KAMSOFT S.A. REGULAMIN DO UMOWY OSOZ-IKZ UŻYTKOWANIA INDYWIDUALNEGO KONTA ZDROWOTNEGO IKZ NA PLATFORMIE OGÓLNOPOLSKIEGO SYSTEMU OCHRONY ZDROWIA OSOZ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KAMSOFT S.A. REGULAMIN DO UMOWY OSOZ-IKZ UŻYTKOWANIA INDYWIDUALNEGO KONTA ZDROWOTNEGO IKZ NA PLATFORMIE OGÓLNOPOLSKIEGO SYSTEMU OCHRONY ZDROWIA OSOZ"

Transkrypt

1 KAMSOFT S.A Katowice ul. 1 Maja 133 telefon: faks: REGULAMIN DO UMOWY OSOZ-IKZ UŻYTKOWANIA INDYWIDUALNEGO KONTA ZDROWOTNEGO IKZ NA PLATFORMIE OGÓLNOPOLSKIEGO SYSTEMU OCHRONY ZDROWIA OSOZ Wydanie: 10 października 2011

2 REGULAMIN UŻYTKOWANIA INDYWIDUALNEGO KONTA ZDROWOTNEGO IKZ Wydany w dniu 10 października 2011 r. przez Operatora OSOZ: Nazwa KAMSOFT Spółka Akcyjna NIP Adres Katowice, ul. 1 Maja 133 REGON Sąd Rejestrowy Sąd Rejonowy Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Numer KRS Reprezentacja Zygmunt Kamiński Stanowisko Prezes Zarządu Kapitał zakładowy zł (w całości opłacony) Stan na dz Postanowienia ogólne i definicje. 1. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 1. Ustawa o Ochronie Danych Osobowych - ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. t.j z późn. zm.) 2. Ogólnopolski System Ochrony Zdrowia (OSOZ) system informacyjno-informatyczny przeznaczony do kompleksowego i długofalowego wspomagania opieki zdrowotnej w odniesieniu do osób zainteresowanych korzystaniem z serwisów oferowanych przez OSOZ. 3. Operator Ogólnopolskiego Systemu Ochrony Zdrowia (Operator OSOZ) - KAMSOFT Spółka Akcyjna Katowice, ul. 1 Maja 133, REGON , NIP , kapitał zakładowy ,00 złoty (opłacony w całości). 4. Użytkownik dowolna osoba fizyczna, zamieszkująca w Polsce lub poza granicami kraju, która świadomie i dobrowolnie zawarła z Operatorem OSOZ, umowę na korzystanie z wybranych serwisów oferowanych przez OSOZ. 5. Umowa - Umowa zawarta między Użytkownikiem i Operatorem OSOZ określająca zasady użytkowania serwisów oferowanych przez OSOZ. 6. Informacja Zdrowotna jakakolwiek informacja mająca pośredni lub bezpośredni związek ze stanem zdrowia Użytkownika. 7. Indywidualne Konto Zdrowotne (IKZ) (Konto Zdrowotne lub Konto IKZ) pojęcie uogólnione określające przestrzeń w pamięci systemu OSOZ, przypisaną do Użytkownika i przeznaczoną na gromadzenie Informacji Zdrowotnych dotyczących historii stanu zdrowia Użytkownika. 8. Anonimowe Konto Zdrowotne (AKZ) Indywidualne Konto Zdrowotne Użytkownika posiadające tą własność, iż nie zawiera, pod rygorem częściowego lub całkowitego usunięcia danych przez Operatora OSOZ, jakichkolwiek danych bezpośrednich, pozwalających na identyfikację Użytkownika. 9. Personalizowane Konto Zdrowotne (PKZ) - Indywidualne Konto Zdrowotne Użytkownika posiadające tą własność, iż obok Informacji Zdrowotnych zawiera inne dane bezpośrednie lub pośrednie pozwalające na identyfikację Użytkownika, jakichkolwiek danych bezpośrednich, pozwalających na identyfikację Użytkownika. 10. Właściciel Indywidualnego Konta Zdrowotnego właścicielem Konta IKZ jest Operator OSOZ. 11. Dysponent Indywidualnego Konta Zdrowotnego dysponentem Konta IKZ jest wyłącznie Użytkownik, którego Informacje Zdrowotne zgromadzone są w Koncie IKZ. Użytkownik ma prawo dysponowania Informacjami Zdrowotnymi, w tym prawo do modyfikowania, a także do udostępniania Informacji Zdrowotnych osobom trzecim, według własnego uznania. 12. Numer Konta Zdrowotnego NKZ unikalny numer Indywidualnego Konta Zdrowotnego, nadawany przez Użytkownika lub Operatora OSOZ. 13. Karta Zdrowia Pacjenta (Karta KZP) - dokument w kształcie karty bankomatowej udostępniony Użytkownikowi rzecz Operatora OSOZ i zapewniający Użytkownikowi dostęp do Indywidualnego Konta Zdrowotnego oraz Informacji Zdrowotnych zawartych w Koncie IKZ. Regulamin użytkowania Konta IKZ Strona: 2 z 14

3 14. Kod Karty Zdrowia Pacjenta (Kod Karty) unikalny numer Karty KZP nadrukowany na Karcie Zdrowia Pacjenta w sposób jawny oraz w postaci kodu kreskowego. Karta Zdrowia Pacjenta może posiadać dodatkowo pamięć elektroniczną. 15. Kanał Dostępu - sposób komunikacji pomiędzy Operatorem OSOZ i Użytkownikiem, w którym możliwe jest również składanie oświadczeń woli. 16. Nazwa Użytkownika (login) unikalny ciąg znaków, zgodny z Ustawą, nadany przez Użytkownika, służący w połączeniu z Hasłem Użytkownika do autoryzacji dostępu do Konta IKZ. 17. Hasło Użytkownika ciąg znaków, zgodny z Ustawą, nadany przez Użytkownika, służący w połączeniu z Nazwą Użytkownika do autoryzacji dostępu do Konta IKZ. 18. Kod PIN - ciąg znaków powiązanych z Kontem IKZ, wykorzystywany w połączeniu z Kodem Karty do identyfikacji Użytkownika. Kod PIN stosowany jest przy uzyskiwaniu dostępu do danych zapisanych na Koncie IKZ, a mający na celu zapewnienie wyłączności dostępu Użytkownika do Konta IKZ. 19. Potwierdzenie otwarcia Konta IKZ - informacja przesłana Kanałem Dostępu, potwierdzająca utworzenie Konta IKZ na wniosek Użytkownika. 