Rynek kart paliwowych ma ogromny

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rynek kart paliwowych ma ogromny"

Transkrypt

1 DODATEK SPECJALNY: Karty paliwowe Rynek kart paliwowych ma ogromny potencjał. Firma analityczna Data Monitor podała, że zaledwie jedna dzie siąta paliwa w Polsce jest kupowana na sta cjach przy użyciu kart paliwowych lub kredy towych kart partnerskich. Dla firm emitujących karty paliwowe jest za tem ogromne pole do popisu. Polski rynek kart pa liwowych jest postrzegany jako posiadający największy potencjał rozwoju w Europie. Przegląd oferty rynkowej Zatankować kartą pod korek 28 KARTA ARIS Aris specjalizuje się w obsłudze firm transportowych działających na tere nie Rosji, WNP, krajów bałtyckich, Ka zachstanu oraz Europy Środkowo Wschod niej. Kartami Aris można płacić na ponad 300 stacjach działających w tym regionie. W 2007 Aris rozszerzył swoją działalność na Belgię, Holandię, Szwecję oraz Bułgarię. Karta została wyposażona według stan dardów europejskich, jest obsługiwana tylko i wyłącznie przez terminale elektroniczne. Całodobowa dyspozytornia sieci,,aris daje możliwość blokowania karty dzięki wysyłaniu sms wiadomości w przypadku utraty, kradzieży i innych nieprzewidzia nych wypadkach. Na większości stacji benzynowych istnieją parkingi strzeżone, nowoczesne systemy autoserwisu, sauny, sklepy, kawiarnie, kantory, połączenia międzymiastowe. Z usług sieci,,aris korzystają już od 14 lat kierowcy ponad 20 krajów Europy i Azji wo, towary, usługi, autostrady. Usługi specjalne rabaty na ulgowej sieci stacji benzynowych oraz ceny nie wyższe niż wskazane w tabeli informacyjnej całej sieci ARIS, linia hot line (help line) czynna przez 24 h na dobę. Usługi on line możliwość sprawdzenia przez internet całej sieci stacji ARIS, cen na poszczególnych stacjach, a także aktualnej informacji o realizowanych tankowaniach przez kierowców używających tej karty. Zasięg karty od Azji po Portugalię. Koszty obsługi brak kosztów obsługi, aktywacja kart gratis. Nie wymaga zasta wu czy kaucji. Sposób rozliczania ARIS proponuje 3 formy płatności: zaliczkę, kredyt oraz opłatę według faktury w ciągu 2 dni ro boczych. Rozliczenie za paliwo oraz usługi są przeprowadzone w każdej dogodnej walucie dla klienta. Maksymalny czas kre dytu 45 dni. Inne informacje Kartami Aris moż na m.in. realizować opłaty za bramki, np. na autostradzie M1/E30 (Brześć Mińsk granica z Rosją) opłata ta wynosi 25 USD (zgodnie z taryfą RUP Belautostra de) + 5 proc. prowizji. Raz do roku firma wydaje dla klientów atlas drogowy Euro py z zaznaczonymi punktami, w których można płacić kartami,,aris. KARTA AS24 I EUROTRAFIC WPolsce tymi kartami można tan kować na 22 stacjach AS24. Za gra nicą karta AS 24 jest honorowana na ponad 520 stacjach AS24 w 22 krajach, a Eurotra fic na ponad stacji sieć TOTAL oraz stacje partnerskie w 19 krajach. Aby ograniczyć ryzyko, AS24 Polska

2 Sp. z o. o. oferuje system kart podwój nych, który gwarantuje wysokie bezpie czeństwo dla korzystającego z kart. Usługi podstawowe zakup paliwa, ko rzystanie z dróg, autostrad oraz tuneli w całej Europie, assistance drogowy oraz opłata mandatów. Usługi specjalne to od zyskiwanie VAT za tankowanie poza gra nicami Polski. Zasięg karty karty AS24 22 stacje w Polsce i ponad 520 w 22 krajach w Europie. Karta Eurotrafic stacji w 19 krajach Europy. Koszty obsługi karta AS24 brak do datkowych kosztów; karta Eurotrafic na paliwa brak dodatkowych kosztów. Na usługi do negocjacji, maksymalnie 3 proc. Sposób rozliczania fakturowanie odbywa się dwa razy w miesiącu. Termin płatno ści wynosi standardowo 15 dni. Passango. Jest to elektroniczne urządze nie do bezgotówkowego korzystania z autostrad we Francji. Koszty: prowizja do negocjacji, maksymalnie 3 proc. wartości opłat, abonament miesięczny 2.1 euro za każde urządzenie. W przypadku nieprawi dłowego wykorzystania urządzenia lub błędnego obciążenia przez operatora au tostrady użytkownik otrzyma automatyczną informację co pozwoli mu występować do operatora o korektę. Usługa TAK&DRIVE. Unijny przepis zo bowiązuje do archiwizowania danych z tachografów. Specjalne urządzenie zainsta lowane na stacjach AS24 umożliwi kie rowcy wyładować dane z tachografu. Po 2 godzinach dane zostaną dostarczone w formie elektronicznej do centrali lub fir my księgowej ( lub dostęp na stro nie internetowej AS24). KARTA BERLIO wo, towary, usługi, autostrady, usługi agencji celnych, winiety. Usługi specjalne opłata za autostrady (A2), stacje obsługi technicznej, serwis mo bilny na terenie Polski ( w tym wymiana opon, towary do aut), myjnie, gorąca li nia całodobowa. Planowanie trasy z do radcą na podstawie cen paliwa, nawiga tor mapowy, monitor cen. Usługi on line dostępne dla właścicieli sprawozdania z tankowań na stronie in ternetowej, możliwość monitoringu kierow ców, aktualizacja raz na dobę w dni ro bocze, podgląd cen na stacjach i bieżących zmian w sieci, spis i stan posiadanych kart. Zasięg karty 1200 stacji w całym syste mie, Białoruś 530, Rosja 530 Ukraina 75, Polska 47, Litwa Łotwa, Niemcy, Czechy. Koszty obsługi brak kosztów obsługi, akty wacja kart gratis indywidualnie dla klienta. Sposób rozliczania 2 razy w miesiącu bezgotówkowo. Inne informacje indywidualne podejście do każdego klienta, możliwość akty wacji karty na kierowcę i na auto. Karta jest programowana na życzenie klienta z możliwością dokonania zmian w każdej chwili. KARTA BP PLUS Karty BP PLUS akceptowane są na wysokiej jakości stacjach, dzia łających w ramach porozumienia Routex, w 36 krajach Europy. BP prowadzi sieć 7500 stacji w całej Europie, w tym ponad 350 stacji w Pol sce. Karty BP PLUS akceptowane są również na pozostałych stacjach paliwowych zrze szonych w porozumieniu ROUTEX (między innymi: AGIP OMV i STATOIL), jednej z największych sieci w Europie liczącej stacji w 36 krajach. Ponad 9000 stacji sieci ROUTEX może obsługiwać kierow ców TIR. Karta może być przypisana do pojazdu, imienna i na okaziciela. wo, towary, usługi, autostrady, tunele oraz zakupy na stacjach paliwowych. Usługi specjalne karta paliwowa BP PLUS akceptowana jest jako forma płatności przez wszystkich ważniejszych operatorów dróg i tuneli. Służy również do opłacania po datków drogowych w całej Europie, w tym także w Niemczech i Austrii. Ponadto daje dostęp do europejskiego serwisu napraw drogowych, transportu drogowo kolejowego oraz sieci licencjonowanych myjni dla samochodów ciężarowych, będąc jednocze śnie narzędziem służącym do odzyskania należnego podatku VAT. Usługi on line dział BP Flota dostarczy szczegółowych informacji na fakturach, dane dostępne są zarówno w formie elektronicznej, jak i papierowej. Informacje na fakturach umożliwiają monitorowanie i kontrolowanie każdego zakupu. Zasięg karty korzystanie z kart paliwo wych BP PLUS umożliwia dokonywanie bezgotówkowych zakupów na stacjach paliw zrzeszonych w porozumieniu Routex. Sieć najwyższej jakości stacji, zarówno w Polsce (ponad 560), jak i w Europie (prawie 20000). Koszty obsługi brak kosztów obsługi, aktywacja kart gratis. Sposób rozliczania dzięki kartom nie trzeba wydawać pracownikom zaliczek gotówko 29

