KONCEPCJA MODERNIZACJI LĄDOWISKA CZĘSTOCHOWA-RUDNIKI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KONCEPCJA MODERNIZACJI LĄDOWISKA CZĘSTOCHOWA-RUDNIKI"

Transkrypt

1 KONCEPCJA MODERNIZACJI LĄDOWISKA CZĘSTOCHOWA-RUDNIKI W RAMACH ZMIANY CHARAKTERU UśYTKOWANIA BYŁEGO LOTNISKA WOJSKOWEGO CZĘSTOCHOWA RUDNIKI INWESTOR: Górnośląska Agencja Przekształceń Przedsiębiorstw S.A., Katowice, ul. Astrów 10 INWESTYCJA: Modernizacja Lądowiska Częstochowa-Rudniki Aeroklubu Częstochowskiego, Kościelec, ul Jana Pawła II 101, Rudniki LOKALIZACJA: Województwo Śląskie, Powiat częstochowski, Gmina Rędziny. AUTORZY: mgr inŝ. Tomasz Culak mgr Piotr Czuban mgr inŝ. Artur Frączek Projekt realizowany jest w ramach Programu dla Europy Środkowej finansowanego przez europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 1/40

2 PLAN OPRACOWANIA: A. CZĘŚĆ OPISOWA WSTĘP CEL KONCEPCJI ROZWOJU LĄDOWISKO CZĘSTOCHOWA RUDNIKI PODSTAWA OPRACOWANIA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO LĄDOWISKA RUDNIKI POŁOśENIE LĄDOWISKA SYTUACJA WŁASNOŚCIOWA TERENU LOTNISKA PARAMETRY LĄDOWISKA KONCEPCJA ROZWOJU LĄDOWISKA OPIS PROPONOWANYCH ROZWIĄZAŃ CZĘŚĆ LOTNICZA Droga startowa o nawierzchni sztucznej Pasy startowe o nawierzchni trawiastej Drogi kołowania Płyty postoju samolotów Lądowisko dla śmigłowców Wzrokowe pomoce nawigacyjne Wskaźniki kierunku wiatru Oznakowanie poziome Światła Znaki pionowe Oznaczniki Zasilanie energetyczne Niewzrokowe pomoce nawigacyjne Radiowe pomoce nawigacyjne - VOR GNSS OPIS PROPONOWANYCH ROZWIĄZAŃ W OTOCZENIU LOTNISKA Tor modelarski Infrastruktura szkoleniowa Ogrodzenie lotniska Analiza SWOT Plan marketingowy Plan techniczny Plan organizacyjny Wnioski POTENCJALNE MOśLIWOŚCI ROZWOJU LOTNISKA PODSUMOWANIE I WNIOSKI HARMONOGRAM DZIAŁAŃ B. CZĘŚĆ GRAFICZNA Rysunek nr 1 Orientacyjny plan Lądowiska Częstochowa Rudniki Stan istniejący (1:10 000) 2. Rysunek nr 2 Plan sytuacyjny zabudowy Lądowiska Częstochowa Rudniki Stan istniejący (1:2 000) 3. Rysunek nr 3 Sytuacja własnościowa terenów lotniska (1:10 000) 4. Rysunek nr 4 Orientacyjny plan Lotniska Częstochowa Rudniki Stan projektowany (1:10 000) 5. Rysunek nr 5 Koncepcja rozbudowy PPS oraz budowy lądowiska dla śmigłowców (1:2 000) 6. Rysunek nr 6 Koncepcja remontu i rozbudowy PPS Etap I (1:1 000) 7. Rysunek nr 7 Koncepcja rozbudowy PPS Etap II (1:1 000) 8. Rysunek nr 8 Przekrój normalny nawierzchni PPS (1:200) 9. Rysunek nr 9 Koncepcja budowy lądowiska dla śmigłowców (1:1 000) 10. Rysunek nr 10 Plan powierzchni ograniczających zabudowę w rejonie lotniska wraz z przeszkodami lotniczymi oraz obiektami charakterystycznymi zlokalizowanymi w zasięgu powierzchni ograniczających oraz poza nimi (1:25 000) 11. Rysunek nr 11 Profil podłuŝny po osi drogi startowej oraz strefy podejść (1:1 000/25 000) 12. Rysunek nr 12 Potencjalne moŝliwości rozwoju lotniska (1:10 000) Powierzchnie ograniczające (OLS) Zabezpieczenie ratowniczo-gaśnicze /40

3 A. CZĘŚĆ OPISOWA 3/40

4 1. WSTĘP PoniŜsza koncepcja została opracowana dla Aeroklubu Częstochowskiego, który prowadzi działalność jako stowarzyszenie lotnicze, a miejscem prowadzonej działalności jest przedmiotowe lądowisko Częstochowa Rudniki. Profil działalności jest zbieŝny i związany z działalnością Aeroklubu Polskiego. Aeroklub Częstochowski, jako organizacja lotnicza, obchodził będzie jesienią 2010 r. 65-cio lecie powstania. Swoją wysoką lokatę w rankingu aeroklubów zrzeszonych pod szyldem Aeroklubu Polskiego, zawdzięcza ofiarnej, społecznej pracy wszystkich jego członków i sympatyków. To dzięki ich zaangaŝowaniu wyrosły pod Jasną Górą TALENTY lotnicze, sławiące Polskę na całym świecie, takie jak choćby Włodzimierz Skalik, Janusz Darocha, czy Andrzej Osowski. Na ową chlubną kartę historii naleŝy wpisać łączną ilość 264 medali indywidualnych, zdobytych na mistrzostwach Polski, Europy i Świata w sportach lotniczych, liczne informacje w środkach komunikacji masowej i dokumenty pieczołowicie przechowywane od dnia narodzin Aeroklubu Częstochowskiego do dziś. Przez lata Aeroklub Częstochowski zmieniał lokalizację swojego lotniska. Od Kucelina (okres przedwojenny), przez szybowisko Osona k/częstochowy, do lotniska współuŝytkowanego z Wojskami Lotniczymi w Rudnikach. Dnia r., na podstawie decyzji Dowódcy Wojsk Lotniczych, przekazano Aeroklubowi Częstochowskiemu grunt i zdewastowane budynki i hangary w uŝytkowanie. Po zmianie systemu ustrojowego w Polsce i likwidacji Pułku Wojsk Lotniczych w Rudnikach, właścicielem lotniska i infrastruktury została Agencja Mienia Wojskowego. Po skomplikowanych i niezwykle trudnych negocjacjach z AMW, dzięki ofiarnej pracy i uczestnictwu w tych negocjacjach działaczy Aeroklubu, dn r., budynki, infrastruktura, staje się prawną własnością Aeroklubu Częstochowskiego, zaś pole wzlotów o powierzchni 17 ha, zostało przekazane w wieczyste uŝytkowanie od nowego właściciela większości gruntów terenu lotniska firmy Bosacka Development Partners. Kolejnym sukcesem A.Cz. jest uzyskanie jako pierwszego w Polsce, certyfikatu Urzędu Lotnictwa Cywilnego ATO-1/2004 w zakresie szkolenia lotniczego (Aeronautical Training Organisation). Lotnisko Częstochowa-Rudniki (kod IATA: CZW, kod ICAO: EPRU), to powojskowe lotnisko w Rudnikach (dokładniej, w Kościelcu), leŝące w odległości 16 km od centrum Częstochowy w kierunku północno-wschodnim przy drodze krajowej nr 1 (E 75) Gdańsk Cieszyn, obecnie mienie prywatne. Lotnisko jest w części uŝywane przez Aeroklub Częstochowski. Posiada betonową drogę startową o kierunkach 08/26 o długości 2000 m i szerokości 60 m, drogi kołowania, hangary, magazyny, bazę paliwową, wieŝę kierowania lotami, budynek aeroklubu z kawiarenką i duŝy teren trawiasty z polem namiotowym. W pobliŝu znajduje się bocznica kolejowa i stacja trafo. Za czasów PRL-u lotnisko obsługiwało ruch pasaŝerski do kilku polskich miast. Od lutego 2007 lotnisko ma prawny status lądowiska. Podstawowym zadaniem Aeroklubu, w rozumieniu statutu, jest szerzenie powszechnego dostępu do sportów lotniczych, Aeroklub reprezentuje sporty lotnicze w kraju i za granicą, w organizacjach międzynarodowych, w szczególności w Międzynarodowej Federacji Lotniczej /FAI/. Celem Aeroklubu jest prowadzenie działalności w poszczególnych dyscyplinach sportu lotniczego oraz organizowanie rekreacji związanej z lotnictwem i turystyką lotniczą, propagowanie i rozwijanie lotnictwa polskiego, a zwłaszcza szkolenia i sportów lotniczych, koordynacja i wspieranie działalności statutowej aeroklubów regionalnych oraz poszczególnych członków, reprezentowanie interesów poszczególnych członków wobec władz instytucji krajowych i międzynarodowych. Stowarzyszenie o nazwie Aeroklub Częstochowski, jako aeroklub regionalny jest podstawową jednostką organizacyjną Aeroklubu Polskiego, jest stowarzyszeniem realizującym cele statutowe Aeroklubu Polskiego na terenie całego kraju jak i za granicą. Aeroklub Częstochowski posiada osobowość prawną i moŝe prowadzić działalność gospodarczą w celu pozyskiwania środków na działalność statutową. Do podstawowych celów Aeroklubu zalicza się: a. prowadzenie działalności w poszczególnych dyscyplinach sportu lotniczego oraz organizowanie rekreacji związanej z lotnictwem i turystyką lotniczą, b. propagowanie i rozwijanie lotnictwa polskiego, a zwłaszcza szkolenia i sportów lotniczych, c. reprezentowanie sportów lotniczych na terenie kraju oraz organizowanie udziału w współzawodnictwie w sportach lotniczych, d. wspieranie inicjatyw, szkolenia i działalności lotniczej dzieci i młodzieŝy, e. szkolenie i doskonalenie kadr lotniczych, w tym trenerskich i instruktorskich, 4/40

