Prowadzenie ksiąg rachunkowych 341[02].Z4.04

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Prowadzenie ksiąg rachunkowych 341[02].Z4.04"

Transkrypt

1 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Anna Rudzińska Prowadzenie ksiąg rachunkowych 341[02].Z4.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom

2 Recenzenci: mgr Krystyna Kielan mgr Jolanta Rychlicka Opracowanie redakcyjne: mgr inż. Katarzyna Maćkowska Konsultacja: mgr Andrzej Zych Korekta: mgr Joanna Fundowicz Poradnik stanowi obudowę dydaktyczną programu jednostki modułowej 341[02].Z4.04. Prowadzenie ksiąg rachunkowych zawartego w modułowym programie nauczania dla zawodu technik ekonomista. Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy, Radom

3 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE 4 2. WYMAGANIA WSTĘPNE 6 3. CELE KSZTAŁCENIA 7 4. MATERIAŁ NAUCZANIA Podstawowe wiadomości z zakresu rachunkowości Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów 4.2. Pojęcie i zakres ksiąg rachunkowych Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów 4.3. Istota konta księgowego, budowa i rodzaje Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów 4.4. Funkcjonowanie kont bilansowych Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów 4.5. Funkcjonowanie kont wynikowych Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów 4.6. Kartoteka ilościowo-wartościowa Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów 4.7. Podzielność kont Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów 4.8. Zestawienie obrotów i sald Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów 4.9. Błędy księgowe i sposoby ich poprawiania Materiał nauczania Pytania sprawdzające

4 Ćwiczenia Sprawdzian postępów Kontrola dokumentów księgowych Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów SPRAWDZIAN OSIĄGNIĘĆ LITERATURA 44 3

5 1. WPROWADZENIE Poradnik ten będzie Ci pomocny w przyswajaniu wiedzy dotyczącej prowadzenia ksiąg rachunkowych. W poradniku zamieszczono: wymagania wstępne, wykaz umiejętności, jakie powinieneś mieć już ukształtowane, abyś bez problemów mógł korzystać z poradnika, cele kształcenia, wykaz umiejętności, jakie ukształtujesz podczas pracy z poradnikiem, materiał nauczania, pigułkę wiadomości teoretycznych niezbędnych do opanowania treści jednostki modułowej, zestaw pytań przydatny do sprawdzenia, czy już opanowałeś podane treści, ćwiczenia, które pomogą Ci zweryfikować wiadomości teoretyczne oraz ukształtować umiejętności praktyczne, sprawdzian osiągnięć, przykładowy zestaw zadań i pytań. Pozytywny wynik sprawdzianu potwierdzi, że dobrze pracowałeś podczas zajęć i że zdobyłeś wiedzę i umiejętności z zakresu tej jednostki modułowej, literaturę uzupełniającą. W materiale nauczania zostały omówione zagadnienia dotyczące ksiąg rachunkowych, zasad ich otwierania, prowadzenia i zamykania. Szczególną uwagę poświęcono kontom księgowym. Zakres treści kształcenia obejmuje także zasady sporządzania bilansu próbnego, czyli zestawienia obrotów i sald, który pozwala na uchwycenie błędów, powstałych w czasie księgowania operacji. Nauczysz się poprawiać te błędy za pomocą korekty oraz storna czarnego i czerwonego. Znajdziesz tutaj również informacje na temat kontroli dokumentów księgowych. Dowiesz się na czym polega kontrola merytoryczna, formalna i rachunkowa dokumentów. Nauczysz się wystawiać faktury korygujące, poprawiać błędy, powstałe w dokumentach, wystawianych przez jednostkę gospodarczą dla innych komórek tej samej jednostki. Przy wyborze odpowiednich treści pomoże Ci nauczyciel, który wskaże najważniejsze kroki prowadzenia ksiąg rachunkowych, potrzebne do wykonywania czynności określonych wybranym zawodem ekonomicznym. Z rozdziałem Pytania sprawdzające możesz zapoznać się: przed przystąpieniem do rozdziału Materiał nauczania poznając przy tej okazji wymagania wynikające z potrzeb zawodu, a po przyswojeniu wskazanych treści, odpowiadając na te pytania sprawdzisz stan swojej gotowości do wykonywania ćwiczeń, po zapoznaniu się z rozdziałem Materiał nauczania, aby sprawdzić stan swojej wiedzy, która będzie Ci potrzebna do wykonywania ćwiczeń. Kolejnym etapem będzie wykonywanie ćwiczeń, których celem jest uzupełnienie i utrwalenie informacji o pozyskiwaniu źródeł finansowania. Wykonując ćwiczenia przedstawione w poradniku lub zaproponowane przez nauczyciela, poznasz zasady funkcjonowania kont aktywnych i pasywnych, nauczysz się także zakładać i prowadzić kartotekę ilościowo-wartościową. Przykładowe ćwiczenia pozwolą Ci zrozumieć i przyswoić wiedzę w praktyce. Gwiazdką oznaczono pytania i ćwiczenia, których rozwiązanie może sprawić Ci trudność. W razie wątpliwości zwróć się o pomoc do nauczyciela. Na końcu każdego tematu znajdują się pytania sprawdzające. Pozwolą Ci one zweryfikować Twoją wiedzę. W tym celu: przeczytaj pytania i odpowiedz na nie, 4

6 podaj odpowiedź wstawiając X w odpowiednie miejsce, wpisz TAK jeśli Twoja odpowiedź na pytanie jest prawidłowa, wpisz NIE jeśli Twoja odpowiedź na pytanie jest niepoprawna. Odpowiedzi NIE wskazują na luki w Twojej wiedzy, informują Cię również jakich informacji na temat prowadzenia ksiąg rachunkowych jeszcze dobrze nie poznałeś. Oznacza to także powrót do treści, które nie są dostatecznie opanowane. Poznanie przez Ciebie wszystkich lub określonej części wiadomości o prowadzeniu ksiąg rachunkowych będzie stanowiło dla nauczyciela podstawę przeprowadzenia sprawdzianu poziomu przyswojonych wiadomości i ukształtowanych umiejętności. W tym celu nauczyciel posłuży się zestawem zadań testowych zawierającym różnego rodzaju zadania. W rozdziale piątym tego poradnika jest zamieszczony zestaw zadań testowych, który zawiera: instrukcję, w której omówiono tok postępowania podczas przeprowadzania sprawdzianu, przykładową kartę odpowiedzi, w której, w przeznaczonych miejscach, wpisz odpowiedzi na pytania; będzie to stanowić dla Ciebie trening przed sprawdzianem zaplanowanym przez nauczyciela. 5

7 2. WYMAGANIA WSTĘPNE Przystępując do realizacji programu jednostki modułowej powinieneś umieć: posługiwać się podstawowymi pojęciami ekonomicznymi oraz pojęciami z zakresu prawa, posługiwać się podstawową terminologią z zakresu rachunkowości, korzystać z różnych źródeł prawa, w tym z Ustawy o rachunkowości, prowadzić ewidencję zdarzeń gospodarczych, rozróżniać typy operacji gospodarczych, posługiwać się terminologią dotyczącą aktywów, klasyfikować aktywa trwałe i obrotowe, identyfikować źródła finansowania, sporządzać uproszczony bilans, sporządzać dowody księgowe, stosować procedury przygotowania dowodów do księgowania, dokonywać archiwizacji dowodów księgowych, korzystać z różnych źródeł informacji, wykorzystywać technologię informacyjną. 6

8 3. CELE KSZTAŁCENIA W wyniku realizacji programu jednostki modułowej powinieneś umieć: nazwać akt prawny regulujący prowadzenie rachunkowości, wyjaśnić pojęcie rachunkowości, zdefiniować przedmiot oraz podmiot rachunkowości, wyjaśnić funkcję informacyjną, kontrolną, analityczną i dowodową rachunkowości, scharakteryzować cechy rachunkowości, dokonać podziału rachunkowości ze względu na jej odbiorców, omówić nadrzędne zasady rachunkowości, nazwać elementy księgi rachunkowej, nazwać cechy księgi rachunkowej, wyjaśnić elementy księgi rachunkowej, nazwać składniki konta księgowego, nazwać elementy konta teowego, wyjaśnić pojęcie obrotu i salda konta, rozróżnić rodzaje kont księgowych, obliczyć obroty i salda konta księgowego, wyjaśnić zasady funkcjonowania kont bilansowych i wynikowych, sporządzić bilans zamknięcia jednostki gospodarczej, założyć kartotekę ilościowo-wartościową dla zapasów, dokonać podzielności poziomej i pionowej kont księgowych, poprawić błędy księgowe za pomocą storna czarnego i czerwonego, sporządzić zestawienie obrotów i sald na podstawie sald kont księgowych, określić cechy prawidłowego dowodu księgowego, sklasyfikować dowody księgowe według różnych kryteriów, wyjaśnić istotę kontroli merytorycznej, formalnej i rachunkowej dowodów księgowych, dokonać kontroli wewnętrznych i zewnętrznych dowodów księgowych, wystawić fakturę korygującą. 7

9 4. MATERIAŁ NAUCZANIA 4.1. Podstawowe wiadomości z zakresu rachunkowości Materiał nauczania Głównym aktem prawnym, regulującym prowadzenie ksiąg rachunkowych jest Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r., (jednolity tekst DzU z 2002 r., nr 76 poz. 694). Rachunkowość jest systemem ewidencji gospodarczej odzwierciedlającej w formie pieniężnej zjawiska i procesy gospodarcze oraz sytuację majątkową i wyniki działalności podmiotów gospodarczych. Przedmiotem rachunkowości są określone zjawiska i procesy gospodarcze, występujące w jednostkach gospodarczych. Podmiotami rachunkowości są natomiast jednostki, prowadzące rachunkowość. Cechy rachunkowości: wyrażanie wszystkich procesów gospodarczych w mierniku pieniężnym, dokonywanie zapisów księgowych tylko na podstawie dokumentów źródłowych, stosowanie kont do rejestracji operacji gospodarczych, opracowanie zakładowego planu kont w celu określenia informacji o działalności gospodarczej jednostki, stosowanie zasady podwójnego zapisu do rejestracji operacji gospodarczych, przeprowadzanie inwentaryzacji, w celu potwierdzenia wiarygodności rejestracji operacji gospodarczych i stanu finansowo-majątkowego. Funkcje rachunkowości: funkcja informacyjna polega na dostarczaniu informacji do podejmowania decyzji w procesie zarządzania; jest ona szczególnie ważna dla dyrekcji jednostki gospodarczej, a także dla organów zewnętrznych (głównie poprzez sprawozdania finansowe), funkcja kontrolna polega na ochronie i zabezpieczeniu mienia, w celu wychwycenia nadużyć oraz racjonalnego wykorzystania posiadanych zasobów, funkcja analityczna polega na interpretacji danych liczbowych dostarczanych przez rachunkowość, co pozwala na ocenę działalności danej jednostki gospodarczej, funkcja dowodowa wyraża się w wykorzystaniu urządzeń oraz dowodów księgowych jako wiarygodnych dokumentów w postępowaniu sądowym i podatkowym. Podział rachunkowości ze względu na odbiorców informacji: rachunkowość finansowa, która tworzy informacje o działalności gospodarczej przede wszystkim dla potrzeb odbiorców zewnętrznych (banków, organów skarbowych, władz lokalnych, akcjonariuszy itp.), rachunkowość zarządcza, która jest nastawiona na tworzenie informacji dla potrzeb wewnętrznych jednostki gospodarczej i daje podstawy do podejmowania decyzji w zakresie przyszłej działalności. Nadrzędne zasady rachunkowości: 1) kontynuacji działania której założeniem jest, że jednostka gospodarcza będzie kontynuowała, w dającej się przewidzieć przyszłości, swoją działalność w tym samym zakresie lub bez istotnych zmian, 8

10 2) memoriałowa według której osiągnięte przychody i poniesione koszty zalicza się do okresu, w którym faktycznie wystąpiły, niezależnie od wpływu należności i zapłaty zobowiązania, 3) współmierności przychodów i kosztów zgodnie z którą na wynik finansowy wpływają zrealizowane w danym roku obrotowym przychody i poniesione dla nich koszty, 4) ostrożności /ostrożnej wyceny/ według której wycena aktywów i pasywów jednostki musi być dokonana tak, aby nie został zniekształcony wynik finansowy, 5) istotności wyodrębnia w ewidencji te operacje gospodarcze, które mają istotne znaczenie dla oceny sytuacji majątkowej, finansowej, rentowności jednostki i podejmowania decyzji, 6) ciągłości przewiduje stałe stosowanie tych samych, przyjętych przez jednostkę metod, w celu zapewnienia porównywalności danych i informacji liczbowych, 7) periodyzacji mówi o tym, że wszystkie operacje należy zapisywać w księgach rachunkowych Pytania sprawdzające Odpowiadając na pytania sprawdzisz czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 1. Jaki akt prawny reguluje prowadzenie ksiąg rachunkowych? 2. Co to jest rachunkowość? 3. Co jest przedmiotem i podmiotem rachunkowości? 4. Jakie cechy posiada rachunkowość? 5. Jakie funkcje pełni rachunkowość? 6. Jak dzieli się rachunkowość ze względu na jej odbiorców? 7. Jakie znasz nadrzędne zasady rachunkowości? Ćwiczenia Ćwiczenie 1 Na podstawie Ustawy o rachunkowości określ, co jest podstawą zapisów w księgach rachunkowych (podaj rozdział oraz artykuł). Sposób wykonania ćwiczenia 1) zapoznać się z ustawą o rachunkowości, 2) zanotować najważniejsze informacje z odnalezionego artykułu. Wyposażenie stanowiska pracy: ustawa o rachunkowości, literatura zgodna z punktem 6 poradnika dla ucznia. Ćwiczenie 2 Zgodnie z zasadą memoriałową określ w jakich miesiącach będą ujęte: przychód w przypadku pierwszym, koszt w przypadku drugim. 1. Jednostka gospodarcza sprzedała produkty w październiku, a otrzymała zapłatę w styczniu następnego roku; 9

11 2. Jednostka gospodarcza w grudniu zapłaciła czynsz za wynajem pomieszczeń za przyszły rok. Sposób wykonania ćwiczenia 1) określić na czym polega zasada memoriałowa, 2) przyporządkować przychód i koszt do odpowiedniego okresu sprawozdawczego. Wyposażenie stanowiska pracy: ustawa o rachunkowości, literatura zgodna z punktem 6 poradnika dla ucznia. Ćwiczenie 3 Przedsiębiorstwo wyprodukowało krzeseł po 20 zł za jedną sztukę. Podmiot gospodarczy sprzedał 800 krzeseł po 25 zł za sztukę. Ile wyniósł zysk ze sprzedaży krzeseł? Sposób wykonania ćwiczenia 1) obliczyć ile wyniosły koszty produkcji, 2) obliczyć ile wyniosły przychody ze sprzedaży, 3) obliczyć ile wyniosły koszty uzyskania przychodów, 4) porównać przychody i koszty ich uzyskania, ustalić jaki zysk osiągnęło przedsiębiorstwo ze sprzedaży krzeseł, 5) wskazać zasadę rachunkowości, zgodnie z którą rozwiązałeś zadanie. Wyposażenie stanowiska pracy: ustawa o rachunkowości, kalkulator, literatura zgodna z punktem 6 poradnika dla ucznia Sprawdzian postępów Czy potrafisz: 1) określić akt prawny, regulujący prowadzenie ksiąg rachunkowych? 2) wyjaśnić pojęcie rachunkowości? 3) nazwać przedmiot i podmioty rachunkowości? 4) określić cechy rachunkowości? 5) określić funkcje rachunkowości? 6) dokonać podziału rachunkowości? 7) omówić nadrzędne zasady rachunkowości? Tak Nie 10

12 4.2. Pojęcie i zakres ksiąg rachunkowych Materiał nauczania Księgi rachunkowe to dokumentacja księgowa obejmująca zbiory zapisów księgowych, obrotów (sum zapisów) i sald. Odzwierciedlają aktywa, pasywa, przychody i koszty przedsiębiorstwa. Stanowią podstawę do sporządzenia sprawozdania finansowego. Księgi rachunkowe prowadzi się w języku polskim i w walucie polskiej. Obejmują one: 1) dziennik, który służy do zapisywania w porządku chronologicznym, dzień po dniu, danych o operacjach gospodarczych. Zapisy w dzienniku muszą być kolejno numerowane, a sumy zapisów (obroty) liczone w sposób ciągły, 2) konta księgi głównej (ewidencji syntetycznej), w której obowiązuje ujmowanie operacji zgodnie z zasadą podwójnego zapisu. Konta księgi głównej służą do ujęcia zapisów w porządku systematycznym, na kontach przewidzianych w zakładowym planie kont. Na danym koncie księgi głównej zapisów dokonuje się w kolejności chronologicznej, 3) konta ksiąg pomocniczych (ewidencji analitycznej), służące uszczegółowieniu i uzupełnieniu zapisów konta księgi głównej. Prowadzi się je w porządku systematycznym jako: wyodrębnione księgi (kartoteki, zbiory danych) w ramach kont księgi głównej, wyodrębniony system kont, uzgodniony z zapisami kont księgi głównej, 4) wykaz składników aktywów i pasywów (inwentarz) sporządzają go jednostki, które uprzednio nie prowadziły ksiąg rachunkowych w sposób określony Ustawą o rachunkowości, 5) zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej oraz zestawienia sald kont ksiąg pomocniczych zestawienie obrotów i sald księgi głównej sporządza się na koniec każdego miesiąca. Na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych sporządza się zestawienia sald wszystkich kont ksiąg pomocniczych, a na dzień inwentaryzacji zestawienia sald inwentaryzowanej grupy składników majątkowych. Księgi rachunkowe powinny być: trwale oznaczone nazwą jednostki, wyraźnie oznaczone co do roku obrotowego, przechowywane starannie w ustalonej kolejności. Księgi rachunkowe powinny być prowadzone: rzetelnie aby dokonane w nich zapisy odzwierciedlały stan faktyczny, bezbłędnie dane powinny być kompletne, pozbawione błędów formalnych i rachunkowych, sprawdzalnie tak, aby możliwe było stwierdzenie poprawności dokonanych w nich zapisów, bieżąco gdy pochodzące z nich informacje umożliwiają terminowe sporządzenie sprawozdań finansowych, deklaracji podatkowych oraz dokonanie rozliczeń finansowych. 11

13 Pytania sprawdzające Odpowiadając na pytania sprawdzisz czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 1. Jakie elementy obejmują księgi rachunkowe? 2. Do czego służy dziennik? 3. Do czego służą konta księgi głównej? 4. Do czego służą konta ksiąg pomocniczych? 5. Jakie jednostki sporządzają inwentarz? 6. Kiedy sporządza się zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej oraz kont ksiąg pomocniczych? 7. Jakie cechy powinny posiadać księgi rachunkowe? Ćwiczenia Ćwiczenie 1 Zaznacz czy zdanie jest prawdziwe (P), czy fałszywe (F): 1. Księgi rachunkowe można prowadzić w walucie europejskiej EURO. 2. Zapisy w dzienniku muszą być kolejno numerowane. 3. Konta księgi głównej dotyczą ewidencji syntetycznej i analitycznej. 4. Konta ksiąg pomocniczych służą uszczegółowieniu zapisów kont księgi głównej. 5. Inwentarz sporządzają wszystkie jednostki gospodarcze. Sposób wykonania ćwiczenia P F 1) przeczytać uważnie zdania, 2) zaznaczyć znakiem P jeżeli zdanie jest prawdziwe, F jeżeli zdanie jest fałszywe. Wyposażenie stanowiska pracy: zestaw ćwiczeń, ustawa o rachunkowości, literatura zgodnie z punktem 6 poradnika dla ucznia. Ćwiczenie 2 Dopasuj odpowiednią literę do odpowiedniej cyfry: Księgi powinny być prowadzone: 1. rzetelnie 2. bezbłędnie 3. sprawdzalnie 4. na bieżąco co oznacza: A. tak, aby możliwe było stwierdzenie poprawności dokonanych w nich zapisów B. aby dokonane w nich zapisy odzwierciedlały stan faktyczny C. gdy pochodzące z nich informacje umożliwiają terminowe sporządzenie sprawozdań finansowych, D. dane powinny być kompletne, pozbawione błędów formalnych i rachunkowych 12

14 Sposób wykonania ćwiczenia 1) zastanowić się, co oznacza rzetelne, bezbłędne, sprawdzalne i bieżące prowadzenie ksiąg rachunkowych, 2) połączyć cechy prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych z odpowiadającymi im definicjami. Wyposażenie stanowiska: zestaw ćwiczeń, ustawa o rachunkowości, literatura zgodna z punktem 6 poradnika dla ucznia Sprawdzian postępów Czy potrafisz: 1) nazwać elementy księgi rachunkowej? 2) określić do czego służy dziennik? 3) określić, do czego służą konta księgi głównej? 4) określić, do czego służą konta ksiąg pomocniczych? 5) nazwać, jakie jednostki sporządzają inwentarz? 6) omówić, kiedy sporządza się zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej oraz kont ksiąg pomocniczych? 7) omówić, jakie cechy powinny posiadać księgi rachunkowe? Tak Nie 13

15 4.3. Istota konta księgowego, budowa i rodzaje Materiał nauczania Do ewidencji operacji gospodarczych służy specyficzne urządzenie, jakim jest konto księgowe. Konto to sposób grupowania zapisów księgowych w jednostce gospodarczej, sumuje zapisy z danego rodzaju, zgodnie ze specyficznymi potrzebami jednostki oraz zasadami rachunkowości. Służy rejestrowaniu zmian, jakie zachodzą w działalności przedsiębiorstwa. Graficzny układ konta przedstawia tabela 1. Tabela 1. Graficzny układ konta Dt Nazwa konta Ct Data Nr dowodu Treść Kwota Data Nr dowodu Treść Kwota Dla celów dydaktycznych stosuje się tzw. konto teowe, które przedstawia rysunek 1. Rysunek 1. Konto teowe Dt Ct Wn Nazwa konta Ma Zapisywanie operacji po stronie Debet (Winien) konta określa się jako: debetowanie konta, obciążenie konta, zapisywanie w ciężar konta. Zapisywanie operacji po stronie Credit (Ma) konta nosi nazwę kredytowania konta, uznania konta lub zapisania na dobro konta. Budowę konta teowego przedstawia rysunek 2. Rysunek 2. Budowa konta teowego Dt Ct Wn Nazwa konta Ma Obroty Wn Obroty Ma Saldo Dt Saldo Ct Obroty konta to ogólna suma zapisów po stronie Dt i Ct. Wyróżnia się dwa obroty: debetowy (po stronie Dt) i kredytowy (po stronie Ct). Różnica między wyższymi, a niższymi obrotami nosi nazwę salda konta, które przyjmuje nazwę wyższego obrotu. 14

16 Konto posiada saldo początkowe Sp (wartość składnika na początek okresu sprawozdawczego) oraz saldo końcowe Sk (wartość składnika na koniec okresu). Saldo końcowe danego konta jest jednocześnie saldem początkowym tego konta w okresie następnym. Rodzaje kont księgowych: konta bilansowe na których zapisuje się operacje gospodarcze wpływające na aktywa i pasywa (składniki bilansu), np. Środki trwałe, Materiały, Kapitał zapasowy, Kredyty bankowe, konta wynikowe służące do rejestrowania operacji gospodarczych kształtujących wynik finansowy, np. Koszty finansowe, Pozostałe przychody operacyjne, Usługi obce ; konta korygujące stosowane w celu korekty wartości niektórych kont bilansowych i wynikowych, np. Odchylenia od cen ewidencyjnych materiałów, Umorzenie środków trwałych, konta rozliczeniowe służące do rozliczania złożonych operacji gospodarczych, np. Rozliczenie zakupu, Rozliczenie kosztów rodzajowych Pytania sprawdzające Odpowiadając na pytania sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 1. Co to jest konto księgowe? 2. Jak zbudowane jest konto teowe? 3. Co to jest obrót i saldo konta? 4. Jak nazywa się zapisywanie operacji gospodarczych po stronie Dt? 5. Jak nazywa się zapisywanie operacji gospodarczych po stronie Ct? 6. Jakie znasz rodzaje kont księgowych? Ćwiczenia Ćwiczenie 1 Posługując się odpowiednią terminologią, nazwij wskazane strzałką, elementy konta Materiały. Dt Materiały Ct Sposób wykonania ćwiczenia 1) nazwać zapisy po stronie Dt, 2) nazwać zapisy po stronie Ct. Wyposażenie stanowiska pracy: ustawa o rachunkowości, literatura zgodna z punktem 6 poradnika dla ucznia. 15

17 Ćwiczenie 2 Posługując się odpowiednią terminologią, nazwij wskazane strzałką, elementy konta Kredyty bankowe. Dt Kredyty bankowe Ct Sposób wykonania ćwiczenia 1) nazwać zapisy po stronie Dt, 2) nazwać zapisy po stronie Ct. Wyposażenie stanowiska pracy: ustawa o rachunkowości, literatura zgodna z punktem 6 poradnika dla ucznia. Ćwiczenie 3 Ustal i nazwij saldo konta Kasa, jeżeli: obroty Dt wynoszą zł, obroty Ct wynoszą zł. Sposób wykonania ćwiczenia 1) odjąć od wyższych obrotów obroty niższe, 2) nazwać saldo konta, zgodnie z zasadą, że saldo konta przyjmuje nazwę wyższych obrotów. Wyposażenie stanowiska pracy: kalkulator, literatura zgodna z punktem 6 poradnika dla ucznia. Ćwiczenie 4 Przyporządkuj podane konta do odpowiedniej grupy: B bilansowe, W wynikowe, K korygujące, R rozliczeniowe. 1. Środki trwałe 2. Długoterminowe aktywa finansowe 3. Umorzenie środków trwałych 4. Rachunki bankowe 5. Kredyty bankowe 6. Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami 7. Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń 8. Wynagrodzenia 9. Rozliczenie niedoborów 10. Materiały 11. Odchylenia od cen ewidencyjnych materiałów 12. Rozliczenie zakupu 13. Przychody ze sprzedaży materiałów 14. Wartość sprzedanych towarów w cenie zakupu 15. Usługi obce 16. Zyski nadzwyczajne 17. Kapitały zasadnicze 18. Przychody przyszłych okresów 19. Rozliczenia międzyokresowe kosztów 20. Koszty finansowe 21. Zużycie materiałów i energii 22. Wyroby gotowe 16

18 Sposób wykonania ćwiczenia 1) przeczytać uważnie nazwy kont, 2) zastanowić się jakie konta zalicza się do bilansowych, jakie do kont wynikowych, kont korygujących i kont rozliczeniowych, 3) wpisać obok nazwy konta, symbol oznaczający grupę kont. Wyposażenie stanowiska: zestaw ćwiczeń, ustawa o rachunkowości, literatura zgodna z punktem 6 poradnika dla ucznia Sprawdzian postępów Czy potrafisz: 1) zdefiniować konto księgowe? 2) omówić budowę konta teowego? 3) wyjaśnić pojęcie obrotu konta? 4) wyjaśnić pojęcie salda konta? 5) nazwać inaczej zapisywanie operacji gospodarczych po stronie Dt? 6) nazwać inaczej zapisywanie operacji gospodarczych po stronie Ct? 7) omówić rodzaje kont księgowych? 8) obliczać obroty i saldo końcowe konta księgowego? Tak Nie 17

19 4.4. Funkcjonowanie kont bilansowych Materiał nauczania Konta bilansowe służą do zapisywania zmian w aktywach i pasywach bilansu. Konta bilansowe dzieli się na trzy grupy: konta aktywne na których zapisuje się zmiany w majątku (aktywach) jednostki gospodarczej, np. Wartości niematerialne i prawne, Produkty gotowe, konta pasywne stosowane do zapisywania zmian w pasywach, np. Kapitał zapasowy, Kredyty bankowe, konta aktywno-pasywne których jedynym przykładem są konta rozrachunków, np. Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami, Rozrachunki z tytułu VAT. Funkcjonowanie kont aktywnych: 1. Saldo początkowe zapisuje się po stronie Dt. 2. Zwiększenie obrotów zapisuje się po stronie Dt. 3. Zmniejszenie obrotów zapisuje się po stronie Ct. 4. Saldo końcowe zapisuje się po stronie Ct. Funkcjonowanie kont aktywnych przedstawia rysunek 3. Rysunek 3. Funkcjonowanie kont aktywnych Dt Konto aktywne Ct Sp) Zwiększenie obrotów (+) Zmniejszenie obrotów (-) Funkcjonowanie kont pasywnych: 1. Saldo początkowe zapisuje się po stronie Ct. 2. Zwiększenie obrotów zapisuje się po stronie Ct. 3. Zmniejszenie obrotów zapisuje się po stronie Dt. 4. Saldo końcowe zapisuje się po stronie Dt. Funkcjonowanie kont pasywnych przedstawia rysunek 4. Rysunek 4. Funkcjonowanie kont pasywnych (Sk Dt Konto pasywne Ct (Sp Zmniejszenie obrotów (-) Zwiększenie obrotów (+) Sk) 18

20 Funkcjonowanie kont aktywno-pasywnych: 1. Saldo początkowe zapisuje się po stronie Dt (należności) lub Ct (zobowiązania). 2. Zwiększenie obrotów zapisuje się po stronie Dt (należności) lub Ct (zobowiązania). 3. Zmniejszenie obrotów zapisuje się po stronie Ct (należności) lub Dt (zobowiązania). 4. Saldo końcowe zapisuje się po stronie Ct (należności) lub Dt (zobowiązania). Funkcjonowanie kont aktywno-pasywnych przedstawia rysunek 5. Rysunek 5. Funkcjonowanie kont aktywno-pasywnych Dt Konto aktywno-pasywne Ct Sp) należności zobowiązania (Sp Zwiększenie obrotów należności (+) Zmniejszenie obrotów zobowiązań (-) Sk) zobowiązania Zmniejszenie obrotów należności (-) Zwiększenie obrotów zobowiązań (+) należności (Sk Pytania sprawdzające Odpowiadając na pytania sprawdzisz czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 1. Jak dzielą się konta bilansowe? 2. W jaki sposób funkcjonują konta aktywne? 3. W jaki sposób funkcjonują konta pasywne? 4. W jaki sposób funkcjonują konta aktywno-pasywne? Ćwiczenia Ćwiczenie 1 Saldo początkowe konta Środki trwałe wynosi zł. Zapisz zmiany na tym koncie, które wystąpiły na skutek następujących operacji gospodarczych: 1. Zakupiono maszynę o wartości zł i przyjęto ją do użytkowania. 2. Przekazano nieodpłatnie szkole podstawowej komputer o wartości zł. 3. Wskutek pożaru uległy zniszczeniu maszyny produkcyjne o wartości zł. Sposób wykonania ćwiczenia 1) zapisać saldo początkowe zgodnie z zasadą funkcjonowania kont aktywnych, 2) zapisać zwiększenie po stronie Dt i zmniejszenie po stronie Ct obrotów na koncie Środki trwałe. Wyposażenie stanowiska pracy: literatura zgodna z punktem 6 poradnika dla ucznia. 19

21 Ćwiczenie 2 Ustal saldo końcowe konta Kredyty bankowe, jeżeli saldo początkowe wynosi zł oraz w bieżącym okresie wystąpiły poniższe operacje dotyczące konta Kredyty bankowe : 1. Zaciągnięto kredyt na spłatę zobowiązań w wysokości zł. 2. Spłacono ratę kredytu w wysokości zł. Sposób wykonania ćwiczenia 1) zapisać saldo początkowe na koncie Kredyty bankowe zgodnie z zasadą funkcjonowania kont pasywnych, 2) zapisać zmiany na koncie Kredyty bankowe (zwiększenie obrotów po stronie Ct, zmniejszenie po stronie Dt), 3) obliczyć obroty po obu stronach konta, 4) porównać obroty Dt i Ct, a różnicę zapisać jako saldo końcowe. Wyposażenie stanowiska pracy: kalkulator, literatura zgodna z punktem 6 poradnika dla ucznia. Ćwiczenie 3 Saldo początkowe konta Rozrachunki z pracownikami wynosi zł (Dt) i zł (Ct). W bieżącym okresie wystąpiły następujące operacje gospodarcze: 1. Wypłacono pracownikowi zaliczkę na zakup materiałów w kwocie zł. 2. Pracownik zakupił materiały o wartości 400 zł. 3. Pracownik zwrócił część niewykorzystanej zaliczki w kwocie 600 zł. Ustal salda końcowe na koncie Rozrachunki z pracownikami. Sposób wykonania ćwiczenia 1) otworzyć konto Rozrachunki z pracownikami zapisując salda początkowe, 2) zapisać zmiany na tym koncie dotyczące należności i zobowiązań, 3) obliczyć obroty po stronie Dt i Ct, 4) porównując obroty po obu stronach konta ustalić saldo końcowe należności i zobowiązań. Wyposażenie stanowiska pracy: kalkulator, literatura zgodna z punktem 6 poradnika dla ucznia. Ćwiczenie 4 Spółka akcyjna ABC zajmuje się produkcją czapek. 1. Na podstawie uproszczonego bilansu (patrz tabela) otwórz konta. 2. Wpisz zmiany na kontach dotyczące następujących składników bilansu: a) Środki trwałe zwiększyły się o zł, Rachunki bankowe zmniejszyły się o zł. b) Rozrachunki z odbiorcami zmniejszyły się o zł, Kasa zwiększyła się o zł. c) Wartości niematerialne i prawne zwiększyły się o zł. Rachunki bankowe zmniejszyły się o zł. d) Kasa zmniejszyła się o 450 zł, Materiały zwiększyły się o 450 zł. 20

22 e) Produkcja w toku zmniejszyła się o 780 zł, Produkty gotowe zwiększyły się o 780 zł. f) Rozrachunki z dostawcami zwiększyły się o 600 zł, Materiały zwiększyły się o 600 zł. g) Kredyty bankowe zwiększyły się o zł, Rachunki bankowe zwiększyły się o zł. h) Rozrachunki z dostawcami zmniejszyły się o 300 zł, Rachunki bankowe zmniejszyły się o 300 zł. 3. Ustal salda końcowe. 4. Sporządź bilans zamknięcia. Aktywa A. Aktywa trwałe 1. Środki trwałe 2. Wartości niematerialne i prawne B. Aktywa obrotowe 1. Materiały 2. Produkcja w toku 3. Produkty gotowe 4. Kasa 5. Rachunki bankowe 6. Rozrachunki z odbiorcami Kwota (w zł) Pasywa A. Kapitały własne 1. Kapitał akcyjny B. Kapitały obce 1. Kredyty bankowe 2. Rozrachunki z dostawcami Kwota (w zł) Suma bilansowa Suma bilansowa Sposób wykonania ćwiczenia 1) zapisać salda początkowe kont aktywnych i pasywnych po odpowiednich stronach, 2) zapisać zmiany w obrotach na kontach, 3) obliczyć obroty kont po stronie Dt i Ct, 4) porównując obroty po obu stronach kont ustalić salda końcowe, 5) sporządzić bilans zamknięcia. Wyposażenie stanowiska pracy: kalkulator, literatura zgodna z punktem 6 poradnika dla ucznia Sprawdzian postępów Czy potrafisz: 1) sklasyfikować konta bilansowe? 2) określić zasady funkcjonowania kont aktywnych? 3) określić zasady funkcjonowania kont pasywnych? 4) określić zasady funkcjonowania kont aktywno-pasywnych? 5) sporządzić bilans zamknięcia? Tak Nie 21

Prowadzenie ewidencji księgowej w jednostkach organizacyjnych sfery budżetowej 343[01].Z2.02

Prowadzenie ewidencji księgowej w jednostkach organizacyjnych sfery budżetowej 343[01].Z2.02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Barbara Kozłowska Prowadzenie ewidencji księgowej w jednostkach organizacyjnych sfery budżetowej 343[01].Z2.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji

Bardziej szczegółowo

ZASADY RACHUNKOWOŚCI W ZAKŁADZIE BUDYNKÓW KOMUNALNYCH OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH.

ZASADY RACHUNKOWOŚCI W ZAKŁADZIE BUDYNKÓW KOMUNALNYCH OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wewnętrznego nr 34 / 2006 Dyrektora Zakładu Budynków Komunalnych w Czeladzi z dnia 27 grudnia 2006r. ZASADY RACHUNKOWOŚCI W ZAKŁADZIE BUDYNKÓW KOMUNALNYCH I. Rachunkowość

Bardziej szczegółowo

II. ROZLICZANIE SIĘ Z PODATKU DOCHODOWEGO NA OGÓLNYCH ZASADACH PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

II. ROZLICZANIE SIĘ Z PODATKU DOCHODOWEGO NA OGÓLNYCH ZASADACH PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW zakresie, rodzaju prowadzonej działalności, przewidywanej liczbie pracowników oraz złożenia informacji o środkach i procedurach, jakie zostały przezeń przedsięwzięte w celu spełnienia wymagań wynikających

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. ZA OKRES 01.01. 31.12.2014 R.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. ZA OKRES 01.01. 31.12.2014 R. SPRAWOZDANIE FINANSOWE CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. ZA OKRES 01.01. 31.12.2014 R. CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. RAPORT ZA ROK 2014 Raport roczny za 2014r. Spis treści A. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU B. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

Gminne Centrum Informacji ul. Jana Pawła II 8 64-550 Duszniki tel. / fax (061) 2919496 www.duszniki-wlkp.pl/gci.php gci@duszniki-wlkp.

Gminne Centrum Informacji ul. Jana Pawła II 8 64-550 Duszniki tel. / fax (061) 2919496 www.duszniki-wlkp.pl/gci.php gci@duszniki-wlkp. Poradnik dla osób pragnących prowadzić własną działalność gospodarczą Gminne Centrum Informacji ul. Jana Pawła II 8 64-550 Duszniki tel. / fax (061) 2919496 www.duszniki-wlkp.pl/gci.php gci@duszniki-wlkp.pl,

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ VOTUM ZA ROK

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ VOTUM ZA ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ VOTUM ZA ROK 2013 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ROCZNE GRUPY KAPITAŁOWEJ VOTUM ZA OKRES 01.01.2013 31.12.2013 R. (wszystkie kwoty w tys. PLN, o ile

Bardziej szczegółowo

Które wydatki można zaliczyć do kosztów PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 21 (787) 4 10 czerwca 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT)

Które wydatki można zaliczyć do kosztów PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 21 (787) 4 10 czerwca 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT) Które wydatki można zaliczyć do kosztów PODATKI UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU PORADNIK GAZETY PRAWNEJ ISSN 1234-5695 INDEKS 331783 NR 21 (787) 4 10 czerwca 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT) pgp@infor.pl,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU. INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię. Wersja 9.

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU. INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię. Wersja 9. INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię Wersja 9.0 www.biznesmen.com.pl pomoc@biznesmen.com.pl 1 Spis treści I.Wstęp...

Bardziej szczegółowo

TWORZENIE I PROWADZENIE FIRM INNOWACYJNYCH

TWORZENIE I PROWADZENIE FIRM INNOWACYJNYCH TWORZENIE I PROWADZENIE FIRM INNOWACYJNYCH Poradnik dla osób chcących założyć działalność gospodarczą Szczecin, 2011 Strona 1 SPIS TREŚCI 1. Innowacyjność 3 2. Jak założyć i prowadzić własną firmę 5 3.

Bardziej szczegółowo

podatkową księgę przychodów i rozchodów

podatkową księgę przychodów i rozchodów BIBLIOTEKA Jak prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów Forma opodatkowania Obowiązkowe prowadzenie dodatkowych ewidencji Niezbędna dokumentacja Remanent i zamknięcie księgi Prowadzenie księgi

Bardziej szczegółowo

Przewodnik do umowy dotacji Programu Działaj Lokalnie VIII

Przewodnik do umowy dotacji Programu Działaj Lokalnie VIII Przewodnik do umowy dotacji Programu Działaj Lokalnie VIII Warszawa, 2013 (wersja zaktualizowana) Spis treści Program Działaj Lokalnie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności jest realizowany przez Akademię

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa, siedziba, podstawowy przedmiot działalności Spółki oraz właściwy sąd lub inny organ prowadzący rejestr

1. Nazwa, siedziba, podstawowy przedmiot działalności Spółki oraz właściwy sąd lub inny organ prowadzący rejestr WPROWADZENIE 1. Nazwa, siedziba, podstawowy przedmiot działalności Spółki oraz właściwy sąd lub inny organ prowadzący rejestr Globe Trade Centre spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została utworzona

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W CZĘSTOCHOWIE INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ Stan prawny luty 2014r ul. Rolnicza 33, tel.: +48 34 329 01 00 NIP: 949-00-02-731 42-200 Częstochowa

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA OSP. Kłodzko 2013

PORADNIK DLA OSP. Kłodzko 2013 PORADNIK DLA OSP Kłodzko 2013 1 SPIS TREŚCI 1. Podstawy prawne funkcjonowania OSP... 4 2. Władze OSP i ich obowiązki... 4 2. 1. Walne Zebranie... 4 2. 2. Zarząd OSP... 5 2. 3. Komisja Rewizyjna OSP...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Niniejsza instrukcja skierowana jest do osób fizycznych planujących podjąć jednoosobową działalność gospodarczą.

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2013 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą Poradnik dla nowo powstałych firm Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą Poradnik dla nowo powstałych firm Wydanie IV Stan na grudzień 2013 Publikacja bezpłatna

Bardziej szczegółowo

Podstawa opodatkowania VAT 2014 zasady ustalania

Podstawa opodatkowania VAT 2014 zasady ustalania dodatek do Biuletynu VAT nr 21/2014 Podstawa opodatkowania VAT 2014 zasady ustalania n korekta podstawy opodatkowania n ustalanie marży n dotacje wliczane do podstawy opodatkowania n szczególne przypadki:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PROWADZENIA ZAPISÓW W KSIĄŻKACH RACHUNKOWYCH

INSTRUKCJA PROWADZENIA ZAPISÓW W KSIĄŻKACH RACHUNKOWYCH Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Państwowy Instytut Badawczy ul. Świętokrzyska 20 00 950 Warszawa 1 Skr. pocztowa 984 tel./faks: (48 22) 826 93 22, (48 22) 826 61 58 email: rachrol@fadn.pl

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju

Minister Infrastruktury i Rozwoju MIiR/H/2014-2020/7(01)03/2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych

Bardziej szczegółowo

Zasady rachunkowości jednostek postawionych w stan upadłości likwidacyjnej

Zasady rachunkowości jednostek postawionych w stan upadłości likwidacyjnej ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO nr 827 Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 69 (2014) s. 117 125 Zasady rachunkowości jednostek postawionych w stan upadłości likwidacyjnej Lucyna Poniatowska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ SKARBIEC TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. 1. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla studentów

Poradnik dla studentów Tadeusz T. Kaczmarek www.kaczmarek.waw.pl Poradnik dla studentów piszących pracę licencjacką lub magisterską Warszawa 2005 Spis treści strona Zamiast wstępu... 2 1. Jak rozwiązywać problemy?... 3 1.1.

Bardziej szczegółowo

Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej

Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej Stan na 2 stycznia 2014 r. Warszawa 2014 Aleje Jerozolimskie 181 02-222 Warszawa

Bardziej szczegółowo

PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM

PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM Pytanie nr 1: Czy istnieje możliwość w ramach projektu na zakup materiałów o wartości przewyższającej 3 500 zł zaliczanych do środków trwałych? Istnieje

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz świadczenia usług płatniczych dla Konsumentów przez Deutsche Bank Polska S.A.

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz świadczenia usług płatniczych dla Konsumentów przez Deutsche Bank Polska S.A. Deutsche Bank Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz świadczenia usług płatniczych dla Konsumentów przez Deutsche Bank Polska S.A. Rozdział I: Postanowienia ogólne 1 Zakres regulacji

Bardziej szczegółowo

Jak prowadzić podatkową księgę przyćhodo w i rozćhodo w?

Jak prowadzić podatkową księgę przyćhodo w i rozćhodo w? Jak prowadzić podatkową księgę przyćhodo w i rozćhodo w? Przewodnik dla przedsiębiorców Wrocław, 2013 r. Spis treści 1. Zakładanie księgi podatkowej... 5 1.1 Kto jest zobowiązany do prowadzenia podatkowej

Bardziej szczegółowo

Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski, woj. mazowieckie

Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski, woj. mazowieckie INFORMACJA DODATKOWA I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego. Nazwa jednostki: Fundacja IDEA Rozwoju NIP: 536-191-23-28 Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski,

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2013 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą poradnik dla nowo powstałych firm SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 4 1. NA STARCIE 5 1.1. Ile jest wart pomysł na biznes 5 1.2. Czy firma ma szanse powodzenia na rynku

Bardziej szczegółowo

Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej

Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej Jolanta Jaszczuk Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej Określenie ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej oraz wolność prowadzenia działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA ORAZ PODSTAWY PRAWNE JEJ

WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA ORAZ PODSTAWY PRAWNE JEJ WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA ORAZ PODSTAWY PRAWNE JEJ FUNKCJONOWANIA Spis treści Wstęp... 1 I. Podstawowe zagadnienia i definicje.... 1 II. Podstawowe przepisy prawne regulujące funkcjonowanie wspólnoty mieszkaniowej....

Bardziej szczegółowo