Fundusze UE na Ochronę Środowiska

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Fundusze UE na Ochronę Środowiska"

Transkrypt

1 Fundusze UE na Ochronę Środowiska w perspektywie finansowej Ewa Lech Konferencja regionalna nt. ochrony środowiska, zmian klimatycznych oraz polityki energetycznej Rzeszów, r.

2 Ochrona Środowiska w UE OCHRONA ŚRODOWISKA5 JEST JEDNĄ Z NAJWAŻNIEJSZYCH POLITYK HORYZONTALNYCH UNII EUROPEJSKIEJ JEDNYM Z CELÓW POLITYKI UE JEST ZWIĘKSZENIE SPÓJNOŚCI POMIĘDZY OCHRONĄ ŚRODOWISKA I WZROSTEM GOSPODARCZYM

3 Środki na Politykę Regionalną UE 2000(2004*) Unia Europejska ok. 213,0 mld EUR Polska ok. 12,8 mld EUR Unia Europejska ok. 350,0 mld EUR Polska ok. 67,0 mld EUR Polska zaczęła korzystać z funduszy w trakcie trwania okresu programowania Całkowity budżet na realizację NSS (NSRO) w latach : 67,3 mld euroz budżetu UE 11,9 mld euro z krajowych środków publicznych (w tym 5,9 mld euroz budżetu państwa) 6,4 mld euro ze strony podmiotów prywatnych

4 Programy Operacyjne na lata W ramach Narodowej Strategii Spójności (Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia ) są realizowane: 16 Regionalnych Programów Operacyjnych (w tym Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego ). Sektorowe programy operacyjne: 1. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko -41,3% całości środków (27,8 mld euro), 2. Program Operacyjny Kapitał Ludzki-23,8% całości środków (15,9 mld euro), 3. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka -12,3% całości środków (8,3 mld euro), 4. Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej -3,4% całości środków (2,3 mld euro), 5. Program Operacyjny Pomoc Techniczna ,8% całości środków (0,5 mld euro), 6. Program Europejskiej Współpracy Terytorialnej -(0,7 mld euro).

5 PROGRAMY FINANSUJĄCE DZIAŁANIA W DZIEDZINIE OCHRONY ŚRODOWISKA 1. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2. Mechanizm Finansowy Life+ 3. Regionalny Program Województwa Podkarpackiego na lata

6 PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO

7 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko CEL PROGRAMU: Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej.

8 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko POIiŚ to największy z punktu widzenia dostępnych środków i zakresu działań program operacyjny w całej Unii Europejskiej i najważniejsze źródło finansowania inwestycji związanych z ochroną środowiska w Polsce Środki unijne na PO Infrastruktura i Środowisko pochodzą z dwóch źródeł finansowania : - Funduszu Spójności - 22,2 mld euro. -Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego -5,7 mld euro. Dofinansowanie z UE: 27,9 mld euro Ze środków krajowych 9,7 mld euro. Cały budżet programu: 37,5 mld euro. Na inwestycje w ochronę środowiska ze środków unijnych: ok. 5 mld euro.

9 Podział środków dostępnych w ramach POIiŚ środowisko 4,8 mld euro; transport 19,4 mld euro; energetyka 1,7 mld euro; kultura 490,0 mln euro; zdrowie 350,0 mln euro; szkolnictwo wyższe 500,0 mln euro. Podział środków UE w ramach PO Infrastruktura i Środowisko wg sektorów 0,5 mld 1,7 mld 0,35 mld 19 mld 0,5 mld 4,75 mld Środowisko - 18% Transport - 71% Energetyka - 6% Kultura - 2% Zdrowie - 1% Szkolnictwo wyŝsze - 2%

10 System instytucjonalny POIiŚ dla priorytetów od I-V Instytucja Zarządzająca: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (Departament Koordynacji Programów Infrastrukturalnych). InstytucjaPośrednicząca: Ministerstwo Środowiska (Departament Infrastruktury i Środowiska). InstytucjeWdrażające: NFOŚiGW, WFOŚiGW, Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych. Instytucja Certyfikująca: MRR (Departament Instytucji Certyfikującej).

11 PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO OSIE PRIORYTETOWE W ramach programu realizowanych będzie 15 priorytetów, z czego 5 dotyczy Ochrony Środowiska: I. Gospodarka wodno-ściekowa. II. Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi. III. Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska. IV. Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska. V. Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych.

12 Cel priorytetu: POIiŚ Priorytet I Gospodarka wodno-ściekowa Rozbudowa infrastruktury wodno -ściekowej warunkującej rozwój gospodarczy FINANSOWANIE: mln euro z Funduszu Spójności Działanie 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM PRZYKŁADOWE RODZAJE PROJEKTÓW: -Budowa, rozbudowa lub modernizacja oczyszczalni ścieków komunalnych oraz systemów kanalizacji sanitarnej w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM. BENEFICJENCI: 1. Jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, 2. Podmioty świadczące usługi wodno-ściekowe w ramach realizacji obowiązków własnych gmin.

13 POIiŚ Priorytet I Gospodarka wodno-ściekowa cd. OGŁOSZONY KONKURS W RAMACH DZIAŁANIA 1.1.: Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach ogłoszonego konkursu -200 mln euro z Funduszu Spójności. Maksymalny udział środków UE w wydatkach kwalifikowanych PROJEKTU: 85% Minimalny wkład własny beneficjenta - 15% wydatków kwalifikowanych Minimalna wartość projektu bez ograniczeń TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: od 3 listopada do 4 grudnia 2008 r. INSTYTUCJE WDRAŻAJĄCE: - Narodowy Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie -dla projektów o szacowanej wartości powyżej 25 mln euro (Departament Ochrony Wód). - Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej -dla projektów o szacowanej wartości poniżej 25 mln euro (Podkarpacie Rzeszów, ul. Zygmuntowska 9).

14 POIiŚ Priorytet II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi Cel priorytetu: Zmniejszenie udziału odpadów komunalnych składowanych i rekultywacja terenów zdegradowanych oraz ochrona brzegów morskich. FINANSOWANIE: mln euro z Funduszu Spójności Działanie 2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych Działanie 2.2Przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrona brzegów morskich

15 POIiŚ Priorytet II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi RODZAJE PROJEKTÓW DLA PRIORYTETU II: 1. Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi (m.in. punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych;instalacje umożliwiające przygotowanie odpadów do procesów odzysku, instalacje do odzysku, składowiska). 2. Przywracania terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrona brzegów morskich.

16 POIiŚ Priorytet II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi cd. RODZAJE PROJEKTÓW DLA DZIAŁANIA 2.2: 1. Rekultywacja terenów powojskowych oraz zdegradowanych przez przemysł i górnictwo (włącznie z działaniami udostępniającymi tereny do rekultywacji usuwanie min, zanieczyszczeń ropopochodnych i chemicznych), 2. Projekty związane z zabezpieczeniem/ stabilizacją osuwisk, 3. Modernizacja i budowa umocnień brzegowych. BENEFICJENCI: 1. Jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, 2. Podmioty świadczące usługi z zakresu zadań własnych JST, 3. Wojewodowie, PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne, 4. Urzędy morskie, wojsko.

17 POIiŚ Priorytet II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi cd. OGŁOSZONY KONKURS: Minimalna wartość projektu 20 mln PLN, Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu -50 mln euro z Funduszu Spójności, Maksymalny udział środków UE w wydatkach kwalifikowanych PROJEKTU: 85% Minimalny wkład własny beneficjenta - 15% wydatków kwalifikowanych, TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: od 3 listopada do 4 grudnia 2008 r. INSTYTUCJE WDRAŻAJĄCE: - Narodowy Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie - dla projektów o szacowanej wartości powyżej 25 mln euro (Departament Ochrony Ziemi). - Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej -dla projektów o szacowanej wartości poniżej 25 mln euro.

