TEKST JEDNOLITY PLANU DZIAŁANIA SYSTEMU PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE DLA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TEKST JEDNOLITY PLANU DZIAŁANIA SYSTEMU PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE DLA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO"

Transkrypt

1 TEKST JEDNOLITY PLANU DZIAŁANIA SYSTEMU PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE DLA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia czerwca r.

2 Tekst jednolity Planu Działania Systemu Państwowe dla Województwa Łódzkiego opracowany na podstawie: Ratownictwo Medyczne Planu Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla Województwa Łódzkiego zatwierdzonego przez Ministra Zdrowia w dniu marca r., Aneksu Nr zatwierdzonego przez Ministra Zdrowia w dniu lipca r., Aneksu Nr zatwierdzonego przez Ministra Zdrowia w dniu grudnia r., Aneksu Nr zatwierdzonego przez Ministra Zdrowia w dniu maja r., Aneksu Nr zatwierdzonego przez Ministra Zdrowia w dniu czerwca r., Aneksu Nr zatwierdzonego przez Ministra Zdrowia w dniu października r. z zastrzeżeniami zawartymi w piśmie znak MZOKRRM797/DS/, Aneksu Nr 6 zatwierdzonego przez Ministra Zdrowia w dniu stycznia r., Aneksu Nr 7 zatwierdzonego przez Ministra Zdrowia w dniu czerwca r. z zastrzeżeniami zawartymi w piśmie znak MZOKRRM7986/DS/.

3 Spis treści I. CHARAKTERYSTYKA POTENCJALNYCH ZAGROŻEŃ DLA ŻYCIA I ZDROWIA.... Sieć komunikacyjna /krótka charakterystyka ogólna i mapy/.... Struktura urbanistyki, ze szczególnym uwzględnieniem zakładów zwiększonego ryzyka i zakładów dużego ryzyka:... a) krótka charakterystyka ogólna... b) opis zagrożeń i miejsc szczególnie niebezpiecznych.... Struktura demograficzna:... a) krótka charakterystyka ogólna w układzie powiatowym (struktura zaludnienia, ludność według płci i wieku, gęstość zaludnienia, czasowe skupiska ludzkie, itp)... b) opis szczególnych zagrożeń.... Liczba wyjazdów zespołów ratownictwa medycznego na obszarze województwa:... a) krótka charakterystyka ogólna, czasy dotarcia... b) tabele i sporządzone w aplikacji umożliwiającej dokonywanie obliczeń w formie tabelarycznej... TABELA Wyjazdy zespołów ratownictwa medycznego w roku... TABELA Wyjazdy zespołów ratownictwa medycznego w roku.... Liczba wylotów lotniczych zespołów ratownictwa medycznego na obszarze województwa:... a) krótka charakterystyka ogólna, czasy dotarcia... b) tabele i sporządzone w aplikacji umożliwiającej dokonywanie obliczeń w formie tabelarycznej... TABELA Wyloty lotniczych zespołów ratownictwa medycznego w roku... TABELA Wyloty lotniczych zespołów ratownictwa medycznego w roku Hospitalizacje osób w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego:... a) krótka charakterystyka ogólna... b) tabele i 6 sporządzone w aplikacji umożliwiającej dokonywanie obliczeń w formie tabelarycznej... TABELA Liczba przyjęć pacjentów w szpitalnym oddziale ratunkowym w roku... TABELA 6 Liczba przyjęć pacjentów w izbie przyjęć w roku Inne zagrożenia... II. INFORMACJE O LICZBIE I ROZMIESZCZENIU NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA JEDNOSTEK SYSTEMU ORAZ CENTRÓW URAZOWYCH, JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH SZPIALI WYSPECJALIZOWANYCH W ZAKRESIE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH NIEZBĘDNYCH DLA RATOWNICTWA MEDYCZNEGO I INNE (stan na dzień.. r.)....zespoły ratownictwa medycznego liczba, rodzaje, rejony operacyjne, obszary działania, dysponenci tabele 7, 8 i 9 sporządzone w aplikacji umożliwiającej dokonywanie obliczeń w formie tabelarycznej... TABELA 7 Rejony operacyjne i miejsca stacjonowania zespołów ratownictwa medycznego... TABELA 8 Zespoły ratownictwa medycznego włączone do Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne stan na dzień stycznia r... TABELA 9 Dodatkowe zespoły ratownictwa medycznego stan na dzień grudnia r.... Szpitalne oddziały ratunkowe liczba, rozmieszczenie, struktura organizacyjna tabela sporządzona w aplikacji umożliwiającej dokonywanie obliczeń w formie tabelarycznej... TABELA Szpitalne oddziały ratunkowe stan na dzień grudnia r.... Centrum urazowe rozmieszczenie, struktura organizacyjna, liczba pacjentów urazowych tabela sporządzona w aplikacji umożliwiającej dokonywanie obliczeń w formie tabelarycznej... TABELA Centra urazowe stan na dzień grudnia r.... Jednostki organizacyjne szpitali wyspecjalizowane w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego liczba, rozmieszczenie, ze wskazaniem liczby łóżek tabela sporządzona w aplikacji umożliwiającej dokonywanie obliczeń w formie tabelarycznej... TABELA Jednostki organizacyjne szpitala wyspecjalizowane w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego.... Liczba i rozmieszczenie szpitali w poszczególnych powiatach, wraz z profilem oddziałów oraz

