STERN KREDYT STERN WEBER POLSKA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STERN KREDYT STERN WEBER POLSKA"

Transkrypt

1 STERN KREDYT STERN WEBER POLSKA KATALOG PRODUKTÓW WRZESIE 2013

2 SPIS TREÂCI WRZESIE 2013 Stern Weber Polska - informacja o firmie 2 Cefla Dental Group - informacja o firmie 4 Zespół Stern Weber Polska 6 Stern Serwis 8 Uwagi ogólne dotyczàce oferty unitów i za o enia techniczne 10 Stern Kredyt 12 Unity Stern Weber 14 Oferta Wrzesieƒ 2013 Stern Weber 14 Stern Weber S Stern Weber S Stern Weber S220 TR HYBRID 20 Stern Weber S220 TR 22 Stern Weber S320 TR 24 Stern Weber S280 TRC 26 Unity Stern Weber wyposa enie 28 Opcje wyposa enia 35 Unity Anthos 36 Oferta Wrzesieƒ 2013 Anthos 36 Anthos A3+ 38 Anthos A5 40 Anthos A6+ 42 Anthos A7+ 44 Anthos A9 46 Anthos R7 48 Unity Anthos wyposa enie 51 Opcje wyposa enia 55 Unity Castellini 56 Oferta Wrzesieƒ 2013 Castellini 56 Castellini Duo Plus 58 Castellini Puma Eli 60 Castellini Skema 5 62 Castellini Skema 6 64 Unity Castellini wyposa enie 66 Opcje wyposa enia 69 Pro-Tip koƒcówki jednorazowe 70 Cattani, Dürr Dental, Ekom pompy ssàce i kompresory 71 W&H 72 EMS 73 Stern Weber autoklaw i zgrzewarka 74 Mielwashing myjnie i dezynfektory 76 Miele Professional myjnie i dezynfektory 77 Radiologia MyRay 78 Oferta Wrzesieƒ 2013 radiologia 78 Aparat RTG RXDC Hypersphere 80 Aparat RTG RXDC ExTend 82 Radiografia cyfrowa X POD 84 Radiografia cyfrowa ZEN X 86 Pantomograf cyfrowy Hyperion X7 88 Pantomograf cyfrowy Hyperion X9/NewTom GiANO 92 Kamera wewnàtrzustna CU-2 99 Lampa polimeryzacyjna T-LED 99 Radiologia NewTom 100 Technologia Cone Beam 3D i SafeBeam 100 NewTom VGi 104 NewTom 5G 106 Zeiss mikroskopy i lupy 108 Support krzesełka i siodła dentystyczne 118 D-Tec systemy oêwietleniowe 122 STERN WEBER POLSKA 1

3 STERN WE BER POL SKA jest przed sta wi cie lem w Pol sce fir my Ce fla Den tal Gro up, pro du cen ta uni tów Stern We ber, An thos i Castellini oraz sprz tu ra dio lo gicz ne go My Ray i NewTom QR. Stern Weber Polska to specjalistyczna firma, dla której priorytetem jest satysfakcja klienta. Wszystkie nasze dzia ania (negocjacje z dostawcami sprz tu, minimalizowanie kosztu spedycji) sà ukierunkowane na obni enie ceny dla odbiorcy finalnego przy zachowaniu najwy szej jakoêci sprz tu i obs ugi. Zapewniamy kompleksowà, profesjonalnà obs ug : - pomagamy w wyborze optymalnego wyposa enia unitu kierujàc si zasadà minimalizacji wydatków Lekarza (unit Stern Weber mo na doposa yç w ka dym momencie); - nadzór w przygotowaniu gabinetu do monta u (wizje lokalne, spotkania z wykonawcami), co gwarantuje Lekarzowi ergonomiczne umiejscowienie unitu i optymalne doprowadzenie mediów; - specjalny program fi nan so wa nia za ku pu Stern Kre dyt (rów nie sprz tu nie me dycz ne go, w ra mach wspó pra cy z Sie mens Fi nan ce) to mi ni mum for mal no Êci i ni skie kosz ty (in fo ); - fachowy monta dokonany przez serwis przeszkolony w fabryce producenta; - bezpieczeƒstwo u ytkowania gwarantuje regularnie szkolony serwis centralny i ponad 50 punktów serwisu lokalnego oraz magazyn cz Êci zamiennych (natychmiastowa 100% dost pnoêç cz Êci do sprzedawanych unitów); profesjonalne wsparcie techniczne dla u ytkowników i serwisu lokalnego: pon.-pt. w godzinach 9-19, tel Prowadzimy pro gram lo jal no Êcio wy, któ ry umo li wia Klien tom na szej fir my za kup do dat ko we go sprz tu sto ma to lo gicz ne go w ra dy kal nie ob ni o nych ce nach. Lista referencyjna obejmujàca ponad 4600 sprzedanych unitów jest naszà najlepszà rekomendacjà W LATACH PONAD 4600 STOMATOLOGÓW KUPIŁO UNIT W FIRMIE STERN WEBER POLSKA (do 23.08) RAZEM: 4633 sztuk STERN WE BER POL SKA wspó pra cu je z re no mo wa ny mi euro pejskimi do staw ca mi sprz tu sto ma to lo gicz ne go: SUP PORT (krze se ka den ty stycz ne), NSK (koƒ ców ki stoma to - logiczne), W&H (koƒ ców ki i au to kla wy), EMS (ska le ry i pia skar ki), DÜRR DENTAL (pom py ssa ka), EKOM (kom pre so ry), CAT TA NI (kom pre so ry i pompy ssaka), D -TEC (lam py ga bi ne to we), ZEISS (mikro skopy). ZADZWO! Skontaktujemy Ci z u ytkownikiem unitu Stern Weber w Twoim regionie w celu uzyskania opinii o sprz cie i współpracy z firmà STERN WEBER POLSKA w okresie gwa rancji i podczas obsługi pogwarancyjnej. PONAD 90% UNITÓW SPRZEDAJEMY Z REKOMENDACJI U YTKOWNIKÓW. 2 STERN WEBER POLSKA

4 JESTEÂMY DO PA STWA USŁUG! siedziba firmy Stern Weber Polska: ul. Kosmatki 26, Warszawa Trasa Siekierkowska ul. Kosmatki 26 ul. Kosmatki 26 Warszawa ul. S czkowa Most Siekierkowski Na zdj ciach reklamowych wszystkie unity wyglàdajà po dob - nie. Zapraszamy do naszego nowego salonu na pro fesjonalne prezentacje sprz tu, gdzie sta a ekspozycja 18 zestawów unitów pozwoli dostrzec ró nice! STERN WEBER POLSKA 3

