KONCEPCJA MODERNIZACJI LĄDOWISKA CZĘSTOCHOWA-RUDNIKI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KONCEPCJA MODERNIZACJI LĄDOWISKA CZĘSTOCHOWA-RUDNIKI"

Transkrypt

1 KONCEPCJA MODERNIZACJI LĄDOWISKA CZĘSTOCHOWA-RUDNIKI W RAMACH ZMIANY CHARAKTERU UśYTKOWANIA BYŁEGO LOTNISKA WOJSKOWEGO CZĘSTOCHOWA RUDNIKI INWESTOR: Górnośląska Agencja Przekształceń Przedsiębiorstw S.A., Katowice, ul. Astrów 10 INWESTYCJA: Modernizacja Lądowiska Częstochowa-Rudniki Aeroklubu Częstochowskiego, Kościelec, ul Jana Pawła II 101, Rudniki LOKALIZACJA: Województwo Śląskie, Powiat częstochowski, Gmina Rędziny. AUTORZY: mgr inŝ. Tomasz Culak mgr Piotr Czuban mgr inŝ. Artur Frączek Projekt realizowany jest w ramach Programu dla Europy Środkowej finansowanego przez europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 1/40

2 PLAN OPRACOWANIA: A. CZĘŚĆ OPISOWA WSTĘP CEL KONCEPCJI ROZWOJU LĄDOWISKO CZĘSTOCHOWA RUDNIKI PODSTAWA OPRACOWANIA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO LĄDOWISKA RUDNIKI POŁOśENIE LĄDOWISKA SYTUACJA WŁASNOŚCIOWA TERENU LOTNISKA PARAMETRY LĄDOWISKA KONCEPCJA ROZWOJU LĄDOWISKA OPIS PROPONOWANYCH ROZWIĄZAŃ CZĘŚĆ LOTNICZA Droga startowa o nawierzchni sztucznej Pasy startowe o nawierzchni trawiastej Drogi kołowania Płyty postoju samolotów Lądowisko dla śmigłowców Wzrokowe pomoce nawigacyjne Wskaźniki kierunku wiatru Oznakowanie poziome Światła Znaki pionowe Oznaczniki Zasilanie energetyczne Niewzrokowe pomoce nawigacyjne Radiowe pomoce nawigacyjne - VOR GNSS OPIS PROPONOWANYCH ROZWIĄZAŃ W OTOCZENIU LOTNISKA Tor modelarski Infrastruktura szkoleniowa Ogrodzenie lotniska Analiza SWOT Plan marketingowy Plan techniczny Plan organizacyjny Wnioski POTENCJALNE MOśLIWOŚCI ROZWOJU LOTNISKA PODSUMOWANIE I WNIOSKI HARMONOGRAM DZIAŁAŃ B. CZĘŚĆ GRAFICZNA Rysunek nr 1 Orientacyjny plan Lądowiska Częstochowa Rudniki Stan istniejący (1:10 000) 2. Rysunek nr 2 Plan sytuacyjny zabudowy Lądowiska Częstochowa Rudniki Stan istniejący (1:2 000) 3. Rysunek nr 3 Sytuacja własnościowa terenów lotniska (1:10 000) 4. Rysunek nr 4 Orientacyjny plan Lotniska Częstochowa Rudniki Stan projektowany (1:10 000) 5. Rysunek nr 5 Koncepcja rozbudowy PPS oraz budowy lądowiska dla śmigłowców (1:2 000) 6. Rysunek nr 6 Koncepcja remontu i rozbudowy PPS Etap I (1:1 000) 7. Rysunek nr 7 Koncepcja rozbudowy PPS Etap II (1:1 000) 8. Rysunek nr 8 Przekrój normalny nawierzchni PPS (1:200) 9. Rysunek nr 9 Koncepcja budowy lądowiska dla śmigłowców (1:1 000) 10. Rysunek nr 10 Plan powierzchni ograniczających zabudowę w rejonie lotniska wraz z przeszkodami lotniczymi oraz obiektami charakterystycznymi zlokalizowanymi w zasięgu powierzchni ograniczających oraz poza nimi (1:25 000) 11. Rysunek nr 11 Profil podłuŝny po osi drogi startowej oraz strefy podejść (1:1 000/25 000) 12. Rysunek nr 12 Potencjalne moŝliwości rozwoju lotniska (1:10 000) Powierzchnie ograniczające (OLS) Zabezpieczenie ratowniczo-gaśnicze /40