4 liczbą łóżek stałych i gotowych do rozwinięcia Organizacja systemu powiadamiania o stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego, w szczególności:... a) nazwa miejscowości, w której zlokalizowane jest wojewódzkie centrum powiadamiania ratunkowego oraz teren obsługiwany przez to centrum... b) nazwa miejscowości, w której zlokalizowane jest centrum powiadamiania ratunkowego oraz teren obsługiwany przez to centrum... c) struktura i organizacja systemów teleinformatycznych wykorzystywanych na potrzeby systemu powiadamiania o stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego, w szczególności funkcjonowanie numerów alarmowych 999 i... d) organizacja i procedury koordynacji działań jednostek systemu... e) stanowiska dyspozytorów medycznych lokalizacja, liczba dyspozytorów medycznych i ich stanowisk, liczba dysponowanych zespołów ratownictwa medycznego ze wskazaniem łącznego ich obszaru działania Sposób współpracy wojewody i dysponentów jednostek systemu, o których mowa w art. ust. ustawy, z organami administracji publicznej i jednostkami systemu z innych województw, w szczególności informacje o:... a) procedurach współpracy... b) kompetencjach i trybie podejmowanych działań... c) obiegu i wymianie informacji... d) liczbie i rozmieszczeniu jednostek systemu wzdłuż wojewódzkich granic administracyjnych ze wskazaniem danych kontaktowych stanowisk dyspozytorów medycznych i lekarzy koordynatorów ratownictwa medycznego Współpraca jednostek systemu, z jednostkami współpracującymi z systemem, o których mowa w art. ustawy, w szczególności informacje dotyczące:... a) procedury współpracy... b) organizacji wspólnych ćwiczeń oraz analizy działań ratowniczych, procedur powiadamiania, dysponowania i koordynowania działań ratowniczych w przypadku zdarzeń pojedynczych, mnogich i masowych oraz zdarzeń powodujących stan nagłego zagrożenia zdrowotnego znacznej liczby osób c) kompetencjach i trybie podejmowanych działań... d) obiegu i wymianie informacji Jednostki współpracujące z systemem, o których mowa w art, w poszczególnych powiatach, z określeniem:... a) liczby ratowników posiadających ważne zaświadczenie o ukończeniu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskaniu tytułu ratownika... b) maksymalnego czasu osiągnięcia pełnej gotowości do współpracy z jednostkami systemu, o których mowa w art. ust., rozumianego jako czas liczony od momentu przyjęcia zgłoszenia o zdarzeniu przez dyspozytora stanowiska kierowania Państwowej Straży Pożarnej do momentu wyjazdu jednostki współpracującej z systemem z miejsca stacjonowania... c) wyposażenia niezbędnego do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz środków łączności i środków transportu.... Informacje na temat zatwierdzonych przez wojewodę kursów w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy, w szczególności wskazanie danych identyfikujących podmiot prowadzący kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy (nazwa, adres i telefon kontaktowy).... Informacja na temat personelu pracującego w jednostkach systemu bez względu na formę prawną zatrudnienia (umowa o pracę, umowy cywilnoprawne) tabela sporządzona w aplikacji umożliwiającej dokonywanie obliczeń w formie tabelarycznej.... TABELA Personel pracujący w jednostkach systemu (SOR szpitalne oddziały ratunkowe, ZRM zespoły ratownictwa medycznego, LZRM lotnicze zespoły ratownictwa medycznego) stan na dzień grudnia r... III. KALKULACJA KOSZTÓW DZIAŁALNOŚCI ZESPOŁÓW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO IV. PLANOWANE NA LATA NASTĘPNE NOWE JEDNOSTKI SYSTEMU PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE... V. UWAGI I WNIOSKI...

5 I. CHARAKTERYSTYKA POTENCJALNYCH ZAGROŻEŃ DLA ŻYCIA I ZDROWIA. Sieć komunikacyjna: a) krótka charakterystyka ogólna b) mapy Województwo łódzkie znajduje się na skrzyżowaniu ważnych dla kraju połączeń drogowych i magistral kolejowych głównych kierunków tranzytowych z zachodu na wschód i z południa na północ Europy. Program budowy łódzkiego węzła komunikacyjnego łączącego autostrady A i A (Węzeł Stryków II) wpływa na atrakcyjność województwa w oczach potencjalnych inwestorów. Dzięki realizacji tych planów Łódź, a co za tym idzie woj. łódzkie, stanie się centrum komunikacyjnym (największym w skali kraju)

6 łączącym trasy biegnące z północy na południe (z Gdańska do Rzymu i Stambułu) i ze wschodu na zachód Europy (z Moskwy do Paryża, z Lizbony do St. Petersburga). Przez teren województwa łódzkiego przebiegać będą dwa najważniejsze korytarze transportowe sieci Trans European Networks (TEN) wynikające z europejskiej koncepcji integracji przestrzennej tj. korytarz II (BerlinWarszawa Moskwa) i VI (SkandynawiaBałkany). Skrzyżowanie to stanowić będzie największy węzeł drogowy w Polsce, a niewykluczone, że jeden z największych w Europie. Łączna długość autostrad na terenie woj. łódzkiego po ich wybudowaniu wynosić będzie 78 km. Tak więc skrzyżowanie autostrad A z autostradą A stworzy największy węzeł komunikacyjny w skali kraju. Układ komunikacyjny, jaki stworzą przedmiotowe autostrady przedstawia zamieszczony plan sytuacyjny. W 6 r. oddano do użytku odcinek autostrady Dąbie Stryków, a w I półroczu r. odcinek autostrady A Stryków Warszawa o długości w woj. łódzkim km. Ponadto w lipcu roku oddano do użytku odcinek trasy szybkiego ruchu S od Dobronia (droga krajowa E ) do ul. Pabianickiej w Łodzi (zjazd obok Centrum Handlowego PORT ŁÓDŹ). W najbliższym czasie planowane jest oddanie nw. odcinków autostrad:. Autostrada A Gdańsk Łódź Katowice (69 km) ze skrzyżowaniem obu Autostrad pod Strykowem k/łodzi, z odpowiednimi zjazdami i wjazdami na te arterie oraz należytym powiązaniem dróg głównych i wiodących ulic w Łodzi z tymi autostradami.. Droga szybkiego ruchu S8 ( km) od Wieruszowa do Rzgowa (z węzłami obok miast: Złoczew, Sieradz, Zduńska Wola, Łask i Pabianice) wraz z połączeniem z Autostradą A.

