Strategia budowania marki komponentu na podstawie przypadku marki GlasMax

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Strategia budowania marki komponentu na podstawie przypadku marki GlasMax"

Transkrypt

1 Piotr Lutek 1 dr Robert Maik 2 Mariusz Kowalski 3 Strategia budowania marki komponentu na podstawie przypadku marki GlasMax 1. Wstęp istota marki komponentu Od blisko 100 lat marka pełni w światowym biznesie rolę nie tylko tradycyjnego wyróŝnienie (znakowania) produktu ale przede wszystkim stanowi coraz bardziej istotny element komunikacji z klientem. Barwna i ciekawa historia rozwoju marek jednoznacznie wskazuje na ich rosnące znaczenie. Szczególnie ostatnie dekady przynoszą interesujące doświadczenia w tym zakresie. Posiadanie, marki jej utrzymanie i rozwój to obecnie niemal gwarancja sukcesu w biznesie. Tradycyjne, ujęte przez M. Portera instrumenty konkurowania, takie jak niskie koszty wytwarzania czy kompetencje jakościowe tracą na znaczeniu na rzecz innowacyjności i elastyczności (wnętrze organizacji) czy właśnie budowania i zarządzania marką (relacje z otoczeniem). Nowych walorów nabiera takŝe współczesne rozumienie znaczenia marki. Obok tradycyjnych aspektów, takich jak identyfikowalność produktów, obietnica względnie stałej jakości, rozwój produktów (dla konsumenta), czy jednoznacznego wyróŝnienia oferty, aktywizacji sprzedaŝy, łatwiejszej moŝliwości róŝnorodnego zdywersyfikowania asortymentu (dla przedsiębiorstwa); pojawia się szereg zupełnie nowych elementów. Marka współcześnie to na przykład takŝe komunikat emocjonalny budzący u konsumenta określone skojarzenia, nawiązanie do jego stylu Ŝycia czy wręcz kreowanie go. Marka to takŝe waŝny składnik kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa. Koncepcja kapitału intelektualnego, niezaleŝnie od sposobu definiowania samej jego istoty, wskazuje na rosnące znaczenie niematerialnych zasobów przedsiębiorstwa. Obok wiedzy, doświadczenia, procesów czy relacji z klientami, to właśnie marka stała się współcześnie jedną z najwaŝniejszych wartości niematerialnych. W tym kontekście, naleŝy oczywiście podkreślić, Ŝe marka to właśnie ekonomicznie określona wartość. Wartość, która w coraz bardziej znaczący sposób wpływa na 1 Piotr Lutek doktorant w zakresie marki miejsca, niezaleŝny konsultant w zakresie zarządzania marką 2 Dr Robert Maik adiunkt w Katedrze Marketingu Politechniki Lubelskiej 3 Mariusz Kowalski ekspert w zakresie zarządzania strategicznego 1

2 wartość przedsiębiorstwa w cenie wielu dokonywanych w ostatnich latach transakcji kupnasprzedaŝy firm, udział wartości marki przekraczał połowę całej kwoty. W realiach gospodarki globalnej naleŝy takŝe zwrócić uwagę na fakt, iŝ marka staje się swoistym wyznacznikiem sprawności poszczególnych gospodarek. To USA przoduje w ilości wykreowanych i utrzymywanych marek o zasięgu globalnym. Polska wciąŝ nie posiada takiej marki. Abstrahując od faktu wielkiej siły znanych i mocnych marek, pozytywne oddziaływanie marki jest niezaleŝne od skali działania i wielkości firmy. Marka moŝe mieć charakter lokalny, zaś jej skuteczność na danym rynku zaleŝy tylko od skuteczności strategii stosowanej przez dane przedsiębiorstwo. W związku z powyŝszym stwierdzić naleŝy iŝ marka na trwałe wpisała się jako instrument budowania konkurencyjności przedsiębiorstwa. Samo pojęcie marki, jej istota, komponenty i ich interpretacja, a takŝe znaczenie marki, naleŝy uznać za elementy dość dobrze rozpoznane w literaturze przedmiotu. Jednym z najciekawszych aspektów omawianego problemu są wszakŝe nowe i wciąŝ rozwijające się strategie związane z zarządzaniem i kształtowaniem marki. Jednym z przykładów takich nowych strategii związanych z rozwijaniem marki są strategie wspólnego markowania (co-branding), których idea ma wiele wspólnego z ideą aliansów strategicznych. Klasyczny co-branding polega na łączeniu w jednym obiekcie rynkowym (produkt/usługa wraz z instrumentami marketingu) dwóch lub więcej marek naleŝących do róŝnych podmiotów. Najczęściej spotykane rodzaje co-brandingu to: współpraca marek, której celem jest wzajemny wzrost świadomości marek osiągany poprzez wsparcie jednej marki przez drugą w jej własnej grupie docelowej (reach-awareness co-branding) współpraca marek, której celem jest wzajemne wsparcie poprawy postrzegania kaŝdej z marek (values endorsement co-branding) współpraca marek, której celem jest wspólne wykreowanie zupełnie nowej wartości przez marki wzajemnie się uzupełniające (complementacy competence co-branding) współpraca marek, której celem jest wzmocnienie marki danego produktu poprzez wyeksponowanie dobrej marki waŝnego składnika (komponentu) tego produktu (ingredient cobranding) Współpraca dwóch lub więcej podmiotów przy wspólnym zarządzaniu markami w określonym projekcie zazwyczaj nie jest łatwa, zaś jej skuteczność determinuje w duŝej mierze równość partnerów reprezentowana przez porównywalną siłę marek, które biorą w nim udział. Niniejszy artykuł ma na celu prezentację strategii zarządzania marką, która w pewnym stopniu wywodzi 2

3 się z ingredient co-brandingu, jednakŝe nie wymaga porównywalnej siły uczestniczących marek, zapewniając jednocześnie określone i pozytywne efekty dla uczestników takiego projektu. Z markowaniem komponentu mamy do czynienia wtedy, gdy silna marka produktu, który najczęściej samodzielnie nie ma moŝliwości dotrzeć do uŝytkownika ostatecznego, staje się głównym elementem wartościującym produkt finalny, poprzez samo tylko wyeksponowanie marki tego składnika. NaleŜy tu podkreślić, Ŝe produkt finalny zwykle własnej marki nie posiada lub jest ona słaba w przeciwnym wypadku mielibyśmy do czynienia z typowym cobrandingiem. Wzorcowym przykładem ingredient brandingu jest znany powszechnie przykład projektu Intel Inside, który zostanie w dalszej części tego artykułu poddany bardziej szczegółowej analizie. Skuteczność ingredient brandingu uwarunkowana jest przede wszystkim korzyściami jakie mogą odnieść producenci uŝywający danego komponentu w swoich wyrobach finalnych, zaś korzyści te wynikają przede wszystkim z siły marki komponentu. Marka składnika niejako z definicji uszlachetnia produkt finalny, obiecując potencjalnemu nabywcy pewną dodatkową gwarancję jakości, jakiej nie mógłby osiągnąć samodzielnie najczęściej pozbawiony własnej marki produkt. Dzieje się tak w sektorach rozproszonych, o stosunkowo niskich barierach wejścia, gdzie wielu, zazwyczaj mało konkurencyjnych producentów ma niewielkie szanse na wykreowanie własnej marki, zaś produkty finalne stanowią w istocie zbiór (pewną konfigurację) składników dostarczanych na rynek przez wielu róŝnych dostawców. Aby mogły wystąpić warunki do stosowania strategii ingredient branding, produkt będący komponentem powinien: mieć wysoką zdolność wyróŝnienia jakościowego oferty są to produkty, które zazwyczaj są innowacyjne, zaawansowane technologicznie, często chronione patentami; mieć waŝny udział w funkcjonalności / uŝyteczności produktu finalnego bez tego składnika produkt finalny nie mógłby w ogóle powstać; mieć zdolność wpływania na świadomość nabywców aura jakości, wyjątkowości, etc.; Opisane powyŝej warunki zostały spełnione w sektorze producentów okien i zespoleń szyb, kiedy przeszło 15 lat temu pojawił się w Polsce nowy uczestnik rynku producentów szkła okiennego międzynarodowy koncern Guardian. W artykule tym zostanie zaprezentowany projekt stworzenia i realizacja strategii marki komponentu w odniesieniu do szyb marki GlasMax na krajowym rynku producentów zespoleń szyb oraz stolarki otworowej. 3

