Zachowania konsumenckie Wyk ad rok akademicki 2010/10

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zachowania konsumenckie Wyk ad rok akademicki 2010/10"

Transkrypt

1 dr hab. Krzysztof Podemski Zachowania konsumenckie Wyk ad rok akademicki 2010/10 Tematyka wyk adów: 1. Zachowania konsumenckie (consumer behaviour) jako dziedzina akademicka. Tematyka. Podstawowe poj cia. Zwi zek z marketingiem i badaniami rynkowymi. 2. Ekonomia konsumpcji. Badania ekonomiczne konsumpcji: przedmiotowe, podmiotowe, przestrzenne. Ekonomiczne prawa konsumpcji. 3. Psychologia konsumenta. Modele zachowa konsumenta. Potrzeby i motywacje. Proces podejmowania decyzji. Satysfakcja konsumenta. Psychologiczne prawa konsumpcji 4. Wybrane socjologiczne, antropologiczne i politologiczne teorie konsumpcji: teoria klasy pró niaczej Th. Veblena, antropologiczna teoria konsumpcji J. Szczepa skiego, teoria spo ecze stwa konsumpcyjnego J. Baudrillarda, teoria macdonaldyzacji i macdisneyizacji G. Ritzera, teoria infantylizacji B. Barbera, teoria spo ecze stwa spektaklu G. Debora, krytyka kapitalizmu korporacyjnego N. Klein, krytyka konsumpcjonizmu Z. Baumana, krytyka kultury kapitalizmu R. Robbinsa 5. Spo eczne wzory konsumpcji 6. Konsumeryzm jako ruch spo eczny. Prawa konsumenta 7. Zachowania konsumenckie w turystyce 8. Struktura spo eczna a konsumpcja. Style ycie, fazy ycia, cykle ycia 9. Antropologia i semiotyka centrum handlowego 10. Socjologia i antropologia jedzenia 11. Socjologia i antropologia odzie y

2 Podstawa zaliczenia przedmiotu: Indywidualny projekt studenta: Cz ci projektu: 1. Problem badawczy 2. Krótki rys historyczny zjawiska 3. Analiza danych zastanych dotycz cych problemu (literatura, Internet, raporty, dane statystyczne itp.) 4. Projekt bada jako ciowych problemu (w tym przygotowanie kryteriów doboru, narz dzi badawczych itp.) 5. Projekt bada ilo ciowych problemu (w tym przygotowanie kryteriów doboru, narz dzi badawczych itp.) Ad 1. Zachowanie konsumenckie: badanie jednostek /osób lub grup/ podejmuj cych decyzj i / lub dzia ania zdobywania, u ywania i pozbywania si dóbr, us ug, do wiadcze i idei a) Podmiot: jednostka, rodzina, spo eczno lokalna, grupa etniczna, kategoria wiekowa, grupa zawodowa b) Zachowanie: podejmowanie decyzji, zdobywanie, u ywanie, pozbywanie si c) Przedmiot: dobro (np. bu ka, ksi ka, dom), us uga (np. naprawa auta, manicure, przejazd tramwajem, studia podyplomowe, kredyt ), do wiadczenie (np. wycieczka, koncert), idea (wyznanie, ideologia)

3 Przyk ady problemów badawczych 1. Jakie czynniki wp ywaj na decyzj pozna skich studentów o zakupie ksi ki do nauki j zyka obcego? (raczej zbyt w ski) 2. W jaki sposób ludzie w du ych miastach pozbywaj si u ywanych samochodów? 3. Gdzie i jak studenci robi zakupy? 4. Jak zmienia si konsumpcja alkoholu w Polsce? 5. Kto pije wino, a kto piwo? 6. Kto i dlaczego robi zakupy w ma ych sklepach? 7. Czym ró ni si publiczno ma ych kin, od publiczno ci multipleksów? 8. Jakie s codzienne, a jakie od wi tne posi ki w polskich rodzinach? 9. Kto p aci kart kredytow, a kto gotówk? 10. Klienci kasyn gry. 11. Kinepolis jako miejsce sp dzania wolnego czasu. 12. Romowie w przestrzeni wielkich centrów handlowych 13. Wzory zakupu laptopa przez studentów 14. Wakacje m odych rodzin. 15. Spo eczno-kulturowe zró nicowanie spo ycia herbaty. 16. Klienci sklepów ze zdrow ywno ci. 17. Klienci ALMY i BIEDRONKI 18. Jak reagujemy na reklamy w telewizji? 19. VW garbus jako samochód kultowy 20. Konsumenci dóbr luksusowych 21. Klienci miejskich targowisk 22. Pornoshopy w Polsce 23. Orientalne bary i restauracje w Poznaniu 24. Prezenty na I Komuni. 25. Zakupy przez Internet 26. Klienci nocnych sklepów monopolowych 27. Lumpeksy. 28. Do Lichenia z przystankiem na Zeptera. 29. Sprzeda obwo na w Poznaniu (warzywa, owoce, papier toaletowy, dywany) 30. Jak zmieniaj si wzory robienia zakupów przez polskich konsumentów? (raczej zbyt szeroki)

