Regulamin konkursu Olśniewający uśmiech z Colgate 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin konkursu Olśniewający uśmiech z Colgate 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE"

Transkrypt

1 Regulamin konkursu Olśniewający uśmiech z Colgate 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu Olśniewający uśmiech z Colgate jest Media Contact Sp. z o.o. z siedzibą w przy ul. Podłęknickiej 30, Dąbrowa Górnicza zwana dalej Organizatorem. Organizator urządza niniejszy konkurs na zlecenie Colgate-Palmolive (Poland) Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wybrzeże Gdyńskie 6D, Warszawa Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej Fundatorem nagród w konkursie jest Colgate-Palmolive (Poland) Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wybrzeże Gdyńskie 6D, Warszawa Przyjmowanie zgłoszeń do Konkursu trwa od dnia 23 sierpnia 2012 roku od godz. 00:00 do dnia 5 września 2012 roku do godz WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 2.1. Zgłoszenia w Konkursie mogą dokonywać wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, które są właścicielami karty SIM lub, które zostały upoważnione przez właściciela karty SIM do dokonania zgłoszenia udziału w Konkursie używając należącego do nich numeru telefonu W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora Konkursu oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu na zlecenie, pracownicy firmy Colgate-Palmolive (Poland) Sp. z o.o. oraz ich najbliższa rodzina (dzieci, małżonkowie, rodzice, rodzeństwo). Organizator konkursu zwolniony jest z pobierania oświadczeń w tym zakresie Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych. Administratorem danych osobowych jest Organizator Konkursu, w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz.926 ze zm.), podanych przez niego w związku z udziałem w Konkursie. Dane te będą przetwarzane przez ww. administratora wyłącznie w celu przeprowadzenia niniejszego Konkursu, po czym zostaną zniszczone, o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej.uczestnicy mają prawo wglądu do swoich danych oraz do ich zmiany. 2.4.Uczestnicy Konkursu mogą wyrazić pisemną zgodę na ujawnienie dla celów reklamowych marketingowych Organizatora Konkursu ich, wizerunku i głosu za pomocą środków masowego przekazu lub środków elektronicznych. W przypadku wyrażenia takiej zgody nie są oni uprawnieni do otrzymania wynagrodzenia z tego tytułu. 3. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE 3.1. Każda osoba o której mowa w pkt. 2.1 chcąca wziąść udział w Konkursie powinna łącznie spełnić następujace warunki: a) dokonać nabycia dowolnego produktu objętego konkursem, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Regulaminu zwanych dalej produktami promocyjnymi w dniach od 23 sierpnia 2012 roku od godz. 00:00 do 5 września 2012 roku do godz w sklepie sieci Real na terenie całej Polski (lista sklepów objętych konkursem stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu). b) zachować paragon zakupu. c) wysłać wiadomość SMS pod numer w treści wpisując słowo: COLGATE, przy czym ilość zgłoszeń SMS nie może być większa niż liczba zakupionych produktów objętych promocją.

