KIERUNKI ROZWOJU TURYSTYKI dla WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO na lata

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KIERUNKI ROZWOJU TURYSTYKI dla WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO na lata 2008-2013"

Transkrypt

1 PROJEKT KIERUNKI ROZWOJU TURYSTYKI dla WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO na lata Zarząd Województwa Małopolskiego

2 Opracowanie Zespół w składzie: Elżbieta Kantor, dr Marek Łabaj, Anna Niedźwieńska, Mateusz Zmyślony, Piotr Sawiński, Bogna Stonawska. Konsultacja: Bożena Pietras - Goc

3 SPIS TREŚCI I. WSTĘP 5 ZAKRES OPRACOWANIA 5 PRZEBIEG PRAC NAD DOKUMENTEM 7 II. UWARUNKOWANIA WEWNĘTRZNE WOJEWÓDZTWA 9 POŁOŻENIE 9 UKSZTAŁTOWANIE POWIERZCHNI 10 WARUNKI KLIMATYCZNE 10 SZATA ROŚLINNA 12 DZIEDZICTWO KULTUROWE 23 INFRASTRUKTURA TURYSTYCZNA WOJEWÓDZTWA NA TLE WYBRANYCH REGIONÓW POLSKI 24 PODSUMOWANIE OCENA POTENCJAŁU TURYSTYCZNEGO WOJEWÓDZTWA 28 PROGNOZA ROZWOJU TURYSTYKI W WOJEWÓDZTWIE 31 III. UWARUNKOWANIA ZEWNĘTRZNE WPŁYW NA ROZWÓJ TURYSTYKI 33 IV. ANALIZA PRODUKTÓW TURYSTYCZNYCH I GRUP DOCELOWYCH 36 PRODUKT TURYSTYKA MIEJSKA, KULTUROWA I PIELGRZYMKOWA 36 PRODUKT TURYSTYKA AKTYWNA, REKREACYJNA, SPECJALISTYCZNA 39 PRODUKT TURYSTYKA UZDROWISKOWA I PROZDROWOTNA 42 PRODUKT TURYSTYKA NA TERENACH WIEJSKICH 45 PRODUKT - TURYSTYKA BIZNESOWA 48 PRODUKT TURYSTYKA TRANZYTOWA I PRZYGRANICZNA 50 V. ANALIZA SWOT WOJEWÓDZTWA JAKO DESTYNACJI TURYSTYCZNEJ I MIEJSCA PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI TURYSTYCZNEJ 53 VI. POLITYKA ROZWOJU TURYSTYKI W REGIONIE 58 WIZJA, MISJA I CEL NADRZĘDNY DZIAŁANIA 58 CEL 1: ROZWÓJ STRATEGICZNYCH, MARKOWYCH PRODUKTÓW TURYSTYCZNYCH 59 KIERUNEK I: ROZWÓJ PRODUKTU MARKOWEGO TURYSTYKA MIEJSKA I KULTUROWA 59 KIERUNEK II: ROZWÓJ PRODUKTU MARKOWEGO - TURYSTYKA REKREACYJNA, AKTYWNA, SPECJALISTYCZNA 61 KIERUNEK III: UTWORZENIE PRODUKTU MARKOWEGO MAŁOPOLSKA TURYSTYKA UZDROWISKOWA I ZDROWOTNA 62 CEL 2: ROZWÓJ UZUPEŁNIAJĄCYCH ORAZ LOKALNYCH PRODUKTÓW TURYSTYCZNYCH 62 KIERUNEK IV: ROZWÓJ PRODUKTU MARKOWEGO - TURYSTYKA NA TERENACH WIEJSKICH 63 KIERUNEK V: ROZWÓJ PRODUKTU MARKOWEGO - TURYSTYKA BIZNESOWA 63

4 KIERUNEK VI: WZROST ZNACZENIA PRODUKTU MARKOWEGO - TURYSTYKA TRANZYTOWA ORAZ PRZYGRANICZNA 64 CEL 3: ZORGANIZOWANIE ZINTEGROWANEJ, ŁATWODOSTĘPNEJ INFORMACJI TURYSTYCZNEJ ORAZ JEDNOLITA PROMOCJA TURYSTYCZNA WOJEWÓDZTWA 64 KIERUNEK VII: ROZWÓJ SYSTEMU INFORMACJI TURYSTYCZNEJ 64 KIERUNEK VIII: PROMOCJA TURYSTYCZNA 65 CEL 4: WZMOCNIENIE PODMIOTÓW I STRUKTUR WSPÓŁPRACY SEKTORA REGIONALNEJ TURYSTYKI 66 KIERUNEK IX: ROZWÓJ PLATFORMY WSPÓŁPRACY MAŁOPOLSKIEGO RYNKU TURYSTYCZNEGO 66 CEL 5: WYPRACOWANIE KONCEPCJI SYSTEMU TRANSPORTU PUBLICZNEGO NASTAWIONEGO NA ZRÓWNOWAŻONĄ OBSŁUGĘ RUCHU TURYSTYCZNEGO NA TERENIE WOJEWÓDZTWA 67 KIERUNEK X: WSPOMAGANIE ROZWOJU PRODUKTÓW MARKOWYCH 67 VII. NARZĘDZIA REALIZACJI 68 VIII. KIERUNKI PROMOCJI TURYSTYCZNEJ 69 GRUPY DOCELOWE KOMUNIKACJI 71 POTRZEBY (MOTYWATORY) POSZCZEGÓLNYCH GRUP DOCELOWYCH 73 KIERUNKI PROMOCJI TURYSTYCZNEJ 76 IX. SŁOWNIKI I SPIS TABEL 81 4

5 I. WSTĘP ZAKRES OPRACOWANIA Kierunki Rozwoju Turystyki na lata składają się z trzech części: W części pierwszej opracowania analizie i syntezie poddano dane i ustalenia dotyczące warunków i stanu rozwoju turystyki w Małopolsce zawarte w następujących dokumentach i opracowaniach: dokumenty strategiczne Samorządu Województwa Małopolskiego: o Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata , o Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Małopolskiego, programy i projekty o charakterze regionalnym: o projekt Małopolskiej Strategii Rozwoju Turystyki na lata , opracowany przez Małopolską Organizację Turystyczną. Pod względem zawartości marketingowej i promocyjnej przeanalizowano wybrane materiały dotyczące turystyki w Województwie Małopolskim: broszury i foldery promocyjne, prezentacje multimedialne związane z gospodarką i turystyką, publikacje prasowe na temat województwa, stronę internetową oraz inne strony turystycznie atrakcyjnych miast i subregionów województwa. Uwzględniono również szereg uwarunkowań zewnętrznych, a w szczególności ustalenia zawarte w: dyrektywach Unii Europejskiej, aktach prawa krajowego, bezpośrednio wpływających na warunki rozwoju turystyki. W analizie wykorzystano również dane zastane pochodzące z następujących źródeł: Główny Urząd Statystyczny, raporty z badań ruchu turystycznego w Województwie Małopolskim, zrealizowane w latach