4 Literatura pomocnicza A) empiryczna : 1. Badania nad wzorami konsumpcji, red. J. Szczepa ski, Ossolineum, Wroc aw Badania przestrzenne rynku i konsumpcji. Przewodnik metodyczny, red. S..Mynarski, PWN, Warszawa Badania rozumiej ce stylu ycia: narz dzia, red. A.Sici ski, A. Wyka, IFiS, Warszawa Biedni o sobie i swoim yciu, red. E. Tarkowska, W. Warzywoda-Kruszy ska, K. Wódz, Wydawnictwo l sk, Katowice-Warszawa Diagnoza spo eczna Warunki i jako ycia Polaków, red. J. Czapi ski, T. Panek, Rada Monitoringu Spo ecznego, Warszawa 2007, 6. Klein N., No logo, wiat Literacki, Warszawa Konsument i konsumpcja we wspó czesnej gospodarce, red. M. Jano -Kreslo, B. Mróz, SGH, Warszawa Konsument i jego zachowania na rynku europejskim, red. E. Kie el, PWE, Warszawa Konsumpcja elit ekonomicznych w Polsce- uj cie empiryczne, red.t. S aby, SGH, Warszawa Konsumpcja w krajach Europy rodkow-wschodniej, red. A. D browska, M. Janos- Kres o, PWE, Warszawa Nowa rzeczywisto. Opinie i oceny , red. K. Zagórski i M. Strzeszewski, Wydawnictwo Akademickie DIALOG, Warszawa 2000, r. VII, Warunki ycia 12. O stylach ycia Polaków, warto ci, praca, zakupy, red. M.Falkowska, CBOS, W-wa 1997, cz. II i III 13. Olejniczuk-Merta A. Rynek m odych konsumentów, Difin, Warszawa Olejniczuk-Merta A., M odzi konsumenci w procesie transformacji ustrojowej, WAIP, Warszawa Ostrowska A., Styl ycia a zdrowie, IFiS PAN, Warszawa Palska H., Bieda i dostatek. O nowych stylach ycia w Polsce ko ca lat dziewi dziesi tych, IFiS PAN, Warszawa Potrzeby i aspiracje spo ecze stwa polskiego w po owie lat osiemdziesi tych, red. Beskid L., IFiS PAN, Warszawa Problemy teoretyczne i metodologiczne bada stylu ycia, pr. zbior. pod red. A. Sici skiego, IFiS, Radziukiewicz M., Zasi g ubóstwa w Polsce, PWE, Warszawa Rodziny ludzi m odych jako uczestnicy rynku. Diagnoza i typologia, red. A. Kusi ska, PWE, Warszawa Sikorska J., Konsumpcja. Warunki, zró nicowanie, strategie. IFiS PAN, Warszawa Skulmowska_Lewandowska A., ycie w biedzie. Analiza wzorów kulturowych ubogich mieszka cow Torunia, ECE, Toru S aby T., Konsumpcja. Eseje statystyczne, Difin, Warszawa Spo ecze stwo polskie czasu kryzysu, red. S. Nowak, Wydzia Filozofii i Socjologii UW, Warszawa 2004 (pierwodruk: 1984) 25. Spo ecze stwo w transformacji, red. A. Rychard, M.Fedorowicz, IFiS PAN, W-wa 1993, r. Wp yw przekszta ce ekonomicznych na sytuacj gospodarstw domowych (str )

