamieszczenia: 19.02.2010

Bardziej szczegółowo

Sprawa numer: BAK.WZP.230.2.2015.34 Warszawa, dnia 27 lipca 2015 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Sprawa numer: BAK.WZP.230.2.2015.34 Warszawa, dnia 27 lipca 2015 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Sprawa numer: BAK.WZP.230.2.2015.34 Warszawa, dnia 27 lipca 2015 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 1. Zamawiający: Skarb Państwa - Urząd Komunikacji Elektronicznej ul. Kasprzaka 18/20 01-211 Warszawa 2.

Bardziej szczegółowo

Katowice, dnia 29 wrzeœnia 2006 r. Nr 15 ZARZ DZENIE PREZESA WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO

Katowice, dnia 29 wrzeœnia 2006 r. Nr 15 ZARZ DZENIE PREZESA WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO DZIENNIK URZÊDOWY WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO Katowice, dnia 29 wrzeœnia 2006 r. Nr 15 TREŒÆ: Poz.: ZARZ DZENIE PREZESA WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO 81 nr 6 z dnia 29 sierpnia 2006 r. zmieniaj¹ce zarz¹dzenie

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE I PLAN ROZWOJU

WYNIKI FINANSOWE I PLAN ROZWOJU WYNIKI FINANSOWE I PLAN ROZWOJU Spis treści Informacje wstępne Informacje o Spółce i ofercie Dane finansowe Realizacja prognozy finansowej 2015/16 Kierunki rozwoju ViDiS S.A. Polityka dywidendowa 2 Wstęp

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU NR 8 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU NR 8 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO Aneks nr 8 do Prospektu Emisyjnego Cyfrowy Polsat S.A. KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO PLAC POWSTAÑCÓW WARSZAWY 1, 00-950 WARSZAWA WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU NR 8 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO zatwierdzonego

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.)

BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.) BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.) I. INFORMACJE OGÓLNE Pełna nazwa Wnioskodawcy/Imię i nazwisko II. OPIS DZIAŁALNOŚCI I PRZEDSIĘWZIĘCIA 1. KRÓTKI OPIS PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII Żniwa Piwa 2014. 1.1. Loteria promocyjna (dalej zwana Loterią") prowadzona jest pod nazwą Żniwa Piwa 2014

REGULAMIN LOTERII Żniwa Piwa 2014. 1.1. Loteria promocyjna (dalej zwana Loterią) prowadzona jest pod nazwą Żniwa Piwa 2014 REGULAMIN LOTERII Żniwa Piwa 2014 1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA LOTERII 1.1. Loteria promocyjna (dalej zwana Loterią") prowadzona jest pod nazwą Żniwa Piwa 2014 1.2. Organizatorem Loterii jest: Carlsberg

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów I. Postanowienia ogólne 1.Cel PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO w Urzędzie Gminy Mściwojów Przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego ma na celu: Załącznik A Zarządzenia oceny ryzyka zawodowego monitorowanie

Bardziej szczegółowo

Katalog elementów 2010 2010

Katalog elementów 2010 2010 Katalog elementów 2010 2010 Firma GET jest firm¹ dostarczaj¹c¹ profesjonalny sprzêt budowlany najwy szej jakoœci. Dzia³amy na rynku europejskim od 2004. W tym czasie nie tylko stworzyliœmy trzy linie rusztowañ

Bardziej szczegółowo

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które Oddział Powiatowy ZNP w Gostyninie Uprawnienia emerytalne nauczycieli po 1 stycznia 2013r. W związku napływającymi pytaniami od nauczycieli do Oddziału Powiatowego ZNP w Gostyninie w sprawie uprawnień

Bardziej szczegółowo

BIUR I LABORATORIÓW PRACOWNIKÓW W POLSCE W POLSCE GLOBALNY SERWIS W 140 KRAJACH LOKALNA WIEDZA OD 1878 NA ŚWIECIE OD 1929 W POLSCE

BIUR I LABORATORIÓW PRACOWNIKÓW W POLSCE W POLSCE GLOBALNY SERWIS W 140 KRAJACH LOKALNA WIEDZA OD 1878 NA ŚWIECIE OD 1929 W POLSCE 80 000 PRACOWNIKÓW 500 W POLSCE OD 1878 NA ŚWIECIE OD 1929 W POLSCE 1 650 BIUR I LABORATORIÓW 30 W POLSCE GLOBALNY SERWIS W 140 KRAJACH LOKALNA WIEDZA 1 SGS Systems & Services Certification Projekty wg

Bardziej szczegółowo

wêgiel 19 28 38 48 59 70 79 88 drewno 15 21 28 36 44 52 60 68

wêgiel 19 28 38 48 59 70 79 88 drewno 15 21 28 36 44 52 60 68 wêgiel drewno 19 28 38 48 59 70 79 88 15 21 28 36 44 52 60 68 Kocio³ SOLID EKO jest eliwnym, automatycznym kot³em na paliwa sta³e wyposa onym w dodatkowe rusztowe palenisko sta³e do spalania drewna kawa³kowego,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

IMPRODEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa Ul. Orzeszkowej 15 43-502 Czechowice-Dziedzice

IMPRODEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa Ul. Orzeszkowej 15 43-502 Czechowice-Dziedzice Czechowice-Dziedzice, dnia 7.03.2016. IMPRODEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8/I3.2/2015 W związku z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 wzór Formularza Oferty FORMULARZ OFERTY

