WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYSTĄPIENIE POKONTROLNE"

Transkrypt

1 LKA /2014 P/14/068 TEKST UJEDNOLICONY WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

2 I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontrolerzy Jednostka kontrolowana P/14/068 Działania promocyjne wybranych miast na prawach powiatu. Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Katowicach. 1. Izabela Pilarek, główny specjalista k.p., upoważnienie do kontroli nr z dnia 7 stycznia 2014 r. (dowód: akta kontroli str. 1-2) 2. Bogusława Pala, specjalista k.p., upoważnienie do kontroli nr z dnia 7 stycznia 2014 r. Urząd Miasta Katowice 1, ul. Młyńska 4, Katowice. (dowód: akta kontroli str. 3-4) Kierownik jednostki kontrolowanej Piotr Uszok, Prezydent Miasta Katowice. (dowód: akta kontroli str. 5) Ocena ogólna II. Ocena kontrolowanej działalności W ocenie Najwyższej Izby Kontroli, Urząd prawidłowo podejmował działania dotyczące m.in. sporządzenia Strategii Promocji, promowania Miasta Katowice podczas imprez o zasięgu międzynarodowym (np. Tour de Pologne i Mistrzostwa Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn 2014) oraz promowania procesu transformacji Centrum Katowic. Ponadto w siedmiu z 12 kontrolowanych zadań Urząd prawidłowo określił wskaźniki osiągnięcia rezultatu, a także skutecznie i efektywnie je realizował. Najwyższa Izba Kontroli negatywnie ocenia natomiast stwierdzone nieprawidłowości dotyczące działalności kontrolowanej jednostki w zakresie pozostałych pięciu kontrolowanych zadań, tj.: udzielenia dwóch zamówień na promowanie Miasta Katowice poprzez I Ligowe Kluby Sportowe z zastosowaniem nieprawidłowych trybów udzielania zamówień publicznych, przypadków nie przestrzegania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 2, m. in. w zakresie określania wartości zamówień z należytą starannością, co mogło mieć wpływ na efektywność i skuteczność działań promocyjnych, niezapewnienia ochrony interesów zamawiającego poprzez zobowiązanie do składania sprawozdań i wystawiania faktur przed terminem spełnienia świadczenia w przypadku wszystkich pięciu objętych kontrolą zamówień udzielonych Klubom Sportowym oraz przyjęcia rozliczeń realizacji umów przed upływem terminu ich obowiązywania, 1 Zwany dalej Urzędem. 2 Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm., zwanej dalej ustawą Pzp. 2

3 nieterminowego publikowania ogłoszeń o udzielonych zamówieniach w trzech przypadkach. NIK zwraca również uwagę na niewystarczające przygotowanie organizacyjne do wdrożenia Strategii Promocji Katowic 3, co mogło mieć wpływ na zrealizowanie w 2013 r. tylko jednego z dziewięciu przedsięwzięć i projektów ujętych w Strategii Promocji, brak ujęcia w planach wieloletnich zadań wyszczególnionych w Strategii i uzależnienie ich realizacji od wysokości środków ujętych w planie finansowym Miasta na dany rok. Opis stanu faktycznego III. Opis ustalonego stanu faktycznego 1. Planowanie działań promocyjnych 1.1. Przygotowanie organizacyjne W okresie objętym kontrolą (w latach ) zadania z zakresu promocji realizowane były w Urzędzie przez Wydział Promocji. W dniu 8 listopada 2013 r., Kierownikowi Referatu Wdrażania Strategii i Promocji Wewnętrznej w Wydziale Promocji powierzono funkcję Pełnomocnika ds. Marki Katowic, któremu zlecono m.in. sporządzanie i wdrażanie rocznych planów działań promocyjnych oraz powołano Zespół ds. Wdrażania Strategii, w którego skład wchodzili: Sekretarz Miasta Katowice, Naczelnik Wydziału Promocji, Pełnomocnik ds. Marki Katowice, Kierownik Referatu Promocji Zewnętrznej, Kierownik Biura Prasowego. Do zadań ww. Zespołu należało m. in. akceptowanie rocznych planów promocyjnych i koordynacja ich wdrażania, zatwierdzanie działań proponowanych przez Pełnomocnika ds. Marki Katowice. Zespół nie generował dodatkowych kosztów wynikających z jego funkcjonowania. (dowód: akta kontroli str , , 1039, 1121) Sekretarz Miasta wyjaśnił, że powołanie Pełnomocnika ds. Marki Katowic oraz Zespołu ds. Wdrażania Strategii dopiero z dniem 8 listopada 2013 r., tj. po 10 miesiącach od przyjęcia Strategii, wynikało z długotrwałego przeprowadzania analizy w zakresie wprowadzenia ewentualnych zmian organizacyjnych związanych z wdrażaniem Strategii. (dowód: akta kontroli str. 1121) W latach nie powoływano doraźnych zespołów ds. związanych z promocją miasta. Zadania promujące Miasto poprzez sport realizowane były dodatkowo przez: Wydział Sportu i Turystyki oraz Pełnomocnika Prezydenta ds. Organizacji Imprez Strategicznych 4. (dowód: akta kontroli str. 6-10,1039) Łączna liczba pracowników odpowiedzialnych za realizację zadań z zakresu promocji wynosiła: 18 osób na koniec 2011 r., 24 osoby na koniec 2012 r. i 23 osoby 5 na koniec 2013 r., w tym odpowiednio: 12, 18 i 20 pracowników o stażu pracy powyżej 3 lat w promocji. 3 Zwana dalej: Strategią Promocji lub Strategią. 4 Do 21 grudnia 2012 Pełnomocnika ds. Sportu. 5 Na dzień 31 grudnia 2011 r.: WP 16 osób, WST 1 osoba, Pełnomocnik 1 osoba; na dzień 31 grudnia 2012 r.: WP 22 osoby, WST 1 osoba, Pełnomocnik 1 osoba; na dzień 31 grudnia 2013 r. WP 21 osób, WST 1 osoba, Pełnomocnik 1 osoba. 3

4 Wszyscy pracownicy odpowiedzialni za wykonywanie zadań dotyczących promocji miasta posiadali wyższe wykształcenie, w tym m.in. w dziedzinie politologii i nauk społecznych, kulturoznawstwa, zarządzania i marketingu. W latach pracownicy ci uczestniczyli w szkoleniach dotyczących m.in.: promocji i public relations, prawa autorskiego, współdziałania j.s.t. z klubami sportowymi i innymi jednostkami w zakresie kultury fizycznej oraz prawa zamówień publicznych (za wyjątkiem dwóch osób). Naczelnik Wydziału Turystki i Sportu oraz Naczelnik Wydziału Promocji, w okresie objętym kontrolą nie odbyli żadnego szkolenia w zakresie zamówień publicznych, pomimo że przygotowywali postępowania o udzielenie zamówień publicznych. (dowód: akta kontroli str. 6-11,1224, ) W okresie objętym kontrolą, zadania z zakresu promocji były przedmiotem siedmiu kontroli zewnętrznych przeprowadzonych przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, mających na celu sprawdzenie prawidłowości wykorzystania środków na projekty promocyjne współfinansowane środkami Unii Europejskiej. W przypadku dwóch 6 z ww. siedmiu kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości, w pozostałych 7 stwierdzono m.in. przekazanie do Biuletynu Zamówień Publicznych lub Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich 8 ogłoszenia o udzieleniu zamówienia z naruszeniem art. 95 ust. 1 ustawy Pzp 9, (w przypadku dwóch kontroli), brak przesłanek do zastosowania trybu zamówień publicznych z wolnej ręki, co stanowiło naruszenie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a lub lit. b ustawy Pzp, (w przypadku dwóch kontroli), brak dokumentacji potwierdzających wybór wykonawców w oparciu o najkorzystniejsze ekonomicznie i jakościowo oferty przy udzieleniu zamówień na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Pzp, (w przypadku dwóch kontroli), co spowodowało brak możliwości jednoznacznego potwierdzenia, że wydatek został poniesiony w sposób uwzględniający gospodarne, celowe i oszczędne działanie z zachowaniem zasady uzyskania najlepszych efektów z poniesionych nakładów. W stosunku do czterech wyników kontroli 10 Urząd nie podpisał informacji pokontrolnych i wniósł zastrzeżenia do Urzędu Marszałkowskiego. W latach Wydział Audytu i dotyczących działań promocyjnych. Kontroli nie przeprowadzał kontroli (dowód: akta kontroli str , 23,31, 35-37, 41-43, 47-51, 53-55, 58-60, 63-64, 67, 70-73, 1047,1122,1224) Jak wyjaśnił Prezydent Miasta, Wyniki analiz przeprowadzonych przez Wydział Audytu i Kontroli Urzędu Miasta Katowice na przestrzeni lat wykazały, że działania promocyjne kształtowały się na średnim poziomie ryzyka, nie wskazującym na najwyższy priorytet audytu. Zatem, do Planów Audytu Wewnętrznego 6 kontrole projektów pn.: Katowice-miasto wielkich wydarzeń przeprowadzona w dniach czerwca 2011 r. oraz Przeprowadzenie kampanii promocyjnej produktu turystyki biznesowej Katowic II etap przeprowadzona w dniu 17 lipca 2013 r. 7 kontrole projektów pn.: Katowice-miasto wielkich wydarzeń przeprowadzona w dniach października 2011 r., Promocja inwestycyjna Miasta Katowice warto tu zainwestować etap II przeprowadzona w dniach 6-9 czerwca 2011 r.,. Promocja Inwestycyjna Miasta Katowice warto tu inwestować III etap przeprowadzona w dniach: lutego 2013 r. i od 29 sierpnia do 2 września 2013 r., Przeprowadzenie kampanii promocyjnej produktu turystyki biznesowej Katowic przeprowadzona w dniach września 2013 r. 8 Zwanego dalej UOPWE. 9 Niezamieszczenie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia w BZP niezwłocznie po zawarciu umowy. 10 kontrole projektów pn.: Katowice-miasto wielkich wydarzeń przeprowadzona w dniach października 2011 r., Promocja inwestycyjna Miasta Katowice warto tu zainwestować etap II przeprowadzona w dniach 6-9 czerwca 2011 r.,. Promocja Inwestycyjna Miasta Katowice warto tu inwestować III etap przeprowadzona w dniach: lutego 2013 r. i od 29 sierpnia do 2 września 2013 r., Przeprowadzenie kampanii promocyjnej produktu turystyki biznesowej Katowic przeprowadzona w dniach września 2013 r. 4

