Słowo wstępne. Państwowej Straży Pożarnej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Słowo wstępne. Państwowej Straży Pożarnej"

Transkrypt

1 Luty 2014 rok 0

2 Słowo wstępne Przekazujemy Państwu Raport o stanie ochrony przeciwpożarowej powiatu skarżyskiego za rok Opracowanie stanowi kompendium wiedzy obejmującej działania ratowniczo-gaśnicze i ochronę ludności, kontrolno-rozpoznawcze, szkoleniowe i logistyczne, a także współpracę prowadzoną w ramach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. Jestem przekonany, że bogata treść merytoryczna zawarta w Raporcie pozwoli na zapoznanie się z zadaniami realizowanymi w 2013r. w różnych dziedzinach funkcjonowania Państwowej Straży Pożarnej. W ciągu roku na terenie powiatu skarżyskiego doszło do wielu zdarzeń. Do najważniejszych możemy zaliczyć pożar hali magazynowo-serwisowej i budynków gospodarczych Skarżysku-Kam. ul. Młodzawy, usuwanie skutków podtopień będących następstwem intensywnych opadów deszczu w miesiącu czerwcu oraz liczne zdarzenia komunikacyjne. Dziękuję władzom samorządowym, instytucjom i organizacjom oraz sympatykom naszej straży za codzienną aktywną współpracę. Pragnę serdecznie i gorąco podziękować wszystkim strażakom Państwowej Straży Pożarnej i członkom Ochotniczych Straży Pożarnej za trud, wysiłek i zaangażowanie. Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. mgr inż. Sylwester Hamera 1

3 CZĘSTOTLIWOŚĆ WYSTĘPOWANIA ZDARZEŃ W POWIECIE SKARŻYSKIM W 2013 ROKU W 2013 roku jednostki ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu skarżyskiego interweniowały średnio: co 10 godz. - tj. ok. 2,4 zdarzeń na dobę Pożary - co 20 godz. - tj. 1,2 zdarzeń na dobę Miejscowe - co 21 godz. 7 min. - tj. 1,1 zdarzeń na dobę zagrożenia Alarmy fałszywe - co 218 godz. - tj. 3,41 zdarzenia na miesiąc 2

4 Spis treści I. Działalność operacyjna 1 Powiat skarżyski... str. 4 2 Organizacja ochrony przeciwpożarowej... str. 8 3 Łączność i informatyka... str Działania ratowniczo-gaśnicze jednostek ochrony przeciwpożarowej str. 14 II. Działalność kontrolno-rozpoznawcza... str. 23 III. IV. Kadra i szkolenie 1 Struktura zatrudnienia i kształcenia... str Sport i sprawność fizyczna... str. 33 Gospodarka kwatermistrzowsko-techniczna 1 Baza lokalowa komendy... str Koszty zapewnienia gotowości bojowej... str Sprzęt pożarniczy i środki gaśnicze... str Gospodarka mieszkaniowa... str Dofinansowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. str. 42 V. Gospodarka finansowa... str. 44 VI. Podsumowanie... str. 47 3

5 I. Działalność operacyjna 1. Powiat skarżyski Powiat skarżyski jest jednym z 13 powiatów województwa świętokrzyskiego. Położony jest na północnym obrzeżu Gór Świętokrzyskich i usytuowany jest na zalesionych wzgórzach Płaskowyżu Suchedniowskiego i Garbu Gielniowskiego. Kompleksy leśne zajmujące ok. 56,5% powierzchni powiatu, należą do największych w województwie świętokrzyskim i stanowią część Puszczy Świętokrzyskiej. Od północy powiat skarżyski graniczy z woj. mazowieckim (pow. szydłowiecki), natomiast od wschodu, południa i zachodu z powiatami woj. świętokrzyskiego (od wschodu: starachowickim, od południa: kieleckim ziemskim, od zachodu: koneckim). Powiat tworzy pięć jednostek samorządowych: miasto Skarżysko-Kamienna, miasto i gmina Suchedniów oraz trzy gminy wiejskie: Bliżyn, Łączna i Skarżysko Kościelne. Powiat skarżyski obejmuje swoją powierzchnią 395,2 km 2 i zamieszkiwany jest przez około 80,1 tys. ludności. Miasto Skarżysko-Kamienna - powierzchnia 64,2 km 2, ludność około 49,2 tys. Miasto i Gmina Suchedniów - powierzchnia 74,9 km 2, ludność około 10,9 tys. Gmina Bliżyn - powierzchnia 140,9 km 2, ludność około 8,6 tys. Gmina Skarżysko Kościelne - powierzchnia 53,0 km 2, ludność około 6,2 tys. Gmina Łączna - powierzchnia 62,2 km 2, ludność około 5,2 tys. Najbardziej zagrożonym jest obszar stolicy powiatu - Skarżyska-Kamiennej. Niebezpieczeństwo pożarowe występujące w mieście jest typowe dla podobnych miast w kraju. Poza tym duże zagrożenie stwarzają zlokalizowane tutaj zakłady przemysłowe, stacje redukcji gazu ziemnego, węzeł kolejowy oraz sieć dróg z ekspresową S-7 na czele. Ponadto duże niebezpieczeństwo występuje także w blokach mieszkalnych (głównie w budynkach wysokich) oraz obiektach użyteczności publicznej. Związane jest to głównie z utrudnieniami w dojazdach do tych obiektów. Drugim, co do ilości zdarzeń, terenem w powiecie jest gmina Bliżyn. Duże zagrożenie pożarowe stwarzają tu znaczne obszary zalesione, które zajmują około 98,2 km 2 powierzchni gminy (69,7 %) oraz indywidualne gospodarstwa rolne. Ponadto na jej terenie zlokalizowanych jest kilka zakładów produkcyjnych, stacja redukcyjna gazu ziemnego oraz droga i linia kolejowa Skarżysko - Końskie. 4