2 3.2. Wszyscy Uczestnicy Konkursu przesyłający zgłoszenia udziału w Konkursie w dniach od 23 sierpnia 2012 roku od godz. 00:00 do 5 września 2012 roku do godz biorą udział w konkursie dającym możliwość wygrania 1 nagrody głównej w postaci samochodu osobowego marki Fiat 500 o wartości zł brutto wraz z nagrodą gotówkową w kwocie zł. Łączna wartość nagrody wynosi zł brutto Ważne są jedynie zgłoszenia wysłane SMS -em na numer: Koszt SMS -a wynosi 1 zł netto + 23 % VAT (1,23 zł z VAT). Data wysłania SMS-a nie może być wcześniejsza niż data zakupu produktów objętych promocją Po wysłaniu SMS -a uczestnik jest zobowiązany do zachowania dowodu dokonania zakupu towaru w dowolnym sklepie sieci Real. Data i godzina zakupu towaru umieszczona na paragonie fiskalnym Real musi być wcześniejsza aniżeli data i godzina wysłanego zgłoszenia SMS -owego Każdy uczestnik Konkursu, który wyśle SMS ma prawo wygrać nagrodę konkursową podczas trwania konkursu. Uczestnik definiowany będzie na podstawie numeru telefonu i danych osobowych oraz adresowych Zgłoszenie przesłane za pośrednictwem wiadomości SMS powinno zawierać treść zgodną z podaną wyżej w pkt Każde przesłane zgłoszenie, w formie SMS, będzie rejestrowane przez centralny system Organizatora Każde przesłane zgłoszenie zostanie potwierdzone SMS -em zwrotnym. 4. NAGRODY 4.1. Nagrodą w Konkursie jest: 1 nagroda główna w postaci samochodu osobowego marki Fiat 500 rocznik 2012 w kolorze czerwonym o wartości zł brutto wraz z nagrodą gotówkową w kwocie zł przeznaczoną na zapłatę podatku. Łączna wartość nagrody głównej wynosi zł brutto Łączna pula nagród w konkursie wynosi PLN brutto Wydanie nagrody nastąpi zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. 4.4 Pieniężna część nagrody zostanie pobrana przez Organizatora na poczet 10% zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od przekazanych nagród (art. 30 ust. 1 pkt 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) i przekazana do właściwego urzędu skarbowegow w przepisanym terminie. Potrącenie 10% podatku zryczałtowanego od łącznej wartości nagrody oznacza, że pieniężna część nagrody nie będzie wydawana zwycięzcy. 5. ZASADY WYŁONIENIA ZWYCIĘZCY 5.1. W dniu 6 września 2012 roku odbędzie się Finał Konkursu, w którym zostanie nagrodzony jeden uczestnik Konkursu zgodnie z punktem 4.1 niniejszego Regulaminu. Do wszystkich uczestników Konkursu, którzy wysłali zgłoszenia w dniach od 23 sierpnia 2012 roku od godz. 00:00 do 5 września 2012 roku do godz zostanie wysłane jedno otwarte pytanie konkursowe. Pierwsza osoba, która uzyska najkrótszy czas udzielenia poprawnej odpowiedzi na zadane pytanie konkursowe, wygrywa nagrodę główną, w postaci samochodu osobowego marki Fiat 500. Organizator zastrzega, iż czas udzielenia odpowiedzi na pytanie konkursowe nie może być krótszy niż 15 sekund, wszystkie zgłoszenia przesłane poniżej tego czasu zostaną automatycznie usunięte i nie będą brane pod uwagę przez Organizatora przy wyłanianiu Zwycięzcy nagrody głównej. Oprócz powyższego Laureata zostanie wytypowana 1 osoba rezerwowa według kolejności zarejestrowanych czasów, która otrzyma prawo do nagrody w przypadku nie spełnienia przez Laureata nagrody głównej warunków uprawniających do wydania nagrody Podczas prowadzenia konkursu, mając na uwadze prawidłość jego przeprowadznia oraz zgoność z zasadami określonymi niniejszym Regulaminem, Organizator korzystać będzie z

