Centrala Techniczna ELTECH Sp. z o.o.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Centrala Techniczna ELTECH Sp. z o.o."

Transkrypt

1

2 Gdańsk Szczecin Poznań Płock Łódź Ciechanów Siedlce Legnica Wrocław ŚWIDNICA Tychy Częstochowa Katowice Kraków Bielsko-Biała Stalowa Wola Rzeszów Centrala Techniczna ELTECH Sp. z o.o ŚWIDNICA ul. Fabryczna 1-3 tel.: fax: Oddział Bielsko-Biała tel.: fax: Oddział Ciechanów tel.: w. 13 fax: w. 12 Oddział Częstochowa tel.: fax: Oddział Gdańsk tel./fax: Oddział Kraków tel.: fax: Oddział Legnica tel.: fax: Oddział Łódź kom fax: Oddział Płock tel./fax: Oddział Rzeszów tel.: fax: Oddział Siedlce tel.: fax: Oddział Stalowa Wola tel./fax: tel.: Oddział Szczecin tel./fax: Oddział Katowice tel.: fax: Oddział Poznań kom.: fax: Oddział Tychy tel./fax: Oddział Wrocław tel.: fax:

3 PROFIL FIRMY Jesteśmy jedną z największych firm handlowych w Polsce działających w branży profesjonalnych narzędzi, maszyn i urządzeń technicznych. Istniejemy od września 1990 roku. Na przestrzeni lat rozwinęliśmy sieć kilkunastu oddziałów znajdujących się we wszystkich uprzemysłowionych regionach Polski. Centrala naszej firmy mieści się w Świdnicy. Jest to nowoczesny kompleks biurowo-magazynowy, o powierzchni 3500 m², przygotowany logistycznie do obsługi Klientów z terenu całego kraju. Jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem wiodących krajowych i zagranicznych producentów profesjonalnych narzędzi i maszyn. Nasza oferta obejmuje narzędzia skrawające, osprzęt maszynowy, materiały ścierne, elektronarzędzia, narzędzia ręczne, materiały i urządzenia spawalnicze, technikę pomiarową, maszyny i urządzenia. Proponowane przez nas wyroby charakteryzuje najwyższy poziom technicznego zaawansowania przy zachowaniu konkurencyjności cenowej. Celem jeszcze lepszego zaprezentowania jakości naszych produktów uruchomiliśmy Centrum Badawczo-Szkoleniowe, w którym testujemy narzędzia i przeprowadzamy próby technologiczne. Isto tą dzia łal no ści na szej fir my jest do star cza nie Klien to wi sku tecz ne go i kom plek so we go roz wią za nia tech nicz ne go, co ma zde cy do wa nie więk sze zna cze nie niż war tość sa me go na rzę dzia i jest jed nym z ele men tów de cy du ją cych o wy bo rze na szej fir my ja ko do staw cy. Klien tom pro po nu je my sze ro ką ga mę usług tech nicz nych: od re ko men da cji i do bo ru pro duk tów, ce lem opty ma li za cji pro ce sów wy twór czych u Klien ta, po przez prze pro wa dza nie prób tech no lo gicz nych, po do sta wę za mó wio ne go asor ty men tu. Uzu peł nie niem re ali za cji za mó wie nia jest uru cho mie nie pro duk tu u Klien ta, a na stęp nie ob słu ga po sprze daż na. Od po cząt ku ist nie nia kie ru je my się prze ko na niem, że tyl ko naj lep si w swo jej spe cjal no ści mo gą kształ to wać stan dar dy i wy zna czać no we kie run ki roz wo ju. Dla te go też szcze gól nie dba my o wy so ki po ziom me ry to rycz ny na szej pra cy, kom plek so wość i szyb kość dzia ła nia, kul tu rę współ pra cy oraz wspie ra nie Klien ta w for mie wie lo let niej ob słu gi. Za ło żo ne ce le re ali zu je ze spół po nad 150 wy kwa li fi ko wa nych, do świad czo nych pra cow ni ków, któ rzy za wsze słu żą spe cja li stycz ną ra dą i po mo cą, rze tel ną wie dzą z za kre su tech ni ki oraz han dlu, jak rów nież uprzej mą ob słu gą. Ich do świad cze nie i umie jęt no ści za pew nia ją wła ści wy kie ru nek roz wo ju i po wo du ją, iż je ste śmy po strze ga ni ja ko fir ma otwar ta, ro zu mie ją ca po trze by Klien tów. To na si pra cow ni cy two rzą fir mę, dba ją o jej wi ze ru nek i po ziom świad czo nych usług. Pro fe sjo nal ne me to dy pra cy i za rzą dza nia, suk ce syw nie po sze rza na ofer ta oraz za an ga żo wa nie na szej ca łej ka dry gwa ran tu ją wy so ką ja kość świad czo nych usług i po zwa la ją wy cho dzić na prze ciw ocze ki wa niom Klien tów.

