TEKST JEDNOLITY PLANU DZIAŁANIA SYSTEMU PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE DLA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TEKST JEDNOLITY PLANU DZIAŁANIA SYSTEMU PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE DLA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO"

Transkrypt

1 TEKST JEDNOLITY PLANU DZIAŁANIA SYSTEMU PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE DLA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia czerwca r.

2 Tekst jednolity Planu Działania Systemu Państwowe dla Województwa Łódzkiego opracowany na podstawie: Ratownictwo Medyczne Planu Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla Województwa Łódzkiego zatwierdzonego przez Ministra Zdrowia w dniu marca r., Aneksu Nr zatwierdzonego przez Ministra Zdrowia w dniu lipca r., Aneksu Nr zatwierdzonego przez Ministra Zdrowia w dniu grudnia r., Aneksu Nr zatwierdzonego przez Ministra Zdrowia w dniu maja r., Aneksu Nr zatwierdzonego przez Ministra Zdrowia w dniu czerwca r., Aneksu Nr zatwierdzonego przez Ministra Zdrowia w dniu października r. z zastrzeżeniami zawartymi w piśmie znak MZOKRRM797/DS/, Aneksu Nr 6 zatwierdzonego przez Ministra Zdrowia w dniu stycznia r., Aneksu Nr 7 zatwierdzonego przez Ministra Zdrowia w dniu czerwca r. z zastrzeżeniami zawartymi w piśmie znak MZOKRRM7986/DS/.

3 Spis treści I. CHARAKTERYSTYKA POTENCJALNYCH ZAGROŻEŃ DLA ŻYCIA I ZDROWIA.... Sieć komunikacyjna /krótka charakterystyka ogólna i mapy/.... Struktura urbanistyki, ze szczególnym uwzględnieniem zakładów zwiększonego ryzyka i zakładów dużego ryzyka:... a) krótka charakterystyka ogólna... b) opis zagrożeń i miejsc szczególnie niebezpiecznych.... Struktura demograficzna:... a) krótka charakterystyka ogólna w układzie powiatowym (struktura zaludnienia, ludność według płci i wieku, gęstość zaludnienia, czasowe skupiska ludzkie, itp)... b) opis szczególnych zagrożeń.... Liczba wyjazdów zespołów ratownictwa medycznego na obszarze województwa:... a) krótka charakterystyka ogólna, czasy dotarcia... b) tabele i sporządzone w aplikacji umożliwiającej dokonywanie obliczeń w formie tabelarycznej... TABELA Wyjazdy zespołów ratownictwa medycznego w roku... TABELA Wyjazdy zespołów ratownictwa medycznego w roku.... Liczba wylotów lotniczych zespołów ratownictwa medycznego na obszarze województwa:... a) krótka charakterystyka ogólna, czasy dotarcia... b) tabele i sporządzone w aplikacji umożliwiającej dokonywanie obliczeń w formie tabelarycznej... TABELA Wyloty lotniczych zespołów ratownictwa medycznego w roku... TABELA Wyloty lotniczych zespołów ratownictwa medycznego w roku Hospitalizacje osób w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego:... a) krótka charakterystyka ogólna... b) tabele i 6 sporządzone w aplikacji umożliwiającej dokonywanie obliczeń w formie tabelarycznej... TABELA Liczba przyjęć pacjentów w szpitalnym oddziale ratunkowym w roku... TABELA 6 Liczba przyjęć pacjentów w izbie przyjęć w roku Inne zagrożenia... II. INFORMACJE O LICZBIE I ROZMIESZCZENIU NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA JEDNOSTEK SYSTEMU ORAZ CENTRÓW URAZOWYCH, JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH SZPIALI WYSPECJALIZOWANYCH W ZAKRESIE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH NIEZBĘDNYCH DLA RATOWNICTWA MEDYCZNEGO I INNE (stan na dzień.. r.)....zespoły ratownictwa medycznego liczba, rodzaje, rejony operacyjne, obszary działania, dysponenci tabele 7, 8 i 9 sporządzone w aplikacji umożliwiającej dokonywanie obliczeń w formie tabelarycznej... TABELA 7 Rejony operacyjne i miejsca stacjonowania zespołów ratownictwa medycznego... TABELA 8 Zespoły ratownictwa medycznego włączone do Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne stan na dzień stycznia r... TABELA 9 Dodatkowe zespoły ratownictwa medycznego stan na dzień grudnia r.... Szpitalne oddziały ratunkowe liczba, rozmieszczenie, struktura organizacyjna tabela sporządzona w aplikacji umożliwiającej dokonywanie obliczeń w formie tabelarycznej... TABELA Szpitalne oddziały ratunkowe stan na dzień grudnia r.... Centrum urazowe rozmieszczenie, struktura organizacyjna, liczba pacjentów urazowych tabela sporządzona w aplikacji umożliwiającej dokonywanie obliczeń w formie tabelarycznej... TABELA Centra urazowe stan na dzień grudnia r.... Jednostki organizacyjne szpitali wyspecjalizowane w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego liczba, rozmieszczenie, ze wskazaniem liczby łóżek tabela sporządzona w aplikacji umożliwiającej dokonywanie obliczeń w formie tabelarycznej... TABELA Jednostki organizacyjne szpitala wyspecjalizowane w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego.... Liczba i rozmieszczenie szpitali w poszczególnych powiatach, wraz z profilem oddziałów oraz

4 liczbą łóżek stałych i gotowych do rozwinięcia Organizacja systemu powiadamiania o stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego, w szczególności:... a) nazwa miejscowości, w której zlokalizowane jest wojewódzkie centrum powiadamiania ratunkowego oraz teren obsługiwany przez to centrum... b) nazwa miejscowości, w której zlokalizowane jest centrum powiadamiania ratunkowego oraz teren obsługiwany przez to centrum... c) struktura i organizacja systemów teleinformatycznych wykorzystywanych na potrzeby systemu powiadamiania o stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego, w szczególności funkcjonowanie numerów alarmowych 999 i... d) organizacja i procedury koordynacji działań jednostek systemu... e) stanowiska dyspozytorów medycznych lokalizacja, liczba dyspozytorów medycznych i ich stanowisk, liczba dysponowanych zespołów ratownictwa medycznego ze wskazaniem łącznego ich obszaru działania Sposób współpracy wojewody i dysponentów jednostek systemu, o których mowa w art. ust. ustawy, z organami administracji publicznej i jednostkami systemu z innych województw, w szczególności informacje o:... a) procedurach współpracy... b) kompetencjach i trybie podejmowanych działań... c) obiegu i wymianie informacji... d) liczbie i rozmieszczeniu jednostek systemu wzdłuż wojewódzkich granic administracyjnych ze wskazaniem danych kontaktowych stanowisk dyspozytorów medycznych i lekarzy koordynatorów ratownictwa medycznego Współpraca jednostek systemu, z jednostkami współpracującymi z systemem, o których mowa w art. ustawy, w szczególności informacje dotyczące:... a) procedury współpracy... b) organizacji wspólnych ćwiczeń oraz analizy działań ratowniczych, procedur powiadamiania, dysponowania i koordynowania działań ratowniczych w przypadku zdarzeń pojedynczych, mnogich i masowych oraz zdarzeń powodujących stan nagłego zagrożenia zdrowotnego znacznej liczby osób c) kompetencjach i trybie podejmowanych działań... d) obiegu i wymianie informacji Jednostki współpracujące z systemem, o których mowa w art, w poszczególnych powiatach, z określeniem:... a) liczby ratowników posiadających ważne zaświadczenie o ukończeniu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskaniu tytułu ratownika... b) maksymalnego czasu osiągnięcia pełnej gotowości do współpracy z jednostkami systemu, o których mowa w art. ust., rozumianego jako czas liczony od momentu przyjęcia zgłoszenia o zdarzeniu przez dyspozytora stanowiska kierowania Państwowej Straży Pożarnej do momentu wyjazdu jednostki współpracującej z systemem z miejsca stacjonowania... c) wyposażenia niezbędnego do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz środków łączności i środków transportu.... Informacje na temat zatwierdzonych przez wojewodę kursów w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy, w szczególności wskazanie danych identyfikujących podmiot prowadzący kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy (nazwa, adres i telefon kontaktowy).... Informacja na temat personelu pracującego w jednostkach systemu bez względu na formę prawną zatrudnienia (umowa o pracę, umowy cywilnoprawne) tabela sporządzona w aplikacji umożliwiającej dokonywanie obliczeń w formie tabelarycznej.... TABELA Personel pracujący w jednostkach systemu (SOR szpitalne oddziały ratunkowe, ZRM zespoły ratownictwa medycznego, LZRM lotnicze zespoły ratownictwa medycznego) stan na dzień grudnia r... III. KALKULACJA KOSZTÓW DZIAŁALNOŚCI ZESPOŁÓW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO IV. PLANOWANE NA LATA NASTĘPNE NOWE JEDNOSTKI SYSTEMU PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE... V. UWAGI I WNIOSKI...

5 I. CHARAKTERYSTYKA POTENCJALNYCH ZAGROŻEŃ DLA ŻYCIA I ZDROWIA. Sieć komunikacyjna: a) krótka charakterystyka ogólna b) mapy Województwo łódzkie znajduje się na skrzyżowaniu ważnych dla kraju połączeń drogowych i magistral kolejowych głównych kierunków tranzytowych z zachodu na wschód i z południa na północ Europy. Program budowy łódzkiego węzła komunikacyjnego łączącego autostrady A i A (Węzeł Stryków II) wpływa na atrakcyjność województwa w oczach potencjalnych inwestorów. Dzięki realizacji tych planów Łódź, a co za tym idzie woj. łódzkie, stanie się centrum komunikacyjnym (największym w skali kraju)

6 łączącym trasy biegnące z północy na południe (z Gdańska do Rzymu i Stambułu) i ze wschodu na zachód Europy (z Moskwy do Paryża, z Lizbony do St. Petersburga). Przez teren województwa łódzkiego przebiegać będą dwa najważniejsze korytarze transportowe sieci Trans European Networks (TEN) wynikające z europejskiej koncepcji integracji przestrzennej tj. korytarz II (BerlinWarszawa Moskwa) i VI (SkandynawiaBałkany). Skrzyżowanie to stanowić będzie największy węzeł drogowy w Polsce, a niewykluczone, że jeden z największych w Europie. Łączna długość autostrad na terenie woj. łódzkiego po ich wybudowaniu wynosić będzie 78 km. Tak więc skrzyżowanie autostrad A z autostradą A stworzy największy węzeł komunikacyjny w skali kraju. Układ komunikacyjny, jaki stworzą przedmiotowe autostrady przedstawia zamieszczony plan sytuacyjny. W 6 r. oddano do użytku odcinek autostrady Dąbie Stryków, a w I półroczu r. odcinek autostrady A Stryków Warszawa o długości w woj. łódzkim km. Ponadto w lipcu roku oddano do użytku odcinek trasy szybkiego ruchu S od Dobronia (droga krajowa E ) do ul. Pabianickiej w Łodzi (zjazd obok Centrum Handlowego PORT ŁÓDŹ). W najbliższym czasie planowane jest oddanie nw. odcinków autostrad:. Autostrada A Gdańsk Łódź Katowice (69 km) ze skrzyżowaniem obu Autostrad pod Strykowem k/łodzi, z odpowiednimi zjazdami i wjazdami na te arterie oraz należytym powiązaniem dróg głównych i wiodących ulic w Łodzi z tymi autostradami.. Droga szybkiego ruchu S8 ( km) od Wieruszowa do Rzgowa (z węzłami obok miast: Złoczew, Sieradz, Zduńska Wola, Łask i Pabianice) wraz z połączeniem z Autostradą A.