6 W części drugiej opracowania przedstawiono politykę rozwoju turystyki w Małopolsce określającą: Wizję, misję i cel nadrzędny rozwoju turystyki w regionie, Cele strategiczne rozwoju turystyki w regionie wraz z głównymi wskaźnikami monitorowania i ewaluacji, Priorytetowe kierunki działań i zadania związane z rozwojem turystyki sformułowane w oparciu o propozycje własne, propozycje przedstawione w opracowaniu Małopolska Strategia Rozwoju Turystyki na lata projekt, oraz zgłoszone w trakcie konsultacji). Niniejsza część powstała wyniku syntezy ustaleń pochodzących z dwóch dokumentów źródłowych: - Strategia Rozwoju Turystyki w Polsce na lata (projekt przygotowany przez Ministerstwo Gospodarki), - Małopolska Strategia Rozwoju Turystyki na lata projekt (opr. Małopolska Organizacja Turystyczna). 6

7 PRZEBIEG PRAC NAD DOKUMENTEM Etap 1 Analiza ogólnej charakterystyki Województwa Małopolskiego w kontekście turystyki. Określenie sytuacji, w jakiej znajduje się branża turystyczna postawienie diagnozy o stanie rozwoju turystyki w regionie. W tej fazie opracowania podjęto następujące kroki: Dokonano analizy i następnie poddano ocenie walory turystyczne oraz cały potencjał turystyczny Województwa Małopolskiego. W toku analizy walory turystyczne podzielono na: o krajoznawcze (przyrodnicze i antropogeniczne) o specjalistyczne o wypoczynkowe. Dokonano analizy Województwa Małopolskiego na tle rynków krajowych i zagranicznych. Dokonano analizy i oceniono stan infrastruktury Województwa Małopolskiego. Analizę infrastruktury przeprowadzono według podziału na: Etap 2 o bazę noclegową o bazę gastronomiczną o bazę paraturystyczną (towarzyszącą) o dostępność komunikacyjną. Analiza trendów w rozwoju turystyki Województwa Małopolskiego, z wykorzystaniem wyników zawartych w opracowaniu Małopolska Strategia Rozwoju Turystyki na lata projekt opracowany przez MOT. Etap 3 Analiza SWOT. Dokonano zestawienia mocnych, słabych stron oraz szans i zagrożeń dla rozwoju turystyki w regionie, będącego podsumowaniem zgromadzonych dokumentów i badań. Analiza przeprowadzona została przez kilkuosobowy zespół zajmujący się przygotowaniem dokumentu, z wykorzystaniem analiz własnych oraz zawartych w innych przywoływanych opracowaniach. Wyniki analizy stanowią punkt wyjścia do dalszych ustaleń. 7

8 Etap 4 Analiza turystycznych produktów markowych Województwa Małopolskiego. Na tym etapie prac dokonano systematycznego podziału produktów markowych Województwa Małopolskiego wraz ze szczegółową charakterystyką grup docelowych odpowiadających każdemu z produktów. W oparciu o wyniki konsultacji i opinie ekspertów zaproponowane zostały kierunki rozwoju wymienionych produktów. Etap 5 Prognoza rozwoju turystyki w Województwie Małopolskim. W oparciu o analizę stanu wyjściowego i ogólne prognozy rozwoju turystyki przedstawiona została scenariuszowa wizja przyszłości tej branży w Małopolsce, jako jedna z podstaw do wyznaczenia strategii i kierunków działania. Etap 6 Sformułowanie propozycji strategii i kierunków rozwoju turystyki w regionie. W oparciu o propozycje zawarte w branżowym projekcie Małopolskiej Strategii Rozwoju Turystyki na lata (projekt opracowany przez MOT) oraz dodatkowe konsultacje z ekspertami i przedstawicielami branży zaproponowana została wizja, cele i kierunki rozwoju turystyki w regionie. Określone zostały zasady wdrażania, wskaźniki monitorowania i ewaluacji osiągnięć w tym zakresie, a także wskazane indykatywnie priorytetowe zadania dla każdego z przyjętych celów i kierunków. Etap 6 Przedstawienie i opracowanie BIG IDEA. Na podstawie analizy SWOT i przyjętej strategii wypracowana została koncepcja kreatywna, na której oparty został ogólny przekaz służący promocji turystycznej regionu. Etap 7 Opracowanie kierunków promocji turystycznej. Z uwzględnieniem zasad oraz koncepcji przyjętych w marketingu turystycznym, jak i komercyjnym, opracowana została koncepcja kierunków promocji turystycznej marki Małopolskie. Określone zostały grupy docelowe, dla których przeprowadzona została analiza oraz pozycjonowanie marki. 8

9 II. UWARUNKOWANIA WEWNĘTRZNE WOJEWÓDZTWA M a t e r e t M e t r o p o l i s O m n i u m T e r r a r u m P o l o n i a e (pol. Matka i stolica wszystkich ziem Polski) POŁOŻENIE Województwo Małopolskie położone jest na południu Polski. Obejmuje km 2 i obejmuje 5% powierzchni kraju. Od północy sąsiaduje z Województwem Świętokrzyskim (182 km), od zachodu ze Śląskim (295 km), od wschodu z Podkarpackim (80 km) a od południa z Republiką Słowacką (317 km - od Mędralowej w Beskidzie Żywieckim do źródlisk Wisłoki pod Dębim Wierchem w Beskidzie Niskim - gm. Sękowa). Kraków stolica Małopolski leży dokładnie na przecięciu 20 południka wschodniego i 50 równoleżnika północnego. Województwo Małopolskie tworzą: 22 powiaty, 182 gminy i 1904 sołectwa. Na jego terenie znajduje się 57 miast i 2630 wsi. 9