4 PRACOWNICY DORADZTWO TECHNICZNE 25-letnie doświadczenie na rynku profesjonalnych narzędzi 150-osobowy zespół pracowników zorientowanych na klienta specjaliści z dziedziny zarządzania, techniki, mechaniki, sprzedaży i marketingu, logistyki, a także finansów i zarządzania personelem komórki zarządzające rozwojem sprzedaży poszczególnych grup asortymentowych dobór pracowników adekwatny do profilu świadczonych usług bogaty program szkoleń technicznych oraz marketingowych w kraju i za granicą systematyczna ocena pracowników na bazie informacji od naszych klientów ze spół in ży nie rów o wy so kich kwa li fi ka cjach me ry to rycz nych specjalistyczna wiedza o produktach i możliwościach technicznych narzędzi wdrażanie innowacyjnych projektów dopasowanych do profilu działalności klienta proponowanie optymalnych rozwiązań technicznych oraz pomoc przy ich wprowadzaniu do produkcji pomoc w rozwiązywaniu problemów technicznych i produkcyjnych przeprowadzanie prób technologicznych, testowanie narzędzi wsparcie ze strony kadry techniczno- -inżynieryjnej producentów narzędzi KORZYSTAJ Z NASZEJ WIEDZY I DOŚWIADCZENIA

5 MAGAZYN SYSTEM LOGISTYCZNY 40 tysięcy pozycji produktowych na stanie magazynowym wartość stanu magazynowego na poziomie 15 milionów PLN 94% oferowanych produktów dostępnych w naszym magazynie kolektory danych system kodów kreskowych system pozycjonowania towarów na magazynie podwójny system kontroli przyjęć i wydań towarów 7000 m 2 powierzchni składowania nowoczesne środki transportu wewnętrznego dostawa towaru w ciągu 24 godzin od otrzymania zamówienia klienta na poziomie 97,5% jakość i precyzja dostaw na poziomie 99,2% 24 godzinny system monitorowania drogi przesyłki ścisła współpraca z czołowymi firmami spedycyjnymi w zakresie transportu system podziału wydania towaru na strefy zintegrowany system informatyczny zapewniający połączenia typu on-line z naszymi oddziałami system ERP zapewniający szybki przepływ informacji w firmie GWARANTUJEMY KRÓTKIE TERMINY REALIZACJI

6 CENTRUM POKAZOWE SERWIS POSPRZEDAŻNY praktyczne pokazy zaawansowanych technologicznie narzędzi z zakresu obróbki skrawaniem demonstracje maszyn i przyrządów pomiarowych prezentacje najnowszych maszyn i urządzeń spawalniczych seminaria, szkolenia obejmujące zagadnienia teoretyczne i praktyczne wyspecjalizowana kadra szkoleniowa własna i producentów ekspozycje produktów z wybranych grup asortymentowych zgodnie z życzeniami klientów nowoczesne wyposażenie multimedialne wyodrębniona komórka zajmująca się serwisem posprzedażnym 14-dniowy termin realizowania reklamacji rozpatrywanie reklamacji bezpośrednio u klienta przez wyszkolonych specjalistów na życzenie klienta możliwość oceny reklamacji przez rzeczoznawcę producenta elektroniczny system rejestracji reklamacji umowy z sieciami firm serwisowych i serwisami producentów sprzedaż części zamiennych ZNAJDZIEMY DLA CIEBIE OPTYMALNE ROZWIĄZANIE

