FLIP TRACK III HANDBOK MODELL 97276

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "FLIP TRACK III HANDBOK MODELL 97276"

Transkrypt

1 FLIP TRACK III HANDBOK MODELL SE NO GB PL

2 SÄKERHETSANVISNINGAR Var alltid försiktig och följ säkerhetsanvisningarna när du använder detta löpband. Läs alla anvisningar innan du använder löpbandet. SE FARA! Följ anvisningarna nedan för att minska risken för elolycksfall. Dra alltid ut löpbandets nätsladd omedelbart efter användning och före montering, rengöring och service. Obs! Uraktlåtenhet att följa dessa anvisningar kan medföra person- eller utrustningsskada. VARNING! Följ anvisningarna nedan för att minska risken för brännskador, brand, elolycksfall och personskada. Lämna aldrig apparaten oövervakad när sladden sitter i. Stäng alltid av apparaten med huvudströmbrytaren och dra ut sladden när apparaten inte används och innan några delar monteras eller demonteras. Apparaten får endast användas för avsedd användning som beskrivs i handboken. Använd endast tillbehör och tillsatsutrustning som rekommenderas av tillverkaren. Använd aldrig apparaten om sladd eller stickpropp är skadade eller om apparaten inte fungerar korrekt. Om apparaten har tappats, är skadad eller har utsatts för vatten ska den returneras till godkänt serviceställe för översyn och reparation. Utför inga andra underhållsåtgärder eller justeringar än dem som beskrivs i denna handbok. Sluta omedelbart använda apparaten om fel uppstår. Kontakta godkänd servicerepresentant. Använd aldrig apparaten om ventilationsöppningarna är blockerade. Håll ventilationsöppningarna fria från damm, hår etc. Använd inte apparaten utomhus. Flytta aldrig apparaten genom att dra i sladden eller använda sladden som handtag. Håll barn och husdjur på behörigt avstånd från apparaten när den används. Apparaten är endast avsedd för vuxna personer. Personer med funktionsnedsättning ska inte använda apparaten utan övervakning. Använd inte apparaten om aerosolprodukter eller syrgas används i närheten. Utsätt inte apparaten för regn eller väta. Spara dessa anvisningar. Använd inte apparaten i närheten av antändliga material. Stark värme kan utvecklas och orsaka brand eller personskada. Skydda sladden från varma ytor. För aldrig in några föremål genom apparatens öppningar. Apparaten ska placeras på stadigt, plant underlag, med fri yta 2000 x 1000 mm omkring av säkerhetsskäl. Se till att denna yta alltid är fri vid användning. Apparaten är endast avsedd för hemmabruk. Apparaten är avsedd att användas av endast en person åt gången. Använd lämpliga, bekväma kläder när du använder apparaten. Använd inte apparaten barfota, i strumplästen eller med sandaler. Använd alltid träningsskor. Använd aldrig löst sittande kläder, de kan fastna i apparaten. Håll alltid i handtagen när du använder apparaten. Se alltid till att förvaringsspärren är ansatt när du fäller ihop och flyttar apparaten. Lämna aldrig barn under 12 år utan övervakning vid eller på apparaten. Apparaten är inte avsedd att användas av personer (barn eller vuxna) med någon typ av funktionshinder eller av personer som inte har tillräcklig erfarenhet eller kunskap för att använda den, såvida de inte har fått anvisningar gällande användande av apparaten av någon med ansvar för deras säkerhet. 1

3 Barn ska hållas under uppsikt så att de inte leker med apparaten. Om nätsladden är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, dess servicerepresentant eller annan behörig person, för att undvika fara. Dra loss säkerhetsnyckeln för att nödstoppa apparaten. För att starta om apparaten sätter du tillbaka säkerhetsnyckeln i datorn, trycker på knappen START och sedan på knappen SPEED + för att återuppta träningen. Obs! Det är ägarens ansvar att visa och förklara dessa säkerhetsåtgärder för alla som använder apparaten. VARNING! Apparaten får endast anslutas till korrekt jordat nätuttag. SPARA DESSA ANVISNINGAR Denna produkt måste vara jordad. Skulle fel uppstå eller apparaten gå sönder avleds strömmen till jord, vilket minskar risken för elolycksfall. * Apparaten har sladd med jordledare och godkänd jordad stickpropp. Stickproppen ska anslutas till lämpligt nätuttag, som är korrekt installerat och jordat enligt gällande bestämmelser. FARA! Felaktigt ansluten jordad stickpropp kan medföra elolycksfall. Konsultera behörig elektriker om du inte är säker på att uttaget är korrekt jordat. Gör inga ändringar på den stickpropp som medföljer apparaten. Låt behörig elektriker installera ett korrekt jordat uttag om stickproppen inte passar i uttaget. Apparaten är avsedd för anslutning till elnät med nominell spänning 220 V och har jordad stickpropp. Apparaten får endast anslutas till uttag med samma konfiguration som stickproppen. Apparaten ska anslutas till jordat nätuttag med nominell spänning 220 V 50/60 Hz. Håll händerna borta från rörliga delar. Placera aldrig händer eller fötter under apparaten. Använd inte apparaten på matta tjockare än 12 mm. Innan du använder apparaten kontrollerar du att löpbandet är korrekt uppriktat och centrerat på löpbanan och att alla synliga förband är korrekt åtdragna och säkrade. SE VARNING! Konsultera läkare innan du inleder ett träningsprogram. Detta är särskilt viktigt om du är äldre än 35 år eller har problem med hälsan. Läs alla anvisningar innan du använder någon träningsutrustning. Vi frånsäger oss från allt ansvar för skada på person eller egendom, vilken uppstår vid användning av eller till följd av användningen av denna produkt. Använd inte denna träningsutrustning utan korrekt monterade skydd. De rörliga delarna kan orsaka svår personskada för små barn. VIKTIGT! Läs alla anvisningar noggrant innan du använder apparaten. Spara handboken för framtida bruk. 2

4 3 SPRÄNGSKISS R 3L L 50R R L 68R L 32 SE

5 STYCKLISTA SE Pos. Beskrivning Ant. Pos. Beskrivning Ant. 001 Ram Kretskort, motorstyrning Skruv M6x Genomföring för nätsladd 1 003R Ramändstycke, bak höger Strömbrytare 1 003L Ramändstycke, bak vänster Säkringsbox Dator Skruv ST3x Underdel till datorhus Ledare till säkringsbox Nyloc-mutter M Ledare strömbrytare kretskort Skruv ST4x Skruv M8x68 med fingergrepp Skruv ST4x Rem (6V160) Skruv M8x Rulle, främre Fjäderbricka M Löpband Skruv M4x Löpbana Nyloc-mutter M Skruv M6x Kabellock 1 050R Sidostycke, höger Distans Ø16xØ11x L Sidostycke, vänster Motorhölje Stötskydd av gummi Fyrkantigt ändstycke 50x Skruv M8x Skruv M8x Motorfäste Fyrkantigt ändstycke 20x Skruv M8x12 med kullrig skalle Nylonbricka M Rulle, bakre Nyloc-mutter M Kupolmutter M Säkerhetsrör B Basram Fyrkantig bussning Ändstycke, handtag Ø Fjäderstift Handtagsgrepp av skumgummi Ø 30x120 mm, tjocklek 3 mm Säkerhetsrör A Distans Ø12xØ9x21, Runt ändstycke Ø Handpulssensor med ledare Fyrkantigt ändstycke 25x Underdel till handpulssensor Transporthjul Ø50xØ8, Säkerhetsnyckel med säkerhetsklämma Nivelleringsfot Skruv ST4x Skruv M8x Hastighetsknapp med ledare 1 030R Basramrör, höger Funktionslägesknapp med ledare 1 030L Basramrör, vänster Handtagsskruv M8x12 med fingergrepp Skruv M10x R Handtag, höger Sensorkabel I (680 mm) 1 068L Handtag, vänster Sensorkabel II (1650 mm) Skruv ST5x Nyloc-mutter M Sensorkonsol Nätsladd Sensor Drivmotor 1 4

6 VERKTYG SE Insexnyckel/spårskruvmejsel 1 st. MONTERINGSANVISNINGAR Steg 1 Packa upp apparaten ur kartongen på plant och torrt underlag. 1 Steg 2 Dra upp fjädertappen (23) med ena handen och dra med andra handen upp basramen (57) så långt det går, tills fjädertappen (23) går i ingrepp i låst läge. Ta bort båda skruvarna med fingergrepp (44) från basramen (57). Lyft upp basramens (57) ena sida med ena handen och för in höger basramrör (30R) i basramen (57). Säkra det högra basramröret (30R) i basramen (57) med skruven med fingergrepp (23). Upprepa på andra sidan för att montera det vänstra basramröret (30L) på basramens (57) andra sida. 2 30L R 57 Steg 3 Ta bort båda handtagsskruvarna med fingergrepp (67) från basramen (57). Tryck ned höger och vänster handtag (68R, 68L) så långt det går på basramen (57) och säkra dem på basramen (57) med handtagsskruvarna med fingergrepp (67). Sätt slutligen i säkerhetsnyckeln (63) i datorn (4) Obs! Vi rekommenderar att du inte försöker montera eller flytta apparaten ensam, utan tar hjälp av minst en annan person. 5