6 Duże niebezpieczeństwo występuje również na obszarze miasta i gminy Suchedniów. Przebiega przez niego trasa S-7 i linia kolejowa Skarżysko - Kielce. Na terenie samego Suchedniowa istnieją dwa zakłady przemysłowe, dwie stacje redukcji gazu ziemnego oraz kilka budynków użyteczności publicznej. Pozostały obszar gminy to głównie tereny rolnicze i zalesione. Na obszarze gminy Skarżysko Kościelne największe zagrożenie stwarza zlokalizowana tam duża baza paliw. Przebiega tędy także linia kolejowa w kierunku Ostrowca. Inne zagrożenia są typowe jak dla obszarów wiejskich. Tereny gminy Łączna są głównie obszarami rolniczymi. Zagrożenie występuje na położonych tam terenach leśnych - obejmują 34,56 km 2 powierzchni gminy (55,7 %), drodze S-7 i linii kolejowej oraz w Kopalni i CC Silicium S. A. (dawniej Zakład Wzbogacania Kwarcytu Bukowa Góra ). Dużym zagrożeniem są powodzie i podtopienia, które mogą powstać wzdłuż rzeki Kamiennej. Dopływy rz. Kamiennej, tj. Kamionka, Bernatka, Oleśnica i Kuźniczka są rzekami/potokami o podgórskim charakterze i stanowią naturalną zlewnię dla wód opadowych z przyległego terenu. Szczególnie w czasie intensywnych lub długotrwałych opadów oraz w czasie wiosennego topnienia śniegów, następuje gwałtowny przybór wód, powodujący lokalne powodzie i podtopienia. Rzeka ta tylko na terenie Skarżyska-Kam. na niewielkim odcinku jest uregulowana wałami przeciwpowodziowymi. Miejscami zagrożonymi powodzią są: - posesje położone przy ul. Brzozowej, - miejscowość Szczepanów, - oczyszczalnia ścieków w dzielnicy Dolna Kamienna, a szczególnie zalanie transformatora, co w konsekwencji groziłoby unieruchomieniem oczyszczalni. Ponadto potencjalne zagrożenie powodzią istnieje w wyniku uszkodzenia urządzeń piętrzących na zbiornikach wodnych Rejów i Suchedniów na rzece Kamionce, Jaśle na rzece Jaślanej w Łącznej oraz Mostki na Żarnówce. Również anomalia pogodowe, np. w postaci oberwania chmury mogą spowodować zagrożenie powodziowe, czego przykładem była powódź na terenie powiatu skarżyskiego w maju 2002 r. oraz liczne podtopienia z okresu czerwca 2013r. Podczas omawiania zagrożeń na terenie powiatu skarżyskiego należy wskazać zagrożenia wynikające z przechowywania lub wykorzystywania w procesach technologicznych niebezpiecznych substancji chemicznych. 5

7 Na terenie powiatu znajduje się kilka zakładów pracy, które w swoich zasobach posiadają niebezpieczne materiały chemiczne. Największa ilość toksycznych substancji chemicznych znajduje się w zakładzie Bumar Amunicja S.A. w Skarżysku-Kamiennej. Biorąc pod uwagę ilość wykorzystywanych materiałów i substancji niebezpiecznych Bumar Amunicja zalicza się do zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. W procesie produkcji wykorzystywane są następujące rodzaje substancji: cyjanek sodu, wodorotlenek sodu, kwasy: solny, siarkowy, azotowy, pirosiarczyn sodu, podchloryn sodu, cyjanek potasu, amoniak, rozpuszczalnik tri, ciecze ropopochodne. Bumar Amunicja S.A. posiada wewnętrzną sieć kanalizacji połączoną z zakładową oczyszczalnią, a ich ujścia najprawdopodobniej prowadzą do rzeki Kamiennej. Istnieje więc realna możliwość skażenia wód śródlądowych i przyległego terenu. Zakładem stwarzającym duże zagrożenie, głównie dla środowiska naturalnego jest Baza Paliw nr 6 Operatora Logistycznego Paliw Płynnych (OLPP) w Skarżysku Kościelnym. Składowane tam ciecze ropopochodne są liczone w tysiącach ton. W normalnych warunkach pracy zagrożenie nie jest duże. Zakład posiada odpowiednie tace, ostojniki i kanalizacje, które zabezpieczają teren przed skażeniem. Największe niebezpieczeństwo występować może podczas pożaru. Należy się liczyć wówczas z rozszczelnieniem zbiorników i rozlewiskami cieczy oraz ze szkodliwością produktów spalania. Na terenie CC Silicium S. A. w Łącznej znajduje się skład materiałów wybuchowych. Materiały te wykorzystywane są w pozyskiwaniu kwarcytu. Są one dobrze zabezpieczone. W Suchedniowie znajduje się Kopalnia Kamienia Budowlanego Skalbud przy ul. Stokowiec, która zużywa miesięcznie ok. 10 kg materiału wybuchowego. Duże zagrożenie występuje również na szlakach komunikacyjnych, ze względu na transport kolejowy i drogowy, którymi przewożone są materiały niebezpieczne. Newralgicznym punktem w transporcie materiałów niebezpiecznych jest węzeł kolejowy i stacja rozrządowa w Skarżysku - Kamiennej. Na terenie powiatu skarżyskiego (w m. Skarżysko - Kamienna) krzyżują się dwie linie kolejowe tj. Warszawa - Kraków oraz Łódź Kaliska - Dębica. Stacja kolejowa Skarżysko - Kamienna jest największą i najnowocześniejszą stacją rozrządową Polski południowo - wschodniej. Różnorodność substancji przewożonych koleją jest bardzo duża: od mniej niebezpiecznych, przez takie które stwarzają zagrożenie dla ludzi i środowiska, po materiały niebezpieczne pożarowo i wybuchowo. W przypadku powstania awarii na stacji rozrządowej, której mogłaby towarzyszyć emisja toksycznych substancji 6