5 HISTORIA FIRMY Stern We ber zo sta za o o ny w 1958 ro ku ja ko dzia den ty - stycz ny pre sti o wej szwaj car skiej fir my pro du ku jà cej do dziê ze - gar ki, uzna ne za jed ne z naj lep szych w Êwie cie. Wie dza na te mat wy ko ny wa nia tak pre cy zyj nych urzà dzeƒ zo sta a wy ko rzy sta na do kon stru owa nia no wo cze sne go sprz tu den ty stycz ne go. Przez la ta Stern We ber od gry wa wio dà cà ro l w tej wa nej dzie dzi nie. Ju w 1965 ro ku Stern We ber by jed nà z pierw szych w Êwie cie firm, któ re za in sta lo wa y mi kro sil nik elek trycz ny w uni - cie sto ma to lo gicz nym. Ko lej nym punk tem zwrot nym we wpro wa - dza niu in no wa cji do prak ty ki by o umiesz cze nie po raz pierw szy w Êwie cie wszyst kich in stru men tów na dwu cz Êcio wym wy wa - o nym ra mie niu przy mo co wa nym do uni tu. Wia ra fir my Stern We ber w cià g e do sko na le nie sprz tu i pro - wa dze nie nie ustan nych ba daƒ na uko wych, po zwo li y wpro wa - dziç wie le roz wià zaƒ kon struk cyj nych b dà cych dziê stan dar dem w bu do wie uni tu sto ma to lo gicz ne go. Fa bry ka Stern We ber w Imo li ko o Bo lo nii jest od bi ciem ten - den cji roz wo ju fir my. No wo cze sna ar chi tek tu ra bu dyn ków cha - rak te ry zu je si pro sty mi, czy sty mi li nia mi wy ra a jà cy mi har mo ni i wy wa e nie. Pod sta wo we kon cep cje sto jà ce za wszyst ki mi pro - duk ta mi fir my Stern We ber to: nie za wod noêç, funk cjo nal noêç, no wo cze sny wy glàd. W koƒ cu 1999 ro ku firma przy stà pi a do jed nej z naj wi k - szych w Eu ro pie gru py fi nan so wej CE FLA, sku pia jà cej pro du cen - tów sprz tu sto ma to lo gicz ne go. Firma Stern We ber zo sta a wy bra na przez gru p CE FLA spo Êród naj wi k szych eu ro pej skich pro du cen tów uni tów den ty stycz nych. O wy bo rze firmy Ster n We - be r za de cy do wa y ta kie ce chy jak: cià g y wzrost pro duk cji i sprze - da y, za cho wa nie swo jej in dy wi du al no Êci przez ca y okres ist nie nia a do dnia dzi siej sze go i, co naj wa niej sze, niepodwa al na naj wy sza ja koêç, zgod nie ze swy mi szwaj car ski mi ko - rze nia mi. Idàc za przy k a dem wie lu li de rów w ró nych dzie dzi - nach Êwia to wej pro duk cji, kon so li da cja wy si ków, szcze gól nie w dzia ach pro jek to wa nia, cer ty fi ka cji sprz tu, roz wo ju oraz za - mó wieƒ i wspó pra cy z ko ope ran ta mi, przy nie sie oszcz d no Êci, któ re za owo cu jà ob ni kà ce ny dla fi nal ne go na byw cy, przy sta le roz sze rza jà cym si asor ty men cie. CE FLA Dental Group skupia obecnie marki: Stern Weber, Anthos, Castellini, MyRay i NewTom QR. CEFLA gwa ran tu je do sta w cz Êci za mien nych przez dzie si ç lat od za prze sta nia pro duk cji da ne go mo de lu. Dy na micz ny roz wój fir my CE FLA Den tal Gro up po zwa la nam za ofe ro waç pe nà ga m uni tów sto ma to lo gicz nych i kom plek so - wà ofer t ra dio lo gii sto ma to lo gicz nej, któ re mo gà sta no wiç do - sko na e uzu pe nie nie Paƒ stwa prak ty ki. Fabryka Stern Weber w 1958 roku Nowoczesna fabryka unitów Stern Weber, Anthos i Castellini oraz sprz tu radiologicznego MyRay w miejscowoêci Imola pod Bolonià. 4 STERN WEBER POLSKA

6 CO DECYDUJE O BEZKONKURENCYJNEJ JAKOÂCI NASZYCH UNITÓW? wysoko wykwalifikowana kadra in ynierska wielokrotna kontrola jakoêci staranny dobór materiałów o najwy szej wytrzymałoêci STERN WEBER POLSKA 5

7 ZESPÓŁ STERN WEBER POLSKA mgr Krzysztof Bła , , , (fax) KSI GOWOÂå Iwona , , , (fax) mgr El bieta , , , (fax) OBSŁUGA KLIENTA I ADMINISTRACJA mgr Monika , , , (fax) Agnieszka , , , (fax) in. Joanna , , , (fax) SPRZEDA Tadeusz Michał STERN KREDYT mgr Artur , , , (fax) mgr Zbigniew Bła , , , (fax) 6 STERN WEBER POLSKA

8 WSPARCIE TECHNICZNE mgr in. Marek Kurzyƒski , , , (fax) in. Sławomir Ka uch , , , (fax) RADIOLOGIA in. Jacek , , , (fax) mgr in. Marcin , , , (fax) in. Mariusz Bo ek projekty osłon , , , (fax) CZ ÂCI ZAMIENNE Dariusz , , , (fax) mgr Andrzej , , , (fax) LOGISTYKA - TRANSPORT Roman Owczarczyk , , , (fax) Piotr , , , (fax) Adam R biê , , , (fax) Tomasz Karczmarczyk , , , (fax) STERN WEBER POLSKA 7

9 STERN SERWIS SERWIS CENTRALNY Warszawa Kosmatki mgr in. Jerzy Szczygielski in. Marek Janasz Ryszard Langiewicz Jerzy Urbaƒski Krzysztof Sadzyƒski projekty osłon radiologicznych Adam Wojtasiewicz xxx SERWISY LOKALNE DOLNOÂLÑSKIE WROCŁAW ARTSTOM Maksalion Damian Wisznicki Grzegorz BIELAWA Skr towicz Franciszek BOLESŁAWIEC Reks Mariusz Szymaƒski Krzysztof JELENIA GÓRA Powàzka Sebastian Jankowski Marek KŁODZKO Kasiurak Henryk KUJAWSKO-POMORSKIE BYDGOSZCZ Banach Andrzej TORU Pietryga Krzysztof WŁOCŁAWEK Łuszczyƒski Zbigniew LUBELSKIE LUBLIN Bychawski Henryk PUŁAWY Tuênik Artur ZAMOÂå Klimkiewicz Wiesław LUBUSKIE GORZÓW WIELKOPOLSKI Koƒczak Andrzej ŁÓDZKIE ŁÓDè Kołczak Przemysław Lipowski Andrzej PIOTRKÓW TRYBUNALSKI Lizakowski Andrzej SKIERNIEWICE Kamiƒski Zbigniew WIELU Szcz sny Lech MAŁOPOLSKIE KRAKÓW Jaskot Jacek Szczyrbak Jan TARNÓW Mierzwa Andrzej NOWY TARG Siuta Krzysztof ZAKOPANE Pi toƒ Waldemar MAZOWIECKIE WARSZAWA serwis centralny Tkacz Grzegorz Chojnacki Tomasz Janasz Rafał RADOM Malin Andrzej urek Zbigniew OPOLSKIE OPOLE Niewiora Marcin GŁUCHOŁAZY Derkowski Jacek NYSA Dubiel Piotr PODKARPACKIE RZESZÓW Czekaƒski Janusz D BICA Knych Jacek SANOK/KROSNO Niemczyk Zbigniew STERN WEBER POLSKA

10 STERN SERWIS Kamień Pomorski Świdwin ZACHODNIO- POMORSKIE Szczecin Gorzów Wlkp. LUBUSKIE Złotów POMORSKIE Poznań KUJAWSKO- POMORSKIE WIELKOPOLSKIE DOLNOŚLĄSKIE Bolesławiec Wrocław Jelenia Góra Bielawa Kłodzko Wejherowo Jarocin Ostrów Wlkp. Wieluń OPOLSKIE Nysa Gdańsk Bydgoszcz Opole Toruń Włocławek Głuchołazy Katowice ŚLĄSKIE Elbląg Skierniewice Łódź Piotrków Trybunalski ŁÓDZKIE WARMIŃSKO- MAZURSKIE Olsztyn MAZOWIECKIE Kraków MAŁOPOLSKIE Nowy Targ Kętrzyn Warszawa Radom Kielce Częstochowa ŚWIĘTOKRZYSKIE Lubliniec Bielsko -Biała Tarnów Białystok Łomża PODLASKIE Puławy Lublin LUBELSKIE Dębica Rzeszów PODKARPACKIE Krosno Sanok Suwałki Zamość Zakopane PODLASKIE BIAŁYSTOK Ossoliƒski Adam ŁOM A Zapart Krzysztof SUWAŁKI Urbanowicz Zbigniew POMORSKIE GDA SK Balon Jacek Benetkiewicz Konrad ÂLÑSKIE KATOWICE Bartosiewicz Tomasz BIELSKO-BIAŁA Rogó Jan LUBLINIEC Witt Krystian CZ STOCHOWA Rzepecki Zdzisław Rajchel Andrzej ÂWI TOKRZYSKIE WARMI SKO-MAZURSKIE OLSZTYN Szczeszek Zbigniew Taranowicz Andrzej ELBLÑG RENOMED K TRZYN Lewkowicz Janusz WIELKOPOLSKIE ZŁOTÓW Kułaczkowski Dariusz OSTRÓW WIELKOPOLSKI Handke Grzegorz JAROCIN Szymczak Rafał ZACHODNIOPOMORSKIE SZCZECIN Kazubski Marian KAMIE POMORSKI Maƒczak Krzysztof WEJHEROWO Lechnicki Tadeusz Wójcik Zbigniew KIELCE Dziób Krzysztof Lass Marek POZNA Łukowiak Łukasz STERN WEBER POLSKA 9

