Rozwój Teleinformatyki Cyfrowej Europy Dr inż. Wacław Iszkowski Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rozwój Teleinformatyki Cyfrowej Europy Dr inż. Wacław Iszkowski Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji"

Transkrypt

1 XXVII Forum Teleinformatyki września 2011 roku Rozwój Teleinformatyki Cyfrowej Europy Dr inż. Wacław Iszkowski Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji Waldemar Malicki - jeden z najbardziej wszechstronnych pianistów polskich - solista, kameralista, improwizator, występując w gronie informatyków pozwolił sobie na objaśnienie co to jest ICT I see tea. I zapewne wielu korzystających z obecnych dóbr elektronicznych nie bardzo rozumie dlaczego to się ma kojarzyd z herbatą po angielsku. Ja dalej będę używać pojęcia Teleinformatyka, jako łatwiej zrozumiałego dla zwykłych użytkowników komputerów, tabletów i telefonów. ICT - w środowisku toczone są dyskusje jaki polski termin najlepiej określa Information and Telecommunication Technology. Rozważane są trzy możliwości: Technologie Informacyjne i Komunikacyjne (TIK) - jako najprostsze przetłumaczenie wersji angielskiej, bez wnikania w sens otrzymanego terminu. Techniki Informacyjne i Komunikacyjne (TIK) - przy stwierdzeniu, że nie zawsze angielskie Technology" jest technologią", bo często i w tym przypadku jest to też technika". Teleinformatyka - argumentując, że można to zastąpid prostszym i bardziej zrozumiałym terminem poszerzającym - nieistniejący w świecie angielsko-amerykaoskim - dobrze nam już znany termin informatyka". Dla rozstrzygnięcia tego sporu Polskie Towarzystwo Informatyczne zwróciło się oficjalnie do Rady Języka Polskiego o opinię w tej sprawie. Kiedyś informatyka, a raczej jeszcze elektroniczne maszyny matematyczne były opracowywane i konstruowane w laboratoriach badawczych uczelni i instytutów. Badania te były finansowane przez rządy, przeważnie jako zamówienia wojskowe, a z czasem z funduszy naukowo-badawczych. Skonstruowane komputery były następnie dostarczane zamawiającym badania. Dopiero po latach rozpoczęto, już w firmach, produkcję seryjną komputerów i innego sprzętu cyfrowego uzyskując z tego tytułu przychody. Ale i wtedy znaczącą częśd tych przychodów oraz dalej istniejących funduszy wojskowych i rządowych na badania i rozwój trzeba przeznaczad na opracowywanie nowych produktów teleinformatycznych. Tylko dzięki temu jest możliwe ich wytwarzanie i uzyskiwanie przewagi konkurencyjnej. W wielu dyskusjach o stosowaniu teleinformatyki w społeczeostwie i w gospodarce często trudno jest dojśd do porozumienia przy wielu argumentach oraz różnych punktach widzenia. Przy jednej Rozwój Teleinformatyki Cyfrowej Europy 1

2 takiej dyskusji mając trudności z dogadaniem się z innymi - stwierdziłem, że mówimy o różnych polach aktywności teleinformatyki - jedni o badaniach w informatyce, inni o wykorzystaniu superkomputerów, o zastosowaniach w administracji, a wreszcie pozostali przywołują umiejętności korzystania z potęgi Internetu przez ich dzieci, a nawet wnuki. Po zastanowieniu można określid cztery obszary aktywności teleinformatyki: 1 Teleinformatyka w badaniach, rozwoju i innowacjach (ICT R&D&I ) - obejmuje opracowywanie nowych idei i algorytmów oraz projektowanie nowych rozwiązao teleinformatycznych - sprzętu cyfrowego (od komputera do sieci), oprogramowania i serwisów. Działania te są finansowane z funduszy publicznych lub własnych prywatnych oraz firmowych. Mogą byd też wykonywane na zamówienie pod określone potrzeby lub też są tak innowacyjne, że trzeba dopiero wytworzyd na nie popyt (np. e-tablety). Teleinformatyka profesjonalna (Professional ICT ) -jest wykorzystywana w przedsiębiorstwach, przemyśle, energetyce, transporcie, nauce, bankowości i finansach, medycynie, wojsku i administracji, itp. - w której superkomputery, mainframe'y i serwery łącznie z zaawansowanymi systemami i sieciami teleinformatycznymi oraz aplikacjami przetwarzania informacji są kupowane i stosowane w rozwoju tych sektorów, badaniach oraz obsłudze finansów, a także są wykorzystywane w produkcji zaawansowanych technologicznie produktów - samochodów, reaktorów, uzbrojenia, tomografów i innego podobnego sprzętu. Efektywnośd ponoszonych nakładów finansowych na zakup technologii i rozwiązao teleinformatycznych jest mierzona i oceniana okresem i wartością zwrotu z tych inwestycji. Teleinformatyka użytkowa (Consumer ICT ) - jest wykorzystywana obecnie przez miliardy osób korzystających z telefonów, komputerów, telewizorów, konsol, dostępu do Internetu oraz serwisów i i innych teleinformatycznych gadżetów dla ich własnych celów kontaktu z innymi użytkownikami, rozrywki, oraz dostępu do informacji i korzystania z usług elektronicznych. Jest ona finansowana głównie z zakupów sprzętu cyfrowego oraz z opłat za dostęp do sieci (Internetu). Efektywnośd inwestycji w tej sferze jest liczona wartością masy sprzedaży oraz liczbą użytkowników korzystających z danych serwisów. Teleinformatyka socjalna (Social ICT ) - jest wykorzystywana przez podmioty i agendy publiczne dla podniesienia jakości życia obywateli i społeczności oraz uproszczenia im kontaktów z administracją, powszechnej edukacji, opieki zdrowotnej i możliwości rozwoju kulturalnego. Środki na zakup rozwiązao teleinformatycznych pochodzą tutaj z budżetu paostwa oraz samorządów, a także z różnego rodzaju funduszy i fundacji. Efektywnośd tych nakładów jest liczona w skali zadowolenia ludności i spełnienia założonych i deklarowanych planów rozwoju cywilizacyjnego - popularnie nazwanych rozwojem społeczeostwa informacyjnego. 1 Professional ICT - położyliśmy nacisk na profesjonalizm, ale też jest możliwe nazwanie tego obszaru Business ICT, gdyż jego wyróżnikiem jest też ekonomiczne uzasadnienie ponoszonych nakładów na zakup nowych technologii i serwisów teleinformatycznych. Consumer ICT - dzisiaj obejmuje już też dotychczas wyróżniany osobno sprzęt RTV, gdyż obecnie odbiorniki telewizyjne oraz systemy nagrywania i odtwarzania audio i wizji stają się cyfrowe ( i chociaż odnotowano ostatnio koniec walkmana i taśmy kasetowej - to jednak chyba zapis analogowy będzie powracad). Social ICT - socjalna teleinformatyka dla obywateli opłacana ze środków publicznych - może też byd nazywana jako teleinformatyka administracji, ale też obejmuje edukację, kulturę i opiekę zdrowotną, a nie wszystkie te dziedziny podlegają zawsze rządowej czy samorządowej administracji. Rozwój Teleinformatyki Cyfrowej Europy 2