18 POIiŚ PRIORYTET III Zarządzania zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska Cel priorytetu: Zapewnienie odpowiedniej ilości zasobów wodnych, minimalizacja skutków negatywnych zjawisk naturalnych, przeciwdziałanie poważnym awariom, zapewnienie dobrego stanu wód przybrzeżnych, wzmocnienie procesów decyzyjnych poprzez zapewnienie wiarygodnych informacji o stanie środowiska. FINANSOWANIE: 557 mln euro z Funduszu Spójności Działanie 3.1 Retencjonowanie wody i zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego, Działanie 3.2 Zapobieganie i ograniczanie skutków zagrożeń naturalnych oraz przeciwdziałanie poważnym awariom, Działanie 3.3 Monitoring Środowiska.

19 POIiŚ PRIORYTET III Zarządzania zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska cd. RODZAJE PROJEKTÓW: 1. Retencjonowanie wody i zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego (np. budowa, modernizacja i poprawa stanu technicznego urządzeń przeciwpowodziowych). 2. Projekty związane z zapobieganiem i ograniczaniem skutków zagrożeń naturalnych oraz przeciwdziałania poważnym awariom (np. budowa stanowisk do prognozowania zagrożeń). 3. Monitoring środowiska (np. wdrażanie nowych metod obserwacji i narzędzi wspomagających monitoring i ocenę stanu środowiska).

20 POIiŚ PRIORYTET III Zarządzania zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska cd. BENEFICJENCI: 1. Regionalne zarządy gospodarki wodnej; 2. Jednostki samorządu terytorialnego i ich związki; 3.Podmioty świadczące usługi z zakresu zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego; 4. PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne; 5. Wojewódzkie Zarządy Melioracji i Urządzeń Wodnych. 6. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska i Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska; 7. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. 8. Komenda Główna oraz komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej; 9. Urzędy morskie; Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa. INSTYTUCJA WDRAŻAJĄCA: Narodowy Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (Departament Gospodarki Wodnej).

21 POIiŚ PRIORYTET IV Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska Cel priorytetu: Ograniczanie negatywnego wpływu istniejącej działalności przemysłowej na środowisko i dostosowanie przedsiębiorstw do wymogów prawa UE. FINANSOWANIE: 200 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Działanie 4.1 Wsparcie systemów zarządzania środowiskowego, Działanie 4.2 Racjonalizacja gospodarki zasobami i odpadami w przedsiębiorstwach, Działanie 4.3 Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie wdrażania Najlepszych Dostępnych Technik (BAT), Działanie 4.4 Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, Działanie 4.5 Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie ochrony powietrza Działanie 4.6 Wsparcie dla przedsiębiorstw prowadzących działalność w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów innych niż komunalne.

22 POIiŚ PRIORYTET IV Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska cd. RODZAJE PROJEKTÓW: 1. Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie: systemów zarządzania środowiskowego (przeprowadzenie audytu i uzyskanie certyfikatu), racjonalizacja gospodarki zasobami i odpadami (ograniczanie energochłonności i wodochłonności procesu produkcyjnego),wdrażania najlepszych dostępnych technik ochrony powietrza, 2. Wsparcie dla przedsiębiorstw prowadzących działalność w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów innych niż komunalne (budowa, rozbudowa lub modernizacja instalacji do odzysku odpadów).

23 POIiŚ PRIORYTET IV Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska cd. RODZAJE BENEFICJENTÓW: Małe, średnie i duże przedsiębiorstwa za wyłączeniem przedsiębiorstw wymienionych w art. 35 ust. 3 pkta i b w rozporządzeniu Rady (WE) Nr 1198/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego (EFR) oraz przedsiębiorstw objętych rozporządzeniem Rady nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW). Rodzaj działalności prowadzonej przez beneficjenta nie może być wykluczony przepisami właściwego dla danego przedsięwzięcia programu pomocowego: pomoc regionalna (Dz. U. Nr 246, poz. 1795, z późn. zm.). INSTYTUCJA WDRAŻAJĄCA: - Narodowy Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (Departament Przedsięwzięć Strukturalnych).

24 POIiŚ PRIORYTET V Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych Cel priorytetu: Ograniczenie degradacji środowiska naturalnego oraz strat jego zasobów i zmniejszenia różnorodności biologicznej. FINANSOWANIE: 90 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Działanie 5.1 Wspieranie kompleksowych projektów z zakresu ochrony siedlisk przyrodniczych (ekosystemów) na obszarach chronionych oraz zachowanie różnorodności gatunkowej, Działanie 5.2 Zwiększanie drożności korytarzy ekologicznych Działanie 5.3 Opracowywanie planów ochrony, Działanie 5.4 Kształtowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie środowiska, w tym różnorodności biologicznej.

25 POIiŚ PRIORYTET V Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych cd. RODZAJE PROJEKTÓW: 1. Ochrona siedlisk przyrodniczych (ekosystemów) na obszarach chronionych oraz zachowanie różnorodności biologicznej, 2. Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych (zniesienie barier dla przemieszczania się zwierząt). 2. Opracowanie planów ochrony (opracowanie dokumentacji niezbędnej do zarządzania obszarami specjalnej ochrony ptaków, siedlisk). 3. Kształtowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie środowiska, w tym różnorodności biologicznej (projekty szkoleniowe, kampanie informacyjno-promocyjne, konkursy i festiwale ekologiczne).

26 POIiŚ PRIORYTET V Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych cd. TYP BENEFICJENTÓW: Lista beneficjentów jest ograniczona do podmiotów sprawujących nadzór nad obszarami chronionymi lub realizujących zadania związane zochroną przyrody lub kształtowaniem postaw społecznych w zakresie ochrony środowiska. Beneficjenci zainteresowani uzupełnieniem wkładu krajowego ze środków NFOŚiGWdla przedsięwzięć planowanychdo współfinansowania w ramach V osi PO IiŚmogą składać wnioski o udzielenie promesydofinansowaniaw ramach programów: 5.1 Ochrona przyrody i krajobrazu 5.3 Kształtowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie środowiska, w tym różnorodności biologicznej INSTYTUCJA WDRAŻAJĄCA: - Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych.

27 Harmonogram najbliższych konkursów: 1. Priorytet I: Działanie 1.1: , r. 2. Priorytet II: Działanie 2.2: , r. 3. Priorytet IV: Działanie 4.1: I kwartał 2009 r. 4. Priorytet 4: Działanie 4.2: listopad 2008 r.

28 MECHANIZM FINANSOWY LIFE+

29 Fundusz LIFE+ LIFE+jest jedynym instrumentem finansowym Unii Europejskiej koncentrującym się wyłącznie na współfinansowaniu projektów w dziedzinie ochrony środowiska. GŁÓWNE CELE LIFE+: 1. Wspieranie procesu wdrażania wspólnotowego prawa ochrony środowiska, 2. Realizacja polityki ochrony środowiska, 3. Identyfikacja i promocja nowych rozwiązań dla problemów dotyczących ochrony przyrody.

30 KOMPONENTY W RAMACH FUNDUSZU Fundusz LIFE+ 1. Przyroda i różnorodność biologiczna, 2. Polityka i zarządzanie w zakresie środowiska, 3. Informacja i komunikacja. PRZYKŁADOWE RODZAJE PROJEKTÓW: 1. Wdrażanie dyrektywy Ptasiej i dyrektywy Siedliskowej, w tym ochrona priorytetowych siedlisk i gatunków, 2. Ochrona środowiska, zapobieganie zmianom klimatycznym, zastosowanie innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie ochrony zdrowia i polepszania jakości życia oraz wdrażanie polityki zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych i gospodarki odpadami, 3. Działania informacyjne i komunikacyjnych, kampanie na rzecz zwiększania świadomości ekologicznej w społeczeństwie, w tym kampanie na temat zapobiegania pożarom lasów oraz wymiana najlepszych doświadczeń i praktyk.