20. Świadczenie Zdrowotne - działanie służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działanie medyczne lub farmaceutyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich udzielania. 21. Świadczeniodawca OSOZ - podmiot udzielający Świadczeń Zdrowotnych, mający na wyposażeniu urządzenia niezbędne do odczytu i gromadzenia danych zdrowotnych zapisanych na Kontach IKZ, który zawarł umowę o współpracy w ramach OSOZ, a w szczególności: a) zakład opieki zdrowotnej wykonujący zadania określone w jego statucie, grupowa praktyka lekarska, grupowa praktyka pielęgniarek lub położnych, osoba wykonującą zawód medyczny w ramach indywidualnej praktyki lub indywidualnej specjalistycznej praktyki, b) osoba fizyczna inna niż wymieniona w lit. a, która uzyskała fachowe uprawnienia do udzielania Świadczeń Zdrowotnych i udziela ich w ramach wykonywanej działalności gospodarczej lub statutowej. 22. Apteka OSOZ podmiot udzielający Świadczeń Zdrowotnych, mający na wyposażeniu urządzenia niezbędne do odczytu i gromadzenia danych zdrowotnych zapisanych na Kontach IKZ, która zawarła umowę o współpracy w ramach OSOZ, a w szczególności: a) dowolna apteka funkcjonująca zgodnie zobowiązującym prawem, b) inny podmiot realizujący czynności z zakresu zaopatrzenia w środki pomocnicze i wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi. 23. Portal OSOZ specjalizowana strona internetowa działająca pod adresem 24. Serwis Zdrowotny Pacjenta zbiór usług oferowanych przez Operatora OSOZ w szczególności opartych o Informacje Zdrowotne przypisane do Indywidualnego Konta Zdrowotnego. 25. Serwisy OSOZ zbiór usług oferowanych przez Operatora OSOZ w ramach Portalu OSOZ. 26. Siła Wyższa - czynniki niezależne od Stron uniemożliwiające terminowe zrealizowanie Przedmiotu Umowy. Do czynników Siły Wyższej zalicza się powodzie, kataklizmy, wojny, rewolucje, akty terrorystyczne, strajki i konflikty społeczne, akty władzy państwowej, lokauty, istotne zmiany obowiązujących przepisów i inne czynniki o podobnym charakterze Operator jest twórcą i właścicielem Ogólnopolskiego Systemu Ochrony Zdrowia 2. Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia przez Operatora OSOZ, Indywidualnego Konta Zdrowotnego na platformie Ogólnopolskiego Systemu Ochrony Zdrowia Konto IKZ jest częścią Ogólnopolskiego Systemu Ochrony Zdrowia Operator OSOZ otwiera i prowadzi Konto IKZ w celu zapewnienia Użytkownikowi swobodnego dostępu do Informacji Zdrowotnych istotnych przy korzystaniu ze Świadczeń Zdrowotnych. W ramach Konta IKZ, Operator OSOZ może oferować Użytkownikowi również serwisy, informacje oraz dodatkowe usługi dotyczące ochrony zdrowia zdefiniowane szczegółowo w Załączniku nr 2 do Umowy. Regulamin użytkowania Konta IKZ Strona: 3 z 14

4 5. 1. Otwarcie Indywidualnego Konta Zdrowotnego następuje na podstawie Umowy zawartej pomiędzy Użytkownikiem i Operatorem OSOZ. 2. Zawarcie Umowy następuje w formie elektronicznej w drodze zaakceptowania przez Użytkownika dokumentów udostępnionych w formie elektronicznej w Portalu OSOZ i po przesłaniu przez Operatora OSOZ informacji zwrotnej do Użytkownika potwierdzającej zawarcie Umowy. 3. Dowodem zawarcia Umowy jest informacja zwrotna wysłana przez Operatora OSOZ stwierdzająca zawarcie Umowy w postaci komunikatu wyświetlanego w Portalu OSOZ. 4. Po zawarciu Umowy Operator OSOZ: a) tworzy Indywidualne Konto Zdrowotne Użytkownika z przypisaniem mu Numeru Konta Zdrowotnego. Numer Konta Zdrowotnego określany może być indywidualnie przez Użytkownika, albo za zgodą Użytkownika może być generowany losowo przez Operatora OSOZ. b) zabezpiecza dostęp do Indywidualnego Konta Zdrowotnego za pośrednictwem określonych przez Użytkownika - Kodu PIN, Nazwy Użytkownika (login) i Hasła Użytkownika 5. Dokonanie czynności wymienionych w ust. 4 lit. a - b jest równoznaczne z otwarciem Indywidualnego Konta Zdrowotnego i jego użytkowaniem. 6. Użytkownik może na Koncie IKZ automatycznie gromadzić Informacje Zdrowotne pochodzące od Świadczeniodawców OSOZ oraz w Aptek OSOZ, pod warunkiem uprzedniego okazania w tych placówkach Karty Zdrowia Pacjenta. 