7 kompetentny doradca SYSTEM JAKOŚCI NASZE OSIĄGNIĘCIA wdrożony system jakości ciągłe monitorowanie i doskonalenie procesów zachodzących w firmie poszukiwanie i wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań we wszystkich obszarach działalności stosowanie najnowocześniejszych technologii informatycznych mających bezpośredni wpływ na jakość obsługi systematyczne badanie satysfakcji klientów i monitorowanie wyników oferta oparta na nadzorze jakości produktów i usług świadczonych przez dostawców stały controlling danych dotyczących funkcjonowania firmy 25 lat doświadczeń na rynku profesjonalnych narzędzi 5700 aktywnych klientów ponad 130 tysięcy produktów w sprzedaży wprowadzenie na rynek własnej marki EL-CUT symbolizującej profesjonalne narzędzia o wysokiej jakości w konkurencyjnej cenie uruchomienie na terenie CT ELTECH w Świdnicy Centrum Szlifierskiego CNCentrum oferującego produkcję i regenerację narzędzi monolitycznych VHM liczne nominacje, wyróżnienia i nagrody, m.in. za: najlepszą dystrybucję narzędzi, najbardziej dynamiczną sprzedaż, największą aktywność w generowaniu oszczędności dla klienta, rzetelne regulowanie płatności, profesjonalne prowadzenie działalności handlowej Dziennik Puls Biznesu Centrala Techniczna Eltech Sp. z o.o. Arkadiusz Dawid, prezes zarządu Jacek Ziarno, redaktor naczelny Organizator: Autor zestawienia: WYSOKA JAKOŚĆ GWARANCJĄ SUKCESU

8 Nasza oferta to szeroki asortyment profesjonalnych narzędzi, maszyn i urządzeń uznanych producentów. Proponowane przez nas wyroby charakteryzuje najwyższy poziom technicznego zaawansowania przy zachowaniu konkurencyjności cenowej. NARZĘDZIA SKRAWAJĄCE OSPRZĘT MASZYNOWY płytki wieloostrzowe narzędzia składane frezy, noże tokarskie narzędzia PCD oraz CBN wiertła, nawiertaki rozwiertaki, pogłębiacze gwintowniki, narzynki głowice wytaczarskie wygniataki i frezy do gwintów piły taśmowe, tarczowe, segmentowe frezy tarczowe narzędzia specjalne uchwyty tokarskie oprawki VDI stałe oprawki VDI napędzane trzpienie tuleje oprawki frezarskie system mocowania termokurczliwego oprawki frezarskie hydrauliczne przyrządy frezarskie oprawki frezarskie napędzane uchwyty wiertarskie oprawki narzędziowe modułowe imadła maszynowe SUMITOMO, FANAR, OSG SANDVIK COROMANT, BAILDONIT NACHREINER, LENOX, BAHCO DOLFAMEX, FENES, PAFANA WAPIENICA, WIERTŁA BAILDON GÜHRING, DORMER, NTK, RUKO WĘGLIKI SPIEKANE BAILDONIT HEIMATEC, KEMMLER BISON-BIAL, ZM KOLNO LAIP, WTE, APX, JANGO