7 HOPFÄLLNING OCH FÖRVARING SE HOPFÄLLNING Håll i löpbanans bakände med ena handen och dra ut fjädertappen med den andra. Lyft upp löpbanans bakände tills fjädertappen går i ingrepp i låst läge. Kontrollera att fjädertappen har gått i ingrepp i låst läge innan du flyttar apparaten (se fig. A och B.) A B UTFÄLLNING Håll i löpbanans bakände med ena handen och dra ut fjädertappen med den andra. Sänk löpbanans bakände tills fjädertappen går i ingrepp i låst läge (se fig. C och D). Obs! Stå inte under löpbanan när du fäller ned den. VAR NOGA MED ATT HA STADIGT GREPP OM LÖPBANAN NÄR DEN FÄLLS UPP ELLER NED. C D FÖRVARING Håll i löpbanans bakände med ena handen och dra ut fjädertappen med den andra. Lyft upp löpbanans bakände tills fjädertappen går i ingrepp i låst läge. Ta bort båda handtagsskruvarna från basramen och dra upp höger och vänster handtag så långt det går. Sätt tillbaka de båda handtagsskruvarna med fingergrepp i basramen (se fig. E, F och G). E F G 6

8 DATOR SE Snabbstart Slå till huvudströmbrytaren, som sitter på apparatens framsida. Innan du inleder träningspasset ska du försäkra dig om att säkerhetsnyckeln är korrekt isatt i datorn och att säkerhetsklämman sitter stadigt fast i dina kläder. Stå alltid på sidostyckena när du startar apparaten, inte på löpbandet. Tryck på knappen START och sedan på knappen SPEED +. Löpbandet börjar röra sig med 0,8 km/h. Du kan när som helst under träningen trycka på knapparna SPEED + eller SPEED - på datorn eller handtaget för att öka eller minska hastigheten. Varje gång du trycker på en knapp ändras hastigheten med 0,2 km/h. Du kan välja hastigheter mellan 0,8 och 12 km/h. I fönstret TIME (tid) visas den gångna träningstiden från 0:00 till 99:59 minuter, i steg om 1 s. I fönstret DISTANCE (sträcka) visas den totala tillryggalagda sträckan under träningspasset. Sträcka från 0,0 till 99,9 km kan visas, i steg om 0,1 km. I fönstret CALORIES (kalorier) visas det totala antalet förbrända kalorier under träningspasset, från 0 till 999 kalorier i steg om 1 kalori. I fönstret PULSE visas pulsen 4 5 s efter att du placerat båda händerna på handtagens pulssensorer. För att få mer exakt pulsmätning ska du alltid ha händerna på båda pulssensorerna vid mätning, inte bara en ena. Under träning kan du när som helst trycka på knappen STOP eller dra up säkerhetsnyckeln för att stoppa apparaten. Knappar START: Startar träning. STOP: Stoppar träning. Mode: Väljer funktionsläge (Time, Distance, Calories eller Pulse) för inställning av målvärden. Håll knappen MODE intryckt under 3 s för att nollställa inställda värden för Time, Distance eller Calories. SET: Ställer in målvärde för respektive funktionsläge (Time, Distance, Calories eller Pulse). SPEED +: Ökar hastigheten under träning. SPEED -: Minskar hastigheten under träning. Datorfunktioner TIME: Visar träningstiden i minuter och sekunder. Tryck på knappen START och sedan på knappen SPEED +. Löpbandet börjar röra sig med 0,8 km/h. Du kan när som helst under träningen trycka på knapparna SPEED + eller SPEED - på datorn eller handtaget för att öka eller minska hastigheten. Tiden räknas upp från 0:00 till 99:59 minuter i steg om 1 s. Du kan också ställa in ett målvärde för tid innan du börjar. Tryck på knappen MODE på datorn eller handtaget för att välja läge TIME. När TIME blinkar trycker du knappen SET för att ställa in önskat målvärde. Varje tryckning ökar tiden med 1 minut. Håll knappen MODE intryckt under 3 s för att nollställa inställt målvärde för tid. Du kan förinställa målvärden för tid mellan 0:00 och 99:00 minuter. När du ställt in målvärdet för tid trycker du på knappen START och sedan på knappen SPEED +. Löpbandet börjar röra sig med 0,8 km/h. Du kan när som helst under träningen trycka på knapparna SPEED + eller SPEED - för att öka eller minska hastigheten. Tiden räknas baklänges i steg om 1 s från det förinställda målvärdet för tid till 0:00. När det förinställda målvärdet för tid nått 0:00 avger datorn en ljudsignal för att påminna om att löpbandet kommer att stanna automatiskt. 7

9 SPEED: Visar aktuell hastighet mellan 0,8 och 12 km/h. Du kan när som helst under träningen trycka på knapparna SPEED + eller SPEED - för att öka eller minska hastigheten. SE DISTANCE: Visar den totala tillryggalagda sträckan under träningspasset. Tryck på knappen START och sedan på knappen SPEED +. Löpbandet börjar röra sig med 0,8 km/h. Du kan när som helst under träningen trycka på knapparna SPEED + eller SPEED - på datorn eller handtaget för att öka eller minska hastigheten. Sträckan börjar räknas uppåt från 0,0 till 99,9 km, i steg om 0,1 km. Du kan också ställa in ett målvärde för sträcka innan du börjar. Tryck på knappen MODE på datorn eller handtaget för att välja läge DISTANCE. När DISTANCE blinkar trycker du knappen SET för att ställa in önskat målvärde. Varje tryckning ökar sträckan med 0,1 km. Håll knappen MODE intryckt under 3 s för att nollställa inställt målvärde för sträcka. Du kan förinställa målvärden för sträcka mellan 0,0 och 99,9 km. När du ställt in målvärdet för sträcka trycker du på knappen START och sedan på knappen SPEED +. Löpbandet börjar röra sig med 0,8 km/h. Du kan när som helst under träningen trycka på knapparna SPEED + eller SPEED - för att öka eller minska hastigheten. Sträckan räknas baklänges i steg om 0,1 km från det förinställda målvärdet för sträcka till 0,0. När det förinställda målvärdet för sträcka nått 0:00 avger datorn en ljudsignal för att påminna om att löpbandet kommer att stanna automatiskt. CALORIES: Visar det totala antalet förbrända kalorier under träningspasset. Tryck på knappen START och sedan på knappen SPEED +. Löpbandet börjar röra sig med 0,8 km/h. Du kan när som helst under träningen trycka på knapparna SPEED + eller SPEED - på datorn eller handtaget för att öka eller minska hastigheten. Antalet kalorier räknas upp från 0 till 999 kalorier i steg om 1. Du kan också ställa in ett målvärde för kalorier innan du börjar. Tryck på knappen MODE på datorn eller handtaget för att välja läge CALORIES. När CALORIES blinkar trycker du knappen SET för att ställa in önskat målvärde. Varje tryckning ökar antalet med 1. Håll knappen MODE intryckt under 3 s för att nollställa inställt målvärde för kalorier. Du kan förinställa målvärden för kalorier mellan 0 och 999. När du ställt in målvärdet för kalorier trycker du på knappen START och sedan på knappen SPEED +. Löpbandet börjar röra sig med 0,8 km/h. Du kan när som helst under träningen trycka på knapparna SPEED + eller SPEED - för att öka eller minska hastigheten. Antalet kalorier räknas baklänges i steg om 1 från det förinställda målvärdet för kalorier till 0. När det förinställda målvärdet för kalorier nått 0 avger datorn en ljudsignal för att påminna om att löpbandet kommer att stanna automatiskt. PULSE: Datorn visar pulsen 4 5 s efter att du placerat båda händerna på handtagens pulssensorer. Du kan också ställa in ett målvärde för puls innan du börjar. Tryck på knappen MODE på datorn eller handtaget för att välja läge PULSE. När PULSE blinkar trycker du knappen SET för att ställa in önskat målvärde. Varje tryckning ökar värdet med 1 slag per minut. Du kan förinställa målvärden för puls mellan 40 och 240 slag/min. När du ställt in målvärdet för puls trycker du på knappen START och sedan på knappen SPEED +. Löpbandet börjar röra sig med 0,8 km/h. Du kan när som helst under träningen trycka på knapparna SPEED + eller SPEED - på datorn eller handtaget för att öka eller minska hastigheten. Håll båda händerna på handtagets pulssensorer. När pulsen stiger över det förinställda målvärdet för puls avger datorn ljudsignaler för att påminna dig. Du kan trycka på knappen SPEED - för att sänka hastigheten. För att få mer exakt pulsmätning ska du alltid ha händerna på båda pulssensorerna vid mätning, inte bara den ena. 8

10 SKÖTSEL, UNDERHÅLL OCH FELSÖKNING VARNING! Stäng alltid av apparaten och dra ut sladden före rengöring och underhåll. SE RENGÖRING Rengör apparaten med mjuk trasa och milt rengöringsmedel. Använd inte lösningsmedel eller slipande medel. Se till att inte visningspanelen/datorn blir våt, det kan orsaka elolycksfall eller skada elektroniken. Utsätt inte apparaten, och i synnerhet inte datorn, för direkt solljus, det kan skada visningsenheten. FÖRVARING Förvara apparaten rent och torrt. Stäng alltid av apparaten och dra ut sladden innan apparaten ställs undan. FELSÖKNING Problem Löpbandet startar inte. Löpbandet slirar. Löpbandet rör sig trögt. Löpbandet är ocentrerat. Möjlig orsak 1. Sladden sitter inte i. 2. Säkerhetsnyckeln är inte isatt. 3. Säkringen i elsystemet har löst ut. 4. Säkringen i löpbandet har löst ut. Löpbandet är otillräckligt spänt 1. Otillräcklig smörjning på löpbanan. 2. Löpbandet är för hårt spänt. Löpbandet är inte jämnt spänt. Åtgärd 1. Sätt i sladden. 2. Sätt i säkerhetsnyckeln. 3. Återställ/byt säkringen eller låt en elektriker göra det. 4. Vänta 5 minuter och tryck sedan på strömbrytaren igen. Justera bandspänningen. 1. Applicera kiselolja. 2. Justera bandspänningen. Centrera löpbandet. 9

