Powrót i podj cie pracy sytuacja stresuj ca dla osób bezrobotnych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Powrót i podj cie pracy sytuacja stresuj ca dla osób bezrobotnych"

Transkrypt

1 PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana D ugosza w Cz stochowie Seria: Pedagogika 2012, t. XXI Agnieszka MIKLEWSKA Agata WO NIAK-KRAKOWIAN Powrót i podj cie pracy sytuacja stresuj ca dla osób bezrobotnych Wst p Aktywno zawodowa stanowi jedn z podstawowych potrzeb rozwojowych cz owieka 1. Obok bycia rodkiem do zaspokojenia innych istotnych warto ci, stanowi cel sam w sobie jako mo liwo samorealizacji i wykorzystanie potencja u osobowo ci. Jest równie istotnym czynnikiem satysfakcji yciowej 2, znacznie u atwia budowanie stabilnego obrazu samego siebie, kszta tuje wol samostanowienia i postrzeganie w asnego uczestnictwa w yciu spo ecznym na zasadach pe nowarto ciowego cz onka spo ecze stwa 3. Z kolei pozostawanie osob bezrobotn oprócz niezaspokojenia podstawowych potrzeb, podwy szonego poziomu l ku, utraty poczucia sprawstwa, powoduje znaczny spadek jako- ci ycia i przyjmowanie postawy rezygnacji, utrat sensu istnienia. Wobec po A. Brzezi ska, K. Appelt, B. Zió kowska, Psychologia rozwoju cz owieka, [w:] Psychologia. Podr cznik akademicki, t. 2, red. J. Strelau, D. Doli ski, Gda sk 2008, s A.I. Brzezi ska, R. Kaczan, K. Piotrowski, P. Rycielski, Uwarunkowania aktywno ci zawodowej osób z ograniczeniami sprawno ci: kapita osobisty i spo eczny, Nauka 2008, nr 2, s R. Derbis, A. Ba ka, Poczucie jako ci ycia a swoboda dzia ania i odpowiedzialno, Pozna 1998; A. Ba ka, Dehumanizacja pracy i bezrobocie, [w:] Psychologia. Podr cznik akademicki, t. 3, red. J. Strelau, Gda sk 2002, s ; A. Miklewska, Zintegrowany system aktywizacji zawodowej osób niepe nosprawnych. Niepublikowane materia y pokonferencyjne: Kroki ku pracy. Program aktywizacji zawodowej osób niepe nosprawnych. Projekt realizowany w ramach dzia ania 1.4. EFS, Warszawa Pozna Radom Cz stochowa 2006; A. Miklewska, Wybrane problemy aktywizacji zawodowej osób niepe nosprawnych na podstawie programu autorskiego, [w:] Cz owiek chory aspekty biopsychospo eczne, t. 4, red. K. Janowski, M. Artymiak, Lublin 2009, s

2 226 Agnieszka MIKLEWSKA, Agata WO NIAK-KRAKOWIAN wy szego zaskakuj c mo e si wydawa niech do podj cia zatrudnienia przez osoby pozostaj ce bez pracy. Jest to dla cz owieka sytuacja trudna. Sytuacja trudna to taka, w której zosta a naruszona równowaga pomi dzy poziomem trudno ci zadania, mo liwo ciami i zewn trznymi warunkami jego realizacji, co prowadzi do zak ócenia regulacji stosunków jednostki z otoczeniem ( rodowiskiem), a organizm reaguje stresem. Wyró niamy, za T. Tomaszewskim, pi typów sytuacji trudnych: deprywacji (braku), redundancji (przeci enia), zak ócenia (utrudnienia), zagro enia, konfliktowe (problemowa, decyzyjna) dotycz ce konfliktu intrapersonalnego. Sytuacja trudna zmusza do podejmowania dzia a zaradczych, ale jest w sumie rozwijaj ca. Patologia wyst puje wówczas, kiedy sytuacja przerasta mo liwo ci poradzenia sobie organizmu z brakami czy zak óceniami. Do patologii dochodzi tak e wtedy, gdy sytuacje trudne pojawiaj si zbyt cz sto i wyst puje wyczerpanie mo liwo ci kompensacyjnych organizmu. O tym, czy dana sytuacja trudna przybierze cechy traumatyczne dla cz owieka, zale y mi dzy innymi od tzw. progu tolerancji na stres. Jest to najni szy poziom napi cia stresowego, przy którym zachowanie ulega dezorganizacji. Niniejszy artyku zawiera nasze obserwacje, refleksje i w asne do wiadczenia, zebrane w toku przygotowania i realizacji kompleksowych programów aktywizacji zawodowej przeznaczonych dla osób bezrobotnych. Porusza zagadnienie bierno ci zawodowej w ród bezrobotnych. Koncentruje si szczególnie na jej psychologicznych i spo ecznych aspektach, wskazuj c przejawy i przyczyny oporu wobec zatrudnienia 4. Obawa przed zatrudnieniem u osób poszukuj cych pracy Uogólnieniem jest twierdzenie, e zupe nie brak jest ofert pracy i je li kto jej nie ma, to znale b dzie mu bardzo trudno. Zjawisko, na którym si koncentrujemy, wskazuje, e zdarza si, i do cz sto wobec ofert pracy proponowanych osobom bezrobotnym wykazuj oni niech. Przyczyn tego stanu oprócz ma o atrakcyjnych stanowisk i niskich stawek wynagrodzenia jest osobista obawa osób bezrobotnych przed podj ciem pracy. Zdarza si bowiem i tak, e potencjalny kandydat nawet nie pyta o wysoko zarobków, lecz wymienia powo- 4 Projekt ogólnopolski: Kroki ku pracy. Program aktywizacji zawodowej osób niepe nosprawnych r. wspó finansowany przez UE w ramach EFS dzia a 1.4.; Projekt lokalny: Cz stochowska Strefa Aktywizacji i Zatrudnienia, r. wspó finansowany przez UE w ramach EFS. Programu Operacyjnego Kapita Ludzki , Priorytet VII Promocja Integracji Spo ecznej, Dzia anie 7.2. Przeciwdzia anie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii spo ecznej, Poddzia anie ; Projekt lokalny Jestem aktywny 2012 wspó finansowany przez UE w ramach EFS. Programu Operacyjnego Kapita Ludzki Priorytet VII Promocja Integracji Spo ecznej, Dzia anie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji. Poddzia anie Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez o rodki pomocy spo ecznej.

3 Powrót i podj cie pracy 227 dy uniemo liwiaj ce mu podj cie zatrudnienia. Jednak wykazywany opór przed zmian cz sto nie jest reakcj wiadom, lecz obron przed silnym stresem zwi zanym z now sytuacj w yciu. Mimo negatywnych konsekwencji braku pracy, typu: niedostatek finansowy, k opoty z zaspokojeniem podstawowych potrzeb, brak poczucia bezpiecze stwa itd., l k przed zmian i prze ywany w zwi zku z tym stres bywa tak silny, e osoby bezrobotne wol pozosta w niekomfortowej dla nich sytuacji, gdy mimo wszystko takie okoliczno ci s dla nich przewidywalne i przez to bezpieczne. Co zwi zane jest z syndromem utraty poczucia bezpiecze stwa w pustym basenie. Praca mo e by postrzegana jako stan nowy, a przez to ryzykowny i zagra- aj cy, który mo e spowodowa chaos, zagubienie, dyskomfort i utrat kontroli. Szczególnie odczucia te towarzysz osobom, które d u szy czas pozostawa y bez pracy, a ich rytm ycia znacznie odbiega od rytmu ludzi pracuj cych. Podj cie pracy wymusza zmian istniej cych struktur, schematów dzia ania i funkcjonowania, obowi zuj cych uk adów np. rodzinnych, a to zaburza z kolei poczucie bezpiecze stwa. Zatrudnienie stanowi te form konfrontacji wyobra e na w asny temat z rzeczywisto ci. Wymusza odpowied na pytania: Czy dam rad? Czy moje kompetencje s wystarczaj ce? Jak odnajd si w grupie pracowniczej? Z kolei takie okoliczno ci mog powodowa zachwianie samooceny i zaufania do samego siebie. Ludzie w naturalny sposób poszukuj informacji, które potwierdzaj ich s dy o sobie, o innych, unikaj za danych, które mog yby t wiedz znacz co modyfikowa. Wielu osobom bezrobotnym, szczególnie tym d ugotrwale pozostaj cym bez pracy, w poddaniu si zmianie i podj ciu zatrudnienia przeszkadza wiara w tzw. ich niezatrudnialno. Poszukuj informacji i dowodów na s uszno swojej opinii, a unikaj zdarze, które mog yby to obali. Taki mechanizm zwi zany jest z wystrzeganiem si os abienia kontroli poznawczej nad otoczeniem i obaw przed utrat poczucia zrozumienia otaczaj cej rzeczywisto ci. Opór jest nie wiadomym mechanizmem obronnym przed tymi nieprzyjemnymi odczuciami. Mo e przybiera ró ne formy. Do najcz ciej stosowanych nale : konformizm: Wi kszo niepe nosprawnych nie pracuje ; wycofanie si, bierno : Praca jest nie dla mnie ; rytualizm: Ja mam co robi ka dy dzie zaplanowany ; odrzucenie: Te prace s bezsensowne. Wszystkie takie same ; bezradno : Nawet nie wiem, gdzie ta firma si mie ci ; zmiana tematu: opowiadanie o swoim yciu zamiast o pracy, podawanie informacji nie na temat; odsuwanie w czasie: Tak, kiedy musz si zaj szukaniem pracy, Mo e wiosn, bo zima si zbli a (rozmowa toczy a si w lipcu); odrzucanie pomys ów i rozwi za : Ju to przerabia em, To ciekawy pomys, ale raczej w praktyce nie sprawdzi si, Na pewno ZUS si do tego doczepi czyli gra w tak, ale ;