7. Karta Zdrowia Pacjenta akceptowana przez system OSOZ, charakteryzuje się Kodem Karty Zdrowia Pacjenta oraz posiadaniem znaku OSOZ (logo OSOZ) na awersie karty, który to znak, dla celów porównawczych, uwidoczniony został na stronie tytułowej niniejszego Regulaminu. 8. Do korzystania z Konta IKZ, Użytkownik może posługiwać się jedną z następujących Kart KZP wydanych w ramach systemu OSOZ: a) plastikową Kartą Zdrowia Pacjenta otrzymaną w przeszłości z aptek lub przychodni, o ile karta posiada logo OSOZ umieszczone na awersie karty, b) plastikową Kartą Stałego Pacjenta otrzymaną w przeszłości z aptek, o ile karta posiada logo OSOZ umieszczone na awersie karty, c) plastikową Kartą Zdrowia Pacjenta uzyskaną przez Użytkownika z materiałów reklamowych udostępnionych przez Operatora OSOZ, d) papierową Kartą Zdrowia Pacjenta uzyskaną przez Użytkownika z materiałów reklamowych udostępnionych przez Operatora OSOZ, e) papierową Kartą Zdrowia Pacjenta uzyskaną przez Użytkownika, poprzez wydruk Karty KZP za pośrednictwem Portalu OSOZ, f) plastikową Kartą Zdrowia Pacjenta otrzymana przez Użytkownika od Operatora OSOZ, w drodze indywidualnego zamówienia na zasadach określonych w Załączniku nr 1 do Regulaminu. Prawa i obowiązki Stron W celu uzyskania dostępu do Informacji Zdrowotnych, Użytkownik musi dysponować sprzętem technicznym w postaci komputera posiadającego dostęp do sieci Internet oraz posiadającego zainstalowaną przeglądarką internetową. 2. Minimalna przepustowość łącza internetowego wynosi 115 kbit/s. 3. Wymagane przeglądarki internetowe: a) Internet Explorer wer. 7.0 lub nowsza, b) Firefox wer. 3.0 lub nowsza,. 4. Operator OSOZ nie udostępnia sprzętu technicznego Operator OSOZ umożliwia Użytkownikowi wykorzystanie Karty Zdrowia Pacjenta i prowadzi Indywidualne Konto Zdrowotne. Kwestie odpłatności reguluje Załącznik nr 1 do Regulaminu stanowiący jego integralną część. 2. Właścicielem Karty Zdrowia Pacjenta jest Operator OSOZ. 3. Użytkownik ma obowiązek zwrócić Kartę KZP na każde wezwanie Operatora OSOZ - w szczególności, jeżeli Operator OSOZ stwierdzi błędy w działaniu Karty KZP lub jej oznaczeniu albo wykorzystywanie Karty KZP przez Użytkownika w sposób niezgodny z Umową. Regulamin użytkowania Konta IKZ Strona: 4 z 14

5 4. Użytkownik zobowiązuje się do wykorzystania Karty Zdrowia Pacjenta wyłącznie do rejestracji udzielonych Świadczeń Zdrowotnych. Użytkownik nie może udostępniać Karty KZP, Kodu Karty zapisanego na karcie osobom trzecim z uwagi na możliwość zakłócenia lub zniekształcenia Informacji Zdrowotnej zapisanej do Indywidualnego Konta Zdrowotnego. 5. Użytkownik korzysta z Konta IKZ w celach takich, dla jakich zostało mu udostępnione przez Operatora OSOZ. Użytkownik nie może zamieszczać w Koncie IKZ treści niezwiązanych z celami, a w szczególności nie może zamieszczać w jakiejkolwiek postaci - informacji umożliwiających identyfikację Użytkownika, ani treści sprzecznych z dobrymi obyczajami i zasadami współżycia społecznego. Operator OSOZ niezwłocznie kasuje dane zawierające treści, o których mowa w zdaniu poprzednim, jeżeli stwierdzi ich zamieszczenie na Koncie IKZ Użytkownika. Nadto Operator OSOZ może usunąć takie Konto, na którym zamieszczane są niedozwolone a opisane powyżej treści Operator OSOZ obsługuje Konto IKZ z należytą starannością oraz zgodnie z posiadaną wiedzą i możliwościami technicznymi. Operator OSOZ nie udziela Użytkownikowi gwarancji, iż cele leżące u podstaw Ogólnopolskiego Systemu Ochrony Zdrowia i oferowanej usługi Indywidualnego Konta Zdrowotnego, a także Serwisów OSOZ udostępnianych dla Użytkowników zostaną osiągnięte. Operator OSOZ nie ponosi odpowiedzialności cywilnej wobec Użytkownika, związanej z działaniem Konta IKZ oraz oferowanych Serwisów OSOZ. W szczególności Operator OSOZ nie odpowiada za utracone korzyści, szkody powstałe w związku z funkcjonowaniem Konta IKZ oraz Serwisów OSOZ, chyba że szkody te wyrządzone zostały umyślnie. W szczególności Operator OSOZ nie ponosi odpowiedzialności za szkody będące skutkiem tego, iż na Koncie IKZ nie zostały zapisane wszystkie Informacje Zdrowotne istotne z punktu widzenia udzielania Świadczeń Zdrowotnych. 2. Serwis Zdrowotny Pacjenta nie zastępuje Świadczenia Zdrowotnego lekarza lub farmaceuty wytwarzane w ramach Serwisu komunikaty dotyczące procesu leczenia mają wyłącznie charakter informacyjny i doradczy i mogą wskazywać tylko i wyłącznie na prawdopodobną potrzebę konsultacji z lekarzem lub farmaceutą. 3. Operator OSOZ nie ponosi odpowiedzialności za dostęp do danych zgromadzonych na Koncie IKZ przez osoby nieupoważnione, jeżeli osoby te uzyskały dostęp do tych danych w skutek świadomych lub nie świadomych działań Użytkownika. 