Rynek kart paliwowych ma ogromny

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rynek kart paliwowych ma ogromny"

Transkrypt

1 DODATEK SPECJALNY: Karty paliwowe Rynek kart paliwowych ma ogromny potencjał. Firma analityczna Data Monitor podała, że zaledwie jedna dzie siąta paliwa w Polsce jest kupowana na sta cjach przy użyciu kart paliwowych lub kredy towych kart partnerskich. Dla firm emitujących karty paliwowe jest za tem ogromne pole do popisu. Polski rynek kart pa liwowych jest postrzegany jako posiadający największy potencjał rozwoju w Europie. Przegląd oferty rynkowej Zatankować kartą pod korek 28 KARTA ARIS Aris specjalizuje się w obsłudze firm transportowych działających na tere nie Rosji, WNP, krajów bałtyckich, Ka zachstanu oraz Europy Środkowo Wschod niej. Kartami Aris można płacić na ponad 300 stacjach działających w tym regionie. W 2007 Aris rozszerzył swoją działalność na Belgię, Holandię, Szwecję oraz Bułgarię. Karta została wyposażona według stan dardów europejskich, jest obsługiwana tylko i wyłącznie przez terminale elektroniczne. Całodobowa dyspozytornia sieci,,aris daje możliwość blokowania karty dzięki wysyłaniu sms wiadomości w przypadku utraty, kradzieży i innych nieprzewidzia nych wypadkach. Na większości stacji benzynowych istnieją parkingi strzeżone, nowoczesne systemy autoserwisu, sauny, sklepy, kawiarnie, kantory, połączenia międzymiastowe. Z usług sieci,,aris korzystają już od 14 lat kierowcy ponad 20 krajów Europy i Azji wo, towary, usługi, autostrady. Usługi specjalne rabaty na ulgowej sieci stacji benzynowych oraz ceny nie wyższe niż wskazane w tabeli informacyjnej całej sieci ARIS, linia hot line (help line) czynna przez 24 h na dobę. Usługi on line możliwość sprawdzenia przez internet całej sieci stacji ARIS, cen na poszczególnych stacjach, a także aktualnej informacji o realizowanych tankowaniach przez kierowców używających tej karty. Zasięg karty od Azji po Portugalię. Koszty obsługi brak kosztów obsługi, aktywacja kart gratis. Nie wymaga zasta wu czy kaucji. Sposób rozliczania ARIS proponuje 3 formy płatności: zaliczkę, kredyt oraz opłatę według faktury w ciągu 2 dni ro boczych. Rozliczenie za paliwo oraz usługi są przeprowadzone w każdej dogodnej walucie dla klienta. Maksymalny czas kre dytu 45 dni. Inne informacje Kartami Aris moż na m.in. realizować opłaty za bramki, np. na autostradzie M1/E30 (Brześć Mińsk granica z Rosją) opłata ta wynosi 25 USD (zgodnie z taryfą RUP Belautostra de) + 5 proc. prowizji. Raz do roku firma wydaje dla klientów atlas drogowy Euro py z zaznaczonymi punktami, w których można płacić kartami,,aris. KARTA AS24 I EUROTRAFIC WPolsce tymi kartami można tan kować na 22 stacjach AS24. Za gra nicą karta AS 24 jest honorowana na ponad 520 stacjach AS24 w 22 krajach, a Eurotra fic na ponad stacji sieć TOTAL oraz stacje partnerskie w 19 krajach. Aby ograniczyć ryzyko, AS24 Polska

2 Sp. z o. o. oferuje system kart podwój nych, który gwarantuje wysokie bezpie czeństwo dla korzystającego z kart. Usługi podstawowe zakup paliwa, ko rzystanie z dróg, autostrad oraz tuneli w całej Europie, assistance drogowy oraz opłata mandatów. Usługi specjalne to od zyskiwanie VAT za tankowanie poza gra nicami Polski. Zasięg karty karty AS24 22 stacje w Polsce i ponad 520 w 22 krajach w Europie. Karta Eurotrafic stacji w 19 krajach Europy. Koszty obsługi karta AS24 brak do datkowych kosztów; karta Eurotrafic na paliwa brak dodatkowych kosztów. Na usługi do negocjacji, maksymalnie 3 proc. Sposób rozliczania fakturowanie odbywa się dwa razy w miesiącu. Termin płatno ści wynosi standardowo 15 dni. Passango. Jest to elektroniczne urządze nie do bezgotówkowego korzystania z autostrad we Francji. Koszty: prowizja do negocjacji, maksymalnie 3 proc. wartości opłat, abonament miesięczny 2.1 euro za każde urządzenie. W przypadku nieprawi dłowego wykorzystania urządzenia lub błędnego obciążenia przez operatora au tostrady użytkownik otrzyma automatyczną informację co pozwoli mu występować do operatora o korektę. Usługa TAK&DRIVE. Unijny przepis zo bowiązuje do archiwizowania danych z tachografów. Specjalne urządzenie zainsta lowane na stacjach AS24 umożliwi kie rowcy wyładować dane z tachografu. Po 2 godzinach dane zostaną dostarczone w formie elektronicznej do centrali lub fir my księgowej ( lub dostęp na stro nie internetowej AS24). KARTA BERLIO wo, towary, usługi, autostrady, usługi agencji celnych, winiety. Usługi specjalne opłata za autostrady (A2), stacje obsługi technicznej, serwis mo bilny na terenie Polski ( w tym wymiana opon, towary do aut), myjnie, gorąca li nia całodobowa. Planowanie trasy z do radcą na podstawie cen paliwa, nawiga tor mapowy, monitor cen. Usługi on line dostępne dla właścicieli sprawozdania z tankowań na stronie in ternetowej, możliwość monitoringu kierow ców, aktualizacja raz na dobę w dni ro bocze, podgląd cen na stacjach i bieżących zmian w sieci, spis i stan posiadanych kart. Zasięg karty 1200 stacji w całym syste mie, Białoruś 530, Rosja 530 Ukraina 75, Polska 47, Litwa Łotwa, Niemcy, Czechy. Koszty obsługi brak kosztów obsługi, akty wacja kart gratis indywidualnie dla klienta. Sposób rozliczania 2 razy w miesiącu bezgotówkowo. Inne informacje indywidualne podejście do każdego klienta, możliwość akty wacji karty na kierowcę i na auto. Karta jest programowana na życzenie klienta z możliwością dokonania zmian w każdej chwili. KARTA BP PLUS Karty BP PLUS akceptowane są na wysokiej jakości stacjach, dzia łających w ramach porozumienia Routex, w 36 krajach Europy. BP prowadzi sieć 7500 stacji w całej Europie, w tym ponad 350 stacji w Pol sce. Karty BP PLUS akceptowane są również na pozostałych stacjach paliwowych zrze szonych w porozumieniu ROUTEX (między innymi: AGIP OMV i STATOIL), jednej z największych sieci w Europie liczącej stacji w 36 krajach. Ponad 9000 stacji sieci ROUTEX może obsługiwać kierow ców TIR. Karta może być przypisana do pojazdu, imienna i na okaziciela. wo, towary, usługi, autostrady, tunele oraz zakupy na stacjach paliwowych. Usługi specjalne karta paliwowa BP PLUS akceptowana jest jako forma płatności przez wszystkich ważniejszych operatorów dróg i tuneli. Służy również do opłacania po datków drogowych w całej Europie, w tym także w Niemczech i Austrii. Ponadto daje dostęp do europejskiego serwisu napraw drogowych, transportu drogowo kolejowego oraz sieci licencjonowanych myjni dla samochodów ciężarowych, będąc jednocze śnie narzędziem służącym do odzyskania należnego podatku VAT. Usługi on line dział BP Flota dostarczy szczegółowych informacji na fakturach, dane dostępne są zarówno w formie elektronicznej, jak i papierowej. Informacje na fakturach umożliwiają monitorowanie i kontrolowanie każdego zakupu. Zasięg karty korzystanie z kart paliwo wych BP PLUS umożliwia dokonywanie bezgotówkowych zakupów na stacjach paliw zrzeszonych w porozumieniu Routex. Sieć najwyższej jakości stacji, zarówno w Polsce (ponad 560), jak i w Europie (prawie 20000). Koszty obsługi brak kosztów obsługi, aktywacja kart gratis. Sposób rozliczania dzięki kartom nie trzeba wydawać pracownikom zaliczek gotówko 29