4 228 Agnieszka MIKLEWSKA, Agata WO NIAK-KRAKOWIAN podwa anie autorytetu doradcy zawodowego, psychologa lub po rednika pracy: Co Pani wie o braku pracy, Zdrowy chorego nie zrozumie 5. Czasami klienci agencji zatrudnienia deklaruj ch podj cia pracy, ale jednocze nie wskazuj swoje ograniczenia jako istotn przeszkod. Mówi wówczas, e nie maj gdzie podj pracy, podczas gdy wielu pracodawców wskazuje na k opoty ze znalezieniem pracowników. Wskazuj te, e nie maj w a ciwych kompetencji, mimo e oferty kierowane s do osób z ró nym przygotowaniem zawodowym i o ró nych umiej tno ciach. Czasem wystarczy potrafi nawi za dobre relacje przez telefon, oferowana jest praca na niskich, rednich i najwy szych stanowiskach, potrzebne s umiej tno ci manualne i ruchowe bardzo proste lub skomplikowane. Problemy szczególnych grup osób bezrobotnych Specyficzn i now grup w ród osób bezrobotnych stanowi tzw. m odzi nadwykszta ceni tj. osoby posiadaj ce uko czone studia wy sze, czasem nawet kilka kierunków, jednak w obszarach, na które nie ma zapotrzebowania w gospodarce absolwenci pedagogiki, socjologii, ekonomii, politologii, osoby cz sto o wysokich kwalifikacjach. Co trzecia osoba bezrobotna to absolwent wy szej uczelni. Dla nich najwi kszym stresem jest wyobra enie sobie, e model ycia, który mozolnie budowali przez lata nauki, nie sprawdza si, konieczne jest ich przekwalifikowanie si i wykazanie umiej tno ciami na ni szym poziomie, ale o technicznym charakterze. Jednocze nie te, jak wskazuj badania OECD, m odzi ludzie (w wieku lat), pozostaj c bez pracy, s silniej nara- eni na tzw. efekt pi tna czyli wi ksze ryzyko bycia bezrobotnymi w pó niejszych latach ycia. Ponadto, osoby m ode cz ciej zatrudniane s na umowy niedaj ce im adnego poczucia bezpiecze stwa czyli tymczasowe zlecenia i umowy o dzie o, a tak e w sektorach, które s najbardziej wra liwe na wahania gospodarki g ównie w us ugach. St d, w razie kryzysu, jako pierwsi trac prac. Obserwacje te potwierdzaj inni badacze w odniesieniu do osób niepe nosprawnych. Niski poziom aktywno ci zawodowej zwi zany jest z niskimi kwalifikacjami, zaawansowanym wiekiem, ma dyspozycyjno ci i mobilno ci ludzi z mniejsz sprawno ci, za stopa bezrobocia jest wy sza ni w populacji zdrowych osób A. Miklewska, Opór przed zmian. Problemy aktywizacji zawodowej osób niepe nosprawnych, [w:] Edukacja Wsparcie Praca w yciu osób niepe nosprawnych. Wybrane aspekty, red. D. Kukla,. Bednarczyk, Warszawa Cz stochowa s A. Klinik, J. Rottermund, Aktywno ekonomiczna osób niepe nosprawnych w perspektywie wst pienia Polski do Unii Europejskiej, [w:] Mezinarodni Konference bez barier bez hranic Karwina, red. J. Dembinny, Cesky Tesin 2003, s

5 Powrót i podj cie pracy 229 Tak e bezrobotni, którzy uko czyli 50 lat ycia, dostrzegaj specyficzne problemy jako przeszkody w podj ciu zatrudnia, co jeszcze bardziej pot guje u nich stres zwi zany z bezrobociem. Cz sto s mniej konkurencyjni w zakresie umiej tno ci technicznych, a szczególnie komputerowych, co powoduje u nich niskie poczucie warto ci, a ta z kolei przek ada si na ich s ab aktywno w poszukiwaniu zatrudnienia. Maj najni sze kwalifikacje po ród wszystkich grup wiekowych aktywnych zawodowo. Jak wskazuj na to nasze do wiadczenia w pracy z bezrobotnymi w ramach realizowanych przez nas projektów, a 67% z nich ma wykszta cenie zasadnicze zawodowe, podstawowe lub ni sze, zwi zane z zawodami, na które nie ma ju popytu, a tylko 20% zna j zyk obcy 7. Ponadto, osoby te, b d c zazwyczaj silnie emocjonalnie zwi zane ze rodowiskiem, w którym przebywaj, nie s te zainteresowane migracj zarobkow i gdy pojawia si oferta pracy spe niaj ca ich oczekiwania, ale wymagaj ca zmiany miejsca zamieszkania cz sto z niej rezygnuj. Osoby powy ej 50 roku ycia z obawy przed silnym stresem, jaki mo e przynie zmiana, odrzucaj wiele mo liwo ci. Przyk adem jest fakt, e a 73% spo ród nich nie rozwa a o zmiany zawodu lub zdobycia dodatkowych kwalifikacji, mimo e uwa aj, e dzi ki przekwalifikowaniu mieliby wi ksze szanse na znalezienie pracy 8. Bezrobotni odczuwaj równie silny stres z obawy przed utrat przyznanych im wiadcze z tytu u pozostawania bez pracy. Obawiaj si, e zatrudnienie mog atwo utraci i wtedy znacznie trudniej b dzie im odzyska posiadane ju wsparcie finansowe z urz du pracy, opieki spo ecznej, ZUS-u czy gminy. L k przed utrat wiadcze, zw aszcza gdy osoba otrzymuje je równie z tytu u stanu zdrowia, mo e prowadzi do wykszta cenia tzw. nerwicy ubezpieczeniowej i syndromu renty, których objawy nasilaj si tu przed zako czeniem okresu, na jaki zosta y przyznane. Próg tolerancji, a wi c odporno na stres, zale y od cech uk adu nerwowego oraz do wiadcze yciowych bezrobotnych. Ma a odporno na stres mo e wi c powsta na skutek: wrodzonej s abo ci centralnego uk adu nerwowego (CUN) (np. uwarunkowanej genetycznie), nabytego os abienia CUN (np. wskutek uszkodzenia tkanki nerwowej), braku do wiadcze spo ecznych (np. u osób z wyuczon bezradno ci, które nie wypracowa y sposobu radzenia sobie z przeszkodami i napi ciem stresowym). Odporno na stres oraz sposób reagowania w sytuacjach trudnych zmieniaj si wraz z do wiadczeniem yciowym. Jednocze nie zwi ksza si zdolno do znoszenia napi cia emocjonalnego, do przezwyci ania trudno ci oraz mo liwo samokontroli emocji, które polegaj na tym, e osoby, które jej do wiadczy y, reaguj nadmiernymi emocjami (wybuchy z o ci, niezadowolenie) na ró ne sytuacje yciowe. Najcz ciej te reakcje s 7 8 G ówny Urz d Statystyczny, Aktywno ekonomiczna ludno ci Polski, Warszawa2011, www. gus.pl, stan z: Tam e.