3 komputerowego programu zawierającego aplikację umożliwiającą sklasyfikowanie Uczestników konkursu za pomocą urządzeń elektronicznych zabezpieczających prawidłowość przyporządkowania, które wyeliminują ingerencję czynnika ludzkiego w trakcie pozycjonowania Uczestników Konkursu, spośród numerów telefonów uczestniczących w Konkursie W dniu 7 września 2012 roku Komisja konkursowa dokona wyboru 1 uczestnika wytypowanego na nagrody oraz 10 uczestników zakwalifikowanych na liście rezerwowej zgodnie z zasadami określonymi niniejszym Regulaminem Laureat nagrody głównej zostanie powiadomiony telefonicznie w terminie 5 dni roboczych od dnia wyłonienia pod numerem telefonu, za pośrednictwem, którego została wysłana wiadomość SMS W trakcie powiadomienia o wygranej, o której mowa w punkcie powyżej niniejszego Regulaminu, Laureat Konkursu zobowiązany jest w terminie do 7 dni od dnia otrzymania informacji o wygranej przesłać drogą pocztową informacje oraz oświadczenia zawarte w pkt. 7.1 wraz z dowodem zakupu (w postaci ksero lub skanu) produktów promocyjnych, na podstawie którego dokonał zgłoszenia w konkursie. Zastrzega się, że czas wysłania zgłoszenia musi być późniejszy aniżeli czas zakupu produktu a także za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem wraz ze wskazaniem daty nadania przesyłki oraz jej numeru. Ponadto Laureat obowiązany jest przesłać zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych do celów realizacji Konkursu. Uczesntik przyjmuje do wiadomości fakt, iż nie wykonanie ciążącego na nim obowiązku określonego w zadaniu powyższym w przewidzianym terminie powoduje utatę prawa do nagrody W przypadku gdyby nominowany w pierwszej kolejności do Nagrody Uczesnik konkursu nie spełnił ciażących na nim obowiązków określonym zapisami niniejszego Regulaminu i utracił prawo do nagordy, jego miejsce zajmuje odpowiednio sklasyfikowany uczestnik z listy rezerwowej. W przypadku dalszych weryfikacji zapis niniejszy stosuje się odpowiednio Dane Laureata nagrody głównej będą udostępnione do wglądu w siedzibie Organizatora. Organizator opublikuje na stronie Na liście opublikowane będzie imię oraz nazwa miejscowości zamieszkania Laureata, na co Uczestnik przystępując do Konkursu wyraża zgodę. Lista zawierające dane osoby nominowanej do nagrody głównej zostanie opublikowana w dniu 14 września 2012 roku, ostateczna lista zostanie opublikowana w dniu 5 listopada 2012 roku Zgłoszenie za pomocą wiadomości SMS Uczestnicy mogą wysyłać za każdym razem, kiedy dokonają zakupu produktu objętego promocją, z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Regulaminu Laureat nie może domagać się odbioru nagrody w postaci ekwiwalentu pieniężnego. 6. NADZÓR NAD PRAWIDŁOWOŚCIĄ PRZEPROWADZENIA KONKURSU 1. Organem dokonującym weryfikacji przyznania nagrody oraz decydującym o przyznaniu nagrody, o których mowa w pkt. 4.1, będzie komisja konkursowa. Komisja ta rozstrzyga wszystkie wątpliwości związane z Konkursem. 2. Komisja konkursowa składa się z 3 członków powołanych przez Organizatora. 3. Komisja konkursowa dokonując weryfikacji zgłoszeń zwycięskich, weźmie pod uwagę prawidłowość przesłanych zgłoszeń zgodnie z kryteriami określonymi w niniejszym Regulaminie. 7. WYDANIE NAGRÓD 7.1. Warunkiem wydania nagrody głównej jest przesłanie przez Laureata informacji zgodnej z postanowieniami pkt niniejszego Regulaminu oraz informacji zawierającą: imię i nazwisko Laureata, adres zamieszkania (miasto, kod pocztowy, ulica, numer domu, numer mieszkania) Laureata,

4 oświadczenie, że jest osobą pełnoletnią oraz, że nie jest pracownikiem i przedstawicielem Organizatora Konkursu oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu na zlecenie Odbiór nagrody głównej jest możliwy jedynie osobiście, w miejscu wskazanym przez Organizatora konkursu, w terminie uzgodnionym przez Organizatora konkursu wspólnie z Laureatem. Ostateczny termin odbioru nagrody wyznacza się na dzień 30 listopada 2012 roku, po otrzymaniu przez Organizatora dokumentów, o których mowa powyżej. 8. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 8.1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursie uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednakże nie później niż w terminie 7 dni od dnia wydawania nagrody. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres uczestnika i ewentualnie numer telefonu kontaktowego, a także dokładny opis i powód reklamacji, numer telefonu, z którego wysłane zostało zgłoszenie, treść wysłanego SMS -a, datę i godzinę wysłanego SMS -a Reklamacja winna być zgłoszona na adres Organizatora. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 7 dni roboczych, od daty ich otrzymania przez Organizatora. Organizator rozpatrywać będzie reklamacje na podstawie Regulaminu Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem poleconym, wysłanym na adres wskazany w reklamacji w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji. 9. OGRANICZENIE ROSZCZEŃ 9.1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie Laureata Konkursu Organizator nie ponosi odpowiedzialności za sytuacje, w której zgłoszenie w Konkursie wysyłane zostanie za pośrednictwem SMS -a przez osoby nieuprawnione Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędnie dokonane zgłoszenia przez uczestników Konkursie. 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE Regulamin Konkursu dostępny będzie na stronie W kwestiach zwiazanych z zasadami prowadzenia niniejszego konkursu wszelkie materiały reklamowe mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią podstawy zgłaszania roszczeń przez Uczestników Konkursu, w zakresie wizualizacji Nagrody głównej w szczególności dotyczących: koloru lakieru i tapicerki lub specyfikacji nagrody W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z zapoznaniem się Uczestnika z treścią Regulaminu i z akceptacją jego postanowień.

