Słowo wstępne. Państwowej Straży Pożarnej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Słowo wstępne. Państwowej Straży Pożarnej"

Transkrypt

1 Luty 2014 rok 0

2 Słowo wstępne Przekazujemy Państwu Raport o stanie ochrony przeciwpożarowej powiatu skarżyskiego za rok Opracowanie stanowi kompendium wiedzy obejmującej działania ratowniczo-gaśnicze i ochronę ludności, kontrolno-rozpoznawcze, szkoleniowe i logistyczne, a także współpracę prowadzoną w ramach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. Jestem przekonany, że bogata treść merytoryczna zawarta w Raporcie pozwoli na zapoznanie się z zadaniami realizowanymi w 2013r. w różnych dziedzinach funkcjonowania Państwowej Straży Pożarnej. W ciągu roku na terenie powiatu skarżyskiego doszło do wielu zdarzeń. Do najważniejszych możemy zaliczyć pożar hali magazynowo-serwisowej i budynków gospodarczych Skarżysku-Kam. ul. Młodzawy, usuwanie skutków podtopień będących następstwem intensywnych opadów deszczu w miesiącu czerwcu oraz liczne zdarzenia komunikacyjne. Dziękuję władzom samorządowym, instytucjom i organizacjom oraz sympatykom naszej straży za codzienną aktywną współpracę. Pragnę serdecznie i gorąco podziękować wszystkim strażakom Państwowej Straży Pożarnej i członkom Ochotniczych Straży Pożarnej za trud, wysiłek i zaangażowanie. Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. mgr inż. Sylwester Hamera 1

3 CZĘSTOTLIWOŚĆ WYSTĘPOWANIA ZDARZEŃ W POWIECIE SKARŻYSKIM W 2013 ROKU W 2013 roku jednostki ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu skarżyskiego interweniowały średnio: co 10 godz. - tj. ok. 2,4 zdarzeń na dobę Pożary - co 20 godz. - tj. 1,2 zdarzeń na dobę Miejscowe - co 21 godz. 7 min. - tj. 1,1 zdarzeń na dobę zagrożenia Alarmy fałszywe - co 218 godz. - tj. 3,41 zdarzenia na miesiąc 2

4 Spis treści I. Działalność operacyjna 1 Powiat skarżyski... str. 4 2 Organizacja ochrony przeciwpożarowej... str. 8 3 Łączność i informatyka... str Działania ratowniczo-gaśnicze jednostek ochrony przeciwpożarowej str. 14 II. Działalność kontrolno-rozpoznawcza... str. 23 III. IV. Kadra i szkolenie 1 Struktura zatrudnienia i kształcenia... str Sport i sprawność fizyczna... str. 33 Gospodarka kwatermistrzowsko-techniczna 1 Baza lokalowa komendy... str Koszty zapewnienia gotowości bojowej... str Sprzęt pożarniczy i środki gaśnicze... str Gospodarka mieszkaniowa... str Dofinansowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. str. 42 V. Gospodarka finansowa... str. 44 VI. Podsumowanie... str. 47 3

5 I. Działalność operacyjna 1. Powiat skarżyski Powiat skarżyski jest jednym z 13 powiatów województwa świętokrzyskiego. Położony jest na północnym obrzeżu Gór Świętokrzyskich i usytuowany jest na zalesionych wzgórzach Płaskowyżu Suchedniowskiego i Garbu Gielniowskiego. Kompleksy leśne zajmujące ok. 56,5% powierzchni powiatu, należą do największych w województwie świętokrzyskim i stanowią część Puszczy Świętokrzyskiej. Od północy powiat skarżyski graniczy z woj. mazowieckim (pow. szydłowiecki), natomiast od wschodu, południa i zachodu z powiatami woj. świętokrzyskiego (od wschodu: starachowickim, od południa: kieleckim ziemskim, od zachodu: koneckim). Powiat tworzy pięć jednostek samorządowych: miasto Skarżysko-Kamienna, miasto i gmina Suchedniów oraz trzy gminy wiejskie: Bliżyn, Łączna i Skarżysko Kościelne. Powiat skarżyski obejmuje swoją powierzchnią 395,2 km 2 i zamieszkiwany jest przez około 80,1 tys. ludności. Miasto Skarżysko-Kamienna - powierzchnia 64,2 km 2, ludność około 49,2 tys. Miasto i Gmina Suchedniów - powierzchnia 74,9 km 2, ludność około 10,9 tys. Gmina Bliżyn - powierzchnia 140,9 km 2, ludność około 8,6 tys. Gmina Skarżysko Kościelne - powierzchnia 53,0 km 2, ludność około 6,2 tys. Gmina Łączna - powierzchnia 62,2 km 2, ludność około 5,2 tys. Najbardziej zagrożonym jest obszar stolicy powiatu - Skarżyska-Kamiennej. Niebezpieczeństwo pożarowe występujące w mieście jest typowe dla podobnych miast w kraju. Poza tym duże zagrożenie stwarzają zlokalizowane tutaj zakłady przemysłowe, stacje redukcji gazu ziemnego, węzeł kolejowy oraz sieć dróg z ekspresową S-7 na czele. Ponadto duże niebezpieczeństwo występuje także w blokach mieszkalnych (głównie w budynkach wysokich) oraz obiektach użyteczności publicznej. Związane jest to głównie z utrudnieniami w dojazdach do tych obiektów. Drugim, co do ilości zdarzeń, terenem w powiecie jest gmina Bliżyn. Duże zagrożenie pożarowe stwarzają tu znaczne obszary zalesione, które zajmują około 98,2 km 2 powierzchni gminy (69,7 %) oraz indywidualne gospodarstwa rolne. Ponadto na jej terenie zlokalizowanych jest kilka zakładów produkcyjnych, stacja redukcyjna gazu ziemnego oraz droga i linia kolejowa Skarżysko - Końskie. 4

6 Duże niebezpieczeństwo występuje również na obszarze miasta i gminy Suchedniów. Przebiega przez niego trasa S-7 i linia kolejowa Skarżysko - Kielce. Na terenie samego Suchedniowa istnieją dwa zakłady przemysłowe, dwie stacje redukcji gazu ziemnego oraz kilka budynków użyteczności publicznej. Pozostały obszar gminy to głównie tereny rolnicze i zalesione. Na obszarze gminy Skarżysko Kościelne największe zagrożenie stwarza zlokalizowana tam duża baza paliw. Przebiega tędy także linia kolejowa w kierunku Ostrowca. Inne zagrożenia są typowe jak dla obszarów wiejskich. Tereny gminy Łączna są głównie obszarami rolniczymi. Zagrożenie występuje na położonych tam terenach leśnych - obejmują 34,56 km 2 powierzchni gminy (55,7 %), drodze S-7 i linii kolejowej oraz w Kopalni i CC Silicium S. A. (dawniej Zakład Wzbogacania Kwarcytu Bukowa Góra ). Dużym zagrożeniem są powodzie i podtopienia, które mogą powstać wzdłuż rzeki Kamiennej. Dopływy rz. Kamiennej, tj. Kamionka, Bernatka, Oleśnica i Kuźniczka są rzekami/potokami o podgórskim charakterze i stanowią naturalną zlewnię dla wód opadowych z przyległego terenu. Szczególnie w czasie intensywnych lub długotrwałych opadów oraz w czasie wiosennego topnienia śniegów, następuje gwałtowny przybór wód, powodujący lokalne powodzie i podtopienia. Rzeka ta tylko na terenie Skarżyska-Kam. na niewielkim odcinku jest uregulowana wałami przeciwpowodziowymi. Miejscami zagrożonymi powodzią są: - posesje położone przy ul. Brzozowej, - miejscowość Szczepanów, - oczyszczalnia ścieków w dzielnicy Dolna Kamienna, a szczególnie zalanie transformatora, co w konsekwencji groziłoby unieruchomieniem oczyszczalni. Ponadto potencjalne zagrożenie powodzią istnieje w wyniku uszkodzenia urządzeń piętrzących na zbiornikach wodnych Rejów i Suchedniów na rzece Kamionce, Jaśle na rzece Jaślanej w Łącznej oraz Mostki na Żarnówce. Również anomalia pogodowe, np. w postaci oberwania chmury mogą spowodować zagrożenie powodziowe, czego przykładem była powódź na terenie powiatu skarżyskiego w maju 2002 r. oraz liczne podtopienia z okresu czerwca 2013r. Podczas omawiania zagrożeń na terenie powiatu skarżyskiego należy wskazać zagrożenia wynikające z przechowywania lub wykorzystywania w procesach technologicznych niebezpiecznych substancji chemicznych. 5