5 f. rozpowszechnianie wiedzy i umiejętności lotniczych w społeczeństwie, jako elementu edukacji narodowej, g. działanie na rzecz gospodarki i kultury narodowej, bezpieczeństwa i obronności kraju, zapobieganie klęskom Ŝywiołowym i ekologicznym oraz zagroŝeniom cywilizacyjnym, h. integracja środowiska lotniczego i sympatyków lotnictwa, i. pielęgnowanie tradycji lotniczych, j. integracja osób niepełnosprawnych poprzez lotnictwo, k. organizowanie zawodów krajowych i międzynarodowych, imprez sportowych oraz rekreacyjnych związanych ze sportem lotniczym, l. prowadzenie działalności edukacyjno wychowawczej i popularno naukowej w dziedzinie lotnictwa, m. organizacja i realizacja współzawodnictwa w poszczególnych dziedzinach sportu lotniczego. Aeroklub Częstochowski realizuje powyŝsze cele poprzez: organizowanie kursów teoretycznych i praktycznych w zakresie wszystkich specjalności lotniczych, pilotaŝowych i technicznych uprawianych w Aeroklubie, organizowanie szkoleń lotniczych i nadzór nad działalnością lotniczą w zakresie sportów lotniczych i lotnictwa amatorskiego; wydawanie i cofanie uprawnień, rejestracja i dopuszczanie do eksploatacji sprzętu lotniczego, latającego i naziemnego, wydawanie instrukcji operacyjnych, szkolenia lotniczego i technicznego, organizowanie lotniczych imprez sportowych, zawodów oraz turystyki i rekreacji lotniczej, ewidencjonowanie lotniczych wyczynów sportowych w tym rekordów, powoływanie reprezentantów Aeroklubu Częstochowskiego na imprezy sportów lotniczych oraz wszechstronne ich przygotowania do udziału w tych imprezach, inspirowanie i popieranie postępu i twórczości technicznej, artystycznej naukowej w dziedzinie lotnictwa, organizowanie imprez oraz prowadzenie działalności wydawniczej i popularyzatorskiej, Prowadzenie działalności gospodarczej słuŝącej pozyskiwaniu środków na realizację statutowych zadań, w szczególności świadczenie usług lotniczych, współdziałanie z innymi stowarzyszeniami, organizacjami i instytucjami w kraju i za granicą, organizowanie i udział członków w naradach, zjazdach i konferencjach związanych z lotnictwem, współpracę z organami administracji cywilnej oraz jednostkami wojskowymi w sprawach będących przedmiotem działalności statutowej, wystąpienia do władz i instytucji popierające inicjatywy i wnioski Aeroklubu Częstochowskiego, związane z działalnością statutową, inicjowanie oraz opiniowanie aktów prawnych mających wpływ na działalność statutową Aeroklubu Częstochowskiego, w szczególności w zakresie sportów lotniczych i lotnictwa amatorskiego, upowszechnianie wiedzy o lotnictwie, kultywowanie tradycji lotniczych, kształtowanie zasad etycznych wśród członków Aeroklubu Dotychczasową działalność gospodarczą aeroklubu stanowią specjalistyczne usługi lotnicze, które stowarzyszenie świadczy na rzecz innych jednostek gospodarczych oraz osób fizycznych. Są to m.in.: - Loty patrolowo gaśnicze na rzecz P.P. Lasy Państwowe - Szkolenie lotnicze - Loty zlecone (widokowe, turystyczne) - Organizacja imprez i zawodów lotniczych 5/40

6 2. CEL KONCEPCJI ROZWOJU LĄDOWISKO CZĘSTOCHOWA RUDNIKI Celem niniejszego materiału, jest opracowanie koncepcji technicznej (przy uwzględnieniu stosownych aktów prawnych), dotyczącej modernizacji drogi startowej z nawierzchnią sztuczną, pasów trawiastych, dróg kołowania, doposaŝenie lotniska w części lotniczej (airside) w nowoczesne pomoce i urządzenia nawigacyjne, tak, by przy jednoczesnym podniesieniu standardów międzynarodowych, zachęcić i stymulować rozwój lotnictwa ogólnego (general aviation - GA). WdroŜenie załoŝonych koncepcji technicznych i marketingowych ma w załoŝeniu zainicjować na lotnisku Częstochowa Rudniki centrum szkolenia lotniczego, obsługi ruchu GA, turystyki i rekreacji lotniczej. Wykorzystując atuty (Mistrzowie sportów lotniczych instruktorami, połoŝenie geograficzne niemal środek kraju, Jura Krakowsko Częstochowska, węzeł komunikacyjny, miejsce kultu religijnego w niewielkiej odległości), lotnisko to ma wszelkie podstawy, by stać się takim właśnie centrum. Poza tym, aeroklub jako dobrze zorganizowana firma, powinien, wykorzystując poniŝszą koncepcję, dać miejsca pracy, stać się regionalnym ośrodkiem sportowowypoczynkowym, nie tylko w wymiarze działalności lotniczej. Zasadniczym problemem jest swoista rozbieŝność pomiędzy zakładaną formą istnienia aeroklubu a moŝliwością jego istnienia uwarunkowaną czynnikiem finansowym. Rozwój sfery lotniczej z działalności Aeroklubu Częstochowskiego poprzez modernizację wspomnianych wyŝej elementów infrastruktury lotniskowej jest jednym z elementów jego rozwoju. Innym jest dywersyfikacja działalności Aeroklubu, jako odrębnego źródła dochodu. Jej opis stanowi punkt xx. 6/40

7 3. PODSTAWA OPRACOWANIA l. Mapy topograficzne w skali 1:25000 m. Ortofotomapy Stan prawny niniejszego opracowania jest zgodny z aktami prawnymi regulujących działalność lotnisk i lądowisk w Polsce. W tym samym opracowanie jest zgodne z następującymi przepisami: a. Ustawa Prawo Lotnicze z dn. 03 lipca 2002 r. (t.j. Dz. U. nr 130 poz. 696, z 2006 r. z późn. zm.). b. Załącznik nr 14 do Konwencji o Międzynarodowym Lotnictwie Cywilnym sporządzonym w Chicago dn. 07.grudnia 1944 r. (Dz. U. nr 2 Obw. Nr 4 poz. 32 z 2008 r.) c. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 20 lipca 2004 r. w sprawie wymagań dla lądowisk (Dz. U. nr 170 poz. 1791). d. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 30 kwietnia 2004 r. w sprawie klasyfikacji lotnisk i rejestru lotnisk cywilnych (Dz. U. nr 122 poz z późn. zm.). e. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 30 kwietnia 2004 w sprawie ewidencji lądowisk (Dz. U. nr 118 poz. 1238). f. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 31 sierpnia 1998 w sprawie przepisów techniczno budowlanych dla lotnisk cywilnych (Dz. U. nr 130 poz. 859 z późn. zm.). g. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 września 2005 r. w sprawie przygotowania lotnisk do sytuacji zagroŝenia oraz lotniskowych słuŝb ratowniczo-gaśniczych (Dz. U. Nr 197, poz z późn. zm.). h. Program Rozwoju Sieci Lotnisk i Lotniczych Urządzeń Naziemnych Przyjęty Uchwała Nr 86/2007 Rady Ministrów w dniu 8 maja 2007 r. i. Koncepcja Samorządu Województwa Śląskiego W Zakresie Wspierania Rozwoju Sieci Lotnisk Lokalnych, Katowice maj 2010 j. Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 marca 2000 r. w sprawie utworzenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej "Lotnicze Pogotowie Ratunkowe" (Dz. Urz. MZ z dnia 16 października 2000 r.). k. Statut Aeroklubu Polskiego przyjęty na XXII Nadzwyczajnym Krajowym Zjeździe Aeroklubu Polskiego w dn. 2-3 kwietnia 2005 r. 7/40

8 4. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO LĄDOWISKA RUDNIKI 4.1. POŁOśENIE LĄDOWISKA Lądowisko Częstochowa Rudniki jest połoŝone jest w województwie śląskim, w powiecie częstochowskim, w gminie Rędziny. Lądowisko zlokalizowane jest w następujących odległościach, mierzonych w linii prostej, od: Miejscowości gminnej - Rędziny 2,9 km Powiatu częstochowskiego 9,6 km Stolicy województwa śląskiego Katowic 69,8 km Większych miast polskich z lotniskami uŝytku publicznego: Warszawa 196,8 km Kraków 104,7 km Wrocław 153,6 km Poznań 230,8 km Szczecin 424,1 km Gdańsk 387,3km Rzeszów 219,2 km Bydgoszcz 261,5 km Stolic państw ościennych: Praga 348,1 Bratysława 337,9 Berlin 444,2 Kijów 798,5 Mińsk - 662,8 Wilno 586,4 Kaliningrad 434,5 (Obwód kaliningradzki Federacji Rosji). 8/40

9 4.2. SYTUACJA WŁASNOŚCIOWA TERENU LOTNISKA Grunty lotniska Częstochowa Rudniki naleŝą do 3 właścicieli. 17 ha jest własnością Aeroklubu Częstochowskiego, natomiast (Agencja Mienia Wojskowego, Bosacka Development Partners). Podstawą wdroŝenia niniejszych idei zawartych w koncepcji jest prawne uregulowanie dzierŝaw lub przekazania gruntów od pozostałych współwłaścicieli terenu, na rzecz Aeroklubu Częstochowskiego. Na chwilę obecną tereny byłego lotniska wojskowego Rudniki dzielą się w następujących proporcjach: Były teren lotniska ok 430 ha Teren ACz 7 ha Teren dzierŝawiony 17 ha Rys. 1. Szkic obrazujący sytuację własnościową terenów lotniska. Pozostałe tereny AMW, Bosacka Development Partners. Rys. 2. Szkic obrazujący terenu w zarządzie ACz. 9/40

10 4.3. PARAMETRY LĄDOWISKA W chwili obecnej, na obszarze byłego lotniska wojskowego Częstochowa Rudniki, działa lądowisko wielofunkcyjne wpisane do Ewidencji Lądowisk prowadzonej przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego (karta ewidencji nr 34). Lądowisko posiada pole wzlotów o nawierzchni darniowej oraz w części południowej nawierzchni z betonu cementowego dawnej drogi startowej, o całkowitych wymiarach 810 x 345 m. Pole wzlotów usytuowane jest w centralnej części lotniska, pomiędzy drogami kołowania o nawierzchni z betonu cementowego, prowadzących od płyty postoju samolotów do drogi startowej. Płyta postoju samolotów [PPS] o nawierzchni z betonu cementowego zlokalizowana jest w centralnej części lotniska na północ od drogi startowej. W rejonie PPS znajdują się 2 hangary. Na lądowisku istnieje moŝliwość zaopatrywania statków powietrznych w paliwo lotnicze AVGAS ze stacji paliw zlokalizowanej pomiędzy hangarami. W północno-wschodniej części lądowiska znajduje się budynek administracyjno-biurowy wraz z wieŝą kontroli lotów oraz salami wykładowymi oraz pomieszczeniem przygotowania do lotu. Obok jest niewielki obiekt hotelowy umoŝliwiający nocleg osobom szkolącym się w Aeroklubie Częstochowskim. Rys. 4. Lądowisko Częstochowa Rudniki. Rys. 3. RóŜa wiatrów. Rys. 5. Plan obiektów kubaturowych na lądowisku. 10/40