3 A. CZĘŚĆ OPISOWA 3/40

4 1. WSTĘP PoniŜsza koncepcja została opracowana dla Aeroklubu Częstochowskiego, który prowadzi działalność jako stowarzyszenie lotnicze, a miejscem prowadzonej działalności jest przedmiotowe lądowisko Częstochowa Rudniki. Profil działalności jest zbieŝny i związany z działalnością Aeroklubu Polskiego. Aeroklub Częstochowski, jako organizacja lotnicza, obchodził będzie jesienią 2010 r. 65-cio lecie powstania. Swoją wysoką lokatę w rankingu aeroklubów zrzeszonych pod szyldem Aeroklubu Polskiego, zawdzięcza ofiarnej, społecznej pracy wszystkich jego członków i sympatyków. To dzięki ich zaangaŝowaniu wyrosły pod Jasną Górą TALENTY lotnicze, sławiące Polskę na całym świecie, takie jak choćby Włodzimierz Skalik, Janusz Darocha, czy Andrzej Osowski. Na ową chlubną kartę historii naleŝy wpisać łączną ilość 264 medali indywidualnych, zdobytych na mistrzostwach Polski, Europy i Świata w sportach lotniczych, liczne informacje w środkach komunikacji masowej i dokumenty pieczołowicie przechowywane od dnia narodzin Aeroklubu Częstochowskiego do dziś. Przez lata Aeroklub Częstochowski zmieniał lokalizację swojego lotniska. Od Kucelina (okres przedwojenny), przez szybowisko Osona k/częstochowy, do lotniska współuŝytkowanego z Wojskami Lotniczymi w Rudnikach. Dnia r., na podstawie decyzji Dowódcy Wojsk Lotniczych, przekazano Aeroklubowi Częstochowskiemu grunt i zdewastowane budynki i hangary w uŝytkowanie. Po zmianie systemu ustrojowego w Polsce i likwidacji Pułku Wojsk Lotniczych w Rudnikach, właścicielem lotniska i infrastruktury została Agencja Mienia Wojskowego. Po skomplikowanych i niezwykle trudnych negocjacjach z AMW, dzięki ofiarnej pracy i uczestnictwu w tych negocjacjach działaczy Aeroklubu, dn r., budynki, infrastruktura, staje się prawną własnością Aeroklubu Częstochowskiego, zaś pole wzlotów o powierzchni 17 ha, zostało przekazane w wieczyste uŝytkowanie od nowego właściciela większości gruntów terenu lotniska firmy Bosacka Development Partners. Kolejnym sukcesem A.Cz. jest uzyskanie jako pierwszego w Polsce, certyfikatu Urzędu Lotnictwa Cywilnego ATO-1/2004 w zakresie szkolenia lotniczego (Aeronautical Training Organisation). Lotnisko Częstochowa-Rudniki (kod IATA: CZW, kod ICAO: EPRU), to powojskowe lotnisko w Rudnikach (dokładniej, w Kościelcu), leŝące w odległości 16 km od centrum Częstochowy w kierunku północno-wschodnim przy drodze krajowej nr 1 (E 75) Gdańsk Cieszyn, obecnie mienie prywatne. Lotnisko jest w części uŝywane przez Aeroklub Częstochowski. Posiada betonową drogę startową o kierunkach 08/26 o długości 2000 m i szerokości 60 m, drogi kołowania, hangary, magazyny, bazę paliwową, wieŝę kierowania lotami, budynek aeroklubu z kawiarenką i duŝy teren trawiasty z polem namiotowym. W pobliŝu znajduje się bocznica kolejowa i stacja trafo. Za czasów PRL-u lotnisko obsługiwało ruch pasaŝerski do kilku polskich miast. Od lutego 2007 lotnisko ma prawny status lądowiska. Podstawowym zadaniem Aeroklubu, w rozumieniu statutu, jest szerzenie powszechnego dostępu do sportów lotniczych, Aeroklub reprezentuje sporty lotnicze w kraju i za granicą, w organizacjach międzynarodowych, w szczególności w Międzynarodowej Federacji Lotniczej /FAI/. Celem Aeroklubu jest prowadzenie działalności w poszczególnych dyscyplinach sportu lotniczego oraz organizowanie rekreacji związanej z lotnictwem i turystyką lotniczą, propagowanie i rozwijanie lotnictwa polskiego, a zwłaszcza szkolenia i sportów lotniczych, koordynacja i wspieranie działalności statutowej aeroklubów regionalnych oraz poszczególnych członków, reprezentowanie interesów poszczególnych członków wobec władz instytucji krajowych i międzynarodowych. Stowarzyszenie o nazwie Aeroklub Częstochowski, jako aeroklub regionalny jest podstawową jednostką organizacyjną Aeroklubu Polskiego, jest stowarzyszeniem realizującym cele statutowe Aeroklubu Polskiego na terenie całego kraju jak i za granicą. Aeroklub Częstochowski posiada osobowość prawną i moŝe prowadzić działalność gospodarczą w celu pozyskiwania środków na działalność statutową. Do podstawowych celów Aeroklubu zalicza się: a. prowadzenie działalności w poszczególnych dyscyplinach sportu lotniczego oraz organizowanie rekreacji związanej z lotnictwem i turystyką lotniczą, b. propagowanie i rozwijanie lotnictwa polskiego, a zwłaszcza szkolenia i sportów lotniczych, c. reprezentowanie sportów lotniczych na terenie kraju oraz organizowanie udziału w współzawodnictwie w sportach lotniczych, d. wspieranie inicjatyw, szkolenia i działalności lotniczej dzieci i młodzieŝy, e. szkolenie i doskonalenie kadr lotniczych, w tym trenerskich i instruktorskich, 4/40

5 f. rozpowszechnianie wiedzy i umiejętności lotniczych w społeczeństwie, jako elementu edukacji narodowej, g. działanie na rzecz gospodarki i kultury narodowej, bezpieczeństwa i obronności kraju, zapobieganie klęskom Ŝywiołowym i ekologicznym oraz zagroŝeniom cywilizacyjnym, h. integracja środowiska lotniczego i sympatyków lotnictwa, i. pielęgnowanie tradycji lotniczych, j. integracja osób niepełnosprawnych poprzez lotnictwo, k. organizowanie zawodów krajowych i międzynarodowych, imprez sportowych oraz rekreacyjnych związanych ze sportem lotniczym, l. prowadzenie działalności edukacyjno wychowawczej i popularno naukowej w dziedzinie lotnictwa, m. organizacja i realizacja współzawodnictwa w poszczególnych dziedzinach sportu lotniczego. Aeroklub Częstochowski realizuje powyŝsze cele poprzez: organizowanie kursów teoretycznych i praktycznych w zakresie wszystkich specjalności lotniczych, pilotaŝowych i technicznych uprawianych w Aeroklubie, organizowanie szkoleń lotniczych i nadzór nad działalnością lotniczą w zakresie sportów lotniczych i lotnictwa amatorskiego; wydawanie i cofanie uprawnień, rejestracja i dopuszczanie do eksploatacji sprzętu lotniczego, latającego i naziemnego, wydawanie instrukcji operacyjnych, szkolenia lotniczego i technicznego, organizowanie lotniczych imprez sportowych, zawodów oraz turystyki i rekreacji lotniczej, ewidencjonowanie lotniczych wyczynów sportowych w tym rekordów, powoływanie reprezentantów Aeroklubu Częstochowskiego na imprezy sportów lotniczych oraz wszechstronne ich przygotowania do udziału w tych imprezach, inspirowanie i popieranie postępu i twórczości technicznej, artystycznej naukowej w dziedzinie lotnictwa, organizowanie imprez oraz prowadzenie działalności wydawniczej i popularyzatorskiej, Prowadzenie działalności gospodarczej słuŝącej pozyskiwaniu środków na realizację statutowych zadań, w szczególności świadczenie usług lotniczych, współdziałanie z innymi stowarzyszeniami, organizacjami i instytucjami w kraju i za granicą, organizowanie i udział członków w naradach, zjazdach i konferencjach związanych z lotnictwem, współpracę z organami administracji cywilnej oraz jednostkami wojskowymi w sprawach będących przedmiotem działalności statutowej, wystąpienia do władz i instytucji popierające inicjatywy i wnioski Aeroklubu Częstochowskiego, związane z działalnością statutową, inicjowanie oraz opiniowanie aktów prawnych mających wpływ na działalność statutową Aeroklubu Częstochowskiego, w szczególności w zakresie sportów lotniczych i lotnictwa amatorskiego, upowszechnianie wiedzy o lotnictwie, kultywowanie tradycji lotniczych, kształtowanie zasad etycznych wśród członków Aeroklubu Dotychczasową działalność gospodarczą aeroklubu stanowią specjalistyczne usługi lotnicze, które stowarzyszenie świadczy na rzecz innych jednostek gospodarczych oraz osób fizycznych. Są to m.in.: - Loty patrolowo gaśnicze na rzecz P.P. Lasy Państwowe - Szkolenie lotnicze - Loty zlecone (widokowe, turystyczne) - Organizacja imprez i zawodów lotniczych 5/40