4 2. Studium przypadku Intel Firma Intel powstała w 1968 r. jako producent tranzystorów, jej głównymi produktami były pamięci typu RAM oraz procesory, które z czasem stały się sztandarowym produktem firmy. Do lat 90-tych Intel stał się przywódcą technologicznym w dziedzinie produkcji procesorów do komputerów w standardzie PC (komputerów osobistych). Jednak jako firma produkująca komponenty produktów finalnych, w tym przypadku podzespołów komputerowych, posiadała szereg ograniczeń związanych z budowaniem przewagi konkurencyjnej. Pierwszym krokiem do budowy świadomości marki procesorów Intel był program marketingowy uruchomiony w 1989 r. przez Dennisa Cartera skierowany do menedŝerów IT duŝych firm, którzy byli odpowiedzialni za zaopatrywanie przedsiębiorstw w komputery osobiste. Była to pierwsza na świecie próba promowania procesora, zakończyła się ona sukcesem informatycy poznali zalety promowanego wówczas procesora (386SX) i szybko zaczęli wprowadzać go w swoich firmach. Kolejnym wyzwaniem stojącym przed Intelem było zakomunikowanie wartości swoich produktów wszystkim nabywcom komputerów. Intel postanowił budować wartość marki nie wokół produktu, czyli mylących się konsumentom, numerycznych oznaczeń procesorów, ale wokół producenta, czyli samego przedsiębiorstwa. Głównym uzasadnieniem takiego doboru strategii była duŝa dynamika zmian technologicznych w branŝy, co utrudniało markowanie poszczególnych produktów, gdyŝ szybko stawały się one przestarzałe. Podstawą strategii Intel Inside był program partnerstwa marketingowego skierowany do producentów gotowych zestawów komputerowych. Intel wynegocjował w środkach przekazu masowe zniŝki na reklamy dla uczestników programu, korzyścią dla wydawców była duŝa ilość nowych reklamodawców, co podnosiło prestiŝ ich środków przekazu jako medium reklamowego, dla uczestniczących w programie korzyścią były niŝsze stawki reklamowe niŝ te, które mogliby uzyskać w samodzielnych negocjacjach. Dodatkowo program zakładał refundację przez Intel części kosztów przekazów promocyjnych partnerów, w których zawarte były emblematy marki Intel, czyli ekspozycja logo, charakterystyczny motyw muzyczny i animacja. Drugim filarem strategii Intel Inside były działania skierowane do finalnego uŝytkownika. Była ona uzupełnieniem programu partnerskiego oprócz reklam producentów zestawów komputerowych z emblematami Intel, partnerzy byli zobowiązani umieszczać na obudowach swoich produktów hologramy z logo Intel Inside. Wraz ze startem programu partnerskiego w 1991 roku Intel uruchomił globalną kampanię marketingową pod hasłem wykreowanym przez 4

5 agencję reklamową Dahlin Smith &White Intel. The computer Inside (Skróconej następnie do samego Intel Inside, widocznego w logo marki). Rezultaty przyjętej przez Intel strategii zadziwiły nawet samych jej twórców pod koniec lat 80-tych wśród uŝytkowników komputerów Intel był marką właściwie nieznaną (poza nielicznymi przypadkami pasjonatów i specjalistów informatycznych) badania rozpoznawalności marki Intel wśród nabywców komputerów w Europie przeprowadzone pół roku po uruchomieniu programu (lipiec 1991 r.) pokazały, Ŝe logo Intel Inside było rozpoznawalne dla 24 % respondentów. Rok później odsetek ten wzrósł do 80 %, by w 1995 roku osiągnąć poziom 94 %, który utrzymuje się po dziś dzień. Sukces wizerunkowy i świadomościowy przełoŝył się na sukces komercyjny wartość marki Intel oszacowana przez Financial World w roku 1993 (czyli 2 lata po rozpoczęciu budowania wizerunku marki, na który przeznaczono 500 mln dolarów w latach ) wynosiła 18 mld dolarów, co dawało jej 3 miejsce w rankingu najwartościowszych marek, zaraz za Marlboro i Coca-Colą. Kampania Intel Inside przyczyniła się takŝe do monopolizacji przez Intela rynku mikroprocesorów w 1994 roku udział w tym rynku wynosił niemal 90%. Mimo, iŝ udział ten w kolejnych latach nieznacznie spadał, to do chwili obecnej ok. 80 % wszystkich komputerów na świecie uŝywa procesorów Intela. 3. Specyfika branŝy stolarki okiennej i szyb zespolonych Rynek dla huty produkującej szkło przeznaczone dla producentów szyb zespolonych jest dość skomplikowany, w szczególności przez fakt długiego łańcucha dystrybucyjnego i wielu procesów, które przechodzi produkt zanim znajdzie się w wyrobie finalnym. W celu łatwiejszego zrozumienia, struktura łańcucha została przedstawiona na poniŝszym rysunku Rys nr.1 Droga wyrobu od producenta do klienta końcowego. Huta szkła Producent zespoleń szybowych (IGUM) Producent stolarki (WM) Salon sprzedaŝy producenta stolarki Źródło: Opracowanie własne NiezaleŜny punkt sprzedaŝy stolarki okiennej 5

6 Szkło w taflach, trafia z huty do producenta zespoleń (IGUM) 4, gdzie jest cięte, następnie między dwie tafle szkła (czasem trzy) zostaje wklejona ramka i wpuszczony gaz szlachetny tak powstaje szyba. Zamówione szyby wędrują do producenta stolarki (WM) 5, który montuje je w oknie. Gotowe okna dystrybuowane są bezpośrednio przez firmę lub zaleŝny, albo niezaleŝny punkt sprzedaŝy. Na koniec naleŝy nadmienić, Ŝe tak naprawdę proces sprzedaŝy okna kończy się dopiero po zamontowaniu go w bryle budynku przez ekipę montaŝową. Ponadto, często na rynku moŝna zaobserwować przenikanie się ról poszczególnych ogniw i tendencję do integracji pionowej (postępowej lub wstecznej). Istnieją podmioty w Polsce, które jednocześnie produkują szkło i zespolenia, bądź produkują zespolenia i stolarkę otworową. Taki obraz rynku rodzi szereg wyzwań o charakterze marketingowym dla producenta szkła: Szkło jest komponentem komponentu, tzn. stanowi składową szyby, będącej częścią okna. Producent szkła lub szyb nie ma Ŝadnego kontaktu z nabywcą okien, Technologia produkcji szkła jest podobna u wszystkich producentów. W zasadzie trudno jest znaleźć jakiekolwiek przewagi technologiczne. Podobnie wygląda sytuacja na rynku okien oferta wszystkich producentów jest zbliŝona pod względem technologicznym, Szkło jest przeźroczyste, łatwo umyka percepcji klienta, Okno jest dość złoŝonym produktem o charakterze inwestycyjnym, kupowanym najczęściej raz lub dwa razy w Ŝyciu przeciętnego nabywcy. Stąd wiedza o produkcie, czerpana jest od konsultanta/sprzedawcy w punkcie sprzedaŝy stolarki, Szyba stanowi najwaŝniejszy komponent okna, decydujący m.in. o jego przenikalności cieplnej (współczynnik U), tymczasem marketingowo okno zostało zawłaszczone przez ramę. RównieŜ argumentacja sprzedawców koncentruje się na tym elemencie. Ponadto, sprzedawcy unikają rozmów o szybie, bo nie posiadają wystarczającej wiedzy na temat szyb, Szyby są w zasadzie nieczynne marketingowo, co w szczególności objawia się ubóstwem materiałów informacyjnych i reklamowych na rynku, w szczególności w punktach sprzedaŝy. W percepcji konsumentów nie funkcjonuje Ŝadna marka szkła okiennego. Rynek stolarki jest bardzo konkurencyjny, głównie ze względu na niskie bariery wejścia. To z kolei, przekłada się na intensywną walkę cenową i silną presję na dostawców. W połączeniu z podobieństwem technologicznym wyrobów, powoduje to, Ŝe cena jest najczęściej główną zmienną marketingową, wykorzystywaną w procesie sprzedaŝy. 4 IGUM (ang. Insulated Glass Manufacturer) producent szyb zespolonych, określenie uŝywane w kategorii 5 WM (ang. Windows Manufacturer) producent stolarki okiennej, określenie uŝywane w kategorii 6

7 4. Strategiczne podejście do jakości W powszechnym rozumieniu z marką dość ściśle kojarzone jest pojęcie jakości. W ujęciu klasycznym marka to gwarancja lub przynajmniej obietnica dobrej jakości. Taka jest istota marki w samym jej jądrze zawarta jest wysoka, wyróŝniająca jakość. Markę buduje się bowiem przez długi okres czasu dostarczając nabywcom stabilne jakościowo produkty. Z tego mechanizmu wykształciło się potoczne określenie produkt markowy, czyli w większości przypadków lepszy jakościowo. W kreowaniu marki potoczne rozumienie jej związków z jakością jest oczywiście niewystarczające. Problem pojawia się juŝ na etapie definiowania jakości. MoŜemy tu bowiem wyróŝnić co najmniej trzy poziomy zróŝnicowania rozumienia jakości, które to zróŝnicowanie implikuje trzy róŝne grupy zadań koniecznych do zrealizowania, mianowicie: 1. Techniczna jakość produktu rozumiana jako zespół parametrów w jaki został wyposaŝony produkt, poczynając od załoŝeń projektowych, opracowania technologii wytwarzania, aŝ do technicznego przygotowania i uruchomienia produkcji. Jakość w tym przypadku, to racjonalna wypadkowa pomiędzy zidentyfikowanymi potrzebami przyszłego nabywcy a technicznymi i ekonomicznymi moŝliwościami sprostania tym potrzebom w procesie produkcji. Warto zwrócić tu uwagę na fakt, iŝ klienci bardzo rzadko myślą w kategorii parametrów technicznych, prawie zupełnie nie posługują się językiem i aparatem pojęciowym inŝynierii. KaŜdy produkt ucieleśnia większą ilość cech, z których klient zupełnie nie zdaje sobie sprawy, niŝ tych, na które naprawdę zwraca uwagę. 2. Jakość wykonania produktu konieczność sprostania w procesie technologicznym załoŝonym parametrom poszczególnych cech produktu zgodnie z jego specyfikacją techniczną. To bardzo waŝna grupa zadań temu słuŝy System Zarządzania Jakością i w tym miejscu nie ma potrzeby dalej rozwijać tego tematu 3. Jakość postrzegana przez klienta jest to najtrudniej definiowalna kategoria jakości, zawiera w sobie bowiem elementy subiektywizmu (subiektywna wyŝszość danego produktu lub marki nad innymi), jest definiowana kaŝdorazowo przez kaŝdego klienta, podlega wpływom wielu czynników umykających łatwej analizie takich jak wiedza klienta, wiek, status społeczny, czynniki kulturowe czy wreszcie cechy osobowości czy emocje. Ten obszar jakości to zadanie dla szeroko rozumianego marketingu, zaś w procesie kreowania marki produktu staję się obszarem pierwszoplanowym. Problem jaki często występuje przy wprowadzaniu nowych produktów czy marek to trudność w budowaniu jakości postrzeganej przez nabywcę w oparciu o jakość techniczną nawet jeśli ta 7