7 W najbliższym czasie podjęte będą prace przy budowie zachodniej obwodnicy miasta Łodzi trasy S (łącznie 7 km), która połączy trasę S8 i autostradę A od węzła Lotnisko im. Władysława Reymonta (Lublinek) do węzła Emilia k/ Zgierza. Zakończenie prac przewidywane jest na koniec r. Przez teren województwa łódzkiego przebiega dróg o znaczeniu krajowym, wojewódzkie oraz drogi lokalne, po których przewozi się materiały niebezpieczne. Łącznie w skali roku przewozi się ponad, mln ton substancji niebezpiecznych. Za szczególnie zagrożone trasy drogowe uznaje się: droga krajowa nr północ południe. Na terenie województwa łódzkiego biegnie przez aglomeracje miejskie jak: Krośniewice, Łęczyca, Zgierz, Łódź z łącznym rocznym przewozem 8 t materiałów niebezpiecznych w tym ługi, kwasy, gazy, oleje, paliwa itp. droga krajowa nr wschód zachód. Na terenie województwa łódzkiego biegnie przez aglomeracje miejskie jak: Krośniewice, Kutno, Łowicz, z łącznym rocznym przewozem t materiałów niebezpiecznych w tym kwasy, gazy, oleje, paliwa itp. droga krajowa nr 8 z trasą przebiegu zachód wschód, przez teren województwa łódzkiego, przez aglomeracje miejskie jak: Wieruszów, Wieluń, Bełchatów, Piotrków Trybunalski, Rawa Mazowiecka, z łącznym rocznym przewozem t materiałów niebezpiecznych w tym gazy, paliwa, materiały promieniotwórcze, tlenki, itp. droga krajowa nr przebiegająca przez miejscowości: Łódź, Pabianice, Łask, Zduńska Wola, Sieradz, Złoczew, Lututów, po której przewozi się rocznie ok. t materiałów niebezpiecznych jak: gaz propanbutan, oraz paliwa silnikowe, droga krajowa nr 7 przebiegająca przez Łowicz, Głowno, Łódź z rocznym przewozem materiałów ropopochodnych w ilości t rocznie, droga wojewódzka nr 76 przebiegająca przez Brzeziny, Koluszki, Piotrków Trybunalski po której przewozi się ok. t paliw, oraz ok. 6 t gazów technicznych w tym chlor (jednorazowo), droga wojewódzka nr 7 przebiegająca przez Łódź, Szadek, Rossoszyca, Błaszki z rocznym przewozem gazu propanbutan w ilości 6 t i ciecze niebezpieczne toluen w ilości t rocznie, droga wojewódzka nr 8 przebiegająca przez Krośniewice Łanięta po której przewozi się gazy techniczne, rozpuszczalniki, kwasy, ługi, w ilości 8 t rocznie, droga wojewódzka nr 7 przebiegająca przez Kutno, Piątek, Zgierz z rocznym przewozem gazów technicznych, paliw, płynnych nadtlenków, kwasów, rozpuszczalników, czterochlorku etylenu, cyjanków, chlorków ok. t, droga regionalna (lokalna powiatowa) przebiegająca przez miejscowości: Baby Lubiatów Wolbórz, Studzianki Golesze Kruszów po której przewozi się gaz techniczny chlor w ilości t rocznie (pow. piotrkowski),

8 droga regionalna (lokalna powiatowa) przebiegająca przez Grocholice, Rogowiec z rocznym przewozem materiału wybuchowego TNT w ilości t (pow. bełchatowski). Na terenie woj. łódzkiego parkingi dla pojazdów przewożących materiały niebezpieczne są rozmieszczone wzdłuż odcinków oddanych do użytku autostrad tj.: parkingi z możliwością postoju pojazdów uszkodzonych: o w pobliżu węzła Piątek (pow. zgierski) przy punkcie poboru opłat, o w pobliżu węzła Stryków (pow. zgierski) przy Obwodzie Utrzymania Autostrady (OUA), o przygotowywane jest miejsce przy OUA Nieborów (pow. łowicki), parkingi z możliwością postoju pojazdów nieuszkodzonych: o Miejsce Obsługi Podróżnych (MOP) Głowno Zachód (pow. zgierski), o MOP Głowno Wschód (pow. zgierski), o MOP Bolimów (pow. skierniewicki), o MOP Mogiły (pow. skierniewicki). Poza ww. parkingami na terenie województwa łódzkiego nie występują parkingi dla transportu drogowego materiałów niebezpiecznych. Stwarza to duże zagrożenie skażeniami terenu w wyniku pozostawiania pojazdów w przypadkowych miejscach.

9 Wykaz tras drogowych, po których przewożone są materiały niebezpieczne na terenie województwa łódzkiego przedstawia poniższa tabela. W tabeli podano ilości określone na podstawie danych z lat ubiegłych.

10 Lp. Trasa Rodzaj materiałów Ilość roczna przewozów [ T ] lub [m] Uwagi

11 .. Droga krajowa nr Katowice Częstochowa Piotrków Trybunalski Łódź Łęczyca Krośniewice Droga krajowa nr Poznań Krośniewice Kutno Łowicz Warszawa lont detonacyjny amonit argon furfural etanol etylina olej napędowy propanbutan chlor amoniak kwas azotowy soda kaustyczna rozcieńczalniki, lakiery nitro kwas siarkowy kwas solny ług sodowy NAOH czterochloroetylen amoniak kwaśny preparat mat. wybuchowe litrów jednorazowo 6 76 l 8 9,8 8 amoniak cykloheksanon kwas solny etylina styren wodorotlenek sodowy propan butan Ksylen krypton, ksenon aceton ciekły tlen toluen ciekły azot kwas siarkowy alkohol etylowy kwas azotowy podchloryn sodu formalina gazy techniczne benzyna rozpuszczalnikowa olej transformatorowy czterochloroetylen NH dwutlenek węgla olej napędowy, etylina i oleje opałowe dwutlenek siarki farby, lakiery, rozcieńczalniki acetylen nadtlenek wodoru 6,8 6,69 7 6,, granulat

12 Nafta proch. amoniak argon propan butan chlor kwas solny tlenek ołowiany Droga krajowa nr 8 amoniak Wrocław Warszawa lont detonacyjny benzyna ekstrakcyjna toluenodwuizocjanian etylina olej napędowy mat. promieniotwórcze 9,8 8, 7 8 Co6, amunicja etylina olej napędowy amonit olej opałowy octan etylu chlor gazy techniczne amoniak propan butan chlor kwas azotowy materiały wybuchowe olej napędowy propan butan amoniak chlor amoniak chlor gaz propan butan olej napędowy etylina, 8, ,8 6, 6,9 6, Droga krajowa nr Łask Piotrków Trybunalski Sulejów Opoczno. Droga krajowa nr Sieradz Błaszki 6., Droga krajowa nr Wrocław Łódź

