KIERUNKI ROZWOJU TURYSTYKI dla WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO na lata

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KIERUNKI ROZWOJU TURYSTYKI dla WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO na lata 2008-2013"

Transkrypt

1 PROJEKT KIERUNKI ROZWOJU TURYSTYKI dla WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO na lata Zarząd Województwa Małopolskiego

2 Opracowanie Zespół w składzie: Elżbieta Kantor, dr Marek Łabaj, Anna Niedźwieńska, Mateusz Zmyślony, Piotr Sawiński, Bogna Stonawska. Konsultacja: Bożena Pietras - Goc

3 SPIS TREŚCI I. WSTĘP 5 ZAKRES OPRACOWANIA 5 PRZEBIEG PRAC NAD DOKUMENTEM 7 II. UWARUNKOWANIA WEWNĘTRZNE WOJEWÓDZTWA 9 POŁOŻENIE 9 UKSZTAŁTOWANIE POWIERZCHNI 10 WARUNKI KLIMATYCZNE 10 SZATA ROŚLINNA 12 DZIEDZICTWO KULTUROWE 23 INFRASTRUKTURA TURYSTYCZNA WOJEWÓDZTWA NA TLE WYBRANYCH REGIONÓW POLSKI 24 PODSUMOWANIE OCENA POTENCJAŁU TURYSTYCZNEGO WOJEWÓDZTWA 28 PROGNOZA ROZWOJU TURYSTYKI W WOJEWÓDZTWIE 31 III. UWARUNKOWANIA ZEWNĘTRZNE WPŁYW NA ROZWÓJ TURYSTYKI 33 IV. ANALIZA PRODUKTÓW TURYSTYCZNYCH I GRUP DOCELOWYCH 36 PRODUKT TURYSTYKA MIEJSKA, KULTUROWA I PIELGRZYMKOWA 36 PRODUKT TURYSTYKA AKTYWNA, REKREACYJNA, SPECJALISTYCZNA 39 PRODUKT TURYSTYKA UZDROWISKOWA I PROZDROWOTNA 42 PRODUKT TURYSTYKA NA TERENACH WIEJSKICH 45 PRODUKT - TURYSTYKA BIZNESOWA 48 PRODUKT TURYSTYKA TRANZYTOWA I PRZYGRANICZNA 50 V. ANALIZA SWOT WOJEWÓDZTWA JAKO DESTYNACJI TURYSTYCZNEJ I MIEJSCA PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI TURYSTYCZNEJ 53 VI. POLITYKA ROZWOJU TURYSTYKI W REGIONIE 58 WIZJA, MISJA I CEL NADRZĘDNY DZIAŁANIA 58 CEL 1: ROZWÓJ STRATEGICZNYCH, MARKOWYCH PRODUKTÓW TURYSTYCZNYCH 59 KIERUNEK I: ROZWÓJ PRODUKTU MARKOWEGO TURYSTYKA MIEJSKA I KULTUROWA 59 KIERUNEK II: ROZWÓJ PRODUKTU MARKOWEGO - TURYSTYKA REKREACYJNA, AKTYWNA, SPECJALISTYCZNA 61 KIERUNEK III: UTWORZENIE PRODUKTU MARKOWEGO MAŁOPOLSKA TURYSTYKA UZDROWISKOWA I ZDROWOTNA 62 CEL 2: ROZWÓJ UZUPEŁNIAJĄCYCH ORAZ LOKALNYCH PRODUKTÓW TURYSTYCZNYCH 62 KIERUNEK IV: ROZWÓJ PRODUKTU MARKOWEGO - TURYSTYKA NA TERENACH WIEJSKICH 63 KIERUNEK V: ROZWÓJ PRODUKTU MARKOWEGO - TURYSTYKA BIZNESOWA 63

4 KIERUNEK VI: WZROST ZNACZENIA PRODUKTU MARKOWEGO - TURYSTYKA TRANZYTOWA ORAZ PRZYGRANICZNA 64 CEL 3: ZORGANIZOWANIE ZINTEGROWANEJ, ŁATWODOSTĘPNEJ INFORMACJI TURYSTYCZNEJ ORAZ JEDNOLITA PROMOCJA TURYSTYCZNA WOJEWÓDZTWA 64 KIERUNEK VII: ROZWÓJ SYSTEMU INFORMACJI TURYSTYCZNEJ 64 KIERUNEK VIII: PROMOCJA TURYSTYCZNA 65 CEL 4: WZMOCNIENIE PODMIOTÓW I STRUKTUR WSPÓŁPRACY SEKTORA REGIONALNEJ TURYSTYKI 66 KIERUNEK IX: ROZWÓJ PLATFORMY WSPÓŁPRACY MAŁOPOLSKIEGO RYNKU TURYSTYCZNEGO 66 CEL 5: WYPRACOWANIE KONCEPCJI SYSTEMU TRANSPORTU PUBLICZNEGO NASTAWIONEGO NA ZRÓWNOWAŻONĄ OBSŁUGĘ RUCHU TURYSTYCZNEGO NA TERENIE WOJEWÓDZTWA 67 KIERUNEK X: WSPOMAGANIE ROZWOJU PRODUKTÓW MARKOWYCH 67 VII. NARZĘDZIA REALIZACJI 68 VIII. KIERUNKI PROMOCJI TURYSTYCZNEJ 69 GRUPY DOCELOWE KOMUNIKACJI 71 POTRZEBY (MOTYWATORY) POSZCZEGÓLNYCH GRUP DOCELOWYCH 73 KIERUNKI PROMOCJI TURYSTYCZNEJ 76 IX. SŁOWNIKI I SPIS TABEL 81 4

5 I. WSTĘP ZAKRES OPRACOWANIA Kierunki Rozwoju Turystyki na lata składają się z trzech części: W części pierwszej opracowania analizie i syntezie poddano dane i ustalenia dotyczące warunków i stanu rozwoju turystyki w Małopolsce zawarte w następujących dokumentach i opracowaniach: dokumenty strategiczne Samorządu Województwa Małopolskiego: o Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata , o Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Małopolskiego, programy i projekty o charakterze regionalnym: o projekt Małopolskiej Strategii Rozwoju Turystyki na lata , opracowany przez Małopolską Organizację Turystyczną. Pod względem zawartości marketingowej i promocyjnej przeanalizowano wybrane materiały dotyczące turystyki w Województwie Małopolskim: broszury i foldery promocyjne, prezentacje multimedialne związane z gospodarką i turystyką, publikacje prasowe na temat województwa, stronę internetową oraz inne strony turystycznie atrakcyjnych miast i subregionów województwa. Uwzględniono również szereg uwarunkowań zewnętrznych, a w szczególności ustalenia zawarte w: dyrektywach Unii Europejskiej, aktach prawa krajowego, bezpośrednio wpływających na warunki rozwoju turystyki. W analizie wykorzystano również dane zastane pochodzące z następujących źródeł: Główny Urząd Statystyczny, raporty z badań ruchu turystycznego w Województwie Małopolskim, zrealizowane w latach

6 W części drugiej opracowania przedstawiono politykę rozwoju turystyki w Małopolsce określającą: Wizję, misję i cel nadrzędny rozwoju turystyki w regionie, Cele strategiczne rozwoju turystyki w regionie wraz z głównymi wskaźnikami monitorowania i ewaluacji, Priorytetowe kierunki działań i zadania związane z rozwojem turystyki sformułowane w oparciu o propozycje własne, propozycje przedstawione w opracowaniu Małopolska Strategia Rozwoju Turystyki na lata projekt, oraz zgłoszone w trakcie konsultacji). Niniejsza część powstała wyniku syntezy ustaleń pochodzących z dwóch dokumentów źródłowych: - Strategia Rozwoju Turystyki w Polsce na lata (projekt przygotowany przez Ministerstwo Gospodarki), - Małopolska Strategia Rozwoju Turystyki na lata projekt (opr. Małopolska Organizacja Turystyczna). 6

7 PRZEBIEG PRAC NAD DOKUMENTEM Etap 1 Analiza ogólnej charakterystyki Województwa Małopolskiego w kontekście turystyki. Określenie sytuacji, w jakiej znajduje się branża turystyczna postawienie diagnozy o stanie rozwoju turystyki w regionie. W tej fazie opracowania podjęto następujące kroki: Dokonano analizy i następnie poddano ocenie walory turystyczne oraz cały potencjał turystyczny Województwa Małopolskiego. W toku analizy walory turystyczne podzielono na: o krajoznawcze (przyrodnicze i antropogeniczne) o specjalistyczne o wypoczynkowe. Dokonano analizy Województwa Małopolskiego na tle rynków krajowych i zagranicznych. Dokonano analizy i oceniono stan infrastruktury Województwa Małopolskiego. Analizę infrastruktury przeprowadzono według podziału na: Etap 2 o bazę noclegową o bazę gastronomiczną o bazę paraturystyczną (towarzyszącą) o dostępność komunikacyjną. Analiza trendów w rozwoju turystyki Województwa Małopolskiego, z wykorzystaniem wyników zawartych w opracowaniu Małopolska Strategia Rozwoju Turystyki na lata projekt opracowany przez MOT. Etap 3 Analiza SWOT. Dokonano zestawienia mocnych, słabych stron oraz szans i zagrożeń dla rozwoju turystyki w regionie, będącego podsumowaniem zgromadzonych dokumentów i badań. Analiza przeprowadzona została przez kilkuosobowy zespół zajmujący się przygotowaniem dokumentu, z wykorzystaniem analiz własnych oraz zawartych w innych przywoływanych opracowaniach. Wyniki analizy stanowią punkt wyjścia do dalszych ustaleń. 7