3 Ten czysty" podział w rzeczywistości nie jest tak jednoznaczny i obszary te się wzajemnie przenikają. Każdy z trzech obszarów teleinformatyki profesjonalnej, użytkowej i socjalnej korzysta z dorobku badao i rozwoju technologii teleinformatycznych już gotowych do innowacyjnej wdrożenia w praktyce. Z teleinformatyki profesjonalnej wykorzystywanej w bankowości elektronicznej, system jest dostępny w obszarze teleinformatyki użytkowej. Podobnie usługi administracji elektronicznej realizowane w obszarze teleinformatyki socjalnej są dostępne w obszarze użytkowym. Nakłady na nowe technologicznie procesory, opracowane w informatyce profesjonalnej, zwrócą się tylko po zainstalowaniu ich w milionach urządzeo przeznaczonych do powszechnego użytku. I odwrotnie - poprawne funkcjonowanie Internetu jest tylko możliwe przy profesjonalnie funkcjonujących centrach wymiany, przechowywania i przetwarzania informacji korzystających z milionów serwerów odpowiednio oprogramowanych i zabezpieczonych oraz zdublowanych i profesjonalnie zainstalowanych. Mam nadzieję, że czytelnicy już chwycili na czym polega to odkrycie", które jest tak proste, że aż dziwne, że dotychczas nie było powszechnie stosowane. Przyjęcie bowiem takiego podziału i opatrywanie tą etykietą analiz rozwoju i stosowania teleinformatyki ułatwia prowadzenie dyskusji i zrozumienie wartości każdego argumentu. Trudno jest bowiem zgodzid się, że umiejętności informatyka (którym po niewczasie okazuje się uczeo szkoły podstawowej) można porównywad z informatykiem z centrum superkomputerowym, ale też ten ze szkoły może byd użyteczny przy odkryciu" nowego rodzaju serwisu społecznościowego. Chyba nie ma dalej potrzeby uzasadniad jak bardzo istotne jest przyswojenie tego podziału teleinformatyki na obszary i potem twórcze jego rozwijanie w kolejnych dyskusjach i opracowaniach. Warto też zauważyd, że każdy z tych obszarów jest poddany innym zasadom ekonomicznego rachunku rozliczania środków inwestycyjnych oraz wyliczania korzyści z tych inwestycji. Podział ten już się ujawnił przy organizacji Targów CeBIT w Hanowerze w 2011 roku. Zaproponowano tam cztery platformy prezentacji teleinformatyki (ICT): lab - Badania i rozwój dla innowacyjnej teleinformatyki(ict), pro - Rozwiązania profesjonalne dla działao biznesowych, life - Rozwiązania teleinformatyczne (ICT) dla konsumentów, gov - Rozwiązania dla sektora publicznego. I jak tu nie mówid o telepatycznym przekazie idei, gdy w określonych warunkach przy podobnym zgromadzeniu wiedzy i doświadczenia dochodzimy do podobnych Rozwój Teleinformatyki Cyfrowej Europy 3

4 konkluzji, a tylko nieco pierwszy w odkryciu takiej konkluzji nabywa pierwotnych praw autorskich lub uzyskuje prawo do opatentowania swojego pomysłu. (to tak na marginesie ). Obecnie teleinformatyką nie zajmują się wyłącznie informatycy i inżynierowie od komputerów i telekomunikacji. Teleinformatyka została już zawłaszczona przez polityków, socjologów, ekonomistów oraz prawników i wielu z innych dziedzin techniki, nauki, kultury i nawet sztuki. Przy czym dla nich dyskusja o teleinformatyce oznacza rozmowę o praktycznym wykorzystaniu e-infrastruktury ( w nieco szerszym pojęciu jest to wykorzystywanie Internetu takim jak go widad na ekranach), przy czym ta e-infrastruktura jest traktowana jako samoistnie wytworzone dobro naturalne podobnie jak jest traktowane wykorzystywanie wody, powietrza, wiatru, drewna, węgla i innych zasobów naturalnych. A czym dla nich jest internet, mówi o tym Pani Wiceprezydent Neelie Kroes: he Internet is not just a technological platform. It s a forum where people interact. These are the ideas I am reflecting on, right now. Together we could call them a "COMPACT for the Internet": an Internet of Civic responsibility, One Internet, that is Multi-stakeholder, Pro-democracy, Architecturally sound, Confidence inspiring, and Transparently governed. E-infrastruktura jest analizowana jako socjalna innowacja umożliwiająca usprawnienie i ułatwienie życia społeczeostwa, ale też znacząco wpływająca na jego socjalne możliwości. Dla ekonomistów ważnym jest jej wykorzystanie dla zwiększenia produktywności w gospodarce (jakieś 15%) oraz zaoszczędzenie wydatków na zmniejszonym zatrudnieniu oraz usprawnieniu obsługi społeczeostwa. Dla polityków jest to pole to obiecywania wyborcom lepszego standardu życia, ale też ustalania nowych zasad wolności versus bezpieczeostwa obywateli i paostwa. Realizacją tych analiz i postulatów polityków oraz obywateli zajmują się prawnicy tworząc coraz bardziej rozbudowane prawo traktujące Internet jako potencjalnego przestępcę. Oczywiście takie działania są też pożyteczne dla rozwoju teleinformatyki, bo pobudzają popyt na jej produkty i usługi. Problemem są jednak coraz to nowe ograniczenie prawne zmuszające dostawców systemów teleinformatycznych do ochrony danych osobowych, dbałości o prawa twórców, ochrony przed cyber-przestępcami (krakerami, spamerami) czy obrażaniem godności osób, grup społecznych oraz narodów. Na te działania są przeznaczane coraz większe fundusze w sferze naukowo-badawczej. Pojawia się przy tym problem, że ograniczane są tym samym środki na rozwój innowacyjny samej e- infrastruktury, bo przecież do dobro naturalne musi się odtwarzad i coraz bardziej rozwijad. infrastruktury. Popatrzmy więc na europejski rynek teleinformatyczny w kontekście rynku światowego dostarczającego tej coraz bardziej pożądanej e- W roku 2010 (oszacowano) wartośd światowego rynku teleinformatycznego na sumę 3,8 bln $ (dla porządku jest to $). Na rysunku widzimy, że wartośd ta dzieli się głównie na: Amerykę Płn. (USA, Kanada, Meksyk), przy czym większośd wartości dotyczy USA Europę (UE/EFTA) *po raz pierwszy udało się zmienid podział Europy Zachodniej i Wschodniej na podział na Europę Unii Europejskiej (razem z krajami EFTA: Norwegia, Szwajcaria) i resztę rzeczywiście Europę Wschodnią (Rosja, Ukraina, ) Rozwój Teleinformatyki Cyfrowej Europy 4

5 Azję-Pacyfik obejmujące głównie Chiny, Koreę, Japonię, Indie, Australię, Pozostałe części Świata mają znacząco mniejszy udział, co jak widad jest ściśle uzależnione od wartości Produktu Narodowego Brutto (PNB/GNP), który dla tych trzech obszarów jest prawie identyczny. Obszary te różni tylko populacja ludności, która dla Azji-Pacyfiku jest około 5 razy większa. Ameryka Płn i Europa (UE) ma mniej więcej ok. 500 mln ludności , , ,0 800,0 600,0 400,0 200,0 0,0 North America Europe (EU/EFTA) Asia-Pacific Komunikacja Usługi Oprogramowanie Sprzęt W podziale na sektory rynku teleinformatycznego widad już różnice pomiędzy Ameryką, Europą i Azją. Największą częśd usług telekomunikacyjnych notuje się w Azji, przy bardzo małej części oprogramowania. Z kolei w USA mamy znaczącą wartośd usług informatycznych. Popatrzmy jeszcze na podział na obszary teleinformatyki. Widzimy, że Teleinformatyka Socjalna (płatna z funduszy publicznych) zajmuje od 7% (niestety w Polsce!) do 21% w Ameryce Płn. Tutaj rzeczywiście powinniśmy (i możemy) trochę dogonid Unię Europejską. Bo w Azji ze względu na wielkośd populacji będzie to znacznie trudniejsze. Rozwój Teleinformatyki Cyfrowej Europy 5

6 Trzeba pamiętad, że jest to pokazane w procentach do wartości rynku teleinformatycznego. Polska jest tu tylko podana przy okazji dla porównania. Porównywad powinniśmy tylko makro-rynki. Wszędzie mamy ponad 50% teleinformatyki biznesowej, gdzie o zakupach decyduje rachunek ekonomiczny i zwrot z inwestycji (obecna prognoza recesji gospodarczej może zmienid u wielu klientów ten rachunek sprzęt komputerowy i systemy teleinformatyczne mogą byd z powodzeniem dłużej wykorzystywane bez potrzeby ich wymiany). Wartości Rynku Teleinformatycznego 200,0 mld $ 180,0 160,0 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0 Wydatki na teleinformatykę/pnb 9,0% 8,0% 7,0% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% Teraz możemy się przyjrzed Europie (tej naszej). Na wykresie wartości rynku teleinformatycznego widzimy, że największym w Europie jest rynek niemiecki, a potem brytyjski. Polska jest 8 miejscu z wartością rzędu 28 mld$ (są to dane z raportu Digital Planet opracowanego przez IDC na zlecenie WITSA - światowej organizacji narodowych organizacji teleinformatycznych PIIT jest też jej Rozwój Teleinformatyki Cyfrowej Europy 6