8 przemysłowych oraz przy niekorzystnych wiatrach (wiejących w kierunku północnym i północno-wschodnim), strefa zagrożenia może objąć praktycznie całe miasto. Ponadto cały teren pod torowiskiem jest skanalizowany i przy przedostaniu się tam substancji chemicznych, może dojść do skażenia rzeki Oleśnicy uchodzącej do rzeki Kamiennej w pobliżu oczyszczalni ścieków. Do tej pory największy wyciek nastąpił w roku 1994 z cysterny kolejowej na górce rozrządowej w Skarżysku -Kam., gdzie nastąpiło uwolnienie 54 ton stężonego kwasu siarkowego. Duże zagrożenie niesie przewóz substancji chemicznie niebezpiecznych drogami kołowymi, przebiegającymi przez powiat. Największe niebezpieczeństwo występuje na drodze krajowej S-7 przecinającej powiat z północy na południe. Gama przewożonych tą trasą substancji jest także duża. Droga ta przebiega co prawda przez peryferia Skarżyska- Kamiennej i Suchedniowa, jednak w przypadku wiatrów zachodnich i południowozachodnich strefa zagrożenia może objąć znaczną część tych miast. Warunki terenowe powodują, że przez tę drogę przepływają dwie rzeki: Kamienna i Bernatka mająca ujście do Kamiennej. W przypadku powstania awarii w pobliżu mostów na tych rzekach istnieje realne niebezpieczeństwo skażenia wód śródlądowych. Ponadto zagrożenie wynikające z transportu kołowego występuje również na drogach w mieście. Wynika to z różnorodności tras dojazdowych do Bazy Paliw nr 6 OLPP znajdującej się w Skarżysku Kościelnym. Są nimi przewożone głównie ciecze ropopochodne (etylina, olej napędowy) i prowadzą w różnych kierunkach: do drogi S-7 w kierunku Warszawy, Kielc, Końskich, Ostrowca Świętokrzyskiego. Aby pokonać trasę ze Skarżyska Kościelnego do wyjazdu dróg w w/w kierunkach trzeba przejechać przez całe miasto. Podczas powstania awarii na terenie miasta oprócz zagrożenia pożarowego i wybuchowego, jakie stwarzają te substancje, istnieje duże prawdopodobieństwo skażenia środowiska naturalnego. Najbardziej zagrożona będzie rzeka Kamienna i usytuowana przy niej organiczna oczyszczalnia ścieków. Systemy kanalizacji burzowej, ściekowej i sanitarnej mają tam swoje ujścia, dlatego w przypadku przedostania się substancji ropopochodnej do kanalizacji należy sądzić, że w krótkim czasie może dojść do skażenia wód śródlądowych. 7

9 2. Organizacja ochrony przeciwpożarowej Organizacja i zadania związane z ochroną przeciwpożarową określone zostały w ustawach z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej oraz ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej. Ochrona przeciwpożarowa jest to ogół działań mających na celu ochronę życia, zdrowia i mienia przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem. Działania te realizowane są poprzez: - zapobieganie powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia, - zapewnienie sił i środków do likwidacji pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia, - prowadzenie działań ratowniczych. Nadzór nad realizacją ochrony przeciwpożarowej w powiecie sprawuje starosta. Organem wykonawczym starosty w zakresie bezpieczeństwa pożarowego jest komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej, realizujący swoje zadania przy pomocy komendy powiatowej PSP. W sprawach związanych z prawidłowym funkcjonowaniem systemu ochrony przeciwpożarowej powiatu komendant powiatowy PSP współpracuje z: - ochotniczymi strażami pożarnymi, - zakładową służbą ratowniczą, - zakładową służbą ochrony, - innymi służbami ratowniczymi (policja, pogotowia: ratunkowe, energetyczne, gazowe i inne). Strukturę organizacyjną ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu tworzy sieć straży pożarnych i służb ratowniczych, funkcjonujących w poszczególnych miastach i gminach powiatu. Działają tam następujące jednostki organizacyjne ochrony przeciwpożarowej: na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej: - Komenda Powiatowa PSP i Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza PSP, zabezpieczająca teren całego powiatu, - Ochotnicza Straż Pożarna w Skarżysku-Kamiennej, - Zakładowa Służba Ratownicza Bumar Amunicja S.A.; na terenie miasta i gminy Suchedniów: - Ochotnicza Straż Pożarna w Suchedniowie, - Ochotnicza Straż Pożarna w Ostojowie; 8

10 na terenie gminy Łączna: - Ochotnicza Straż Pożarna w Łącznej; na terenie gminy Skarżysko-Kościelne: - Ochotnicza Straż Pożarna w Grzybowej Górze, - Ochotnicza Straż Pożarna w Lipowym Polu, - Ochotnicza Straż Pożarna w Kierzu Niedźwiedzim; na terenie gminy Bliżyn: - Ochotnicza Straż Pożarna w Bliżynie, - Ochotnicza Straż Pożarna w Nowym Odrowążku, - Ochotnicza Straż Pożarna w Sorbinie, - Ochotnicza Straż Pożarna w Mroczkowie, - Ochotnicza Straż Pożarna w Wołowie, - Ochotnicza Straż Pożarna w Nowkach. Do likwidacji zagrożeń na terenie powiatu skarżyskiego wchodzą siły i środki włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego, tj.: - Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza w Skarżysku - Kamiennej, - Ochotnicza Straż Pożarna w Bliżynie, - Ochotnicza Straż Pożarna w Sorbinie, - Ochotnicza Straż Pożarna w Suchedniowie, - Ochotnicza Straż Pożarna w Skarżysku - Kamiennej, - Ochotnicza Straż Pożarna w Łącznej, - Ochotnicza Straż Pożarna w Lipowym Polu, - Ochotnicza Straż Pożarna w Grzybowej Górze. Wiodąca rola w prowadzeniu działań ratowniczo - gaśniczych spoczywa na Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej PSP w Skarżysku - Kamiennej, na wyposażeniu której znajdują się samochody gaśnicze, specjalne i sprzęt specjalistyczny do prowadzenia działań ratowniczych. Posiadany sprzęt pozwala na skuteczne prowadzenie akcji ratowniczych związanych z: - gaszeniem i likwidacją pożarów - wydobywaniem ofiar wypadków drogowych - usuwaniem skutków wypadków drogowych - ewakuacją ludzi i mienia - prowadzeniem działań z zakresu ratownictwa chemiczno - ekologicznego. 9