6 230 Agnieszka MIKLEWSKA, Agata WO NIAK-KRAKOWIAN nieadekwatne do danej sytuacji. Osoby takie cz sto podejmuj zachowania ryzykowne, tj. dzia ania obarczone ryzykiem negatywnych konsekwencji. Te sytuacje trudne, w których dochodzi do dezorganizacji zachowania, gdy dotychczasowe sposoby radzenia sobie ze stresem okaza y si nieskuteczne, nazywamy sytuacjami nerwicorodnymi. Przygotowanie do zatrudnienia przezwyci anie stresu Niwelowanie niepokoju i stresu zwi zanego z podejmowanym zatrudnieniem opiera si przede wszystkim na w a ciwym przygotowaniu osób bezrobotnych do podj cia zatrudniania. Punktem wyj cia winno by przede wszystkim zbudowanie w a ciwej motywacji u osoby bezrobotnej. Wa ne jest, aby bra a ona aktywny udzia w decyzji dotycz cej jej aktywno ci zawodowej i znalaz a odpowied na pytanie: po co podejmowa prac? i co wtedy zyskuj? Pozwoli to bowiem w naturalny sposób wyznaczy kierunek i zakres zmian. Osoba, która uczestniczy w konstruowaniu w asnego planu rozwoju zawodowego, szybciej si z nim oswaja, akceptuje go i uto samia si z nim. Proponowana zmiana podj cie lub poszukiwanie pracy, nie mo e by wprowadzana wbrew woli samej zainteresowanej osoby. Zmiana bowiem, wprowadzona na si, powoduje jeszcze wi ksze nasilenie oporu: walka z oporem wzmaga jego si! Nie da si go równie pokona logicznymi argumentami. Z drugiej strony psycholog lub doradca zawodowy, który inspiruje ca y proces, monitoruje w tpliwo ci osoby bezrobotnej zwi zane z realizacj poszczególnych etapów planu i na bie co konfrontuje swojego podopiecznego z nimi. Praca z t osob polega wówczas na identyfikacji jej negatywnych emocji. Gdy rozmówca otwarcie przyznaje si do swojego strachu, niech ci, lub tego, e ma rzeczywiste przes anki, by by przeciwnym podj ciu zatrudnienia wtedy istnieje mo liwo rozwik ania problemu b d poszukiwania innych konstruktywnych rozwi za. Motywacja osoby bezrobotnej do podj cia pracy powinna wynika z jej dobrowolnego i wewn trznego przekonania. Wówczas mo liwe jest ukszta towanie poczucia odpowiedzialno ci za realizacj nowych wyzwa, u atwiaj cego przystosowanie do pracy. Jednocze nie warto przygotowa przysz ego pracownika, aby w wiadomy sposób unika naturalnych odruchów i mechanizmów: oskar ania innych, pozycjonowania siebie jako ofiary, poczucia wstydu i tendencji do ucieczki. Wyzwala si wówczas wi w stosunku do wykonywanych czynno ci, d enie do realizacji i odniesienia sukcesu. Przygotowanie do roli pracownika powinno odbywa si na silnym fundamencie czyli ugruntowanej adekwatnej samoocenie osoby bezrobotnej. Znajomo swoich mocnych stron mo na wykorzysta jako atut w sytuacji zatrudnienia, ale tak e okre lenie wad i s abych stron umo liwia nauczenie danej oso-

7 Powrót i podj cie pracy 231 by, jak sobie z nimi radzi. Z kolei taki poziom samopoznania u atwia funkcjonowanie w rodowisku pracy i buduje pewno siebie przysz ego pracownika 9. Konieczne te jest dostarczenie osobom bezrobotnym rzetelnych informacji i regulowa prawnych na temat ich zatrudniania, tzn. przywilejów gwarantowanych przez kodeks pracy i ogranicze stawianych przez ZUS. Nie maj c poczucia bezpiecze stwa w tym zakresie, osoby niepe nosprawne czy bezrobotne boj si podejmowa jak kolwiek aktywno zawodow. Warto, by etap przygotowawczy zawiera równie pomoc osobie bezrobotnej w nowym zorganizowaniu jej dnia. Niezb dne jest wkomponowanie obowi zków zawodowych w plan dnia tak, aby zachowa jak najwi cej z codziennego rytua u. Taka strategia powala zachowa jak najwi cej zwyczajów stanowi cych o komforcie psychicznym. Chocia miar sukcesu zawodowego osoby bezrobotnej jest uzyskanie przez ni zatrudnienia, to w przypadku osób d ugotrwale pozostaj cych bez pracy dostarczenie gotowego miejsca zatrudnienia przynios oby najprawdopodobniej krótkotrwa y efekt, istotne jest bowiem jeszcze utrzymanie tej pracy, i na tym powinno te koncentrowa si wsparcie udzielane przez psychologów, pracowników pomocy spo ecznej i urz du pracy. W pocz tkowym okresie zatrudnienia warto otoczy takie osoby pomoc, która powinna by skierowana na wsparcie w opanowaniu nowych umiej tno ci i danie czasu na przystosowanie. Bezpo- rednio po zatrudnieniu osoby niepe nosprawne cz ciej poszukuj wsparcia psychicznego. Warto stworzy im tak mo liwo, bo z pewno ci atwiej przejd one okres adaptacyjny. Dobr praktyk jest zach canie osób posiadaj cych podobne do wiadczenia i problemy do dzielenia si nimi w tzw. grupach wsparcia lub organizacjach pozarz dowych. Wsparcie ze strony najbli szego otoczenia Decyzja o podj ciu pracy przez osoby bezrobotne zwi zana jest te z uzyskiwanym wsparciem ze strony najbli szych osób 10. W obliczu mo liwo ci zatrudniania, cz onkowie rodziny cz sto wyra aj swój sprzeciw. Oprócz l ku w stosunku do nowej sytuacji, cz sto obawiaj si oni omówionych ju wcze niej problemów z utrat wiadcze finansowych przez osob bezrobotn i problemów z ich odzyskaniem w razie nieutrzymania zatrudnienia. Tymczasem bada- 9 A. Miklewska, Wybrane problemy aktywizacji zawodowej osób niepe nosprawnych na podstawie programu autorskiego, [w:] Cz owiek chory aspekty biopsychospo eczne, t. 4, red. K. Janowski, M. Artymiak, Lublin 2009, s J. Witkowski, Pokonywanie barier mentalnych i ekonomicznych w zatrudnianiu osób niepe nosprawnych. Niepublikowane materia y pokonferencyjne, referat wyg oszony ma konferencji: Kroki ku pracy. Program aktywizacji zawodowej osób niepe nosprawnych. Projekt realizowany w ramach dzia ania 1.4. EFS, Cz stochowa 2006.