5 opracowanych na lata weszły tylko obszary najbardziej zagrożone o najwyższym priorytecie. (dowód: akta kontroli str. 1047) Uwagi dotyczące badanej działalności Zgadzając się z brakiem obowiązku uczestniczenia w szkoleniach z zakresu zamówień publicznych Naczelników Wydziałów i Kierowników Referatów, NIK zwraca uwagę, iż brak odbytych szkoleń mógł wpłynąć na niezapewnienie prawidłowej realizacji powierzonych zadań w zakresie zamówień publicznych, co opisano w pkt 3 wystąpienia. Opis stanu faktycznego 1.2. Planowanie marketingu terytorialnego Strategia Promocji została przyjęta Uchwałą Rady Miasta Katowice dnia 30 stycznia 2013 r. 11 z okresem obowiązywania do 2020 roku. Przygotowanie Strategii zostało zlecone podmiotowi zewnętrznemu 12, wyłonionemu w postępowaniu przeprowadzonym w trybie przetargu ograniczonego. Cena zlecenia, którego przedmiotem było opracowanie Strategii Promocji, Brief-u Strategii, Katalogu systemu identyfikacji wizualnej Katowic, Programu Promocji Inwestycyjnej Katowic wyniosła ,92 zł. (dowód: akta kontroli str ) W Strategii określono, że we wszelkich działaniach mających wpływ na kształtowanie wizerunku Katowic będą wykorzystywane tzw. atuty marki, do których jako kluczowe należały: 1. Metropolitalność, w tym: m.in. wykreowanie Katowic jako autentycznej metropolii, przywrócenie utraconych funkcji centrum miasta poprzez stworzenie reprezentacyjnej przestrzeni publicznej spełniającej funkcje metropolitalne, zaistnienie na światowym rynku metropolii, zwiększenie konkurencyjności miasta. 2. Dziedzictwo podkreślające szacunek do tradycji i historii przy jednoczesnym dążeniu do nowych rozwiązań społecznych, biznesowych, architektonicznych, wizerunkowych. Podkreślenie bogactwa własnej przeszłości i tradycji. 3. Alternatywa, dla której Katowice przedstawiane są jako silny europejski ośrodek alternatywnych i nowoczesnych trendów w kulturze, sztuce i edukacji, biznesie. Sformułowane w Strategii cele generalne działań promocyjnych, tj.: 1) miejsce do zamieszkania - cel zmierzający do zbudowania przeświadczenia o wysokiej jakości życia, 2) centrum gospodarcze cel zmierzający do pozycjonowania wizerunku Katowic jako atrakcyjnego miejsca dla prowadzenia działalności gospodarczej (ze względu na potencjał miasta jako centrum metropolii, jego otwarcie na wspieranie działalności gospodarczej w branżach innowacyjnych, kreatywnych i opartych na wiedzy, a także przemysłowy rodowód Katowic), 11 Nr XXXIII/706/ Umowa z dnia 7 września 2011 r. z Konsorcjum Firm: Media Partner W. Czyżewski, M. Lorenc Sp. J., Business Consalting Sp. z o.o., Imago Public Relations Sp. z o.o., z terminem realizacji przedłużonym aneksem nr 2 do umowy (zawartym w dniu 27 czerwca 2012 r.) do 31 października 2012 r. 5

6 3) miejsce spotkań cel zmierzający do pozycjonowania wizerunku Katowic jako doskonałego miejsca spotkań mieszkańców obszaru metropolitalnego, regionu i kraju, związanych z aktywnością zawodową oraz realizacją prywatnych pasji i zainteresowań, spełniały kryteria SMART gdyż były jednoznaczne, mierzalne, realistyczne, istotne i z wyznaczonym horyzontem czasowym. Przyjęta Strategia Promocji była spójna z obowiązującymi w badanym okresie dokumentami o charakterze strategicznym, tj. Strategią Rozwoju Miasta Katowice 2020, Strategią Komunikacji Marketingowej Województwa Śląskiego oraz Strategią Rozwoju Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii Silesia do 2025, a także Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego. W Strategii wyznaczono 12 programów i przedsięwzięć, z czego dla 11 określono harmonogramy realizacji oraz wyznaczono wskaźniki monitorujące poziom ich dokonań. Dla pozostałego Programu Promocji Gospodarczej harmonogram i wyznaczniki wynikały z opracowania pn. Program Promocji Gospodarczej Katowic W Strategii Promocji wskazano ponadto propozycje przedsięwzięć uzupełniających, tj. m.in. film fabularny lub serial telewizyjny, którego akcja toczy się na terenie Katowic, imprezę pn. Katowice centrum gier komputerowych 14, program Ekoprzemiana, program Miasto odmienione. (dowód: akta kontroli str , , , ,1052,1059) Analiza potrzeb w zakresie działań promocyjnych przeprowadzona była przez wykonawcę Strategii. Na przełomie października i listopada 2011 r. przeprowadzono badania marketingowe wśród respondentów w wieku powyżej 18 lat. Próbę do badań dobrano pod względem płci, wieku, wykształcenia i miejsca zamieszkania. Badaniem nt. postrzegania miasta, skojarzeń, opinii, jego zalet i wad objęto m.in. mieszkańców Polski, województwa śląskiego, Katowic, pracowników organizacji pozarządowych, przedsiębiorców działających lub inwestujących na terenie Katowic, a także obcokrajowców. Ponadto jak poinformował Sekretarz Miasta dokument Strategii Promocji na etapie tworzenia podlegał konsultacjom społecznym, które miały charakter otwarty (strona internetowa, spotkania konsultacyjne). (dowód: akta kontroli str , ) Zgodnie z zapisami Strategii, programy i przedsięwzięcia promocyjne w niej ujęte mają być realizowane w zakresie wynikającym z możliwości budżetu miasta Katowice, uchwalanego w kolejnych latach obowiązywania Strategii i z tego powodu katalog zadań należy traktować jako optymalny, nie zaś obligatoryjny. Decyzję o wdrożeniu lub zaniechaniu proponowanych działań powinien zaś każdorazowo podejmować Prezydent Miasta Katowice, po konsultacji z Pełnomocnikiem ds. Marki Katowice oraz Zespołem ds. Wdrażania Strategii. Ponadto, jak wyjaśnił Sekretarz Miasta, powyższe zapisy Strategii wskazują, że ( ) możliwości finansowe są podstawową determinantą wprowadzania poszczególnych zadań do kolejnych rocznych budżetów Wydziału Promocji. Zapisanie propozycji programów i projektów promocyjnych wskazanych w Strategii wraz z ich szacunkowym budżetem do wieloletniej prognozy finansowej, spowodowałoby 13 Opracowany przez Konsorcjum Firm: Media Partner W. Czyżewski, M. Lorenc Sp. J., Business Consalting Sp. z o.o., Imago Public Relations Sp. z o.o. 14 Polegające na organizacji w Katowicach (najlepiej w Spodku, a w przyszłości także w Międzynarodowym Centrum Kongresowym) międzynarodowej imprezy targowej poświęconej najnowszym grom komputerowy lub międzynarodowych turniejów dla graczy. 6

7 konieczność zapewnienia finansowania tych zadań w określonych kwotach bez względu na ogólną sytuację budżetu miasta. Biorąc pod uwagę powyższe uwarunkowania, zadania przewidziane w Strategii nie zostały ujęte w wieloletniej prognozie finansowej. Nadmienił również, iż zadania zapisane w Strategii nie przewidują zawierania umów realizowanych w okresie wykraczającym poza jeden rok budżetowy. (dowód: akta kontroli str. 347,1056,1059) W Strategii we Wstępnym planie budżetu programów i projektów promocji przewidziano do realizacji w 2013 r. dziewięć programów i projektów, z czego jeden 15 zrealizowano w pełni, dwa 16 - częściowo, a sześciu 17 z nich nie zrealizowano. Jak wyjaśnił Sekretarz Miasta, wynikało to z faktu, iż Strategia została przyjęta po uchwaleniu budżetu na 2013 r. 18, co spowodowało konieczność dostosowania zadań w niej zapisanych do posiadanych środków finansowych. Ponadto, w 2013 r. Urząd realizował inne zadania promocyjne 19, które wpisywały się w ogólne kierunki przyjęte w Strategii Marka miasta Katowice, takie jak m.in.: zakup wydawnictw informacyjno-promocyjnych dla Centrum Informacji Turystycznej; promocja Miasta podczas Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw; zakup gadżetów reklamowych, upominków; promocja miasta Katowice i jego odznak w prowadzonej przez KS AZS AWF Katowice działalności sportowej, podczas imprez sportowych; Promocja Miasta Katowice w związku z organizacją na terenie Miasta Katowice Tour de Pologne; wykonywanie działań promocyjnych na rzecz Miasta Katowice w związku z organizacją Mistrzostwa Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn w 2014 r. w Polsce. W budżecie na 2014 r. nie ujęto jednego 20 spośród 12 programów i projektów promocyjnych 21 określonych na 2014 r. we Wstępnym planie budżetu programów i projektów promocji, ujętym w Strategii, z uwagi - jak wyjaśnił Sekretarz Miasta - na brak środków finansowych. (dowód: akta kontroli str. 399, , , ,1055,1058) W latach , tj. w okresie poprzedzającym przygotowanie Strategii, nie sporządzano strategii marketingowych, a działania promocyjne częściowo wynikały ze Strategii Rozwoju Miasta Katowice oraz z zaplanowanych zadań w budżetach miasta na lata Dodatkowo bazą działań promocyjnych były inne dokumenty (opracowania) wykorzystywane przez Miasto, tj. Kierunki i obszary prac nad poprawą wizerunku Katowic 23, Strategiczna analiza wizerunku Miasta 15 pn. Koprodukcja filmu fabularnego z nowoczesnymi Katowicami w tle na kwotę zł. 16 pn. Branding działania wdrażające Strategię wydatkowane na kwotę ,84 zł i Program Promocji Gospodarczej wydatkowane na kwotę ,11 zł. 17 1) Promocja strefy kultury, 2) Promocja Produktu Turystycznego, 3) Wdrożenie Produktu Okolicznościowego, 4) Wdrażanie Programu Katowice Festivalove, 5) Kampania wewnętrzna Katowice. Dla odmiany, 6) Wdrożenie Programu Promocji Nikiszowca. 18 Uchwała Rady Miasta Katowice Nr XXX/678/12 z dnia 19 grudnia 2012 r. 19 Tj. w objętym badaniem dziale 750, rozdziale Wdrożenia Produktu Turystycznego. 21 1) Realizacja programu promocji Gospodarczej, 2) Akcja ożywiania centrum miasta, 3) Promocja podczas Intel Extream Masters, 4) Katowice Fesivalove, 5) Kampanie wew/zew Katowice. Dla odmiany, 6) Promocja Nikiszowca, 7) Promocja obszaru Strefy Kultury, 8) Kampania Akademickie Katowice, 9) Promocja Miasta podczas Mistrzostw Świata FIVB, 10) Przygotowanie produktu okolicznościowego, 11) Akcje promocyjne zbieżne z założeniami strategii, 12) Promocja podczas miejskich imprez o międzynarodowym charakterze gospodarczym. 22 Uchwała Rady Miasta Katowice Nr LII/1068/05 z dnia 19 grudnia 2005 roku. 23 Opracowanie z 8 listopada 2007 r. przygotowane przez Price Waterhouse Coopers. 7

8 Katowice 24, Strategia promocyjna Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii Silesia 25 oraz Aplikacja w konkursie o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury (dowód: akta kontroli str ,1039) Uwagi dotyczące badanej działalności NIK zwraca uwagę, że niski poziom realizacji w 2013 r. programów i projektów zakładanych w Strategii Promocji, brak ujęcia zadań wynikających ze Strategii w wieloletnich prognozach finansowych na kolejne lata oraz zapisy w Strategii wskazujące na to, że programy i przedsięwzięcia promocyjne w niej ujęte będą realizowane w zakresie wynikającym z budżetu miasta Katowice, uchwalanego w kolejnych latach obowiązywania Strategii, może w konsekwencji spowodować, że dokument ten będzie stanowił jedynie wizję promowania miasta bez jego realizacji, a poniesiony na opracowanie Strategii Promocji wydatek w kwocie ,92 zł nie przyniesie zakładanego efektu. Ocena cząstkowa Pozytywnie oceniając przyjęcie Strategii Promocji, NIK zauważa, że Miasto organizacyjnie nie było wystarczająco przygotowane do jej wdrożenia. Wskazuje na to powołanie dopiero 8 listopada 2013 r., (tj. po dwóch latach od zlecenia wykonania i 10 miesiącach od przyjęcia Strategii), Pełnomocnika ds. Marki Katowice odpowiedzialnego za wdrażanie zadań rocznych planów działań promocyjnych oraz Zespołu ds. Wdrażania Strategii, do zadań którego należało m.in. zatwierdzanie i koordynacja wdrażania rocznych planów działań promocyjnych, w sytuacji, gdy do realizacji w 2013 r. przewidziano dziewięć programów i projektów, a zrealizowano tylko jeden projekt. Ponadto stwierdzone podczas kontroli nieprawidłowości, przedstawione w pkt 3 wystąpienia, dotyczące m.in. niewłaściwego stosowania trybu udzielania zamówień publicznych z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b, ustawy Pzp wyniki kontroli zewnętrznych oraz brak kontroli wewnętrznych skierowanych na działania promocyjne wskazują na niewystarczającą skuteczność kontroli zarządczej. 24 Opracowanie z 2007 r. przygotowane przez Dr. Mariusza Kolczyńskiego i Dr Marka Mazura pracownicy Zakładu Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Śląskiego. 25 Opracowanie z 9 kwietnia 2009 r. przygotowane przez Eskadra Market na zlecenie Górnośląskiego Związku Metropolitalnego. 26 Opracowanie z 2010 r. przygotowane przez Biuro Europejskiej Stolicy Kultury