7 członkiem). Ale też popatrzmy na następny wykres, gdzie porównaliśmy wydatki na teleinformatykę w stosunku do PNB. Widzimy, że Polska wydaje około 5% - podobnie jak większośd krajów, chociaż przydałoby się wziąd przykład z Węgier i Republiki Czeskiej. Oczywiście, zgodnie z przykładem światowym, wartośd rynku teleinformatycznego jest pochodną zasobności kraju. A nasz PNB, nawet chroniony przed recesją (puk,puk) jest w porównaniu do innych krajów europejskich bardzo niski. Dlatego też Norwegia i Dania mogą już zmniejszyd ten udział co i tak w stosunku do liczby ludności daje im wiele możliwości rozwoju teleinformatyki. Powstaje ważne pytanie. Wiedząc o znaczącym imporcie produktów i usług teleinformatycznych do Europy, mamy pytanie jaki jest bilans handlowy rynku teleinformatycznego. Wiemy, że z USA sprowadzamy technologie 2 (duże komputery, oprogramowanie podstawowe oraz systemy teleinformatyczne. Z Azji (Chin, Tajwanu, Korei, Indii) sprowadzamy głównie sprzęt cyfrowy ( w tym telekomunikacyjny) oraz nieco oprogramowania (to z Indii chyba jednak przechodzi najpierw przez USA). Trudno jest znaleźd aktualną odpowiedź na to pytanie. W rozproszonych źródłach można wyczytad, że jednak Europa (UE) ma plus w tej wymianie handlowej, ale też przy dobrej dostępności naszego rynku dla dostawców z USA i Azji, odnotowujemy tam ograniczenia w stosunku do naszych firm. Stąd też ostatnio Komisja UE podpisała z USA porozumienie o usprawnieniu tej wymiany w sferze telekomunikacyjnej. W porozumieniu przyjęto: Transparentnośd reguł handlu usługami i produktami teleinformatycznymi Otwarte sieci dla konsumentów dla dostępu do informacji i aplikacji Transgraniczny przepływ informacji, usług i produktów Brak konieczności wykorzystywania lokalnej infrastruktury dla świadczenia usług teleinformatycznych Dopuszczenie przez rządy dostępu do zagranicznych usług Efektywne wykorzystanie częstotliwości Niezależnośd regulacji usług teleinformatycznych Prosta autoryzacja konkurencji usług telekomunikacyjnych Dostawcy usług teleinformatycznymi powinni mied prawo połączenia z innymi serwisami w tym publicznymi Współpraca międzynarodowa powinna zmniejszad problemy akceptacji wiedzy cyfrowej. Podczas Konferencji Digital Agenda w Brukseli (16 czerwca 2011 roku) Pani Komisarz Neeli Kroes, poza oficjalnym tekstem, powiedziała, że Europa kupuje produkty i usługi teleinformatyczne z Zachodu i ze Wschodu i zamawia lokalnie aplikacje na rzecz rozwoju socjalnego, edukacyjnego i kulturalnego społeczeostwa, ale za wszystko płaci kartą kredytową bez pokrycia dochodem *zapamiętane bezpośrednio z przemówienia Pani Komisarz+ Na ile te ustalenia poprawią sytuację. Trudno powiedzied, ale Komisja Europejska zdaje sobie z tego sprawę i pragnie zwiększyd efektywnośd nakładów na badania i rozwój poprzez ich wykorzystanie w innowacjach (czyli przekształceniu wiedzy w efekty finansowe). Nie jest to jednak proste zadanie, gdyż na badania są przeznaczane środki publiczne, a efektywne innowacyjne wdrożenie wyników badao z rozpoczęciem produkcji jest możliwe jedynie w firmach prywatnych. 2 Europa ma minus w wartości wymiany patentowo-licencyjnej, ale trudno się temu dziwid, jak nakłady na badania i rozwój w teleinformatyce są w USA dwa razy większe niż w Unii Europejskiej oraz gdy naukowcy europejscy bardziej dbają o publikacje w renomowanych pismach amerykaoskich niż na opatentowanie swoich wynalazków. Potem okazuje się, że po wykonaniu prototypu już w USA jest na to patent. Rozwój Teleinformatyki Cyfrowej Europy 7

8 Pozostaje zatem rozejrzed się, czym dysponuje Europa. Czy mamy tutaj jeszcze firmy produkcji teleinformatycznej. Czy możemy tymi produktami i usługami konkurowad z firmami pozaeuropejskimi. Czy jesteśmy przygotowani do konkurencji w przyszłości. Spróbuje tylko naszkicowad ten problem, bo chyba dotychczas nikt tego w Polsce nie czynił. Poniższe dane są przedstawione na podstawie opracowania Komisji prezentującej wyniki 215 największych europejskich firm teleinformatycznych (wszystkich firm teleinformatycznych jest w Europie ponad 700 tys.- ale przeważnie typu MSP). Oczywiście największym sektorem jest sektor usług telekomunikacyjnych. Pośród 18 firm do znaczących należą też Telekomunikacja Polska oraz Netia (nie wiem dlaczego nie ma tam Polkomtela). Na rzecz tego sektora Internet 0,6% 4151 pracuje jeszcze znaczący Sprzęt cyfrowy 6,5% 2015 sektor produkcji wyposażenia telekomunikacyjnego 23 firm, a w tym Nokia. Alcatel-Lucent i Erricson (coraz bardziej naciskany przez konkurencję chioskiego Huawei i ZTS). Sektor ten przeznacza sporo nakładów na badania rozwój, co daje mu spore szanse na przetrwanie. Operatorzy telekomunikacyjni Wyposażenie telekomunikacyjne Oprogramowanie i usługi Urządzenia elektroniczne Sektor % nakładów na badania Wartośd sprzedaży w mln Euro Operatorzy telekomunikacyjni 1,5% Wyposażenie telekomunikacyjne 13,3% Oprogramowanie i usługi 8,7% Urządzenia elektroniczne 6,8% Półprzewodniki 21,3% BT, France Telecom, Telecom Italia, Telefonica, Deutsche Telekom, TeliaSonera, Vodafone, Telekomunikacja Polska, Netia 23 Nokia, Alcatel-Lucent, Erricson 97 Indra Sistemas, Logica, Ubisoft, SAP, Dassault Systemes, Sage, Autonomy, Software AG, Cap Gemini, Wam Acquisition, Wincor Nixdorf, Sopra, Tieto, Amdocs, Invensys, Asseco 39 Oce, Neoport, Agfa-Gevaert, Thomson, Technicolor, TomTom, Gemalto, Ingenico, Epcos, Barco, Sick, Zumtobel, Sensata, Półprzewodniki 20 STMicroelectronics, Infineon, NXP, ARM, ASML Internet 3 Freenet Sprzęt cyfrowy 5 Bull, Kontron, Axis Kolejnym sektorem jest sektor Oprogramowania i usług informatycznych. Mamy tutaj 97 firm (z 215 branych pod uwagę), a między nimi firmę Asseco. Sektor ten, w dużym stopniu będący partnerem ale i też konkurentem korporacji amerykaoskich raczej działa wyłącznie na rynku europejskim. Sektor urządzeo elektronicznych, w tym wyposażenia biurowego również raczej działa lokalnie. Rozwój Teleinformatyki Cyfrowej Europy 8

9 Kolejny sektor w skrócie nazywany półprzewodnikowy obejmuje mikroelektronikę, nanotechnologie oraz fotonikę i biotechnologie. Jest to perła przemysłu europejskiego, a znaczące nakłady na badania (ponad 20%) dają mu szanse na konkurencje na innych rynkach, w tym amerykaoskich. Jest to też sektor mający ogromną przyszłośd, gdyż jego produkty już i będą występowały praktycznie we wszystkich innych produktach. Jest on więc też nazywany sektorem Key Enabling Technologies. Niestety sektor internetowy jest bardzo słaby co do liczby większych firm oraz wartości oraz nakładów na badania. Jest to duży problem, w sytuacji ogromnej przewagi konkurencyjnej ze strony amerykaoskich firm internetowych mogących działad na tym rynku spoza Europy. Podobnie jest z sektorem sprzętu cyfrowego, gdzie jego konstruowanie i wytwarzanie jest poza Europą. Jedynie specjalne urządzenia cyfrowe o dużym wkładzie intelektualnym i znaczących innowacjach mają szansę byd konkurencyjnymi, ale też popyt na takie urządzenie jest jednostkowy. Na koniec popatrzmy na ranking europejskich firm produkcji oprogramowania. Z przyjemnością znajdujemy tam na 9 pozycji firmę Asseco, przy czym zauważmy jej potencjał w nakładach na prowadzenie badao i rozwoju. Rozwój Teleinformatyki Cyfrowej Europy 9