11 INSTÄLLNING OCH SMÖRJNING AV LÖPBAND Inställning av löpband Löpbandet är inställt från fabrik, men kan slakna under transport och under användning. Efter längre tids användning tänjs bandet ut. Om löpbandet förskjuts åt vänster slår du till apparatens huvudströmbrytare och låter bandet gå med 2 3 km/h. Vrid den vänstra ställskruven för den bakre rullen1/4 varv medurs med hjälp av den medföljande insexnyckeln. Bandet bör flytta sig tillbaka mot centrum. Upprepa förfarandet tills bandet är centrerat. Om löpbandet förskjuts åt höger slår du till apparatens huvudströmbrytare och låter bandet gå med 2 3 km/h. Vrid den högra ställskruven för den bakre rullen 1/4 varv medurs med hjälp av den medföljande insexnyckeln. Bandet bör flytta sig tillbaka mot centrum. Upprepa förfarandet tills bandet är centrerat. Om bandet slirar under användning stänger du av apparaten och drar ut sladden. Vrid vänster och höger ställskruv för den bakre rullen 1/4 varv medurs. Var noga med att vrida båda skruvarna lika långt. Slå på apparaten och låt bandet gå med 2 3 km/h. Gå på bandet för att kontrollera om det slirar. Upprepa förfarandet tills bandet är slutar slira. SE Smörjning Apparaten är från fabrik smord med kiselolja, som är icke-flyktig och fördelas över löpbandet. Normalt behövs ingen ytterligare olja. En liten flaska kiselolja medföljer för underhåll. Om bandet går trögare, eller bandet skaver mot löpbanan, kan du applicera kiselolja. Håll upp löpbandets båda sidor och applicera oljan med en jämn rörelse längs löpbanans mitt. Vänta en minut innan du använder apparaten. Obs! Använd endast kiselolja som smörjmedel för apparaten. Använd inga andra smörjmedel, det skadar apparaten. Applicera inte för mycket smörjmedel på löpbanan. Torka bort överflödigt smörjmedel med en ren trasa. 10

12 UPPVÄRMNING OCH NEDVARVNING Ett bra träningsprogram ska innehålla både uppvärmning, konditionsträning och nedvarvning. Utför hela programmet minst två till tre gånger i veckan med en dags vila mellan passen. När du har tränat några månader kan du utöka din träning till fyra till fem gånger i veckan. KONDITIONSTRÄNING är en utdragen aktivitet då syre transporteras till musklerna via hjärta och lungor. Med konditionsträning förbättrar du kapaciteten för hjärta och lungor. Du tränar konditionen varje gång du tränar någon stor muskel, till exempel ben-, arm- eller skinkmuskler. När du konditionstränar slår hjärtat snabbt och du andas tungt. Konditionsträning är en viktig del av den sammanlagda träningen. UPPVÄRMNING är en viktig del av all träning. Börja alltid varje träningspass med att värma upp och stretcha kroppen inför den kommande hårdare träningen. På så sätt ökar du blodcirkulationen och pulsen, vilket gör att mer syre transporteras till musklerna. VARVA NED i slutet av varje träningspass. Utför dessa övningar för att minska ömheten i de trötta musklerna. SE HUVUDRULLNINGAR Luta huvudet åt höger och känn hur det sträcker i muskeln på vänster sida av nacken. Böj därefter huvudet bakåt och stäck hakan mot taket och öppna munnen. Luta huvudet åt vänster och känn hur det sträcker i muskeln på höger sida av nacken. Avsluta med att böja huvudet framåt och pressa hakan försiktigt mot bröstkorgen. AXELLYFT Höj höger axel mot örat. Lyft därefter vänster axel samtidigt som du sänker höger axel. 11

13 SE SIDOBÖJNINGAR Lyft armarna ovanför huvudet. Sträck höger arm så högt du kan mot taket. Upprepa övningen med vänster arm. LÅRENS FRAMSIDA Stöd dig mot väggen med höger hand och fatta tag i vänster fot med vänster hand. Dra foten försiktigt upp mot skinkan och håll i 15 sekunder. Byt stödhand mot väggen och upprepa övningen med höger ben. LÅRENS INSIDA Sitt ned med fotsulorna mot varandra och knäna pekande utåt. Dra fötterna så nära dig du kan. Tryck försiktigt knäna mot golvet och håll i 15 sekunder. 12

14 SE DJUPA FRAMÅTBÖJNINGAR Böj dig sakta framåt och låt rygg och axlar slappna av samtidigt som du sträcker dig mot tårna. Böj dig så långt fram du kan och håll så i 15 sekunder. KNÄSENOR OCH BEN Sitt ned med höger ben utsträckt. Böj vänster ben så att vänster fot trycker mot höger lår. Böj dig så långt fram du kan mot tån och håll så i 15 sekunder. Upprepa övningen med vänster ben. VAD/HÄLSENA Luta dig med armarna mot väggen med höger ben framför vänster ben. Sträck vänster ben och håll höger fot mot golvet. Böj sedan höger ben och luta dig framåt genom att pressa höften framåt. Håll ställningen i 15 sekunder. Upprepa övningen med höger ben. 13

15 FLIP TRACK III BRUKERVEILEDNING MODELL NO 14

16 SIKKERHETSINSTRUKSJONER Ved bruk av tredemøllen bør alltid grunnleggende forholdsregler tas, inkludert følgende sikkerhetsinstrukser: Les gjennom instruksjonene før tredemøllen tas i bruk. NO FARE: Les dette for å begrense faren for elektrisk støt: Koble alltid tredemøllen fra støpselet etter bruk, og før rengjøring, montering eller service. MERK: Hvis disse instruksene ikke følges, kan det føre til personskader og skader på tredemøllen. ADVARSEL: Les dette for å begrense faren for brannskader, branner, elektrisk støt og personskader: La aldri tredemøllen stå uten tilsyn mens den er koblet til. Koble fra ved å slå av hovedstrømbryteren og ta ut kontakten når apparatet ikke er i bruk eller når du fjerner deler. Bruk apparatet bare slik det er tiltenkt i henhold til denne brukerhåndboken. Ikke bruk tilbehør som ikke er anbefalt av produsenten. Ikke bruk tredemøllen hvis den har en skadet ledning eller kontakt, eller hvis den ikke fungerer ordentlig. Hvis tredemøllen er blitt sluppet i bakken, skadet eller utsatt for vann, må du levere apparatet på et servicesenter for undersøkelser og reparasjon. Ikke utfør annet vedlikehold eller justeringer enn det som er beskrevet i denne veiledningen. Dersom det oppstår problemer, skal tredemøllen ikke brukes og en autorisert serviceperson skal kontaktes. Du må aldri bruke apparatet hvis lufteåpningene er blokkert. Hold lufteåpningene fri for lint, hår og lignende. Tredemøllen skal ikke brukes utendørs. Ikke dra tredemøllen etter strømledningen, eller bruk ledningen som håndtak. Hold barn og dyr unna apparatet når det er i bruk. Maskinen er kun beregnet for voksne. Det kreves nøye oppsyn når tredemøllen brukes av bevegelseshemmede. Ikke bruk apparatet der det brukes aerosolprodukter (spray) eller der det administreres oksygen. Hold apparatet tørt må ikke brukes i våte eller fuktige omgivelser. Ta vare på disse anvisningene. Ikke bruk tredemøllen i nærheten av et laken. Det kan utvikle seg sterk varme som fører til brann, elektrisk støt eller personskade. Hold strømledningen unna varme overflater. Ikke sett noen gjenstander inn i noen av åpningene. Sett tredemøllen på en jevn overflate med minst 2000 mm x 1000 mm klaring rundt. Sørg for at området rundt tredemøllen er tomt under bruk, og at du har tilstrekkelig klaring. Tredemøllen er kun for privat bruk. Kun én person kan bruke tredemøllen om gangen. Bruk behagelige og egnede klær mens du bruker tredemøllen. Ikke bruk tredemøllen barbeint, i bare sokker eller sandaler. Bruk alltid joggesko. Ikke bruk løstsittende klær. De kan hekte seg fast i tredemøllen. Hold deg alltid fast i håndtakene mens du bruker tredemøllen. Sørg alltid for at oppbevaringssperren er på plass ved sammenfolding og flytting av tredemøllen. Ikke la barn under 12 år bruke tredemøllen uten tilsyn. 15

17 Dette apparatet er ikke ment for bruk av personer (inkludert barn) med reduserte fysiske, sansemessige eller mentale evner eller mangel på erfaring og kunnskap, med mindre de er under tilsyn eller er blitt opplært i bruk av maskinen av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet. Sørg for at barn ikke leker med apparatet. Hvis strømledningen er skadet, skal den av sikkerhetsmessige årsaker kun skiftes ut av produsenten, en serviceforhandler som er godkjent av produsenten, eller en tilsvarende kvalifisert person. Dra opp sikkerhetsnøkkelen for nødstopp. Installer sikkerhetsnøkkelen på nytt i datakonsollen. Trykk først på START-knappen og deretter på SPEED + for å begynne treningen igjen. Merk: Det er eierens ansvar å lese og forklare disse sikkerhetsreglene til alle som skal bruke tredemøllen. ADVARSEL: Tredemøllen skal kobles til et jordet støpsel. TA GODT VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN Dette produktet må jordes. Hvis apparatet svikter, gir jordingen en beskyttelse mot elektrisk støt. * Tredemøllen er utstyrt med en ledning med jordingskontakt og et jordingsstøpsel. Støpselet må kobles til en egnet stikkontakt som er korrekt installert og jordet i henhold til lokale standarder og forskrifter. FARE: Hvis tredemøllens jordingsstøpsel kobles til feil, kan det føre til elektrisk støt. Ta kontakt med en kvalifisert elektriker hvis du er i tvil om hvorvidt apparatet er korrekt jordet. Det medfølgende støpselet må ikke endres. Hvis den ikke passer i kontakten din, må du få en kvalifisert elektriker til å installere en riktig jordet kontakt. Produktet har en merkespenning på 200 volt, og er utstyrt med jordingsstøpsel. Kontroller at apparatet kobles til en stikkontakt som har samme konfigurasjon som støpselet. Dette apparatet må kobles til merkespenning på 220 volt 50/60 hz med jording. Hold hendene unna alle bevegelige deler. Ikke plasser hender eller føtter under tredemøllen. Ikke bruk tredemøllen på et teppe som er mer enn ca. 1,5 cm høyt. Før du bruker tredemøllen, må du kontrollere at løpebåndet er innrettet og sentrert på tredemøllen, og at alle synlige festeinnretninger på tredemøllen er strammet til og festet. NO ADVARSEL: Konsulter legen din før du begynner på et treningsprogram. Dette er særlig viktig for personer som er over 35 år eller som tidligere har hatt helseproblemer. Les alltid gjennom instruksjonene før du tar i bruk treningsutstyr. Vi tar ikke ansvaret for personskader eller skader på eiendom som er oppstått gjennom bruk av dette produktet. Ikke bruk dette treningsapparatet uten riktig montert vern. De bevegelige delene kan være svært skadelige for små barn. FORSIKTIG: Les gjennom instruksjonene før tredemøllen tas i bruk. Ta vare på denne bruksanvisningen for fremtidig bruk. 16