31 Finansowanie w ramach programu FINANSOWANIE: do 50 % kosztów kwalifikowanych projektu (Wyj. Komponent 1 -do 75 % kosztów kwalifikowanych dla projektów ochrony gatunków i siedlisk na obszarach NATURA 2000). Budżet LIFE+ na lata : 2,14 mld euro Komisja Europejska ustaliła dla Polski następujące kwoty: ok. 41 mln euro-alokacja na lata , ok. 10 mln euro-alokacja na rok Min. wartość projektu brak Max wartość projektu 10 mln euro

32 Kto może otrzymać dotację w ramach programu? BENEFICJENCI: Beneficjentem może być każdy podmiot zarejestrowany na terenie dowolnego państwa należącego do Wspólnoty Europejskiej. Trzy kategorie beneficjentów: 1. Instytucje publiczne, 2. Organizacje prywatne, komercyjne, 3. Organizacje prywatne, niekomercyjne (włączając w to organizacje pozarządowe).

33 Dofinansowanie LIFE+ ze środków NFOŚiGW Przed wystąpieniem z wnioskiem do LIFE+ wnioskodawcy mają możliwość ubiegania się o udzielenie promesy dofinansowania przedsięwzięcia przez NFOŚiGW Na Liście programów priorytetowych na 2008 rok przewidziano między innymi programy priorytetowe służące współfinansowaniu Komponentu I oraz Komponentu III Instrumentu Finansowego LIFE+: 1. Program priorytetowy 5.1 Ochrona przyrody i krajobrazu umożliwia finansowanie przedsięwzięć objętych Komponentem I LIFE+, 2. Program 5.3 Kształtowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie środowiska, w tym różnorodności biologicznej dotyczy Komponentu III LIFE+.

34 Konkurs w ramach programu LIFE+ OGŁOSZONY KONKURS W RAMACH PROGRAMU: Nabór wniosków: ogłaszany jest raz do roku przez Komisję Europejską, Termin składania wniosków w ramach ogłoszonego konkursu: r. Miejsce składania wniosków: NFOŚiGW, Decyzja o dofinansowaniu projektu Komisja Europejska

35 Instytucja wdrażająca LIFE+ w Polsce Krajowy Punkt Kontaktowy: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Departament Edukacji i Ochrony Przyrody ul. Konstruktorska 3a Warszawa tel. (22) , (22) faks: (22)

36 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA

37 RPO Województwa Podkarpackiego na lata Cel nadrzędny RPO WP: Wzrost krajowej i międzynarodowej konkurencyjności gospodarki oraz poprawa dostępności przestrzennej Podkarpacia. FINANSOWANIE: 1136,3 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Wartość środków EFRR przeznaczona na realizację RPO WP wynosi blisko 6,9% całkowitej alokacji tego funduszu przeznaczonej na finansowanie 16 RPO. Instytucja Koordynująca RPO: Departament Koordynacji Programów Regionalnych (DPR) w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego (MRR). Instytucja Zarządzająca RPO: Zarząd Województwa Podkarpackiego (Departament Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego).

38 Osie priorytetowe w ramach programu I. KONKURENCYJNA I INNOWACYJNA GOSPODARKA - 25,40% II. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA - 30,02% III. SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE - 5,98% IV. OCHRONA ŚRODOWISKA I ZAPOBIEGANIE ZAGROŻENIOM - 15,00% V. INFRASTRUKTURA PUBLICZNA - 10,60% VI. TURYSTYKA I KULTURA - 3,26% VII. SPÓJNOŚĆ WEWNĄTRZREGIONALNA - 7,00% VIII. POMOC TECHNICZNA - 2,74%

39 IV Oś priorytetowa Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom CEL NADRZĘDNY OSI PRIORYTETOWEJ: Zapobieganie degradacji środowiska oraz zagrożeniom naturalnym i technologicznym, a także efektywna gospodarka zasobami naturalnymi. - - Realizacja tego celu przyczyni sie do: Ograniczenia ilości zanieczyszczeń, w tym odpadów przedostających sie do środowiska, a także poprawy zaopatrzenia w wodę, Poprawy bezpieczeństwa przeciwpowodziowego oraz racjonalnego zagospodarowania zasobów wodnych, Ograniczenia degradacji środowiska oraz ochrona zasobów różnorodności biologicznej, Poprawy poziomu bezpieczeństwa w regionie pod względem zagrożeń naturalnych i technologicznych.

40 Działania w ramach IV Osi Priorytetowej FINANSOWANIE: euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Działanie 4.1 Infrastruktura ochrony środowiska ( euro), Działanie 4.2 Infrastruktura przeciwpowodziowa i racjonalna gospodarka zasobami wodnymi ( euro), Działanie 4.3 Zachowanie oraz ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazowej ( euro), Działanie 4.4 Zwalczanie i zapobieganie zagrożeniom ( euro).

41 Przykłady projektów realizowane w ramach osi Realizowane projekty dotyczyć będą m. in.: 1. Infrastruktury kanalizacji sanitarnej i deszczowej (Dz. 4.1), 2. Infrastruktury dostarczania i uzdatniania wody (Dz. 4.1), 3. Systemowej gospodarki odpadami komunalnymi, w tym selektywnej zbiórki odpadów, obiektów przekształcania odpadów, modernizacji istniejących i rekultywacji zamkniętych składowisk, likwidacji dzikich wysypisk (Dz. 4.1), 4. Opanowaniu wód powodziowych rozumianego poprzez modernizacje istniejących i budowę nowych obiektów ochrony przeciwpowodziowej, do których należeć będą m. in. wały przeciwpowodziowe, poldery, suche zbiorniki, zbiorniki(dz. 4.2), 5. Zachowania różnorodności gatunkowej, ekosystemowej i krajobrazowej (Dz. 4.3), 6. Ochrony siedlisk przyrodniczych, gatunków roślin, zwierząt i grzybów (Dz. 4.3), 7. Infrastruktury służącej promocji obszarów Natura 2000 (Dz. 4.3),

42 Przykłady projektów realizowane w ramach osi cd. 8. Opracowania planów ochrony dla obszarów NATURA 2000, parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody (Dz. 4.3), 9. Monitoringu przyrodniczego (Dz. 4.3), 10. Przejść dla zwierząt i likwidacji barier ekologicznych (Dz. 4.3), 11.Edukacji ekologicznej, kampanii promocyjnych i informacyjnych, imprez masowych, konkursów ekologicznych (Dz. 4.3), 12.Monitoringu środowiskowego oraz narzędzi obserwowania środowiska, gromadzenia i przetwarzani informacji o środowisku (Dz. 4.4), 13.Obiektów i wyposażenia jednostek odpowiedzialnych za podejmowanie działań ratowniczych w sytuacji pożarów, klęsk żywiołowych, awarii i katastrof technicznych, chemicznych i ekologicznych (z wyłączeniem administracji rządowej) (Dz. 4.4), 14. Działań zabezpieczających przed osuwiskami oraz likwidacji ich skutków (Dz. 4.4).

43 Kto może otrzymać dotację w ramach programu? BENEFICJENCI: 1. Jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki, porozumienia i stowarzyszenia, 2. Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, 3. Jednostki JST posiadające osobowość prawną, 4. Organizacje pozarządowe, 5. PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne, 6. Parki narodowe i krajobrazowe, 7. Jednostki naukowe, 8. Kościoły, związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych.

44 Harmonogram najbliższych konkursów w ramach IV osi RPO Działanie 4.1 czerwiec 2009 i maj 2010 r. Działanie 4.2 marzec 2011 r. Działanie 4.3 luty 2009, marzec 2011 r. Działanie 4.4 -luty 2009, marzec 2011 r.