10 W podsumowaniu zwrócimy uwagę tylko na najważniejsze punkty. Więcej moglibyśmy powiedzied po dalszych dokładniejszych analizach funkcjowania europejskiego rynku i przemysłu teleinformatycznego. I tak: Europa jest uzależniona od potęgi teleinformatycznej USA i Wschodu, ale też ma atuty walki konkurencyjnej. Europa ma silny przemysł mikroelektroniki, nanotechnologii i fotoniki Europa traci na rozsiewaniu wyników badao i rozwoju nowych produktów bez ich wcześniejszego opatentowania Europa ma duży potencjał badawczy i innowacyjny, ale jest on zbiurokratyzowany w dostępie i rozliczaniu jego finansowania. Polska w małym stopniu uczestniczy w rozwoju unijnego przemysłu teleinformatycznego. Nie jest znany wpływ oczekiwanej recesji na rozwój światowego, europejskiego i polskiego rynku teleinformatycznego. Ale to teleinformatyka może pomóc wyjśd z kryzysu ekonomicznego. 1. Wacław Iszkowski, Teleinformatyka (ICT) w czterech obszarach, Czas Informacji, Nr 5/2010, ut=2&page=text 2. DIGITAL PLANET 2010; 3. The European ICT industry at the crossroad: economic crisis and innovation, DIGITAL AGENDA, DG INFSO, Ranking Truffle100, 6. Wacław Iszkowski, Polski rynek dóbr informatycznych w nowej ekonomii, Wczoraj, Dziś i Jutro Polskiej Informatyki (wyd. PTI 2011). 2011, PIIT, Wacław Iszkowski Wolno wykorzystywad z podaniem źródła Rozwój Teleinformatyki Cyfrowej Europy 10

Rozwój Teleinformatyki Cyfrowej Europy Dr inż. Wacław Iszkowski Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji ICT? I see tea 2011 Wacław Iszkowski, PIIT 2 Informationand and Communication Technologies (ICT)

Bardziej szczegółowo

Wydatki na teleinformatykę na osobę 5000 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 Switzerland Norway Finland Netherlands Denmark Sweden United Kingdom Ireland Austria Belgium Germany France Italy

Bardziej szczegółowo

Implementacja Agendy Cyfrowej 2020 w Polsce

Implementacja Agendy Cyfrowej 2020 w Polsce Implementacja Agendy Cyfrowej 2020 w Polsce Czy Internet mobilny będzie substytutem stacjonarnego dostępu? Konferencja PIIT 28 października 2011 roku 2011, PIIT 1 PRAGNIENIA 2011, PIIT 2 Internet dobrem

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce

Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce Dokumenty List od Premiera Czasy, w których żyjemy, to czasy komputerów, telefonów komórkowych, SMSów, czatów, Internetu i serwisów społecznościowych.

Bardziej szczegółowo

Comarch: Profil firmy 2008

Comarch: Profil firmy 2008 I www.comarch.com Krakowska Konferencja Giełdowa Comarch: Profil firmy 2008 Konrad Tarański Dyrektor Finansowy Comarch październik 2008, Kraków Comarch: Historia Misja Sfera działań Rozwój W ujęciu globalnym

Bardziej szczegółowo

Zwrot z inwestycji w IT: prawda czy mity

Zwrot z inwestycji w IT: prawda czy mity Zwrot z inwestycji w IT: prawda czy mity Inwestycje w technologie IT 1 muszą podlegać takim samym regułom oceny, jak wszystkie inne: muszą mieć ekonomiczne uzasadnienie. Stanowią one koszty i jako takie

Bardziej szczegółowo

Polska Cyfrowa impulsem do e-rozwoju Marta Grabowska, Uniwersytet Warszawski. Warszawa, 26 maja 2015 r.

Polska Cyfrowa impulsem do e-rozwoju Marta Grabowska, Uniwersytet Warszawski. Warszawa, 26 maja 2015 r. Polska Cyfrowa impulsem do e-rozwoju Marta Grabowska, Uniwersytet Warszawski Warszawa, 26 maja 2015 r. Rozwój społeczny koncepcja Alvina Tofflera Trzecia fala Warszawa, 1997 Społeczeństwo agrarne * Społeczeństwo

Bardziej szczegółowo

Realizacja sieci szerokopasmowych przy wykorzystaniu środków unijnych Konferencja Katowice 11 stycznia 2012 r.

Realizacja sieci szerokopasmowych przy wykorzystaniu środków unijnych Konferencja Katowice 11 stycznia 2012 r. Realizacja sieci szerokopasmowych przy wykorzystaniu środków unijnych Konferencja Katowice 11 stycznia 2012 r. Grzegorz Doros Urząd Komunikacji Elektronicznej Delegatura w Siemianowicach Śląskich Internet

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w małych i średnich firmach w Polsce 2015. Na podstawie badania 800 firm z sektora MŚP

Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w małych i średnich firmach w Polsce 2015. Na podstawie badania 800 firm z sektora MŚP Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w małych i średnich firmach w Polsce 2015 2 Język: polski, angielski Data publikacji: IV kwartał 2015 Format: pdf Cena od: 2400 Możesz mieć wpływ na zawartość

Bardziej szczegółowo

Wieczór powitalny - Powitalny Koktajl

Wieczór powitalny - Powitalny Koktajl Polish Investforum 2010, Gdaosk, 3 6.11.2010 AGENDA FORUM - DZIEO 1 Przyjazd Gości / Zakwaterowanie w hotelach Wieczór powitalny - Powitalny Koktajl AGENDA FORUM - 04.11.2010 Keynote speech/prezentacje

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w małych i średnich firmach w Polsce 2014. Na podstawie badania 800 firm z sektora MŚP

Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w małych i średnich firmach w Polsce 2014. Na podstawie badania 800 firm z sektora MŚP Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w małych i średnich firmach w Polsce 2014 2 Język: polski, angielski Data publikacji: Q2 Format: pdf Cena od: 2400 Sprawdź w raporcie Jakie są najpopularniejsze

Bardziej szczegółowo

Comarch Q1-Q3 2007. Janusz Filipiak. Prezes Zarządu. 20 listopada 2007, Warszawa

Comarch Q1-Q3 2007. Janusz Filipiak. Prezes Zarządu. 20 listopada 2007, Warszawa Comarch Q1-Q3 2007 Janusz Filipiak Prezes Zarządu 20 listopada 2007, Warszawa Wyniki finansowe Q3 Q3 2007 Q3 2006 Przychody 140 435 (wzrost o 15%) 122 057 Zysk operacyjny 9 844 8 863 Zysk netto 6 839 6

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w dużych firmach w Polsce 2015. Na podstawie badania 420 firm

Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w dużych firmach w Polsce 2015. Na podstawie badania 420 firm Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w dużych firmach w Polsce 2015 2 Język: polski, angielski Data publikacji: maj 2015 Format: pdf Cena od: 3000 Sprawdź w raporcie Jakie są najpopularniejsze modele

Bardziej szczegółowo

Rynek przetwarzania danych w chmurze w Polsce 2015. Prognozy rozwoju na lata 2015-2020

Rynek przetwarzania danych w chmurze w Polsce 2015. Prognozy rozwoju na lata 2015-2020 Rynek przetwarzania danych w chmurze w Polsce 2015 2 Język: polski, angielski Data publikacji: wrzesień 2015 Format: pdf Cena od: 1800 Sprawdź w raporcie Jaka jest obecna i przyszła wartość rynku przetwarzania

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Warszawa, 11 kwiecień 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

Rozwój rynku usług chmury obliczeniowej w Portugalii 2013-02-26 22:05:56

Rozwój rynku usług chmury obliczeniowej w Portugalii 2013-02-26 22:05:56 Rozwój rynku usług chmury obliczeniowej w Portugalii 2013-02-26 22:05:56 2 Chmura obliczeniowa (cloud computing) umożliwia, za pośrednictwem Internetu, z dowolnego komputera, telefonu komórkowego, czy

Bardziej szczegółowo

Program EIT + www.eitplus.wroclaw.pl E U R O P E J S K I I N S T Y T U T T E C H N O L O G I C Z N Y. Szanowni Państwo,

Program EIT + www.eitplus.wroclaw.pl E U R O P E J S K I I N S T Y T U T T E C H N O L O G I C Z N Y. Szanowni Państwo, E U R O P E J S K I I N S T Y T U T T E C H N O L O G I C Z N Y Szanowni Państwo, utworzenie w Europie nowego ośrodka łączącego edukację, badania naukowe i innowacje Europejskiego Instytutu Technologicznego