18 17 OVERSIKTSTEGNING R 3L L 50R R L 68R L 32 NO

19 DELELISTE NO Delenr. Beskrivelse Ant. Delenr. Beskrivelse Ant. 001 Hovedramme PCB motorstyreinnretning M6 x 60 bolt Strømledningshette 1 003R Hette bak til høyre for hovedrammen Strømbryter 1 003L Hette bak til venstre for hovedrammen Sikringsboks Treningscomputer ST3 x 22 skrue Nedre deksel for computer Ledning for sikringsboks M6 nylonmutter Ledningsbryter/PCB ST4 x 16 skrue Rundt knott M8 x ST4 x 50 skrue Bånd (6V160) M8 x 40 bolt Fremre rulle M8 fjærskive Løpebånd M4 x 12 bolt Løpeflate M4 nylonmutter M6 x 33 bolt Ledningshette 1 050R Håndtak på høyre side Mellomlegg Ø16 x Ø11 x L Håndtak på venstre side Motordeksel Gummibuffer Firkantet endehette 50 x M8 x 45 bolt M8 x 35 bolt Motorfundament Firkantet endehette 20 x M8 x 12 Låseskrue M8 nylonskive Bakre rulle M8 nylonmutter M8 hettemutter Sikkerhetsrør B Grunnramme Firkantet hylse Endehette på håndtak Ø Fjærknott Skumgrep til håndtak Ø30 x 120 mm x 3t Sikkerhetsrør A Mellomlegg Ø12 x Ø9 x 21, Rund endehette Ø Håndpulssensor m/ledning Firkantet endehette 25 x Nedre håndpulshette Transporthjul Ø50 x Ø8, Sikkerhetsnøkkel Justerbar planerer ST4 x 22 skrue M8 x 60 bolt Hastighetsknapp m/ledning 1 030R Høyre støtterør for grunnrammen Modusknapp m/ledning 1 030L Venstre støtterør for grunnrammen Håndtaksknott M8 x M10 x 100 bolt 2 068R Høyre håndtak Sensorledning I (680 mm.) 1 068L Venstre håndtak Sensorledning II (1650 mm.) ST5 x 18 skrue M10 nylonmutter Brakett til sensor Strømledning Sensor Drivmotor 1 18

20 VERKTØY NO Unbrakonøkkel/Phillips-skrutrekker 1 STK MONTERINGSANVISNING Trinn 1 Fjern apparatet fra emballasjen på en tørr og jevn overflate. 1 Trinn 2 Bruk den ene hånden til å dra ut fjærknotten (23), og den andre til å dra grunnrammen (57) helt opp til fjærknotten (23) klikker på plass i låst stilling. Fjern begge de runde knottene (44) fra grunnrammen (57). Hold grunnrammen (57) med den ene hånden, og løft opp grunnrammen (57) på den ene siden for å sette det høyre støtterøret for grunnrammen (30R) inn i grunnrammen (57). Stram til det høyre støtterøret for grunnrammen (30R) i grunnrammen (57) med den runde knotten (23) du fjernet. Gjenta trinnene ovenfor for å montere det venstre støtterøret for grunnstammen (30L) inn i den andre siden av grunnrammen (57). 2 30L R 57 Trinn 3 Fjern begge håndtaksknottene (67) fra grunnrammen (57). Dytt både høyre og venstre håndtak (68R, 68L) helt ned i grunnrammen (57), og fest både venstre og høyre håndtak (68R, 68L) til grunnrammen (57) med de to håndtaksknottene (67) som ble fjernet. Til slutt installerer du sikkerhetsnøkkelen (63) i computeren (4) MERK: Vi anbefaler at du får hjelp av en person til når du skal montere eller flytte tredemøllen. 19

422-995. Bruksanvisning för ljusslinga Bruksanvisning for lysslynge Instrukcja obsługi girlandy świetlnej User Instructions for light strand

422-995. Bruksanvisning för ljusslinga Bruksanvisning for lysslynge Instrukcja obsługi girlandy świetlnej User Instructions for light strand 422-995 Bruksanvisning för ljusslinga Bruksanvisning for lysslynge Instrukcja obsługi girlandy świetlnej User Instructions for light strand SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för bordslampa. Bruksanvisning for bordlampe. Instrukcja obsługi lampy biurkowej. User Instructions for Table Lamp

Bruksanvisning för bordslampa. Bruksanvisning for bordlampe. Instrukcja obsługi lampy biurkowej. User Instructions for Table Lamp Bruksanvisning för bordslampa Bruksanvisning for bordlampe Instrukcja obsługi lampy biurkowej User Instructions for Table Lamp 425-067 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original Instrukcja

Bardziej szczegółowo

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original 422-464 Bruksanvisning för ljusslinga LED Bruksanvisning for lysslynge LED Instrukcja obsługi Łańcuch świetlny LED User instructions for light strand LED SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

422-496. Bruksanvisning för tomte LED Bruksanvisning for nisse LED Instrukcja obsługi mikołaj LED User Instructions for Gnome LED

422-496. Bruksanvisning för tomte LED Bruksanvisning for nisse LED Instrukcja obsługi mikołaj LED User Instructions for Gnome LED 422-496 Bruksanvisning för tomte LED Bruksanvisning for nisse LED Instrukcja obsługi mikołaj LED User Instructions for Gnome LED SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för julby med tåg. Bruksanvisning for juleby med tog. Instrukcja obsługi świątecznej wioski z pociągiem

Bruksanvisning för julby med tåg. Bruksanvisning for juleby med tog. Instrukcja obsługi świątecznej wioski z pociągiem Bruksanvisning för julby med tåg Bruksanvisning for juleby med tog Instrukcja obsługi świątecznej wioski z pociągiem User Instructions for Christmas Village with Train 422-426 SV NO PL EN Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

423-458. Bruksanvisning för fönsterlampa Bruksanvisning for vinduslampe Instrukcja obsługi lampa okienna User Instructions for window lamp

423-458. Bruksanvisning för fönsterlampa Bruksanvisning for vinduslampe Instrukcja obsługi lampa okienna User Instructions for window lamp 423-458 Bruksanvisning för fönsterlampa Bruksanvisning for vinduslampe Instrukcja obsługi lampa okienna User Instructions for window lamp SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL

Bardziej szczegółowo

Date of production: 2015-05-08 Jula AB

Date of production: 2015-05-08 Jula AB 425-080 425-081 Bruksanvisning för arbetsbelysning Bruksanvisning for arbeidsbelysning Instrukcja obsługi reflektora roboczego User instructions for work light SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

940-172. Bruksanvisning för väggklocka Bruksanvisning for veggur Instrukcja obsługi zegara ściennego User Instructions for wall clock

940-172. Bruksanvisning för väggklocka Bruksanvisning for veggur Instrukcja obsługi zegara ściennego User Instructions for wall clock 940-172 Bruksanvisning för väggklocka Bruksanvisning for veggur Instrukcja obsługi zegara ściennego User Instructions for wall clock SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja

Bardziej szczegółowo

422-540. Bruksanvisning för adventsljus Bruksanvisning for adventsstake Instrukcja obsługi świecznika adwentowego User instructions for advent light

422-540. Bruksanvisning för adventsljus Bruksanvisning for adventsstake Instrukcja obsługi świecznika adwentowego User instructions for advent light 422-540 Bruksanvisning för adventsljus Bruksanvisning for adventsstake Instrukcja obsługi świecznika adwentowego User instructions for advent light SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning (Oversettelse

Bardziej szczegółowo

422-590. Bruksanvisning för ljusslinga Bruksanvisning for lysslynge Instrukcja obsługi łańcucha świetlnego User instructions for string light

422-590. Bruksanvisning för ljusslinga Bruksanvisning for lysslynge Instrukcja obsługi łańcucha świetlnego User instructions for string light 422-590 Bruksanvisning för ljusslinga Bruksanvisning for lysslynge Instrukcja obsługi łańcucha świetlnego User instructions for string light SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning (Oversettelse

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för LED-list. Bruksanvisning for LED-list. Instrukcja obsługi listwy LED. User Instructions for LED Strip

Bruksanvisning för LED-list. Bruksanvisning for LED-list. Instrukcja obsługi listwy LED. User Instructions for LED Strip Bruksanvisning för LED-list Bruksanvisning for LED-list Instrukcja obsługi listwy LED User Instructions for LED Strip 423-310 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original Instrukcja

Bardziej szczegółowo

423-420. Bruksanvisning för bordslampa Bruksanvisning for bordlampe Instrukcja obsługi lampa stołowa User Instructions for table lamp