6 2. CEL KONCEPCJI ROZWOJU LĄDOWISKO CZĘSTOCHOWA RUDNIKI Celem niniejszego materiału, jest opracowanie koncepcji technicznej (przy uwzględnieniu stosownych aktów prawnych), dotyczącej modernizacji drogi startowej z nawierzchnią sztuczną, pasów trawiastych, dróg kołowania, doposaŝenie lotniska w części lotniczej (airside) w nowoczesne pomoce i urządzenia nawigacyjne, tak, by przy jednoczesnym podniesieniu standardów międzynarodowych, zachęcić i stymulować rozwój lotnictwa ogólnego (general aviation - GA). WdroŜenie załoŝonych koncepcji technicznych i marketingowych ma w załoŝeniu zainicjować na lotnisku Częstochowa Rudniki centrum szkolenia lotniczego, obsługi ruchu GA, turystyki i rekreacji lotniczej. Wykorzystując atuty (Mistrzowie sportów lotniczych instruktorami, połoŝenie geograficzne niemal środek kraju, Jura Krakowsko Częstochowska, węzeł komunikacyjny, miejsce kultu religijnego w niewielkiej odległości), lotnisko to ma wszelkie podstawy, by stać się takim właśnie centrum. Poza tym, aeroklub jako dobrze zorganizowana firma, powinien, wykorzystując poniŝszą koncepcję, dać miejsca pracy, stać się regionalnym ośrodkiem sportowowypoczynkowym, nie tylko w wymiarze działalności lotniczej. Zasadniczym problemem jest swoista rozbieŝność pomiędzy zakładaną formą istnienia aeroklubu a moŝliwością jego istnienia uwarunkowaną czynnikiem finansowym. Rozwój sfery lotniczej z działalności Aeroklubu Częstochowskiego poprzez modernizację wspomnianych wyŝej elementów infrastruktury lotniskowej jest jednym z elementów jego rozwoju. Innym jest dywersyfikacja działalności Aeroklubu, jako odrębnego źródła dochodu. Jej opis stanowi punkt xx. 6/40

7 3. PODSTAWA OPRACOWANIA l. Mapy topograficzne w skali 1:25000 m. Ortofotomapy Stan prawny niniejszego opracowania jest zgodny z aktami prawnymi regulujących działalność lotnisk i lądowisk w Polsce. W tym samym opracowanie jest zgodne z następującymi przepisami: a. Ustawa Prawo Lotnicze z dn. 03 lipca 2002 r. (t.j. Dz. U. nr 130 poz. 696, z 2006 r. z późn. zm.). b. Załącznik nr 14 do Konwencji o Międzynarodowym Lotnictwie Cywilnym sporządzonym w Chicago dn. 07.grudnia 1944 r. (Dz. U. nr 2 Obw. Nr 4 poz. 32 z 2008 r.) c. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 20 lipca 2004 r. w sprawie wymagań dla lądowisk (Dz. U. nr 170 poz. 1791). d. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 30 kwietnia 2004 r. w sprawie klasyfikacji lotnisk i rejestru lotnisk cywilnych (Dz. U. nr 122 poz z późn. zm.). e. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 30 kwietnia 2004 w sprawie ewidencji lądowisk (Dz. U. nr 118 poz. 1238). f. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 31 sierpnia 1998 w sprawie przepisów techniczno budowlanych dla lotnisk cywilnych (Dz. U. nr 130 poz. 859 z późn. zm.). g. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 września 2005 r. w sprawie przygotowania lotnisk do sytuacji zagroŝenia oraz lotniskowych słuŝb ratowniczo-gaśniczych (Dz. U. Nr 197, poz z późn. zm.). h. Program Rozwoju Sieci Lotnisk i Lotniczych Urządzeń Naziemnych Przyjęty Uchwała Nr 86/2007 Rady Ministrów w dniu 8 maja 2007 r. i. Koncepcja Samorządu Województwa Śląskiego W Zakresie Wspierania Rozwoju Sieci Lotnisk Lokalnych, Katowice maj 2010 j. Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 marca 2000 r. w sprawie utworzenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej "Lotnicze Pogotowie Ratunkowe" (Dz. Urz. MZ z dnia 16 października 2000 r.). k. Statut Aeroklubu Polskiego przyjęty na XXII Nadzwyczajnym Krajowym Zjeździe Aeroklubu Polskiego w dn. 2-3 kwietnia 2005 r. 7/40

8 4. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO LĄDOWISKA RUDNIKI 4.1. POŁOśENIE LĄDOWISKA Lądowisko Częstochowa Rudniki jest połoŝone jest w województwie śląskim, w powiecie częstochowskim, w gminie Rędziny. Lądowisko zlokalizowane jest w następujących odległościach, mierzonych w linii prostej, od: Miejscowości gminnej - Rędziny 2,9 km Powiatu częstochowskiego 9,6 km Stolicy województwa śląskiego Katowic 69,8 km Większych miast polskich z lotniskami uŝytku publicznego: Warszawa 196,8 km Kraków 104,7 km Wrocław 153,6 km Poznań 230,8 km Szczecin 424,1 km Gdańsk 387,3km Rzeszów 219,2 km Bydgoszcz 261,5 km Stolic państw ościennych: Praga 348,1 Bratysława 337,9 Berlin 444,2 Kijów 798,5 Mińsk - 662,8 Wilno 586,4 Kaliningrad 434,5 (Obwód kaliningradzki Federacji Rosji). 8/40