3 DODATEK SPECJALNY: Karty paliwowe 30 wych i oczekiwać na stacji na wystawie nie faktury. W dalszej kolejności oznacza to znaczne uproszczenie rozliczeń, tak dla pracownika, który dotychczas rozliczał zaliczki, jak i dla działu księgowości, gdzie zakupy z całego miesiąca księguje się w dwóch cyklach fakturowania. Karty DKV DKV Euro Service to międzynarodo wy emitent karty paliwowo serwiso wej DKV Card dla transportu. Jest naj starszą i największą w Europie organizacją serwisową dla transportu w tym roku obchodzi swoje 75 lecie. System DKV obejmuje ok punktów akceptacji kart w państwach Europy, Afryki Północnej i Azji Środkowej. Na polskim rynku funkcjonuje od 17 lat. Współpracuje z siecią blisko 3000 stacji paliw i 150 warsztatów. Usługi DKV skierowane są zarówno do firm transpor towych, jak i niewielkich flot samocho dów. Jedną i tą samą kartą DKV można płacić za pełen pakiet usług we wszyst kich krajach europejskich. DKV Selection Card. Na polskim rynku za jej pomocą można bezgotówkowo pła cić za paliwo, smary, oleje i akcesoria na stacjach, serwis, pogotowie awaryjne, autostrady, mosty, tunele, promy, bezpłatny dostęp do narzędzi wspomagających za rządzanie firmą W skład pakietu adresowanego do polskich firm wchodzą następujące usłu gi: Tankuj Plus płatność bezgotówko wa za paliwo, internetowy serwis plano wania trasy na podstawie cen oleju napę dowego; Service Plus serwis napraw czy, czyszczenie pojazdów, wymiana opon, 24 h pogotowie awaryjne, zakupy na sta cjach, opłaty autostrad i wiele innych; Business Plus jedna 2 tygodniowa elek troniczna faktura: ułatwienie pracy dla księgowości i menedżera firmy, 30 dnio wy termin płatności zwiększający płynność finansowa i wypłacalność przedsiębiorstw; Opłaty Drogowe Plus kalkulatory opłat za autostrady, tunele, mosty i promy, uła twienia w procedurach odprawy granicz nej, transport kombinowany; Info Plus serwisy dostępne poprzez stronę interne tową, umożliwiające planowanie trasy: analizy cen paliwa, interaktywne mapy drogowe z siecią stacji i punktów serwi sowych, wykazy dni świątecznych w Eu ropie, aktualności. Nabywaca ma możliwość wyboru spośród dwóch tzw. poziomów restrykcji usług (pakietów usług). Pierwszy, węższy zakres uprawnień obejmuje: tankowanie, zakup olejów i smarów oraz opłaty za autostrady i drogi. Drugi, rozszerzony obejmuje dodatkowo takie usługi jak: serwis awaryjny, ogumienie, myjnia, czy artyku ły ze sklepu. Wszystkie serwisy, kalkula tory opłat, zbiory dokumentów i aktual ności dostępne na stronie internetowej są bezpłatne. Usługi specjalne planowanie tras w opar ciu o ceny paliwa na stacjach, nawigator mapowy i monitor cen, menedżer trans akcji, fakturowanie netto i zwrot zagranicz nego VAT. Doradztwo ważną cechą kart DKV jest doradztwo. Doradca DKV dobiera trasę przejazdu dla określonego rodzaju trans portu, uwzględniającą tankowanie na sta cjach oferujących najniższe cyny paliwa oszczędność kosztów na samym paliwie sięga 7 10 proc. Istnieje także możliwość sporządzenia raportów efektywności tan kowań doradca wskazuje, które punkty tankowania były korzystne, a z których należy w przyszłości zrezygnować. Karta DKV oferuje także narzędzia inter netowe Monitor Cen, Nawigator i Kal kulator opłat Fakturowanie mając DKV Card można płacić za paliwo za granicą od razu wg. stawek netto, czyli nieobciążonych podatkiem VAT. Nie ma więc potrzeby czekania, aż firma odpowiedzialna za zwrot VAT za łatwi wszystkie formalności z zagranicz nym fiskusem. Płatność odbywa się prze lewem, faktura raz na 2 tygodnie. Faktu ra zawiera dokładny opis transakcji z po daniem daty, miejsca i numeru pojazdu. Termin płatności faktury to 30 dni od daty wystawienia, co oznacza, że kredyt na zakupy dokonane za pomocą DKV Card waha się od 30 do 45 dni w zależności od daty zrealizowania transakcji Zasięg ponad 40 krajów europejskich oraz Maroko. DKV dysponuje ponad punktów akceptacji kart na świecie. Obecnie obsługuje ok stacji na polskim rynku. Do grona partnerów DKV należą m.in. PKN Orlen, Shell, Statoil, Jet, BP, czy Lotos. DKV udostępnia także na terenie Polski sieć ok. 150 warsztatów naprawczych, w tym m.in. stacji MAN, Scania i Volvo. Punkty honorowania kart oznaczone są dodatkowo logo DKV. Koszty obsługi wydanie i obsługa kar ty oraz korzystanie z wszystkich podsta wowych serwisów są w pełni bezpłatne. Podobnie jak wymiana karty, jej zastrze żenie i wydanie nowej. Również nieodpłatna jest bieżąca pomoc doradców w kwestiach np. raportów efektywności, tłumaczenia dokumentów, itp. Bezpłatne jest korzystanie ze wszyst kich serwisów dostępnych na stronie in ternetowej DKV. Dodatkowo płatny jest natomiast do stęp do niektórych usług specjalnych np. fakturowania netto zagranicznych zakupów. Limity nie ma ograniczeń w ilości tan kowania, ani wysokości płaconych rachun ków. Wysokość limitu na daną firmę jest ustalana w zależności od jej potrzeb. Je śli limit ten jest regularnie przekraczany, ponownie renegocjowane sa warunki współ pracy z DKV i limit ulega zwiększeniu. KARTY E 100 Firma pozycjonuje się na rynku jako dystrybutor głównej wschodniej karty paliwowej, dlatego też jednym z