11 WARUNKI OFERTY Uwa gi ogól ne dotyczàce oferty unitów stomatologicznych prezentowanych w katalogu: po da ne ce ny to ce ny brut to, obej mu jà ce koszt trans por tu, mon ta u i szko le nia; wszyst kie mo de le uni tów Stern Weber / Anthos / Castellini sà tak sa mo wy po sa o ne: * pi ç in stru men tów na sto li ku: - dmuchawka, - turbina ze Êwiat em NSK S-Max / NSK Ti-Max X, - bezszczotkowy mikromotor ze Êwiat em LED z kàtnicà NSK S-Max / NSK Ti-Max X, - skaler piezoelektryczny Cefla z 4 ostrzami, - diodowa lampa do polimeryzacji (S-LED lub T-LED), * kom pre sor CATTANI z osuszaczem powietrza, * pompa ssaka CATTANI TURBO-JET 1 (praca w uk adzie mokrym), * krze se ko dentystyczne lekarskie lub lekarsko-asystenckie; mo de le uni tów ró nià si mie dzy so bà tyl ko liczbà funk cji (swo istych dla da ne go mo de lu i szcze - gó o wo opi sa nych w cen ni kach do ty czà cych da ne go mo de lu) oraz mogà si ró niç: koƒcówkami (NSK S-Max / NSK Ti-Max X), lampà operacyjnà (Venus-E/Venus/Ve nus Plus /Venus LED), za g ów - kiem (me cha nicz ny/pneu ma tycz ny), mi kro mo to rem (z funkcjà Endo lub bez), ramieniem asysty (pojedyncze/podwójne); szcze gó o wy opis sprz tu znaj dà Paƒ stwo w ulot kach do ty czà cych po szcze gól nych pro duk tów, które znajdujà si w teczkach Stern Weber / Anthos / Castellini / MyRay; stan dar do we wy po sa e nie mo na do wol nie mo dy fi ko waç; na unitach Stern Weber i Anthos mogà byç zainstalowane aparat RTG i radiografia cyfrowa MyRay; obok cen po da no wy so koêç ra ty przy fi nan so wa niu Stern Kre dyt (10% udzia u w a sne go, w 72 mie si cz nych ra tach, przy WIBOR1M 2,62%); wyposa enie unitów przedstawionych na zdj ciach wykorzystanych w katalogu nie musi odpo - wiadaç ofercie handlowej; do dowolnego modelu unitu Stern Weber / Anthos (z wyjàtkiem R7) mo na dokupiç zestaw radiologii MyRay (aparat RTG ExTend wersja Êcienna + radiografia - jako szósty instrument przy stoliku lekarza) w cenie PLN i autoklaw Stern Weber SW17 kl. B w cenie 9000 PLN; do dowolnego modelu unitu Castellini mo na dokupiç zestaw radiologii MyRay (aparat RTG ExTend wersja Êcienna + radiografia - wersja wolnostojàca) w cenie PLN i autoklaw Stern Weber SW17 kl. B w cenie 9000 z ; do unitów Stern Weber / Anthos / Castellini (Skema 5, Skema 6, Skema 8) mo na dokupiç zestaw profesjonalnej kamery wewnàtrzustnej MyRay CU-2 + TV 19 z DVD i uchwytem za 6000 z ; do unitu Castellini Puma Eli mo na dokupiç zestaw kamery wewnàtrzustnej CamAssist + TV 19 z DVD i uchwytem za 4000 z ; we wszystkich modelach unitów mo na zastosowaç jednorazowe koƒcówki do dmuchawki ProTip. STERN WEBER POLSKA zastrzega sobie mo liwoêç zmiany cen bez uprzedzenia. 10 STERN WEBER POLSKA

12 ZA ŁO E NIA TECH NICZ NE MON TA U UNI TÓW Mon ta uni tów sto ma to lo gicz nych sprze da wa nych przez fir m Stern We ber Pol ska prze pro wa dza au to ry zo wa ny ser wis fir my STERN WEBER POLSKA. Przed przy stà pie niem do przy go to wa nia ga bi ne tu do mon ta u uni tu pro si my o za po zna nie si z po ni szy mi wska zów ka mi. Przed mon ta em klient jest zo bo wià za ny do wy ko na nia we wła snym za kre sie przy łà czy in sta la cyj nych we dług do łà czo nej do ku men ta cji. In sta la cj od pły wo wà (ka na li za cja) na le y wy ko naç z rur ka - na li za cyj nych o Êred ni cy: 32 mm, 40 mm lub 50 mm z mi ni mal nym spad kiem 1%. In sta la cj na le y za koƒ czyç pod skrzyn kà mon ta o wà (wg do star czo ne go ry sun ku) kie li chem max. 20 mm nad go to wà po - sadz kà. In sta la cj ssà cà na le y wy ko naç z rur ka na li za cyj nych o Êred - ni cy 40 mm lub 32 mm z ła god ny mi za kr ta mi. Rów no le gle z ru rà ssà cà na le y po pro wa dziç prze wód elek trycz ny 3 x 1,0 mm 2 do ste - ro wa nia za łà cze niem pom py. Po wy sze prze wo dy sà po pro wa dzo ne od uni tu do miej sca gdzie b dzie po sta wio na pom pa ssà ca. W po bli - u pom py na le y za in sta lo waç gniazd ko elek trycz ne 230 V. Od stro - ny uni tu ru r ssà cà na le y za koƒ czyç kie li chem rów no z po sadz kà lub 20 mm po wy ej po zio mu po sadz ki. Od stro ny pom py ru r ssà cà na le y po zo sta wiç ok mm nad po ziom po sadz ki bez kie li - cha. W po bli u pom py na le y wy ko naç odej Êcie do ka na li za cji nie wy ej ni 50 mm nad po zio mem po sadz ki lub pół ki na któ rej b dzie sta ła pom pa ssà ca. Od pom py na le y od pro wa dziç po wie trze zu y te ru rà ta kà jak do ka na li za cji o Êred ni cy 40 mm lub 50 mm po za bu - dy nek np. przez Êcia n lub do prze wo du wen ty la cyj ne go nie łà czà - ce go si z in ny mi po miesz cze nia mi. UWAGA: In sta la cja ssà ca prze bie ga od uni tu do pom py ssà cej (nie wol no po łà czyç in sta la cji ssà cej z ka na li za cjà), prze wód ste ru jà - cy nie jest pod łà czo ny do sie ci 230 Viprze bie ga tak jak ru ra ssà ca. W przy pad ku in sta lo wa nia kil ku pomp w jed nym po miesz cze niu wy - de chy z pomp na le y po pro wa dziç od dziel nie. Za si la nie uni tu w spr o ne po wie trze na le y wy ko naç prze wo da - mi in sta la cyj ny mi jak do cie płej wo dy, naj le piej wy ko na ny mi z two - rzyw sztucz nych o Êred ni cy ½ ca la. Prze wo dy ci Ênie nio we na le y ocie pliç ko szul ka mi ter mo izo la cyj ny mi. Do pusz czal ne jest wy ko na nie in sta la cji prze wo da mi gi t ki mi o Êred ni cy we wn trz nej 6 mm. Od stro ny uni tu i kom pre so ra prze wo dy na le y za koƒ czyç gwin tem we wn trz nym ru ro wym ½ ca la. Od stro ny spr ar ki ko niec ru ry na - le y umie Êciç nie da lej ni ok. 1 m od miej sca po sta wie nia spr ar ki. W po bli u spr ar ki na le y tez za in sta lo waç gniaz do elek trycz - ne 230V/16A. W przy pad ku umiesz cze nia spr ar ki w miej scu trud - no do st p nym dla per so ne lu na le y za in sta lo waç wy łàcz nik gniaz da spr ar ki w miej scu do st p nym dla ob słu gi. W przy pad ku wy ko na - nia in sta la cji prze wo da mi gi t ki mi (o wy trzy ma ło Êci min. 15 bar) od stro ny uni tu na le y po zo sta wiç ok. 0,5 m prze wo du a od stro ny spr ar ki od po wied nio aby wy star czył do miej sca usta wie nia spr ar ki. Po wy ko na niu in sta la cji na le y wy ko naç pró b szczel no Êci przy u y ciu spr o ne go po wie trza min. 8 bar. Pró by szczel no Êci nie wol no wy ko naç przy u y ciu wo dy. Za si la nie wod ne wo da zim na, na le y wy ko naç ru ra mi in sta - la cyj ny mi do wo dy. Na ru rze wod nej w miej scu do st p nym dla per - so ne lu po wi nien byç za in sta lo wa ny za wór od ci na jà cy do co dzien ne go za my ka nia wo dy na unit. W skrzyn ce przy łà cze nio wej uni tu ru r wod - nà trze ba za koƒ czyç gwin tem we wn trz nym ½ ca la max 20 mm nad po sadz kà. In sta la cj elek trycz nà do uni tu 230 V, 16 A na le y po pro wa dziç prze wo dem 3 x 1,5 mm 2. Unit po wi nien byç za bez pie czo ny bez piecz - ni kiem nad prà do wym C16A oraz bez piecz ni kiem ró ni co wo prà do - wym 0,03 A. Ko rzyst ne jest wy ko na nie wy łàcz ni ka do pły wu prà du do uni tu w miej scu do st p nym dla per so ne lu. Mul ti me dia wszyst kie prze wo dy opi sa ne w tym pod punk cie prze bie ga jà od uni tu do kom pu te ra (naj le piej w ru rze 50 mm). Przy uni cie na koƒ cach po win ny byç gniaz da a przy kom pu te rze wtycz ki. W za le no Êci od wy bra nej opcji wy po sa e nia na st pu jà ce prze wo dy na le y po pro wa dziç od uni tu do kom pu te ra: przy pod łà cze niu kom pu te ra do mo ni to ra prze dłu acz VGA ekra no - wa ny fer ry to wy oraz roz ga ł ziacz sy gna łu VGA przy kom pu te rze (spli ter VGA), przy pod łà cze niu ka me ry we wnàtrz ust nej do kom pu te ra prze dłu - acz USB 2.0 ak tyw ny, prze dłu acz ak tyw ny USB 2.0 w przy pad ku za ku pu ra dio gra fii cy - fro wej prze wo do wej MyRay mon to wa nej na uni cie, w przy pad ku bra ku w/w. prze wo dów na le y umie Êciç w ka na le pi - lo ta do prze cià ga nia np. mi k ki drut, ył k lub moc ny sznu rek. Wi k szoêç z na szych uni tów po sia da mo li woêç ste ro wa nia urzà dze niem ze wn trz nym w po sta ci zam ka elek tro ma gne tycz ne go w drzwiach, ste ro wa nia brz czy kiem lub lamp kà we zwa nia asy sty ewen tu al nie włà cza niem na pi su nad wej Êciem do ga bi ne tu, w zwiàz - ku z tym po mi dzy uni tem a od po wied nim urzà dze niem lub ste row - ni kiem urzà dze nia na le y umie Êciç prze wód ste ru jà cy 2 x 0,75 mm 2. W przy pad ku za ku pu urzà dze nia do kon ser wa cji koƒ có wek fir my W&H o na zwie As si sti na na le y prze wi dzieç wy ko na nie pod łà cze nia spr o ne go po wie trza od kom pre so ra w po bli u miej sca po sta wie nia urzà dze nia za koƒ czo nego za wo rem ku lo wym z gwin tem we wn trz - nym ½ ca la. Wy mia ry urzà dzeƒ (szer. x gł b. x wys.): spr ar ka: EKOM 330 mm x 580 mm x 570 mm CAT TA NI 550 mm x 630 mm x 780 mm ssak: DÜRR DENTAL 320 mm x 320 mm x 400 mm, CAT TA NI 300 mm x 530 mm x 390 mm Po bór mo cy: unit 1200 W, spr ar ka 850 W, ssak 580 W, au to klaw 2500 W W przy pad ku ja kich kol wiek wàt pli wo Êci lub py taƒ pro si my o kon takt te le fo nicz ny do biu ra (tel ), na nr tel. kom lub pod adresem e-ma il: ma we ber.pl, stern we we ber.pl. STERN WEBER POLSKA gwarantuje nadzór nad przygotowaniem gabinetu do monta u wraz z mo liwoêcià przeprowadzenia wizji lokalnej. STERN WEBER POLSKA 11