45 Inne unijne programy wspierające ochronę środowiska 1. Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska Republika Słowacka (Oś priorytetowa I: Rozwój infrastruktury trans granicznej, Temat 2: Infrastruktura Ochrony Środowiska). 2. Program Innowacyjna Gospodarka. 3. Fundusz dla Organizacji Pozarządowych FOP (Komponent II Ochrona Środowiska i Zrównoważony Rozwój). 4. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

46 Ważne strony internetowe Rozwoju Regionalnego) Fundusz Ochrony Środowiska I Gospodarki Wodnej) (Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych) Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości)

47 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ!!! Ewa Lech

Załącznik nr 3. Kategorii interwencji. Crossfinancing. Krajowy wkład publiczny Budżet państwa. Środki publiczne (UE + krajowe) Ogółem EFRR FS Ogółem

Załącznik nr 3. Kategorii interwencji. Crossfinancing. Krajowy wkład publiczny Budżet państwa. Środki publiczne (UE + krajowe) Ogółem EFRR FS Ogółem Załącznik nr 3 Tabela 1. Indykatywna tabela finansowa zobowiązań dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w podziale na priorytety i działania z przyporządkowaniem kategorii interwencji funduszy

Bardziej szczegółowo

UNIJNE PIENIĄDZE NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA - EFEKTY

UNIJNE PIENIĄDZE NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA - EFEKTY UNIJNE PIENIĄDZE NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA - EFEKTY Wydawca: Ministerstwo Środowiska ul. Wawelska 52/54 00-920 Warszawa 4 5 Unijne pieniądze na ochronę środowiska czyli jakie ekologiczne inwestycje są dofinansowane

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3. Kategorii interwen cji Strategia lizbońsk a. Środki publiczne (UE + krajowe) Crossfinanc. Pożyc zki EBI. Krajowy wkład publiczny

Załącznik nr 3. Kategorii interwen cji Strategia lizbońsk a. Środki publiczne (UE + krajowe) Crossfinanc. Pożyc zki EBI. Krajowy wkład publiczny Załącznik nr 3 Tabela 1. Indykatywna tabela finansowa zobowiązań dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w podziale na priorytety i działania z przyporządkowaniem kategorii interwencji funduszy

Bardziej szczegółowo

Terminy naborów wniosków o dofinansowanie w ramach POIiŚ stan na 31 grudnia 2008 r.

Terminy naborów wniosków o dofinansowanie w ramach POIiŚ stan na 31 grudnia 2008 r. UNIA EUROPEJSKA Terminy naborów wniosków o dofinansowanie w ramach POIiŚ stan na 31 grudnia 2008 r. Działanie (kolejnego) P I Gospodarka wodno ściekowa 18 marca 2008 r.* 26 maja 2008 r. 21 kwietnia 2008

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE ZAWARTE W PREZENTACJI SĄ PRZEDMIOTEM NEGOCJACJI Z KOMISJĄ EUROPEJSKĄ I MOGĄ ULEC ZMIANIE

INFORMACJE ZAWARTE W PREZENTACJI SĄ PRZEDMIOTEM NEGOCJACJI Z KOMISJĄ EUROPEJSKĄ I MOGĄ ULEC ZMIANIE INFORMACJE ZAWARTE W PREZENTACJI SĄ PRZEDMIOTEM NEGOCJACJI Z KOMISJĄ EUROPEJSKĄ I MOGĄ ULEC ZMIANIE MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA INWESTYCJI KOMUNALNYCH ZE ŚRODKÓW PO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020 2

Bardziej szczegółowo

ania Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Janusz Zaleski Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Warszawa, 15 grudnia 2008 r.

ania Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Janusz Zaleski Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Warszawa, 15 grudnia 2008 r. Stan wdraŝania ania Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Janusz Zaleski Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Warszawa, 15 grudnia 2008 r. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Bardziej szczegółowo

Możliwości dofinansowania przedsięwzięć z zakresu OZE przez WFOŚiGW w Poznaniu

Możliwości dofinansowania przedsięwzięć z zakresu OZE przez WFOŚiGW w Poznaniu Poznań, 28 maja 2013 r. Możliwości dofinansowania przedsięwzięć z zakresu OZE przez WFOŚiGW 1 Marek Zieliński Zastępca Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

Racjonalna gospodarka odpadami w ofercie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Racjonalna gospodarka odpadami w ofercie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Z a i n w e s t u j m y r a z e m w ś r o d o w i s k o Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Racjonalna gospodarka odpadami w ofercie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne w ochronie środowiska. Podsekretarz Stanu

Fundusze unijne w ochronie środowiska. Podsekretarz Stanu Fundusze unijne w ochronie środowiska dotychczasowe Januszdoświadczenia Mikuła Podsekretarz Stanu Wieliczka, 1 grudnia 2008 Finansowanie polityki spójności Instrument pomocy przedakcesyjnej ISPA (2000

Bardziej szczegółowo

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO. Ilona Ligocka Departament Funduszy Europejskich. 4 marca 2013 r.

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO. Ilona Ligocka Departament Funduszy Europejskich. 4 marca 2013 r. Ilona Ligocka Departament Funduszy Europejskich Perspektywa 2007-2013 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Działanie 2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 1 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Możliwości finansowania inwestycji w zakresie budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych w Polsce dr inż. Stanisław Garlicki

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Działania priorytetowe w dziedzinie ochrony środowiska

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Działania priorytetowe w dziedzinie ochrony środowiska Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Działania priorytetowe w dziedzinie ochrony środowiska Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 1 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Posiedzenie Konwentu Burmistrzów i Wójtów Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w dniu 4 października 2013 roku

Posiedzenie Konwentu Burmistrzów i Wójtów Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w dniu 4 października 2013 roku Wsparcie przedsięwzięć z zakresu gospodarki wodno-kanalizacyjnej oraz gospodarki odpadami w Projekcie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Posiedzenie Konwentu Burmistrzów

Bardziej szczegółowo

Przygotowania do nowej perspektywy w zakresie finansowania projektów środowiskowych RPO WZ.

Przygotowania do nowej perspektywy w zakresie finansowania projektów środowiskowych RPO WZ. Przygotowania do nowej perspektywy 2014-2020 w zakresie finansowania projektów środowiskowych RPO WZ Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 RPO WZ 2014 2020 to jedna z

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji w gospodarce odpadami na poziomie regionalnym

Finansowanie inwestycji w gospodarce odpadami na poziomie regionalnym Finansowanie inwestycji w gospodarce odpadami na poziomie regionalnym Hanna Grunt Prezes Zarządu WFOŚiGW 1 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest instytucją, powołaną na mocy ustawy

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania zadań inwestycyjnych z zakresu gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi

Możliwości finansowania zadań inwestycyjnych z zakresu gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi Możliwości finansowania zadań inwestycyjnych z zakresu gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi System finansowania ochrony środowiska w Polsce 50% 20% 40% 70% 10% 10% Nadwyżka 35% 100% 65% 2 Działalność

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie zadań ze środków WFOŚiGW w Katowicach. Katowice, 23 listopada 2015 roku

Dofinansowanie zadań ze środków WFOŚiGW w Katowicach. Katowice, 23 listopada 2015 roku Dofinansowanie zadań ze środków WFOŚiGW w Katowicach Katowice, 23 listopada 2015 roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach działa od 1993 roku jako instrument regionalnej

Bardziej szczegółowo

Finansowanie projektów z zakresu gospodarki odpadami. Helena Okuniewska

Finansowanie projektów z zakresu gospodarki odpadami. Helena Okuniewska Finansowanie projektów z zakresu gospodarki odpadami Helena Okuniewska 1. Środki zagraniczne 2. Środki krajowe Źródła finansowania Warunkowość ex-ante Promowanie zrównoważonych gospodarczo i środowiskowo