4 głównych kierunków działania są pań stwa Europy Wschodniej oraz państwa Morza Bałtyckiego. Karta jest także ho norowana w Europie Zachodniej. Usługi podstawowe zakupy oleju na pędowego, Ad Blue, możliwość doko nywania opłat za przejazd autostradami. Usługi on line sprawdzenie liczby tankowań dokonywanych przez kierow cę, możliwość otrzymania on line pod glądu faktur na indywidualnym kon cie internetowym. Istnieje możliwość zabezpieczenia karty, poprzez stronę www, polegająca na wprowadzenie PESELU kierowcy, jako indywidual nego kodu do karty. Zasięg karty 17 państw: Rosja, Bia łoruś, Ukraina, Kazachstan, Litwa, Łotwa, Polska, Hiszpania, Estonia, Mołdawia oraz państwa Europy Zachodniej. Koszty obsługi brak kosztów wydania karty, firma nie pobiera żadnych opłat za wydawanie kart i korzystanie z ser wisu on line. Sposób rozliczania comiesięczna fak tura, płatna do 60 dni od pierwszego tankowania, zniżki do 6 proc. w za leżności od wysokości faktury i ter minu zapłaty. Limity limity określane indywidualnie poprzez stronę WWW firmy. Adres strony internetowej: Usługi specjalne usługi sms centrum blokowanie kart, sprawdzanie kart ak tywnych i nieaktywnych, funkcja Alarm E100 automatyczna blokada karty w przypadku stwierdzenia nadużyć w ko rzystaniu z karty; Unikalna usługa Klub Pomocy na terenie Białorusi i Rosji, Polski, Słowacji, Ukrainy dla posiada czy karty E 100 świadczona jest pomoc prawna, finansowa. Gazeta E100 miesięcznik, na łamach którego znajdują się analizy, prognozy, informacje oraz porady dla przewoźni ków i kierowców. KARTA IDS Działalność International Diesel Service (IDS) polega na dostarczaniu paliwa na potrzeby przewozów na długich trasach oraz dla firm zajmujących się transportem na trasach międzynarodowych. Jako jeden z czołowych europejskich dostawców kart paliwowych, sieć IDS posiada na wszyst kich większych trasach całej Europy po nad 600 strategicznie rozmieszczonych stacji paliwowych oferujących konkurencyjne ceny. Najważniejsze punkty położone są przy granicach i ważnych centrach trans portowo handlowych. Stacje otwarte są przez całą dobę i są łatwo dostępne dla samo chodów ciężarowych. wo, tylko olej napędowy. Usługi specjalne odzyskiwanie VAT za zakupy w krajach UE. Usługi on line sprawozdania z tankowań oraz ceny przesyłane mailowo. Zasięg karty ponad 600 punktów w całej Europie. Koszty obsługi brak kosztów obsługi. Sposób rozliczania rozliczenia odbywają się bezgotówkowo w złotych lub w euro, dwa razy w miesiącu. Zasięg karty cała Europa. Usługi dostępny tylko olej napędowy (możliwość fakturowania netto oraz płat ności w euro lub zł). Sposób rozliczenia faktury zbiorcze wystawiane dwa razy w miesiącu. Usługi dostępne przez internet wykaz transakcji oraz cen przesyłany mailowo. KARTY LOTOS BIZNES Spółka Lotos Paliwa jest emitentem kart flotowych Biznes przeznaczonych dla firm i instytucji użytkujących samochody ciężarowe, dostawcze i osobowe. Karty upo ważniające do dokonywania zakupów na stacjach sieci LOTOS (jest ich ponad 200) można dowolnie programować, tak aby dostosować je do indywidualnych potrzeb. Poza tym spółka we współpracy z kon 31