7 W najbliższym czasie podjęte będą prace przy budowie zachodniej obwodnicy miasta Łodzi trasy S (łącznie 7 km), która połączy trasę S8 i autostradę A od węzła Lotnisko im. Władysława Reymonta (Lublinek) do węzła Emilia k/ Zgierza. Zakończenie prac przewidywane jest na koniec r. Przez teren województwa łódzkiego przebiega dróg o znaczeniu krajowym, wojewódzkie oraz drogi lokalne, po których przewozi się materiały niebezpieczne. Łącznie w skali roku przewozi się ponad, mln ton substancji niebezpiecznych. Za szczególnie zagrożone trasy drogowe uznaje się: droga krajowa nr północ południe. Na terenie województwa łódzkiego biegnie przez aglomeracje miejskie jak: Krośniewice, Łęczyca, Zgierz, Łódź z łącznym rocznym przewozem 8 t materiałów niebezpiecznych w tym ługi, kwasy, gazy, oleje, paliwa itp. droga krajowa nr wschód zachód. Na terenie województwa łódzkiego biegnie przez aglomeracje miejskie jak: Krośniewice, Kutno, Łowicz, z łącznym rocznym przewozem t materiałów niebezpiecznych w tym kwasy, gazy, oleje, paliwa itp. droga krajowa nr 8 z trasą przebiegu zachód wschód, przez teren województwa łódzkiego, przez aglomeracje miejskie jak: Wieruszów, Wieluń, Bełchatów, Piotrków Trybunalski, Rawa Mazowiecka, z łącznym rocznym przewozem t materiałów niebezpiecznych w tym gazy, paliwa, materiały promieniotwórcze, tlenki, itp. droga krajowa nr przebiegająca przez miejscowości: Łódź, Pabianice, Łask, Zduńska Wola, Sieradz, Złoczew, Lututów, po której przewozi się rocznie ok. t materiałów niebezpiecznych jak: gaz propanbutan, oraz paliwa silnikowe, droga krajowa nr 7 przebiegająca przez Łowicz, Głowno, Łódź z rocznym przewozem materiałów ropopochodnych w ilości t rocznie, droga wojewódzka nr 76 przebiegająca przez Brzeziny, Koluszki, Piotrków Trybunalski po której przewozi się ok. t paliw, oraz ok. 6 t gazów technicznych w tym chlor (jednorazowo), droga wojewódzka nr 7 przebiegająca przez Łódź, Szadek, Rossoszyca, Błaszki z rocznym przewozem gazu propanbutan w ilości 6 t i ciecze niebezpieczne toluen w ilości t rocznie, droga wojewódzka nr 8 przebiegająca przez Krośniewice Łanięta po której przewozi się gazy techniczne, rozpuszczalniki, kwasy, ługi, w ilości 8 t rocznie, droga wojewódzka nr 7 przebiegająca przez Kutno, Piątek, Zgierz z rocznym przewozem gazów technicznych, paliw, płynnych nadtlenków, kwasów, rozpuszczalników, czterochlorku etylenu, cyjanków, chlorków ok. t, droga regionalna (lokalna powiatowa) przebiegająca przez miejscowości: Baby Lubiatów Wolbórz, Studzianki Golesze Kruszów po której przewozi się gaz techniczny chlor w ilości t rocznie (pow. piotrkowski),

8 droga regionalna (lokalna powiatowa) przebiegająca przez Grocholice, Rogowiec z rocznym przewozem materiału wybuchowego TNT w ilości t (pow. bełchatowski). Na terenie woj. łódzkiego parkingi dla pojazdów przewożących materiały niebezpieczne są rozmieszczone wzdłuż odcinków oddanych do użytku autostrad tj.: parkingi z możliwością postoju pojazdów uszkodzonych: o w pobliżu węzła Piątek (pow. zgierski) przy punkcie poboru opłat, o w pobliżu węzła Stryków (pow. zgierski) przy Obwodzie Utrzymania Autostrady (OUA), o przygotowywane jest miejsce przy OUA Nieborów (pow. łowicki), parkingi z możliwością postoju pojazdów nieuszkodzonych: o Miejsce Obsługi Podróżnych (MOP) Głowno Zachód (pow. zgierski), o MOP Głowno Wschód (pow. zgierski), o MOP Bolimów (pow. skierniewicki), o MOP Mogiły (pow. skierniewicki). Poza ww. parkingami na terenie województwa łódzkiego nie występują parkingi dla transportu drogowego materiałów niebezpiecznych. Stwarza to duże zagrożenie skażeniami terenu w wyniku pozostawiania pojazdów w przypadkowych miejscach.

9 Wykaz tras drogowych, po których przewożone są materiały niebezpieczne na terenie województwa łódzkiego przedstawia poniższa tabela. W tabeli podano ilości określone na podstawie danych z lat ubiegłych.

10 Lp. Trasa Rodzaj materiałów Ilość roczna przewozów [ T ] lub [m] Uwagi

11 .. Droga krajowa nr Katowice Częstochowa Piotrków Trybunalski Łódź Łęczyca Krośniewice Droga krajowa nr Poznań Krośniewice Kutno Łowicz Warszawa lont detonacyjny amonit argon furfural etanol etylina olej napędowy propanbutan chlor amoniak kwas azotowy soda kaustyczna rozcieńczalniki, lakiery nitro kwas siarkowy kwas solny ług sodowy NAOH czterochloroetylen amoniak kwaśny preparat mat. wybuchowe litrów jednorazowo 6 76 l 8 9,8 8 amoniak cykloheksanon kwas solny etylina styren wodorotlenek sodowy propan butan Ksylen krypton, ksenon aceton ciekły tlen toluen ciekły azot kwas siarkowy alkohol etylowy kwas azotowy podchloryn sodu formalina gazy techniczne benzyna rozpuszczalnikowa olej transformatorowy czterochloroetylen NH dwutlenek węgla olej napędowy, etylina i oleje opałowe dwutlenek siarki farby, lakiery, rozcieńczalniki acetylen nadtlenek wodoru 6,8 6,69 7 6,, granulat

12 Nafta proch. amoniak argon propan butan chlor kwas solny tlenek ołowiany Droga krajowa nr 8 amoniak Wrocław Warszawa lont detonacyjny benzyna ekstrakcyjna toluenodwuizocjanian etylina olej napędowy mat. promieniotwórcze 9,8 8, 7 8 Co6, amunicja etylina olej napędowy amonit olej opałowy octan etylu chlor gazy techniczne amoniak propan butan chlor kwas azotowy materiały wybuchowe olej napędowy propan butan amoniak chlor amoniak chlor gaz propan butan olej napędowy etylina, 8, ,8 6, 6,9 6, Droga krajowa nr Łask Piotrków Trybunalski Sulejów Opoczno. Droga krajowa nr Sieradz Błaszki 6., Droga krajowa nr Wrocław Łódź

13 6. 7. Droga krajowa nr Łowicz Łódź Droga krajowa nr Złoczew Opole materiały wybuchowe olej opałowy Benzyny amoniak propan butan ciekły tlen ciekły azot alkohol etylowy farby, lakiery i rozcieńczalniki acetylen podchloryn sodu nadtlenek wodoru nafta ON, benzyny i oleje opałowe wodorotlenek sodowy dwutlenek węgla kwas solny kwas siarkowy kwas szczawiowy kwas azotowy styren toluen 8 ok. gaz propan butan subst. ropopochodne 6, Droga krajowa nr 6 Gostynin Kutno etylen paliwa płynne propan butan denaturat rozpuszczalnik gazy techniczne etanol podchloryn sodu,, trójchloroetylen oleje, smary nadtlenki kwas siarkowy styren kwas octowy kwaśny preparat 9. Droga krajowa nr 6 Kutno Łęczyca propan butan

14 Droga krajowa nr 7 Łowicz Skierniewice Huta Zawadzka amoniak propan butan ciekły tlen ciekły azot acetylen podchloryn sodu nafta ON, benzyny i oleje opałowe 7. Droga krajowa Nr 7 Stryków Zgierz Aleksandrów Łódź Konstantynów gaz płynny propan butan ok.. Droga krajowa nr 7 Łódź Rawa Mazowiecka ropopochodne gaz propan butan acetylen alkohol niektyfikowany 6. Droga krajowa nr 7 Aleksandrów Łódzki Poddębice etylina, olej napędowy, gaz płynny propanbutan. Droga krajowa nr 7 Piotrków Trybunalski Paradyż Żarnów Kielce ropopochodne gazy techniczne amoniak chlor 8. Droga krajowa nr 9 Piotrków Radomsko propan butan mat wybuchowe amunicja,68 6. Droga wojewódzka 7 Łask Szadek etylina olej napędowy olej opałowy gaz propan butan Droga wojewódzka 8 Widawa Szczerców etylina olej napędowy olej opałowy gaz propan butan Droga wojewódzka 8 Widawa Burzenin etylina olej napędowy i opałowy gaz propan butan 6 lokalnie dla potrzeb istniejących stacji paliw i zbiorników do celów ogrzewczych