9 4.2. SYTUACJA WŁASNOŚCIOWA TERENU LOTNISKA Grunty lotniska Częstochowa Rudniki naleŝą do 3 właścicieli. 17 ha jest własnością Aeroklubu Częstochowskiego, natomiast (Agencja Mienia Wojskowego, Bosacka Development Partners). Podstawą wdroŝenia niniejszych idei zawartych w koncepcji jest prawne uregulowanie dzierŝaw lub przekazania gruntów od pozostałych współwłaścicieli terenu, na rzecz Aeroklubu Częstochowskiego. Na chwilę obecną tereny byłego lotniska wojskowego Rudniki dzielą się w następujących proporcjach: Były teren lotniska ok 430 ha Teren ACz 7 ha Teren dzierŝawiony 17 ha Rys. 1. Szkic obrazujący sytuację własnościową terenów lotniska. Pozostałe tereny AMW, Bosacka Development Partners. Rys. 2. Szkic obrazujący terenu w zarządzie ACz. 9/40

10 4.3. PARAMETRY LĄDOWISKA W chwili obecnej, na obszarze byłego lotniska wojskowego Częstochowa Rudniki, działa lądowisko wielofunkcyjne wpisane do Ewidencji Lądowisk prowadzonej przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego (karta ewidencji nr 34). Lądowisko posiada pole wzlotów o nawierzchni darniowej oraz w części południowej nawierzchni z betonu cementowego dawnej drogi startowej, o całkowitych wymiarach 810 x 345 m. Pole wzlotów usytuowane jest w centralnej części lotniska, pomiędzy drogami kołowania o nawierzchni z betonu cementowego, prowadzących od płyty postoju samolotów do drogi startowej. Płyta postoju samolotów [PPS] o nawierzchni z betonu cementowego zlokalizowana jest w centralnej części lotniska na północ od drogi startowej. W rejonie PPS znajdują się 2 hangary. Na lądowisku istnieje moŝliwość zaopatrywania statków powietrznych w paliwo lotnicze AVGAS ze stacji paliw zlokalizowanej pomiędzy hangarami. W północno-wschodniej części lądowiska znajduje się budynek administracyjno-biurowy wraz z wieŝą kontroli lotów oraz salami wykładowymi oraz pomieszczeniem przygotowania do lotu. Obok jest niewielki obiekt hotelowy umoŝliwiający nocleg osobom szkolącym się w Aeroklubie Częstochowskim. Rys. 4. Lądowisko Częstochowa Rudniki. Rys. 3. RóŜa wiatrów. Rys. 5. Plan obiektów kubaturowych na lądowisku. 10/40

11 5. KONCEPCJA ROZWOJU LĄDOWISKA Zakładane inwestycje i rozwiązania mają przyczynić się do podstawowego załoŝenia: Aeroklub Częstochowski i lotnisko Częstochowa Rudnki stając się znaczącym ośrodkiem lotniczym w skali Polski, ma funkcjonować jako dochodowe przedsiębiorstwo, tak, by działalność statutowa (powszechny dostęp do sportów lotniczych, krzewienie lotnictwa, podtrzymywanie wysokich kwalifikacji sportowych polskich pilotów), mogła być realizowana bez obaw o istnienie aeroklubu i aby dawać moŝliwości zdolnym sportowcom. Modernizacja drogi startowej, dróg kołowania i płyt postojowych, budowa lądowiska śmigłowcowego, ma przede wszystkim pozwolić na operowanie statkom powietrznym ujętym w pięciu segmentach: lotnictwo sportowe i szkolenie lotnicze, lotnictwo ogólne (general aviation), lotnictwo biznesowe samolotami z silnikami tłokowymi, lotnictwo rekreacyjne operowanie śmigłowców general aviation i śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, lotnictwo biznesowe dla samolotów z napędem turbinowym (business-jet), przy zakładanym rozwoju infrastruktury w części lotniczej lotniska (airside), moŝliwość wykonywania operacji cargo dla samolotów z napędem turbinowym o maksymalnej masie startowej (MTOW) pow kg (kategoria Normalny ), jak i samolotów w kategorii Transportowy (MTOW < 8618 kg). osiągi startowe (rozbieg, długość rozbiegu na przeszkodę 15m.- tylko dla samolotów GA) osiągi lądowania (dobieg, długość lądowania znad przeszkody 15m. tylko dla samolotów GA) fotografia danego typu statku powietrznego. Jednocześnie mając na uwadze powyŝsze, do priorytetowych działań warunkujących spełnienie w/w załoŝeń jest przekształcenie lądowiska Rudniki w lotnisko uŝytku niepublicznego. Do powyŝszych załoŝeń dopasowano typy statków powietrznych stanowiące najpopularniejsze marki w tychŝe segmentach. Wymogi techniczne związane zarówno z deklarowanymi długościami dróg startowych, ich szerokością, drogami kołowania i infrastrukturą na lotnisku w Częstochowie Rudnikach, są kompatybilne z wymogami wymienionych statków powietrznych. Charakterystyki pogrupowano w zakresie: gabarytów statku powietrznego kodu referencyjnego (zgodnie z Aneksem XIV ICAO) rodzaju napędu maksymalnej masy startowej (MTOW) 11/40

12 a. Cessna 152 b. Cirrus SR 22 3G - Rozpiętość skrzydeł: 10,11 m - Długość kadłuba: 7,34 - Wysokość: 2,59 - Kod referencyjny A - Silnik tłokowy (Textron Lycoming O-235) - MTOW 758 kg - Rozbieg 221 m - Długość startu na przeszkodę 15 m ,5 m. - Dobieg 145 m. - Długość lądowania znad przeszkody 15m. 366 m. - Rozpiętość skrzydeł: 11,68 m. - Długość kadłuba: 7,92 m. - Wysokość: 2,72 m. - Kod referencyjny A - Silnik tłokowy (Continental IO-550 N) - MTOW 1487 kg - Rozbieg 313 m - Długość startu na przeszkodę 15 m m. - Dobieg 348 m. - Długość lądowania znad przeszkody 15m. 714 m. Cessna 152. Fot via silver star aviation ltd. SR 22 3G. Fot. via skyshare.pl Cirrus 12/40

13 c. Eurocopter EC 135 d. Cessna 525 Citation Jet - średnica obrotu rotora (wirnika) 12,6 m. - długość kadłuba 10,23 m. - Wysokość średnica wirnika ogonowego 1m. - kod referencyjny A - MTOW 2910 kg. - Rozpiętość skrzydeł: 14,30 m. - Długość kadłuba: 12,98 m. - Wysokość: 4,19 m. - Kod referencyjny A - Silnik turbinowy (2 Williams FJ44-1AP turbofan) - MTOW 4853 kg - Rozbieg 991 m - Dobieg 789 m. Eurocopter EC 135. Fot via epkkspotters.com Cessna CJ 1+. Fot. Via aviationbussines.com 13/40