11 Jednostki OSP posiadają sprzęt typowo gaśniczy. Trzy z nich zostały wyposażone w sprzęt hydrauliczny do prowadzenia działań w zakresie ratownictwa drogowego. Kontrole i nadzór operacyjny nad funkcjonowaniem KSRG Komenda Powiatowa PSP w roku 2013 w ramach współpracy i nadzoru nad funkcjonowaniem jednostek OSP z KSRG prowadziła następujące działania: - przeprowadzenie przez pracowników wydziału operacyjno-kontrolno-rozpoznawczego 8 wizytacji jednostek OSP włączonych do KSRG - sporządzenie kwartalnych analiz udziału jednostek OSP w działaniach ratowniczych, które zostały przesłane do gmin - sporządzenie wniosków o dofinansowanie utrzymania gotowości bojowej jednostek OSP z KSRG - przeprowadzenie wspólnie z KW PSP Kielce ćwiczeń ratowniczych pk. BUMAR 2013 odwodów operacyjnych sprawdzających procedury Zewnętrznego Planu Operacyjno Ratowniczego dla Zakładów Metalowych MESKO wchodzących w skład Grupy Bumar Amunicja S.A. w Skarżysku Kamiennej przy ul. Legionów przeprowadzenie przeglądów stanu technicznego pojazdów, sprzętu silnikowego, zaplecza oraz warunków bhp w jednostkach OSP z KSRG. Szkolenia dla strażaków ratowników OSP Przeprowadzono pięć szkoleń dla strażaków ratowników OSP: szkolenie dowódców OSP ukończyło 13 druhów szkolenie naczelników OSP ukończyło 20 druhów szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego dla strażaków ratowników OSP ukończyło 29 druhów szkolenie podstawowe strażaka ratownika OSP kurs jednoetapowy - szkolenie to ukończyło 31 druhów szkolenie z zakresu działań przeciwpowodziowych i ratownictwa na wodach dla strażaków ratowników OSP szkolenie ukończyło 26 druhów. 10

12 3. Informatyka i łączność Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej mając na uwadze jak ważną rolę w prowadzeniu działań ratowniczo - gaśniczych odgrywa sprawnie funkcjonując łączność stara się w ramach otrzymywanych środków finansowych z wszelką starannością rozwijać już istniejące systemy zapewniające im niezawodność oraz właściwą jakość. Pamiętając również o tym aby systemy łączności budować na kilku płaszczyznach: - systemach łączności przewodowej - systemach łączności bezprzewodowej - przetwarzanie i przesyłanie danych teleinformatycznych. Mając powyższe elementy na uwadze Komenda Powiatowa PSP w Skarżysku- Kamiennej stworzyła niezawodnie sprawnie funkcjonujący węzeł łączności integrujący ze sobą jej poszczególne typy budując sprawne narzędzie do przetwarzania i przesyłania danych oraz zarządzaniu informacją. Węzeł ten składa się z podstawowych elementów w skład którego wchodzą: - infrastruktura teletechniczna - wyposażenie stanowisk dyspozytorskich - systemy techniki wykonawcze. W ramach tych elementów należy wyróżnić: węzeł teletechniczny - w skład którego wchodzi szereg nowoczesnych urządzeń teleinformatycznych bezpośrednio wpływających na jakość i niezawodność ogólnie pojmowanej łączności wykorzystywanej podczas akcji ratowniczych oraz ich koordynacji. Tymi urządzeniami są: - cyfrowa centrala telefoniczna Hi-Path 3500 posiadająca możliwości integracyjne poprzez protokoły TAPI, CTI - rejestrator korespondencji telefonicznej oraz radiowej - serwery baz danych oraz aplikacji przeznaczony dla zarządzania zasobami informatycznymi - serwer komunikacyjny przeznaczony do integracji oprogramowania zarządzającego z urządzeniami technicznymi - oprogramowanie zarządzające - System Wspomagania Decyzji SWDST zasoby środowiska GIS cyfrowa mapa powiatu wraz z obszarem chronionym - urządzenie podtrzymania zasilania dla wyposażenia SK KP PSPP - szafy montażowe-dystrybucyjne wykorzystywane do przechowywania wyposażenia węzła teletechnicznego 11

13 wyposażenie stanowisk dyspozytorskich - stanowi grupa sprzętu pozwalająca dyspozytorom na wykorzystanie pełnej funkcjonalności oferowanej przez zainstalowane urządzenia. Podstawowymi elementami wyposażenia są: - stanowiska komputerowe - drukarka Laserowa - systemowe Aparaty telefoniczne - radiotelefony - manipulatory systemów techniki wykonawczej - umeblowanie systemy techniki wykonawczej w ramach tej grupy wyposażenia oraz podległych punktów wyjazdowych można wyróżnić następujące systemy: - system selektywnego alarmowania jednostek OSP DSP-15 - system komunikacji statusowej z pojazdami ratowniczymi - system zarządzania wyświetlaczami, dzwonkami alarmowymi w jednostce. - system automatycznego otwierania bram garażowych i wyjazdowych. Ważnym przełomem w zakresie funkcjonujących systemów łączności w tym roku było zakończenie prac związanych z budową infrastruktury ogólnopolskiej sieci teleinformatycznej w ramach projektu OST 112. Co wiązało się ze zmianą obsługi ratunkowego numeru 112. W ramach tego projektu sieć teleinformatyczna Komendy Powiatowej PSP w Skarżysku- Kamiennej została przyłączona do infrastruktury OST 112. Dzięki czemu powstała nowa infrastruktura komunikacyjna, niezbędna do sprawnej obsługi wywołań na numer 112 i inne połączenia alarmowe oraz komunikacji pomiędzy służbami odpowiedzialnymi za ratownictwo i bezpieczeństwo publiczne. W ramach realizacji wspomnianego projektu skarżyscy strażacy otrzymali również szereg usług w zakresie nowej infrastruktury niezwykle pomocnych w realizacji zadań stawianych przed Państwową Strażą Pożarną. Do najważniejszych korzyści należy zaliczyć: - maksymalne skrócenie czasu, w jakim zostanie udzielona pomoc, a co za tym idzie - poprawa bezpieczeństwa obywateli, lepsza ochrona zdrowia, życia i mienia - zwiększenie skuteczności działań podejmowanych przez służby i podmioty ratownicze - możliwość sprawnego przekazywania zgłoszeń alarmowych do właściwych służb - zaspokojenie potrzeb w zakresie teletransmisji między innymi dla: Ratownictwa Medycznego, Państwowej Straży Pożarnej i Policji - możliwość sprawnego przekazywania zgłoszeń alarmowych do właściwych służb 12