13 6. 7. Droga krajowa nr Łowicz Łódź Droga krajowa nr Złoczew Opole materiały wybuchowe olej opałowy Benzyny amoniak propan butan ciekły tlen ciekły azot alkohol etylowy farby, lakiery i rozcieńczalniki acetylen podchloryn sodu nadtlenek wodoru nafta ON, benzyny i oleje opałowe wodorotlenek sodowy dwutlenek węgla kwas solny kwas siarkowy kwas szczawiowy kwas azotowy styren toluen 8 ok. gaz propan butan subst. ropopochodne 6, Droga krajowa nr 6 Gostynin Kutno etylen paliwa płynne propan butan denaturat rozpuszczalnik gazy techniczne etanol podchloryn sodu,, trójchloroetylen oleje, smary nadtlenki kwas siarkowy styren kwas octowy kwaśny preparat 9. Droga krajowa nr 6 Kutno Łęczyca propan butan

14 Droga krajowa nr 7 Łowicz Skierniewice Huta Zawadzka amoniak propan butan ciekły tlen ciekły azot acetylen podchloryn sodu nafta ON, benzyny i oleje opałowe 7. Droga krajowa Nr 7 Stryków Zgierz Aleksandrów Łódź Konstantynów gaz płynny propan butan ok.. Droga krajowa nr 7 Łódź Rawa Mazowiecka ropopochodne gaz propan butan acetylen alkohol niektyfikowany 6. Droga krajowa nr 7 Aleksandrów Łódzki Poddębice etylina, olej napędowy, gaz płynny propanbutan. Droga krajowa nr 7 Piotrków Trybunalski Paradyż Żarnów Kielce ropopochodne gazy techniczne amoniak chlor 8. Droga krajowa nr 9 Piotrków Radomsko propan butan mat wybuchowe amunicja,68 6. Droga wojewódzka 7 Łask Szadek etylina olej napędowy olej opałowy gaz propan butan Droga wojewódzka 8 Widawa Szczerców etylina olej napędowy olej opałowy gaz propan butan Droga wojewódzka 8 Widawa Burzenin etylina olej napędowy i opałowy gaz propan butan 6 lokalnie dla potrzeb istniejących stacji paliw i zbiorników do celów ogrzewczych

15 gaz propanbutan etylina olej napędowy olej opałowy gaz propan butan 6, 7. Droga wojewódzka 8 Łask Częstochowa propan butan etyliny olej napędowy olej opałowy 8 Ok.. Droga wojewódzka nr 8 Bełchatów Grocholice Kalisko Kamieńsk TNT lont detonacyjny zapalniki etyliny olej napędowy olej opałowy gaz propan butan,9 mb 8 szt. 6. Droga wojewódzka nr 8 Rogowiec Bełchatów Pabianice TNT. Droga wojewódzka nr 86 Wieluń Działoszyn gaz propanbutan subst. ropopochodne 6, 7. toluen Droga wojewódzka nr gazy techniczne 8 benzyna Gostynin Łanięta rozpuszczalnikowa Krośniewice farby, rozpuszczalniki kwas fluorowodorowy 9. Droga wojewódzka nr 8 Wieluń Łask Drogi wojewódzkie nr 8 i 7 Gąbin Żychlin propan butan gazy techniczne paliwa płynne NH 69, 6. Droga wojewódzka nr 7 Gostynin Żychlin kwas solny paliwa płynne

16 7. ON, benzyny i oleje opałowe acetylen Droga wojewódzka nr wodorotlenek sodowy 8 dwutlenek węgla Łowicz Sanniki kwas solny kwas siarkowy ciekły tlen ciekły azot propan butan 8. etylen gazy techniczne farbasol paliwa płynne propan butan,, trójchloroetan oleje, smary nadtlenki podchloryn sodu kwaśny preparat kwas octowy denaturat rozpuszczalnik kwas siarkowy formalina Droga wojewódzka nr kwas solny 7 żywica akrylowa Kutno Piątek czterochloroetylen Łódź benzyna ekstrakcyjna chlorek metylenu ftalan dwubutylu trójchloroetylen cyjanki K, Na, Zn, Cu NAOH czterochloroetylen chloroform metanol octan etylu ksylen NH HNO aceton styren ,, 8

17 7 9. ON, etylina i oleje opałowe acetylen wodorotlenek sodowy Droga wojewódzka nr dwutlenek węgla 7 kwas solny Łowicz Piątek kwas siarkowy ciekły tlen ciekły azot propan butan octan n butylu. ON, benzyny i oleje opałowe acetylen Droga wojewódzka nr wodorotlenek sodowy 7 dwutlenek węgla Jamno Łyszkowice kwas solny Brzeziny kwas siarkowy ciekły tlen ciekły azot propan butan. Droga wojewódzka nr 7 Skierniewice Sochaczew.... Droga wojewódzka nr 77 Nowe Miasto Rawa Mazowiecka Skierniewice Droga wojewódzka nr 7 Łódź Szadek Rossoszyca Warta Błaszki Droga wojewódzka nr 7 Łódź Tomaszów Mazowiecki Opoczno Drogi wojewódzkie nr 7 i 7 Rzgów Kurowice etylina 7 propan butan acetylen etylina propan butan acetylen 9 toluen benzyny olej napędowy olej opałowy 87 8 chlor ropopochodne propan butan kwas azotowy amoniak kwas solny olej opałowy kwas fosforowy gazy techniczne kwas siarkowy 6, 7 9,,, chlor etylina

18 Tomaszów Łódź Droga wojewódzka nr 7 Brzeziny Koluszki Ujazd Droga wojewódzka nr 76 Koluszki Piotrków Droga wojewódzka nr 76 Inowłódz Opoczno Droga wojewódzka nr 7 Przygłów Ręczno Przedbórz Przez miasto Sulejów Drogi powiatowe i gminne Baby Lubiatów Wolbórz Studzianki Golesze Bronisławów olej napędowy kwas azotowy kwas solny kwas fosforowy kwas siarkowy, 9,,, chlor ropopochodne gaz propan butan olej napędowy olej opałowy etylina 9 etylina 98 etylina Pb gaz propan butan gazy techniczne 6 9 ropopochodne propan butan TNT 8 chlor Przeznaczenie: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łodzi Wydział Produkcji Wody w Tomaszowie Mazowieckim lokalnie dla potrzeb istniejących stacji paliw i zbiorników do celów ogrzewczych