5 Załącznik nr 1 do Regulamin konkursu Olśniewający uśmiech z Colgate Lista produktów biorących udział w promocji: 1. Pasta Colgate Max White One 75ml EAN Pasta Colgate Max White One Active 75ml EAN Pasta Colgate Max White One Fresh 75ml EAN

6 Załącznik nr 2 do Regulamin konkursu Olśniewający uśmiech z Colgate Lista sklepów Nazwa, Ulica, Kod, Miasto, REAL, Miłosza 2,15-265,Białystok REAL, Leszczyńska 80,43-300,Bielsko-Biała REAL, Kruszwicka 1,85-213,Bydgoszcz REAL, Strzelców Bytomskich 96,41-914,Bytom REAL, Będzińska 80,41-250,Czeladź REAL, Kisielewskiego 8/16,42-200,Częstochowa REAL, Jana III Sobieskiego 6,41-300,Dąbrowa Górnicza REAL, Katowicka 1,41-300,Dąbrowa Górnicza REAL, Kołobrzeska 32,80-394,Gdańsk REAL, Spacerowa 48,80-299,Gdańsk REAL, Kazimierza Królewicza Św 2,81-304,Gdynia REAL, Południowa 20,86-300,Grudziądz Real, Mszczonowska 3,05-090,Janki REAL, Pułaskiego 60,40-276,Katowice REAL, Radomska 20C,25-451,Kielce REAL, Szczecińska 6,76-251,Kobylnica REAL, Al. Bora-Komorowskiego 37,31-876,Kraków REAL, Al. Pokoju 67,31-564,Kraków REAL, Legnica,Fabryczna 3,59-220,Legnica REAL Lubin,Jana Pawła II 3,59-300,Lubin REAL, Chodźki 14,20-093,Lublin REAL, Al. Jana Pawła II 30, REAL, Al. Piłsudskiego 92,90-051,Łódź REAL, Brzezińska 27/29,92-326,Łódź REAL, Karskiego 5,91-071,Łódź REAL, Al. Piłsudskiego 1,05-270,Marki REAL, Katowicka 75,41-400,Mysłowice REAL, Gorzkowska 32,33-300,Nowy Sącz REAL, Al. Sikorskiego 2B,10-088,Olsztyn REAL, Sosnkowskiego 16,45-267,Opole REAL, Wrocławska 154,45-835,Opole REAL, Bukowska 156,60-197,Poznań REAL, Szwajcarska 14,61-285,Poznań REAL, Al. Grzecznarowskiego 30,26-604,Radom REAL, Kotucza 100,44-210,Rybnik REAL, Witosa 21,35-115,Rzeszów REAL, Szczecińska 58,76-200,Słupsk REAL, Baczyńskiego 2,41-203,Sosnowiec REAL, Al. Wyzwolenia 18,70-532,Szczecin

7 REAL, Ku Słońcu 67,71-041,Szczecin REAL, Struga 36,70-785,Szczecin REAL, Żółkiewskiego 15,87-100,Toruń REAL C.H. Kometa,Grudziądzka 162,87-100,Toruń REAL, Al. Bielska 107,43-100,Tychy REAL, Kusocińskiego 4,58-309,Wałbrzych REAL, Al. Krakowska 61,02-133,Warszawa REAL, Jubilerska 3,04-190,Warszawa REAL, Połczyńska 4,01-301,Warszawa REAL, Puławska 427,02-801,Warszawa REAL, Cmentarna 10,87-800,Włocławek REAL, Bolesława Krzywoustego 98, REAL, Pl. Teatralny 12,41-800,Zabrze REAL, Szkubacza 1,41-800,Zabrze REAL, Słowiańska 4,59-900,Zgorzelec

1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej loterią, jest urządzana pod nazwą Płać kartą Visa loteria

1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej loterią, jest urządzana pod nazwą Płać kartą Visa loteria REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Płać kartą Visa loteria wiosenna I. Nazwa loterii promocyjnej. 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej loterią, jest urządzana pod nazwą Płać kartą Visa loteria wiosenna. II.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ POCZUJ MOC ODŚWIEŻENIA

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ POCZUJ MOC ODŚWIEŻENIA REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ POCZUJ MOC ODŚWIEŻENIA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą POCZUJ MOC ODŚWIEŻENIA (zwany dalej Konkursem ), na terenie całej Polski, we wszystkich sklepach

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r.

