STERN KREDYT STERN WEBER POLSKA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STERN KREDYT STERN WEBER POLSKA"

Transkrypt

1 STERN KREDYT STERN WEBER POLSKA KATALOG PRODUKTÓW WRZESIE 2013

2 SPIS TREÂCI WRZESIE 2013 Stern Weber Polska - informacja o firmie 2 Cefla Dental Group - informacja o firmie 4 Zespół Stern Weber Polska 6 Stern Serwis 8 Uwagi ogólne dotyczàce oferty unitów i za o enia techniczne 10 Stern Kredyt 12 Unity Stern Weber 14 Oferta Wrzesieƒ 2013 Stern Weber 14 Stern Weber S Stern Weber S Stern Weber S220 TR HYBRID 20 Stern Weber S220 TR 22 Stern Weber S320 TR 24 Stern Weber S280 TRC 26 Unity Stern Weber wyposa enie 28 Opcje wyposa enia 35 Unity Anthos 36 Oferta Wrzesieƒ 2013 Anthos 36 Anthos A3+ 38 Anthos A5 40 Anthos A6+ 42 Anthos A7+ 44 Anthos A9 46 Anthos R7 48 Unity Anthos wyposa enie 51 Opcje wyposa enia 55 Unity Castellini 56 Oferta Wrzesieƒ 2013 Castellini 56 Castellini Duo Plus 58 Castellini Puma Eli 60 Castellini Skema 5 62 Castellini Skema 6 64 Unity Castellini wyposa enie 66 Opcje wyposa enia 69 Pro-Tip koƒcówki jednorazowe 70 Cattani, Dürr Dental, Ekom pompy ssàce i kompresory 71 W&H 72 EMS 73 Stern Weber autoklaw i zgrzewarka 74 Mielwashing myjnie i dezynfektory 76 Miele Professional myjnie i dezynfektory 77 Radiologia MyRay 78 Oferta Wrzesieƒ 2013 radiologia 78 Aparat RTG RXDC Hypersphere 80 Aparat RTG RXDC ExTend 82 Radiografia cyfrowa X POD 84 Radiografia cyfrowa ZEN X 86 Pantomograf cyfrowy Hyperion X7 88 Pantomograf cyfrowy Hyperion X9/NewTom GiANO 92 Kamera wewnàtrzustna CU-2 99 Lampa polimeryzacyjna T-LED 99 Radiologia NewTom 100 Technologia Cone Beam 3D i SafeBeam 100 NewTom VGi 104 NewTom 5G 106 Zeiss mikroskopy i lupy 108 Support krzesełka i siodła dentystyczne 118 D-Tec systemy oêwietleniowe 122 STERN WEBER POLSKA 1

3 STERN WE BER POL SKA jest przed sta wi cie lem w Pol sce fir my Ce fla Den tal Gro up, pro du cen ta uni tów Stern We ber, An thos i Castellini oraz sprz tu ra dio lo gicz ne go My Ray i NewTom QR. Stern Weber Polska to specjalistyczna firma, dla której priorytetem jest satysfakcja klienta. Wszystkie nasze dzia ania (negocjacje z dostawcami sprz tu, minimalizowanie kosztu spedycji) sà ukierunkowane na obni enie ceny dla odbiorcy finalnego przy zachowaniu najwy szej jakoêci sprz tu i obs ugi. Zapewniamy kompleksowà, profesjonalnà obs ug : - pomagamy w wyborze optymalnego wyposa enia unitu kierujàc si zasadà minimalizacji wydatków Lekarza (unit Stern Weber mo na doposa yç w ka dym momencie); - nadzór w przygotowaniu gabinetu do monta u (wizje lokalne, spotkania z wykonawcami), co gwarantuje Lekarzowi ergonomiczne umiejscowienie unitu i optymalne doprowadzenie mediów; - specjalny program fi nan so wa nia za ku pu Stern Kre dyt (rów nie sprz tu nie me dycz ne go, w ra mach wspó pra cy z Sie mens Fi nan ce) to mi ni mum for mal no Êci i ni skie kosz ty (in fo ); - fachowy monta dokonany przez serwis przeszkolony w fabryce producenta; - bezpieczeƒstwo u ytkowania gwarantuje regularnie szkolony serwis centralny i ponad 50 punktów serwisu lokalnego oraz magazyn cz Êci zamiennych (natychmiastowa 100% dost pnoêç cz Êci do sprzedawanych unitów); profesjonalne wsparcie techniczne dla u ytkowników i serwisu lokalnego: pon.-pt. w godzinach 9-19, tel Prowadzimy pro gram lo jal no Êcio wy, któ ry umo li wia Klien tom na szej fir my za kup do dat ko we go sprz tu sto ma to lo gicz ne go w ra dy kal nie ob ni o nych ce nach. Lista referencyjna obejmujàca ponad 4600 sprzedanych unitów jest naszà najlepszà rekomendacjà W LATACH PONAD 4600 STOMATOLOGÓW KUPIŁO UNIT W FIRMIE STERN WEBER POLSKA (do 23.08) RAZEM: 4633 sztuk STERN WE BER POL SKA wspó pra cu je z re no mo wa ny mi euro pejskimi do staw ca mi sprz tu sto ma to lo gicz ne go: SUP PORT (krze se ka den ty stycz ne), NSK (koƒ ców ki stoma to - logiczne), W&H (koƒ ców ki i au to kla wy), EMS (ska le ry i pia skar ki), DÜRR DENTAL (pom py ssa ka), EKOM (kom pre so ry), CAT TA NI (kom pre so ry i pompy ssaka), D -TEC (lam py ga bi ne to we), ZEISS (mikro skopy). ZADZWO! Skontaktujemy Ci z u ytkownikiem unitu Stern Weber w Twoim regionie w celu uzyskania opinii o sprz cie i współpracy z firmà STERN WEBER POLSKA w okresie gwa rancji i podczas obsługi pogwarancyjnej. PONAD 90% UNITÓW SPRZEDAJEMY Z REKOMENDACJI U YTKOWNIKÓW. 2 STERN WEBER POLSKA

4 JESTEÂMY DO PA STWA USŁUG! siedziba firmy Stern Weber Polska: ul. Kosmatki 26, Warszawa Trasa Siekierkowska ul. Kosmatki 26 ul. Kosmatki 26 Warszawa ul. S czkowa Most Siekierkowski Na zdj ciach reklamowych wszystkie unity wyglàdajà po dob - nie. Zapraszamy do naszego nowego salonu na pro fesjonalne prezentacje sprz tu, gdzie sta a ekspozycja 18 zestawów unitów pozwoli dostrzec ró nice! STERN WEBER POLSKA 3

5 HISTORIA FIRMY Stern We ber zo sta za o o ny w 1958 ro ku ja ko dzia den ty - stycz ny pre sti o wej szwaj car skiej fir my pro du ku jà cej do dziê ze - gar ki, uzna ne za jed ne z naj lep szych w Êwie cie. Wie dza na te mat wy ko ny wa nia tak pre cy zyj nych urzà dzeƒ zo sta a wy ko rzy sta na do kon stru owa nia no wo cze sne go sprz tu den ty stycz ne go. Przez la ta Stern We ber od gry wa wio dà cà ro l w tej wa nej dzie dzi nie. Ju w 1965 ro ku Stern We ber by jed nà z pierw szych w Êwie cie firm, któ re za in sta lo wa y mi kro sil nik elek trycz ny w uni - cie sto ma to lo gicz nym. Ko lej nym punk tem zwrot nym we wpro wa - dza niu in no wa cji do prak ty ki by o umiesz cze nie po raz pierw szy w Êwie cie wszyst kich in stru men tów na dwu cz Êcio wym wy wa - o nym ra mie niu przy mo co wa nym do uni tu. Wia ra fir my Stern We ber w cià g e do sko na le nie sprz tu i pro - wa dze nie nie ustan nych ba daƒ na uko wych, po zwo li y wpro wa - dziç wie le roz wià zaƒ kon struk cyj nych b dà cych dziê stan dar dem w bu do wie uni tu sto ma to lo gicz ne go. Fa bry ka Stern We ber w Imo li ko o Bo lo nii jest od bi ciem ten - den cji roz wo ju fir my. No wo cze sna ar chi tek tu ra bu dyn ków cha - rak te ry zu je si pro sty mi, czy sty mi li nia mi wy ra a jà cy mi har mo ni i wy wa e nie. Pod sta wo we kon cep cje sto jà ce za wszyst ki mi pro - duk ta mi fir my Stern We ber to: nie za wod noêç, funk cjo nal noêç, no wo cze sny wy glàd. W koƒ cu 1999 ro ku firma przy stà pi a do jed nej z naj wi k - szych w Eu ro pie gru py fi nan so wej CE FLA, sku pia jà cej pro du cen - tów sprz tu sto ma to lo gicz ne go. Firma Stern We ber zo sta a wy bra na przez gru p CE FLA spo Êród naj wi k szych eu ro pej skich pro du cen tów uni tów den ty stycz nych. O wy bo rze firmy Ster n We - be r za de cy do wa y ta kie ce chy jak: cià g y wzrost pro duk cji i sprze - da y, za cho wa nie swo jej in dy wi du al no Êci przez ca y okres ist nie nia a do dnia dzi siej sze go i, co naj wa niej sze, niepodwa al na naj wy sza ja koêç, zgod nie ze swy mi szwaj car ski mi ko - rze nia mi. Idàc za przy k a dem wie lu li de rów w ró nych dzie dzi - nach Êwia to wej pro duk cji, kon so li da cja wy si ków, szcze gól nie w dzia ach pro jek to wa nia, cer ty fi ka cji sprz tu, roz wo ju oraz za - mó wieƒ i wspó pra cy z ko ope ran ta mi, przy nie sie oszcz d no Êci, któ re za owo cu jà ob ni kà ce ny dla fi nal ne go na byw cy, przy sta le roz sze rza jà cym si asor ty men cie. CE FLA Dental Group skupia obecnie marki: Stern Weber, Anthos, Castellini, MyRay i NewTom QR. CEFLA gwa ran tu je do sta w cz Êci za mien nych przez dzie si ç lat od za prze sta nia pro duk cji da ne go mo de lu. Dy na micz ny roz wój fir my CE FLA Den tal Gro up po zwa la nam za ofe ro waç pe nà ga m uni tów sto ma to lo gicz nych i kom plek so - wà ofer t ra dio lo gii sto ma to lo gicz nej, któ re mo gà sta no wiç do - sko na e uzu pe nie nie Paƒ stwa prak ty ki. Fabryka Stern Weber w 1958 roku Nowoczesna fabryka unitów Stern Weber, Anthos i Castellini oraz sprz tu radiologicznego MyRay w miejscowoêci Imola pod Bolonià. 4 STERN WEBER POLSKA

6 CO DECYDUJE O BEZKONKURENCYJNEJ JAKOÂCI NASZYCH UNITÓW? wysoko wykwalifikowana kadra in ynierska wielokrotna kontrola jakoêci staranny dobór materiałów o najwy szej wytrzymałoêci STERN WEBER POLSKA 5

7 ZESPÓŁ STERN WEBER POLSKA mgr Krzysztof Bła , , , (fax) KSI GOWOÂå Iwona , , , (fax) mgr El bieta , , , (fax) OBSŁUGA KLIENTA I ADMINISTRACJA mgr Monika , , , (fax) Agnieszka , , , (fax) in. Joanna , , , (fax) SPRZEDA Tadeusz Michał STERN KREDYT mgr Artur , , , (fax) mgr Zbigniew Bła , , , (fax) 6 STERN WEBER POLSKA

8 WSPARCIE TECHNICZNE mgr in. Marek Kurzyƒski , , , (fax) in. Sławomir Ka uch , , , (fax) RADIOLOGIA in. Jacek , , , (fax) mgr in. Marcin , , , (fax) in. Mariusz Bo ek projekty osłon , , , (fax) CZ ÂCI ZAMIENNE Dariusz , , , (fax) mgr Andrzej , , , (fax) LOGISTYKA - TRANSPORT Roman Owczarczyk , , , (fax) Piotr , , , (fax) Adam R biê , , , (fax) Tomasz Karczmarczyk , , , (fax) STERN WEBER POLSKA 7