10 UKSZTAŁTOWANIE POWIERZCHNI Ukształtowanie powierzchni ma charakter górski i wyżynny i posiada bardzo urozmaiconą rzeźbę terenu. Najwyższym punktem województwa, a tym samym całego kraju, jest szczyt Rysy (2499 m.n.p.m). Ponad 30 % województwa położone jest powyżej 500 m.n.p.m. a 9% poniżej 200 m.n.p.m. Województwo Małopolskie posiada skomplikowaną i wysoce zróżnicowaną budowę geologiczną. Wokół Krakowa zbiegają się różne jednostki geologiczne, które charakteryzują się określonym typem skał i różną strukturą tektoniczną. Duże bogactwo form geologicznych daje możliwość eksploatacji kopalin mineralnych. Szczególnym przykładem może być obręb Monokliny Śląsko-Krakowskiej. Na obszarze Województwa Małopolskiego istnieje ponad 500 udokumentowanych złóż różnego rodzaju kopalin, w tym złóż wód termalnych. WARUNKI KLIMATYCZNE W głównej mierze klimat Województwa Małopolskiego kształtowany jest przez napływające z zachodu masy powietrza polarno-morskiego, napływające z obszarów Azji i Europy Wschodniej masy powietrza polarno-kontynentalnego i w mniejszym stopniu arktycznego i zwrotnikowego. Przeważają wiatry z kierunku zachodniego. W rejonach górskich można zaobserwować wzrost prędkości wiatrów. Zmienność rzeźby terenu i duże wzniesienie nad poziomem morza, zwłaszcza w południowej części województwa, ma decydujący wpływ na zróżnicowanie zjawisk klimatycznych. W Małopolsce wyróżnia się 4 regiony klimatyczne: Klimat górski charakteryzujący się surowymi warunkami klimatycznymi, takimi jak np.: duże spadki temperatur powietrza, znacznymi prędkościami wiatru, wysoką średnią roczną sumą opadów atmosferycznych (do 2000 mm w szczytowej partii Tatr), skróconym okresem wegetacyjnym, wydłużonym okresem zalegania pokrywy śnieżnej (w Beskidach Zachodnich od 4 do 6, w Tatrach od 5 do 8 miesięcy). Region Pogórza charakteryzujący się umiarkowanie ciepłym i wilgotnym klimatem z występującymi obszarami inwersyjnych kotlin, o średniej rocznej wartości temperatury powietrza sięgającej od 6 do 8 C i rocznej sumie opadów w przedziale od mm. Kotliny podgórskie charakteryzujące zróżnicowanie klimatu na ciepły i umiarkowanie wilgotny (Kotlina Oświęcimska), ciepły i umiarkowanie suchy (Kotlina Sandomierska) oraz ciepły i suchy (Dolina Wisły). Kotlina Sandomierska jest zaliczana do najcieplejszych regionów Polski ze średnią roczną temperaturą powietrza przekraczającą 8 C. Okres wegetacyjny jest najdłużej trwającym w Polsce (220 dni). 10

11 Rejon klimatu wyżyn Wyżyna Małopolska i Wyżyna Śląsko-Krakowska. Charakteryzuje się najniższą roczną sumą opadów poniżej 600 mm i roczną średnią temperaturą 7,5 C. Cechą charakterystyczną województwa jest oddziaływanie krakowskiej miejskiej wyspy ciepła, co ma znaczący wpływ na podwyższenie średniej temperatury rocznej o 1,2 C oraz na przedłużenie termicznych pór roku w porównaniu z Wyżyną Małopolską i Pogórzem Karpackim. W wielu dolinach górskich i kotlinach można zaobserwować znaczne odchylenia klimatyczne powstałe przez lokalne mikroklimaty. 11

12 SZATA ROŚLINNA Przestrzeń Województwa Małopolskiego charakteryzuje się wyjątkową różnorodnością walorów naturalnych. Zostały one usystematyzowane i scharakteryzowane. W tabeli poniżej dokonano podziału walorów przyrodniczo-krajobrazowych obszarów prawnie chronionych Małopolski. Tabela 1. Charakterystyka szaty roślinnej województwa małopolskiego P A R K I N A R O D O W E NAZWA OBSZARU POŁOŻENIE POWIERZCHNIA w ha WALORY PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWE B A B I O G Ó R S K I PARK NARODOWY Wschodnia cześć Beskidu Żywieckiego. Najwyższa część masywu Babiej Góry (1725 m.n.p.m.). Gminy: Zawoja, Lipnica Wielka, Jabłonka, Koszarawa należąca do województwa śląskiego. Powierzchnia parku wg GUS: 3390,5 Objęte ochroną ścisłą wg GUS:1124,5 Otulina parkowa obejmuje wg GUS: 8040,0 1. Uznany za rezerwat biosfery UNESCO - Europejski Dział Wodny 2. Najwyższy szczyt parku: - Babia Góra (1725 m.n.p.m.) 3. Szata roślinna - ponad 700 gatunków roślin naczyniowych - Pięciopiętrowy układ roślinności - w wyższych partiach pola kosodrzewiny, okrzyk jeleni, rogownica alpejska 4. Lasy - imponujące wielkością drzewostany świerkowe oraz jodłowe o charakterze puszczańskim 5. Fauna - 40 gatunków ssaków gatunków ptaków - kilka gatunków gadów płazów i ryb 6. Szlaki - Długość szlaków turystycznych na terenie parku wynosi 36km, z czego 32km to trasy piesze a 4km trasy narciarskie. 12

13 P A R K I N A R O D O W E NAZWA OBSZARU POŁOŻENIE POWIERZCHNIA w ha WALORY PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWE G O R C Z A Ń S K I PARK NARODOWY M A G U R S K I PARK NARODOWY Centralna i Północno Wschodnia część pasma Gorców, Gminy: Mszana Dolna, Niedźwiedź, Kamienica, Nowy Targ, Ochotnica Dolna. Beskid Niski, przy granicy z Republiką Słowacką na terenie Województwa Podkarpackiego (90%) i Małopolskiego. Obejmuje większą część obszaru źródłowego Wisłoki jakim jest masyw Magury Wątkowskiej. 10.3% leży w Woj. Małopolskim (gminy Sękowa i Lipinki), 89,7% Powierzchnia parku: wg GUS: 7030,8 Objęte ścisłą ochroną: 3.611ha Powierzchnia otuliny parkowej: ha Powierzchnia parku: ha (na terenie Małopolski: wg GUS 2003,7) Ścisłej ochronie podlega: 2407,7ha (na terenie Małopolski, wg GUS: 125,0) Powierzchnia otuliny parkowej: ha (na terenie Małopolski: wg GUS: 5159,9) 1. Najwyższy szczyt parku: - Turbacz (1310 m n.p.m.) 2. Bogata szata roślinna: - żywiec gruczołowaty - żywokost sercowaty - dziewięćsił bezłodygowy i inne 3. Lasy: - jodłowo bukowo świerkowe - buczyna karpacka i inne 4. Fauna - jaszczurka żyworodna, puszczyk zwyczajny, żmija zygzakowata, salamandra plamista, pstrąg potokowy, głowacz pręgopłetwy i inne 5. Szlaki - 20 oznakowanych szlaków pieszych o łącznej długości 74km 1. Najwyższy szczyt parku - Magura Wątkowska (846 m.n.p.m.) 2. Ukształtowanie powierzchni - Wodospad Magurski - wody lecznicze w uzdrowisku wapienne 3. Roślinność - dwa piętra roślinne gatunków flory naczyniowej 4. Lasy % pow. zajmują zbiorowiska leśne i zaroślowe 13