4. Operator OSOZ nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z tytułu przejściowej niemożności użytkowania Konta IKZ. 5. Operator OSOZ może czasowo zablokować dostęp Użytkownika do Konta IKZ, jeżeli stwierdzi, iż Użytkownik narusza obowiązki wynikające z treści Umowy oraz Regulaminu związane z zasadami korzystania z Konta IKZ Ujawnienie przez Operatora OSOZ danych zapisanych na Koncie IKZ w wyniku nakazu sądu, prokuratury lub innych uprawnionych z mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa organów władzy lub administracji państwowej nie będzie stanowiło naruszenia Umowy i nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń wobec Operatora OSOZ. Bezpieczeństwo danych zapisanych na Koncie IKZ Operator OSOZ zapewnia ochronę Informacji Zdrowotnych zapisanych na Koncie IKZ przed dostępem osób trzecich. Operator OSOZ zabezpieczając dane dokłada w tym zakresie należytej staranności - adekwatnej do posiadanej wiedzy i środków technicznych. 2. Bezpieczeństwo danych zdrowotnych zapisanych na Koncie IKZ zapewnia się poprzez zastosowanie Kodu PIN lub Nazwy Użytkownika i Hasła Użytkownika, jako sposobu autoryzacji dostępu do Konta IKZ Operatora OSOZ domyślnie udostępnia Użytkownikowi Anonimowe Konto Zdrowotne. Personalizowane Konto Zdrowotne może być udostępnione Użytkownikowi wyłącznie na żądanie Użytkownika. 2. Użytkownik w pełni zarządza Informacją Zdrowotną zgromadzoną w Koncie Zdrowotnym, w tym może przeglądać, modyfikować i usuwać informację, a także może udostępniać informację innym osobom, w tym szczególnie lekarzom oraz osobom zajmującym się profesjonalnie opieką zdrowotną, według własnego uznania i na własną odpowiedzialność. Regulamin użytkowania Konta IKZ Strona: 5 z 14

6 Użytkownik uzyskuje dostęp do danych zapisanych na Koncie Zdrowotnym poprzez użycie Karty KZP wraz z wprowadzeniem Kodu PIN lub wprowadzeniem Nazwy Użytkownika oraz Hasła Użytkownika. 2. Jeżeli Użytkownik poweźmie podejrzenie, że kody chroniące dostęp do jego Konta Zdrowotnego, znajdują się w nieuprawnionym posiadaniu osób trzecich, powinien zmienić kody na inne, znane tylko Użytkownikowi. 3. W przypadku użytkowania Anonimowego Konta Zdrowotnego, Użytkownik nie może umieszczać w Koncie AKZ, pod rygorem usunięcia, informacji, które w świetle Ustawy, uważane są za dane osobowe. 4. W przypadku wykrycia w Koncie AKZ informacji, o których mowa w p.3., Operator OSOZ dokona ich usunięcia Użytkownik, może zgłosić Operatorowi OSOZ reklamację dotyczącą wadliwości funkcjonowania odpłatnie otrzymanych Serwisów OSOZ za pośrednictwem adresu e mail: 2. Operator OSOZ rozpoznaje reklamacje w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania i informuje Użytkownika o wyniku rozpoznania reklamacji. Konto Zdrowotne, na którym są zapisywane dane osobowe Użytkownik Anonimowego Konta Zdrowotnego może złożyć Operatorowi OSOZ dyspozycję przekwalifikowania posiadanego Konta na Personalizowane Konto Zdrowotne. 2. Konto IKZ w wersji personalizowanej może powstać wyłącznie z przekwalifikowania Anonimowego Konta Zdrowotnego. 3. Użytkownik może złożyć Operatorowi OSOZ dyspozycję dokonania powtórnej anonimizacji Konta Zdrowotnego. 4. Operator OSOZ nie zbiera samodzielnie danych osobowych Użytkownika Indywidualnego Konta Zdrowotnego, lecz w ramach oferowanej usługi hostingu umożliwia Użytkownikowi gromadzenie tych danych w postaci zapisu na Koncie Zdrowotnym Użytkownik Anonimowego Konta Zdrowotnego zamierzający przekwalifikować to Konto, na Personalizowane Konto Zdrowotne powinien: a) Zalogować się na użytkowanym Anonimowym Koncie Zdrowotnym, b) Uruchomić aplikację umożliwiającą przekwalifikowanie Konta oraz wypełnić elektroniczne formularze zawierające zapytania o dane osobowe Użytkownika, c) Wydrukować i własnoręcznie podpisać dokument, którego treścią jest oświadczenie woli o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Operatora OSOZ danych osobowych, a następnie przesłać listem poleconym podpisany własnoręcznie dokument na adres Operatora OSOZ. 2. Dokument, o którym mowa w ust. 1 lit. c dostępny jest w wersji przeznaczonej do podpisania przez samego Użytkownika, jak i w wersji przeznaczonej do podpisania przez jego przedstawiciela ustawowego. Przedstawiciel ustawowy, który podpisuje zgodę na przetwarzanie danych osobowych w imieniu Użytkownika Konta Zdrowotnego zobowiązany jest do wykazania swojego umocowania do reprezentowania Użytkownika. Umocowanie, o którym mowa w zdaniu poprzednim może być wykazane za pomocą odpisu skróconego aktu urodzenia Użytkownika (jeżeli wyrażający zgodę jest rodzicem Użytkownika, któremu przysługuje władza rodzicielska) lub poprzez przedstawienie orzeczenia Sądu opiekuńczego stwierdzającego ustanowienie opieki nad Użytkownikiem Konta (stosownie do przepisów ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy Dz.U z późn. zm.). 