7 Na terenie powiatu znajduje się kilka zakładów pracy, które w swoich zasobach posiadają niebezpieczne materiały chemiczne. Największa ilość toksycznych substancji chemicznych znajduje się w zakładzie Bumar Amunicja S.A. w Skarżysku-Kamiennej. Biorąc pod uwagę ilość wykorzystywanych materiałów i substancji niebezpiecznych Bumar Amunicja zalicza się do zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. W procesie produkcji wykorzystywane są następujące rodzaje substancji: cyjanek sodu, wodorotlenek sodu, kwasy: solny, siarkowy, azotowy, pirosiarczyn sodu, podchloryn sodu, cyjanek potasu, amoniak, rozpuszczalnik tri, ciecze ropopochodne. Bumar Amunicja S.A. posiada wewnętrzną sieć kanalizacji połączoną z zakładową oczyszczalnią, a ich ujścia najprawdopodobniej prowadzą do rzeki Kamiennej. Istnieje więc realna możliwość skażenia wód śródlądowych i przyległego terenu. Zakładem stwarzającym duże zagrożenie, głównie dla środowiska naturalnego jest Baza Paliw nr 6 Operatora Logistycznego Paliw Płynnych (OLPP) w Skarżysku Kościelnym. Składowane tam ciecze ropopochodne są liczone w tysiącach ton. W normalnych warunkach pracy zagrożenie nie jest duże. Zakład posiada odpowiednie tace, ostojniki i kanalizacje, które zabezpieczają teren przed skażeniem. Największe niebezpieczeństwo występować może podczas pożaru. Należy się liczyć wówczas z rozszczelnieniem zbiorników i rozlewiskami cieczy oraz ze szkodliwością produktów spalania. Na terenie CC Silicium S. A. w Łącznej znajduje się skład materiałów wybuchowych. Materiały te wykorzystywane są w pozyskiwaniu kwarcytu. Są one dobrze zabezpieczone. W Suchedniowie znajduje się Kopalnia Kamienia Budowlanego Skalbud przy ul. Stokowiec, która zużywa miesięcznie ok. 10 kg materiału wybuchowego. Duże zagrożenie występuje również na szlakach komunikacyjnych, ze względu na transport kolejowy i drogowy, którymi przewożone są materiały niebezpieczne. Newralgicznym punktem w transporcie materiałów niebezpiecznych jest węzeł kolejowy i stacja rozrządowa w Skarżysku - Kamiennej. Na terenie powiatu skarżyskiego (w m. Skarżysko - Kamienna) krzyżują się dwie linie kolejowe tj. Warszawa - Kraków oraz Łódź Kaliska - Dębica. Stacja kolejowa Skarżysko - Kamienna jest największą i najnowocześniejszą stacją rozrządową Polski południowo - wschodniej. Różnorodność substancji przewożonych koleją jest bardzo duża: od mniej niebezpiecznych, przez takie które stwarzają zagrożenie dla ludzi i środowiska, po materiały niebezpieczne pożarowo i wybuchowo. W przypadku powstania awarii na stacji rozrządowej, której mogłaby towarzyszyć emisja toksycznych substancji 6

8 przemysłowych oraz przy niekorzystnych wiatrach (wiejących w kierunku północnym i północno-wschodnim), strefa zagrożenia może objąć praktycznie całe miasto. Ponadto cały teren pod torowiskiem jest skanalizowany i przy przedostaniu się tam substancji chemicznych, może dojść do skażenia rzeki Oleśnicy uchodzącej do rzeki Kamiennej w pobliżu oczyszczalni ścieków. Do tej pory największy wyciek nastąpił w roku 1994 z cysterny kolejowej na górce rozrządowej w Skarżysku -Kam., gdzie nastąpiło uwolnienie 54 ton stężonego kwasu siarkowego. Duże zagrożenie niesie przewóz substancji chemicznie niebezpiecznych drogami kołowymi, przebiegającymi przez powiat. Największe niebezpieczeństwo występuje na drodze krajowej S-7 przecinającej powiat z północy na południe. Gama przewożonych tą trasą substancji jest także duża. Droga ta przebiega co prawda przez peryferia Skarżyska- Kamiennej i Suchedniowa, jednak w przypadku wiatrów zachodnich i południowozachodnich strefa zagrożenia może objąć znaczną część tych miast. Warunki terenowe powodują, że przez tę drogę przepływają dwie rzeki: Kamienna i Bernatka mająca ujście do Kamiennej. W przypadku powstania awarii w pobliżu mostów na tych rzekach istnieje realne niebezpieczeństwo skażenia wód śródlądowych. Ponadto zagrożenie wynikające z transportu kołowego występuje również na drogach w mieście. Wynika to z różnorodności tras dojazdowych do Bazy Paliw nr 6 OLPP znajdującej się w Skarżysku Kościelnym. Są nimi przewożone głównie ciecze ropopochodne (etylina, olej napędowy) i prowadzą w różnych kierunkach: do drogi S-7 w kierunku Warszawy, Kielc, Końskich, Ostrowca Świętokrzyskiego. Aby pokonać trasę ze Skarżyska Kościelnego do wyjazdu dróg w w/w kierunkach trzeba przejechać przez całe miasto. Podczas powstania awarii na terenie miasta oprócz zagrożenia pożarowego i wybuchowego, jakie stwarzają te substancje, istnieje duże prawdopodobieństwo skażenia środowiska naturalnego. Najbardziej zagrożona będzie rzeka Kamienna i usytuowana przy niej organiczna oczyszczalnia ścieków. Systemy kanalizacji burzowej, ściekowej i sanitarnej mają tam swoje ujścia, dlatego w przypadku przedostania się substancji ropopochodnej do kanalizacji należy sądzić, że w krótkim czasie może dojść do skażenia wód śródlądowych. 7

9 2. Organizacja ochrony przeciwpożarowej Organizacja i zadania związane z ochroną przeciwpożarową określone zostały w ustawach z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej oraz ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej. Ochrona przeciwpożarowa jest to ogół działań mających na celu ochronę życia, zdrowia i mienia przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem. Działania te realizowane są poprzez: - zapobieganie powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia, - zapewnienie sił i środków do likwidacji pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia, - prowadzenie działań ratowniczych. Nadzór nad realizacją ochrony przeciwpożarowej w powiecie sprawuje starosta. Organem wykonawczym starosty w zakresie bezpieczeństwa pożarowego jest komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej, realizujący swoje zadania przy pomocy komendy powiatowej PSP. W sprawach związanych z prawidłowym funkcjonowaniem systemu ochrony przeciwpożarowej powiatu komendant powiatowy PSP współpracuje z: - ochotniczymi strażami pożarnymi, - zakładową służbą ratowniczą, - zakładową służbą ochrony, - innymi służbami ratowniczymi (policja, pogotowia: ratunkowe, energetyczne, gazowe i inne). Strukturę organizacyjną ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu tworzy sieć straży pożarnych i służb ratowniczych, funkcjonujących w poszczególnych miastach i gminach powiatu. Działają tam następujące jednostki organizacyjne ochrony przeciwpożarowej: na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej: - Komenda Powiatowa PSP i Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza PSP, zabezpieczająca teren całego powiatu, - Ochotnicza Straż Pożarna w Skarżysku-Kamiennej, - Zakładowa Służba Ratownicza Bumar Amunicja S.A.; na terenie miasta i gminy Suchedniów: - Ochotnicza Straż Pożarna w Suchedniowie, - Ochotnicza Straż Pożarna w Ostojowie; 8

10 na terenie gminy Łączna: - Ochotnicza Straż Pożarna w Łącznej; na terenie gminy Skarżysko-Kościelne: - Ochotnicza Straż Pożarna w Grzybowej Górze, - Ochotnicza Straż Pożarna w Lipowym Polu, - Ochotnicza Straż Pożarna w Kierzu Niedźwiedzim; na terenie gminy Bliżyn: - Ochotnicza Straż Pożarna w Bliżynie, - Ochotnicza Straż Pożarna w Nowym Odrowążku, - Ochotnicza Straż Pożarna w Sorbinie, - Ochotnicza Straż Pożarna w Mroczkowie, - Ochotnicza Straż Pożarna w Wołowie, - Ochotnicza Straż Pożarna w Nowkach. Do likwidacji zagrożeń na terenie powiatu skarżyskiego wchodzą siły i środki włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego, tj.: - Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza w Skarżysku - Kamiennej, - Ochotnicza Straż Pożarna w Bliżynie, - Ochotnicza Straż Pożarna w Sorbinie, - Ochotnicza Straż Pożarna w Suchedniowie, - Ochotnicza Straż Pożarna w Skarżysku - Kamiennej, - Ochotnicza Straż Pożarna w Łącznej, - Ochotnicza Straż Pożarna w Lipowym Polu, - Ochotnicza Straż Pożarna w Grzybowej Górze. Wiodąca rola w prowadzeniu działań ratowniczo - gaśniczych spoczywa na Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej PSP w Skarżysku - Kamiennej, na wyposażeniu której znajdują się samochody gaśnicze, specjalne i sprzęt specjalistyczny do prowadzenia działań ratowniczych. Posiadany sprzęt pozwala na skuteczne prowadzenie akcji ratowniczych związanych z: - gaszeniem i likwidacją pożarów - wydobywaniem ofiar wypadków drogowych - usuwaniem skutków wypadków drogowych - ewakuacją ludzi i mienia - prowadzeniem działań z zakresu ratownictwa chemiczno - ekologicznego. 9

11 Jednostki OSP posiadają sprzęt typowo gaśniczy. Trzy z nich zostały wyposażone w sprzęt hydrauliczny do prowadzenia działań w zakresie ratownictwa drogowego. Kontrole i nadzór operacyjny nad funkcjonowaniem KSRG Komenda Powiatowa PSP w roku 2013 w ramach współpracy i nadzoru nad funkcjonowaniem jednostek OSP z KSRG prowadziła następujące działania: - przeprowadzenie przez pracowników wydziału operacyjno-kontrolno-rozpoznawczego 8 wizytacji jednostek OSP włączonych do KSRG - sporządzenie kwartalnych analiz udziału jednostek OSP w działaniach ratowniczych, które zostały przesłane do gmin - sporządzenie wniosków o dofinansowanie utrzymania gotowości bojowej jednostek OSP z KSRG - przeprowadzenie wspólnie z KW PSP Kielce ćwiczeń ratowniczych pk. BUMAR 2013 odwodów operacyjnych sprawdzających procedury Zewnętrznego Planu Operacyjno Ratowniczego dla Zakładów Metalowych MESKO wchodzących w skład Grupy Bumar Amunicja S.A. w Skarżysku Kamiennej przy ul. Legionów przeprowadzenie przeglądów stanu technicznego pojazdów, sprzętu silnikowego, zaplecza oraz warunków bhp w jednostkach OSP z KSRG. Szkolenia dla strażaków ratowników OSP Przeprowadzono pięć szkoleń dla strażaków ratowników OSP: szkolenie dowódców OSP ukończyło 13 druhów szkolenie naczelników OSP ukończyło 20 druhów szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego dla strażaków ratowników OSP ukończyło 29 druhów szkolenie podstawowe strażaka ratownika OSP kurs jednoetapowy - szkolenie to ukończyło 31 druhów szkolenie z zakresu działań przeciwpowodziowych i ratownictwa na wodach dla strażaków ratowników OSP szkolenie ukończyło 26 druhów. 10