5 26. Statystyka spo eczna. Wybrane zagadnienia, red. T. Panek, A. Szulc, AGH, Warszawa Styl ycia. Przemiany we wspó czesnej Polsce, red. A.Sici ski, PWN, Warszawa Style ycia w miastach polskich (u progu kryzysu), red. A.Sici ski, Ossolineum, Wroc aw Sytuacja gospodarstw domowych w 2007 r. w wietle wyników bada bud etów gospodarstw domowych, GUS, 30. wita a M., Zachowania konsumentów i marketing na rynku ksi ki, Biblioteka Analiz, Warszawa Umowa o kartki, red. J. Kurczewski, Trio, Warszawa Zalega T., Konsumpcja w gospodarstwach domowych o niepewnych dochodach, Wyd. UW, Warszawa Zmiany zachowa konsumenckich w warunkach transformacji polskiej gospodarki, red. K. Mazurek- opaci ska, AE, Wroc aw 1997 B) teoretyczna 1.Aldridge A, Konsumpcja, Sic! Warszawa Aldridge A., Rynek, Sic! Warszawa Bara ski J., wiat rzeczy. Zarys antrpologiczny, WUJ, Kraków Barthes R., Mitologie, Wydawnictwo KR, Warszawa 2000 (zw aszcza: Saponiny i detergenty, Zabawki, Wino i mleko, Befsztyk i frytki, Reklama i g bia) 5.Barber B.R., Skonsumowani. Jak rynek psuje dzieci, infantylizuje doros ych i po yka obywateli, Muza, Warszawa Baudrillard J., Spo ecze stwo konsumpcyjne. Jego mity i struktury, Sic! 2006, Warszawa 7. Bauman Z., Konsumowanie ycia, WUJ, Kraków Bauman Z., Praca, konsumpcjonizm i nowi ubodzy, Wyd. WAM, Kraków Bogunia-Borowska, M. leboda, Globalizacja i konsumpcja. Dwa dylematy wspó czesno ci, Uniwersitas, Kraków Boksza ska G., Ubiór w teatrze ycia codziennego, P, ód Bourdieu P.,, Dystynkcja. Spo eczna krytyka w adzy s dzenia, Scholar, Warszawa Bywalec Cz, Rudnicki L., Konsumpcja, PWE, Warszawa Bywalec Cz., Konsumpcja a rozwój gospodarczy i spo eczny, Ch.C. Beck,Warszaa Debord G, Spo ecze stwo spektaklu oraz rozwa ania o spo ecze stwie spektaklu, PIW, Warszawa Foxall G.R., Goldsmith R., E, Psychologia konsumenta dla mened era marketingu, PWN ITP., W-wa Fromm E, By czy mie, Rebis, Pozna Hosty ski L., Warto ci w wiecie konsumpcji, UMCS, Lublin Jachnis A., Terelak J.F., Psychologia konsumenta i reklamy, Oficyna Wydawnicza Branta, Jaw owska A., Ruch konsumentów, WP, Warszawa Jedzenie. Rytua y i magia, opr. F.T. Gottwald, L. Kolmer, WL MUZA, Warszawa Kall J., Reklama, PWE, Warszawa Konig R., Pot ga i urok mody, WAiF, Warszawa 1979