3 DODATEK SPECJALNY: Karty paliwowe 30 wych i oczekiwać na stacji na wystawie nie faktury. W dalszej kolejności oznacza to znaczne uproszczenie rozliczeń, tak dla pracownika, który dotychczas rozliczał zaliczki, jak i dla działu księgowości, gdzie zakupy z całego miesiąca księguje się w dwóch cyklach fakturowania. Karty DKV DKV Euro Service to międzynarodo wy emitent karty paliwowo serwiso wej DKV Card dla transportu. Jest naj starszą i największą w Europie organizacją serwisową dla transportu w tym roku obchodzi swoje 75 lecie. System DKV obejmuje ok punktów akceptacji kart w państwach Europy, Afryki Północnej i Azji Środkowej. Na polskim rynku funkcjonuje od 17 lat. Współpracuje z siecią blisko 3000 stacji paliw i 150 warsztatów. Usługi DKV skierowane są zarówno do firm transpor towych, jak i niewielkich flot samocho dów. Jedną i tą samą kartą DKV można płacić za pełen pakiet usług we wszyst kich krajach europejskich. DKV Selection Card. Na polskim rynku za jej pomocą można bezgotówkowo pła cić za paliwo, smary, oleje i akcesoria na stacjach, serwis, pogotowie awaryjne, autostrady, mosty, tunele, promy, bezpłatny dostęp do narzędzi wspomagających za rządzanie firmą W skład pakietu adresowanego do polskich firm wchodzą następujące usłu gi: Tankuj Plus płatność bezgotówko wa za paliwo, internetowy serwis plano wania trasy na podstawie cen oleju napę dowego; Service Plus serwis napraw czy, czyszczenie pojazdów, wymiana opon, 24 h pogotowie awaryjne, zakupy na sta cjach, opłaty autostrad i wiele innych; Business Plus jedna 2 tygodniowa elek troniczna faktura: ułatwienie pracy dla księgowości i menedżera firmy, 30 dnio wy termin płatności zwiększający płynność finansowa i wypłacalność przedsiębiorstw; Opłaty Drogowe Plus kalkulatory opłat za autostrady, tunele, mosty i promy, uła twienia w procedurach odprawy granicz nej, transport kombinowany; Info Plus serwisy dostępne poprzez stronę interne tową, umożliwiające planowanie trasy: analizy cen paliwa, interaktywne mapy drogowe z siecią stacji i punktów serwi sowych, wykazy dni świątecznych w Eu ropie, aktualności. Nabywaca ma możliwość wyboru spośród dwóch tzw. poziomów restrykcji usług (pakietów usług). Pierwszy, węższy zakres uprawnień obejmuje: tankowanie, zakup olejów i smarów oraz opłaty za autostrady i drogi. Drugi, rozszerzony obejmuje dodatkowo takie usługi jak: serwis awaryjny, ogumienie, myjnia, czy artyku ły ze sklepu. Wszystkie serwisy, kalkula tory opłat, zbiory dokumentów i aktual ności dostępne na stronie internetowej są bezpłatne. Usługi specjalne planowanie tras w opar ciu o ceny paliwa na stacjach, nawigator mapowy i monitor cen, menedżer trans akcji, fakturowanie netto i zwrot zagranicz nego VAT. Doradztwo ważną cechą kart DKV jest doradztwo. Doradca DKV dobiera trasę przejazdu dla określonego rodzaju trans portu, uwzględniającą tankowanie na sta cjach oferujących najniższe cyny paliwa oszczędność kosztów na samym paliwie sięga 7 10 proc. Istnieje także możliwość sporządzenia raportów efektywności tan kowań doradca wskazuje, które punkty tankowania były korzystne, a z których należy w przyszłości zrezygnować. Karta DKV oferuje także narzędzia inter netowe Monitor Cen, Nawigator i Kal kulator opłat Fakturowanie mając DKV Card można płacić za paliwo za granicą od razu wg. stawek netto, czyli nieobciążonych podatkiem VAT. Nie ma więc potrzeby czekania, aż firma odpowiedzialna za zwrot VAT za łatwi wszystkie formalności z zagranicz nym fiskusem. Płatność odbywa się prze lewem, faktura raz na 2 tygodnie. Faktu ra zawiera dokładny opis transakcji z po daniem daty, miejsca i numeru pojazdu. Termin płatności faktury to 30 dni od daty wystawienia, co oznacza, że kredyt na zakupy dokonane za pomocą DKV Card waha się od 30 do 45 dni w zależności od daty zrealizowania transakcji Zasięg ponad 40 krajów europejskich oraz Maroko. DKV dysponuje ponad punktów akceptacji kart na świecie. Obecnie obsługuje ok stacji na polskim rynku. Do grona partnerów DKV należą m.in. PKN Orlen, Shell, Statoil, Jet, BP, czy Lotos. DKV udostępnia także na terenie Polski sieć ok. 150 warsztatów naprawczych, w tym m.in. stacji MAN, Scania i Volvo. Punkty honorowania kart oznaczone są dodatkowo logo DKV. Koszty obsługi wydanie i obsługa kar ty oraz korzystanie z wszystkich podsta wowych serwisów są w pełni bezpłatne. Podobnie jak wymiana karty, jej zastrze żenie i wydanie nowej. Również nieodpłatna jest bieżąca pomoc doradców w kwestiach np. raportów efektywności, tłumaczenia dokumentów, itp. Bezpłatne jest korzystanie ze wszyst kich serwisów dostępnych na stronie in ternetowej DKV. Dodatkowo płatny jest natomiast do stęp do niektórych usług specjalnych np. fakturowania netto zagranicznych zakupów. Limity nie ma ograniczeń w ilości tan kowania, ani wysokości płaconych rachun ków. Wysokość limitu na daną firmę jest ustalana w zależności od jej potrzeb. Je śli limit ten jest regularnie przekraczany, ponownie renegocjowane sa warunki współ pracy z DKV i limit ulega zwiększeniu. KARTY E 100 Firma pozycjonuje się na rynku jako dystrybutor głównej wschodniej karty paliwowej, dlatego też jednym z

4 głównych kierunków działania są pań stwa Europy Wschodniej oraz państwa Morza Bałtyckiego. Karta jest także ho norowana w Europie Zachodniej. Usługi podstawowe zakupy oleju na pędowego, Ad Blue, możliwość doko nywania opłat za przejazd autostradami. Usługi on line sprawdzenie liczby tankowań dokonywanych przez kierow cę, możliwość otrzymania on line pod glądu faktur na indywidualnym kon cie internetowym. Istnieje możliwość zabezpieczenia karty, poprzez stronę www, polegająca na wprowadzenie PESELU kierowcy, jako indywidual nego kodu do karty. Zasięg karty 17 państw: Rosja, Bia łoruś, Ukraina, Kazachstan, Litwa, Łotwa, Polska, Hiszpania, Estonia, Mołdawia oraz państwa Europy Zachodniej. Koszty obsługi brak kosztów wydania karty, firma nie pobiera żadnych opłat za wydawanie kart i korzystanie z ser wisu on line. Sposób rozliczania comiesięczna fak tura, płatna do 60 dni od pierwszego tankowania, zniżki do 6 proc. w za leżności od wysokości faktury i ter minu zapłaty. Limity limity określane indywidualnie poprzez stronę WWW firmy. Adres strony internetowej: Usługi specjalne usługi sms centrum blokowanie kart, sprawdzanie kart ak tywnych i nieaktywnych, funkcja Alarm E100 automatyczna blokada karty w przypadku stwierdzenia nadużyć w ko rzystaniu z karty; Unikalna usługa Klub Pomocy na terenie Białorusi i Rosji, Polski, Słowacji, Ukrainy dla posiada czy karty E 100 świadczona jest pomoc prawna, finansowa. Gazeta E100 miesięcznik, na łamach którego znajdują się analizy, prognozy, informacje oraz porady dla przewoźni ków i kierowców. KARTA IDS Działalność International Diesel Service (IDS) polega na dostarczaniu paliwa na potrzeby przewozów na długich trasach oraz dla firm zajmujących się transportem na trasach międzynarodowych. Jako jeden z czołowych europejskich dostawców kart paliwowych, sieć IDS posiada na wszyst kich większych trasach całej Europy po nad 600 strategicznie rozmieszczonych stacji paliwowych oferujących konkurencyjne ceny. Najważniejsze punkty położone są przy granicach i ważnych centrach trans portowo handlowych. Stacje otwarte są przez całą dobę i są łatwo dostępne dla samo chodów ciężarowych. wo, tylko olej napędowy. Usługi specjalne odzyskiwanie VAT za zakupy w krajach UE. Usługi on line sprawozdania z tankowań oraz ceny przesyłane mailowo. Zasięg karty ponad 600 punktów w całej Europie. Koszty obsługi brak kosztów obsługi. Sposób rozliczania rozliczenia odbywają się bezgotówkowo w złotych lub w euro, dwa razy w miesiącu. Zasięg karty cała Europa. Usługi dostępny tylko olej napędowy (możliwość fakturowania netto oraz płat ności w euro lub zł). Sposób rozliczenia faktury zbiorcze wystawiane dwa razy w miesiącu. Usługi dostępne przez internet wykaz transakcji oraz cen przesyłany mailowo. KARTY LOTOS BIZNES Spółka Lotos Paliwa jest emitentem kart flotowych Biznes przeznaczonych dla firm i instytucji użytkujących samochody ciężarowe, dostawcze i osobowe. Karty upo ważniające do dokonywania zakupów na stacjach sieci LOTOS (jest ich ponad 200) można dowolnie programować, tak aby dostosować je do indywidualnych potrzeb. Poza tym spółka we współpracy z kon 31