11 5. KONCEPCJA ROZWOJU LĄDOWISKA Zakładane inwestycje i rozwiązania mają przyczynić się do podstawowego załoŝenia: Aeroklub Częstochowski i lotnisko Częstochowa Rudnki stając się znaczącym ośrodkiem lotniczym w skali Polski, ma funkcjonować jako dochodowe przedsiębiorstwo, tak, by działalność statutowa (powszechny dostęp do sportów lotniczych, krzewienie lotnictwa, podtrzymywanie wysokich kwalifikacji sportowych polskich pilotów), mogła być realizowana bez obaw o istnienie aeroklubu i aby dawać moŝliwości zdolnym sportowcom. Modernizacja drogi startowej, dróg kołowania i płyt postojowych, budowa lądowiska śmigłowcowego, ma przede wszystkim pozwolić na operowanie statkom powietrznym ujętym w pięciu segmentach: lotnictwo sportowe i szkolenie lotnicze, lotnictwo ogólne (general aviation), lotnictwo biznesowe samolotami z silnikami tłokowymi, lotnictwo rekreacyjne operowanie śmigłowców general aviation i śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, lotnictwo biznesowe dla samolotów z napędem turbinowym (business-jet), przy zakładanym rozwoju infrastruktury w części lotniczej lotniska (airside), moŝliwość wykonywania operacji cargo dla samolotów z napędem turbinowym o maksymalnej masie startowej (MTOW) pow kg (kategoria Normalny ), jak i samolotów w kategorii Transportowy (MTOW < 8618 kg). osiągi startowe (rozbieg, długość rozbiegu na przeszkodę 15m.- tylko dla samolotów GA) osiągi lądowania (dobieg, długość lądowania znad przeszkody 15m. tylko dla samolotów GA) fotografia danego typu statku powietrznego. Jednocześnie mając na uwadze powyŝsze, do priorytetowych działań warunkujących spełnienie w/w załoŝeń jest przekształcenie lądowiska Rudniki w lotnisko uŝytku niepublicznego. Do powyŝszych załoŝeń dopasowano typy statków powietrznych stanowiące najpopularniejsze marki w tychŝe segmentach. Wymogi techniczne związane zarówno z deklarowanymi długościami dróg startowych, ich szerokością, drogami kołowania i infrastrukturą na lotnisku w Częstochowie Rudnikach, są kompatybilne z wymogami wymienionych statków powietrznych. Charakterystyki pogrupowano w zakresie: gabarytów statku powietrznego kodu referencyjnego (zgodnie z Aneksem XIV ICAO) rodzaju napędu maksymalnej masy startowej (MTOW) 11/40

12 a. Cessna 152 b. Cirrus SR 22 3G - Rozpiętość skrzydeł: 10,11 m - Długość kadłuba: 7,34 - Wysokość: 2,59 - Kod referencyjny A - Silnik tłokowy (Textron Lycoming O-235) - MTOW 758 kg - Rozbieg 221 m - Długość startu na przeszkodę 15 m ,5 m. - Dobieg 145 m. - Długość lądowania znad przeszkody 15m. 366 m. - Rozpiętość skrzydeł: 11,68 m. - Długość kadłuba: 7,92 m. - Wysokość: 2,72 m. - Kod referencyjny A - Silnik tłokowy (Continental IO-550 N) - MTOW 1487 kg - Rozbieg 313 m - Długość startu na przeszkodę 15 m m. - Dobieg 348 m. - Długość lądowania znad przeszkody 15m. 714 m. Cessna 152. Fot via silver star aviation ltd. SR 22 3G. Fot. via skyshare.pl Cirrus 12/40

13 c. Eurocopter EC 135 d. Cessna 525 Citation Jet - średnica obrotu rotora (wirnika) 12,6 m. - długość kadłuba 10,23 m. - Wysokość średnica wirnika ogonowego 1m. - kod referencyjny A - MTOW 2910 kg. - Rozpiętość skrzydeł: 14,30 m. - Długość kadłuba: 12,98 m. - Wysokość: 4,19 m. - Kod referencyjny A - Silnik turbinowy (2 Williams FJ44-1AP turbofan) - MTOW 4853 kg - Rozbieg 991 m - Dobieg 789 m. Eurocopter EC 135. Fot via epkkspotters.com Cessna CJ 1+. Fot. Via aviationbussines.com 13/40

14 e. Saab Rozpiętość skrzydeł: 21,44 m. - Długość kadłuba: 19,73 m. - Wysokość: 6,97 m. - Kod referencyjny C - Silnik turbośmigłowy (2 x General Electric CT75A2) - MTOW kg - Rozbieg 1290 m - Dobieg 1035 m. f. ATR 72 - Rozpiętość skrzydeł: 27,05 m. - Długość kadłuba: 27,17 m. - Wysokość: 7,6 m. - Kod referencyjny C - Silnik turbośmigłowy (2 x Pratt&Whitney Canada PW124/2) - MTOW kg - Rozbieg 1300 m - Dobieg 1067 m. Saab 340. Fot. Via imageshack.us ATR 72 w wersji Cargo. Fot via flickr.com 14/40

15 5.1. OPIS PROPONOWANYCH ROZWIĄZAŃ CZĘŚĆ LOTNICZA Droga startowa o nawierzchni sztucznej poza koniec drogi startowej. Proponowana długość RESA jest zgodna z zaleceniami międzynarodowymi, w szczególności ICAO. Istniejąca droga startowa z betonu cementowego posiada wymiary 2000 x 60 m. Wielkości te umoŝliwiają ustalenie kodu referencyjnego lotniska na 3C, który umoŝliwia wykonywanie operacji lotniczych przez statki powietrzne o wymaganej referencyjnej długości drogi startowej do 1800 m oraz rozpiętości skrzydeł nie większej niŝ 36 m. Jednocześnie naleŝy załoŝyć, Ŝe operacje lotnicze krytycznych statków powietrznych będą miały miejsce niezwykle rzadko a znaczną część ruchu będą stanowiły statki powietrzne o kodzie referencyjnym od 1A do 3B. Z uwagi na brak działań modernizujących konstrukcję, nawierzchnia posiada liczne spękania i ubytki masy zalewowej w szczelinach dylatacyjnych, co powoduje lokalne nierówności mogące mieć negatywny wpływ na bezpieczeństwo wykonywania operacji lotniczych przez większe statki powietrzne. Z uwagi na fakt, Ŝe droga startowa była projektowana do obsługi wojskowych statków powietrznych, konieczne jest przeprowadzenie analizy profilu podłuŝnego drogi startowej w aspekcie spełnienia wymagań w tym zakresie. W związku z powyŝszym konieczne jest zlecenie opracowania technologii remontu nawierzchni wraz z ewentualną korektą niwelety drogi startowej. Proponuje się ograniczenie szerokości drogi startowej do 45 m, zaś pozostałą część nawierzchni zadeklarować jako pobocza drogi startowej, na których moŝliwe będzie zainstalowanie oświetlenia nawigacyjnego drogi startowej bez konieczności wykonywania fundamentów pod poszczególne lampy w nawierzchni darniowej. Pas drogi startowej zabezpieczający przed uszkodzeniem samolotu, który wyjechałby poza drogę startową lub przelatywałby nad drogą startową, będzie miał wymiary 2120 x 360 m. Zwiększona szerokość pasa drogi startowej (przepisy wymagają 300 m) spowodowana jest obecnością darniowego pasa startowego po południowej stronie drogi startowej, który będzie się zawierał w pasie drogi startowej. Zabezpieczenia końców drogi startowej (RESA) będą miały wymiary 240 x 90 m, co ma na celu uniemoŝliwienie uszkodzenie samolotu, który przyziemił zbyt krótko lub wyjechałby 15/40

16 Pasy startowe o nawierzchni trawiastej W celu umoŝliwienia wykonywania operacji lotniczych przez lekkie statki powietrzne o napędzie tłokowym lub turbinowym oraz szybowce, na lotnisku przewidziano dwa pasy startowe o nawierzchni trawiastej. Pierwszy z nich o wymiarach 680 x 240 m usytuowany równolegle do betonowej drogi startowej, po jej północnej stronie, w centralnej części lotniska pomiędzy drogami kołowania przeznaczony jest głównie do wykonywania operacji lotniczych przez szybowce. Drugi pas startowy o wymiarach 2000 x 120 m usytuowany po południowej stronie drogi startowej (w miejscu dzisiejszego innego miejsca przystosowanego do startów i lądowań ) moŝe być wykorzystywany przez lekkie statki powietrzne oraz szybowce. Ponadto moŝe słuŝyć równieŝ jako awaryjny pas startowy dla statków powietrznych, które z róŝnych przyczyn (np. awaria podwozia) nie powinny lądować na sztucznej drodze startowej. Zabezpieczenia w/w pasów startowych rozciągają się na odległość 15 m licząc od dłuŝszej krawędzi pasa startowego, 30 m od końców pasa startowego o wymiarach 680 x 240 m oraz 60 m od końców pasa startowego o wymiarach 2000 x 120 m. Rys. 6. Lokalizacja trawiastych pasów startowych. 16/40