6 23.Kotler Ph., Marketing, Rebis, Pozna, 2006, ( zw. rozdz. 5 -Gromadzenie informacji i mierzenie popytu, r.7 - Analiza rynku konsumenta i zachowania nabywców i r. 10 Rozpoznawanie segmentów rynku i wybór rynków docelowych) 24.Krajewska A., Spory konsumenckie i ich rozwi zywanie, Trio, Warszawa Levinson P., Telefon komórkowy. Jak zmieni wiat, WL Muza, Warszawa Lindstrom M., Zakupologia,. Prawda i k amstwa o tym, dlaczego kupujemy, Znak, Kraków Lister R., Bieda, Sic! Warszawa Makowski G., wi tynia konsumpcji. Geneza i spo eczne znaczenie centrum handlowego, Trio, Warszawa Moles A., Kicz, czyli sztuka szcz cia. Studium z psychologii kiczu, PIW Oblicza konsumpcjonizmu., red. B. Mróz, SGH, Warszawa Obyczaje w Polsce. Od redniowiecza do czasów wspó czesnych, red. A. Chwalb, WN PWN, Warszawa 2005, 32.O Shaughnessy, Dlaczego ludzie kupuj, PWE, Warszawa Psychologia zachowa konsumenckich, red. A. Falkowski, T. Tyszka, GWP, Gda sk Reinhard W., ycie po europejsku. Od czasów najdawniejszych do wspó czesno ci, WN PWN, Warszawa Ritzer G., Magiczny wiat konsumpcji, Muza, Warszawa Ritzer R, Makdonaldyzacja spo ecze stwa, wyd. II, Muza, Warszawa Robbins R.H., Globalne problemy a kultura kapitalizmu, Wyd. Pro Publico, Pozna 2008, zwl. Cz I., 38.Rudnicki L., Zachowanie konsumentów na rynku, PWE, Warszawa Schiller H., Sternicy wiadomo ci (oryg. The Hidden Persuaders), OBP, Kraków Socjologia codzienno ci, red. P. Sztompka, M. Bogunia-Borowska, cz. Ulica i konsumpcja, Znak, Kraków, Sowi ski P., Wakacje w Polsce Ludowej. Polityka w adz i ruch turystyczny( ), Trio, ISP PAN, Warszawa Sulima, R, Antropologia codzienno ci, Wyd. UJ, Krakow Szlendak T., Supermarketyzacja. Religia i obyczaje seksualne m odzie y w kulturze konsumpcyjnej, FNP, Wroc aw Toussant-Samat M, Historia stroju, Larousse, WAB, Warszawa Toussant-Samat M, Historia naturalna i moralna jedzenia, Larousse, WAB, Warszawa Umowa o kartki, red. J.Kurczewski, Trio, Warszawa Underhill P., Dlaczego kupujemy? Nauka o robieniu zakupów. Zachowanie klienta w sklepie, MTBiznes, Warszawa Veblen Th., Teoria klasy pró niaczej., PWN, Warszawa 1971, lub, wyd. MUZA Walmsley D.J, Lewis G.J, Geografia cz owieka. Podej cie behawioralne, r. 8, PWN W-wa W stron socjologii przedmiotów, red. M. Krajewski, WN UAM, Poznan Zachowania konsumenta. Koncepcje i badania europejskie, red. M. Lambkin, G.Foxall, F. Van Raaij, B. Heilbrunn, PWN, Warszawa Zachowanie konsumenta. Podr cznik akademicki, G. Antonides, F.W. van Raaj, PWN, Warszawa 2003

M odzie w wiecie online a ich kompetencje internetowe

M odzie w wiecie online a ich kompetencje internetowe Ewa KRZY AK-SZYMA SKA Andrzej SZYMA SKI M odzie w wiecie online a ich kompetencje internetowe Wst p Wspó czesny wiat zaawansowanych technologii komunikacyjnych zmienia si w zatrwa aj co szybkim tempie.

Bardziej szczegółowo

WSPÓ CZESNA POLITYKA GOSPODARCZA W WARUNKACH GLOBALIZACJI

WSPÓ CZESNA POLITYKA GOSPODARCZA W WARUNKACH GLOBALIZACJI STUDIA I PRACE WYDZIA U NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZ DZANIA NR 32 Bogus aw Ostapowicz Uniwersytet Szczeci ski WSPÓ CZESNA POLITYKA GOSPODARCZA W WARUNKACH GLOBALIZACJI Streszczenie W artykule podj to rozwa

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE INSTRUMENTÓW MARKETINGU W DZIA ALNO CI INSTYTUCJI FINANSOWYCH NA PRZYK ADZIE BANKÓW

WYKORZYSTANIE INSTRUMENTÓW MARKETINGU W DZIA ALNO CI INSTYTUCJI FINANSOWYCH NA PRZYK ADZIE BANKÓW ROCZNIKI EKONOMII I ZARZ DZANIA Tom 5(41) 2013 AGNIESZKA STOLARSKA WYKORZYSTANIE INSTRUMENTÓW MARKETINGU W DZIA ALNO CI INSTYTUCJI FINANSOWYCH NA PRZYK ADZIE BANKÓW WST P Rynek stanowi cy podstawowe otoczenie