9 STERN SERWIS SERWIS CENTRALNY Warszawa Kosmatki mgr in. Jerzy Szczygielski in. Marek Janasz Ryszard Langiewicz Jerzy Urbaƒski Krzysztof Sadzyƒski projekty osłon radiologicznych Adam Wojtasiewicz xxx SERWISY LOKALNE DOLNOÂLÑSKIE WROCŁAW ARTSTOM Maksalion Damian Wisznicki Grzegorz BIELAWA Skr towicz Franciszek BOLESŁAWIEC Reks Mariusz Szymaƒski Krzysztof JELENIA GÓRA Powàzka Sebastian Jankowski Marek KŁODZKO Kasiurak Henryk KUJAWSKO-POMORSKIE BYDGOSZCZ Banach Andrzej TORU Pietryga Krzysztof WŁOCŁAWEK Łuszczyƒski Zbigniew LUBELSKIE LUBLIN Bychawski Henryk PUŁAWY Tuênik Artur ZAMOÂå Klimkiewicz Wiesław LUBUSKIE GORZÓW WIELKOPOLSKI Koƒczak Andrzej ŁÓDZKIE ŁÓDè Kołczak Przemysław Lipowski Andrzej PIOTRKÓW TRYBUNALSKI Lizakowski Andrzej SKIERNIEWICE Kamiƒski Zbigniew WIELU Szcz sny Lech MAŁOPOLSKIE KRAKÓW Jaskot Jacek Szczyrbak Jan TARNÓW Mierzwa Andrzej NOWY TARG Siuta Krzysztof ZAKOPANE Pi toƒ Waldemar MAZOWIECKIE WARSZAWA serwis centralny Tkacz Grzegorz Chojnacki Tomasz Janasz Rafał RADOM Malin Andrzej urek Zbigniew OPOLSKIE OPOLE Niewiora Marcin GŁUCHOŁAZY Derkowski Jacek NYSA Dubiel Piotr PODKARPACKIE RZESZÓW Czekaƒski Janusz D BICA Knych Jacek SANOK/KROSNO Niemczyk Zbigniew STERN WEBER POLSKA

10 STERN SERWIS Kamień Pomorski Świdwin ZACHODNIO- POMORSKIE Szczecin Gorzów Wlkp. LUBUSKIE Złotów POMORSKIE Poznań KUJAWSKO- POMORSKIE WIELKOPOLSKIE DOLNOŚLĄSKIE Bolesławiec Wrocław Jelenia Góra Bielawa Kłodzko Wejherowo Jarocin Ostrów Wlkp. Wieluń OPOLSKIE Nysa Gdańsk Bydgoszcz Opole Toruń Włocławek Głuchołazy Katowice ŚLĄSKIE Elbląg Skierniewice Łódź Piotrków Trybunalski ŁÓDZKIE WARMIŃSKO- MAZURSKIE Olsztyn MAZOWIECKIE Kraków MAŁOPOLSKIE Nowy Targ Kętrzyn Warszawa Radom Kielce Częstochowa ŚWIĘTOKRZYSKIE Lubliniec Bielsko -Biała Tarnów Białystok Łomża PODLASKIE Puławy Lublin LUBELSKIE Dębica Rzeszów PODKARPACKIE Krosno Sanok Suwałki Zamość Zakopane PODLASKIE BIAŁYSTOK Ossoliƒski Adam ŁOM A Zapart Krzysztof SUWAŁKI Urbanowicz Zbigniew POMORSKIE GDA SK Balon Jacek Benetkiewicz Konrad ÂLÑSKIE KATOWICE Bartosiewicz Tomasz BIELSKO-BIAŁA Rogó Jan LUBLINIEC Witt Krystian CZ STOCHOWA Rzepecki Zdzisław Rajchel Andrzej ÂWI TOKRZYSKIE WARMI SKO-MAZURSKIE OLSZTYN Szczeszek Zbigniew Taranowicz Andrzej ELBLÑG RENOMED K TRZYN Lewkowicz Janusz WIELKOPOLSKIE ZŁOTÓW Kułaczkowski Dariusz OSTRÓW WIELKOPOLSKI Handke Grzegorz JAROCIN Szymczak Rafał ZACHODNIOPOMORSKIE SZCZECIN Kazubski Marian KAMIE POMORSKI Maƒczak Krzysztof WEJHEROWO Lechnicki Tadeusz Wójcik Zbigniew KIELCE Dziób Krzysztof Lass Marek POZNA Łukowiak Łukasz STERN WEBER POLSKA 9

11 WARUNKI OFERTY Uwa gi ogól ne dotyczàce oferty unitów stomatologicznych prezentowanych w katalogu: po da ne ce ny to ce ny brut to, obej mu jà ce koszt trans por tu, mon ta u i szko le nia; wszyst kie mo de le uni tów Stern Weber / Anthos / Castellini sà tak sa mo wy po sa o ne: * pi ç in stru men tów na sto li ku: - dmuchawka, - turbina ze Êwiat em NSK S-Max / NSK Ti-Max X, - bezszczotkowy mikromotor ze Êwiat em LED z kàtnicà NSK S-Max / NSK Ti-Max X, - skaler piezoelektryczny Cefla z 4 ostrzami, - diodowa lampa do polimeryzacji (S-LED lub T-LED), * kom pre sor CATTANI z osuszaczem powietrza, * pompa ssaka CATTANI TURBO-JET 1 (praca w uk adzie mokrym), * krze se ko dentystyczne lekarskie lub lekarsko-asystenckie; mo de le uni tów ró nià si mie dzy so bà tyl ko liczbà funk cji (swo istych dla da ne go mo de lu i szcze - gó o wo opi sa nych w cen ni kach do ty czà cych da ne go mo de lu) oraz mogà si ró niç: koƒcówkami (NSK S-Max / NSK Ti-Max X), lampà operacyjnà (Venus-E/Venus/Ve nus Plus /Venus LED), za g ów - kiem (me cha nicz ny/pneu ma tycz ny), mi kro mo to rem (z funkcjà Endo lub bez), ramieniem asysty (pojedyncze/podwójne); szcze gó o wy opis sprz tu znaj dà Paƒ stwo w ulot kach do ty czà cych po szcze gól nych pro duk tów, które znajdujà si w teczkach Stern Weber / Anthos / Castellini / MyRay; stan dar do we wy po sa e nie mo na do wol nie mo dy fi ko waç; na unitach Stern Weber i Anthos mogà byç zainstalowane aparat RTG i radiografia cyfrowa MyRay; obok cen po da no wy so koêç ra ty przy fi nan so wa niu Stern Kre dyt (10% udzia u w a sne go, w 72 mie si cz nych ra tach, przy WIBOR1M 2,62%); wyposa enie unitów przedstawionych na zdj ciach wykorzystanych w katalogu nie musi odpo - wiadaç ofercie handlowej; do dowolnego modelu unitu Stern Weber / Anthos (z wyjàtkiem R7) mo na dokupiç zestaw radiologii MyRay (aparat RTG ExTend wersja Êcienna + radiografia - jako szósty instrument przy stoliku lekarza) w cenie PLN i autoklaw Stern Weber SW17 kl. B w cenie 9000 PLN; do dowolnego modelu unitu Castellini mo na dokupiç zestaw radiologii MyRay (aparat RTG ExTend wersja Êcienna + radiografia - wersja wolnostojàca) w cenie PLN i autoklaw Stern Weber SW17 kl. B w cenie 9000 z ; do unitów Stern Weber / Anthos / Castellini (Skema 5, Skema 6, Skema 8) mo na dokupiç zestaw profesjonalnej kamery wewnàtrzustnej MyRay CU-2 + TV 19 z DVD i uchwytem za 6000 z ; do unitu Castellini Puma Eli mo na dokupiç zestaw kamery wewnàtrzustnej CamAssist + TV 19 z DVD i uchwytem za 4000 z ; we wszystkich modelach unitów mo na zastosowaç jednorazowe koƒcówki do dmuchawki ProTip. STERN WEBER POLSKA zastrzega sobie mo liwoêç zmiany cen bez uprzedzenia. 10 STERN WEBER POLSKA