9 Oferowane produkty posiadają niezbędne świadectwa jakości, certyfikaty, atesty bezpieczeństwa oraz dokumenty dopuszczające do obrotu na polskim rynku. Są one również objęte gwarancją, zgodnie z obowiązującymi w Polsce wymogami. NARZĘDZIA RĘCZNE ELEKTRONARZĘDZIA klucze płaskie, oczkowe, płasko-oczkowe nasadki i akcesoria klucze nasadowe, udarowe wkrętaki, szczypce, ściągacze klucze dynamometryczne narzędzia dla elektroników narzędzia nieiskrzące zestawy narzędziowe młotki, siekiery, pilniki narzędzia hydrauliczne, klucze do rur, gwintownice torby narzędziowe drabiny, pomosty, rusztowania wiertarki, młoty pilarki, wyrzynarki szlifierki, polerki strugarki, frezarki bruzdownice, przecinarki wkrętarki, nożyce odkurzacze przemysłowe narzędzia akumulatorowe wiertła do muru, betonu, kamienia piły otwornice, dłuta tarcze diamentowe, pilarskie piły szablaste, brzeszczoty STAHLWILLE, GEDORE, BAHCO IRWIN, KUŹNIA, FACOM KNIPEX, WERA, BESSEY KS TOOLS, BEFANA PROXXON, BETA, KRAUSE STANLEY, REMS, RENNSTEIG SZCZOTPOL, WIHA BOSCH, MAKITA, METABO HITACHI, FESTOOL MILWAUKEE, AEG FEIN, CELMA TOOLS STARMIX, STEINEL

10 Nasza oferta to szeroki asortyment profesjonalnych narzędzi, maszyn i urządzeń uznanych producentów. Proponowane przez nas wyroby charakteryzuje najwyższy poziom technicznego zaawansowania przy zachowaniu konkurencyjności cenowej. MATERIAŁY ŚCIERNE TECHNIKA POMIAROWA tarcze do przecinania, szlifowania tarcze ścierne o spoiwie ceramicznym ściernice trzpieniowe ziarna ścierne rolki ścierne pasy szlifierskie bezkońcowe arkusze i krążki ścierne krążki fibrowe włókniny szlifierskie tarcze listkowe, ściernice talerzowe ściernice diamentowe, obciągacze diamentowe elastyczne narzędzia ścierne suwmiarki, mikrometry, średnicówki czujniki zegarowe, indukcyjne liniały, kątowniki statywy, stojaki pomiarowe, płyty granitowe wzorce długości i kąta wysokościomierze, maszyny współrzędnościowe optyczne maszyny pomiarowe mikroskopy, projektory pomiarowe przyrządy do pomiaru chropowatości pneumatyka pomiarowa oprogramowanie do archiwizacji danych i statystyki SPC KLINGSPOR, NORTON ANDRE ABRASIVE, ARMES 3M, RAPPOLD WINTERTHUR COMET, FTŚ GRODZISK DIALEKS, BOSCH, FESTOOL TESA, MITUTOYO, IBR PREISSER, INSIZE, PEACOCK GIMEX, HOREX, STANDARD GAGE ULTRA PRÄZISION, MICROPLAN LTF, LEITECH, FANAR MERCER, STAHLWILLE GEDORE, STABILA, TESTBOY BOSCH, CST BERGER

11 Oferowane produkty posiadają niezbędne świadectwa jakości, certyfikaty, atesty bezpieczeństwa oraz dokumenty dopuszczające do obrotu na polskim rynku. Są one również objęte gwarancją, zgodnie z obowiązującymi w Polsce wymogami. SPAWALNICTWO MASZYNY URZĄDZENIA spawarki półautomaty spawalnicze automaty spawalnicze agregaty spawalnicze urządzenia i osprzęt do cięcia i spawania gazowego urządzenia i osprzęt do cięcia plazmą uchwyty spawalnicze druty lite, rdzeniowe, proszkowe, topniki elektrody otulone urządzenia filtrowentylacyjne środki ochrony pracy narzędzia pneumatyczne osprzęt do narzędzi pneumatycznych szlifierki stołowe agregaty prądotwórcze agregaty sprężarkowe wciągi linowe wciągi łańcuchowe podnośniki hydrauliczne transformatory silniki elektryczne obrabiarki przecinarki taśmowe chemia techniczna LINCOLN ELECTRIC BESTER, ESAB 3M SPEEDGLAS, ABICOR-BINZEL POMET, PERUN, HARRIS AIR LIQUIDE, AVESTA, BÖHLER HYPERTHERM, MESSER CASTOLIN KEMPER, KEMPPI, ELBOR, GCE METALURGIA, TEKA, TOPCHEM ATLAS COPCO, ARCHIMEDES BOSCH Narzędzia Przemysłowe HOLMATRO, TECHMAN IMET, BOMAR, FAT HACO FOGO, GUDEPOL, RECTUS CELMA, INDUKTA, BRANO MINOWA-METALL, TOP PORĘBA