12 3. Informatyka i łączność Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej mając na uwadze jak ważną rolę w prowadzeniu działań ratowniczo - gaśniczych odgrywa sprawnie funkcjonując łączność stara się w ramach otrzymywanych środków finansowych z wszelką starannością rozwijać już istniejące systemy zapewniające im niezawodność oraz właściwą jakość. Pamiętając również o tym aby systemy łączności budować na kilku płaszczyznach: - systemach łączności przewodowej - systemach łączności bezprzewodowej - przetwarzanie i przesyłanie danych teleinformatycznych. Mając powyższe elementy na uwadze Komenda Powiatowa PSP w Skarżysku- Kamiennej stworzyła niezawodnie sprawnie funkcjonujący węzeł łączności integrujący ze sobą jej poszczególne typy budując sprawne narzędzie do przetwarzania i przesyłania danych oraz zarządzaniu informacją. Węzeł ten składa się z podstawowych elementów w skład którego wchodzą: - infrastruktura teletechniczna - wyposażenie stanowisk dyspozytorskich - systemy techniki wykonawcze. W ramach tych elementów należy wyróżnić: węzeł teletechniczny - w skład którego wchodzi szereg nowoczesnych urządzeń teleinformatycznych bezpośrednio wpływających na jakość i niezawodność ogólnie pojmowanej łączności wykorzystywanej podczas akcji ratowniczych oraz ich koordynacji. Tymi urządzeniami są: - cyfrowa centrala telefoniczna Hi-Path 3500 posiadająca możliwości integracyjne poprzez protokoły TAPI, CTI - rejestrator korespondencji telefonicznej oraz radiowej - serwery baz danych oraz aplikacji przeznaczony dla zarządzania zasobami informatycznymi - serwer komunikacyjny przeznaczony do integracji oprogramowania zarządzającego z urządzeniami technicznymi - oprogramowanie zarządzające - System Wspomagania Decyzji SWDST zasoby środowiska GIS cyfrowa mapa powiatu wraz z obszarem chronionym - urządzenie podtrzymania zasilania dla wyposażenia SK KP PSPP - szafy montażowe-dystrybucyjne wykorzystywane do przechowywania wyposażenia węzła teletechnicznego 11

13 wyposażenie stanowisk dyspozytorskich - stanowi grupa sprzętu pozwalająca dyspozytorom na wykorzystanie pełnej funkcjonalności oferowanej przez zainstalowane urządzenia. Podstawowymi elementami wyposażenia są: - stanowiska komputerowe - drukarka Laserowa - systemowe Aparaty telefoniczne - radiotelefony - manipulatory systemów techniki wykonawczej - umeblowanie systemy techniki wykonawczej w ramach tej grupy wyposażenia oraz podległych punktów wyjazdowych można wyróżnić następujące systemy: - system selektywnego alarmowania jednostek OSP DSP-15 - system komunikacji statusowej z pojazdami ratowniczymi - system zarządzania wyświetlaczami, dzwonkami alarmowymi w jednostce. - system automatycznego otwierania bram garażowych i wyjazdowych. Ważnym przełomem w zakresie funkcjonujących systemów łączności w tym roku było zakończenie prac związanych z budową infrastruktury ogólnopolskiej sieci teleinformatycznej w ramach projektu OST 112. Co wiązało się ze zmianą obsługi ratunkowego numeru 112. W ramach tego projektu sieć teleinformatyczna Komendy Powiatowej PSP w Skarżysku- Kamiennej została przyłączona do infrastruktury OST 112. Dzięki czemu powstała nowa infrastruktura komunikacyjna, niezbędna do sprawnej obsługi wywołań na numer 112 i inne połączenia alarmowe oraz komunikacji pomiędzy służbami odpowiedzialnymi za ratownictwo i bezpieczeństwo publiczne. W ramach realizacji wspomnianego projektu skarżyscy strażacy otrzymali również szereg usług w zakresie nowej infrastruktury niezwykle pomocnych w realizacji zadań stawianych przed Państwową Strażą Pożarną. Do najważniejszych korzyści należy zaliczyć: - maksymalne skrócenie czasu, w jakim zostanie udzielona pomoc, a co za tym idzie - poprawa bezpieczeństwa obywateli, lepsza ochrona zdrowia, życia i mienia - zwiększenie skuteczności działań podejmowanych przez służby i podmioty ratownicze - możliwość sprawnego przekazywania zgłoszeń alarmowych do właściwych służb - zaspokojenie potrzeb w zakresie teletransmisji między innymi dla: Ratownictwa Medycznego, Państwowej Straży Pożarnej i Policji - możliwość sprawnego przekazywania zgłoszeń alarmowych do właściwych służb 12

14 - zmniejszenie kosztów ponoszonych przez służby na utrzymanie sieci teleinformatycznych - zwiększenie poziomu niezawodności i bezpieczeństwa danych przekazywanych między służbami - pełna rejestracja wszystkich czynności przeprowadzonych w celu realizacji zgłoszenia, co umożliwi analizę działań oraz ich optymalizację - poprawa warunków pracy pracowników służb porządku publicznego i ratownictwa, dzięki zapewnieniu szybkiego dostępu do potrzebnych informacji - integracja infrastruktur sieciowych będących w posiadaniu jednostek administracji rządowej - ujednolicenie zarządzania zasobami teleinformatycznymi podmiotów wchodzących w skład Systemu Informatycznego Powiadamiania Ratunkowego. W tym roku zakończono również wdrażanie projektu lokalizacji i pozycjonowania pojazdów pożarniczych. Pojazdy w komendzie zostały wyposażone w nowoczesne terminale zintegrowane z systemem teleinformatycznym SWDST 2.5 pozwalającym na ich wizualizację na cyfrowych mapach oraz przesyłanie danych teleadresowych w oparciu, o które wytyczana jest automatycznie trasa dojazdowa do miejsca zdarzenia. Ponadto wyposażone one zostały w funkcje umożliwiającą przesyłanie krótkich wiadomości tekstowych w formie terminali oraz plików. Pozwoli to zoptymalizować wykorzystanie eteru przez ratowników podczas prowadzonych akcji. Wymienione systemy łączności stanowią nowoczesne rozwiązania telekomunikacyjne w ramach działającego węzła teleinformatycznego Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kamiennej, które stale są rozwijane dla zwiększenia i poprawy bezpieczeństwa powiatu. Warto również podkreślić, że coraz większego znaczenia nabierają techniki przetwarzania i transmisji danych, z wykorzystaniem łączy internetowych. Większość informacji do jednostek nadrzędnych jest przekazywanych drogą elektroniczną, dzięki czemu bazy danych systemów informatycznych wykorzystywanych przez straż są na bieżąco uzupełniane umożliwiając prowadzenie analiz oraz kontrolę bezpieczeństwa. Działająca wewnętrzna sieć informatyczna (intranet) w KP PSP umożliwia lepszą organizację pracy oraz dostęp do zasobów informatycznych z każdego stanowiska komputerowego. W ramach tego systemu KP PSP prowadzi również własny serwis internetowy propagujący działalność straży pożarnej. 13

15 4. Działania ratowniczo-gaśnicze jednostek ochrony przeciwpożarowej W roku 2013 jednostki ochrony przeciwpożarowej wyjeżdżały 878 razy do różnego rodzaju zdarzeń na terenie działania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku - Kamiennej. Porównanie ilości wyjazdów do zdarzeń na terenie działania Komendy Powiatowej PSP z latami poprzednimi przedstawia poniższa tabela: Ilość pożarów, miejscowych zagrożeń i fałszywych alarmów Rok Pożary Miejsco Fałszyw RAZE we zagrożenia e alarmy M Wykres przedstawiający ilość i rodzaj interwencji w poszczególnych latach Pożary Miejscowe Zagrożenia Alarmy Fałszywe 14

16 Wykres przedstawiający ilość pożarów i miejscowych zagrożeń w poszczególnych latach Pożary Miejscowe zagrożenia Ilość wyjazdów do zdarzeń w poszczególnych miesiącach br. kształtowała się następująco: Miesiąc Pożary Miejscowe Alarmy zagrożenia fałszywe Razem Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień Razem

17 Ilość zdarzeń w poszczególnych miesiącach Grudzień Listopad Październik Wrzes ień Sierpień Lipiec Czerwiec Maj Kwiecień Marzec Luty Styczeń Ilość zdarzeń w rozbiciu na poszczególne gminy przedstawia poniższa tabela Gmina Pożary Miejscowe Alarmy zagrożenia fałszywe Ogółem Bliżyn Łączna Skarżysko Kamienna Skarżysko Kościelne Suchedniów RAZEM Procentowa ilość zdarzeń w rozbiciu na gminy 11% 7% Bliżyn Łączna 54% Skarżysko-Kościelne Suchedniów 16% Skarżysko-Kamienna 12% 16