15 gaz propanbutan etylina olej napędowy olej opałowy gaz propan butan 6, 7. Droga wojewódzka 8 Łask Częstochowa propan butan etyliny olej napędowy olej opałowy 8 Ok.. Droga wojewódzka nr 8 Bełchatów Grocholice Kalisko Kamieńsk TNT lont detonacyjny zapalniki etyliny olej napędowy olej opałowy gaz propan butan,9 mb 8 szt. 6. Droga wojewódzka nr 8 Rogowiec Bełchatów Pabianice TNT. Droga wojewódzka nr 86 Wieluń Działoszyn gaz propanbutan subst. ropopochodne 6, 7. toluen Droga wojewódzka nr gazy techniczne 8 benzyna Gostynin Łanięta rozpuszczalnikowa Krośniewice farby, rozpuszczalniki kwas fluorowodorowy 9. Droga wojewódzka nr 8 Wieluń Łask Drogi wojewódzkie nr 8 i 7 Gąbin Żychlin propan butan gazy techniczne paliwa płynne NH 69, 6. Droga wojewódzka nr 7 Gostynin Żychlin kwas solny paliwa płynne

16 7. ON, benzyny i oleje opałowe acetylen Droga wojewódzka nr wodorotlenek sodowy 8 dwutlenek węgla Łowicz Sanniki kwas solny kwas siarkowy ciekły tlen ciekły azot propan butan 8. etylen gazy techniczne farbasol paliwa płynne propan butan,, trójchloroetan oleje, smary nadtlenki podchloryn sodu kwaśny preparat kwas octowy denaturat rozpuszczalnik kwas siarkowy formalina Droga wojewódzka nr kwas solny 7 żywica akrylowa Kutno Piątek czterochloroetylen Łódź benzyna ekstrakcyjna chlorek metylenu ftalan dwubutylu trójchloroetylen cyjanki K, Na, Zn, Cu NAOH czterochloroetylen chloroform metanol octan etylu ksylen NH HNO aceton styren ,, 8

17 7 9. ON, etylina i oleje opałowe acetylen wodorotlenek sodowy Droga wojewódzka nr dwutlenek węgla 7 kwas solny Łowicz Piątek kwas siarkowy ciekły tlen ciekły azot propan butan octan n butylu. ON, benzyny i oleje opałowe acetylen Droga wojewódzka nr wodorotlenek sodowy 7 dwutlenek węgla Jamno Łyszkowice kwas solny Brzeziny kwas siarkowy ciekły tlen ciekły azot propan butan. Droga wojewódzka nr 7 Skierniewice Sochaczew.... Droga wojewódzka nr 77 Nowe Miasto Rawa Mazowiecka Skierniewice Droga wojewódzka nr 7 Łódź Szadek Rossoszyca Warta Błaszki Droga wojewódzka nr 7 Łódź Tomaszów Mazowiecki Opoczno Drogi wojewódzkie nr 7 i 7 Rzgów Kurowice etylina 7 propan butan acetylen etylina propan butan acetylen 9 toluen benzyny olej napędowy olej opałowy 87 8 chlor ropopochodne propan butan kwas azotowy amoniak kwas solny olej opałowy kwas fosforowy gazy techniczne kwas siarkowy 6, 7 9,,, chlor etylina

18 Tomaszów Łódź Droga wojewódzka nr 7 Brzeziny Koluszki Ujazd Droga wojewódzka nr 76 Koluszki Piotrków Droga wojewódzka nr 76 Inowłódz Opoczno Droga wojewódzka nr 7 Przygłów Ręczno Przedbórz Przez miasto Sulejów Drogi powiatowe i gminne Baby Lubiatów Wolbórz Studzianki Golesze Bronisławów olej napędowy kwas azotowy kwas solny kwas fosforowy kwas siarkowy, 9,,, chlor ropopochodne gaz propan butan olej napędowy olej opałowy etylina 9 etylina 98 etylina Pb gaz propan butan gazy techniczne 6 9 ropopochodne propan butan TNT 8 chlor Przeznaczenie: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łodzi Wydział Produkcji Wody w Tomaszowie Mazowieckim lokalnie dla potrzeb istniejących stacji paliw i zbiorników do celów ogrzewczych

19 . Droga lokalna Bełchatów Grocholice Rogowiec farby i lakiery acetylen dwutlenek węgla tlen propan butan paliwo benzynowe olej napędowy olej silnikowy olej przekładniowy i maszynowy smary łożyskowe olej turbinowy olej transformatorowy denaturat nafta rozpuszczalniki wapno hydratyzowane ług sodowy wodorotlenek potasowy woda amoniakalna kwas siarkowy podchloryn sodu TNT kauczuki syntetyczne sadza techniczna czterochloroetylen farby ftalowe lakiery rozcieńczalnik ftal karbid acetylen tlen benzyna ekstrakcyjna toluen emulsja silnikowa siarka kauczuki etylina 86 etylina 9 8, 6, , l 6,, butli 9 butli l 8,8,, Materiał i dane udostępnione przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi Poziom zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie województwa łódzkiego był w roku wyższy niż w roku poprzedzającym. W porównaniu do roku zwiększyła się: liczba wypadków o %, ilość śmiertelnych ofiar wypadków o %, liczba kolizji o %. Liczba osób rannych była na tym samym poziomie. Wzrost zagrożenia dotyczący wypadków drogowych oraz osób w nich zabitych w roku przerwał trzy letnią tendencję spadkową jaką notowano na drogach województwa łódzkiego. Ostatnie trzy lata przedstawia tabela poniżej.

20 Dane przekazane przez Wojewódzką Komendę Policji w Łodzi Powyższa negatywna tendencja w przypadku wypadków drogowych spowodowana jest wzrostem ich liczby w powiatach: piotrkowskim, kutnowskim, opoczyńskim, pabianickim, pajęczańskim, poddębickim, radomszczańskim, zduńskowolskim, sieradzkim, łaskim, rawskim, skierniewickim i mieście Łodzi. W przypadku ofiar śmiertelnych większą ich liczbę odnotowano w powiatach: kutnowskim, poddębickim, rawskim, zduńskowolski, piotrkowskim, skierniewickim, zgierskim, opoczyńskim oraz radomszczańskim i bełchatowskim największy wzrost na tle województwa o 9 ofiar śmiertelnych. Zaznaczyć należy, iż najbardziej zagrożonym obszarem w województwie łódzkim pod kątem liczby wypadków drogowych i ofiar śmiertelnych w roku było miasto Łódź. Na terenie tej aglomeracji odnotowano % wszystkich wypadków drogowych oraz % zabitych spośród całego województwa. Porównanie liczb dotyczących zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego (liczba wypadków drogowych) plasuje województwo łódzkie na trzecim miejscu w kraju (większą liczbę wypadków odnotowano w województwach śląskim i małopolskim). Niewątpliwie znaczący wpływ na ten stan ma centralne położenie województwa owocujące krzyżowaniem się głównych ciągów komunikacyjnych z większym natężeniem ruchu tranzytowego. Pod względem ilości śmiertelnych ofiar wypadków województwo łódzkie uplasowało się na czwartym miejscu w Polsce. W roku najwięcej wypadków (7 %) miało miejsce na drogach powiatowych, częściej niż co trzeci wypadek (7 %) odnotowany został na drogach krajowych. Zaznaczyć należy, iż na autostradach, drogach powiatowych i gminnych, w roku odnotowano więcej wypadków drogowych niż w roku. Jedynie na drogach wojewódzkich i krajowych ich liczba zmniejszyła się. Jednak tego pozytywnego trendu nie można przytoczyć do liczby śmiertelnych ofiar na drogach krajowych, gdzie nastąpił ich wzrost. Spadek liczby wypadków i zabitych nastąpił jedynie na drogach wojewódzkich. Największą liczbę ofiar śmiertelnych odnotowano na drogach krajowych (ponad %), następnie na drogach powiatowych ( %), drogach wojewódzkich (6 %) i gminnych (9 %). Zagrożenie na poszczególnych rodzajach dróg przedstawia poniższa tabela.

21 Dane Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi Zgodnie z danymi Urzędu Statystycznego w Łodzi, w miesiącach od stycznia do czerwca roku w województwie łódzkim odnotowano 898 kolizji, 7 wypadki drogowe, w których ucierpiało osób z czego 6 poniosło śmierć. Najwięcej wypadków w ww. okresie wydarzyło się w powiatach piotrkowskim, radomszczańskim, tomaszowskim, zgierskim i w mieście Łódź. TABL.. WYPADKI DROGOWE W OKRESIE I VI R. ROAD TRAFFIC ACCIDENTS IN THE PERIOD I VI WYSZCZEGÓLNIENIE SPECIFICATION Wypadki drogowe Road traffic accident s Ofiary wypadków Road traffic casualties ogółem total zabici fatalities Kolizje Clashe s ranni injured WOJEWÓDZTWO... VOIVODSHIP Podregiony Subregions Łódzki... powiaty powiats brzeziński... łódzki wschodni... pabianicki... zgierski... Miasto City Łódź Piotrkowski.. powiaty powiats bełchatowski... opoczyński... piotrkowskia.. radomszczański... tomaszowski Sieradzki. powiaty powiats łaski... pajęczański... poddębicki... sieradzki... wieluński... wieruszowski... zduńskowolski

22 Skierniewicki powiaty powiats kutnowski... łęczycki.... łowicki... rawski... skierniewickia a Łącznie z danymi dla miasta na prawach powiatu. a Including data on city with powiat status. Dane zaczerpnięte ze strony: Urzędu Statystycznego w Łodzi Najbardziej zagrożonymi ciągami komunikacyjnymi w roku na terenie województwa łódzkiego podobnie jak w roku były drogi krajowe nr i. Dłuższym odcinkiem na terenie województwa jest K który wynosi 67 km, odcinek K to 9 km. Droga K przebiega bezpośrednio przez, jak i w pobliżu największych miast naszego województwa oraz przez jedne z największych miejsc handlowych w kraju. Na tej arterii komunikacyjnej w roku odnotowano 9 wypadki drogowe, w których zostało rannych 87 uczestników oraz 8 osób poniosło śmierć. Kolejnym zagrożonym pod względem liczby wypadków jest odcinek drogi K przechodzący przez dziewięć powiatów naszego województwa. W całości jest drogą jednojezdniową z dużą ilością niebezpiecznych skrzyżowań. Na tej drodze w roku na terenie naszego województwa odnotowano wypadki drogowe, w których 8 osób zostało rannych, a śmierć poniosło osób. Najwięcej ofiar śmiertelnych jak również ich wzrost w porównaniu do roku zostało odnotowanych na drodze krajowej nr 8, która przebiega przez teren 7 powiatów, a jej część należy do arterii łączącej Warszawę z regionem śląskim. Zdecydowaną większość wypadków drogowych 8% spowodowali kierujący pojazdami. Od dłuższego czasu w województwie łódzkim nie zmieniają się główne przyczyny wypadków zawinionych przez kierujących pojazdami. W dalszym ciągu są to : nieudzielanie pierwszeństwa przejazdu, niedostosowanie prędkości do warunków ruchu, nieprawidłowe przejeżdżanie przejść dla pieszych. Powodują one łącznie 69 % wypadków spośród zawinionych przez kierujących i 6 % wszystkich wypadków drogowych. Należy jednak zwrócić uwagę, że z wyżej wymienionych powodów jedynie w przypadku niedostosowania prędkości do warunków ruchu odnotowano spadek liczby wypadków w w porównaniu do roku, a w pozostałych dwóch nastąpił ich wzrost kolejno o, % i, %. (Opracowano na podstawie materiałów udostępnionych przez Komendę Wojewódzką Policji w Łodzi, Wojewódzką Komendę Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi oraz danych opublikowanych przez Urząd Statystyczny w Łodzi)