14 - zmniejszenie kosztów ponoszonych przez służby na utrzymanie sieci teleinformatycznych - zwiększenie poziomu niezawodności i bezpieczeństwa danych przekazywanych między służbami - pełna rejestracja wszystkich czynności przeprowadzonych w celu realizacji zgłoszenia, co umożliwi analizę działań oraz ich optymalizację - poprawa warunków pracy pracowników służb porządku publicznego i ratownictwa, dzięki zapewnieniu szybkiego dostępu do potrzebnych informacji - integracja infrastruktur sieciowych będących w posiadaniu jednostek administracji rządowej - ujednolicenie zarządzania zasobami teleinformatycznymi podmiotów wchodzących w skład Systemu Informatycznego Powiadamiania Ratunkowego. W tym roku zakończono również wdrażanie projektu lokalizacji i pozycjonowania pojazdów pożarniczych. Pojazdy w komendzie zostały wyposażone w nowoczesne terminale zintegrowane z systemem teleinformatycznym SWDST 2.5 pozwalającym na ich wizualizację na cyfrowych mapach oraz przesyłanie danych teleadresowych w oparciu, o które wytyczana jest automatycznie trasa dojazdowa do miejsca zdarzenia. Ponadto wyposażone one zostały w funkcje umożliwiającą przesyłanie krótkich wiadomości tekstowych w formie terminali oraz plików. Pozwoli to zoptymalizować wykorzystanie eteru przez ratowników podczas prowadzonych akcji. Wymienione systemy łączności stanowią nowoczesne rozwiązania telekomunikacyjne w ramach działającego węzła teleinformatycznego Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kamiennej, które stale są rozwijane dla zwiększenia i poprawy bezpieczeństwa powiatu. Warto również podkreślić, że coraz większego znaczenia nabierają techniki przetwarzania i transmisji danych, z wykorzystaniem łączy internetowych. Większość informacji do jednostek nadrzędnych jest przekazywanych drogą elektroniczną, dzięki czemu bazy danych systemów informatycznych wykorzystywanych przez straż są na bieżąco uzupełniane umożliwiając prowadzenie analiz oraz kontrolę bezpieczeństwa. Działająca wewnętrzna sieć informatyczna (intranet) w KP PSP umożliwia lepszą organizację pracy oraz dostęp do zasobów informatycznych z każdego stanowiska komputerowego. W ramach tego systemu KP PSP prowadzi również własny serwis internetowy propagujący działalność straży pożarnej. 13

15 4. Działania ratowniczo-gaśnicze jednostek ochrony przeciwpożarowej W roku 2013 jednostki ochrony przeciwpożarowej wyjeżdżały 878 razy do różnego rodzaju zdarzeń na terenie działania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku - Kamiennej. Porównanie ilości wyjazdów do zdarzeń na terenie działania Komendy Powiatowej PSP z latami poprzednimi przedstawia poniższa tabela: Ilość pożarów, miejscowych zagrożeń i fałszywych alarmów Rok Pożary Miejsco Fałszyw RAZE we zagrożenia e alarmy M Wykres przedstawiający ilość i rodzaj interwencji w poszczególnych latach Pożary Miejscowe Zagrożenia Alarmy Fałszywe 14

16 Wykres przedstawiający ilość pożarów i miejscowych zagrożeń w poszczególnych latach Pożary Miejscowe zagrożenia Ilość wyjazdów do zdarzeń w poszczególnych miesiącach br. kształtowała się następująco: Miesiąc Pożary Miejscowe Alarmy zagrożenia fałszywe Razem Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień Razem

17 Ilość zdarzeń w poszczególnych miesiącach Grudzień Listopad Październik Wrzes ień Sierpień Lipiec Czerwiec Maj Kwiecień Marzec Luty Styczeń Ilość zdarzeń w rozbiciu na poszczególne gminy przedstawia poniższa tabela Gmina Pożary Miejscowe Alarmy zagrożenia fałszywe Ogółem Bliżyn Łączna Skarżysko Kamienna Skarżysko Kościelne Suchedniów RAZEM Procentowa ilość zdarzeń w rozbiciu na gminy 11% 7% Bliżyn Łączna 54% Skarżysko-Kościelne Suchedniów 16% Skarżysko-Kamienna 12% 16

18 Pożary W 2013 roku zanotowano 440 pożarów z czego: - pożary małe - 420, - pożary średnie Największą liczbę pożarów odnotowano na terenie miasta Skarżysko-Kamienna. Struktura pożarów 20 Małe Średnie 420 Sytuację pożarową w poszczególnych gminach przedstawia poniższa tabela: Pożary Powiat / gmina Mały Średni Razem Bliżyn Łączna Skarżysko - Kamienna Skarżysko - Kościelne Suchedniów RAZEM: Ilość pożarów w rozbiciu na gminy 68; 15% 220; 49% 42; 10% 33; 8% Bliżyn Łączna Skarżysko-Kościelne Suchedniów Skarżysko-Kamienna 77; 18% 17