8 ostatnia stanowi przewagę konkurencyjną. Taki problem wystąpił takŝe w przypadku szyb GlasMax. Badania przeprowadzone na potrzeby konstrukcji strategii ingredient branding dla marki GlasMax wykazały, Ŝe postrzeganie cech jakościowych rozumianych jako konkretne parametry techniczne (funkcjonalne) nie mają zdolności istotnego wyróŝnienia produktu. Potencjalny nabywca okna jest w stanie wskazać podstawowe, poŝądane cechy techniczne szyby, takie jak: ciepłoszczelność, dźwiękoszczelność czy odporność na stłuczenie ale nie jest w stanie wskazać poŝądanego zakresu wielkości tych parametrów wyraŝonych w określonych jednostkach. Porównanie wysokich parametrów technicznych szyb GlasMax z parametrami szyb innych uczestników rynku nie będzie więc zrozumiałe dla klienta. Ze wspomnianych badań wynika takŝe, iŝ klient utoŝsamia okno przede wszystkim z ramą postrzegając jakość okna całościowo to okno ma mieć wysokie parametry ciepłoszczelne, choć oczywistym jest, Ŝe zdecydowaną większość powierzchni emisji termicznej stanowi szyba. Przekonywanie klienta do unikalnych cech jakościowych szyb GlasMax wyraŝonych w konkretnych parametrach technicznych, wymagałoby w końcu wyjaśniania innowacyjnej technologii ich produkcji. Termoizolacyjne szyby GlasMax rzeczywiście wyróŝnia wysoka ciepłoszczelność, gdyŝ posiadają nisko emisyjną powłokę wewnętrzną powstającą w wyniku napylania metodą magnetronową na powierzchnię szkła float wielu cienkich warstw metali i tlenków, w których zasadniczą rolę odgrywa srebro. Ma ona zdolność odbijania promieniowania długofalowego, natomiast prawie bez przeszkód przepuszcza promieniowanie krótkofalowe. Marketingowa wartość tak rozumianej jakości jest oczywiście znikoma. Praktycznym problemem jaki naleŝało rozwiązać podczas prac nad strategią marki komponentu dla szyb GlasMax była więc konieczność przełoŝenia wysokich parametrów technicznych budujących ich techniczną jakość, na takie cechy jakościowe, które z jednej strony będą dla potencjalnego nabywcy zrozumiałe i jednoznaczne, z drugiej zaś: będą przydatne dla formułowania komunikatów marketingowych tworząc określone skojarzenia i emocje. 5. Strategia marki GlasMax Zrealizowane w pierwszym etapie formułowania strategii marki badania o charakterze ilościowym i jakościowym dostarczyły kilka niezwykle istotnych wniosków, które pozwoliły określić aspiracyjną toŝsamość marki oraz sposób jej pozycjonowania. Wśród nich naleŝałoby wskazać poniŝsze: Rozbudzenie potrzeb klienta odbywa się dopiero w punkcie sprzedaŝy. W tym momencie wizerunek i informacja o marce kumuluje się właśnie tam. 8

9 Poszczególne funkcje szyby nie róŝnicują produktów i stanowią cechę wspólną kategorii. Atutem jest ich wpływ na realizację korzyści emocjonalnych. Dominuje model, w którym kobieta decyduje o wyborze stolarki, deklarując jednocześnie przywiązanie do idei budowania z materiałów wysokiej jakości 70% respondentów wskazuje, Ŝe marka w stolarce jest bardzo waŝna lub raczej waŝna. Przy czym marka producenta to 25% wskazań motywacyjnych Jednocześnie zrealizowany proces segmentacji klientów indywidualnych na rynku budowlanym wykazał, Ŝe dla duŝej części z nich (37% populacji) cena ma zdecydowanie niŝsze znaczenie. Liczy się za to estetyka okna, certyfikat i szczególne właściwości szyby. Ta grupa klientów charakteryzuje się na ogół wyŝszymi dochodami niŝ pozostali, budują teŝ domy o większej powierzchni. Jako osoby zamoŝniejsze niŝ przeciętne spędzają duŝo czasu w domu nie ze względów oszczędnościowych ale z własnego wyboru, preferując zacisze. Następnym etapem tworzenia strategii marki był proces jej pozycjonowania w oparciu o uzyskane informacje dotyczące obrazu rynku i wnikliwą analizę zasobów produktu i przedsiębiorstwa. Ostateczny kierunek budowania wizerunku marki w percepcji konsumentów i kanału sprzedaŝy został zdeterminowany przez dotychczasowe, ubogie postrzeganie szyby jako komponentu okna i trudności w ocenie jej jakości. Podjęto więc próbę stworzenia nowej definicji jakości, opartej o czynnik przezierności szkła (eksperci branŝowi wskazywali szkło Guardian jako bardziej przezierne niŝ inne produkty na rynku, ze względu na jego biały odcień, co jednak nie stanowi argumentu racjonalnego dla konsumenta, gdyŝ jest niemoŝliwe do stwierdzenia w warunkach naturalnych). W związku z tym ultraprzezroczystość jako unikalna cecha marki została powiązana z korzyściami dla uŝytkowników w zakresie minimalizowania barier pomiędzy światem domu i otoczenia, gdzie GlasMax potrafi lepiej niŝ produkty konkurencyjne rozszerzać przestrzenie i wyznaczać nowe granice domu zintegrowanego z otoczeniem. Takie ujęcie marki, pozwoliło stworzyć zestaw kluczowych dla niej skojarzeń oraz źródeł sukcesu, które zostały określone następująco: Otwarcie i zawłaszczenie nowej kategorii szyb, tak doskonałych jakby ich nie było (przy zachowaniu wszystkich funkcji) Komunikacja przez relacje, utoŝsamianie wsparte racjonalizmem Zbudowanie napięcia emocjonalnego UtoŜsamienie produktu z nowym stylem architektonicznym 9

10 W komunikacji do klienta końcowego, marka koncentruje się na trzech, wyselekcjonowanych aspektach: Maksymalizacji ekspozycji marki. Szczególna rola materiałów merchandisingowych. Obecność marki na ekspozycji, w witrynie punktu sprzedaŝy, na ubraniach pracowników, na materiałach informacyjnych i reklamowych i in. Narzuceniu definicji jakości. Ze względu na ograniczone moŝliwości wyróŝnienia produktu, program chce zawłaszczyć cechę ultraprzeźroczystostości. Szyby oznaczone marką GlasMax są najczystsze, najbardziej neutralne i przepuszczają najwięcej światła, Odniesieniu marki do emocji, związanych z domem. PoniewaŜ szyba i okno to tylko komponenty, które tak naprawdę mogą w pełni zafunkcjonować dopiero w domu po ich zamontowaniu. NajwaŜniejszym aspektem komunikacyjnym z tym związanym, jest moc powiększania (łączenia) przestrzeni wewnątrz i na zewnątrz domu. Tak sformułowana strategia przekłada się na zestaw działań operacyjnych skierowanych do wybranych grup odbiorców. Ze względu na specyfikę branŝy o której była mowa powyŝej, program marki GlasMax musi zmagać się z wieloma ograniczeniami i barierami. Aby odnieść sukces, musi on oddziaływać zarówno na długi łańcuch dystrybucji, jak i klientów finalnych (inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych). Ponadto organizator programu, musi współdziałać ze wszystkimi ogniwami kanału dystrybucji, będącymi niezaleŝnymi podmiotami posiadającymi swe własne cele i dąŝenia. Co więcej musi ich zmotywować do transmitowania określonych działań i narzędzi w kanale dystrybucyjnym, tak by mogły dotrzeć do właściwych adresatów (często będą nimi inwestorzy). W odniesieniu do łańcucha dystrybucji, najwaŝniejsze są następujące działania typu: Szkolenia realizowane dla pracowników i menedŝerów firm, w tym specjalny moduł e learningowy adresowany do sprzedawców stolarki. Wszystkie szkolenia mają charakter zindywidualizowany, dostosowany do potrzeb odbiorców. Nieprzypadkowo szkolenia pojawiają się na pierwszej pozycji, gdyŝ stanowią jeden z fundamentów. Konieczna jest edukcja handlowców oraz zmiana ich przyzwyczajeń szczególnie w zakresie argumentacji, w rozmowach handlowych oraz edukacja w zakresie tzw. zespoleń funkcyjnych. Cykliczne spotkania i konferencje, Guardian wspiera własnych producentów zespoleń w przygotowaniu i prowadzeniu takich imprez, organizowanych dla producentów stolarki, Działania audytowe i doradcze w zakresie marketingu PoniewaŜ większość partnerów posiada słabo rozwinięte funkcje marketingowe, organizator (przy wsparciu firm doradczych) pomaga wdraŝać i rozwijać kompetencje marketingowe 10