5 DODATEK SPECJALNY: Karty paliwowe 32 cernem Esso oferuje na polskim rynku kartę paliwową Lotos EssoCard dla rodzimych przewoźników międzynarodowych. Program oferuje bezgotówkowe zakupy na stacjach paliw sieci Esso oraz stacjach partnerskich zarówno za zachodnią, jak i za wschod nią granicą naszego kraju. Karty paliwowe Biznes przeznaczone są zarówno do rozliczeń bezgotówkowych, jak i gotówkowych. Każda karta może być modyfikowana w dowolny sposób, pod kątem potrzeb nabywcy. A zatem może posiadać system identyfikacji użytkow nika w zależności od tego czy jest wysta wiona na numer rejestracyjny pojazdu i, lub, nazwiska kierowcy, bądź po prostu nazwę firmy, dostępności poszczególnych grup towarowych, dając możliwości ogra niczenia zakupu niektórych towarów i usług, możliwości wprowadzania limitów zaku pów. Wyposażona w mikroprocesor kar ta jest dobrze zabezpieczona przed inge rencją niepowołanych osób. Fakturowanie za wszystkie transakcje dokonane kartami Lotos Biznes wystawiane są w miesiącu tylko dwie zbiorcze faktu ry z odroczonym terminem płatności, który jest ustalany indywidualnie. Możliwe jest także spełnienie indywidualnych wymagań nabywcy w zakresie fakturowania, zarówno w przypadku częstotliwości, jak i podzia łu sprzedaży zgodnie z obowiązującymi prze pisami dotyczącymi odliczeń podatku VAT. Dzięki usłudze internetowego serwi su transakcyjnego istnieje możliwość bie żącego monitorowania realizowanych przez kierowców transakcji, tworzenia raportów oraz wglądu do posiadanych kart i warunków umowy. Bazując na dotychczasowych doświad czeniach dział kart spółki Lotos Paliwa proponuje obok tradycyjnych form raba towania dostępnych dla każdego posiadacza karty, ofertę zakupu paliw niezależną od cen funkcjonujących na stacjach. Taka formuła to innowacyjne narzędzie na rynku kart paliwowych, skierowane w stronę grupy dużych przewoźników drogowych w celu redukcji kosztów. Dla drobnych przedsiębiorców. LOTOS posiada w swej ofercie również program dedykowany dla firm z małym taborem samochodowym, zużywającym do oko ło 2 tysięcy litrów paliw miesięcznie. Przy stąpienie do programu ogranicza się do minimum formalności, które są możliwe do zrealizowania bezpośrednio na stacji. Firma będąca ich użytkownikiem ma moż liwość korzystania z preferencyjnych cen wybranych paliw, zminimalizowania do kumentów księgowych do jednej faktu ry w miesiącu, jednocześnie bez koniecz ności przechodzenia formalności kredy towych. Wspólnie z Esso. Firmom transportu międzynarodowego emitent poleca karty Lotos EssoCard, które służą do regulowania płatności za paliwo i akcesoria zakupione na stacjach Esso oraz partnerskich w ca łej Europie. Przy użyciu tej karty można także wnosić opłaty drogowe w krajach europejskich (Niemcy, Austria, Czechy) oraz płacić za naprawy pojazdów, które odmówiły w drodze posłuszeństwa. Na bywca może też liczyć na zwrot zagranicz nego podatku VAT. System akceptacji karty magnetycznej Lotos EssoCard autoryzuje każdą transakcję on line, czyli w czasie rzeczywistym, co stanowi gwarancję bezpieczeństwa. Każ dy posiadacz tej karty może mieć dostęp do indywidualnego, internetowego konta oferującego raporty zarządzania flotą, za rządzanie kartami oraz kontrolę transak cji. Indywidualnie ustalane są terminy płat ności, rabat oraz forma zabezpieczeń. KARTA LUKOIL FORMULA JET WPolsce system kart paliwowych Lu koil Formula Jet jest dostępny w dwóch wersjach, jako karta kredytowa i karta przedpłacona. Dla uzyskania kart kredytowych mi nimalne zapotrzebowanie na paliwo powinno wynieść co najmniej 1000 litrów miesięcznie. W przypadku karty przedpłaconej minimalny limit ustalono na 500 litrów miesięcznie. W przypadku obu kart firma propo nuje rabat. Wysokość rabatu uzależniona jest od ilości zatankowanego paliwa w danym tygodniu rozliczeniowym. Rabat jest uwzględ niony bezpośrednio na fakturze VAT. Usługi podstawowe rozliczanie za paliwo. Usługi specjalne opłata za autostrady, stacje obsługi technicznej, serwis mobil ny na terenie Polski (w tym wymiana opon, towary do aut), myjnie. Planowanie trasy z doradcą na podstawie cen paliwa, nawi gator, monitoring cen, opłaty za hotele, apteki, parkingi. Usługi on line dostępne dla właścicieli

6 sprawozdania z tankowań na stronie inter netowej możliwość monitoringu tankowań, podgląd cen na stacjach i bieżących zmian w sieci, spis i stan posiadanych kart. Zasięg karty cała Europa. Koszty obsługi brak kosztów obsługi, aktywacja kart gratis. Sposób rozliczania standardowo faktury zbiorcze wystawiane są co tydzień, w każdy roboczy poniedziałek miesiąca, za okres od ubiegłego poniedziałku do niedzieli włącznie. Termin płatności ustalany jest na 7 lub 14 dni od daty wystawienia faktury, zgodnie z podpisaną umową. Inne informacje Lukoil nie pobiera opłat za wydanie duplikatu karty w przypad ku upływu terminu lub zagubienia karty, nie ma opłaty rocznej za używanie jednej karty. Każda karta posiada numer ewiden cyjny i hasło dostępu do serwisu, za po mocą których może w każdej chwili zwe ryfikować miejsca oraz liczbę tankowań dokonanych przez kierowców KARTA FLOTA ORLEN M ikroprocesorowe karty flotowe dla firm emitowane przez PKN OR LEN w ramach programu FLOTA są obecne na polskim rynku od 2000 roku. Korzysta z nich ponad 8000 klientów in stytucjonalnych, a zakupy na karty floto we realizuje 1700 stacji paliw ORLEN i BLI SKA w całym kraju. Sieć stacji honorują BANK typu pre paid polecane firmom jako nowoczesne medium reklamowe. Karty FLOTA mogą być wydane na kierowcę (typ karty K) lub na numer re jestracyjny pojazdu (typ karty S). wo, towary zakupione na stacjach paliwo wych. W przypadku kart co brandowych możliwość płatności za autostrady, tune le, agencje celne, serwis. Usługi on line właściciel karty może w każdej chwili uzyskać szczegółowe in formacje o transakcjach floty na interak tywnych stronach internetowych tal.orlen.pl. Zasięg karty 1700 stacji Orlen i Bli ska. Karty nie są honorowane za granicą. Te usługi są realizowane przez co bran dowe DKV/Orlen i Tankbank tysięcy stacji paliwowych, punktów serwisowych. Sposób rozliczania: Program Flota zamiast stosu rachunków za paliwo, usługi samo chodowe i akcesoria zapewnia firmom wygodny system rozliczeń, oparty na pro stych do księgowania dokumentach, wy syłanych pocztą lub drogą elektroniczną (e mail). Zakupy na karty flotowe rozlicza ne są dwa razy w miesiącu jedynie na dwóch fakturach zbiorczych, wystawionych: za okres od 1 do 15 dnia miesiąca z datą sprzedaży 15 tego dnia tego miesiąca; za okres od 16 do ostatniego dnia miesiąca z datą sprzedaży ostatniego dnia miesiąca. Limity limit jest uzgadniany indywidu alnie, według potrzeb przewoźnika. wanie na terenie całej Europy. W Polsce karty są honorowane na 350 stacjach Shell, w Europie na sta cjach firmy Shell oraz 8000 stacjach part nerskich w 35 krajach. Warunki. Kartę paliwową może otrzymać każda firma, nie istnieją żadne wymaga nia odnośnie minimalnej ilości paliwa za kupywanego za pomocą kart paliwowych. Wymagane są jednak zabezpieczenia w postaci depozytu na rachunku Shell, bloka dy na rachunku firmy lub gwarancji banko wej lub weksela. Karta jest ważna 4 lata. Rodzaje. Karta euroshell może być wy dana na numer rejestracyjny pojazdu lub na nazwisko użytkownika. Możliwe jest również wydanie karty na okaziciela. Dla kart na okaziciela istnieje możliwość po dania ID Użytkownika (max 8 znaków). Numer ten jest umieszczony na fakturze i umożliwia identyfikację osoby, która do konała transakcji lub identyfikację tanko wanego pojazdu. 4 kategorie zakupowe kategoria 0 zakup oleju napędowego oraz opłaty za usługi drogowe w Europie (autostrady, tunele, promy); kategoria 1 wszystkie paliwa oraz opłaty za usługi drogowe w Europie (au tostrady, tunele, promy); kategoria 2 to co w kategorii 1 oraz opłaty za materiały cych karty FLOTA jest największa w Polsce. Próg przystąpienia do programu FLO TA to 1000 (tysiąc) litrów dowolnego paliwa miesięcznie. Oferta kart paliwowych PKN ORLEN obejmuje poza kartami FLOTA także karty co branded DKV/ORLEN o mię dzynarodowym zasięgu oraz karty TANK KARTY SHELL Shell oferuje karty paliwowe euroshell dla samochodów ciężarowych oraz dla samochodów osobowych. Oba rodza je kart umożliwiają bezgotówkowe tanko 33