5 DODATEK SPECJALNY: Karty paliwowe 32 cernem Esso oferuje na polskim rynku kartę paliwową Lotos EssoCard dla rodzimych przewoźników międzynarodowych. Program oferuje bezgotówkowe zakupy na stacjach paliw sieci Esso oraz stacjach partnerskich zarówno za zachodnią, jak i za wschod nią granicą naszego kraju. Karty paliwowe Biznes przeznaczone są zarówno do rozliczeń bezgotówkowych, jak i gotówkowych. Każda karta może być modyfikowana w dowolny sposób, pod kątem potrzeb nabywcy. A zatem może posiadać system identyfikacji użytkow nika w zależności od tego czy jest wysta wiona na numer rejestracyjny pojazdu i, lub, nazwiska kierowcy, bądź po prostu nazwę firmy, dostępności poszczególnych grup towarowych, dając możliwości ogra niczenia zakupu niektórych towarów i usług, możliwości wprowadzania limitów zaku pów. Wyposażona w mikroprocesor kar ta jest dobrze zabezpieczona przed inge rencją niepowołanych osób. Fakturowanie za wszystkie transakcje dokonane kartami Lotos Biznes wystawiane są w miesiącu tylko dwie zbiorcze faktu ry z odroczonym terminem płatności, który jest ustalany indywidualnie. Możliwe jest także spełnienie indywidualnych wymagań nabywcy w zakresie fakturowania, zarówno w przypadku częstotliwości, jak i podzia łu sprzedaży zgodnie z obowiązującymi prze pisami dotyczącymi odliczeń podatku VAT. Dzięki usłudze internetowego serwi su transakcyjnego istnieje możliwość bie żącego monitorowania realizowanych przez kierowców transakcji, tworzenia raportów oraz wglądu do posiadanych kart i warunków umowy. Bazując na dotychczasowych doświad czeniach dział kart spółki Lotos Paliwa proponuje obok tradycyjnych form raba towania dostępnych dla każdego posiadacza karty, ofertę zakupu paliw niezależną od cen funkcjonujących na stacjach. Taka formuła to innowacyjne narzędzie na rynku kart paliwowych, skierowane w stronę grupy dużych przewoźników drogowych w celu redukcji kosztów. Dla drobnych przedsiębiorców. LOTOS posiada w swej ofercie również program dedykowany dla firm z małym taborem samochodowym, zużywającym do oko ło 2 tysięcy litrów paliw miesięcznie. Przy stąpienie do programu ogranicza się do minimum formalności, które są możliwe do zrealizowania bezpośrednio na stacji. Firma będąca ich użytkownikiem ma moż liwość korzystania z preferencyjnych cen wybranych paliw, zminimalizowania do kumentów księgowych do jednej faktu ry w miesiącu, jednocześnie bez koniecz ności przechodzenia formalności kredy towych. Wspólnie z Esso. Firmom transportu międzynarodowego emitent poleca karty Lotos EssoCard, które służą do regulowania płatności za paliwo i akcesoria zakupione na stacjach Esso oraz partnerskich w ca łej Europie. Przy użyciu tej karty można także wnosić opłaty drogowe w krajach europejskich (Niemcy, Austria, Czechy) oraz płacić za naprawy pojazdów, które odmówiły w drodze posłuszeństwa. Na bywca może też liczyć na zwrot zagranicz nego podatku VAT. System akceptacji karty magnetycznej Lotos EssoCard autoryzuje każdą transakcję on line, czyli w czasie rzeczywistym, co stanowi gwarancję bezpieczeństwa. Każ dy posiadacz tej karty może mieć dostęp do indywidualnego, internetowego konta oferującego raporty zarządzania flotą, za rządzanie kartami oraz kontrolę transak cji. Indywidualnie ustalane są terminy płat ności, rabat oraz forma zabezpieczeń. KARTA LUKOIL FORMULA JET WPolsce system kart paliwowych Lu koil Formula Jet jest dostępny w dwóch wersjach, jako karta kredytowa i karta przedpłacona. Dla uzyskania kart kredytowych mi nimalne zapotrzebowanie na paliwo powinno wynieść co najmniej 1000 litrów miesięcznie. W przypadku karty przedpłaconej minimalny limit ustalono na 500 litrów miesięcznie. W przypadku obu kart firma propo nuje rabat. Wysokość rabatu uzależniona jest od ilości zatankowanego paliwa w danym tygodniu rozliczeniowym. Rabat jest uwzględ niony bezpośrednio na fakturze VAT. Usługi podstawowe rozliczanie za paliwo. Usługi specjalne opłata za autostrady, stacje obsługi technicznej, serwis mobil ny na terenie Polski (w tym wymiana opon, towary do aut), myjnie. Planowanie trasy z doradcą na podstawie cen paliwa, nawi gator, monitoring cen, opłaty za hotele, apteki, parkingi. Usługi on line dostępne dla właścicieli

6 sprawozdania z tankowań na stronie inter netowej możliwość monitoringu tankowań, podgląd cen na stacjach i bieżących zmian w sieci, spis i stan posiadanych kart. Zasięg karty cała Europa. Koszty obsługi brak kosztów obsługi, aktywacja kart gratis. Sposób rozliczania standardowo faktury zbiorcze wystawiane są co tydzień, w każdy roboczy poniedziałek miesiąca, za okres od ubiegłego poniedziałku do niedzieli włącznie. Termin płatności ustalany jest na 7 lub 14 dni od daty wystawienia faktury, zgodnie z podpisaną umową. Inne informacje Lukoil nie pobiera opłat za wydanie duplikatu karty w przypad ku upływu terminu lub zagubienia karty, nie ma opłaty rocznej za używanie jednej karty. Każda karta posiada numer ewiden cyjny i hasło dostępu do serwisu, za po mocą których może w każdej chwili zwe ryfikować miejsca oraz liczbę tankowań dokonanych przez kierowców KARTA FLOTA ORLEN M ikroprocesorowe karty flotowe dla firm emitowane przez PKN OR LEN w ramach programu FLOTA są obecne na polskim rynku od 2000 roku. Korzysta z nich ponad 8000 klientów in stytucjonalnych, a zakupy na karty floto we realizuje 1700 stacji paliw ORLEN i BLI SKA w całym kraju. Sieć stacji honorują BANK typu pre paid polecane firmom jako nowoczesne medium reklamowe. Karty FLOTA mogą być wydane na kierowcę (typ karty K) lub na numer re jestracyjny pojazdu (typ karty S). wo, towary zakupione na stacjach paliwo wych. W przypadku kart co brandowych możliwość płatności za autostrady, tune le, agencje celne, serwis. Usługi on line właściciel karty może w każdej chwili uzyskać szczegółowe in formacje o transakcjach floty na interak tywnych stronach internetowych tal.orlen.pl. Zasięg karty 1700 stacji Orlen i Bli ska. Karty nie są honorowane za granicą. Te usługi są realizowane przez co bran dowe DKV/Orlen i Tankbank tysięcy stacji paliwowych, punktów serwisowych. Sposób rozliczania: Program Flota zamiast stosu rachunków za paliwo, usługi samo chodowe i akcesoria zapewnia firmom wygodny system rozliczeń, oparty na pro stych do księgowania dokumentach, wy syłanych pocztą lub drogą elektroniczną (e mail). Zakupy na karty flotowe rozlicza ne są dwa razy w miesiącu jedynie na dwóch fakturach zbiorczych, wystawionych: za okres od 1 do 15 dnia miesiąca z datą sprzedaży 15 tego dnia tego miesiąca; za okres od 16 do ostatniego dnia miesiąca z datą sprzedaży ostatniego dnia miesiąca. Limity limit jest uzgadniany indywidu alnie, według potrzeb przewoźnika. wanie na terenie całej Europy. W Polsce karty są honorowane na 350 stacjach Shell, w Europie na sta cjach firmy Shell oraz 8000 stacjach part nerskich w 35 krajach. Warunki. Kartę paliwową może otrzymać każda firma, nie istnieją żadne wymaga nia odnośnie minimalnej ilości paliwa za kupywanego za pomocą kart paliwowych. Wymagane są jednak zabezpieczenia w postaci depozytu na rachunku Shell, bloka dy na rachunku firmy lub gwarancji banko wej lub weksela. Karta jest ważna 4 lata. Rodzaje. Karta euroshell może być wy dana na numer rejestracyjny pojazdu lub na nazwisko użytkownika. Możliwe jest również wydanie karty na okaziciela. Dla kart na okaziciela istnieje możliwość po dania ID Użytkownika (max 8 znaków). Numer ten jest umieszczony na fakturze i umożliwia identyfikację osoby, która do konała transakcji lub identyfikację tanko wanego pojazdu. 4 kategorie zakupowe kategoria 0 zakup oleju napędowego oraz opłaty za usługi drogowe w Europie (autostrady, tunele, promy); kategoria 1 wszystkie paliwa oraz opłaty za usługi drogowe w Europie (au tostrady, tunele, promy); kategoria 2 to co w kategorii 1 oraz opłaty za materiały cych karty FLOTA jest największa w Polsce. Próg przystąpienia do programu FLO TA to 1000 (tysiąc) litrów dowolnego paliwa miesięcznie. Oferta kart paliwowych PKN ORLEN obejmuje poza kartami FLOTA także karty co branded DKV/ORLEN o mię dzynarodowym zasięgu oraz karty TANK KARTY SHELL Shell oferuje karty paliwowe euroshell dla samochodów ciężarowych oraz dla samochodów osobowych. Oba rodza je kart umożliwiają bezgotówkowe tanko 33