11 Program lojalnościowy dla sprzedawców stolarki Guardian wspiera materialnie i organizacyjnie partnerów programu w przygotowaniu i prowadzeniu programów dla handlowców IGUM. Program lojalnościowy moŝe wzmacniać oddziaływanie za pomocą innych narzędzi, np. e learningu, czy visual merchandisingu. Zestaw działań i narzędzi, opisany powyŝej stanowi podstawę strategii wobec kanału dystrybucji. Z drugiej strony, aby móc dotrzeć do odbiorców finalnych potrzebny jest zestaw narzędzi skierowanych do ostatecznego odbiorcy. Z jednej strony edukujemy naszych partnerów biznesowych, a z drugiej mobilizujemy ich przez presję klientów. Działania skierowane do odbiorców ostatecznych zawierają się w obrębie zintegrowanej komunikacji reklamowej oraz cyklicznych promocjach sprzedaŝy w oparciu o główne funkcje szkła okiennego. 6. Kluczowe narzędzia procesu budowy marki Ze względu na specyfikę rynku, o której była juŝ mowa, Guardian stanął w obliczu powaŝnego wyzwania, związanego z zarządzaniem programem oraz transmisją narzędzi programu do odbiorców finalnych. W projekcie oprócz przedsiębiorstwa, uczestniczą podmioty zewnętrzne: firma doradcza, która odpowiada za obsługę merytoryczną programu oraz akceptację propozycji innych firm zewnętrznych, producent rozwiązań informatycznych oraz agencje reklamowe, odpowiedzialne za bezpośrednią realizację projektów marketingowych. Te podmioty stanowią podstawę systemu zarządzania projektem. Ponadto kaŝdy z nich ma jasno określone kompetencje oraz odpowiedzialność w ramach projektu. NajwaŜniejsze elementy programu sporządzone są w formie księgi procedur programu, które jasno definiują przebieg podstawowych procesów i określają role poszczególnych podmiotów. NajwaŜniejszym narzędziem komunikacyjnym w programie jest platforma ekstranetowa, umoŝliwiająca wielostronną komunikację. Jest on oparty na piramidzie zaleŝności i hierarchii podmiotów. Z narzędzia mogą korzystać wszyscy członkowie programu, jednak posiadają przydzielone róŝne poziomy dostępu. Pełny dostęp posiada jedynie lider, czyli Guardian. Następny poziom w hierarchii zajmuje firma doradcza, posiadająca uprawnienia administracyjne w programie. Natomiast poszczególni członkowie, mają dostęp tylko do wybranych danych, dodatkowo ograniczonych do podmiotów które sami zgłosili do programu. Innymi słowy, kaŝdy producent zespoleń widzi tylko aktywność swoich klientów. 11

12 Za pośrednictwem ekstranetu, odbywa się przekazywanie projektów reklamowych, udostępnionych przez Guardian, zamawianie materiałów promocyjno reklamowych przez członków programu, mailing do wszystkich członków, szkolenia zdalne i inne w miarę potrzeb. Taka konstrukcja narzędzia umoŝliwia Guardian śledzenie aktywności członków programu oraz ocenę ilościową postępów programu. Ponadto daje moŝliwość uzyskania bezpośredniego kontaktu ze sprzedawcami stolarki, którzy stanowią istotne ogniwo programu. Realizacja załoŝonych celów jest monitorowana w sposób ciągły, co umoŝliwia elastyczne korekty i ewaluację aktywności poszczególnych przedsiębiorstw uczestniczących w programie. Jednocześnie poszczególni producenci zespoleń podlegają rangowaniu i w zaleŝności od uzyskiwanych rezultatów mają dostęp do określonych korzyści. Rangowanie odbywa się raz na kwartał na podstawie zestawu wskaźników ilościowych i jakościowych. Kolejnym narzędziem wykorzystywanym do sterowania programem jest program partnerski dla producentów zespoleń. W jego ramach, poszczególni członkowie programu mogą liczyć na określone wsparcie, w zaleŝności od wykazywanej aktywności i efektywności podejmowanych działań. Program partnerski zakłada m. in. pomoc w organizacji szkoleń i konferencji, wspólne akcje promocyjne, oraz zaangaŝowanie w tworzenie i obsługę programów lojalnościowych dla producentów stolarki. Następnymi z zestawu narzędzi, wykorzystywanych do transmisji działań w ramach łańcucha dystrybucji są programy lojalnościowe dla sprzedawców stolarki. Dzięki swej konstrukcji umoŝliwiają one bezpośrednie oddziaływanie na personel sprzedaŝowy oraz zwiększają jego motywację do zaangaŝowania w program Działania lojalnościowe stanowią równieŝ waŝne źródło informacji dla Guardian w zakresie uzyskiwanych efektów. W szczególności dotyczy to informacji o odbytych szkoleniach dla sprzedawców, dostępności asortymentu szyb, merchandisingu oraz zarządzania asortymentem. W celu zachowania standardów oraz sprawowania nadzoru nad programem musi być prowadzona kontrola pracy partnerów i pozostałych uczestników systemu. Kontrola ta obejmuje zarówno aspekt bieŝący jak i strategiczny. Kontrola ma być sprawowana przez Guardian lub podmioty zewnętrzne, a takŝe partnerów systemu. Kontrola i samokontrola odbywa się poprzez: Uzupełnianie wystandaryzowanej tabeli wyników przez pracowników Guardian i/lub podmiot zewnętrzny. UmoŜliwia ona ocenę merchandisingu i wypełnianie załoŝeń programu przez producentów stolarki na poziomie punktów sprzedaŝy, Raporty, przesyłane przez partnerów i uczestników programu dające szeroki obraz ilościowy funkcjonowania systemu, 12

13 Klasyfikację (quasi - segmentację) partnerów i uczestników oraz analizy migracji jest to narzędzie łączące elementy ilościowe i jakościowe, dające równieŝ moŝliwość bieŝącego sterowania programem, Wyniki sprzedaŝowe producentów zespoleń i strukturę sprzedaŝy według nabywców i asortymentu, Wyniki uzyskiwane w programach lojalnościowych, raportowane do organizatorów, Wywiady i spostrzeŝenia zamieszczane na stronie ekstranetowej aspekt nieformalny. 7. Podsumowanie Biorąc pod uwagę, Ŝe wartość marki w wielu przypadkach stanowi główny składnik wartości całego przedsiębiorstwa, moŝna śmiało załoŝyć, Ŝe zarządzanie marką jest kluczem do prowadzenia biznesu zorientowanego na przyszłość. Wprowadzenie marka jako zintegrowanego ale jednocześnie samodzielnego elementu przewagi konkurencyjnej, przedsiębiorstwa stają się doskonale przygotowane do wszelkich, nawet najszybciej zmieniających się warunków rynkowych. Eksplozja zaawansowanych technologicznie kategorii produktów, począwszy od komputerów osobistych, poprzez telefony komórkowe aŝ po artykuły gospodarstwa domowego spowodowała wielkie trudności wśród konsumentów jeŝeli chodzi o ich decyzje zakupowe. Elementem ułatwiającym proces przetwarzania tej ogromnej liczby informacji staje się silna marka, skupiająca w sobie i komunikująca kluczowe atrybuty i korzyści wynikające z uŝytkowania danego produktu. Ten swoisty klucz dekodujący jest szczególnie istotny z punktu widzenia marki komponentu, która pozwala niewidocznemu elementowi produktu stać się waŝnym czynnikiem tworzącym percepcję finalnego odbiorcy. W nowej erze marketingu wielu dostawców komponentów odkrywa siłę zarządzania marką swoich produktów. MoŜna nawet zaobserwować ogólnoświatowy trend w dąŝeniu do dotarcia do umysłów konsumentów z markami produktów inwestycyjnych, wchodzących w skład wyrobów finalnych. Sukcesy takich przedsiębiorstw jak Intel Corporation, WL Gore & Associates, Bayer AG, The NutraSweet Company and Dolby Laboratories pozwoliły odkryć ogromny potencjał marki komponentu i dać jasną wskazówkę, Ŝe realizacja szybszego zwrotu z inwestycji dzięki nowym strategiom marketingowym, opartym właśnie o markowanie wyrobów jest moŝliwa nawet na wczesnym poziomie dystrybucji. 13

14 Rys.2 przykład plakatu reklamowego GlasMax, pozycjonującego markę. Za zgodą Guardian Częstochowa Sp. z o.o. 14

Przygotowywanie strategii PR: analiza wstępna

Przygotowywanie strategii PR: analiza wstępna Przygotowywanie strategii PR: analiza wstępna Autor: Anna Miotk, PR Manager, ITBC Communication Skuteczne działania public relations opierają się na przemyślanej strategii, proponują taktykę, czyli narzędzia,

Bardziej szczegółowo

group Brief Marketingowy

group Brief Marketingowy 2 1. Sytuacja 1.1 Wyzwanie 1.1.1. Na czym polega wyzwanie dla marki/oferty Firmy w Polsce? 1.1.2. Z czego wynika? wg Firmy 1.1.3. Na jakiej podstawie zostało zdefiniowane? badania; doświadczenie; wyniki

Bardziej szczegółowo

Case study: Mobilny serwis WWW dla Kolporter

Case study: Mobilny serwis WWW dla Kolporter Case study: Mobilny serwis WWW dla Kolporter Sklep internetowy Kolporter.pl oferuje swoim Klientom blisko 100 000 produktów w tym: ksiąŝki, muzykę, film i gry. Kolporter postanowił stworzyć nowy kanał

Bardziej szczegółowo

MARKETING TERYTORIALNY

MARKETING TERYTORIALNY MARKETING TERYTORIALNY PROJEKT PROGRAMU STRATEGICZNEGO Posiedzenie Komisji ds. Budowy Marki Małopolski oraz Organizacji Imprez Sportowych o Zasięgu Międzynarodowym SWM 16 kwietnia 2013 r. Program strategiczny

Bardziej szczegółowo

Strategia zarządzania kapitałem ludzkim Biznes społecznie odpowiedzialny (CSR)

Strategia zarządzania kapitałem ludzkim Biznes społecznie odpowiedzialny (CSR) Strategia zarządzania kapitałem ludzkim Biznes społecznie odpowiedzialny (CSR) To koncepcja, według, której firmy dobrowolnie prowadzą działalność uwzględniającą interesy społeczne i ochronę środowiska,

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA wykład XI dr Marek Masztalerz Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 2011 EKONOMICZNY CYKL śycia PRODUKTU 1 KOSZTY CYKLU śycia PRODUKTU OKRES PRZEDRYNKOWY OKRES RYNKOWY OKRES POSTRYNKOWY

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKETINGOWE: MARKETING MIX

ZARZĄDZANIE MARKETINGOWE: MARKETING MIX Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania. Prosimy o kontakt: e-mail: kontakt@mr-db.pl tel. +48 606 356 999 www.mr-db.pl MRDB Szkolenie otwarte ZARZĄDZANIE MARKETINGOWE: MARKETING MIX planowanie i

Bardziej szczegółowo

oferta dla Marketingu

oferta dla Marketingu ! oferta dla Marketingu Warsztaty współpracy Marketing - Sprzedaż. Szkolenia kompetencyjne dla Działu Marketingu. Doradztwo przetargowe i efektywna współpraca z Agencją.. WARSZTATY WSPÓŁPRACY MARKETING

Bardziej szczegółowo

2012 Marketing produktu ekologicznego. dr Marek Jabłoński

2012 Marketing produktu ekologicznego. dr Marek Jabłoński 2012 Marketing produktu ekologicznego dr Marek Jabłoński Od kilku lat ekologia przestaje mieć znaczenie ideologiczne, w zamian za to nabiera wymiaru praktycznego i inżynierskiego. Większość firm na świecie,

Bardziej szczegółowo

Spotkanie B2B Polskie firmy w Unii Europejskiej Szanse, moŝliwości i wyzwania MenadŜer XXI wieku Inauguracja II tury projektu 07. 06.