8 Etap 4 Analiza turystycznych produktów markowych Województwa Małopolskiego. Na tym etapie prac dokonano systematycznego podziału produktów markowych Województwa Małopolskiego wraz ze szczegółową charakterystyką grup docelowych odpowiadających każdemu z produktów. W oparciu o wyniki konsultacji i opinie ekspertów zaproponowane zostały kierunki rozwoju wymienionych produktów. Etap 5 Prognoza rozwoju turystyki w Województwie Małopolskim. W oparciu o analizę stanu wyjściowego i ogólne prognozy rozwoju turystyki przedstawiona została scenariuszowa wizja przyszłości tej branży w Małopolsce, jako jedna z podstaw do wyznaczenia strategii i kierunków działania. Etap 6 Sformułowanie propozycji strategii i kierunków rozwoju turystyki w regionie. W oparciu o propozycje zawarte w branżowym projekcie Małopolskiej Strategii Rozwoju Turystyki na lata (projekt opracowany przez MOT) oraz dodatkowe konsultacje z ekspertami i przedstawicielami branży zaproponowana została wizja, cele i kierunki rozwoju turystyki w regionie. Określone zostały zasady wdrażania, wskaźniki monitorowania i ewaluacji osiągnięć w tym zakresie, a także wskazane indykatywnie priorytetowe zadania dla każdego z przyjętych celów i kierunków. Etap 6 Przedstawienie i opracowanie BIG IDEA. Na podstawie analizy SWOT i przyjętej strategii wypracowana została koncepcja kreatywna, na której oparty został ogólny przekaz służący promocji turystycznej regionu. Etap 7 Opracowanie kierunków promocji turystycznej. Z uwzględnieniem zasad oraz koncepcji przyjętych w marketingu turystycznym, jak i komercyjnym, opracowana została koncepcja kierunków promocji turystycznej marki Małopolskie. Określone zostały grupy docelowe, dla których przeprowadzona została analiza oraz pozycjonowanie marki. 8

9 II. UWARUNKOWANIA WEWNĘTRZNE WOJEWÓDZTWA M a t e r e t M e t r o p o l i s O m n i u m T e r r a r u m P o l o n i a e (pol. Matka i stolica wszystkich ziem Polski) POŁOŻENIE Województwo Małopolskie położone jest na południu Polski. Obejmuje km 2 i obejmuje 5% powierzchni kraju. Od północy sąsiaduje z Województwem Świętokrzyskim (182 km), od zachodu ze Śląskim (295 km), od wschodu z Podkarpackim (80 km) a od południa z Republiką Słowacką (317 km - od Mędralowej w Beskidzie Żywieckim do źródlisk Wisłoki pod Dębim Wierchem w Beskidzie Niskim - gm. Sękowa). Kraków stolica Małopolski leży dokładnie na przecięciu 20 południka wschodniego i 50 równoleżnika północnego. Województwo Małopolskie tworzą: 22 powiaty, 182 gminy i 1904 sołectwa. Na jego terenie znajduje się 57 miast i 2630 wsi. 9

10 UKSZTAŁTOWANIE POWIERZCHNI Ukształtowanie powierzchni ma charakter górski i wyżynny i posiada bardzo urozmaiconą rzeźbę terenu. Najwyższym punktem województwa, a tym samym całego kraju, jest szczyt Rysy (2499 m.n.p.m). Ponad 30 % województwa położone jest powyżej 500 m.n.p.m. a 9% poniżej 200 m.n.p.m. Województwo Małopolskie posiada skomplikowaną i wysoce zróżnicowaną budowę geologiczną. Wokół Krakowa zbiegają się różne jednostki geologiczne, które charakteryzują się określonym typem skał i różną strukturą tektoniczną. Duże bogactwo form geologicznych daje możliwość eksploatacji kopalin mineralnych. Szczególnym przykładem może być obręb Monokliny Śląsko-Krakowskiej. Na obszarze Województwa Małopolskiego istnieje ponad 500 udokumentowanych złóż różnego rodzaju kopalin, w tym złóż wód termalnych. WARUNKI KLIMATYCZNE W głównej mierze klimat Województwa Małopolskiego kształtowany jest przez napływające z zachodu masy powietrza polarno-morskiego, napływające z obszarów Azji i Europy Wschodniej masy powietrza polarno-kontynentalnego i w mniejszym stopniu arktycznego i zwrotnikowego. Przeważają wiatry z kierunku zachodniego. W rejonach górskich można zaobserwować wzrost prędkości wiatrów. Zmienność rzeźby terenu i duże wzniesienie nad poziomem morza, zwłaszcza w południowej części województwa, ma decydujący wpływ na zróżnicowanie zjawisk klimatycznych. W Małopolsce wyróżnia się 4 regiony klimatyczne: Klimat górski charakteryzujący się surowymi warunkami klimatycznymi, takimi jak np.: duże spadki temperatur powietrza, znacznymi prędkościami wiatru, wysoką średnią roczną sumą opadów atmosferycznych (do 2000 mm w szczytowej partii Tatr), skróconym okresem wegetacyjnym, wydłużonym okresem zalegania pokrywy śnieżnej (w Beskidach Zachodnich od 4 do 6, w Tatrach od 5 do 8 miesięcy). Region Pogórza charakteryzujący się umiarkowanie ciepłym i wilgotnym klimatem z występującymi obszarami inwersyjnych kotlin, o średniej rocznej wartości temperatury powietrza sięgającej od 6 do 8 C i rocznej sumie opadów w przedziale od mm. Kotliny podgórskie charakteryzujące zróżnicowanie klimatu na ciepły i umiarkowanie wilgotny (Kotlina Oświęcimska), ciepły i umiarkowanie suchy (Kotlina Sandomierska) oraz ciepły i suchy (Dolina Wisły). Kotlina Sandomierska jest zaliczana do najcieplejszych regionów Polski ze średnią roczną temperaturą powietrza przekraczającą 8 C. Okres wegetacyjny jest najdłużej trwającym w Polsce (220 dni). 10

11 Rejon klimatu wyżyn Wyżyna Małopolska i Wyżyna Śląsko-Krakowska. Charakteryzuje się najniższą roczną sumą opadów poniżej 600 mm i roczną średnią temperaturą 7,5 C. Cechą charakterystyczną województwa jest oddziaływanie krakowskiej miejskiej wyspy ciepła, co ma znaczący wpływ na podwyższenie średniej temperatury rocznej o 1,2 C oraz na przedłużenie termicznych pór roku w porównaniu z Wyżyną Małopolską i Pogórzem Karpackim. W wielu dolinach górskich i kotlinach można zaobserwować znaczne odchylenia klimatyczne powstałe przez lokalne mikroklimaty. 11

12 SZATA ROŚLINNA Przestrzeń Województwa Małopolskiego charakteryzuje się wyjątkową różnorodnością walorów naturalnych. Zostały one usystematyzowane i scharakteryzowane. W tabeli poniżej dokonano podziału walorów przyrodniczo-krajobrazowych obszarów prawnie chronionych Małopolski. Tabela 1. Charakterystyka szaty roślinnej województwa małopolskiego P A R K I N A R O D O W E NAZWA OBSZARU POŁOŻENIE POWIERZCHNIA w ha WALORY PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWE B A B I O G Ó R S K I PARK NARODOWY Wschodnia cześć Beskidu Żywieckiego. Najwyższa część masywu Babiej Góry (1725 m.n.p.m.). Gminy: Zawoja, Lipnica Wielka, Jabłonka, Koszarawa należąca do województwa śląskiego. Powierzchnia parku wg GUS: 3390,5 Objęte ochroną ścisłą wg GUS:1124,5 Otulina parkowa obejmuje wg GUS: 8040,0 1. Uznany za rezerwat biosfery UNESCO - Europejski Dział Wodny 2. Najwyższy szczyt parku: - Babia Góra (1725 m.n.p.m.) 3. Szata roślinna - ponad 700 gatunków roślin naczyniowych - Pięciopiętrowy układ roślinności - w wyższych partiach pola kosodrzewiny, okrzyk jeleni, rogownica alpejska 4. Lasy - imponujące wielkością drzewostany świerkowe oraz jodłowe o charakterze puszczańskim 5. Fauna - 40 gatunków ssaków gatunków ptaków - kilka gatunków gadów płazów i ryb 6. Szlaki - Długość szlaków turystycznych na terenie parku wynosi 36km, z czego 32km to trasy piesze a 4km trasy narciarskie. 12

13 P A R K I N A R O D O W E NAZWA OBSZARU POŁOŻENIE POWIERZCHNIA w ha WALORY PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWE G O R C Z A Ń S K I PARK NARODOWY M A G U R S K I PARK NARODOWY Centralna i Północno Wschodnia część pasma Gorców, Gminy: Mszana Dolna, Niedźwiedź, Kamienica, Nowy Targ, Ochotnica Dolna. Beskid Niski, przy granicy z Republiką Słowacką na terenie Województwa Podkarpackiego (90%) i Małopolskiego. Obejmuje większą część obszaru źródłowego Wisłoki jakim jest masyw Magury Wątkowskiej. 10.3% leży w Woj. Małopolskim (gminy Sękowa i Lipinki), 89,7% Powierzchnia parku: wg GUS: 7030,8 Objęte ścisłą ochroną: 3.611ha Powierzchnia otuliny parkowej: ha Powierzchnia parku: ha (na terenie Małopolski: wg GUS 2003,7) Ścisłej ochronie podlega: 2407,7ha (na terenie Małopolski, wg GUS: 125,0) Powierzchnia otuliny parkowej: ha (na terenie Małopolski: wg GUS: 5159,9) 1. Najwyższy szczyt parku: - Turbacz (1310 m n.p.m.) 2. Bogata szata roślinna: - żywiec gruczołowaty - żywokost sercowaty - dziewięćsił bezłodygowy i inne 3. Lasy: - jodłowo bukowo świerkowe - buczyna karpacka i inne 4. Fauna - jaszczurka żyworodna, puszczyk zwyczajny, żmija zygzakowata, salamandra plamista, pstrąg potokowy, głowacz pręgopłetwy i inne 5. Szlaki - 20 oznakowanych szlaków pieszych o łącznej długości 74km 1. Najwyższy szczyt parku - Magura Wątkowska (846 m.n.p.m.) 2. Ukształtowanie powierzchni - Wodospad Magurski - wody lecznicze w uzdrowisku wapienne 3. Roślinność - dwa piętra roślinne gatunków flory naczyniowej 4. Lasy % pow. zajmują zbiorowiska leśne i zaroślowe 13