Bardziej szczegółowo

Katedra Unii Europejskiej im. Jeana Monneta, Jean Monnet Chair on Turning points in European Integration: governance, politics and identity in the

Katedra Unii Europejskiej im. Jeana Monneta, Jean Monnet Chair on Turning points in European Integration: governance, politics and identity in the Katedra Unii Europejskiej im. Jeana Monneta, Jean Monnet Chair on Turning points in European Integration: governance, politics and identity in the EU, Kolegium KES, Szko³a G³ówna Handlowa w Warszawie PODSTAWY

Bardziej szczegółowo

KULTURA MEDIALNA. Próba analizy polskich mediów. Zbiorowa praca studentcka pod redakcj Bohdana Ju kiwa

KULTURA MEDIALNA. Próba analizy polskich mediów. Zbiorowa praca studentcka pod redakcj Bohdana Ju kiwa KULTURA MEDIALNA Próba analizy polskich mediów Zbiorowa praca studentcka pod redakcj Bohdana Ju kiwa Kraków 2012 Redakcja: Zast pca redaktora: Miko aj Kostka Redaktorzy: Ewelina Dwojewska, Sylwia Jasiak,

Bardziej szczegółowo

Marketing usług turystycznych

Marketing usług turystycznych Renata Tylińska Marketing usług turystycznych Poradnik metodyczny dla nauczyciela Projekt ok adki: Joanna Plakiewicz Redakcja: Barbara Gers Redaktor prowadz cy: Stanis aw Grzybek Wydawnictwo REA, Warszawa

Bardziej szczegółowo

Kodeks dobrych praktyk jako narz dzie doskonalenia nadzoru korporacyjnego

Kodeks dobrych praktyk jako narz dzie doskonalenia nadzoru korporacyjnego PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana D ugosza w Cz stochowie Pragmata tes Oikonomias 2013, z. VII ukasz ABSKI Uniwersytet Ekonomiczny we Wroc awiu Kodeks dobrych praktyk jako narz dzie doskonalenia nadzoru

Bardziej szczegółowo

Polityka spo eczna a zrównowa ony rozwój

Polityka spo eczna a zrównowa ony rozwój PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana D ugosza w Cz stochowie Seria: Pragmata tes Oikonomias 2011, z. V Wanda NAGÓRNY l ska Wy sza Szko a Zarz dzania im. Gen Jerzego Zi tka w Katowicach Polityka spo eczna a

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 90 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 90 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 90 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 dr Micha Adam Le niewski Prezes Oddzia u Kieleckiego TNOiK dr Jan Berny Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY ROLNICTWA ŚWIATOWEGO

PROBLEMY ROLNICTWA ŚWIATOWEGO Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie PROBLEMY ROLNICTWA ŚWIATOWEGO Tom 12 (XXVII) Zeszyt 1 Wydawnictwo SGGW Warszawa 2012 Pawe Dzieka ski 1 Instytut Ekonomii i Administracji

Bardziej szczegółowo

Czynniki i mo liwo ci ograniczania ryzyka w produkcji ro linnej poprzez ubezpieczenia

Czynniki i mo liwo ci ograniczania ryzyka w produkcji ro linnej poprzez ubezpieczenia Dr hab. Barbara Go biewska, prof. nadzw. SGGW. Zatrudniona na stanowisku profesora nadzwyczajnego na Wydziale Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie. Dzia alno naukowo-badawcza obejmuje takie zagadnienia,

Bardziej szczegółowo

Marketing us ug bankowych w procesie zarz dzania jako ci Marketing of the banking service in the process of the quality management

Marketing us ug bankowych w procesie zarz dzania jako ci Marketing of the banking service in the process of the quality management Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 85 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 dr in. Henryk Wyr bek Akademia Podlaska w Siedlcach Marketing us ug bankowych w procesie zarz dzania jako ci

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ W OKRESIE PÓ NEJ DOROS O CI SZANSE I ZAGRO ENIA

ROZWÓJ W OKRESIE PÓ NEJ DOROS O CI SZANSE I ZAGRO ENIA A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 297, 2013 * ROZWÓJ W OKRESIE PÓ NEJ DOROS O CI SZANSE I ZAGRO ENIA Streszczenie. Zgodnie z za o eniami psychologii life-span, rozwój