12 ZA ŁO E NIA TECH NICZ NE MON TA U UNI TÓW Mon ta uni tów sto ma to lo gicz nych sprze da wa nych przez fir m Stern We ber Pol ska prze pro wa dza au to ry zo wa ny ser wis fir my STERN WEBER POLSKA. Przed przy stà pie niem do przy go to wa nia ga bi ne tu do mon ta u uni tu pro si my o za po zna nie si z po ni szy mi wska zów ka mi. Przed mon ta em klient jest zo bo wià za ny do wy ko na nia we wła snym za kre sie przy łà czy in sta la cyj nych we dług do łà czo nej do ku men ta cji. In sta la cj od pły wo wà (ka na li za cja) na le y wy ko naç z rur ka - na li za cyj nych o Êred ni cy: 32 mm, 40 mm lub 50 mm z mi ni mal nym spad kiem 1%. In sta la cj na le y za koƒ czyç pod skrzyn kà mon ta o wà (wg do star czo ne go ry sun ku) kie li chem max. 20 mm nad go to wà po - sadz kà. In sta la cj ssà cà na le y wy ko naç z rur ka na li za cyj nych o Êred - ni cy 40 mm lub 32 mm z ła god ny mi za kr ta mi. Rów no le gle z ru rà ssà cà na le y po pro wa dziç prze wód elek trycz ny 3 x 1,0 mm 2 do ste - ro wa nia za łà cze niem pom py. Po wy sze prze wo dy sà po pro wa dzo ne od uni tu do miej sca gdzie b dzie po sta wio na pom pa ssà ca. W po bli - u pom py na le y za in sta lo waç gniazd ko elek trycz ne 230 V. Od stro - ny uni tu ru r ssà cà na le y za koƒ czyç kie li chem rów no z po sadz kà lub 20 mm po wy ej po zio mu po sadz ki. Od stro ny pom py ru r ssà cà na le y po zo sta wiç ok mm nad po ziom po sadz ki bez kie li - cha. W po bli u pom py na le y wy ko naç odej Êcie do ka na li za cji nie wy ej ni 50 mm nad po zio mem po sadz ki lub pół ki na któ rej b dzie sta ła pom pa ssà ca. Od pom py na le y od pro wa dziç po wie trze zu y te ru rà ta kà jak do ka na li za cji o Êred ni cy 40 mm lub 50 mm po za bu - dy nek np. przez Êcia n lub do prze wo du wen ty la cyj ne go nie łà czà - ce go si z in ny mi po miesz cze nia mi. UWAGA: In sta la cja ssà ca prze bie ga od uni tu do pom py ssà cej (nie wol no po łà czyç in sta la cji ssà cej z ka na li za cjà), prze wód ste ru jà - cy nie jest pod łà czo ny do sie ci 230 Viprze bie ga tak jak ru ra ssà ca. W przy pad ku in sta lo wa nia kil ku pomp w jed nym po miesz cze niu wy - de chy z pomp na le y po pro wa dziç od dziel nie. Za si la nie uni tu w spr o ne po wie trze na le y wy ko naç prze wo da - mi in sta la cyj ny mi jak do cie płej wo dy, naj le piej wy ko na ny mi z two - rzyw sztucz nych o Êred ni cy ½ ca la. Prze wo dy ci Ênie nio we na le y ocie pliç ko szul ka mi ter mo izo la cyj ny mi. Do pusz czal ne jest wy ko na nie in sta la cji prze wo da mi gi t ki mi o Êred ni cy we wn trz nej 6 mm. Od stro ny uni tu i kom pre so ra prze wo dy na le y za koƒ czyç gwin tem we wn trz nym ru ro wym ½ ca la. Od stro ny spr ar ki ko niec ru ry na - le y umie Êciç nie da lej ni ok. 1 m od miej sca po sta wie nia spr ar ki. W po bli u spr ar ki na le y tez za in sta lo waç gniaz do elek trycz - ne 230V/16A. W przy pad ku umiesz cze nia spr ar ki w miej scu trud - no do st p nym dla per so ne lu na le y za in sta lo waç wy łàcz nik gniaz da spr ar ki w miej scu do st p nym dla ob słu gi. W przy pad ku wy ko na - nia in sta la cji prze wo da mi gi t ki mi (o wy trzy ma ło Êci min. 15 bar) od stro ny uni tu na le y po zo sta wiç ok. 0,5 m prze wo du a od stro ny spr ar ki od po wied nio aby wy star czył do miej sca usta wie nia spr ar ki. Po wy ko na niu in sta la cji na le y wy ko naç pró b szczel no Êci przy u y ciu spr o ne go po wie trza min. 8 bar. Pró by szczel no Êci nie wol no wy ko naç przy u y ciu wo dy. Za si la nie wod ne wo da zim na, na le y wy ko naç ru ra mi in sta - la cyj ny mi do wo dy. Na ru rze wod nej w miej scu do st p nym dla per - so ne lu po wi nien byç za in sta lo wa ny za wór od ci na jà cy do co dzien ne go za my ka nia wo dy na unit. W skrzyn ce przy łà cze nio wej uni tu ru r wod - nà trze ba za koƒ czyç gwin tem we wn trz nym ½ ca la max 20 mm nad po sadz kà. In sta la cj elek trycz nà do uni tu 230 V, 16 A na le y po pro wa dziç prze wo dem 3 x 1,5 mm 2. Unit po wi nien byç za bez pie czo ny bez piecz - ni kiem nad prà do wym C16A oraz bez piecz ni kiem ró ni co wo prà do - wym 0,03 A. Ko rzyst ne jest wy ko na nie wy łàcz ni ka do pły wu prà du do uni tu w miej scu do st p nym dla per so ne lu. Mul ti me dia wszyst kie prze wo dy opi sa ne w tym pod punk cie prze bie ga jà od uni tu do kom pu te ra (naj le piej w ru rze 50 mm). Przy uni cie na koƒ cach po win ny byç gniaz da a przy kom pu te rze wtycz ki. W za le no Êci od wy bra nej opcji wy po sa e nia na st pu jà ce prze wo dy na le y po pro wa dziç od uni tu do kom pu te ra: przy pod łà cze niu kom pu te ra do mo ni to ra prze dłu acz VGA ekra no - wa ny fer ry to wy oraz roz ga ł ziacz sy gna łu VGA przy kom pu te rze (spli ter VGA), przy pod łà cze niu ka me ry we wnàtrz ust nej do kom pu te ra prze dłu - acz USB 2.0 ak tyw ny, prze dłu acz ak tyw ny USB 2.0 w przy pad ku za ku pu ra dio gra fii cy - fro wej prze wo do wej MyRay mon to wa nej na uni cie, w przy pad ku bra ku w/w. prze wo dów na le y umie Êciç w ka na le pi - lo ta do prze cià ga nia np. mi k ki drut, ył k lub moc ny sznu rek. Wi k szoêç z na szych uni tów po sia da mo li woêç ste ro wa nia urzà dze niem ze wn trz nym w po sta ci zam ka elek tro ma gne tycz ne go w drzwiach, ste ro wa nia brz czy kiem lub lamp kà we zwa nia asy sty ewen tu al nie włà cza niem na pi su nad wej Êciem do ga bi ne tu, w zwiàz - ku z tym po mi dzy uni tem a od po wied nim urzà dze niem lub ste row - ni kiem urzà dze nia na le y umie Êciç prze wód ste ru jà cy 2 x 0,75 mm 2. W przy pad ku za ku pu urzà dze nia do kon ser wa cji koƒ có wek fir my W&H o na zwie As si sti na na le y prze wi dzieç wy ko na nie pod łà cze nia spr o ne go po wie trza od kom pre so ra w po bli u miej sca po sta wie nia urzà dze nia za koƒ czo nego za wo rem ku lo wym z gwin tem we wn trz - nym ½ ca la. Wy mia ry urzà dzeƒ (szer. x gł b. x wys.): spr ar ka: EKOM 330 mm x 580 mm x 570 mm CAT TA NI 550 mm x 630 mm x 780 mm ssak: DÜRR DENTAL 320 mm x 320 mm x 400 mm, CAT TA NI 300 mm x 530 mm x 390 mm Po bór mo cy: unit 1200 W, spr ar ka 850 W, ssak 580 W, au to klaw 2500 W W przy pad ku ja kich kol wiek wàt pli wo Êci lub py taƒ pro si my o kon takt te le fo nicz ny do biu ra (tel ), na nr tel. kom lub pod adresem e-ma il: ma we ber.pl, stern we we ber.pl. STERN WEBER POLSKA gwarantuje nadzór nad przygotowaniem gabinetu do monta u wraz z mo liwoêcià przeprowadzenia wizji lokalnej. STERN WEBER POLSKA 11

13 USŁUGI FINANSOWE STERN KREDYT SZYB KO SKU TECZ NIE BEZ PIECZ NIE Fi nan so wa nie in we sty cji sto ma to lo gów Na sza ofer ta dla bran y me dycz nej obej mu je na st pu jà ce pro duk ty: po ycz k le asing fi nan so wy le asing ope ra cyj ny Po ycz ka dla sto ma to lo gów Pro duk tem cie szà cym si naj wi k szà po pu lar no Êcià w bran y me - dycz nej jest po ycz ka na za kup sprz tu me dycz ne go. Jest to pro - dukt przy go to wa ny spe cjal nie dla pry wat nych prak tyk le kar skich, przy chod ni me dycz nych (NZOZ), pry wat nych szpi ta li oraz kli nik. Po ycz ka to pro ste za sa dy i do god ne wa run ki umo wy: uprosz czo na pro ce du ra przy za ku pie sprz tu me dycz ne go do kwo ty ,00 EUR (ok PLN) brak ob li ga to ryj nej wp a ty w a snej in dy wi du al na de cy zja le ka rza czas trwa nia umo wy od 12 do 72 mie si cy wa lu ta: PLN bez piecz ne fi nan so wa nie bez ry zy ka kur so we go nie po bie ra my opłat ma ni pu la cyj nych za przy zna nie fi nan so wa - nia oraz za koƒ cze nie umo wy po ycz ka umo li wia ko rzyst ne po łà cze nie za ku pu no wo cze - snych urzà dzeƒ me dycz nych z do fi nan so wa niem ze Êrod ków Unii Eu ro pej skiej mo e my sfi nan so waç nie tyl ko za kup sprz tu me dycz ne go, ale rów nie : za kup me bli, sprz tu IT oraz opro gra mo wa nia itp. atrakcyjne ubez pie cze nie kre dy to wa ne go sprz tu (0,47%/ rok) wy go da i oszcz d noêç cza su: pod pi sa nie umo wy pod czas mon - ta u sprz tu du e od pi sy po dat ko we (ra ta od set ko wa + amor ty za cja) wpi sy do ewi den cji dzia łal no Êci go spo dar czej lub KRS umo wa spół ki w przy pad ku spół ek REGON NIP do wo dy oso bi ste le ka rzy oraz współ mał on ków for mu larz Sie mens Fi nan ce (wnio sek) Kon takt Ar tur Kor czyƒ ski ar tur.kor we ber.pl tel Zbi gniew Bła ej czyk zbi gniew.bla zej we ber.pl tel.: Wy kaz wy ma ga nych do ku men tów (ko pii) klien ta do pro - ce du ry uprosz czo nej: pra wo wy ko ny wa nia za wo du/spe cja li za cja de cy zja o wpi sie do re je stru za kła dów opie ki zdro wot nej Poni ej przy k a do wa sy mu la cja przy WI BO R1M = 2,61% Wy so koêç ra ty za le y od okre su kre dy to wa nia i po zio mu WI BO R1M. Su ma kre dy tu Okres sp a ty Wp a ta w a sna Ra ta mie si cz na Efek tyw ne rocz ne opro cen to wa nie PLN 6 lat 10% (5000 PLN) 780 PLN 3,60% PLN 6 lat 10% ( PLN) 1550 PLN 3,60% PLN 6 lat 10% ( PLN) 2330 PLN 3,60% PLN 6 lat 10% ( PLN) 3100 PLN 3,60% NowoÊç! Mo liwoêç finansowania materiałów stomatologicznych (materiały eksploatacyjne) do 10% wartoêci zamówienia, maksymalnie PLN brutto. 12 STERN WEBER POLSKA

14 USŁUGI FINANSOWE Ochro na cià gło Êci do cho du dla le ka rzy Ubez pie cze nie dla sto ma to lo gów Sie mens Fi nan se przy współ pra cy z fir mà Le aden hall Pol ska S.A. przy go to wał spe cjal nà ofer ta ubez pie cze nio wà dla le ka rzy w tym rów nie sto ma to lo gów, któ ra po le ga na in dy wi du al nym ubez pie cze - niu na st pstw nie szcz Êli wych wy pad ków, za cho ro waƒ oraz utra ty do cho dów. Wy pad ki i cho ro by Do dat ko wo do ochro ny od na st pstw nie szcz Êli we go wy pad ku po li sa mo e ob jàç skut ki cho rób Ubez pie czo ne go, któ re ujaw nià si w okre sie ubez pie cze nia. Ubez pie cza jà cy ma do dys po zy cji Êwiad - cze nia wy pła ca ne na wy pa dek cał ko wi tej trwa łej oraz cał ko wi tej okre so wej nie zdol no Êci do pra cy. Peł na ochro na kom pe ten cji za wo do wych Pro fe sjo na li Êci i lu dzie wol nych za wo dów cz sto osià ga jà wy so kie do cho dy, ale jest to efek tem wie lo let nie go do sko na le nia za wo do we go w ra mach wła snej spe cja li za cji. Pro dukt chro ni Le ka - rzy na wy pa dek utra ty mo li wo Êci za rob ko wa nia do peł nej su my ubez pie cze nia. Uwa a my, e od sy ła nie Ubez pie czo ne go do ja kiej - kol wiek pra cy uczy ni ło by po li s w tym za kre sie fik cyj nà. Ubez pie cze nie za rob ków al ter na ty wa dla ZUS Oso by ko rzy sta jà ce z ró nych form sa mo za trud nie nia Êwia do mie re zy gnu jà ze Êwiad czeƒ ZUS. Dla nich ofe ru je my mo li woêç pod trzy ma nia na wet przez okres pi ciu lat do cho dów utra co nych w wy ni ku nie zdol no Êci do pra cy spo wo do wa nej nie szcz Êli wym wy pad kiem lub nie spo dzie wa nà cho ro bà. Ry zy ka ak tyw ne go y cia Ro zu mie jàc za mi ło wa nie Paƒ stwa do re ali za cji y cio wych pa sji, upra wia nia spor tów po wo du jà cych pod wy sze nia ry zy ka wy pad ku, da je my mo li woêç Êwia do me go ob j cia ich ochro nà ubez pie cze nio - wà za opła tà do dat ko wej skład ki. Przej rzy ste wa run ki ubez pie cze nia Pro dukt opie ra si na spraw dzo nym stan dar dzie Lloyd s z po wo - dze niem sto so wa nym na ca łym Êwie cie. Za le y nam na tym, aby pro dukt był zro zu mia ły przez ubez pie czo nych. Wi cej in for ma cji: Sie mens Fi nan ce Sp. z o.o. ul. up ni cza War sza wa tel fax in mens.com mens.pl/le asing STERN WEBER POLSKA 13