7 DODATEK SPECJALNY: Karty paliwowe do eksploatacji pojazdu (oleje, płyn do spryskiwaczy, kosmetyki samochodowe, akcesoria); kategoria 3 obejmuje kate gorię 2 oraz umożliwia zakupy pozosta łych artykułów dostępnych w sklepie na stacji (np.: spożywczych). Fakturowanie faktury VAT są wysta wiane dwa razy w miesiącu z 15 dniowym terminem płatności. Faktury zagraniczne rozliczane są bezprowizyjnie i wystawia ne w zł lub w euro. Tankowanie na sta cjach Shell w Polsce i za granicą jest bez prowizyjne, istnieje możliwość regulowania płatności za pomocą polecenia zapłaty. Opłata za ubezpieczenie limitu kredytowego wynosi 0,2% wartości limitu rocznie (do tyczy kart dla samochodów ciężarowych i autobusów). Bezpieczeństwo. Poza koniecznością użycia kodu PIN bezpieczeństwo oparte jest o alerty e mail, czyli powiadomienie o nieprawidło wościach i podejrzanych transakcjach wysyłane na adres e mail klienta, w przy padku przekroczenia przez kierowcę usta lonych kryteriów (w zależności od prefe rencji klienta może to być np. tankowanie w czasie weekendu, czy przekroczenie określonego limitu tankowania lub inne). Zarządca floty może także skorzystać z raportów e mail podsumowania, któ re może być przesyłane w trybie miesięcz nym, kwartalnym lub rocznym. Obejmują one: raport zużycia paliwa, raport zbior czy wszystkich wydatków lub raport zbior czy wydatków na paliwo. Możliwe jest także skorzystanie z apli kacji euroshell Card Online do zarządza nia flotą. Aplikacja umożliwia podgląd trans akcji on line, dostęp do faktur, możliwość sporządzania raportów. Dzięki temu właściciel firmy może w każdej chwili sprawdzić, gdzie znajduje się dany pojazd, jakich transakcji dokonuje czy ile zużywa paliwa Dodatkowe usługi. Zwrot podatku VAT z 28 krajów Europy, fakturowanie netto zwrot podatku w ciągu 14 dni, zwrot akcyzy z Francji, Włoch i Hiszpanii, e invoicing (fakturowanie elektroniczne), opłaty i podatki drogowe w całej Europie (np. Toll Collect w Niemczech, TIS PL we Francji), karty i urządzenia autostra dowe, opłaty za przejazdy mostami i tu nelami, promowe, usługi transportu kom binowanego RO LA, 24h pomoc drogo wa za granicą (Breakdown assistance 24h), naprawy warsztatowe (w wybranych warsz tatach), mycie samochodów ciężarowych (Truck Cleaning Services), odprawa cel na i ubezpieczenie, możliwość uregulo wania mandatów drogowych w niektó rych państwach (za zgodą upoważnio nej osoby w kraju). KARTA STATOIL Statoil oferuje dwa rodzaje kart paliwo wych, dostosowanych do potrzeb no woczesnego i wymagającego użytkowni ka. Karta Statoil firma daje możliwość dokonywania bezgotówkowych zakupów w całej Polsce na 590 stacjach działających w ramach porozumienia Routex. Dla tych, którzy podróżują poza gra nicami kraju, Statoil przygotował kartę Stato il eurofirma, która pozwala tankować na ponad stacji w 36 krajach Europy. kup paliwa, serwis i naprawy oraz 24h pomoc drogowa, akcesoria samochodowe na stacjach, wypożyczanie pojazdów, trans port kombinowany, opłaty drogowe: au tostrady tunele, mosty. Usługi on line serwisy internetowe Statoil pomagają kontrolować tankowania oraz zarzą dzać transakcjami i flotą przez internet. Zasięg karty 590 stacji w Polsce, w 36 krajach Europy. Koszty obsługi obsługa jest w pełni bez płatna. Dotyczy to m.in.: wydania lub wymiany kart, elektronicznego raportowania i fakturowania, korzystania z usług inter netowych, tankowania na polskich stacjach, bieżącego doradztwa. Dodatkowe prowi zje pobierane są natomiast od zagranicz nych transakcji dokonywanych na kartę. Sposób rozliczania termin płatności, częstotliwość fakturowania oraz wysokość rabatu na produkty i usługi zakupione na stacjach Statoil ustalane są indywidualnie z klientem. Zbiorcze faktury z wyszczegól nieniem wszystkich transakcji ułatwiają kontrolę wydatków. Limit przyznawany jest zależnie od po trzeb firmy, nie ma ograniczeń kwotowych i ilościowych. Limity dzienne są negocjo wane indywidualnie. 34 Karta jest dostępna dla firm, które za deklarują zakup 400 litrów paliwa miesięcznie. Usługi podstawowe bezgotówkowy za Karty UTA UTA Polska reprezentuje interesy Union Tank GmbH & Co KG (UTA) jed nego z dwóch największych emitentów i dystrybutorów specjalistycznych kart pa liwowych dla samochodów ciężarowych, dostawczych, autobusów oraz flot samo chodów osobowych. Firma posiada ponad 15 letnie doświadczenie na polskim ryn ku. Karty UTA są akceptowane w ponad punktów na terenie całej Europy,

8 w tym na stacji paliwowych. Na terenie Polski karty honorowane są na ponad 3000 stacji, w tym jako jedyne na stacjach NESTE A24. Przy pomocy kart UTA można doko nywać płatności za praktycznie wszystkie wydatki związane z eksploatacją pojazdu, eliminując tym samym zagrożenia związane z przewozem gotówki. Do dyspozycji jest kilka rodzajów kart UTA, o różnych za kresach płatności i usług. UTA Full Service Card. Zasięg tanko wanie na stacji paliwowych w kil kudziesięciu krajach, możliwość uiszcza nia opłat drogowych za autostrady, pro my, tunele na trasach całej Europy m.in.: w Niemczech, Austrii, we Francji, we Włoszech, w Hiszpanii, w Czechach, w Słowenii. Dodatkowe usługi: naprawy serwisowe, pomoc drogowa, serwis urzą dzeń chłodniczych, serwis 24h pomoc w nagłych wypadkach, odprawy granicz ne w ponad 120 biurach celnych kilku nastu krajów, pełny zakres mycia i czysz czenia pojazdów cystern, silosów, chłodni, nadwozia, silnika. UTA DIESEL CARD. Karta o ograniczonym zakresie opłat. Kartą można płacić za tanko wania, opłaty drogowe (autostrady, tunele, mosty) i niezbędne akcesoria na stacji. MercedesService Card. Karta Full Service Card stworzona specjalnie z myślą o kom pleksowej obsłudze użytkowników pojaz dów marki Mercedes. Dodatkowo akcep towana we wszystkich warsztatach Mer cedes Benz, brak opłaty serwisowej w fakturach Mercedes Benz. Karta OMNIplus. Karta Full Service prze znaczona jest dla autobusów marki Mer cedes Benz i Setra. Umożliwia korzysta nie z ogólnoeuropejskiej sieci serwisowej OMNIplus, oferując jednocześnie wszystkie usługi karty Full Service Card. Zapewnia ser wis w warsztatach autobusowych Mercedes Benz oraz centrach serwisowych EvoBus. Karty wydawane są bez dodatkowych opłat (nie ma opłaty za wydanie, czy wy mianę karty). Karta jest wydawana mak symalnie w ciągu 10 dni od momentu ustanowienia zabezpieczenia i podpisania umowy. Fakturowanie UTA umożliwia odzyski wanie VAT już z 25 krajów. Dzięki sys temowi fakturowania netto posiadacze kart UTA otrzymują faktury w praktyce nie obciążone podatkiem VAT i to zarówno z faktur UTA, jak i faktur innych dostawców. Istnieje także możliwość odzyskiwania VAT za pośrednictwem UTA po zakończeniu roku. Sposób fakturowania dostosowany jest do europejskich standardów fiskalnych, a same faktury sporządzane są w sposób uzgodniony ze wszystkimi urzędami fiskal nymi krajów Wspólnoty Europejskiej. KARTA PALIWOWA EUROWAG EUROWAG diesel credit tank system to specjalistyczny produkt przezna czony dla profesjonalnych firm transpor towych. Systemu EUROWAG składa się ze starannie wybranych stacji paliw, któ re swym położeniem oraz wyposażeniem spełniają wymagania transportu ciężarowego. Karty są akceptowane na wybranych stacjach w Polsce, Republice Czeskiej, Austrii, Belgii, Holandii, Hiszpanii, Fran cji, Luksemburgu i Słowenii, renomowa nych marek, takich jak Diesel24, G&V, Texaco, Esso. Przy pomocy kart EUROWAG poza kup nem paliwa można uiścić opłaty drogowe. Firma zapewnia zwrot VAT ze wszystkich krajów Europy. Dzięki temu można do kładniej planować przepływ środków fi nansowych w firmie. Karty wystawiane są na numer rejestracyjny pojazdu lub na okaziciela. Karty zabezpieczone są kodem PIN z możliwością indywidualnego usta lenia limitu dziennego tankowania. Kartą można dokonywać zakupu Diesla, Ad Blue oraz opłat drogowych w Czechach, Niem czech i Austrii. Przedstawiciele firmy EUROWAG po rozumiewają się w języku polskim, cze skim, niemieckim, angielskim. Co ważniej sze dokumentacja wszystkich operacji do konanych kartą EUROWAG w całej Eu ropie jest prowadzona w języku polskim. Jako dodatek do standardowego zwro tu VAT EUROWAG oferuje swoim od biorcom możliwość przyspieszenia pro cesu zwrotu VAT w formie finansowania. W praktyce oznacza to, że klient za zakup paliwa i usług za granicą otrzymuje fak turę netto, pomniejszoną o podatek VAT. Truckparki to kolejna oferta EUROWAG W ramach produktu EUROWAG diesel credit tank system w 2006 roku rozpoczął się proces budowy sieci markowych truck parków na terenie Republiki Czeskiej. Są to bardzo nowoczesne parkingi oferujące wydajne stacje paliw diesel oraz Ad Blue, strzeżone stanowiska parkingowe z dostę pem do wifi, myjni oraz z dobrze zaopa trzonymi sklepami. Poza tym w truckpar ku zawsze jest zaplecze gastronomiczne oraz darmowe zaplecze sanitarne dla kierowców prysznice, WC. Kartą EUROWAG można regulować płatności za opłaty drogowe w Czechach, Niem czech i Austrii bez dodatkowych opłat, a nie bawem również we Francji i Hiszpanii. Strona internetowa: OPR. M. MAZUR 35