12 Centrala Techniczna ELTECH Sp. z o.o ŚWIDNICA, ul. Fabryczna 1-3 tel.: , fax: Oddziały: Bielsko-Biała, Ciechanów, Częstochowa, Gdańsk, Katowice, Kraków, Legnica Łódź, Płock, Poznań, Rzeszów, Siedlce, Stalowa Wola, Szczecin, Tychy, Wrocław

grudzień 2010 PORADNIK Realizacja projektów internetowych

grudzień 2010 PORADNIK Realizacja projektów internetowych grudzień 2010 PORADNIK Realizacja projektów internetowych Realizacja projektów internetowych praktyczny przewodnik Spis treści Wstęp................................................................................................3

Bardziej szczegółowo

Izolacja cieplna. Szyby zespolone. Pilkington Insulight

Izolacja cieplna. Szyby zespolone. Pilkington Insulight Izolacja cieplna Szyby zespolone Pilkington Insulight Szyby zespolone Pilkington Insulight l naj wyż sza ja kość l kon ku ren cyj ne ce ny l spraw na ob słu ga l krót kie ter mi ny re ali za cji l do sta

Bardziej szczegółowo

Obok innowacyjnej linii

Obok innowacyjnej linii DODATEK INFORMACYJNO-PROMOCYJNY www.grupamediapartner.com NR 3 (119) 31 marca 2009 r. No we miej sce, wię cej moż li wo ści Pod koniec 2008 roku Grupa Kapitałowa LUG rozpoczęła działalność w nowoczesnej

Bardziej szczegółowo

Utz na Świecie. Georg Utz GmbH Nordring 67 D-48465 Schüttorf Tel. +49 (0) 59 23 805 0 Fax +49 (0) 59 23 805 800 info@de.georgutz.

Utz na Świecie. Georg Utz GmbH Nordring 67 D-48465 Schüttorf Tel. +49 (0) 59 23 805 0 Fax +49 (0) 59 23 805 800 info@de.georgutz. Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Utz na Świecie Georg Utz GmbH Nordring 67 D-48465 Schüttorf Tel. +49 (0) 59 23 805 0 Fax +49 (0) 59 23 805 800 info@de.georgutz.com Georg Utz AG Augraben 2-4 CH-5620

Bardziej szczegółowo

Wy pa le nie za wo do we

Wy pa le nie za wo do we WARSZAWA ŁÓDŹ BIAŁYSTOK LUBLIN PŁOCK RADOM PONIEDZIAŁEK 10 WRZEŚNIA 2012 NR 37 (933) DODATEK DO GAZETY WYBORCZEJ REDAGUJE GRAŻYNA BORKOWSKA NR INDEKSU ISSN 142-4794 JUTRO W GAZECIE WYBORCZEJ Sprawdź, jak

Bardziej szczegółowo

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Stanisław Staszewski Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Lista kontrolna z komentarzem, materiał pomocniczy dla pracodawców Warszawa 2010 Lista kontrolna z komentarzem Sta ni sław Sta szew

Bardziej szczegółowo

Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY. Poradnik dla pracodawcy

Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY. Poradnik dla pracodawcy Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY Poradnik dla pracodawcy Projekt graficzny okładki Dorota Zając Opracowanie redakcyjne Izabella Skrzecz Opracowanie typograficzne i łamanie Barbara Charewicz Copyright Główny