19 Miejscowe zagrożenia Na ogólną liczbę 397 akcji miejscowych zagrożeń odnotowano: małe lokalne średnie duże 22 co stanowi ok. 5,5 % ogółu miejscowych zagrożeń, 366, co stanowi ok. 92% ogółu miejscowych zagrożeń, - 8, co stanowi ok. 2 % ogółu miejscowych zagrożeń, - 1, co stanowi ok. 0,25 % ogółu miejscowych zagrożeń. Struktura miejscowych zagrożeń Małe Lokalne Średnie Duże 366 Wyjazdy do miejscowych zagrożeń na poszczególnych gminach przedstawiają się następująco Powiat / gmina Miejscowe zagrożenia małe lokalne średnie duże ogółem Bliżyn Łączna Skarżysko - Kamienna Skarżysko - Kościelne Suchedniów RAZEM

20 Ilość miejscowych zagrożeń w poszczególnych gminach: 230; 58% 27; 7% 12; 3% 105; 26% Bliżyn Łączna Skarżysko-Kościelne Suchedniów Skarżysko-Kamienna 23; 6% Udział w zdarzeniach jednostek ochrony przeciwpożarowej i osób podczas zdarzeń przedstawia poniższa tabela Ogółem JRG OSP w KSRG OSP poza KSRG Liczba osób uczestnicząca w zdarzeniu Liczba pojazdów Udział załóg z terenu powiatu w akcjach ratowniczo-gaśniczych. OSP poza KSRG 71 OSP w KSRG 455 JRG

21 Procentowy udział załóg w akcjach ratowniczo-gaśniczych jednostek z terenu powiatu 6% 59% 35% OSP z poza KSRG OSP z KSRG JRG Jak z powyższego widać działania jednostki ratowniczo - gaśniczej wspierane są w dużej mierze przez jednostki OSP. Jednostki te są mocnym i potrzebnym ogniwem ochrony przeciwpożarowej na terenie naszego powiatu. Statystykę wyjazdów jednostek OSP przedstawia tabela 20

22 Wyjazdy jednostek OSP Nazwa jednostki Rodzaj działań Pożary Miejscowe zagrożenie Alarmy fałszywe Ogółem Na terenie wł. dział. Na terenie wł. dział. Pozostały teren Na terenie wł. dział Pozostały teren Na terenie wł. dział Pozostał y teren. Zabezpie - czenie rejonu Postawienie w stan gotowości Jednostki włączone do KSRG Bliżyn Suchedniów Skarżysko-Kam Grzybowa Góra Lipowe Pole Łączna Sorbin Jednostki nie włączone do KSRG Ostojów Nowy Odrowążek Kierz Niedźwiedzi Mroczków

23 Poszkodowani podczas akcji Cywile Ratownicy Zdarzenie Ranni Śmiertelne Ranni Śmiertelne Pożar Miejscowe zagrożenia Razem Straty wynikłe podczas zdarzeń w tys. złotych. Zdarzenie Straty ogólne Straty budynkowe Wartość uratowanego mienia Pożar , Miejscowe zagrożenia 836,5 17, Razem 2183,5 449, Straty ogółem w tys. zł. 836, Pożary Miejscowe zagrożenie 22

24 II. Działalność kontrolno - rozpoznawcza Czynności kontrolne W 2013 roku funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej w zakresie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych przeprowadzili ogółem 126 kontroli, w tym 87 podstawowych, 15 kontroli w związku z przekazaniem nowych obiektów do użytku i 24 sprawdzających. Łączna ilość przeprowadzonych kontroli w poszczególnych grupach obiektów przedstawiała się następująco: - 65 kontroli obiektów użyteczności publicznej - 15 kontroli obiektów zamieszkania zbiorowego - kontroli w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych - 35 kontroli w obiektach produkcyjnych i magazynowych, - 3 kontroli na obszarów leśnych. Skontrolowano ogółem 209 obiektów, w tym: - 74 obiektów użyteczności publicznej - obiektów zamieszkania zbiorowego - obiektów mieszkalnych wielorodzinnych - 83 obiektów produkcyjnych i magazynowych - 21 obiektów na obszarach leśnych. W wyniku kontroli stwierdzono ogółem 223 nieprawidłowości, tj.: w obiektach użyteczności publicznej - 10 w obiektach zamieszkania zbiorowego - 12 w obiektach mieszkalnych wielorodzinnych - w obiektach produkcyjnych i magazynowych - na obszarach leśnych. W związku z prowadzonymi czynnościami kontrolno-rozpoznawczymi wydano łącznie 47 decyzji administracyjnych na właścicieli lub zarządców obiektów, tj.: - użyteczności publicznej 20 - zamieszkania zbiorowego mieszkalnych wielorodzinnych 1 - produkcyjnych i magazynowych obszary leśne 2. 23

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W PABIANICACH

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W PABIANICACH PO.0332.1.2015 KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W PABIANICACH Sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach w 2014 roku Pabianice, styczeń 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Zasady ewidencjonowania zdarzeń w Systemie Wspomagania Decyzji ST 3 obowiązujące od 1.1.2014 r.

Zasady ewidencjonowania zdarzeń w Systemie Wspomagania Decyzji ST 3 obowiązujące od 1.1.2014 r. SPIS TREŚCI DEFINICJE I SKRÓTY... 6 I. SZCZEGÓŁOWE ZASADY PROWADZENIA DOKUMENTACJI ZDARZEŃ BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI.6 II. SPOSÓB SPORZĄDZANIA KARTY ZDARZENIA... BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI.6

Bardziej szczegółowo

POWIAT PLESZEWSKI Raport z realizacji zadań Strategii Rozwoju Powiatu Pleszewskiego na lata 2007-2015 w latach 2007-2009 Propozycje zmian

POWIAT PLESZEWSKI Raport z realizacji zadań Strategii Rozwoju Powiatu Pleszewskiego na lata 2007-2015 w latach 2007-2009 Propozycje zmian POWIAT PLESZEWSKI Raport z realizacji zadań Strategii Rozwoju Powiatu Pleszewskiego na lata 2007-2015 w latach 2007-2009 Propozycje zmian Pleszew, sierpień 2010 r. Spis treści Wstęp... 3 I Raport o stanie