9 2. Efekty działań promocyjnych 2.1. Wydatki na działalność promocyjną Opis stanu faktycznego Udział wydatków na działalność promocyjną w wydatkach budżetowych ogółem w poszczególnych latach, przedstawiono w poniższym zestawieniu: Rok Planowane wydatki ogółem 1 Wykonane wydatki ogółem Planowane wydatki na promocję Wykonane wydatki na promocję Udział zrealizowanych wydatków na promocję w wydatkach ogółem (5/3) w % , , , ,84 0, , , , ,25 0, , , , ,21 0,37 Razem , , , ,30 0,37 (dowód: akta kontroli str. 421) Wszystkie badane wydatki 27 poniesione w latach z działu 750 Administracja publiczna, rozdz Promocja związane były z działalnością promocyjną. (dowód: akta kontroli str ) W latach objętych kontrolą realizowano 11 projektów promujących Miasto Katowice z udziałem bezzwrotnych środków zewnętrznych, z tego w ramach: 1) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata cztery projekty pn.: Stworzenie i Oznakowanie Szlaku Moderny w Katowicach na kwotę ,83 zł w 2011 r. ( ,91 UE, ,91 zł wkład własny), Promocja inwestycyjna Miasta Katowice warto tu zainwestować II etap na kwotę ,73 zł w 2011 r. ( ,55 UE, ,18 zł wkład własny), Katowice miasto wielkich wydarzeń 2011 na kwotę ,80 zł w 2011 r. ( ,40 zł UE, ,40 wkład własny), Promocja inwestycyjna Miasta Katowice warto tu zainwestować III etap na kwotę ,76 zł w 2012 r. ( ,75 UE, ,01 wkład własny). 2) Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pięć projektów pn.: Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej wraz z wdrożeniem usprawnień zarządczych w Urzędzie Miasta Katowice (w zakresie promocji projektu) na kwotę ,00 zł w 2011 r. (13.837,50 zł UE, 1.537,50 zł wkład własny) i 2.952,00 zł w 2012 (2.656,80 zł UE i 295,20 zł wkład własny), 27 Wydatki na promocję powyżej zł: 10 wydatków w 2011 r,. 8 w 2012 r. i 23 w 2013 r. 9

10 Opis stanu faktycznego Zajęcia dodatkowe dla dzieci uczęszczających do przedszkoli z oddziałami integracyjnymi (w zakresie promocji projektu) na kwotę 7.352,78 zł w 2011 r. (7.242,48 zł UE, 110,30 zł wkład własny), 5.389,49 zł w 2012 r. (5.308,64 zł UE, 80,85 zł wkład własny), 6.763,95 zł w 2013 r. (6.662,49 zł UE, 101,46 zł wkład własny), Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych ogólnokształcących (w zakresie promocji projektu) na kwotę ,82 zł w 2012 r. sfinansowanego w całości ze środków bezzwrotnych, Wzmocnienie mechanizmu konsultacji społecznych w Katowicach (w zakresie promocji projektu) na kwotę ,70 zł w 2013 r. sfinansowanego w całości ze środków bezzwrotnych, System wsparcia placówek oświatowych w Katowicach (w zakresie promocji projektu) na kwotę ,31 zł w 2013 r. sfinansowanego w całości ze środków bezzwrotnych, 3) Programu dla Europy Środkowej projekt pn. Rewitalizacja Miejskich Przestrzeni Nadrzecznych REURIS (w zakresie promocji projektu) na kwotę 4.731,97 zł w 2011 r. (4.013,67 zł UE, 708,30 zł wkład własny) i ,87 zł w 2012 r. (19.328,04 zł UE, 3.410,83 zł wkład własny), 4) Programu URBACT II projekt pn. Elektryczne pojazdy w miejskiej Europie (w zakresie promocji projektu) na kwotę ,95 zł w 2012 r. (16.027,96 zł UE, 4.006,99 zł wkład własny). (dowód: akta kontroli str. 462) 2.2. Skuteczność, wydajność i efektywność działań promocyjnych Kontrolą objęto skuteczność, wydajność i efektywność 10 nw. zadań (realizowanych na podstawie 12 zamówień publicznych), dla których prawidłowość przeprowadzenia postępowania w zakresie udzielenia zamówienia publicznego opisano w pkt 3 wystąpienia: 1. Wyłonienie agencji reklamowej dla zaplanowania i przeprowadzenia kampanii promocyjnej w ramach projektu z udziałem funduszy europejskich Katowice miasto wielkich wydarzeń 2011, 2. Prowadzenie działań promocyjnych oraz public-relations procesu transformacji centrum Katowic w 2012 roku, 3. Zakup gadżetów z logiem Miasta Katowice z przeznaczeniem na cele promocyjne Miasta Katowice. Zamówienie udzielane w 32 częściach. (2013 r.), 4. Promocja Miasta Katowice w związku z organizacją na terenie Miasta Katowice III Etapu 68 Tour de Pologne, (zadanie realizowane każdego roku w latach 2011 r.-2013, tj. trzy zamówienia publiczne), 5. Działania Promocyjne na rzecz Miasta Katowice w związku z organizacją Mistrzostw Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn w 2014 roku w Polsce (zadanie realizowane na podstawie umowy wieloletniej na lata ), 6. Promocja Miasta Katowice i jego odznak w prowadzonej przez KS AZS AWF Katowice działalności sportowej, podczas imprez sportowych w okresie od dnia podpisania umowy do r., 10

11 7. Promocja Miasta Katowice i jego odznak w prowadzonej przez UKS Sokół 43 działalności sportowej, podczas imprez sportowych w okresie od dnia podpisania umowy do r., 8. Promocja Miasta Katowice i jego odznak w prowadzonej przez K.S. SPODEK Katowice działalności sportowej, podczas imprez sportowych w okresie od dnia podpisania umowy do r., 9. Promocja Miasta Katowice i jego odznak w prowadzonej przez GKS GieKSa Katowice S.A. działalności sportowej, podczas imprez sportowych w okresie od dnia podpisania umowy do r., 10. Promocja Miasta Katowice i jego odznak w prowadzonej przez Hokejowy Club GKS Katowice działalności sportowej, podczas imprez sportowych w okresie od dnia podpisania umowy do r. (dowód: akta kontroli str ) W zakresie określenia poziomu skuteczności w podejmowanych działaniach promocyjnych w Strategii wyznaczono pożądany poziom wskaźnika ewaluacji w 2016 i 2020 r., tj. w szczególności: - dla celu strategicznego - miejsce do mieszkania: odsetek respondentów, oceniających, że Katowice oferują wysoką jakość życia, badany na podstawie opinii publicznej: mieszkańców Katowic, mieszkańców obszaru metropolitalnego i Polaków, wynoszący odpowiednio: w 2016 r. - 73%, 69% i 61%, a w 2020 r. - 78%, 69% i 61%, odsetek respondentów oceniających, że przeprowadzka do Katowic to awans badany na podstawie opinii publicznej mieszkańców Katowic, mieszkańców obszaru metropolitalnego i Polaków wynoszący odpowiednio: w 2016 r. 58%, 26% i 24%, a w 2020 r. 63%, 31% i 29%, - dla celu strategicznego - centrum gospodarcze i miejsce do nauki będzie to liczba programów promocyjnych adresowanych do poszczególnych grup docelowych, badana na podstawie analizy własnej, z pożądanym wskaźnikiem sześć programów w 2016 r. i sześć w 2020 r. - dla celu strategicznego - miejsce spotkań będzie to odsetek respondentów deklarujących wizytę w Katowicach co najmniej od czasu do czasu, badany na podstawie opinii publicznej mieszkańców obszaru metropolitalnego i Polaków, wynoszący odpowiednio: w 2016 r. 29% i 9%, a w 2020 r. 34% i 11%. Powyższe wskazuje na to, że ocena osiągnięcia zakładanych celów określonych w Strategii będzie możliwa dopiero w 2017 r. (dowód: akta kontroli str ) W odniesieniu do objętych kontrolą zadań (realizowanych w 2013 r.) 28, określono cele i wskaźniki monitorujące poziom dokonań, które były spójne z celami i wskaźnikami określonymi w Strategii. Celem wyznaczonym dla zadań pn.: Promocja Miasta Katowice w związku z organizacją na terenie Miasta Katowice III Etapu 68 Tour de Pologne, 28 1) Działania Promocyjne na rzecz Miasta Katowice w związku z organizacją Mistrzostw Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn w 2014 roku w Polsce (zadanie realizowane na podstawie umowy wieloletniej na lata ), 2) Promocja Miasta Katowice w związku z organizacją na terenie Miasta Katowice III Etapu 68 Tour de Pologne, (zadanie realizowane każdego roku w latach 2011 r.-2013), 3) Zakup gadżetów z logiem Miasta Katowice z przeznaczeniem na cele promocyjne Miasta Katowice. Zamówienie udzielane w 32 częściach. (2013 r.), 4) Promocja Miasta Katowice i jego odznak w prowadzonej przez KS AZS AWF Katowice działalności sportowej, podczas imprez sportowych w okresie od dnia podpisania umowy do r. 11