14 P A R K I N A R O D O W E NAZWA OBSZARU POŁOŻENIE POWIERZCHNIA w ha WALORY PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWE w woj. Podkarpackim (gminy Krempna, Dukla, Nowy Żmigród, Osiek Jasielski, Dębowiec) - Występują dwa zespoły lasów bukowych: buczyna karpacka, kwaśna buczyna górska i inne 5. Fauna: - 35 gatunków ssaków: niedźwiedzie brunatne, rysie, żbiki, wilki, wydry, bobry, kuny leśne - ok. 140 gatunków ptaków np.: orzeł przedni, puchacz, orlik krzykliwy, bocian czarny - rzadkie gatunki motyli i chrząszczy. 6. Szlaki - 8 szlaków o łącznej długości 85km, a wraz z otuliną ich długość wynosi 135km. 14

15 P A R K I N A R O D O W E NAZWA OBSZARU POŁOŻENIE POWIERZCHNIA w ha WALORY PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWE O J C O W S K I PARK NARODOWY Dolina rzek: Prądnika i Susówki Na terenie gmin: Skała: 63.4% całkowitej pow. parku ha, Jerzmanowice Przeginia: 4.7% pow. parku ha Wielka Wieś: 6.3% pow. parku ha Sułoszowa: 25.6% pow.parku ha Powierzchnia ha parku: Objęte ochroną ścisłą: wg GUS: 250,8 Powierzchnia parkowej: 6.777ha otuliny 1. Ukształtowanie powierzchni - małe doliny krasowe: wąwozy i wciosy, terasy, stożki napływowe i usypiskowe, 400 jaskiń - formy skałkowe: Brama Krakowska, Igła Deotymy i inne - występują liczne skamieniałości np. gąbki, ramienionogi i rzadko amonity - jaskinie: Łokietka, Ciemna, Zbójecka i inne 2. Roślinność - rzadka roślinność np. chaber miękkowłosy, języcznik zwyczajny i inne 3. Lasy - lasy obejmują 71% powierzchni - lasy liściaste np. buk, grab i dąb - gatunki górskie np. jodła, tojad smukły i mołdawski i inne 4. Fauna - 15 gatunków nietoperzy, bobry 5. Szlaki - Przez Ojcowski Park Narodowy biegnie 5 szlaków turystycznych o długości 23km. Niektóre z nich biegną wspólnie, dając łączną długość 35km. 15

16 P A R K I N A R O D O W E NAZWA OBSZARU POŁOŻENIE POWIERZCHNIA w ha WALORY PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWE P I E N I Ń S K I PARK NARODOWY Środkowa część pasma Pienin: - Pieniny Czorsztyńskie, - Masyw Trzech Koron - Wąwóz Homole (982 m n.p.m.) Liczne enklawy, w tym rezerwaty: - Zamek Czorsztyn - Zielone Skałki Gminy: Czorsztyn, Szczawnica, Krościenko, Ochotnica Dolna, Sromowce Kąty i Łapsze Niżne Powierzchnia parku: ha (na terenie Małopolski wg GUS: 2346,2) Po stronie polskiej: ha, z czego 777ha objęte ścisłą ochroną (na terenie Małopolski 749,0) Otulina: na terenie Małopolski: 2682,0 Po stronie słowackiej: 2110ha. 1. Najwyższy szczyt Pienin: - Trzy Korony (982 m.n.p.m) 2. Ukształtowanie powierzchni - 11 przełomów rzek np. Białki - Przełom Dunajca - Mezozoiczne wapienie, iglice i turnie 3. Roślinność - duża różnorodność roślinna: 1100 gatunków roślin naczyniowych, 400 gatunków glonów, 320 gatunków mchów i wątrobowców, 470 gatunków porostów i 1200 gatunków grzybów. - w Pieninach rosną dwa endemity: mniszek pieniński, pszonak pieniński i inne 4. Lasy - lasy sosnowe 5. Fauna - bardzo duża różnorodność gatunków zwierząt np. jedyny motyl będący na liście Cites - niepylak apollo, bardzo rzadki - pomurnik, sóweczka, niedźwiedź, jeleń szlachetny, wilk i in. 6. Szlaki - W Parku wyznaczono 25km szlaków pieszych poprowadzonych przez najpiękniejsze zakątki Pienin. - Park można zwiedzać 8,5km szlakiem wodnym w Przełomie Dunajca. 16

17 P A R K I N A R O D O W E NAZWA OBSZARU POŁOŻENIE POWIERZCHNIA w ha WALORY PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWE T A T R Z A Ń S K I PARK NARODOWY Karpaty Zachodnie: najwyższa część Tatr Polskich. Gminy: Zakopane, Poronin, Bukowina i Kościelisko Powierzchnia ha parku: Objęte ścisłą ochroną: wg GUS: ,3 Otulina wg GUS: 181,0 1. Ze Słowackim Tatrzańskim Parkiem Narodowym stanowi Rezerwat Biosfery UNESCO. 2. Najwyższy szczyt Tatr: - Rysy (2499 m.n.p.m.) 3. Ukształtowanie powierzchni: - Ich trzon stanowią skały krystaliczne z granitem, w Tatrach Zachodnich i Bielskich pokrytym dolomitem i wapieniem. - liczne jaskinie np.: Mylna, Wieka Śnieżna - najgłębsza i najdłuższa jaskinia Polski, Mroźna i inne 4. Roślinność: - roślinność piętrowa - piętro kosówki: kosodrzewina i inne - piętro hal: łąki wysokogórskie z bogatą roślinnością alpejską: goryczki, goździki, sasanki i szarotki - piętro turni: lepnica bezłodygowa, skalnica tatrzańska - endemity roślinne: kostrzewa tatrzańska, kostrzewa bezostna, boimka dwurzędowa i inne 5. Lasy - regiel dolny: bory świerkowe, z domieszką jodły, buka i jaworu 6. Fauna - duża liczba endemitów: świstak alpejski, endemiczna fauna bezkręgowców (Allogamus starmachi) i wiele innych. - Z tatrzańskich ssaków warto wymienić: kozicę, jelenia, sarnę, rysia, łasicę i niedźwiedzia brunatnego - Z ptaków warto wymienić: orła przedniego i pomurnika 7. Szlaki - udostępniono łącznie około 245km szlaków pieszych 17

18 P A R K I K R A J O B R A Z O W E NAZWA OBSZARU POŁOŻENIE POWIERZCHNIA w ha WALORY PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWE C I Ę Ż K O W I C K O R O Ż N O W S K I W obszarze Pogórza Karpackiego obejmuje część Pogórza Ciężkowickiego. Leży na terenie gmin: Ciężkowice, Czchów, Gromnik, Rzepiennik Strzyżewski, Zakliczyn. Powierzchnia parku wg GUS: ,9 1. Ukształtowanie powierzchni - rezerwat przyrody nieożywionej: Skamieniałe Miasto - Twory skalne z gruboziarnistego piaskowca ciężkowickiego: Czarownica, Ratusz i inne 2. Roślinność - chronione rośliny storczykowate 3. Lasy - lasy jodłowe - buczyna karpacka i inne P A S M A B R Z A N K I W obszarze Pogórza Karpackiego obejmuje wschodnią część Pogórza Ciężkowickiego, między dolinami Białej i Wisłoki. Leży na terenie gmin: Gromnik, Jodłowa, Ryglice, Rzepiennik Strzyżewski, Szerzyny, Tuchów Powierzchnia parku: wg GUS: ,3 1. Ukształtowanie powierzchni - głęboko wcięte doliny potoków, ostańce i inne - Fałd Brzanka-Liwosz 2. Roślinność - piętra roślinne - murawy kserotermiczne, rosiczka okrągłolistna, kłokoczka południowa i inne 3. Lasy - buczyny karpackie i górskie, jodła, łęg podgórski, grąd ciepłolubny i inne 4. Fauna - sarna, jeleń, dzik, bocian czarny, krogulec, myszołów, jastrząb - salamandra plamista - żmija zygzakowata, jaszczurka zwinka, padalec i inne 18

19 P A R K I K R A J O B R A Z O W E NAZWA OBSZARU POŁOŻENIE POWIERZCHNIA w ha WALORY PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWE P O P R A D Z K I Pasmo Radziejowej i Jaworzyny Krynickiej. Granicę stanowią: przełom Dunajca pod Tylmanową, dolina Grajcarska, Kamienicy, Mochnaczki oraz Przełęcz Tylicka. W skład wchodzi całe pasmo Beskidu Sądeckiego Powierzchnia parku wg GUS: ,7 Powierzchnia ha otuliny: 1. Roślinność - Unikalny w skali kraju piętrowy układ roślinności - Bardzo bogata flora: 1000 gatunków kwiatów, 500 porostów, 260 mszaków oraz 400 grzybów. 2. Lasy - 70% powierzchni parku stanowią lasy - Charakterystyczne zbiorowiska leśne Zachodnich Karpat 3. Fauna - ryś, żbik, borsuk, kuna, niedźwiedź, dzik, jeleń, wilk, - głuszec, cietrzew, myszołów, orzeł przedni, dzięcioł czarny, puchacz, bocian czarny - wąż eskulap (spośród ginących gatunków) i inne W I Ś N I C K O L I P N I C K I W obszarze Pogórza Karpackiego obejmuje Wschodnią część Pogórza Ciężkowickiego. Gminy: Nowy Wiśnicz i Lipnica Murowana Powierzchnia ha parku: 1. Ukształtowanie terenu - Skały Piaskowcowe: Kamień, Grzyb, Kamienie Brodzińskiego i inne 2. Roślinność - młaki turzycowo-mietlicowe, murawy kserotermiczne, lilia złotogłów, podkolan biały i inne 3. Lasy - buczyna karpacka, kwaśna buczyna niżowa, grądy, bory mieszane, łęg olszowo-jesionowy, olszynka karpacka Z E S P Ó Ł J U R A J S K I C H Jurajskie Parki Krajobrazowe: Powierzchnia parku: 1. Ukształtowanie terenu - Kraina Orlich Gniazd, wapienie jurajskie, ostańce, jaskinie, 19