8 232 Agnieszka MIKLEWSKA, Agata WO NIAK-KRAKOWIAN nia Brzezi skiej i in. 11 dowodz, e najwi ksze zadowolenie z ycia deklaruj osoby, których rodziny oferuj swoim cz onkom wsparcie, jednak nie d do ograniczania swobody ich wyboru i wyr czania ich w radzeniu sobie z problemami. W przypadku osób, które nigdy nie pracowa y, ale poszukuj zatrudnienia i s gotowe je podj, nadmierna opieku czo ze strony rodziny jest traktowana jako czynnik hamuj cy i wr cz wyra nie obni a zadowolenie z ycia. Z kolei zupe ne pozbawienie wsparcia spo ecznego i konieczno samodzielnego zmagania si z bezrobociem czy niepe nosprawno ci powoduje nasilenie wielu negatywnych odczu psychicznych jak: obni enie nastroju, wzrost agresji wobec otoczenia, unikanie sytuacji trudnych, wzmo ona m czliwo w konsekwencji natomiast znacznie zmniejsza szans na podj cie aktywno ci zawodowej, tworz c mechanizm b dnego ko a 12. Podsumowanie Mimo e praca wydaje si niezb dn form aktywno ci ludzkiej i pozostawanie osob bezrobotn niesie ze sob wiele negatywnych konsekwencji, to jednak podj cie zatrudnienia tworzy sytuacj wysoce stresuj c. Dotyczy to wielu aspektów funkcjonowania g ównie w obszarze problemów z dostosowaniem si do zmiany. Jednak nie bez znaczenia jest te wymiar finansowy czy otrzymywane wsparcie spo eczne. Dla zniwelowania negatywnych kosztów psychicznych konieczne jest kompleksowe przygotowanie osób bezrobotnych do podj cia zatrudnienia. Ustawa dotycz ca ochrony bezrobotnych, która aktualnie obowi zuje, okre- la, e nie wszyscy maj prawo do zasi ku, ograniczono te czas jego wyp acania. Jednak zasi ki s waloryzowane korzystniej ni renty i emerytury, w porównaniu na przyk ad z zarobkami sfery bud etowej. W Polsce bezrobocia boj si niemal wszyscy. W adze pa stwowe, samorz dowe, lokalne obawiaj si bezrobocia, gdy zdaj sobie spraw, e bezrobotny jest wyborc, mo e wi c spowodowa utrat w adzy przez parti lub partie rz dz ce, po przegranych wyborach. Bezrobocie jest bowiem miernikiem efektywno ci gospodarowania w pa stwie, jak i w rodowisku lokalnym. Pracuj cy boj si bezrobocia, poniewa mog straci prac niezale nie od poziomu przygotowania zawodowego. Bezrobocie rujnuje stabilizacj materialn, spo- eczn, powoduje stres, wp ywa na stan zdrowia bezrobotnego i atmosfer domow. 11 A.I. Brzezi ska, R. Kaczan, K. Piotrowski, P. Rycielski, Uwarunkowania aktywno ci zawodowej osób z ograniczeniami sprawno ci: kapita osobisty i spo eczny, Nauka 2008, nr 2, s A. Miklewska, E. Kornacka-Skwara, M. Stawiarska-Lietzau, Aktywizacja zawodowa osób niepe nosprawnych w dzia aniach organizacji pozarz dowych, jako forma pomocy spo ecznej, [w:] Osoba z niepe nosprawno ci w systemie pomocy spo ecznej, red. M. Mirowska, Cz stochowa 2009, s

9 Powrót i podj cie pracy 233 Utrata pracy oznacza czasami zgod na podj cie pracy znacznie gorszej, pod ka dym wzgl dem, wymaga powrotu do nauki, je li daje to szans na prac w innym zawodzie. Podj cie nowej pracy powoduje równie l ki i stres zwi zany z przystosowaniem si do nowych jej warunków. Utrata zarobków oznacza obni enie jako ci ycia, a co za tym idzie przyzwyczaje konsumpcyjnych, zmian rodowiska spo ecznego, przyzwyczaje kulturalnych, itp. 13 Bezrobocie zagra a ludziom m odym, uczniom, s uchaczom ostatnich miesi cy nauki, którzy zdaj sobie spraw, e dyplom nie jest ju przepustk do pracy i do realizacji planów yciowych. Bezrobocie w ród m odzie y jest najwi kszym problemem spo ecznym, poniewa ludzie ci ju na starcie yciowym s skazani na brak szans i perspektyw na samodzielne i wysokiej jako ci ycie. Je- li ludzie m odzi posiadaj wykszta cenie i nie mog znale pracy dla siebie, nie mog zrealizowa swoich planów zawodowych, wówczas trac sens dzia ania, a ycie postrzegaj jako pasmo przykro ci i frustracji. Charakteryzuje ich stan frustracji egystencjalnej o takich symptomach, jak: rezygnacja z rozwijania swych d e, nieumiej tno kierowania swoim losem, l k przed przysz o ci, zgubienie sensu ycia. Utrzymuj cy si stan frustracji prowadzi do powstania reakcji nerwicowych, ró norodnych postaci nerwic, w tym nerwicy nogennej, czyli patologicznego sposobu radzenia sobie z sytuacjami egzystencjalnie trudnymi. Bezrobotni najmniej boj si bezrobocia, bowiem oni nie maj ju nic do stracenia. Stracili podstawy w asnej egzystencji i swoich bliskich. Jak wykazuj wyniki licznych bada nad bezrobociem, Polacy bardzo szybko nauczyli si by bezrobotnymi. Potrafi znale si w nowej roli roli bezrobotnego. Utrata pracy jest nieprzyjemna w skutkach dla wszystkich pracowników, niezale nie od p ci. Skutki te obejmuj drastyczn zmian warunków bytowych pracownika i jego rodziny oraz rozleg e konsekwencje psychologiczne, jak: utrata dobrostanu, a do zaburze zdrowotnych, g ównie chorób psychosomatycznych, wyalienowanie, depresje, zmiana to samo ci i samooceny (g ównie zani enie), uzale nienie si od innych, wyuczona bezradno, bierno, uleganie wp ywom, zmiana aktywno ci i strukturalizacji czasu bezrobotni staj si ma o aktywni i wycofuj si z ycia. Jednak cz owiek mo e zachowywa si zupe nie inaczej, wykazuj c konstruktywne dla siebie reakcje przystosowawcze zale ne od spo ecznych regulatorów zachowa, jakimi s normy nakazy, normy zakazy, itp. Dlatego w zale no ci od typu systemu warto ci, jakie cz owiek uwa a za nadrz dne dla siebie, mamy do czynienia z ró nymi typami przystosowania indywidualnego, grupowego czy systemowego. Spo eczne regulatory zachowa opieraj si na wykorzystywaniu behawioralnych, psychologicznych i spo ecznych mechanizmów wp ywania na aktyw- 13 A.Wo niak-krakowian, A. Tarnopolski, Dylematy rozwojowe cz owieka ko ca XX wieku, [w:] Jako rozwoju a jako ycia, red. R. Derbis, Cz stochowa 2000, s

10 234 Agnieszka MIKLEWSKA, Agata WO NIAK-KRAKOWIAN no cz owieka. Mechanizmem behawioralnym jest przymus fizyczny b d cy instrumentem ograniczania zachowa w skali ca ego spo ecze stwa, wyst puj cy w ró norodnych postaciach, jak np. przymus konsumpcji. Mechanizmy psychologiczne opieraj si na istniej cych w danym spo ecze stwie typach oddzia ywa na wiadomo jednostkow. Zale y ona od wiedzy, systemu warto ci i regu post powania (norm), jakie z wiedzy i warto ci wynikaj. Oddzia ywanie psychologiczne mo e by stosowane wprost lub po- rednio (subtelnie) do systemów poznawczych, aksjologicznych czy normatywnych jednostki. Mechanizmy stricte socjologiczne wi si z instytucjonalizacj oddzia ywania na zachowania jednostkowe. Nale do nich: tradycja, charyzma, funkcjonuj ce w grupie lub spo ecze stwie wzory awansu spo ecznego i presti u czy statusowe kryteria porówna spo ecznych. Dok adnie opisa je R.K. Merton 14. Dlatego te typy przystosowania opisywane przez Mertona dotycz zachowa i regu dzia ania ludzi w warunkach zmian. Dostosowane s one do utrzymywania w asnej jako ci ycia w zmieniaj cych si warunkach. To, jak jednostki oceniaj swe szanse w nowej rzeczywisto ci spo eczno-gospodarczej i jakie w niej podejmuj dzia ania, zale y mi dzy innymi od ich kapita u jednostkowego: wykszta cenia, zawodu, do wiadczenia, wieku i cech osobowo ciowych. Polskie spo ecze stwo jest coraz lepiej wykszta cone i przygotowane do pracy, ale brak perspektyw i mo liwo ci dzia ania dla wielu m odych Polaków jest sygna em i bod cem do poszukiwania ich poza granicami naszego kraju. Nie tylko ze wzgl dów ekonomicznych (poniesione nak ady na ich wykszta cenie), ale przede wszystkim moralnych i etycznych nie mo na pozwoli, aby m odzi Polacy mo liwo ci pracy, rozwoju, samorealizacji i godnego ycia musieli szuka poza swoim ojczystym krajem 15. Summary Difficult situations and their health consequences The article touches the question of professional passivity among unimpeded people. It focuses on the psychological aspects, showing the symptoms and the causes of resistance against employment. The authors analyses the stages of undertaking the work and shows the ways of advice with negativism. 14 R.K. Merton, Zasady metody socjologicznej, Warszawa A. Wo niak-krakowian, A. Tarnopolski, Anomia i cz owiek postmodernizmu, Cz stochowa 2003.