7 DODATEK SPECJALNY: Karty paliwowe do eksploatacji pojazdu (oleje, płyn do spryskiwaczy, kosmetyki samochodowe, akcesoria); kategoria 3 obejmuje kate gorię 2 oraz umożliwia zakupy pozosta łych artykułów dostępnych w sklepie na stacji (np.: spożywczych). Fakturowanie faktury VAT są wysta wiane dwa razy w miesiącu z 15 dniowym terminem płatności. Faktury zagraniczne rozliczane są bezprowizyjnie i wystawia ne w zł lub w euro. Tankowanie na sta cjach Shell w Polsce i za granicą jest bez prowizyjne, istnieje możliwość regulowania płatności za pomocą polecenia zapłaty. Opłata za ubezpieczenie limitu kredytowego wynosi 0,2% wartości limitu rocznie (do tyczy kart dla samochodów ciężarowych i autobusów). Bezpieczeństwo. Poza koniecznością użycia kodu PIN bezpieczeństwo oparte jest o alerty e mail, czyli powiadomienie o nieprawidło wościach i podejrzanych transakcjach wysyłane na adres e mail klienta, w przy padku przekroczenia przez kierowcę usta lonych kryteriów (w zależności od prefe rencji klienta może to być np. tankowanie w czasie weekendu, czy przekroczenie określonego limitu tankowania lub inne). Zarządca floty może także skorzystać z raportów e mail podsumowania, któ re może być przesyłane w trybie miesięcz nym, kwartalnym lub rocznym. Obejmują one: raport zużycia paliwa, raport zbior czy wszystkich wydatków lub raport zbior czy wydatków na paliwo. Możliwe jest także skorzystanie z apli kacji euroshell Card Online do zarządza nia flotą. Aplikacja umożliwia podgląd trans akcji on line, dostęp do faktur, możliwość sporządzania raportów. Dzięki temu właściciel firmy może w każdej chwili sprawdzić, gdzie znajduje się dany pojazd, jakich transakcji dokonuje czy ile zużywa paliwa Dodatkowe usługi. Zwrot podatku VAT z 28 krajów Europy, fakturowanie netto zwrot podatku w ciągu 14 dni, zwrot akcyzy z Francji, Włoch i Hiszpanii, e invoicing (fakturowanie elektroniczne), opłaty i podatki drogowe w całej Europie (np. Toll Collect w Niemczech, TIS PL we Francji), karty i urządzenia autostra dowe, opłaty za przejazdy mostami i tu nelami, promowe, usługi transportu kom binowanego RO LA, 24h pomoc drogo wa za granicą (Breakdown assistance 24h), naprawy warsztatowe (w wybranych warsz tatach), mycie samochodów ciężarowych (Truck Cleaning Services), odprawa cel na i ubezpieczenie, możliwość uregulo wania mandatów drogowych w niektó rych państwach (za zgodą upoważnio nej osoby w kraju). KARTA STATOIL Statoil oferuje dwa rodzaje kart paliwo wych, dostosowanych do potrzeb no woczesnego i wymagającego użytkowni ka. Karta Statoil firma daje możliwość dokonywania bezgotówkowych zakupów w całej Polsce na 590 stacjach działających w ramach porozumienia Routex. Dla tych, którzy podróżują poza gra nicami kraju, Statoil przygotował kartę Stato il eurofirma, która pozwala tankować na ponad stacji w 36 krajach Europy. kup paliwa, serwis i naprawy oraz 24h pomoc drogowa, akcesoria samochodowe na stacjach, wypożyczanie pojazdów, trans port kombinowany, opłaty drogowe: au tostrady tunele, mosty. Usługi on line serwisy internetowe Statoil pomagają kontrolować tankowania oraz zarzą dzać transakcjami i flotą przez internet. Zasięg karty 590 stacji w Polsce, w 36 krajach Europy. Koszty obsługi obsługa jest w pełni bez płatna. Dotyczy to m.in.: wydania lub wymiany kart, elektronicznego raportowania i fakturowania, korzystania z usług inter netowych, tankowania na polskich stacjach, bieżącego doradztwa. Dodatkowe prowi zje pobierane są natomiast od zagranicz nych transakcji dokonywanych na kartę. Sposób rozliczania termin płatności, częstotliwość fakturowania oraz wysokość rabatu na produkty i usługi zakupione na stacjach Statoil ustalane są indywidualnie z klientem. Zbiorcze faktury z wyszczegól nieniem wszystkich transakcji ułatwiają kontrolę wydatków. Limit przyznawany jest zależnie od po trzeb firmy, nie ma ograniczeń kwotowych i ilościowych. Limity dzienne są negocjo wane indywidualnie. 34 Karta jest dostępna dla firm, które za deklarują zakup 400 litrów paliwa miesięcznie. Usługi podstawowe bezgotówkowy za Karty UTA UTA Polska reprezentuje interesy Union Tank GmbH & Co KG (UTA) jed nego z dwóch największych emitentów i dystrybutorów specjalistycznych kart pa liwowych dla samochodów ciężarowych, dostawczych, autobusów oraz flot samo chodów osobowych. Firma posiada ponad 15 letnie doświadczenie na polskim ryn ku. Karty UTA są akceptowane w ponad punktów na terenie całej Europy,