3. Dane osobowe Użytkownika wprowadzane za pośrednictwem elektronicznych formularzy są przetwarzane jedynie za pośrednictwem stacji roboczej Użytkownika. 4. Wydruk dokumentu, o którym mowa w ust. 1 lit. c zawiera: a) Dane osobowe Użytkownika wprowadzone za pośrednictwem elektronicznych formularzy, b) Niepowtarzalny kod aktywacyjny, który umożliwi Operatorowi skojarzenie danych zdrowotnych zapisanych na Koncie IKZ z danymi osobowymi umieszczonymi na wydrukowanym wniosku. Kod aktywacyjny jest jedynym kluczem umożliwiającym połączenie ze sobą danych zdrowotnych zapisanych na Koncie z danymi osobowymi wprowadzonymi przez Użytkownika do elektronicznego formularza, a następnie wydrukowanymi na wniosku, o którym mowa w ust. 1 lit. c. Regulamin użytkowania Konta IKZ Strona: 6 z 14

7 5. Po otrzymaniu dokumentu, o którym mowa w ust. 1 lit. c Operator OSOZ sprawdza, czy dokument został podpisany przez Użytkownika, czy zawiera czytelnie wydrukowane kompletne dane osobowe i kod aktywacyjny oraz ewentualnie, czy został do niego załączony dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Użytkownika. W zależności od dokonanej oceny dokumentu jest on niszczony lub rejestrowany przez Operatora. 6. W chwili rejestrowania dokumentu, o którym mowa w ust. 1 lit. c, Operator wprowadza dane osobowe Użytkownika umieszczone na wniosku, o którym mowa w ust. 1 lit. c oraz wykorzystując kod aktywacyjny, dokonuje skojarzenia danych osobowych z danymi zdrowotnymi zapisanymi na Koncie Zdrowotnym Użytkownika. Od tego momentu Użytkownik korzysta z Konta Zdrowotnego w wersji personalizowanej tj. Konta na którym, obok Informacji Zdrowotnych, zapisywane są dane osobowe Użytkownika Dane osobowe zapisywane na Personalizowanym Koncie Zdrowotnym Użytkownika, są danymi osobowymi wrażliwymi w rozumieniu art. 27 Ustawy o Ochronie Danych Osobowych. 2. Administratorem danych osobowych, o których mowa w ust. 1 jest Operator Ogólnopolskiego Systemu Ochrony Zdrowia. 3. Operator OSOZ chroni wrażliwe dane osobowe Użytkownika Personalizowanego Konta Zdrowotnego stosownie do zapisów Ustawy o Ochronie Danych Osobowych oraz przepisów rozporządzenia MSWiA z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych. 4. Operator przetwarza dane, o których mowa w ust. 1 na mocy i przez czas trwania zgody Użytkownika na przetwarzanie danych osobowych. 5. Użytkownik w każdym czasie może złożyć - poprzez uruchomienie odpowiedniej aplikacji dostępnej z poziomu Personalizowanego Konta Zdrowotnego - dyspozycję przekształcenia Personalizowanego Konta Zdrowotnego w Anonimowe Konto Zdrowotne. 6. Dyspozycja anonimizacji Personalizowanego Konta Zdrowotnego skutkuje zniszczeniem powiązań pomiędzy Informacjami Zdrowotnymi, a danymi osobowymi umożliwiającymi ich identyfikację. 7. W każdej chwili Użytkownik może ponownie przekwalifikować Anonimowe Konto Zdrowotne w Personalizowane Konto Zdrowotne, poprzez powtórne wykonanie czynności opisanych w Operator OSOZ nie zapisuje informacji, mających kwalifikację wrażliwych danych osobowych Użytkownika, poza Personalizowanym Kontem Zdrowotnym, z którego korzysta Użytkownik z zastrzeżeniem treści ust Operator OSOZ wykonuje kopie zapasowe systemu informatycznego OSOZ, w którym zapisywane są Konta Zdrowotne co oznacza również wykonanie kopii samych Kont - w celu odtworzenia funkcjonowania systemu informatycznego w razie jego awarii. Operator OSOZ nie może wykorzystać kopii zapasowych w celu innym, aniżeli określony w zdaniu poprzednim Operator OSOZ przetwarza dane osobowe zawarte w Personalizowanym Koncie Zdrowotnym w celu udostępnienia Użytkownikowi dodatkowych serwisów OSOZ, które wymagają dostępu do danych osobowych Użytkownika. 2. Poprawność funkcjonowania niektórych z serwisów zdrowotnych, o których mowa w ust. 1 uzależniona jest od merytorycznej poprawności danych wprowadzonych przez samego Użytkownika. 3. Na Personalizowanym Koncie Zdrowotnym mogą być zapisywane wyłącznie dane osobowe istotne dla funkcjonowania Konta Zdrowotnego oraz oferowanych w jego ramach serwisów zdrowotnych. 