19 . Droga lokalna Bełchatów Grocholice Rogowiec farby i lakiery acetylen dwutlenek węgla tlen propan butan paliwo benzynowe olej napędowy olej silnikowy olej przekładniowy i maszynowy smary łożyskowe olej turbinowy olej transformatorowy denaturat nafta rozpuszczalniki wapno hydratyzowane ług sodowy wodorotlenek potasowy woda amoniakalna kwas siarkowy podchloryn sodu TNT kauczuki syntetyczne sadza techniczna czterochloroetylen farby ftalowe lakiery rozcieńczalnik ftal karbid acetylen tlen benzyna ekstrakcyjna toluen emulsja silnikowa siarka kauczuki etylina 86 etylina 9 8, 6, , l 6,, butli 9 butli l 8,8,, Materiał i dane udostępnione przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi Poziom zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie województwa łódzkiego był w roku wyższy niż w roku poprzedzającym. W porównaniu do roku zwiększyła się: liczba wypadków o %, ilość śmiertelnych ofiar wypadków o %, liczba kolizji o %. Liczba osób rannych była na tym samym poziomie. Wzrost zagrożenia dotyczący wypadków drogowych oraz osób w nich zabitych w roku przerwał trzy letnią tendencję spadkową jaką notowano na drogach województwa łódzkiego. Ostatnie trzy lata przedstawia tabela poniżej.

20 Dane przekazane przez Wojewódzką Komendę Policji w Łodzi Powyższa negatywna tendencja w przypadku wypadków drogowych spowodowana jest wzrostem ich liczby w powiatach: piotrkowskim, kutnowskim, opoczyńskim, pabianickim, pajęczańskim, poddębickim, radomszczańskim, zduńskowolskim, sieradzkim, łaskim, rawskim, skierniewickim i mieście Łodzi. W przypadku ofiar śmiertelnych większą ich liczbę odnotowano w powiatach: kutnowskim, poddębickim, rawskim, zduńskowolski, piotrkowskim, skierniewickim, zgierskim, opoczyńskim oraz radomszczańskim i bełchatowskim największy wzrost na tle województwa o 9 ofiar śmiertelnych. Zaznaczyć należy, iż najbardziej zagrożonym obszarem w województwie łódzkim pod kątem liczby wypadków drogowych i ofiar śmiertelnych w roku było miasto Łódź. Na terenie tej aglomeracji odnotowano % wszystkich wypadków drogowych oraz % zabitych spośród całego województwa. Porównanie liczb dotyczących zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego (liczba wypadków drogowych) plasuje województwo łódzkie na trzecim miejscu w kraju (większą liczbę wypadków odnotowano w województwach śląskim i małopolskim). Niewątpliwie znaczący wpływ na ten stan ma centralne położenie województwa owocujące krzyżowaniem się głównych ciągów komunikacyjnych z większym natężeniem ruchu tranzytowego. Pod względem ilości śmiertelnych ofiar wypadków województwo łódzkie uplasowało się na czwartym miejscu w Polsce. W roku najwięcej wypadków (7 %) miało miejsce na drogach powiatowych, częściej niż co trzeci wypadek (7 %) odnotowany został na drogach krajowych. Zaznaczyć należy, iż na autostradach, drogach powiatowych i gminnych, w roku odnotowano więcej wypadków drogowych niż w roku. Jedynie na drogach wojewódzkich i krajowych ich liczba zmniejszyła się. Jednak tego pozytywnego trendu nie można przytoczyć do liczby śmiertelnych ofiar na drogach krajowych, gdzie nastąpił ich wzrost. Spadek liczby wypadków i zabitych nastąpił jedynie na drogach wojewódzkich. Największą liczbę ofiar śmiertelnych odnotowano na drogach krajowych (ponad %), następnie na drogach powiatowych ( %), drogach wojewódzkich (6 %) i gminnych (9 %). Zagrożenie na poszczególnych rodzajach dróg przedstawia poniższa tabela.

21 Dane Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi Zgodnie z danymi Urzędu Statystycznego w Łodzi, w miesiącach od stycznia do czerwca roku w województwie łódzkim odnotowano 898 kolizji, 7 wypadki drogowe, w których ucierpiało osób z czego 6 poniosło śmierć. Najwięcej wypadków w ww. okresie wydarzyło się w powiatach piotrkowskim, radomszczańskim, tomaszowskim, zgierskim i w mieście Łódź. TABL.. WYPADKI DROGOWE W OKRESIE I VI R. ROAD TRAFFIC ACCIDENTS IN THE PERIOD I VI WYSZCZEGÓLNIENIE SPECIFICATION Wypadki drogowe Road traffic accident s Ofiary wypadków Road traffic casualties ogółem total zabici fatalities Kolizje Clashe s ranni injured WOJEWÓDZTWO... VOIVODSHIP Podregiony Subregions Łódzki... powiaty powiats brzeziński... łódzki wschodni... pabianicki... zgierski... Miasto City Łódź Piotrkowski.. powiaty powiats bełchatowski... opoczyński... piotrkowskia.. radomszczański... tomaszowski Sieradzki. powiaty powiats łaski... pajęczański... poddębicki... sieradzki... wieluński... wieruszowski... zduńskowolski