12 Działania Promocyjne na rzecz Miasta Katowice w związku z organizacją Mistrzostw Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn w 2014 roku w Polsce, było promowanie Miasta Katowice jako miejsca wielkich wydarzeń sportowych dzięki transmisjom telewizyjnym. Mając na względzie dążenie do osiągnięcia zakładanego celu, dokonywano analizy raportu z kampanii medialnych przedstawionych przez organizatora imprez, ze szczególnym uwzględnieniem w pierwszym przypadku ilości stacji telewizyjnych przeprowadzających relację z imprezy, z głównym naciskiem na stacje zagraniczne. W drugim przypadku, uwzględniono ranking dyscyplin sportowych pod względem łącznej wartości ekspozycji sponsorów, w którym to rankingu siatkówka zajmowała drugą pozycję. Pierwszy z wymienionych celów został osiągnięty (transmisje do 59 krajów świata). Badanie stopnia osiągnięcia drugiego z wymienionych celów będzie możliwe dopiero po Mistrzostwach Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn w 2014 r. (dowód: akta kontroli str ) Dla nw. zadań realizowanych w wyniku udzielenia zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego określono cele: a) dla zadania pn. Wyłonienie agencji reklamowej dla zaplanowania i przeprowadzenia kampanii promocyjnej w ramach projektu z udziałem funduszy europejskich Katowice miasto wielkich wydarzeń 2011 celem było uzyskanie wysokiej rozpoznawalności oferty kulturalnej regionu, w której w skład wchodzą wydarzenia kulturalne w Katowicach, dla wykorzystania ich potencjału i wzmocnienia funkcji metropolitalnych centrum województwa śląskiego, wyrażone w dwóch wskaźnikach: liczbie kampanii promujących lokalne i regionalne produkty kulturowe 1 kampania, liczbie wypromowanych produktów kulturowych 6 produktów, b) dla zadania pn. Prowadzenie działań promocyjnych oraz public-relations procesu transformacji centrum Katowic celem było poinformowanie mieszkańców Katowic o kompleksowej transformacji Centrum Katowic. Jako wskaźnik monitorujący przyjęto stosunek poniesionych wydatków do liczby mieszkańców, c) dla zadania pn. Zakup gadżetów z logiem Miasta Katowice z przeznaczeniem na cele promocyjne Miasta Katowice. Zamówienie udzielane w 32 częściach celem było pozyskanie gadżetów, które poprzez umieszczenie logo i hasła wynikającego ze Strategii Promocji, promują Katowice. Wskaźnikiem monitorującym działania w tym zakresie była ilość złożonych wniosków z prośbą o wydanie materiałów promocyjnych. Biorąc pod uwagę ustalenia wynikające z pkt 3 wystąpienia, w ocenie NIK, dla pięciu z 10 zadań zakładane cele zostały osiągnięte, a ich realizacja następowała w sposób skuteczny i efektywny. (dowód: akta kontroli str ) W przypadku pozostałych pięciu zadań, w tym dwóch zleceń udzielonych w trybie z wolnej ręki (Górniczy Klub Sportowy GieKSa Katowice S.A. 29 i Hokejowy Club GKS Katowice 30 ) oraz trzech realizowanych poza ustawą Pzp (Uczniowski Klub Sportowy Sokół 43 31, Klub Sportowy Spodek Katowice 32 i Klub Sportowy Akademickiego Związku Sportowego Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach 33 ) celem była promocja Miasta Katowice, a wskaźnik monitorujący 29 Zwany dalej GKS GieKSa Katowice S.A.. 30 Zwany dalej HC GKS Katowice. 31 Zwany dalej UKS Sokół Zwany dalej KS Spodek Katowice. 33 Zwany dalej AZS AWF Katowice. 12

13 Ustalone nieprawidłowości Ocena cząstkowa Opis stanu faktycznego działanie wyrażony był w poziomie sportowym podmiotu promującego miasto określanym w następujący sposób: - katowickie kluby sportowe szkolące zawodników w grach zespołowych, biorące udział w rozgrywkach na jednym z dwóch najwyższych poziomów rozgrywek ligowych, w których uczestniczą drużyny katowickich klubów sportowych, - katowickie kluby sportowe szkolące w indywidualnych dyscyplinach olimpijskich zawodników, którzy reprezentowali Polskę w Igrzyskach Olimpijskich, zdobyli pierwsze miejsce w Mistrzostwach Świata, Europy lub Polski oraz zawodach Pucharu Świata w klasyfikacji indywidualnej lub drużynowej lub zostali rekordzistami Świata, Europy lub Polski. Zdaniem Urzędu, określone cele monitorowane wskaźnikami zostały osiągnięte. Jak wyjaśnił Wiceprezydent Miasta Katowice, ww. elementy ocenione zostały poziomem realizacji zapisów umów promowania Miasta Katowice i jego odznak w prowadzonej przez Wykonawcę działalności sportowej, podczas imprez sportowych organizowanych przez niego lub w których bierze udział, jak również na terenie obiektów sportowych, w których odbywały się treningi zawodników Klubu, dotyczących form promowania Miasta. Pełny zakres przedmiotu zamówienia umów został zrealizowany, co potwierdzają sprawozdania złożone przez Wykonawców i zaakceptowane przez Zamawiającego. (dowód: akta kontroli str. 1038, ,1131) W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono następujące nieprawidłowości: W odniesieniu do pięciu zadań: dwóch realizowanych w trybie z wolnej ręki (GKS GieKSa Katowice S.A zł. i HC GKS Katowice zł) oraz trzech realizowanych poza ustawą Pzp (UKS Sokół zł, K.S. Spodek Katowice zł i AZS AWF Katowice zł), wskaźniki osiągnięcia rezultatu zostały określone w sposób ogólnikowy, nieprecyzyjny i niemierzalny. Wątpliwość budzi sposób osiągnięcia zakładanych celów, tj. z naruszeniem przepisów ustawy Pzp i ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 34, a tym samym skuteczność i efektywność realizowanych zadań. Jak stwierdzono w pkt 3 niniejszego wystąpienia Urząd udzielił pięciu zamówień bez zachowania zasady konkurencyjności, bez szacowania ich wartości z należytą starannością, co mogło mieć negatywny wpływ na efektywność realizowanych zadań. Ponadto we wszystkich pięciu zadaniach nie zapewniono ochrony interesów zamawiającego poprzez umożliwienie składania sprawozdań i wystawianie faktur przed terminem spełnienia świadczenia przez Kluby Sportowe, co mogło mieć wpływ na skuteczność w realizacji zadań. Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości działalność Urzędu w badanym obszarze. 3. Prawidłowość zlecania podmiotom zewnętrznym zadań (usług) w zakresie promocji na rzecz j.s.t Udzielanie zamówień publicznych Urząd Miasta Katowice w latach realizował za pomocą Wydziału Sportu i Turystyki, Wydziału Promocji oraz Pełnomocnika Prezydenta ds. Sportu (od 2013 r. Pełnomocnika Prezydenta ds. Imprez Strategicznych), zadania dotyczące promocji 34 T.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 885 ze zm. 13

14 Miasta poprzez sport, ponosząc wydatki o łącznej wartości zł w 2011 r., ,72 zł w 2012 r. i zł w 2013 r. oraz zadania poprzez Wydział Promocji dotyczące pozostałych form promocji Miasta o łącznej wartości ,73 zł w 2011 r., ,30 zł w 2012 r. i ,09 zł w 2013 r. (dowód: akta kontroli str , ) Objęte kontrolą dziewięć postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, których przedmiotem była promocja Miasta Katowice, realizowano w trybie: a) przetargu nieograniczonego (trzy postępowania o największej wartości w latach , prowadzone przez Wydział Promocji), na zadania pn.: - Wyłonienie agencji reklamowej dla zaplanowania i przeprowadzenia kampanii promocyjnej w ramach projektu z udziałem funduszy europejskich Katowice miasto wielkich wydarzeń 2011, - Prowadzenie działań promocyjnych oraz public-relations procesu transformacji centrum Katowic w 2012 roku, - Zakup gadżetów z logiem miasta Katowice z przeznaczeniem na cele promocyjne Miasta Katowice. Zamówienie udzielane w 32 częściach w 2013 r. W wyniku przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, w 2011 r. zawarto umowy na kwotę brutto ,80 zł brutto, w 2012 r. na kwotę brutto zł brutto i w 2013 r. 10 umów łącznie na kwotę brutto ,10 zł. (dowód: akta kontroli str , ) b) z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust.1 pkt 1 lit. b) ustawy Pzp (sześć postępowań dotyczących promowania Miasta poprzez sport), na zadania: - Promocja Miasta Katowice w związku z organizacją na terenie Miasta Katowice: III Etapu 68 Tour de Pologne w dniu 2 sierpnia 2011 r., IV Etapu 69 Tour de Pologne w dniu 13 lipca 2012 r. i IV Etapu 70 Tour de Pologne w dniu 31 lipca 2013 r., (trzy zadania). W wyniku przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki, zawarto umowy z firmą LANG TEAM sp. z o.o. reprezentowaną przez Czesława Langa na kwotę zł brutto w 2011 r., zł w 2012 r. i zł w 2013 r., których przedmiotem było m. in. umieszczenie reklamy Miasta w postaci 1 strony w oficjalnym informatorze Tour de Pologne, wyprodukowanie materiału filmowego promującego Miasto i jego wyemitowanie podczas uroczystej prezentacji trasy, promocja Miasta w mediach współpracujących z organizatorem podczas trwania etapu i podczas wszystkich organizowanych konferencji prasowych. Wykonawca posiadał prawa i licencje UCI World Tour de Pologne, na organizację imprezy sportowej wpisanej przez Międzynarodową Unię Kolarską UCI do grona największych i najbardziej prestiżowych imprez kolarskich na świecie; - Działania promocyjne na rzecz Miasta Katowice w latach , w związku z organizacją Mistrzostw Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn w 2014 roku w Polsce (jedno zadanie). W wyniku przeprowadzonego w 2012 r. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki, zawarto umowę z Polskim Związkiem Piłki Siatkowej 35 w Warszawie, której przedmiotem było przeprowadzenie przez Wykonawcę działań promocyjnych na rzecz Miasta Katowice (w tym m. in. bandy elektroniczne z logo Katowic, informacje w internecie, stoisko promocyjnoreklamowe, wystawa fotograficzna), w związku z organizacją Mistrzostw Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn w 2014 roku w Polsce, na kwotę łączną zł 35 Zwanym dalej PZPS. 14

15 Ustalone nieprawidłowości brutto, (w tym: za rok zł, za rok zł, za rok zł). Zgodnie z pismem Światowej Federacji Piłki Siatkowej (FIVB) z 12 kwietnia 2011 r. PZPS jest oficjalnym organizatorem Mistrzostw Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn w 2014 r. Ww. zadania w 2011 r. i 2012 r. były realizowane przez Pełnomocnika Prezydenta ds. Sportu, a w 2013 r. przez Pełnomocnika Prezydenta ds. Imprez Strategicznych Ewelinę Kajzerek. (dowód: akta kontroli str ) - Promocja Miasta Katowice i jego odznak w prowadzonej przez GKS GieKSa Katowice S.A. i Hokejowy Club GKS Katowice działalności sportowej, podczas imprez sportowych w okresie od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2011 r. (dwa zadania). W wyniku przeprowadzonego w 2011 r. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 17 listopada 2011 r. zawarto z ww. Klubami umowy na kwoty odpowiednio zł i zł. Ww. zadania były realizowane przez Wydział Sportu i Turystyki. (dowód: akta kontroli str ) W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono następujące nieprawidłowości: 1) Urząd udzielił dwóch zamówień w trybie z wolnej ręki, na podstawie art. 67 ust.1 pkt 1 lit. b ustawy Pzp, na promowanie Miasta Katowice poprzez sport przez GKS GieKSa Katowice S.A. i Hokejowy Club GKS Katowice, pomimo braku spełnienia obligatoryjnych przesłanek wynikających z ww. przepisu do zastosowania tego trybu. We wnioskach z dnia 4 listopada 2011 r. o odstąpienie od stosowania trybu podstawowego określonego w ustawie Pzp, jako uzasadnienie prawne i faktyczne wskazano, iż ww. kluby są jedynymi wykonawcami posiadającymi wyłączność na decydowanie o wyglądzie strojów, sprzętu sportowego, itp. podczas rozgrywania meczy I Ligi piłki nożnej mężczyzn i I Ligi hokeja na lodzie, jak również o wyglądzie strony internetowej, materiałów reklamowych, zagospodarowania obiektu klubowego. Ponadto wskazano, iż wyłączność ta wynika z faktu, że GKS GieKSa Katowice S.A. jest jedyną drużyną z Katowic występującą w I Lidze Piłki Nożnej Mężczyzn, a HC GKS Katowice jest jedyną drużyną z Katowic występującą w I Lidze Hokeja na Lodzie Mężczyzn. (dowód: akta kontroli str , , ) Jako potwierdzenie posiadania przez ww. kluby wyłączności na decydowanie o wyglądzie strojów, sprzętu sportowego itp. podczas rozgrywania meczy, jak również o wyglądzie strony internetowej, materiałów reklamowych, zagospodarowania obiektu klubowego, kontrolującym przedłożono m. in.: - pismo GKS GieKSa Katowice S.A. z 20 grudnia 2010 r. z wnioskiem o udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy, tj. słowno-graficzny napis GKS GieKSa Katowice S.A., skierowane do Urzędu Patentowego w Warszawie i potwierdzony przez rzecznika patentowego Wykaz towarów i usług dla znaku towarowego GKS Katowice 1964 GKS GieKSa Katowice S.A., - pismo HC GKS Katowice z 3 lutego 2014r., z którego wynikało, że tylko Klub decyduje o wyglądzie strony internetowej oraz materiałach reklamowych. Sprzęt sportowy używany w hokeju na lodzie jest określony odrębnymi przepisami gry 15