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis środowiskowych osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Szczegółowy opis środowiskowych osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Szczegółowy opis środowiskowych osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Agnieszka Bolesta Podsekretarz Stanu Ministerstwo Środowiska Warszawa, 25 lipca 2007 r. Oś priorytetowa

Bardziej szczegółowo

Możliwości wsparcia finansowego inwestycji odpadowych przez WFOSiGW w Rzeszowie 3 lipca 2014 roku

Możliwości wsparcia finansowego inwestycji odpadowych przez WFOSiGW w Rzeszowie 3 lipca 2014 roku Możliwości wsparcia finansowego inwestycji odpadowych przez WFOSiGW w Rzeszowie 3 lipca 2014 roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie W rozumieniu ustawy o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

NOWA PERSPEKTYWA FINANSOWA

NOWA PERSPEKTYWA FINANSOWA NOWA PERSPEKTYWA FINANSOWA PO IiŚ 2014-2020 stan prac Joanna Miniewicz WFOŚiGW w Gdańsku Fundusze polityki spójności 2014-2020 Infrastruktura i Środowisko 27 513,90 Inteligentny Rozwój 8 614,10 Wiedza,

Bardziej szczegółowo

Informacja o Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko dla uczestników konkursu fotograficznego Przyroda bogata w kolory

Informacja o Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko dla uczestników konkursu fotograficznego Przyroda bogata w kolory UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Informacja o Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko dla uczestników konkursu fotograficznego Przyroda bogata w kolory Rozwinięta infrastruktura i dobry stan

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Urząd d Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - Ostrowiec Świętokrzyski,

Bardziej szczegółowo

Podział środków na ochronę środowiska w ramach POIiŚ

Podział środków na ochronę środowiska w ramach POIiŚ Podział środków na ochronę środowiska w ramach POIiŚ 11% 4% 2% Gospodarka wodno-ściekowa -58% 2 784 mln euro Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi - 25% 1 216 mln euro 25% 58% Zarządzanie zasobami

Bardziej szczegółowo

Terminy naborów wniosków o dofinansowanie w ramach POIiŚ stan na 30 listopada 2008 r.

Terminy naborów wniosków o dofinansowanie w ramach POIiŚ stan na 30 listopada 2008 r. UNIA EUROPEJSKA Terminy naborów wniosków o dofinansowanie w ramach POIiŚ stan na 30 listopada 2008 r. Działanie 1 (kolejnego) P I Gospodarka wodno - ściekowa 18 marca 2008 r.* 21 kwietnia 2008 r.** strony

Bardziej szczegółowo

Tematyczna giełda współpracy: Ochrona środowiska na polsko-saksońskim pograniczu. www.sn-pl.eu

Tematyczna giełda współpracy: Ochrona środowiska na polsko-saksońskim pograniczu. www.sn-pl.eu Tematyczna giełda współpracy: Ochrona środowiska na polsko-saksońskim pograniczu www.sn-pl.eu Cele główne Ochrona i poprawa stanu środowiska, w tym: Poprawa ochrony przeciwpowodziowej Stworzenie ukierunkowanej

Bardziej szczegółowo

Funduszu EFRR 176 560 369,00. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego

Funduszu EFRR 176 560 369,00. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 1161/2016 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 3 lutego 2016 roku pn. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Działanie 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa 1. Numer i nazwa osi

Bardziej szczegółowo

V KONFERENCJA DBAJĄC O ZIELONĄ PRZYSZŁOŚĆ

V KONFERENCJA DBAJĄC O ZIELONĄ PRZYSZŁOŚĆ Podsumowanie Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 ze szczególnym uwzględnieniem zadań w ramach Osi Priorytetowej 7 Infrastruktura ochrony środowiska V KONFERENCJA DBAJĄC O

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny woj. kujawsko-pomorskie. Planowane konkursy - rok 2011

Regionalny Program Operacyjny woj. kujawsko-pomorskie. Planowane konkursy - rok 2011 Regionalny Program Operacyjny woj. kujawsko-pomorskie Ostatnia aktualizacja info na stronie www Szczegółowe informacje odnośnie działań w ramach RPO WP uszczegółowienie. (http://mojregion.eu/regionalny-programoperacyjny-wojewodztwa-kujawsko-pomorskiego/wazne-dokumenty/dokumenty-programowe/szczegolowy-opis-osi-prioryt.html)

Bardziej szczegółowo

ŚRODOWISKO I BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGICZNE

ŚRODOWISKO I BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGICZNE UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO NA LATA 2007-2013 ŚRODOWISKO I BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGICZNE Publikacja współfinansowana

Bardziej szczegółowo

Instrument finansowy LIFE+ na rzecz innowacji w ochronie środowisku. Radosław Domagała Wydział ds. projektów UE NFOŚiGW

Instrument finansowy LIFE+ na rzecz innowacji w ochronie środowisku. Radosław Domagała Wydział ds. projektów UE NFOŚiGW Instrument finansowy LIFE+ na rzecz innowacji w ochronie środowisku Radosław Domagała Wydział ds. projektów UE NFOŚiGW Początki programu LIFE Jednolity Akt Europejski (1986) + V Program Działań na Rzecz

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata (RPO WiM )

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata (RPO WiM ) Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. (RPO WiM 2014-2020) Możliwości finansowania projektów w zakresie dziedzictwa kulturowego i naturalnego Toruń, 17 marca

Bardziej szczegółowo

Oferta programowa 2015-2020

Oferta programowa 2015-2020 Z a i n w e s t u j m y r a z e m w ś r o d o w i s k o Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Oferta programowa 2015-2020 Krystian Szczepański Zastępca Prezesa Zarządu OCHRONA WÓD Gospodarka

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII. 03 czerwca 2008 r

MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII. 03 czerwca 2008 r Możliwości finansowania dla MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII 03 czerwca 2008 r OLGA WARZECHA CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII AGH Dział Obsługi Funduszy Strukturalnych tel. 12 617 31 59 warzecha@agh.edu.pl

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA ODPADAMI. Dr Ewa Mańkowska Zastępca Prezesa

GOSPODARKA ODPADAMI. Dr Ewa Mańkowska Zastępca Prezesa GOSPODARKA ODPADAMI Dr Ewa Mańkowska Zastępca Prezesa WFOŚiGW we Wrocławiu Zasady gospodarowania odpadami Projektowane zmiany prawne w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Badanie poziomu

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Fundusz jako instytucja finansująca rozbrajanie bomb ekologicznych Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach został utworzony w czerwcu 1993 roku jako instrument regionalnej

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania inwestycji w gospodarce odpadami ze środków Unii Europejskiej

Możliwości finansowania inwestycji w gospodarce odpadami ze środków Unii Europejskiej Możliwości finansowania inwestycji w gospodarce odpadami ze środków Unii Europejskiej Aleksandra Malarz Z-ca Dyrektora Departament Integracji Europejskiej Ministerstwo Środowiska Katowice, 23 marca 2004

Bardziej szczegółowo

i V priorytetu PO IiŚ

i V priorytetu PO IiŚ Rola NFOŚiGW we wdrażaniu LIFE+ i V priorytetu PO IiŚ w Polsce Andrzej Muter Kierownik Wydziału ds. V osi PO IiŚ i LIFE+ NFOŚiGW Struktura prezentacji LIFE+ Informacje ogólne Komponenty tematyczne LIFE+

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W OLSZTYNIE

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W OLSZTYNIE I GOSPODARKI WODNEJ W OLSZTYNIE Możliwości finansowania inwestycji w biomasę DZIAŁALNOŚĆ WFOŚIGW PRZYCHODY Przychody statutowe WF - ogółem Przychody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska WYDATKI