18 Pożary W 2013 roku zanotowano 440 pożarów z czego: - pożary małe - 420, - pożary średnie Największą liczbę pożarów odnotowano na terenie miasta Skarżysko-Kamienna. Struktura pożarów 20 Małe Średnie 420 Sytuację pożarową w poszczególnych gminach przedstawia poniższa tabela: Pożary Powiat / gmina Mały Średni Razem Bliżyn Łączna Skarżysko - Kamienna Skarżysko - Kościelne Suchedniów RAZEM: Ilość pożarów w rozbiciu na gminy 68; 15% 220; 49% 42; 10% 33; 8% Bliżyn Łączna Skarżysko-Kościelne Suchedniów Skarżysko-Kamienna 77; 18% 17

19 Miejscowe zagrożenia Na ogólną liczbę 397 akcji miejscowych zagrożeń odnotowano: małe lokalne średnie duże 22 co stanowi ok. 5,5 % ogółu miejscowych zagrożeń, 366, co stanowi ok. 92% ogółu miejscowych zagrożeń, - 8, co stanowi ok. 2 % ogółu miejscowych zagrożeń, - 1, co stanowi ok. 0,25 % ogółu miejscowych zagrożeń. Struktura miejscowych zagrożeń Małe Lokalne Średnie Duże 366 Wyjazdy do miejscowych zagrożeń na poszczególnych gminach przedstawiają się następująco Powiat / gmina Miejscowe zagrożenia małe lokalne średnie duże ogółem Bliżyn Łączna Skarżysko - Kamienna Skarżysko - Kościelne Suchedniów RAZEM

20 Ilość miejscowych zagrożeń w poszczególnych gminach: 230; 58% 27; 7% 12; 3% 105; 26% Bliżyn Łączna Skarżysko-Kościelne Suchedniów Skarżysko-Kamienna 23; 6% Udział w zdarzeniach jednostek ochrony przeciwpożarowej i osób podczas zdarzeń przedstawia poniższa tabela Ogółem JRG OSP w KSRG OSP poza KSRG Liczba osób uczestnicząca w zdarzeniu Liczba pojazdów Udział załóg z terenu powiatu w akcjach ratowniczo-gaśniczych. OSP poza KSRG 71 OSP w KSRG 455 JRG

21 Procentowy udział załóg w akcjach ratowniczo-gaśniczych jednostek z terenu powiatu 6% 59% 35% OSP z poza KSRG OSP z KSRG JRG Jak z powyższego widać działania jednostki ratowniczo - gaśniczej wspierane są w dużej mierze przez jednostki OSP. Jednostki te są mocnym i potrzebnym ogniwem ochrony przeciwpożarowej na terenie naszego powiatu. Statystykę wyjazdów jednostek OSP przedstawia tabela 20

22 Wyjazdy jednostek OSP Nazwa jednostki Rodzaj działań Pożary Miejscowe zagrożenie Alarmy fałszywe Ogółem Na terenie wł. dział. Na terenie wł. dział. Pozostały teren Na terenie wł. dział Pozostały teren Na terenie wł. dział Pozostał y teren. Zabezpie - czenie rejonu Postawienie w stan gotowości Jednostki włączone do KSRG Bliżyn Suchedniów Skarżysko-Kam Grzybowa Góra Lipowe Pole Łączna Sorbin Jednostki nie włączone do KSRG Ostojów Nowy Odrowążek Kierz Niedźwiedzi Mroczków

23 Poszkodowani podczas akcji Cywile Ratownicy Zdarzenie Ranni Śmiertelne Ranni Śmiertelne Pożar Miejscowe zagrożenia Razem Straty wynikłe podczas zdarzeń w tys. złotych. Zdarzenie Straty ogólne Straty budynkowe Wartość uratowanego mienia Pożar , Miejscowe zagrożenia 836,5 17, Razem 2183,5 449, Straty ogółem w tys. zł. 836, Pożary Miejscowe zagrożenie 22

24 II. Działalność kontrolno - rozpoznawcza Czynności kontrolne W 2013 roku funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej w zakresie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych przeprowadzili ogółem 126 kontroli, w tym 87 podstawowych, 15 kontroli w związku z przekazaniem nowych obiektów do użytku i 24 sprawdzających. Łączna ilość przeprowadzonych kontroli w poszczególnych grupach obiektów przedstawiała się następująco: - 65 kontroli obiektów użyteczności publicznej - 15 kontroli obiektów zamieszkania zbiorowego - kontroli w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych - 35 kontroli w obiektach produkcyjnych i magazynowych, - 3 kontroli na obszarów leśnych. Skontrolowano ogółem 209 obiektów, w tym: - 74 obiektów użyteczności publicznej - obiektów zamieszkania zbiorowego - obiektów mieszkalnych wielorodzinnych - 83 obiektów produkcyjnych i magazynowych - 21 obiektów na obszarach leśnych. W wyniku kontroli stwierdzono ogółem 223 nieprawidłowości, tj.: w obiektach użyteczności publicznej - 10 w obiektach zamieszkania zbiorowego - 12 w obiektach mieszkalnych wielorodzinnych - w obiektach produkcyjnych i magazynowych - na obszarach leśnych. W związku z prowadzonymi czynnościami kontrolno-rozpoznawczymi wydano łącznie 47 decyzji administracyjnych na właścicieli lub zarządców obiektów, tj.: - użyteczności publicznej 20 - zamieszkania zbiorowego mieszkalnych wielorodzinnych 1 - produkcyjnych i magazynowych obszary leśne 2. 23

Informacja Prezydenta Miasta Katowice nt. realizacji zadań ustawowych i statutowych przez Państwową i Ochotniczą Straż Pożarną

Informacja Prezydenta Miasta Katowice nt. realizacji zadań ustawowych i statutowych przez Państwową i Ochotniczą Straż Pożarną Informacja Prezydenta Miasta Katowice nt. realizacji zadań ustawowych i statutowych przez Państwową i Ochotniczą Straż Pożarną Opracowanie: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach Katowice,

Bardziej szczegółowo

Materiał informacyjny Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pruszkowie

Materiał informacyjny Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pruszkowie Materiał informacyjny Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pruszkowie w zakresie działalności Jednostek ochrony p.poż na terenie powiatu pruszkowskiego w roku 211 Spis zagadnień: 1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzam: Komendant Powiatowy PSP st. bryg. Paweł Kubiak PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SOCHACZEWIE. Sochaczew, styczeń 2013 r.

Zatwierdzam: Komendant Powiatowy PSP st. bryg. Paweł Kubiak PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SOCHACZEWIE. Sochaczew, styczeń 2013 r. Zatwierdzam: Komendant Powiatowy PSP st. bryg. Paweł Kubiak SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SOCHACZEWIE ZA ROK 2012 Sochaczew, styczeń 2013 r. 1. Działania ratownicze

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie ochrony przeciwpożarowej Gminy Swarzędz w 2015 roku

Informacja o stanie ochrony przeciwpożarowej Gminy Swarzędz w 2015 roku XXI Sesja Rady Miejskiej w Swarzędzu 5 kwietnia 2016 r. Informacja o stanie ochrony przeciwpożarowej Gminy Swarzędz w 2015 roku Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej Sławomir Kaźmierczak ZABEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

2. OPIS WYDATKÓW WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

2. OPIS WYDATKÓW WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM 2. OPIS WYDATKÓW WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM 2.1. WYDATKI BIEŻĄCE 2.1.1. BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE Wyszczególnienie Plan po zmianach Wykonanie Wsk. % Centrum Zarządzania Kryzysowego

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA W POWIECIE POZNAŃSKIM W ROKU 2014

DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA W POWIECIE POZNAŃSKIM W ROKU 2014 DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA W POWIECIE POZNAŃSKIM W ROKU 2014 W ramach realizacji zadań poprawy bezpieczeństwa mieszkańców, w roku 2014 wydatkowano środki finansowe w wysokości 1.494.000

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA KOMENDANTA POWIATOWEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SUCHEJ BESKIDZKIEJ za 2015r.

INFORMACJA KOMENDANTA POWIATOWEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SUCHEJ BESKIDZKIEJ za 2015r. INFORMACJA KOMENDANTA POWIATOWEGO za 2015r. Sucha Beskidzka 2016 2 Spis treści Informacja o pożarach, miejscowych zagrożeniach i alarmach fałszywych na terenie powiatu suskiego roku 2015.... 4 Pożary...

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY SYSTEM RATOWNICZO-GAŚNICZY W GMINIE ZIELONA GÓRA. st. bryg. Waldemar Michałowski

KRAJOWY SYSTEM RATOWNICZO-GAŚNICZY W GMINIE ZIELONA GÓRA. st. bryg. Waldemar Michałowski 1 KRAJOWY SYSTEM RATOWNICZO-GAŚNICZY W GMINIE ZIELONA GÓRA Zielona Góra dn. 15 maja 2013 st. bryg. Waldemar Michałowski Zadania własne powiatu (Ustawa o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP CZĘŚĆ I. TEMAT 1 Organizacja ochotniczych straży pożarnych, ochrony ludności w tym ochrony przeciwpożarowej

SZKOLENIE STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP CZĘŚĆ I. TEMAT 1 Organizacja ochotniczych straży pożarnych, ochrony ludności w tym ochrony przeciwpożarowej SZKOLENIE STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP CZĘŚĆ I TEMAT 1 Organizacja ochotniczych straży pożarnych, ochrony ludności w tym ochrony przeciwpożarowej Autor: Robert Łazaj Podstawy Prawne Funkcjonowania OSP Ochotnicza

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA KOMENDANTA POWIATOWEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SUCHEJ BESKIDZKIEJ za 2013 rok

INFORMACJA KOMENDANTA POWIATOWEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SUCHEJ BESKIDZKIEJ za 2013 rok INFORMACJA KOMENDANTA POWIATOWEGO za 2013 rok Sucha Beskidzka 2014 Spis treści Informacja o pożarach, miejscowych zagrożeniach i alarmach fałszywych na terenie powiatu suskiego w okresie od 01.01.2013