13 USŁUGI FINANSOWE STERN KREDYT SZYB KO SKU TECZ NIE BEZ PIECZ NIE Fi nan so wa nie in we sty cji sto ma to lo gów Na sza ofer ta dla bran y me dycz nej obej mu je na st pu jà ce pro duk ty: po ycz k le asing fi nan so wy le asing ope ra cyj ny Po ycz ka dla sto ma to lo gów Pro duk tem cie szà cym si naj wi k szà po pu lar no Êcià w bran y me - dycz nej jest po ycz ka na za kup sprz tu me dycz ne go. Jest to pro - dukt przy go to wa ny spe cjal nie dla pry wat nych prak tyk le kar skich, przy chod ni me dycz nych (NZOZ), pry wat nych szpi ta li oraz kli nik. Po ycz ka to pro ste za sa dy i do god ne wa run ki umo wy: uprosz czo na pro ce du ra przy za ku pie sprz tu me dycz ne go do kwo ty ,00 EUR (ok PLN) brak ob li ga to ryj nej wp a ty w a snej in dy wi du al na de cy zja le ka rza czas trwa nia umo wy od 12 do 72 mie si cy wa lu ta: PLN bez piecz ne fi nan so wa nie bez ry zy ka kur so we go nie po bie ra my opłat ma ni pu la cyj nych za przy zna nie fi nan so wa - nia oraz za koƒ cze nie umo wy po ycz ka umo li wia ko rzyst ne po łà cze nie za ku pu no wo cze - snych urzà dzeƒ me dycz nych z do fi nan so wa niem ze Êrod ków Unii Eu ro pej skiej mo e my sfi nan so waç nie tyl ko za kup sprz tu me dycz ne go, ale rów nie : za kup me bli, sprz tu IT oraz opro gra mo wa nia itp. atrakcyjne ubez pie cze nie kre dy to wa ne go sprz tu (0,47%/ rok) wy go da i oszcz d noêç cza su: pod pi sa nie umo wy pod czas mon - ta u sprz tu du e od pi sy po dat ko we (ra ta od set ko wa + amor ty za cja) wpi sy do ewi den cji dzia łal no Êci go spo dar czej lub KRS umo wa spół ki w przy pad ku spół ek REGON NIP do wo dy oso bi ste le ka rzy oraz współ mał on ków for mu larz Sie mens Fi nan ce (wnio sek) Kon takt Ar tur Kor czyƒ ski ar tur.kor we ber.pl tel Zbi gniew Bła ej czyk zbi gniew.bla zej we ber.pl tel.: Wy kaz wy ma ga nych do ku men tów (ko pii) klien ta do pro - ce du ry uprosz czo nej: pra wo wy ko ny wa nia za wo du/spe cja li za cja de cy zja o wpi sie do re je stru za kła dów opie ki zdro wot nej Poni ej przy k a do wa sy mu la cja przy WI BO R1M = 2,61% Wy so koêç ra ty za le y od okre su kre dy to wa nia i po zio mu WI BO R1M. Su ma kre dy tu Okres sp a ty Wp a ta w a sna Ra ta mie si cz na Efek tyw ne rocz ne opro cen to wa nie PLN 6 lat 10% (5000 PLN) 780 PLN 3,60% PLN 6 lat 10% ( PLN) 1550 PLN 3,60% PLN 6 lat 10% ( PLN) 2330 PLN 3,60% PLN 6 lat 10% ( PLN) 3100 PLN 3,60% NowoÊç! Mo liwoêç finansowania materiałów stomatologicznych (materiały eksploatacyjne) do 10% wartoêci zamówienia, maksymalnie PLN brutto. 12 STERN WEBER POLSKA