23 Komunikacja kolejowa Ogólna długość linii kolejowych eksploatowanych w Polsce wg stanu na grudnia roku wyniosła 976 km., w roku 9 96 km., a w 8 9 km. Ocena stanu technicznego linii kolejowych, wg danych PKP PLK S.A., przeprowadzona pod koniec roku wskazuje, iż jedynie 6% ogółu linii kolejowych była w dobrym stanie, % w stanie dostatecznym, a aż 9 % w stanie niezadowalającym. Długość linii kolejowych eksploatowanych w województwie łódzkim w roku wynosiła 6,79, co stanowiło,% ogółu linii kolejowych eksploatowanych w Polsce. Zgodnie z danymi udostępnionymi przez Komendę Wojewódzką Policji w Łodzi: liczba wypadków na wszystkich przyjazdach kolejowych w województwie łódzkim w roku wynosiła 8, a w roku, liczba zabitych i rannych oraz liczba kolizji zmniejszyły swoje wartości (ta ostatnia z 67 w r. do w r.). Spośród przecinających województwo łódzkie szlaków kolejowych, po których przewozi się różnego rodzaju materiały niebezpieczne najważniejszymi są: Świnice Warckie Poddębice Zduńska Wola Zduńska Wola Karsznice Częstochowa (trasa nr ), po której przewozi się m.in. chlor, amoniak, siarkę, propan butan, dwutlenek siarki, toluen, paliwa silnikowe, Skierniewice Koluszki Piotrków Trybunalski Radomsko (trasa nr ), którą przewozi się paliwa, chlor, tlenek etylenu, amoniak, propan butan, Opoczno Tomaszów Mazowiecki Koluszki (trasa nr ), po której przewozi się akrylonitryl, chlorek winylu, dwutlenek siarki, tlenek etylenu, czteroetylek ołowiu, chlor, amoniak, propan butan, olej opałowy, Kutno Łowicz Skierniewice (trasy nr i ), po której przewozi się amoniak, chlor, akrylonitryl, tlenek etylenu, czteroetylek ołowiu, dwutlenek siarki, oleum, Łęczyca Ozorków Zgierz Łódź (trasa nr 6). Trasą ta przewozi się paliwa silnikowe, tlenek etylenu, chlor, amoniak, chlorek winylu, oleum, Koluszki Tomaszów Mazowiecki Opoczno (trasa nr ), po której przewozi się chlorek winylu, amoniak, oleum, akrylonitryl, Wieluń Wieruszów (trasa nr 8), po której przewozi się czteroetylek ołowiu, propan butan. Newralgicznymi obiektami ze względu na możliwość uwolnienia się Toksycznych Środków Przemysłowych (TŚP) są węzły kolejowe o znaczeniu ogólnokrajowym oraz stacje rozrządowe i przeładunkowe. W województwie łódzkim są to węzły w Zduńskiej Woli, Karsznicach, Kutnie, Łowiczu, Koluszkach i Tomaszowie Mazowieckim oraz stacje w Łodzi: Kaliska / Karolew, Widzew i Olechów. (Opracowano na podstawie materiałów udostępnionych przez Wojewódzką Komendę Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi, danych PKP PLK S.A. zamieszczonych na stronie /www.plksa.pl,oraz danych Wojewódzkiej Komendy Policji w Łodzi)

24 . Struktura urbanistyki, ze szczególnym uwzględnieniem zakładów zwiększonego ryzyka i zakładów dużego ryzyka: a) krótka charakterystyka ogólna Województwo łódzkie utworzone z dniem stycznia 999 roku aktualnie obejmuje powiaty (w tym grodzkie: m. Łódź, Skierniewice, Piotrków Trybunalski i ziemskich), miasta, 8 gmin miejskich, gmin wiejsko miejskich, gminy wiejskie, 9 wsi. (wg danych Urzędu Statystycznego w Łodzi na grudzień r.)

TEKST JEDNOLITY PLANU DZIAŁANIA SYSTEMU PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE DLA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

TEKST JEDNOLITY PLANU DZIAŁANIA SYSTEMU PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE DLA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO TEKST JEDNOLITY PLANU DZIAŁANIA SYSTEMU PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE DLA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 18 października 2012 r. Tekst jednolity Planu Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne

Bardziej szczegółowo

powiat miasto / gmina procent dzieci objętych opieką w żłobkach, klubach dziecięcych i u opiekunów dziennych 1 2 3 Województwo łódzkie 3,9 Powiat bełchatowski OGÓŁEM 4,9% Zelów* 0,0% gminy: Bełchatów 0,0%

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 14 lutego 2014 r. Poz. 657 ZARZĄDZENIE NR 34/2014 WOJEWODY ŁÓDZKIEGO w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Łódzkiego,

Bardziej szczegółowo

Województwo łódzkie - propozycja podziału dotacji w 2010 roku

Województwo łódzkie - propozycja podziału dotacji w 2010 roku Województwo łódzkie - propozycja podziału dotacji w 2010 roku Lp. Nazwa Instytucji Miejscowość Powiat Kwota dotacji 1 2 3 4 5 Wojewódzka i im. J. 1 Piłsudskiego Łódź Łódź 29 600 2 Łódź-Bałuty Łódź Łódź

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ VI INFRASTRUKTURA KOMUNALNA. MIESZKANIA CHAPTER VI MUNICIPAL INFRASTRUCTURE. DWELLINGS

DZIAŁ VI INFRASTRUKTURA KOMUNALNA. MIESZKANIA CHAPTER VI MUNICIPAL INFRASTRUCTURE. DWELLINGS DZIAŁ VI INFRASTRUKTURA KOMUNALNA. MIESZKANIA CHAPTER VI MUNICIPAL INFRASTRUCTURE. DWELLINGS TABL. 1 (28). WODOCIĄGI I KANALIZACJA W 2004 R. WATER LINE AND SEWERAGE SYSTEMS IN 2004 s in b b W O J E W Ó

Bardziej szczegółowo

Specjalistycznych Podstawowych Łódź Miasto Łódź Łódź Miasto Łódź 18

Specjalistycznych Podstawowych Łódź Miasto Łódź Łódź Miasto Łódź 18 Rejony operacyjne zespołów ratownictwa medycznego w 200 r. Lp. Numer TERYT Miejsce wyczekiwania Obszar objęty rejonem działania Liczba zespołów rejonu operacyjnego Specjalistycznych Podstawowych. 0 060

Bardziej szczegółowo

Ranking gmin województwa łódzkiego

Ranking gmin województwa łódzkiego INSTYTUT ANALIZ REGIONALNYCH w Kielcach wg wyników uzyskach przez uczniów z egzaminu gimnazjalnego w roku 2008 Opracowanie powstało na podstawie danych z www.wynikiegzaminow.pl wg stanu na dzień 12 czerwca

Bardziej szczegółowo

W ŁÓDZKIEM część 3. ORGANIZACJE POZARZĄDOWE W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM 2012 na podstawie danych z Ministerstwa Sprawiedliwości

W ŁÓDZKIEM część 3. ORGANIZACJE POZARZĄDOWE W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM 2012 na podstawie danych z Ministerstwa Sprawiedliwości W ŁÓDZKIEM ORGANIZACJE POZARZĄDOWE W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM na podstawie danych z Ministerstwa Sprawiedliwości SPIS TREŚCI W ŁÓDZKIEM Wprowadzenie... Zmiany w rejestrze stowarzyszeń w województwie łódzkim

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1/2012 WOJEWODY ŁÓDZKIEGO z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia wojewódzkiego planu kwalifikacji wojskowej w 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 1/2012 WOJEWODY ŁÓDZKIEGO z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia wojewódzkiego planu kwalifikacji wojskowej w 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 1/2012 WOJEWODY ŁÓDZKIEGO z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia wojewódzkiego planu kwalifikacji wojskowej w 2012 r. Na podstawie 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1/2013 WOJEWODY ŁÓDZKIEGO z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia wojewódzkiego planu kwalifikacji wojskowej w 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 1/2013 WOJEWODY ŁÓDZKIEGO z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia wojewódzkiego planu kwalifikacji wojskowej w 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 1/2013 WOJEWODY ŁÓDZKIEGO z dnia 8 stycznia w sprawie ustalenia wojewódzkiego planu kwalifikacji wojskowej w Na podstawie 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr / 2009 Zarządu Okręgu Łódzkiego ZNP z dnia 12 grudnia 2009 r.

UCHWAŁA nr / 2009 Zarządu Okręgu Łódzkiego ZNP z dnia 12 grudnia 2009 r. UCHWAŁA nr / 2009 Zarządu Okręgu Łódzkiego ZNP z dnia 12 grudnia 2009 r. w sprawie zasad wyboru delegatów na okręgową konferencję sprawozdawczo-wyborczą, kandydatów na członka ZOŁ ZNP, proponowanej liczby

Bardziej szczegółowo

I. Charakterystyka potencjalnych zagrożeń dla życia i zdrowia: 1 Sieć komunikacyjna - Krótka charakterystyka ogólna, mapy.