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 99/2014 Starosty Limanowskiego z dnia 30 września 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 99/2014 Starosty Limanowskiego z dnia 30 września 2014 r. ZARZĄDZENIE Nr 99/2014 Starosty Limanowskiego z dnia 30 września 2014 r. w sprawie: zasad realizacji zadań Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 15, 16, 20, ustawy

Bardziej szczegółowo

------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------ ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE, OCHRONA LUDNOŚCI I OBRONA CYWILNA W POLSCE ----------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3. DZIAŁALNOŚĆ RATOWNICZA i SZKOLENIOWA

Rozdział 3. DZIAŁALNOŚĆ RATOWNICZA i SZKOLENIOWA Działalność ratowniczo-gaśnicza w 2005 r. Analizując statystykę zdarzeń w latach 2004-2005 widać, że w 2005 r nastąpił znaczny spadek pożarów (2004 r. - 480, 2005 r. - 381), oraz niewielki spadek miejscowych

Bardziej szczegółowo

KURS STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP część II. TEMAT 1: Organizacja ochrony ludności, w tym ochrony przeciwpożarowej. Autor: Robert Łazaj

KURS STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP część II. TEMAT 1: Organizacja ochrony ludności, w tym ochrony przeciwpożarowej. Autor: Robert Łazaj KURS STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP część II TEMAT 1: Organizacja ochrony ludności, w tym ochrony przeciwpożarowej Autor: Robert Łazaj Ochrona Przeciwpożarowa Ochrona przeciwpożarowa polega na realizacji przedsięwzięć

Bardziej szczegółowo

Spotkanie podsumowujące rok 2013 we współpracy Starostwa Powiatowego Z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi Powiatu Poznańskiego oraz Komendą Miejską

Spotkanie podsumowujące rok 2013 we współpracy Starostwa Powiatowego Z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi Powiatu Poznańskiego oraz Komendą Miejską Spotkanie podsumowujące rok 2013 we współpracy Starostwa Powiatowego Z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi Powiatu Poznańskiego oraz Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu W ramach realizacji

Bardziej szczegółowo

Całość wydanego cyklu obejmuje : Szkolenie Strażaków Ratowników OSP część I.

Całość wydanego cyklu obejmuje : Szkolenie Strażaków Ratowników OSP część I. Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej informuje, że wydało wszystkie części z ośmioczęściowego cyklu podręczników Szkolenie strażaków OSP. Wydane podręczniki zostały opracowane przez specjalistów

Bardziej szczegółowo

II Konferencja Redukcji Ryzyka Klęsk Żywiołowych

II Konferencja Redukcji Ryzyka Klęsk Żywiołowych KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WARSZAWIE II Konferencja Redukcji Ryzyka Klęsk Żywiołowych Warszawa, 15 października 2015 r. st. bryg. Janusz Szylar Dowódca Mazowieckiej Brygady Odwodowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W NOWYM SĄCZU

REGULAMIN POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W NOWYM SĄCZU REGULAMIN POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W NOWYM SĄCZU 1. PODSTAWY PRAWNE DZIAŁANIA POWIATOWEGO CENTRUM KRYZYSOWEGO, ZWANEGO DALEJ PCZK Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego utworzone

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Ochotnicze straże pożarne 120 000 75412 - Ochotnicze straże pożarne Wydatki na wyposażenie, utrzymanie, wyszkolenie i zapewnienie gotowości

Bardziej szczegółowo

ZAKRES TEMATYCZNY ANALIZY DZIAŁAŃ RATOWNICZYCH

ZAKRES TEMATYCZNY ANALIZY DZIAŁAŃ RATOWNICZYCH ZAKRES TEMATYCZNY ANALIZY DZIAŁAŃ RATOWNICZYCH I. Dane podstawowe. Załącznik nr 13 1. Numer ewidencyjny zdarzenia, data zgłoszenia do Powiatowego (Miejskiego) Stanowiska Kierowania lub podmiotu ksrg. 2.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 grudnia 2014 r. Poz. 1793 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 21 listopada 2014 r.

Warszawa, dnia 12 grudnia 2014 r. Poz. 1793 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 21 listopada 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 12 grudnia 2014 r. Poz. 1793 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie szczegółowych zasad wyposażenia

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA W POWIECIE POZNAŃSKIM W ROKU 2009.

DZIAŁANIA NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA W POWIECIE POZNAŃSKIM W ROKU 2009. DZIAŁANIA NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA W POWIECIE POZNAŃSKIM W ROKU 2009. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Poznańskiego. W roku 2009 Członkowie Komisji spotkali się na 5 posiedzeniach w siedzibie Starostwa

Bardziej szczegółowo

KURS STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP część II. TEMAT 1: Organizacja ochrony ludności, w tym ochrony przeciwpożarowej

KURS STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP część II. TEMAT 1: Organizacja ochrony ludności, w tym ochrony przeciwpożarowej KURS STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP część II TEMAT 1: Organizacja ochrony ludności, w tym ochrony przeciwpożarowej Autor: Robert Łazaj Ochrona Przeciwpożarowa Ochrona przeciwpożarowa polega na realizacji przedsięwzięć

Bardziej szczegółowo

KOMPETENCJE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁAN RATOWNICZO -GAŚNICZYCH

KOMPETENCJE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁAN RATOWNICZO -GAŚNICZYCH KOMPETENCJE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁAN RATOWNICZO -GAŚNICZYCH bryg. Sławomir Klusek Naczelnik Wydziału Operacyjnego KW PSP GORZÓW WLKP. Gorzów Wlkp. 2014 akty prawne Ustawa

Bardziej szczegółowo

ZADANIA I ORGANIZACJA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

ZADANIA I ORGANIZACJA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ ZADANIA I ORGANIZACJA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Państwowa Straż Pożarna została powołana l lipca 1992 r. jako zawodowa, umundurowana i wyposażona w specjalistyczny sprzęt formacja, przeznaczona do walki

Bardziej szczegółowo

Centralny Magazyn Dystrybucyjny w Błoniu

Centralny Magazyn Dystrybucyjny w Błoniu NAZWA ZAKŁADU Oznaczenie prowadzącego zakład: Centralny Magazyn Dystrybucyjny w Błoniu Nazwa prowadzącego zakład Adres siedziby Bayer Sp. z o.o. Aleje Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa Telefon 22-5723605

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie ochrony przeciwpożarowej Gminy Swarzędz w 2014 roku

Informacja o stanie ochrony przeciwpożarowej Gminy Swarzędz w 2014 roku VIII Sesja Rady Miejskiej w Swarzędzu 31 marca 2015 r. Informacja o stanie ochrony przeciwpożarowej Gminy Swarzędz w 2014 roku Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej Sławomir Kaźmierczak ZABEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

Anna Obolewicz Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej WYPADKI Z UDZIAŁEM TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH PRZEWOŻONYCH W DPPL.

Anna Obolewicz Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej WYPADKI Z UDZIAŁEM TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH PRZEWOŻONYCH W DPPL. Anna Obolewicz Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej Krajowe Centrum Koordynacji Ratownictwa I Ochrony Ludności WYPADKI Z UDZIAŁEM TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH PRZEWOŻONYCH W DPPL. Jednym z głównych obszarów

Bardziej szczegółowo

POSIEDZENIA I ĆWICZENIA

POSIEDZENIA I ĆWICZENIA POSIEDZENIA I ĆWICZENIA POWIATOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W PRUDNIKU 2 0 0 8 Lp. Data Temat, cel 1. 25.02.2008 r. 1. Zadania Starosty oraz Zespołu wynikające z ustawy o zarządzaniu kryzysowym.

Bardziej szczegółowo

10. ZAGROŻENIE POWAŻNĄ AWARIĄ

10. ZAGROŻENIE POWAŻNĄ AWARIĄ z przeprowadzeniem oceny strategicznej oddziaływania programu środowiska 10. ZAGROŻENIE POWAŻNĄ AWARIĄ Poważna awaria, wg ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo środowiska (Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz.

Bardziej szczegółowo

ZWIĄZEK OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ KSIĄŻKA NACZELNIKA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ. w.. Województwo.

ZWIĄZEK OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ KSIĄŻKA NACZELNIKA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ. w.. Województwo. ZWIĄZEK OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ KSIĄŻKA NACZELNIKA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ w.. Gmina Powiat Województwo Data założenia SPIS TREŚCI 1. Naczelnicy OSP w latach..(od założenia

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LBY-4101-14-02/2012 P/12/185 Bydgoszcz, dnia 09.2012 r. Pan st. bryg. Tomasz Leszczyński Kujawsko Pomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONOWANIE KRAJOWEGO SYSTEMU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO NA TERENIE POWIATU" Autor: st. bryg. mgr. inż. Mirosław Hałas 15 grudnia 2015

FUNKCJONOWANIE KRAJOWEGO SYSTEMU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO NA TERENIE POWIATU Autor: st. bryg. mgr. inż. Mirosław Hałas 15 grudnia 2015 FUNKCJONOWANIE KRAJOWEGO SYSTEMU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO NA TERENIE POWIATU" Autor: st. bryg. mgr. inż. Mirosław Hałas 15 grudnia 2015 Art. 14 ust. 1 Ustawy z 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej:

Bardziej szczegółowo

3.4.OPIS WYDATKÓW WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM 3.4.1. WYDATKI BIEŻĄCE

3.4.OPIS WYDATKÓW WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM 3.4.1. WYDATKI BIEŻĄCE 3.4.OPIS WYDATKÓW WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM 3.4.1. WYDATKI BIEŻĄCE 3.4.1.1. BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY Centrum Zarządzania Kryzysowego 350 000 zł Zabezpieczenie pod względem logistycznym funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Zjazd Oddziału Miejsko Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Sułkowicach