Innowacyjność plus więcej możliwości >> BP PLUS on-line. Najbardziej zaawansowana karta paliwowa w Polsce

Innowacyjność plus więcej możliwości >> BP PLUS on-line. Najbardziej zaawansowana karta paliwowa w Polsce Innowacyjność plus więcej możliwości >> BP PLUS on-line Najbardziej zaawansowana karta paliwowa w Polsce Karta BP PLUS Większy potencjał i doskonała efektywność Szukasz rozwiązań wspomagających zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Zadbaj o pieniądze swoje firmy KARTY PALIWOWE BP PLUS

Zadbaj o pieniądze swoje firmy KARTY PALIWOWE BP PLUS Zadbaj o pieniądze swoje firmy KARTY PALIWOWE BP PLUS Truck &Business Conference 05.10. 2010 BP w Polsce BP rozpoczęło działalność w Polsce 17 września 1991. Inwestycje BP na rynku polskim przekroczyły

Bardziej szczegółowo

Karty to już nie tylko paliwo DODATEK SPECJALNY

Karty to już nie tylko paliwo DODATEK SPECJALNY DODATEK SPECJALNY DODATEK SPECJALNY: Karty paliwowe Karty to już nie tylko paliwo Obecne rozwiązania operatorów kart paliwowych idą w kierunku integracji wielu usług. Zarówno karty emitentów niezależnych,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE INFORMACJE WIDOCZNE NA FAKTURACH ZAGRANICZNYCH

OGÓLNE INFORMACJE WIDOCZNE NA FAKTURACH ZAGRANICZNYCH OGÓLNE INFORMACJE WIDOCZNE NA FAKTURACH ZAGRANICZNYCH Do każdego fakturowania dołączony jest dokument Podsumowanie zakupów, który zawiera spis faktur wystawionych w danym cyklu fakturowania. Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Karta MercedesServiceCard w skrócie.

Karta MercedesServiceCard w skrócie. Karta MercedesServiceCard w skrócie. Sprytniejsze i szybsze poruszanie się po Europie bez gotówki. Bezpłatna karta MercedesServiceCard w skrócie: Korzyści dla klientów MercedesServiceCard Bezgotówkowe

Bardziej szczegółowo

Państwa mobilność jest naszą siłą napędową. MercedesServiceCard dla pojazdów użytkowych

Państwa mobilność jest naszą siłą napędową. MercedesServiceCard dla pojazdów użytkowych Państwa mobilność jest naszą siłą napędową MercedesServiceCard dla pojazdów użytkowych ... MercedesServiceCard umożliwi Państwu kontynuowanie podróży! Specjały kulinarne z Francji, ogniwa słoneczne z Niemiec,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA E100 NETTO : ZWROT VAT. www.e100.eu

INSTRUKCJA E100 NETTO : ZWROT VAT. www.e100.eu INSTRUKCJA E100 NETTO : ZWROT VAT www.e100.eu Е 100 oferuje swoim klientom możliwość skorzystania z usługi E100 Netto. Już teraz nasi klienci mają możliwość otrzymywania faktur bez VAT i uzyskiwania zwrotu

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Oborniki Śląskie dnia, 10.06.2009r Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zgodnie z art. 38 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r.

Bardziej szczegółowo

DKV Card drogowskazem na trasach Europy

DKV Card drogowskazem na trasach Europy DKV Card drogowskazem na trasach Europy Gdzie zapłacisz DKV Card Za co zapłacisz kartą paliwową Usługi internetowe Zwrot zagranicznego VAT Program Podaj dalej, zyskaj więcej 2 Zarządzaj transakcjami: DKV

Bardziej szczegółowo

Nieograniczona mobilność, elastyczność i bezpieczeństwo w całej Europie. Karta MercedesServiceCard dla pojazdów użytkowych.

Nieograniczona mobilność, elastyczność i bezpieczeństwo w całej Europie. Karta MercedesServiceCard dla pojazdów użytkowych. Nieograniczona mobilność, elastyczność i bezpieczeństwo w całej Europie. Karta MercedesServiceCard dla pojazdów użytkowych. ...pomoże Ci karta MercedesServiceCard! Specjały kulinarne z Francji, ogniwa

Bardziej szczegółowo

Karty paliwowe a Fleet Manager

Karty paliwowe a Fleet Manager Karty paliwowe a Fleet Manager Konferencja: Współpraca fleet managera z firmami zewnętrznymi Tychy 23 maja 2013 r. Andrzej Szczęśniak niezależny ekspert rynku paliw i gazu Agenda Karta z perspektywy branży

Bardziej szczegółowo

Dział Zamówień Publicznych i Umów Grodzisk Mazowiecki, dn. 13.05.2015 r. SPSSZ - V/ 112 /2015

Dział Zamówień Publicznych i Umów Grodzisk Mazowiecki, dn. 13.05.2015 r. SPSSZ - V/ 112 /2015 Dział Zamówień Publicznych i Umów Grodzisk Mazowiecki, dn. 13.05.2015 r. SPSSZ - V/ 112 /2015 Wg rozdzielnika Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

OMV fakty, liczby, Transport Drogowy

OMV fakty, liczby, Transport Drogowy OMV fakty, liczby, Transport Drogowy OMV Refining & Marketing Tęgoborze, 14.09.2012 OMV- wiodąca grupa energetyczna w Europie Największa austriacka spółka akcyjna Eksploatacja i produkcja w 17 krajach

Bardziej szczegółowo

Nie mniej istotna jest również liczba. Czym się kierować przy wyborze karty?

Nie mniej istotna jest również liczba. Czym się kierować przy wyborze karty? Dodatek specjalny Karty paliwowe Czym się kierować przy wyborze karty? Najlepsze karty paliwowe umożliwiają kierowcy wybranie stacji dowolnego koncernu, dzięki czemu nie musi on planować trasy uwzględniając

Bardziej szczegółowo

Usługi, które zaprowadzą. cię znacznie dalej. Intelligent solutions for HGV drivers

Usługi, które zaprowadzą. cię znacznie dalej. Intelligent solutions for HGV drivers Usługi, które zaprowadzą cię znacznie dalej Intelligent solutions for HGV drivers Innowacja w służbie transportu drogowego AS 24 otwiera nowe możliwości Pierwsza europejska sieć stacji paliw dla pojazdów

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo a karty paliwowe

Bezpieczeństwo a karty paliwowe SPECJALNY DODATEK SPECJALNY: Karty paliwowe Bezpieczeństwo a karty paliwowe Przegląd Codziennie korzystamy z kart magnetycznych. Trudno jest sobie wyobrazić nasze życie bez tego plastikowego znaku czasu.

Bardziej szczegółowo

Jeden z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej, należący do Grupy UniCredit wiodącej międzynarodowej instytucji finansowej w Europie.

Jeden z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej, należący do Grupy UniCredit wiodącej międzynarodowej instytucji finansowej w Europie. Oferta dla rolników O BANKU Jeden z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej, należący do Grupy UniCredit wiodącej międzynarodowej instytucji finansowej w Europie. Działa w Polsce od ponad 80 lat

Bardziej szczegółowo

U M O W A o wydanie i używanie kart euroshell

U M O W A o wydanie i używanie kart euroshell U M O W A o wydanie i używanie kart euroshell zawarta w Warszawie, dnia... pomiędzy: Shell Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-366), ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7A, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

OFERTA TELE RADIO TAXI

OFERTA TELE RADIO TAXI OFERTA TELE RADIO TAXI Krótka charakterystyka korporacji TELE RADIO TAXI jest wiodącą korporacją taksówkarską w Warszawie. Założona w roku 1990 każdego dnia stawia do dyspozycji swoich Klientów flotę samochodów

Bardziej szczegółowo

ABC Leasingu Marta Bielecka-Gozdek, Chief Sales Officer Alphabet Polska Fleet Management

ABC Leasingu Marta Bielecka-Gozdek, Chief Sales Officer Alphabet Polska Fleet Management ABC Leasingu Marta Bielecka-Gozdek, Chief Sales Officer Alphabet Polska Fleet Management Wzgórza Dylewskie / Marzec 2014 ABC leasingu Agenda 1. Co to jest Car Fleet Management? 2. Produkty leasingowe i

Bardziej szczegółowo

50 lat historii sukcesów

50 lat historii sukcesów Agenda ZMĘCZENIE NADZIEJA PIENIĄDZE Edenred na świecie 50 lat historii sukcesów 17,1 miliarda Euro obrotu 40 milionów użytkowników 640.000 firm i instytucji publicznych 1,4 miliona akceptantów 41 krajów

Bardziej szczegółowo

Karta kredytowa. Visa Classic. Przewodnik użytkownika

Karta kredytowa. Visa Classic. Przewodnik użytkownika Karta kredytowa Visa Classic Przewodnik użytkownika 1. Aktywacja karty 2. Korzystanie z karty Serdecznie witamy w gronie posiadaczy karty kredytowej Visa Classic eurobanku Aby móc przekonać się o wszystkich

Bardziej szczegółowo

Zawarta w dniu..roku w Warszawie pomiędzy:

Zawarta w dniu..roku w Warszawie pomiędzy: Oznaczenie sprawy: ZP/4/GDB/2014 Załącznik nr 5 do Siwz UMOWA Zawarta w dniu..roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Biurem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Z siedzibą w Warszawie (01-015), Skwer

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W TARYFIE PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PKO BANKU POLSKIM SA DLA OSÓB FIZYCZNYCH

ZMIANY W TARYFIE PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PKO BANKU POLSKIM SA DLA OSÓB FIZYCZNYCH ZMIANY W TARYFIE PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PKO BANKU POLSKIM SA DLA OSÓB FIZYCZNYCH Zapisy nowe oraz zapisy które uległy zmianie, zostały oznaczone pogrubioną i pochyloną czcionką. CZĘŚĆ I. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

Zawarta w dniu..roku w Warszawie pomiędzy:

Zawarta w dniu..roku w Warszawie pomiędzy: UMOWA Zawarta w dniu..roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Biurem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Z siedzibą w Warszawie (01-015), Skwer ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Polski 9,

Bardziej szczegółowo

Karta kredytowa. Visa Classic. Przewodnik użytkownika

Karta kredytowa. Visa Classic. Przewodnik użytkownika Karta kredytowa Visa Classic Przewodnik użytkownika 1. Aktywacja karty 2. Korzystanie z karty Serdecznie witamy w gronie posiadaczy karty kredytowej Visa Classic eurobanku Aby móc przekonać się o wszystkich

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.06.2015r.