I. Charakterystyka potencjalnych zagrożeń dla życia i zdrowia: 1 Sieć komunikacyjna - Krótka charakterystyka ogólna, mapy. I. Charakterystyka potencjalnych zagrożeń dla życia i zdrowia: 1 Sieć komunikacyjna Krótka charakterystyka ogólna, mapy. Województwo łódzkie znajduje się na skrzyżowaniu ważnych dla kraju połączeń drogowych

Bardziej szczegółowo

TEKST JEDNOLITY PLANU DZIAŁANIA SYSTEMU PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE DLA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

TEKST JEDNOLITY PLANU DZIAŁANIA SYSTEMU PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE DLA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO TEKST JEDNOLITY PLANU DZIAŁANIA SYSTEMU PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE DLA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, 7 czerwca rok Tekst jednolity Planu Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla Województwa

Bardziej szczegółowo

TEKST JEDNOLITY PLANU DZIAŁANIA SYSTEMU PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE DLA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

TEKST JEDNOLITY PLANU DZIAŁANIA SYSTEMU PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE DLA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO TEKST JEDNOLITY PLANU DZIAŁANIA SYSTEMU PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE DLA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, 3 rok Tekst jednolity Planu Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla Województwa Łódzkiego

Bardziej szczegółowo

TEKST JEDNOLITY PLANU DZIAŁANIA SYSTEMU PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE DLA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

TEKST JEDNOLITY PLANU DZIAŁANIA SYSTEMU PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE DLA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO TEKST JEDNOLITY PLANU DZIAŁANIA SYSTEMU PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE DLA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, 3 rok Tekst jednolity Planu Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla Województwa Łódzkiego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ANEKSU NR 9 DO PLANU DZIAŁANIA SYSTEMU PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE DLA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

PROJEKT ANEKSU NR 9 DO PLANU DZIAŁANIA SYSTEMU PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE DLA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO PROJEKT ANEKSU NR 9 DO PLANU DZIAŁANIA SYSTEMU PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE DLA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Akceptuję do uzgodnień Wojewoda Łódzki Jolanta Chełmińska Łódź, sierpień 2013 r. W Planie Działania

Bardziej szczegółowo

SKOROWIDZ ALFABETYCZNY do Dziennika Urzędowego Województwa Łódzkiego. Rok Numery 1-433*

SKOROWIDZ ALFABETYCZNY do Dziennika Urzędowego Województwa Łódzkiego. Rok Numery 1-433* SKOROWIDZ ALFABETYCZNY do Dziennika Urzędowego Województwa Łódzkiego Rok 2006 Numery 1-433* Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego -2- Rok 2006 Pierwsza liczba oznacza numer Dziennika, druga - pozycję.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 304/2015 WOJEWODY ŁÓDZKIEGO z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia wojewódzkiego planu kwalifikacji wojskowej w 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 304/2015 WOJEWODY ŁÓDZKIEGO z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia wojewódzkiego planu kwalifikacji wojskowej w 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 304/2015 WOJEWODY ŁÓDZKIEGO z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia wojewódzkiego planu kwalifikacji wojskowej w Na podstawie 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i

Bardziej szczegółowo

SKOROWIDZ ALFABETYCZNY do Dziennika Urzędowego Województwa Łódzkiego. Rok Numery 1-355*

SKOROWIDZ ALFABETYCZNY do Dziennika Urzędowego Województwa Łódzkiego. Rok Numery 1-355* SKOROWIDZ ALFABETYCZNY do Dziennika Urzędowego Województwa Łódzkiego Rok 2004 Numery 1-355* Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego -2- Rok 2004 Pierwsza liczba oznacza numer Dziennika, druga - pozycję.

Bardziej szczegółowo

SKOROWIDZ ALFABETYCZNY do Dziennika Urzędowego Województwa Łódzkiego. Rok Numery 1-390*

SKOROWIDZ ALFABETYCZNY do Dziennika Urzędowego Województwa Łódzkiego. Rok Numery 1-390* SKOROWIDZ ALFABETYCZNY do Dziennika Urzędowego Województwa Łódzkiego Rok 2005 Numery 1-390* Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego -2- Rok 2005 Pierwsza liczba oznacza numer Dziennika, druga - pozycję.

Bardziej szczegółowo

pajęczański wieluński brzeziński łowicki poddębicki łowicki sieradzki kutnowski sieradzki kutnowski

pajęczański wieluński brzeziński łowicki poddębicki łowicki sieradzki kutnowski sieradzki kutnowski Wskaźnik "wypożyczenia na 100 mieszkańców" w bibliotekach publicznych woj. łódzkiego na obszarach wiejskich w roku 2010 - zestawienie od wskaźnika największego do najmniejszego (kolumna zaciemniona) Jednostka

Bardziej szczegółowo

ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI INFORMATOR STATYSTYCZNY OCHRONY ZDROWIA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. Łódź 2015

ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI INFORMATOR STATYSTYCZNY OCHRONY ZDROWIA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. Łódź 2015 ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI INFORMATOR STATYSTYCZNY OCHRONY ZDROWIA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO 2014 Łódź 2015 ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ Opracowano w Oddziale Zdrowia Publicznego

Bardziej szczegółowo

W 2010 r. liczba mieszkań w zasobach województwa łódzkiego wzrosła o 5,7 tys. (tj. o 0,6%)

W 2010 r. liczba mieszkań w zasobach województwa łódzkiego wzrosła o 5,7 tys. (tj. o 0,6%) W 2010 r. liczba mieszkań w zasobach województwa łódzkiego wzrosła o 5,7 tys. (tj. o 0,6%) i zgodnie ze stanem w dniu 31 XII wyniosła 973,7 tys. Liczba mieszkań w miastach wzrosła o 0,5% w stosunku do

Bardziej szczegółowo

W O J E W Ó D Z T W O... 20820,5 3916,9 351985 93964 94546,8 36,8 102995,4 V O I V O D S H I P

W O J E W Ó D Z T W O... 20820,5 3916,9 351985 93964 94546,8 36,8 102995,4 V O I V O D S H I P TABL. 1 (28). WODOCIĄGI I KANALIZACJA W 2006 R. WATER LINE AND SEWERAGE SYSTEMS IN 2006 s in b W O J E W Ó D Z T W O... 20820,5 3916,9 351985 93964 94546,8 36,8 102995,4 V O I V O D S H I P miasta... 3688,9

Bardziej szczegółowo

Adres miejsca stacjonowania zespołu ratownictwa medycznego. ul. Sienkiewicza 137/ Łódź. ul. Sienkiewicza 137/ Łódź

Adres miejsca stacjonowania zespołu ratownictwa medycznego. ul. Sienkiewicza 137/ Łódź. ul. Sienkiewicza 137/ Łódź TABELA 8 Zespoły ratownictwa medycznego włączone do Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne stan na dzień 1 stycznia 2013 r. Dysponenci i miejsca stacjonowania zespołów ratownictwa medycznego 1/1 2 3 4

Bardziej szczegółowo

SKOROWIDZ ALFABETYCZNY do Dziennika Urzędowego Województwa Łódzkiego. Rok Numery 1-340*

SKOROWIDZ ALFABETYCZNY do Dziennika Urzędowego Województwa Łódzkiego. Rok Numery 1-340* SKOROWIDZ ALFABETYCZNY do Dziennika Urzędowego Województwa Łódzkiego Rok 2002 Numery 1-340* Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego -2- Rok 2002 Pierwsza liczba oznacza numer Dziennika, druga - pozycję.

Bardziej szczegółowo

Powierzchnia: 855,18 km². Ludność: ok. 166 tys. Gęstość zaludnienia: 194 osoby/km²

Powierzchnia: 855,18 km². Ludność: ok. 166 tys. Gęstość zaludnienia: 194 osoby/km² Powierzchnia: 855,18 km² Ludność: ok. 166 tys Gęstość zaludnienia: 194 osoby/km² Drogi: ok. 2000 km Drogi: krajowe: 123 km; wojewódzkie: 70 km; powiatowe: 460 km; gminne: 1350 km 23.04.2015 r. Wakaty -

Bardziej szczegółowo

TEKST JEDNOLITY PLANU DZIAŁANIA SYSTEMU PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE DLA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. Łódź, 15 października 2014 rok

TEKST JEDNOLITY PLANU DZIAŁANIA SYSTEMU PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE DLA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. Łódź, 15 października 2014 rok TEKST JEDNOLITY PLANU DZIAŁANIA SYSTEMU PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE DLA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, 15 października 2014 rok Tekst jednolity Planu Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla

Bardziej szczegółowo

SKOROWIDZ ALFABETYCZNY do Dziennika Urzędowego Województwa Łódzkiego. Rok Numery 1-363*

SKOROWIDZ ALFABETYCZNY do Dziennika Urzędowego Województwa Łódzkiego. Rok Numery 1-363* SKOROWIDZ ALFABETYCZNY do Dziennika Urzędowego Województwa Łódzkiego Rok 2003 Numery 1-363* Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego -2- Rok 2003 Pierwsza liczba oznacza numer Dziennika, druga - pozycję.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI OPIS ZMIAN I AKTUALIZACJI 4 I. CHARAKTERYSTYKA POTENCJALNYCH ZAGROŻEŃ DLA ŻYCIA I ZDROWIA 15

SPIS TREŚCI OPIS ZMIAN I AKTUALIZACJI 4 I. CHARAKTERYSTYKA POTENCJALNYCH ZAGROŻEŃ DLA ŻYCIA I ZDROWIA 15 SPIS TREŚCI ARKUSZ UZGODNIEŃ PLANU 3 OPIS ZMIAN I AKTUALIZACJI 4 I. CHARAKTERYSTYKA POTENCJALNYCH ZAGROŻEŃ DLA ŻYCIA I ZDROWIA 15 1. Sieć komunikacyjna. 15 a) charakterystyka województwa kujawsko-pomorskiego

Bardziej szczegółowo

Dokument dostępny jest na stronie internetowej: i

Dokument dostępny jest na stronie internetowej:  i Ocena formalna oraz ocena merytoryczna, dokonywana jest zgodnie z kryteriami zapisanymi w dokumencie: Dokument dostępny jest na stronie internetowej: www.cop.lodzkie.pl i www.rpo.lodzkie.pl. KRYTERIA WYBORU

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. Aneks nr 5 do Planu Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla województwa łódzkiego

PROJEKT. Aneks nr 5 do Planu Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla województwa łódzkiego PROJEKT Aneks nr 5 do Planu Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla województwa łódzkiego Zatwierdzam Akceptuję do uzgodnień Minister Zdrowia Dnia.. Wojewoda Łódzki Dokument podpisany elektronicznie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ANEKSU NR 11 DO PLANU DZIAŁANIA SYSTEMU PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE DLA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

PROJEKT ANEKSU NR 11 DO PLANU DZIAŁANIA SYSTEMU PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE DLA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO PROJEKT ANEKSU NR DO PLANU DZIAŁANIA SYSTEMU PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE DLA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Akceptuję do uzgodnień Wojewoda Łódzki Jolanta Chełmińska Łódź, sierpnia r. Spis treści I. CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Placówki lecznictwa odwykowego w województwie łódzkim