22 Skierniewicki powiaty powiats kutnowski... łęczycki.... łowicki... rawski... skierniewickia a Łącznie z danymi dla miasta na prawach powiatu. a Including data on city with powiat status. Dane zaczerpnięte ze strony: Urzędu Statystycznego w Łodzi Najbardziej zagrożonymi ciągami komunikacyjnymi w roku na terenie województwa łódzkiego podobnie jak w roku były drogi krajowe nr i. Dłuższym odcinkiem na terenie województwa jest K który wynosi 67 km, odcinek K to 9 km. Droga K przebiega bezpośrednio przez, jak i w pobliżu największych miast naszego województwa oraz przez jedne z największych miejsc handlowych w kraju. Na tej arterii komunikacyjnej w roku odnotowano 9 wypadki drogowe, w których zostało rannych 87 uczestników oraz 8 osób poniosło śmierć. Kolejnym zagrożonym pod względem liczby wypadków jest odcinek drogi K przechodzący przez dziewięć powiatów naszego województwa. W całości jest drogą jednojezdniową z dużą ilością niebezpiecznych skrzyżowań. Na tej drodze w roku na terenie naszego województwa odnotowano wypadki drogowe, w których 8 osób zostało rannych, a śmierć poniosło osób. Najwięcej ofiar śmiertelnych jak również ich wzrost w porównaniu do roku zostało odnotowanych na drodze krajowej nr 8, która przebiega przez teren 7 powiatów, a jej część należy do arterii łączącej Warszawę z regionem śląskim. Zdecydowaną większość wypadków drogowych 8% spowodowali kierujący pojazdami. Od dłuższego czasu w województwie łódzkim nie zmieniają się główne przyczyny wypadków zawinionych przez kierujących pojazdami. W dalszym ciągu są to : nieudzielanie pierwszeństwa przejazdu, niedostosowanie prędkości do warunków ruchu, nieprawidłowe przejeżdżanie przejść dla pieszych. Powodują one łącznie 69 % wypadków spośród zawinionych przez kierujących i 6 % wszystkich wypadków drogowych. Należy jednak zwrócić uwagę, że z wyżej wymienionych powodów jedynie w przypadku niedostosowania prędkości do warunków ruchu odnotowano spadek liczby wypadków w w porównaniu do roku, a w pozostałych dwóch nastąpił ich wzrost kolejno o, % i, %. (Opracowano na podstawie materiałów udostępnionych przez Komendę Wojewódzką Policji w Łodzi, Wojewódzką Komendę Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi oraz danych opublikowanych przez Urząd Statystyczny w Łodzi)

23 Komunikacja kolejowa Ogólna długość linii kolejowych eksploatowanych w Polsce wg stanu na grudnia roku wyniosła 976 km., w roku 9 96 km., a w 8 9 km. Ocena stanu technicznego linii kolejowych, wg danych PKP PLK S.A., przeprowadzona pod koniec roku wskazuje, iż jedynie 6% ogółu linii kolejowych była w dobrym stanie, % w stanie dostatecznym, a aż 9 % w stanie niezadowalającym. Długość linii kolejowych eksploatowanych w województwie łódzkim w roku wynosiła 6,79, co stanowiło,% ogółu linii kolejowych eksploatowanych w Polsce. Zgodnie z danymi udostępnionymi przez Komendę Wojewódzką Policji w Łodzi: liczba wypadków na wszystkich przyjazdach kolejowych w województwie łódzkim w roku wynosiła 8, a w roku, liczba zabitych i rannych oraz liczba kolizji zmniejszyły swoje wartości (ta ostatnia z 67 w r. do w r.). Spośród przecinających województwo łódzkie szlaków kolejowych, po których przewozi się różnego rodzaju materiały niebezpieczne najważniejszymi są: Świnice Warckie Poddębice Zduńska Wola Zduńska Wola Karsznice Częstochowa (trasa nr ), po której przewozi się m.in. chlor, amoniak, siarkę, propan butan, dwutlenek siarki, toluen, paliwa silnikowe, Skierniewice Koluszki Piotrków Trybunalski Radomsko (trasa nr ), którą przewozi się paliwa, chlor, tlenek etylenu, amoniak, propan butan, Opoczno Tomaszów Mazowiecki Koluszki (trasa nr ), po której przewozi się akrylonitryl, chlorek winylu, dwutlenek siarki, tlenek etylenu, czteroetylek ołowiu, chlor, amoniak, propan butan, olej opałowy, Kutno Łowicz Skierniewice (trasy nr i ), po której przewozi się amoniak, chlor, akrylonitryl, tlenek etylenu, czteroetylek ołowiu, dwutlenek siarki, oleum, Łęczyca Ozorków Zgierz Łódź (trasa nr 6). Trasą ta przewozi się paliwa silnikowe, tlenek etylenu, chlor, amoniak, chlorek winylu, oleum, Koluszki Tomaszów Mazowiecki Opoczno (trasa nr ), po której przewozi się chlorek winylu, amoniak, oleum, akrylonitryl, Wieluń Wieruszów (trasa nr 8), po której przewozi się czteroetylek ołowiu, propan butan. Newralgicznymi obiektami ze względu na możliwość uwolnienia się Toksycznych Środków Przemysłowych (TŚP) są węzły kolejowe o znaczeniu ogólnokrajowym oraz stacje rozrządowe i przeładunkowe. W województwie łódzkim są to węzły w Zduńskiej Woli, Karsznicach, Kutnie, Łowiczu, Koluszkach i Tomaszowie Mazowieckim oraz stacje w Łodzi: Kaliska / Karolew, Widzew i Olechów. (Opracowano na podstawie materiałów udostępnionych przez Wojewódzką Komendę Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi, danych PKP PLK S.A. zamieszczonych na stronie /www.plksa.pl,oraz danych Wojewódzkiej Komendy Policji w Łodzi)

24 . Struktura urbanistyki, ze szczególnym uwzględnieniem zakładów zwiększonego ryzyka i zakładów dużego ryzyka: a) krótka charakterystyka ogólna Województwo łódzkie utworzone z dniem stycznia 999 roku aktualnie obejmuje powiaty (w tym grodzkie: m. Łódź, Skierniewice, Piotrków Trybunalski i ziemskich), miasta, 8 gmin miejskich, gmin wiejsko miejskich, gminy wiejskie, 9 wsi. (wg danych Urzędu Statystycznego w Łodzi na grudzień r.)

Plan operacyjny ochrony przed powodzią dla województwa łódzkiego

Plan operacyjny ochrony przed powodzią dla województwa łódzkiego Spis treści. Cel i założenia Planu...6. Podstawowe definicje związane z zagrożeniem powodziowym...7. Zasady aktualizacji Planu...8. Adresaci Planu...8. Zagrożenie powodziowe na obszarze województwa łódzkiego....