16 w hokeja na lodzie, jednak o jego wyglądzie zewnętrznym decyduje Klub. Klub nie posiada odrębnych patentów i licencji, - umowę o współpracy zawartą 25 listopada 2005 r. pomiędzy HC Katowice i GKS Katowice, dotyczącą użyczenia przez GKS Katowice nazwy oraz logo dla HC Katowice na czas nieokreślony. (dowód: akta kontroli str , 1183, ) Naczelnik Wydziału Sportu i Turystyki Sławomir Witek zeznał: Przyjmując założenie rzeczywistej promocji miasta poprzez sport przyjęliśmy wskaźniki wskazujące na wysoki poziom sportowy klubów. Naszym zamierzeniem było aby miasto było promowane przez najlepsze kluby reprezentujące najwyższy poziom sportowy: GKS GieKSa Katowice S.A. gra w I Lidze Piłki Nożnej, to samo dotyczy drużyny HC GKS Katowice, grającej ówcześnie w I Lidze hokeja na lodzie. Oba kluby spełniały warunek najlepszego klubu sportowego w grach zespołowych. W Katowicach nie ma innych klubów grających na tak wysokim poziomie reprezentującym najwyższy poziom rozgrywkowy w dyscyplinach olimpijskich. Oba kluby wzbudzały i nadal wzbudzają bardzo duże zainteresowanie medialne. Przy tworzeniu dokumentu Strategii Rozwoju Sportu Miasta Katowice do roku 2022 w badaniach ankietowych to właśnie GKS Katowice zostało wskazane jako marka/symbol Katowic. Jako najbardziej rozpoznawalny klub ankietowani wskazali GKS Katowice. Moim zadaniem promowanie Miasta Katowice przez inne I ligowe kluby nie związane z terenem Miasta Katowice byłoby wręcz źle odebrane przez mieszkańców miasta. (dowód: akta kontroli str ) Pierwszy Wiceprezydent Miasta Katowice Krystyna Siejna, która zaakceptowała wybór trybu postępowania z wolnej ręki i Prezydent Miasta Piotr Uszok, wyjaśnili, że: Wybór trybu postępowania z wolnej ręki art. 67 ust. 1 lit. b oraz podpisanie umów z wykonawcami nastąpiło w oparciu o określenie wskaźników towarzyszących wydatkom na promocję Miasta Katowice poprzez sport tj. poziom sportowy podmiotu promującego Miasto określony w następujący sposób: a) Katowickie kluby sportowe szkolące zawodników w grach zespołowych, biorące udział w rozgrywkach na jednym z dwóch najwyższych poziomów rozgrywek ligowych, w których uczestniczą drużyny katowickich klubów sportowych; b) Katowickie kluby sportowe szkolące w indywidualnych dyscyplinach olimpijskich zawodników, którzy reprezentowali Polskę na Igrzyskach Olimpijskich, zdobyli pierwsze, drugie lub trzecie miejsce w Mistrzostwach Świata w klasyfikacji indywidualnej lub drużynowej lub zostali rekordzistami Świata, Europy lub Polski; Przyjęcie takich wskaźników określiło, że wybrani wykonawcy byli jedynymi świadczącymi usługi promocyjne, reprezentującymi najwyższy poziom sportowy. HC GKS Katowice reprezentował Miasto jako jedyna drużyna na najwyższym poziomie sportowym I Liga Hokeja na Lodzie. GKS GieKSa Katowice S.A. reprezentował Miasto jako jedyna drużyna na najwyższym poziomie sportowym I Liga Piłki Nożnej. (dowód: akta kontroli str. 1218, 1220) W ocenie NIK, żaden z przedłożonych dokumentów, stanowiących wg jednostki kontrolowanej uzasadnienie zastosowanego trybu postępowania, nie spełniał przesłanek, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy Pzp, tj. nie potwierdził posiadania przez wykonawców praw wyłącznych wynikających m.in. z prawa 16

17 autorskiego lub prawa własności przemysłowej. W trakcie kontroli nie przedłożono dowodów wskazujących na posiadanie przez kluby ww. praw, które przesądzałyby o wyłącznej możliwości reklamowania miasta Katowice przez ten konkretny klub sportowy za pomocą nazwy, herbu czy logo miasta. Praw tych zdaniem NIK nie można utożsamiać z prawem własności i związanych z tym przywilejów do m.in. decydowania o wyglądzie strony internetowej, materiałów reklamowych lub sprzętu sportowego. Udzielenie ww. zamówień w trybie z wolnej ręki, na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy Pzp byłoby bezzasadne również w przypadku korzystania przez wymienione kluby z ochrony praw wyłącznych wynikających z odrębnych przepisów. Jest to bowiem warunek niewystarczający do udzielenia zamówienia publicznego na podstawie cytowanego przepisu, w sytuacji gdy jednocześnie usługi te mogą być świadczone również przez innych wykonawców. W przypadku usług dotyczących promowania Miasta, nie występuje okoliczność ich świadczenia tylko przez jednego wykonawcę, gdyż mogą być one świadczone również przez inne podmioty z dziedziny sportu. Opis stanu faktycznego Ustalone nieprawidłowości Prawidłowość opisania przedmiotu zamówienia. Przedmiot siedmiu z dziewięciu zamówień publicznych opisanych w pkt wystąpienia, obejmujących trzy postępowania przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego i cztery postępowania w trybie z wolnej ręki, dotyczących promocji Miasta Katowice w związku z organizacją na terenie Miasta jednego z Etapów Tour de Pologne i organizacją Mistrzostw Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn w 2014 roku, został opisany w sposób jednoznaczny, wyczerpujący i nieutrudniający uczciwej konkurencji, co było zgodne z art. 29 ust. 1 i 2 ustawy Pzp. (dowód: akta kontroli str ) Prawidłowość ustalenia wartości zamówienia. Wartość zamówień publicznych opisanych w pkt wystąpienia, dotyczących sześciu z dziewięciu zamówień, tj. dwóch postępowań w trybie przetargu nieograniczonego przeprowadzonych w 2011 r. i 2013 r. i czterech postępowań w trybie z wolnej ręki dotyczących promocji Miasta Katowice w związku z organizacją na terenie Miasta jednego z Etapów Tour de Pologne i organizacją Mistrzostw Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn w 2014 roku, została ustalona przez zamawiającego z należytą starannością, co było zgodne z art. 32 ust. 1 ustawy Pzp. (dowód: akta kontroli str ) W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie, stwierdzono następujące nieprawidłowości: W odniesieniu do dwóch przypadków dotyczących zamówień udzielonych w trybie z wolnej ręki, na podstawie art. 67 ust.1 pkt 1 lit. b ustawy Pzp, na promowanie Miasta Katowice poprzez sport przez GKS GieKSa Katowice S.A. i HC GKS Katowice, stwierdzono, iż wartość tych zamówień nie została przez zamawiającego ustalona z należytą starannością, a tym samym naruszony został art. 32 ust. 1 ustawy Pzp. I tak: 1) w odniesieniu do zamówienia publicznego realizowanego w trybie z wolnej ręki, którego przedmiotem była promocja miasta Katowice i jego odznak w prowadzonej przez GKS GieKSa Katowice S.A. działalności sportowej, podczas imprez sportowych w okresie od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 17

18 2011 r., we wniosku z 4 listopada 2011 r. o odstąpienie od stosowania trybu podstawowego określonego w ustawie pzp stwierdzono, że ustalenia wartości zamówienia w wysokości zł dokonano 4 listopada 2011 r. na podstawie pisma GKS GieKSa Katowice S.A. z 3 listopada 2011 r. W piśmie z 2 listopada 2011 r., GKS GieKSa Katowice S.A. zwrócił się z prośbą o kontynuację współpracy w zakresie świadczenia usług promocyjnych na rzecz Urzędu Miasta Katowice. W protokole z negocjacji z 4 listopada 2011 r., ustalono kwotę przeznaczoną na realizację przedmiotu zamówienia w wysokości zł. 2) w odniesieniu do zamówienia publicznego realizowanego w trybie z wolnej ręki, którego przedmiotem była promocja miasta Katowice i jego odznak w prowadzonej przez Hokejowy Club GKS Katowice działalności sportowej, podczas imprez sportowych w okresie od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2011 r., we Wniosku o odstąpienie od stosowania trybu podstawowego określonego w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych z 4 listopada 2011 r. stwierdzono, że ustalenia wartości zamówienia w wysokości zł dokonano 4 listopada 2011 r. na podstawie pisma z 3 listopada 2011 r. W piśmie z 2 listopada 2011 r., HC GKS Katowice zwrócił się z prośbą o wsparcie w zakresie świadczenia usług promocyjnych naszego klubu na rzecz Miasta Katowice. W protokole z negocjacji z 4 listopada 2011 r., ustalono kwotę przeznaczoną na realizację przedmiotu zamówienia w wysokości zł. (dowód: akta kontroli str , 468,510, 512, , ) Kontrolującym nie przedłożono jakichkolwiek wyliczeń szacowanych wartości zamówień. Naczelnik Wydziału Sportu i Turystyki Sławomir Witek wyjaśnił, że: Wartość poszczególnych zamówień została oszacowana w oparciu o wskaźniki poziomu sportowego klubów promujących miasto poprzez sport w następujący sposób: (...) d) HC GKS Katowice lider I Ligi Hokeja na Lodzie, e) GKS GieKSa Katowice S.A. I Liga Piłki Nożnej (dowód: akta kontroli str. 1065) Ponadto, na pytanie dotyczące sposobu zróżnicowania wysokości kwoty zamówienia udzielonego ww. klubom na promocję Miasta Katowice, odpowiedział, że:...różnice w wysokości przyznanych środków na promocję Miasta poprzez sport wynikają z poziomu sportowego prezentowanego przez poszczególne kluby. HC GKS Katowice zajmowało pierwsze miejsce w I Lidze Hokeja na Lodzie i walczyło o awans do Ekstraklasy PLH a GKS GieKSa Katowice S.A. walczyło o utrzymanie w I Lidze Piłki Nożnej... (dowód: akta kontroli str. 1143) Zdaniem NIK, powyższe okoliczności mogły wskazywać, że negocjacje z ww. klubami mogły być pozorne gdyż kwotę, która ostatecznie została przeznaczona przez Wydział Sportu i Turystyki na promocję Miasta Katowice przez GKS GieKSa Katowice S.A. i HC GKS Katowice ustalono już w planie finansowym po zmianach z dnia 30 września 2011 r., tj. na miesiąc przed rzekomymi negocjacjami, w kwotach, na które udzielono zamówień, tj. odpowiednio zł i zł. (dowód: akta kontroli str ) 18