14 e. Saab Rozpiętość skrzydeł: 21,44 m. - Długość kadłuba: 19,73 m. - Wysokość: 6,97 m. - Kod referencyjny C - Silnik turbośmigłowy (2 x General Electric CT75A2) - MTOW kg - Rozbieg 1290 m - Dobieg 1035 m. f. ATR 72 - Rozpiętość skrzydeł: 27,05 m. - Długość kadłuba: 27,17 m. - Wysokość: 7,6 m. - Kod referencyjny C - Silnik turbośmigłowy (2 x Pratt&Whitney Canada PW124/2) - MTOW kg - Rozbieg 1300 m - Dobieg 1067 m. Saab 340. Fot. Via imageshack.us ATR 72 w wersji Cargo. Fot via flickr.com 14/40

15 5.1. OPIS PROPONOWANYCH ROZWIĄZAŃ CZĘŚĆ LOTNICZA Droga startowa o nawierzchni sztucznej poza koniec drogi startowej. Proponowana długość RESA jest zgodna z zaleceniami międzynarodowymi, w szczególności ICAO. Istniejąca droga startowa z betonu cementowego posiada wymiary 2000 x 60 m. Wielkości te umoŝliwiają ustalenie kodu referencyjnego lotniska na 3C, który umoŝliwia wykonywanie operacji lotniczych przez statki powietrzne o wymaganej referencyjnej długości drogi startowej do 1800 m oraz rozpiętości skrzydeł nie większej niŝ 36 m. Jednocześnie naleŝy załoŝyć, Ŝe operacje lotnicze krytycznych statków powietrznych będą miały miejsce niezwykle rzadko a znaczną część ruchu będą stanowiły statki powietrzne o kodzie referencyjnym od 1A do 3B. Z uwagi na brak działań modernizujących konstrukcję, nawierzchnia posiada liczne spękania i ubytki masy zalewowej w szczelinach dylatacyjnych, co powoduje lokalne nierówności mogące mieć negatywny wpływ na bezpieczeństwo wykonywania operacji lotniczych przez większe statki powietrzne. Z uwagi na fakt, Ŝe droga startowa była projektowana do obsługi wojskowych statków powietrznych, konieczne jest przeprowadzenie analizy profilu podłuŝnego drogi startowej w aspekcie spełnienia wymagań w tym zakresie. W związku z powyŝszym konieczne jest zlecenie opracowania technologii remontu nawierzchni wraz z ewentualną korektą niwelety drogi startowej. Proponuje się ograniczenie szerokości drogi startowej do 45 m, zaś pozostałą część nawierzchni zadeklarować jako pobocza drogi startowej, na których moŝliwe będzie zainstalowanie oświetlenia nawigacyjnego drogi startowej bez konieczności wykonywania fundamentów pod poszczególne lampy w nawierzchni darniowej. Pas drogi startowej zabezpieczający przed uszkodzeniem samolotu, który wyjechałby poza drogę startową lub przelatywałby nad drogą startową, będzie miał wymiary 2120 x 360 m. Zwiększona szerokość pasa drogi startowej (przepisy wymagają 300 m) spowodowana jest obecnością darniowego pasa startowego po południowej stronie drogi startowej, który będzie się zawierał w pasie drogi startowej. Zabezpieczenia końców drogi startowej (RESA) będą miały wymiary 240 x 90 m, co ma na celu uniemoŝliwienie uszkodzenie samolotu, który przyziemił zbyt krótko lub wyjechałby 15/40

16 Pasy startowe o nawierzchni trawiastej W celu umoŝliwienia wykonywania operacji lotniczych przez lekkie statki powietrzne o napędzie tłokowym lub turbinowym oraz szybowce, na lotnisku przewidziano dwa pasy startowe o nawierzchni trawiastej. Pierwszy z nich o wymiarach 680 x 240 m usytuowany równolegle do betonowej drogi startowej, po jej północnej stronie, w centralnej części lotniska pomiędzy drogami kołowania przeznaczony jest głównie do wykonywania operacji lotniczych przez szybowce. Drugi pas startowy o wymiarach 2000 x 120 m usytuowany po południowej stronie drogi startowej (w miejscu dzisiejszego innego miejsca przystosowanego do startów i lądowań ) moŝe być wykorzystywany przez lekkie statki powietrzne oraz szybowce. Ponadto moŝe słuŝyć równieŝ jako awaryjny pas startowy dla statków powietrznych, które z róŝnych przyczyn (np. awaria podwozia) nie powinny lądować na sztucznej drodze startowej. Zabezpieczenia w/w pasów startowych rozciągają się na odległość 15 m licząc od dłuŝszej krawędzi pasa startowego, 30 m od końców pasa startowego o wymiarach 680 x 240 m oraz 60 m od końców pasa startowego o wymiarach 2000 x 120 m. Rys. 6. Lokalizacja trawiastych pasów startowych. 16/40

17 Drogi kołowania Istniejące drogi kołowania zbudowane są z betonu cementowego. Ich szerokość wynosi 12 m w przypadku dróg kołowania łączących się bezpośrednio z drogą startową oraz 14 m w przypadku prawie równoległej do DS drogi kołowania. W rejonie progów występują płaszczyzny postojowe słuŝące kiedyś do postoju woskowych statków powietrznych. Z uwagi na przyjęte załoŝenie, Ŝe lotnisko wykorzystywane będzie głównie przez samoloty GA, stwierdzono, Ŝe wystarczającą sieć dróg kołowania zapewnią DK zlokalizowane w środkowej części pola wzlotów (2 drogi krzyŝujące się z DS oraz jedna równoległa ). UmoŜliwi to racjonalizację kosztów utrzymania sprawności eksploatacyjnej nawierzchni a równocześnie zapewni odpowiednią przepustowość lotniska. Pomimo faktu, Ŝe Załącznik 14 ICAO zaleca, aby szerokość dróg kołowania na lotnisku o literze kodu referencyjnego nie była mniejsza niŝ 15 m, istniejące drogi kołowania umoŝliwiają bezpieczny ruch samolotów typu ATR-72 (których odległość pomiędzy skrajnymi kołami podwozia głównego wynosi 4,66 m). Zgodnie z powyŝszymi wymaganiami, odległość koła podwozia głównego od krawędzi drogi kołowania nie moŝe być mniejsza niŝ 3 m. W związku z tym, minimalna szerokość drogi kołowania wynosi 11 m. W przypadku samolotu typu Saab 340, powyŝszy warunek nie będzie spełniony na DK o szerokości 12 m (odległość pomiędzy skrajnymi kołami podwozia głównego wynosi 7,37 m a minimalna szerokość DK 14 m). JeŜeli zatem okaŝe się, Ŝe planowane są częste operacje tego typu statku powietrznego, konieczne będzie poszerzenie co najmniej jednej drogi kołowania prowadzącej do drogi startowej do szerokości 15 m. Rys. 7. Sieć dróg kołowania Z uwagi na brak działań modernizujących konstrukcję, nawierzchnia posiada liczne spękania i ubytki masy zalewowej w szczelinach dylatacyjnych, co powoduje lokalne nierówności mogące mieć negatywny wpływ na bezpieczeństwo wykonywania operacji lotniczych przez większe statki powietrzne. Z tego powodu konieczne jest zlecenie opracowania technologii remontu nawierzchni (najlepiej łącznie z opracowaniem dla drogi startowej). Ponadto naleŝy przeprowadzić analizę nośności oraz równości nawierzchni darniowej połoŝonej przy drogach kołowania (w pasie o szerokości 5 m licząc od krawędzi DK), która będzie pełnić funkcję pobocza drogi kołowania. W przypadku niezadowalających wyników naleŝy rozwaŝyć zastosowanie opasek z gruntu stabilizowanego przykrytego warstwą bitumiczną. 17/40