Bardziej szczegółowo

na stragany Swojskie jadło Czy szpital będzie prywatny?! GOSTYŃ / KOŚCIAN / LESZNO / RAWICZ czerwca 2015 Kolejny numer Reportera leszczyńskiego

na stragany Swojskie jadło Czy szpital będzie prywatny?! GOSTYŃ / KOŚCIAN / LESZNO / RAWICZ czerwca 2015 Kolejny numer Reportera leszczyńskiego GOSTYŃ / KOŚCIAN / LESZNO / RAWICZ DWUTYGODNIK BEZPŁATNY NR 8 (59) 28 maja - 10 czerwca 2015 r. NAKŁAD 35 000 egz. www.reporterleszczynski.pl Swojskie jadło na stragany Kolejny numer Reportera leszczyńskiego

Bardziej szczegółowo

Fiat. wokół nas. na każdą okazję. Fiat 500X. FCA debiut na Wall Street CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT W POLSCE

Fiat. wokół nas. na każdą okazję. Fiat 500X. FCA debiut na Wall Street CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT W POLSCE L I S T O P A D 2 0 1 4 Fiat wokół nas CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT W POLSCE LUDZIE / PRODUKT / AKTUALNOŚCI / CZAS WOLNY FCA debiut na Wall Street Czasopismo pracowników Grupy Fiat w Polsce Rok XVIII/5

Bardziej szczegółowo

Media Info. Dziecko w magazyny, portale, szkolenia dla dbających o zdrowie, edukację i dobrą zabawę dzieci do lat 13

Media Info. Dziecko w magazyny, portale, szkolenia dla dbających o zdrowie, edukację i dobrą zabawę dzieci do lat 13 Dziecko w magazyny, portale, szkolenia dla dbających o zdrowie, edukację i dobrą zabawę dzieci do lat 13 dziecko w......to innowacyjny projekt składający się z produktów, usług i inicjatyw. Trochę historii

Bardziej szczegółowo

Ksiazka-Kaznowski str tyt:layout 1 12.11.2008 17:39 Page 1 Nowy marketing 1

Ksiazka-Kaznowski str tyt:layout 1 12.11.2008 17:39 Page 1 Nowy marketing 1 Nowy marketing 1 Dominik Kaznowski Nowy marketing 3 Copyright by VFP Communications Sp. z o.o., Warszawa 2008 Copyright by Dominik Kaznowski 2008 Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, przedrukowywanie

Bardziej szczegółowo

Ile jest warte wykształcenie? Nakład 20 000! Demony celtyckich i anglosaskich dusz. Jak zaparzyć kawę za pomocą buta i żelazka

Ile jest warte wykształcenie? Nakład 20 000! Demony celtyckich i anglosaskich dusz. Jak zaparzyć kawę za pomocą buta i żelazka Stypendium w Nowej Zelandii Kiwi Kiwi kiwi * wrzesień 2010 r. * ISSN 1895-1406 Jak zaparzyć kawę za pomocą buta i żelazka Najlepsi studenci w Polsce Zwyczajni niezwyczajni Dogonić marzenia Demony celtyckich

Bardziej szczegółowo

STERN WEBER POLSKA KATALOG PRODUKTÓW

STERN WEBER POLSKA KATALOG PRODUKTÓW STERN KREDYT STERN WEBER POLSKA KATALOG PRODUKTÓW MAJ 2013 SPIS TREÂCI Stern Weber Polska - informacja o firmie 2 Cefla Dental Group - informacja o firmie 4 Zespół Stern Weber Polska 6 Stern Serwis 8 Uwagi

Bardziej szczegółowo

System MV (MAGO 035)