Spotkanie B2B Polskie firmy w Unii Europejskiej Szanse, moŝliwości i wyzwania MenadŜer XXI wieku Inauguracja II tury projektu 07. 06. II TURA PROJEKTU Spotkanie B2B Polskie firmy w Unii Europejskiej Szanse, moŝliwości i wyzwania MenadŜer XXI wieku Inauguracja II tury projektu 07. 06. 2006 9.15 9.30 Rozpoczęcie Konferencji MenadŜerowie

Bardziej szczegółowo

Opracowanie produktów spoŝywczych. Podejście marketingowe - Earle Mary, Earle Richard, Anderson Allan. Spis treści. Przedmowa

Opracowanie produktów spoŝywczych. Podejście marketingowe - Earle Mary, Earle Richard, Anderson Allan. Spis treści. Przedmowa Opracowanie produktów spoŝywczych. Podejście marketingowe - Earle Mary, Earle Richard, Anderson Allan Spis treści Przedmowa Część I. Wprowadzenie 1. Kluczowe czynniki sukcesu lub niepowodzenia nowych produktów

Bardziej szczegółowo

PLAN ZARZĄDZANIA WYMAGANIAMI PROJEKT WERSJA

PLAN ZARZĄDZANIA WYMAGANIAMI PROJEKT <NAZWA PROJEKTU> WERSJA <NUMER WERSJI DOKUMENTU> Załącznik nr 4.4 do Umowy nr 35-ILGW-253-.../20.. z dnia... MINISTERSTWO FINANSÓW DEPARTAMENT INFORMATYKI PLAN ZARZĄDZANIA WYMAGANIAMI PROJEKT WERSJA numer wersji

Bardziej szczegółowo

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Cena jako element marketingu mix

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Cena jako element marketingu mix Cena jako element marketingu mix Cena jako element marketingu mix Cena to pieniądze lub inne środki wymienialne na własność lub użytkowanie produktu lub usługi Dla konsumenta cena to wyznacznik wartości

Bardziej szczegółowo

TEST Z MARKETINGU. 2. Segmentacja rynku to: - wybór rynku celowego - rodzaj tekstu rysunkowego - ustalanie konkurentów i wynikających stąd zagroŝeń

TEST Z MARKETINGU. 2. Segmentacja rynku to: - wybór rynku celowego - rodzaj tekstu rysunkowego - ustalanie konkurentów i wynikających stąd zagroŝeń TEST Z MARKETINGU 1. Pozycjonowanie produktu to: - ocena walorów produktu - opracowanie oddzielnych produktów dla róŝnych rynków - ustalanie cech uŝytkowych produktu jakie powinien on posiadać 2. Segmentacja

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok TEMATYKA PRAC Zapisy dnia 18.02.2015 r. o godz. 9.45 Prof.nzdz. dr hab. Agnieszka Sitko-Lutek Zapisy pok. 309 Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok 1. Uwarunkowania i zmiana kultury organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej 2012 System B2B jako element przewagi konkurencyjnej dr inż. Janusz Dorożyński ZETO Bydgoszcz S.A. Analiza biznesowa integracji B2B Bydgoszcz, 26 września 2012 Kilka słów o sobie główny specjalista ds.

Bardziej szczegółowo

Komunikacja i promocja marketingowa na rynku usług edukacyjnych. Warsztaty

Komunikacja i promocja marketingowa na rynku usług edukacyjnych. Warsztaty Komunikacja i promocja marketingowa na rynku usług edukacyjnych. Warsztaty Przyczyny potrzeby promocji szkoły Rynek usług edukacyjnych zaczyna coraz wyraźniej dawać znać o sobie takŝe na poziomie konkurowania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

Marketing : teoria pragmatyczna : podręcznik akademicki / Nemezjusz

Marketing : teoria pragmatyczna : podręcznik akademicki / Nemezjusz Marketing : teoria pragmatyczna : podręcznik akademicki / Nemezjusz M. Pazio. wyd. 2. Warszawa, 2013 Spis treści Przedmowa 11 Przedmowa do wydania drugiego 13 Rozdział 1. MARKETINGOWA ORIENTACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

Bardziej szczegółowo

Marketing dr Grzegorz Mazurek

Marketing dr Grzegorz Mazurek Marketing dr Grzegorz Mazurek Orientacja rynkowa jako podstawa marketingu Orientacja przedsiębiorstwa określa co jest głównym przedmiotem uwagi i punktem wyjścia w kształtowaniu działalności przedsiębiorstwa.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II TEMATYKI SEMINARIÓW Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II Zapisy na seminarium: 18 lutego w godz. 13:15 Proponowane tematy (obszary) prac licencjackich: Prof. nadzw. dr hab.

Bardziej szczegółowo

Pozycjonowanie a strategiczne planowanie marketingowe

Pozycjonowanie a strategiczne planowanie marketingowe Pozycjonowanie a strategiczne planowanie marketingowe Strategiczne planowanie marketingowe jest częścią ogólnego strategicznego planowania w. Istnieje ścisły związek między procesem planowania strategicznego

Bardziej szczegółowo

Marketing sieciowy łączy więc w sobie niezależność i współpracę, sprzedaż bezpośrednią z budowaniem relacji pośrednich, reprezentuje sprzedaż

Marketing sieciowy łączy więc w sobie niezależność i współpracę, sprzedaż bezpośrednią z budowaniem relacji pośrednich, reprezentuje sprzedaż Marketing sieciowy Marketing sieciowy zwany również marketingiem wielopoziomowym jest formą dystrybucji towarów i usług, która nie korzysta z tradycyjnych miejsc zakupu i powszechnej reklamy. Dystrybucja

Bardziej szczegółowo

Badania marketingowe 2013_2. Krzysztof Cybulski Katedra Marketingu Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski

Badania marketingowe 2013_2. Krzysztof Cybulski Katedra Marketingu Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski Badania marketingowe 2013_2 Krzysztof Cybulski Katedra Marketingu Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski Ramowy program konwersatorium 1. System informacji rynkowej i jego składowe 2. Istota oraz klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie

Spis treści. Wprowadzenie Spis treści Wprowadzenie 1. ZNACZENIE LOGISTYKI DYSTRYBUCJI W SYSTEMIE LOGISTYCZNYM PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Istota znaczenia logistyki dystrybucji 1.2. Strategie logistyczne w dystrybucji 1.3. Koncepcja

Bardziej szczegółowo

ZNACZENIE MARKI W PROMOCJI TURYSTYCZNEJ POLSKI. Jawor, 17 września 2011

ZNACZENIE MARKI W PROMOCJI TURYSTYCZNEJ POLSKI. Jawor, 17 września 2011 ZNACZENIE MARKI W PROMOCJI TURYSTYCZNEJ POLSKI Jawor, 17 września 2011 Marka jako pojęcie nazwa pojęcie znak symbol rysunek Kombinacja cech materialnych (funkcjonalnych) i niematerialnych, generowanych

Bardziej szczegółowo

IP Instytucje Pośredniczące. Z uwagi na złoŝoność procesu realizacji PI i PWP, wymagającego zaangaŝowania takŝe innych podmiotów w szczególności ROEFS

IP Instytucje Pośredniczące. Z uwagi na złoŝoność procesu realizacji PI i PWP, wymagającego zaangaŝowania takŝe innych podmiotów w szczególności ROEFS Konsultacje dokumentu Działania informacyjno-promocyjne na rzecz projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej PO KL. Rekomendacje Krajowej Instytucji Wspomagającej dla Instytucji Pośredniczących

Bardziej szczegółowo

Finansowanie projektów rozwoju pracowników ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Finansowanie projektów rozwoju pracowników ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Finansowanie projektów rozwoju pracowników ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 czym się zajmujemy przygotowanie projektów do do realizacji (operacjonalizacja) wsparcie w pozyskaniu

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4 Planowanie rozwoju technologii - Aleksander Buczacki 4.1. Wstęp 4.2. Proces planowania rozwoju technologii

Rozdział 4 Planowanie rozwoju technologii - Aleksander Buczacki 4.1. Wstęp 4.2. Proces planowania rozwoju technologii Spis treści Wprowadzenie Rozdział 1 Pojęcie i klasyfikacja produktów oraz ich miejsce w strategii firmy - Jerzy Koszałka 1.1. Wstęp 1.2. Rynek jako miejsce oferowania i wymiany produktów 1.3. Pojęcie produktu

Bardziej szczegółowo

Etapy przygotowań do przeprowadzenia badań marketingowych. dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu

Etapy przygotowań do przeprowadzenia badań marketingowych. dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu 1 Etapy przygotowań do przeprowadzenia badań marketingowych 2 Badania marketingowe a funkcje marketingu Analiza otoczenia Analiza klientów Planowanie produktów i usług Planowanie dystrybucji Planowanie

Bardziej szczegółowo

PR to nie potwór. Po co firmie PR?