18 Płyty postoju samolotów W chwili obecnej na lądowisku istnieje płyta postojowa zlokalizowana przed głównymi hangarami oraz w rejonie stacji paliw. Jej wielkość jest na tyle ograniczona, Ŝe często zachodzi konieczność ustawiania niektórych samolotów na przyległej nawierzchni darniowej. Ponadto kołowanie samolotów do stacji paliw odbywa się bez zachowania wymaganych odległości bezpiecznych od innych statków powietrznych oraz innych obiektów. Z uwagi na powyŝsze zaproponowano wykonanie remontu istniejącej nawierzchni płyty postojowej wraz z powiększeniem jej powierzchni. W I etapie załoŝono, Ŝe wielkość płyty postojowej powinna kształtować się na poziome ok m 2, co umoŝliwi bezpieczny postój statków powietrznych w odległości bezpiecznej od płytowej drogi kołowania. W drugim etapie przewidziano dalsze zwiększenie powierzchni płyty postojowej do łącznej powierzchni m 2. Rozbudowa PPS uzaleŝniona jest od natęŝenia ruchu lotniczego w szczególności samolotów z grupy VIP oraz ewentualnych CARGO. Wielkość PPS umoŝliwi kołowanie i postój samolotów o wielkości ATR-72. Trójkątny obszar usytuowany pomiędzy drogami kołowania moŝe być wykorzystywany np. do postoju szybowców. Rys. 8. Płyta postoju samolotów. Zaproponowano nawierzchnię wykonaną z betonu cementowego na podbudowie z gruntu stabilizowanego cementem. Spadki nawierzchni nie powinny przekraczać nachylenia 1%, nie powinny być jednak mniejsze niŝ 0,5%. W rejonie PPS wykonanej w Etapie II przewidziano budowę hangarów o powierzchni ok m 2 oraz niewielki budynek dworca pasaŝerskiego obsługującego ruch General Aviation. Rys. 9. Konstrukcja nawierzchni. 18/40

19 Lądowisko dla śmigłowców W związku ze zwiększającą się liczbą śmigłowców w ruchu general aviation oraz celem umoŝliwienia bazowania śmigłowca ratowniczego Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, zaprojektowano lądowisko dla śmigłowców, któro składa się z dwóch płaszczyzn FATO (Final Approach and Take-off Area) oraz TLOF (Touchdown and Lift off Area) - pierwsza płaszczyzna, przeznaczona jest do wyłącznego wykorzystania przez śmigłowiec ratowniczy, druga zlokalizowana na południe od tej przeznaczonej dla LPR będzie wykorzystywana przez lotnictwo ogólne. Koncepcja budowy dwóch niezaleŝnych płaszczyzn FATO wynika z załoŝenia aby zminimalizować czas reakcji śmigłowca ratowniczego poprzez zapewnienie mu dedykowanego miejsca postoju, będącego równocześnie jest miejscem przeznaczonym do startu i lądowania (TLOF). Pomimo faktu, Ŝe w chwili obecnej Lotnicze Pogotowie Ratunkowe jest w trakcie pozyskiwania śmigłowców typu Eurocopter EC-135, wymiary lądowiska (oznaczonego cyfrą 1 na rys. 10) w tym FATO oraz TLOF zaprojektowano w taki sposób aby umoŝliwić wykonywanie operacji lotniczych przez śmigłowce typu W-3 Sokół/Anakonda będące na wyposaŝeniu np. Wojska Polskiego. W związku z tym płaszczyzna FATO (o nawierzchni darniowej) posiada wymiary 40 x 40 m, zaś TLOF o nawierzchni z betonu cementowego lub betonu asfaltowego 16 x 16 m. Celem zapewnienia moŝliwości wykonywania operacji lotniczych w trudnych warunkach atmosferycznych oraz w nocy, świetlne wyposaŝenie nawigacyjne dla głównego kierunku lądowań powinno składać się z świetlnego systemu podejścia, precyzyjnego wskaźnika ścieŝki schodzenia HAPI oraz świateł FATO oraz TLOF. Rys. 10. Proponowany układ lądowiska dla śmigłowców. Po północnej stronie lądowiska przewidziano budynek zaplecza administracyjno technicznego (oznaczony cyfrą 3 na rys. 10), wraz z hangarem umoŝliwiającym dokonywanie czynności eksploatacyjnych oraz przeglądów śmigłowca. W celu umoŝliwienia bezpośredniego podjazdu karetek pogotowia ratunkowego pod śmigłowiec, przewidziano drogę dojazdową do obszaru TLOF. Rys. 11. Lądowisko dla śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. 19/40