14 P A R K I N A R O D O W E NAZWA OBSZARU POŁOŻENIE POWIERZCHNIA w ha WALORY PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWE w woj. Podkarpackim (gminy Krempna, Dukla, Nowy Żmigród, Osiek Jasielski, Dębowiec) - Występują dwa zespoły lasów bukowych: buczyna karpacka, kwaśna buczyna górska i inne 5. Fauna: - 35 gatunków ssaków: niedźwiedzie brunatne, rysie, żbiki, wilki, wydry, bobry, kuny leśne - ok. 140 gatunków ptaków np.: orzeł przedni, puchacz, orlik krzykliwy, bocian czarny - rzadkie gatunki motyli i chrząszczy. 6. Szlaki - 8 szlaków o łącznej długości 85km, a wraz z otuliną ich długość wynosi 135km. 14

15 P A R K I N A R O D O W E NAZWA OBSZARU POŁOŻENIE POWIERZCHNIA w ha WALORY PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWE O J C O W S K I PARK NARODOWY Dolina rzek: Prądnika i Susówki Na terenie gmin: Skała: 63.4% całkowitej pow. parku ha, Jerzmanowice Przeginia: 4.7% pow. parku ha Wielka Wieś: 6.3% pow. parku ha Sułoszowa: 25.6% pow.parku ha Powierzchnia ha parku: Objęte ochroną ścisłą: wg GUS: 250,8 Powierzchnia parkowej: 6.777ha otuliny 1. Ukształtowanie powierzchni - małe doliny krasowe: wąwozy i wciosy, terasy, stożki napływowe i usypiskowe, 400 jaskiń - formy skałkowe: Brama Krakowska, Igła Deotymy i inne - występują liczne skamieniałości np. gąbki, ramienionogi i rzadko amonity - jaskinie: Łokietka, Ciemna, Zbójecka i inne 2. Roślinność - rzadka roślinność np. chaber miękkowłosy, języcznik zwyczajny i inne 3. Lasy - lasy obejmują 71% powierzchni - lasy liściaste np. buk, grab i dąb - gatunki górskie np. jodła, tojad smukły i mołdawski i inne 4. Fauna - 15 gatunków nietoperzy, bobry 5. Szlaki - Przez Ojcowski Park Narodowy biegnie 5 szlaków turystycznych o długości 23km. Niektóre z nich biegną wspólnie, dając łączną długość 35km. 15

16 P A R K I N A R O D O W E NAZWA OBSZARU POŁOŻENIE POWIERZCHNIA w ha WALORY PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWE P I E N I Ń S K I PARK NARODOWY Środkowa część pasma Pienin: - Pieniny Czorsztyńskie, - Masyw Trzech Koron - Wąwóz Homole (982 m n.p.m.) Liczne enklawy, w tym rezerwaty: - Zamek Czorsztyn - Zielone Skałki Gminy: Czorsztyn, Szczawnica, Krościenko, Ochotnica Dolna, Sromowce Kąty i Łapsze Niżne Powierzchnia parku: ha (na terenie Małopolski wg GUS: 2346,2) Po stronie polskiej: ha, z czego 777ha objęte ścisłą ochroną (na terenie Małopolski 749,0) Otulina: na terenie Małopolski: 2682,0 Po stronie słowackiej: 2110ha. 1. Najwyższy szczyt Pienin: - Trzy Korony (982 m.n.p.m) 2. Ukształtowanie powierzchni - 11 przełomów rzek np. Białki - Przełom Dunajca - Mezozoiczne wapienie, iglice i turnie 3. Roślinność - duża różnorodność roślinna: 1100 gatunków roślin naczyniowych, 400 gatunków glonów, 320 gatunków mchów i wątrobowców, 470 gatunków porostów i 1200 gatunków grzybów. - w Pieninach rosną dwa endemity: mniszek pieniński, pszonak pieniński i inne 4. Lasy - lasy sosnowe 5. Fauna - bardzo duża różnorodność gatunków zwierząt np. jedyny motyl będący na liście Cites - niepylak apollo, bardzo rzadki - pomurnik, sóweczka, niedźwiedź, jeleń szlachetny, wilk i in. 6. Szlaki - W Parku wyznaczono 25km szlaków pieszych poprowadzonych przez najpiękniejsze zakątki Pienin. - Park można zwiedzać 8,5km szlakiem wodnym w Przełomie Dunajca. 16

17 P A R K I N A R O D O W E NAZWA OBSZARU POŁOŻENIE POWIERZCHNIA w ha WALORY PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWE T A T R Z A Ń S K I PARK NARODOWY Karpaty Zachodnie: najwyższa część Tatr Polskich. Gminy: Zakopane, Poronin, Bukowina i Kościelisko Powierzchnia ha parku: Objęte ścisłą ochroną: wg GUS: ,3 Otulina wg GUS: 181,0 1. Ze Słowackim Tatrzańskim Parkiem Narodowym stanowi Rezerwat Biosfery UNESCO. 2. Najwyższy szczyt Tatr: - Rysy (2499 m.n.p.m.) 3. Ukształtowanie powierzchni: - Ich trzon stanowią skały krystaliczne z granitem, w Tatrach Zachodnich i Bielskich pokrytym dolomitem i wapieniem. - liczne jaskinie np.: Mylna, Wieka Śnieżna - najgłębsza i najdłuższa jaskinia Polski, Mroźna i inne 4. Roślinność: - roślinność piętrowa - piętro kosówki: kosodrzewina i inne - piętro hal: łąki wysokogórskie z bogatą roślinnością alpejską: goryczki, goździki, sasanki i szarotki - piętro turni: lepnica bezłodygowa, skalnica tatrzańska - endemity roślinne: kostrzewa tatrzańska, kostrzewa bezostna, boimka dwurzędowa i inne 5. Lasy - regiel dolny: bory świerkowe, z domieszką jodły, buka i jaworu 6. Fauna - duża liczba endemitów: świstak alpejski, endemiczna fauna bezkręgowców (Allogamus starmachi) i wiele innych. - Z tatrzańskich ssaków warto wymienić: kozicę, jelenia, sarnę, rysia, łasicę i niedźwiedzia brunatnego - Z ptaków warto wymienić: orła przedniego i pomurnika 7. Szlaki - udostępniono łącznie około 245km szlaków pieszych 17