15 Oferta 2013 STERN WEBER - ZINTEGROWANE CENTRUM DIAGNOSTYCZNO-ZABIEGOWE na zdj ciu: unit S280 TRC int ergonomia wszystkie funkcje w zasi gu r ki Pro mo cja do ty czy wszyst kich mo de li uni tów Stern We ber. W wy po sa e niu: pi ç in stru men tów na sto li ku dmu chaw ka tur bi na LED NSK bez sz czot ko wy mi kro mo tor LED z kàt ni cà NSK ze Êwiat em ska ler pie zo elek trycz ny + 4 ostrza dio do wa lam pa do po li me ry za cji, kom pre sor CATTANI z osu sza czem po wie trza pom pa ssa ka CATTANI krze se ko den ty stycz ne po da no wy so koêç ra ty Stern Kre dyt (10% udzia u w a sne go i w 72 ra tach, przy WIBOR 2,62%) Ceny dotyczà wy àcznie zakupu w zestawie. Liczba zestawów w ofercie ograniczona. unit Stern Weber S PLN gotowy do pracy + radiografia cyfrowa Zen-X PLN jako szósty instrument przy stoliku lekarza + aparat RTG DC ExTend PLN wersja Êcienna + autoklaw SW17 kl. B PLN Produkty innowacyjne! PLN (rata 1290 PLN*) S200 Extend Zen-X SW 17

16 OFERTA UNITÓW STERN WEBER gotowych do pracy (wyposa enie unitów zgodne z opisem na kolejnych stronach katalogu) S PLN (rata 890 PLN*) S PLN (rata 1020 PLN*) Wyposa enie unitów przedstawionych na zdj ciach nie musi odpowiadaç ofercie handlowej. S220TR Hybrid PLN (rata 950 PLN*) S280 TRC PLN (rata 1020 PLN*) TR Continental TR International PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN TR Side Delivery TR Cart

17 UNITY STOMATOLOGICZNE UNIT STERN WEBER S200 (200+) zamiana na unit S200 International (r kawy od dołu) PLN = PLN zamiana na unit S200+ (inne rami stolika lekarza) PLN = PLN WA NY JEST KA DY DETAL Unity S200 i S200+ to najpopularniejsze unity w linii Stern Weber. Połàczenie bezpieczeƒstwa, funkcjonalnoêci i estetyki powoduje, e unity S200 sà niezawodnym partnerem w codziennej praktyce. Unit S200 wyst puje równie w wersji z r kawami od dołu International oraz S200+. Wyposa enie i funkcje unitów S200, S200 International i S200+ sà identyczne. Sterowanie parametrami pracy instrumentów odbywa si za pomocà dziesi ciopolowego diodowego wyêwietlacza i intuicyjnie przez operatora. PANEL STEROWANIA Z DIODOWYM WYÂWIETLACZEM PROPORCJONALNYM LAMPA VENUS ZAGŁÓWEK Z BLOKADÑ MECHANICZNÑ TAPICERKA STANDARD BEZ SZ CZOT KO WY MI KRO MO TOR LED CEFLA KO CÓWKI NSK S-MAX ZE ÂWIATŁEM SKALER CEFLA Z 4 OSTRZAMI LAMPA S-LED 16 STERN WEBER POLSKA

18 UNITY STOMATOLOGICZNE Konfiguracja unitu Stern Weber S200 Continental 1. Konsoleta lekarza (zakres pracy w płaszczyênie czołowej 44 cm) z r kawami od góry wyposa ona w pi ç instrumentów moduł trójdro nej strzykawki w metalowej obudowie do sterylizacji + zestaw jednorazowych koƒcówek PRO-TIP TURBO STARTER KIT moduł turbinowy ze Êwiatłem moduł bezszczotkowego mikrosilnika LED CEFLA ( obr./min, 3 Ncm) moduł skalera piezoelektrycznego CEFLA z 4 ostrzami moduł diodowej lampy do polimeryzacji S-LED hamulce r kawów odłàczalne r kawy instrumentów aktywacja jednego instrumentu dezaktywuje pozostałe przedmuch (chip blower) i strumieniowe płukanie koƒcówek wodà hamulec mechaniczny stolika lekarza obrotowa taca pod konsolà (przesuwana wzdłu miejsca mocowania) 2. Aseptyczny panel sterowania przy konsolecie lekarza mo liwoêç regulacji i programowania parametrów pracy instrumentów poprzez diodowy wyêwietlacz proporcjonalny (10%) oddzielnie dla turbiny, mikrosilnika i skalera z dokładnoêcià do: 10% - turbina, skaler, mikrosilnik negatoskop do zdj ç RTG z wyłàcznikiem czasowym funkcja ENDO - automatyczne ograniczenie mocy skalera do 50% (bez igieł) zmiana kierunku pracy mikrosilnika (sygnał dêwi kowy) włàcznik/wyłàcznik Êwiatła w koƒcówkach napełnianie kubka pacjenta spłukiwanie misy spluwaczki mo liwoêç podłàczenia urzàdzenia zewn trznego (np. sygnał dêwi kowy wzywa - jàcy asystentk, napis prosz wejêç itp.) włàcznik/wyłàcznik lampy operacyjnej sterowanie pracà fotela (siedzisko - góra/dół; oparcie - składanie/rozkładanie) mo liwoêç programowania 4 pozycji pracy wywoływanie pozycji 0 i pozycji spluwaczkowej i powrót do ostatniej pozycji (z włàczeniem/wyłàczeniem lampy operacyjnej) 3. Elektromechaniczny fotel dentystyczny STERN 300 zakres ruchu cm, max. udêwig 135 kg zagłówek chirurgiczny z blokadà mechanicznà pami ç pozycji spluwaczkowej i automatyczny powrót do pozycji "0" programowalne cztery pami ci pozycji pracy zabezpieczenie fotela i zespołu spluwaczki przed najechaniem na przeszkod przy opuszczaniu i rozkładaniu oparcia wychylany horyzontalnie sterownik no ny funkcji fotela i unitu (uruchamianie instrumentów, aktywacja przedmuchu i sprayu w koƒcówkach, wywołanie pozycji 0 i spluwaczkowej z powrotem do ostatniej pozycji pracy z włàcze niem/ wyłàczeniem lampy operacyjnej) funkcja włàcz/wyłàcz pomp ssaka poprzez naciêni cie podstawy fotela lewy podłokietnik fotela bezszwowa tapicerka 4. Halogenowa lampa oêwietlenia pola pracy VENUS (temperatura barwowa 4900 K) dwustopniowa regulacja nat enia Êwiatła (8000 lub lux) praca głowicy w dwóch płaszczyznach 5. Blok spluwaczki z ceramicznà, odchylanà tumbà z mo liwoêcià obrotu w kie - runku pacjenta (160 stopni) wewn trzny obiegi wody destylowanej na koƒcówki (mo liwoêç wewn trznej dezynfekcji r kawów) pojedyncze rami asystenckie z panelem sterowania dla asysty (obsługa splu - wacz ki, funkcji fotela, pozycja 0 i spluwaczkowa ) z instalacjà ssakowà (2 r kawy, 1 filtr, 1 kolektor, równoległa praca r kawów ssàcych, gniazda 16 mm i 11 mm, przejêciówka na jedno razowe koƒcówki Êlinociàgu) Unity Stern Weber dost pne teraz nawet z -letnià gwarancjà! CENA UNITU: PLN * PLN** Komplet koƒcówek NSK S-MAX ze Êwiatłem M600L + PTL-CL-LED + M25L PLN** Pompa ssaka CATTANI TURBO-JET system mokry PLN** Bezolejowy kompresor CATTANI z osuszaczem powietrza PLN** Krze seł ko asy stenc kie lub le kar skie STERN WEBER CENA ZESTAWU: PLN * * CENA ZAWIERA PODATEK VAT, TRANSPORT, MONTA I SZKOLENIE ** CENA OBOWIÑZUJE TYLKO PRZY ZAKUPIE Z UNITEM STERN KREDYT: ok. 890 PLN 72 miesi czne raty, 10% udziału nabywcy RADIOGRAFIA ZEN-X JAKO SZÓSTY INSTRUMENT PRZY STOLIKU LEKARZA + POZYCJONERY 7000 PLN CENA POZA PROMOCJÑ: PLN RTG RXDC EXTEND - MONTOWANY NA ÂCIANIE + FARTUCH OCHRONNY PLN CENA POZA PROMOCJÑ: PLN RTG RXDC HYPERSPHERE - MONTOWANY NA ÂCIANIE LUB UNICIE + FARTUCH OCHRONNY PLN CENA POZA PROMOCJÑ: PLN AUTOKLAW STERN WEBER SW 17 KLASA B, POJEMNOÂå 17 L PLN PRZY ZAKUPIE Z RADIOGRAFIÑ I RENTGENEM PLN CENA POZA PROMOCJÑ: PLN KAMERA WEWNÑTRZUSTNA CU-2 STOPKLATKA, PODZIAŁ EKRANU NA 4 CZ ÂCI + TV/DVD LCD 19 MONTOWANY NA STATYWIE LAMPY OPERACYJNEJ ZA POMOCÑ FABRYCZNEGO UCHWYTU 6000 PLN CENA POZA PROMOCJÑ: 9000 PLN Wyposa enie dodatkowe Oferta promocyjna przy zakupie z unitem STERN WEBER POLSKA 17

19 UNITY STOMATOLOGICZNE UNIT STERN WEBER S300 zamiana na unit S300 International (r kawy od dołu) PLN = PLN mo liwoêç rozbudowy o zintegrowanà pompk perystaltycznà MAKSYMALNA FUNKCJONALNOÂå Unit stomatologiczny STERN WEBER S300 to urzàdzenie cyfrowe, które umo liwia sterowanie i programowanie pracy instrumentów z wielkà dokładnoêcià (do 100 obr./min dla mikrosilnika i 1% dla turbiny i skalera). STERN WEBER S300 cechuje prosta obsługa, ergonomia, zwarta konstrukcja (blok spluwaczki zawieszony na fotelu pacjenta) fotel pacjenta o udêwigu max. 190 kg, wysoka jakoêç materiałów. PANEL STEROWANIA Z DOTYKOWYM WYÂWIETLACZEM LAMPA VENUS PLUS ZAGŁÓWEK Z BLOKADÑ MECHANICZNÑ TAPICERKA STANDARD BEZ SZ CZOT KO WY MI KRO MO TOR LED CEFLA KO CÓWKI NSK Ti-Max X ZE ÂWIATŁEM SKALER CEFLA Z 4 OSTRZAMI LAM PA T-LED 18 STERN WEBER POLSKA