20 Część lądowiska przeznaczona do obsługi ruchu ogólnego (oznaczona cyfrą 2 na rys. 10) charakteryzuje się identycznymi wymiarami FATO oraz TLOF jak w przypadku lądowiska dla śmigłowców LPR, co umoŝliwia wykonywanie operacji lotniczych przez śmigłowce wielkości W-3 Sokół. Z uwagi na fakt, Ŝe praktycznie wszystkie operacje lotnicze cywilnych śmigłowców odbywają się w warunkach VMC (Visual Meteorological Conditions), nie przewiduje się wyposaŝenia lądowiska w świetlne pomoce nawigacyjne. Po południowej stronie lądowiska przewidziano płytę przedhangarową (oznaczoną cyfrą 4 na rys. 10) o nawierzchni z betonu cementowego o powierzchni ok m 2 na której moŝliwy jest postój 2 3 śmigłowców oraz hangar o powierzchni 1000 m 2, umoŝliwiający hangarowanie 5 6 śmigłowców. Obie części lądowiska (LPR i GA) połączone są drogą o nawierzchni sztucznej o szerokości 4 m, która umoŝliwia przetaczanie śmigłowców pomiędzy obszarami TLOF. Rys. 12. Lądowisko dla śmigłowców lotnictwa ogólnego. 20/40

WPŁYW PRECYZYJNEJ NAWIGACJI OBSZAROWEJ NA PRZEPUSTOWOŚĆ PORTU LOTNICZEGO

WPŁYW PRECYZYJNEJ NAWIGACJI OBSZAROWEJ NA PRZEPUSTOWOŚĆ PORTU LOTNICZEGO PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ z. 80 Transport 2011 Marek Malarski Politechnika Warszawska Wydział Transportu Krzysztof Banaszek Polska Agencja Żeglugi Powietrznej WPŁYW PRECYZYJNEJ NAWIGACJI

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ SŁOWNIK POJĘĆ. STRATEGII ROZWOJU TRANSPORTU DO 2020 ROKU (z perspektywą do 2030 roku)

MINISTERSTWO TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ SŁOWNIK POJĘĆ. STRATEGII ROZWOJU TRANSPORTU DO 2020 ROKU (z perspektywą do 2030 roku) MINISTERSTWO TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ SŁOWNIK POJĘĆ STRATEGII ROZWOJU TRANSPORTU DO 2020 ROKU (z perspektywą do 2030 roku) Acquis communautaire AGTC Alternatywne napędy pojazdów ATM

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 14.2.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 44/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 139/2014 z dnia 12 lutego 2014 r. ustanawiające wymagania oraz

Bardziej szczegółowo

PROJEKT 16 grudnia 2014 r. Program rozwoju infrastruktury lotnictwa cywilnego w województwie mazowieckim

PROJEKT 16 grudnia 2014 r. Program rozwoju infrastruktury lotnictwa cywilnego w województwie mazowieckim PROJEKT 16 grudnia 2014 r. Program rozwoju infrastruktury lotnictwa cywilnego w województwie mazowieckim Warszawa 2014 PROJEKT 16 grudnia 2014 r. Program rozwoju infrastruktury lotnictwa cywilnego w województwie

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘWZIĘCIA: ZAGOSPODAROWANIE REJONU NABRZEśA BUŁGARSKIEGO W PORCIE GDYNIA

PRZEDSIĘWZIĘCIA: ZAGOSPODAROWANIE REJONU NABRZEśA BUŁGARSKIEGO W PORCIE GDYNIA E C G O R B I T A L spółka z o.o., rok załoŝenia 1989 NIP: 584-025-39-12, Regon: 008304432; kapitał zakładowy 80 000 PLN Nr rejestru sądowego KRS 0000176245 Sąd rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział

Bardziej szczegółowo

SŁOWNIK POJĘĆ TRANSPORTOWYCH SRT

SŁOWNIK POJĘĆ TRANSPORTOWYCH SRT Załącznik 1 do Strategii Rozwoju Transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku) MINISTERSTWO TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ SŁOWNIK POJĘĆ TRANSPORTOWYCH SRT Acquis communautaire AGTC

Bardziej szczegółowo

Część III. Koncepcja budowy Sieci Szerokopasmowej dla miasta Bielsko-Biała zawierająca:

Część III. Koncepcja budowy Sieci Szerokopasmowej dla miasta Bielsko-Biała zawierająca: Część III Koncepcja budowy Sieci Szerokopasmowej dla miasta Bielsko-Biała zawierająca: 1. Część I Zarys ogólny koncepcji budowy Miejskiej Sieci Szerokopasmowej Bielsko-Biała 2. Część II ZałoŜenia techniczne

Bardziej szczegółowo

Studium Wykonalności projektu. e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego

Studium Wykonalności projektu. e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego Studium Wykonalności projektu e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego Wykonawca: SoftBlue Siedziba główna firmy: ul. Bolesława Chrobrego 24 lok nr 1 85-047

Bardziej szczegółowo

Standardy techniczne dla infrastruktury rowerowej miasta Lublina

Standardy techniczne dla infrastruktury rowerowej miasta Lublina Załącznik do Zarządzenia nr 415 / 2010 Prezydenta Miasta Lublin Z dnia 10 czerwca 2010 r. Standardy techniczne dla infrastruktury rowerowej miasta Lublina Opracowane na podstawie opracowania Marcina Hyły

Bardziej szczegółowo

LOKALNY PLAN OPERACYJNY ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO

LOKALNY PLAN OPERACYJNY ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO Załącznik do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Wołominie z dnia... 2007r. LOKALNY PLAN OPERACYJNY ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W GMINIE WOŁOMIN NA LATA 2007-2013 Kraków Tarnów - Wołomin, wrzesień

Bardziej szczegółowo

PROGRAM USUWANIA AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY MIASTA LIPNA NA LATA 2011-2032

PROGRAM USUWANIA AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY MIASTA LIPNA NA LATA 2011-2032 Zał. do uchwały Nr XVI/124/2012 42-693 Krupski Młyn, ul. Główna 5 tel. (032) 285-70-13, fax (032) 284-84-36, e-mail: atgroupsa@atgroupsa.pl www.atgroupsa.pl www.polskabezazbestu.pl NIP: 645-19-95-494 Inwestor:

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Zachodniopomorskiej Sieci Teleinformatycznej (ZST)

Koncepcja Zachodniopomorskiej Sieci Teleinformatycznej (ZST) Zachodniopomorska Rada Społeczeństwa Informacyjnego Koncepcja Zachodniopomorskiej Sieci Teleinformatycznej (ZST) Szczecin, kwiecień 2009. 1 Spis treści 1. Wstęp...3 1.1 Cel opracowania... 4 1.2 Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr...