Placówki lecznictwa odwykowego w województwie łódzkim Dane Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Placówki lecznictwa odwykowego w województwie łódzkim Powiat Nazwa placówki Adres i telefon Typ placówki m. Łódź bełchatowski brzeziński kutnowski

Bardziej szczegółowo

TEKST JEDNOLITY PLAN DZIAŁANIA SYSTEMU PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE DLA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

TEKST JEDNOLITY PLAN DZIAŁANIA SYSTEMU PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE DLA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO TEKST JEDNOLITY PLAN DZIAŁANIA SYSTEMU PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE DLA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO ŁÓDŹ CZERWIEC 2016 Tekst jednolity Planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla Województwa

Bardziej szczegółowo

REJONY OPERACYJNE, OBSZARY DZIAŁANIA I MIEJSCA STACJONOWANIA ZESPOŁÓW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO w 2012 roku

REJONY OPERACYJNE, OBSZARY DZIAŁANIA I MIEJSCA STACJONOWANIA ZESPOŁÓW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO w 2012 roku REJONY OPERACYJNE, OBSZARY DZIAŁANIA I MIEJSCA STACJONOWANIA ZESPOŁÓW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO w 202 roku nr rejonu operacyjnego (nr województwa - 2 cyfry /nr rejonu - 2 cyfry) opis rejonu operacyjnego (dzielnice/miasta

Bardziej szczegółowo

Dane ośrodków. Województwo łódzkie

Dane ośrodków. Województwo łódzkie Dane ośrodków Województwo łódzkie 1. Powiat bełchatowski NZOZ "WOLMED" Poradnia Zdrowia Psychicznego i Terapii Uzależnień Ul. Opalowa 9, 97-400 Bełchatów 44 633 78 99, biuro@wolmed.pl Szpital Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

TEKST JEDNOLITY PLAN DZIAŁANIA SYSTEMU PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE DLA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

TEKST JEDNOLITY PLAN DZIAŁANIA SYSTEMU PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE DLA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO TEKST JEDNOLITY PLAN DZIAŁANIA SYSTEMU PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE DLA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO ŁÓDŹ GRUDZIEŃ 2016 Tekst jednolity Planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla Województwa

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI OPIS ZMIAN I AKTUALIZACJI 5 I. CHARAKTERYSTYKA POTENCJALNYCH ZAGROŻEŃ DLA ŻYCIA I ZDROWIA 15

SPIS TREŚCI OPIS ZMIAN I AKTUALIZACJI 5 I. CHARAKTERYSTYKA POTENCJALNYCH ZAGROŻEŃ DLA ŻYCIA I ZDROWIA 15 SPIS TREŚCI ARKUSZ UZGODNIEŃ PLANU 4 OPIS ZMIAN I AKTUALIZACJI 5 I. CHARAKTERYSTYKA POTENCJALNYCH ZAGROŻEŃ DLA ŻYCIA I ZDROWIA 15 1. Sieć komunikacyjna. 15 a) charakterystyka województwa kujawsko-pomorskiego

Bardziej szczegółowo

Średni wynik w procentach. w punktach

Średni wynik w procentach. w punktach OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2016 wg gmin Województwo łódzkie w punktach w procentach zdających uczniów z wynikiem szkół z wynikiem* niskim średnim wysokim niskim

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 14 - Diagnoza dotycząca zapotrzebowania na miejsca opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w województwie łódzkim

Załącznik Nr 14 - Diagnoza dotycząca zapotrzebowania na miejsca opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w województwie łódzkim Załącznik Nr 14 - Diagnoza dotycząca zapotrzebowania na miejsca opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w województwie łódzkim Diagnoza dotycząca zapotrzebowania na miejsca opieki nad dziećmi w wieku do lat

Bardziej szczegółowo

W 2013 r. w województwie łódzkim oddano do użytkowania łącznie 6,3 tys. budynków,

W 2013 r. w województwie łódzkim oddano do użytkowania łącznie 6,3 tys. budynków, W 2013 r. w województwie łódzkim oddano do użytkowania łącznie 6,3 tys. budynków, z czego 75,1% stanowiły budynki mieszkalne. Spośród 4,6 tys. budynków mieszkalnych oddanych do użytkowania 96,6% (4,4 tys.)

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

ANALIZA STANU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO ANALIZA STANU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO WYDZIAŁ RUCHU DROGOWEGO KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W ŁODZI styczeń grudzień 2015 r. I. STATYSTYKA WYPADKÓW DROGOWYCH. 1

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KWOT DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO DO 31 GRUDNIA 2012 ROKU

WYKAZ KWOT DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO DO 31 GRUDNIA 2012 ROKU WYKAZ KWOT DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO DO 31 GRUDNIA 2012 ROKU L.P. Pomoc finansowa udzielona na: Kwota udzielonej dotacji I. rządowo -

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne

Spotkanie informacyjne Spotkanie informacyjne Konkurs nr RPLD.01.02.02-IP.02-10-003/15 OŚ PRIORYTETOWA I: Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy PODDZIAŁANIE I.2.2: Projekty B+R przedsiębiorstw Ogłoszenie o konkursie Centrum

Bardziej szczegółowo

1. Sieć komunikacyjna:

1. Sieć komunikacyjna: 1 Spis treści I. CHARAKTERYSTYKA POTENCJALNYCH ZAGROŻEŃ DLA ŻYCIA I ZDROWIA 1. Sieć komunikacyjna..... str. 4 2. Struktura urbanistyki, ze szczególnym uwzględnieniem zakładów zwiększonego ryzyka i zakładów

Bardziej szczegółowo

BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM W 2006 R.

BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM W 2006 R. URZĄD STATYSTYCZNY W ŁODZI Informacja sygnalna BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM W 2006 R. 93-176 Łódź ul. Suwalska 29 tel. 42 6839-100, 6839-101 http://www.stat.gov.pl/lodz/ e-mail: SekretariatUSLDZ@stat.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Województwa Łódzkiego do roku 2020 z perspektywą do roku 2030

Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Województwa Łódzkiego do roku 2020 z perspektywą do roku 2030 Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Województwa Łódzkiego do roku 2020 z perspektywą do roku 2030 (projekt) Łódź, wrzesień 2015 w ramach pomocy technicznej Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

3. Centrum urazowe- rozmieszczenie, struktura organizacyjna, liczba pacjentów urazowych tabela 11 sporządzona w aplikacji umożliwiającej dokonywanie

3. Centrum urazowe- rozmieszczenie, struktura organizacyjna, liczba pacjentów urazowych tabela 11 sporządzona w aplikacji umożliwiającej dokonywanie Spis treści I. CHARAKTERYSTYKA POTENCJALNYCH ZAGROŻEŃ DLA ŻYCIA I ZDROWIA...5. Sieć komunikacyjna /krótka charakterystyka ogólna i mapy/...5. Struktura urbanistyki, ze szczególnym uwzględnieniem zakładów

Bardziej szczegółowo

RAMOWY WZÓR WOJEWÓDZKIEGO PLANU DZIAŁANIA SYSTEMU PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE

RAMOWY WZÓR WOJEWÓDZKIEGO PLANU DZIAŁANIA SYSTEMU PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia... (poz. ) RAMOWY WZÓR WOJEWÓDZKIEGO PLANU DZIAŁANIA SYSTEMU PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE I. CHARAKTERYSTYKA POTENCJALNYCH ZAGROŻEŃ DLA ŻYCIA I ZDROWIA

Bardziej szczegółowo

SPIS POWIATÓW, STAROSTW, URZĘDÓW GMINY, URZĘDÓW MIEJSCOWOŚCI.

SPIS POWIATÓW, STAROSTW, URZĘDÓW GMINY, URZĘDÓW MIEJSCOWOŚCI. SPIS POWIATÓW, STAROSTW, URZĘDÓW GMINY, URZĘDÓW MIEJSCOWOŚCI. Piotrków Trybunalski (miasto na prawach powiatu) Piotrków Trybunalski Urząd Miasta w Piotrkowie Trybunalskim 97-300 Piotrków Trybunalski Pasaż

Bardziej szczegółowo

Dokument dostępny jest na stronie internetowej: i

Dokument dostępny jest na stronie internetowej:  i Ocena formalna oraz ocena merytoryczna, dokonywana jest zgodnie z kryteriami zapisanymi w dokumencie: Dokument dostępny jest na stronie internetowej: www.cop.lodzkie.pl i www.rpo.lodzkie.pl. KRYTERIA WYBORU

Bardziej szczegółowo

SKOROWIDZ ALFABETYCZNY ROK 2009

SKOROWIDZ ALFABETYCZNY ROK 2009 SKOROWIDZ ALFABETYCZNY do Dziennika Urzędowego Województwa Łódzkiego ROK 2009 (numery 1 399*) Województwa Łódzkiego 2 Rok 2009 aglomeracje Sejmik Województwa Łódzkiego alkohol A uchwała nr XXXVIII/1083/09

Bardziej szczegółowo

Arkusz1. TABELA 10 - Szpitalne oddziały ratunkowe stan na dzień r.