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. na lata 2007-2013

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. na lata 2007-2013 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO na lata 2007-2013 Łódź, grudzień 2006 2 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 4 1. DIAGNOZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO... 5 2. STRATEGIA

Bardziej szczegółowo

Obecnie w województwie łódzkim w systemie powiadamiania o stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego funkcjonują:

Obecnie w województwie łódzkim w systemie powiadamiania o stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego funkcjonują: 4) W rozdziale II INFORMACJE O LICZBIE I ROZMIESZCZENIU NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA JEDNOSTEK SYSTEMU ORAZ CENTRÓW URAZOWYCH, JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH SZPITALI WYSPECJALIZOWANYCH W ZAKRESIE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ

Bardziej szczegółowo

Ocena ryzyka na potrzeby zarządzania kryzysowego Raport o zagrożeniach bezpieczeństwa narodowego. Warszawa, 2013

Ocena ryzyka na potrzeby zarządzania kryzysowego Raport o zagrożeniach bezpieczeństwa narodowego. Warszawa, 2013 Ocena ryzyka na potrzeby zarządzania kryzysowego Raport o zagrożeniach bezpieczeństwa narodowego Warszawa, 2013 1 Ocena ryzyka na potrzeby zarządzania kryzysowego 1. Wstęp 2 2. Wykaz skrótów 3 3. Cel i

Bardziej szczegółowo

Tytuł KRAJOWY PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Tytuł KRAJOWY PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Tytuł KRAJOWY PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 2013 Spis treści WSTĘP..4 CZĘŚĆ I PLAN GŁÓWNY.6 Charakterystyka zagrożeń oraz ocena ryzyka ich wystąpienia, w tym dotyczących infrastruktury krytycznej... 7 POWÓDŹ...

Bardziej szczegółowo

Projekt założeń strategicznych w ramach Strategii Rozwoju Powiatu Radomszczańskiego 2020

Projekt założeń strategicznych w ramach Strategii Rozwoju Powiatu Radomszczańskiego 2020 Projekt założeń strategicznych w ramach Strategii Rozwoju Powiatu Radomszczańskiego 2020 Dokument zawiera proponowane pola strategiczne, pola operacyjne oraz kierunki działania, które zmierzać będą do

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2015-2020

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2015-2020 PROJEPp Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr105/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 18 marca 2015r. PROJEKT STRATEGIA ROZWOJU MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2015-2020 Strategia opracowana

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY ZIELONA GÓRA NA LATA 2004-2011

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY ZIELONA GÓRA NA LATA 2004-2011 WÓJT GMINY ZIELONA GÓRA PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY ZIELONA GÓRA NA LATA 2004-2011 STAN ŚRODOWISKA GMINY ZIELONA GÓRA Wykonawca: Pracownia Ochrony Środowiska Ekorozwój 65-034 Zielona Góra ul.

Bardziej szczegółowo

ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KSAWERÓW

ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KSAWERÓW Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXXII/506/10 Rady Gminy Ksawerów z dnia 9 listopada 2010 r. ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO - listopad 2010 - Nazwa opracowania: ZMIANA

Bardziej szczegółowo

P... 3 2. CHARAKTERYSTYKA POWIATU KONECKIEGO...

P... 3 2. CHARAKTERYSTYKA POWIATU KONECKIEGO... 1. WSTĘP... 3 2. CHARAKTERYSTYKA POWIATU KONECKIEGO... 7 2.1 INFORMACJE OGÓLNE... 7 2.2 INFRASTRUKTURA TECHNICZNA POWIATU... 12 2.3 GOSPODARKA ODPADAMI... 14 3. CHARAKTERYSTYKA I OCENA OBECNEGO STANU ŚRODOWISKA....

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VI/30/2007 Rady Gminy Słupia z dnia 25 kwietnia 2007 roku

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VI/30/2007 Rady Gminy Słupia z dnia 25 kwietnia 2007 roku Gmina Słupia Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VI/30/2007 Rady Gminy Słupia z dnia 25 kwietnia 2007 roku Słupia, 2006 r. Usługi Projektowe w Budownictwie Eugeniusz Siewierski Koordynacja prac Urząd Gminy Słupia

Bardziej szczegółowo

PLAN PRZYGOTOWAŃ PODMIOTU LECZNICZEGO GMINY ZIELONA GÓRA NA POTRZEBY OBRONNE PAŃSTWA

PLAN PRZYGOTOWAŃ PODMIOTU LECZNICZEGO GMINY ZIELONA GÓRA NA POTRZEBY OBRONNE PAŃSTWA ZATWIERDZAM WOJEWODA LUBUSKI OC.5562.3.2013 PLAN PRZYGOTOWAŃ PODMIOTU LECZNICZEGO GMINY ZIELONA GÓRA NA POTRZEBY OBRONNE PAŃSTWA AKCEPTUJĘ Wójt Gminy Zielona Góra UZGODNIONO Starosta Zielonogórski Strona

Bardziej szczegółowo

POWIAT KOŁOBRZESKI PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU KOŁOBRZESKIEGO NA LATA 2014 2017 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2018 2021 AKTUALIZACJA II

POWIAT KOŁOBRZESKI PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU KOŁOBRZESKIEGO NA LATA 2014 2017 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2018 2021 AKTUALIZACJA II POWIAT KOŁOBRZESKI PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU KOŁOBRZESKIEGO NA LATA 2014 2017 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2018 2021 AKTUALIZACJA II Sierpień 2014 r. - 2 - Zamawiający Powiat Kołobrzeski Plac Ratuszowy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/184/2012 RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU. z dnia 24 października 2012 r.