20 P A R K I K R A J O B R A Z O W E NAZWA OBSZARU POŁOŻENIE POWIERZCHNIA w ha WALORY PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWE P A R K Ó W K. 1. Bielańsko-Tyniecki Park Krajobrazowy 2. Dłubniański Park Krajobrazowy 3. Park Krajobrazowy Dolinki Krakowskie 4. Park Krajobrazowy Orlich Gniazd cz. płd. 5. Rudniański Park Krajobrazowy 6. Tenczyński Park Krajobrazowy ,4ha schroniska skalne, wywierzyska, w płd. części zręby i zapadliska tektoniczne o przebiegu równoleżnikowym 2. Roślinność - bardzo bogata flora roślin naczyniowych 1300gatunków. - murawy i zarośla kserotermiczne łąk, torfowiska, bogata szata roślinna parków. - Gatunki zagrożone: fiołek bagienny, cięmiężyca zielona, skalnica gronkowa i inne 3. Lasy - 20% powierzchni parku zajmują lasy: wielogatunkowe grądy, różne zespoły buczyn, lasy łęgowe, bory mieszane, bory sosnowe - Gatunki zagrożone: brzoza Szafera B I E L A Ń S K O T Y N I E C K I Granica Jury Krakowsko Częstochowskiej. Obejmuje fragment doliny Wisły. Na terenie gminy: Kraków, Czernichów i Liszki Powierzchnia parku: wg GUS: 6415,5 1. Ukształtowanie terenu - wapienne pagórki D Ł U B N I A Ń S K I Dolina rzeki Dłubni na Północ od Krakowa. Gminy: Michałowice, Zielonki, Iwanowice, Skała, Gołcza, Trzyciąż Powierzchnia parku: wg GUS: ,6 1. Ukształtowanie terenu - Zakola Dłubni - przełom przez wapienne, skałki jurajskie, wąwozy Lessowe - pulsujące źródła w Imbramowicach, Ściborzycach i Sieciechowicach 20

21 P A R K I K R A J O B R A Z O W E NAZWA OBSZARU POŁOŻENIE POWIERZCHNIA w ha WALORY PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWE R U D N I A Ń S K I Południe Wyżyny Krakowsko- Częstochowskiej, na Zachód od Krakowa, obejmuje Garb Tenczyński opadający do Kotliny Oświęcimskiej i Bramy Krakowskiej- należący do zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych. Gminy: Alwernia, Czernichów i Krzeszowice. Powierzchnia 5.813,9ha parku: 1. Ukształtowanie terenu - Skałki Gaudynowskie 2. Roślinność - Rezerwat przyrody- Dolina Potoku Rudno - Rezerwat przyrody Kajasówka - dziewanna, macierzanka, szałwia 3. Lasy - lasy mieszane - urozmaicony krajobraz - 31 pomników przyrody m. in. Park dworski w Porębie Żegoty. O R L I C H G N I A ZD Wyżyna Częstochowska Gminy: Olsztyn, Złoty Potok, Ogrodzieniec i Niegowonice Powierzchnia parku: ha (na terenie Małopolski wg GUS: ,2) Powierzchnia ha otuliny: 1. Ukształtowanie powierzchni - jaskinie np. Maurycego i Koralowa - mogoty- wapienne ostańce, często zwieńczone zamkami- stąd nazwa Orle Gniazda np. Ogrodzieniec i Rabsztyn. - Pustynia Błędowska. 2. Roślinność - murawy i zarośla kserotermiczne - endemit przytulia krakowska 3. Lasy - lasy bukowe i sosnowe 21

22 P A R K I K R A J O B R A Z O W E NAZWA OBSZARU POŁOŻENIE POWIERZCHNIA w ha WALORY PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWE T E N C Z Y Ń S K I Wyżyna Śląsko Krakowska. Między Krakowem a Trzebinią. Gminy: Alwernia, Babice, Chrzanów, Kraków, Krzeszowice, Liszki, Przeginia, Wielka Wieś i Zabierzów. Powierzchnia parku: wg GUS: ,1 1. Ukształtowanie powierzchni - charakter jurajski ma część wschodnia i środkowa 2. Roślinność - flora pod ochroną: skrzyp olbrzymi i rosiczka okrągłolistna. 3. Lasy - Puszcza Dulowska porośnięta sosnami, olsami, borami bagiennymi. - Rezerwaty przyrody np. Bukowica, Dolina Mnikowska i Skała Kmity. 22

23 DZIEDZICTWO KULTUROWE Dokonując ogólnej charakterystyki potencjału województwa należy podkreślić, że podstawowym wyznacznikiem tożsamości Regionu Małopolski jest dziedzictwo kulturowe, na które składa się oprócz zasobu zabytków ruchomych i nieruchomych, niezwykle bogate dziedzictwo kultury niematerialnej. Na najwyższe wyróżnienie zasługują znajdujące się na terenie województwa zespoły zabytkowe, wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO: 1. Kraków - zabudowa śródmieścia w obrębie Plant, zespół budowli Wzgórza Wawelskiego, Kościół Mariacki, Sukiennice, kościół p.w. św. Anny, Collegium Maius, klasztor jezuitów, klasztor kamedułów na Bielanach, klasztor augustianów, obwarowania staromiejskie i Kazimierz ze Stradomiem, 2. Kopalnia Soli w Wieliczce, 3. Kościół p.w. św. Leonarda w Lipnicy Murowanej- pow. bocheński gm. Lipnica Murowana, 4. Kościół parafialny p.w. św. Michała Archanioła w Binarowej- pow. gorlicki, gm. Biecz, 5. Kościół parafialny p.w. św. Michała Archanioła w Dębnie- pow. nowotarski, gm. Nowy Targ, 6. Kościół śś. Filipa i Jakuba Apostołów w Sękowej- pow. gorlicki, gm. Sękowa, 7. Państwowe Muzeum Auschwitz Birkenau Miasto Oświęcim, 8. Zespół klasztorno pielgrzymkowy OO Bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej- pow. wadowicki, gmina Kalwaria Zebrzydowska. Ogromny potencjał walorów kulturowych, zgromadzonych na terenie województwa obejmuje ogółem: Około obiektów zabytkowych, zespołów zabytkowych i obiektów nieruchomych. Należą do nich: zespoły kościelne, budownictwo rezydencjonalne, obiekty techniki, dzieła obronne, cmentarze, pałace i dwory, zamki, obiekty techniki, parki i ogrody obiektów wpisanych do wojewódzkiego rejestru zabytków instytucji kultury takich jak: muzea, biblioteki, teatry, instytucje muzyczne, kina, domy i centra kultury oraz galerie sztuki. Muzea sztuki i zbiory artystyczne: Zasoby muzeów Małopolski ocenia się na ponad 4 mln. obiektów, co stanowi ok.1/6 polskich zasobów muzealnych. Znajdują się one w 105 muzeach i oddziałach muzealnych, co stanowi 15.5% muzeów w kraju. Nasycenie obiektów i zespołów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków na terenie Województwa Małopolskiego jest bardzo duże (32 obiekty/ 100km 2 ). Jest to znacznie więcej niż przeciętnie w Polsce (21 obiektów/ 100km 2 ). Największe nasycenie posiada Kraków (411 obiektów/100km 2 ). 23

24 INFRASTRUKTURA TURYSTYCZNA WOJEWÓDZTWA NA TLE WYBRANYCH REGIONÓW POLSKI Na podstawie materiałów Instytutu Turystyki dokonano analizy potencjału infrastruktury turystycznej Województwa Małopolskiego. W celu określenia perspektyw dalszego rozwoju regionu, zbadano stan infrastruktury województwa wraz z uwzględnieniem jego największych konkurentów. W analizie rozważono: Miejsca w obiektach zbiorowego zakwaterowania, Hotele i obiekty podobne (hotele, motele, pensjonaty) w ujęciu liczbowym i przestrzennym, Miejsca noclegowe w hotelach według kategorii, Stopień wykorzystania miejsc noclegowych w hotelach wg kategorii (%), Pozostałe obiekty noclegowe zbiorowego zakwaterowania (oprócz hoteli, moteli, i pensjonatów), Obiekty noclegowe indywidualnego zakwaterowania (kwatery agroturystyczne). Tabela 2. Miejsca w obiektach zbiorowego zakwaterowania WOJEWÓDZTWO MAŁOPLSKIE MIEJSCA NOCLEGOWE LICZBA MIEJSCE I I I UDZIAŁ MIEJSC CAŁOROCZNYCH W OGÓLNEJ LICZBIE MIEJSC NOCLEGOWYCH (%) 91,1 88,1 88,3 DOLNOŚLĄSKIE II II III 89,3 90,2 91,0 ZACHODNIOPOMORSKIE III III II 36,6 38,8 37,9 POLSKA ,4 60,3 61,0 Źródło: GUS; opracowanie: Instytut Turystyki, Powyżej przedstawione dane wskazują, że w 2006 roku Małopolska w skali kraju dysponowała najwyższą liczbą miejsc w obiektach zbiorowego zakwaterowania (40 976). Pod względem stopnia wykorzystania miejsc noclegowych w skali całorocznej województwo znajdowało się na drugiej pozycji tuż po Województwie Dolnośląskim. 24

25 Tabela 3. Hotele i obiekty podobne (hotele, motele, pensjonaty) w ujęciu liczbowym i przestrzennym WOJEWÓDZTWO MAŁOPLSKIE LICZBA OBIEKTÓW OGÓŁEM MIEJSCE I I I DOLNOŚLĄSKIE WIELKOPOLSKIE POLSKA II II II III III III Źródło: Opracowanie własne. Na podstawie badań Instytutu Turystyki 2006 Liczba zlokalizowanych na terenie województwa hoteli, moteli i pensjonatów w 2006 roku stawiała Małopolskę na pierwszej pozycji w kraju. Tabela 4. Miejsca noclegowe w hotelach według kategorii WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE MIEJSCA NOCLEGOWE KOMFORT / STANDARD OGÓŁEM MIEJSCE ***** **** *** ** * I I MAŁOPOLSKIE II II DOLNOŚLĄSKIE III III III POLSKA Źródło: Opracowanie własne. Na podstawie badań Instytutu Turystyki 2006 Pod względem miejsc noclegowych w obiektach hotelowych ogółem Małopolska w 2006 roku znajdowała się na pierwszej pozycji. W 2006 roku w skali kraju Małopolska przodowała pod względem liczby miejsc noclegowych w hotelach trzygwiazdkowych. 25