19 Prawidłowość czynności związanych z przeprowadzeniem postępowania i udzieleniem zamówienia publicznego. W odniesieniu do trzech zamówień publicznych udzielonych w trybie przetargu nieograniczonego, wymienionych w punkcie , stwierdzono, że prawidłowo wykonano czynności związane z przeprowadzeniem postępowań i udzieleniem zamówień publicznych, tj. m. in. rzetelnie sporządzono Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia 36, która zawierała elementy wymagane art. 36 ustawy Pzp), dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ zgodnie z art. 91 i 91a ustawy Pzp i prawidłowo udokumentowano przebieg postępowania przetargowego (zgodnie z art. 96 ustawy Pzp). (dowód: akta kontroli str , ) Ustalone nieprawidłowości W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie, stwierdzono następujące nieprawidłowości: 1) w trzech kontrolowanych przypadkach, ogłoszenia o udzieleniu zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, zamieszczano w Biuletynie Zamówień Publicznych 37 lub Dzienniku Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich 38, w ciągu dni od dnia zawarcia umowy z wykonawcą, co w ocenie NIK stanowiło naruszenie wynikającej z art. 95 ust 1 i 2 ustawy Pzp zasady zamieszczania ogłoszenia w BZP lub Dzienniku niezwłocznie po zawarciu umowny. Dotyczyło to zamówień publicznych, których przedmiotem było: a) Wyłonienie agencji reklamowej dla zaplanowania i przeprowadzenia kampanii promocyjnej w ramach projektu z udziałem funduszy europejskich Katowice miasto wielkich wydarzeń 2011, współfinansowanego ze środków EFRR w ramach RPO WSL na lata , zawarcie umowy z wykonawcą, tj. Grupą Eskadra Sp. z o.o. w Krakowie, nastąpiło 14 października 2011 r., a ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało zamieszczone w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 22 listopada 2011 r., (tj. po 39 dniach).termin realizacji przedmiotu umowy ustalono do 31 grudnia 2011 r. (dowód: akta kontroli str , , , ) b) Prowadzenie działań promocyjnych oraz public-relations procesu transformacji centrum Katowic w 2012 roku, zawarcie umowy z wykonawcą, Konsorcjum firm: Imago Public Relations w Katowicach i Media Partner S.J. w Katowicach, nastąpiło 28 lutego 2012 r., a ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało,zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych 11 maja 2012 r., (tj. po 72 dniach). Termin realizacji przedmiotu umowy ustalono do 31 grudnia 2012 r. (dowód: akta kontroli str , , , ) c) Zakup gadżetów z logiem miasta Katowice z przeznaczeniem na cele promocyjne Miasta Katowice. Zamówienie udzielane w 32 częściach, zawarcie umów z 10 wykonawcami, nastąpiło 3 czerwca 2013 r., a ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień 36 Zwanej dalej SIWZ. 37 Zwanym dalej BZP. 38 Zwanym dalej Dziennikiem. 19

20 Publicznych 25 lipca 2013 r., (tj. po 52 dniach). Umowa obowiązywała 42 dni od dnia podpisania umowy, tj. do 14 lipca 2013 r. (dowód: akta kontroli str , , , , ) NIK nie uznała za wiarygodne wyjaśnień Naczelnika Wydziału Promocji Waldemara Bojaruna, iż przyczyną zwłoki w publikacji ww. ogłoszeń o udzieleniu zamówień było głównie opóźnienie w zwrocie podpisanych umów przez wykonawców, a w przypadku zamówienia z 2013 r. również unieważnienie postępowania w trzech z 32 części, co miało wpływ na ustalenie rzeczywistego wyniku przetargu, gdyż: - kontrolującym nie przedłożono dowodów potwierdzających datę wysyłki umów do wykonawców i ich powrotnego odbioru przez Urząd, - w przypadku zamówienia z 2011 r. ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało opublikowane w połowie terminu realizacji umowy, a w przypadku zamówienia z 2013 r. 11 dni po zakończeniu obowiązywania umowy, co wskazywało na brak rzetelności w informowaniu społeczeństwa o udzielonych zamówieniach. Ponadto, NIK zauważa, że zwłoka Urzędu w publikacji ogłoszeń o udzielonych zamówieniach była również kwestionowana w innych kontrolach przeprowadzonych przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. (dowód: akta kontroli str ) Ustalone nieprawidłowości Prawidłowość realizacji zamówienia. Zamówienia publiczne opisane w pkt wystąpienia, dotyczące trzech postępowań przeprowadzonych w trybie przetargu nieograniczonego i czterech postępowań w trybie z wolnej ręki w zakresie promocji Miasta Katowice w związku z organizacją na terenie Miasta jednego z Etapów Tour de Pologne i organizacją Mistrzostw Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn w 2014 roku, zostały zrealizowane i odebrane prawidłowo, co potwierdzają sprawozdania z realizacji działań promocyjnych i faktury wystawione za wykonane usługi. (dowód: akta kontroli str ) W odniesieniu do wykonania umów zawartych 17 listopada 2011 r. z GKS GieKSa Katowice S.A. i HC GKS Katowice, w wyniku przeprowadzenia postępowań z wolnej ręki, Wydziałowi Sportu i Turystyki przedkładano sprawozdania z realizacji usług i faktury VAT. (dowód: akta kontroli str , , , ) W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono następujące nieprawidłowości: 1) W odniesieniu do dwóch umów zawartych 17 listopada 2011 r. z GKS GieKSa Katowice S.A. i HC GKS Katowice, których przedmiotem była promocja miasta Katowice i jego odznak w prowadzonej przez ww. Kluby działalności sportowej, stwierdzono, że pomimo ustalenia w umowach zawartych z ww. wykonawcami terminu ich obowiązywania do 31 grudnia 2011 r., w umowach określono również, że faktury winny być wystawione przez wykonawców nie później niż do dnia 15 grudnia 2011 r., a podstawą ich wystawienia winny być sprawozdania z realizacji usług, zatwierdzone przez zamawiającego. Sprawozdanie z realizacji umowy zawartej z GKS GieKSa Katowice S.A., zostało przedłożone 23 listopada 2011 r., tj. po sześciu dniach od zawarcia 20

LBY 4101-023-02/2014 P/14/009 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LBY 4101-023-02/2014 P/14/009 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LBY 4101-023-02/2014 P/14/009 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontrolerzy Jednostka kontrolowana P/14/009 Zamówienia

Bardziej szczegółowo

LWA 4110-01-09/2013 R/13/011 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LWA 4110-01-09/2013 R/13/011 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LWA 4110-01-09/2013 R/13/011 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę R/13/011 Przyznawanie, przekazywanie i rozliczanie przez

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Departament Administracji Publicznej

Najwyższa Izba Kontroli Departament Administracji Publicznej Najwyższa Izba Kontroli Departament Administracji Publicznej Warszawa, dnia 15 grudnia 2011 r. KAP-4101-07-03/2011 Pan Jan Dąbek Starosta Piaseczyński WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 2

Bardziej szczegółowo

LKR 4101-001-02/2014 P/14/068 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKR 4101-001-02/2014 P/14/068 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKR 4101-001-02/2014 P/14/068 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/14/068 Działania promocyjne wybranych miast na prawach

Bardziej szczegółowo

LBI-4111-01-08/2013 K/13/003 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LBI-4111-01-08/2013 K/13/003 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LBI-4111-01-08/2013 K/13/003 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY ZALESIE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2015 ROK

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY ZALESIE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2015 ROK PROJEKT ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY ZALESIE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2015 ROK I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Współpraca jednostek

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Warszawie

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Warszawie Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Warszawie Warszawa, dnia 24 listopada 2011 r. LWA-4101-21-03/2011 P/11/005 Pan Grzegorz Józef Benedykciński Burmistrz Grodziska Mazowieckiego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

LGD 4101-001-02/2014 P/14/068 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LGD 4101-001-02/2014 P/14/068 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LGD 4101-001-02/2014 P/14/068 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

Zasady i procedury postępowań o zamówienia publiczne w Urzędzie Miejskim w Pruchniku i jednostkach organizacyjnych gminy.

Zasady i procedury postępowań o zamówienia publiczne w Urzędzie Miejskim w Pruchniku i jednostkach organizacyjnych gminy. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 32/2014 Burmistrza Pruchnika z dnia 20 maja 2014 r. Zasady i procedury postępowań o zamówienia publiczne w Urzędzie Miejskim w Pruchniku i jednostkach organizacyjnych gminy.

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Podstawy prawne. Rozdział II Objaśnienia

Rozdział I Podstawy prawne. Rozdział II Objaśnienia Załącznik do Zarządzenia Nr 0152/34/2008 r Burmistrza Miasta Marki z dnia 6 maja 2008 r. REGULAMIN udzielania zamówień publicznych oraz kontroli finansowej procesów związanych z rozdysponowaniem środków

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzum.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzum.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzum.pl Dąbrowa Górnicza: Promocja Przedsiębiorstwa Miejskiego MZUM.PL S.A. przez licencjonowany

Bardziej szczegółowo

LOL 4101-06-04/2013 P/13/181 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LOL 4101-06-04/2013 P/13/181 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LOL 4101-06-04/2013 P/13/181 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana P/13/181 - Efektywność

Bardziej szczegółowo

LWA 4110-01-07/2013 R/13/011 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LWA 4110-01-07/2013 R/13/011 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LWA 4110-01-07/2013 R/13/011 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana R/13/011 Przyznawanie,

Bardziej szczegółowo

Pan Janusz Dudojć Starosta Żarski

Pan Janusz Dudojć Starosta Żarski Gorzów Wlkp., dnia 09 kwietnia 2015 roku WOJEWODA LUBUSKI Katarzyna Osos PER-I.431.5.2015.KSko Pan Janusz Dudojć Starosta Żarski WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 1. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej: Powiat

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XL/234/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 29 stycznia 2014 roku

UCHWAŁA Nr XL/234/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 29 stycznia 2014 roku UCHWAŁA Nr XL/234/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 29 stycznia 2014 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu współpracy Gminy Lubomierz z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których

Bardziej szczegółowo

LBI P/15/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LBI P/15/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LBI.410.001.02.2015 P/15/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

LKR.410.001.06.2015 P/15/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKR.410.001.06.2015 P/15/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKR.410.001.06.2015 P/15/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli P15/001 - Wykonanie budżetu państwa w 2014 r. 1 Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler

Bardziej szczegółowo

LPO /2013 P/13/142 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LPO /2013 P/13/142 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LPO 4101-029-10/2013 P/13/142 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

LGD-4101-009-06/2013 P/13/142 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LGD-4101-009-06/2013 P/13/142 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LGD-4101-009-06/2013 P/13/142 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/13/142 Finansowanie przez gminy przedszkoli publicznych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII /71/2011 RADY GMINY JABŁONNA. z dnia 18 maja 2011 r.