Bardziej szczegółowo

Rozwój j MŚP P a ochrona środowiska na Warmii i Mazurach

Rozwój j MŚP P a ochrona środowiska na Warmii i Mazurach Rozwój j MŚP P a ochrona środowiska na Warmii i Mazurach Bożena Cebulska Prezes Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie 1 Warszawa, dn. 18.04.2010 2 PLAN WYSTĄPIENIA MŚP W WARMIŃSKO-MAZURSKIM

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2007-2013

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2007-2013 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2007-2013 REGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNE W latach 2007-2013 w ramach Narodowej Strategii Spójności (Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia)

Bardziej szczegółowo

i Środowisko Priorytet IV

i Środowisko Priorytet IV Priorytet IV Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska Marzena Słupeczańska Dyrektor Departamentu Przedsięwzięć Strukturalnych NFOŚiGW ŁĄCZNA ALOKACJA ŚRODKÓW Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020. 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki

Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020. 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki 476,46 mln euro (ok. 1,95 mld PLN ) z EFRR na rozwój gospodarczy regionu

Bardziej szczegółowo

Na p Na ocząt ą e t k

Na p Na ocząt ą e t k Program Ochrony Jezior Polski Północnej prezentacja nowego programu Krzysztof Mączkowski Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu Na początek Woda jest jednym z komponentów

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie zadań realizowanych w komponencie. (2014 r.) OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI I GOSPODARKA ODPADAMI. ISO 9001:2009 WFOŚiGW w Zielonej Górze

Dofinansowanie zadań realizowanych w komponencie. (2014 r.) OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI I GOSPODARKA ODPADAMI. ISO 9001:2009 WFOŚiGW w Zielonej Górze ISO 9001:2009 Dofinansowanie zadań realizowanych w komponencie OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI I GOSPODARKA ODPADAMI (2014 r.) Zielona Góra, marzec 2014 r. Podstawy udzielania pomocy O dofinansowanie ze środków

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH ZWALCZANIE GATUNKÓW INWAZYJNYCH. 14 października 2015 r.

FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH ZWALCZANIE GATUNKÓW INWAZYJNYCH. 14 października 2015 r. FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU ZWALCZANIE GATUNKÓW INWAZYJNYCH 14 października 2015 r. Finansowanie projektów Możliwe finansowanie ze środków unijnych w ramach: Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Polska Republika Słowacka 2007 2013 Znaczenie dla regionów doświadczenia Małopolski Kraków, 22 kwietnia 2008 r. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Cele współpracy transgranicznej (Europejska

Bardziej szczegółowo

Wyniki aktualizacji list projektów indywidualnych

Wyniki aktualizacji list projektów indywidualnych Wyniki aktualizacji list projektów indywidualnych Informacja prasowa, 28 lutego 2011 r. Zakończyła się kolejna aktualizacja list projektów indywidualnych. To najważniejsze inwestycje, które w najbliższych

Bardziej szczegółowo

Unijne środki pomocowe na inwestycje z zakresu gospodarki odpadami 1

Unijne środki pomocowe na inwestycje z zakresu gospodarki odpadami 1 Piotr Pawelec Podkarpacka Agencja Energetyczna Sp. z o.o. Unijne środki pomocowe na inwestycje z zakresu gospodarki odpadami 1 Gospodarka odpadami przez ostatnie lata nabiera coraz istotniejszego znaczenia.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH I AKTUALIZACJI LISTY PROJEKTÓW INDYWIDUALNYCH DLA (AKTUALIZACJA LUTY 2015 R.)

SPRAWOZDANIE Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH I AKTUALIZACJI LISTY PROJEKTÓW INDYWIDUALNYCH DLA (AKTUALIZACJA LUTY 2015 R.) SPRAWOZDANIE Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH I AKTUALIZACJI LISTY INDYWIDUALNYCH DLA PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO (AKTUALIZACJA LUTY 2015 R.) Podstawa prawna i rozpoczęcie aktualizacji listy

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE STRUKTURALNE NA LATA 2007-2013

FUNDUSZE STRUKTURALNE NA LATA 2007-2013 FUNDUSZE STRUKTURALNE NA LATA 2007-2013 Prezentacja programów unijnych NEXUS Consultants Sp. z o.o. ul. Waszyngtona 34/36, 81-342 Gdynia tel.: (+4858) 66 18 300, 66 18 289, 66 18 515 fax (+4858) 621 78

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania inwestycji w obszarze gospodarki wodno-ściekowej

Możliwości finansowania inwestycji w obszarze gospodarki wodno-ściekowej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Możliwości finansowania inwestycji w obszarze gospodarki wodno-ściekowej Katarzyna Paprocka Doradca Departament Ochrony i Gospodarowania Wodami Warszawa,

Bardziej szczegółowo

ENERGIA W PROGRAMACH OPERACYJNYCH 2007-2013

ENERGIA W PROGRAMACH OPERACYJNYCH 2007-2013 ENERGIA W PROGRAMACH OPERACYJNYCH 2007-2013 Jacek Woźniak Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej UMWM Kraków, 15 maja 2008 r. 2 Programy operacyjne Realizacja wspieranego projektu Poprawa efektywności

Bardziej szczegółowo

L I S T A PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH DO DOFINANSOWANIA PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH w 2016 ROKU

L I S T A PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH DO DOFINANSOWANIA PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH w 2016 ROKU Załącznik do uchwały Nr 14/15 Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Kielcach z dnia 29 czerwca 2015 r. L I S T A PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH DO DOFINANSOWANIA PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu :: III Konferencja o Jeziorach :: Wolsztyn :: 12 września 2013r. :: Finansowanie gospodarki wodno-ściekowej i gospodarki wodnej w Wielkopolsce Dotychczasowe działania i nowe inicjatywy WFOŚiGW w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy Wspólnotowe

Inicjatywy Wspólnotowe Inicjatywy Wspólnotowe INTERREG III Podstawowe informacje i dokumenty AUTOR: DOMINIKA RARÓG-OŚLIŹLOK 1.06.2004 Opracowano na podstawie informacji z Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach, MGPiPS oraz stron

Bardziej szczegółowo

Polityka spójności 2007-2013

Polityka spójności 2007-2013 Regionalne Programy Operacyjne jako źródło finansowania centrów nauki i wystaw interaktywnych Agnieszka Dawydzik Departament Koordynacji Programów Regionalnych Konferencja INTERAKCJA-INTEGRACJA INTEGRACJA

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008 Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO ElŜbieta Bieńkowska Minister Rozwoju Regionalnego Fundusze strukturalne jako instrument wsparcia rozwoju gospodarczego Opolszczyzny Opole,

Bardziej szczegółowo

12.08.2014, Łódź. Szkolenie z zakresu krajowych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020

12.08.2014, Łódź. Szkolenie z zakresu krajowych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020 12.08.2014, Łódź Szkolenie z zakresu krajowych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 12.08.2014, Łódź PLAN PREZENTACJI 1. Opis Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE STRUKTURALNE NA LATA 2007-2013 ŹRÓDŁEM DOFINANSOWANIA SAMORZĄDÓW I ICH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

FUNDUSZE STRUKTURALNE NA LATA 2007-2013 ŹRÓDŁEM DOFINANSOWANIA SAMORZĄDÓW I ICH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH FUNDUSZE STRUKTURALNE NA LATA 2007-2013 ŹRÓDŁEM DOFINANSOWANIA SAMORZĄDÓW I ICH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH FUNDUSZE STRUKTURALNE NA LATA 2007-2013 ŹRÓDŁEM DOFINANSOWANIA SAMORZĄDÓW I ICH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Pozyskiwanie środków finansowych na zadania określone w założeniach energetycznych. Łukasz Polakowski