4. Operator OSOZ przetwarza dane osobowe Użytkownika w celu opisanym w ust. 1. Operator OSOZ przetwarza dane osobowe tylko przez okres czasu, w którym Użytkownik posiada Personalizowane Konto Zdrowotne 5. W przypadku wycofania przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych (powtórna anonimizacja Konta) lub w przypadku rozwiązania Umowy o użytkowanie Konta IKZ, Operator niezwłocznie usuwa dane umożliwiające identyfikację Użytkownika Personalizowanego Konta Zdrowotnego Informacje dotyczące stanu zdrowia Użytkownika Konta IKZ w tym dane osobowe w przypadku personalizowanego Konta IKZ zbierane są za pośrednictwem samego Użytkownika i użytkowanej przez niego Karty KZP. Dane nie mogą być zapisane na Koncie Zdrowotnym z pominięciem osoby Użytkownika. Regulamin użytkowania Konta IKZ Strona: 7 z 14

8 2. Użytkownik w każdej chwili, z poziomu posiadanego Konta IKZ, może sprawdzić, między innymi, treść zapisanych danych, ich merytoryczną poprawność i adekwatność w stosunku do celów dla jakich są przetwarzane, dokonać ich korekty oraz wydrukować historię ich zapisu. Kanały Dostępu - sposoby składania zapytań oraz oświadczeń wiedzy i woli Operator OSOZ prowadzi Portal OSOZ, na którym zamieszcza informacje związane z funkcjonowaniem Systemu OSOZ oraz użytkowaniem Konta IKZ. Portal OSOZ jest podstawowym sposobem komunikacji pomiędzy Operatorem OSOZ i Użytkownikiem. Użytkownik zobowiązany jest, co najmniej raz na czternaście dni logować się na swoim Koncie IKZ zamieszczonym w Portalu OSOZ celem zapoznania się z wprowadzonymi ewentualnie zmianami w funkcjonowaniu Konta IKZ oraz ewentualnymi informacjami o projektowanych zmianach Regulaminu. 2. Portal OSOZ zapewnia Kanały Dostępu, za pośrednictwem, których możliwe jest składanie oświadczeń woli, oświadczeń wiedzy, jak również formułowanie zapytań związanych z użytkowaniem Konta IKZ i Karty KZP w tym sygnalizowanie ewentualnych nieprawidłowości w funkcjonowaniu Konta IKZ. Kanałem Dostępu jest Konto IKZ, w którym Operator OSOZ zapewnia osobne pola na składanie oświadczeń, o których mowa w ust Wszelkie oświadczenia Operatora OSOZ zamieszczone w Portalu OSOZ nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U z późn. zm.), lecz stanowią wyłącznie zaproszenie do składania ofert. 4. Operator OSOZ archiwizuje treść złożonych przez Użytkownika oświadczeń. Operator OSOZ zapewnia poufność tych oświadczeń. Treść oświadczeń może być wykorzystana przez Operatora OSOZ, jedynie jako dowód złożenia przez Użytkownika oświadczenia woli, bądź w celu wykonania obowiązku wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 5. Oświadczenie woli składane za pośrednictwem Portalu OSOZ uważa się za złożone drugiej stronie Umowy z chwilą, gdy wprowadzono je do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, że druga strona Umowy mogła zapoznać się z jego treścią. 6. Operator OSOZ zastrzega sobie prawo umieszczania w Indywidualnym Koncie Zdrowotnym, dodatkowych informacji według własnego uznania, w tym między innymi informacje wspomagające opiekę i promocję zdrowia, materiały reklamowe, albo informacje o dodatkowych usługach kierowanych do Użytkownika przez Operatora OSOZ, a Użytkownik niniejszym wyraża zgodę na otrzymywanie w/w informacji. Usługi dodatkowe Konto IKZ i Karta Zdrowia Pacjenta mogą być wykorzystane w celu udostępnienia Użytkownikowi możliwości skorzystania z dodatkowych usług uregulowanych w odrębnej umowie, a oferowanych przez Operatora OSOZ lub inne podmioty. Zmiana postanowień Umowy oraz Regulaminu Zmiany Regulaminu dokonane w czasie obowiązywania Umowy są publikowane w Portalu OSOZ. Użytkownik otrzymuje informacje o zmianie Regulaminu w tym planowanej dacie wprowadzenia zmian - w postaci odpowiedniego zapisu na Koncie IKZ. 2. W terminie 14 dni od dnia opublikowania zmian Regulaminu w Portalu OSOZ, Użytkownik może złożyć oświadczenie woli o wypowiedzeniu Umowy. Po upływie tego terminu strony wiąże Umowa o treści wynikającej ze zmienionego Regulaminu Rozwiązanie Umowy następuje wskutek jej wypowiedzenia lub rozwiązania w trybie natychmiastowym na zasadach określonych w ust. 2-4 bądź też wskutek śmierci Użytkownika. 2. Każda ze Stron może rozwiązać Umowę za 1 miesięcznym okresem wypowiedzenia. 3. Operatorowi OSOZ przysługuje prawo do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym, w szczególności w przypadku wystąpienia Siły Wyższej lub zmiany przepisów prawa. 4. Użytkownikowi personalizowanego Konta Zdrowotnego przysługuje prawo do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym. Regulamin użytkowania Konta IKZ Strona: 8 z 14