Arkusz1. TABELA 10 - Szpitalne oddziały ratunkowe stan na dzień r. TABELA 10 - Szpitalne oddziały ratunkowe stan na dzień 1..25 r. 1 2 3 4 5 6 7 Lp. Lądowisko w odległości wymagającej użycia specjalistycznych środków transportu sanitarnego (podać odległość w metrach od

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA POTENCJALNYCH ZAGROŻEŃ DLA ŻYCIA I

CHARAKTERYSTYKA POTENCJALNYCH ZAGROŻEŃ DLA ŻYCIA I 1 SPIS TREŚCI I CHARAKTERYSTYKA POTENCJALNYCH ZAGROŻEŃ DLA ŻYCIA I ZDROWIA 1 Sieć komunikacyjna 4 a) Krótka charakterystyka ogólna 4 2 Struktura urbanistyki, ze szczególnym uwzględnieniem zakładów zwiększonego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ANEKSU NR 12 DO PLANU DZIAŁANIA SYSTEMU PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE DLA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

PROJEKT ANEKSU NR 12 DO PLANU DZIAŁANIA SYSTEMU PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE DLA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO PROJEKT ANEKSU NR 12 DO PLANU DZIAŁANIA SYSTEMU PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE DLA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Akceptuję do uzgodnień Wojewoda Łódzki Jolanta Chełmińska Łódź, 16 stycznia 2015 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

Data postoju. Godz od. Świadczeniodawca. Godz do Nazwa miejsca postoju Adres miejsca postoju

Data postoju. Godz od. Świadczeniodawca. Godz do Nazwa miejsca postoju Adres miejsca postoju NZOZ "MEDICA" EWA SOBKIEWICZ 2015-01-03 ŁÓDŹ ŁÓDŹ 09:00 17:00 SALVE MEDICA UL. SZPARAGOWA 10 NZOZ "MEDICA" EWA SOBKIEWICZ 2015-01-07 ŁÓDZKI WSCHODNI KOLUSZKI 09:00 17:00 NZOZ MEDKOL UL. PRZEJAZD 6 SPÓŁDZIELNIA

Bardziej szczegółowo

ROCZNY WOJEWÓDZKI PLAN ZABEZPIECZENIA MEDYCZNYCH DZIAŁAŃ RATOWNICZYCH DLA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2007

ROCZNY WOJEWÓDZKI PLAN ZABEZPIECZENIA MEDYCZNYCH DZIAŁAŃ RATOWNICZYCH DLA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2007 ROCZNY WOJEWÓDZKI PLAN ZABEZPIECZENIA MEDYCZNYCH DZIAŁAŃ RATOWNICZYCH DLA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2007 ŁÓDŹ, marzec 2006 1 SPIS TREŚCI 1. Charakterystyka ogólna województwa 5 1.1 Położenie geograficzne

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI OPIS ZMIAN I AKTUALIZACJI 5 I. CHARAKTERYSTYKA POTENCJALNYCH ZAGROŻEŃ DLA ŻYCIA I ZDROWIA 6

SPIS TREŚCI OPIS ZMIAN I AKTUALIZACJI 5 I. CHARAKTERYSTYKA POTENCJALNYCH ZAGROŻEŃ DLA ŻYCIA I ZDROWIA 6 SPIS TREŚCI ARKUSZ UZGODNIEŃ PLANU 4 OPIS ZMIAN I AKTUALIZACJI 5 I. CHARAKTERYSTYKA POTENCJALNYCH ZAGROŻEŃ DLA ŻYCIA I ZDROWIA 6 1. Sieć komunikacyjna. 6 a) charakterystyka województwa kujawsko-pomorskiego

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Zasady informowania ludności o zagrożeniach i sposobach postępowania na wypadek zagrożeń

SPIS TREŚCI. Zasady informowania ludności o zagrożeniach i sposobach postępowania na wypadek zagrożeń ŁÓDŹ LIPIEC 2011 SPIS TREŚCI Nazwa dokumentu Strona Część I Plan główny 1 Arkusz uzgodnień 4 2 Wstęp 5 3 Ogólna charakterystyka województwa łódzkiego 6 4 Katalog zagrożeń 12 5 Charakterystyka zagrożeń

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

ANALIZA STANU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO ANALIZA STANU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO WYDZIAŁ RUCHU DROGOWEGO KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W ŁODZI styczeń czerwiec 2016 r. ANALIZA O STANIE BEZPIECZEŃ STYCZEŃ

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja nr 1 z dnia kwietnia 2015 r. do Wojewódzkiego Planu Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla województwa lubelskiego

Aktualizacja nr 1 z dnia kwietnia 2015 r. do Wojewódzkiego Planu Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla województwa lubelskiego Załącznik do uchwały Nr 75/2015 Zarządu Powiatu w Lublinie z dnia 14 kwietnia 2015 r. Zatwierdzam Minister Zdrowia dnia. Przedkładam Wojewoda dnia.. Aktualizacja nr 1 z dnia kwietnia 2015 r. do Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI PLAN DYSTRYBUCJI TABLETEK JODKU POTASU W PRZYPADKU ZDARZEŃ RADIACYJNYCH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

WOJEWÓDZKI PLAN DYSTRYBUCJI TABLETEK JODKU POTASU W PRZYPADKU ZDARZEŃ RADIACYJNYCH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO 1 Zatwierdzam Wojewoda Łódzki Jolanta Chełmińska WOJEWÓDZKI PLAN DYSTRYBUCJI TABLETEK JODKU POTASU W PRZYPADKU ZDARZEŃ RADIACYJNYCH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Opracował: Magdalena Kobyłka Jacek Skoczylas

Bardziej szczegółowo

RPLD IZ /15

RPLD IZ /15 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 104/16 z dnia 05 lutego 2016 r. Lista rezerwowa projektów w ramach konkursu dla naboru Nr RPLD.05.01.02-IZ.00-10-001/15 w ramach Osi priorytetowej V Ochrona Środowiska, Działanie

Bardziej szczegółowo

Struktura ludności w powiatach województwa łódzkiego w 2015 i 2020 r

Struktura ludności w powiatach województwa łódzkiego w 2015 i 2020 r Struktura ludności w powiatach województwa łódzkiego w 2015 i 2020 r Na wykresach 1-7 znajdują się udziały poszczególnych kategorii ludności w powiatach województwa łódzkiego w 2015 r. Z wykresu 1 wynika,

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO - POMORSKIE

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO - POMORSKIE W Planie Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla Województwa Łódzkiego wprowadza się następujące zmiany: 1) W Rozdziale II. INFORMACJE O LICZBIE I ROZMIESZCZENIU NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA JEDNOSTEK

Bardziej szczegółowo

Wyniki Sprawdzianu 2016 Zestawienie zbiorcze gminami. Część 1.

Wyniki Sprawdzianu 2016 Zestawienie zbiorcze gminami. Część 1. Wyniki Sprawdzianu 2016 Zestawienie zbiorcze gminami Część 1. Powiat Średni wynik Średni wynik w pkt w % w pkt w % Województwo łódzkie Język polski Matematyka Część 1 bełchatowski m. Bełchatów 14,36 71,8

Bardziej szczegółowo

a) liczba ratowników posiadających ważne zaświadczenie o ukończeniu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskaniu tytułu ratownika

a) liczba ratowników posiadających ważne zaświadczenie o ukończeniu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskaniu tytułu ratownika a) liczba ratowników posiadających ważne zaświadczenie o ukończeniu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskaniu tytułu ratownika REJESTR JEDNOSTEK WSPÓŁPRACUJĄCYCH Z SYSTEMEM PAŃSTWOWE

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 maja 2014 r. Poz. 706

Warszawa, dnia 29 maja 2014 r. Poz. 706 Warszawa, dnia 29 maja 2014 r. Poz. 706 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie łódzkiej specjalnej

Bardziej szczegółowo

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie ANEKS NR 1

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie ANEKS NR 1 Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie ANEKS NR 1 DO WOJEWÓDZKIEGO PLANU DZIAŁANIA SYSTEMU PAŃSTWOWEGO RATOWNICTWA MEDYCZNEGO NA LATA 2009-2011 Kraków,

Bardziej szczegółowo

Świadczeniodawca Powiat Gmina Nazwa miejsca postoju Adres miejsca postoju Data postoju

Świadczeniodawca Powiat Gmina Nazwa miejsca postoju Adres miejsca postoju Data postoju Świadczeniodawca Powiat Gmina Nazwa miejsca postoju Adres miejsca postoju Data postoju Dzień tygodnia telefon "MEDICA" EWA SOBKIEWICZ BEŁCHATOWSKI BEŁCHATÓW ZAWADY 18 K ZAWADY 18 K 2015 07 04 sob. "MEDICA"

Bardziej szczegółowo

Średni wynik w procentach. w punktach

Średni wynik w procentach. w punktach OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2015 g gmin Wojeództo łódzkie punktach procentach zdających ucznió z ynikiem szkół z ynikiem* niskim średnim ysokim niskim średnim ysokim

Bardziej szczegółowo

IAI-7047/2615/509-20/KC/07/08

IAI-7047/2615/509-20/KC/07/08 Ogłoszenie Wojewody Łódzkiego o zamiarze wszczęcia postępowań w sprawie ustalenia odszkodowania z tytułu nabycia z mocy prawa przez Skarb Państwa części nieruchomości przeznaczonych na pasy dróg krajowych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 18 listopada 2015 r. Poz. 4386 UCHWAŁA NR XVII/178/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 27 października 2015 r. w sprawie Planu Zrównoważonego Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Lista wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w terminie od 28.04.2008 r. do 13.06.2008 r.-działanie II.6 Ochrona powietrza

Lista wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w terminie od 28.04.2008 r. do 13.06.2008 r.-działanie II.6 Ochrona powietrza Załącznik nr 6 Lista wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w terminie od 28.04.2008 r. do 13.06.2008 r.-działanie II.6 Ochrona powietrza L.p. Numer wniosku Projektodawca Tytuł wniosku Całkowita

Bardziej szczegółowo

GOSiR Łask, ul. Armii Krajowej 5a. GOSiR Łask, ul. Armii Krajowej 5a. GOSiR Łask, ul. Armii Krajowej 5a

GOSiR Łask, ul. Armii Krajowej 5a. GOSiR Łask, ul. Armii Krajowej 5a. GOSiR Łask, ul. Armii Krajowej 5a Ostatnia aktualizacja: 2.02.207 XVII EDYCJA TURNIEJU "Z PODWÓRKA NA STADION O PUCHAR TYMBARKU" bełchatowski Bełchatów Orlik Bełchatów 206-0-4 0:00 Szymon Serwa 660 743 82 brzeziński Hala Sportowa Jeżów

Bardziej szczegółowo

Prognozy ludności gmin województwa łódzkiego r.

Prognozy ludności gmin województwa łódzkiego r. Prognozy ludności gmin województwa łódzkiego 09.09.2016 r. Spis treści 1. Metodologia wyznaczenia prognoz gminnych... 3 2. Analiza błędów ex post prognoz dla 2015 r.... 5 3. Zmiany w liczbie ludności województwa

Bardziej szczegółowo

4.7. Podsystem monitoringu promieniowania jonizującego. 4.8. Podsystem monitoringu regionalnego terenów przebiegu

4.7. Podsystem monitoringu promieniowania jonizującego. 4.8. Podsystem monitoringu regionalnego terenów przebiegu 4.7. Podsystem monitoringu promieniowania jonizującego Badania promieniowania jonizującego prowadzone będą w sieci krajowej, organizowanej przez GIOŚ. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi

Bardziej szczegółowo

Ponadto odnotowano na tych drogach 64 kolizje drogowe, o 28 więcej niż w roku 2002.