18 P A R K I K R A J O B R A Z O W E NAZWA OBSZARU POŁOŻENIE POWIERZCHNIA w ha WALORY PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWE C I Ę Ż K O W I C K O R O Ż N O W S K I W obszarze Pogórza Karpackiego obejmuje część Pogórza Ciężkowickiego. Leży na terenie gmin: Ciężkowice, Czchów, Gromnik, Rzepiennik Strzyżewski, Zakliczyn. Powierzchnia parku wg GUS: ,9 1. Ukształtowanie powierzchni - rezerwat przyrody nieożywionej: Skamieniałe Miasto - Twory skalne z gruboziarnistego piaskowca ciężkowickiego: Czarownica, Ratusz i inne 2. Roślinność - chronione rośliny storczykowate 3. Lasy - lasy jodłowe - buczyna karpacka i inne P A S M A B R Z A N K I W obszarze Pogórza Karpackiego obejmuje wschodnią część Pogórza Ciężkowickiego, między dolinami Białej i Wisłoki. Leży na terenie gmin: Gromnik, Jodłowa, Ryglice, Rzepiennik Strzyżewski, Szerzyny, Tuchów Powierzchnia parku: wg GUS: ,3 1. Ukształtowanie powierzchni - głęboko wcięte doliny potoków, ostańce i inne - Fałd Brzanka-Liwosz 2. Roślinność - piętra roślinne - murawy kserotermiczne, rosiczka okrągłolistna, kłokoczka południowa i inne 3. Lasy - buczyny karpackie i górskie, jodła, łęg podgórski, grąd ciepłolubny i inne 4. Fauna - sarna, jeleń, dzik, bocian czarny, krogulec, myszołów, jastrząb - salamandra plamista - żmija zygzakowata, jaszczurka zwinka, padalec i inne 18

19 P A R K I K R A J O B R A Z O W E NAZWA OBSZARU POŁOŻENIE POWIERZCHNIA w ha WALORY PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWE P O P R A D Z K I Pasmo Radziejowej i Jaworzyny Krynickiej. Granicę stanowią: przełom Dunajca pod Tylmanową, dolina Grajcarska, Kamienicy, Mochnaczki oraz Przełęcz Tylicka. W skład wchodzi całe pasmo Beskidu Sądeckiego Powierzchnia parku wg GUS: ,7 Powierzchnia ha otuliny: 1. Roślinność - Unikalny w skali kraju piętrowy układ roślinności - Bardzo bogata flora: 1000 gatunków kwiatów, 500 porostów, 260 mszaków oraz 400 grzybów. 2. Lasy - 70% powierzchni parku stanowią lasy - Charakterystyczne zbiorowiska leśne Zachodnich Karpat 3. Fauna - ryś, żbik, borsuk, kuna, niedźwiedź, dzik, jeleń, wilk, - głuszec, cietrzew, myszołów, orzeł przedni, dzięcioł czarny, puchacz, bocian czarny - wąż eskulap (spośród ginących gatunków) i inne W I Ś N I C K O L I P N I C K I W obszarze Pogórza Karpackiego obejmuje Wschodnią część Pogórza Ciężkowickiego. Gminy: Nowy Wiśnicz i Lipnica Murowana Powierzchnia ha parku: 1. Ukształtowanie terenu - Skały Piaskowcowe: Kamień, Grzyb, Kamienie Brodzińskiego i inne 2. Roślinność - młaki turzycowo-mietlicowe, murawy kserotermiczne, lilia złotogłów, podkolan biały i inne 3. Lasy - buczyna karpacka, kwaśna buczyna niżowa, grądy, bory mieszane, łęg olszowo-jesionowy, olszynka karpacka Z E S P Ó Ł J U R A J S K I C H Jurajskie Parki Krajobrazowe: Powierzchnia parku: 1. Ukształtowanie terenu - Kraina Orlich Gniazd, wapienie jurajskie, ostańce, jaskinie, 19

20 P A R K I K R A J O B R A Z O W E NAZWA OBSZARU POŁOŻENIE POWIERZCHNIA w ha WALORY PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWE P A R K Ó W K. 1. Bielańsko-Tyniecki Park Krajobrazowy 2. Dłubniański Park Krajobrazowy 3. Park Krajobrazowy Dolinki Krakowskie 4. Park Krajobrazowy Orlich Gniazd cz. płd. 5. Rudniański Park Krajobrazowy 6. Tenczyński Park Krajobrazowy ,4ha schroniska skalne, wywierzyska, w płd. części zręby i zapadliska tektoniczne o przebiegu równoleżnikowym 2. Roślinność - bardzo bogata flora roślin naczyniowych 1300gatunków. - murawy i zarośla kserotermiczne łąk, torfowiska, bogata szata roślinna parków. - Gatunki zagrożone: fiołek bagienny, cięmiężyca zielona, skalnica gronkowa i inne 3. Lasy - 20% powierzchni parku zajmują lasy: wielogatunkowe grądy, różne zespoły buczyn, lasy łęgowe, bory mieszane, bory sosnowe - Gatunki zagrożone: brzoza Szafera B I E L A Ń S K O T Y N I E C K I Granica Jury Krakowsko Częstochowskiej. Obejmuje fragment doliny Wisły. Na terenie gminy: Kraków, Czernichów i Liszki Powierzchnia parku: wg GUS: 6415,5 1. Ukształtowanie terenu - wapienne pagórki D Ł U B N I A Ń S K I Dolina rzeki Dłubni na Północ od Krakowa. Gminy: Michałowice, Zielonki, Iwanowice, Skała, Gołcza, Trzyciąż Powierzchnia parku: wg GUS: ,6 1. Ukształtowanie terenu - Zakola Dłubni - przełom przez wapienne, skałki jurajskie, wąwozy Lessowe - pulsujące źródła w Imbramowicach, Ściborzycach i Sieciechowicach 20

21 P A R K I K R A J O B R A Z O W E NAZWA OBSZARU POŁOŻENIE POWIERZCHNIA w ha WALORY PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWE R U D N I A Ń S K I Południe Wyżyny Krakowsko- Częstochowskiej, na Zachód od Krakowa, obejmuje Garb Tenczyński opadający do Kotliny Oświęcimskiej i Bramy Krakowskiej- należący do zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych. Gminy: Alwernia, Czernichów i Krzeszowice. Powierzchnia 5.813,9ha parku: 1. Ukształtowanie terenu - Skałki Gaudynowskie 2. Roślinność - Rezerwat przyrody- Dolina Potoku Rudno - Rezerwat przyrody Kajasówka - dziewanna, macierzanka, szałwia 3. Lasy - lasy mieszane - urozmaicony krajobraz - 31 pomników przyrody m. in. Park dworski w Porębie Żegoty. O R L I C H G N I A ZD Wyżyna Częstochowska Gminy: Olsztyn, Złoty Potok, Ogrodzieniec i Niegowonice Powierzchnia parku: ha (na terenie Małopolski wg GUS: ,2) Powierzchnia ha otuliny: 1. Ukształtowanie powierzchni - jaskinie np. Maurycego i Koralowa - mogoty- wapienne ostańce, często zwieńczone zamkami- stąd nazwa Orle Gniazda np. Ogrodzieniec i Rabsztyn. - Pustynia Błędowska. 2. Roślinność - murawy i zarośla kserotermiczne - endemit przytulia krakowska 3. Lasy - lasy bukowe i sosnowe 21