20 UNITY STOMATOLOGICZNE Konfiguracja unitu Stern Weber S Konsoleta lekarza (zakres pracy w płaszczyênie czołowej 45 cm) z r kawami od góry wyposa ona w pi ç instrumentów (opcjonalnie 6): moduł szeêciodro nej strzykawki w metalowej obudowie do sterylizacji + zestaw jednorazowych koƒcówek PRO-TIP TURBO STARTER KIT moduł turbinowy ze Êwiatłem moduł bezszczotkowego mikrosilnika LED CEFLA ( obr./min, 3 Ncm) moduł skalera piezoelektrycznego CEFLA z 4 ostrzami moduł diodowej lampy do polimeryzacji T-LED hamulce r kawów odłàczalne r kawy instrumentów aktywacja jednego instrumentu dezaktywuje pozostałe przedmuch (chip blower) i strumieniowe płukanie koƒcówek wodà hamulec elektropneumatyczny stolika lekarza obrotowa taca pod konsolà (przesuwana wzdłu miejsca mocowania) SMART TOUCH - dotykowy wyêwietlacz obsługujàcy m.in.: - ustawienia pracy turbiny, mikrosilnika i skalera z indywidualnymi ustawieniami dla 3 u ytkowników - mo liwoêç regulacji i programowania parametrów pracy instrumentów oddzielnie dla turbiny, mikrosilnika i skalera z dokładnoêcià do: 1% - turbina i skaler, 10 obr./min - mikrosilnik - zmiana kierunku pracy mikrosilnika - mo liwoêç zaprogramowania 3 przycisków szybkiego wyboru Aseptyczna klawiatura sterowania parametrów pracy przy stoliku lekarza - włàcznik/wyłàcznik Êwiatła w koƒcówkach - napełnianie kubka pacjenta/spłukiwanie misy spluwaczki - włàcznik/wyłàcznik lampy operacyjnej - mo liwoêç podłàczenia urzàdzenia zewn trznego (np. sygnał dêwi kowy wzy - wajàcy asystentk, napis prosz wejêç itp.) - sterowanie pracà fotela (siedzisko góra/dół; oparcie składanie/rozkładanie) - mo liwoêç programowania 12 pozycji pracy wywoływanie pozycji 0 i pozycji spluwaczkowej (po 4 dla 3 u ytkowników) - wywoływanie pozycji ratunkowej 2. Elektromechaniczny fotel dentystyczny STERN 300 zakres ruchu: 40 cm 81 cm, udêwig: 190 kg zagłówek z blokadà mechanicznà i pracà w dwóch płaszczyznach zabezpieczenie fotela i zespołu spluwaczki przed najechaniem na przeszkod przy opuszczaniu i rozkładaniu oparcia wychylany horyzontalnie sterownik no ny funkcji fotela i unitu (uruchamianie instrumentów, aktywacja przedmuchu i sprayu w koƒcówkach, wywołanie pozycji 0 i spluwaczkowej i powrót do ostatniej pozycji pracy z włàczeniem/wyłà czeniem lampy operacyjnej) funkcja włàcz/wyłàcz pomp ssaka poprzez naciêni cie podstawy fotela lewy podłokietnik bezszwowa tapicerka 3. Halogenowa lampa oêwietlenia głównego VENUS PLUS płynna regulacja od 8000 do lux i praca głowicy w 3 płaszczyznach 4. Blok spluwaczki ze szklanà, odchylanà, zdejmowalnà misà z mo liwoêcià obrotu w kierunku pacjenta (160 stopni) wewn trzny obieg wody destylowanej na koƒcówki (mo liwoêç wewn trznej dezynfekcji r kawów) podwójne rami asystenckie z panelem sterowania dla asysty (obsługa spluwaczki, funkcji fotela, pozycja 0, spluwaczkowa ) i regulacjà w pionie (zakres 34 cm), z instalacjà ssakowà (dwa r kawy, 2 filtry, niezale na praca dwóch kolektorów ssaka, gniazda 16 mm i 11 mm, przejêciówka na jednorazowe koƒcówki Êlinociàgu), z jednym wolnym miejscem na dodatkowy instrument podgrzewanie wody w kubku pacjenta Unity Stern Weber dost pne teraz nawet z -letnià gwarancjà! CENA UNITU: PLN * PLN** Komplet koƒcówek NSK Ti-MAX X ze Êwiatłem X600L + PTL-CL-LED + X25L PLN** Pompa ssaka CATTANI TURBO-JET system mokry PLN** Bezolejowy kompresor CATTANI z osuszaczem powietrza PLN** Krze seł ko asy stenc kie lub le kar skie STERN WEBER CENA ZESTAWU: PLN * * CENA ZAWIERA PODATEK VAT, TRANSPORT, MONTA I SZKOLENIE ** CENA OBOWIÑZUJE TYLKO PRZY ZAKUPIE Z UNITEM STERN KREDYT: ok PLN 72 miesi czne raty, 10% udziału nabywcy RADIOGRAFIA ZEN-X JAKO SZÓSTY INSTRUMENT PRZY STOLIKU LEKARZA + POZYCJONERY 7000 PLN CENA POZA PROMOCJÑ: PLN RTG RXDC EXTEND - MONTOWANY NA ÂCIANIE + FARTUCH OCHRONNY PLN CENA POZA PROMOCJÑ: PLN RTG RXDC HYPERSPHERE - MONTOWANY NA ÂCIANIE LUB UNICIE + FARTUCH OCHRONNY PLN CENA POZA PROMOCJÑ: PLN AUTOKLAW STERN WEBER SW 17 KLASA B, POJEMNOÂå 17 L PLN PRZY ZAKUPIE Z RADIOGRAFIÑ I RENTGENEM PLN CENA POZA PROMOCJÑ: PLN KAMERA WEWNÑTRZUSTNA CU-2 STOPKLATKA, PODZIAŁ EKRANU NA 4 CZ ÂCI + TV/DVD LCD 19 MONTOWANY NA STATYWIE LAMPY OPERACYJNEJ ZA POMOCÑ FABRYCZNEGO UCHWYTU 6000 PLN CENA POZA PROMOCJÑ: 9000 PLN Wyposa enie dodatkowe Oferta promocyjna przy zakupie z unitem STERN WEBER POLSKA 19

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE 5. Pro mie nio wa nie elek tro ma gne tycz ne (PEM) nie jo ni - zu ją ce wy stę pu je w po sta ci na tu ral nej (źró dła mi są Zie - mia, Słoń ce, zja wi ska at mos fe rycz ne) oraz sztucz nej (zwią za

Bardziej szczegółowo

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU PRAWO SPÓŁDZIELCZE I MIESZKANIOWE... Część 6, rozdział 1, punkt 4.1, str. 1 6.1.4. PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU 6.1.4.1. Usta no wie nie od ręb nej wła sno ści Z człon kiem spół dziel ni ubie ga ją

Bardziej szczegółowo

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy!

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! KLUCZODPOWIEDZIDOZADAŃZAMKNIĘTYCH zadania 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Poprawna odpowiedź D B A D C D D C B C C B D B B C B

Bardziej szczegółowo

STERN WEBER POLSKA KATALOG PRODUKTÓW

STERN WEBER POLSKA KATALOG PRODUKTÓW STERN KREDYT STERN WEBER POLSKA KATALOG PRODUKTÓW MAJ 2013 SPIS TREÂCI Stern Weber Polska - informacja o firmie 2 Cefla Dental Group - informacja o firmie 4 Zespół Stern Weber Polska 6 Stern Serwis 8 Uwagi

Bardziej szczegółowo

STERN 250 STERN 300+ Inne funkcje unitów sà identyczne.

STERN 250 STERN 300+ Inne funkcje unitów sà identyczne. STERN 250 Unity S300+/250 to urzàdzenia cyfrowe, które umo liwiajà sterowanie i programowanie pracy instrumentów z wielkà dok adnoêcià (10 obr./min dla mm i 1% dla turbiny i skalera). W standardzie wyposa

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRODUKTÓW. wrzesieƒ 2015 INSPIRUJE NAS TWÓJ TALENT

KATALOG PRODUKTÓW. wrzesieƒ 2015 INSPIRUJE NAS TWÓJ TALENT KATALOG PRODUKTÓW wrzesieƒ 2015 INSPIRUJE NAS TWÓJ TALENT SPIS TREÂCI WRZESIE 2015 01 Stern Weber Polska - informacja o firmie 2 Cefla Dental Group - informacja o firmie 20 05 Radiologia MyRay 98 Oferta

Bardziej szczegółowo

Opakowania na materiały niebezpieczne

Opakowania na materiały niebezpieczne Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Opakowania na materiały 208 GGVS Opakowania na materiały 209 Opakowania na materiały Cer ty fi ko wa ne po jem ni ki Utz jest pro du cen tem sze ro kiej ga my opa ko

Bardziej szczegółowo

Fotografia kliniczna w kosmetologii i medycynie estetycznej

Fotografia kliniczna w kosmetologii i medycynie estetycznej aparatura i technika Dr n. farm. Sławomir Wilczyński Katedra i Zakład Biofizyki Wydziału Farmaceutycznego z OML w Sosnowcu, SUM w Katowicach Kierownik Katedry: prof. zw. dr hab. n. fiz. Barbara Pilawa

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA Miejsce na naklejk z kodem ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA Instrukcja dla zdajàcego POZIOM PODSTAWOWY Czas pracy 120 minut 1. Spraw dê, czy ar kusz eg za mi na cyj ny za wie ra 11 stron (zadania

Bardziej szczegółowo

STERN WEBER POLSKA KATALOG PRODUKTÓW MARZEC 2016

STERN WEBER POLSKA KATALOG PRODUKTÓW MARZEC 2016 STERN WEBER POLSKA KATALOG PRODUKTÓW MARZEC 2016 INSPIRUJE NAS TWÓJ TALENT SPIS TREÂCI MARZEC 2016 01 02 03 04 05 Stern Weber Polska - informacja o firmie 4 Cefla Dental Group - informacja o firmie 22

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie w zakresie edukacji zdrowotnej kurs dla nauczycieli wf w gimnazjach

Doskonalenie w zakresie edukacji zdrowotnej kurs dla nauczycieli wf w gimnazjach BAR BA RA WOY NA ROW SKA, MA RIA SO KO OW SKA, MAG DA LE NA WOY NA ROW SKA -SO DAN Doskonalenie w zakresie edukacji zdrowotnej kurs dla nauczycieli wf w gimnazjach W nowej podstawie programowej kszta³cenia

Bardziej szczegółowo

Montaż okna połaciowego

Montaż okna połaciowego Montaż okna połaciowego L Okna do pod da szy do star czają na pod da sze pra wie 40% świa tła wię cej niż okna o tej sa mej po wierzch ni za mon to wa ne pio no wo. Wy bór okna za le ży od: po wierzch

Bardziej szczegółowo

FASADY FOTOWOLTAICZNE

FASADY FOTOWOLTAICZNE JANUSZ MARCHWIŃSKI FASADY FOTOWOLTAICZNE TECHNOLOGIA PV W ARCHITEKTURZE WARSZAWA 2012 SPIS TREŚCI WSTĘP...........................................................7 1. Przedmiot, uzasadnienie i cel pracy....................................7

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE WSTĘP...9 ISTO TA I PRZED MIOT NA UKI O OR GA NI ZA CJI...11

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE WSTĘP...9 ISTO TA I PRZED MIOT NA UKI O OR GA NI ZA CJI...11 SPIS TRE ŚCI WSTĘP.....................................................9 ROZ DZIAŁ I ISTO TA I PRZED MIOT NA UKI O OR GA NI ZA CJI.......................11 1. TEO RIE OR GA NI ZA CJI A NA UKI O ZAR ZĄ

Bardziej szczegółowo

Na jaką pomoc mogą liczyć pracownicy Stoczni?

Na jaką pomoc mogą liczyć pracownicy Stoczni? 2 Na jaką pomoc mogą liczyć pracownicy Stoczni? biuletyn informacyjny dotyczący ochrony praw pracowników USTA WA z dnia 19 grud nia 2008 r. o po stę po wa niu kom pen sa cyj nym w pod mio tach o szcze

Bardziej szczegółowo

Medyczny laser CO2. C jaki aparat jest optymalny dla lekarza medycyny estetycznej/dermatologa?

Medyczny laser CO2. C jaki aparat jest optymalny dla lekarza medycyny estetycznej/dermatologa? 1 3aparatura i technika Dr n. farm. S 0 0awomir Wilczy Ґski Katedra i Zak 0 0ad Podstawowych Nauk Biomedycznych, Wydzia 0 0 Farmaceutyczny z OML w Sosnowcu 0 1l 0 2skiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Bardziej szczegółowo

1. PRZEWODNIK. 1.1. Spis treœci 1.2. Zespó³ autorski 1.3. Skorowidz rzeczowy 1.4. Wykaz skrótów 1.5. Objaœnienia piktogramów PRZEWODNIK.

1. PRZEWODNIK. 1.1. Spis treœci 1.2. Zespó³ autorski 1.3. Skorowidz rzeczowy 1.4. Wykaz skrótów 1.5. Objaœnienia piktogramów PRZEWODNIK. PRZEWODNIK Rozdzia³ 1, str. 1 SKUTECZNE ZARZ DZANIE SPÓ DZIELNI MIESZKANIOW Spis treœci 1. PRZEWODNIK 1.1. Spis treœci 1.2. Zespó³ autorski 1.3. Skorowidz rzeczowy 1.4. Wykaz skrótów 1.5. Objaœnienia piktogramów

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy Listopad 2011 W ni niej szym sche ma cie oce nia nia za dań otwar tych są pre zen to wa ne przy kła do we po praw ne od po wie dzi.