Program Aktywności Lokalnej dla Gminy Michałowice wskazuje na problemy związane

Program Aktywności Lokalnej dla Gminy Michałowice wskazuje na problemy związane Ι. WPROWADZENIE Program Aktywności Lokalnej dla Gminy Michałowice wskazuje na problemy związane z funkcjonowaniem społeczności lokalnych i grup społecznych oraz wyznacza kierunki działań, mających na celu

Bardziej szczegółowo

LEKCJA 3 STRES POURAZOWY

LEKCJA 3 STRES POURAZOWY LEKCJA 3 STRES POURAZOWY Stres pourazowy definicje Stres pourazowy definiuje się jako zespół specyficznych symptomów, które mogą pojawić się po przeżyciu ekstremalnego, traumatycznego zdarzenia. Są to

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi szansą na rozwój lokalnej gospodarki społecznej. Lublin, 25.03.

Wsparcie dla osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi szansą na rozwój lokalnej gospodarki społecznej. Lublin, 25.03. Wsparcie dla osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi szansą na rozwój lokalnej gospodarki społecznej mgr Marzena Kruk Katedra Polityki Społecznej i Etyki Politycznej Katolicki Uniwersytet Lubelski

Bardziej szczegółowo

GMINNA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH NA LATA 2006-2016

GMINNA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH NA LATA 2006-2016 Załącznik do uchwały nr. XXVIII/167/2006 Rady Gminy Brochów z dnia 28 czerwca 2006 r. GMINNA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH NA LATA 2006-2016 Wstęp We współczesnym świecie mamy do czynienia

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ NA LATA 2011-2013

POWIATOWY PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ NA LATA 2011-2013 POWIATOWY PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ NA LATA 2011-2013 Diagnoza: Pomoc społeczna jest zespołem działań mających na celu wspomaganie osób i rodzin w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo społeczne

Bezpieczeństwo społeczne Bezpieczeństwo społeczne Potrzeby współczesnego społeczeństwa w zakresie bezpieczeństwa Potrzeba - odczuwany brak czegoś i chęć jego zaspokojenia. W literaturze znana jest hierarchia potrzeb według Maslowa

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ PRACA ZAROBKOWA EMERYTÓW I RENCISTÓW A PROBLEM BEZROBOCIA BS/80/2002 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, MAJ 2002

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ PRACA ZAROBKOWA EMERYTÓW I RENCISTÓW A PROBLEM BEZROBOCIA BS/80/2002 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, MAJ 2002 CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2011-2015

MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2011-2015 Załącznik do Uchwały Nr 47/IX/11 Rady Miejskiej Łomży z dnia 27 kwietnia.2011 r. MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2011-2015 ROZDZIAŁ I

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ. 15 maja 2014 roku, Zgierz

DZIAŁANIA NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ. 15 maja 2014 roku, Zgierz DZIAŁANIA NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ 15 maja 2014 roku, Zgierz Samorząd Województwa Łódzkiego Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi Jednostka Organizacyjna Samorządu Województwa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ. Kierunek studiów: PSYCHOLOGIA. Edycja 2014

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ. Kierunek studiów: PSYCHOLOGIA. Edycja 2014 PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ Kierunek studiów: PSYCHOLOGIA Specjalność: PSYCHOLOGIA DIALOGU MIĘDZYLUDZKIEGO Studia: STACJONARNE/ NIESTACJONARNE I. ORGANIZACJA PRAKTYKI Edycja 2014 1. Praktyka zawodowa na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu

Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu ZAWODOWY START Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Piotr Błędowski Instytut Gospodarstwa Społecznego Szkoła Główna Handlowa. Warszawa, 18.11.2010 r.

Piotr Błędowski Instytut Gospodarstwa Społecznego Szkoła Główna Handlowa. Warszawa, 18.11.2010 r. Zadania polityki pomocy społecznej i polityki rynku pracy w zwalczaniu wykluczenia społecznego Piotr Błędowski Instytut Gospodarstwa Społecznego Szkoła Główna Handlowa Warszawa, 18.11.2010 r. Piotr B dowski2010

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Biuro Karier Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie, zwane dalej BK EWSPA to

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania).

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). W momencie gdy jesteś studentem lub świeżym absolwentem to znajdujesz się w dobrym momencie, aby rozpocząć planowanie swojej ścieżki

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU. Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenie Nr4/2011 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tolkmicku z dnia 20 maja 2011r. REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N rekrutacji i uczestnictwa w projekcie systemowym : Teraz czas na Ciebie realizowanym przez : O rodek Pomocy Spo ecznej w Rozprzy

R E G U L A M I N rekrutacji i uczestnictwa w projekcie systemowym : Teraz czas na Ciebie realizowanym przez : O rodek Pomocy Spo ecznej w Rozprzy R E G U L A M I N rekrutacji i uczestnictwa w projekcie systemowym : Teraz czas na Ciebie realizowanym przez : O rodek Pomocy Spo ecznej w Rozprzy Program Operacyjny Kapita Ludzki Priorytet VII Promocja

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3

Zapytanie ofertowe nr 3 I. ZAMAWIAJĄCY STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH M. WAWRZONEK I SPÓŁKA s.c. ul. Kopernika 2 90-509 Łódź NIP: 727-104-57-16, REGON: 470944478 Zapytanie ofertowe nr 3 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

Satysfakcja pracowników 2006

Satysfakcja pracowników 2006 Satysfakcja pracowników 2006 Raport z badania ilościowego Listopad 2006r. www.iibr.pl 1 Spis treści Cel i sposób realizacji badania...... 3 Podsumowanie wyników... 4 Wyniki badania... 7 1. Ogólny poziom

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/263/2014 RADY GMINY PRZODKOWO. z dnia 31 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR XXX/263/2014 RADY GMINY PRZODKOWO. z dnia 31 marca 2014 r. UCHWAŁA NR XXX/263/2014 RADY GMINY PRZODKOWO z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Przodkowo.

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w Małopolsce

Bezrobocie w Małopolsce III 21 IV 21 V 21 VI 21 VII 21 VIII 21 IX 21 X 21 XI 21 XII 21 I 211 II 211 III 211 IV 211 V 211 VI 211 VII 211 VIII 211 IX 211 X 211 XI 211 XII 211 I 212 II 212 III 212 IV 212 V 212 VI 212 VII 212 VIII

Bardziej szczegółowo

Człowiek- najlepsza inwestycja ZAPYTANIE OFERTOWE

Człowiek- najlepsza inwestycja ZAPYTANIE OFERTOWE Człowiek- najlepsza inwestycja Darłowo, dnia 5 maja 2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE dot. świadczenia w roku 2014 usług asystenta rodziny dla 10 uczestników w projekcie systemowym Szansa na rozwój realizowanym

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów I. Postanowienia ogólne 1.Cel PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO w Urzędzie Gminy Mściwojów Przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego ma na celu: Załącznik A Zarządzenia oceny ryzyka zawodowego monitorowanie

Bardziej szczegółowo

wysoka stopa bezrobocia ponad 28%, bezrobocie dotyczy co 8 mieszkańca (około 27,500 osób bezrobotnych), około 11.000 to osoby, które pozostają bez

wysoka stopa bezrobocia ponad 28%, bezrobocie dotyczy co 8 mieszkańca (około 27,500 osób bezrobotnych), około 11.000 to osoby, które pozostają bez KLUB INTEGRACJI DLACZEGO KLUB INTEGRACJI? wysoka stopa bezrobocia ponad 28%, bezrobocie dotyczy co 8 mieszkańca (około 27,500 osób bezrobotnych), około 11.000 to osoby, które pozostają bez zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Wydział Humanistyczny

Wydział Humanistyczny Wydział Humanistyczny W badaniu wzięło udział 343 absolwentów (obrona pracy w roku 212) Kierunki: Administracja 62 osób Filozofia 31 osób Historia 6 osoby Politologia 8 osób Socjologia 36 osób Stosunki

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM?

SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM? SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM? Cele: - rozpoznawanie oznak stresu, - rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze stresem, - dostarczenie wiedzy na temat sposobów

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Program aktywizacji społeczno zawodowej osób bezrobotnych w gminie Naruszewo

ZAPYTANIE OFERTOWE Program aktywizacji społeczno zawodowej osób bezrobotnych w gminie Naruszewo ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z przystąpieniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Naruszewie do realizacji projektu systemowego Program aktywizacji społeczno zawodowej osób bezrobotnych w gminie Naruszewo

Bardziej szczegółowo

Grant Blokowy Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Fundusz dla Organizacji Pozarządowych

Grant Blokowy Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Fundusz dla Organizacji Pozarządowych Grant Blokowy Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Fundusz dla Organizacji Pozarządowych ECORYS Polska Sp. z o.o. Poznań, 16 listopada 2012 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO

Bardziej szczegółowo

terapeutycznych w ramach projektu systemowego Szansa na rozwój realizowanego przez Miejski Ośrodek

terapeutycznych w ramach projektu systemowego Szansa na rozwój realizowanego przez Miejski Ośrodek 1 z 5 2012-08-01 14:24 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 163056-2010 z dnia 2010-06-10 r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Darłowo Zadanie I- terapia społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych z

Bardziej szczegółowo

Kraków, 28 października 2008 r.

Kraków, 28 października 2008 r. Możliwości pozyskiwania środków na projekty związane z rynkiem pracy w ramach PO KL Kacper Michna Wojewódzki Urząd d Pracy w Krakowie Kraków, 28 października 2008 r. 1 Działanie anie 6.1 Poprawa dostępu

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (druk nr 3465).

- o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (druk nr 3465). SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Prezes Rady Ministrów DKRM-140-146(5)/15 Warszawa, 14 września 2015 r. Pani Małgorzata Kidawa-Błońska Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowna Pani

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu.

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu. Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby Art.1. 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA

CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA Podsumowanie realizacji projektu pn. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach w okresie 01.01.2009r. do 31.03.2010r.

Bardziej szczegółowo

Przygotowały: Magdalena Golińska Ewa Karaś

Przygotowały: Magdalena Golińska Ewa Karaś Przygotowały: Magdalena Golińska Ewa Karaś Druk: Drukarnia VIVA Copyright by Infornext.pl ISBN: 978-83-61722-03-8 Wydane przez Infornext Sp. z o.o. ul. Okopowa 58/72 01 042 Warszawa www.wieszjak.pl Od

Bardziej szczegółowo

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZ EJ W A DRYCHOWIE

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZ EJ W A DRYCHOWIE Załącznik do Uchwały r IV-20-15 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 29 stycznia 2015r. STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZ EJ W A DRYCHOWIE I. Podstawa prawna działania 1. Ośrodek działa na podstawie obowiązujących

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu PROGRAM KSZTAŁCENIA

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu PROGRAM KSZTAŁCENIA PROGRAM KSZTAŁCENIA Kierunek Obszar/obszary kształcenia, w których umiejscowiony jest kierunek studiów KRYMINALISTYKA I METODY ZWALCZANIA PRZESTĘPCZOŚCI NAUKI SPOŁECZNE Forma kształcenia STUDIA PODYPLOMOWE

Bardziej szczegółowo

TABELA ZGODNOŚCI. W aktualnym stanie prawnym pracodawca, który przez okres 36 miesięcy zatrudni osoby. l. Pornoc na rekompensatę dodatkowych

TABELA ZGODNOŚCI. W aktualnym stanie prawnym pracodawca, który przez okres 36 miesięcy zatrudni osoby. l. Pornoc na rekompensatę dodatkowych -...~.. TABELA ZGODNOŚCI Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz.

Bardziej szczegółowo

STATUT DOMU DZIECKA NR 1 w KRAKOWIE ul. Krupnicza 38

STATUT DOMU DZIECKA NR 1 w KRAKOWIE ul. Krupnicza 38 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Rady Miasta Krakowa z dnia STATUT DOMU DZIECKA NR 1 w KRAKOWIE ul. Krupnicza 38 I. Postanowienia ogólne. Dom Dziecka Nr 1 w Krakowie, ul. Krupnicza 38, zwany dalej Domem Dziecka,

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH TRUDNYCH WYCHOWAWCZO Zespół Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Końskowoli

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH TRUDNYCH WYCHOWAWCZO Zespół Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Końskowoli PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH TRUDNYCH WYCHOWAWCZO Zespół Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Końskowoli POZIOMY PRACY WYCHOWAWCZEJ I. PRACA WYCHOWAWCZA WYCHOWAWCY KLASY 1. Zapoznanie rodziców z obowiązującymi

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyczny

Program profilaktyczny Program profilaktyczny Liceum Filmowego z Oddziałami Dwujęzycznymi przy Warszawskiej Szkole Filmowej prowadzonego przez Fundację Edukacji i Sztuki Filmowej Bogusława Lindy i Macieja Ślesickiego LATERNA

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyczny dla dzieci i młodzieży

Program profilaktyczny dla dzieci i młodzieży Leśna ni 19.02.2014 r. Leśniańskie Towarzystwo Sportowe Przy OŚrodku Kultury i Sportu w Leśnej 59-820 Leśna ul Świerczewskiego 5 A; email: ltslesna@gmail.com http://ltslesna.futbolowo.pl RACHUNEK LTS przy

Bardziej szczegółowo

Wnioski o ustalenie prawa do wiadcze z funduszu alimentacyjnego na nowy okres wiadczeniowy s przyjmowane od dnia 1 sierpnia.

Wnioski o ustalenie prawa do wiadcze z funduszu alimentacyjnego na nowy okres wiadczeniowy s przyjmowane od dnia 1 sierpnia. WIADCZENIA DLA OSÓB UPRAWNIONYCH DO ALIMENTÓW Ustalenie prawa do wiadcze z funduszu alimentacyjnego oraz ich wyp ata nast puj odpowiednio na wniosek osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego.

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Szanowni Państwo, Mam przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w Usłudze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie art. 42 a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach

Bardziej szczegółowo

13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych.

13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych. 13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych. Przyjęte w ustawie o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców rozwiązania uwzględniły fakt, że

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OPS 021.1.46.2012. Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu. z dnia 20.08.2012

ZARZĄDZENIE NR OPS 021.1.46.2012. Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu. z dnia 20.08.2012 ZARZĄDZENIE NR OPS 021.1.46.2012 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu z dnia 20.08.2012 w sprawie wprowadzenie procedury dotyczącej przyznania świadczenia pielęgnacyjnego Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 1) (tekst jednolity)

USTAWA. z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 1) (tekst jednolity) Dz.U.98.21.94 1998.09.01 zm. Dz.U.98.113.717 art. 5 1999.01.01 zm. Dz.U.98.106.668 art. 31 2000.01.01 zm. Dz.U.99.99.1152 art. 1 2000.04.06 zm. Dz.U.00.19.239 art. 2 2001.01.01 zm. Dz.U.00.43.489 art.

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. IX Liceum Ogólnokształcące im. C.K. Norwida W Częstochowie. Częstochowa, wrzesień 2013.