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla wiedzy i technologii

Dotacje dla wiedzy i technologii Dotacje dla wiedzy i technologii Ewelina Hutmańska, Wiceprezes Zarządu Capital-ECI sp. z o.o. Polskie firmy wciąż są wtórnymi innowatorami Ponad 34,5 mld zł wydały na innowacje firmy, zatrudniające powyżej

Bardziej szczegółowo

Oferta programu COSME

Oferta programu COSME EUROPEJSKIE INSTRUMENTY FINANSOWE NA RZECZ INNOWACYJNOŚCI I KONKURENCYJNOŚCI. DZIEŃ INFORMACYJNY DLA PRZEDSTAWICIELI MŚP Lublin, 21.11.2014 Oferta programu COSME Magdalena Szukała Lubelskie Centrum Transferu

Bardziej szczegółowo

O nas. Małopolski. Rys. Cele fundacji EKLASTER

O nas. Małopolski. Rys. Cele fundacji EKLASTER EKLASTER O nas Fundacja eklaster powstała z inicjatywy środowisk reprezentujących MŚP oraz samorządowców i naukowców województwa małopolskiego. Duży i wciąż w niewielkim stopniu wykorzystany potencjał

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie potencjału internetu

Wykorzystanie potencjału internetu Wykorzystanie potencjału internetu Blok 11 Internet a przedsiębiorczość podejście holistyczne Internet właściwie ICT information and telecommunication technologies połączenie technologii informacyjnych

Bardziej szczegółowo

Biznes Plan Strona 1 1

Biznes Plan Strona 1 1 Załącznik nr 2 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Pierwsze kroki młodego biznesu Biznes Plan Strona 1 1 NR WNIOSKU:.. Priorytet VI Rynek pracy

Bardziej szczegółowo

Wsparcie nauki polskiej w ramach XIII osi priorytetowej,,infrastruktura szkolnictwa wyższego Programu Infrastruktura Środowisko

Wsparcie nauki polskiej w ramach XIII osi priorytetowej,,infrastruktura szkolnictwa wyższego Programu Infrastruktura Środowisko Wsparcie nauki polskiej w ramach XIII osi priorytetowej,,infrastruktura szkolnictwa wyższego Programu Infrastruktura Środowisko 39 nowych inwestycji polskich uczelni realizowanych przy wsparciu Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Nauka- Biznes- Administracja

Nauka- Biznes- Administracja Nauka- Biznes- Administracja Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

NewConnect. Wojciech Zieliński Prezes Zarządu MakoLab S.A.

NewConnect. Wojciech Zieliński Prezes Zarządu MakoLab S.A. NewConnect nowa perspektywa MakoLab S.A. Wojciech Zieliński Prezes Zarządu MakoLab S.A. Historia 1989 powstanie firmy, elektroniczne usługi DTP 1995dystrybucja oraz tworzenie autorskiego oprogramowania

Bardziej szczegółowo

UBOJNIA DROBIU Inwestycja WIPASZ SA w Międzyrzecu Podlaskim

UBOJNIA DROBIU Inwestycja WIPASZ SA w Międzyrzecu Podlaskim UBOJNIA DROBIU Inwestycja WIPASZ SA w Międzyrzecu Podlaskim WIPASZ SA PODSTAWOWE INFORMACJE WIPASZ SA funkcjonuje na rynku od 20 lat i jest w 100% polskim przedsiębiorstwem. Spółka jest największym polskim

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w małych i średnich firmach w Polsce 2010 Na podstawie badania 800 firm z sektora MŚP

Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w małych i średnich firmach w Polsce 2010 Na podstawie badania 800 firm z sektora MŚP Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w małych i średnich firmach w Polsce 2010 Na podstawie badania 800 firm z sektora MŚP Data wydania: maj 2010 Języki raportu: polski, angielski www.itandtelecompoland.com

Bardziej szczegółowo

w Polsce 2011 Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w dużych firmach Na podstawie badania 420 dużych firm Data publikacji: czerwiec 2011

w Polsce 2011 Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w dużych firmach Na podstawie badania 420 dużych firm Data publikacji: czerwiec 2011 Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w dużych firmach w Polsce 2011 Na podstawie badania 420 dużych firm Data publikacji: czerwiec 2011 Język: polski, angielski Słowo od autora Pomimo sukcesywnego

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013. Wrocław, 9 kwietnia 2014

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013. Wrocław, 9 kwietnia 2014 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Wrocław, 9 kwietnia 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

Modele biznesowe i prawne projektów wykorzystujących urządzenia mobilne. Rafał Kowalczyk Activeweb

Modele biznesowe i prawne projektów wykorzystujących urządzenia mobilne. Rafał Kowalczyk Activeweb Modele biznesowe i prawne projektów wykorzystujących urządzenia mobilne Rafał Kowalczyk Activeweb 0,8 0,85 2,7 Samochód 1,3 PC Telefon stacjonarny Karta kredytowa TV Telefon komórkowy 1,5 1,4 Telefon komórkowy

Bardziej szczegółowo

Mapa ryzyk w realizacji e-projektu - identyfikacja zagrożeń. Skala zagrożenia dla projektu, prawdopodobieństwo wystąpienia. Szacowanie kosztów ryzyka.

Mapa ryzyk w realizacji e-projektu - identyfikacja zagrożeń. Skala zagrożenia dla projektu, prawdopodobieństwo wystąpienia. Szacowanie kosztów ryzyka. 2012 Mapa ryzyk w realizacji e-projektu - identyfikacja zagrożeń. Skala zagrożenia dla projektu, prawdopodobieństwo wystąpienia. Szacowanie kosztów ryzyka. Marcin Kapustka E-usługa utrzymanie Kraków, 23

Bardziej szczegółowo

Dorota Bryk Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Lublin, 23.03.2010 r.

Dorota Bryk Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Lublin, 23.03.2010 r. Dorota Bryk Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Lublin, 23.03.2010 r. Projekt Tendencje rozwojowe przedsiębiorstw i popyt na pracę w województwie lubelskim w kontekście organizacji przez Polskę

Bardziej szczegółowo

Rynek usług telekomunikacyjnych w Chorwacji :45:44

Rynek usług telekomunikacyjnych w Chorwacji :45:44 Rynek usług telekomunikacyjnych w Chorwacji 2014-07-02 15:45:44 2 Analiza chorwackiego sektora telekomunikacyjnego - najważniejsze wskaźniki, telekomunikacja w dobie kryzysu, główni gracze na rynku, podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Anna Pytko. HORYZONT 2020 Ministerstwo Zdrowia 07.05.2014. Prelegent

Anna Pytko. HORYZONT 2020 Ministerstwo Zdrowia 07.05.2014. Prelegent HORYZONT 2020 Ministerstwo Zdrowia 07.05.2014 Program HORYZONT 2020 Prelegent Anna Pytko Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii

Bardziej szczegółowo

Biuro Rozwoju i Kooperacji PL

Biuro Rozwoju i Kooperacji PL Biuro Rozwoju i Kooperacji PL Doświadczenia w zakresie transferu technologii Lublin, 25.03.2010 r. Biuro Rozwoju i Kooperacji PL Jednostka ogólnouczelniana Cele, m.in.: doradztwo i konsultacje w zakresie

Bardziej szczegółowo

MakoLab S.A. Systemy biznesowe i rozwiązania webowe

MakoLab S.A. Systemy biznesowe i rozwiązania webowe MakoLab S.A. Systemy biznesowe i rozwiązania webowe Wstępne podsumowanie 2010 Strategia i plany na 2011 wobec kierunków rozwoju branży IT Warszawa, 18 stycznia 2011 r. Agenda Wstępne podsumowanie wyników

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość w warunkach globalizacji. V. Przedsiębiorczość a innowacje

Przedsiębiorczość w warunkach globalizacji. V. Przedsiębiorczość a innowacje Przedsiębiorczość w warunkach globalizacji V. Przedsiębiorczość a innowacje Tematy Innowacje w teorii przedsiębiorczości. Innowacja - co to znaczy? Innowacje a sukces w biznesie. Nowe trendy - skutki dla

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU SPIN-OFF

WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU SPIN-OFF WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU SPIN-OFF ZARZĄDZANIE SIECIĄ WSPÓŁPRACY MŚP Łukasz Pytliński CEM Instytut Badań Rynku i Opinii Publicznej Wrzesień 2010 1 WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU

Bardziej szczegółowo

FOCUS TELECOM POLSKA SP. Z O.O. Materiał Informacyjny

FOCUS TELECOM POLSKA SP. Z O.O. Materiał Informacyjny FOCUS TELECOM POLSKA SP. Z O.O. Materiał Informacyjny I. INFORMACJE OGÓLNE Focus Telecom Polska Sp. z o.o. działa w branży ICT od 2008 roku. Firma specjalizuje się w tworzeniu i dostarczaniu innowacyjnych

Bardziej szczegółowo

Powierzchnie biurowe Inkubator dla nowych firm i startupów IT Mix najemców stymulującej kooperacji Baza konferencyjno-szkoleniowa

Powierzchnie biurowe Inkubator dla nowych firm i startupów IT Mix najemców stymulującej kooperacji Baza konferencyjno-szkoleniowa Wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości, rozwoju nowoczesnych technologii oraz gospodarki opartej na wiedzy Ułatwienia dla rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw Dynamiczny wzrost sektora usług biznesowych

Bardziej szczegółowo

Park Naukowo-Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego Centrum Technologii Informatycznych

Park Naukowo-Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego Centrum Technologii Informatycznych Uniwersytetu Zielonogórskiego Centrum Technologii Informatycznych dr inż. Wojciech Zając Geneza Przykład wzorowej współpracy interdyscyplinarnej specjalistów z dziedzin: mechaniki, technologii, logistyki,

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ MECHANICZNY Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji. Wydatki strukturalne EWIDENCJONOWANIE I SPRAWOZDAWCZOŚĆ

WYDZIAŁ MECHANICZNY Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji. Wydatki strukturalne EWIDENCJONOWANIE I SPRAWOZDAWCZOŚĆ WYDZIAŁ MECHANICZNY Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Wydatki strukturalne EWIDENCJONOWANIE I SPRAWOZDAWCZOŚĆ 13 maja 2011 Wydatki strukturalne akty prawne Ustawa o finansach publicznych z dn.

Bardziej szczegółowo

Kuba Lewicki Kierownik Działu Wdrożeń Madkom Sp. z o.o.

Kuba Lewicki Kierownik Działu Wdrożeń Madkom Sp. z o.o. Kuba Lewicki Kierownik Działu Wdrożeń Madkom Sp. z o.o. Patronat konferencji Misja Być dla naszych Klientów partnerem w efektywnym działaniu, poprzez dostarczanie im innowacyjnych i kompleksowych rozwiązań

Bardziej szczegółowo

PLANOWANE OTWARCIE: IV KWARTAŁ 2013

PLANOWANE OTWARCIE: IV KWARTAŁ 2013 PLANOWANE OTWARCIE: IV KWARTAŁ 2013 REALIZACJA STRATEGII ROZWOJU MIASTA I REGIONU STRATEGIA ROZWOJU MIASTA SZCZECIN...Wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości, rozwoju nowoczesnych technologii oraz gospodarki

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE POMYSŁU do Konkursu INNOWACYJNY POMYSŁ 2008

ZGŁOSZENIE POMYSŁU do Konkursu INNOWACYJNY POMYSŁ 2008 ZGŁOSZENIE POMYSŁU do Konkursu INNOWACYJNY POMYSŁ 2008 KONKURS Zgłoszenie pomysłu do Konkursu należy przysłać do 17 listopada, e-mailem na adres konkurs@uni.lodz.pl Rozstrzygnięcie Konkursu do 12 grudnia

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług

Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług 2009 Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług Tomasz Czerwoniak Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Innowacyjność w Europie i Polsce. Innowacyjność w Europie, Japonii i USA. Science2Business. To wymyślił Polak

Spis treści. Innowacyjność w Europie i Polsce. Innowacyjność w Europie, Japonii i USA. Science2Business. To wymyślił Polak Spis treści Innowacyjność w Europie i Polsce Innowacyjność w Europie, Japonii i USA Science2Business To wymyślił Polak Innowacyjność w Europie i Polsce Innowacyjność w Europie 08 - średnia europejska Źródło:

Bardziej szczegółowo

60% MŚP w Polsce korzysta z usług IT

60% MŚP w Polsce korzysta z usług IT 60% MŚP w Polsce korzysta z usług IT Około 60% firm z sektora MŚP w Polsce korzysta z usług IT. 30% zatrudnia własnych pracowników odpowiedzialnych za informatykę. Rośnie liczba wykorzystywanych komputerów

Bardziej szczegółowo

Wybrane modele handlu międzynarodowego

Wybrane modele handlu międzynarodowego Uniwersytet Mikołaja Kopernika Wydział Matematyki i Informatyki Lidia Wasielewska nr albumu: 244871 Praca licencjacka na kierunku matematyka Wybrane modele handlu międzynarodowego Opiekun pracy dyplomowej

Bardziej szczegółowo

Jerzy Majchrzak Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu

Jerzy Majchrzak Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu Jerzy Majchrzak Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu AUTOEVENT 2014 2 PRZEMYSŁ MOTORYZACYJNY Jeden z największych producentów samochodów i komponentów motoryzacyjnych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Mój region w Europie

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Mój region w Europie Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego Harmonogram konkursów 2013 Działanie 4.3 Rozwój komercyjnych e-usług. Nabór wniosków 27.05.2013 7.06.2013 Celem działania jest zwiększenie

Bardziej szczegółowo

Stanusch Technologies S.A. lider w rozwiązaniach opartych o sztuczną inteligencję

Stanusch Technologies S.A. lider w rozwiązaniach opartych o sztuczną inteligencję Stanusch Technologies S.A. lider w rozwiązaniach opartych o sztuczną inteligencję Maciej Stanusch Prezes Zarządu Stanusch is getting a real runner-up in the world wide list of chatbot developers! Erwin

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników badania wykorzystania przetwarzania w chmurze w największych polskich przedsiębiorstwach

Prezentacja wyników badania wykorzystania przetwarzania w chmurze w największych polskich przedsiębiorstwach Prezentacja wyników badania wykorzystania przetwarzania w chmurze w największych polskich przedsiębiorstwach Grzegorz Bernatek Kierownik Projektów Analitycznych Audytel SA Partnerzy badania: Plan prezentacji

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE realizuje projekt WZMOCNIENIE POTENCJAŁU PWSZ W KONINIE DROGĄ DO WZROSTU LICZBY ABSOLWENTÓW KIERUNKU O KLUCZOWYM ZNACZENIU DLA GOSPODARKI

Bardziej szczegółowo

Raport na temat działalności eksportowej europejskich przedsiębiorstw z sektora MSP

Raport na temat działalności eksportowej europejskich przedsiębiorstw z sektora MSP Raport na temat działalności Raport na temat działalności eksportowej europejskich przedsiębiorstw z sektora MSP Kierunki eksportu i importu oraz zachowania MSP w Europie Lipiec 2015 European SME Export

Bardziej szczegółowo

Fundusze strukturalne - aktualne możliwości wsparcia finansowego startup-ów i innowacji

Fundusze strukturalne - aktualne możliwości wsparcia finansowego startup-ów i innowacji Fundusze strukturalne - aktualne możliwości wsparcia finansowego startup-ów i innowacji Monika Grajewska 17 listopad 2007r. Programy Operacyjne w latach 2007-2013 16 Regionalnych Programów Operacyjnych

Bardziej szczegółowo

Cloud Computing wpływ na konkurencyjność przedsiębiorstw i gospodarkę Polski Bohdan Wyżnikiewicz

Cloud Computing wpływ na konkurencyjność przedsiębiorstw i gospodarkę Polski Bohdan Wyżnikiewicz Cloud Computing wpływ na konkurencyjność przedsiębiorstw i gospodarkę Polski Bohdan Wyżnikiewicz Warszawa, 17 grudnia 2012 r. Co to jest cloud computing? Cloud computing jest modelem umożliwiającym wygodny

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020

Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 Konferencja konsultacyjna Prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 Warszawa, 9 grudnia 2013 r. Cele programu

Bardziej szczegółowo

TWÓJ MARKETING BEZPOŚREDNI

TWÓJ MARKETING BEZPOŚREDNI TWÓJ MARKETING BEZPOŚREDNI cloud.callcenter Cloud.CallCenter to innowacyjne call center wspierające procesy sprzedaży i umożliwiające monitorowanie pracy telemarketerów. Cloud.CallCenter tym różni się