Wykonanie: Koplin Małgorzata i Szmyt Konstancja Kl. 3 IM

Wykonanie: Koplin Małgorzata i Szmyt Konstancja Kl. 3 IM Wykonanie: Koplin Małgorzata i Szmyt Konstancja Kl. 3 IM Jest to obszar chroniony ze względu na swoje walory, głównie przyrodnicze. W Polsce obejmuje obszar wyróżniający się szczególnymi wartościami przyrodniczymi,

Bardziej szczegółowo

Promocja oferty turystyki religijnej Małopolski na arenie międzynarodowej

Promocja oferty turystyki religijnej Małopolski na arenie międzynarodowej Promocja oferty turystyki religijnej Małopolski na arenie międzynarodowej Elżbieta Kantor Dyrektor Departamentu Turystyki, Sportu i Promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego 1 Działania

Bardziej szczegółowo

ochrona przyrody 80 RAPORT O STANIE ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2009 ROKU

ochrona przyrody 80 RAPORT O STANIE ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2009 ROKU 80 RAPORT O STANIE ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2009 ROKU 6 ochrona przyrody Na tle ukształtowania powierzchni kraju małopolskie jest województwem najbardziej zróżnicowanym wysokościowo, mając

Bardziej szczegółowo

Wykaz obszarów Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 w województwie małopolskim

Wykaz obszarów Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 w województwie małopolskim Stan na 01.10.2007 Wykaz obszarów Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 w województwie małopolskim L.p. Kamienica, Mszana Dolna, Niedźwiedź,, Gorczański Park dnia 21.07.2004 r. w sprawie obszarów

Bardziej szczegółowo

Planowanie i tworzenie prezentacji multimedialnej

Planowanie i tworzenie prezentacji multimedialnej Karta pracy ucznia do zajęd z informatyki: Planowanie i tworzenie prezentacji multimedialnej Zadanie 1 Zaplanuj prezentację na temat wybranego: Parki Narodowe w Polsce złożoną z minimum dziesięciu slajdów.

Bardziej szczegółowo

1 Założenia Programu Promocji Zachodniopomorskich Produktów Turystycznych na lata Po pierwsze selekcja produktów wiodących.

1 Założenia Programu Promocji Zachodniopomorskich Produktów Turystycznych na lata Po pierwsze selekcja produktów wiodących. Spis treści 1 Założenia Programu Promocji Zachodniopomorskich Produktów Turystycznych na lata 2014-2020 Po pierwsze selekcja produktów wiodących. Po drugie wybór grup odbiorców. 2 Uwarunkowania wewnętrzne

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE TRADYCJI KULTUROWYCH W AGROTURYSTYCE

WYKORZYSTANIE TRADYCJI KULTUROWYCH W AGROTURYSTYCE KONFERENCJA WOJEWÓDZKA nt. Wykorzystanie lokalnych wartości w rozwoju społeczno gospodarczym obszarów w wiejskich prof. nadzw. dr hab. Mirosław Boruszczak WYKORZYSTANIE TRADYCJI KULTUROWYCH W AGROTURYSTYCE

Bardziej szczegółowo

Struktura przyjazdów do Małopolski turystów z Polski

Struktura przyjazdów do Małopolski turystów z Polski TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM Ruch Turystyczny w Małopolsce Województwo Małopolskie ze względu na swoje walory przyrodnicze, zróżnicowaną rzeźbę terenu oraz bogactwo kulturowe jest terenem szczególnie

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 12 415 60 11 Internet: http://www.stat.gov.pl/krak Informacja sygnalna - Nr 4 Data opracowania

Bardziej szczegółowo

Szlak Architektury Drewnianej jako przykład markowego produktu turystycznego

Szlak Architektury Drewnianej jako przykład markowego produktu turystycznego Szlak Architektury Drewnianej jako przykład markowego produktu turystycznego Paweł Mierniczak Dyrektor Małopolskiej Organizacji Turystycznej Polsko-Szwajcarskie Forum Turystyki Ekologicznej Kraków, 6 lutego

Bardziej szczegółowo

BADANIE RUCHU TURYSTYCZNEGO W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2012 ROKU

BADANIE RUCHU TURYSTYCZNEGO W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2012 ROKU BADANIE RUCHU TURYSTYCZNEGO W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2012 ROKU METODOLOGIA BADANIA Metoda badawcza: wywiad bezpośredni analiza źródeł wtórnych (desk research) Grupa docelowa: goście odwiedzający jednodniowi

Bardziej szczegółowo

GMINY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

GMINY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO GMINY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Sprawdzian końcowy w szkołach podstawowych'2008 Procent uczniów, którzy uzyskali wynik pomiędzy staninem najwyższym a kolejnymi niższymi włącznie Gmina S9 S9 S8 S9 S7 S9

Bardziej szczegółowo

Informacja o uchwałach w sprawie funduszu sołeckiego na 2014 r.

Informacja o uchwałach w sprawie funduszu sołeckiego na 2014 r. Informacja o uchwałach w sprawie wybierz właściwą izbę 1. Uchwała o wyrażeniu zgody 2. Uchwała o NIE wyrażeniu zgody 3. Nie podjęto (żadnej) uchwały Izba GT Nazwa Kod GUS WK PK GK GT PT Typ jednostki RIO

Bardziej szczegółowo

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Obszar I Infrastruktura społeczna. 1. Wspieranie aktywności oraz integracji społeczności lokalnej. 2. Wspieranie i aktywizacja mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XX/267/16 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 29 lutego 2016 roku

Uchwała Nr XX/267/16 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 29 lutego 2016 roku Uchwała Nr XX/267/16 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 29 lutego 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Małopolskiego gminom z terenu Małopolski, na realizację w

Bardziej szczegółowo

Marketing w turystyce

Marketing w turystyce Marketing w turystyce MT 5 Podstawowe i komplementarne dobra turystyczne dr inż. Jerzy Koszałka MSU4 sem. 3, MSU3 sem. 2 (zimowy), studia dzienne Gdańsk 2011-12 Dobro turystyczne Dobro lub zespół dóbr

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Badania ruchu turystycznego w Małopolsce w 2006 r.

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Badania ruchu turystycznego w Małopolsce w 2006 r. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Badania ruchu turystycznego prowadzone cyklicznie począwszy od 2003 r. Cel: określenie szacunkowej liczby gości odwiedzających region, krajowych i zagranicznych

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 76. do uchwały Nr XXXVII/113/2000 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 4 lipca 2000 r. UWARUNKOWANIA. wynikające z występowania.

ZAŁĄCZNIK NR 76. do uchwały Nr XXXVII/113/2000 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 4 lipca 2000 r. UWARUNKOWANIA. wynikające z występowania. ZAŁĄCZNIK NR 76 do uchwały Nr XXXVII/113/2000 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 4 lipca 2000 r. UWARUNKOWANIA wynikające z występowania OBIEKTÓW I TERENÓW związanych z TURYSTYKĄ, REKREACJĄ I SPORTEM Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

Magurski Park Narodowy

Magurski Park Narodowy Klejnot na Podkarpaciu Magurski Park Narodowy Tam gdzie rozgrzane słońcem polany łączą się linią z błękitem horyzontu, a w powietrzu unosi się zapach kwiatów, czeka Krempna. Maleńka podkarpacka miejscowość,

Bardziej szczegółowo

Wzór planu odnowy miejscowości zgodny z zaleceniami Ministerstwa Rolnictwa oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego

Wzór planu odnowy miejscowości zgodny z zaleceniami Ministerstwa Rolnictwa oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Wzór planu odnowy miejscowości zgodny z zaleceniami Ministerstwa Rolnictwa oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Charakterystyka miejscowości, opis planowanych zadań inwestycyjnych, inwentaryzacja zasobów

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PROJEKTÓW SUBREGIONALNYCH W RAMACH PODDZIAŁANIA LOKALNE TRASY TURYSTYCZNE - SPR

WYKAZ PROJEKTÓW SUBREGIONALNYCH W RAMACH PODDZIAŁANIA LOKALNE TRASY TURYSTYCZNE - SPR Załącznik do Uchwały Nr 1188/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 4 sierpnia 2016 r. WYKAZ PROJEKTÓW SUBREGIONALNYCH W RAMACH PODDZIAŁANIA 6.1.4 LOKALNE TRASY TURYSTYCZNE - SPR REGIONALNEGO PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

Kurs Przodownika Turystyki Górskiej edycja 2012

Kurs Przodownika Turystyki Górskiej edycja 2012 KTG OM PTTK w Warszawie SKPTG koło nr 23 przy OM PTTK w Warszawie Kurs Przodownika Turystyki Górskiej edycja 2012 Test sprawdzający cz. 1 Autor: Rafał Kwatek Spis treści Góry Świata i Europy... 2 Geologia

Bardziej szczegółowo

Logo PNBT. Symbolem PNBT jest głuszec - ptak, który jeszcze niedawno licznie występował w Borach Tucholskich.

Logo PNBT. Symbolem PNBT jest głuszec - ptak, który jeszcze niedawno licznie występował w Borach Tucholskich. Powstanie Parku Park Narodowy "Bory Tucholskie" jest jednym z najmłodszych parków narodowych w Polsce. Utworzono go 1 lipca 1996 roku. Ochroną objęto powierzchnię 4 798 ha lasów, jezior, łąk i torfowisk.