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. I Postanowienia ogólne 1.1. Konkurs promocyjny skierowany jest do klientów detalicznych nabywających

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Konkurs Jaki jest Twój przepis na miłość? Pasaż Świętokrzyski w Kielcach POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Konkurs Jaki jest Twój przepis na miłość? Pasaż Świętokrzyski w Kielcach POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Konkurs Jaki jest Twój przepis na miłość? Pasaż Świętokrzyski w Kielcach 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu Jaki jest Twój przepis na miłość? - zwanego dalej Konkursem,

Bardziej szczegółowo

18 Urodziny Castoramy

18 Urodziny Castoramy R E G U L A M I N L O T E R I I P R O MO C Y J N E J 18 Urodziny Castoramy 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą 18 Urodziny Castoramy", zwanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Konkurs nosi nazwę Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! i jest organizowany przez Organizatora, w terminie i na zasadach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ. Bądź gotowy na nagrody!

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ. Bądź gotowy na nagrody! REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ Bądź gotowy na nagrody! POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą Bądź gotowy na nagrody! ( Konkurs ), na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w sklepach sieci

Bardziej szczegółowo

1. Organizator. 2. Warunki uczestnictwa w Konkursie. 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

1. Organizator. 2. Warunki uczestnictwa w Konkursie. 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. REGULAMIN KONKURSU "Zostań twarzą Internetu CH King Cross Praga Praga zwany dalej: Regulaminem 1. Organizator 1. Organizatorem konkursu "Zostań twarzą Internetu CH King Cross Praga (dalej: Konkurs ) jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Nowy Smak przerwy z Żabką 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

REGULAMIN KONKURSU Nowy Smak przerwy z Żabką 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] REGULAMIN KONKURSU Nowy Smak przerwy z Żabką 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Konkurs jest organizowany za pośrednictwem strony marki Sunbites na stronie internetowej: www.przerwanabierasmaku.pl 2. Konkurs

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej Wyjedź na letni festiwal z MasterCard zwanej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ, zwanej dalej Konkursem, jest Michał Michalik, wpisany do Centralnej

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble. Definicje

Regulamin konkursu. Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble. Definicje Regulamin konkursu Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Konkurs konkurs dla osób fizycznych dokonujących zakupu w Punkcie handlowym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Regulamin ) 1. Regulamin określa zasady konkursu prowadzonego pod nazwą Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Konkurs ). 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO ROZWOJOWY KLUB MALUCHA

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO ROZWOJOWY KLUB MALUCHA REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO ROZWOJOWY KLUB MALUCHA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Programu Lojalnościowego pod nazwą Rozwojowy Klub Malucha (dalej zwanego Programem) jest Saatchi&Saatchi

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Wygraj suknię zaprojektowaną specjalnie dla Ciebie przez Macieja Zienia

Regulamin konkursu. Wygraj suknię zaprojektowaną specjalnie dla Ciebie przez Macieja Zienia Regulamin konkursu Wygraj suknię zaprojektowaną specjalnie dla Ciebie przez Macieja Zienia I. Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin dotyczy konkursu, w rozumieniu art. 921 k.c., pod nazwą : Wygraj

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Festiwal wypieków

REGULAMIN KONKURSU Festiwal wypieków REGULAMIN KONKURSU Festiwal wypieków 1. Organizator i czas trwania Konkurs 1.1. Organizatorem Promocji organizowanego pod nazwą "Festiwal wypieków", zwanego dalej "Konkursem" jest Brand Support Spółka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ KUCHNIA LEPIEJ WYGLĄDA W CAŁOŚCI

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ KUCHNIA LEPIEJ WYGLĄDA W CAŁOŚCI REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ KUCHNIA LEPIEJ WYGLĄDA W CAŁOŚCI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Promocji pod nazwą Kuchnia lepiej wygląda w całości zwanej dalej: Promocją, jest Stokrotka S.C.