17 Drogi kołowania Istniejące drogi kołowania zbudowane są z betonu cementowego. Ich szerokość wynosi 12 m w przypadku dróg kołowania łączących się bezpośrednio z drogą startową oraz 14 m w przypadku prawie równoległej do DS drogi kołowania. W rejonie progów występują płaszczyzny postojowe słuŝące kiedyś do postoju woskowych statków powietrznych. Z uwagi na przyjęte załoŝenie, Ŝe lotnisko wykorzystywane będzie głównie przez samoloty GA, stwierdzono, Ŝe wystarczającą sieć dróg kołowania zapewnią DK zlokalizowane w środkowej części pola wzlotów (2 drogi krzyŝujące się z DS oraz jedna równoległa ). UmoŜliwi to racjonalizację kosztów utrzymania sprawności eksploatacyjnej nawierzchni a równocześnie zapewni odpowiednią przepustowość lotniska. Pomimo faktu, Ŝe Załącznik 14 ICAO zaleca, aby szerokość dróg kołowania na lotnisku o literze kodu referencyjnego nie była mniejsza niŝ 15 m, istniejące drogi kołowania umoŝliwiają bezpieczny ruch samolotów typu ATR-72 (których odległość pomiędzy skrajnymi kołami podwozia głównego wynosi 4,66 m). Zgodnie z powyŝszymi wymaganiami, odległość koła podwozia głównego od krawędzi drogi kołowania nie moŝe być mniejsza niŝ 3 m. W związku z tym, minimalna szerokość drogi kołowania wynosi 11 m. W przypadku samolotu typu Saab 340, powyŝszy warunek nie będzie spełniony na DK o szerokości 12 m (odległość pomiędzy skrajnymi kołami podwozia głównego wynosi 7,37 m a minimalna szerokość DK 14 m). JeŜeli zatem okaŝe się, Ŝe planowane są częste operacje tego typu statku powietrznego, konieczne będzie poszerzenie co najmniej jednej drogi kołowania prowadzącej do drogi startowej do szerokości 15 m. Rys. 7. Sieć dróg kołowania Z uwagi na brak działań modernizujących konstrukcję, nawierzchnia posiada liczne spękania i ubytki masy zalewowej w szczelinach dylatacyjnych, co powoduje lokalne nierówności mogące mieć negatywny wpływ na bezpieczeństwo wykonywania operacji lotniczych przez większe statki powietrzne. Z tego powodu konieczne jest zlecenie opracowania technologii remontu nawierzchni (najlepiej łącznie z opracowaniem dla drogi startowej). Ponadto naleŝy przeprowadzić analizę nośności oraz równości nawierzchni darniowej połoŝonej przy drogach kołowania (w pasie o szerokości 5 m licząc od krawędzi DK), która będzie pełnić funkcję pobocza drogi kołowania. W przypadku niezadowalających wyników naleŝy rozwaŝyć zastosowanie opasek z gruntu stabilizowanego przykrytego warstwą bitumiczną. 17/40

18 Płyty postoju samolotów W chwili obecnej na lądowisku istnieje płyta postojowa zlokalizowana przed głównymi hangarami oraz w rejonie stacji paliw. Jej wielkość jest na tyle ograniczona, Ŝe często zachodzi konieczność ustawiania niektórych samolotów na przyległej nawierzchni darniowej. Ponadto kołowanie samolotów do stacji paliw odbywa się bez zachowania wymaganych odległości bezpiecznych od innych statków powietrznych oraz innych obiektów. Z uwagi na powyŝsze zaproponowano wykonanie remontu istniejącej nawierzchni płyty postojowej wraz z powiększeniem jej powierzchni. W I etapie załoŝono, Ŝe wielkość płyty postojowej powinna kształtować się na poziome ok m 2, co umoŝliwi bezpieczny postój statków powietrznych w odległości bezpiecznej od płytowej drogi kołowania. W drugim etapie przewidziano dalsze zwiększenie powierzchni płyty postojowej do łącznej powierzchni m 2. Rozbudowa PPS uzaleŝniona jest od natęŝenia ruchu lotniczego w szczególności samolotów z grupy VIP oraz ewentualnych CARGO. Wielkość PPS umoŝliwi kołowanie i postój samolotów o wielkości ATR-72. Trójkątny obszar usytuowany pomiędzy drogami kołowania moŝe być wykorzystywany np. do postoju szybowców. Rys. 8. Płyta postoju samolotów. Zaproponowano nawierzchnię wykonaną z betonu cementowego na podbudowie z gruntu stabilizowanego cementem. Spadki nawierzchni nie powinny przekraczać nachylenia 1%, nie powinny być jednak mniejsze niŝ 0,5%. W rejonie PPS wykonanej w Etapie II przewidziano budowę hangarów o powierzchni ok m 2 oraz niewielki budynek dworca pasaŝerskiego obsługującego ruch General Aviation. Rys. 9. Konstrukcja nawierzchni. 18/40

19 Lądowisko dla śmigłowców W związku ze zwiększającą się liczbą śmigłowców w ruchu general aviation oraz celem umoŝliwienia bazowania śmigłowca ratowniczego Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, zaprojektowano lądowisko dla śmigłowców, któro składa się z dwóch płaszczyzn FATO (Final Approach and Take-off Area) oraz TLOF (Touchdown and Lift off Area) - pierwsza płaszczyzna, przeznaczona jest do wyłącznego wykorzystania przez śmigłowiec ratowniczy, druga zlokalizowana na południe od tej przeznaczonej dla LPR będzie wykorzystywana przez lotnictwo ogólne. Koncepcja budowy dwóch niezaleŝnych płaszczyzn FATO wynika z załoŝenia aby zminimalizować czas reakcji śmigłowca ratowniczego poprzez zapewnienie mu dedykowanego miejsca postoju, będącego równocześnie jest miejscem przeznaczonym do startu i lądowania (TLOF). Pomimo faktu, Ŝe w chwili obecnej Lotnicze Pogotowie Ratunkowe jest w trakcie pozyskiwania śmigłowców typu Eurocopter EC-135, wymiary lądowiska (oznaczonego cyfrą 1 na rys. 10) w tym FATO oraz TLOF zaprojektowano w taki sposób aby umoŝliwić wykonywanie operacji lotniczych przez śmigłowce typu W-3 Sokół/Anakonda będące na wyposaŝeniu np. Wojska Polskiego. W związku z tym płaszczyzna FATO (o nawierzchni darniowej) posiada wymiary 40 x 40 m, zaś TLOF o nawierzchni z betonu cementowego lub betonu asfaltowego 16 x 16 m. Celem zapewnienia moŝliwości wykonywania operacji lotniczych w trudnych warunkach atmosferycznych oraz w nocy, świetlne wyposaŝenie nawigacyjne dla głównego kierunku lądowań powinno składać się z świetlnego systemu podejścia, precyzyjnego wskaźnika ścieŝki schodzenia HAPI oraz świateł FATO oraz TLOF. Rys. 10. Proponowany układ lądowiska dla śmigłowców. Po północnej stronie lądowiska przewidziano budynek zaplecza administracyjno technicznego (oznaczony cyfrą 3 na rys. 10), wraz z hangarem umoŝliwiającym dokonywanie czynności eksploatacyjnych oraz przeglądów śmigłowca. W celu umoŝliwienia bezpośredniego podjazdu karetek pogotowia ratunkowego pod śmigłowiec, przewidziano drogę dojazdową do obszaru TLOF. Rys. 11. Lądowisko dla śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. 19/40

20 Część lądowiska przeznaczona do obsługi ruchu ogólnego (oznaczona cyfrą 2 na rys. 10) charakteryzuje się identycznymi wymiarami FATO oraz TLOF jak w przypadku lądowiska dla śmigłowców LPR, co umoŝliwia wykonywanie operacji lotniczych przez śmigłowce wielkości W-3 Sokół. Z uwagi na fakt, Ŝe praktycznie wszystkie operacje lotnicze cywilnych śmigłowców odbywają się w warunkach VMC (Visual Meteorological Conditions), nie przewiduje się wyposaŝenia lądowiska w świetlne pomoce nawigacyjne. Po południowej stronie lądowiska przewidziano płytę przedhangarową (oznaczoną cyfrą 4 na rys. 10) o nawierzchni z betonu cementowego o powierzchni ok m 2 na której moŝliwy jest postój 2 3 śmigłowców oraz hangar o powierzchni 1000 m 2, umoŝliwiający hangarowanie 5 6 śmigłowców. Obie części lądowiska (LPR i GA) połączone są drogą o nawierzchni sztucznej o szerokości 4 m, która umoŝliwia przetaczanie śmigłowców pomiędzy obszarami TLOF. Rys. 12. Lądowisko dla śmigłowców lotnictwa ogólnego. 20/40

AEROKLUB CZĘSTOCHOWSKI

AEROKLUB CZĘSTOCHOWSKI AEROKLUB CZĘSTOCHOWSKI INSTRUKCJA OPERACYJNA LĄDOWISKA RUDNIKI CZĘSTOCHOWA 02.01.2007 ROK 1. Dane operacyjno techniczne: 1.1. Punkt odniesienia środek lądowiska ARP 262 m AMSL. 1.2. Współrzędne geograficzne

Bardziej szczegółowo

Wymagania dla lądowisk szpitalnych oddziałów ratunkowych

Wymagania dla lądowisk szpitalnych oddziałów ratunkowych Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2011 r. Wymagania dla lądowisk szpitalnych oddziałów ratunkowych 1. Lądowisko wyznaczone jest przez strefę podejścia do lądowania i startu,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 lipca 2013 r. Poz. 795 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 1 lipca 2013 r.

Warszawa, dnia 9 lipca 2013 r. Poz. 795 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 1 lipca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 lipca 2013 r. Poz. 795 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 1 lipca 2013 r. w sprawie ewidencji lądowisk

Bardziej szczegółowo

Stan opracowania metadanych zbiorów i usług danych przestrzennych dla tematu sieci transportowe w zakresie transportu lotniczego

Stan opracowania metadanych zbiorów i usług danych przestrzennych dla tematu sieci transportowe w zakresie transportu lotniczego RADA INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ Stan opracowania metadanych zbiorów i usług danych przestrzennych dla tematu sieci transportowe w zakresie transportu lotniczego Źródło Autorstwo dokumentu

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 4 Potrzeby inwestycyjne w istniejących portach lotniczych

ZAŁĄCZNIK 4 Potrzeby inwestycyjne w istniejących portach lotniczych w mln zł. Wyszczególnienie 2007-2013 Warszawa Integracja Terminala 1 z Terminalem 2 150 Modernizacja Terminala Etiuda 6,2 System Paliwowy " Hydrant" 120,2 Modernizacja dróg startowych 92 Modernizacja nawierzchni

Bardziej szczegółowo

Systemy przyszłościowe. Global Navigation Satellite System Globalny System Nawigacji Satelitarnej

Systemy przyszłościowe. Global Navigation Satellite System Globalny System Nawigacji Satelitarnej Systemy przyszłościowe Global Navigation Satellite System Globalny System Nawigacji Satelitarnej 1 GNSS Dlaczego GNSS? Istniejące systemy satelitarne przeznaczone są do zastosowań wojskowych. Nie mają

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie systemu EGNOS w nawigacji lotniczej w aspekcie uruchomienia serwisu Safety-of-Life

Wykorzystanie systemu EGNOS w nawigacji lotniczej w aspekcie uruchomienia serwisu Safety-of-Life UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI w Olsztynie Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Katedra Geodezji Satelitarnej i Nawigacji Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie Wykorzystanie systemu

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonywaniu okresowej kontroli z powietrza lotniczych urządzeń naziemnych NAV i VAN funkcjonujących na

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PROFILU DYPLOMOWANIA

KARTA CHARAKTERYSTYKI PROFILU DYPLOMOWANIA POLITECHNIKA KRAKOWSKA Instytut Inżynierii Drogowej i Kolejowej Studia stacjonarne I stopnia kierunek TRANSPORT KARTA CHARAKTERYSTYKI PROFILU DYPLOMOWANIA Nazwa profilu: Transport lotniczy Specyfika profilu:

Bardziej szczegółowo

Projekt: Park Technologiczny Przemysłu Lotniczego-innowacja, kooperacja, rozwój

Projekt: Park Technologiczny Przemysłu Lotniczego-innowacja, kooperacja, rozwój 1 BIELSKI PARK TECHNOLOGICZNY LOTNICTWA, PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I INNOWACJI Sp. z o.o. Projekt: Park Technologiczny Przemysłu Lotniczego-innowacja, kooperacja, rozwój Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

DANE DO SUPLEMENTU AIP

DANE DO SUPLEMENTU AIP DANE DO SUPLEMENTU AIP Obowiązuje: od 30-04-2015 PLANOWANE PRACE BUDOWLANE NA LOTNISKU do 31-10-2015 EST POZNAN LAWICA Na terenie lotniska będą prowadzone prace polegające na renowacji nawierzchni, budowie

Bardziej szczegółowo

Wszechstronna analiza możliwości przekształcenia lotniska sportowego w Gliwicach w lotnisko biznesowe

Wszechstronna analiza możliwości przekształcenia lotniska sportowego w Gliwicach w lotnisko biznesowe Wszechstronna analiza możliwości przekształcenia lotniska sportowego w Gliwicach w lotnisko biznesowe Anna Włodarczak Miasto Gliwice Konferencja końcowa projektu, Wrocław, 4 października 2011 www.viaregiaplus.eu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OPERACYJNA

INSTRUKCJA OPERACYJNA Marius Olech ul. Jantarowa 5 80-341 Gdańsk (nazwa zarządzającego lądowiskiem) ZATWIERDZAM... (Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego) INSTRUKCJA OPERACYJNA LĄDOWISKA GOŁUBIE Gdańsk maj 2012 KARTA UZGODNIEŃ

Bardziej szczegółowo

STRONA TYTUŁOWA. INSTRUKCJA OPERACYJNA Innego miejsca do startów i lądowań statków powietrznych MILEWO GMINA SOCHOCIN POWIAT PŁOŃSKI

STRONA TYTUŁOWA. INSTRUKCJA OPERACYJNA Innego miejsca do startów i lądowań statków powietrznych MILEWO GMINA SOCHOCIN POWIAT PŁOŃSKI STRONA TYTUŁOWA INSTRUKCJA OPERACYJNA Innego miejsca do startów i lądowań statków powietrznych MILEWO GMINA SOCHOCIN POWIAT PŁOŃSKI WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE 2 ARKUSZ ZMIAN I POPRAWEK NUMER ZMIANY ZMIANA

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY... 2

SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY... 2 SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY... 2 1. Przedmiot opracowania... 3 2. Podstawa opracowania... 3 3. Stan istniejący... 3 4. Parametry techniczne... 4 5. Rozwiązania sytuacyjne... 4 6. Projektowana niweleta...

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Przebudowa skrzyŝowania dróg startowych na Lotnisku Chopina

Przebudowa skrzyŝowania dróg startowych na Lotnisku Chopina Michał Marzec Dyrektor Portu Lotniczego im. F. Chopina w Warszawie Naczelny Dyrektor PP Porty Lotnicze Warszawa, 11 lutego 2010 Spis treści 1. Infrastruktura Lotniska Chopina 2. Powody realizacji inwestycji

Bardziej szczegółowo

Port Lotniczy Zielona Góra/Babimost

Port Lotniczy Zielona Góra/Babimost Port Lotniczy Zielona Góra/Babimost Regionalne lotnisko......globalne możliwości! facebook.com/ieg.epzg NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA 13.04.2010 r. Województwo Lubuskie założyło spółkę Lotnisko Zielona Góra/Babimost

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15 lipca 2013 r. Poz. 810

Warszawa, dnia 15 lipca 2013 r. Poz. 810 Warszawa, dnia 15 lipca 2013 r. Poz. 810 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 5 lipca 2013 r. w sprawie klasyfikacji lotnisk i rejestru lotnisk Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 20 października 2014 r. Poz. 1420 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 11 września 2014 r.

Warszawa, dnia 20 października 2014 r. Poz. 1420 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 11 września 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 20 października 2014 r. Poz. 1420 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 11 września 2014 r. w sprawie warunków eksploatacji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OPERACYJNA LĄDOWISKA KONOPNICA

INSTRUKCJA OPERACYJNA LĄDOWISKA KONOPNICA Dondziak Wiesław 98-313 Konopnica ul.kasztanowa7/2 INSTRUKCJA OPERACYJNA LĄDOWISKA KONOPNICA Konopnica 07.03.2013r. Strona 1 z 10 DANE OPERACYJNO-TECHNICZNE 1.1.Punkt odniesienia lądowiska: środek lądowiska

Bardziej szczegółowo

I. Odtworzenie konstrukcji nawierzchni drogi gminnej związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej DOKUMENTACJA TECHNICZNA (SKRÓCONA)

I. Odtworzenie konstrukcji nawierzchni drogi gminnej związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej DOKUMENTACJA TECHNICZNA (SKRÓCONA) I. Odtworzenie konstrukcji nawierzchni drogi gminnej związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej DOKUMENTACJA TECHNICZNA (SKRÓCONA) 1. Podstawa opracowania. OPIS TECHNICZNY Materiały wyjściowe: Decyzja

Bardziej szczegółowo

2. ZAKRES PROPONOWANYCH ZMIAN:

2. ZAKRES PROPONOWANYCH ZMIAN: KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKT REORGANIZACJI STRUKTUR PRZESTRZENI POWIETRZNEJ W REJONIE LOTNISKA RADOM-SADKÓW W ZWIĄZKU Z UTWORZENIEM NOWEGO CYWILNEGO PORTU LOTNICZEGO RADOM 1. CEL Celem przedmiotowej zmiany

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 lipca 2014 r. Poz. 950 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 17 lipca 2014 r.

Warszawa, dnia 18 lipca 2014 r. Poz. 950 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 17 lipca 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 lipca 2014 r. Poz. 950 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 17 lipca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie lotów

Bardziej szczegółowo

Port Lotniczy Zielona Góra/Babimost

Port Lotniczy Zielona Góra/Babimost Port Lotniczy Zielona Góra/Babimost Regionalne lotnisko......globalne możliwości! facebook.com/ieg.epzg NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA 13.04.2010 r. Województwo Lubuskie założyło spółkę Lotnisko Zielona Góra/Babimost

Bardziej szczegółowo

Łódź, 27 czerwca 2011. Komunikacja w regionie - Port Lotniczy Łódź

Łódź, 27 czerwca 2011. Komunikacja w regionie - Port Lotniczy Łódź Łódź, 27 czerwca 2011 Komunikacja w regionie - Port Lotniczy Łódź Łódź strefa ciąŝenia 1,8 mln 50 km 3,9 mln 100 km 1,3 mln 25 km 11 mln 150 km Lotnisko jako kluczowy element sieci transportowej Lotnisko

Bardziej szczegółowo

Hałas statków powietrznych 2. Emisje z silników statków powietrznych. Ochrona środowiska

Hałas statków powietrznych 2. Emisje z silników statków powietrznych. Ochrona środowiska 2 Lata 60-te XX wieku - wzrost zainteresowania problemami ochrony w sąsiedztwie lotnisk 1971 - uchwalenie przez Radę ICAO międzynarodowych norm i zalecanych metod postępowania w zakresie hałasu lotniczego

Bardziej szczegółowo

Zawartość projektu czasowej organizacji ruchu:

Zawartość projektu czasowej organizacji ruchu: Zawartość projektu czasowej organizacji ruchu: 1. Zatwierdzenie projektu organizacji ruchu 2. Opinia do projektu 3. Opis techniczny 4. Lokalizacja miejsca robót 5. Rysunek nr 1 inwentaryzacja istniejącego

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia doskonalącego dla strażaków KSRG z zakresu współdziałania z SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe

Program szkolenia doskonalącego dla strażaków KSRG z zakresu współdziałania z SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ BIURO SZKOLENIA Program szkolenia doskonalącego dla strażaków KSRG z zakresu współdziałania z SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe Warszawa, 2012 Opracowanie merytoryczne:

Bardziej szczegółowo

Analiza metod SIS i koncepcja ich wykorzystania podczas podejścia do lądowania według GNSS. Krzysztof Banaszek

Analiza metod SIS i koncepcja ich wykorzystania podczas podejścia do lądowania według GNSS. Krzysztof Banaszek Analiza metod SIS i koncepcja ich wykorzystania podczas podejścia do lądowania według GNSS. Krzysztof Banaszek Chełm, 15.02.2005 Zakres prezentacji Wymagania ICAO dla systemów GNSS Wymagania ICAO dla poszczególnych

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY WYKONYWANIA LOTÓW Z WIDOCZNOŚCIĄVFR

PRZEPISY WYKONYWANIA LOTÓW Z WIDOCZNOŚCIĄVFR PRZEPISY WYKONYWANIA LOTÓW Z WIDOCZNOŚCIĄVFR Michał Kuran michal.kuran@ppaero.pl Tel. +48 698 007 445 ATO Tel. +48 799 CESSNA VFR należy rozumiećprzepisy dla lotów z widocznością. (Ustawa Prawo Lotnicze