UCHWAŁA NR VIII /71/2011 RADY GMINY JABŁONNA. z dnia 18 maja 2011 r. UCHWAŁA NR VIII /71/2011 RADY GMINY JABŁONNA z dnia 18 maja 2011 r. w sprawie: określenia warunków i trybu finansowania sportu na terenie Gminy Jabłonna Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 11. Wytyczne IZ RPO WSL dla Beneficjentów, których projekty realizowane są przez kilka podmiotów

Załącznik nr 11. Wytyczne IZ RPO WSL dla Beneficjentów, których projekty realizowane są przez kilka podmiotów Załącznik nr 11 Wytyczne IZ RPO WSL dla Beneficjentów, Szczegółowy opis priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 2013 Katowice, wrzesień 2015 r. 1. W przypadku

Bardziej szczegółowo

stworzenie nowej strony internetowej, współpraca zagraniczna oraz współpraca z mediami, a także realizacja projektów dofinansowanych ze środków Unii

stworzenie nowej strony internetowej, współpraca zagraniczna oraz współpraca z mediami, a także realizacja projektów dofinansowanych ze środków Unii Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Lublinie Lublin, dnia października 2011 r. LLU-4101-23-03/2011 P/11/005 Pan Paweł Pikula Starosta Lubelski WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

KAP 4100-03-02-2013/01 P/13/003 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

KAP 4100-03-02-2013/01 P/13/003 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE KAP 4100-03-02-2013/01 P/13/003 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/13/003 Wykonanie przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

LBY /2013 P/13/113 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LBY /2013 P/13/113 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LBY 4101-030-02/2013 P/13/113 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 2 I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki

Bardziej szczegółowo

LKA 4111-001-04/2014 K/14/003 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKA 4111-001-04/2014 K/14/003 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKA 4111-001-04/2014 K/14/003 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W NADLEŚNICTWIE BIRCZA zwolnionych ze stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W NADLEŚNICTWIE BIRCZA zwolnionych ze stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 73 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bircza w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych w Nadleśnictwie Bircza REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W NADLEŚNICTWIE

Bardziej szczegółowo

wartości zamówienia zamówieniach najkorzystniejszej ofercie

wartości zamówienia zamówieniach najkorzystniejszej ofercie REGULAMIN RAMOWYCH PROCEDUR UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA DOSTAWY, USŁUGI I ROBOTY BUDOWLANE, KTÓRYCH WARTOŚĆ SZACUNKOWA NETTO NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 14.000 EURO. I.

Bardziej szczegółowo

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Zarządzenia nr 6/2014 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. J. Lompy w Lubszy z dnia 26.06.2014r. REGULAMIN w sprawie zasad dokonywania zakupu dostaw, usług i robót budowlanych o wartości szacunkowej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 147/2011 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 20 czerwca 2011 r.

UCHWAŁA NR 147/2011 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 20 czerwca 2011 r. UCHWAŁA NR 147/2011 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania oraz ustalania wysokości stypendiów sportowych Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

LWA 4111-03-04/2013 K/13/010 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LWA 4111-03-04/2013 K/13/010 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LWA 4111-03-04/2013 K/13/010 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzając a kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/104/11 RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU. z dnia 23 marca 2011 r.

UCHWAŁA NR IX/104/11 RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU. z dnia 23 marca 2011 r. UCHWAŁA NR IX/104/11 RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie określenia warunków, zasad i trybu przyznawania wyróżnień i nagród, rodzaju wyróżnień i nagród oraz wysokości nagród pieniężnych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY NASIELSK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2015

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY NASIELSK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2015 Załącznik do Uchwały Nr LVIII/407/14 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 października 2014 roku PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY NASIELSK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

LBY /2013 P/13/181 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LBY /2013 P/13/181 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LBY 4101-09-10/2013 P/13/181 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 2 I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontrolerzy Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki

Bardziej szczegółowo

LBY P/15/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LBY P/15/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LBY 410.001.010.2015 P/15/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli P/15/001 Wykorzystanie przez jednostki samorządu terytorialnego dotacji z budżetu państwa

Bardziej szczegółowo

LKA 4101-001-02/2014 P/14/068 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKA 4101-001-02/2014 P/14/068 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKA 4101-001-02/2014 P/14/068 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli P/14/068 Działania promocyjne wybranych miast na prawach powiatu Jednostka przeprowadzająca

Bardziej szczegółowo

Zasady (regulamin) udzielania zamówień do kwoty 30 000 euro

Zasady (regulamin) udzielania zamówień do kwoty 30 000 euro Zasady (regulamin) udzielania zamówień do kwoty 30 000 euro I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady udzielania zamówień o wartości szacunkowej zamówienia do 30 000 euro.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4/2015/2016 Dyrektora Zespołu Szkół w Szubinie. z dnia 01.01.2016r.

Zarządzenie Nr 4/2015/2016 Dyrektora Zespołu Szkół w Szubinie. z dnia 01.01.2016r. Zarządzenie Nr 4/2015/2016 Dyrektora Zespołu Szkół w Szubinie w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro w

Bardziej szczegółowo

1. Program współpracy Gminy Kaliska jest elementem lokalnego systemu szeroko

1. Program współpracy Gminy Kaliska jest elementem lokalnego systemu szeroko -projekt- Załącznik do uchwały nr.. Rady Gminy Kaliska z dnia... PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY KALISKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W ROKU 2014

Bardziej szczegółowo

I. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w 2017 roku

I. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w 2017 roku KS-III.5.524.1.2017.AL PREZYDENT MIASTA KOSZALINA ogłasza otwarty konkurs ofert na udzielenie klubom sportowym dotacji celowej na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu z budżetu Gminy Miasto Koszalin

Bardziej szczegółowo

Pan Dariusz Wróblewski Starosta Zielonogórski

Pan Dariusz Wróblewski Starosta Zielonogórski WOJEWODA LUBUSKI Gorzów Wlkp., dnia 29 maja 2015 roku Katarzyna Osos PER-I.431.10.2015.KSko Pan Dariusz Wróblewski Starosta Zielonogórski WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 1. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:

Bardziej szczegółowo

KGP 4114-004-05/2014 I/14/006 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

KGP 4114-004-05/2014 I/14/006 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE KGP 4114-004-05/2014 I/14/006 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontrolerzy Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE PREZES NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI Krzysztof Kwiatkowski LWA-4100-001-02/2014 P/14/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler

Bardziej szczegółowo

KBF 4114-02-01/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

KBF 4114-02-01/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE KBF 4114-02-01/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontrolerzy Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 17 grudnia 2012 r. Poz. 5932 UCHWAŁA NR XXV/242/12 RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO z dnia 31 października 2012 r. w sprawie określenia zasad

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie projektów dotacyjnych

Rozliczanie projektów dotacyjnych Rozliczanie projektów dotacyjnych Koszty projektu Dotacja Wkład własny (min. 5% kosztów kwalifikowalnych projektu) Koszty kwalifikowalne: wydatki poniesione w okresie od dnia 15 czerwca 2016 r. do dnia

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Gorzów Wlkp., dnia 19 sierpnia 2015 roku WOJEWODA LUBUSKI Katarzyna Osos PER-I.431.18.2015.KSko Pan Wiesław Czyczerski Burmistrz Zbąszynka WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 1. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 79/2011 RADY MIASTA ZGORZELEC. z dnia 21 czerwca 2011 r.

UCHWAŁA NR 79/2011 RADY MIASTA ZGORZELEC. z dnia 21 czerwca 2011 r. UCHWAŁA NR 79/2011 RADY MIASTA ZGORZELEC w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz kryteriów wyboru

Bardziej szczegółowo

Załącznik Wskaźnik procentowy W%, stosowany dla obliczenia wysokości korekty dla zamówień publicznych, które są w całości objęte dyrektywą

Załącznik Wskaźnik procentowy W%, stosowany dla obliczenia wysokości korekty dla zamówień publicznych, które są w całości objęte dyrektywą Załącznik 1 Wskaźniki procentowe do obliczenia wartości korekty za nieprawidłowości przy udzielaniu zamówień publicznych, współfinansowanych ze środków funduszy UE 1. Wskaźnik procentowy W%, stosowany

Bardziej szczegółowo

LBI-4111-01-12/2013 K/13/003 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LBI-4111-01-12/2013 K/13/003 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LBI-4111-01-12/2013 K/13/003 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA FINANSE PUBLICZNE I ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W PRAKTYCE. 06-07.03.2014 r.

PROGRAM SZKOLENIA FINANSE PUBLICZNE I ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W PRAKTYCE. 06-07.03.2014 r. PROGRAM SZKOLENIA FINANSE PUBLICZNE I ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W PRAKTYCE SZKOLENIE DEDYKOWANE JEST DO: 06-07.03.2014 r. Przedstawicieli jednostek sektora finansów publicznych, administracja rządowa, samorządowa,

Bardziej szczegółowo

KBF-4114-02-06/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

KBF-4114-02-06/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE KBF-4114-02-06/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę I/13/001 Prawidłowość postępowań urzędów skarbowych w zakresie

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceny efektywności LGD oraz realizacji LSR:

Kryteria oceny efektywności LGD oraz realizacji LSR: Załącznik nr 1 Kryteria oceny efektywności LGD oraz realizacji LSR: 1) wysokość wnioskowanej pomocy finansowej w ramach działania, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 21 ustawy, określona na podstawie wniosków

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr. Rady Gminy Choczewo

Uchwała Nr. Rady Gminy Choczewo Projekt Uchwała Nr Rady Gminy Choczewo z dnia r. w sprawie uchwalenia na 2015 rok Programu współpracy Gminy Choczewo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYGOTOWANIA PLANU ROZWOJU LOKALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA

ZASADY PRZYGOTOWANIA PLANU ROZWOJU LOKALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA ZASADY PRZYGOTOWANIA PLANU ROZWOJU LOKALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2007-2013 Łódź, 18 grudnia 2013 roku. Spis treści 1. WSTĘP... 3 2. STRUKTURA PLANU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 399/344/14 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 15 kwietnia 2014 r. REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30

Bardziej szczegółowo

LGD-4111-004-05/2012 K/12/004/LGD WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LGD-4111-004-05/2012 K/12/004/LGD WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LGD-4111-004-05/2012 K/12/004/LGD WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę K/12/004/LGD - Realizacja wniosków pokontrolnych NIK

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 28 grudnia 2015 r. Poz. 5424 UCHWAŁA NR X/48/2015 RADY GMINY WOJSŁAWICE. z dnia 24 listopada 2015 r.

Lublin, dnia 28 grudnia 2015 r. Poz. 5424 UCHWAŁA NR X/48/2015 RADY GMINY WOJSŁAWICE. z dnia 24 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 28 grudnia 2015 r. Poz. 5424 UCHWAŁA NR X/48/2015 RADY GMINY WOJSŁAWICE z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU 45-052 OPOLE ul. Oleska 19a Tel. centr. 077 453 86 36,37 Tel/Fax 077 453 73 68 E-mail: rio@rio.opole.pl www.rio.opole.pl NKO-401-12/2/12 Opole, dnia 15 czerwca 2012

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy Bydgoszcz, dnia listopada 2011 r. LBY-4101-12-03/2011 P/11/143 Pan Rafał Bruski Prezydent Miasta Bydgoszczy WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust.

Bardziej szczegółowo

LZG 4101-010-01/2014 P/14/075 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LZG 4101-010-01/2014 P/14/075 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LZG 4101-010-01/2014 P/14/075 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana P/14/075 Utrzymanie i

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LSZ-4101-23-04/2011 P/11/005 Szczecin, stycznia 2012 r. Pan Olgierd Geblewicz Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994

Bardziej szczegółowo

LWA 4110-01-10/2013 R/13/011 Tekst ujednolicony WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LWA 4110-01-10/2013 R/13/011 Tekst ujednolicony WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LWA 4110-01-10/2013 R/13/011 Tekst ujednolicony WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana R/13/011

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 59/12/2013 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 31 grudnia 2013 r.