9 5. Użytkownik może w każdym czasie, ponownie zawrzeć kolejną umowę i utworzyć Konto Zdrowotne w systemie OSOZ, do którego przypisywane będą Informacje Zdrowotne powstałe po dacie zawarcia kolejnej umowy W przypadku rozwiązania Umowy Operator niezwłocznie usuwa wszelkie dane zapisane na Koncie IKZ, które umożliwiały funkcjonowanie Konta zarówno w jego wersji anonimowej, jak i wersji personalizowanej. 2. Z chwilą rozwiązania Umowy, Operator OSOZ zachowuje jedynie anonimowe wpisy dotyczące zdarzeń zdrowotnych, które mogą być wykorzystane w celach statystycznych, między innymi do tworzenia ogólnopolskich serwisów zdrowotnych i ogólnych raportów statystycznych. Wpisy, o których mowa w zdaniu poprzednim - z uwagi na usunięcie danych personalizujących Konto Zdrowotne - nie mogą być powtórnie powiązane z Kontem Zdrowotnym w przypadku zawarcia przez Użytkownika kolejnej umowy o użytkowanie Indywidualnego Konta Zdrowotnego. Postanowienia końcowe Do rozpatrywania wszelkich sporów wynikłych na tle Umowy właściwy miejscowo jest Sąd siedziby Operatora OSOZ Niniejszy Regulamin zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002r o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U z późn. zm.) i art. 384 Kodeksu cywilnego (Dz.U z późn. zm.) ma charakter wiążący. 3. Następujące załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część: a) Załącznik nr 1 Cennik. b) Załącznik nr 2 Wykaz serwisów. Regulamin użytkowania Konta IKZ Strona: 9 z 14

10 CENNIK Załącznik nr 1 1. Usługi: Lp Nr Kat. PRODUKT JEDN.MIARY CENA 1 IKZ-0001 Użytkowanie Indywidualnego Konta Zdrowotnego Rocznie/Konto 0,00zł brutto 2 IKZ-0002 Korzystanie z Karty Zdrowia Pacjenta Rocznie/Konto 0,00zł brutto 3 IKZ-0003 Wydanie i dostawę papierowej Karty Zdrowia Pacjenta 1 szt. 0,00zł brutto 4 IKZ-0004 Wydanie i dostawę plastikowej Karty Zdrowia Pacjenta indywidualnie 1 szt. 3,60zł brutto 2. Serwisy: Lp KOD NAZWA SERWISU CENA 1 SU-001 Elektroniczna Kartoteka Pacjenta. 0,00zł brutto /rok 2 SU-002 Informacje Ratunkowe. 0,00zł brutto /rok 3 SU-003 System Kontroli Interakcji i System Kontroli Uczuleń. 0,00zł brutto /rok 4 SU-004 Programy zdrowotne. 0,00zł brutto /rok 5 SU-005 Rejestracja on-line. 0,00zł brutto /rok 6 SU-006 Kalkulator lekowy. 0,00zł brutto /rok 7 SU-007 Poczta OSOZ. 0,00zł brutto /rok 8 SU-008 Uczestnictwo w Programach Promocji Zdrowia 0,00zł brutto /rok 9 SU-009 Komunikaty SMS 0,30zł brutto /SMS 10 SU ,00zł brutto /rok 11 SU-011 Monitor parametrów zdrowotnych 0,00zł brutto /rok Regulamin użytkowania Konta IKZ Strona: 10 z 14

11 WYKAZ SERWISÓW UŻYTKOWNIKA - OPIS DZIAŁANIA I ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISÓW. Załącznik nr 2 1 SU-001 Elektroniczna Kartoteka Pacjenta (EKP). 1. Z Elektronicznej Kartoteki Pacjenta (EKP) może korzystać Użytkownik Indywidualnego Konta Zdrowotnego wyłącznie w celu gromadzenia informacji o swoim zdrowiu. 2. Warunkiem korzystania z EKP jest wcześniejsza aktywacja Indywidualnego Konta Zdrowotnego, która następuje poprzez użycie Karty Zdrowia Pacjenta. 3. Użytkownik uzyskuje dostęp do EKP po wcześniejszym zalogowaniu do Indywidualnego Konta Zdrowotnego, które następuje przez podanie nazwy Użytkownika oraz Hasła Użytkownika. 4. W treści EKP w sposób zautomatyzowany lub samodzielnie przez Użytkownika gromadzone są informacje o zdarzeniach zdrowotnych dotyczących Użytkownika takich jak np.: uczulenia, rozpoznania chorób, zaordynowane oraz wykupione leki, zlecone oraz wykonane badania laboratoryjne, wyniki badań, skierowania do lekarza specjalisty, skierowania na hospitalizację, wypis ze szpitala. W przypadku Użytkownika, który posiada Konto personalizowane, umożliwione jest gromadzenie informacji o zdrowiu Użytkownika Indywidualnego Konta Zdrowotnego w formie załączników graficznych w ilości maksymalnie 5 załączników o wielkości pojedynczego załącznika nie przekraczającej 5MB liczonych na pojedyncze zdarzenie zapisane w EKP. 5. Warunkiem zautomatyzowanego spływu danych na Konto Zdrowotne Użytkownika jest użycie przez niego Karty Zdrowia Pacjenta - tak, aby aptekarz lub lekarz współpracujący w ramach systemu OSOZ mieli możliwość odczytania Kodu Karty Zdrowia Pacjenta. 6. W trakcie wizyty Świadczeniodawca OSOZ może zapisać Kod Karty Zdrowia Pacjenta w kartotece Użytkownika (pacjenta) prowadzonej przez danego Świadczeniodawcę OSOZ - dzięki temu przy kolejnych wizytach u danego Świadczeniodawcy OSOZ Użytkownik nie będzie musiał każdorazowo posługiwać się Kartą Zdrowia Pacjenta w celu dokonania zapisów zdarzeń zdrowotnych na Koncie IKZ. 7. Każdorazowe udostępnienie lekarzowi danych zgromadzonych w EKP wymaga autoryzacji Użytkownika dokonanej poprzez wprowadzenie indywidualnego kodu PIN znanego wyłącznie Użytkownikowi. 