Obowiązuje od 01.06.2015r. DZIAŁ II DEPOZYTY OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od 01062015r Lp Rozdział 1 Obsługa rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) Wyszczególnienie czynności 1 Otwarcie, i prowadzenie i

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.05.2015r.

Obowiązuje od 01.05.2015r. III RACHUNKI BIEŻĄCE PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01052015r Rozdział 1 Obsługa rachunków rozliczeniowych Lp Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania Stawka obowiązująca 1 Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja kosztów samochodów firmowych. Jacek Wasilewski Masterlease

Optymalizacja kosztów samochodów firmowych. Jacek Wasilewski Masterlease Optymalizacja kosztów samochodów firmowych Jacek Wasilewski Masterlease Agenda 1. Kilka słów o Masterlease 2. Samochód narzędzie pracy 3. Samochód formy finansowania 4. ABC Leasingu 5. Zalety Leasingu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Akcja Lato 2013

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Akcja Lato 2013 REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Akcja Lato 2013 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą Akcja Lato 2013 (dalej: Promocja) zawiera warunki

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od dnia 1 listopada 2014 r.

Obowiązuje od dnia 1 listopada 2014 r. Załącznik do Uchwały nr 148/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Czarnkowie z dnia 31.10. 2014 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W CZARNKOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I KREDYTOWYCH

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Sopot dn.22.10.2014 WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W odpowiedzi na zapytania z dnia 20.10.2014 Zakład Oczyszczania Miasta, Al. Niepodległości 723A, 81-853 Sopot, działając

Bardziej szczegółowo

Prowizja dla zleceń składanych osobiście lub telefonicznie

Prowizja dla zleceń składanych osobiście lub telefonicznie Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. za świadczenie usług maklerskich A. PROWIZJE W OBROCIE ZORGANIZOWANYM NA RYNKU KRAJOWYM I. Prowizje od transakcji akcjami,

Bardziej szczegółowo

STANDARDOWE OPŁATY ABONAMENTOWE ESTEL

STANDARDOWE OPŁATY ABONAMENTOWE ESTEL CENNIK USŁUGI TELEFONICZNEJ ESTEL ŚWIADCZONEJ PRZEZ ESPOL SP. Z O.O. OSOBOM FIZYCZNYM obowiązuje dla umów zawartych od 16.03.2015 STANDARDOWE OPŁATY ABONAMENTOWE ESTEL Plan taryfowy Liczba bezpłatnyc h

Bardziej szczegółowo

Mercedes-Benz MobiloVan. Siła napędowa Twojego biznesu

Mercedes-Benz MobiloVan. Siła napędowa Twojego biznesu Mercedes-Benz MobiloVan Siła napędowa Twojego biznesu Wciąż w drodze. Nawet przez 30 lat Zielone światło dla Citana, Sprintera i Vito: połączenie Mercedes-Benz MobiloVan i regularnych przeglądów w Autoryzowanym

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA BYŁYCH KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH DZ BANK POLSKA S.A.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA BYŁYCH KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH DZ BANK POLSKA S.A. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA BYŁYCH KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH DZ BANK POLSKA S.A. Taryfa obowiązuje od 01 lutego 2014 roku Opłaty i prowizje podane są w złotych polskich (PLN), jeżeli nie zaznaczono inaczej.

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 1 Klienci instytucjonalni 1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 1 Rachunek rozliczeniowy: Biznes Net Mój Biznes Biznes

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I KREDYTOWYCH W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI INSTYTUCJONALNI

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I KREDYTOWYCH W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI INSTYTUCJONALNI Załącznik do Uchwały nr 149 /2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Czarnkowie z dnia 31.10. 2014 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W CZARNKOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I

Bardziej szczegółowo

Opakowania na materiały niebezpieczne

Opakowania na materiały niebezpieczne Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Opakowania na materiały 208 GGVS Opakowania na materiały 209 Opakowania na materiały Cer ty fi ko wa ne po jem ni ki Utz jest pro du cen tem sze ro kiej ga my opa ko

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

............... Transport.......... 1

............... Transport.......... 1 1 Transport 3 Planowanie tras 4 Karty drogowe 4 Koszty transportu 5 Eksploatacja środków transportu 5 Cennik usług transportowych 5 2 Transport Moduł Transport wchodzący w skład systemu Impuls EVO jest

Bardziej szczegółowo

Pakiet Wygodny Plus. Pakiet Komfortowy. Pakiet Wygodny. 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł

Pakiet Wygodny Plus. Pakiet Komfortowy. Pakiet Wygodny. 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł RACHUNKI BANKOWE TAB. 1 y Lp. Agro 1. Opłata za 1) 0 zł 2) 15 zł/0 zł 3) 50 zł/0 zł 3) 30 zł 100 zł 10 zł/0 zł 3) 30 zł/0 zł 3) 20 zł 60 zł 2. Otwarcie rachunku bieżącego/pomocniczego jednorazowo 3. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO FIRMA I EMERYTURA PLUS dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 2 lutego 2015 r. Wysokość opłat

Bardziej szczegółowo

Darłowo, dnia 27.11.2014 r.

Darłowo, dnia 27.11.2014 r. Darłowo, dnia 27.11.2014 r. dotyczy : przetargu nieograniczonego pn.:,, Sukcesywna dostawa paliw płynnych do samochodów służbowych Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Darłowie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Odbierz paragon i tankuj z rabatem

REGULAMIN PROMOCJI Odbierz paragon i tankuj z rabatem REGULAMIN PROMOCJI Odbierz paragon i tankuj z rabatem Organizatorem promocji jest Shell Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 7a (zwana

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE KART PALIWOWYCH EUROSHELL

WNIOSEK O WYDANIE KART PALIWOWYCH EUROSHELL Data wniosku (... /... /... ) Klient euroshell nr Załącznik nr 1 do Umowy o wydanie i używanie kart paliwowych euroshell (wypełnia Shell) WNIOSEK O WYDANIE KART PALIWOWYCH EUROSHELL Szanowni Państwo, proszę

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 30 /2016 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia r.

Zarządzenie Nr 30 /2016 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia r. Zarządzenie Nr 30 /2016 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 07.06.2016 r. w sprawie ustalenia Regulaminu zasad korzystania z samochodów służbowych w Urzędzie Miasta i Gminy Prabuty Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Procedura uzyskania karty paliwowej:

Procedura uzyskania karty paliwowej: Procedura uzyskania karty paliwowej: 1. Umowę należy wydrukować w dwóch egzemplarzach, 2. Prosimy o czytelne wypełnienie danych Państwa firmy (nazwa, adres, NIP, dane KRS, reprezentanci), 3. Prosimy o

Bardziej szczegółowo

III RACHUNKI BANKOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH TAB. 2 Pozostałe rachunki

III RACHUNKI BANKOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH TAB. 2 Pozostałe rachunki bieżący lokaty 1. Otwarcie rachunku jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł wg umowy z Klientem 0 zł 2. Prowadzenie rachunku: 1) 2.1 dla rolnika ryczałtowego nie prowadzącego działów specjalnych miesięcznie 12) 5 zł

Bardziej szczegółowo

ZR-16/2015 Białystok, 2015-06-23. Dotyczy: postępowanie przetargowe ZR-16/2015 na tankowanie pojazdów i maszyn budowlanych na stacji paliw

ZR-16/2015 Białystok, 2015-06-23. Dotyczy: postępowanie przetargowe ZR-16/2015 na tankowanie pojazdów i maszyn budowlanych na stacji paliw ZR-16/2015 Białystok, 2015-06-23 Dotyczy: postępowanie przetargowe ZR-16/2015 na tankowanie pojazdów i maszyn budowlanych na stacji paliw Do Zamawiającego wpłynęły pytanie, na które odpowiada w następujący

Bardziej szczegółowo

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO FIRMA TO JA Z PREMIĄ 1 dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, wprowadzona w dnia 30 lipca 2015 r. Wysokość opłat Opłaty podstawowe

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat kart kredytowych Banku BGŻ BNP Paribas S.A. wydawanych dla klientów detalicznych. z dnia 11 marca 2016 r.