22 P A R K I K R A J O B R A Z O W E NAZWA OBSZARU POŁOŻENIE POWIERZCHNIA w ha WALORY PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWE T E N C Z Y Ń S K I Wyżyna Śląsko Krakowska. Między Krakowem a Trzebinią. Gminy: Alwernia, Babice, Chrzanów, Kraków, Krzeszowice, Liszki, Przeginia, Wielka Wieś i Zabierzów. Powierzchnia parku: wg GUS: ,1 1. Ukształtowanie powierzchni - charakter jurajski ma część wschodnia i środkowa 2. Roślinność - flora pod ochroną: skrzyp olbrzymi i rosiczka okrągłolistna. 3. Lasy - Puszcza Dulowska porośnięta sosnami, olsami, borami bagiennymi. - Rezerwaty przyrody np. Bukowica, Dolina Mnikowska i Skała Kmity. 22

23 DZIEDZICTWO KULTUROWE Dokonując ogólnej charakterystyki potencjału województwa należy podkreślić, że podstawowym wyznacznikiem tożsamości Regionu Małopolski jest dziedzictwo kulturowe, na które składa się oprócz zasobu zabytków ruchomych i nieruchomych, niezwykle bogate dziedzictwo kultury niematerialnej. Na najwyższe wyróżnienie zasługują znajdujące się na terenie województwa zespoły zabytkowe, wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO: 1. Kraków - zabudowa śródmieścia w obrębie Plant, zespół budowli Wzgórza Wawelskiego, Kościół Mariacki, Sukiennice, kościół p.w. św. Anny, Collegium Maius, klasztor jezuitów, klasztor kamedułów na Bielanach, klasztor augustianów, obwarowania staromiejskie i Kazimierz ze Stradomiem, 2. Kopalnia Soli w Wieliczce, 3. Kościół p.w. św. Leonarda w Lipnicy Murowanej- pow. bocheński gm. Lipnica Murowana, 4. Kościół parafialny p.w. św. Michała Archanioła w Binarowej- pow. gorlicki, gm. Biecz, 5. Kościół parafialny p.w. św. Michała Archanioła w Dębnie- pow. nowotarski, gm. Nowy Targ, 6. Kościół śś. Filipa i Jakuba Apostołów w Sękowej- pow. gorlicki, gm. Sękowa, 7. Państwowe Muzeum Auschwitz Birkenau Miasto Oświęcim, 8. Zespół klasztorno pielgrzymkowy OO Bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej- pow. wadowicki, gmina Kalwaria Zebrzydowska. Ogromny potencjał walorów kulturowych, zgromadzonych na terenie województwa obejmuje ogółem: Około obiektów zabytkowych, zespołów zabytkowych i obiektów nieruchomych. Należą do nich: zespoły kościelne, budownictwo rezydencjonalne, obiekty techniki, dzieła obronne, cmentarze, pałace i dwory, zamki, obiekty techniki, parki i ogrody obiektów wpisanych do wojewódzkiego rejestru zabytków instytucji kultury takich jak: muzea, biblioteki, teatry, instytucje muzyczne, kina, domy i centra kultury oraz galerie sztuki. Muzea sztuki i zbiory artystyczne: Zasoby muzeów Małopolski ocenia się na ponad 4 mln. obiektów, co stanowi ok.1/6 polskich zasobów muzealnych. Znajdują się one w 105 muzeach i oddziałach muzealnych, co stanowi 15.5% muzeów w kraju. Nasycenie obiektów i zespołów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków na terenie Województwa Małopolskiego jest bardzo duże (32 obiekty/ 100km 2 ). Jest to znacznie więcej niż przeciętnie w Polsce (21 obiektów/ 100km 2 ). Największe nasycenie posiada Kraków (411 obiektów/100km 2 ). 23

24 INFRASTRUKTURA TURYSTYCZNA WOJEWÓDZTWA NA TLE WYBRANYCH REGIONÓW POLSKI Na podstawie materiałów Instytutu Turystyki dokonano analizy potencjału infrastruktury turystycznej Województwa Małopolskiego. W celu określenia perspektyw dalszego rozwoju regionu, zbadano stan infrastruktury województwa wraz z uwzględnieniem jego największych konkurentów. W analizie rozważono: Miejsca w obiektach zbiorowego zakwaterowania, Hotele i obiekty podobne (hotele, motele, pensjonaty) w ujęciu liczbowym i przestrzennym, Miejsca noclegowe w hotelach według kategorii, Stopień wykorzystania miejsc noclegowych w hotelach wg kategorii (%), Pozostałe obiekty noclegowe zbiorowego zakwaterowania (oprócz hoteli, moteli, i pensjonatów), Obiekty noclegowe indywidualnego zakwaterowania (kwatery agroturystyczne). Tabela 2. Miejsca w obiektach zbiorowego zakwaterowania WOJEWÓDZTWO MAŁOPLSKIE MIEJSCA NOCLEGOWE LICZBA MIEJSCE I I I UDZIAŁ MIEJSC CAŁOROCZNYCH W OGÓLNEJ LICZBIE MIEJSC NOCLEGOWYCH (%) 91,1 88,1 88,3 DOLNOŚLĄSKIE II II III 89,3 90,2 91,0 ZACHODNIOPOMORSKIE III III II 36,6 38,8 37,9 POLSKA ,4 60,3 61,0 Źródło: GUS; opracowanie: Instytut Turystyki, Powyżej przedstawione dane wskazują, że w 2006 roku Małopolska w skali kraju dysponowała najwyższą liczbą miejsc w obiektach zbiorowego zakwaterowania (40 976). Pod względem stopnia wykorzystania miejsc noclegowych w skali całorocznej województwo znajdowało się na drugiej pozycji tuż po Województwie Dolnośląskim. 24