Bardziej szczegółowo

Ocena stanu przygotowania Obrony Cywilnej w Polsce

Ocena stanu przygotowania Obrony Cywilnej w Polsce 2012 Z A T W I E R D Z A M SZEF OBRONY CYWILNEJ KRAJU KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Ocena stanu przygotowania Obrony Cywilnej w Polsce Stan na dzień 31 grudnia 2011 r. Opracowano w Biurze do

Bardziej szczegółowo

Realizacja w 2013 roku zadań Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2012 2014

Realizacja w 2013 roku zadań Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2012 2014 WSO.5511.2.2014 Giżycko, 24.02.2014 r. Realizacja w 2013 roku zadań Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2012 2014 Powiatowy Program

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU GMINY SZYDŁÓW NA LATA 2004-2015

STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU GMINY SZYDŁÓW NA LATA 2004-2015 STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU GMINY SZYDŁÓW NA LATA 2004-2015 Spis treści I. WSTĘP, METODOLOGIA OPRACOWANIA STRATEGII ROZWOJU GMINY SZYDŁÓW 4 II. POŁOŻENIE GMINY SZYDŁÓW, INFORMACJE OGÓLNE 6 III. DIAGNOZA

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ SYSTEM SZKOLENIA CZŁONKÓW OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH BIORĄCYCH BEZPOŚREDNI UDZIAŁ W DZIAŁANIACH RATOWNICZYCH Warszawa, 2006 W opracowaniu systemu szkolenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VI/30/2007 Rady Gminy Słupia z dnia 25 kwietnia 2007 roku

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VI/30/2007 Rady Gminy Słupia z dnia 25 kwietnia 2007 roku Gmina Słupia Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VI/30/2007 Rady Gminy Słupia z dnia 25 kwietnia 2007 roku Słupia, 2006 r. Usługi Projektowe w Budownictwie Eugeniusz Siewierski Koordynacja prac Urząd Gminy Słupia

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ BIURO SZKOLENIA PROGRAM SZKOLENIA OBSAD STANOWISK KIEROWANIA

KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ BIURO SZKOLENIA PROGRAM SZKOLENIA OBSAD STANOWISK KIEROWANIA KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ BIURO SZKOLENIA PROGRAM SZKOLENIA OBSAD STANOWISK KIEROWANIA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Warszawa 2011 Koordynacja prac: mł. bryg. mgr inż. Adam Langner Komenda

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROMOCJI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI POWIATU KIELECKIEGO NA LATA 2012-2014

PROGRAM PROMOCJI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI POWIATU KIELECKIEGO NA LATA 2012-2014 PROGRAM PROMOCJI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI POWIATU KIELECKIEGO NA LATA 2012-2014 Kielce, 2011 Spis treści Wstęp...3 1. Diagnoza sytuacji społeczno - gospodarczej powiatu kieleckiego...5 1.1 Ogólna charakterystyka

Bardziej szczegółowo

PRZYGOTOWANIE STRUKTUR OBRONY CYWILNEJ DO REALIZACJI ZADAŃ W OKRESIE WOJNY I POKOJU

PRZYGOTOWANIE STRUKTUR OBRONY CYWILNEJ DO REALIZACJI ZADAŃ W OKRESIE WOJNY I POKOJU KPB-4101-02/2011 Nr ewid. 5/2012/P/11/083/KPB Informacja o wynikach kontroli PRZYGOTOWANIE STRUKTUR OBRONY CYWILNEJ DO REALIZACJI ZADAŃ W OKRESIE WOJNY I POKOJU MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY I MIASTA LUBOMIERZ NA LATA 2011-2020

STRATEGIA ROZWOJU GMINY I MIASTA LUBOMIERZ NA LATA 2011-2020 Załącznik do Uchwały nr IV/22/11 Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 26 stycznia 2011 r. STRATEGIA ROZWOJU GMINY I MIASTA LUBOMIERZ NA LATA 2011-2020 ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązywania problemów

Bardziej szczegółowo

Studium wykonalności Projektu pt. Małopolska Sieć Szerokopasmowa

Studium wykonalności Projektu pt. Małopolska Sieć Szerokopasmowa Wyciąg Studium wykonalności Projektu pt. Małopolska Sieć Szerokopasmowa WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE (aktualizacja marzec 2013 r.) Aktualizacja opracowana przez Inżyniera Kontraktu na podstawie Studium Wykonalności

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIV/152/2006 Rady Gminy w Kiełczygłowie z dnia 24 lutego 2006 r.

Uchwała Nr XXIV/152/2006 Rady Gminy w Kiełczygłowie z dnia 24 lutego 2006 r. Uchwała Nr XXIV/152/2006 Rady Gminy w Kiełczygłowie z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Kiełczygłów na lata 2006-2013 Na podstawie art.18 ust.1 i 2 pkt 6, ustawy

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA ŚWIDNICA

PREZYDENT MIASTA ŚWIDNICA załącznik do uchwały nr. Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia... 2014r. PREZYDENT MIASTA ŚWIDNICA ANALIZA ZMIAN W ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM MIASTA ŚWIDNICY w latach 2007-2014 Wrzesień, 2014r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Ocena ryzyka na potrzeby zarządzania kryzysowego Raport o zagrożeniach bezpieczeństwa narodowego. Warszawa, 2013

Ocena ryzyka na potrzeby zarządzania kryzysowego Raport o zagrożeniach bezpieczeństwa narodowego. Warszawa, 2013 Ocena ryzyka na potrzeby zarządzania kryzysowego Raport o zagrożeniach bezpieczeństwa narodowego Warszawa, 2013 1 Ocena ryzyka na potrzeby zarządzania kryzysowego 1. Wstęp 2 2. Wykaz skrótów 3 3. Cel i

Bardziej szczegółowo

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI Załącznik do uchwałyxxix/309/13 Rady Miejskiej Legnicy z dnia LOKALNY 25 lutego PROGRAM 2013r. REWITALIZACJI DLA MIASTA LEGNICY ws. przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Legnicy 2007-2015