PR to nie potwór. Po co firmie PR? Oferta W swojej codziennej pracy pomagamy firmom w budowaniu dobrego wizerunku i wzmocnieniu pozycji marki. Staramy się wykorzystać jak najwięcej dostępnych form i narzędzi komunikacji, aby dotrzeć z informacją

Bardziej szczegółowo

Odkrywanie magii marki w procesie budowania relacji z konsumentem

Odkrywanie magii marki w procesie budowania relacji z konsumentem Odkrywanie magii marki w procesie budowania relacji z konsumentem Autorzy: Wojciech Bortkiewicz (Polmos Lublin), Piotr Kwiatkowski, Adam Szymczak (Pentor RI) Picie po polsku Chińczyk i Anglik piją herbatę,

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok TEMATYKA PRAC Zapisy dnia 18.02.2015 r. o godz. 9.45 Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok Prof.nzdz. dr hab. Agnieszka Sitko-Lutek pok. 1018 1. Uwarunkowania i zmiana kultury organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

Kluczowe czynniki wartości firmy a jej rozwój

Kluczowe czynniki wartości firmy a jej rozwój Marek Jabłoński Adam Jabłoński Kluczowe czynniki wartości firmy a jej rozwój 1. Wstęp. Współcześni menedŝerowie zmagający się z rosnącą konkurencją oraz gwałtownym spadkiem cen, walcząc o przetrwanie szukają

Bardziej szczegółowo

Strategia dla Klastra IT. Styczeń 2015

Strategia dla Klastra IT. Styczeń 2015 Strategia dla Klastra IT Styczeń 2015 Sytuacja wyjściowa Leszczyńskie Klaster firm branży Informatycznej został utworzony w 4 kwartale 2014 r. z inicjatywy 12 firm działających w branży IT i posiadających

Bardziej szczegółowo

Pojęcie i istota marki

Pojęcie i istota marki Pojęcie i istota marki Marka to nazwa, symbol (znak graficzny) lub ich kombinacja stworzona w celu identyfikacji dóbr i usług sprzedawcy i wyróżnienia ich spośród produktów konkurencyjnych Znaczenie marki

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy W jaki sposób firmy tworzą strategie? Prof. nadzw. dr hab. Justyna Światowiec-Szczepańska Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 19 listopada 2015 r. Dr Tomaszie Projektami

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu w firmach sektora MŚP doświadczenia i perspektywy

Społeczna odpowiedzialność biznesu w firmach sektora MŚP doświadczenia i perspektywy Społeczna odpowiedzialność biznesu w firmach sektora MŚP doświadczenia i perspektywy Aleksandra Wanat Konferencja Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Katowice 22 listopada

Bardziej szczegółowo

Anna Kozłowska, Reklama. Techniki perswazyjne, OW SGH, Warszawa 2011

Anna Kozłowska, Reklama. Techniki perswazyjne, OW SGH, Warszawa 2011 Anna Kozłowska, Reklama. Techniki perswazyjne, OW SGH, Warszawa 2011 Ze wstępu do książki Reklama to nieodłączny element naszego życia codziennego - jest obecna wszędzie (na ulicy, w pracy, w szkole, w

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie technologii informacyjnych do zarządzania łańcuchami i sieciami dostaw w warunkach globalizacji rynku żywności

Wykorzystanie technologii informacyjnych do zarządzania łańcuchami i sieciami dostaw w warunkach globalizacji rynku żywności Zarządzanie łańcuchami dostaw żywności w Polsce. Kierunki zmian. Wacław Szymanowski Książka jest pierwszą na naszym rynku monografią poświęconą funkcjonowaniu łańcuchów dostaw na rynku żywności w Polsce.

Bardziej szczegółowo

Audyt Marketingowy Młodej Firmy [RAPORT]

Audyt Marketingowy Młodej Firmy [RAPORT] Wytyczne dotyczące przygotowania raportu z Audytu Marketingowego Młodej Firmy zał. nr 3 do umowy Audyt Marketingowy Młodej Firmy [RAPORT] NAZWA AUDYTOWANEJ FIRMY:.. ADRES:. DATA PRZEKAZANIA PRZEPROWADZENIA

Bardziej szczegółowo

Założenia do strategii promocji turystycznej miasta Częstochowa. Częstochowa, 6 czerwca 2008 r.

Założenia do strategii promocji turystycznej miasta Częstochowa. Częstochowa, 6 czerwca 2008 r. Założenia do strategii promocji turystycznej miasta Częstochowa Częstochowa, 6 czerwca 2008 r. Kim jesteśmy? Pierwszą w Polsce agencją wyspecjalizowaną w marketingu miejsc, miast i regionów (m.in. marki:

Bardziej szczegółowo

Prowadzący Andrzej Kurek

Prowadzący Andrzej Kurek Prowadzący Andrzej Kurek Centrala Rzeszów Oddziały Lublin, Katowice Zatrudnienie ponad 70 osób SprzedaŜ wdroŝenia oprogramowań firmy Comarch Dopasowania branŝowe Wiedza i doświadczenie Pełna obsługa: Analiza

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 9 KOMUNIKACJA MARKETINGOWA UCZELNI WYŻSZEJ... 11 ZNACZENIE MARKI W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ UCZELNI WYŻSZEJ...

Spis treści. Wstęp... 9 KOMUNIKACJA MARKETINGOWA UCZELNI WYŻSZEJ... 11 ZNACZENIE MARKI W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ UCZELNI WYŻSZEJ... Spis treści Wstęp... 9 Rozdział I KOMUNIKACJA MARKETINGOWA UCZELNI WYŻSZEJ... 11 Rozdział II ZNACZENIE MARKI W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ UCZELNI WYŻSZEJ... 33 Rozdział III ROLA SERWISU INTERNETOWEGO UCZELNI

Bardziej szczegółowo

Pozycjonowanie produktu w oparciu o kryteria psychologiczne

Pozycjonowanie produktu w oparciu o kryteria psychologiczne Pozycjonowanie produktu w oparciu o kryteria psychologiczne Psychologiczne podstawy marketingu.02.06.2014 Małgorzata Badowska Katarzyna Maleńczyk Aleksandra Tomala Spis treści 1. Definicje 2. Istota pozycjonowania

Bardziej szczegółowo

Model postępowania konsumenta w procesie. produktów

Model postępowania konsumenta w procesie. produktów Model postępowania konsumenta w procesie definiowania kategorii produktów Dystrybucja detaliczna FMCG w Polsce 1995 0 hipermarketów 0 sklepów dyskontowych 1300 supermarketów Dystrybucja detaliczna FMCG

Bardziej szczegółowo

Wytyczne w sprawie informacji i promocji dla

Wytyczne w sprawie informacji i promocji dla Wytyczne w sprawie informacji i promocji dla Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Spis treści 1. Wstęp...3 2. Ogólne działania informacyjno-promocyjne Programu Współpracy...3 3. Działania informacyjno-promocyjne

Bardziej szczegółowo

Projektowanie marketingu w przedsiębiorstwie produkcyjnym

Projektowanie marketingu w przedsiębiorstwie produkcyjnym Projektowanie marketingu w przedsiębiorstwie produkcyjnym Marketing jest filozofią zarządzania i sterowania organizacją gospodarczą, przyjmującą sytuację rynkową za przesłankę do róŝnych działań wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne. Maciej Bieńkiewicz

Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne. Maciej Bieńkiewicz 2012 Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne Maciej Bieńkiewicz Społeczna Odpowiedzialność Biznesu - istota koncepcji - Nowa definicja CSR: CSR - Odpowiedzialność przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

WWW.BRANDBLOODSTREAM.COM STRATEGIA ROZWOJU DLA DOJRZAŁYCH MAREK START

WWW.BRANDBLOODSTREAM.COM STRATEGIA ROZWOJU DLA DOJRZAŁYCH MAREK START WWW.BRANDBLOODSTREAM.COM STRATEGIA ROZWOJU DLA DOJRZAŁYCH MAREK START MARKI ŻYJĄ W RÓŻNYCH KONTEKSTACH Marki oraz ich konsumenci nie żyją w próżni. Otaczają się różnymi kontekstami tematami, zainteresowaniami,

Bardziej szczegółowo

Podstawy Marketingu. Marketing zagadnienia wstępne

Podstawy Marketingu. Marketing zagadnienia wstępne Podstawy Marketingu Marketing zagadnienia wstępne Definicje marketingu: Marketing to zyskowne zaspokajanie potrzeb konsumentów /Kotler 1994/. Marketing to kombinacja czynników, które należy brać pod uwagę

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W PRZEDSIĘBIORSTWIE

SZKOLENIE BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W PRZEDSIĘBIORSTWIE SZKOLENIE ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE ROZWOJU KAPITAŁU LUDZKIEGO PRZEDSIĘBIORSTW BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W WPROWADZENIE W dobie silnej konkurencji oraz wzrastającej świadomości

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Zarządzanie i Marketing Zarządzanie łańcuchem dostaw Wykład 1 Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Zagadnienia Wprowadzenie do tematyki zarządzania

Bardziej szczegółowo

WARSZAWA STOLICĄ AMBITNEGO BIZNESU 1

WARSZAWA STOLICĄ AMBITNEGO BIZNESU 1 WARSZAWA STOLICĄ AMBITNEGO BIZNESU 1 Miasto stołeczne Warszawa oraz Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie rozpoczynają rekrutację do projektu Warszawa Stolicą Ambitnego Biznesu, dofinansowanego z Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Przedmowa... 7 1. System zarządzania jakością w przygotowaniu projektów informatycznych...11

Przedmowa... 7 1. System zarządzania jakością w przygotowaniu projektów informatycznych...11 Spis treści Przedmowa... 7 1. System zarządzania jakością w przygotowaniu projektów informatycznych...11 1.1. Wprowadzenie...11 1.2. System zarządzania jakością...11 1.3. Standardy jakości w projekcie

Bardziej szczegółowo

MARKETING USŁUG ZDROWOTNYCH

MARKETING USŁUG ZDROWOTNYCH MARKETING USŁUG ZDROWOTNYCH Beata Nowotarska-Romaniak wydanie 3. zmienione Warszawa 2013 SPIS TREŚCI Wstęp... 7 Rozdział 1. Istota marketingu usług zdrowotnych... 11 1.1. System marketingu usług... 11

Bardziej szczegółowo

Czy masz lepszą markę od konkurentów?