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. IX Liceum Ogólnokształcące im. C.K. Norwida W Częstochowie. Częstochowa, wrzesień 2013. SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI IX Liceum Ogólnokształcące im. C.K. Norwida W Częstochowie Częstochowa, wrzesień 2013. I. PODSTAWA PRAWNA DO WPROWADZANIA DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W SZKOLE II. WIZJA PROFILAKTYKI

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy Gminy Garbów z organizacjami pozarządowymi

Program Współpracy Gminy Garbów z organizacjami pozarządowymi PROJEKT Załącznik do uchwały nr.. Rady Gminy Garbów z dnia. Program Współpracy Gminy Garbów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

TRENER TRENING KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH

TRENER TRENING KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH OFERTA PRACY Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Spytkowicach w związku z realizacją projektu systemowego Czas odnowy klientów GOPS w Spytkowicach realizowanego w ramach POKL, Priorytet VII

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY STASZÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POśYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2009

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY STASZÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POśYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2009 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIII/356/08 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 23. 12.2008r sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Staszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

PROJEKTY FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ PROJEKTY FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ AKTUALNOŚCI PERSPEKTYWA FINANSOWA 2004 2006 PERSPEKTYWA FINANSOWA 2007 2013 PERSPEKTYWA FINANSOWA 2014 2020 INNE STRONY DOTYCZĄCE ŚRODKÓW UNIJNYCH PERSPEKTYWA

Bardziej szczegółowo

Regulamin Środowiskowego Domu Samopomocy

Regulamin Środowiskowego Domu Samopomocy Regulamin Środowiskowego Domu Samopomocy Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin Środowiskowego Domu Samopomocy w Rzeszowie, ul. Powstańców Styczniowych 37, określa organizację i zasady jego działania.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

Stwórzmy świat przyjazny, by dało się w nim żyć, a nie tylko wytrzymać. PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ W MILANOWIE

Stwórzmy świat przyjazny, by dało się w nim żyć, a nie tylko wytrzymać. PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ W MILANOWIE Stwórzmy świat przyjazny, by dało się w nim żyć, a nie tylko wytrzymać. PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ W MILANOWIE PODSTAWY PRAWNE DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH Szkołę w działaniach dotyczących edukacji

Bardziej szczegółowo

Stąd też przedmiotową ocenę opracowano w oparciu o istniejące możliwości w tym zakresie.

Stąd też przedmiotową ocenę opracowano w oparciu o istniejące możliwości w tym zakresie. Część opisowa do załącznika do Uchwały Nr 348 Rady Miasta Konina z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie przedstawienia oceny zasobów pomocy społecznej. Nowelizacja z 2011 r. ustawy z dnia 12 marca 2004 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR. RADY GMINY ZAPOLICE

UCHWAŁA NR. RADY GMINY ZAPOLICE UCHWAŁA NR. RADY GMINY ZAPOLICE Z DNIA w sprawie przyjęcia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM z dnia...

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM z dnia... projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM z dnia... w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Grodzisk Wlkp. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

POWIATOWY URZĄD PRACY W LIDZBARKU WARMIŃSKIM I. Informacja o naborze wniosków INFROMACJA DLA PRACODAWCÓW!!! W związku z realizacją projektu systemowego Aktywność drogą do sukcesu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 6.1.3 współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ REKRUTACYJNY DO PROJEKTU OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ SUKCES

FORMULARZ REKRUTACYJNY DO PROJEKTU OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ SUKCES FORMULARZ REKRUTACYJNY DO PROJEKTU OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ SUKCES Strona 1 realizowanego przez Centrum Edukacji i Kultury ZENIT - Ryszard Girczyc w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji

Bardziej szczegółowo

Sytuacja zawodowa osób w wieku 50+ w Polsce. Małgorzata Kozioł - FIRMA 2000 Sp. z o.o.

Sytuacja zawodowa osób w wieku 50+ w Polsce. Małgorzata Kozioł - FIRMA 2000 Sp. z o.o. 2012 2013 Sytuacja zawodowa osób w wieku 50+ w Polsce Małgorzata Kozioł - FIRMA 2000 Sp. z o.o. Sytuacja demograficzna na rynku pracy o 180% - współczynnik obciążenia osobami po 50 o 4 mln ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

Dlaczego kompetencje?

Dlaczego kompetencje? Dlaczego kompetencje? Kompetencje to słowo, które słyszymy dziś bardzo często, zarówno w kontekście konieczności wykształcania ich u uczniów, jak i w odniesieniu do naszego osobistego rozwoju zawodowego.

Bardziej szczegółowo

Województwo Lubuskie, 2016 r.

Województwo Lubuskie, 2016 r. Województwo Lubuskie, 2016 r. Kursy kwalifikacyjne, szkolenia doskonalące dla nauczycieli w zakresie tematyki związanej z nauczanym zawodem. Studia podyplomowe itp. Np. uczelnie wyższe w przypadku szkoleń

Bardziej szczegółowo

. Wiceprzewodniczący

. Wiceprzewodniczący Uchwała Nr 542/LVI/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Osłonowego w zakresie pomocy społecznej Pomoc w zakresie dożywiania w mieście Ostrołęka

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KURSU ONLINE Asertywność i poczucie własnej wartości

PROGRAM KURSU ONLINE Asertywność i poczucie własnej wartości PROGRAM KURSU ONLINE Asertywność i poczucie własnej wartości Marta Pyrchała-Zarzycka www.astrosalus.pl www.kosmetyka-fitness.pl http://www.astrosalus.com/ www.sukces-biznes.pl kursy@astrosalus.pl 506-320-330

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia. Standardy współpracy międzysektorowej

Program szkolenia. Standardy współpracy międzysektorowej Program szkolenia Standardy współpracy międzysektorowej przygotowany w ramach projektu Standardy współpracy międzysektorowej w powiecie oleckim współfinansowanego ze środków Unii Priorytet V Dobre Rządzenie,

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁASKU

ZASADY PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁASKU ZASADY PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁASKU I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Na podstawie art. 69 a i 69 b ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW. OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO LUB PRZEWLEKLE CHOREGO

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW. OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO LUB PRZEWLEKLE CHOREGO Załącznik nr 1 do Uchwały Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Opolu Nr 786/VI/2014 z dnia 29.09.2014 r. REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ops-wola.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ops-wola.waw.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ops-wola.waw.pl Warszawa: Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla rodzin

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie edukacji przedszkolnej w wieku 3 lat dla wielu dzieci oznacza. pierwsze kontakty z duŝą grupą. Zmienia się tryb Ŝycia dziecka i sposób

Rozpoczęcie edukacji przedszkolnej w wieku 3 lat dla wielu dzieci oznacza. pierwsze kontakty z duŝą grupą. Zmienia się tryb Ŝycia dziecka i sposób 1. PROGRAM ADAPTACYJNY autor GraŜyna Myszor Rozpoczęcie edukacji przedszkolnej w wieku 3 lat dla wielu dzieci oznacza pierwsze kontakty z duŝą grupą. Zmienia się tryb Ŝycia dziecka i sposób zaspokajania

Bardziej szczegółowo

Kolorowe przytulanki

Kolorowe przytulanki Innowacja pedagogiczna. Kolorowe przytulanki Autorki : mgr Małgorzata Drozdek mgr Wioletta Szypowska Założenia ogólne: Każdy rodzaj kontaktu ze sztuką rozwija i kształtuje osobowość człowieka. Zajęcia

Bardziej szczegółowo

Buduję swoją samodzielność

Buduję swoją samodzielność Buduję swoją samodzielność Magdalena Abramowicz Artykuł ten chciałabym rozpocząć od słów pewnego bloggowicza: Dzisiaj chciałbym napisać, czym jest według mnie niepełnosprawność. Niepełnosprawność nie jest

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ POMOC OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM - DUET OKRES SPRAWOZDAWCZY: OD 01 STYCZNIA

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ POMOC OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM - DUET OKRES SPRAWOZDAWCZY: OD 01 STYCZNIA Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz. U.2001 Nr 50, poz. 529) SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php? 1 z 6 2013-10-03 14:58 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php?id=221 Szczecin: Usługa zorganizowania szkolenia specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które Oddział Powiatowy ZNP w Gostyninie Uprawnienia emerytalne nauczycieli po 1 stycznia 2013r. W związku napływającymi pytaniami od nauczycieli do Oddziału Powiatowego ZNP w Gostyninie w sprawie uprawnień

Bardziej szczegółowo

Wniosek o organizowanie prac interwencyjnych pracodawca składa do wybranego Powiatowego Urzędu Pracy.

Wniosek o organizowanie prac interwencyjnych pracodawca składa do wybranego Powiatowego Urzędu Pracy. Zatrudnianie niepełnosprawnych 1. Staż Staż pozwala osobie niepełnosprawnej nabyć praktyczne umiejętności do wykonywania pracy przez wykonywanie określonych zadań przewidzianych w programie stażu bez nawiązywania

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/90/2015 Rady Gminy Lipusz z dn. 28 grudnia 2015 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/90/2015 Rady Gminy Lipusz z dn. 28 grudnia 2015 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/90/2015 Rady Gminy Lipusz z dn. 28 grudnia 2015 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 Wstęp I. Podstawy prawne II. Diagnoza problemu III. Cel i zadania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/155/2013 RADY GMINY IZBICKO. z dnia 24 czerwca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/155/2013 RADY GMINY IZBICKO. z dnia 24 czerwca 2013 r. UCHWAŁA NR XXXIV/155/2013 RADY GMINY IZBICKO z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny Gminy Izbicko na lata 2013-2015 Na podstawie art. 176 pkt. 1 i art. 179 ust.