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Małopolski i finansowanie jej wdrożenia w ramach programu regionalnego w latach 2014 2020 Małgorzata Potocka-Momot

Strategia Rozwoju Małopolski i finansowanie jej wdrożenia w ramach programu regionalnego w latach 2014 2020 Małgorzata Potocka-Momot Strategia Rozwoju Małopolski i finansowanie jej wdrożenia w ramach programu regionalnego w latach 2014 2020 Małgorzata Potocka-Momot Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Polityki Regionalnej

Bardziej szczegółowo

Wspieranie przedsięwzięć z zakresu turystyki w ramach programów operacyjnych 2007-13

Wspieranie przedsięwzięć z zakresu turystyki w ramach programów operacyjnych 2007-13 Wspieranie przedsięwzięć z zakresu turystyki w ramach programów operacyjnych 2007-13 wsparcie dla samorządów i organizacji pozarządowych Warszawa, 8 maja 2008 r. Zarys prezentacji środki finansowe na wspieranie

Bardziej szczegółowo

Powiat wadowicki. Położenie powiatu na terenie województwa małopolskiego. Gminy leżące na terenie powiatu. Ogólne informacje o powiecie

Powiat wadowicki. Położenie powiatu na terenie województwa małopolskiego. Gminy leżące na terenie powiatu. Ogólne informacje o powiecie Powiat wadowicki Położenie powiatu na terenie województwa małopolskiego Gminy leżące na terenie powiatu Ogólne informacje o powiecie Powiat zlokalizowany jest w południowo-zachodniej części województwa

Bardziej szczegółowo

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO. KIERUNKI ROZWOJU TURYSTYKI dla WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO na lata 2008-2013

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO. KIERUNKI ROZWOJU TURYSTYKI dla WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO na lata 2008-2013 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO KIERUNKI ROZWOJU TURYSTYKI dla WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO na lata 2008-2013 Kraków, 2008 1 Opracowanie: Mateusz Zmyślony i Piotr Sawiński Grupa Eskadra Sp.

Bardziej szczegółowo

Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY

Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LX /453/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 21 grudnia 2009 r. Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY GMINA IWANISKA POWIAT OPATOWSKI WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE Kujawy, październik

Bardziej szczegółowo

Uogólniona dla całego obszaru, objętego LSR, Analiza SWOT. z wykorzystaniem analiz SWOT z konsultacji przeprowadzonych w gminach

Uogólniona dla całego obszaru, objętego LSR, Analiza SWOT. z wykorzystaniem analiz SWOT z konsultacji przeprowadzonych w gminach Uogólniona dla całego obszaru, objętego LSR, Analiza SWOT z wykorzystaniem analiz SWOT z konsultacji przeprowadzonych w gminach i analizy SWOT powiatu MOCNE STRONY 1. Atrakcyjne walory krajobrazowo przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

Geografia - KLASA III. Dział I

Geografia - KLASA III. Dział I Geografia - KLASA III Dział I Dział II 1. Rodzaje i rozwój usług w Polsce - klasyfikuję usługi - określam rolę usług jako III sektora gospodarki - opisuję znaczenie usług we współczesnej gospodarce - wykazuję

Bardziej szczegółowo

Kampania 2008/2009 r. Zostaw uśmiech w Małopolsce. 1% Twojego podatku dla lokalnych organizacji pożytku publicznego

Kampania 2008/2009 r. Zostaw uśmiech w Małopolsce. 1% Twojego podatku dla lokalnych organizacji pożytku publicznego Kampania 2008/2009 r. Zostaw uśmiech w Małopolsce. 1% Twojego podatku dla lokalnych organizacji pożytku publicznego 1. Charakterystyka Kampanii. Kampania miała na celu popularyzować i promować idę odpisu

Bardziej szczegółowo

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Urząd Statystyczny w Olsztynie Urząd Statystyczny w Olsztynie Informacja sygnalna Olsztyn, 2010 05 31 Kontakt: e mail SekretariatUSOls@stat.gov.pl tel. (89) 524 36 66, fax (89) 524 36 67 TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO MAZURSKIM

Bardziej szczegółowo

Propozycja listy projektów indywidualnych w ramach Działania 6.4 Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym

Propozycja listy projektów indywidualnych w ramach Działania 6.4 Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym Propozycja listy projektów indywidualnych w ramach Działania 6.4 Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Lp. Nazwa projektu

Bardziej szczegółowo

Tematyka prac licencjackich proponowana przez promotorów Katedry Turystyki i Promocji Zdrowia

Tematyka prac licencjackich proponowana przez promotorów Katedry Turystyki i Promocji Zdrowia Katedra Turystyki i Promocji Zdrowia Główne tematy naukowo-badawcze podejmowane w katedrze: Turystyka kulturowa w Polsce i na świecie. Wpływ walorów turystycznych, historycznych i kulturowych miast na

Bardziej szczegółowo

Kierunki rozwoju turystyki do 2015 roku, ze szczególnym uwzględnieniem turystyki wiejskiej

Kierunki rozwoju turystyki do 2015 roku, ze szczególnym uwzględnieniem turystyki wiejskiej Kierunki rozwoju do 2015 roku, ze szczególnym uwzględnieniem wiejskiej Katarzyna Sobierajska Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Międzynarodowa Konferencja Perspektywy rozwoju i promocji

Bardziej szczegółowo

Identyfikatory i nazwy jednostek podziału terytorialnego kraju

Identyfikatory i nazwy jednostek podziału terytorialnego kraju Identyfikatory i nazwy jednostek podziału terytorialnego kraju obowiązujące od 1 stycznia 2011 r. (data ostatniej zmiany: 1 stycznia 2016 r.) Źródło: Załącznik nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dn.

Bardziej szczegółowo

Lista wniosków wybranych do dofinansowania w konkursie na wsparcie gmin w opracowaniu lub aktualizacji programów rewitalizacji

Lista wniosków wybranych do dofinansowania w konkursie na wsparcie gmin w opracowaniu lub aktualizacji programów rewitalizacji Lista wniosków wybranych do dofinansowania w konkursie na wsparcie gmin w opracowaniu lub aktualizacji programów rewitalizacji Lp. 1 4 Wietrzychowice Rewitalizacji dla Gminy 128 18 819,00 Wietrzychowice

Bardziej szczegółowo

ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW

ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW Szanowni Państwo Urząd Gminy rozpoczął prace nad przygotowaniem Strategii Rozwoju. istotnym elementem, niezbędnym dla stworzenia strategii jest poznanie opinii

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 12 415 60 11 Internet: http://krakow.stat.gov.pl Opracowanie sygnalne Nr 4 Data opracowania -

Bardziej szczegółowo

Część II. Opracowanie celów strategicznych, operacyjnych oraz projektów, działań

Część II. Opracowanie celów strategicznych, operacyjnych oraz projektów, działań II warsztat strategiczny gmina Gorzków Część I. Opracowanie Misji i Wizji gminy MISJA Grupa 1: 1. Bezpieczne przejścia szlaki komunikacyjne (ścieżka rowerowa, szlaki konne, trasy spacerowe, chodniki łączące

Bardziej szczegółowo

Opole, lipiec 2013 r. Turystyka jako istotny element rozwoju Aglomeracji Opolskiej

Opole, lipiec 2013 r. Turystyka jako istotny element rozwoju Aglomeracji Opolskiej Opole, lipiec 2013 r. Turystyka jako istotny element rozwoju Aglomeracji Opolskiej PORZĄDEK PREZENTACJI 1. Turystyka w dokumentach programowych AO 2. Jak duży jest potencjał turystyczny AO? 3. Dlaczego

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Polski Południowej do roku 2020. Mirosław Sekuła Marszałek Województwa Śląskiego

Strategia Rozwoju Polski Południowej do roku 2020. Mirosław Sekuła Marszałek Województwa Śląskiego Strategia Rozwoju Polski Południowej do roku 2020 Mirosław Sekuła Marszałek Województwa Śląskiego Strategia Rozwoju Polski Południowej -budowanie przewagi kooperacyjnej - od konkurencji do kooperacji

Bardziej szczegółowo

PARK KRAJOBRAZOWY JAKO FORMA OCHRONY PRZYRODY CIĘŻKOWICO-ROŻNOWSKI PARK KRAJOBRAZOWY PARK KRAJOBRAZOWY PASMA BRZANKI

PARK KRAJOBRAZOWY JAKO FORMA OCHRONY PRZYRODY CIĘŻKOWICO-ROŻNOWSKI PARK KRAJOBRAZOWY PARK KRAJOBRAZOWY PASMA BRZANKI PARK KRAJOBRAZOWY JAKO FORMA OCHRONY PRZYRODY CIĘŻKOWICO-ROŻNOWSKI PARK KRAJOBRAZOWY PARK KRAJOBRAZOWY PASMA BRZANKI Park krajobrazowy to forma ochrony przyrody według Ustawy o ochronie przyrody z dnia

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rzeszowski al. Rejtana 16c 35-959 Rzeszów tel. +48 17 872 10 00

Uniwersytet Rzeszowski al. Rejtana 16c 35-959 Rzeszów tel. +48 17 872 10 00 Karta ewidencyjna inwentaryzacja WALORÓW TURYSTYCZNYCH WYPOCZYNKOWYCH na terenie pięciu powiatów województwa podkarpackiego: lubaczowski, przemyski, ropczycko-sędziszowski, strzyżowski i rzeszowski WALORY

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 ANALIZA SWOT + CELE

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 ANALIZA SWOT + CELE Spotkania konsultacyjne współfinansowane są przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europa inwestująca w obszary wiejskie w ramach działania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie. Strategia zmiany. Marek Sowa. Członek Zarządu Województwa Małopolskiego. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego 1

Fundusze Europejskie. Strategia zmiany. Marek Sowa. Członek Zarządu Województwa Małopolskiego. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego 1 Fundusze Europejskie Strategia zmiany Marek Sowa Członek Zarządu Województwa Małopolskiego Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego 1 Cele programu regionalnego: wzmocnienie pozycji konkurencyjnej

Bardziej szczegółowo

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r.