Zjazd Oddziału Miejsko Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Sułkowicach Zjazd Oddziału Miejsko Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Sułkowicach Przygotował: mgr inż. Jakub Światłoń Podinspektor ds. bhp i ochrony ppoż. Urząd Miejski w Sułkowicach

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA WIOŚ W ZIELONEJ GÓRZE NA WYPADEK WYSTĄPIENIA POWAŻNEJ AWARII PRZEMYSŁOWEJ

DZIAŁANIA WIOŚ W ZIELONEJ GÓRZE NA WYPADEK WYSTĄPIENIA POWAŻNEJ AWARII PRZEMYSŁOWEJ DZIAŁANIA WIOŚ W ZIELONEJ GÓRZE NA WYPADEK WYSTĄPIENIA POWAŻNEJ ZAKRES NADZORU INSPEKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA NAD ZAKŁADAMI MOGĄCYMI SPOWODOWAĆ POWAŻNE AWARIE Zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 lipca 1991

Bardziej szczegółowo

(pieczęć jednostki kontrolującej) (miejscowość) (data)

(pieczęć jednostki kontrolującej) (miejscowość) (data) Załącznik nr 1 do Wytycznych w sprawie inspekcji Jednostek Operacyjno-Technicznych OSP z KSRG oraz spoza systemu. (pieczęć jednostki kontrolującej) (miejscowość) (data) Protokół z inspekcji gotowości operacyjnej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego za okres r. do r.

SPRAWOZDANIE Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego za okres r. do r. SPRAWOZDANIE Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego za okres 1.01.2012r. do 31.12.2012r. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Krakowie funkcjonuje w ramach Zintegrowanego Centrum Zarządzania

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OBRONY CYWILNEJ Zadania Działu dotyczą realizacji spraw w zakresie : bezpieczeństwa publicznego,

DZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OBRONY CYWILNEJ Zadania Działu dotyczą realizacji spraw w zakresie : bezpieczeństwa publicznego, Nieporęt, czerwiec 2011 DZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OBRONY CYWILNEJ Jest wewnętrzna komórką organizacyjną Urzędu Gminy; Podlega Wójtowi Gminy z wyłączeniem spraw w zakresie bhp i ppoż

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA PODSUMUWUJĄCA PROJEKTY GBDOT, GEOPORTAL 2, TERYT 3, ZSIN FAZA I WARSZAWA, 11. IX.2015r. kpt. mgr inż. Michał Pająk

KONFERENCJA PODSUMUWUJĄCA PROJEKTY GBDOT, GEOPORTAL 2, TERYT 3, ZSIN FAZA I WARSZAWA, 11. IX.2015r. kpt. mgr inż. Michał Pająk KONFERENCJA PODSUMUWUJĄCA PROJEKTY GBDOT, GEOPORTAL 2, TERYT 3, ZSIN FAZA I WARSZAWA, 11. IX.2015r. kpt. mgr inż. Michał Pająk 1. Warstwy BDOT10k przydatne dla strażaków. 2. Zastosowanie BDOT10k w PSP

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA KOMENDANTA POWIATOWEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SUCHEJ BESKIDZKIEJ za 2014 rok

INFORMACJA KOMENDANTA POWIATOWEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SUCHEJ BESKIDZKIEJ za 2014 rok INFORMACJA KOMENDANTA POWIATOWEGO za 2014 rok Sucha 2015 Spis treści Informacja o pożarach, miejscowych zagrożeniach i alarmach fałszywych na terenie powiatu suskiego w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014r....

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie prowadzącego Zakład:

Oznaczenie prowadzącego Zakład: NAZWA ZAKŁADU Oznaczenie prowadzącego Zakład: Nazwa prowadzącego zakład Adres siedziby Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego PZL-Świdnik S.A. Al. Lotników Polskich 1, 21-045 Świdnik Telefon 81 722 51 10 Fax

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO PLENEROWEJ IMPREZY REKREACYJNO ROZRYWKOWEJ DNI ZIEMI DRAWSKIEJ

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO PLENEROWEJ IMPREZY REKREACYJNO ROZRYWKOWEJ DNI ZIEMI DRAWSKIEJ INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO PLENEROWEJ IMPREZY REKREACYJNO ROZRYWKOWEJ DNI ZIEMI DRAWSKIEJ Rozdział I Postanowienie ogólne. 1 Osoba fizyczna, osoba prawna, organizacja lub instytucja korzystająca

Bardziej szczegółowo

"Informacja przestrzenna jako narzędzie wspomagające działania ratownicze.

Informacja przestrzenna jako narzędzie wspomagające działania ratownicze. "Informacja przestrzenna jako narzędzie wspomagające działania ratownicze. Współpraca służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo miasta przy wykorzystaniu Portalu Zarządzania Kryzysowego (PZK)" mł. bryg.

Bardziej szczegółowo

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM ul. Żydowska 7, 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel./fax. 22 755 52 37, 22 755 27 75 www.kppsp.powiat-grodziski.pl ZASADY ORGANIZACJI I DYSPONOWANIA

Bardziej szczegółowo

Dane na dzień 31.12.2015 r. powiatowym

Dane na dzień 31.12.2015 r. powiatowym Dane na dzień 31.12.2015 r. Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy (KSRG) to integralna część organizacji bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, mający na celu ratowania życia, zdrowia, mienia lub środowiska,

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie Państwowej Straży Pożarnej do reagowania na zagrożenia związane z gwałtownymi zjawiskami pogodowymi, suszami i powodziami

Przygotowanie Państwowej Straży Pożarnej do reagowania na zagrożenia związane z gwałtownymi zjawiskami pogodowymi, suszami i powodziami Przygotowanie Państwowej Straży Pożarnej do reagowania na zagrożenia związane z gwałtownymi zjawiskami pogodowymi, suszami i powodziami st. bryg. mgr inż. Paweł Frątczak Rzecznik Komendanta Głównego PSP

Bardziej szczegółowo

Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru

Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru st. kpt. Zbigniew Ryba Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach Katowice 6.09.2016 1 Woda podstawowy środek gaśniczy 2 Podstawowe wymagania

Bardziej szczegółowo

Wydział operacyjny i kontrolno-rozpoznawczy

Wydział operacyjny i kontrolno-rozpoznawczy Zadania komórek organizacyjnych Telefon kontaktowy: - naczelnik wydziału 91 578 87 60 - biuro 91 578 87 61, 91 578 87 67, 91 578 87 55 - PSK 91 578 87 50 Zadania w zakresie spraw operacyjnych: Wydział

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA MIESZKAŃCÓW NA WYPADEK WYSTĄPIENIA AWARII PRZEMYSŁOWEJ BAZA PALIW NR 6

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA MIESZKAŃCÓW NA WYPADEK WYSTĄPIENIA AWARII PRZEMYSŁOWEJ BAZA PALIW NR 6 INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA MIESZKAŃCÓW NA WYPADEK WYSTĄPIENIA AWARII PRZEMYSŁOWEJ BAZA PALIW NR 6 OPIS PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI BAZA PALIW NR 6 w SKARŻYSKU KOŚCIELNYM zajmuje się: 1. Magazynowaniem, składowaniem

Bardziej szczegółowo

Organizacja imprez masowych - wymagane dokumenty

Organizacja imprez masowych - wymagane dokumenty Organizacja imprez masowych - wymagane dokumenty Informacje opracowano na podstawie ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. Nr 62, poz. 504; zm.: Dz. U. z 2010 r. Nr 127,

Bardziej szczegółowo

www.998koscierzyna.pl

www.998koscierzyna.pl KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W KOŚCIERZYNIE www.998koscierzyna.pl Przegląd wydarzeń z roku 2012 W dniu 26 maja 2012 roku w miejscowości Korne gmina Kościerzyna odbyły się powiatowe zawody

Bardziej szczegółowo

2. Wskazanie osoby przekazującej informacje poprzez podanie zajmowanego przez nią stanowiska.

2. Wskazanie osoby przekazującej informacje poprzez podanie zajmowanego przez nią stanowiska. Informacja o występujących zagrożeniach, przewidywanych skutkach tych zagrożeń, zastosowanych środkach zapobiegawczych i działaniach, które będą podjęte w przypadku 1. Oznaczenie prowadzącego zakład i

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 lutego 2013 r. Poz. 252 OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 25 stycznia 2013 r.

Warszawa, dnia 22 lutego 2013 r. Poz. 252 OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 25 stycznia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 lutego 2013 r. Poz. 252 OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Brzozów, listopad 2008r.

Brzozów, listopad 2008r. Informacja o Bezpieczeństwie Publicznym w Powiecie Brzozowskim w zakresie realizowanym przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Brzozowie za okres 10 miesięcy 2008 roku. Brzozów, listopad 2008r.

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE NACZELNIKÓW OSP. TEMAT 2: Współdziałanie OSP z organami samorządu terytorialnego i jednostkami PSP. Autor: Robert Łazaj

SZKOLENIE NACZELNIKÓW OSP. TEMAT 2: Współdziałanie OSP z organami samorządu terytorialnego i jednostkami PSP. Autor: Robert Łazaj SZKOLENIE NACZELNIKÓW OSP TEMAT 2: Współdziałanie OSP z organami samorządu terytorialnego i jednostkami PSP Autor: Robert Łazaj Podział Administracji Publicznej Administracja publiczna jako administrację

Bardziej szczegółowo

3. Przedstawić organizację ochotniczych straży pożarnych.

3. Przedstawić organizację ochotniczych straży pożarnych. PROGRAM NAUCZANIA SŁUŻBA STRAŻY POŻARNEJ DLA KLASY MUNDUROWEJ I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JACKA KACZMARSKIEGO W OLSZTYNKU I. Przedmiotowe cele nauczania i wychowania Celem kształcenia uczniów będzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY GRZEGORZEW z dnia 23 maja 2011 roku

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY GRZEGORZEW z dnia 23 maja 2011 roku ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY GRZEGORZEW z dnia 23 maja 2011 roku w sprawie norm zużycia paliw płynnych pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego eksploatowanych w jednostkach ochotniczych straży

Bardziej szczegółowo

Plan kontroli jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej województwa świętokrzyskiego na rok 2015.