14 USŁUGI FINANSOWE Ochro na cià gło Êci do cho du dla le ka rzy Ubez pie cze nie dla sto ma to lo gów Sie mens Fi nan se przy współ pra cy z fir mà Le aden hall Pol ska S.A. przy go to wał spe cjal nà ofer ta ubez pie cze nio wà dla le ka rzy w tym rów nie sto ma to lo gów, któ ra po le ga na in dy wi du al nym ubez pie cze - niu na st pstw nie szcz Êli wych wy pad ków, za cho ro waƒ oraz utra ty do cho dów. Wy pad ki i cho ro by Do dat ko wo do ochro ny od na st pstw nie szcz Êli we go wy pad ku po li sa mo e ob jàç skut ki cho rób Ubez pie czo ne go, któ re ujaw nià si w okre sie ubez pie cze nia. Ubez pie cza jà cy ma do dys po zy cji Êwiad - cze nia wy pła ca ne na wy pa dek cał ko wi tej trwa łej oraz cał ko wi tej okre so wej nie zdol no Êci do pra cy. Peł na ochro na kom pe ten cji za wo do wych Pro fe sjo na li Êci i lu dzie wol nych za wo dów cz sto osià ga jà wy so kie do cho dy, ale jest to efek tem wie lo let nie go do sko na le nia za wo do we go w ra mach wła snej spe cja li za cji. Pro dukt chro ni Le ka - rzy na wy pa dek utra ty mo li wo Êci za rob ko wa nia do peł nej su my ubez pie cze nia. Uwa a my, e od sy ła nie Ubez pie czo ne go do ja kiej - kol wiek pra cy uczy ni ło by po li s w tym za kre sie fik cyj nà. Ubez pie cze nie za rob ków al ter na ty wa dla ZUS Oso by ko rzy sta jà ce z ró nych form sa mo za trud nie nia Êwia do mie re zy gnu jà ze Êwiad czeƒ ZUS. Dla nich ofe ru je my mo li woêç pod trzy ma nia na wet przez okres pi ciu lat do cho dów utra co nych w wy ni ku nie zdol no Êci do pra cy spo wo do wa nej nie szcz Êli wym wy pad kiem lub nie spo dzie wa nà cho ro bà. Ry zy ka ak tyw ne go y cia Ro zu mie jàc za mi ło wa nie Paƒ stwa do re ali za cji y cio wych pa sji, upra wia nia spor tów po wo du jà cych pod wy sze nia ry zy ka wy pad ku, da je my mo li woêç Êwia do me go ob j cia ich ochro nà ubez pie cze nio - wà za opła tà do dat ko wej skład ki. Przej rzy ste wa run ki ubez pie cze nia Pro dukt opie ra si na spraw dzo nym stan dar dzie Lloyd s z po wo - dze niem sto so wa nym na ca łym Êwie cie. Za le y nam na tym, aby pro dukt był zro zu mia ły przez ubez pie czo nych. Wi cej in for ma cji: Sie mens Fi nan ce Sp. z o.o. ul. up ni cza War sza wa tel fax in mens.com mens.pl/le asing STERN WEBER POLSKA 13

15 Oferta 2013 STERN WEBER - ZINTEGROWANE CENTRUM DIAGNOSTYCZNO-ZABIEGOWE na zdj ciu: unit S280 TRC int ergonomia wszystkie funkcje w zasi gu r ki Pro mo cja do ty czy wszyst kich mo de li uni tów Stern We ber. W wy po sa e niu: pi ç in stru men tów na sto li ku dmu chaw ka tur bi na LED NSK bez sz czot ko wy mi kro mo tor LED z kàt ni cà NSK ze Êwiat em ska ler pie zo elek trycz ny + 4 ostrza dio do wa lam pa do po li me ry za cji, kom pre sor CATTANI z osu sza czem po wie trza pom pa ssa ka CATTANI krze se ko den ty stycz ne po da no wy so koêç ra ty Stern Kre dyt (10% udzia u w a sne go i w 72 ra tach, przy WIBOR 2,62%) Ceny dotyczà wy àcznie zakupu w zestawie. Liczba zestawów w ofercie ograniczona. unit Stern Weber S PLN gotowy do pracy + radiografia cyfrowa Zen-X PLN jako szósty instrument przy stoliku lekarza + aparat RTG DC ExTend PLN wersja Êcienna + autoklaw SW17 kl. B PLN Produkty innowacyjne! PLN (rata 1290 PLN*) S200 Extend Zen-X SW 17

16 OFERTA UNITÓW STERN WEBER gotowych do pracy (wyposa enie unitów zgodne z opisem na kolejnych stronach katalogu) S PLN (rata 890 PLN*) S PLN (rata 1020 PLN*) Wyposa enie unitów przedstawionych na zdj ciach nie musi odpowiadaç ofercie handlowej. S220TR Hybrid PLN (rata 950 PLN*) S280 TRC PLN (rata 1020 PLN*) TR Continental TR International PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN TR Side Delivery TR Cart

17 UNITY STOMATOLOGICZNE UNIT STERN WEBER S200 (200+) zamiana na unit S200 International (r kawy od dołu) PLN = PLN zamiana na unit S200+ (inne rami stolika lekarza) PLN = PLN WA NY JEST KA DY DETAL Unity S200 i S200+ to najpopularniejsze unity w linii Stern Weber. Połàczenie bezpieczeƒstwa, funkcjonalnoêci i estetyki powoduje, e unity S200 sà niezawodnym partnerem w codziennej praktyce. Unit S200 wyst puje równie w wersji z r kawami od dołu International oraz S200+. Wyposa enie i funkcje unitów S200, S200 International i S200+ sà identyczne. Sterowanie parametrami pracy instrumentów odbywa si za pomocà dziesi ciopolowego diodowego wyêwietlacza i intuicyjnie przez operatora. PANEL STEROWANIA Z DIODOWYM WYÂWIETLACZEM PROPORCJONALNYM LAMPA VENUS ZAGŁÓWEK Z BLOKADÑ MECHANICZNÑ TAPICERKA STANDARD BEZ SZ CZOT KO WY MI KRO MO TOR LED CEFLA KO CÓWKI NSK S-MAX ZE ÂWIATŁEM SKALER CEFLA Z 4 OSTRZAMI LAMPA S-LED 16 STERN WEBER POLSKA