Pozyskiwanie środków finansowych na zadania określone w założeniach energetycznych. Łukasz Polakowski Pozyskiwanie środków finansowych na zadania określone w założeniach energetycznych Łukasz Polakowski Narodowa Strategia Spójności (NSS) (nazwa urzędowa: Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia) to dokument

Bardziej szczegółowo

INTERREG IVC CELE I PRIORYTETY

INTERREG IVC CELE I PRIORYTETY INTERREG IVC CELE I PRIORYTETY Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Polityki Regionalnej W prezentacji przedstawione zostaną: Cele programu Interreg IVC Priorytety programu Typy działań

Bardziej szczegółowo

Finansowanie ochrony środowiska oraz OZE w perspektywie finansowej 2014-2020

Finansowanie ochrony środowiska oraz OZE w perspektywie finansowej 2014-2020 Z a i n w e s t u j m y r a z e m w ś r o d o w i s k o Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Finansowanie ochrony środowiska oraz OZE w perspektywie finansowej 2014-2020 Krystian Szczepański

Bardziej szczegółowo

LISTA PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH PLANOWANYCH DO DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA IGOSPODARKI WODNEJ W KATOWICACH

LISTA PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH PLANOWANYCH DO DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA IGOSPODARKI WODNEJ W KATOWICACH PLANOWANYCH DO DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA IGOSPODARKI WODNEJ W KATOWICACH NA 2015 ROK I. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach,

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIELANIA POMOCY FINANSOWEJ ZE ŚRODKÓW WFOŚiGW W RZESZOWIE. XXIII PKST Solina, 18-19 czerwca 2015r.

ZASADY UDZIELANIA POMOCY FINANSOWEJ ZE ŚRODKÓW WFOŚiGW W RZESZOWIE. XXIII PKST Solina, 18-19 czerwca 2015r. ZASADY UDZIELANIA POMOCY FINANSOWEJ ZE ŚRODKÓW WFOŚiGW W RZESZOWIE XXIII PKST Solina, 18-19 czerwca 2015r. DZIAŁALNOŚĆ FUNDUSZU Działalność Funduszu polega na finansowaniu zadań ochrony środowiska i gospodarki

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014 2020

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014 2020 WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014 2020 Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny (WRPO) na lata 2014-2020 został zatwierdzony 17 grudnia 2014 roku przez Komisję Europejską. Był to

Bardziej szczegółowo

Wstępny projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020. Lublin, 26.06.2013 r.

Wstępny projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020. Lublin, 26.06.2013 r. Wstępny projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020 Lublin, 26.06.2013 r. Logika procesu programowania RPO WL na lata 2014-2020 Główne założenia wydatkowania środków

Bardziej szczegółowo

Gospodarka odpadami dofinansowanie ze środków krajowych i unijnych

Gospodarka odpadami dofinansowanie ze środków krajowych i unijnych Gospodarka odpadami dofinansowanie ze środków krajowych i unijnych Fundacja Euro Most ul. Wiertnicza 138, 02-952 Warszawa tel./fax: (22) 827 27 30, (22) 828 06 20 tel. kom. : 501 712 020 e-mail: biuro@euro-most.eu,

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Adam Hamryszczak Dyrektor Departamentu Zarządzania RPO Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego 1 Podział alokacji w ramach

Bardziej szczegółowo

INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO PRIORYTET DZIAŁANIE KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI GDZIE SZUKAĆ INFORMACJI

INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO PRIORYTET DZIAŁANIE KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI GDZIE SZUKAĆ INFORMACJI Priorytet I Gospodarka wodno - ściekowa Priorytet II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi Działanie 1.1 Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys.rlm Działanie 2.1 Kompleksowe

Bardziej szczegółowo

Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Warszawa, 20 marca 2015 r.

Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Warszawa, 20 marca 2015 r. Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Warszawa, 20 marca 2015 r. UMOWA PARTNERSTWA Dokument określający strategię interwencji funduszy europejskich

Bardziej szczegółowo

Skutecznie korzystamy z obecności naszego kraju w Unii Europejskiej. Stawiamy na rozwój regionów i lepszą jakość życia.

Skutecznie korzystamy z obecności naszego kraju w Unii Europejskiej. Stawiamy na rozwój regionów i lepszą jakość życia. Możliwości finansowania projektów budowlanych w Polsce ze środków UE w świetle nowej perspektywy finansowania 2014-2020 Warszawa, 24 września 2013 r. 1 Dotychczasowe doświadczenia Skutecznie korzystamy

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1: przykłady projektów 1 INTERREG IVC

Załącznik 1: przykłady projektów 1 INTERREG IVC Załącznik 1: przykłady projektów 1 INTERREG IVC 1 Fragment z Punktu 5 Programu Operacyjnego INTERREG IVC Przykłady projektów w ramach 1 Priorytetu Innowacje oraz gospodarka oparta na wiedzy Innowacyjność

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie podstawowe w sprawie Wspólnej Polityki Rybackiej po raz pierwszy zostaje włąw

Rozporządzenie podstawowe w sprawie Wspólnej Polityki Rybackiej po raz pierwszy zostaje włąw 1 Przyszła a polityka rybacka na lata 2014-2020 2020 będzie b realizowana między innymi w oparciu o trzy podstawowe dokumenty: Rozporządzenie podstawowe w sprawie Wspólnej Polityki Rybackiej po raz pierwszy

Bardziej szczegółowo

Finansowanie planów gospodarki niskoemisyjnej w gminach

Finansowanie planów gospodarki niskoemisyjnej w gminach Finansowanie planów gospodarki niskoemisyjnej w gminach IX oś priorytetowa POIiŚ, Działanie 9.3 ANNA PEKAR Zastępca Dyrektora Departamentu Ochrony Klimatu NFOŚiGW Poznań, 17 września 2013 r. 2 Plan prezentacji

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego dr Stanisław Sorys Wicemarszałek Województwa Małopolskiego 1_GOSPODARKA WIEDZY 2_CYFROWA MAŁOPOLSKA 3_PRZEDSIĘBIORCZA

Bardziej szczegółowo

Pozyskiwanie środków UE Procedury i wymagania Regionalne Programy Operacyjne Infrastruktura i Środowisko Regionalne Programy Operacyjne wdrażane na poziomie każdego z 16 województw monofunduszowe: finansowane

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy Międzyregionalnej (INTERREG IV C) wspierający inicjatywę Komisji Europejskiej Regiony na rzecz zmian gospodarczych

Program Współpracy Międzyregionalnej (INTERREG IV C) wspierający inicjatywę Komisji Europejskiej Regiony na rzecz zmian gospodarczych Program Współpracy Międzyregionalnej (INTERREG IV C) wspierający inicjatywę Komisji Europejskiej Regiony na rzecz zmian gospodarczych Komisja Europejska zatwierdziła Program Operacyjny Współpracy Międzyregionalnej

Bardziej szczegółowo

Polityka innowacyjna Województwa Mazowieckiego

Polityka innowacyjna Województwa Mazowieckiego Polityka innowacyjna Województwa Mazowieckiego Konferencja Innowacje w przemyśle a zmiany klimatu Warszawa, dn. 28 maja 2009 r. 1 Warszawa, dn.28 maja 2009 r. Plan prezentacji: Regionalna Strategia Innowacji

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Systemy i mechanizmy wsparcia efektywności energetycznej Małgorzata Kijowska Departament Ochrony Klimatu Warszawa, dnia 29 września 2011 r. Plan

Bardziej szczegółowo

Fundusze strukturalne dla nauki i infrastruktury szkolnictwa wyższego

Fundusze strukturalne dla nauki i infrastruktury szkolnictwa wyższego Unia Europejska Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Fundusze strukturalne dla nauki i infrastruktury szkolnictwa wyższego Departament Funduszy Europejskich Warszawa,