Bardziej szczegółowo

Rola marki w procesie decyzyjnym konsumenta bran y turystycznej

Rola marki w procesie decyzyjnym konsumenta bran y turystycznej PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana D ugosza w Cz stochowie Seria: Pragmata tes Oikonomias 2011, z. V Patrycja SMUL Górno l ska Wy sza Szko a Handlowa w Katowicach Rola marki w procesie decyzyjnym konsumenta

Bardziej szczegółowo

Budowanie kompetencji dla przedsiębiorczości społecznej. pod redakcją Doroty Kwiecińskiej i Agnieszki Pacut. yllabusy do szkoleń

Budowanie kompetencji dla przedsiębiorczości społecznej. pod redakcją Doroty Kwiecińskiej i Agnieszki Pacut. yllabusy do szkoleń 6 Budowanie kompetencji dla przedsiębiorczości społecznej pod redakcją Doroty Kwiecińskiej i Agnieszki Pacut S yllabusy do szkoleń 6 Budowanie kompetencji dla przedsiębiorczości społecznej autorzy: Joanna

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 88 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 88 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 88 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 dr Teresa Nowogródzka Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Marketing us

Bardziej szczegółowo

HUMANISTYCZNE ASPEKTY WDRA ANIA ZINTEGROWANYCH SYSTEMÓW ZARZ DZANIA

HUMANISTYCZNE ASPEKTY WDRA ANIA ZINTEGROWANYCH SYSTEMÓW ZARZ DZANIA Eugeniusz Krzemie * Rados aw Wolniak** HUMANISTYCZNE ASPEKTY WDRA ANIA ZINTEGROWANYCH SYSTEMÓW ZARZ DZANIA STRESZCZENIE Publikacja przedstawia najwa niejsze zagadnienia zwi zane z okre leniem podstawowych

Bardziej szczegółowo

Zbigniew D³ugosz. Wybrana bibliografia polskiego piœmiennictwa turystycznego (2000 2008)

Zbigniew D³ugosz. Wybrana bibliografia polskiego piœmiennictwa turystycznego (2000 2008) Zbigniew D³ugosz Wybrana bibliografia polskiego piœmiennictwa turystycznego (2000 2008) Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego 2009 1 Rada Wydawnicza Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza

Bardziej szczegółowo

Zarz dzanie relacjami z klientami jako ród o sukcesu organizacji Customer relationship management (CRM) as a source of organization success

Zarz dzanie relacjami z klientami jako ród o sukcesu organizacji Customer relationship management (CRM) as a source of organization success Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 97 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013 dr in. Wioletta Wróblewska Zak ad Ekonomiki Ogrodnictwa Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Bardziej szczegółowo

3.7. Polskie uczelnie czas na jako

3.7. Polskie uczelnie czas na jako 3.7. Polskie uczelnie czas na jako Andrzej Jajszczyk Polskie uczelnie wy sze kszta c coraz wi cej studentów. Ju ponad 80% absolwentów szkó rednich kontynuuje nauk, co stawia nas, pod tym wzgl dem, w czo

Bardziej szczegółowo

Megatrendy i wstępne scenariusze rozwoju Pomorza. Przesuwanie się centrum świata

Megatrendy i wstępne scenariusze rozwoju Pomorza. Przesuwanie się centrum świata Megatrendy i wstępne scenariusze rozwoju Pomorza Przesuwanie się centrum świata MEGATRENDY I WST PNE SCENARIUSZE ROZWOJU POMORZA pod redakcj Stanis awa Szultki Gda sk 2010 REDAKCJA: Stanis aw Szultka

Bardziej szczegółowo

Nowoczesna koncepcja komunikacji marketingowej jako dialog przedsi biorstwa z otoczeniem

Nowoczesna koncepcja komunikacji marketingowej jako dialog przedsi biorstwa z otoczeniem PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana D ugosza w Cz stochowie Seria: Pragmata tes Oikonomias 2011, z. V Cezary MARCINKIEWICZ Wy sza Szko a HUMANITAS w Sosnowcu Nowoczesna koncepcja komunikacji marketingowej