Taryfa prowizji i opłat kart kredytowych Banku BGŻ BNP Paribas S.A. wydawanych dla klientów detalicznych. z dnia 11 marca 2016 r. Taryfa prowizji i opłat kart kredytowych Banku BGŻ BNP Paribas S.A. wydawanych dla klientów detalicznych z dnia 11 marca 2016 r. Klienci, którzy nabyli kartę kredytową Visa Gold lub Visa Platinum przed

Bardziej szczegółowo

WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN (wprowadzanych z dniem połączenia działalności operacyjnej Alior Banku i Meritum Banku)

WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN (wprowadzanych z dniem połączenia działalności operacyjnej Alior Banku i Meritum Banku) WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN (wprowadzanych z dniem połączenia działalności operacyjnej Alior Banku i Banku) Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe Wprowadzana Nazwy produktów Dokumenty regulujące wysokość

Bardziej szczegółowo

miesięcy, w przeciwnym wypadku 180 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 10 PLN 10 PLN 10 PLN 10 PLN

miesięcy, w przeciwnym wypadku 180 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 10 PLN 10 PLN 10 PLN 10 PLN TABELA OPROCENTOWANIA, OPŁAT, PROWIZJI I LIMITÓW TRANSAKCYJNYCH W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. DLA KART KREDYTOWYCH DLA UMÓW ZAWARTYCH PRZED 19 MAJA 2014 R.: KTÓRA ZASTĘPUJE TABELĘ OPROCENTOWANIA, OPŁAT,

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie rachunków bankowych, obsługa Kart oraz korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu osoby pełnoletnie

Prowadzenie rachunków bankowych, obsługa Kart oraz korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu osoby pełnoletnie standardowy aktywny internetowy* ) senior** ) student*** ) Prowadzenie rachunków bankowych, obsługa Kart oraz korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu osoby pełnoletnie Rozdział 1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe

Bardziej szczegółowo

Specjalna oferta Raiffeisen Bank Polska S.A. dla członków Śląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych:

Specjalna oferta Raiffeisen Bank Polska S.A. dla członków Śląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych: Specjalna oferta Raiffeisen Bank Polska S.A. dla członków Śląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych: Mobilne Konto Osobiste Wygodna i nowoczesna forma zarządzania Twoimi finansami, która spełni

Bardziej szczegółowo

Sukcesywna dostawa paliwa do pojazdów i urządzeń silnikowych eksploatowanych w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Elblągu

Sukcesywna dostawa paliwa do pojazdów i urządzeń silnikowych eksploatowanych w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Elblągu Urząd Zamówień Publicznych Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.portal.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Numer ogłoszenia: 541908-2013 X Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/POKL/WRO/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/POKL/WRO/2013 Wrocław, 26.02.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE 1/POKL/WRO/2013 (dotyczy dostaw paliwa ON dla Auto Szkoły WOTA w ramach projektu Zawodowy kierowca podstawą branży transportowej - współfinansowanego ze środków

Bardziej szczegółowo

KLEVAS. Zintegrowany system zarządzania spedycją i transportem SKG S.A. i UAB AVILDA. www.klevas.pl

KLEVAS. Zintegrowany system zarządzania spedycją i transportem SKG S.A. i UAB AVILDA. www.klevas.pl KLEVAS Zintegrowany system zarządzania spedycją i transportem SKG S.A. i UAB AVILDA www.klevas.pl Zagadnienia Zakres zastosowao systemu KLEVAS Struktura systemu KLEVAS Zalety systemu KLEVAS Konfiguracja,

Bardziej szczegółowo

POWER PRICE S.A. Moc ukryta w cenie

POWER PRICE S.A. Moc ukryta w cenie POWER PRICE S.A. Moc ukryta w cenie Warszawa, marzec 2011 r. Dane rejestrowe spółki Power Price S.A. ul. Rosy Bailly 36 01-494 Warszawa tel./fax (22) 25 01 700 www.powerprice.pl e-mail: biuro@powerprice.pl

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA PRZEWOŹNIKÓW

PRZEWODNIK DLA PRZEWOŹNIKÓW PRZEWODNIK DLA PRZEWOŹNIKÓW W większości krajów europejskich obowiązują winiety lub opłaty za przejazd autostradami i drogami szybkiego ruchu. Stawki zależą od masy i rodzaju pojazdu, okresu pobytu na

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa 993200/271/IN-915/2014 TZ/271/71/14 Warszawa, dnia 27.10.2014 Informacja dla Wykonawców, którzy pobrali

Bardziej szczegółowo

Cennik Oferty Play Mix

Cennik Oferty Play Mix Cennik Oferty Play Mix Cennik Oferty Play Mix Cennik Usług Telekomunikacyjnych P4 Sp. z o.o. obowiązuje od 3 września 2007r do odwołania Wszystkie ceny w niniejszym Cenniku podane są w złotych polskich

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji za czynności bankowe oraz opłat za inne czynności w obszarze Getin Banku dla Klientów indywidualnych byłego Get Banku S.A.

Tabela prowizji za czynności bankowe oraz opłat za inne czynności w obszarze Getin Banku dla Klientów indywidualnych byłego Get Banku S.A. Tabela prowizji za czynności bankowe oraz opłat za inne czynności w obszarze Getin Banku dla Klientów indywidualnych byłego Get Banku S.A. Rachunki bankowe konto osobiste Na WWW Walutowe konto osobiste

Bardziej szczegółowo

Cennik Oferty Play Online na Kartę

Cennik Oferty Play Online na Kartę Cennik Oferty Play Online na Kartę Cennik Usług Telekomunikacyjnych P4 sp. z o.o. obowiązuje od 20.07.2010 r. do odwołania (zmieniony dn. 01.07.2013 r.) Wszystkie ceny w niniejszym Cenniku podane są w

Bardziej szczegółowo

Rozdział Przed zmianą Po zmianie Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział Przed zmianą Po zmianie Rozdział I Postanowienia ogólne Rozdział Przed zmianą Po zmianie Rozdział I Postanowienia ogólne Rozdział II, Rachunki bankowe Rozdział II, pkt. 4, podpkt. 1Osoby powyżej 80 roku życia posiadające ROR w BS, pracownicy i emeryci BS zwolnieni

Bardziej szczegółowo

VAT 2015 PODATKI CZĘŚĆ 1. Ustawa. Akty wykonawcze. Przewodnik po zmianach w VAT tabelaryczne zestawienie zmian z komentarzem PODATKI NR 3

VAT 2015 PODATKI CZĘŚĆ 1. Ustawa. Akty wykonawcze. Przewodnik po zmianach w VAT tabelaryczne zestawienie zmian z komentarzem PODATKI NR 3 PODATKI NR 3 INDEKS 36990X ISBN 9788374403108 STYCZEŃ 2015 CENA 29,90 ZŁ (W TYM 5% VAT) UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU VAT 2015 PODATKI CZĘŚĆ 1 Ustawa Akty wykonawcze Przewodnik po zmianach w VAT tabelaryczne

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji za czynności bankowe oraz opłat za inne czynności w zakresie odnoszącym się do kart kredytowych Getin Banku

Tabela prowizji za czynności bankowe oraz opłat za inne czynności w zakresie odnoszącym się do kart kredytowych Getin Banku Tabela prowizji za czynności bankowe oraz opłat za inne czynności w zakresie odnoszącym się do kart kredytowych Getin Banku Obowiązująca od dnia września 0 roku. Karty kredytowe MasterCard Czynność MasterCard

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 18.06.2012 rok SPIS TREŚCI: 1) dla rachunków bieżących, pomocniczych, agrokonto... 2 2) dla rachunków zakładowych kas zapomogowo pożyczkowych... 3 3)

Bardziej szczegółowo

1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat. 3 0,20 % nie mniej niż 1,50 zł - 3

1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat. 3 0,20 % nie mniej niż 1,50 zł - 3 Rozdział. Załącznik do Uchwały nr 45/204 Zarządu BS z dnia.0.204 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Czarnkowie od klientów instytucjonalnych ( rachunki, lokaty,

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni 2.1.1 Rachunki i rozliczenia złotowe

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni 2.1.1 Rachunki i rozliczenia złotowe ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 1 Klienci instytucjonalni 1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 1 Rachunek rozliczeniowy: Biznes Net Mój Biznes Biznes

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UŻYTKOWANIA SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO ORAZ OBSŁUGI TRANSPORTOWEJ URZĘDU MIEJSKIEGO W TŁUSZCZU

REGULAMIN UŻYTKOWANIA SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO ORAZ OBSŁUGI TRANSPORTOWEJ URZĘDU MIEJSKIEGO W TŁUSZCZU REGULAMIN UŻYTKOWANIA SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO ORAZ OBSŁUGI TRANSPORTOWEJ URZĘDU MIEJSKIEGO W TŁUSZCZU Załącznik do Zarządzenia nr 0050.161.2011 z dnia 25 października 2011 r. ROZDZIAŁ I DEFINICJE POJĘĆ 1.