18 UNITY STOMATOLOGICZNE Konfiguracja unitu Stern Weber S200 Continental 1. Konsoleta lekarza (zakres pracy w płaszczyênie czołowej 44 cm) z r kawami od góry wyposa ona w pi ç instrumentów moduł trójdro nej strzykawki w metalowej obudowie do sterylizacji + zestaw jednorazowych koƒcówek PRO-TIP TURBO STARTER KIT moduł turbinowy ze Êwiatłem moduł bezszczotkowego mikrosilnika LED CEFLA ( obr./min, 3 Ncm) moduł skalera piezoelektrycznego CEFLA z 4 ostrzami moduł diodowej lampy do polimeryzacji S-LED hamulce r kawów odłàczalne r kawy instrumentów aktywacja jednego instrumentu dezaktywuje pozostałe przedmuch (chip blower) i strumieniowe płukanie koƒcówek wodà hamulec mechaniczny stolika lekarza obrotowa taca pod konsolà (przesuwana wzdłu miejsca mocowania) 2. Aseptyczny panel sterowania przy konsolecie lekarza mo liwoêç regulacji i programowania parametrów pracy instrumentów poprzez diodowy wyêwietlacz proporcjonalny (10%) oddzielnie dla turbiny, mikrosilnika i skalera z dokładnoêcià do: 10% - turbina, skaler, mikrosilnik negatoskop do zdj ç RTG z wyłàcznikiem czasowym funkcja ENDO - automatyczne ograniczenie mocy skalera do 50% (bez igieł) zmiana kierunku pracy mikrosilnika (sygnał dêwi kowy) włàcznik/wyłàcznik Êwiatła w koƒcówkach napełnianie kubka pacjenta spłukiwanie misy spluwaczki mo liwoêç podłàczenia urzàdzenia zewn trznego (np. sygnał dêwi kowy wzywa - jàcy asystentk, napis prosz wejêç itp.) włàcznik/wyłàcznik lampy operacyjnej sterowanie pracà fotela (siedzisko - góra/dół; oparcie - składanie/rozkładanie) mo liwoêç programowania 4 pozycji pracy wywoływanie pozycji 0 i pozycji spluwaczkowej i powrót do ostatniej pozycji (z włàczeniem/wyłàczeniem lampy operacyjnej) 3. Elektromechaniczny fotel dentystyczny STERN 300 zakres ruchu cm, max. udêwig 135 kg zagłówek chirurgiczny z blokadà mechanicznà pami ç pozycji spluwaczkowej i automatyczny powrót do pozycji "0" programowalne cztery pami ci pozycji pracy zabezpieczenie fotela i zespołu spluwaczki przed najechaniem na przeszkod przy opuszczaniu i rozkładaniu oparcia wychylany horyzontalnie sterownik no ny funkcji fotela i unitu (uruchamianie instrumentów, aktywacja przedmuchu i sprayu w koƒcówkach, wywołanie pozycji 0 i spluwaczkowej z powrotem do ostatniej pozycji pracy z włàcze niem/ wyłàczeniem lampy operacyjnej) funkcja włàcz/wyłàcz pomp ssaka poprzez naciêni cie podstawy fotela lewy podłokietnik fotela bezszwowa tapicerka 4. Halogenowa lampa oêwietlenia pola pracy VENUS (temperatura barwowa 4900 K) dwustopniowa regulacja nat enia Êwiatła (8000 lub lux) praca głowicy w dwóch płaszczyznach 5. Blok spluwaczki z ceramicznà, odchylanà tumbà z mo liwoêcià obrotu w kie - runku pacjenta (160 stopni) wewn trzny obiegi wody destylowanej na koƒcówki (mo liwoêç wewn trznej dezynfekcji r kawów) pojedyncze rami asystenckie z panelem sterowania dla asysty (obsługa splu - wacz ki, funkcji fotela, pozycja 0 i spluwaczkowa ) z instalacjà ssakowà (2 r kawy, 1 filtr, 1 kolektor, równoległa praca r kawów ssàcych, gniazda 16 mm i 11 mm, przejêciówka na jedno razowe koƒcówki Êlinociàgu) Unity Stern Weber dost pne teraz nawet z -letnià gwarancjà! CENA UNITU: PLN * PLN** Komplet koƒcówek NSK S-MAX ze Êwiatłem M600L + PTL-CL-LED + M25L PLN** Pompa ssaka CATTANI TURBO-JET system mokry PLN** Bezolejowy kompresor CATTANI z osuszaczem powietrza PLN** Krze seł ko asy stenc kie lub le kar skie STERN WEBER CENA ZESTAWU: PLN * * CENA ZAWIERA PODATEK VAT, TRANSPORT, MONTA I SZKOLENIE ** CENA OBOWIÑZUJE TYLKO PRZY ZAKUPIE Z UNITEM STERN KREDYT: ok. 890 PLN 72 miesi czne raty, 10% udziału nabywcy RADIOGRAFIA ZEN-X JAKO SZÓSTY INSTRUMENT PRZY STOLIKU LEKARZA + POZYCJONERY 7000 PLN CENA POZA PROMOCJÑ: PLN RTG RXDC EXTEND - MONTOWANY NA ÂCIANIE + FARTUCH OCHRONNY PLN CENA POZA PROMOCJÑ: PLN RTG RXDC HYPERSPHERE - MONTOWANY NA ÂCIANIE LUB UNICIE + FARTUCH OCHRONNY PLN CENA POZA PROMOCJÑ: PLN AUTOKLAW STERN WEBER SW 17 KLASA B, POJEMNOÂå 17 L PLN PRZY ZAKUPIE Z RADIOGRAFIÑ I RENTGENEM PLN CENA POZA PROMOCJÑ: PLN KAMERA WEWNÑTRZUSTNA CU-2 STOPKLATKA, PODZIAŁ EKRANU NA 4 CZ ÂCI + TV/DVD LCD 19 MONTOWANY NA STATYWIE LAMPY OPERACYJNEJ ZA POMOCÑ FABRYCZNEGO UCHWYTU 6000 PLN CENA POZA PROMOCJÑ: 9000 PLN Wyposa enie dodatkowe Oferta promocyjna przy zakupie z unitem STERN WEBER POLSKA 17

19 UNITY STOMATOLOGICZNE UNIT STERN WEBER S300 zamiana na unit S300 International (r kawy od dołu) PLN = PLN mo liwoêç rozbudowy o zintegrowanà pompk perystaltycznà MAKSYMALNA FUNKCJONALNOÂå Unit stomatologiczny STERN WEBER S300 to urzàdzenie cyfrowe, które umo liwia sterowanie i programowanie pracy instrumentów z wielkà dokładnoêcià (do 100 obr./min dla mikrosilnika i 1% dla turbiny i skalera). STERN WEBER S300 cechuje prosta obsługa, ergonomia, zwarta konstrukcja (blok spluwaczki zawieszony na fotelu pacjenta) fotel pacjenta o udêwigu max. 190 kg, wysoka jakoêç materiałów. PANEL STEROWANIA Z DOTYKOWYM WYÂWIETLACZEM LAMPA VENUS PLUS ZAGŁÓWEK Z BLOKADÑ MECHANICZNÑ TAPICERKA STANDARD BEZ SZ CZOT KO WY MI KRO MO TOR LED CEFLA KO CÓWKI NSK Ti-Max X ZE ÂWIATŁEM SKALER CEFLA Z 4 OSTRZAMI LAM PA T-LED 18 STERN WEBER POLSKA

20 UNITY STOMATOLOGICZNE Konfiguracja unitu Stern Weber S Konsoleta lekarza (zakres pracy w płaszczyênie czołowej 45 cm) z r kawami od góry wyposa ona w pi ç instrumentów (opcjonalnie 6): moduł szeêciodro nej strzykawki w metalowej obudowie do sterylizacji + zestaw jednorazowych koƒcówek PRO-TIP TURBO STARTER KIT moduł turbinowy ze Êwiatłem moduł bezszczotkowego mikrosilnika LED CEFLA ( obr./min, 3 Ncm) moduł skalera piezoelektrycznego CEFLA z 4 ostrzami moduł diodowej lampy do polimeryzacji T-LED hamulce r kawów odłàczalne r kawy instrumentów aktywacja jednego instrumentu dezaktywuje pozostałe przedmuch (chip blower) i strumieniowe płukanie koƒcówek wodà hamulec elektropneumatyczny stolika lekarza obrotowa taca pod konsolà (przesuwana wzdłu miejsca mocowania) SMART TOUCH - dotykowy wyêwietlacz obsługujàcy m.in.: - ustawienia pracy turbiny, mikrosilnika i skalera z indywidualnymi ustawieniami dla 3 u ytkowników - mo liwoêç regulacji i programowania parametrów pracy instrumentów oddzielnie dla turbiny, mikrosilnika i skalera z dokładnoêcià do: 1% - turbina i skaler, 10 obr./min - mikrosilnik - zmiana kierunku pracy mikrosilnika - mo liwoêç zaprogramowania 3 przycisków szybkiego wyboru Aseptyczna klawiatura sterowania parametrów pracy przy stoliku lekarza - włàcznik/wyłàcznik Êwiatła w koƒcówkach - napełnianie kubka pacjenta/spłukiwanie misy spluwaczki - włàcznik/wyłàcznik lampy operacyjnej - mo liwoêç podłàczenia urzàdzenia zewn trznego (np. sygnał dêwi kowy wzy - wajàcy asystentk, napis prosz wejêç itp.) - sterowanie pracà fotela (siedzisko góra/dół; oparcie składanie/rozkładanie) - mo liwoêç programowania 12 pozycji pracy wywoływanie pozycji 0 i pozycji spluwaczkowej (po 4 dla 3 u ytkowników) - wywoływanie pozycji ratunkowej 2. Elektromechaniczny fotel dentystyczny STERN 300 zakres ruchu: 40 cm 81 cm, udêwig: 190 kg zagłówek z blokadà mechanicznà i pracà w dwóch płaszczyznach zabezpieczenie fotela i zespołu spluwaczki przed najechaniem na przeszkod przy opuszczaniu i rozkładaniu oparcia wychylany horyzontalnie sterownik no ny funkcji fotela i unitu (uruchamianie instrumentów, aktywacja przedmuchu i sprayu w koƒcówkach, wywołanie pozycji 0 i spluwaczkowej i powrót do ostatniej pozycji pracy z włàczeniem/wyłà czeniem lampy operacyjnej) funkcja włàcz/wyłàcz pomp ssaka poprzez naciêni cie podstawy fotela lewy podłokietnik bezszwowa tapicerka 3. Halogenowa lampa oêwietlenia głównego VENUS PLUS płynna regulacja od 8000 do lux i praca głowicy w 3 płaszczyznach 4. Blok spluwaczki ze szklanà, odchylanà, zdejmowalnà misà z mo liwoêcià obrotu w kierunku pacjenta (160 stopni) wewn trzny obieg wody destylowanej na koƒcówki (mo liwoêç wewn trznej dezynfekcji r kawów) podwójne rami asystenckie z panelem sterowania dla asysty (obsługa spluwaczki, funkcji fotela, pozycja 0, spluwaczkowa ) i regulacjà w pionie (zakres 34 cm), z instalacjà ssakowà (dwa r kawy, 2 filtry, niezale na praca dwóch kolektorów ssaka, gniazda 16 mm i 11 mm, przejêciówka na jednorazowe koƒcówki Êlinociàgu), z jednym wolnym miejscem na dodatkowy instrument podgrzewanie wody w kubku pacjenta Unity Stern Weber dost pne teraz nawet z -letnià gwarancjà! CENA UNITU: PLN * PLN** Komplet koƒcówek NSK Ti-MAX X ze Êwiatłem X600L + PTL-CL-LED + X25L PLN** Pompa ssaka CATTANI TURBO-JET system mokry PLN** Bezolejowy kompresor CATTANI z osuszaczem powietrza PLN** Krze seł ko asy stenc kie lub le kar skie STERN WEBER CENA ZESTAWU: PLN * * CENA ZAWIERA PODATEK VAT, TRANSPORT, MONTA I SZKOLENIE ** CENA OBOWIÑZUJE TYLKO PRZY ZAKUPIE Z UNITEM STERN KREDYT: ok PLN 72 miesi czne raty, 10% udziału nabywcy RADIOGRAFIA ZEN-X JAKO SZÓSTY INSTRUMENT PRZY STOLIKU LEKARZA + POZYCJONERY 7000 PLN CENA POZA PROMOCJÑ: PLN RTG RXDC EXTEND - MONTOWANY NA ÂCIANIE + FARTUCH OCHRONNY PLN CENA POZA PROMOCJÑ: PLN RTG RXDC HYPERSPHERE - MONTOWANY NA ÂCIANIE LUB UNICIE + FARTUCH OCHRONNY PLN CENA POZA PROMOCJÑ: PLN AUTOKLAW STERN WEBER SW 17 KLASA B, POJEMNOÂå 17 L PLN PRZY ZAKUPIE Z RADIOGRAFIÑ I RENTGENEM PLN CENA POZA PROMOCJÑ: PLN KAMERA WEWNÑTRZUSTNA CU-2 STOPKLATKA, PODZIAŁ EKRANU NA 4 CZ ÂCI + TV/DVD LCD 19 MONTOWANY NA STATYWIE LAMPY OPERACYJNEJ ZA POMOCÑ FABRYCZNEGO UCHWYTU 6000 PLN CENA POZA PROMOCJÑ: 9000 PLN Wyposa enie dodatkowe Oferta promocyjna przy zakupie z unitem STERN WEBER POLSKA 19