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r. MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne Podegrodzie, 22.02.2011 r. Cele ogólne LSR - przedsięwzięcia CEL OGÓLNY 1 Rozwój turystyki w oparciu o bogactwo przyrodnicze i kulturowe obszaru CELE

Bardziej szczegółowo

Opłaty za gospodarowanie odpadami w sposób selektywny na terenie Gmin Województwa Małopolskiego. 2 osoby. 3 osoby 4 osoby 5 osób

Opłaty za gospodarowanie odpadami w sposób selektywny na terenie Gmin Województwa Małopolskiego. 2 osoby. 3 osoby 4 osoby 5 osób Opłaty za gospodarowanie odpadami w sposób selektywny na terenie Gmin Województwa Małopolskiego Lp Liczba domowników Częstotliwość odbioru odpadów zmieszanych (ile razy w miesiącu) 1 osoba 2 osoby 3 osoby

Bardziej szczegółowo

Wydanie III, poprawione i rozszerzone

Wydanie III, poprawione i rozszerzone Wydanie III, poprawione i rozszerzone Armin Mikos von Rohrscheidt TURYSTYKA KULTUROWA Fenomen, potencjał, perspektywy. Recenzent Prof. dr hab. Kazimierz Ilski, UAM Poznań Całość ani żadna część niniejszej

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja i waloryzacja walorów krajobrazowych

Inwentaryzacja i waloryzacja walorów krajobrazowych Inwentaryzacja i waloryzacja walorów krajobrazowych na terenie Dłubniańskiego i Rudniańskiego Parku Krajobrazowego Podsumowanie i wnioski oprac. mgr inż. Agnieszka Dubiel, mgr inż. Małgorzata Zygmunt Dłubniański

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia terenowe Wyżyny Polskie i Karpaty II rok geografii i geografii nauczycielskiej

Ćwiczenia terenowe Wyżyny Polskie i Karpaty II rok geografii i geografii nauczycielskiej Ćwiczenia terenowe Wyżyny Polskie i Karpaty II rok geografii i geografii nauczycielskiej Celem ćwiczeń terenowych jest: ukazanie zróżnicowania środowiska przyrodniczego wyżyn i gór południowej Polski,

Bardziej szczegółowo

Matryca logiczna określająca wskaźniki realizacji celów i przedsięwzięć dla Czarnorzecko-Strzyżowskiej LGD

Matryca logiczna określająca wskaźniki realizacji celów i przedsięwzięć dla Czarnorzecko-Strzyżowskiej LGD Rozdział IV.1 OKREŚLENIE WSKAŹNIKÓW REALIZACJI CELÓW ORAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ Matryca logiczna określająca wskaźniki realizacji celów i przedsięwzięć dla Czarnorzecko-Strzyżowskiej Przedsięwzięcia Produktu Cel

Bardziej szczegółowo

Program Edukacji Środowiskowej Pienińskiego Parku Narodowego

Program Edukacji Środowiskowej Pienińskiego Parku Narodowego Program Edukacji Środowiskowej Pienińskiego Parku Narodowego Wprowadzając w życie Program Edukacji Środowiskowej wyznaczono dwa główne cele dla których jest on realizowany: - podniesienie kultury zwiedzania

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2006 ROKU

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2006 ROKU TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2006 ROKU Przedmiotem niniejszego opracowania jest baza noclegowa turystyki i jej wykorzystanie w 2006 r. Opracowanie powstało na podstawie wyników stałego badania

Bardziej szczegółowo

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach WPROWADZENIE DO PROBLEMATYKI FUNKCJONOWANIA RYNKU USŁUG TURYSTYCZNYCH (W TYM PRAWNE ASPEKTY OBSŁUGI RUCHU TURYSTYCZNEGO,

Bardziej szczegółowo

Zakres Obszarów Strategicznych.

Zakres Obszarów Strategicznych. Zakres Obszarów Strategicznych. Załącznik nr 2 do Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020. Konstrukcja Obszarów Strategicznych Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020 zakłada wpisywanie

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Działania PROW 2014-2020 bezpośrednio ukierunkowane na rozwój infrastruktury: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Scalanie gruntów

Bardziej szczegółowo

KARPATY I POGÓRZE KARPACKIE

KARPATY I POGÓRZE KARPACKIE KARPATY I POGÓRZE KARPACKIE KARPATY Góry orogenezy alpejskiej Najwyższy szczyt Gerlach 2655 m n.p.m. Podział Karpat: Karpaty Zewnętrzne: Pogórze Karpackie Beskidy Karpaty Wewnętrzne Tatry Obniżenie Orawsko-Podhalańskie

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁUśNICA

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁUśNICA SPIS TREŚCI Wstęp.. 8 I UWARUNKOWANIA PONADLOKALNE 9 1 UWARUNKOWANIA LOKALIZACYJNE GMINY. 9 1.1 Cechy położenia gminy 9 1.2 Regionalne uwarunkowania przyrodnicze 10 1.3 Historyczne przekształcenia na terenie

Bardziej szczegółowo

Zachodniopomorskie wita 2015-10-05 10:35:56

Zachodniopomorskie wita 2015-10-05 10:35:56 Zachodniopomorskie wita 2015-10-05 10:35:56 2 Zachodniopomorskie leży w północno-zachodniej Polsce, na wybrzeżu Morza Bałtyckiego. Stolicą województwa jest Szczecin. Granica morska w Zachodniopomorskiem

Bardziej szczegółowo

Badanie krajowego i zagranicznego ruchu turystycznego w Województwie Zachodniopomorskim w roku 2014 Streszczenie raportu wyniki desk research

Badanie krajowego i zagranicznego ruchu turystycznego w Województwie Zachodniopomorskim w roku 2014 Streszczenie raportu wyniki desk research Badanie krajowego i zagranicznego ruchu turystycznego w Województwie Zachodniopomorskim w roku 2014 Streszczenie raportu wyniki desk research Listopad 2014 Wielkość i rozkład przestrzenny ruchu turystycznego

Bardziej szczegółowo

Szanowny Pan Stanisław Kogut Radny Województwa Małopolskiego

Szanowny Pan Stanisław Kogut Radny Województwa Małopolskiego Kraków, dn. 13 października 2004 r. Nasz znak: OR VI.0036/2-88/04 Szanowny Pan Stanisław Kogut Radny Województwa Małopolskiego W odpowiedzi na interpelację, złożoną przez Pana podczas XXIV Sesji Sejmiku

Bardziej szczegółowo

FORMY OCHRONY PRZYRODY

FORMY OCHRONY PRZYRODY Ryszard Kapuściński FORMY OCHRONY PRZYRODY Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z 30 kwietnia 2004 r. z późniejszymi zmianami) wymienia 10 form ochrony przyrody,

Bardziej szczegółowo

Kryteria konkursu na Najlepsze Europejskie Destynacje (EDEN) Edycja Polska

Kryteria konkursu na Najlepsze Europejskie Destynacje (EDEN) Edycja Polska Załącznik nr 1 do Regulaminu Kryteria konkursu na Najlepsze Europejskie Destynacje (EDEN) Edycja Polska Kryteria podstawowe (podstawa dopuszczenia): aplikująca destynacja stanowi obszar, który spełnia

Bardziej szczegółowo

Piwniczna-Zdrój 19 września 2015r.

Piwniczna-Zdrój 19 września 2015r. Rozwój turystyki sportowej na pograniczu polsko-słowackim na przykładzie zrealizowanego projektu partnerskiego Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z Miastem Sabinov Piwniczna-Zdrój 19 września 2015r. Poprawa

Bardziej szczegółowo

Wybrane aspekty rozwoju turystyki. w Karpatach. Partnerstwo na rzecz rozwoju turystyki. w Karpatach

Wybrane aspekty rozwoju turystyki. w Karpatach. Partnerstwo na rzecz rozwoju turystyki. w Karpatach Partnerstwo na rzecz rozwoju turystyki w Karpatach Renata Rettinger Franciszek Mróz Zakład Turystyki i Badań Regionalnych Instytut Geografii Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie Wybrane aspekty rozwoju

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata ANALIZA SWOT + CELE

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata ANALIZA SWOT + CELE KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 ANALIZA SWOT + CELE PAŹDZIERNIK 2015 PLAN SPOTKANIA 1) Prezentacja diagnozy. 2) Prezentacja projektu analizy SWOT 3) Projekt

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN 2007 WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE WYNIKI W POWIATACH

SPRAWDZIAN 2007 WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE WYNIKI W POWIATACH SPRAWDZIAN 2007 WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE WYNIKI W POWIATACH Powiat W procentach według ów w powiatach bocheński 52 1438 26,8 66,9 3,5 5,6 12,2 19,1 23,6 13,8 11,1 6,8 4,3 brzeski 49 1328 26,7 66,6 4,1 6,3

Bardziej szczegółowo

Subregionalny Program Rozwoju do roku 2020 (Projekt)

Subregionalny Program Rozwoju do roku 2020 (Projekt) Subregionalny Program Rozwoju do roku 2020 (Projekt) Subregion tarnowski dr hab. Stanisław Sorys Wicemarszałek Województwa Małopolskiego SPR wprowadzenie Subregionalny Program Rozwoju do roku 2020: Jest

Bardziej szczegółowo

LCOI Region Lubelski - prezentacja ofert inwestycyjnych

LCOI Region Lubelski - prezentacja ofert inwestycyjnych LCOI Region Lubelski - prezentacja ofert inwestycyjnych Pracownicy Biura LCOI Region Lubelski: Marcin Orzeł Inspektor LCOI Region Michał Nizioł Specjalista ds. Marketingu i Rozwoju LCOI - Region Kategoria:

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2011 ROKU

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2011 ROKU TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2011 ROKU Źródłem danych o stanie i wykorzystaniu bazy noclegowej województwa świętokrzyskiego w 2011 roku jest stałe badanie Głównego Urzędu Statystycznego, prowadzone

Bardziej szczegółowo

danych statystycznych dokumentów absorpcji środków badania ankietowego

danych statystycznych dokumentów absorpcji środków badania ankietowego W ramach niniejszego projektu przeprowadzono analizy: - ogólnodostępnych danych statystycznych z siedmiu zakresów tematycznych, - najważniejszych dokumentów programowych, planistycznych i strategicznych

Bardziej szczegółowo

Projekt zintegrowany LIFE. Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego Małopolska w zdrowej atmosferze

Projekt zintegrowany LIFE. Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego Małopolska w zdrowej atmosferze Projekt zintegrowany LIFE Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego Małopolska w zdrowej atmosferze Strategia poprawy jakości powietrza Jakość powietrza w Małopolsce należy do

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA WRAZ Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI GMINY MICHAŁOWICE

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA WRAZ Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI GMINY MICHAŁOWICE Załącznik do Uchwały Rady Gminy nr XXII/170/2004, z dnia 24.06.2004 r. Gmina Michałowice PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA WRAZ Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI GMINY MICHAŁOWICE PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja Europejskiego Szlaku Kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku - Pomorska Droga Św. Jakuba RECReate

Rewitalizacja Europejskiego Szlaku Kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku - Pomorska Droga Św. Jakuba RECReate Rewitalizacja Europejskiego Szlaku Kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku - Pomorska Droga Św. Jakuba RECReate Szczecin 20 grudnia 2011 r. Bożena Wołowczyk Plan prezentacji 1. Idea europejskich szlaków

Bardziej szczegółowo

Pogórze Dynowsko-Przemyskie. Wpisany przez Administrator piątek, 09 grudnia :15 - Poprawiony piątek, 09 grudnia :23

Pogórze Dynowsko-Przemyskie. Wpisany przez Administrator piątek, 09 grudnia :15 - Poprawiony piątek, 09 grudnia :23 1/7 Na terenie Pogórza Przemysko-Dynowskiego znajdują się piękne tereny przyrodniczo-historyczne Są tam usytuowane rezerwaty, ścieżki krajoznawcze Ścieżka przyrodnicza "Winne - Podbukowina" - rezerwat

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GDAŃSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ

STRATEGIA ROZWOJU GDAŃSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ STRATEGIA ROZWOJU GDAŃSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ na lata 2009-2016 1 WIZJA GDAŃSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ... 2 2 MISJA GDAŃSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ... 2 3 CELE STRATEGICZNE... 2 4 CELE OPERACYJNE...