Plan kontroli jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej województwa świętokrzyskiego na rok 2015. Kielce, dnia 5 grudnia 2014 r. Lp. Plan kontroli jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej województwa świętokrzyskiego na rok 2015. Temat kontroli Nazwa podmiotu kontrolowanego Przewidywany

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Z ĆWICZENIA POWIATOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 18 maja 2013 roku.

RAPORT. Z ĆWICZENIA POWIATOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 18 maja 2013 roku. Zatwierdzam: Kluczbork, dnia 08.07.2013 r. OLZ.5530.3.2013.MZ RAPORT Z ĆWICZENIA POWIATOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 18 maja 2013 roku. I. TEMAT Powiatowe manewry KSRG w zakresie ratownictwa medycznego

Bardziej szczegółowo

2. W którym roku przyjęto obecnie obowiązującą nazwę Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej: a) 1989 b) 1991 c) 1992

2. W którym roku przyjęto obecnie obowiązującą nazwę Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej: a) 1989 b) 1991 c) 1992 1. Pierwszą pozycją w polskiej literaturze pożarniczej był napisany przez Pawła Prauna i wydany w 1860 roku podręcznik pod tytułem: a) Ochrona przeciwpożarowa w Polsce b) Policja ogniowa u nas i za granicą

Bardziej szczegółowo

Ponadto odnotowano na tych drogach 64 kolizje drogowe, o 28 więcej niż w roku 2002.

Ponadto odnotowano na tych drogach 64 kolizje drogowe, o 28 więcej niż w roku 2002. Statystyczna analiza zagrożeń na obszarze powiatu - uwzględniając położenie geograficzne i potencjał gospodarczy należy się liczyć z zagrożeniami zwyczajnymi w następstwie codziennej działalności społeczno

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 21/2012 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 23 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 21/2012 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 23 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 21/2012 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 23 marca 2012 r. w sprawie organizacji ochrony przeciwpożarowej i zabezpieczenia przeciwpożarowego w jednostkach organizacyjnych Służby

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z inspekcji gotowości operacyjnej Ochotniczej Straży Pożarnej

PROTOKÓŁ z inspekcji gotowości operacyjnej Ochotniczej Straży Pożarnej Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 3/2014 Komendanta Powiatowego PSP w Pucku z dnia 5 lutego 2014r. w sprawie powołania i funkcjonowania Zespołu Inspekcyjnego Komendanta Powiatowego PSP w Pucku celem przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ w WARSZAWIE

KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ w WARSZAWIE ZATWIERDZAM KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ w WARSZAWIE WYTYCZNE MAZOWIECKIEGO KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ w sprawie przeprowadzania inspekcji gotowości operacyjnej

Bardziej szczegółowo

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA KONIN - CHORZEŃ w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA KONIN - CHORZEŃ w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA KONIN - CHORZEŃ w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym ZASOBY LUDZKIE Prowadzenie działań ratowniczych możliwe jest dzięki dysponowaniu odpowiednimi do sytuacji siłami i środkami.

Bardziej szczegółowo

Informacja Prezydenta Miasta Katowice dot. funkcjonowania Miejskiego Centrum Ratownictwa

Informacja Prezydenta Miasta Katowice dot. funkcjonowania Miejskiego Centrum Ratownictwa Informacja Prezydenta Miasta Katowice dot. funkcjonowania Miejskiego Centrum Ratownictwa Opracowanie: WZK Miejskie Centrum Ratownictwa Katowice, 24.08.2015r. 1 1. Stan osobowy oraz rozmieszczenie elementów

Bardziej szczegółowo

L I S T A PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH DO DOFINANSOWANIA PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH w 2016 ROKU

L I S T A PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH DO DOFINANSOWANIA PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH w 2016 ROKU Załącznik do uchwały Nr 14/15 Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Kielcach z dnia 29 czerwca 2015 r. L I S T A PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH DO DOFINANSOWANIA PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z DZIAŁAŃ SYSTEMU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO REALIZOWANYCH W 2015 ROKU NA TERENIE MIASTA RYBNIKA I POWIATU RYBNICKIEGO

RAPORT Z DZIAŁAŃ SYSTEMU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO REALIZOWANYCH W 2015 ROKU NA TERENIE MIASTA RYBNIKA I POWIATU RYBNICKIEGO Załącznik nr 2. RAPORT Z DZIAŁAŃ SYSTEMU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO REALIZOWANYCH W 2015 ROKU NA TERENIE MIASTA RYBNIKA I POWIATU RYBNICKIEGO STAN BEZPIECZEŃSTWA Ochrona Przeciwpożarowa. Przedstawiona analiza

Bardziej szczegółowo

Województwo Świętokrzyskie

Województwo Świętokrzyskie Warszawa 2013 Województwo Świętokrzyskie - powierzchnia 11.672 km 2, - ludność 1.288 tys., - podział administracyjny: 102 gminy, w tym: 5 gmin miejskich (Kielce, Ostrowiec Świętokrzyski, Starachowice,

Bardziej szczegółowo

RAPORT OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ za rok... (wypełnić drukiem)

RAPORT OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ za rok... (wypełnić drukiem) Załącznik nr 4 do Protokołu walnego zebrania sprawozdawczego/sprawozdawczo-wyborczego* RAPORT OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ za rok... (wypełnić drukiem) Druk należy wypełnić i przekazywać co roku po zebraniach

Bardziej szczegółowo

Wrocław, wrzesień 2015 r.

Wrocław, wrzesień 2015 r. ZATWIERDZAM PLAN UŻYCIA SIŁ I ŚRODKÓW PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ NA WYPADEK POWSTANIA ZAGROŻENIA NA TERENIE DOMNIEMANEGO ODKRYCIA TZW. ZŁOTEGO POCIĄGU ORAZ INNYCH OBIEKTÓW HISTORYCZNYCH W MIEŚCIE WAŁBRZYCH

Bardziej szczegółowo

A N A L I Z A Z D A R Z E Ń za I kwartał 2015 roku

A N A L I Z A Z D A R Z E Ń za I kwartał 2015 roku A N A L I Z A Z D A R Z E Ń za I kwartał 2015 roku Ogółem na terenie powiatu oleskiego powstało 139 zdarzeń w tym:33 pożary, 101 miejscowych zagrożeń oraz 5 alarmów fałszywych. POŻARY WIELKOŚĆ ILOŚĆ POŻARÓW

Bardziej szczegółowo

Data utworzenia 2014-06-16. Numer aktu 54. Akt prawa miejscowego NIE. Jednolity identyfikator aktu w dzienniku urzędowym

Data utworzenia 2014-06-16. Numer aktu 54. Akt prawa miejscowego NIE. Jednolity identyfikator aktu w dzienniku urzędowym Zarządzenie Nr 54/2014 Wójta Gminy Tomice z dnia 16 czerwca 2014 r. w sprawie gospodarki transportowej oraz gospodarki materiałami pędnymi, norm zużycia paliw płynnych i materiałów eksploatacyjnych dla

Bardziej szczegółowo

1. Informacja o Systemie Bezpieczeństwa

1. Informacja o Systemie Bezpieczeństwa 1. Informacja o Systemie Bezpieczeństwa Poniższą informację o zagrożeniach, skutkach tych zagrożeń, środkach zapobiegawczych i działaniach w przypadku wystąpienia awarii Zarząd Synthos Dwory 7 spółka z

Bardziej szczegółowo

Założenia do organizacji i funkcjonowania. w województwie. Październik 2008 roku

Założenia do organizacji i funkcjonowania. w województwie. Październik 2008 roku Założenia do organizacji i funkcjonowania Systemu Powiadamiania Ratunkowego w województwie Październik 2008 roku Geneza budowy centrów powiadamiania ratunkowego CPR Aktualna lokalizacja numeru alarmowego

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE KOMENDANTÓW GMINNYCH ZOSP RP. Temat: 4 Krajowy System Ratowniczo Gaśniczy na szczeblu gminy. Autor: Maciej Schroeder

SZKOLENIE KOMENDANTÓW GMINNYCH ZOSP RP. Temat: 4 Krajowy System Ratowniczo Gaśniczy na szczeblu gminy. Autor: Maciej Schroeder SZKOLENIE KOMENDANTÓW GMINNYCH ZOSP RP Temat: 4 Krajowy System Ratowniczo Gaśniczy na szczeblu gminy. Autor: Maciej Schroeder UWAGA DLA WYKŁADOWCY! Wykładowca na zajęciach powinien dysponować następującymi

Bardziej szczegółowo

za I kwartał 2014 roku

za I kwartał 2014 roku A N A L I Z A Z D A R Z E Ń za I kwartał 2014 roku Ogółem na terenie powiatu oleskiego powstało 137 zdarzeń w tym: 62 pożary, 74 miejscowe zagrożenia oraz 1 alarm fałszywy. POŻARY WIELKOŚĆ ILOŚĆ POŻARÓW

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie ochrony przeciwpożarowej Gminy Swarzędz w 2012 roku. Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej Sławomir Kaźmierczak