System MV (MAGO 035) System MV (MAGO 035) DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH. SPIS TREŚCI 1. Definicje i określenia.... 2 2. Charakterystyka Systemu MV.... 4 2.1. Producent.... 4 2.2. System.... 4 2.3. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNIK DLA LEKARZY I MENEDŻERÓW POZ STYCZEŃ

MIESIĘCZNIK DLA LEKARZY I MENEDŻERÓW POZ STYCZEŃ praktyka lekarska DERMATOLOGIA Prawidłowa pielęgnacja skóry atopowej PEDIATRIA Infekcje gardła u dzieci STUDIUM PRZYPADKU Biegunka jako nieswoisty objaw raka jelita grubego MIESIĘCZNIK DLA LEKARZY I MENEDŻERÓW

Bardziej szczegółowo

ISSN 1898-973X Nakład 20 000 egz. Nr 7/2011 (lipiec-sierpień 2011) Nadal tniesz styropian brzeszczotem, mamy dla Ciebie przełomowe rozwiązanie

ISSN 1898-973X Nakład 20 000 egz. Nr 7/2011 (lipiec-sierpień 2011) Nadal tniesz styropian brzeszczotem, mamy dla Ciebie przełomowe rozwiązanie ISSN 1898-973X Nakład 20 000 egz. Nr 7/2011 (lipiec-sierpień 2011) Nadal tniesz styropian brzeszczotem, mamy dla Ciebie przełomowe rozwiązanie 90 4 GAZETA NARZĘDZIOWA LIPIEC - SIERPIEŃ 2011 nasze rozmowy

Bardziej szczegółowo

ISO Serwis. Nr 3/2015 Marzec KWALIFIKACJA ZAKŁADÓW SPAWALNICZYCH W OPARCIU O NORMĘ PN-M-69009. Spis treści: Nr 3/2015

ISO Serwis. Nr 3/2015 Marzec KWALIFIKACJA ZAKŁADÓW SPAWALNICZYCH W OPARCIU O NORMĘ PN-M-69009. Spis treści: Nr 3/2015 ISO Serwis ISSN 1731-5026 Marzec Szanowni Państwo! Narzędzia zarządzania jakością pomagają w udoskonaleniu procesów zachodzących w firmie. Co ma zasadniczy wpływ na oferowane produkty i usługi, co z kolei

Bardziej szczegółowo

Meetings Incentives Conferences Events

Meetings Incentives Conferences Events MICEPoland Meetings Incentives Conferences Events Osobowość Roku 2008 Wierzymy w syntezę muzycznych gatunków Połączyła ich muzyka. Kiedy parę miesięcy temu spotkali się w studiu muzycznym, John był w trakcie

Bardziej szczegółowo

Maturzystów. salon. Perspektywy 2012. Katalog wystawców. Gliwice 6 6 7 10-11 11 11-12 12 13 13-14 17-18 17-18 20 24 24-25 25-26 25-26 27-28 28

Maturzystów. salon. Perspektywy 2012. Katalog wystawców. Gliwice 6 6 7 10-11 11 11-12 12 13 13-14 17-18 17-18 20 24 24-25 25-26 25-26 27-28 28 Ogólnopolska Kampania Informacyjna salon Maturzystów 6 6 7 10-11 11 11-12 12 13 13-14 17-18 17-18 20 24 24-25 25-26 25-26 27-28 28 Gliwice n Toruń n Katowice n Poznań n Białystok n Rzeszów n Zielona Góra

Bardziej szczegółowo

Stan finansów ochrony zdrowia

Stan finansów ochrony zdrowia Zeszyty BRE Bank CASE Stan finansów ochrony zdrowia Nr 97 2 0 0 8 Centrum Analiz Spo eczno-ekonomicznych www.case.com.pl Publikacja jest kontynuacją serii wydawniczej Zeszyty PBR-CASE CASE-Centrum Analiz

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY oferty Praca

OGÓLNE ZASADY oferty Praca I. DEKLARACJA WYDAWCY Ago ra SA, wy daw ca Ga ze ty Wy bor czej świad czy kom plek so wą usłu gę Ofer ta Pra ca, po le ga ją cą na za miesz cza - niu ogło szeń re kru ta cyj nych w Ga ze cie Wy bor czej