Zarządzenie nr 59/12/2013 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 31 grudnia 2013 r. Zarządzenie nr 59/12/2013 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 31 grudnia 2013 r. zmieniające zarządzenie nr 90/8/2012 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

LKA 4111-001-01/2014 K/14/003 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKA 4111-001-01/2014 K/14/003 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKA 4111-001-01/2014 K/14/003 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana K/14/003 Wykonanie wniosków

Bardziej szczegółowo

1) w sposób celowy i oszczędny z zachowaniem zasad:

1) w sposób celowy i oszczędny z zachowaniem zasad: Załącznik nr l do Zarządzenia Nr 14 /2014 Zasady i procedury postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w Instytucie Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie

Bardziej szczegółowo

LPO 4101-029-09/2013 P/13/142 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LPO 4101-029-09/2013 P/13/142 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LPO 4101-029-09/2013 P/13/142 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/13/142 Finansowanie przez gminy przedszkoli publicznych

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Gminy Niwiska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015r.

Program współpracy Gminy Niwiska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015r. PROJEKT Załącznik do Uchwały Nr / /2014 Rady Gminy Niwiska z dnia. października 2014 r. Program współpracy Gminy Niwiska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W MUZEUM POMORZA ŚRODKOWEGO W SŁUPSKU

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W MUZEUM POMORZA ŚRODKOWEGO W SŁUPSKU Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 22 Dyrektora Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku z dnia 21.07.2014r. REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W MUZEUM POMORZA ŚRODKOWEGO W SŁUPSKU Zamówienia publiczne

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra, 2013.12.12 RIO.I.092.12.1.2013. Pani Anna Joanna Michalczuk Starosta Powiatu Żagańskiego

Zielona Góra, 2013.12.12 RIO.I.092.12.1.2013. Pani Anna Joanna Michalczuk Starosta Powiatu Żagańskiego Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze 65-261 Zielona Góra, ul. Chmielna 13; tel. 68 329 19 00; fax: 68 329 19 03 www.zielonagora.rio.gov.pl e-mail: zielonagora@rio.gov.pl Zielona Góra, 2013.12.12

Bardziej szczegółowo

LBY P/15/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LBY P/15/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LBY.410.001.08.2015 P/15/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana P/15/001 Wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

LKA 4101-18-01/2013 P/13/066 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKA 4101-18-01/2013 P/13/066 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKA 4101-18-01/2013 P/13/066 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/13/066 Efekty kształcenia w szkołach niepublicznych o

Bardziej szczegółowo

PAN WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

PAN WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Si-KiniAKiAT PREZYDENTA MIASTA 1 6-08- 2012 WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI Kielce 2012-08-13 BiZK.V.6610.32,2012 UR; Wvdi 3 u- 1? L.* odpił. LĄD MIASTA KIELCE a! Audytu Wewnętrznego i Kontroli 1 6-08- 2012 lisiiksi!

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR / /11 RADY GMINY NOWA RUDA. z dnia.2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania sportu na terenie.

UCHWAŁA NR / /11 RADY GMINY NOWA RUDA. z dnia.2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania sportu na terenie. UCHWAŁA NR / /11 RADY GMINY NOWA RUDA z dnia.2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania sportu na terenie Gminy Nowa Ruda Na podstawie art. 27 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r.

Bardziej szczegółowo

Rodzaj nieprawidłowości. Lp. Opis nieprawidłowości związanych ze stosowaniem Pzp

Rodzaj nieprawidłowości. Lp. Opis nieprawidłowości związanych ze stosowaniem Pzp Tabela wskaźników procentowych stosowanych dla obliczenia, z zastosowaniem metody wskaźnikowej, kary administracyjnej za naruszenia przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

LGD-4101-009-10/2013 P/13/142 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LGD-4101-009-10/2013 P/13/142 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LGD-4101-009-10/2013 P/13/142 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z kontroli wykonywanych w Urzędzie Miejskim w Łomży w 2012 r.

Sprawozdanie z kontroli wykonywanych w Urzędzie Miejskim w Łomży w 2012 r. Sprawozdanie z kontroli wykonywanych w Urzędzie Miejskim w Łomży w 202 r. Plan kontroli na 202 r. przewidywał przeprowadzenie 53 kontroli wewnętrznych oraz 3 w jednostkach podległych i obcych (ogółem 66

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr VII/41/2015

UCHWAŁA Nr VII/41/2015 UCHWAŁA Nr VII/41/2015 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub remonty budowlane przy zabytkach wpisanych

Bardziej szczegółowo

mniejszej kwoty dotacji niż przewidywano w ofercie.

mniejszej kwoty dotacji niż przewidywano w ofercie. Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Lublinie Lublin, dnia 17 października 2011 r. LLU-4101-08-04/2011 P/11/143 Pan Cezary Wicha Prezes Zarządu Miejskiego Klubu Sportowego Start w Lublinie WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15 listopada 2016 r. Poz. 46. z dnia 10 listopada 2016 r.

Warszawa, dnia 15 listopada 2016 r. Poz. 46. z dnia 10 listopada 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH Warszawa, dnia 15 listopada 2016 r. Poz. 46 Z A R Z Ą D Z E N I E N R 3 6 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 10 listopada 2016 r.

Bardziej szczegółowo

Regulamin zamówień publicznych do 30 000 euro w Szkole Podstawowej nr 10 im. Gustawa Morcinka w Tychach

Regulamin zamówień publicznych do 30 000 euro w Szkole Podstawowej nr 10 im. Gustawa Morcinka w Tychach Regulamin zamówień publicznych do 30 000 euro w Szkole Podstawowej nr 10 im. Gustawa Morcinka w Tychach Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: 1. Szkole Podstawowej nr 10, szkole lub placówce -

Bardziej szczegółowo

Pani Elżbieta Polak Marszałek Województwa Lubuskiego. Wystąpienie pokontrolne. WOJEWODA LUBUSKI Jerzy Ostrouch

Pani Elżbieta Polak Marszałek Województwa Lubuskiego. Wystąpienie pokontrolne. WOJEWODA LUBUSKI Jerzy Ostrouch WOJEWODA LUBUSKI Jerzy Ostrouch IB-III.431.5.2014.AWal Gorzów Wlkp., dnia 14 sierpnia 2014 roku Pani Elżbieta Polak Marszałek Województwa Lubuskiego Wystąpienie pokontrolne Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt

Bardziej szczegółowo

Regulamin Udzielania Zamówień Publicznych w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wielkopolskim

Regulamin Udzielania Zamówień Publicznych w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wielkopolskim Załącznik do Zarządzenia Nr 29 Dyrektora Generalnego Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. z dnia 30 maja 2014 r. Regulamin Udzielania Zamówień Publicznych w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w

Bardziej szczegółowo

LWA 4110-01-01/2013 R/13/011 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LWA 4110-01-01/2013 R/13/011 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LWA 4110-01-01/2013 R/13/011 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli R/13/011 - Przyznawanie, przekazywanie i rozliczanie przez gminy dotacji dla niepublicznych

Bardziej szczegółowo

KBF 4114-02-04/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

KBF 4114-02-04/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE KBF 4114-02-04/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

MARKETING TERYTORIALNY

MARKETING TERYTORIALNY MARKETING TERYTORIALNY PROJEKT PROGRAMU STRATEGICZNEGO Posiedzenie Komisji ds. Budowy Marki Małopolski oraz Organizacji Imprez Sportowych o Zasięgu Międzynarodowym SWM 16 kwietnia 2013 r. Program strategiczny

Bardziej szczegółowo

Zamówienia publiczne w praktyce. Studium przypadku Przetarg nieograniczony krok po kroku. Opracowanie Izabela Łuków

Zamówienia publiczne w praktyce. Studium przypadku Przetarg nieograniczony krok po kroku. Opracowanie Izabela Łuków Zamówienia publiczne w praktyce. Studium przypadku Przetarg nieograniczony krok po kroku Opracowanie Izabela Łuków Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2008 Nr 171,

Bardziej szczegółowo

KARTA PROCESU NAZWA PROCESU: Starostwo Powiatowe we Włocławku NADZÓR I KONTROLA. Cel procesu. Zakres procesu. Właściciel procesu

KARTA PROCESU NAZWA PROCESU: Starostwo Powiatowe we Włocławku NADZÓR I KONTROLA. Cel procesu. Zakres procesu. Właściciel procesu Strona 1 z 5 Cel procesu Zakres procesu Właściciel procesu Doskonalenie pracy Starostwa, ocena stopnia wykonania zadań, prawidłowości i legalności działania oraz skuteczności stosowanych metod i środków

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XL/748/13 RADY MIASTA MYSŁOWICE. z dnia 28 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR XL/748/13 RADY MIASTA MYSŁOWICE. z dnia 28 marca 2013 r. UCHWAŁA NR XL/748/13 RADY MIASTA MYSŁOWICE z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień za wybitne osiągnięcia sportowe. Na podstawie art.18

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do uchwały nr.. Rady Gminy Wińsko z dnia.. PROJEKT Program współpracy Gminy Wińsko z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia

Bardziej szczegółowo

LPO 4101-17-14/2012 P/12/017 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LPO 4101-17-14/2012 P/12/017 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LPO 4101-17-14/2012 P/12/017 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/259/2013 RADY GMINY ZBUCZYN. z dnia 17 października 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXI/259/2013 RADY GMINY ZBUCZYN. z dnia 17 października 2013 r. UCHWAŁA NR XXXI/259/2013 RADY GMINY ZBUCZYN z dnia 17 października 2013 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Zbuczyn dla spółek wodnych, trybu postępowania w sprawie udzielania

Bardziej szczegółowo

LWA 4101-002-02/2014 P/14/068 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LWA 4101-002-02/2014 P/14/068 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LWA 4101-002-02/2014 P/14/068 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana P/14/068 Działania promocyjne

Bardziej szczegółowo

Regulamin postępowania w sprawie planowania i udzielania zamówień publicznych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kielcach

Regulamin postępowania w sprawie planowania i udzielania zamówień publicznych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kielcach Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 40 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach z dnia 1 lipca 2014r. Regulamin postępowania w sprawie planowania i udzielania zamówień publicznych w Powiatowym Urzędzie

Bardziej szczegółowo

Projekt UCHWAŁA NR RADY MIASTA i GMINY DOLSK. z dnia. roku

Projekt UCHWAŁA NR RADY MIASTA i GMINY DOLSK. z dnia. roku Projekt UCHWAŁA NR RADY MIASTA i GMINY DOLSK z dnia. roku w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

U c h w a ł a Nr Rady Miejskiej Zagórowa

U c h w a ł a Nr Rady Miejskiej Zagórowa U c h w a ł a Nr Rady Miejskiej Zagórowa w sprawie Rocznego programu współpracy gminy Zagórów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok.

Bardziej szczegółowo

LWA 4110-01-05/2013 R/13/011 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LWA 4110-01-05/2013 R/13/011 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LWA 4110-01-05/2013 R/13/011 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę R/13/011 Przyznawanie, przekazywanie i rozliczanie przez

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Gminy Kobylanka z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015

Program współpracy Gminy Kobylanka z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015 Załącznik do Uchwały Nr. Rady Gminy Kobylanka z dnia 26 lutego 2015 r. Program współpracy Gminy Kobylanka z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Załącznik nr 12 Wytyczne dla Beneficjentów w zakresie zawierania umów/porozumień o partnerstwie dla projektów realizowanych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY STARA BIAŁA. z dnia... 2014 r.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY STARA BIAŁA. z dnia... 2014 r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY GMINY STARA BIAŁA z dnia... 2014 r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowych z budżetu Gminy, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... BURMISTRZA MIASTA SŁAWKOWA. z dnia 15 listopada 2012 r.

UCHWAŁA NR... BURMISTRZA MIASTA SŁAWKOWA. z dnia 15 listopada 2012 r. Projekt z dnia 26 października 2012 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... BURMISTRZA MIASTA SŁAWKOWA z dnia 15 listopada 2012 r. w sprawie: określenia trybu udzielenia i rozliczenia dotacji dla niepublicznych

Bardziej szczegółowo