Bardziej szczegółowo

- o zmianie o Krajowym Rejestrze Sądowym

- o zmianie o Krajowym Rejestrze Sądowym Warszawa, dnia 28 sierpnia, 2012 rok Grupa Posłów na Sejm RP Klubu Poselskiego Ruch Palikota Szanowna Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji

Bardziej szczegółowo

Gdynia: Księgowość od podstaw Numer ogłoszenia: 60337-2012; data zamieszczenia: 15.03.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Gdynia: Księgowość od podstaw Numer ogłoszenia: 60337-2012; data zamieszczenia: 15.03.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 1 z 5 2012-03-15 12:05 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pupgdynia.pl Gdynia: Księgowość od podstaw Numer ogłoszenia: 60337-2012;

Bardziej szczegółowo

Nie racjonalnych powodów dla dopuszczenia GMO w Polsce

Nie racjonalnych powodów dla dopuszczenia GMO w Polsce JANUSZ WOJCIECHOWSKI POSEŁ DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO WICEPRZEWODNICZĄCY KOMISJI ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Tekst wystąpienia na Konferencji: "TRADYCYJNE NASIONA - NASZE DZIEDZICTWO I SKARB NARODOWY. Tradycyjne

Bardziej szczegółowo

DOPALACZE. - nowa kategoria substancji psychoaktywnych

DOPALACZE. - nowa kategoria substancji psychoaktywnych DOPALACZE - nowa kategoria substancji psychoaktywnych CZYM SĄ DOPALACZE? Dopalacze stosowana w Polsce, potoczna nazwa różnego rodzaju produktów zawierających substancje psychoaktywne, które nie znajdują

Bardziej szczegółowo

Regulamin studenckich praktyk zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu

Regulamin studenckich praktyk zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu Regulamin studenckich praktyk zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu 1 1. Uczelnia organizuje studenckie praktyki zawodowe, zwane dalej "praktykami", przewidziane w planach studiów

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie. dla ucznia klasy (nazwa szkoły) I. Dane wnioskodawcy: 1. Imię i nazwisko. 3. Adres zamieszkania. 3.

Wniosek o dofinansowanie. dla ucznia klasy (nazwa szkoły) I. Dane wnioskodawcy: 1. Imię i nazwisko. 3. Adres zamieszkania. 3. Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 56/2012 Wójta Gminy Mrozy z dnia 13 lipca 2012r. Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników w roku szkolnym 2012/2013 Do Dyrektora...... dla ucznia klasy (nazwa szkoły)

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do Regulaminu Projektu

Załącznik nr 5 do Regulaminu Projektu Załącznik nr 5 do Regulaminu Projektu Projekt Dobry pomysł na firmę wspomagamy przedsiębiorczość w Koninie, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Miasto Konin

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Projektowana nowelizacja Kodeksu pracy ma dwa cele. Po pierwsze, zmianę w przepisach Kodeksu pracy, zmierzającą do zapewnienia pracownikom ojcom adopcyjnym dziecka możliwości skorzystania

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie stypendium szkolnego (socjalnego) dla uczniów mieszkających na terenie Gminy Kościelec

WNIOSEK o przyznanie stypendium szkolnego (socjalnego) dla uczniów mieszkających na terenie Gminy Kościelec Załącznik nr 1 do Regulaminu udzielania pomocy o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kościelec Wójt Gminy Kościelec ul. Turecka 7/3 62-604 Kościelec WNIOSEK o przyznanie stypendium

Bardziej szczegółowo

drugiej strony do osób oraz podmiotów świadczących usługi lub potrzebujących określonych usług.

drugiej strony do osób oraz podmiotów świadczących usługi lub potrzebujących określonych usług. Fundacja Jeden Drugiemu i Portal KtoPomoze.pl pod Patronatem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Pracodawców Rzeczpospolitej Polskiej zapraszają do udziału w Programie Pomoc Wzajemna. Inicjatywa

Bardziej szczegółowo

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału!

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału! Szkolenia nie muszą być nudne! W Spółce Inwest-Park odbyło się kolejne szkolenie w ramach projektu Akcelerator Przedsiębiorczości działania wspierające rozwój przedsiębiorczości poza obszarami metropolitarnymi

Bardziej szczegółowo

Informacja o cieszyńskim rynku pracy. Grudzień 2014

Informacja o cieszyńskim rynku pracy. Grudzień 2014 Informacja o cieszyńskim rynku pracy Grudzień 2014 Zmiany na lokalnym rynku pracy 1. Dane statystyczne Wyszczególnienie Listopad Grudzień Różnica Liczba bezrobotnych na koniec miesiąca sprawozdawczego

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU DLA OPIEKUNA

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU DLA OPIEKUNA Nazwa organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie zasiłku dla opiekuna: Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU DLA OPIEKUNA przysługującego na podstawie z ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE I WYPŁATĘ ZASIŁKU DLA OPIEKUNA

WNIOSEK O USTALENIE I WYPŁATĘ ZASIŁKU DLA OPIEKUNA Nazwa organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych: Adres: Część I Dane osoby ubiegającej się Imię Numer PESEL *) Obywatelstwo WNIOSEK O USTALENIE I WYPŁATĘ ZASIŁKU DLA OPIEKUNA

Bardziej szczegółowo

Scenariusz lekcji. Przedmiot: Podstawy przedsiębiorczości Temat: W jaki sposób możemy poszukiwać pracy na rynku lokalnym?

Scenariusz lekcji. Przedmiot: Podstawy przedsiębiorczości Temat: W jaki sposób możemy poszukiwać pracy na rynku lokalnym? Beata Rojek Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. ks. Janusza St. Pasierba w Żabnie Scenariusz lekcji Przedmiot: Podstawy przedsiębiorczości Temat: W jaki sposób możemy poszukiwać pracy na rynku lokalnym?

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA. Wyjaśniam

WYJAŚNIENIA. Wyjaśniam WYJAŚNIENIA Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) w związku z zapytaniami Wykonawcy z dnia 19.10.2015 r.

Bardziej szczegółowo

FORUM ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH

FORUM ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH L.Dz.FZZ/VI/912/04/01/13 Bydgoszcz, 4 stycznia 2013 r. Szanowny Pan WŁADYSŁAW KOSINIAK - KAMYSZ MINISTER PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Uwagi Forum Związków Zawodowych do projektu ustawy z dnia 14 grudnia

Bardziej szczegółowo

Koszty realizacji Programu zostaną pokryte z budżetu Miasta Ząbki wydatki dział 900, rozdział 90013, 4300 i 4210.

Koszty realizacji Programu zostaną pokryte z budżetu Miasta Ząbki wydatki dział 900, rozdział 90013, 4300 i 4210. UCHWAŁA Nr... RADY MIASTA ZĄBKI z dnia... 2015 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na obszarze Miasta Ząbki Na podstawie art. 11a ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW

REGULAMIN RADY RODZICÓW REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 7 W GDYNI Art.1 Postanowienia ogólne Rada Rodziców, zwana dalej Radą, działa na podstawie ustawy o systemie oświaty, statutu szkoły i niniejszego regulaminu.

Bardziej szczegółowo

Nazwisko. Ulica Numer domu Numer mieszkania.... (imię i nazwisko) Data urodzenia:... numer PESEL... Kod pocztowy: Ulica. Numer domu. Telefon...

Nazwisko. Ulica Numer domu Numer mieszkania.... (imię i nazwisko) Data urodzenia:... numer PESEL... Kod pocztowy: Ulica. Numer domu. Telefon... Nazwa organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych: Adres: Część I Dane osoby ubiegającej się WNIOSEK O USTALENIE i WYPŁATĘ ZASIŁKU DLA OPIEKUNA Imię Nazwisko Numer PESEL

Bardziej szczegółowo