25 Tabela 3. Hotele i obiekty podobne (hotele, motele, pensjonaty) w ujęciu liczbowym i przestrzennym WOJEWÓDZTWO MAŁOPLSKIE LICZBA OBIEKTÓW OGÓŁEM MIEJSCE I I I DOLNOŚLĄSKIE WIELKOPOLSKIE POLSKA II II II III III III Źródło: Opracowanie własne. Na podstawie badań Instytutu Turystyki 2006 Liczba zlokalizowanych na terenie województwa hoteli, moteli i pensjonatów w 2006 roku stawiała Małopolskę na pierwszej pozycji w kraju. Tabela 4. Miejsca noclegowe w hotelach według kategorii WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE MIEJSCA NOCLEGOWE KOMFORT / STANDARD OGÓŁEM MIEJSCE ***** **** *** ** * I I MAŁOPOLSKIE II II DOLNOŚLĄSKIE III III III POLSKA Źródło: Opracowanie własne. Na podstawie badań Instytutu Turystyki 2006 Pod względem miejsc noclegowych w obiektach hotelowych ogółem Małopolska w 2006 roku znajdowała się na pierwszej pozycji. W 2006 roku w skali kraju Małopolska przodowała pod względem liczby miejsc noclegowych w hotelach trzygwiazdkowych. 25

STRATEGIA ROZWOJU I PROMOCJI

STRATEGIA ROZWOJU I PROMOCJI STRATEGIA ROZWOJU I PROMOCJI MAŁOPOLSKIEGO PRODUKTU UZDROWISKOWEGO NA LATA 2013-2018 Fundusze Europejskie dla Małopolski 1 2 STRATEGIA ROZWOJU I PROMOCJI MAŁOPOLSKIEGO PRODUKTU UZDROWISKOWEGO NA LATA 2013-2018

Bardziej szczegółowo

Kierunki rozwoju turystyki do 2015 roku

Kierunki rozwoju turystyki do 2015 roku Ministerstwo Sportu i Turystyki Kierunki rozwoju turystyki do 2015 roku DOKUMENT RZĄDOWY przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 26 września 2008 r. Warszawa, wrzesień 2008 r. 1 SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Strategia Promocji Marki Zakopane na lata 2012-2020

Strategia Promocji Marki Zakopane na lata 2012-2020 Strategia Promocji Marki Zakopane na lata 2012-2020 DOKUMENT STRATEGICZNY III ETAP PROJEKTU Projekt realizowany na zlecenie Biura Promocji Zakopanego Warszawa, marzec 2012 Spis treści I. Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju i promocji produktu turystycznego Gminy Czernichów. na lata 2009 2013

Program rozwoju i promocji produktu turystycznego Gminy Czernichów. na lata 2009 2013 Program rozwoju i promocji produktu turystycznego Gminy Czernichów na lata 2009 2013 Sierpień 2009 SPIS TREŚCI Wstęp... 4 1. Charakterystyka sektora turystycznego w województwie śląskim oraz w powiecie

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Wieliczka na lata 2007-2015

Strategia Rozwoju Gminy Wieliczka na lata 2007-2015 Strategia Rozwoju Gminy Wieliczka na lata 2007-2015 Szanowni Państwo Oddajemy do rąk Państwa Strategię Rozwoju Gminy na lata 2007-2015, przyjętą przez Radę Miasta Wieliczki w dniu 29 listopada 2007 r.

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Turystyki Obszaru Funkcjonalnego Dolina Rzeki Pilicy

Strategia Rozwoju Turystyki Obszaru Funkcjonalnego Dolina Rzeki Pilicy Strategia Rozwoju Turystyki Obszaru Funkcjonalnego Dolina Rzeki Pilicy Strategia opracowana w ramach projektu: PARTNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU OBSZARU FUNKCJONALNEGO DOLINA RZEKI PILICY W POWIECIE TOMASZOWSKIM

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowy Program Rozwoju Turystyki dla miasta Ełk i miasta Oziersk

Międzynarodowy Program Rozwoju Turystyki dla miasta Ełk i miasta Oziersk Międzynarodowy Program Rozwoju Turystyki dla miasta Ełk i miasta Oziersk Sporządził: Adam Puza Ełk, sierpień 2014 Spis treści 1. Wstęp... 4 2. Założenia wstępne... 4 3. Metodologia, analizy, badania, działania...

Bardziej szczegółowo

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Tuchów

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Tuchów Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Tuchów Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Tuchów Załącznik do Uchwały Nr XXII/180/04 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 09-06-2004 r. Tuchów, czerwiec 2004 1 Opracowanie merytoryczne

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju produktów turystycznych na obszarze rzeki Drawy na lata 2013-2020

Program rozwoju produktów turystycznych na obszarze rzeki Drawy na lata 2013-2020 Program rozwoju produktów turystycznych na obszarze rzeki Drawy na lata 2013-2020 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZANIE DO PROGRAMU ROZWOJU I PROMOCJI PRODUKTÓW TURYSTYCZNYCH NA OBSZARZE RZEKI DRAWY NA LATA 2013-2020...

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA CZĘSTOCHOWY

URZĄD MIASTA CZĘSTOCHOWY URZĄD MIASTA CZĘSTOCHOWY ZAŁOŻENIA DO STRATEGII PROMOCJI TURYSTYCZNEJ MIASTA CZĘSTOCHOWY Dokument przygotowany na zlecenie Urzędu Miasta Częstochowy w ramach projektu COESIMA Projekt współfinansowany przez

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miasta Zakopane na lata 2011-2020

Strategia Rozwoju Miasta Zakopane na lata 2011-2020 Załącznik do Uchwały Nr Rady Miasta Zakopanego z dnia. Strategia Rozwoju Miasta Zakopane na lata 2011-2020 ZIELONE ZAKOPANE TATRZAŃSKIE CENTRUM MIĘDZYNARODOWEJ TURYSTYKI, KULTURY I SPORTU, ROZWIJAJĄCE

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Strategiczny w zakresie atrakcyjności kulturalnej i turystycznej Pomorska Podróż

Regionalny Program Strategiczny w zakresie atrakcyjności kulturalnej i turystycznej Pomorska Podróż Załącznik 1 do Uchwały nr 912/272/13 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 1 sierpnia 2013 r. Regionalny Program Strategiczny w zakresie atrakcyjności kulturalnej i turystycznej Pomorska Podróż GDAŃSK

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY WIEPRZ NA LATA 2007 2015

STRATEGIA ROZWOJU GMINY WIEPRZ NA LATA 2007 2015 Załącznik nr 1 do uchwały nr XV/70/07 z dnia 10 października 2007 roku Gmina Wieprz STRATEGIA ROZWOJU GMINY WIEPRZ NA LATA 2007 2015 Wieprz 2007 1 Spis treści Gmina Wieprz...1 1. Wstęp... 2 2. Przyjęta

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XVI/157/11 Rady Miasta Otwocka z dnia 29 grudnia 2011 r.