STERN WEBER POLSKA KATALOG PRODUKTÓW

STERN WEBER POLSKA KATALOG PRODUKTÓW STERN KREDYT STERN WEBER POLSKA KATALOG PRODUKTÓW MAJ 2013 SPIS TREÂCI Stern Weber Polska - informacja o firmie 2 Cefla Dental Group - informacja o firmie 4 Zespół Stern Weber Polska 6 Stern Serwis 8 Uwagi

Bardziej szczegółowo

grudzień 2010 PORADNIK Realizacja projektów internetowych

grudzień 2010 PORADNIK Realizacja projektów internetowych grudzień 2010 PORADNIK Realizacja projektów internetowych Realizacja projektów internetowych praktyczny przewodnik Spis treści Wstęp................................................................................................3

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia osobowe Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treœci.........................................................................................................

Bardziej szczegółowo

Maturzystów. salon. Perspektywy 2012. Katalog wystawców. Gliwice 6 6 7 10-11 11 11-12 12 13 13-14 17-18 17-18 20 24 24-25 25-26 25-26 27-28 28

Maturzystów. salon. Perspektywy 2012. Katalog wystawców. Gliwice 6 6 7 10-11 11 11-12 12 13 13-14 17-18 17-18 20 24 24-25 25-26 25-26 27-28 28 Ogólnopolska Kampania Informacyjna salon Maturzystów 6 6 7 10-11 11 11-12 12 13 13-14 17-18 17-18 20 24 24-25 25-26 25-26 27-28 28 Gliwice n Toruń n Katowice n Poznań n Białystok n Rzeszów n Zielona Góra

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNIK DLA LEKARZY I MENEDŻERÓW POZ STYCZEŃ

MIESIĘCZNIK DLA LEKARZY I MENEDŻERÓW POZ STYCZEŃ praktyka lekarska DERMATOLOGIA Prawidłowa pielęgnacja skóry atopowej PEDIATRIA Infekcje gardła u dzieci STUDIUM PRZYPADKU Biegunka jako nieswoisty objaw raka jelita grubego MIESIĘCZNIK DLA LEKARZY I MENEDŻERÓW

Bardziej szczegółowo

Ksiazka-Kaznowski str tyt:layout 1 12.11.2008 17:39 Page 1 Nowy marketing 1

Ksiazka-Kaznowski str tyt:layout 1 12.11.2008 17:39 Page 1 Nowy marketing 1 Nowy marketing 1 Dominik Kaznowski Nowy marketing 3 Copyright by VFP Communications Sp. z o.o., Warszawa 2008 Copyright by Dominik Kaznowski 2008 Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, przedrukowywanie

Bardziej szczegółowo

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Stanisław Staszewski Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Lista kontrolna z komentarzem, materiał pomocniczy dla pracodawców Warszawa 2010 Lista kontrolna z komentarzem Sta ni sław Sta szew

Bardziej szczegółowo

Prakseologia Nr 148/2008

Prakseologia Nr 148/2008 Prakseologia Nr 148/2008 TREŚĆ NUMERU OD REDAKCJI 5 PUBLIC RELATIONS: PERSPEKTYWA TEORETYCZNA Ryszard Banajski PUBLIC RELATIONS, MARKETING, REKLAMA, LOBBING, SPONSORING, PROPAGANDA I AGITACJA PODOBIEŃSTWA

Bardziej szczegółowo

Ewo lu cja Do li ny Azau w Wiel kim Kau ka zie

Ewo lu cja Do li ny Azau w Wiel kim Kau ka zie Mi chał Misz czyk 1 Ewo lu cja Do li ny Azau w Wiel kim Kau ka zie Abstrakt Na prze ło mie sierp nia i wrze śnia 2006 ro ku pod da no szcze gó ło - wym ba da niom for my i pro ce sy geo mor fo lo gicz

Bardziej szczegółowo

na stragany Swojskie jadło Czy szpital będzie prywatny?! GOSTYŃ / KOŚCIAN / LESZNO / RAWICZ czerwca 2015 Kolejny numer Reportera leszczyńskiego

na stragany Swojskie jadło Czy szpital będzie prywatny?! GOSTYŃ / KOŚCIAN / LESZNO / RAWICZ czerwca 2015 Kolejny numer Reportera leszczyńskiego GOSTYŃ / KOŚCIAN / LESZNO / RAWICZ DWUTYGODNIK BEZPŁATNY NR 8 (59) 28 maja - 10 czerwca 2015 r. NAKŁAD 35 000 egz. www.reporterleszczynski.pl Swojskie jadło na stragany Kolejny numer Reportera leszczyńskiego

Bardziej szczegółowo

Meetings Incentives Conferences Events

Meetings Incentives Conferences Events MICEPoland Meetings Incentives Conferences Events Osobowość Roku 2008 Wierzymy w syntezę muzycznych gatunków Połączyła ich muzyka. Kiedy parę miesięcy temu spotkali się w studiu muzycznym, John był w trakcie

Bardziej szczegółowo

Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY. Poradnik dla pracodawcy

Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY. Poradnik dla pracodawcy Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY Poradnik dla pracodawcy Projekt graficzny okładki Dorota Zając Opracowanie redakcyjne Izabella Skrzecz Opracowanie typograficzne i łamanie Barbara Charewicz Copyright Główny

Bardziej szczegółowo

Izolacja cieplna. Szyby zespolone. Pilkington Insulight

Izolacja cieplna. Szyby zespolone. Pilkington Insulight Izolacja cieplna Szyby zespolone Pilkington Insulight Szyby zespolone Pilkington Insulight l naj wyż sza ja kość l kon ku ren cyj ne ce ny l spraw na ob słu ga l krót kie ter mi ny re ali za cji l do sta

Bardziej szczegółowo

PRZYCZYNEK DO WOLNOSCI STAN TYMINSKI

PRZYCZYNEK DO WOLNOSCI STAN TYMINSKI PRZYCZYNEK DO WOLNOSCI STAN TYMINSKI Przyczynek do Wolności Przyczynek do Wolności "Jeśliby się znalazł ktoś, komu by - jako oddanemu z zamiłowaniem i podziwem teoretycznym rozważaniom - moje częste i