423-420. Bruksanvisning för bordslampa Bruksanvisning for bordlampe Instrukcja obsługi lampa stołowa User Instructions for table lamp 423-420 Bruksanvisning för bordslampa Bruksanvisning for bordlampe Instrukcja obsługi lampa stołowa User Instructions for table lamp SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja

Bardziej szczegółowo

379-075. Bruksanvisning för skoställ Bruksanvisning for skostativ Instrukcja obsługi stojaka na buty User instructions for shoe rack

379-075. Bruksanvisning för skoställ Bruksanvisning for skostativ Instrukcja obsługi stojaka na buty User instructions for shoe rack 379-075 Bruksanvisning för skoställ Bruksanvisning for skostativ Instrukcja obsługi stojaka na buty User instructions for shoe rack SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för ljusslinga modell. Bruksanvisning for lysslynge modell. Instrukcja obsługi łańcucha świetlnego

Bruksanvisning för ljusslinga modell. Bruksanvisning for lysslynge modell. Instrukcja obsługi łańcucha świetlnego Bruksanvisning för ljusslinga modell Bruksanvisning for lysslynge modell Instrukcja obsługi łańcucha świetlnego Operating Instructions for String of Lights 946-314 SV NO PL EN Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original 956-128 Bruksanvisning för campingbord med stolar Bruksanvisning for campingbord med stoler Instrukcja obsługi stołu kempingowego z krzesłami User instructions for camping table with chairs SE - Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

619-622. Bruksanvisning för digital däckdjupstestare. Bruksanvisning for digital dekkdybdemåler

619-622. Bruksanvisning för digital däckdjupstestare. Bruksanvisning for digital dekkdybdemåler 619-622 Bruksanvisning för digital däckdjupstestare Bruksanvisning for digital dekkdybdemåler Instrukcja obsługi cyfrowego miernika głębokości bieżnika opony User instructions for digital tyre tread gauge

Bardziej szczegółowo

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original 422-462 Bruksanvisning för ljusslinga LED Bruksanvisning for lysslynge LED Instrukcja obsługi Łańcuch świetlny LED User instructions for light strand LED SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för plattformsvagn. Bruksanvisning for plattformvogn. Instrukcja obsługi wózka platformowego. User Instructions for Platform Trolley

Bruksanvisning för plattformsvagn. Bruksanvisning for plattformvogn. Instrukcja obsługi wózka platformowego. User Instructions for Platform Trolley Bruksanvisning för plattformsvagn Bruksanvisning for plattformvogn Instrukcja obsługi wózka platformowego User Instructions for Platform Trolley 325-025 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för kökstimer. Bruksanvisning for kjøkkentimer. Instrukcja obsługi minutnika kuchennego. User Instructions for Kitchen Timer

Bruksanvisning för kökstimer. Bruksanvisning for kjøkkentimer. Instrukcja obsługi minutnika kuchennego. User Instructions for Kitchen Timer Bruksanvisning för kökstimer Bruksanvisning for kjøkkentimer Instrukcja obsługi minutnika kuchennego User Instructions for Kitchen Timer 943-115 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

770-027. Bruksanvisning för stormkök Bruksanvisning for stormkjøkken Instrukcja obsługi kuchenki turystycznej User Instructions for Spirit Stove

770-027. Bruksanvisning för stormkök Bruksanvisning for stormkjøkken Instrukcja obsługi kuchenki turystycznej User Instructions for Spirit Stove 770-027 Bruksanvisning för stormkök Bruksanvisning for stormkjøkken Instrukcja obsługi kuchenki turystycznej User Instructions for Spirit Stove SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

423-339. Bruksanvisning för LED-downlight Bruksanvisning for LED-downlight Instrukcja obsługi lampy punktowej LED User instructions for LED Downlight

423-339. Bruksanvisning för LED-downlight Bruksanvisning for LED-downlight Instrukcja obsługi lampy punktowej LED User instructions for LED Downlight 423-339 Bruksanvisning för LED-downlight Bruksanvisning for LED-downlight Instrukcja obsługi lampy punktowej LED User instructions for LED Downlight SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i

Bardziej szczegółowo

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original 422-497 Bruksanvisning för ljusslinga tomtar LED Bruksanvisning for lysslynge nisser LED Instrukcja obsługi łańcucha mikołaje LED User Instructions for light strand gnomes LED SE - Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

Date of production: 2015-03-25 Jula AB

Date of production: 2015-03-25 Jula AB 422-530 Bruksanvisning för lysande isbjörn Bruksanvisning for lysende isbjørn Instrukcja obsługi wiecącego niedźwiedzia polarnego User instructions for illuminated polar bear SE - Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

Date of production: 2015-05-11 Jula AB

Date of production: 2015-05-11 Jula AB 422-554 Bruksanvisning för flaggstångsslinga Bruksanvisning for flaggstangslynge Instrukcja obsługi łańcucha świetlnego na maszt flagowy User instructions for flagpole string lights SE - Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

422-543 422-544. Bruksanvisning för ljusstake Bruksanvisning for lysestake Instrukcja obsługi świecznik User instructions for candlestick

422-543 422-544. Bruksanvisning för ljusstake Bruksanvisning for lysestake Instrukcja obsługi świecznik User instructions for candlestick 422-543 422-544 Bruksanvisning för ljusstake Bruksanvisning for lysestake Instrukcja obsługi świecznik User instructions for candlestick SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning (Oversettelse

Bardziej szczegółowo

Date of production: 2015-06-16 Jula AB

Date of production: 2015-06-16 Jula AB 944-095 Bruksanvisning för bagagerem med kodlås Bruksanvisning for bagasjerem med kodelås Instrukcja obsługi bagażowego z zamkiem szyfrowym User instructions for luggage strap with code lock SE - Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för bob. Bruksanvisning for rattkjelke. Instrukcja obsługi sanek. Operating Instructions for Bobsleigh

Bruksanvisning för bob. Bruksanvisning for rattkjelke. Instrukcja obsługi sanek. Operating Instructions for Bobsleigh Bruksanvisning för bob Bruksanvisning for rattkjelke Instrukcja obsługi sanek Operating Instructions for Bobsleigh 799-077 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original Instrukcja obsługi

Bardziej szczegółowo

Date of production: 2015-06-16 Jula AB

Date of production: 2015-06-16 Jula AB 944-100 Bruksanvisning för hänglås med kod Bruksanvisning for hengelås med kode Instrukcja obsługi kłódki z szyfrem User instructions for padlock with code SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för rostfri vägg-/stolparmatur. Bruksanvisning for rustfri vegg-/stolpelykt. Instrukcja obsługi nierdzewnej oprawy ściennej/słupkowej

Bruksanvisning för rostfri vägg-/stolparmatur. Bruksanvisning for rustfri vegg-/stolpelykt. Instrukcja obsługi nierdzewnej oprawy ściennej/słupkowej Bruksanvisning för rostfri vägg-/stolparmatur Bruksanvisning for rustfri vegg-/stolpelykt Instrukcja obsługi nierdzewnej oprawy ściennej/słupkowej Installation Instructions for Stainless Steel Wall/Post

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för arbetslampa. Bruksanvisning for arbeidslampe. Instrukcja obsługi lampy roboczej. Operating Instructions for Work Lamp

Bruksanvisning för arbetslampa. Bruksanvisning for arbeidslampe. Instrukcja obsługi lampy roboczej. Operating Instructions for Work Lamp Bruksanvisning för arbetslampa Bruksanvisning for arbeidslampe Instrukcja obsługi lampy roboczej Operating Instructions for Work Lamp 424-585 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för arbetslampa. Bruksanvisning for arbeidslampe. Instrukcja obsługi lampy roboczej. Operating Instructions for Work Lamp

Bruksanvisning för arbetslampa. Bruksanvisning for arbeidslampe. Instrukcja obsługi lampy roboczej. Operating Instructions for Work Lamp Bruksanvisning för arbetslampa Bruksanvisning for arbeidslampe nstrukcja obsługi lampy roboczej Operating nstructions for Work Lamp 425-003 - 425-019 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för verktygsvagn och överskåp till verktygsvagn. Bruksanvisning for verktøyvogn og overskap til verktøyvogn

Bruksanvisning för verktygsvagn och överskåp till verktygsvagn. Bruksanvisning for verktøyvogn og overskap til verktøyvogn Bruksanvisning för verktygsvagn och överskåp till verktygsvagn Bruksanvisning for verktøyvogn og overskap til verktøyvogn Instrukcja obsługi wózka narzędziowego i szafki górnej do wózka narzędziowego User

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för rörböjare. Bruksanvisning for rørbøyer. Instrukcja obsługi giętarki do rur. Operating Instructions for Pipe Bender

Bruksanvisning för rörböjare. Bruksanvisning for rørbøyer. Instrukcja obsługi giętarki do rur. Operating Instructions for Pipe Bender Bruksanvisning för rörböjare Bruksanvisning for rørbøyer Instrukcja obsługi giętarki do rur Operating Instructions for Pipe Bender 439-000 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original 422-994 Bruksanvisning för julkalender LED Bruksanvisning for julekalender LED Instrukcja obsługi kalendarza adwentowego LED User Instructions for advent calendar LED SE - Bruksanvisning i original NO

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för LED-strålkastare Bruksanvisning for LED-lyskaster Instrukcja obsługi reflektora LED Operating Instructions for LED Floodlight

Bruksanvisning för LED-strålkastare Bruksanvisning for LED-lyskaster Instrukcja obsługi reflektora LED Operating Instructions for LED Floodlight Bruksanvisning för LED-strålkastare Bruksanvisning for LED-lyskaster nstrukcja obsługi reflektora LED Operating nstructions for LED Floodlight 427-599 27.12.2010 Jula Postorder AB SVENSKA SVENSKA SÄKERHETSANVSNNGAR