Bardziej szczegółowo

Turystyka zdrowotna w województwie małopolskim

Turystyka zdrowotna w województwie małopolskim O badaniu Turystyka zdrowotna w województwie małopolskim Celem głównym badania była diagnoza stanu obecnego oraz perspektyw rozwoju turystyki zdrowotnej w województwie małopolskim, w kontekście znaczenia

Bardziej szczegółowo

Baza noclegowa w I kwartale 2012 roku 1

Baza noclegowa w I kwartale 2012 roku 1 Materiał na konferencję prasową w dniu 31 maja 212 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Baza noclegowa w I kwartale 212 roku

Bardziej szczegółowo

Urząd Statystyczny w Krakowie

Urząd Statystyczny w Krakowie Województwo małopolskie jest jednym z mniejszych regionów Polski, za to czwartym pod względem liczby mieszkańców. Należy do największych w kraju ośrodków edukacji, kultury i turystyki. Jego południowa

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W 2011 R.

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W 2011 R. URZĄD STATYSTYCZNY W OPOLU Informacja sygnalna Data opracowania maj 2012 tel. 77 423 01 10 11 77 423 01 20 21 e-mail: sekretariatusopl@stat.gov.pl Internet: www.stat.gov.pl TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE SEZONU 2014 10 LAT TURYSTYKI W UNII EUROPEJSKIEJ

PODSUMOWANIE SEZONU 2014 10 LAT TURYSTYKI W UNII EUROPEJSKIEJ PODSUMOWANIE SEZONU 2014 10 LAT TURYSTYKI W UNII EUROPEJSKIEJ EUROPEJSKA GOSPODARKA TURYSTYCZNA Największy turystyczny rynek świata 2013-560 milionów zagranicznych turystów w Europie (52 % udziału w światowej

Bardziej szczegółowo

Egzamin teoretyczny część ustna dla kandydatów na pilotów wycieczek. Zestaw nr 1

Egzamin teoretyczny część ustna dla kandydatów na pilotów wycieczek. Zestaw nr 1 Egzamin teoretyczny część ustna dla kandydatów na pilotów wycieczek Zestaw nr 1 1. Scharakteryzuj podstawowe słabości polskiej turystyki (min 3 elementy). 2. Omów prawa i obowiązki pilota wg obowiązujących

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza Efektywne kierunki rozwoju Turystyki Medycznej w regionie stan prac nad dokumentem. Pracownia Badań i Ewaluacji Sp. z o.o.

Ekspertyza Efektywne kierunki rozwoju Turystyki Medycznej w regionie stan prac nad dokumentem. Pracownia Badań i Ewaluacji Sp. z o.o. Ekspertyza Efektywne kierunki rozwoju Turystyki Medycznej w regionie stan prac nad dokumentem Pracownia Badań i Ewaluacji Sp. z o.o. Podstawowe tezy dokumentu Turystyka medyczna w Europie jest rynkiem

Bardziej szczegółowo

Uwaga nr 1. Uwaga nr 2

Uwaga nr 1. Uwaga nr 2 Uwaga nr 1 Dodanie osi priorytetowej 12: Kultura i sektory kreatywne. Cel ogólny osi priorytetowej: Podniesienie jakości oferty kulturalnej i produktów kultury wytworzonych przez przemysły kultury oraz

Bardziej szczegółowo

Bambino... DLA SZKÓŁ...

Bambino... DLA SZKÓŁ... przedstawiamy państwu najnowszą ofertę > W Y C I E C Z E K S Z K O L N Y C H < BIURA PODRÓŻY B A M B I N O****************************************************** Jesteśmy organizatorem TURYSTYKI DZIECI

Bardziej szczegółowo

Częstochowa - Kraków - Jurajski Szlak Rowerowy Orlich Gniazd

Częstochowa - Kraków - Jurajski Szlak Rowerowy Orlich Gniazd Strona 1 / 5 Częstochowa - Kraków - Jurajski Szlak Rowerowy Orlich Gniazd Opis autor: Admin Pierwszym ważniejszym obiektem na śląskim odcinku rowerowego szlaku Szlaku Orlich Gniazd jest miejscowość Smoleń,

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA

ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

Bardziej szczegółowo

Historia Utworzony został w 1960 r. Wtedy zajmował obszar 4844 ha. Przez włączenie w 1996 r. do obszaru parku wód morskich i wód Zalewu

Historia Utworzony został w 1960 r. Wtedy zajmował obszar 4844 ha. Przez włączenie w 1996 r. do obszaru parku wód morskich i wód Zalewu Historia Utworzony został w 1960 r. Wtedy zajmował obszar 4844 ha. Przez włączenie w 1996 r. do obszaru parku wód morskich i wód Zalewu Szczecińskiego oraz archipelagu przybrzeżnych wysp stał się pierwszym

Bardziej szczegółowo

Polska Sieć Najciekawszych Wsi europejski pomysł i nowa idea w odnowie wsi. Ryszard Wilczyński Wojewoda Opolski

Polska Sieć Najciekawszych Wsi europejski pomysł i nowa idea w odnowie wsi. Ryszard Wilczyński Wojewoda Opolski Polska Sieć Najciekawszych Wsi europejski pomysł i nowa idea w odnowie wsi Ryszard Wilczyński Wojewoda Opolski Rekomendacje dla odnowy wsi, jako metody rozwoju: budowanie specjalizacji, łączenie potencjałów

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Materiał na konferencję prasową w dniu 3 września 214 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Baza noclegowa według stanu w dniu

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Strategii Rozwoju Miasta Zakopane - zapis przebiegu i efektów I. warsztatu konsultacyjnego

Aktualizacja Strategii Rozwoju Miasta Zakopane - zapis przebiegu i efektów I. warsztatu konsultacyjnego Aktualizacja Strategii Rozwoju Miasta Zakopane - zapis przebiegu i efektów I. warsztatu konsultacyjnego - zrealizowanego w trakcie pierwszych konsultacji do aktualizacji Strategii Rozwoju Miasta Zakopane,

Bardziej szczegółowo

Polityka Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska wobec inwestycji infrastrukturalnych

Polityka Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska wobec inwestycji infrastrukturalnych Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie Maria Mellin Polityka Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska wobec inwestycji infrastrukturalnych Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie

Bardziej szczegółowo

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT 72 Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich Analiza SWOT MOCNE STRONY 1. Możliwość rozwoju produkcji żywności wysokiej jakości. 2. Korzystna struktura wielkości gospodarstw. 3. Korzystne warunki przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

Analiza SWOT. Plan rewitalizacji Miasta Nałęczów

Analiza SWOT. Plan rewitalizacji Miasta Nałęczów Plan rewitalizacji Miasta Nałęczów Ewelina Szantyka Cel strategiczny: Osiągnięcie trwałego rozwoju społecznego i gospodarczego, przy utrzymaniu uzdrowiskowego charakteru Nałęczowa, poprzez wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

Metoda pracy: Praca z mapą, praca z tekstem (analiza opisu wybranych parków narodowych), rozmowa dydaktyczna.

Metoda pracy: Praca z mapą, praca z tekstem (analiza opisu wybranych parków narodowych), rozmowa dydaktyczna. Scenariusz lekcji I. Cele lekcji 1) Wiadomości Uczeń: a) wymienia nazwy polskich parków narodowych; definiuje pojęcia: park narodowy, park krajobrazowy, rezerwat; b) zna symbole poszczególnych parków narodowych;

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego dr Stanisław Sorys Wicemarszałek Województwa Małopolskiego 1_GOSPODARKA WIEDZY 2_CYFROWA MAŁOPOLSKA 3_PRZEDSIĘBIORCZA

Bardziej szczegółowo

BADANIE RUCHU TURYSTYCZNEGO W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2014 ROKU

BADANIE RUCHU TURYSTYCZNEGO W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2014 ROKU BADANIE RUCHU TURYSTYCZNEGO W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2014 ROKU METODOLOGIA BADANIA Metoda badania: kwestionariuszowy wywiad bezpośredni (PAPI) analiza źródeł zastanych (desk research) Etapy badania:

Bardziej szczegółowo

III Kongres Rozwoju Ruchu Rowerowego

III Kongres Rozwoju Ruchu Rowerowego III Kongres Rozwoju Ruchu Rowerowego Warszawa, 22-23 IX 2014 Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ! www.miastadlarowerow.pl

Bardziej szczegółowo

Ruch turystyczny w Województwie Śląskim. Wizerunek i możliwości promocji Województwa Śląskiego. Projekt badawczy przygotowany dla:

Ruch turystyczny w Województwie Śląskim. Wizerunek i możliwości promocji Województwa Śląskiego. Projekt badawczy przygotowany dla: Ruch turystyczny w Województwie Śląskim. Wizerunek i możliwości promocji Województwa Śląskiego Projekt badawczy przygotowany dla: Katowice, 4 stycznia 2008 O projekcie Pierwszy pogłębiony projekt na temat

Bardziej szczegółowo