Bardziej szczegółowo

Marek Ko odziej INFORMATYKA PROGRAM NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM. G d y n i a 2 0 0 9

Marek Ko odziej INFORMATYKA PROGRAM NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM. G d y n i a 2 0 0 9 Marek Ko odziej INFORMATYKA PROGRAM NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM G d y n i a 2 0 0 9 Program nauczania do nowej podstawy programowej (Rozporzàdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 23.2.2008 r.) skonsultowany

Bardziej szczegółowo

1. Zdecydowane masowanie wzdłuż ramienia: 2. Zdecydowane uciskanie całego ramienia: od nad garst ka w kie run ku ra mie nia

1. Zdecydowane masowanie wzdłuż ramienia: 2. Zdecydowane uciskanie całego ramienia: od nad garst ka w kie run ku ra mie nia masazyk_layout 1 10/9/13 2:29 PM Page 1 Ćwi cze nie Spo sób wy ko na nia Ma su je te ra peu ta lub sa mo dziec ko ko lej no każ dą rę kę od od ra mie nia w kie run ku dło ni po stro nie ze wnętrz nej ra

Bardziej szczegółowo

Jaki podatek. zapłaci twórca? podatki. prawo. Twór ca i ar ty sta wy ko naw ca w pra wie au tor skim

Jaki podatek. zapłaci twórca? podatki. prawo. Twór ca i ar ty sta wy ko naw ca w pra wie au tor skim Jaki podatek zapłaci twórca? Zbliża się czas rozliczenia z fiskusem. Wielu twórcom rozliczenia podatkowe mogą nastręczać trudności, zwłaszcza, gdy prowadzą kilka rodzajów działalności, albo osiągają przychody

Bardziej szczegółowo

2.1. Identyfikacja Interesariuszy. G4 25a

2.1. Identyfikacja Interesariuszy. G4 25a 16 17 2.1. Identyfikacja Interesariuszy Gru py In te re sa riu szy zo sta y wy bra ne w opar ciu o ana li z dzia al - no Êci ope ra cyj nej Gru py Ban ku Mil len nium. W wy ni ku pro ce su ma - po wa nia

Bardziej szczegółowo

OGسLNE ZASADY zamieszczania nekrolog w

OGسLNE ZASADY zamieszczania nekrolog w OGسLNE ZASADY zamieszczania nekrolog w I. DEKLARACJA WYDAWCY II. OKREعLENIA Ago ra SA, wy daw ca Ga ze ty Wy bor czej wiad czy kom plek so wà usùu gو Ne kro lo gi, po le ga jà cà na za miesz cza niu ne

Bardziej szczegółowo

www.nie bo na zie mi.pl

www.nie bo na zie mi.pl Nie bo Na Zie mi www.nie bo na zie mi.pl Kon rad Mi lew ski Wszel kie pra wa za strze żo ne. Nie au to ry zo wa ne roz po wszech nia nie ca ło ści lub frag men tu ni niej szej pu bli ka cji w ja kiej kol

Bardziej szczegółowo

Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów

Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów Wojciech Świątek Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów Praktyczne wskazówki dla specjalistów ds. ochrony środowiska Ochrona środowiska VERLAG DASHÖFER www.dashofer.pl Wydawnictwo VERLAG DASHOFER Sp.

Bardziej szczegółowo

Mo de le od po wie dzi do ar ku sza Prób nej Ma tu ry z OPE RO NEM. Wie dza o spo e czeƒ stwie Po ziom rozszerzony

Mo de le od po wie dzi do ar ku sza Prób nej Ma tu ry z OPE RO NEM. Wie dza o spo e czeƒ stwie Po ziom rozszerzony Mo de le od po wie dzi do ar ku sza Prób nej Ma tu ry z OPE RO NEM Wie dza o spo e czeƒ stwie Po ziom rozszerzony Listopad 2009 1. c) ini cja ty w lu do wà 2. b) po ma raƒ czo wà re wo lu cjà 3. c) Egipt

Bardziej szczegółowo

maksimum wszechstronnoêci

maksimum wszechstronnoêci maksimum wszechstronnoêci Anthos A9/A7+ STERN WEBER POLSKA, ul. Czy ewska 7; 02-908 Warszawa, tel./fax 22 845 08 88; 22 845 66 19; 22 845 21 94, tel. kom. 601 217 700, www.sternweber.pl, e-mail: sternweber@sternweber.pl

Bardziej szczegółowo

Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji

Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji Zajęcia zgodne z niniejszym konspektem przeprowadzono z uczniami klasy I gimnazjum podczas Klubu Młodego Odkrywcy DawBas, działającego przy Zespole Szkół w Górsku.

Bardziej szczegółowo

Konstrukcja szkieletowa

Konstrukcja szkieletowa Obudowa wanny Obudowę wanny mocuje się na konstrukcji szkieletowej zbudowanej z listewek o grubości 40 x 40 mm, rozstawionej wzdłuż boków wanny i przymocowanej do ściany. NARZĘDZIA poziomnica wyrzynarka

Bardziej szczegółowo

STA TUT ZWI Z KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE

STA TUT ZWI Z KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE Statut Zwi zku Kynologicznego w Polsce 2/ 1 STA TUT ZWI Z KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE Roz dzia³ I Po sta no wie nia og l ne 1 Sto wa rzy sze nie no si na zw Zwi zek Ky no lo gicz ny w Pol sceµ zwa ny

Bardziej szczegółowo

Terminy określone w ogólnych warunkach umowy podstawowej stosuje się odpowiednio w niniejszych ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Terminy określone w ogólnych warunkach umowy podstawowej stosuje się odpowiednio w niniejszych ogólnych warunkach ubezpieczenia. Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia na wypadek śmierci lub trwałego i całkowitego inwalidztwa w wyniku nieszczęśliwego wypadku Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia na wypadek śmierci lub trwałego

Bardziej szczegółowo

STERN WEBER POLSKA KATALOG PRODUKTÓW MARZEC 2014 STERN KREDYT

STERN WEBER POLSKA KATALOG PRODUKTÓW MARZEC 2014 STERN KREDYT STERN WEBER POLSKA KATALOG PRODUKTÓW MARZEC 2014 STERN KREDYT SPIS TREÂCI MARZEC 2014 Stern Weber Polska - informacja o firmie 2 Cefla Dental Group - informacja o firmie 12 Zespół Stern Weber Polska 14

Bardziej szczegółowo

Zmiany pozycji techniki

Zmiany pozycji techniki ROZDZIAŁ 3 Zmiany pozycji techniki Jak zmieniać pozycje chorego w łóżku W celu zapewnienia choremu komfortu oraz w celu zapobieżenia odleżynom konieczne jest m.in. stosowanie zmian pozycji ciała chorego

Bardziej szczegółowo

JUŻ PRA CU JĄ! materiały prasowe

JUŻ PRA CU JĄ! materiały prasowe JUŻ PRA CU JĄ! materiały prasowe Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania

Bardziej szczegółowo

dr To masz To kar ski er go no mia pra cy z lap to pem

dr To masz To kar ski er go no mia pra cy z lap to pem dr To masz To kar ski er go no mia pra cy z lap to pem War sza wa 2010 Pro jekt okład ki Do ro ta Za jąc Zdję cie na okład ce Wojciech Sternak Opra co wa nie re dak cyj ne Iza bel la Skrzecz Re dak cja

Bardziej szczegółowo

250 pytań rekrutacyjnych

250 pytań rekrutacyjnych 250 pytań rekrutacyjnych które pomogą Ci zatrudnić właściwych ludzi 250 pytań rekrutacyjnych, które pomogą Ci zatrudnić właściwych ludzi Autorzy Katarzyna Chudzińska dyrektor zarządzający zasobami ludzkimi

Bardziej szczegółowo

Najlepsze pomys y powstajà z obserwacji Êwiata z ró nych perspektyw

Najlepsze pomys y powstajà z obserwacji Êwiata z ró nych perspektyw Najlepsze pomys y powstajà z obserwacji Êwiata z ró nych perspektyw STERN 300+ i STERN 250 mogà konkurowaç tylko mi dzy sobà. STERN 250 Unity S300+/250 to urzàdzenia cyfrowe, które umo liwiajà sterowanie

Bardziej szczegółowo

Układanie paneli z PCV

Układanie paneli z PCV Układanie paneli z PCV Wybór paneli 1. Panele z PVC są produktem gotowym do użytku. Można kłaść je we wszystkich rodzajach pomieszczeń. Szczególnie dobrze sprawdzają się w pomieszczeniach wilgotnych (łazienki,

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia osobowe Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treœci.........................................................................................................

Bardziej szczegółowo

str. 28 DZIENNIK URZÊDOWY KG PSP 1 2 Zarz¹dzenie nr 3

str. 28 DZIENNIK URZÊDOWY KG PSP 1 2 Zarz¹dzenie nr 3 str. 28 DZIENNIK URZÊDOWY KG PSP 1 2 Zarz¹dzenie nr 3 Ko men dan ta G³ówne go Pa ñ stwo wej Stra y Po a r nej z dnia 24 lu te go 2006 r. w spra wie spo so bu pro wa dze nia przez prze³o o nych do ku men

Bardziej szczegółowo

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Chemia Poziom podstawowy

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Chemia Poziom podstawowy Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z PERNEM Chemia Poziom podstawowy Listopad 2010 W klu czu są pre zen to wa ne przy kła do we pra wi dło we od po wie dzi. Na le ży rów nież uznać od po wie dzi

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Geografia Poziom podstawowy

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Geografia Poziom podstawowy KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Geografia Poziom podstawowy Listopad 2011 W ni niej szym sche ma cie oce nia nia za dań otwar tych są pre zen to wa ne przy kła do we po praw ne od.

Bardziej szczegółowo

Design przestrzeni De ko ra cyj ne, in no wa cyj ne, zo rien to wa ne na pro jekt.

Design przestrzeni De ko ra cyj ne, in no wa cyj ne, zo rien to wa ne na pro jekt. Design przestrzeni De ko ra cyj ne, in no wa cyj ne, zo rien to wa ne na pro jekt. Grzej ni ki po ko jo we LUX RAD ofe ru ją bo gac two aran żo wa nia no wo czes nych miesz kań. In no wa cyj ne wzo ry,

Bardziej szczegółowo

Armatura Premium + Systemy Regudis W Mieszkaniowe w zły cieplne

Armatura Premium + Systemy Regudis W Mieszkaniowe w zły cieplne Armatura Premium + Systemy Regudis W Mieszkaniowe w zły cieplne Prezentacja produktu Wyró nienie Regudis W Mieszkaniowe w zły cieplne Pro duk ty i sys te my Oven trop po ma ga jà zmniej - szyç zu y cie

Bardziej szczegółowo

Metoda projekt w. badawczych. Po szu ku j¹c no wych spo so b w za in te re so -

Metoda projekt w. badawczych. Po szu ku j¹c no wych spo so b w za in te re so - Metoda projekt w badawczych Me to da pro jek t w jest spo so bem wspie ra nia ak tyw ne go za an ga o wa nia i ce lo we go ucze nia siê oraz roz wo ju in te lek tu al ne go, a dla nie kt rych na uczy cie

Bardziej szczegółowo

Sztuka i komputer. Fotografia opracowana w kom pu te ro wym pro gra mie gra ficz nym.

Sztuka i komputer. Fotografia opracowana w kom pu te ro wym pro gra mie gra ficz nym. Sztuka i komputer Jak już wie cie, za po mo cą kom pu te ro wych pro gra mów gra ficz nych moż na wy ko ny wać róż ne dzie ła pla stycz ne, czy li two rzyć gra fi kę kom pu te ro wą. Ta ki ob raz moż na

Bardziej szczegółowo

Na uczy ciel jest oso bą wspo ma ga ją cą,

Na uczy ciel jest oso bą wspo ma ga ją cą, DZIELIMY SIĘ DOŚWIADCZENIAMI Ratujmy kasztanowce Metoda projektu Istota metody projektów polega na tym, że grupa osób uczących się samodzielnie inicjuje, planuje i wykonuje pewne przedsięwzięcia, a następnie

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy. Dzia I O higienie pracy, komputerze, sieciach komputerowych i Internecie. kom pu te ro we.