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för ficklampa. Bruksanvisning for lommelykt. Instrukcja obsługi latarki. User Instructions for Torch

Bruksanvisning för ficklampa. Bruksanvisning for lommelykt. Instrukcja obsługi latarki. User Instructions for Torch Bruksanvisning för ficklampa Bruksanvisning for lommelykt Instrukcja obsługi latarki User Instructions for Torch 957-156 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original Instrukcja obsługi

Bardziej szczegółowo

Date of production: 2015-04-29 Jula AB

Date of production: 2015-04-29 Jula AB 422-570 Bruksanvisning för ljusnät med timer Bruksanvisning for lysnett med timer Instrukcja obsługi siatki świetlnej z wyłącznikiem czasowym User instructions for net light with timer SE - Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för decklight Bruksanvisning for decklight Instrukcja obsługi oprawy punktowej wpuszczanej Installation Instructions for Decklight

Bruksanvisning för decklight Bruksanvisning for decklight Instrukcja obsługi oprawy punktowej wpuszczanej Installation Instructions for Decklight Bruksanvisning för decklight Bruksanvisning for decklight Instrukcja obsługi oprawy punktowej wpuszczanej Installation Instructions for Decklight 422-229 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för USB-kyl-/värmeskåp. Bruksanvisning for USB-kjøle-/varmeskap. Instrukcja obsługi lodówki z funkcją utrzymywania ciepła, na USB

Bruksanvisning för USB-kyl-/värmeskåp. Bruksanvisning for USB-kjøle-/varmeskap. Instrukcja obsługi lodówki z funkcją utrzymywania ciepła, na USB Bruksanvisning för USB-kyl-/värmeskåp Bruksanvisning for USB-kjøle-/varmeskap Instrukcja obsługi lodówki z funkcją utrzymywania ciepła, na USB User Instructions for USB Cooler/Warmer 929-464 SV NO PL EN

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för julgransbelysning. Bruksanvisning for juletrebelysning. Instrukcja obsługi oświetlenia na choinkę

Bruksanvisning för julgransbelysning. Bruksanvisning for juletrebelysning. Instrukcja obsługi oświetlenia na choinkę Bruksanvisning för julgransbelysning Bruksanvisning for juletrebelysning Instrukcja obsługi oświetlenia na choinkę User Instructions for Christmas Tree Lights 422-949 SV NO PL EN Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

Distributör/ Distributør/ Dystrybutor/ Distributor Jula Poland Sp. z o.o., ul. Malborska 49, 03-286 Warszawa, Polska

Distributör/ Distributør/ Dystrybutor/ Distributor Jula Poland Sp. z o.o., ul. Malborska 49, 03-286 Warszawa, Polska 345-071 345-080 Bruksanvisning för rullgardin Bruksanvisning for rullegardin Instrukcja obsługi rolety okiennej Operating instructions for roller blind SE - Bruksanvisning i original Rätten till ändringar

Bardziej szczegółowo

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original 619-472 Bruksanvisning för bälteskudde Bruksanvisning for beltepute Instrukcja obsługi siedzisko samochodowe User Instructions for child booster cushion SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för förvaringsskåp av plåt. Bruksanvisning for oppbevaringsskap i metall. Instrukcja montażu blaszanej szafy magazynowej

Bruksanvisning för förvaringsskåp av plåt. Bruksanvisning for oppbevaringsskap i metall. Instrukcja montażu blaszanej szafy magazynowej Bruksanvisning för förvaringsskåp av plåt Bruksanvisning for oppbevaringsskap i metall Instrukcja montażu blaszanej szafy magazynowej Assembly Instructions for Metal Locker 349-118 SV NO PL EN Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för insektsdödare. Bruksanvisning for insektdreper. Instrukcja obsługi lampy owadobójczej. Operating Instructions for Insect Killer

Bruksanvisning för insektsdödare. Bruksanvisning for insektdreper. Instrukcja obsługi lampy owadobójczej. Operating Instructions for Insect Killer Bruksanvisning för insektsdödare Bruksanvisning for insektdreper Instrukcja obsługi lampy owadobójczej Operating Instructions for Insect Killer 429-018 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Distributör/ Distributør/ Dystrybutor/ Distributor Jula Poland Sp. z o.o., ul. Malborska 49, 03-286 Warszawa, Polska

Distributör/ Distributør/ Dystrybutor/ Distributor Jula Poland Sp. z o.o., ul. Malborska 49, 03-286 Warszawa, Polska 422-467 422-474 Bruksanvisning för julstjärna Bruksanvisning for julestjerne Instrukcja obsługi gwiazda bożonarodzeniowa Operating instructions for Christmas star SE - Bruksanvisning i original Rätten

Bardziej szczegółowo

NORSK POLSKI ENGLISH

NORSK POLSKI ENGLISH 662-068 Bruksanvisning för förvaringslåda Bruksanvisning for oppbevaringskasse Instrukcja obsługi skrzynia do przechowywania User Instructions for storage box SVENSKA KOMPONENTLISTA 4 BESLAGSLISTA 4 MONTERING

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för tapetserarbord. Bruksanvisning for tapetbord. Instrukcja montażu stołu do tapetowania. Operating instructions for Wallpaper Table

Bruksanvisning för tapetserarbord. Bruksanvisning for tapetbord. Instrukcja montażu stołu do tapetowania. Operating instructions for Wallpaper Table Bruksanvisning för tapetserarbord Bruksanvisning for tapetbord Instrukcja montażu stołu do tapetowania Operating instructions for Wallpaper Table 556-003 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

420-068. Bruksanvisning för lampa LED Bruksanvisning for lampe LED Instrukcja obsługi lampki LED User instructions for lamp LED

420-068. Bruksanvisning för lampa LED Bruksanvisning for lampe LED Instrukcja obsługi lampki LED User instructions for lamp LED 420-068 Bruksanvisning för lampa LED Bruksanvisning for lampe LED Instrukcja obsługi lampki LED User instructions for lamp LED SE - Bruksanvisning i original Rätten till ändringar förbehålles. Vid eventuella

Bardziej szczegółowo

422-459 - 422-460. Bruksanvisning för plafond LED Bruksanvisning for utelampe LED Instrukcja obsługi plafon LED User Instructions for plafond LED

422-459 - 422-460. Bruksanvisning för plafond LED Bruksanvisning for utelampe LED Instrukcja obsługi plafon LED User Instructions for plafond LED 422-459 - 422-460 Bruksanvisning för plafond LED Bruksanvisning for utelampe LED Instrukcja obsługi plafon LED User Instructions for plafond LED SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för vädringsbeslag. Bruksanvisning for luftebeslag. User Instructions for Window Stay. Instrukcja obsługi ogranicznika do okna

Bruksanvisning för vädringsbeslag. Bruksanvisning for luftebeslag. User Instructions for Window Stay. Instrukcja obsługi ogranicznika do okna Bruksanvisning för vädringsbeslag Bruksanvisning for luftebeslag User Instructions for Window Stay Instrukcja obsługi ogranicznika do okna 316-412 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i

Bardziej szczegółowo

951-011. Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original Instrukcja obsługi w oryginale Operating instructions in original

951-011. Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original Instrukcja obsługi w oryginale Operating instructions in original SVENSK A Bruksanvisning för skyddsnät till trampolin Bruksanvisning for beskyttelsesnett til trampoline Instrukcja obsługi siatki ochronnej do trampoliny Operating Instructions for Satefy Net to Trampoline

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för handhållen massageapparat. Bruksanvisning for håndholdt massasjeapparat. Instrukcja obsługi podręcznego urządzenia do masażu

Bruksanvisning för handhållen massageapparat. Bruksanvisning for håndholdt massasjeapparat. Instrukcja obsługi podręcznego urządzenia do masażu Bruksanvisning för handhållen massageapparat Bruksanvisning for håndholdt massasjeapparat Instrukcja obsługi podręcznego urządzenia do masażu Operating Instructions for Handheld Massager 806-043 SV NO

Bardziej szczegółowo

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original 405-058 Bruksanvisning för vägguttagsprovare Bruksanvisning for stikkontaktstester Instrukcja obsługi próbnika gniazdek elektrycznych User instructions for wall socket tester SE - Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

619-567. Bruksanvisning för voltmeter Bruksanvisning for voltmeter Instrukcja obsługi woltomierz User instructions for voltmeter

619-567. Bruksanvisning för voltmeter Bruksanvisning for voltmeter Instrukcja obsługi woltomierz User instructions for voltmeter 619-567 Bruksanvisning för voltmeter Bruksanvisning for voltmeter Instrukcja obsługi woltomierz User instructions for voltmeter SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för tippbar kärra. Bruksanvisning for tippbar tilhenger. Instrukcja obsługi przyczepki przechylnej

Bruksanvisning för tippbar kärra. Bruksanvisning for tippbar tilhenger. Instrukcja obsługi przyczepki przechylnej Bruksanvisning för tippbar kärra Bruksanvisning for tippbar tilhenger Instrukcja obsługi przyczepki przechylnej Assembly Instructions for Tipping Trailer 721-153 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för lödpenna. Bruksanvisning for loddepenn. Instrukcja obsługi lutownicy. Operating Instructions for Soldering Pencil

Bruksanvisning för lödpenna. Bruksanvisning for loddepenn. Instrukcja obsługi lutownicy. Operating Instructions for Soldering Pencil Bruksanvisning för lödpenna Bruksanvisning for loddepenn Instrukcja obsługi lutownicy Operating Instructions for Soldering Pencil 213-028 / 213-029 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

956-095. Bruksanvisning för sparkcykel Bruksanvisning for sparkesykkel Instrukcja obsługi hulajnogi User Instructions for Scooter