UCHWAŁA NR XXIII/184/2012 RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU. z dnia 24 października 2012 r. UCHWAŁA NR XXIII/184/2012 RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU z dnia 24 października 2012 r. w sprawie uchwalenia "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Chełmek". Na

Bardziej szczegółowo

Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Września na lata 2004-2006 PLAN ROZWOJU LOKALNEGO MIASTA I GMINY WRZEŚNIA NA LATA 2004-2006

Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Września na lata 2004-2006 PLAN ROZWOJU LOKALNEGO MIASTA I GMINY WRZEŚNIA NA LATA 2004-2006 PLAN ROZWOJU LOKALNEGO MIASTA I GMINY WRZEŚNIA NA LATA 2004-2006 LISTOPAD 2004 1 SPIS TREŚCI Wstęp...3 I Obszar i czas realizacji Planu Rozwoju Lokalnego... 5 II. Aktualna sytuacja społeczno-gospodarcza

Bardziej szczegółowo

Strategia działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na lata 2013-2016 z perspektywą do 2020 roku

Strategia działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na lata 2013-2016 z perspektywą do 2020 roku WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE Strategia działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na lata 2013-2016 z perspektywą do 2020 roku 2012 Strategia działania Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA MIASTA OSTROŁĘKI

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA MIASTA OSTROŁĘKI Załącznik do uchwały Nr.. Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia.. PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA MIASTA OSTROŁĘKI na lata 2004-2012 Program Ochrony Środowiska Miasta Ostrołęki I. Wprowadzenie. Program Ochrony

Bardziej szczegółowo

Województwo Śląskie STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ŚLĄSKIE 2020+

Województwo Śląskie STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ŚLĄSKIE 2020+ Województwo Śląskie STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ŚLĄSKIE 2020+ KATOWICE, LIPIEC 2013 2 S t r o n a Niniejszy dokument stanowi aktualizację dokumentu pn. Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego

Bardziej szczegółowo

POWIATU JAROCIŃSKIEGO

POWIATU JAROCIŃSKIEGO POWIAT JAROCIŃSKI STRATEGIA ROZWOJU POWIATU JAROCIŃSKIEGO NA LATA 2002-2011 - 2 - Spis treści I. Wstęp...4 II. Ludność powiatu jarocińskiego...6 II.1. Demografia...6 II.2. Migracje...10 III. Położenie,

Bardziej szczegółowo

OBRONY CYWILNEJ GMINY NOWE PIEKUTY

OBRONY CYWILNEJ GMINY NOWE PIEKUTY ZATWIERDZAM Nowe Piekuty, 24.10.2013 r. Szef Obrony Cywilnej IK.5550.1.2013 PLAN OBRONY CYWILNEJ GMINY NOWE PIEKUTY UZGODNIONO 1 I PLAN GŁÓWNY 2 Spis treści. I PLAN GŁÓWNY... 2 1) Zarządzenie wprowadzające

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY OPOCZNO

PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY OPOCZNO BIURO EKSPERTYZ ENERGETYCZNYCH MARIAN JEZIORSKI 93 320 Łódź, ul. Sarmacka 6/33 BEE PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY OPOCZNO 2004-2020 r. Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA KONINA NA LATA 2007-2015

ZINTEGROWANY LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA KONINA NA LATA 2007-2015 ZINTEGROWANY LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA KONINA NA LATA 2007-2015 KONIN, LISTOPAD 2010-1 - SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 SPIS RYSUNKÓW... 3 SPIS TABEL... 3 WSTĘP... 5 I. CHARAKTERYSTYKA /DIAGNOZA

Bardziej szczegółowo

STAN PRZYGOTOWANIA PAŃSTWA DO SEZONU ZIMOWEGO 2013/2014

STAN PRZYGOTOWANIA PAŃSTWA DO SEZONU ZIMOWEGO 2013/2014 STAN PRZYGOTOWANIA PAŃSTWA DO SEZONU ZIMOWEGO 2013/2014 WYDZIAŁ ANALIZ RCB GRUDZIEŃ 2013 1 SPIS TREŚCI I. STRESZCZENIE RAPORTU... 3 II. ZAGROŻENIA WYSTĘPUJĄCE W SEZONIE ZIMOWYM... 4 III. PROGNOZOWANE WARUNKI

Bardziej szczegółowo

Studium Wykonalności dla budowy linii kolejowej dużych prędkości Warszawa Łódź Poznań/Wrocław. Streszczenie nietechniczne

Studium Wykonalności dla budowy linii kolejowej dużych prędkości Warszawa Łódź Poznań/Wrocław. Streszczenie nietechniczne Studium Wykonalności dla budowy linii kolejowej dużych prędkości Warszawa, Luty 2013 Nazwa projektu: Numer umowy: Zamawiający: Wykonawca: Studium Wykonalności dla budowy linii kolejowej dużych prędkości

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY na lata 2014-2020 WRPO 2014+

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY na lata 2014-2020 WRPO 2014+ Wersja 5.0. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY na lata 2014-2020 WRPO 2014+ (wstępny projekt przeznaczony do konsultacji społecznych) Unia Europejska Europejski

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU OTWOCKIEGO NA LATA 2012 2015 Z PERSPEKTYWĄ DO 2019 R.

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU OTWOCKIEGO NA LATA 2012 2015 Z PERSPEKTYWĄ DO 2019 R. PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU OTWOCKIEGO NA LATA 202 205 Z PERSPEKTYWĄ DO 209 R. Otwock, 202 r. Zespół autorski: Magdalena Żurawska Robert Belina SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE... 4. Założenia, cel,

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Środowiska dla Miasta Jaworzna

Program Ochrony Środowiska dla Miasta Jaworzna Program Ochrony Środowiska dla Miasta Jaworzna Jaworzno, 2004 2 Program Ochrony Środowiska dla Miasta Jaworzna Zamawiający: Prezydent Miasta Jaworzno ul. Grunwaldzka 33 43600 Jaworzno Wykonawca: Państwowy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIV/152/2006 Rady Gminy w Kiełczygłowie z dnia 24 lutego 2006 r.

Uchwała Nr XXIV/152/2006 Rady Gminy w Kiełczygłowie z dnia 24 lutego 2006 r. Uchwała Nr XXIV/152/2006 Rady Gminy w Kiełczygłowie z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Kiełczygłów na lata 2006-2013 Na podstawie art.18 ust.1 i 2 pkt 6, ustawy

Bardziej szczegółowo

Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Wierzchosławice

Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Wierzchosławice Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Wierzchosławice Wykonawcy: Piotr Kukla prowadzący Łukasz Polakowski Agata Zielińska Styczeń 2011 SPIS TREŚCI 1

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. Stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem.

Załącznik nr 2. Stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem. Załącznik nr 2. Stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem. Wody powierzchniowe Z badań przeprowadzonych w ostatnich latach w ramach monitoringu diagnostycznego 1 wód

Bardziej szczegółowo