Bardziej szczegółowo

CENNIK OFERTY PLAY ONLINE NA KARTĘ Z MODEMEM

CENNIK OFERTY PLAY ONLINE NA KARTĘ Z MODEMEM CENNIK OFERTY PLAY ONLINE NA KARTĘ Z MODEMEM Cennik Usług Telekomunikacyjnych P4 sp. z o.o. obowiązuje od 23.08.2010 r. do odwołania (zmieniony dn. 01.07.2014 r.) Wszystkie ceny w niniejszym Cenniku podane

Bardziej szczegółowo

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI dla firm dla osób 1. Otwarcie rachunku 1) głównego jednorazowo w dniu 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 2) pomocniczego

Bardziej szczegółowo

FORMY PŁATNOŚCI STOSOWANE OBECNIE ORAZ PREFEROWANE

FORMY PŁATNOŚCI STOSOWANE OBECNIE ORAZ PREFEROWANE FORMY PŁATNOŚCI STOSOWANE OBECNIE ORAZ PREFEROWANE 2/09/2008-22/10/2008 Znaleziono 329 odpowiedzi z 329 odpowiadających wybranym kryteriom UDZIAŁ Kraj DE - Niemcy 55 (16.7%) PL - Polska 41 (12.5%) DK -

Bardziej szczegółowo

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe. Konsultant. Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe. Konsultant. Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe Obowiązuje od 9 września 2013 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego dla kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych, dla Klientów, którzy zawarli umowę rachunku

Bardziej szczegółowo

ROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie rachunku - prowadzenie rachunku

ROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie rachunku - prowadzenie rachunku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT obowiązująca od 09/2012r. USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( wyciąg) OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH LP WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA OPŁATY POZAROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Oferta jest dostępna tylko u Doradców Biznesowych Play. Bazująca na nowych FORMUŁACH Unlimited dla Firm i

Oferta jest dostępna tylko u Doradców Biznesowych Play. Bazująca na nowych FORMUŁACH Unlimited dla Firm i Specjalna Specjalna Nowa oferta dla Klientów Biznesowych SME Oferta jest dostępna tylko u Doradców Biznesowych Play Bazująca na nowych FORMUŁACH Unlimited i wzbogacona o dodatkowe benefity: niższe ceny

Bardziej szczegółowo

Regulamin. 1 Zakres stosowania. 2 Definicje zawarte w Regulaminie

Regulamin. 1 Zakres stosowania. 2 Definicje zawarte w Regulaminie Regulamin Regulamin KUP BILET ON LINE Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Elblągu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej zwana PKS Elbląg lub Przewoźnikiem). Przedsiębiorstwo Komunikacji

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr : 340000 -ILGW-253-05/2012

Umowa Nr : 340000 -ILGW-253-05/2012 Umowa Nr : 340000 -ILGW-253-05/2012 zawarta w dniu... w Kielcach, pomiędzy: Izbą Celną w Kielcach z siedzibą przy ul. Wesołej 56, NIP: 657-265-21-32, Regon: 260036440, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych: Stawki obowiązujące

Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych: Stawki obowiązujące Załącznik nr 3 do Taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe, Uchwała Zarządu BS 129/2012 z dnia 17.09.2012 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych za czynności i usługi bankowe pobierane przez

Bardziej szczegółowo

i korzyści serwisowe Ograniczenie ryzyka Przewidywalność kosztów Elastyczność umowy Wyższa wartość pojazdu Komfort Oszczędność

i korzyści serwisowe Ograniczenie ryzyka Przewidywalność kosztów Elastyczność umowy Wyższa wartość pojazdu Komfort Oszczędność Pakiety serwisowe pakiety serwisowe zalety i korzyści Pakiety serwisowe to dwa rodzaje atrakcyjnych warunków opieki serwisowej dostosowanych do potrzeb użytkowników samochodów dostawczych marki Volkswagen

Bardziej szczegółowo

Z jakich elementów składa się lista przejazdów DKV TIS PL?

Z jakich elementów składa się lista przejazdów DKV TIS PL? Z jakich elementów składa się lista przejazdów DKV TIS PL? Lista przejazdów TIS PL Francja Lista przejazdów nr 00000 do faktury nr 14/000000000/001 usługodawcy DKV Euro Service GmbH + Co. KG Numer klienta:

Bardziej szczegółowo

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego ul. A. Sokołowskiego Wałbrzych. tel. 74/ fax 74/

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego ul. A. Sokołowskiego Wałbrzych. tel. 74/ fax 74/ ISO 9001 Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego ul. A. Sokołowskiego 4 58-309 Wałbrzych tel. 74/64 89 600 fax 74/ 64 89 746 www.zdrowie.walbrzych.pl szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dotyczące elektronicznej obsługi kart ServiceCard za pośrednictwem internetowego portalu ServiceCardPortal

Wytyczne dotyczące elektronicznej obsługi kart ServiceCard za pośrednictwem internetowego portalu ServiceCardPortal 1 Wytyczne dotyczące elektronicznej obsługi kart ServiceCard za pośrednictwem internetowego portalu ServiceCardPortal Warunki Zawarta umowa o akceptacji karty (umowa partnerska). Aktywacja uprawniająca

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT. FASTER THAN YOU EXPECT.

TRANSPORT. FASTER THAN YOU EXPECT. TRANSPORT. FASTER THAN YOU EXPECT. o firmie MARATHON to zespół specjalistów w logistyce zaangażowanych w każde zlecenie. Dla nas nie ma rzeczy niemożliwych jesteśmy elastyczni, solidni i rzetelni, dzięki

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT. FASTER THAN YOU EXPECT.

TRANSPORT. FASTER THAN YOU EXPECT. TRANSPORT. FASTER THAN YOU EXPECT. O FIRMIE MARATHON to zespół specjalistów w logistyce zaangażowanych w każde zlecenie. Dla nas nie ma rzeczy niemożliwych jesteśmy elastyczni, solidni i rzetelni, dzięki

Bardziej szczegółowo

Raport Money.pl: Gdzie są najtańsze paliwa na świecie

Raport Money.pl: Gdzie są najtańsze paliwa na świecie Raport Money.pl: Gdzie są najtańsze paliwa na świecie Najtańsze paliwa są w Wenezueli, Iranie, Arabii Saudyjskiej i Libii. Najwięcej natomiast płaci się za tankowanie w Erytrei, Norwegii, Holandii i Wielkiej

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM AZałącznik nr 12 do Uchwały nr 34/2012 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Lubaczowie z dnia 23.10.2012 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O

Bardziej szczegółowo

OFERTA NA DOKUMENTACJĘ TECHNICZNĄ CITROEN DLA PROFESJONALISTÓW Z BRANŻY SAMOCHODOWEJ

OFERTA NA DOKUMENTACJĘ TECHNICZNĄ CITROEN DLA PROFESJONALISTÓW Z BRANŻY SAMOCHODOWEJ OFERTA NA DOKUMENTACJĘ TECHNICZNĄ CITROEN DLA PROFESJONALISTÓW Z BRANŻY SAMOCHODOWEJ CITROEN udostępnia profesjonalistom z branży samochodowej*, wydawcom dokumentacji technicznej i producentom wyposażenia

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr 2012. Załącznik nr 6 do SIWZ

Umowa Nr 2012. Załącznik nr 6 do SIWZ Umowa Nr 202 Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w dniu w Nowej Suchej pomiędzy: Gmina Nowa Sucha - Usługi Komunalne w Nowej Suchej, z siedzibą: 96-53 Nowa Sucha, Nowa Sucha 50, reprezentowanym przez:.. zwanym

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie rachunku miesięcznie W miesiącu kalendarzowym, w którym otwarto rachunek, opłata nie jest pobierana 6,90

Prowadzenie rachunku miesięcznie W miesiącu kalendarzowym, w którym otwarto rachunek, opłata nie jest pobierana 6,90 Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat bankowych w PKO Banku Polskim SA (Taryfa) dla posiadaczy rachunku SUPERKONTO (umowy zawarte od 14 marca 2011 r.): Pełen tekst Taryfy dostępny jest na stronie internetowej

Bardziej szczegółowo

Taryfa Prowizji i Opłat Bankowych w mbanku

Taryfa Prowizji i Opłat Bankowych w mbanku Taryfa Prowizji i Opłat Bankowych w mbanku obowiązuje od dnia 01 stycznia 2003 roku UWAGA: Wszystkie opłaty uwzględniają koszty związane z przesyłką pocztową I. Rachunek ekonto Internet Operator WAP IVR*

Bardziej szczegółowo

sprawdź nowe możliwosci naszych produktów

sprawdź nowe możliwosci naszych produktów sprawdź nowe możliwosci naszych produktów konto classic Konto classic przygotowaliśmy z myślą o osobach, które preferują osobiste wizyty w oddziale i bezpośredni kontakt z doradcą. Jest ono prowadzone

Bardziej szczegółowo

III RACHUNKI BANKOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALONYCH TAB. 1 Pakiety

III RACHUNKI BANKOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALONYCH TAB. 1 Pakiety TAB. 1 y od dnia 24.10.2012 r. Super 1. Opłata za 1) : miesięcznie 13) 0 15 35 10 15 10 2. Otwarcie rachunku bieżącego/pomocniczego 3. Prowadzenie rachunku 1) : 3.1 bieżącego w ramach u 3.2 pomocniczego

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie rachunków bankowych, obsługa Kart oraz korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu osoby małoletnie

Prowadzenie rachunków bankowych, obsługa Kart oraz korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu osoby małoletnie Prowadzenie rachunków bankowych, obsługa Kart oraz korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu osoby małoletnie Rozdział 1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe konto Junior plan taryfowy * ) warunkiem

Bardziej szczegółowo

Credit Agricole Bank Polska oferta produktowa dla małych i średnich firm

Credit Agricole Bank Polska oferta produktowa dla małych i średnich firm Credit Agricole Bank Polska oferta produktowa dla małych i średnich firm Konferencja FRIG Zielona Góra 27.02.2012 Credit Agricole Bank Polska S.A. Bank Credit Agricole od 117 lat teraz także w Polsce.

Bardziej szczegółowo