Bardziej szczegółowo

TEMAT MIESICA. wiêzie, biur wojskowych i cywilnych przedstawicieli mocarstw zachodnich. Tworzenie polskich Kompanii

TEMAT MIESICA. wiêzie, biur wojskowych i cywilnych przedstawicieli mocarstw zachodnich. Tworzenie polskich Kompanii TEMAT MIESICA KOMPANIE WARTOWNICZE 1946--1967 W 1945 r. w oku po wa nych przez woj ska alianc kie Niem czech znaj do wa ³a siê p ³ to ra mi lio no wa gru pa Po la k w: ro bot - ni k w przy mu so wych,

Bardziej szczegółowo

Fiat. wokół nas. na każdą okazję. Fiat 500X. FCA debiut na Wall Street CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT W POLSCE

Fiat. wokół nas. na każdą okazję. Fiat 500X. FCA debiut na Wall Street CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT W POLSCE L I S T O P A D 2 0 1 4 Fiat wokół nas CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT W POLSCE LUDZIE / PRODUKT / AKTUALNOŚCI / CZAS WOLNY FCA debiut na Wall Street Czasopismo pracowników Grupy Fiat w Polsce Rok XVIII/5

Bardziej szczegółowo

Stacja Warszawa Nigdzie

Stacja Warszawa Nigdzie Nr 1 (137) 30 stycznia 2015 DWUTYGODNIK na Woli NAKŁAD 15 000 EGZ. www.gazetaecho.pl Dyżury redakcyjne: poniedziałek piątek 11 00 18 00 tel. 519-610-434 redakcja@gazetaecho.pl Stacja Warszawa Nigdzie PKP

Bardziej szczegółowo

ogłoszenia w internecie Elektryczny 4E - test SCANIA - CZĘŚCI

ogłoszenia w internecie Elektryczny 4E - test SCANIA - CZĘŚCI WTOREK tylko 2,99 zł w tym 23% VAT TWÓJ PRZEWODNIK PO RYNKU MOTORYZACYJNYM nr indeksu 320021 ISSN 1731-5514 ogłoszenia w internecie Nr 45 (1055) 6-12 listopada 2012 Romet Elektryczny 4E - test SCANIA -

Bardziej szczegółowo

Burmistrzzostałprzewodniczącym

Burmistrzzostałprzewodniczącym Dołącz do na na www.facebook.com/extraplonk ISSn 2300-5165 NR 39 l ROK II l 15 PAŹDZIERNIKA 2013 l www.extra-plonk.pl NAKŁAD 5000 EGZ. P O SK Babozewo Czerwińk Dzierzążnia Joniec naruzewo nowe Miato Raciąż

Bardziej szczegółowo

6-12 listopada 2012. w tym 23% VAT OFERTY TYGODNIA. Romet. Elektryczny 4E - test

6-12 listopada 2012. w tym 23% VAT OFERTY TYGODNIA. Romet. Elektryczny 4E - test Nr 45 (1235) Cena 2,50 zł 6-12 listopada 2012 w tym 23% V OFERTY TYGODNIA 32178647 10167638 10223296 Romet Elektryczny 4E - test RP 10168410 str. 2 Spis treści Ogłoszenia motoryzacyjne Samochody osobowe...6

Bardziej szczegółowo

Ile jest warte wykształcenie? Nakład 20 000! Demony celtyckich i anglosaskich dusz. Jak zaparzyć kawę za pomocą buta i żelazka

Ile jest warte wykształcenie? Nakład 20 000! Demony celtyckich i anglosaskich dusz. Jak zaparzyć kawę za pomocą buta i żelazka Stypendium w Nowej Zelandii Kiwi Kiwi kiwi * wrzesień 2010 r. * ISSN 1895-1406 Jak zaparzyć kawę za pomocą buta i żelazka Najlepsi studenci w Polsce Zwyczajni niezwyczajni Dogonić marzenia Demony celtyckich

Bardziej szczegółowo

Linux podrêcznik administratora sieci

Linux podrêcznik administratora sieci Linux podrêcznik administratora sieci Olaf Kirch, Terry Dawson Tytu³ orygina³u: Linux Network Administrator s Guide, Second Edition T³umaczenie: Krzysztof abanowski Wydawnictwo RM, Warszawa 2000 Authorized

Bardziej szczegółowo

PRAWDZIWY FACET POWINI EN SIĘ LECZYĆ

PRAWDZIWY FACET POWINI EN SIĘ LECZYĆ W naszym cyklu o kulinarnej Warszawie, która odchodzi, zapraszamy do Fregaty knajpy, która zachowała klimat PRL, ale karmi znakomicie MetroMsn.pl R E K L A M A Ogólnopolski dziennik bezpłatny, nakład 325

Bardziej szczegółowo

STERN 250 STERN 300+ Inne funkcje unitów sà identyczne.

STERN 250 STERN 300+ Inne funkcje unitów sà identyczne. STERN 250 Unity S300+/250 to urzàdzenia cyfrowe, które umo liwiajà sterowanie i programowanie pracy instrumentów z wielkà dok adnoêcià (10 obr./min dla mm i 1% dla turbiny i skalera). W standardzie wyposa

Bardziej szczegółowo

Stan finansów ochrony zdrowia

Stan finansów ochrony zdrowia Zeszyty BRE Bank CASE Stan finansów ochrony zdrowia Nr 97 2 0 0 8 Centrum Analiz Spo eczno-ekonomicznych www.case.com.pl Publikacja jest kontynuacją serii wydawniczej Zeszyty PBR-CASE CASE-Centrum Analiz

Bardziej szczegółowo

PISMO BEZPŁATNE - nr 250 - rok wydania XXI - WWW.COJESTGRANE.PL R 4 ISSN 1233-0086 1 0 2 Ń IE Z D U R G K O N C E N T R A T O R K U L T U R Y

PISMO BEZPŁATNE - nr 250 - rok wydania XXI - WWW.COJESTGRANE.PL R 4 ISSN 1233-0086 1 0 2 Ń IE Z D U R G K O N C E N T R A T O R K U L T U R Y PISMO BEZPŁATNE - nr 250 - rok wydania XXI - WWW.COJESTGRANE.PL R ISSN 1233-0086 GRUDZIEŃ 2014 K O N C E N T R A T O R K U L T U R Y MIÊDZYNARODOWA GALA SYLWESTROWA w Auli Leopoldina Wœród wykonawców

Bardziej szczegółowo

Sam ba. Ro bert Eckstein, David Col lier-brown i Pe ter Kel ly

Sam ba. Ro bert Eckstein, David Col lier-brown i Pe ter Kel ly Sam ba Ro bert Eckstein, David Col lier-brown i Pe ter Kel ly Samba Ro bert Ecks te in, David Col lier-brown, Pe ter Kel ly Tytu³ ory gi na³u ame ry ka ñskie go: Using Sam ba T³umaczenie: Grze gorz Wer

Bardziej szczegółowo

ISSN 1899-6558 GAZETA BEZPŁATNA Nr 19 (242) Poniedziałek 8 października 2012. Warszawa i okolice

ISSN 1899-6558 GAZETA BEZPŁATNA Nr 19 (242) Poniedziałek 8 października 2012. Warszawa i okolice ISSN 899-6558 GAZETA BEZPŁATNA Nr 9 (242) Poniedziałek 8 października 202 Warszawa i okolice 0225032 2 Rynek nieruchomości Warszawa 8 października 202 Wiel ka pły ta kon tra ka mie ni ca Dodaj ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY oferty Praca

OGÓLNE ZASADY oferty Praca I. DEKLARACJA WYDAWCY Ago ra SA, wy daw ca Ga ze ty Wy bor czej świad czy kom plek so wą usłu gę Ofer ta Pra ca, po le ga ją cą na za miesz cza - niu ogło szeń re kru ta cyj nych w Ga ze cie Wy bor czej

Bardziej szczegółowo

System wyborczy system partyjny jakość demokracji O jednomandatowych okręgach wyborczych

System wyborczy system partyjny jakość demokracji O jednomandatowych okręgach wyborczych Sy stem wy bo r czy sy stem pa r ty j ny jakoœæ de mo kra cji. O jedno man da to wych okrêgach wy bo r czych Sy stem wy bo r czy to or dy na cja wy bo r cza wspa r ta umie jêt no œcia mi lu dzi po li ty

Bardziej szczegółowo