Załącznik do Uchwały nr... Załącznik do Uchwały nr... Zielona Góra, marzec 2004 Strategia Rozwoju Transportu Województwa Lubuskiego do roku 2015 0 SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE... 2 ROZDZIAŁ 1. RYNEK USŁUG TRANSPORTOWYCH W GOSPODARCE

Bardziej szczegółowo

CDM Sp. z o.o. dawniej Proeko CDM Sp. z o.o. Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego Ekotechnika Sp. z o.o. Koordynator projektu: mgr Witold Domek

CDM Sp. z o.o. dawniej Proeko CDM Sp. z o.o. Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego Ekotechnika Sp. z o.o. Koordynator projektu: mgr Witold Domek CDM Sp. z o.o. dawniej Proeko CDM Sp. z o.o. Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego Ekotechnika Sp. z o.o. 01-040 Warszawa ul. Stawki 40 Tel: +48 22 5519300 Fax: +48 22 5519380 Wyjaśnienia do uwag zgłoszonych

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA EKOENERGETYCZNA

STRATEGIA EKOENERGETYCZNA Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków STRATEGIA EKOENERGETYCZNA GMINY BOGUCHWAŁA OPRACOWANIE INSTYTUT KARPACKI UL. SOBIESKIEGO 13 33 340 STARY SĄCZ

Bardziej szczegółowo

ZASADY DZIAŁANIA SŁUŻB RUCHU LOTNICZEGO (PL-11)

ZASADY DZIAŁANIA SŁUŻB RUCHU LOTNICZEGO (PL-11) ZASADY DZIAŁANIA SŁUŻB RUCHU LOTNICZEGO (PL-11) Załącznik do zarządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 lipca 1993 r. (poz. 415) Zarządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BUDOWY SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W STOJADŁACH gm.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BUDOWY SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W STOJADŁACH gm. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BUDOWY SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W STOJADŁACH gm. MIŃSK MAZOWIECKI Kod wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV : 45212222-8 - ROBOTY

Bardziej szczegółowo

W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM Strona : 1/61 W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM EGZEMPLARZ NR Stanowisko Imię i Nazwisko Data Podpis OPRACOWAŁ: ZATWIERDZIŁ: Pełnomocnik ds. SZJ Prezydent Miasta Justyna Saktura Rafał Zagozdon

Bardziej szczegółowo

Drugi Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej dla Polski 2011

Drugi Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej dla Polski 2011 Ministerstwo Gospodarki Drugi Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej dla Polski 2011 Warszawa, 10 sierpnia 2011 r. 1 WSTĘP Drugi Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej,

Bardziej szczegółowo

CIA I WARUNKI WYKORZYSTANIA TERENU...

CIA I WARUNKI WYKORZYSTANIA TERENU... SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 1.1. IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘWZIĘCIA... 3 1.2. CEL REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA... 3 1.3. CEL OPRACOWANIA... 3 1.4. KWALIFIKACJA FORMALNA PRZEDSIĘWIĘCIA... 3 1.5. PODSTAWA OPRACOWANIA...

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA: STUDIA I MATERIAŁY

EKSPERTYZA: STUDIA I MATERIAŁY EKSPERTYZA: STUDIA I MATERIAŁY DLA PROGRAMU INWESTYCJE POLSKIE Gdańsk, grudzień 2012 Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową Gdańska Akademia Bankowa ul. Do Studzienki 63, 80-227 Gdańsk tel. 58 524 49 01,

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju turystyki dla Miasta Przemyśla na lata 2008-2015

Strategia rozwoju turystyki dla Miasta Przemyśla na lata 2008-2015 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 58/2014 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 10 kwietnia 2014 r. Strategia rozwoju turystyki dla Miasta Przemyśla na lata 2008-2015 Warszawa, listopad 2007 Copyright by Polska

Bardziej szczegółowo

PRYWATYZACJA CIEPŁOWNICTWA POTRZEBA CZY PRZYMUS

PRYWATYZACJA CIEPŁOWNICTWA POTRZEBA CZY PRZYMUS mgr inŝ. Andrzej Kanthak dr Dariusz Łapiński ABC Consulting Sp. z o.o. Gdańsk PRYWATYZACJA CIEPŁOWNICTWA POTRZEBA CZY PRZYMUS Streszczenie Prywatyzacja firm ciepłowniczych dotyka w swoich konsekwencjach

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY KOCMYRZÓW-LUBORZYCA na lata 2008-2015

STRATEGIA ROZWOJU GMINY KOCMYRZÓW-LUBORZYCA na lata 2008-2015 STRATEGIA ROZWOJU GMINY KOCMYRZÓW-LUBORZYCA na lata 2008-2015 Luborzyca, czerwiec 2008r. SPIS TREŚCI: 1. WPROWADZENIE 3 2. CZYNNIKI ROZWOJU GMINY KOCMYRZÓW-LUBORZYCA ZWIĄZANE ZE STRATEGIĄ ROZWOJU POWIATU

Bardziej szczegółowo

Polish language version

Polish language version by the European Union Project part-financed BSR INTERREG III B project Promoting Spatial Development by Creating COMmon MINdscapes The Republic of POLAND Polish language version II System planowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

Czasopismo wydawane przez Polskie Forum Nawigacyjne

Czasopismo wydawane przez Polskie Forum Nawigacyjne Komitet Programowy Andrzej Banachowicz Krzysztof Czaplewski Daniel Duda Andrzej Felski Wiesław Galor Marek Grzegorzewski Lucjan Gucma Jacek Januszewski Artur Makar Cezary Specht Andrzej Stateczny Adam

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY I MIASTA JANIKOWO NA LATA 2013 2020

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY I MIASTA JANIKOWO NA LATA 2013 2020 Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXV/182/2013 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 27 marca 2013r. STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY I MIASTA JANIKOWO NA LATA 2013 2020 JANIKOWO 2013 1 SPIS

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIV/327/2008 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 27 czerwca 2008 r.

Uchwała Nr XXIV/327/2008 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 27 czerwca 2008 r. Uchwała Nr XXIV/327/2008 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie uchwalenia Programu Rewitalizacji Śródmieścia Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Rewal do 2015 roku

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Rewal do 2015 roku Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Rewal do 2015 roku Rewal, czerwiec 2009 roku Niniejszy Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Rewal do 2015 roku został przygotowany przez Zespół Autorski firmy konsultingowej

Bardziej szczegółowo

Pompy ciepła - stan prawny

Pompy ciepła - stan prawny Pompy ciepła - stan prawny Stan prawny geotermii niskotemperaturowej w Polsce i na świecie Tworzenie polityki dotyczącej zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnym bilansie energetycznym

Bardziej szczegółowo