Uchwała nr XVI/157/11 Rady Miasta Otwocka z dnia 29 grudnia 2011 r. Uchwała nr XVI/157/11 Rady Miasta Otwocka z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia dokumentu Strategia zrównoważonego rozwoju turystyki Miasta Otwocka na lata 2012 2022. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020

Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020 Oddajemy w Państwa ręce dokument, który, mam nadzieję, stanie się realnym planem rozwoju Dolnego Śląska na najbliższych osiem lat. Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020 jasno wytycza cele i

Bardziej szczegółowo

St rat e g i a R o z w o j u Wo j e w ó d z t w a Dolno ś l ą s k i e g o 2 0 2 0

St rat e g i a R o z w o j u Wo j e w ó d z t w a Dolno ś l ą s k i e g o 2 0 2 0 1 1 S t r o n a St rat e g i a R o z w o j u Wo j e w ó d z t w a Dolno ś l ą s k i e g o 2 0 2 0 Oddajemy w Państwa ręce dokument, który, mam nadzieję, stanie się realnym planem rozwoju Dolnego Śląska

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY KOZŁÓW NA LATA 2009-2015

STRATEGIA ROZWOJU GMINY KOZŁÓW NA LATA 2009-2015 STRATEGIA ROZWOJU GMINY KOZŁÓW NA LATA 2009 2015 Prawdziwy patriotyzm nie tylko polega na tym, ażeby kochać jakąś idealną ojczyznę, ale - ażeby kochać, badać i pracować dla realnych składników tej ojczyzny,

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2013 Strona 1 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

SUBREGIONU NYSA-KWISA-BÓBR

SUBREGIONU NYSA-KWISA-BÓBR Koncepcja Subregionalnego Produktu Turystycznego SUBREGIONU NYSA-KWISA-BÓBR Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. 1 Maja 27, 58-500 Jelenia Góra tel. +4875 7527500 fax +4875 7522794 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miasta Oświęcim na lata 2014 2020

Strategia Rozwoju Miasta Oświęcim na lata 2014 2020 Strategia Rozwoju Miasta Oświęcim na lata 2014 2020 Oświęcim, 2013 r. Spis treści 1. Wprowadzenie... 4 2. Założenia metodologiczne... 5 2.1. Obszar i okres realizacji programu... 7 3. Diagnoza strategiczna...

Bardziej szczegółowo

Polska Organizacja Turystyczna

Polska Organizacja Turystyczna Polska Organizacja Turystyczna Marketingowa Strategia Polski w sektorze turystyki na lata 2008-2015 Polska Organizacja Turystyczna Marketingowa Strategia Polski w sektorze turystyki na lata 2008-2015 Analizy

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju turystyki na obszarze transgranicznym na lata 2014-2018

Strategia rozwoju turystyki na obszarze transgranicznym na lata 2014-2018 Wersja finalna Strategia rozwoju turystyki na obszarze transgranicznym na lata 2014-2018 Diagnoza i rozwiązania Zespół w składzie: dr Anna Adamus-Matuszyńska, Piotr Dzik, dr Jacek Siatkowski, Maciej Szpil

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY BESTWINA NA LATA 2014 2020

STRATEGIA ROZWOJU GMINY BESTWINA NA LATA 2014 2020 + STRATEGIA ROZWOJU GMINY BESTWINA NA LATA 2014 2020 Urząd Gminy Bestwina ul. Krakowska 111 43-512 Bestwina tel. /032/ 215 77 00 fax. /032/ 215 77 12 www.bestwina.pl info@bestwina.pl IR CONSULTING S.C.

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO TOM I UWARUNKOWANIA ROZWOJU

PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO TOM I UWARUNKOWANIA ROZWOJU PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO TOM I UWARUNKOWANIA ROZWOJU Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Środowiska i Rozwoju Wsi Kraków 2003 ISBN 83-920726-0-X

Bardziej szczegółowo

Projekt założeń strategicznych w ramach Strategii Rozwoju Powiatu Radomszczańskiego 2020

Projekt założeń strategicznych w ramach Strategii Rozwoju Powiatu Radomszczańskiego 2020 Projekt założeń strategicznych w ramach Strategii Rozwoju Powiatu Radomszczańskiego 2020 Dokument zawiera proponowane pola strategiczne, pola operacyjne oraz kierunki działania, które zmierzać będą do

Bardziej szczegółowo

PROJEKT STRATEGIA ROZWOJU POWIATU BRODNICKIEGO NA LATA 2014-2022. Strona 1

PROJEKT STRATEGIA ROZWOJU POWIATU BRODNICKIEGO NA LATA 2014-2022. Strona 1 PROJEKT STRATEGIA ROZWOJU POWIATU BRODNICKIEGO NA LATA 2014-2022 Strona 1 1. WYBRANE ELEMENTY Z DIAGNOZY STANU POWIATU BRODNICKIEGO 1.1 WROWADZENIE 1.2 KOMPETENCJE SAMORZĄDU POWIATOWEGO 1.3 ZEWNĘTRZNE

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. PROGRAM STRATEGICZNY Marketing terytorialny. SZCZECIN 2013 r.

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. PROGRAM STRATEGICZNY Marketing terytorialny. SZCZECIN 2013 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO PROGRAM STRATEGICZNY Marketing terytorialny SZCZECIN 2013 r. SPIS TREŚCI Wstęp... 2 Aktualne podstawy prawne... 4 Dokumenty regionalne, krajowe i unijne... 4 Część

Bardziej szczegółowo

...1 SPIS TREŚCI...3 1. CHARAKTERYSTYKA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA (LGD) JEDNOSTKI ODPOWIEDZIALNEJ ZA REALIZACJĘ LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU (LSR)...

...1 SPIS TREŚCI...3 1. CHARAKTERYSTYKA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA (LGD) JEDNOSTKI ODPOWIEDZIALNEJ ZA REALIZACJĘ LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU (LSR)... Spis treści...1 SPIS TREŚCI...3 1. CHARAKTERYSTYKA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA (LGD) JAKO JEDNOSTKI ODPOWIEDZIALNEJ ZA REALIZACJĘ LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU (LSR)...6 2. OPIS OBSZARU OBJĘTEGO LSR WRAZ Z UZASADNIENIEM

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2014-2020 Strategia Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2014-2020 Projekt 5 urzędów na 5 doskonalenie jakości usług drogą do lepszej oceny działania administracji o numerze POKL.05.02.01-00-020/12, realizowany w ramach

Bardziej szczegółowo