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA I GMINY JELCZ-LASKOWICE NA LATA 2007-2015

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA I GMINY JELCZ-LASKOWICE NA LATA 2007-2015 Załącznik Nr 1 Do Uchwały Nr XIV/ 91 /2007 Rady Miejskiej w Jelczu - Laskowicach z dnia 28 września 2007 roku STRATEGIA ROZWOJU MIASTA I GMINY JELCZ-LASKOWICE NA LATA 2007-2015 Jelcz-Laskowice wrzesień

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY WIEPRZ NA LATA 2007 2015

STRATEGIA ROZWOJU GMINY WIEPRZ NA LATA 2007 2015 Załącznik nr 1 do uchwały nr XV/70/07 z dnia 10 października 2007 roku Gmina Wieprz STRATEGIA ROZWOJU GMINY WIEPRZ NA LATA 2007 2015 Wieprz 2007 1 Spis treści Gmina Wieprz...1 1. Wstęp... 2 2. Przyjęta

Bardziej szczegółowo

miasta, efektywności energetycznej, wykorzystania alternatywnych źródeł energii i obniżenia emisji gazów cieplarnianych w mieście.

miasta, efektywności energetycznej, wykorzystania alternatywnych źródeł energii i obniżenia emisji gazów cieplarnianych w mieście. miasta, efektywności energetycznej, wykorzystania alternatywnych źródeł energii i obniżenia emisji gazów cieplarnianych w mieście. W Gminie Kramsk przewidziane są następujące inwestycje w przedmiotowym

Bardziej szczegółowo

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania 3 wersja Wykaz wprowadzonych zmian od wersji 1 dokumentu / procedury Wersja 1 2 Opracował / Sprawdził Ewa Bonczek, Joanna Szafarczyk, Henryk Dziurka / Piotr Madeja

Bardziej szczegółowo

12.01.10 1489/2010 7.03.11 128/2011

12.01.10 1489/2010 7.03.11 128/2011 3 4 5 6 Ewa Bonczek, Henryk Dziurka / Piotr Madeja Ewa Bonczek, Henryk Dziurka / Piotr Madeja 12.01.10 1489/2010 7.03.11 128/2011 Ewa Bonczek, Henryk Dziurka 7.03.13 1328/2013 Ewa Bonczek, Henryk Dziurka

Bardziej szczegółowo

Istotą działań GSP KGP jest wykonywanie zadań związanych. Główny Sztab Policji

Istotą działań GSP KGP jest wykonywanie zadań związanych. Główny Sztab Policji struktura i zadania GSP kgp Główny Sztab Policji DZIAŁALNOŚĆ GŁÓWNEGO SZTABU POLICJI KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI W 2013 R. ORAZ PERSPEKTYWY NA ROK 2014 Główny Sztab Policji Komendy Głównej Policji (GSP KGP)

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 20 czerwca 2013 r. Poz. 2563 UCHWAŁA NR XXIX/263/2013 RADY GMINY ZBLEWO. z dnia 29 maja 2013 r.

Gdańsk, dnia 20 czerwca 2013 r. Poz. 2563 UCHWAŁA NR XXIX/263/2013 RADY GMINY ZBLEWO. z dnia 29 maja 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 20 czerwca 2013 r. Poz. 2563 UCHWAŁA NR XXIX/263/2013 RADY GMINY ZBLEWO z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za

Bardziej szczegółowo

Strategia zrównoważonego rozwoju gminy Izabelin do 2015 roku

Strategia zrównoważonego rozwoju gminy Izabelin do 2015 roku Strategia zrównoważonego rozwoju gminy Izabelin do 2015 roku Wprowadzenie Reaktywowanie w 1990 roku samorządu terytorialnego na szczeblu gminnym i wyposażenie go w osobowość prawną, własne źródła dochodów

Bardziej szczegółowo

Informacja o działaniach, które były realizowane w ramach Strategii Rozwoju Gminy Starachowice na lata 2010-2017 w III i IV kwartale 2014 r.

Informacja o działaniach, które były realizowane w ramach Strategii Rozwoju Gminy Starachowice na lata 2010-2017 w III i IV kwartale 2014 r. Informacja o działaniach, które były realizowane w ramach Strategii Rozwoju Gminy Starachowice na lata 2010-2017 w III i IV kwartale 2014 r. Spis treści: Wspieranie działalności gospodarczej s. 2 Turystyka,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI/536/13 RADY GMINY KOBIERZYCE. z dnia 30 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXVI/536/13 RADY GMINY KOBIERZYCE. z dnia 30 grudnia 2013 r. UCHWAŁA NR XXXVI/536/13 RADY GMINY KOBIERZYCE z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-2020 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Gminy Choroszcz na lata 2002-2015

Strategia rozwoju Gminy Choroszcz na lata 2002-2015 Strategia rozwoju Gminy Choroszcz na lata 2002-2015 Szanowni Państwo! Strategia Rozwoju Gminy Choroszcz została przygotowana z myślą o naszych mieszkańcach i podmiotach gospodarczych prowadzących swoją

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA. Wydanie V. Zatwierdził: Prezes Zarządu. Jacek Koźlecki. Data: 14.10.2010 r.

DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA. Wydanie V. Zatwierdził: Prezes Zarządu. Jacek Koźlecki. Data: 14.10.2010 r. Wydanie V Zatwierdził: Prezes Zarządu Jacek Koźlecki Data: 14.10.2010 r. Leszcze 2010 1 Wydawca: Dolina Nidy sp. z o. o. Leszcze 15, 28-400 Pińczów www.dolina-nidy..com.pl e-mail: biuro@dolina-nidy.com.pl

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy Łódź - Wschód POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007-2013

Powiatowy Urząd Pracy Łódź - Wschód POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007-2013 Powiatowy Urząd Pracy Łódź - Wschód POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007-2013 Łódź, 2007 r. WSTĘP Zgodnie z art. 3 ust.1 ustawy o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo