Prowadzenie ksiąg rachunkowych 341[02].Z4.04

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Prowadzenie ksiąg rachunkowych 341[02].Z4.04"

Transkrypt

1 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Anna Rudzińska Prowadzenie ksiąg rachunkowych 341[02].Z4.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom

2 Recenzenci: mgr Krystyna Kielan mgr Jolanta Rychlicka Opracowanie redakcyjne: mgr inż. Katarzyna Maćkowska Konsultacja: mgr Andrzej Zych Korekta: mgr Joanna Fundowicz Poradnik stanowi obudowę dydaktyczną programu jednostki modułowej 341[02].Z4.04. Prowadzenie ksiąg rachunkowych zawartego w modułowym programie nauczania dla zawodu technik ekonomista. Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy, Radom

3 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE 4 2. WYMAGANIA WSTĘPNE 6 3. CELE KSZTAŁCENIA 7 4. MATERIAŁ NAUCZANIA Podstawowe wiadomości z zakresu rachunkowości Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów 4.2. Pojęcie i zakres ksiąg rachunkowych Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów 4.3. Istota konta księgowego, budowa i rodzaje Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów 4.4. Funkcjonowanie kont bilansowych Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów 4.5. Funkcjonowanie kont wynikowych Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów 4.6. Kartoteka ilościowo-wartościowa Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów 4.7. Podzielność kont Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów 4.8. Zestawienie obrotów i sald Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów 4.9. Błędy księgowe i sposoby ich poprawiania Materiał nauczania Pytania sprawdzające

4 Ćwiczenia Sprawdzian postępów Kontrola dokumentów księgowych Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów SPRAWDZIAN OSIĄGNIĘĆ LITERATURA 44 3

5 1. WPROWADZENIE Poradnik ten będzie Ci pomocny w przyswajaniu wiedzy dotyczącej prowadzenia ksiąg rachunkowych. W poradniku zamieszczono: wymagania wstępne, wykaz umiejętności, jakie powinieneś mieć już ukształtowane, abyś bez problemów mógł korzystać z poradnika, cele kształcenia, wykaz umiejętności, jakie ukształtujesz podczas pracy z poradnikiem, materiał nauczania, pigułkę wiadomości teoretycznych niezbędnych do opanowania treści jednostki modułowej, zestaw pytań przydatny do sprawdzenia, czy już opanowałeś podane treści, ćwiczenia, które pomogą Ci zweryfikować wiadomości teoretyczne oraz ukształtować umiejętności praktyczne, sprawdzian osiągnięć, przykładowy zestaw zadań i pytań. Pozytywny wynik sprawdzianu potwierdzi, że dobrze pracowałeś podczas zajęć i że zdobyłeś wiedzę i umiejętności z zakresu tej jednostki modułowej, literaturę uzupełniającą. W materiale nauczania zostały omówione zagadnienia dotyczące ksiąg rachunkowych, zasad ich otwierania, prowadzenia i zamykania. Szczególną uwagę poświęcono kontom księgowym. Zakres treści kształcenia obejmuje także zasady sporządzania bilansu próbnego, czyli zestawienia obrotów i sald, który pozwala na uchwycenie błędów, powstałych w czasie księgowania operacji. Nauczysz się poprawiać te błędy za pomocą korekty oraz storna czarnego i czerwonego. Znajdziesz tutaj również informacje na temat kontroli dokumentów księgowych. Dowiesz się na czym polega kontrola merytoryczna, formalna i rachunkowa dokumentów. Nauczysz się wystawiać faktury korygujące, poprawiać błędy, powstałe w dokumentach, wystawianych przez jednostkę gospodarczą dla innych komórek tej samej jednostki. Przy wyborze odpowiednich treści pomoże Ci nauczyciel, który wskaże najważniejsze kroki prowadzenia ksiąg rachunkowych, potrzebne do wykonywania czynności określonych wybranym zawodem ekonomicznym. Z rozdziałem Pytania sprawdzające możesz zapoznać się: przed przystąpieniem do rozdziału Materiał nauczania poznając przy tej okazji wymagania wynikające z potrzeb zawodu, a po przyswojeniu wskazanych treści, odpowiadając na te pytania sprawdzisz stan swojej gotowości do wykonywania ćwiczeń, po zapoznaniu się z rozdziałem Materiał nauczania, aby sprawdzić stan swojej wiedzy, która będzie Ci potrzebna do wykonywania ćwiczeń. Kolejnym etapem będzie wykonywanie ćwiczeń, których celem jest uzupełnienie i utrwalenie informacji o pozyskiwaniu źródeł finansowania. Wykonując ćwiczenia przedstawione w poradniku lub zaproponowane przez nauczyciela, poznasz zasady funkcjonowania kont aktywnych i pasywnych, nauczysz się także zakładać i prowadzić kartotekę ilościowo-wartościową. Przykładowe ćwiczenia pozwolą Ci zrozumieć i przyswoić wiedzę w praktyce. Gwiazdką oznaczono pytania i ćwiczenia, których rozwiązanie może sprawić Ci trudność. W razie wątpliwości zwróć się o pomoc do nauczyciela. Na końcu każdego tematu znajdują się pytania sprawdzające. Pozwolą Ci one zweryfikować Twoją wiedzę. W tym celu: przeczytaj pytania i odpowiedz na nie, 4

6 podaj odpowiedź wstawiając X w odpowiednie miejsce, wpisz TAK jeśli Twoja odpowiedź na pytanie jest prawidłowa, wpisz NIE jeśli Twoja odpowiedź na pytanie jest niepoprawna. Odpowiedzi NIE wskazują na luki w Twojej wiedzy, informują Cię również jakich informacji na temat prowadzenia ksiąg rachunkowych jeszcze dobrze nie poznałeś. Oznacza to także powrót do treści, które nie są dostatecznie opanowane. Poznanie przez Ciebie wszystkich lub określonej części wiadomości o prowadzeniu ksiąg rachunkowych będzie stanowiło dla nauczyciela podstawę przeprowadzenia sprawdzianu poziomu przyswojonych wiadomości i ukształtowanych umiejętności. W tym celu nauczyciel posłuży się zestawem zadań testowych zawierającym różnego rodzaju zadania. W rozdziale piątym tego poradnika jest zamieszczony zestaw zadań testowych, który zawiera: instrukcję, w której omówiono tok postępowania podczas przeprowadzania sprawdzianu, przykładową kartę odpowiedzi, w której, w przeznaczonych miejscach, wpisz odpowiedzi na pytania; będzie to stanowić dla Ciebie trening przed sprawdzianem zaplanowanym przez nauczyciela. 5

7 2. WYMAGANIA WSTĘPNE Przystępując do realizacji programu jednostki modułowej powinieneś umieć: posługiwać się podstawowymi pojęciami ekonomicznymi oraz pojęciami z zakresu prawa, posługiwać się podstawową terminologią z zakresu rachunkowości, korzystać z różnych źródeł prawa, w tym z Ustawy o rachunkowości, prowadzić ewidencję zdarzeń gospodarczych, rozróżniać typy operacji gospodarczych, posługiwać się terminologią dotyczącą aktywów, klasyfikować aktywa trwałe i obrotowe, identyfikować źródła finansowania, sporządzać uproszczony bilans, sporządzać dowody księgowe, stosować procedury przygotowania dowodów do księgowania, dokonywać archiwizacji dowodów księgowych, korzystać z różnych źródeł informacji, wykorzystywać technologię informacyjną. 6

8 3. CELE KSZTAŁCENIA W wyniku realizacji programu jednostki modułowej powinieneś umieć: nazwać akt prawny regulujący prowadzenie rachunkowości, wyjaśnić pojęcie rachunkowości, zdefiniować przedmiot oraz podmiot rachunkowości, wyjaśnić funkcję informacyjną, kontrolną, analityczną i dowodową rachunkowości, scharakteryzować cechy rachunkowości, dokonać podziału rachunkowości ze względu na jej odbiorców, omówić nadrzędne zasady rachunkowości, nazwać elementy księgi rachunkowej, nazwać cechy księgi rachunkowej, wyjaśnić elementy księgi rachunkowej, nazwać składniki konta księgowego, nazwać elementy konta teowego, wyjaśnić pojęcie obrotu i salda konta, rozróżnić rodzaje kont księgowych, obliczyć obroty i salda konta księgowego, wyjaśnić zasady funkcjonowania kont bilansowych i wynikowych, sporządzić bilans zamknięcia jednostki gospodarczej, założyć kartotekę ilościowo-wartościową dla zapasów, dokonać podzielności poziomej i pionowej kont księgowych, poprawić błędy księgowe za pomocą storna czarnego i czerwonego, sporządzić zestawienie obrotów i sald na podstawie sald kont księgowych, określić cechy prawidłowego dowodu księgowego, sklasyfikować dowody księgowe według różnych kryteriów, wyjaśnić istotę kontroli merytorycznej, formalnej i rachunkowej dowodów księgowych, dokonać kontroli wewnętrznych i zewnętrznych dowodów księgowych, wystawić fakturę korygującą. 7

9 4. MATERIAŁ NAUCZANIA 4.1. Podstawowe wiadomości z zakresu rachunkowości Materiał nauczania Głównym aktem prawnym, regulującym prowadzenie ksiąg rachunkowych jest Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r., (jednolity tekst DzU z 2002 r., nr 76 poz. 694). Rachunkowość jest systemem ewidencji gospodarczej odzwierciedlającej w formie pieniężnej zjawiska i procesy gospodarcze oraz sytuację majątkową i wyniki działalności podmiotów gospodarczych. Przedmiotem rachunkowości są określone zjawiska i procesy gospodarcze, występujące w jednostkach gospodarczych. Podmiotami rachunkowości są natomiast jednostki, prowadzące rachunkowość. Cechy rachunkowości: wyrażanie wszystkich procesów gospodarczych w mierniku pieniężnym, dokonywanie zapisów księgowych tylko na podstawie dokumentów źródłowych, stosowanie kont do rejestracji operacji gospodarczych, opracowanie zakładowego planu kont w celu określenia informacji o działalności gospodarczej jednostki, stosowanie zasady podwójnego zapisu do rejestracji operacji gospodarczych, przeprowadzanie inwentaryzacji, w celu potwierdzenia wiarygodności rejestracji operacji gospodarczych i stanu finansowo-majątkowego. Funkcje rachunkowości: funkcja informacyjna polega na dostarczaniu informacji do podejmowania decyzji w procesie zarządzania; jest ona szczególnie ważna dla dyrekcji jednostki gospodarczej, a także dla organów zewnętrznych (głównie poprzez sprawozdania finansowe), funkcja kontrolna polega na ochronie i zabezpieczeniu mienia, w celu wychwycenia nadużyć oraz racjonalnego wykorzystania posiadanych zasobów, funkcja analityczna polega na interpretacji danych liczbowych dostarczanych przez rachunkowość, co pozwala na ocenę działalności danej jednostki gospodarczej, funkcja dowodowa wyraża się w wykorzystaniu urządzeń oraz dowodów księgowych jako wiarygodnych dokumentów w postępowaniu sądowym i podatkowym. Podział rachunkowości ze względu na odbiorców informacji: rachunkowość finansowa, która tworzy informacje o działalności gospodarczej przede wszystkim dla potrzeb odbiorców zewnętrznych (banków, organów skarbowych, władz lokalnych, akcjonariuszy itp.), rachunkowość zarządcza, która jest nastawiona na tworzenie informacji dla potrzeb wewnętrznych jednostki gospodarczej i daje podstawy do podejmowania decyzji w zakresie przyszłej działalności. Nadrzędne zasady rachunkowości: 1) kontynuacji działania której założeniem jest, że jednostka gospodarcza będzie kontynuowała, w dającej się przewidzieć przyszłości, swoją działalność w tym samym zakresie lub bez istotnych zmian, 8

10 2) memoriałowa według której osiągnięte przychody i poniesione koszty zalicza się do okresu, w którym faktycznie wystąpiły, niezależnie od wpływu należności i zapłaty zobowiązania, 3) współmierności przychodów i kosztów zgodnie z którą na wynik finansowy wpływają zrealizowane w danym roku obrotowym przychody i poniesione dla nich koszty, 4) ostrożności /ostrożnej wyceny/ według której wycena aktywów i pasywów jednostki musi być dokonana tak, aby nie został zniekształcony wynik finansowy, 5) istotności wyodrębnia w ewidencji te operacje gospodarcze, które mają istotne znaczenie dla oceny sytuacji majątkowej, finansowej, rentowności jednostki i podejmowania decyzji, 6) ciągłości przewiduje stałe stosowanie tych samych, przyjętych przez jednostkę metod, w celu zapewnienia porównywalności danych i informacji liczbowych, 7) periodyzacji mówi o tym, że wszystkie operacje należy zapisywać w księgach rachunkowych Pytania sprawdzające Odpowiadając na pytania sprawdzisz czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 1. Jaki akt prawny reguluje prowadzenie ksiąg rachunkowych? 2. Co to jest rachunkowość? 3. Co jest przedmiotem i podmiotem rachunkowości? 4. Jakie cechy posiada rachunkowość? 5. Jakie funkcje pełni rachunkowość? 6. Jak dzieli się rachunkowość ze względu na jej odbiorców? 7. Jakie znasz nadrzędne zasady rachunkowości? Ćwiczenia Ćwiczenie 1 Na podstawie Ustawy o rachunkowości określ, co jest podstawą zapisów w księgach rachunkowych (podaj rozdział oraz artykuł). Sposób wykonania ćwiczenia 1) zapoznać się z ustawą o rachunkowości, 2) zanotować najważniejsze informacje z odnalezionego artykułu. Wyposażenie stanowiska pracy: ustawa o rachunkowości, literatura zgodna z punktem 6 poradnika dla ucznia. Ćwiczenie 2 Zgodnie z zasadą memoriałową określ w jakich miesiącach będą ujęte: przychód w przypadku pierwszym, koszt w przypadku drugim. 1. Jednostka gospodarcza sprzedała produkty w październiku, a otrzymała zapłatę w styczniu następnego roku; 9

11 2. Jednostka gospodarcza w grudniu zapłaciła czynsz za wynajem pomieszczeń za przyszły rok. Sposób wykonania ćwiczenia 1) określić na czym polega zasada memoriałowa, 2) przyporządkować przychód i koszt do odpowiedniego okresu sprawozdawczego. Wyposażenie stanowiska pracy: ustawa o rachunkowości, literatura zgodna z punktem 6 poradnika dla ucznia. Ćwiczenie 3 Przedsiębiorstwo wyprodukowało krzeseł po 20 zł za jedną sztukę. Podmiot gospodarczy sprzedał 800 krzeseł po 25 zł za sztukę. Ile wyniósł zysk ze sprzedaży krzeseł? Sposób wykonania ćwiczenia 1) obliczyć ile wyniosły koszty produkcji, 2) obliczyć ile wyniosły przychody ze sprzedaży, 3) obliczyć ile wyniosły koszty uzyskania przychodów, 4) porównać przychody i koszty ich uzyskania, ustalić jaki zysk osiągnęło przedsiębiorstwo ze sprzedaży krzeseł, 5) wskazać zasadę rachunkowości, zgodnie z którą rozwiązałeś zadanie. Wyposażenie stanowiska pracy: ustawa o rachunkowości, kalkulator, literatura zgodna z punktem 6 poradnika dla ucznia Sprawdzian postępów Czy potrafisz: 1) określić akt prawny, regulujący prowadzenie ksiąg rachunkowych? 2) wyjaśnić pojęcie rachunkowości? 3) nazwać przedmiot i podmioty rachunkowości? 4) określić cechy rachunkowości? 5) określić funkcje rachunkowości? 6) dokonać podziału rachunkowości? 7) omówić nadrzędne zasady rachunkowości? Tak Nie 10

12 4.2. Pojęcie i zakres ksiąg rachunkowych Materiał nauczania Księgi rachunkowe to dokumentacja księgowa obejmująca zbiory zapisów księgowych, obrotów (sum zapisów) i sald. Odzwierciedlają aktywa, pasywa, przychody i koszty przedsiębiorstwa. Stanowią podstawę do sporządzenia sprawozdania finansowego. Księgi rachunkowe prowadzi się w języku polskim i w walucie polskiej. Obejmują one: 1) dziennik, który służy do zapisywania w porządku chronologicznym, dzień po dniu, danych o operacjach gospodarczych. Zapisy w dzienniku muszą być kolejno numerowane, a sumy zapisów (obroty) liczone w sposób ciągły, 2) konta księgi głównej (ewidencji syntetycznej), w której obowiązuje ujmowanie operacji zgodnie z zasadą podwójnego zapisu. Konta księgi głównej służą do ujęcia zapisów w porządku systematycznym, na kontach przewidzianych w zakładowym planie kont. Na danym koncie księgi głównej zapisów dokonuje się w kolejności chronologicznej, 3) konta ksiąg pomocniczych (ewidencji analitycznej), służące uszczegółowieniu i uzupełnieniu zapisów konta księgi głównej. Prowadzi się je w porządku systematycznym jako: wyodrębnione księgi (kartoteki, zbiory danych) w ramach kont księgi głównej, wyodrębniony system kont, uzgodniony z zapisami kont księgi głównej, 4) wykaz składników aktywów i pasywów (inwentarz) sporządzają go jednostki, które uprzednio nie prowadziły ksiąg rachunkowych w sposób określony Ustawą o rachunkowości, 5) zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej oraz zestawienia sald kont ksiąg pomocniczych zestawienie obrotów i sald księgi głównej sporządza się na koniec każdego miesiąca. Na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych sporządza się zestawienia sald wszystkich kont ksiąg pomocniczych, a na dzień inwentaryzacji zestawienia sald inwentaryzowanej grupy składników majątkowych. Księgi rachunkowe powinny być: trwale oznaczone nazwą jednostki, wyraźnie oznaczone co do roku obrotowego, przechowywane starannie w ustalonej kolejności. Księgi rachunkowe powinny być prowadzone: rzetelnie aby dokonane w nich zapisy odzwierciedlały stan faktyczny, bezbłędnie dane powinny być kompletne, pozbawione błędów formalnych i rachunkowych, sprawdzalnie tak, aby możliwe było stwierdzenie poprawności dokonanych w nich zapisów, bieżąco gdy pochodzące z nich informacje umożliwiają terminowe sporządzenie sprawozdań finansowych, deklaracji podatkowych oraz dokonanie rozliczeń finansowych. 11

13 Pytania sprawdzające Odpowiadając na pytania sprawdzisz czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 1. Jakie elementy obejmują księgi rachunkowe? 2. Do czego służy dziennik? 3. Do czego służą konta księgi głównej? 4. Do czego służą konta ksiąg pomocniczych? 5. Jakie jednostki sporządzają inwentarz? 6. Kiedy sporządza się zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej oraz kont ksiąg pomocniczych? 7. Jakie cechy powinny posiadać księgi rachunkowe? Ćwiczenia Ćwiczenie 1 Zaznacz czy zdanie jest prawdziwe (P), czy fałszywe (F): 1. Księgi rachunkowe można prowadzić w walucie europejskiej EURO. 2. Zapisy w dzienniku muszą być kolejno numerowane. 3. Konta księgi głównej dotyczą ewidencji syntetycznej i analitycznej. 4. Konta ksiąg pomocniczych służą uszczegółowieniu zapisów kont księgi głównej. 5. Inwentarz sporządzają wszystkie jednostki gospodarcze. Sposób wykonania ćwiczenia P F 1) przeczytać uważnie zdania, 2) zaznaczyć znakiem P jeżeli zdanie jest prawdziwe, F jeżeli zdanie jest fałszywe. Wyposażenie stanowiska pracy: zestaw ćwiczeń, ustawa o rachunkowości, literatura zgodnie z punktem 6 poradnika dla ucznia. Ćwiczenie 2 Dopasuj odpowiednią literę do odpowiedniej cyfry: Księgi powinny być prowadzone: 1. rzetelnie 2. bezbłędnie 3. sprawdzalnie 4. na bieżąco co oznacza: A. tak, aby możliwe było stwierdzenie poprawności dokonanych w nich zapisów B. aby dokonane w nich zapisy odzwierciedlały stan faktyczny C. gdy pochodzące z nich informacje umożliwiają terminowe sporządzenie sprawozdań finansowych, D. dane powinny być kompletne, pozbawione błędów formalnych i rachunkowych 12

14 Sposób wykonania ćwiczenia 1) zastanowić się, co oznacza rzetelne, bezbłędne, sprawdzalne i bieżące prowadzenie ksiąg rachunkowych, 2) połączyć cechy prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych z odpowiadającymi im definicjami. Wyposażenie stanowiska: zestaw ćwiczeń, ustawa o rachunkowości, literatura zgodna z punktem 6 poradnika dla ucznia Sprawdzian postępów Czy potrafisz: 1) nazwać elementy księgi rachunkowej? 2) określić do czego służy dziennik? 3) określić, do czego służą konta księgi głównej? 4) określić, do czego służą konta ksiąg pomocniczych? 5) nazwać, jakie jednostki sporządzają inwentarz? 6) omówić, kiedy sporządza się zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej oraz kont ksiąg pomocniczych? 7) omówić, jakie cechy powinny posiadać księgi rachunkowe? Tak Nie 13

15 4.3. Istota konta księgowego, budowa i rodzaje Materiał nauczania Do ewidencji operacji gospodarczych służy specyficzne urządzenie, jakim jest konto księgowe. Konto to sposób grupowania zapisów księgowych w jednostce gospodarczej, sumuje zapisy z danego rodzaju, zgodnie ze specyficznymi potrzebami jednostki oraz zasadami rachunkowości. Służy rejestrowaniu zmian, jakie zachodzą w działalności przedsiębiorstwa. Graficzny układ konta przedstawia tabela 1. Tabela 1. Graficzny układ konta Dt Nazwa konta Ct Data Nr dowodu Treść Kwota Data Nr dowodu Treść Kwota Dla celów dydaktycznych stosuje się tzw. konto teowe, które przedstawia rysunek 1. Rysunek 1. Konto teowe Dt Ct Wn Nazwa konta Ma Zapisywanie operacji po stronie Debet (Winien) konta określa się jako: debetowanie konta, obciążenie konta, zapisywanie w ciężar konta. Zapisywanie operacji po stronie Credit (Ma) konta nosi nazwę kredytowania konta, uznania konta lub zapisania na dobro konta. Budowę konta teowego przedstawia rysunek 2. Rysunek 2. Budowa konta teowego Dt Ct Wn Nazwa konta Ma Obroty Wn Obroty Ma Saldo Dt Saldo Ct Obroty konta to ogólna suma zapisów po stronie Dt i Ct. Wyróżnia się dwa obroty: debetowy (po stronie Dt) i kredytowy (po stronie Ct). Różnica między wyższymi, a niższymi obrotami nosi nazwę salda konta, które przyjmuje nazwę wyższego obrotu. 14

16 Konto posiada saldo początkowe Sp (wartość składnika na początek okresu sprawozdawczego) oraz saldo końcowe Sk (wartość składnika na koniec okresu). Saldo końcowe danego konta jest jednocześnie saldem początkowym tego konta w okresie następnym. Rodzaje kont księgowych: konta bilansowe na których zapisuje się operacje gospodarcze wpływające na aktywa i pasywa (składniki bilansu), np. Środki trwałe, Materiały, Kapitał zapasowy, Kredyty bankowe, konta wynikowe służące do rejestrowania operacji gospodarczych kształtujących wynik finansowy, np. Koszty finansowe, Pozostałe przychody operacyjne, Usługi obce ; konta korygujące stosowane w celu korekty wartości niektórych kont bilansowych i wynikowych, np. Odchylenia od cen ewidencyjnych materiałów, Umorzenie środków trwałych, konta rozliczeniowe służące do rozliczania złożonych operacji gospodarczych, np. Rozliczenie zakupu, Rozliczenie kosztów rodzajowych Pytania sprawdzające Odpowiadając na pytania sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 1. Co to jest konto księgowe? 2. Jak zbudowane jest konto teowe? 3. Co to jest obrót i saldo konta? 4. Jak nazywa się zapisywanie operacji gospodarczych po stronie Dt? 5. Jak nazywa się zapisywanie operacji gospodarczych po stronie Ct? 6. Jakie znasz rodzaje kont księgowych? Ćwiczenia Ćwiczenie 1 Posługując się odpowiednią terminologią, nazwij wskazane strzałką, elementy konta Materiały. Dt Materiały Ct Sposób wykonania ćwiczenia 1) nazwać zapisy po stronie Dt, 2) nazwać zapisy po stronie Ct. Wyposażenie stanowiska pracy: ustawa o rachunkowości, literatura zgodna z punktem 6 poradnika dla ucznia. 15

17 Ćwiczenie 2 Posługując się odpowiednią terminologią, nazwij wskazane strzałką, elementy konta Kredyty bankowe. Dt Kredyty bankowe Ct Sposób wykonania ćwiczenia 1) nazwać zapisy po stronie Dt, 2) nazwać zapisy po stronie Ct. Wyposażenie stanowiska pracy: ustawa o rachunkowości, literatura zgodna z punktem 6 poradnika dla ucznia. Ćwiczenie 3 Ustal i nazwij saldo konta Kasa, jeżeli: obroty Dt wynoszą zł, obroty Ct wynoszą zł. Sposób wykonania ćwiczenia 1) odjąć od wyższych obrotów obroty niższe, 2) nazwać saldo konta, zgodnie z zasadą, że saldo konta przyjmuje nazwę wyższych obrotów. Wyposażenie stanowiska pracy: kalkulator, literatura zgodna z punktem 6 poradnika dla ucznia. Ćwiczenie 4 Przyporządkuj podane konta do odpowiedniej grupy: B bilansowe, W wynikowe, K korygujące, R rozliczeniowe. 1. Środki trwałe 2. Długoterminowe aktywa finansowe 3. Umorzenie środków trwałych 4. Rachunki bankowe 5. Kredyty bankowe 6. Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami 7. Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń 8. Wynagrodzenia 9. Rozliczenie niedoborów 10. Materiały 11. Odchylenia od cen ewidencyjnych materiałów 12. Rozliczenie zakupu 13. Przychody ze sprzedaży materiałów 14. Wartość sprzedanych towarów w cenie zakupu 15. Usługi obce 16. Zyski nadzwyczajne 17. Kapitały zasadnicze 18. Przychody przyszłych okresów 19. Rozliczenia międzyokresowe kosztów 20. Koszty finansowe 21. Zużycie materiałów i energii 22. Wyroby gotowe 16

18 Sposób wykonania ćwiczenia 1) przeczytać uważnie nazwy kont, 2) zastanowić się jakie konta zalicza się do bilansowych, jakie do kont wynikowych, kont korygujących i kont rozliczeniowych, 3) wpisać obok nazwy konta, symbol oznaczający grupę kont. Wyposażenie stanowiska: zestaw ćwiczeń, ustawa o rachunkowości, literatura zgodna z punktem 6 poradnika dla ucznia Sprawdzian postępów Czy potrafisz: 1) zdefiniować konto księgowe? 2) omówić budowę konta teowego? 3) wyjaśnić pojęcie obrotu konta? 4) wyjaśnić pojęcie salda konta? 5) nazwać inaczej zapisywanie operacji gospodarczych po stronie Dt? 6) nazwać inaczej zapisywanie operacji gospodarczych po stronie Ct? 7) omówić rodzaje kont księgowych? 8) obliczać obroty i saldo końcowe konta księgowego? Tak Nie 17

19 4.4. Funkcjonowanie kont bilansowych Materiał nauczania Konta bilansowe służą do zapisywania zmian w aktywach i pasywach bilansu. Konta bilansowe dzieli się na trzy grupy: konta aktywne na których zapisuje się zmiany w majątku (aktywach) jednostki gospodarczej, np. Wartości niematerialne i prawne, Produkty gotowe, konta pasywne stosowane do zapisywania zmian w pasywach, np. Kapitał zapasowy, Kredyty bankowe, konta aktywno-pasywne których jedynym przykładem są konta rozrachunków, np. Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami, Rozrachunki z tytułu VAT. Funkcjonowanie kont aktywnych: 1. Saldo początkowe zapisuje się po stronie Dt. 2. Zwiększenie obrotów zapisuje się po stronie Dt. 3. Zmniejszenie obrotów zapisuje się po stronie Ct. 4. Saldo końcowe zapisuje się po stronie Ct. Funkcjonowanie kont aktywnych przedstawia rysunek 3. Rysunek 3. Funkcjonowanie kont aktywnych Dt Konto aktywne Ct Sp) Zwiększenie obrotów (+) Zmniejszenie obrotów (-) Funkcjonowanie kont pasywnych: 1. Saldo początkowe zapisuje się po stronie Ct. 2. Zwiększenie obrotów zapisuje się po stronie Ct. 3. Zmniejszenie obrotów zapisuje się po stronie Dt. 4. Saldo końcowe zapisuje się po stronie Dt. Funkcjonowanie kont pasywnych przedstawia rysunek 4. Rysunek 4. Funkcjonowanie kont pasywnych (Sk Dt Konto pasywne Ct (Sp Zmniejszenie obrotów (-) Zwiększenie obrotów (+) Sk) 18

20 Funkcjonowanie kont aktywno-pasywnych: 1. Saldo początkowe zapisuje się po stronie Dt (należności) lub Ct (zobowiązania). 2. Zwiększenie obrotów zapisuje się po stronie Dt (należności) lub Ct (zobowiązania). 3. Zmniejszenie obrotów zapisuje się po stronie Ct (należności) lub Dt (zobowiązania). 4. Saldo końcowe zapisuje się po stronie Ct (należności) lub Dt (zobowiązania). Funkcjonowanie kont aktywno-pasywnych przedstawia rysunek 5. Rysunek 5. Funkcjonowanie kont aktywno-pasywnych Dt Konto aktywno-pasywne Ct Sp) należności zobowiązania (Sp Zwiększenie obrotów należności (+) Zmniejszenie obrotów zobowiązań (-) Sk) zobowiązania Zmniejszenie obrotów należności (-) Zwiększenie obrotów zobowiązań (+) należności (Sk Pytania sprawdzające Odpowiadając na pytania sprawdzisz czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 1. Jak dzielą się konta bilansowe? 2. W jaki sposób funkcjonują konta aktywne? 3. W jaki sposób funkcjonują konta pasywne? 4. W jaki sposób funkcjonują konta aktywno-pasywne? Ćwiczenia Ćwiczenie 1 Saldo początkowe konta Środki trwałe wynosi zł. Zapisz zmiany na tym koncie, które wystąpiły na skutek następujących operacji gospodarczych: 1. Zakupiono maszynę o wartości zł i przyjęto ją do użytkowania. 2. Przekazano nieodpłatnie szkole podstawowej komputer o wartości zł. 3. Wskutek pożaru uległy zniszczeniu maszyny produkcyjne o wartości zł. Sposób wykonania ćwiczenia 1) zapisać saldo początkowe zgodnie z zasadą funkcjonowania kont aktywnych, 2) zapisać zwiększenie po stronie Dt i zmniejszenie po stronie Ct obrotów na koncie Środki trwałe. Wyposażenie stanowiska pracy: literatura zgodna z punktem 6 poradnika dla ucznia. 19

21 Ćwiczenie 2 Ustal saldo końcowe konta Kredyty bankowe, jeżeli saldo początkowe wynosi zł oraz w bieżącym okresie wystąpiły poniższe operacje dotyczące konta Kredyty bankowe : 1. Zaciągnięto kredyt na spłatę zobowiązań w wysokości zł. 2. Spłacono ratę kredytu w wysokości zł. Sposób wykonania ćwiczenia 1) zapisać saldo początkowe na koncie Kredyty bankowe zgodnie z zasadą funkcjonowania kont pasywnych, 2) zapisać zmiany na koncie Kredyty bankowe (zwiększenie obrotów po stronie Ct, zmniejszenie po stronie Dt), 3) obliczyć obroty po obu stronach konta, 4) porównać obroty Dt i Ct, a różnicę zapisać jako saldo końcowe. Wyposażenie stanowiska pracy: kalkulator, literatura zgodna z punktem 6 poradnika dla ucznia. Ćwiczenie 3 Saldo początkowe konta Rozrachunki z pracownikami wynosi zł (Dt) i zł (Ct). W bieżącym okresie wystąpiły następujące operacje gospodarcze: 1. Wypłacono pracownikowi zaliczkę na zakup materiałów w kwocie zł. 2. Pracownik zakupił materiały o wartości 400 zł. 3. Pracownik zwrócił część niewykorzystanej zaliczki w kwocie 600 zł. Ustal salda końcowe na koncie Rozrachunki z pracownikami. Sposób wykonania ćwiczenia 1) otworzyć konto Rozrachunki z pracownikami zapisując salda początkowe, 2) zapisać zmiany na tym koncie dotyczące należności i zobowiązań, 3) obliczyć obroty po stronie Dt i Ct, 4) porównując obroty po obu stronach konta ustalić saldo końcowe należności i zobowiązań. Wyposażenie stanowiska pracy: kalkulator, literatura zgodna z punktem 6 poradnika dla ucznia. Ćwiczenie 4 Spółka akcyjna ABC zajmuje się produkcją czapek. 1. Na podstawie uproszczonego bilansu (patrz tabela) otwórz konta. 2. Wpisz zmiany na kontach dotyczące następujących składników bilansu: a) Środki trwałe zwiększyły się o zł, Rachunki bankowe zmniejszyły się o zł. b) Rozrachunki z odbiorcami zmniejszyły się o zł, Kasa zwiększyła się o zł. c) Wartości niematerialne i prawne zwiększyły się o zł. Rachunki bankowe zmniejszyły się o zł. d) Kasa zmniejszyła się o 450 zł, Materiały zwiększyły się o 450 zł. 20

22 e) Produkcja w toku zmniejszyła się o 780 zł, Produkty gotowe zwiększyły się o 780 zł. f) Rozrachunki z dostawcami zwiększyły się o 600 zł, Materiały zwiększyły się o 600 zł. g) Kredyty bankowe zwiększyły się o zł, Rachunki bankowe zwiększyły się o zł. h) Rozrachunki z dostawcami zmniejszyły się o 300 zł, Rachunki bankowe zmniejszyły się o 300 zł. 3. Ustal salda końcowe. 4. Sporządź bilans zamknięcia. Aktywa A. Aktywa trwałe 1. Środki trwałe 2. Wartości niematerialne i prawne B. Aktywa obrotowe 1. Materiały 2. Produkcja w toku 3. Produkty gotowe 4. Kasa 5. Rachunki bankowe 6. Rozrachunki z odbiorcami Kwota (w zł) Pasywa A. Kapitały własne 1. Kapitał akcyjny B. Kapitały obce 1. Kredyty bankowe 2. Rozrachunki z dostawcami Kwota (w zł) Suma bilansowa Suma bilansowa Sposób wykonania ćwiczenia 1) zapisać salda początkowe kont aktywnych i pasywnych po odpowiednich stronach, 2) zapisać zmiany w obrotach na kontach, 3) obliczyć obroty kont po stronie Dt i Ct, 4) porównując obroty po obu stronach kont ustalić salda końcowe, 5) sporządzić bilans zamknięcia. Wyposażenie stanowiska pracy: kalkulator, literatura zgodna z punktem 6 poradnika dla ucznia Sprawdzian postępów Czy potrafisz: 1) sklasyfikować konta bilansowe? 2) określić zasady funkcjonowania kont aktywnych? 3) określić zasady funkcjonowania kont pasywnych? 4) określić zasady funkcjonowania kont aktywno-pasywnych? 5) sporządzić bilans zamknięcia? Tak Nie 21

ZASADA UDOKUMENTOWANIA OPERACJE GOSPODARCZE ORGANIZACJA ZAJĘD RACHUNKOWOŚD (WYKŁAD 3)

ZASADA UDOKUMENTOWANIA OPERACJE GOSPODARCZE ORGANIZACJA ZAJĘD RACHUNKOWOŚD (WYKŁAD 3) Uniwersytet Szczecioski Instytut Rachunkowości Zakład Teorii Rachunkowości dr Stanisław Hooko RACHUNKOWOŚD (WYKŁAD 3) Szczecin, 29.10.2008 r. ORGANIZACJA ZAJĘD Lp. Data Realizowane zagadnienia 3. 29.10.2008

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa

Rachunkowość finansowa WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KATEDRA RACHUNKOWOŚCI Rachunkowość finansowa studia podyplomowe dr Beata Zyznarska-Dworczak Program zajęć Zakres tematyczny zajęć wykład II 1) Księgi rachunkowe 2) Istota i zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Operacje gospodarcze. Funkcjonowanie kont bilansowych.

Operacje gospodarcze. Funkcjonowanie kont bilansowych. Operacje gospodarcze. Funkcjonowanie kont bilansowych. Operacja gospodarcza Udokumentowany fakt, zdarzenie gospodarcze, dające się wyrazić wartościowo, powodując zmiany w stanie aktywów i pasywów jednostki

Bardziej szczegółowo

Przykładowe pytania testowe jednokrotnego wyboru

Przykładowe pytania testowe jednokrotnego wyboru Kurs: Samodzielny Księgowy na Księgach Handlowych- podstawy Przykładowe pytania testowe jednokrotnego wyboru 1 Zasada wzrastającej wymagalności dotyczy: a budowy pasywów b budowy aktywów c terminów płatności

Bardziej szczegółowo

3 Zasady funkcjonowania kont księgowych

3 Zasady funkcjonowania kont księgowych Kluge P.D., Kużdowicz D., Kużdowicz P., Materiały do zajęć z przedmiotu Rachunkowość finansowa 10 3 Zasady funkcjonowania kont księgowych 3.1 Pojęcie i cechy konta Konto jest urządzeniem ewidencyjnym służącym

Bardziej szczegółowo

Wn (Dt) Nazwa (symbol) konta Ma (Ct)

Wn (Dt) Nazwa (symbol) konta Ma (Ct) Konto księgowe jest specyficznym, znanym tylko rachunkowości urządzeniem ewidencyjnym, służącym do bieżącego rejestrowania zdarzeń i operacji gospodarczych wyrażonych wartościowo. Każde konto księgowe

Bardziej szczegółowo

Operacje gospodarcze. Bilans spółki akcyjnej, prowadzącej działalność handlową, zawiera następujące składniki aktywów i pasywów: Wartość w zł

Operacje gospodarcze. Bilans spółki akcyjnej, prowadzącej działalność handlową, zawiera następujące składniki aktywów i pasywów: Wartość w zł SPIS TREŚCI Wstęp................................................................ 5 Rozdział 1 Ogólne zagadnienia rachunkowości.............................. 7 Rozdział 2 Aktywa i pasywa jednostek gospodarujących......................

Bardziej szczegółowo

KONTO KSIĘGOWE KSIĘGI RACHUNKOWE. dr Marek Masztalerz. chronologiczne ujęcie operacji gospodarczych na podstawie dowodów księgowych DZIENNIK

KONTO KSIĘGOWE KSIĘGI RACHUNKOWE. dr Marek Masztalerz. chronologiczne ujęcie operacji gospodarczych na podstawie dowodów księgowych DZIENNIK KONTO KSIĘGOWE dr Marek Masztalerz KSIĘGI RACHUNKOWE DZIENNIK KSIĘGA GŁÓWNA KSIĘGI POMOCNICZE ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD INWENTARZ chronologiczne ujęcie operacji gospodarczych na podstawie dowodów księgowych

Bardziej szczegółowo

Kapitał zapasowy Udzielone pożyczki długoterminowe Materiały Towary 400 Zysk netto 300 Należności z tytułu 400

Kapitał zapasowy Udzielone pożyczki długoterminowe Materiały Towary 400 Zysk netto 300 Należności z tytułu 400 Polityka rachunkowości Łukasz Szydełko Lista 4 Zad.1 Bilans spółki Ewa na dzień 1 stycznia 2006 r. (w zł) Aktywa Pasywa Środki trwałe 4 000 Kapitał zapasowy 6 100 Udzielone pożyczki długoterminowe Materiały

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie Rachunkowość finansowa mgr Bartosz Pilecki

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie Rachunkowość finansowa mgr Bartosz Pilecki Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie Rachunkowość finansowa mgr Bartosz Pilecki.. (Imię i nazwisko) Grupa Data Zadanie 1. Spółka z o. o. Moda produkuje odzież roboczą. Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

2010-01-12 ORGANIZACJA ZAJĘD RACHUNKOWOŚD (WYKŁAD 3) Uniwersytet Szczecioski Instytut Rachunkowości Zakład Teorii Rachunkowości

2010-01-12 ORGANIZACJA ZAJĘD RACHUNKOWOŚD (WYKŁAD 3) Uniwersytet Szczecioski Instytut Rachunkowości Zakład Teorii Rachunkowości Uniwersytet Szczecioski Instytut Rachunkowości Zakład Teorii Rachunkowości dr Stanisław Hooko RACHUNKOWOŚD (WYKŁAD 3) Szczecin, 3.11.2009 r. ORGANIZACJA ZAJĘD Lp. Data Realizowane zagadnienia 3. 3.11.2009

Bardziej szczegółowo

Harmonogram zajęć Podstawy księgowości rozszerzony 60 g

Harmonogram zajęć Podstawy księgowości rozszerzony 60 g - 1 - Harmonogram zajęć Podstawy księgowości rozszerzony 60 g Moduł I - Podstawowe pojęcia i zakres rachunkowości regulacje prawne A. Zakres rachunkowości, w tym: zakładowe zasady (polityka) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Lista nr 2. zad. 1. zad. 2

Lista nr 2. zad. 1. zad. 2 Lista nr 2 zad. 1 Spółka X posiada następujące składniki majątkowe: 1. towary 4000 zł 2. materiały produkcyjne 8000 zł 3. samochód ciężarowy 45000 zł 4. należności od odbiorców 8000 zł5. samochód osobowy

Bardziej szczegółowo

Zadanie 3. Bilans nowo założonej jednostki gospodarczej na dzień 1 grudnia przedstawiał się następująco (w zł):

Zadanie 3. Bilans nowo założonej jednostki gospodarczej na dzień 1 grudnia przedstawiał się następująco (w zł): Zadanie 3. Bilans nowo założonej jednostki gospodarczej na dzień 1 grudnia przedstawiał się następująco (w zł): Aktywa trwałe AKTYWA Kapitał własny PASYWA Środki trwałe 40.000 Kapitał zakładowy 100.000

Bardziej szczegółowo

Należy obliczyć rzeczywista wartość środków trwałych oraz wartość środków pieniężnych na rachunku bankowym przedsiębiorstwa KAMA.

Należy obliczyć rzeczywista wartość środków trwałych oraz wartość środków pieniężnych na rachunku bankowym przedsiębiorstwa KAMA. Zadanie 1. Przedsiębiorstwo państwowe ENERGETYK nabyło urządzenie do produkcji przewodów elektrycznych za kwotę 300000 zł. Przewidywany okres użytkowania urządzenia to 5 lat. Szacowana wartość urządzenia

Bardziej szczegółowo

Dorota Kuchta. Rachunkowość finansowa. www.ioz.pwr.wroc.pl/pracownicy/kuchta/dydaktyka.htm

Dorota Kuchta. Rachunkowość finansowa. www.ioz.pwr.wroc.pl/pracownicy/kuchta/dydaktyka.htm Dorota Kuchta Rachunkowość finansowa www.ioz.pwr.wroc.pl/pracownicy/kuchta/dydaktyka.htm 1 Literatura podstawowa K. Czubakowska (red.), Rachunkowość w biznesie, PWE, Warszawa 2006 J. Matuszkiewicz, P.

Bardziej szczegółowo

Barbara Gierusz ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2013

Barbara Gierusz ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2013 Barbara Gierusz ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2013 Spis treści Wstęp............................................. 7 Część I Podstawy rachunkowości 1. Rachunkowość jako część

Bardziej szczegółowo

Konto księgowe. Winien (Wn) Debet (Dt) Przeznaczenie pieniędzy, obciążenie konta, księgowanie w ciężar konta, księgowanie po stronie Wn

Konto księgowe. Winien (Wn) Debet (Dt) Przeznaczenie pieniędzy, obciążenie konta, księgowanie w ciężar konta, księgowanie po stronie Wn Konto księgowe Winien (Wn) Debet (Dt) Przeznaczenie pieniędzy, obciążenie konta, księgowanie w ciężar konta, księgowanie po stronie Wn Ma Credit (Ct) Źródło pieniędzy, zapisanie na dobro konta, księgowanie

Bardziej szczegółowo

TEST Z ZASAD RACHUNKOWOŚCI DLA KLASY I TECHNIKUM

TEST Z ZASAD RACHUNKOWOŚCI DLA KLASY I TECHNIKUM TEST Z ZASAD RACHUNKOWOŚCI DLA KLASY I TECHNIKUM. CHARAKTERYSTYKA TESTU. Test osiągnięć szkolnych sprawdzający wielostopniowy, nieformalny, nauczycielski, pisemny. Test obejmuje sprawdzenie wiadomościiumiejętności

Bardziej szczegółowo

Konieczny Podstawowy Rozszerzony Dopełniający - potrafi podać definicję rachunkowości - Zna zakres rachunkowości - zna funkcje rachunkowości

Konieczny Podstawowy Rozszerzony Dopełniający - potrafi podać definicję rachunkowości - Zna zakres rachunkowości - zna funkcje rachunkowości Struktura. Wiadomości wstępne. Zasady. Wymagania edukacyjne PRZEDMIOT: RACHUNKOWKOŚĆ KLASA: I TECHNIKUM EKONOMICZNE NUMER PROGRAMU NAUCZANIA: 341[02]MEN/2008.05.03 - potrafi podać definicję - Zna zakres

Bardziej szczegółowo

PODZIELNOŚĆ KONT 2010-01-12 ORGANIZACJA ZAJĘĆ RACHUNKOWOŚĆ (WYKŁAD 6) Uniwersytet Szczeciński Instytut Rachunkowości Zakład Teorii Rachunkowości

PODZIELNOŚĆ KONT 2010-01-12 ORGANIZACJA ZAJĘĆ RACHUNKOWOŚĆ (WYKŁAD 6) Uniwersytet Szczeciński Instytut Rachunkowości Zakład Teorii Rachunkowości Uniwersytet Szczeciński Instytut Rachunkowości Zakład Teorii Rachunkowości dr Stanisław Hońko RACHUNKOWOŚĆ (WYKŁAD 6) ORGANIZACJA ZAJĘĆ Lp. Data Realizowane zagadnienia 5. 15.12. 2009 1. Definicja kosztów,

Bardziej szczegółowo

ZASADY RACHUNKOWOŚCI

ZASADY RACHUNKOWOŚCI Joanna Piecyk ZASADY RACHUNKOWOŚCI SKRYPT CZĘŚĆ II Wydanie IV Wrocław 2005 1. ZAKUP I SPRZEDAŻ NA PODSTAWIE FA VAT 1.1. Istota podatku vat Opodatkowaniu podatkiem VAT podlega sprzedaż towarów i usług we

Bardziej szczegółowo

Zasady (polityka) rachunkowości przyjęta do stosowania w stowarzyszeniu Projekt Tarnów

Zasady (polityka) rachunkowości przyjęta do stosowania w stowarzyszeniu Projekt Tarnów Zasady (polityka) rachunkowości przyjęta do stosowania w stowarzyszeniu Projekt Tarnów Na podstawie art. 10 ust. 2 znowelizowanej ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. Nr 76 poz.

Bardziej szczegółowo

Systemy informacyjne sprawozdawczości finansowej. Zajęcia I Małgorzata Jarocka

Systemy informacyjne sprawozdawczości finansowej. Zajęcia I Małgorzata Jarocka Systemy informacyjne sprawozdawczości finansowej Zajęcia I Małgorzata Jarocka Rachunkowość Rachunkowość to uniwersalny, elastyczny system informacyjno - kontrolny, który odzwierciedla przebieg i rezultaty

Bardziej szczegółowo

Założenia powinny być napisane przejrzyście z podziałem na podpunkty:

Założenia powinny być napisane przejrzyście z podziałem na podpunkty: I. Tytuł pracy egzaminacyjnej Temat jest zawarty w pracy egzaminacyjnej. Można go odnaleźć po słowach "Opracuj..." np.: "Opracuj projekt realizacji prac obejmujących sporządzenie dokumentów dotyczących

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa przykładowa praca kontrolna / zadania. Zadanie 1 / wprowadzenie do rachunkowości

Rachunkowość finansowa przykładowa praca kontrolna / zadania. Zadanie 1 / wprowadzenie do rachunkowości 1 Zadanie 1 / wprowadzenie do rachunkowości Firma X ma m.in. następujące składniki majątku i źródła ich finansowania: należności od odbiorców z tytułu sprzedanych produktów prawo do znaku towarowego zakupione

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT ZAJĘĆ Temat: Charakterystyka biznesplanu plan finansowy. Cel ogólny kształcenia: Cele szczegółowe zajęć:

KONSPEKT ZAJĘĆ Temat: Charakterystyka biznesplanu plan finansowy. Cel ogólny kształcenia: Cele szczegółowe zajęć: KONSPEKT ZAJĘĆ Temat: Charakterystyka biznesplanu plan finansowy. Cel ogólny kształcenia: zapoznanie z treściami planu finansowego. Cele szczegółowe zajęć: 1) uzasadnić znaczenie planu finansowego, 2)

Bardziej szczegółowo

Strona Winien Nazwa konta Strona Ma. Saldo końcowe Wn Suma kontrolna 7.000,00 7.000,00 Suma kontrolna

Strona Winien Nazwa konta Strona Ma. Saldo końcowe Wn Suma kontrolna 7.000,00 7.000,00 Suma kontrolna Konto księgowe jest specyficznym, znanym tylko rachunkowości urządzeniem ewidencyjnym, służącym do bieżącego rejestrowania zdarzeń i operacji gospodarczych wyrażonych wartościowo. Każde konto księgowe

Bardziej szczegółowo

Lp. Temat zajęć Treść szkolenia 1 Prawne uwarunkowania działalności firmy Prawo pracy Umowa o pracę Podstawowe zasady prawa pracy Regulamin pracy Prawo cywilne Definicja i treść zobowiązania Wierzyciel

Bardziej szczegółowo

Zadanie egzaminacyjne

Zadanie egzaminacyjne Zadanie egzaminacyjne Przedsiębiorstwo Produkcyjne AMEX sp. z o.o. z Poznania zajmuje się produkcją odzieży damskiej. Jednostka jest podatnikiem podatku VAT. W maju 2010 r. w przedsiębiorstwie miały miejsce

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku

Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku w sprawie : wprowadzenia wykazu ksiąg rachunkowych i zakładowego planu kont Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA

RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA WSTĘP RACHUNKOWOŚĆ Przedmiot - majątek przedsiębiorstwa i źródła jego finansowania, koszty, przychody i wynik finansowy działalności gospodarczej w określonym czasie; Rachunkowość dzieli się na finansową

Bardziej szczegółowo

Uwagi ogólne 1. Dane identyfikacyjne podmiotu:

Uwagi ogólne 1. Dane identyfikacyjne podmiotu: Uwagi ogólne 1. Zadanie zamieszczone zostało na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. www.cke.edu.pl/images/stories/zawod_09/t_ekonomista_zad_egz.pdf 2. Obok zadania zamieszczona została

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 1 ZAŁĄCZNIK 2

ZAŁĄCZNIK 1 ZAŁĄCZNIK 2 Hurtownia ZOŚKA Sp. z o.o. z siedzibą w Niepołomicach zajmuje się sprzedażą okien. W lutym 2011 roku w hurtowni miały miejsce następujące zdarzenia gospodarcze: 02.02.11 r. zakupiono okna w Zakładach Produkcyjnych

Bardziej szczegółowo

Poziom wymagań uczeń potrafi zna: Konieczny Podstawowy Rozszerzony Dopełniający

Poziom wymagań uczeń potrafi zna: Konieczny Podstawowy Rozszerzony Dopełniający Rachunek zysków i strat. Konta wynikowe. WYMAGANIA EDUKACYJNE RACHUNKOWOŚĆ HANDLOWA KLASA: II TECHNIKUM HANDLOWE PROGRAM NAUCZANIA NUMER: 341[02]MEN/2009.02.03 Tematyka Poziom wymagań uczeń potrafi zna:

Bardziej szczegółowo

nie należy usuwać ani modyfikować danych firmy ABC

nie należy usuwać ani modyfikować danych firmy ABC Zadanie 2. (ewidencja operacji gospodarczych oraz podatku od towarów i usług w systemie informatycznym) 1. Odtworzyć dane firmy założonej w systemie Raks 2000: a) wprowadzić pod numerem 2. nazwy pełną

Bardziej szczegółowo

Zadanie 7.1 Operacje bilansowe i ich ujęcie na kontach księgowych Proszę ocenić, czy na podanych kontach wpisano prawidłowe stany początkowe

Zadanie 7.1 Operacje bilansowe i ich ujęcie na kontach księgowych Proszę ocenić, czy na podanych kontach wpisano prawidłowe stany początkowe Zadanie 7.1 Operacje bilansowe i ich ujęcie na kontach księgowych Proszę ocenić, czy na podanych kontach wpisano prawidłowe stany początkowe Zobowiązania Ct Środki trwałe Ct Materiały Ct Sp. 14 000 Sp.

Bardziej szczegółowo

OPERACJE GOSPODARCZE. KONTO KSIĘGOWE

OPERACJE GOSPODARCZE. KONTO KSIĘGOWE OPERACJE GOSPODARCZE. KONTO KSIĘGOWE dr Marek Masztalerz Katedra Rachunkowości Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 2013 Zagadka bilansowa 1 OPERACJE GOSPODARCZE Operacje gospodarcze są to takie zdarzenia

Bardziej szczegółowo

Zadanie egzaminacyjne etap praktyczny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe Czerwiec 2013 r.

Zadanie egzaminacyjne etap praktyczny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe Czerwiec 2013 r. Zadanie egzaminacyjne etap praktyczny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe Czerwiec 2013 r. Przedsiębiorstwo produkcyjne FRYZ sp. z o.o. z Krakowa zajmuje się produkcją kosmetyków fryzjerskich.

Bardziej szczegółowo

Jak rozliczyć. księgi rachunkowe za rok obrotowy. Agnieszka Pokojska. BiBlioteka

Jak rozliczyć. księgi rachunkowe za rok obrotowy. Agnieszka Pokojska. BiBlioteka BiBlioteka Jak rozliczyć księgi rachunkowe za rok obrotowy Obowiązki sprawozdawcze Ujmowanie aktywów i pasywów w pozycjach bilansu Elementy tworzenia rachunku zysków i strat Inwentaryzacja Ustawa o rachunkowości

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIE ZADANIA EGZAMINACYJNEGO

PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIE ZADANIA EGZAMINACYJNEGO PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIE ZADANIA EGZAMINACYJNEGO 1. Tytuł pracy egzaminacyjnej Projekt realizacji prac ekonomiczno-biurowych obejmujących sporządzenie dokumentów dotyczących funkcjonowania Hurtowni Odzieży

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 16/2012 WÓJTA GMINY SIEMIATYCZE. z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakładowego planu kont dla budżetu Gminy i Urzędu Gminy

ZARZĄDZENIE NR 16/2012 WÓJTA GMINY SIEMIATYCZE. z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakładowego planu kont dla budżetu Gminy i Urzędu Gminy ZARZĄDZENIE NR 16/2012 WÓJTA GMINY SIEMIATYCZE z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakładowego planu kont dla budżetu Gminy i Urzędu Gminy Na podstawie art. 10 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 29 września 1994r.

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja przedsiębiorstw

Informatyzacja przedsiębiorstw Informatyzacja przedsiębiorstw Izabela Szczęch Politechnika Poznańska ZARZĄDZANIE I PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Elementy rachunkowości Podstawowe zagadnienia kadrowo-płacowe Plan wykładów - Rachunkowość

Bardziej szczegółowo

Podstawy rachunkowości

Podstawy rachunkowości Podstawy rachunkowości Operacje gospodarcze bilansowe i wynikowe w rachunkowości jednostki gospodarczej mgr Paulina Bzymek-Iwanowicz Zdarzenia w jednostce operacje gospodarcze zdarzenia gospodarcze 2 31

Bardziej szczegółowo

5 Organizacja rachunkowości zagadnienia wstępne 18

5 Organizacja rachunkowości zagadnienia wstępne 18 Kluge P.D., Kużdowicz D., Kużdowicz P., Materiały do zajęć z przedmiotu Rachunkowość finansowa 29 5 Organizacja rachunkowości zagadnienia wstępne 18 5.1 Istota i zakres Do zasadniczych atrybutów wyróżniających

Bardziej szczegółowo

Powtórzenie materiału z Rachunkowości finansowej studia podyplomowe

Powtórzenie materiału z Rachunkowości finansowej studia podyplomowe Powtórzenie materiału z Rachunkowości finansowej studia podyplomowe Zadanie 1 Zadekretuj poniższe zdarzenia gospodarcze oraz określ rodzaj operacji. Przykład: 1) WB - Otrzymano 5-letni kredyt bankowy przelewem

Bardziej szczegółowo

Program - Kurs samodzielny księgowy II stopnia wraz z certyfikatem ECDL Base/Start (210h)

Program - Kurs samodzielny księgowy II stopnia wraz z certyfikatem ECDL Base/Start (210h) Program - Kurs samodzielny księgowy II stopnia wraz z certyfikatem ECDL Base/Start (210h) I Część finansowo-księgowa (150h) Część teoretyczna: (60h) Podatek od towarów i usług ( 5h) 1. Regulacje prawne

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY

ARKUSZ EGZAMINACYJNY Zawód: technik ekonomista Symbol cyfrowy: 341[02] 341[02]-01-062 Numer zadania: 1 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE Biuro rachunkowe Klasa: III TE Tematyka Dokumentacja księgowa WYMAGANIA EDUKACYJNE Poziom wymagań uczeń potrafi zna: Konieczny Podstawowy Rozszerzony Dopełniający -potrafi scharakteryzować podstawowe rodzaje

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja księgowa

Dokumentacja księgowa Dokumentacja księgowa 1. Dokumenty księgowe, ich znaczenie i klasyfikacja Podstawą zapisów w księgach rachunkowych są dowody księgowe stwierdzające dokonanie operacji gospodarczej. Nazywa się je dokumentami