Informacja o stanie ochrony przeciwpożarowej Gminy Swarzędz w 2012 roku. Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej Sławomir Kaźmierczak Informacja o stanie ochrony przeciwpożarowej Gminy Swarzędz w 2012 roku Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej Sławomir Kaźmierczak I. ANALIZA ZAGROŻEŃ GMINY SWARZĘDZ Informacje ogólne: powierzchnia

Bardziej szczegółowo

podpalaniem śmietników

podpalaniem śmietników Podstawowym czynnikiem kształtującym bezpieczeństwo publiczne i wpływającym na jego społeczną ocenę są uwarunkowania społeczne. Ciągłym przemianom społeczno - gospodarczym towarzyszą coraz częściej takie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 242/2013 WÓJTA GMINY TULOWICE z dnia 16 października 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 242/2013 WÓJTA GMINY TULOWICE z dnia 16 października 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 242/2013 WÓJTA GMINY TULOWICE z dnia 16 października 2013 r. w sprawie: ustalenia zasad udziału w akcjach ratowniczo gaśniczych i szkoleniach pożarniczych oraz sposobie ich rozliczania i

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE OCHRONA LUDNOŚCI BEZPIECZEŃSTWO IMPREZ MASOWYCH

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE OCHRONA LUDNOŚCI BEZPIECZEŃSTWO IMPREZ MASOWYCH ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE OCHRONA LUDNOŚCI BEZPIECZEŃSTWO IMPREZ MASOWYCH ---------------------------------------------------------------------------------------------- WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA

Bardziej szczegółowo

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej (druk nr 3697).

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej (druk nr 3697). Druk nr 3834 SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV kadencja SPRAWOZDANIE KOMISJI ADMINISTRACJI I SPRAW WEWNĘTRZNYCH o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej (druk nr 3697).

Bardziej szczegółowo

MAPA RYZYKA ZDARZEŃ DROGOWYCH JAKO KRYTERIUM LOKALIZOWANIA ZASOBÓW SŁUZB RATOWNICZYCH Dariusz Marczyński

MAPA RYZYKA ZDARZEŃ DROGOWYCH JAKO KRYTERIUM LOKALIZOWANIA ZASOBÓW SŁUZB RATOWNICZYCH Dariusz Marczyński Krajowe Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności MAPA RYZYKA ZDARZEŃ DROGOWYCH JAKO KRYTERIUM LOKALIZOWANIA ZASOBÓW SŁUZB RATOWNICZYCH Dariusz Marczyński 1 Kazimierz - Warszawa 2016-01-28 Życie

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE NACZELNIKÓW OSP. TEMAT 6: Zaplecze logistyczne w OSP. Autor: Marek Płotica

SZKOLENIE NACZELNIKÓW OSP. TEMAT 6: Zaplecze logistyczne w OSP. Autor: Marek Płotica SZKOLENIE NACZELNIKÓW OSP TEMAT 6: Zaplecze logistyczne w OSP Autor: Marek Płotica Funkcje jakie musi spełniać strażnica OSP Funkcje operacyjne Stacjonowanie sprzętu przygotowanego do działań bojowych.

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE KOMENDANTÓW GMINNYCH ZOSP RP. Temat: 2 Zadania i kompetencje komendanta gminnego. Autor: Maciej Schroeder

SZKOLENIE KOMENDANTÓW GMINNYCH ZOSP RP. Temat: 2 Zadania i kompetencje komendanta gminnego. Autor: Maciej Schroeder SZKOLENIE KOMENDANTÓW GMINNYCH ZOSP RP Temat: 2 Zadania i kompetencje komendanta gminnego. Autor: Maciej Schroeder UWAGA DLA WYKŁADOWCY! Wykładowca na zajęciach powinien dysponować następującymi dokumentami:

Bardziej szczegółowo

1. ALARMOWANIE JEDNOSTKI OSP...

1. ALARMOWANIE JEDNOSTKI OSP... Załącznik nr 2 do Wytycznych w sprawie sposobu przeprowadzania inspekcji gotowości operacyjnej OSP woj. podkarpackiego włączonych do ksrg (pieczęć jednostki kontrolującej) (miejscowość) (data) Protokół

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA MIESZKAŃCÓW NA WYPADEK WYSTĄPIENIA AWARII PRZEMYSŁOWEJ

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA MIESZKAŃCÓW NA WYPADEK WYSTĄPIENIA AWARII PRZEMYSŁOWEJ INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA MIESZKAŃCÓW NA WYPADEK WYSTĄPIENIA AWARII PRZEMYSŁOWEJ Zakłady Metalowe MESKO S.A. w Skarżysku - Kamiennej OPIS PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADY METALOWE MESKO S.A. w SKARŻYSKU

Bardziej szczegółowo

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kościerzynie

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kościerzynie Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kościerzynie Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Kościerzynie Biuletyn informacyjny dotyczący funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Plan zajęć na szkoleniu kierowców-konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP

Plan zajęć na szkoleniu kierowców-konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP Załącznik do pisma PR.13..201 z dnia 25.06.201 roku Plan zajęć na szkoleniu kierowców-konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP 11.07.201 r. 12.07.201 r. J. Kolber J. Kolber J. Kolber + strażacy 17:00-17:30

Bardziej szczegółowo

... (pieczęć nagłówkowa firmy, instytucji) Pan st. bryg. Andrzej Gomulski Komendant Miejski PSP w Słupsku. Wniosek

... (pieczęć nagłówkowa firmy, instytucji) Pan st. bryg. Andrzej Gomulski Komendant Miejski PSP w Słupsku. Wniosek Słupsk, dnia........ (pieczęć nagłówkowa firmy, instytucji) Pan st. bryg. Andrzej Gomulski Komendant Miejski PSP w Słupsku Wniosek o przyłączenie systemu sygnalizacji pożaru obiektu do stacji odbiorczej

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny Powiadamiania Ratunkowego (SI PR) i technologicznych

System Informatyczny Powiadamiania Ratunkowego (SI PR) i technologicznych System Informatyczny Powiadamiania Ratunkowego (SI PR) - nowoczesność rozwiązań technicznych i technologicznych Agenda obecny stan organizacji Systemu Powiadamiania Ratunkowego ramy prawne Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 163/2014 Szefa Obrony Cywilnej - Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 17 września 2014r. w

ZARZĄDZENIE NR 163/2014 Szefa Obrony Cywilnej - Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 17 września 2014r. w ZARZĄDZENIE NR 163/2014 Szefa Obrony Cywilnej - Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 17 września 2014r. w sprawie organizacji i działania systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach "SWO" w Gminie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 15.2014 Burmistrza Miasta Zawidowa z dnia 26-03-2014

ZARZĄDZENIE Nr 15.2014 Burmistrza Miasta Zawidowa z dnia 26-03-2014 ZARZĄDZENIE Nr 15.2014 Burmistrza Miasta Zawidowa z dnia 26-03-2014 w sprawie ustalenia norm eksploatacyjnych zużycia paliw płynnych dla pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego używanego przez jednostkę

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 15 Wójta Gminy Borowie z dnia 08 kwietnia 2009 r.

ZARZĄDZENIE Nr 15 Wójta Gminy Borowie z dnia 08 kwietnia 2009 r. ZARZĄDZENIE Nr 15 Wójta Gminy Borowie z dnia 08 kwietnia 2009 r. w sprawie norm zużycia paliw płynnych pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego eksploatowanych w jednostkach ochotniczych straży pożarnych

Bardziej szczegółowo

Główne obszary aktywności straży gminnych (miejskich) w świetle ewidencji i wyników działalności za rok 2014

Główne obszary aktywności straży gminnych (miejskich) w świetle ewidencji i wyników działalności za rok 2014 Główne obszary aktywności straży gminnych (miejskich) w świetle ewidencji i wyników działalności za rok 2014 Wybrane wyniki pracy straży gminnych (miejskich) w woj. świętokrzyskim w latach 2000-2014 32500

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LBY-4101-14-01/2012 P/12/185 Bydgoszcz, dnia 10.2012 r. Pan st. bryg. mgr inż. Marek Miś Komendant Szkoły Podoficerskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ZADAŃ KRAJOWEGO SYSTEMU RATOWNICZO GASNICZEGO W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W ROKU 2012

REALIZACJA ZADAŃ KRAJOWEGO SYSTEMU RATOWNICZO GASNICZEGO W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W ROKU 2012 KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W KATOWICACH REALIZACJA ZADAŃ KRAJOWEGO SYSTEMU RATOWNICZO GASNICZEGO W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W ROKU 2012 Katowice, 7 lutego 2013r. SPIS TREŚCI I SIEĆ I ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁANIA W ZAKRESIE OBRONY CYWILNEJ MIASTA RADOMIA NA 2015 ROK

PLAN DZIAŁANIA W ZAKRESIE OBRONY CYWILNEJ MIASTA RADOMIA NA 2015 ROK URZĄD MIEJSKI W RADOMIU ZATWIERDZAM SZEF OBRONY CYWILNEJ MIASTA RADOMIA PLAN DZIAŁANIA W ZAKRESIE OBRONY CYWILNEJ MIASTA RADOMIA NA 2015 ROK Uzgodniono. Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego

Bardziej szczegółowo

Procesy finansowania. dr hab. inż. Andrzej Szymonik prof. PŁ Łódź 2016/2017

Procesy finansowania. dr hab. inż. Andrzej Szymonik prof. PŁ  Łódź 2016/2017 Procesy finansowania dr hab. inż. Andrzej Szymonik prof. PŁ www.gen-prof.pl Łódź 2016/2017 1. Źródło finansowania systemu bezpieczeństwa kraju Odpowiedzialność za bezpieczeństwo: Zgodnie z Konstytucją

Bardziej szczegółowo