956-095. Bruksanvisning för sparkcykel Bruksanvisning for sparkesykkel Instrukcja obsługi hulajnogi User Instructions for Scooter 956-095 Bruksanvisning för sparkcykel Bruksanvisning for sparkesykkel Instrukcja obsługi hulajnogi User Instructions for Scooter SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för arbetslampa. Bruksanvisning for arbeidslampe. Instrukcja obsługi lampy roboczej. User Instructions for Work Lamp

Bruksanvisning för arbetslampa. Bruksanvisning for arbeidslampe. Instrukcja obsługi lampy roboczej. User Instructions for Work Lamp Bruksanvisning för arbetslampa Bruksanvisning for arbeidslampe Instrukcja obsługi lampy roboczej User Instructions for Work Lamp 425-073 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för djurtrimmer Bruksanvisning for dyretrimmer Instrukcja obsługi trymera dla zwierząt Operating Instructions for Animal Trimmer

Bruksanvisning för djurtrimmer Bruksanvisning for dyretrimmer Instrukcja obsługi trymera dla zwierząt Operating Instructions for Animal Trimmer KA Bruksanvisning för djurtrimmer Bruksanvisning for dyretrimmer Instrukcja obsługi trymera dla zwierząt Operating Instructions for Animal Trimmer 809-026 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

423-481. Bruksanvisning för taklampa Bruksanvisning for taklampe Instrukcja obsługi lampa sufitowa User Instructions for ceiling lamp

423-481. Bruksanvisning för taklampa Bruksanvisning for taklampe Instrukcja obsługi lampa sufitowa User Instructions for ceiling lamp 423-481 Bruksanvisning för taklampa Bruksanvisning for taklampe Instrukcja obsługi lampa sufitowa User Instructions for ceiling lamp SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja

Bardziej szczegółowo

422-520. Bruksanvisning för ljusstake LED Bruksanvisning for Lysestake LED Instrukcja obsługi Świecznik LED User Instructions for Candlestick LED

422-520. Bruksanvisning för ljusstake LED Bruksanvisning for Lysestake LED Instrukcja obsługi Świecznik LED User Instructions for Candlestick LED 422-520 Bruksanvisning för ljusstake LED Bruksanvisning for Lysestake LED Instrukcja obsługi Świecznik LED User Instructions for Candlestick LED SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för dammsugare 12 V. Bruksanvisning for støvsuger 12 V. Instrukcja obsługi odkurzacza 12 V

Bruksanvisning för dammsugare 12 V. Bruksanvisning for støvsuger 12 V. Instrukcja obsługi odkurzacza 12 V Bruksanvisning för dammsugare 12 V Bruksanvisning for støvsuger 12 V Instrukcja obsługi odkurzacza 12 V Operating instructions for Vacuum Cleaner, 12V 604-075 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Monteringsanvisning för LED-ljus. Monteringsanvisning for LED-lys. Instrukcja montażu świateł LED. Assembly Instructions for LED lights

Monteringsanvisning för LED-ljus. Monteringsanvisning for LED-lys. Instrukcja montażu świateł LED. Assembly Instructions for LED lights Monteringsanvisning för LED-ljus Monteringsanvisning for LED-lys Instrukcja montażu świateł LED Assembly Instructions for LED lights 602-164 / 602-165 SV NO PL EN Monteringsanvisning i original Monteringsanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för kärra. Bruksanvisning for tralle. Instrukcja obsługi wózka. User Instructions for Hand Trolley

Bruksanvisning för kärra. Bruksanvisning for tralle. Instrukcja obsługi wózka. User Instructions for Hand Trolley Bruksanvisning för kärra Bruksanvisning for tralle Instrukcja obsługi wózka User Instructions for Hand Trolley 271-010 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original Instrukcja obsługi

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för konvektorelement 1600 W. Bruksanvisning for varmeovn 1600 W. Instrukcja obsługi grzejnika konwektorowego 1600 W

Bruksanvisning för konvektorelement 1600 W. Bruksanvisning for varmeovn 1600 W. Instrukcja obsługi grzejnika konwektorowego 1600 W Bruksanvisning för konvektorelement 1600 W Bruksanvisning for varmeovn 1600 W Instrukcja obsługi grzejnika konwektorowego 1600 W User Instructions for Convector Heater 1600 W 410-198 SV NO PL EN Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för bluetooth-tangentbord. Bruksanvisning for Bluetooth-tastatur. Instrukcja obsługi klawiatury Bluetooth

Bruksanvisning för bluetooth-tangentbord. Bruksanvisning for Bluetooth-tastatur. Instrukcja obsługi klawiatury Bluetooth Bruksanvisning för bluetooth-tangentbord Bruksanvisning for Bluetooth-tastatur Instrukcja obsługi klawiatury Bluetooth User Instructions for Bluetooth Keyboard 924-829 SV NO PL EN Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

411-102. Bruksanvisning i original. Instrukcja obsługi w oryginale Operating instructions in original. 25.09.2012 Jula AB

411-102. Bruksanvisning i original. Instrukcja obsługi w oryginale Operating instructions in original. 25.09.2012 Jula AB Bruksanvisning för infraröd terrassvärmare 1300 W Bruksanvisning for infrarød terrassevarmer 1300 W Instrukcja obsługi promiennik podczerwieni 1300 W Operating instructions for Infrared patio heater 1300

Bardziej szczegółowo

412-005. Bruksanvisning för bordsfläkt Bruksanvisning for bordvifte Instrukcja obsługi wentylatora biurkowego User Instructions for Table Fan

412-005. Bruksanvisning för bordsfläkt Bruksanvisning for bordvifte Instrukcja obsługi wentylatora biurkowego User Instructions for Table Fan 412-005 Bruksanvisning för bordsfläkt Bruksanvisning for bordvifte Instrukcja obsługi wentylatora biurkowego User Instructions for Table Fan SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original 619-565 Bruksanvisning för oljetrycksmätare Bruksanvisning for oljetrykkmåler Instrukcja obsługi miernika ciśnienia oleju User instructions for oil pressure meter SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för vattenkokare. Bruksanvisning for vannkoker. Instrukcja obsługi czajnika elektrycznego. User Instructions for Kettle

Bruksanvisning för vattenkokare. Bruksanvisning for vannkoker. Instrukcja obsługi czajnika elektrycznego. User Instructions for Kettle SVENSKA Bruksanvisning för vattenkokare Bruksanvisning for vannkoker Instrukcja obsługi czajnika elektrycznego User Instructions for Kettle 802-541 -- 802-542 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Date of production: 2015-04-17 Jula AB

Date of production: 2015-04-17 Jula AB 422-487 Bruksanvisning för julgran med belysning Bruksanvisning for juletre med belysning Instrukcja obsługi choinki z oświetleniem User instructions for christmas tree with lights SE - Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för insektsskrämma. Bruksanvisning for insektjager. Instrukcja obsługi odstraszacza insektów

Bruksanvisning för insektsskrämma. Bruksanvisning for insektjager. Instrukcja obsługi odstraszacza insektów Bruksanvisning för insektsskrämma Bruksanvisning for insektjager Instrukcja obsługi odstraszacza insektów Operating Instructions for Insect Repeller 717-002 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för fäste för surfplatta. Bruksanvisning for feste til nettbrett. Instrukcja obsługi uchwytu do tabletów

Bruksanvisning för fäste för surfplatta. Bruksanvisning for feste til nettbrett. Instrukcja obsługi uchwytu do tabletów Bruksanvisning för fäste för surfplatta Bruksanvisning for feste til nettbrett Instrukcja obsługi uchwytu do tabletów User Instructions for Tablet Mount 934-348 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för råttfälla. Bruksanvisning for rottefelle. Instrukcja obsługi pułapki na szczury. Operating Instructions for Rat Trap

Bruksanvisning för råttfälla. Bruksanvisning for rottefelle. Instrukcja obsługi pułapki na szczury. Operating Instructions for Rat Trap Bruksanvisning för råttfälla Bruksanvisning for rottefelle Instrukcja obsługi pułapki na szczury Operating Instructions for Rat Trap 717-028 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

957-189. Bruksanvisning för pannlampa Bruksanvisning for hodelykt Instrukcja obsługi lampy czołowej User Instructions for headlamp

957-189. Bruksanvisning för pannlampa Bruksanvisning for hodelykt Instrukcja obsługi lampy czołowej User Instructions for headlamp 957-189 Bruksanvisning för pannlampa Bruksanvisning for hodelykt Instrukcja obsługi lampy czołowej User Instructions for headlamp SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för hårtork. Bruksanvisning for hårføner. Instrukcja obsługi suszarki do włosów. User Instructions for Hair Dryer

Bruksanvisning för hårtork. Bruksanvisning for hårføner. Instrukcja obsługi suszarki do włosów. User Instructions for Hair Dryer Bruksanvisning för hårtork Bruksanvisning for hårføner Instrukcja obsługi suszarki do włosów User Instructions for Hair Dryer 805-037 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för hopfällbar massagebänk. Bruksanvisning for sammenleggbar massasjebenk. Instrukcja obsługi składanego stołu do masażu

Bruksanvisning för hopfällbar massagebänk. Bruksanvisning for sammenleggbar massasjebenk. Instrukcja obsługi składanego stołu do masażu Bruksanvisning för hopfällbar massagebänk Bruksanvisning for sammenleggbar massasjebenk Instrukcja obsługi składanego stołu do masażu User instructions for folding massage bench 951 106 SV NO PL EN Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Monteringsanvisning för utomhusbelysning. Monteringsanvisning for utendørsbelysning. Instrukcja montażu oświetlenia zewnętrznego

Monteringsanvisning för utomhusbelysning. Monteringsanvisning for utendørsbelysning. Instrukcja montażu oświetlenia zewnętrznego Monteringsanvisning för utomhusbelysning Monteringsanvisning for utendørsbelysning Instrukcja montażu oświetlenia zewnętrznego Installation Instructions for Outdoor Light 422-345 SV NO PL EN Monteringsanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för partytält Bruksanvisning for partytelt Instrukcja obsługi namiotu imprezowego Operating Instructions for Party Tent