Załącznik nr 1 wzór Formularza Oferty FORMULARZ OFERTY Załącznik nr 1 wzór Formularza Oferty FORMULARZ OFERTY w ramach postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie: Modernizacji zblokowanego urządzenia

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU Warszawa 27 lutego 2007 SKONSOLIDOWANE RACHUNKI ZYSKÓW I STRAT

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1 Warszawa, 26 czerwca 2012 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1 W końcu 2011 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowały 484 fundusze inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych Data publikacji 2016-04-29 Rodzaj zamówienia Tryb zamówienia

Bardziej szczegółowo

newss.pl Expander: Bilans kredytów we frankach

newss.pl Expander: Bilans kredytów we frankach Listopadowi kredytobiorcy mogą już cieszyć się spadkiem raty, najwięcej tracą osoby, które zadłużyły się w sierpniu 2008 r. Rata kredytu we frankach na kwotę 300 tys. zł zaciągniętego w sierpniu 2008 r.

Bardziej szczegółowo

Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami

Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami Cechy: Kolorowy i intuicyjny wyœwietlacz LCD Czujnik wysokiej jakoœci Inteligentne rozpoznawanie przeszkód Przedni i tylni system wykrywania

Bardziej szczegółowo

zaprasza do składania ofert na zakup samochodu dostawczego na potrzeby tworzonego przedszkola i do innych usług.

zaprasza do składania ofert na zakup samochodu dostawczego na potrzeby tworzonego przedszkola i do innych usług. Lubań dn. 25.07.2011 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na projekt współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA SERWISOWA. Wprowadzenie nowego filtra paliwa PN 874060 w silnikach ROTAX typ 912 is oraz 912 is Sport OPCJONALNY

INSTRUKCJA SERWISOWA. Wprowadzenie nowego filtra paliwa PN 874060 w silnikach ROTAX typ 912 is oraz 912 is Sport OPCJONALNY Wprowadzenie nowego filtra paliwa PN 874060 w silnikach ROTAX typ 912 is oraz 912 is Sport ATA System: Układ paliwowy OPCJONALNY 1) Zastosowanie Aby osiągnąć zadowalające efekty, procedury zawarte w niniejszym

Bardziej szczegółowo

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie Filia w Nowym Dworze Mazowieckim

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie Filia w Nowym Dworze Mazowieckim K o n k u r s WYDAJEMY WŁASNĄ KSIĄŻKĘ I GAZETĘ O Baśce Murmańskiej ó s m a e d y c j a 2012/2013 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie Filia w Nowym Dworze Mazowieckim

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY za pierwszy kwartał 2012 r. Wrocław, 11 maj 2012 roku

RAPORT KWARTALNY za pierwszy kwartał 2012 r. Wrocław, 11 maj 2012 roku RAPORT KWARTALNY za pierwszy kwartał 2012 r. Wrocław, 11 maj 2012 roku SPIS TREŚCI: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 3 2. WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT... 4 WYKRES 1.

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM TECHNOLOGII NAPRAW WERYFIKACJA TULEJI CYLINDROWYCH SILNIKA SPALINOWEGO

LABORATORIUM TECHNOLOGII NAPRAW WERYFIKACJA TULEJI CYLINDROWYCH SILNIKA SPALINOWEGO LABORATORIUM TECHNOLOGII NAPRAW WERYFIKACJA TULEJI CYLINDROWYCH SILNIKA SPALINOWEGO 2 1. Cel ćwiczenia : Dokonać pomiaru zuŝycia tulei cylindrowej (cylindra) W wyniku opanowania treści ćwiczenia student

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na Logo Stowarzyszenia Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła

Regulamin konkursu na Logo Stowarzyszenia Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła Regulamin konkursu na Logo Stowarzyszenia Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła I Organizator konkursu: Stowarzyszenie Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła, z siedzibą w Jaworze, ul. Wrocławska 30 a, 59-400 Jawor.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl Braniewo: Pełnienie funkcji Koordynatora Projektu Priorytet: IX Rozwój wykształcenia

Bardziej szczegółowo

Za cznik Nr 1 do zapytania ofertowego OFERTA. z dnia. Nazwa i siedziba Wykonawcy. telefon... NIP... REGON...

Za cznik Nr 1 do zapytania ofertowego OFERTA. z dnia. Nazwa i siedziba Wykonawcy. telefon... NIP... REGON... Za cznik Nr 1 do zapytania ofertowego... (nazwa i adres Wykonawcy) Nazwa i siedziba Wykonawcy OFERTA z dnia telefon... fax...e-mail:...@... NIP... REGON... Osoba/osoby reprezentuj ce Wykonawc :... I. Nawi

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 144/2015 Wójta Gminy Tczew z dnia 27.08.2015 r.

Zarządzenie Nr 144/2015 Wójta Gminy Tczew z dnia 27.08.2015 r. Zarządzenie Nr 144/2015 Wójta Gminy Tczew z dnia 27.08.2015 r. Tczew. w sprawie wprowadzenia zasad utrzymania placów zabaw stanowiących własność Gminy Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Kurs Stylizacji z Agata Meble

Regulamin konkursu Kurs Stylizacji z Agata Meble Regulamin konkursu Kurs Stylizacji z Agata Meble I Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady konkursu (zwanego dalej konkursem ), przeprowadzanego na łamach miesięcznika M jak Mieszkanie w terminie

Bardziej szczegółowo