Bardziej szczegółowo

Regionalne Programy Operacyjne Inwestycje lotnicze INWESTYCJE LOTNICZE W REGIONALNYCH PROGRAMACH OPERACYJNYCH

Regionalne Programy Operacyjne Inwestycje lotnicze INWESTYCJE LOTNICZE W REGIONALNYCH PROGRAMACH OPERACYJNYCH INWESTYCJE LOTNICZE W REGIONALNYCH PROGRAMACH OPERACYJNYCH Lp. Województwo Wyszczególnienie Zaprogramowane wykorzystanie wkładu EFRR w RPO (w EUR) 1 1. Dolnośląskie - brak - 2. Kujawsko-Pomorskie Projekt

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OPŁAT LOTNISKOWYCH

REGULAMIN OPŁAT LOTNISKOWYCH REGULAMIN OPŁAT LOTNISKOWYCH Część I: Opłaty za lądowanie 1. Postanowienia ogólne 1.1. Właściciele lub piloci statków powietrznych obowiązani są do uiszczenia opłaty za lądowanie w wysokości określonej

Bardziej szczegółowo

USŁUGI PROJEKTOWE I BUDOWLANE MEG- BUD KRZYSZTOF PABICH

USŁUGI PROJEKTOWE I BUDOWLANE MEG- BUD KRZYSZTOF PABICH USŁUGI PROJEKTOWE I BUDOWLANE MEG- BUD KRZYSZTOF PABICH siedziba: 97-300 Piotrków Tryb., ul. Stolarska 16 tel. fax.: (0-44) 7339966 e-mail: krzysztofpab@poczta.onet.pl Bank PeKaO S.A., rachunek nr: NAZWA

Bardziej szczegółowo

STAŁA ORGANIZACJA RUCHU

STAŁA ORGANIZACJA RUCHU T E L E P R O J E K T Biuro Studiów i Projektów Łączności w Warszawie Sp. z o.o. Ul. Długa 23 / 25 00 238 Warszawa TOM TYTUŁ : STAŁA ORGANIZACJA RUCHU Oznakowanie wyjazdu pojazdów uprzywilejowanych Jednostki

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne zarządzanie, kontrola i monitoring w Krakowskim Pogotowiu Ratunkowym przy wykorzystaniu satelitarnej techniki GPS

Nowoczesne zarządzanie, kontrola i monitoring w Krakowskim Pogotowiu Ratunkowym przy wykorzystaniu satelitarnej techniki GPS przy wykorzystaniu satelitarnej techniki GPS Maciej Antosiewicz Urszula Sanak Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Małgorzata Popławska Krakowskie Pogotowie Ratunkowe 1 Kraków, 22.05.2007 r. GPS

Bardziej szczegółowo

Dział I. Przepisy ogólne

Dział I. Przepisy ogólne Dz.U.98.130.859 2003.08.08 zm. Dz.U.03.130.1191 1 2008.10.21 zm. Dz.U.08.178.1098 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 31 sierpnia 1998 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych

Bardziej szczegółowo

Wybór miejsca lądowania

Wybór miejsca lądowania Załącznik nr 5 Wybór miejsca lądowania 1. Miejsce do lądowania powinno być wystarczająco duże, przyjmuje się, że minimum w dzień to kwadrat o boku 35 m dla śmigłowca Mi-2 Plus oraz 26 m dla śmigłowca Agusta

Bardziej szczegółowo

Asystent Lądowania ILS (ILS Assistant) w systemie Pitlab&Zbig OSD

Asystent Lądowania ILS (ILS Assistant) w systemie Pitlab&Zbig OSD Asystent Lądowania ILS (ILS Assistant) w systemie Pitlab&Zbig OSD Asystent Lądowania ILS (ang. Instrument Landing System) jest systemem wspierającym bezpieczne i precyzyjne lądowanie modelem w warunkach

Bardziej szczegółowo

Stała organizacja ruchu

Stała organizacja ruchu PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU dla Projektu przebudowy nawierzchni drogowej wraz z w ulicy Sikorskiego w Czersku Stała organizacja ruchu w zakresie drogi gminnej INWESTOR: Gmina Czersk ul. Kościuszki

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie zakazów lub ograniczeń lotów na czas dłuższy niż 3 miesiące

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie zakazów lub ograniczeń lotów na czas dłuższy niż 3 miesiące Dziennik Ustaw Nr 106 8969 Poz. 678 678 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie zakazów lub ograniczeń lotów na czas dłuższy niż 3 miesiące Na podstawie art. 119 ust.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU Egz. Nr 5 PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU DROGI GMINNEJ NR 105 878 B WE WSI NOWOSIEDLINY Inwestor: Obiekt: Gmina Miastkowo 18-413 Miastkowo, ul. ŁomŜyńska 32 Przebudowa drogi gminnej nr 105 878 B we wsi Nowosiedliny

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y

P R O J E K T B U D O W L A N Y Z A K Ł A D U S Ł U G T E C H N I C Z N Y C H DROGO-PROJEKT s.c. 63-500 Ostrzeszów ul. Piastowska 14a/16 Oferujemy usługi w zakresie: projektowania obiektów drogowych projektowania organizacji ruchu drogowego

Bardziej szczegółowo

Lotnictwo a ochrona klimatu globalnego

Lotnictwo a ochrona klimatu globalnego Lotnictwo a ochrona klimatu globalnego Co mogą zrobić uczestnicy rynku lotniczego? Konferencja Lotnictwo a Ochrona Klimatu Globalnego Warszawa, 6 października 2008 Port Lotniczy im. F. Chopina w Warszawie

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA - projektowanie dróg, mostów oraz obiektów inŝynierskich - nadzory, ekspertyzy 40 467 Katowice, ul. 73 Pułku Piechoty 1 tel/fax 032 735-21-41, 735-20-55 email:biuro@autostradaii.pl DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU Usługi Projektowe mgr inŝ. Robert Szczepanek 58-100 Świdnica ul. Serbska 25 tel. 74 851 34 79 kom. 607 667 901 PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU INWESTYCJA: UTWARDZENIE TERENU NA CZĘŚCI DZIAŁKI NR 333/2 NA POTRZEBY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU Usługi Projektowe mgr inŝ. Robert Szczepanek 58-100 Świdnica ul. Serbska 25 tel. 74 851 34 79 kom. 607 667 901 PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU INWESTYCJA: PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2075 D ORAZ 2079D. Temat:

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO BUDOWNICTWA KOMUNIKACYJNEGO

WPROWADZENIE DO BUDOWNICTWA KOMUNIKACYJNEGO WPROWADZENIE DO BUDOWNICTWA KOMUNIKACYJNEGO szczelina podłużna dyble WYKŁAD 3 pobocze asfaltowe szczeliny poprzeczne kotwy 2,0 2,5% beton cementowy podbudowa ulepszone podłoże drenaż boczny WERSJA 2005

Bardziej szczegółowo

Projekt organizacji ruchu w istniejącym układzie komunikacyjnym na terenie Portu Lotniczego Poznań-Ławica Sp. z o.o.

Projekt organizacji ruchu w istniejącym układzie komunikacyjnym na terenie Portu Lotniczego Poznań-Ławica Sp. z o.o. SD PROJEKT s.c. ul. Szymborska 10/8 60-254 Poznań tel./fax 61 847 38 06 e-mail: biuro@sdprojekt.pl P R O J E K T S T A Ł E J O R G A N I Z A C J I R U C H U (przewidywany termin wprowadzenia organizacji

Bardziej szczegółowo

PORT LOTNICZY SZCZECIN GOLENIÓW SZCZECIN 08.12.2009

PORT LOTNICZY SZCZECIN GOLENIÓW SZCZECIN 08.12.2009 PORT LOTNICZY SZCZECIN GOLENIÓW SZCZECIN 08.12.2009 GŁÓWNE ZADANIA INWESTYCYJNE NA LATA 2010-20152015 ZAMKNIĘCIE PROGRAMU ZAGOSPODAROWANIA NOWEJ STRAśNICY I BAZY DT ETAPOWA REALIZACJA PROGRAMU KOMPLEKSOWEJ

Bardziej szczegółowo

Działania PAśP w obszarze wdroŝenia nawigacji GNSS w lotnictwie cywilnym

Działania PAśP w obszarze wdroŝenia nawigacji GNSS w lotnictwie cywilnym Działania PAśP w obszarze wdroŝenia nawigacji GNSS w lotnictwie cywilnym Tomasz Woźniak tel.: +48 22 574 53 80 e-mail: t.wozniak@pansa.pl ZAGADNIENIA 1. PAśP i jego misja 2. Zalety nawigacji GNSS 3. Działania

Bardziej szczegółowo

- 1 / 7- Ponadto w opracowanej ekspertyzie mogą być zawarte są informacje na temat:

- 1 / 7- Ponadto w opracowanej ekspertyzie mogą być zawarte są informacje na temat: na wykonanie standardowej ekspertyzy dotyczącej oceny zasobów 1 SIŁOWNIA Ekspertyza standardowa dotyczy jednej potencjalnej lokalizacji i jednego typu generatora Wykonywana jest na podstawie 10-letniej

Bardziej szczegółowo

Uruchomienie lotniska w Zegrzu Pomorskim koło o Koszalina

Uruchomienie lotniska w Zegrzu Pomorskim koło o Koszalina Uruchomienie lotniska w Zegrzu Pomorskim koło o Koszalina 1 Parametry lotniska 2 Kompleks lotniskowy składa się z: działek niezabudowanych i zabudowanych obiektami pola wzlotów o nawierzchni trawiastej

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1. 1. Opis projektu stan obecny i zakres proponowanych zmian.

Załącznik 1. 1. Opis projektu stan obecny i zakres proponowanych zmian. Załącznik 1 1. Opis projektu stan obecny i zakres proponowanych zmian. W chwili obecnej dolna granica sektora A LTMA EPKK oraz sektora A EPKT wynosi 560m (1837ft) AMSL. Ze względu na zróżnicowanie ukształtowanie

Bardziej szczegółowo

NAWIGACJA GNSS MAPY PROCEDUR RNAV GNSS. Warszawa, 2015 r.