Ponadto odnotowano na tych drogach 64 kolizje drogowe, o 28 więcej niż w roku 2002. Statystyczna analiza zagrożeń na obszarze powiatu - uwzględniając położenie geograficzne i potencjał gospodarczy należy się liczyć z zagrożeniami zwyczajnymi w następstwie codziennej działalności społeczno

Bardziej szczegółowo

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG W SEZONIE 2016/2017 NA TERENIE DZIAŁANIA GENERALNEJ DYREKCJI DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W ŁODZI

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG W SEZONIE 2016/2017 NA TERENIE DZIAŁANIA GENERALNEJ DYREKCJI DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W ŁODZI ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG W SEZONIE 2016/2017 NA TERENIE DZIAŁANIA GENERALNEJ DYREKCJI DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W ŁODZI Punkt Informacji Drogowej (PID) (cała doba, wszystkie dni w roku) Tel. 42

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I Opisowa. 1. Dokumenty odniesienia:

CZĘŚĆ I Opisowa. 1. Dokumenty odniesienia: 1 CZĘŚĆ I Opisowa 1. Dokumenty odniesienia: Akty prawne: 1) Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r., poz. 461 z późn. zm.); 2) Ustawa

Bardziej szczegółowo

Liczba dzieci umieszczonych w placówce pochodzących z innych powiatów (podać jakich?) stan na dzień 31.12.2011 r.

Liczba dzieci umieszczonych w placówce pochodzących z innych powiatów (podać jakich?) stan na dzień 31.12.2011 r. Liczba dzieci przebywających w całodobowych placówkach opiekuńczo wychowawczych Tab. 1 Lp. Nazwa i adres placówki Liczba dzieci przebywających w placówce stan na 31.12.2011 r. Liczba dzieci przyjętych

Bardziej szczegółowo

Wyniki Sprawdzianu 2015 Zestawienie zbiorcze gminami. Część 1.

Wyniki Sprawdzianu 2015 Zestawienie zbiorcze gminami. Część 1. Wyniki Sprawdzianu 2015 Zestawienie zbiorcze gminami Część 1. Powiat Średni wynik Średni wynik w pkt w % w pkt w % Województwo łódzkie Język polski Matematyka Część 1 bełchatowski m. Bełchatów 15,52 73,9

Bardziej szczegółowo

Obszar: Łodź. Załącznik nr 2 - szczegółowy wykaz obiektów wraz z ich adresami w poszczególnych obszarach. Lp. Jednostka organizacyjna Adres

Obszar: Łodź. Załącznik nr 2 - szczegółowy wykaz obiektów wraz z ich adresami w poszczególnych obszarach. Lp. Jednostka organizacyjna Adres Załącznik nr 2 - szczegółowy wykaz obiektów wraz z ich adresami w poszczególnych obszarach. Lp. Jednostka organizacyjna Adres 1 2 3 Obszar: Łodź 1 UP Łódź-5 Wólczanska 117 2 UP Łódź-6 Głęboka 4/12 3 UP

Bardziej szczegółowo

Arkusz1. TERYT² lokalizacji oddziału szpitalnego. Adres lokalizacji oddziału szpitalnego. Strona 1

Arkusz1. TERYT² lokalizacji oddziału szpitalnego. Adres lokalizacji oddziału szpitalnego. Strona 1 TABELA 12 - Jednostki organizacyjne szpitala wyspecjalizowane w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego Stan na dzień 31 grudnia 2011 roku 1 2 3 4 5 6 7 8 szpitalny

Bardziej szczegółowo

Kielce, marzec 2012 r.

Kielce, marzec 2012 r. Kielce, marzec 2012 r. ZESPÓÙ AUTORSKI: Kierownik zadania: mgr Andrzej Migaszewski... Gùówni wykonawcy: Akustyk: mgr iný. Paweù Matyjasek... Akustyk: mgr iný. Krzysztof Bogaczyk... Technik GIS: mgr iný.

Bardziej szczegółowo

KIEROWNIK REGIONALNEGO OBSERWATORIUM TERYTORIALNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO:

KIEROWNIK REGIONALNEGO OBSERWATORIUM TERYTORIALNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO: RAPORT Z REALIZACJI CELÓW I KIERUNKÓW POLITYKI ROZWOJU PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO, ZAWARTYCH W AKTUALIZACJI PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO LATA 2009-2012 DYREKTOR

Bardziej szczegółowo

Miejsca zbiórek dla dzieci ze szkół podstawowych Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim

Miejsca zbiórek dla dzieci ze szkół podstawowych Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim Komunikat dotyczący terminów i miejsc kolonii dla dzieci ze szkół podstawowych z terenu Delegatury w Piotrkowie Trybunalskim, Skierniewicach i Sieradzu oraz terminów i miejsc wyjazdów na kolonie i powrotów

Bardziej szczegółowo

Spis treści. II. Analiza zagrożeń zdrowotnych populacji województwa 52. 1. Stan zdrowia ludności i zagrożenia zdrowotne 52

Spis treści. II. Analiza zagrożeń zdrowotnych populacji województwa 52. 1. Stan zdrowia ludności i zagrożenia zdrowotne 52 Spis treści I. Charakterystyka potencjalnych zagrożeń dla życia lub zdrowia mogących wystąpić na obszarze województwa, w tym analiza ryzyka wystąpienia katastrof naturalnych i awarii technicznych w rozumieniu

Bardziej szczegółowo

Typologia zagrożeń. 1. powodzie: roztopowe, opadowe, sztormowe, zatorowe, wylewowe

Typologia zagrożeń. 1. powodzie: roztopowe, opadowe, sztormowe, zatorowe, wylewowe Typologia zagrożeń Zagrożenia naturalne Zagrożenia cywilizacyjne 1. powodzie: roztopowe, opadowe, sztormowe, zatorowe, wylewowe 2. katastrofy: budowlane (budynków, obiektów drogowych, budowli hydrotechnicznych

Bardziej szczegółowo

PIOTRKÓW TRYBUNALSKI KOMUNIKACYJNY WĘZEŁ POLSKI

PIOTRKÓW TRYBUNALSKI KOMUNIKACYJNY WĘZEŁ POLSKI PIOTRKÓW TRYBUNALSKI KOMUNIKACYJNY WĘZEŁ POLSKI Piotrków Trybunalski jest drugim w województwie łódzkim centrum przemysłowym, usługowym, edukacyjnym i kulturalnym. Miasto liczy ponad 74 tysiące mieszkańców.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Aktualizacja nr 2 Planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla województwa łódzkiego

PROJEKT Aktualizacja nr 2 Planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla województwa łódzkiego PROJEKT Aktualizacja nr 2 Planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla województwa łódzkiego Akceptuję do uzgodnień w z. Wojewody Łódzkiego /Podpisano elektronicznie/ Karol Młynarczyk WICEWOJEWODA

Bardziej szczegółowo

A. SPOSÓB OPRACOWANIA ANALIZY ZAGROŻEŃ NA OBSZARZE POWIATU

A. SPOSÓB OPRACOWANIA ANALIZY ZAGROŻEŃ NA OBSZARZE POWIATU Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia (poz. ) Załącznik nr 1 A. SPOSÓB OPRACOWANIA ANALIZY ZAGROŻEŃ NA OBSZARZE POWIATU Analiza zagrożeń na obszarze powiatu składa

Bardziej szczegółowo

2. Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się: 1) mężczyzn urodzonych w roku 1996;

2. Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się: 1) mężczyzn urodzonych w roku 1996; OBWIESZCZENIE NR 1/2015 WOJEWODY ŁÓDZKIEGO z dnia 8 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia kwalifikacji wojskowej w 2015 roku na obszarze województwa łódzkiego Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój

Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój Załącznik nr 5 do Regulaminu W stępna lista rankingow a w n i o s k ó w o d o f i n a n s o w a n i e z a d a ń w r a m a c h Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność

Bardziej szczegółowo

ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 1 Spis treści I. Informacje ogólne. II. Zapotrzebowanie na tabletki jodku potasu dla mieszkańców województwa łódzkiego z podziałem na powiaty, z uwzględnieniem. 1. Tabela nr 1 dawkowanie jodku potasu przypadające

Bardziej szczegółowo

Lista wniosków o dofinansowanie projektów pozytywnie ocenionych pod względem zgodności z kryteriami formalnymi- Działanie II.6 Ochrona powietrza

Lista wniosków o dofinansowanie projektów pozytywnie ocenionych pod względem zgodności z kryteriami formalnymi- Działanie II.6 Ochrona powietrza Lista wniosków o dofinansowanie projektów pozytywnie ocenionych pod względem zgodności z kryteriami formalnymi- Działanie II.6 Ochrona powietrza Lp. Numer wniosku Wnioskodawca Tytuł projektu 1 WND-RPLD.02.06.00-00-001/09

Bardziej szczegółowo

Harmonogram postojów mammobusów w okresie październik-grudzień 2014 r.

Harmonogram postojów mammobusów w okresie październik-grudzień 2014 r. NZOZ "MEDICA" EWA SOBKIEWICZ 2014-10-01 RADOMSKO URZĄD MIASTA UL. TYSIĄCLECIA 5 09:00 17:00 NZOZ "MEDICA" EWA SOBKIEWICZ 2014-10-02 WIELUŃ WIELUŃSKI DOM KULTURY UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 5 09:00 17:00

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ANEKSU NR 10 DO PLANU DZIAŁANIA SYSTEMU PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE DLA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

PROJEKT ANEKSU NR 10 DO PLANU DZIAŁANIA SYSTEMU PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE DLA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO PROJEKT ANEKSU NR 10 DO PLANU DZIAŁANIA SYSTEMU PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE DLA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Akceptuję do uzgodnień Wojewoda Łódzki Jolanta Chełmińska Łódź, 15 kwietnia 2014 r Spis treści Rozdział

Bardziej szczegółowo

XVII EDYCJA TURNIEJU "Z PODWÓRKA NA STADION O PUCHAR TYMBARKU" WOJEWÓDZTWO: ŁÓDZKIE KOORDYNATOR: Tomasz Lenart TEL: MAIL:

XVII EDYCJA TURNIEJU Z PODWÓRKA NA STADION O PUCHAR TYMBARKU WOJEWÓDZTWO: ŁÓDZKIE KOORDYNATOR: Tomasz Lenart TEL: MAIL: bełchatowski Bełchatów kutnowski Kutno kutnowski Kutno kutnowski Kutno łaski Łask łaski Łask łaski Łask łęczycki Witonia łęczycki Witonia łęczycki Witonia Orlik Bełchatów 06-0-4 0:00 Szymon Serwa 660 743

Bardziej szczegółowo