Plan wynikowy. Dzia I O higienie pracy, komputerze, sieciach komputerowych i Internecie. kom pu te ro we. Plan wynikowy Klasa Dzia I O higienie pracy, komputerze, sieciach komputerowych i Internecie Hi gie na pra cy z kom pu te rem oraz pod sta wo we ele - men ty kom pute ra Twoje biur ko Pod sta wo we wia

Bardziej szczegółowo

CURRICULUM IMPLANTOLOGII MAŁOINWAZYJNEJ

CURRICULUM IMPLANTOLOGII MAŁOINWAZYJNEJ CONTINUING DENTAL EDUCATION CURRICULUM IMPLANTOLOGII MAŁOINWAZYJNEJ TRYB INDYWIDUALNY SZKOLENIE TEORETYCZNE WARSZTATY HANDS - ON LIVE - SURGERY SAMODZIELNE IMPLANTACJE LATO 2014 ZIMA 2014 DYREKTOR CURRICULUM

Bardziej szczegółowo

Środ ka mi ochro ny indywidualnej wska za ny mi w oce nie ry zy ka za wo do we go przy ob słu dze LPG są także: oku

Środ ka mi ochro ny indywidualnej wska za ny mi w oce nie ry zy ka za wo do we go przy ob słu dze LPG są także: oku BHP NA STACJACH LPG Pra cow nik, przy stę pu jąc do pra cy na sta no wi sku ope ra to ra LPG po wi nien za po znać się z oce ną ry zy - ka za wo do we go dla je go sta no wi ska oraz sto so wać odzież

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia osobowe Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treœci.........................................................................................................

Bardziej szczegółowo

War sza wa 2015 PUBLIKACJA DYSTRYBUOWANA BEZPŁATNIE

War sza wa 2015 PUBLIKACJA DYSTRYBUOWANA BEZPŁATNIE Pu bli ka cja po wsta ła w ra mach pro jek tu re ali zo wa ne go z do fi nan so wa niem NFOŚiGW w ra mach pro gra mu prio ry te to we go Edu ka cja eko lo gicz na Lider projektu: Wyż sza Szko ła Eko lo

Bardziej szczegółowo

O D P O W I E D Z I A L N Y B I Z N E S

O D P O W I E D Z I A L N Y B I Z N E S O D P O W I E D Z I A L N Y B I Z N E S O D P O W I E D Z I A L N Y B I Z N E S Spis treêci List Pre ze sa Za rzà du Ban ku Mil len nium 5 1. Bank Mil len nium 7 1.1. Pro fil or ga ni za cji 7 1.1.1.

Bardziej szczegółowo

Budowa i zasada działania. Budowa. instrukcja obsługi grupy pompowej. powrót GW 1/2. zasilanie GW 1/2

Budowa i zasada działania. Budowa. instrukcja obsługi grupy pompowej. powrót GW 1/2. zasilanie GW 1/2 instrukcja obsługi grupy pompowej Rys. 1. Budowa grupy pompowej powrót 2 3 GW 1/2 6 7 1 zasilanie 4 GW 1/2 1. zawór termostatyczny ZT 2. zawór regulacyjny ZR 3. zawór odcinający G1" belki zasilającej 4.

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony Listopad 2011 W ni niej szym sche ma cie oce nia nia za dań otwar tych są pre zen to wa ne przy kła do

Bardziej szczegółowo

Źródło: Bińczycki B., Organizacja procesu rekrutacji w urzędzie administracji samorządowej na przykładzie Miasta Krakowa [w:] Doskonalenie systemów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym, red. A. Stabryła,

Bardziej szczegółowo

fach-med 80-046 GDAŃSK UL. CIENISTA 21 Mirosław Orłowski tel./fax. 058 302 9925 www.fach-med.pl e-mail:biuro@fach-med.pl księgowość@fach-med.

fach-med 80-046 GDAŃSK UL. CIENISTA 21 Mirosław Orłowski tel./fax. 058 302 9925 www.fach-med.pl e-mail:biuro@fach-med.pl księgowość@fach-med. UNITY STOMATOLOGICZNE ZIMA 2016 CENA: 77 000 PLN Wyposażenie podstawowe unitu: Dmuchawka ze światłem LED SIRONA SPRAYVIT E Bezszczotkowy mikrosilnik elektryczny ze światłem LED SIRONA BL ISO E Skaler ze

Bardziej szczegółowo

włącznik otwór, w który wkręca się ramię cyrkla ceramika, glazura płyty styropianowe korek, karton, skóra KIERUNEK CIĘCIA

włącznik otwór, w który wkręca się ramię cyrkla ceramika, glazura płyty styropianowe korek, karton, skóra KIERUNEK CIĘCIA Obsługa wyrzynarki Budowa wyrzynarki regulator prędkości skokowej brzeszczotu blokada włącznika, umożliwiająca pracę ciągłą bez konieczności trzymania palca na włączniku kabel zasilania regulator wychylenia

Bardziej szczegółowo

1 3Przyj 0 1cie FOT. MAT. PRASOWE CUKIERNIA KACZMARCZYK. 58 magazyn wesele

1 3Przyj 0 1cie FOT. MAT. PRASOWE CUKIERNIA KACZMARCZYK. 58 magazyn wesele 1 3Przyj 0 1cie W E S E L N E 58 magazyn wesele 1 3 Tortowy zawr t g 0 0owy C o fantazjach w 0 2wiecie s 0 0odko 0 2ci C u kier ni czy 0 2wiat roz wi ja si 0 1 w b 0 0y ska wicz - nym tem pie, ofe ru j

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia turystycznego Podróżnik. Pod skrzydłami lwa.

Ogólne warunki ubezpieczenia turystycznego Podróżnik. Pod skrzydłami lwa. Ogólne warunki ubezpieczenia turystycznego Podróżnik. Pod skrzydłami lwa. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA TURYSTYCZNEGO PODRÓ NIK POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Ni niej sze ogól ne wa run ki Ubez pie cze nia Tu ry

Bardziej szczegółowo

1.1. Profil organizacji

1.1. Profil organizacji 6 7 1.1. Profil organizacji 1.1.1. Grupa Banku Millennium Bank Mil len nium two rzy wraz ze swo imi spó ka mi za le ny mi Gru - p Ban ku Mil len nium. Naj wa niej szy mi spó ka mi Gru py sà: Mil len -

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny Przeznaczenie Instrukcja montażu

Opis techniczny Przeznaczenie Instrukcja montażu Sys tem ko mi no wy HY BRY DA IZO to re wo lu cyj ne roz wią za nie w tech ni ce ko mi no wej i ab so lut nie no wy pro dukt fir my Spi ro flex. Wie lo let nie do świad cze nie po zwo li ło nam na stwo

Bardziej szczegółowo

Armatura Premium + Systemy Grupy pompowe do łàczenia êródła ciepła z instalacjà. Przeglàd produkcji

Armatura Premium + Systemy Grupy pompowe do łàczenia êródła ciepła z instalacjà. Przeglàd produkcji Armatura Premium + Systemy Grupy pompowe do łàczenia êródła ciepła z instalacjà Przeglàd produkcji Armatura do kotłów Sys tem Re gu mat ofe ro wa ny przez fir m Oven trop obej mu je gru p pro duk tów umo

Bardziej szczegółowo

Niezbędnik finansowy. Bezpieczne oszczędzanie na wymarzony cel. Produkty oszczędnościowe

Niezbędnik finansowy. Bezpieczne oszczędzanie na wymarzony cel. Produkty oszczędnościowe Niezbędnik finansowy Bezpieczne oszczędzanie na wymarzony cel Produkty oszczędnościowe Pro duk ty ofe ro wa ne przez ban ki są two rzo ne z my ślą o klien tach i ich po - trze bach. Planując co miesiąc

Bardziej szczegółowo

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy Listopad 2010 W klu czu są pre zen to wa ne przy kła do we pra wi dło we od po wie dzi. Na le ży rów nież

Bardziej szczegółowo

Elżbieta Judasz. Prawo pra cy. pierwsze kroki

Elżbieta Judasz. Prawo pra cy. pierwsze kroki Elżbieta Judasz Prawo pra cy pierwsze kroki War sza wa 2012 Aktualizacja Katarzyna Piecyk Pro jekt okład ki www.jsphoto.eu Opra co wa nie re dak cyj ne Izabella Skrzecz Opra co wa nie ty po gra ficz ne

Bardziej szczegółowo

Mo de le od po wie dzi do ar ku sza prób nej ma tu ry z OPE RO NEM. J zyk polski Po ziom pod sta wo wy

Mo de le od po wie dzi do ar ku sza prób nej ma tu ry z OPE RO NEM. J zyk polski Po ziom pod sta wo wy Mo de le od po wie dzi do ar ku sza prób nej ma tu ry z OPE RO NEM J zyk polski Po ziom pod sta wo wy Li sto pad 2009 Cz Êç I ro zu mie nie czy ta ne go tek stu Stare, nowe, kultowe Mo del za wie ra prze

Bardziej szczegółowo

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony Listopad 2010 W klu czu są pre zen to wa ne przy kła do we pra wi dło we od po wie dzi. Na le ży rów nież

Bardziej szczegółowo

ISBN: 978-83-931598-0-2

ISBN: 978-83-931598-0-2 ISBN: 978-83-931598-0-2 Fundacja dla Polski ul. Narbutta 20/30 02-541 Warszawa tel. (0-22) 542 5880 fax.(0-22) 542 9890 e-mail: fdp@fdp.org.pl www.fdp.org.pl ISBN: 978-83-931598-0-2 Autorzy: Dominika

Bardziej szczegółowo

Walizki. Walizki i pojemniki zamykane

Walizki. Walizki i pojemniki zamykane Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Pod kluczem 62 i pojemniki zamykane 63 Systemy zamknięć Po jem ni ki RA KO moż na za my kać za po mo cą po kry - wy z za wia sa mi. Je że li do te go na dłuż szym bo

Bardziej szczegółowo

Docieplanie domu we³n¹ mineraln¹ i uk³adanie sidingu winylowego

Docieplanie domu we³n¹ mineraln¹ i uk³adanie sidingu winylowego Docieplanie domu we³n¹ mineraln¹ i uk³adanie sidingu winylowego We³ na mi ne ral na jest to ma te ria³ ter mo izo la cyj ny w for mie p³yt, mat lub gra nu la tu. Zna ko mi cie na da je siê do do cie pla

Bardziej szczegółowo

Prawo pracy pierwsze kroki

Prawo pracy pierwsze kroki Prawopracy_PierwszeKroki.pdf 2014-04-23 14:24:09 Elżbieta Judasz Jak powinna być sformułowana dobra umowa o pracę? Jakie są Twoje uprawnienia jako pracownika? Kiedy będzie można skorzystać z urlopu? Dla

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK NIEMIECKI

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK NIEMIECKI Miejsce na identyfikację szkoły ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK NIEMIECKI POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I LISTOPAD 2010 Instrukcja dla zdającego Czas pracy 120 minut 1. Sprawdź, czy ar kusz eg za mi

Bardziej szczegółowo

sternweber.pl STERN WEBER S380TRC Inspiruje nas Twój talent Profesjonalizm na pierwszym miejscu

sternweber.pl STERN WEBER S380TRC Inspiruje nas Twój talent Profesjonalizm na pierwszym miejscu sternweber.pl Inspiruje nas Twój talent STERN WEBER S380TRC Profesjonalizm na pierwszym miejscu MAKSYMALNA FUNKCJONALNOÂå Eks klu zyw ne in no wa cje S380TRC to uni kal ny fo tel pe łen funk cji do sto