8 w tym na stacji paliwowych. Na terenie Polski karty honorowane są na ponad 3000 stacji, w tym jako jedyne na stacjach NESTE A24. Przy pomocy kart UTA można doko nywać płatności za praktycznie wszystkie wydatki związane z eksploatacją pojazdu, eliminując tym samym zagrożenia związane z przewozem gotówki. Do dyspozycji jest kilka rodzajów kart UTA, o różnych za kresach płatności i usług. UTA Full Service Card. Zasięg tanko wanie na stacji paliwowych w kil kudziesięciu krajach, możliwość uiszcza nia opłat drogowych za autostrady, pro my, tunele na trasach całej Europy m.in.: w Niemczech, Austrii, we Francji, we Włoszech, w Hiszpanii, w Czechach, w Słowenii. Dodatkowe usługi: naprawy serwisowe, pomoc drogowa, serwis urzą dzeń chłodniczych, serwis 24h pomoc w nagłych wypadkach, odprawy granicz ne w ponad 120 biurach celnych kilku nastu krajów, pełny zakres mycia i czysz czenia pojazdów cystern, silosów, chłodni, nadwozia, silnika. UTA DIESEL CARD. Karta o ograniczonym zakresie opłat. Kartą można płacić za tanko wania, opłaty drogowe (autostrady, tunele, mosty) i niezbędne akcesoria na stacji. MercedesService Card. Karta Full Service Card stworzona specjalnie z myślą o kom pleksowej obsłudze użytkowników pojaz dów marki Mercedes. Dodatkowo akcep towana we wszystkich warsztatach Mer cedes Benz, brak opłaty serwisowej w fakturach Mercedes Benz. Karta OMNIplus. Karta Full Service prze znaczona jest dla autobusów marki Mer cedes Benz i Setra. Umożliwia korzysta nie z ogólnoeuropejskiej sieci serwisowej OMNIplus, oferując jednocześnie wszystkie usługi karty Full Service Card. Zapewnia ser wis w warsztatach autobusowych Mercedes Benz oraz centrach serwisowych EvoBus. Karty wydawane są bez dodatkowych opłat (nie ma opłaty za wydanie, czy wy mianę karty). Karta jest wydawana mak symalnie w ciągu 10 dni od momentu ustanowienia zabezpieczenia i podpisania umowy. Fakturowanie UTA umożliwia odzyski wanie VAT już z 25 krajów. Dzięki sys temowi fakturowania netto posiadacze kart UTA otrzymują faktury w praktyce nie obciążone podatkiem VAT i to zarówno z faktur UTA, jak i faktur innych dostawców. Istnieje także możliwość odzyskiwania VAT za pośrednictwem UTA po zakończeniu roku. Sposób fakturowania dostosowany jest do europejskich standardów fiskalnych, a same faktury sporządzane są w sposób uzgodniony ze wszystkimi urzędami fiskal nymi krajów Wspólnoty Europejskiej. KARTA PALIWOWA EUROWAG EUROWAG diesel credit tank system to specjalistyczny produkt przezna czony dla profesjonalnych firm transpor towych. Systemu EUROWAG składa się ze starannie wybranych stacji paliw, któ re swym położeniem oraz wyposażeniem spełniają wymagania transportu ciężarowego. Karty są akceptowane na wybranych stacjach w Polsce, Republice Czeskiej, Austrii, Belgii, Holandii, Hiszpanii, Fran cji, Luksemburgu i Słowenii, renomowa nych marek, takich jak Diesel24, G&V, Texaco, Esso. Przy pomocy kart EUROWAG poza kup nem paliwa można uiścić opłaty drogowe. Firma zapewnia zwrot VAT ze wszystkich krajów Europy. Dzięki temu można do kładniej planować przepływ środków fi nansowych w firmie. Karty wystawiane są na numer rejestracyjny pojazdu lub na okaziciela. Karty zabezpieczone są kodem PIN z możliwością indywidualnego usta lenia limitu dziennego tankowania. Kartą można dokonywać zakupu Diesla, Ad Blue oraz opłat drogowych w Czechach, Niem czech i Austrii. Przedstawiciele firmy EUROWAG po rozumiewają się w języku polskim, cze skim, niemieckim, angielskim. Co ważniej sze dokumentacja wszystkich operacji do konanych kartą EUROWAG w całej Eu ropie jest prowadzona w języku polskim. Jako dodatek do standardowego zwro tu VAT EUROWAG oferuje swoim od biorcom możliwość przyspieszenia pro cesu zwrotu VAT w formie finansowania. W praktyce oznacza to, że klient za zakup paliwa i usług za granicą otrzymuje fak turę netto, pomniejszoną o podatek VAT. Truckparki to kolejna oferta EUROWAG W ramach produktu EUROWAG diesel credit tank system w 2006 roku rozpoczął się proces budowy sieci markowych truck parków na terenie Republiki Czeskiej. Są to bardzo nowoczesne parkingi oferujące wydajne stacje paliw diesel oraz Ad Blue, strzeżone stanowiska parkingowe z dostę pem do wifi, myjni oraz z dobrze zaopa trzonymi sklepami. Poza tym w truckpar ku zawsze jest zaplecze gastronomiczne oraz darmowe zaplecze sanitarne dla kierowców prysznice, WC. Kartą EUROWAG można regulować płatności za opłaty drogowe w Czechach, Niem czech i Austrii bez dodatkowych opłat, a nie bawem również we Francji i Hiszpanii. Strona internetowa: OPR. M. MAZUR 35

Karty to już nie tylko paliwo DODATEK SPECJALNY

Karty to już nie tylko paliwo DODATEK SPECJALNY DODATEK SPECJALNY DODATEK SPECJALNY: Karty paliwowe Karty to już nie tylko paliwo Obecne rozwiązania operatorów kart paliwowych idą w kierunku integracji wielu usług. Zarówno karty emitentów niezależnych,