Bardziej szczegółowo

PLANOWANE OTWARCIE: IV KWARTAŁ 2013

PLANOWANE OTWARCIE: IV KWARTAŁ 2013 PLANOWANE OTWARCIE: IV KWARTAŁ 2013 REALIZACJA STRATEGII ROZWOJU MIASTA I REGIONU STRATEGIA ROZWOJU MIASTA SZCZECIN...Wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości, rozwoju nowoczesnych technologii oraz gospodarki

Bardziej szczegółowo

Możliwości zwiększania efektywności wykorzystania zasobów polskich MSP EDIT VALUE nowoczesne narzędzie wspierające decyzje gospodarcze

Możliwości zwiększania efektywności wykorzystania zasobów polskich MSP EDIT VALUE nowoczesne narzędzie wspierające decyzje gospodarcze Możliwości zwiększania efektywności wykorzystania zasobów polskich MSP EDIT VALUE nowoczesne narzędzie wspierające decyzje gospodarcze 16.10. 2014, Konstantynów Łódzki AGENDA EDIT VALUE TOOL Narzędzie

Bardziej szczegółowo

Rynek call center i contact center w Polsce 2015. Analiza rynku

Rynek call center i contact center w Polsce 2015. Analiza rynku Rynek call center i contact center w Polsce 2015 2 Język: polski, angielski Data publikacji: luty 2015 Format: pdf Cena od: 1500 Sprawdź w raporcie Iloma stanowiskami dysponują największe ośrodki outsourcingu

Bardziej szczegółowo

Szerokie Porozumienie na Rzecz Umiejętności Cyfrowych w Polsce. MICHAŁ BONI MINISTER ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI Warszawa, 3 lipca 2013 r.

Szerokie Porozumienie na Rzecz Umiejętności Cyfrowych w Polsce. MICHAŁ BONI MINISTER ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI Warszawa, 3 lipca 2013 r. Szerokie Porozumienie na Rzecz Umiejętności Cyfrowych w Polsce MICHAŁ BONI MINISTER ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI Warszawa, 3 lipca 2013 r. 60 SEKUND W INTERNECIE Źródło: go-gulf.com/blog/60-seconds/ 2 JAK

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wprowadzenie... 9

SPIS TREŚCI. Wprowadzenie... 9 SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 9 ROZDZIAŁ I Teoretyczne ujęcie innowacji... 11 1. Innowacje-proces innowacyjny-konkurencyjność... 11 2. System innowacyjny na poziomie regionu... 15 3. System innowacyjny a

Bardziej szczegółowo

Gospodarka i funkcjonowanie Unii Europejskiej

Gospodarka i funkcjonowanie Unii Europejskiej Gospodarka i funkcjonowanie Unii Europejskiej Wykład I Podstawowe pojęcia i formy integracji Integracja ekonomiczna Stopniowe i dobrowolne eliminowanie granic ekonomicznych między niepodległymi państwami,

Bardziej szczegółowo

Przegląd. Perspektywy sektora telekomunikacyjnego. w krajach OECD: edycja 2003

Przegląd. Perspektywy sektora telekomunikacyjnego. w krajach OECD: edycja 2003 Przegląd Perspektywy sektora telekomunikacyjnego w krajach OECD: edycja 2003 Overview OECD Communications Outlook: 2003 Edition Polish translation Przeglądy to tłumaczenia fragmentów publikacji OECD. Są

Bardziej szczegółowo

Rynek zintegrowanych usług telekomunikacyjnych w Polsce 2015. Analiza pakietów i usług wiązanych

Rynek zintegrowanych usług telekomunikacyjnych w Polsce 2015. Analiza pakietów i usług wiązanych Rynek zintegrowanych usług telekomunikacyjnych w Polsce 2015 Rynek zintegrowanych usług telekomunikacyjnych w Polsce 2015 2 Język: polski, angielski Data publikacji: Grudzień 2015 Format: pdf Cena od:

Bardziej szczegółowo

Multimedia w telefonach komórkowych MobileTV jako odpowiedź na oczekiwania mobilnego świata"

Multimedia w telefonach komórkowych MobileTV jako odpowiedź na oczekiwania mobilnego świata Multimedia w telefonach komórkowych MobileTV jako odpowiedź na oczekiwania mobilnego świata" Maciej Staszak Dyr. ds. Rozwoju Usług Multimedialnych ATM S.A. 1 Agenda Kierunki rozwoju rynku Oczekiwania i

Bardziej szczegółowo

III konferencja z cyklu "Wolne oprogramowanie w geoinformatyce" Wrocław 12-13 maja 2011 r.

III konferencja z cyklu Wolne oprogramowanie w geoinformatyce Wrocław 12-13 maja 2011 r. 1 Open source software for Public Administration 2 Wolne oprogramowanie w administracji publicznej obniża koszt informatyzacji pozwala uzyskad dużo więcej za te same pieniądze wolnośd użytkowania, rozpowszechniania,

Bardziej szczegółowo

Szanse na sfinansowanie inwestycji z dotacji UE 2014-2020. Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych

Szanse na sfinansowanie inwestycji z dotacji UE 2014-2020. Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych Szanse na sfinansowanie inwestycji z dotacji UE 2014-2020 Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych Katowice, 24.03.2015 Fundusze Europejskie 2014-2020 innowacje przedsiębiorczośd

Bardziej szczegółowo

Profesjonalizm, przewidywalność, jakość

Profesjonalizm, przewidywalność, jakość Profesjonalizm, przewidywalność, jakość Założenia programu wspierania inwestycji w Małopolsce Marek Sowa Członek Zarządu Województwa Małopolskiego 29 października 2010 Pozycja wyjściowa i potencjałregionalny

Bardziej szczegółowo

Finansowanie innowacyjnych projektów badawczo-rozwojowych ze środków publicznych. Katarzyna Ślusarczyk, Project Manager EXEQ

Finansowanie innowacyjnych projektów badawczo-rozwojowych ze środków publicznych. Katarzyna Ślusarczyk, Project Manager EXEQ Finansowanie innowacyjnych projektów badawczo-rozwojowych ze środków publicznych Katarzyna Ślusarczyk, Project Manager EXEQ O nas 7 lat doświadczenia w programach europejskich i krajowych specjalizacja

Bardziej szczegółowo

Baltic hub - przepis na platformę współpracy. Zdzisław Sobierajski

Baltic hub - przepis na platformę współpracy. Zdzisław Sobierajski Baltic hub - przepis na platformę współpracy Zdzisław Sobierajski Human Factor - projektowanie zawsze powinno być skierowane na korzyści dla użytkownika. foto: Przemek Szuba Gdy dobrze zrozumiem to dobrze

Bardziej szczegółowo

Call Center Tools S.A.

Call Center Tools S.A. Prezentacja IPO Call Center Tools S.A. Debiut na rynku NewConnect 04.07.2011 r. Wprowadzenie Wyspecjalizowany podmiot o dużym potencjale wzrostu, który działa na dynamicznym rynku Call & Contact Centers

Bardziej szczegółowo

SZWAJCARSKI RYNEK ICT DLA POLSKICH INWESTORÓW. Spotkanie informacyjne Czwartek, 13 listopada 2014, Warszawa

SZWAJCARSKI RYNEK ICT DLA POLSKICH INWESTORÓW. Spotkanie informacyjne Czwartek, 13 listopada 2014, Warszawa SZWAJCARSKI RYNEK ICT DLA POLSKICH INWESTORÓW Spotkanie informacyjne Czwartek, 13 listopada 2014, Warszawa Partnerzy: Swiss Business Hub Polska przy Ambasadzie Szwajcarii w Warszawie we współpracy z Polską

Bardziej szczegółowo

Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski. Kraków, 9 marca 2012 r.

Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski. Kraków, 9 marca 2012 r. Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski Kraków, 9 marca 2012 r. Etap diagnostyczny Diagnoza pogłębiona (załącznik do RSI WM 2012-2020) Synteza diagnozy część 2 dokumentu RSI Analiza

Bardziej szczegółowo

Etap rozwoju. Geografia

Etap rozwoju. Geografia 2 Sektor Etap rozwoju Wartość inwestycji e-commerce technologie i usługi mobilne media cyfrowe finansowanie wzrostu i ekspansji 1,5-5 mln EUR Geografia Polska i inne kraje CEE 3 Spółki portfelowe MCI.Techventures

Bardziej szczegółowo

Komercjalizacja nauki w Polsce i na świecie. Maciej Strzębicki

Komercjalizacja nauki w Polsce i na świecie. Maciej Strzębicki Komercjalizacja nauki w Polsce i na świecie Maciej Strzębicki Własna firma Inkubator przedsiębiorczości Kryzys Praca na uczelni Garaż VC/PE Wdrożona idea Innowacje Wydatki na badania i rozwój Komercjalizacja

Bardziej szczegółowo

Wparcie społeczeństwa informacyjnego i e-biznesu

Wparcie społeczeństwa informacyjnego i e-biznesu Wparcie społeczeństwa informacyjnego i e-biznesu Wsparcie rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Tomasz Napiórkowski Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013. Olsztyn, 24 marca 2014

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013. Olsztyn, 24 marca 2014 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Olsztyn, 24 marca 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

Możliwości wsparcia z funduszy UE. Zbigniew Krzewiński

Możliwości wsparcia z funduszy UE. Zbigniew Krzewiński Możliwości wsparcia z funduszy UE Zbigniew Krzewiński krzew@man.poznan.pl Plan prezentacji 1. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2. 7. Program Ramowy 3. Program technostarterów WRPO Priorytety

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP

FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP Iwona Szendel Dyrektor Zespołu Instrumentów Inwestycyjnych Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Rynek przetwarzania danych w chmurze w Polsce 2013. Prognozy rozwoju na lata 2013-2017

Rynek przetwarzania danych w chmurze w Polsce 2013. Prognozy rozwoju na lata 2013-2017 Rynek przetwarzania danych w chmurze w Polsce 2013 2 Język: polski, angielski Data publikacji: Q2 Format: pdf Cena od: 1800 Sprawdź w raporcie Jaka jest wartość rynku przetwarzania danych w chmurze w Polsce?

Bardziej szczegółowo

INTERREG IVC CELE I PRIORYTETY

INTERREG IVC CELE I PRIORYTETY INTERREG IVC CELE I PRIORYTETY Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Polityki Regionalnej W prezentacji przedstawione zostaną: Cele programu Interreg IVC Priorytety programu Typy działań

Bardziej szczegółowo

Fraunhofer Partner dla nauki i biznesu w rozwoju potencjału B+R i jego komercjalizacji przez Niemcy/Europę

Fraunhofer Partner dla nauki i biznesu w rozwoju potencjału B+R i jego komercjalizacji przez Niemcy/Europę Fraunhofer Partner dla nauki i biznesu w rozwoju potencjału B+R i jego komercjalizacji przez Niemcy/Europę Wojciech Rośkiewicz Fraunhofer Leipzig & University of Leipzig Prof. UE Dr. Karol Kozak Fraunhofer

Bardziej szczegółowo

www.cru.uni.lodz.pl HORIZON 2020

www.cru.uni.lodz.pl HORIZON 2020 HORIZON 2020 Program Ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji (2014-2020) CO TO JEST H2020? Największy program Komisji Europejskiej na badania i innowacje Budżet na lata 2014-2020 to prawie 80 mld

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE

URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE Opracowania sygnalne Szczecin, styczeń 2010 r. DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW W LATACH 2006-2008 W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM Wyniki badania działalności innowacyjnej

Bardziej szczegółowo

Przemiany w przemyśle i usługach

Przemiany w przemyśle i usługach Przemiany w przemyśle i usługach Grupa A Ropa naftowa jest powszechnie wykorzystywanym surowcem mineralnym, szczególnie w energetyce i transporcie. Zapisz trzy inne przykłady zastosowania ropy naftowej.

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialnośd biznesu w projektach ekoinnowacyjnych. Maciej Bieokiewicz

Społeczna odpowiedzialnośd biznesu w projektach ekoinnowacyjnych. Maciej Bieokiewicz 2011 Społeczna odpowiedzialnośd biznesu w projektach ekoinnowacyjnych Maciej Bieokiewicz Koncepcja Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Społeczna Odpowiedzialnośd Biznesu (z ang. Corporate Social Responsibility,

Bardziej szczegółowo

dr inż. Tomasz Wiktorski inż. Tadeusz Respondek Innowacyjność w przemyśle meblarskim

dr inż. Tomasz Wiktorski inż. Tadeusz Respondek Innowacyjność w przemyśle meblarskim dr inż. Tomasz Wiktorski inż. Tadeusz Respondek Innowacyjność w przemyśle meblarskim 12.05. 2016 r. CZY POLSKA BRANŻA MEBLARSKA MA POTENCJAŁ? 25 tysięcy podmiotów deklaruje produkcję mebli duże; 100; 0,4%

Bardziej szczegółowo

Raport Inwestycje w infrastrukturę badawczą w polskich uczelniach, instytutach badawczych i instytutach PAN

Raport Inwestycje w infrastrukturę badawczą w polskich uczelniach, instytutach badawczych i instytutach PAN Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego Komisja Nauki Raport Inwestycje w infrastrukturę badawczą w polskich uczelniach, instytutach badawczych i instytutach PAN Janusz Igras Marian Szczerek Badania naukowe

Bardziej szczegółowo

Konsultacja publiczna na temat skuteczności wsparcia innowacji w Europie. Kwestionariusz Cześć B, podmioty instytucjonalne

Konsultacja publiczna na temat skuteczności wsparcia innowacji w Europie. Kwestionariusz Cześć B, podmioty instytucjonalne Konsultacja publiczna na temat skuteczności wsparcia innowacji w Europie Kwestionariusz Cześć B, podmioty instytucjonalne Sekcja I: Identyfikacja respondenta 1. Skąd dowiedział(a) się Pan(i)o konsultacji

Bardziej szczegółowo

Fundusze europejskie na projekty informatyzacji w jednostkach samorządu terytorialnego

Fundusze europejskie na projekty informatyzacji w jednostkach samorządu terytorialnego Fundusze europejskie na projekty informatyzacji w jednostkach samorządu terytorialnego 2006 Microsoft Corporation. All rights reserved. This presentation is for informational purposes only. Microsoft makes

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Świadczenie usług doradztwa eksperckiego w ramach projektu Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach

Bardziej szczegółowo

Oferta Centrum Bezpieczeństwa Danych ZETO Katowice FIRM Backup Online

Oferta Centrum Bezpieczeństwa Danych ZETO Katowice FIRM Backup Online Oferta Centrum Bezpieczeństwa Danych ZETO Katowice FIRM Backup Online Katowice, maj 2012 r. Centrum Bezpieczeństwa Danych ZETO Katowice 2 Nowa usługa dla firm i oferta dla klientów Państwa firmy Usługa

Bardziej szczegółowo

M4B S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD DNIA 01 PAŹDZIERNIKA 2011 ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2011 ROKU

M4B S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD DNIA 01 PAŹDZIERNIKA 2011 ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2011 ROKU M4B S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD DNIA 01 PAŹDZIERNIKA 2011 ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2011 ROKU Spis treści: 1. Wybrane dane finansowe z bilansu i rachunku zysków i strat 2. Komentarz Zarządu na temat

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku Szczecin, 18 marca 2014

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku Szczecin, 18 marca 2014 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Szczecin, 18 marca 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

Potencjałgospodarczy województwa lubuskiego. ELŻBIETA POLAK Marszałek Województwa Lubuskiego Piątek, 19 kwietnia 2013

Potencjałgospodarczy województwa lubuskiego. ELŻBIETA POLAK Marszałek Województwa Lubuskiego Piątek, 19 kwietnia 2013 Potencjałgospodarczy województwa lubuskiego ELŻBIETA POLAK Marszałek Województwa Lubuskiego Piątek, 19 kwietnia 2013 Lubuskie w pigułce Obszar : 13 988km 2 (4,5% powierzchni PL) lesistość 49% Ludność:

Bardziej szczegółowo

ROADSHOW2016. Wprowadzenie. Rynek telekomunikacji w Polsce. Marcin Bieńkowski. kontakt: marcin.w.bienkowski@gmail.com

ROADSHOW2016. Wprowadzenie. Rynek telekomunikacji w Polsce. Marcin Bieńkowski. kontakt: marcin.w.bienkowski@gmail.com Wprowadzenie Rynek telekomunikacji w Polsce Marcin Bieńkowski kontakt: marcin.w.bienkowski@gmail.com Rynek telekomunikacyjny w Polsce W 2014 r. łączna wartość polskiego rynku telekomunikacyjnego wyniosła

Bardziej szczegółowo