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Cel główny WRPO 2014+ POPRAWA KONKURENCYJNOŚCI I SPÓJNOŚCI WOJEWÓDZTWA Alokacja

Bardziej szczegółowo

Programy priorytetowe NFOŚiGW w 2011 roku dotyczące ochrony ziemi gospodarki odpadami

Programy priorytetowe NFOŚiGW w 2011 roku dotyczące ochrony ziemi gospodarki odpadami Programy priorytetowe NFOŚiGW w 2011 roku dotyczące ochrony ziemi gospodarki odpadami Jerzy Swatoń Dyrektor Departamentu Ochrony Ziemi Katowice, 11 lutego 2011 r. Dofinansowanie zadań z obszaru ochrona

Bardziej szczegółowo

Założenia do nowej perspektywy finansowej UE 2014-2020 (Dyskusja)

Założenia do nowej perspektywy finansowej UE 2014-2020 (Dyskusja) Założenia do nowej perspektywy finansowej UE 2014-2020 (Dyskusja) Warszawa, 27.02.2013r. Plan prezentacji Przedstawienie założeń do programów operacyjnych Generalne kierunki dofinansowania Propozycje NFOŚiGW

Bardziej szczegółowo

Rewolucja odpadowa Wejście w życie nowej Ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, uchwalonej 1 lipca 2011, bez żadnej przesady nazywa się powszechnie rewolucją odpadową. Główny ciężar wdrożenia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH I AKTUALIZACJI LISTY PROJEKTÓW INDYWIDUALNYCH DLA (AKTUALIZACJA WRZESIEŃ 2015 R.)

SPRAWOZDANIE Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH I AKTUALIZACJI LISTY PROJEKTÓW INDYWIDUALNYCH DLA (AKTUALIZACJA WRZESIEŃ 2015 R.) SPRAWOZDANIE Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH I AKTUALIZACJI LISTY INDYWIDUALNYCH DLA PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO (AKTUALIZACJA WRZESIEŃ 2015 R.) Podstawa prawna i rozpoczęcie aktualizacji

Bardziej szczegółowo

Finansowanie zadań w zakresie. gospodarki odpadami w ramach. programów WFOŚiGW. w Warszawie na 2014 rok

Finansowanie zadań w zakresie. gospodarki odpadami w ramach. programów WFOŚiGW. w Warszawie na 2014 rok Finansowanie zadań w zakresie gospodarki odpadami w ramach programów WFOŚiGW w Warszawie na 2014 rok Konferencja: Efekty wdrażania nowego modelu gospodarowania odpadami komunalnymi Płońsk 27-28 maj 2014r.

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013

Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 1 POWT Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 CEL PROGRAMU 2 POWT Republika Czeska - Rzeczpospolita

Bardziej szczegółowo

Ogółem EFRR ,00. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego

Ogółem EFRR ,00. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego 1. Numer i nazwa osi priorytetowej 4. Dziedzictwo naturalne i kulturowe 2. Cele szczegółowe osi priorytetowej Zwiększona skuteczność przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz w usuwaniu skutków katastrof.

Bardziej szczegółowo

X. Źródła finansowania Programu ochrony środowiska

X. Źródła finansowania Programu ochrony środowiska X. Źródła finansowania Programu ochrony środowiska Realizacja większości zadań ujętych w Programie wymaga nakładów finansowych. Orientacyjne koszty ich wykonania przedstawione zostały w Tabeli 11, dotyczącej

Bardziej szczegółowo

Regionalny System Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Polsce Warszawa, dnia 2 lipca 2012 r. www.wfosigw.pl

Regionalny System Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Polsce Warszawa, dnia 2 lipca 2012 r. www.wfosigw.pl Finansowanie inwestycji w gospodarce odpadami na poziomie regionalnym i inżynieria finansowania wybranych przedsięwzięć ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEH - MAPA DOTACJI

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEH - MAPA DOTACJI PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEH - MAPA DOTACJI Finansowanie działań ujętych w PGN PROGRAMY PO Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 RPO woj. lubelskiego na lata 2014-2020 PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA

Bardziej szczegółowo

Programy NFOŚiGW z obszaru gospodarki odpadami

Programy NFOŚiGW z obszaru gospodarki odpadami Programy NFOŚiGW z obszaru gospodarki odpadami Warszawa, 26 września 2011 roku. Dofinansowanie zadań z obszaru ochrona ziemi w latach 2007-2011 Kwota zawartych i uruchomionych umów o dofinansowanie Ogólna

Bardziej szczegółowo

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO. 5 kwietnia 2013 r.

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO. 5 kwietnia 2013 r. 5 kwietnia 2013 r. dla sektora środowiska w PO 2014-2020 Priorytet Działanie I. Efektywne wykorzystanie i ochrona zasobów naturalnych 1.1 Ochrona wód Bałtyku i zapobieganie eutrofizacji 1.2 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Możliwość wsparcia ze środków zewnętrznych (w tym unijnych) inwestycji z obszaru efektywności energetycznej

Możliwość wsparcia ze środków zewnętrznych (w tym unijnych) inwestycji z obszaru efektywności energetycznej Możliwość wsparcia ze środków zewnętrznych (w tym unijnych) inwestycji z obszaru efektywności energetycznej ALEKSANDRA MALARZ DYREKTOR DEPARTAMENTU FUNDUSZY EUROPEJSKICH W MINISTERSTWIE ŚRODOWISKA Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Projekty z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi realizowane ze środków Unii Europejskiej. Okres 2007-2013, woj. pomorskie. Gdańsk, 16.10.2012 r.

Projekty z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi realizowane ze środków Unii Europejskiej. Okres 2007-2013, woj. pomorskie. Gdańsk, 16.10.2012 r. Projekty z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi realizowane ze środków Unii Europejskiej. Okres 2007-2013, woj. pomorskie Gdańsk, 16.10.2012 r. Źródła finansowania inwestycji Lp. Program Kwota dofinansowania

Bardziej szczegółowo

Szanse na sfinansowanie inwestycji z dotacji UE 2014-2020. Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych

Szanse na sfinansowanie inwestycji z dotacji UE 2014-2020. Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych Szanse na sfinansowanie inwestycji z dotacji UE 2014-2020 Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych Katowice, 24.03.2015 Fundusze Europejskie 2014-2020 innowacje przedsiębiorczośd

Bardziej szczegółowo

Gospodarka niskoemisyjna wsparcie w ramach w ramach PO IiŚ 2014-2020

Gospodarka niskoemisyjna wsparcie w ramach w ramach PO IiŚ 2014-2020 Gospodarka niskoemisyjna wsparcie w ramach w ramach PO IiŚ 2014-2020 Konferencja: Gospodarka jutra Energia Rozwój Środowisko Wrocław, 20 stycznia 2016 r. Plan prezentacji 1. Organizacja 2. Obszary interwencji

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla województwa podkarpackiego w latach 2007-2015

Fundusze unijne dla województwa podkarpackiego w latach 2007-2015 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO www.mrr.gov.pl tel. 022 461 31 45 media@mrr.gov.pl faks 022 461 33 10 Fundusze unijne dla województwa podkarpackiego w latach 2007-2015 W latach 2007-2015 do województwa

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE DLA PRZEDSIĘBIORSTW W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI PRZEMYSŁOWYMI I NIEBEZPIECZNYMI

WSPARCIE DLA PRZEDSIĘBIORSTW W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI PRZEMYSŁOWYMI I NIEBEZPIECZNYMI WSPARCIE DLA PRZEDSIĘBIORSTW W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI PRZEMYSŁOWYMI I NIEBEZPIECZNYMI Renata Kot EuroDotacje Consulting e-mail: biuro@eurodotacja.com Fundusze strukturalne Fundusze Strukturalne Europejski

Bardziej szczegółowo