NAWIGACJA GNSS MAPY PROCEDUR RNAV GNSS. Warszawa, 2015 r. NAWIGACJA GNSS MAPY PROCEDUR RNAV GNSS Warszawa, 2015 r. PROCEDURY RNAV GNSS Procedury podejścia RNAV GNSS do minimów LNAV dla większości lotnisk kontrolowanych zostały wdrożone operacyjnie zgodnie z cyklem

Bardziej szczegółowo

NAWIGACJA SATELITARNA W LOTNICTWIE WOJSKOWYM

NAWIGACJA SATELITARNA W LOTNICTWIE WOJSKOWYM NAWIGACJA SATELITARNA W LOTNICTWIE WOJSKOWYM Technika satelitarna inspirowana była przez wojskowych i dla wojskowych. Okres zimnej wojny powodował nakręcanie spirali zbrojeń. Dla efektywnego wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... 11

Spis treści. Przedmowa... 11 Spis treści Przedmowa.... 11 Nowe trendy badawcze w ruchu lotniczym. Zagadnienia wstępne... 13 I. Ruch lotniczy jako efekt potrzeby komunikacyjnej pasażera.... 13 II. Nowe środki transportowe w ruchu lotniczym....

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA RUCHU TEMAT / OBIEKT

ORGANIZACJA RUCHU TEMAT / OBIEKT 71-051 Szczecin ul. Zabużańska 53 a tel./ fax +48 91 483 51 34; kom. +48 501 148 223 e - mail: upin12@gmail.com TOM / TECZKA: MIEJSCOWOŚĆ: DATA: (miesiąc, rok) Szczecin marzec 2009 TEMAT / OBIEKT Budowa

Bardziej szczegółowo

Edukacja lotnicza kształcenie pilotów

Edukacja lotnicza kształcenie pilotów KONFERENCJA Edukacja lotnicza kształcenie pilotów Temat prezentacji: Rola innych ośrodków w szkoleniu pilotów na podstawie doświadczenia FTO Royal Star 1995 rok założenia Royal-Star 2003 rok certyfikat

Bardziej szczegółowo

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU. Projekt organizacji ruchu dróg dojazdowych do i z terminala i parkingów oraz samych parkingów

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU. Projekt organizacji ruchu dróg dojazdowych do i z terminala i parkingów oraz samych parkingów Zamawiający: Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin Sp. z o.o. ul. gen. Wiktora Thommee 1a 05-102 Nowy Dwór Mazowiecki tel. 22 346 40 00 fax. 22 346 40 05 Wykonawca : Paweł Ciechanowicz ul. Zielone Zacisze

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja dotycząca wykonywania lotów w rejonie TMA i CTR Lublin

Dokumentacja dotycząca wykonywania lotów w rejonie TMA i CTR Lublin Dokumentacja dotycząca wykonywania lotów w rejonie TMA i CTR Lublin Wykaz dokumentów Porozumienia i operacyjne INOP TWR Lublin AIP Polska Porozumienia operacyjne: Porozumienie o współpracy operacyjnej

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Projekt. ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) nr /... z dnia [ ] r.

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Projekt. ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) nr /... z dnia [ ] r. KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Projekt Bruksela, dnia r. C ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) nr /... z dnia [ ] r. ustanawiające wymagania techniczne i procedury administracyjne dotyczące operacji lotniczych

Bardziej szczegółowo

Lotnisko Depułtycze Królewskie zapleczem kształcenia kadr na potrzeby lotnictwa cywilnego. mgr inż. Łukasz Puzio

Lotnisko Depułtycze Królewskie zapleczem kształcenia kadr na potrzeby lotnictwa cywilnego. mgr inż. Łukasz Puzio Lotnisko Depułtycze Królewskie zapleczem kształcenia kadr na potrzeby lotnictwa cywilnego mgr inż. Łukasz Puzio Trochę historii 2001r. powstanie PWSZ w Chełmie 2003r. I koncepcja powstania lotniska 2005r.

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE W PORTACH LOTNICZYCH TEN-T

INWESTYCJE W PORTACH LOTNICZYCH TEN-T INWESTYCJE W PORTACH LOTNICZYCH TEN-T Osiem portów znajdujących się w Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN-T) realizuje inwestycje polegające na rozbudowie infrastruktury lotniskowej, finansowane

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

P R O J E K T STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU P R O J E K T STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU Nazwa zadania: Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 209 na odcinku Jezierze - Kołczygłowy km 36+805 39-739 Adres: miejscowość Jezierze, droga wojewódzka nr

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU Nazwa zadania: Remont istniejących placów i chodników, utwardzenie fragmentu działki oraz przebudowa fragmentu drogi przy budynku Przychodni rejonowej w Brzozowie Inwestor: Szpital

Bardziej szczegółowo

1. Sposób wykonywania kręgu:

1. Sposób wykonywania kręgu: Krąg nadlotniskowy uporządkowany ruch samolotów w rejonie lotniska obejmujący fazę od startu do lądowania, pozwalający w bezpieczny i łatwy do przewidzenia dla pozostałych uczestników ruchu sposób manewrowania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. NA PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ PRZEZ WIEŚ BARŻYKOWO W LOKALIZACJI DŁUGOŚCI CAŁKOWITEJ 582 m

PROJEKT WYKONAWCZY. NA PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ PRZEZ WIEŚ BARŻYKOWO W LOKALIZACJI DŁUGOŚCI CAŁKOWITEJ 582 m Załącznik Nr 8A do SIWZ PROJEKT WYKONAWCZY NA PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ PRZEZ WIEŚ BARŻYKOWO W LOKALIZACJI 0+000-0+582 DŁUGOŚCI CAŁKOWITEJ 582 m NR DZ. 7/2, 67, 64 INWESTOR: URZĄD MIASTA I GMINY STAWISKI

Bardziej szczegółowo

ALBUM ILUSTRACJI. Numer zdarzenia: 962/09

ALBUM ILUSTRACJI. Numer zdarzenia: 962/09 ALBUM ILUSTRACJI Numer zdarzenia: 962/09 Rodzaj zdarzenia: poważny incydent Statek powietrzny: samolot Boeing 737-800, 5B-DBV Data zdarzenia: 9-10.11.2009 r. Miejsce zdarzenia: lotnisko Katowice-Pyrzowice

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ TOMU V. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA SKRZYśOWANIA DWUPOZIOMOWE. TG 15.02 Wiadukt kolejowy w km 133.044 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

ZAWARTOŚĆ TOMU V. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA SKRZYśOWANIA DWUPOZIOMOWE. TG 15.02 Wiadukt kolejowy w km 133.044 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA ZAWARTOŚĆ TOMU V DOKUMENTACJA PROJEKTOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA SKRZYśOWANIA DWUPOZIOMOWE TG 15.02 Wiadukt kolejowy w km 133.044 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Część D ROBOTY DROGOWE TG 15.02 Wiadukt kolejowy w km.133.044

Bardziej szczegółowo

KARTA UZGODNIEŃ. Projekt stałej organizacji ruchu: Przebudowa odcinka drogi gminnej publicznej Mikołajki Szczudły, gm. Kalinowo, powiat ełcki

KARTA UZGODNIEŃ. Projekt stałej organizacji ruchu: Przebudowa odcinka drogi gminnej publicznej Mikołajki Szczudły, gm. Kalinowo, powiat ełcki KARTA UZGODNIEŃ Projekt stałej organizacji ruchu: Przebudowa odcinka drogi gminnej publicznej Mikołajki Szczudły, gm. Kalinowo, powiat ełcki 1. Komenda Powiatowa Policji w Ełku 2. Gmina Kalinowo Przebudowa

Bardziej szczegółowo

Przygotowania do EURO 2012 w zakresie lotnictwa cywilnego

Przygotowania do EURO 2012 w zakresie lotnictwa cywilnego Przygotowania do EURO 2012 w zakresie lotnictwa cywilnego Główne obszary działań w zakresie EURO 2012 Organizacja przez Polskę turnieju finałowego Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 spowoduje

Bardziej szczegółowo

P L A N S Y T U A C Y J N Y

P L A N S Y T U A C Y J N Y P L A N S Y T U A C Y J N Y Przebudowa nawierzchni ul. Batalionów Chłopskich i części ulicy Piastowskiej w Niemczy Str. 1 O P I S T E C H N I C Z N Y 1. PODSTAWA OPRACOWANIA Zlecenie nr BZP.7011.000013.2015

Bardziej szczegółowo

Część lotniskowa i część drogowa C.I.1. Opis techniczny

Część lotniskowa i część drogowa C.I.1. Opis techniczny Część lotniskowa i część drogowa C.I.1. Opis techniczny 1. Przedmiot opracowania 1.1 Przedmiotem opracowania jest Projekt budowlano-wykonawczy budowy lądowiska sanitarnego dla śmigłowców ratunkowych na

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. NA PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ DO WSI ZABIELE W LOKALIZACJI 0+000-1+034 DŁUGOŚCI 1034 m

PROJEKT WYKONAWCZY. NA PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ DO WSI ZABIELE W LOKALIZACJI 0+000-1+034 DŁUGOŚCI 1034 m PROJEKT WYKONAWCZY NA PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ DO WSI ZABIELE W LOKALIZACJI 0+000-1+034 DŁUGOŚCI 1034 m NR DZ. 424/1, 424/2, 420, 423, 425 INWESTOR: URZĄD MIIEJSKI W STAWISKACH PL. WOLNOŚCI 13/15 18-520

Bardziej szczegółowo

Podział Przestrzeni Powietrznej

Podział Przestrzeni Powietrznej SZKOLENIE TEORETYCZNE KANDYDATÓW NA UCZNIÓW PILOTOW ( Teoretyczny Kurs Szybowcowy TKS ) Podział Przestrzeni Powietrznej Aeroklub Bielsko-Bialski Przemysław Ochal 1. Stosowane dokumenty Aneks 11 ICAO do

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU NA CZAS ROBÓT

PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU NA CZAS ROBÓT ZAKŁAD PROJEKTOWANIA, NADZORU I USŁUG CONSULTINGOWYCH ADRES SIEDZIBY: UL. KULERSKIEGO 16/41 86-300 GRUDZIĄDZ TEL./FAX.(0-56) 4653194 NIP: 876-15-14-389 INZDRÓG s.c. ADRES SIEDZIBY: UL. DYWIZJONU 303 1/21

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OPERACYJNA LĄDOWISKA DEBRZNO (EPDB)

INSTRUKCJA OPERACYJNA LĄDOWISKA DEBRZNO (EPDB) RALLYLAND EVENTS Sp. z o. o. Osiedle Rajdowe 1, 77-420 Lipka Ezemplarz nr... INSTRUKCJA OPERACYJNA LĄDOWISKA DEBRZNO (EPDB) Położenie lądowiska: Gmina: Lipka Powiat: Złotów Województwo: Wielkopolskie Debrzno

Bardziej szczegółowo

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU M-Ka Studio Anna Kawa ul. Kurantowa 6/42 20-836 Lublin PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU Nazwa obiektu budowlanego: Droga gminna nr 08685L w m. Węglin, gmina Trzydnik Duży na odcinku km 0+000,00 km 0+730,00

Bardziej szczegółowo

Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w Polsce. Historia i dzień dzisiejszy.

Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w Polsce. Historia i dzień dzisiejszy. Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w Polsce. Historia i dzień dzisiejszy. SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe posiada samoloty, którymi realizuje transporty medyczne na dalsze odległości. Samolot Piaggo P.180

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU NA CZAS ROBÓT

PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU NA CZAS ROBÓT Biuro Projektowo - Usługowe "ALDA" S.C. Hanna i Janusz Franiczek 44-300 Wodzisław Śląski ul. Skrzyszowska 39 C telefon: 32 455 10 52 tel. kom.: 502 606 365 fax: 32 733 78 44 e-mail: alda.biuro@wp.pl Regon

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny zagospodarowania terenu ul. Narwik na odcinku od ulicy Lazurowej do granicy m. st. Warszawy

Opis techniczny zagospodarowania terenu ul. Narwik na odcinku od ulicy Lazurowej do granicy m. st. Warszawy Opis techniczny zagospodarowania terenu ul. Narwik na odcinku od ulicy Lazurowej do granicy m. st. Warszawy 1.DANE OGÓLNE Inwestor: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Bemowo Ul.Powstańców Śląskich 70

Bardziej szczegółowo

METRYKA PROJEKTU. Projekt zmian organizacji ruchu na ulicy Ozimskiej na odcinku od ulicy Kani do ulicy Małopolskiej

METRYKA PROJEKTU. Projekt zmian organizacji ruchu na ulicy Ozimskiej na odcinku od ulicy Kani do ulicy Małopolskiej data: VIII - 2010 r. METRYKA PROJEKTU Nazwa obiektu i adres: Budowa wiaduktu nad linią PKP wraz z przebu dową układu komunikacyjnego ul. Ozimska, Rejtana, Kolejowa w Opolu Stadium dokumentacji: Projekt

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE DANE SYSTEMU GPS

PODSTAWOWE DANE SYSTEMU GPS NAWIGACJA GNSS NAWIGACJA GNSS GNSS Global Navigation Satellite System jest to PODSTAWOWY sensor nawigacji obszarowej. Pojęcie to obejmuje nie tylko GPS NAVSTAR (pierwszy w pełni funkcjonujący globalny

Bardziej szczegółowo

NAWIGACJA GNSS PROCEDURY. Warszawa, MARZEC 2013 r.

NAWIGACJA GNSS PROCEDURY. Warszawa, MARZEC 2013 r. NAWIGACJA GNSS PROCEDURY Warszawa, MARZEC 2013 r. PROCEDURY NPA RNAV GNSS Wdrożenie nieprecyzyjnych procedur podejścia do lądowania RNAV (GNSS), planowane zgodnie z cyklem AIRAC w dniu 04.04.2013, obejmuje:

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH RAPORT KOŃCOWY

PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH RAPORT KOŃCOWY PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH Nr ewidencyjny zdarzenia lotniczego 2594/16 RAPORT KOŃCOWY z badania zdarzenia lotniczego statku powietrznego o maksymalnym ciężarze startowym nie przekraczającym

Bardziej szczegółowo

Bezzałogowe statki powietrzne w Polsce podstawy prawne. Zespół ds. bezzałogowych statków powietrznych Urząd Lotnictwa Cywilnego

Bezzałogowe statki powietrzne w Polsce podstawy prawne. Zespół ds. bezzałogowych statków powietrznych Urząd Lotnictwa Cywilnego Bezzałogowe statki powietrzne w Polsce podstawy prawne Zespół ds. bezzałogowych statków powietrznych Urząd Lotnictwa Cywilnego Bezzałogowe statki powietrzne Przepisy krajowe Prawo lotnicze Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3 Odpowiedzialność

Rozdział 3 Odpowiedzialność ZAŁĄCZNIK Nr 61 Modele latające oraz bezzałogowebezzałogowe statki powietrzne o maksymalnej masie startowej (MTOM) nie większej niż 25150 kg, używane wyłącznie w operacjach w zasięgu wzrokuwidoczności

Bardziej szczegółowo

Wyniki pomiarów monitoringowych hałasu drogowego na terenie województwa małopolskiego w 2009 roku

Wyniki pomiarów monitoringowych hałasu drogowego na terenie województwa małopolskiego w 2009 roku Wyniki pomiarów monitoringowych hałasu drogowego na terenie województwa małopolskiego w 2009 roku Realizując założenia Państwowego Programu Monitoringu Środowiska, w 2009 roku przeprowadzono pomiary hałasu

Bardziej szczegółowo

Projekt stałej organizacji ruchu skrzyżowanie drogi gminnej nr 170025Z z drogą wojewódzką nr 209

Projekt stałej organizacji ruchu skrzyżowanie drogi gminnej nr 170025Z z drogą wojewódzką nr 209 BIURO PROJEKTOWANIA I NADZORU BUDOWNICTWA KOMUNIKACYJNEGO mgr inż. RAFAŁ KLIMEK 78-400 SZCZECINEK tel. 0-606-301-529 e-mail: klimek.r@wp.pl NIP 672-184-48-89 REGON 320 254 595 Projekt stałej organizacji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU Przebudowa drogi powiatowej nr 2862W ul. Wojska Polskiego ZAWARTOŚĆ PROJEKTU A. CZĘŚĆ OPISOWA... 3 OPIS TECHNICZNY... 5 B. CZĘŚĆ RYSUNKOWA... 9 D-01. - Plan orientacyjny

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. NA PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ OD DR. KRAJ NR 61-DZIĘGIELE-TAFIŁY W KM 0+000-3+130 i 0+000-0+335

PROJEKT WYKONAWCZY. NA PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ OD DR. KRAJ NR 61-DZIĘGIELE-TAFIŁY W KM 0+000-3+130 i 0+000-0+335 PROJEKT WYKONAWCZY NA PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ OD DR. KRAJ NR 61-DZIĘGIELE-TAFIŁY W KM 0+000-3+130 i 0+000-0+335 NR DZ. 408, 168, 171, 169, 8, 38, 23, 29 INWESTOR: URZĄD MIASTA I GMINY STAWISKI PL. WOLNOŚCI

Bardziej szczegółowo

3. Przedmiot opracowania.

3. Przedmiot opracowania. - 2 3. Przedmiot opracowania. Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany branŝy drogowej na: - przebudowę nawierzchni ulicy; - przebudowę chodnika; - przebudowę dojść do budynków mieszkalnych. 4. Stan

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA

SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Opis techniczny. 2. Tabela objętości robót ziemnych ul. Toruńska. 3. Tabela objętości humusu ul. Toruńska. 4. Wykaz robót na zjazdach ul. Toruńska. 5. Wykaz drzew do

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU PROJEKT TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU Remont ciągu pieszo jezdnego w Dąbrówce przy ulicy Słonecznej OBIEKT: Remont ciągu pieszo jezdnego w Dąbrówce przy ulicy Słonecznej LOKALIZACJA: ul. Słoneczna, Dąbrówka,

Bardziej szczegółowo

Rodzaj opracowania: Projekt docelowej organizacji ruchu dla zjazdu i parkingu na ul. Męczeństwa Narodów w Brzezince, gmina Oświęcim

Rodzaj opracowania: Projekt docelowej organizacji ruchu dla zjazdu i parkingu na ul. Męczeństwa Narodów w Brzezince, gmina Oświęcim Rodzaj opracowania: Projekt docelowej organizacji ruchu dla zjazdu i parkingu na ul. Męczeństwa Narodów w Brzezince, gmina Oświęcim Wnioskodawca zmian: Urząd Gminy Oświęcim, ul. Zamkowa 12 32-600 Oświęcim

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT NR 3 Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 19 grudnia 2008 r.

KOMUNIKAT NR 3 Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 19 grudnia 2008 r. KOMUNIKAT NR 3 Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie liczby, rodzaju i rozmieszczenia, środków i urządzeń ratunkowych oraz minimalnego zestawu urządzeń nawigacyjnych,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU POPRAWA BEZPIECZEŃSTAWA RUCHU W MIEJSCOWOŚCI GMINNEJ Remont nawierzchni ulic: ul. Tysiąclecia, ul. Plac Kpt. Wł. Raginisa, ul. Pawła z Wizny PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU Działki Nr : obręb Wizna :1093,

Bardziej szczegółowo

USŁUGI GEODEZYJNE I PROJEKTOWE JERZY GRYGO ŁOMŻA UL. SZOSA ZAMBROWSKA 1/27 PROJEKT WYKONAWCZY

USŁUGI GEODEZYJNE I PROJEKTOWE JERZY GRYGO ŁOMŻA UL. SZOSA ZAMBROWSKA 1/27 PROJEKT WYKONAWCZY USŁUGI GEODEZYJNE I PROJEKTOWE JERZY GRYGO 18-400 ŁOMŻA UL. SZOSA ZAMBROWSKA 1/27 PROJEKT WYKONAWCZY NA PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ ROSTKI- CEDRY-DO DR WOJEWÓDZKIEJ W LOKALIZACJI ODC 1 0+000-2+135 ODC 2 0+000-0+181

Bardziej szczegółowo

Lubaczowski Park Inwestycyjny. Gmina Wiejska Lubaczów

Lubaczowski Park Inwestycyjny. Gmina Wiejska Lubaczów Gmina Wiejska Lubaczów Gmina Wiejska Lubaczów ul. Jasna 1 37-600 Lubaczów woj. podkarpackie tel. 16 632 16 84 fax. 16 632 26 56 wojt@lubaczow.com.pl www.lubaczow.com.pl Informacje ogólne W ramach I etapu

Bardziej szczegółowo