Bardziej szczegółowo

Oszczędza, pomaga i kontroluje

Oszczędza, pomaga i kontroluje Władysław Wilkiel Oszczędza, pomaga i kontroluje / / Codzienna praktyka w procesie zarządzania flotą samochodów firmowych potwierdza, że korzystanie #kart paliwowych jest opłacalne. Korzyści pojawiają

Bardziej szczegółowo

W branży flotowej czeka nas przede wszystkim rozwój telematyki

W branży flotowej czeka nas przede wszystkim rozwój telematyki 14 FLOTA LIDERZY 2014 Liderzy Floty 2014 Statystyki firm członkowskich PZWLP po czwartym kwartale 2014 r. FSL Pełny wynajem długoterminowy Lp. Firma Liczba pojazdów 1 LeasePlan FM 20 808 2 Arval Polska

Bardziej szczegółowo

Terminale kontenerowe. w Polsce s. 62. BTS krok po kroku s. 30 s. 48. Metodyka wdrożeń IT w produkcji. wejdź do świata logistyki. www.logistyczny.

Terminale kontenerowe. w Polsce s. 62. BTS krok po kroku s. 30 s. 48. Metodyka wdrożeń IT w produkcji. wejdź do świata logistyki. www.logistyczny. Metodyka wdrożeń IT w produkcji BTS krok po kroku s. 30 s. 48 Terminale kontenerowe w Polsce s. 62 wejdź do świata logistyki REKLAMA nr 6 [36] grudzień 2013 styczeń 2014 cena 25,00 zł (w tym 5% VAT) www.logistyczny.com

Bardziej szczegółowo

Wartość rynku produktów leasin

Wartość rynku produktów leasin DODATEK SPECJALNY: Przegląd leasingów Leasing i wynajem w roku kryzysu przegląd rynku Ty decydujesz, z kim zainwestujesz Wartość rynku produktów leasin gowych w 2008 roku sięgnęła 33,1 mld złotych. W porówna

Bardziej szczegółowo

TURBINY POLSKIEJ GOSPODARKI

TURBINY POLSKIEJ GOSPODARKI TURBINY POLSKIEJ GOSPODARKI Najlepsze produkty dla MSP Ranking 200 najbardziej dynamicznych firm z sektora MSP 26 TURBINY POLSKIEJ GOSPODARKI Szanowni Czytelnicy po raz kolejny oddajemy w Państwa ręce

Bardziej szczegółowo

TURBINY POLSKIEJ GOSPODARKI 2014. Ranking 250. najbardziej dynamicznych firm z sektora MSP. Najlepsze produkty dla MSP. Najlepszy produkt DLA MSP

TURBINY POLSKIEJ GOSPODARKI 2014. Ranking 250. najbardziej dynamicznych firm z sektora MSP. Najlepsze produkty dla MSP. Najlepszy produkt DLA MSP 30 maja 5 czerwca 2014 r. 29 TURBINY POLSKIEJ Najlepszy produkt DLA MSP 2014 GOSPODARKI 2014 Ranking 250 najbardziej dynamicznych firm z sektora MSP fot: fotolia Najlepsze produkty dla MSP 30 30 maja 5

Bardziej szczegółowo

NAJLEPSZE PRODUKTY DLA BIZNESU

NAJLEPSZE PRODUKTY DLA BIZNESU NAJLEPSZE PRODUKTY NAJLEPSZE PRODUKTY DLA BIZNESU 2014 DLA BIZNESU 2014 40 NAJLEPSZE PRODUKTY DLA BIZNESU 2014 Wsłuchiwanie się w głos klientów powinno stać się biznesem każdej firmy powiedział Tom Peters,

Bardziej szczegółowo

NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ 18 WRZEŚNIA 2009. Samochód w firmie. str. str. str. str.

NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ 18 WRZEŚNIA 2009. Samochód w firmie. str. str. str. str. NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ 18 WRZEŚNIA 2009 Samochód w firmie NOWA OPONA SNOWCONTROL Serie II MOC POD KONTROLĄ FsL niezależnie od wielkości floty it we flotach wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

13 19 grudnia 2013 r.

13 19 grudnia 2013 r. 13 19 grudnia 2013 r. 25 26 13 19 grudnia 2013 r. NAJLEPSZE PRODUKTY DLA BIZNESU Najlepsze produkty dla biznesu Firmy, które rosną, dzięki rozwojowi i ulepszeniom, nie zginą. Ale kiedy firma przestaje

Bardziej szczegółowo

Win S-Ben. zintegrowany system zarządzania stacją paliw

Win S-Ben. zintegrowany system zarządzania stacją paliw Win S-Ben zintegrowany system zarządzania stacją paliw Informacje ogólne System zarządzania stacją paliw Win S-Ben obejmuje swoją funkcjonalnością wszystkie możliwe sposoby dystrybucji paliw. W prezentowanej

Bardziej szczegółowo

ABC Biznesu. Jak założyć warsztat. samochodowy

ABC Biznesu. Jak założyć warsztat. samochodowy ABC Biznesu Jak założyć warsztat samochodowy Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. Klienci warsztatu samochodowego / 4 2. Cele i zasoby osobiste / 4 3. Produkt/usługa / 5 3.1. Analiza potencjału firmy i

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem

Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Okres wyboru, projektowania i wdrożenia systemu Comarch ERP XL był ważnym i wymagającym egzaminem w strategicznym rozwoju naszej spółki. Zarówno nasi

Bardziej szczegółowo

Małe i średnie przedsiębiorstwa

Małe i średnie przedsiębiorstwa MAGAZYN KLIENTÓW PKO BANKU POLSKIEGO NUMER 1 (78) 2013 ISSN 1506 0977 Małe i średnie przedsiębiorstwa Szybką ścieżką do rozwoju OFERTA NA MIARĘ WIĘCEJ NIŻ BANK Niezależnie od tego, czy firma powstała z

Bardziej szczegółowo

Usługi, które zaprowadzą. cię znacznie dalej. Intelligent solutions for HGV drivers

Usługi, które zaprowadzą. cię znacznie dalej. Intelligent solutions for HGV drivers Usługi, które zaprowadzą cię znacznie dalej Intelligent solutions for HGV drivers Innowacja w służbie transportu drogowego AS 24 otwiera nowe możliwości Pierwsza europejska sieć stacji paliw dla pojazdów

Bardziej szczegółowo

Elektroniczne usługi finansowe charakterystyka rynku, wyzwania i inicjatywy regulacyjne

Elektroniczne usługi finansowe charakterystyka rynku, wyzwania i inicjatywy regulacyjne Narodowy Bank Polski Materiały i Studia Zeszyt nr 139 Elektroniczne usługi finansowe charakterystyka rynku, wyzwania i inicjatywy regulacyjne (stan na koniec 2001 r.) Małgorzata Szcześ Sebastian Jakubiec

Bardziej szczegółowo

karty kredytowe przewodnik

karty kredytowe przewodnik karty kredytowe przewodnik Spis treści Wszystko o Twojej karcie Ogólne informacje o karcie Aktywacja karty Twój osobisty numer PIN Karta non stop Bezpieczne zakupy z usługą 3D-Secure Korzystanie z karty

Bardziej szczegółowo

Publikacja została wydana w ramach projektu Nowoczesne finanse przyjazne seniorom dofinansowanego ze środków Narodowego Banku Polskiego.