Czy masz lepszą markę od konkurentów? Czy masz lepszą markę od konkurentów? Jarosław Filipek Marka, czyli pieniądze Zacznijmy od tego, Ŝe marka to przede wszystkim pieniądze. Pieniądze, które zarabiamy, dlatego Ŝe produkty i usługi markowe

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLENIOWA. Branding metody tworzenia i rozwoju marek szkolenie 1-dniowe, 8-godzinne

OFERTA SZKOLENIOWA. Branding metody tworzenia i rozwoju marek szkolenie 1-dniowe, 8-godzinne OFERTA SZKOLENIOWA Branding metody tworzenia i rozwoju marek szkolenie 1-dniowe, 8-godzinne 03.03.2016 Ramowy program szkolenia: DZIAŁ SZKOLEŃ PIM tel/fax (85) 874 43 88 szkolenia@izbamleka.pl ul. Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

Typowe błędy w analizie rynku nieruchomości przy uŝyciu metod statystycznych

Typowe błędy w analizie rynku nieruchomości przy uŝyciu metod statystycznych Typowe błędy w analizie rynku nieruchomości przy uŝyciu metod statystycznych Sebastian Kokot XXI Krajowa Konferencja Rzeczoznawców Majątkowych, Międzyzdroje 2012 Rzetelnie wykonana analiza rynku nieruchomości

Bardziej szczegółowo

zbiorowa / pod red. Lechosława Garbarskiego ; [aut. Radosław Baran Wprowadzenie 15

zbiorowa / pod red. Lechosława Garbarskiego ; [aut. Radosław Baran Wprowadzenie 15 Marketing : kluczowe pojęcia i praktyczne zastosowania : praca zbiorowa / pod red. Lechosława Garbarskiego ; [aut. Radosław Baran et al.]. Warszawa, 2011 Spis treści Wprowadzenie 15 Rozdział 1 Istota marketingu

Bardziej szczegółowo

Analiza tendencji w zakresie strategii marketingowych na zagranicznych rynkach mięsa wołowego - branding. Otwock, 19 października 2012r.

Analiza tendencji w zakresie strategii marketingowych na zagranicznych rynkach mięsa wołowego - branding. Otwock, 19 października 2012r. Analiza tendencji w zakresie strategii marketingowych na zagranicznych rynkach mięsa wołowego - branding Otwock, 19 października 2012r. Którą wołowinę wybierzesz? A teraz? Czym jest branding? Branding

Bardziej szczegółowo

Promocja w marketingu mix

Promocja w marketingu mix Promocja w marketingu mix Promocja Promocja- jest procesem komunikowania się przedsiębiorstwa z rynkiem i obejmuje zespół środków, za pomocą których przedsiębiorstwo przekazuje na rynek informacje charakteryzujące

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE Specjalności

ZARZĄDZANIE Specjalności KIERUNEK ZARZĄDZANIE Specjalności - MenedŜerska, - Zarządzanie marketingowe w usługach profesjonalnych, turystyce i mediach, - Zarządzanie projektami międzynarodowymi, - Zarządzania zasobami ludzkimi,

Bardziej szczegółowo

Ekologiczny smak sukcesu.

Ekologiczny smak sukcesu. www.ecropolis.eu Ekologiczny smak sukcesu. Walory sensoryczne i ich znaczenie w działalności przedsiębiorstw funkcjonujących na rynku żywności ekologicznej. Dr inż. Mariusz Maciejczak Wydział Nauk Ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

Nowy zestaw instrumentów marketingowych (marketing mix) - sześć C str. 57

Nowy zestaw instrumentów marketingowych (marketing mix) - sześć C str. 57 O autorach str. 11 Przedmowa str. 13 Wstęp str. 15 Wprowadzenie str. 33 Definicja, funkcjonowanie i elementy marketingu terenowego str. 33 Kto stosuje marketing terenowy str. 42 Jak korzystać z tej książki

Bardziej szczegółowo

Strategia. dr Bartłomiej Kurzyk. 1. Podsumowanie wprowadzające 2. Analiza sytuacji marketingowej 3. Analiza szans i zagrożeń 4.

Strategia. dr Bartłomiej Kurzyk. 1. Podsumowanie wprowadzające 2. Analiza sytuacji marketingowej 3. Analiza szans i zagrożeń 4. Strategia dr Bartłomiej Kurzyk 1. Podsumowanie wprowadzające 2. Analiza sytuacji marketingowej 3. Analiza szans i zagrożeń 4. Cele Jakie cele mogą pojawić się w planie marketingowym? Podajcie przykłady

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną dr Izabela Michalska-Dudek MARKETING Program zajęć Konsultacje: piątki

Bardziej szczegółowo

Społecznie odpowiedzialne zarządzanie w organizacjach publicznych. Teza cele konstrukcja realizacja

Społecznie odpowiedzialne zarządzanie w organizacjach publicznych. Teza cele konstrukcja realizacja Dr Grzegorz Baran, Instytut Spraw Publicznych UJ Społecznie odpowiedzialne zarządzanie w organizacjach publicznych Teza cele konstrukcja realizacja Teza Zakorzenienie modelu działania organizacji publicznej

Bardziej szczegółowo

Badanie satysfakcji z wynagrodzeń i benefitów w firmie branŝy FMCG

Badanie satysfakcji z wynagrodzeń i benefitów w firmie branŝy FMCG Badanie satysfakcji z wynagrodzeń i benefitów w firmie branŝy FMCG na przykładzie Polskiej Grupy Dystrybucyjnej NAVO NAVO Od roku 2001 ogólnopolski dystrybutor P&G na rynku tradycyjnym 650 mln obrotu w

Bardziej szczegółowo

Warsztaty. podjęcie pracy/ własnej działalności jako Webmaster CMS. Oferta

Warsztaty. podjęcie pracy/ własnej działalności jako Webmaster CMS. Oferta Warsztaty podjęcie pracy/ własnej działalności jako Webmaster CMS Oferta e-mail: biuro@garg.pl, www.garg.pl 1. Wstęp Internet, to miejsce, w którym powinien znaleźć się kaŝdy przedsiębiorca. Jeśli kogoś

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek najlepsza inwestycja E-MARKETING

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek najlepsza inwestycja E-MARKETING E-MARKETING Skuteczny marketing = skuteczna sprzedaż. Nasi klienci coraz więcej czasu spędzają w internecie i to tu szukają produktów i usług. Siła oddziaływania informacji umieszczonej w sieci jest ogromna.

Bardziej szczegółowo

WIEDZA INNOWACJE TRANSFER TECHNOLOGII EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE

WIEDZA INNOWACJE TRANSFER TECHNOLOGII EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE WIEDZA INNOWACJE TRANSFER TECHNOLOGII EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE RCITT to: Doświadczony Zespół realizujący projekty Baza kontaktów w sferze nauki i biznesu Fachowe doradztwo Otwartość na nowe pomysły

Bardziej szczegółowo

Turystyka i Rekreacja pytania na egzamin dyplomowy

Turystyka i Rekreacja pytania na egzamin dyplomowy Turystyka i Rekreacja pytania na egzamin dyplomowy ZAGADNIENIA Z PRZEDMIOTÓW KIERUNKOWYCH 1. Podstawowe typy i rodzaje przedsiębiorstw turystycznych w Polsce. Zakres ich funkcjonowania. Struktury organizacyjne

Bardziej szczegółowo

Kluczowe umiejętności marketingowe. Strategie, techniki i narzędzia sukcesu rynkowego.

Kluczowe umiejętności marketingowe. Strategie, techniki i narzędzia sukcesu rynkowego. Kluczowe umiejętności marketingowe. Strategie, techniki i narzędzia sukcesu rynkowego. Autor: Peter Cheverton Przekuj strategię w rzeczywistość Poznaj nowe sposoby osiągania sukcesu rynkowego Zdobądź wiedzę

Bardziej szczegółowo

SEGMENTACJA RYNKU A TYPY MARKETINGU

SEGMENTACJA RYNKU A TYPY MARKETINGU SEGMENTACJA SEGMENTACJA...... to proces podziału rynku na podstawie określonych kryteriów na względnie homogeniczne rynki cząstkowe (względnie jednorodne grupy konsumentów) nazywane SEGMENTAMI, które wyznaczają

Bardziej szczegółowo

Wycena wartości wynalazku i innych przedmiotów własności przemysłowej. IP-score jako narzędzie wyceny rozwiązania technicznego chronionego patentem.

Wycena wartości wynalazku i innych przedmiotów własności przemysłowej. IP-score jako narzędzie wyceny rozwiązania technicznego chronionego patentem. Wycena wartości wynalazku i innych przedmiotów własności przemysłowej. IP-score jako narzędzie wyceny rozwiązania technicznego chronionego patentem. Beata Lenarczyk Naczelnik Wydziału Promocji Urząd Patentowy

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II TEMATYKI SEMINARIÓW Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II Zapisy na seminarium: 18 lutego w godz. 13:15 Proponowane tematy (obszary) prac licencjackich: Prof. nadzw. dr hab.