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO. historycznych. BILANS AKTYWA

CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO. historycznych. BILANS AKTYWA DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

Podstawy rachunkowości. T. 1, Wykład / Irena Olchowicz. wyd. 8. Warszawa, Spis treści

Podstawy rachunkowości. T. 1, Wykład / Irena Olchowicz. wyd. 8. Warszawa, Spis treści Podstawy rachunkowości. T. 1, Wykład / Irena Olchowicz. wyd. 8. Warszawa, 2016 Spis treści Od autora 9 Część I Istota rachunkowości 13 1. Pojęcie rachunkowości 13 2. Zakres rachunkowości 15 3. Funkcje

Bardziej szczegółowo

Zrozumieć pełną księgowość lekcja 3

Zrozumieć pełną księgowość lekcja 3 Zrozumieć pełną księgowość lekcja 3 Spis treści... 3 Konto księgowe... 3 Elementy konta księgowego... 3 Aktywa i pasywa... 5 Zasada podwójnego zapisu... 9 Konta bilansowe... 11 Plan kont... 11 Ewidencja

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKI KONKURS Z RACHUNKOWOŚCI

OGÓLNOPOLSKI KONKURS Z RACHUNKOWOŚCI OGÓLNOPOLSKI KONKURS Z RACHUNKOWOŚCI Zadania KONKURSOWE z Żarowa zajmuje się sprzedażą lamp ledowych. Jednostka jest podatnikiem podatku VAT. W styczniu 2013 r. w przedsiębiorstwie miały miejsce następujące

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2010/2011

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2010/2011 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS Obowiązuje od roku akademickiego: 2010/2011 Instytut Ekonomiczny Kierunek studiów: Ekonomia Kod kierunku: 04.9 Specjalność: brak 1. PRZEDMIOT NAZWA

Bardziej szczegółowo

Przykładowe zadanie egzaminacyjne. Technik ekonomista

Przykładowe zadanie egzaminacyjne. Technik ekonomista Przykładowe zadanie egzaminacyjne Technik ekonomista Przykładowe zadanie egzaminacyjne Hurtownia ZOŚKA sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu zajmuje się sprzedażą okien. Rentowność netto zasobów majątkowych

Bardziej szczegółowo

A.36 Prowadzenie rachunkowości Autor: B.S.S.

A.36 Prowadzenie rachunkowości Autor: B.S.S. Zadanie egzaminacyjne Wykonaj prace dla Przedsiębiorstwa Produkcyjnego KWADRAT sp. z o.o.: 1. Zaksięguj w programie finansowo-księgowym, na podstawie zamieszczonych dowodów księgowych, operacje gospodarcze

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie ksiąg rachunkowych 341[03].Z4.01

Prowadzenie ksiąg rachunkowych 341[03].Z4.01 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Maria Michalak Prowadzenie ksiąg rachunkowych 341[03].Z4.01 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2006 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

Sposób ustalania wyniku finansowego zależy m.in. od momentu i celu jego ustalania i nie ma wpływu na jego wysokość.

Sposób ustalania wyniku finansowego zależy m.in. od momentu i celu jego ustalania i nie ma wpływu na jego wysokość. 1 Zasady ustalanie wyniku finansowego IV moduł Ustalenie wyniku finansowego z działalności gospodarczej jednostki Wynik finansowy jest różnicą między przychodami dotyczącymi okresu sprawozdawczego a kosztami

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Wiedza i kompetencje najlepszą inwestycją w przyszłość Kurs na Samodzielnego Księgowego w Białymstoku Miejsce prowadzenia szkolenia: BIATEL SA ul. Ciołkowskiego 2/2, 15-25 Białystok Budynek A,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za okres sprawozdawczy 01 styczeń 2009 roku do 31 grudzień 2009 roku

Sprawozdanie finansowe za okres sprawozdawczy 01 styczeń 2009 roku do 31 grudzień 2009 roku FUNDACJA CENTAURUS z siedzibą we Wrocławiu 51-678, ul. Borelowskiego 53 lok. 2 Sprawozdanie finansowe za okres sprawozdawczy 01 styczeń 2009 roku do 31 grudzień 2009 roku 31 marzec 2010 r. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na. Pozycja AKTYWA , PASYWA FUNDACJA NA RZECZ OSÓB NIEWIDOMYCH I

BILANS. Stan na. Pozycja AKTYWA , PASYWA FUNDACJA NA RZECZ OSÓB NIEWIDOMYCH I FUNDACJA NA RZECZ OSÓB NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH 30-319 KRAKÓW TYNIECKA 6 219 0000050285 BILANS sporządzony na dzień: 2012-12-31 Pozycja AKTYWA 2012-01-01 2012-12-31 A. Aktywa trwałe II. Rzeczowe aktywa

Bardziej szczegółowo

Test wiadomości z rachunkowości. Wersja A

Test wiadomości z rachunkowości. Wersja A Grażyna Wojtas-Szewerniak nauczyciel Zespół Szkół Ekonomicznych w Przemyślu Test wiadomości z rachunkowości Sprawdzanie wiadomości z rachunkowości za pomocą testów pozwala postawić nauczycielowi diagnozę,

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość dla Ciebie - rachunkowość od podstaw (wyd. IV zmienione)

Rachunkowość dla Ciebie - rachunkowość od podstaw (wyd. IV zmienione) Rachunkowość dla Ciebie - rachunkowość od podstaw (wyd. IV zmienione) Autorzy: Piotr Szczypa (red.) W książce tej autorzy przedstawili w jak najprostrzy sposób podstawowe zagadnienia rachunkowości finansowej.rachunkowość

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE STYCZEŃ 2014

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE STYCZEŃ 2014 Zawód: technik rachunkowoci Symbol cyfrowy zawodu: 412[01] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczcia egzaminu 412[01]-01-141 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

Załącznik 4. Wybrane stany początkowe kont na dzień 1.12.2013 r. (w zł):

Załącznik 4. Wybrane stany początkowe kont na dzień 1.12.2013 r. (w zł): Załącznik 4 Wybrane stany początkowe kont na dzień 1.12.2013 r. (w zł): 010 Srodki trwałe 90000,00 071 Umorzenie środków trwałych 20000,00 100 Kasa 6000,00 131 Rachunek bieżący 39000,00 138 Kredyty bankowe

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II Polityka rachunkowości w fundacji lub stowarzyszeniu

ROZDZIAŁ II Polityka rachunkowości w fundacji lub stowarzyszeniu ROZDZIAŁ II Polityka rachunkowości w fundacji lub stowarzyszeniu 1. Zasady polityki rachunkowości Zadaniem rachunkowości jest stosowanie zasad tak, aby w sposób prawidłowy, rzetelny, jasny przedstawić

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA ZWIERZĘCA POLANA. 01-651 Warszawa Ul Gwiaździsta 15A lok 257

FUNDACJA ZWIERZĘCA POLANA. 01-651 Warszawa Ul Gwiaździsta 15A lok 257 FUNDACJA ZWIERZĘCA POLANA 01-651 Warszawa Ul Gwiaździsta 15A lok 257 Sprawozdanie finansowe za okres 06.09.2012 31.12.2013 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA I. BILANS II. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania Finansowego za okres: od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku

Wprowadzenie do sprawozdania Finansowego za okres: od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku Wprowadzenie do sprawozdania Finansowego za okres: od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku Nazwa: Fundacja Rozwoju Terapii Rodzin Na Szlaku Siedziba: ul. Szlak 20/16, 31-153 Kraków Zarząd Fundacji przedstawia

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 ZASADY FUNKCJONOWANIA KONT BILANSOWYCH

Załącznik Nr 2 ZASADY FUNKCJONOWANIA KONT BILANSOWYCH ZASADY FUNKCJONOWANIA KONT BILANSOWYCH Załącznik Nr 2 133 Rachunek budżetu Konto 133 służy do ewidencji operacji pieniężnych dokonywanych na bankowych rachunkach budżetu państwa oraz budżetów gmin, powiatów

Bardziej szczegółowo

OPERAJE GOSPODARCZE. dr Marek Masztalerz OPERACJE GOSPODARCZE. Operacje gospodarcze są to takie zdarzenia gospodarcze, które:

OPERAJE GOSPODARCZE. dr Marek Masztalerz OPERACJE GOSPODARCZE. Operacje gospodarcze są to takie zdarzenia gospodarcze, które: OPERAJE GOSPODARCZE dr Marek Masztalerz GOSPODARCZE Operacje gospodarcze są to takie zdarzenia gospodarcze, które: powodują zmiany majątku, kapitału lub wyniku finansowego, są wyraŝone w mierniku pienięŝnym,

Bardziej szczegółowo

Technik ekonomista Zadanie egzaminacyjne w zawodzie technik ekonomista polegało na opracowaniu projektu realizacji prac obejmujących sporządzenie dokumentów dotyczących funkcjonowania Przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa sprawozdawczość finansowa. Zadanie 1

Rachunkowość finansowa sprawozdawczość finansowa. Zadanie 1 Zadanie 1 Spółka akcyjna W w Warszawie produkująca odzież wykazywała w dniu 31 grudnia 2010 roku następujące składniki aktywów i pasywów: Lp. Wartość 1. Gotówka w kasie 1.300 2. Budynki produkcyjne 76.000

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2010

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2010 Zawód: technik ekonomista Symbol cyfrowy zawodu:341[02] Numer zadania: 4 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu 341[02]-04-102 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

Hurtowanie artykułów spożywczych na dzień 01.01.0Xr. posiada następujące aktywa trwałe:

Hurtowanie artykułów spożywczych na dzień 01.01.0Xr. posiada następujące aktywa trwałe: AKTYWA TRWAŁE Ćwiczenie 1: Hurtowanie artykułów spożywczych na dzień 01.01.0Xr. posiada następujące aktywa trwałe: 1. Rozpoczęta budowa magazynu, 2. Oprogramowanie komputera, 3. Udziały nabyte w innych