Bardziej szczegółowo

pojedynek z zimową nudą

pojedynek z zimową nudą MAGAZYN PRACOWNIKÓW NETII 3/2011 połączenie w dobrym stylu kawa z Randi Zuckerberg nasze akcje przewodnik giełdowy pracownik w procesie zmian firmowe podróże intercity pojedynek z zimową nudą TO JEST TEMAT

Bardziej szczegółowo

Prakseologia Nr 148/2008

Prakseologia Nr 148/2008 Prakseologia Nr 148/2008 TREŚĆ NUMERU OD REDAKCJI 5 PUBLIC RELATIONS: PERSPEKTYWA TEORETYCZNA Ryszard Banajski PUBLIC RELATIONS, MARKETING, REKLAMA, LOBBING, SPONSORING, PROPAGANDA I AGITACJA PODOBIEŃSTWA

Bardziej szczegółowo

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji WOD.-KAN.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji WOD.-KAN. Zespó³ autorów pod redakcj¹ dr. hab. in. Zygmunta Suligowskiego Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji WOD.-KAN. Poradnik kierownika budowy i inspektora nadzoru Zespół autorów pod redakcją

Bardziej szczegółowo

ISSN 1899-6558 GAZETA BEZPŁATNA Nr 19 (242) Poniedziałek 8 października 2012. Warszawa i okolice

ISSN 1899-6558 GAZETA BEZPŁATNA Nr 19 (242) Poniedziałek 8 października 2012. Warszawa i okolice ISSN 899-6558 GAZETA BEZPŁATNA Nr 9 (242) Poniedziałek 8 października 202 Warszawa i okolice 0225032 2 Rynek nieruchomości Warszawa 8 października 202 Wiel ka pły ta kon tra ka mie ni ca Dodaj ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji

Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji Zajęcia zgodne z niniejszym konspektem przeprowadzono z uczniami klasy I gimnazjum podczas Klubu Młodego Odkrywcy DawBas, działającego przy Zespole Szkół w Górsku.

Bardziej szczegółowo

Stacja Warszawa Nigdzie

Stacja Warszawa Nigdzie Nr 1 (137) 30 stycznia 2015 DWUTYGODNIK na Woli NAKŁAD 15 000 EGZ. www.gazetaecho.pl Dyżury redakcyjne: poniedziałek piątek 11 00 18 00 tel. 519-610-434 redakcja@gazetaecho.pl Stacja Warszawa Nigdzie PKP

Bardziej szczegółowo

Tiefbau galabau aquabau sportbau CENNIK 2012

Tiefbau galabau aquabau sportbau CENNIK 2012 Tiefbau gaabau aquabau sportbau CENNIK 2012 Separatory I REULATORY obowiązuje od 01.04.2012 Tiefbau gaabau aquabau sportbau AQUAbau AQUAFIX Separatory betonowe 8 Separatory staowe duża przepustowość 20

Bardziej szczegółowo

oferta portalu nf.pl: marketplace b2b

oferta portalu nf.pl: marketplace b2b oferta portalu nf.pl: marketplace b2b nowoczesna firma jako marketplace miejsce promocji i sprzedaży usług b2b / miejsce aktywnej promocji i sprzedaży usług związanych z zarządzaniem i prowadzeniem biznesu.

Bardziej szczegółowo

Ewo lu cja Do li ny Azau w Wiel kim Kau ka zie

Ewo lu cja Do li ny Azau w Wiel kim Kau ka zie Mi chał Misz czyk 1 Ewo lu cja Do li ny Azau w Wiel kim Kau ka zie Abstrakt Na prze ło mie sierp nia i wrze śnia 2006 ro ku pod da no szcze gó ło - wym ba da niom for my i pro ce sy geo mor fo lo gicz

Bardziej szczegółowo