Bardziej szczegółowo

Kiedy mie dziecko? Jako ciowe badanie procesu odraczania decyzji o rodzicielstwie

Kiedy mie dziecko? Jako ciowe badanie procesu odraczania decyzji o rodzicielstwie Psychologia Spo eczna 2011 tom 6 3 (18) 226 240 ISSN 1896-1800 Kiedy mie dziecko? Jako ciowe badanie procesu odraczania decyzji o rodzicielstwie Monika Mynarska Instytut Psychologii, Uniwersytet Kardyna

Bardziej szczegółowo

ANALIZA KLUCZOWYCH SEKTORÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO SEKTOR PRODUCENTÓW MASZYN I URZ DZE, W TYM MASZYN ROLNICZYCH

ANALIZA KLUCZOWYCH SEKTORÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO SEKTOR PRODUCENTÓW MASZYN I URZ DZE, W TYM MASZYN ROLNICZYCH ANALIZA KLUCZOWYCH SEKTORÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO SEKTOR PRODUCENTÓW MASZYN I URZ DZE, W TYM MASZYN ROLNICZYCH Publikacja wspó finansowana ze rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Kreowanie wizerunku jednostek terytorialnych Creating the image of territorial units

Kreowanie wizerunku jednostek terytorialnych Creating the image of territorial units Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 97 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013 mgr Marcin Chrz cik Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Kreowanie wizerunku

Bardziej szczegółowo

O POTRZEBIE BADA I REFLEKSJI AKSJOLOGICZNYCH S ÓW KILKORO

O POTRZEBIE BADA I REFLEKSJI AKSJOLOGICZNYCH S ÓW KILKORO ROCZNIKI KULTUROZNAWCZE Tom V, numer 1 2014 BOGUMI A TRUCHLI SKA * O POTRZEBIE BADA I REFLEKSJI AKSJOLOGICZNYCH S ÓW KILKORO (UWAGI NA MARGINESIE KONFERENCJI KULTURA I METODA, LUBLIN, KUL, 18-19.04.2013)

Bardziej szczegółowo

TENDENCJE ZACHOWAŃ KONSUMENCKICH NA REGIONALNYM RYNKU

TENDENCJE ZACHOWAŃ KONSUMENCKICH NA REGIONALNYM RYNKU UNIWERSYTET SZCZECIŃ SKI ZESZYTY NAUKOWE NR 609 PROBLEMY ZARZĄDZANIA, FINANSÓW I MARKETINGU NR 16 TENDENCJE ZACHOWAŃ KONSUMENCKICH NA REGIONALNYM RYNKU SZCZECIN 2010 Rada Wydawnicza Urszula Chęcińska,

Bardziej szczegółowo

Kapita intelektualny przedsi biorstwa kluczowy maj tek wspó czesnych organizacji Intellectual capital - a key property of modern organizations

Kapita intelektualny przedsi biorstwa kluczowy maj tek wspó czesnych organizacji Intellectual capital - a key property of modern organizations Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 96 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013 dr Edyta Bombiak Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Kapita intelektualny

Bardziej szczegółowo

Jako us ug transportowych w przewozach pasa erskich The quality of transport services in the carriage of passengers

Jako us ug transportowych w przewozach pasa erskich The quality of transport services in the carriage of passengers Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 82 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 prof. nzw. dr hab. Janusz Toru ski Akademia Podlaska w Siedlcach Jako us ug transportowych w przewozach pasa

Bardziej szczegółowo

SYSTEM DYSTRYBUCJI INTERNETOWEJ, JAKO NOWE WYZWANIE DLA SYSTEMU DYSTRYBUCJI W POLSCE

SYSTEM DYSTRYBUCJI INTERNETOWEJ, JAKO NOWE WYZWANIE DLA SYSTEMU DYSTRYBUCJI W POLSCE PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ z. 75 Transport 2010 Wac aw Szymanowski Wydzia Technologii Drewna, SGGW Warszawa SYSTEM DYSTRYBUCJI INTERNETOWEJ, JAKO NOWE WYZWANIE DLA SYSTEMU DYSTRYBUCJI W POLSCE

Bardziej szczegółowo