Bardziej szczegółowo

Zasady prowadzenia rachunkowości w Krajowym Biurze Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

Zasady prowadzenia rachunkowości w Krajowym Biurze Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Zasady prowadzenia rachunkowości w Krajowym Biurze Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa załącznik do uchwały 26/R/07 Na postawie art. 4 ust.1, ust.2 oraz art. 50 ustawy z dnia 29.09.1994 roku o rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Operacje gospodarcze

Operacje gospodarcze Operacje gospodarcze Rachunkowość Operacje gospodarcze Operacja gospodarcza Każde udokumentowane i podlegające ewidencji księgowej zdarzenie gospodarcze, które wywiera wpływ na aktywa, pasywa, przychody

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZOWANIE WYNIKÓW NAUCZANIA W KLASACH TRZECICH LICEUM HANDLOWEGO Z RACHUNKOWOŚCI HANDLOWEJ

DIAGNOZOWANIE WYNIKÓW NAUCZANIA W KLASACH TRZECICH LICEUM HANDLOWEGO Z RACHUNKOWOŚCI HANDLOWEJ ...... (imię i nazwisko ucznia, klasa) (liczba uzyskanych punktów, ocena) DIAGNOZOWANIE WYNIKÓW NAUCZANIA W KLASACH TRZECICH LICEUM HANDLOWEGO Z RACHUNKOWOŚCI HANDLOWEJ Sposób przeliczenia punktów na oceny:

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 201 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 201 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA Nazwa kwalifikacji: Prowadzenie rachunkowości Oznaczenie kwalifikacji: A.36 Numer zadania: 01 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu Numer PESEL zdającego* Wypełnia

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2010

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2010 Zawód: technik ekonomista Symbol cyfrowy zawodu:341[02] Numer zadania: 3 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu 341[02]-03-102 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 1196/50/V/2015 z dnia 07.07.2015 r.

Załącznik do Uchwały nr 1196/50/V/2015 z dnia 07.07.2015 r. Załącznik do Uchwały nr 1196/50/V/2015 z dnia 07.07.2015 r. Wytyczne dotyczące badania rocznych sprawozdań finansowych za 2015 rok samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem

Bardziej szczegółowo

ROZLICZENIE KOSZTÓW EWIDENCJONOWANYCH WEDŁUG MIEJSC POWSTANIA

ROZLICZENIE KOSZTÓW EWIDENCJONOWANYCH WEDŁUG MIEJSC POWSTANIA Scenariusz lekcji opracowany przez Annę Kuczyńską-Cesarz wicedyrektora Zespołu szkół Licealnych i Ekonomicznych nr 1 w Warszawie Cele lekcji: ROZLICZENIE KOSZTÓW EWIDENCJONOWANYCH WEDŁUG MIEJSC POWSTANIA

Bardziej szczegółowo

OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI POLITYKA RACHUNKOWOŚCI dla Projektu Teatralne warsztaty językowe w Szkole Podstawowej w Kończewie" PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2010

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2010 Zawód: technik ekonomista Symbol cyfrowy zawodu:341[02] Numer zadania: 5 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu 341[02]-05-102 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

I. Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych. I. Podstawy prawne.

I. Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych. I. Podstawy prawne. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0152-57/10 Burmistrza Miasta Nowego Targu z dnia 15 grudnia 2010 r.. I. Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych. I. Podstawy prawne. 1 1. Zasady prowadzenia rachunkowości

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI SZKOŁA RYCERSKA

SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI SZKOŁA RYCERSKA SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI SZKOŁA RYCERSKA za okres od 23.03.2012 r. do 31.12.2012 r. obejmujące: 1. OŚWIADCZENIE 2. BILANS 3. RACHUNEK WYNIKÓW 4. INFORMACJA DODATKOWA Sprawozdanie przedstawił: 1.

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie pełnej ewidencji zdarzeń gospodarczych w przedsiębiorstwie 343[01].Z2.01

Prowadzenie pełnej ewidencji zdarzeń gospodarczych w przedsiębiorstwie 343[01].Z2.01 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Agnieszka Grzybowska Prowadzenie pełnej ewidencji zdarzeń gospodarczych w przedsiębiorstwie 343[01].Z2.01 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy

Bardziej szczegółowo

071. Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

071. Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Kamienia Pomorskiego Nr 483/06 z dnia 24 października 2006 r. JEDNOLITY ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH GMINY ZESPÓŁ 0 - MAJĄTEK TRWAŁY 011. Środki

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość Aktywa pieniężne

Rachunkowość Aktywa pieniężne Aktywa pieniężne Rachunkowość Aktywa pieniężne Aktywa pieniężne Aktywa w formie krajowych środków płatniczych, walut obcych i dewiz. Do aktywów pieniężnych zalicza się także naliczone odsetki od aktywów

Bardziej szczegółowo

TEST OSIĄGNIĘĆ SZKOLNYCH SPRAWDZAJĄCY POZIOM WIADOMOŚCIIUMIEJĘTNOŚCI Z ZAKRESU KONTA I OPERACJE WYNIKOWE

TEST OSIĄGNIĘĆ SZKOLNYCH SPRAWDZAJĄCY POZIOM WIADOMOŚCIIUMIEJĘTNOŚCI Z ZAKRESU KONTA I OPERACJE WYNIKOWE TEST OSIĄGNIĘĆ SZKOLNYCH SRAWDZAJĄCY OZIOM WIADOMOŚCIIUMIEJĘTNOŚCI Z ZAKRESU KONTA I OERACJE WYNIKOWE Typ szkoły: Liceum profilowane. rofil: ekonomiczno administracyjny. Blok tematyczny: elementy rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro

Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro Bilans sporządzony na dzień 31.12.2014 r. STOWARZYSZENIE WIKIMEDIA POLSKA UL. J.TUWIMA 95 lok.15, 90-031 ŁÓDŹ Wiersz AKTYWA Stan na koniec 1 2 poprzedniego bieżącego

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja przedsiębiorstw

Informatyzacja przedsiębiorstw Informatyzacja przedsiębiorstw Izabela Szczęch Politechnika Poznańska ZARZĄDZANIE I PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Elementy rachunkowości Podstawowe zagadnienia kadrowo-płacowe Plan wykładów - Rachunkowość

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA. programowo-organizacyjne studiów podyplomowych RACHUNKOWOŚĆ

ZAŁOŻENIA. programowo-organizacyjne studiów podyplomowych RACHUNKOWOŚĆ ZAŁOŻENIA programowo-organizacyjne studiów podyplomowych RACHUNKOWOŚĆ 1 I. Cele przedsięwzięcia: Podniesienie ogólnych kwalifikacji osób zajmujących się oraz zamierzających profesjonalnie zająć się rachunkowością

Bardziej szczegółowo

Zadanie egzaminacyjne

Zadanie egzaminacyjne Zadanie egzaminacyjne Hurtownia OdzieŜy Damskiej Pani sp. z o.o. z Tczewa działa na rynku krajowym. Sprzedaje między innymi suknie wizytowe i bluzki. Jednostka jest podatnikiem podatku VAT. Prowadzi szczegółową

Bardziej szczegółowo

Grażyna Borowska, Irena Frymark Inwentaryzacja

Grażyna Borowska, Irena Frymark Inwentaryzacja Grażyna Borowska, Irena Frymark Inwentaryzacja SPIS TREŚCI Wstęp 1. Pojęcie, metody i rodzaje inwentaryzacji 2. Organizacja, przebieg i dokumentacja inwentaryzacji 3. Różnice inwentaryzacyjne i ich ewidencja

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA WSPIERANIA AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ PER ASPERA. ul. Kordiana 56/91 30-653 Kraków

FUNDACJA WSPIERANIA AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ PER ASPERA. ul. Kordiana 56/91 30-653 Kraków FUNDACJA WSPIERANIA AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ PER ASPERA ul. Kordiana 56/91 30-653 Kraków SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 01.01.2012 31.12.2012 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA.3 I. BILANS...4

Bardziej szczegółowo

Raport z badania sprawozdania finansowego dla Wspólników i Rady Nadzorczej Sp. z o. o.

Raport z badania sprawozdania finansowego dla Wspólników i Rady Nadzorczej Sp. z o. o. Raport z badania sprawozdania finansowego dla Wspólników i Rady Nadzorczej Sp. z o. o. Niniejszy raport został sporządzony w związku z badaniem sprawozdania finansowego.sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Podstawowe zasady rachunkowości dla budżetu i urzędu

Podstawowe zasady rachunkowości dla budżetu i urzędu Załącznik Nr 2 do Zrządzenia Nr 207/IV/04 Wójta Gminy Oleśnica z dnia 31 grudnia 2004r. Podstawowe zasady rachunkowości dla budżetu i urzędu 1. Operacje gospodarcze dotyczące dochodów i wydatków budżetu

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E N r 14/2010 PREZYDENTA MIASTA SKARŻYSKA KAMIENNEJ z dnia 27 stycznia 2010 roku

Z A R Z Ą D Z E N I E N r 14/2010 PREZYDENTA MIASTA SKARŻYSKA KAMIENNEJ z dnia 27 stycznia 2010 roku Z A R Z Ą D Z E N I E N r 14/2010 PREZYDENTA MIASTA SKARŻYSKA KAMIENNEJ z dnia 27 stycznia 2010 roku w sprawie : zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Nr 210/2008 z dnia 12 sierpnia 2008r w sprawie zasad

Bardziej szczegółowo

3. Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych

3. Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych Załącznik Nr 3 3. Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych 1) Zakładowy plan kont W jednostkach budżetowych: Jednostka prowadzi księgi rachunkowe w oparciu o zakładowy plan kont (Załącznik Nr 3a do zarządzenia)

Bardziej szczegółowo