Publikacja została wydana w ramach projektu Nowoczesne finanse przyjazne seniorom dofinansowanego ze środków Narodowego Banku Polskiego. BEZPIECZNE FINANSE SENIORA Andrzej Baranowski Publikacja została wydana w ramach projektu Nowoczesne finanse przyjazne seniorom dofinansowanego ze środków Narodowego Banku Polskiego. Andrzej Baranowski

Bardziej szczegółowo

Baza Najczęściej Zadawanych pytań

Baza Najczęściej Zadawanych pytań Kontakt z LeasePlan: LeasePlan Helpdesk +48 (22) 335 16 82 Bieżąca obsługa Użytkowników zapytania, karty paliwowe, zgłoszenie szkody, zaginięcia dokumentów. LeasePlan Assistance +48 (22) 335 16 82 FNL

Bardziej szczegółowo

Informacje o systemie Comarch ERP Altum. Wersja: 5.4

Informacje o systemie Comarch ERP Altum. Wersja: 5.4 Informacje o systemie Comarch ERP Altum Wersja: 5.4 Spis treści 1. Informacje ogólne... 6 2. Funkcjonalność Comarch ERP Altum w pigułce... 6 3. Elastyczność i otwartość systemu... 9 3.1. Ergonomia, interfejs

Bardziej szczegółowo

10 (80) Październik 2005

10 (80) Październik 2005 10 (80) Październik 2005 LEASING ALTERNATYWA DLA KREDYTU BANKOWEGO WYWIADOWNIA GOSPODARCZA ANIOŁOWIE BIZNESU ALTERNATYWNE ŹRÓDŁO KAPITAŁU DLA PRZEDSIĘBIORCÓW BEZPIECZNY KOSMETYK PROJEKTY EUROPEJSKIE Biuletyn

Bardziej szczegółowo

ERP. Comarch CDN XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem

ERP. Comarch CDN XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem ERP Comarch CDN XL Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Okres wyboru, projektowania i wdrożenia systemu Comarch CDN XL był ważnym i wymagającym egzaminem w strategicznym rozwoju naszej

Bardziej szczegółowo

wszystko o twojej karcie Przewodnik dla Posiadaczy Kart Kredytowych Banku Zachodniego WBK

wszystko o twojej karcie Przewodnik dla Posiadaczy Kart Kredytowych Banku Zachodniego WBK wszystko o twojej karcie Przewodnik dla Posiadaczy Kart Kredytowych Banku Zachodniego WBK Spis treści Wszystko o Twojej karcie Korzyści wielkie jak świat Ogólne informacje o karcie Aktywacja karty Twój

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania Comarch dla sieci sprzedaży detalicznej

Rozwiązania Comarch dla sieci sprzedaży detalicznej Rozwiązania Comarch dla sieci sprzedaży detalicznej Comarch kompleksowe rozwiązania IT dla handlu detalicznego Szanowni Państwo, Posiadanie w pełni zintegrowanego środowiska IT pozwala firmom z branży

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis rozwiązania SAP GWARANCJA NOWEJ EFEKTYWNOŚCI, KONTROLI I RENTOWNOŚCI DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

Szczegółowy opis rozwiązania SAP GWARANCJA NOWEJ EFEKTYWNOŚCI, KONTROLI I RENTOWNOŚCI DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Szczegółowy opis rozwiązania SAP GWARANCJA NOWEJ EFEKTYWNOŚCI, KONTROLI I RENTOWNOŚCI DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Copyright 2005 SAP AG. Wszystkie prawa zastrzeżone. Żadna część broszury nie

Bardziej szczegółowo

OFERTA. I. Produkty i usługi II. Rozwiązania III. System IV. Cenniki

OFERTA. I. Produkty i usługi II. Rozwiązania III. System IV. Cenniki Biuro Obsługi Klienta Dotpay ul. Wielicka 72, 30-552 Kraków tel.: +48 12 688-26-00 faks: +48 12 688-26-99 email: biuro@dotpay.pl OFERTA I. Produkty i usługi II. Rozwiązania III. System IV. Cenniki SPIS

Bardziej szczegółowo

Regulamin wydawania i używania Kart kredytowych BZ WBK. Zakres normowania Regulaminu

Regulamin wydawania i używania Kart kredytowych BZ WBK. Zakres normowania Regulaminu Obowiązujący od dnia 1 lipca 2014 r. Regulamin wydawania i używania Kart kredytowych BZ WBK 1 Zakres normowania Regulaminu 1. Regulamin określa warunki wydawania i używania Kart kredytowych oraz zasady

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT DROZDA TRANSPORT Sp. z o.o. Spółka komandytowa Nowiny Wielkie, 12.03.2014 ul. Kolejowa 24, Nowiny Wielkie 66-460 Witnica ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Firma DROZDA TRANSPORT Sp. z o.o. Spółka komandytowa,

Bardziej szczegółowo

POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH. Krzysztof Dobosz. Handel elektroniczny. skrypt dla uczestników kursu

POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH. Krzysztof Dobosz. Handel elektroniczny. skrypt dla uczestników kursu POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH Krzysztof Dobosz Handel elektroniczny skrypt dla uczestników kursu Notka biograficzna Dr inż. Krzysztof Dobosz pracuje na stanowisku adiunkta na Wydziale

Bardziej szczegółowo

Comarch CDN XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem

Comarch CDN XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Comarch CDN XL Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Okres wyboru, projektowania i wdrożenia systemu Comarch CDN XL był ważnym i wymagającym egzaminem w strategicznym rozwoju naszej spółki.

Bardziej szczegółowo