Bardziej szczegółowo

SALON MATURZYSTÓW. Perspektywy 2016

SALON MATURZYSTÓW. Perspektywy 2016 Zgłoszenia nadesłane do 30 czerwca 2016 r. 5% rabatu SALON MATURZYSTÓW ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA CENNIK USŁUG i WYPOSAŻENIA DODATKOWEGO INFORMACJA O WYSTAWCY i ZAMÓWIENIE REKLAMY REGULAMIN SALONU www.salonmaturzystow.pl

Bardziej szczegółowo

Świat współczesny. 1 wy mie nia głów ne kie run ki pol skiej. z sąsia da mi i pań stwa mi Unii Eu ro - wymienia zadania am ba sa d i kon -

Świat współczesny. 1 wy mie nia głów ne kie run ki pol skiej. z sąsia da mi i pań stwa mi Unii Eu ro - wymienia zadania am ba sa d i kon - 1 Plan wy ni ko wy Pol ska we współ - cze snym świe cie NA TO od zim nej woj ny do współ - ist nie nia In te gra cja eu ro - pej ska Pol ska w sys te - mie po li tycz nym i go spo dar czym Świat współczesny

Bardziej szczegółowo

Układanie wykładzin podłogowych

Układanie wykładzin podłogowych Układanie wykładzin podłogowych Sposoby układania Sposób układania Układanie swobodne Zastosowanie Zalety Wady W małych pomieszczeniach, tam gdzie wystarcza jeden arkusz lub rzadko odwiedzanych Szybkie

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia osobowe. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Spłaty Rat Kredytu dla Kredytobiorców MultiBanku PAKIET STANDARD. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ubezpieczenia osobowe. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Spłaty Rat Kredytu dla Kredytobiorców MultiBanku PAKIET STANDARD. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia osobowe Ogólne Warunki Ubezpieczenia Spłaty Rat Kredytu dla Kredytobiorców MultiBanku PAKIET STANDARD Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treści.........................................................................................................

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego pracowniczego ubezpieczenia na życie GRU/P. Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych

Ogólne warunki grupowego pracowniczego ubezpieczenia na życie GRU/P. Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych Ogólne warunki grupowego pracowniczego ubezpieczenia na życie GRU/P Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych Szanowni Państwo, Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów, zamieściliśmy

Bardziej szczegółowo

No we li za cja Dy rek ty wy EPBD 2010/31/UE z 15 ma -

No we li za cja Dy rek ty wy EPBD 2010/31/UE z 15 ma - mb0110 TEMAT WYDANIA mgr inż. Jerzy B. Zembrowski* No wy wy miar ener go osz częd no ści w bu dow nic twie No we li za cja Dy rek ty wy EPBD 2010/31/UE z 15 ma - ja 2010 r. w spra wie cha rak te ry sty

Bardziej szczegółowo

Nie pod le głość Li twy w 1990 r. sta ła się

Nie pod le głość Li twy w 1990 r. sta ła się ZE ŚWIATA Wspieranie rozwoju dziecka na Litwie Na świe cie za uwa ża się wy raź ną ten den cję do wspie ra nia roz wo ju dziec ka. Uza leż nio ne jest to jed nak od tra dy cji edu ka cyj nych, kul tu ro

Bardziej szczegółowo

2 Âwia t o: two rzy wo fo to gra fii

2 Âwia t o: two rzy wo fo to gra fii Magia swiatla_1-338:layout 1 19-03-09 17:04 Page 27 2 Âwia t o: two rzy wo fo to gra fii Pod pew ny mi wzgl da mi fo to gra fo wie bar dziej przy po mi na jà mu zy ków ni ma la rzy, rzeê bia rzy czy in

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialny pracodawca, czyli bezpieczne i higieniczne warunki pracy

Odpowiedzialny pracodawca, czyli bezpieczne i higieniczne warunki pracy higiena pracy mgr Arleta Mrugała mgr Dorota Wodzisławska-Czapla Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach Odpowiedzialny pracodawca, czyli bezpieczne i higieniczne warunki pracy Zachowanie

Bardziej szczegółowo

UNITY STOMATOLOGICZNE ANLE....bli ej Twoich potrzeb

UNITY STOMATOLOGICZNE ANLE....bli ej Twoich potrzeb UNITY STOMATOLOGICZNE ANLE...bli ej Twoich potrzeb UNITY STOMATOLOGICZNE ANLE Ergonomiczny fotel stomatologiczny bezszwowa tapicerka dostêpna w oœmiu kolorach (opcjonalnie do wyboru tapicerka skórzana

Bardziej szczegółowo

fach-med 80-046 GDAŃSK UL. CIENISTA 21 Mirosław Orłowski tel./fax. 058 302 9925 www.fach-med.pl e-mail:biuro@fach-med.pl księgowość@fach-med.

fach-med 80-046 GDAŃSK UL. CIENISTA 21 Mirosław Orłowski tel./fax. 058 302 9925 www.fach-med.pl e-mail:biuro@fach-med.pl księgowość@fach-med. Fotel pacjenta: Standardowa konfiguracja unitu SIRONA INTEGO pozycja zerowa, spluwaczkowa i 2 pozycje do indywidualnego zaprogramowania 2-przegubowy zagłówek chirurgiczny (opcjonalnie: zagłówek z magnetyczną

Bardziej szczegółowo

In struk cja dla ucznia

In struk cja dla ucznia Imi i nazwisko ucznia.................................................................. Wype nia nauczyciel Klasa.................. SPRAWDZIAN KOMPETENCJI DRUGOKLASISTY Z OPERONEM 2010 Czas pracy: 2 razy

Bardziej szczegółowo

Regulamin prowadzenia rachunków bankowych dla Klientów indywidualnych w Allianz Bank Polska S.A.

Regulamin prowadzenia rachunków bankowych dla Klientów indywidualnych w Allianz Bank Polska S.A. Regulamin prowadzenia rachunków bankowych dla Klientów indywidualnych w Allianz Bank Polska S.A. Roz dział 1 In for ma cje ogól ne 1. Po sta no wie nia ogól ne 1. Re gu la min pro wa dze nia ra chun ków

Bardziej szczegółowo

ISSN 1233-9784 11/2012

ISSN 1233-9784 11/2012 ISSN 1233-9784 11/2012 W numerze: PrzejÊciowe wsparcie krajowe w 2013 r. Zmiana ustawy o paszach Ponad 1,5 mld zł dla przetwórstwa PłatnoÊci bezpoêrednie za 2012 r. PROW 2007-2013 dla przedsi biorców Wydawcy:

Bardziej szczegółowo

Biuletyn. informacyjny 9/2015. W numerze: Po moc dla po szko do wa nych przez su sz. Co z no we go PROW mo e byç w tym ro ku ISSN 1233-9784

Biuletyn. informacyjny 9/2015. W numerze: Po moc dla po szko do wa nych przez su sz. Co z no we go PROW mo e byç w tym ro ku ISSN 1233-9784 Biuletyn ISSN 1233-9784 informacyjny 9/2015 W numerze: Po moc dla po szko do wa nych przez su sz Pre fe ren cyj ne kre dy ty kl sko we Co z no we go PROW mo e byç w tym ro ku W numerze: MRiRW O no wych

Bardziej szczegółowo

Uczeƒ z dysleksjà w domu

Uczeƒ z dysleksjà w domu Marta Bogdanowicz Anna Adryjanek Ma gorzata Ro yƒska Uczeƒ z dysleksjà w domu Poradnik nie tylko dla rodziców G d y n i a 2 0 1 0 Re cenzja merytoryczna: dr hab. Gra yna Krasowicz-Kupis, prof. UMCS Re

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ WARUNKÓW TECHNICZNYCH. Unit stomatologiczny wraz z oprogramowaniem

FORMULARZ WARUNKÓW TECHNICZNYCH. Unit stomatologiczny wraz z oprogramowaniem LP. FORMULARZ WARUNKÓW TECHNICZNYCH Wyszczególnienie warunków/ parametrów granicznych Załącznik nr 1 Warunki oferowane Spełnia/nie spełnia Urządzenia fabrycznie nowe Unit stomatologiczny wraz z oprogramowaniem

Bardziej szczegółowo

CENNIK UNITÓW STOMATOLOGICZNYCH NAJLEPSZE POLSKIE UNITY TERAZ W JESZCZE NIŻSZYCH CENACH! infolinia tel.

CENNIK UNITÓW STOMATOLOGICZNYCH NAJLEPSZE POLSKIE UNITY TERAZ W JESZCZE NIŻSZYCH CENACH!  infolinia tel. www.makromed.com.pl infolinia tel. 42 678 88 54 CENNIK UNITÓW STOMATOLOGICZNYCH Obowiązuje od 10 marca 2016 NAJLEPSZE POLSKIE UNITY TERAZ W JESZCZE NIŻSZYCH CENACH! LAUREAT NAGRODY GRAND PRIX CEDE 2015

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi Progres

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi Progres inwestycje Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi Progres ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką podstawową opłacaną jednorazowo indeks PIMP/11/11/02

Bardziej szczegółowo

Unij ne pie nią dze na do cho do we pro jek ty

Unij ne pie nią dze na do cho do we pro jek ty LUTY 2009 15 lutego 14 marca 2009 nr 2/27 Wydawnictwo Eurosystem Warszawa www.forumsamorzadowe.pl ISSN 1897-0079 INDEX 226424 Cena 12 zł (0% VAT) FORUM SAMORZĄDOWE n i e z a l e ż n y m i e s i ę c z n

Bardziej szczegółowo

Otwar cie 1. Zna cze nie Otwar cie 1 ma na stę pu ją ce zna cze nia:

Otwar cie 1. Zna cze nie Otwar cie 1 ma na stę pu ją ce zna cze nia: 20 Wspólny Język 2010 Wspólny J zyk 2010 Standard Otwar cie Zna cze nie Otwar cie ma na stę pu ją ce zna cze nia: A) 5 kar w si le 12 17, B) układ 4441 z czwór ką ka ro w si le 12 17, C) układ 4 ka ra,

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA MASZYN

BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA MASZYN Włodzimierz Łabanowski BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA MASZYN Poradnik dla pracodawców Warszawa 2013 Spis treści 1. Wprowadzenie 2. Europejska koncepcja bezpieczeństwa użytkowania maszyn 3. Wymagania dla maszyn

Bardziej szczegółowo

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Stanisław Staszewski Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Lista kontrolna z komentarzem, materiał pomocniczy dla pracodawców Warszawa 2010 Lista kontrolna z komentarzem Sta ni sław Sta szew

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE ZBIORCZYCH WYNIKÓW GŁOSOWANIA NA KANDYDATÓW NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W DNIU 20 CZERWCA 2010 R.

ZESTAWIENIE ZBIORCZYCH WYNIKÓW GŁOSOWANIA NA KANDYDATÓW NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W DNIU 20 CZERWCA 2010 R. Załącznik nr 2 do obwieszczenia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 czerwca 2010 r. ZESTAWIENIE ZBIORCZYCH WYNIKÓW GŁOSOWANIA NA KANDYDATÓW NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W DNIU 20 CZERWCA

Bardziej szczegółowo

Umowy o pracę

Umowy o pracę www.pip.gov.pl Kilka słów o umowie o pracę Przez za war cie umo wy o pra cę pra cow nik zo bo wią - zu je się do wy ko ny wa nia pra cy okre ślo ne go ro dza ju na rzecz pra co daw cy i pod je go kie row

Bardziej szczegółowo

Pro cent trwa łe go A. Uszko dze nia gło wy uszczerb ku na zdro wiu

Pro cent trwa łe go A. Uszko dze nia gło wy uszczerb ku na zdro wiu ubezpieczenia Tabela trwałego uszczerbku na zdrowiu na skutek nieszczęśliwego wypadku A. Uszko dze nia gło wy 1. Uszko dze nie po włok czasz ki (bez uszko dzeń kost nych): a) bli zny roz le głe (po wy

Bardziej szczegółowo