Bardziej szczegółowo

biznesu (CSR) a konkurencyjność - dobre praktyki europejskich MŚP M -

biznesu (CSR) a konkurencyjność - dobre praktyki europejskich MŚP M - Instytut Badań nad Przedsiębiorczo biorczością i Rozwojem Ekonomicznym Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) a konkurencyjność - dobre praktyki europejskich MŚP M - Maciej Bieńkiewicz, 26 luty 2008,

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Zwycięskie strategie przedsiębiorstw Prof. Justyna Światowiec-Szczepańska Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 9 kwietnia 2015 r. Podstawowe czynności w formułowaniu strategii

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie strategii PR: formułowanie strategii

Przygotowanie strategii PR: formułowanie strategii Przygotowanie strategii PR: formułowanie strategii Anna Miotk, PR Manager, ITBC Communication Gdy dokonaliśmy juŝ analizy wstępnej, zarówno dotyczącej organizacji, jak teŝ jej dotychczasowej komunikacji,

Bardziej szczegółowo

EASY BUSINESS SYMULACJA PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ WARSZTAT OPARTY O SYMULACJĘ BIZNESU EASY BUSINESS

EASY BUSINESS SYMULACJA PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ WARSZTAT OPARTY O SYMULACJĘ BIZNESU EASY BUSINESS EASY BUSINESS SYMULACJA PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ WARSZTAT OPARTY O SYMULACJĘ BIZNESU EASY BUSINESS Na bazie symulacji EASY BUSINESS może być prowadzone szkolenie lub cykl szkoleń z tematyki

Bardziej szczegółowo

DORADZTWO DORADZTWO W ZAKRESIE DORADZTWO MARKETINGOWE MARKETINGOWE SZKOLENIA SZKOLENIA

DORADZTWO DORADZTWO W ZAKRESIE DORADZTWO MARKETINGOWE MARKETINGOWE SZKOLENIA SZKOLENIA ZAKRES DZIAŁALNOŚCI PMG CONSULTING PMG CONSULTING PMG CONSULTING PROJEKTY PROJEKTY POMOCOWE POMOCOWE UNII UNII EUROPEJSKIEJ EUROPEJSKIEJ W ZAKRESIE ZAKRESIE ZARZĄDZANIA ZARZĄDZANIA MARKETINGOWE MARKETINGOWE

Bardziej szczegółowo

Mój region w Europie. Urząd Marszałkowski w Toruniu Departament Polityki Regionalnej

Mój region w Europie. Urząd Marszałkowski w Toruniu Departament Polityki Regionalnej Mój region w Europie Urząd Marszałkowski w Toruniu Departament Polityki Regionalnej Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na wykonanie badania pt. Ocena potencjału rynkowego marki Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Logistyka Zarządzanie łańcuchem dostaw Wykład 3 Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Omówione zagadnienia Międzyorganizacyjne relacje logistyczne

Bardziej szczegółowo

2010 Kierunki i instrumenty wsparcia działalności innowacyjnej mikroprzedsiębiorstw. Dr Barbara Grzybowska. Warszawa, maj 2010

2010 Kierunki i instrumenty wsparcia działalności innowacyjnej mikroprzedsiębiorstw. Dr Barbara Grzybowska. Warszawa, maj 2010 2010 Kierunki i instrumenty wsparcia działalności j mikroprzedsiębiorstw Dr Barbara Grzybowska Warszawa, maj 2010 PLAN WYSTĄPIENIA 1. Współpraca mikroprzedsiębiorstw z innymi podmiotami w zakresie realizacji

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: ZARZĄDZANIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: ZARZĄDZANIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: ZARZĄDZANIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Zarządzanie pytania podstawowe 1. Funkcje zarządzania 2. Otoczenie organizacji

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie systemami produkcyjnymi

Zarządzanie systemami produkcyjnymi Zarządzanie systemami produkcyjnymi Efektywności zarządzania sprzyjają: samodzielność i przedsiębiorczość, orientacja na działania, eksperymenty i analizy, bliskie kontakty z klientami, produktywność,

Bardziej szczegółowo

Jednostka Koordynująca Wdrażanie RIS. Śląska Rada Innowacji - Komisja Ekspertów ds. Programu Wykonawczego Ustalenia strategiczne

Jednostka Koordynująca Wdrażanie RIS. Śląska Rada Innowacji - Komisja Ekspertów ds. Programu Wykonawczego Ustalenia strategiczne Jednostka Koordynująca Wdrażanie RIS Śląska Rada Innowacji - Komisja Ekspertów ds. Programu Wykonawczego 2009-2010 Ustalenia strategiczne Programu Wykonawczego 2009-2010 dla Regionalnej Strategii Innowacji

Bardziej szczegółowo

dr Grzegorz Mazurek racjonalna reakcja konkurencji celowy zintegrowanym orientacji rynkowej zidentyfikowaniu i przewidywaniu potrzeb odbiorców

dr Grzegorz Mazurek racjonalna reakcja konkurencji celowy zintegrowanym orientacji rynkowej zidentyfikowaniu i przewidywaniu potrzeb odbiorców Sprawy organizacyjne Literatura B. Żurawik, W. Żurawik: Marketing usług finansowych, PWN, Warszawa, 2001 M. Pluta-Olearnik: Marketing usług bankowych, PWE, Warszawa, 2001 Marketing na rynku usług finansowych

Bardziej szczegółowo

Co to znaczy być liderem?

Co to znaczy być liderem? Co to znaczy być liderem? Radosław Kaczorek, CISSP, CISA, CIA 1 Co znaczy być liderem? Lider (od ang. leader) -osoba lub organizacja przewodząca, stojąca na czele danej grupy. Cechą charakterystyczną lidera

Bardziej szczegółowo

Usługi dystrybucyjne FMCG

Usługi dystrybucyjne FMCG Usługi dystrybucyjne FMCG 1990 powstaje firma handlowa Mister w Tychach 1992 rozpoczynamy współpracę z firmą Procter&Gamble jako jedna z 650 polskich hurtowni 1993 25 firm zostaje regionalnymi dystrybutorami

Bardziej szczegółowo

Strona 2. Jaka jest toŝsamość IT? Jaką wartość biznesową niesie?

Strona 2. Jaka jest toŝsamość IT? Jaką wartość biznesową niesie? Śniadanie HBRP i Klubu Polskiej Rady Biznesu Rola IT w kreowaniu wartości biznesowej firmy Tomasz Bejm, Aleksander Poniewierski Strona 2 Jaka jest toŝsamość IT? Jaką wartość biznesową niesie? IT jako Kamerdyner

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE

URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE Opracowania sygnalne Szczecin, styczeń 2010 r. DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW W LATACH 2006-2008 W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM Wyniki badania działalności innowacyjnej

Bardziej szczegółowo

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013 Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013 Regionalny program operacyjny jest narzędziem słuŝącym realizacji strategii rozwoju regionu przy wykorzystaniu środków Unii Europejskiej w latach

Bardziej szczegółowo

Innowacyjny model aktywizacji

Innowacyjny model aktywizacji Innowacyjny model aktywizacji zawodowej uczestników WTZ Temat innowacyjny: "Współpraca podmiotów działających w obszarze zatrudnienia oraz integracji i pomocy społecznej z przedsiębiorcami w zakresie ułatwiania

Bardziej szczegółowo

Czy strategię marki moŝna zbudować bez badań? MoŜna. Sesja Marki a badania strategie marek a badania marketingowe.

Czy strategię marki moŝna zbudować bez badań? MoŜna. Sesja Marki a badania strategie marek a badania marketingowe. Czy strategię marki moŝna zbudować bez badań? MoŜna. Sesja Marki a badania strategie marek a badania marketingowe. Tomasz Bartnik, Corporate Profiles Consulting NIE CHCĘ POWIEDZIEĆ, śe : Nie naleŝy przeprowadzać

Bardziej szczegółowo

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS Marek Kruk, dr

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS Marek Kruk, dr SYLLABUS na rok akademicki 010/011 Tryb studiów Studia stacjonarne Kierunek studiów Ekonomia Poziom studiów Pierwszego stopnia Rok studiów/ semestr / 3 Specjalność Bez specjalności Kod katedry/zakładu

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA MARKI STADIONU NARODOWEGO W WARSZAWIE MIEJSCE MA ZNACZENIE

STRATEGIA MARKI STADIONU NARODOWEGO W WARSZAWIE MIEJSCE MA ZNACZENIE STRATEGIA MARKI STADIONU NARODOWEGO W WARSZAWIE MIEJSCE MA ZNACZENIE Strategia marki Stadionu Narodowego w Warszawie ( dalej jako Strategia ) jest jednym z kluczowych elementów dla krótko i długoterminowego

Bardziej szczegółowo

Specjalizacja: Marketing w handlu i usługach

Specjalizacja: Marketing w handlu i usługach Specjalizacja: Marketing w handlu i usługach (studia II stopnia) Opracowanie: dr Radosław Mącik Slajd 1 Na początek Marketing takes day to learn. Unfortunately it takes a lifetime to master. (Philip Kotler)

Bardziej szczegółowo

Marketing-mix. Promocja. Co to promocja? Rola instrumentów promocji. Klasyfikacja środków konkurencji wg McCarthy ego - 4 P

Marketing-mix. Promocja. Co to promocja? Rola instrumentów promocji. Klasyfikacja środków konkurencji wg McCarthy ego - 4 P Marketing-mix Promocja Klasyfikacja środków konkurencji wg McCarthy ego - 4 P PRODUKT (product) CENA (price) dr Grzegorz Mazurek DYSTRYBUCJA (place) PROMOCJA (promotion) 7 (P) (+ Process, Personnel, Physical

Bardziej szczegółowo