Bruksanvisning för partytält Bruksanvisning for partytelt Instrukcja obsługi namiotu imprezowego Operating Instructions for Party Tent Bruksanvisning för partytält Bruksanvisning for partytelt Instrukcja obsługi namiotu imprezowego Operating Instructions for Party Tent 790-119 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för laddare 230 Volt Bruksanvisning for lader 230 volt Instrukcja obsługi ładowarki 230 V Operating Instructions for charger, 230 V

Bruksanvisning för laddare 230 Volt Bruksanvisning for lader 230 volt Instrukcja obsługi ładowarki 230 V Operating Instructions for charger, 230 V Bruksanvisning för laddare 230 Volt Bruksanvisning for lader 230 volt Instrukcja obsługi ładowarki 230 V Operating Instructions for charger, 230 V 937-142 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för nackmassage. Bruksanvisning for nakkemassasje. Instrukcja obsługi masażera karku. User Instructions for Neck Massage

Bruksanvisning för nackmassage. Bruksanvisning for nakkemassasje. Instrukcja obsługi masażera karku. User Instructions for Neck Massage Bruksanvisning för nackmassage Bruksanvisning for nakkemassasje Instrukcja obsługi masażera karku User Instructions for Neck Massage 806-061 Jula AB 07.09.2015 SVENSKA 4 SÄKERHETSANVISNINGAR... 4 TEKNISKA

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för ficklampa. Bruksanvisning for lommelykt. Instrukcja obsługi latarki. User Instructions for Torch

Bruksanvisning för ficklampa. Bruksanvisning for lommelykt. Instrukcja obsługi latarki. User Instructions for Torch Bruksanvisning för ficklampa Bruksanvisning for lommelykt Instrukcja obsługi latarki User Instructions for Torch 957-157 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original Instrukcja obsługi

Bardziej szczegółowo

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original 422-989 Bruksanvisning för julstjärna + skärm Bruksanvisning for julestjerne + skjerm Instrukcja obsługi gwiazda bożonarodzeniowa + abażur User Instructions for christmas star + shade SE - Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

SÄKERHETSANVISNINGAR TEKNISKA DATA

SÄKERHETSANVISNINGAR TEKNISKA DATA Bruksanvisning för oljefyllt element 2200 W Bruksanvisning for oljefylt radiator 2200 W Instrukcja obsługi grzejnika olejowego 2200 W User Instructions for Oil Filled Radiator 2200 W 411-129 SV NO PL EN

Bardziej szczegółowo

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original 960-503 Bruksanvisning för radiostyrd bil Bruksanvisning for radiostyrt bil Instrukcja obsługi zdalnie sterowanego samochodu User Instructions for radio controlled car SE - Bruksanvisning i original NO

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för plattång. Bruksanvisning for rettetang. Instrukcja obsługi prostownicy do włosów. User Instruction for Hair Straighteners

Bruksanvisning för plattång. Bruksanvisning for rettetang. Instrukcja obsługi prostownicy do włosów. User Instruction for Hair Straighteners SVENSK A Bruksanvisning för plattång Bruksanvisning for rettetang Instrukcja obsługi prostownicy do włosów User Instruction for Hair Straighteners 805-035 08.09.2015 Jula AB SE - Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för lysrörsarmatur 2 x 18 W. Instrukcja obsługi oprawy świetlówkowej 2 x 18 W. Operating Instructions for Strip Light 2 x 18 W

Bruksanvisning för lysrörsarmatur 2 x 18 W. Instrukcja obsługi oprawy świetlówkowej 2 x 18 W. Operating Instructions for Strip Light 2 x 18 W Bruksanvisning för lysrörsarmatur 2 x 18 W Instrukcja obsługi oprawy świetlówkowej 2 x 18 W Operating Instructions for Strip Light 2 x 18 W 424-054 SV PL EN Bruksanvisning i original Instrukcja obsługi

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för dammsugare. Bruksanvisning for støvsuger. Instrukcja obsługi odkurzacza. Operating Instructions for Vacuum Cleaner

Bruksanvisning för dammsugare. Bruksanvisning for støvsuger. Instrukcja obsługi odkurzacza. Operating Instructions for Vacuum Cleaner Bruksanvisning för dammsugare Bruksanvisning for støvsuger Instrukcja obsługi odkurzacza Operating Instructions for Vacuum Cleaner 800-191 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

Monteringsanvisning för plafond. Monteringsanvisning for taklampe. Instrukcja montażu plafonu. Installation Instructions for Ceiling Light

Monteringsanvisning för plafond. Monteringsanvisning for taklampe. Instrukcja montażu plafonu. Installation Instructions for Ceiling Light Monteringsanvisning för plafond Monteringsanvisning for taklampe Instrukcja montażu plafonu Installation Instructions for Ceiling Light 422-322 SV NO PL EN Monteringsanvisning i original Monteringsanvisning

Bardziej szczegółowo

806-006. Bruksanvisning för massagedyna Bruksanvisning for massasjepute Instrukcja obsługi kosiarki ręcznej User Insttruktions for Massage Cushion

806-006. Bruksanvisning för massagedyna Bruksanvisning for massasjepute Instrukcja obsługi kosiarki ręcznej User Insttruktions for Massage Cushion 806-006 Bruksanvisning för massagedyna Bruksanvisning for massasjepute Instrukcja obsługi kosiarki ręcznej User Insttruktions for Massage Cushion SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för tvålpump med sensor. Bruksanvisning for såpedispenser med sensor. Instrukcja obsługi dozownika mydła z czujnikiem

Bruksanvisning för tvålpump med sensor. Bruksanvisning for såpedispenser med sensor. Instrukcja obsługi dozownika mydła z czujnikiem Bruksanvisning för tvålpump med sensor Bruksanvisning for såpedispenser med sensor Instrukcja obsługi dozownika mydła z czujnikiem User Instructions for Soap Dispenser with Sensor 431-113 SV NO PL EN Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original 425-077 Bruksanvisning för arbetslampa LED Bruksanvisning for LED-arbeidslampe Instrukcja obsługi lampy roboczej LED User instructions for LED work light SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för laddbar ficklampa med 18 LED. Bruksanvisning for oppladbar lommelykt med 18 LED

Bruksanvisning för laddbar ficklampa med 18 LED. Bruksanvisning for oppladbar lommelykt med 18 LED Bruksanvisning för laddbar ficklampa med 18 LED Bruksanvisning for oppladbar lommelykt med 18 LED Instrukcja obsługi akumulatorowej latarki z 18 diodami LED Operating Instructions for Rechargeable Torch

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för markpostlåda. Bruksanvisning for bakkepostkasse. Instrukcja obsługi stojącej skrzynki na listy

Bruksanvisning för markpostlåda. Bruksanvisning for bakkepostkasse. Instrukcja obsługi stojącej skrzynki na listy Bruksanvisning för markpostlåda Bruksanvisning for bakkepostkasse Instrukcja obsługi stojącej skrzynki na listy Operating Instructions for Free-Standing Post Box 794-052 794-054 SV NO PL EN Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för vattenkokare. Bruksanvisning for vannkoker. Instrukcja obsługi czajnika elektrycznego. User Instructions for Kettle

Bruksanvisning för vattenkokare. Bruksanvisning for vannkoker. Instrukcja obsługi czajnika elektrycznego. User Instructions for Kettle Bruksanvisning för vattenkokare Bruksanvisning for vannkoker Instrukcja obsługi czajnika elektrycznego User Instructions for Kettle 802-537 Jula AB 08.09.2015 SVENSK A SVENSKA SÄKERHETSANVISNINGAR Läs

Bardziej szczegółowo

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original 721-331 Bruksanvisning för kompostkvarn Bruksanvisning for kompostkvern Instrukcja obsługi rozdrabniacza do kompostu User Instructions for compost shredder SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för FM/AM radio. Bruksanvisning for FM/AM-radio. Instrukcja obsługi radia FM/AM. User Instructions for FM/AM radio

Bruksanvisning för FM/AM radio. Bruksanvisning for FM/AM-radio. Instrukcja obsługi radia FM/AM. User Instructions for FM/AM radio Bruksanvisning för FM/AM radio Bruksanvisning for FM/AM-radio Instrukcja obsługi radia FM/AM User Instructions for FM/AM radio 920-095 920-098 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för vattenkokare. Bruksanvisning for vannkoker. Instrukcja obsługi czajnika elektrycznego. User Instructions for Kettle

Bruksanvisning för vattenkokare. Bruksanvisning for vannkoker. Instrukcja obsługi czajnika elektrycznego. User Instructions for Kettle Bruksanvisning för vattenkokare Bruksanvisning for vannkoker Instrukcja obsługi czajnika elektrycznego User Instructions for Kettle 802-536, 802-538 -- 802-540 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Date of production: 2015-04-13 Jula AB

Date of production: 2015-04-13 Jula AB 606-025 Bruksanvisning för hund-/lastgaller Bruksanvisning for hunde-/lastegitter Instrukcja obsługi przegrody bagażnika User instructions for pet/cargo barrier SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för golv-/bordslampa. Bruksanvisning for gulv-/bordlampe. Instrukcja obsługi lampy podłogowej/stołowej

Bruksanvisning för golv-/bordslampa. Bruksanvisning for gulv-/bordlampe. Instrukcja obsługi lampy podłogowej/stołowej Bruksanvisning för golv-/bordslampa Bruksanvisning for gulv-/bordlampe Instrukcja obsługi lampy podłogowej/stołowej User Instructions for Floor/Table lamp 422-367 / 422-368 SV NO PL EN Bruksanvisning i

Bardziej szczegółowo