Bardziej szczegółowo

7. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie Internetowej pod adresem www.lays.pl, w siedzibie Organizatora oraz w siedzibie Orange Polska S.A.

7. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie Internetowej pod adresem www.lays.pl, w siedzibie Organizatora oraz w siedzibie Orange Polska S.A. REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Viva Lay s Vegas Darmowy Internet 24h w Orange I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja w formie sprzedaży premiowej prowadzona będzie pod nazwą Viva Lay s Vegas Darmowy Internet

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. h. Etap 8 ( Etap 8 ) od 9 grudnia 2013r. do 15 grudnia 2013r.

Regulamin Konkursu. h. Etap 8 ( Etap 8 ) od 9 grudnia 2013r. do 15 grudnia 2013r. Regulamin Konkursu A. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Doładuj się słońcem" ( Konkurs ) jest Polkomtel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI. BLIK. Płacisz, wypłacasz i idziesz do kina.

REGULAMIN PROMOCJI. BLIK. Płacisz, wypłacasz i idziesz do kina. REGULAMIN PROMOCJI BLIK. Płacisz, wypłacasz i idziesz do kina. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki Promocji (dalej jako Promocja ) prowadzonej pod nazwą BLIK.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ CINEMIX ( regulamin )

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ CINEMIX ( regulamin ) Postanowienia ogólne: REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ CINEMIX ( regulamin ) 1. Nazwa loterii Loteria jest prowadzona pod nazwą CINEMIX. 2. Nazwa Organizatora loterii Organizatorem loterii jest

Bardziej szczegółowo

1.1 Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie:

1.1 Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: Regulamin Konkursu TY ALBO VAN NISTELROOY! 1. DEFINICJE 1.1 Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a) Organizator Smolar Agencja Promocyjno Reklamowa

Bardziej szczegółowo

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu Radia Plus Moc Przebojów, Moc Zabawy 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Regulamin określa warunki konkursu: Moc Przebojów- moc zabawy rozgrywanego na antenie Radia Plus zgodnie z art. 921 Kodeksu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Radia ESKA Wyrwij się z nietoperzem na Sziget

Regulamin Konkursu Radia ESKA Wyrwij się z nietoperzem na Sziget Regulamin Konkursu Radia ESKA Wyrwij się z nietoperzem na Sziget 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Regulamin określa warunki konkursu: Wyrwij się z nietoperzem na Sziget rozgrywanego na antenie Radia ESKA oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual, zwany dalej Konkursem. 2. Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA FANPAGE U KRAKOWSKIEGO KREDENSU NA FACEBOOKU POKAŻ KOSZYCZEK

REGULAMIN KONKURSU NA FANPAGE U KRAKOWSKIEGO KREDENSU NA FACEBOOKU POKAŻ KOSZYCZEK REGULAMIN KONKURSU NA FANPAGE U KRAKOWSKIEGO KREDENSU NA FACEBOOKU POKAŻ KOSZYCZEK 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa warunki uczestnictwa w konkursie pod nazwą: POKAŻ SWÓJ KOSZYCZEK,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN APLIKACJI MOBILNEJ REXONA MOTIONSENSE

REGULAMIN APLIKACJI MOBILNEJ REXONA MOTIONSENSE REGULAMIN APLIKACJI MOBILNEJ REXONA MOTIONSENSE 1. Regulamin dotyczy usług świadczonych drogą elektroniczną przez spółkę: Red8Digital Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Włodarzewska 45D, 02-384 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu "Jestem w Play"

Regulamin Konkursu Jestem w Play Regulamin Konkursu "Jestem w Play" 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Jestem w Play" ( Konkurs ) jest Artegence Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 9a, wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. w sieci sklepów Carrefour. Zostań Miss Soleil. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. w sieci sklepów Carrefour. Zostań Miss Soleil. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU w sieci sklepów Carrefour Zostań Miss Soleil I. Postanowienia ogólne 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polski. 2. Organizatorem konkursu pod nazwą Zostań Miss

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Regulamin określa ogólne warunki przeprowadzenia konkursu o nazwie Zaprojektuj kartę debetową (dalej Konkurs

Bardziej szczegółowo