8. Informacje o zdarzeniach zdrowotnych dotyczących Użytkownika napływają z Aptek OSOZ oraz Świadczeniodawców OSOZ. Niemniej Operator OSOZ nie gwarantuje każdorazowej skuteczności przesyłu danych. 9. Operator OSOZ podejmuje starania mające na celu przystąpienie do systemu OSOZ, jak największej liczby aptek oraz świadczeniodawców. 10. Użytkownik może dokonywać również, w treści EKP, samodzielnego zapisu informacji o swoich zdarzeniach zdrowotnych. 11. Operator OSOZ nie odpowiada za niemożność korzystania z serwisu wynikłą z jakichkolwiek uwarunkowań technicznych. 12. Anonimizacja Konta skutkuje usunięciem z EKP załączonych przez Użytkownika załączników graficznych. 2 SU-002 Informacje Ratunkowe. 1. Z serwisu Informacje Ratunkowe może skorzystać każdy Użytkownik Indywidualnego Konta Zdrowotnego. 2. Korzystanie z serwisu Informacje Ratunkowe ma charakter fakultatywny Użytkownik samodzielnie decyduje, czy z serwisu korzystać poprzez aktywowanie lub dezaktywowanie jego działania. Domyślnie możliwość korzystania z serwisu jest włączona. Użytkownik może wyłączyć serwis poprzez użycie funkcji włącz/wyłącz zamieszczonej w zakładce Informacje Ratunkowe znajdującej się w Indywidualnym Koncie Zdrowotnym. W ten sam sposób Użytkownik może powtórnie zaktywować działanie serwisu. 3. Dostęp do serwisu ma sam Użytkownik oraz w sytuacjach zagrożenia życia Użytkownika Świadczeniodawca OSOZ. Świadczeniodawca OSOZ uzyska dostęp do treści danych zapisanych w treści serwisu wyłącznie w sytuacji łącznego posłużenia się kodem zapisanym na swojej karcie lekarza oraz kodem zapisanym na Karcie Zdrowia Pacjenta należącej do Użytkownika. Operator OSOZ nie gwarantuje Użytkownikowi, iż każdy Świadczeniodawca OSOZ w konkretnej sytuacji podejmie czynności zmierzające do uzyskania wglądu do treści informacji zapisanych w treści serwisu oraz, iż wgląd taki każdorazowo uzyska. 4. W treści serwisu zapisywane są następujące informacje o Użytkowniku: a) Informacje ogólne o Użytkowniku, takie jak: płeć, data urodzenia, grupa krwi, ewentualne informacje o ciąży, ewentualne informacje o ciałach obcych w organizmie, numer Karty Zdrowia Pacjenta. b) Informacje o zdarzeniach zdrowotnych dotyczących Użytkownika obejmujących do pięciu ostatnich wpisów w jego EKP dotyczących chorób przewlekłych, uczuleń, ostatnio zażywanych leków, świadczeń zdrowotnych, badań laboratoryjnych wraz z wynikami. c) Informacje wprowadzone samodzielnie przez Użytkownika - dotyczące wyłącznie jego stanu zdrowia - które uważa on za istotne z punktu widzenia działania serwisu Informacje Ratunkowe. 5. Operator OSOZ nie odpowiada za niemożność korzystania z serwisu wynikłą z jakichkolwiek uwarunkowań technicznych. 3 SU-003 System Kontroli Interakcji i System Kontroli Uczuleń. 1. Z serwisu System Kontroli Interakcji i Uczuleń może skorzystać Użytkownik Indywidualnego Konta Zdrowotnego. 2. Serwis przeznaczony jest do: a) Automatycznej kontroli interakcji pomiędzy lekami zażywanymi przez Użytkownika. b) Automatycznej kontroli możliwości wystąpienia uczulenia pomiędzy zaordynowanymi/wykupionymi lekami lub substancjami chemicznymi, a lekami/substancjami chemicznymi, na które Użytkownik jest uczulony i które samodzielnie określił w treści serwisu. 3. Serwis sprawdza leki wypisane na recepcie pod kątem możliwego wystąpienia niepożądanych interakcji oraz uczuleń oraz porównuje przepisane na recepcie leki z lekami zapisanymi na Indywidualnym Koncie Zdrowotnym do 30 dni wstecz. W przypadku wykrycia interakcji bądź uczulenia serwis generuje komunikat informujący o zauważonym uczuleniu lub interakcji, co umożliwia podjęcie odpowiednich działań aptekarzowi lub lekarzowi. 4. Warunkiem działania serwisu w aptece lub u Świadczeniodawcy OSOZ jest użycie Karty Zdrowia Pacjenta. 5. Baza interakcji, w oparciu o którą działa serwis stworzona została przez pracowników naukowych. Niemniej Operator OSOZ nie gwarantuje, iż Baza Interakcji zawiera wszystkie możliwe interakcje leków. 6. Operator OSOZ nie gwarantuje wykrycia każdej interakcji leków, poprawności wykrytej interakcji co odnosi się również do wykrywania uczuleń. Regulamin użytkowania Konta IKZ Strona: 11 z 14

12 7. Serwis nie zastępuje profesjonalnej wiedzy lekarzy i farmaceutów, lecz stanowi wyłącznie narzędzie wspomagające ich pracę oraz źródło informacji dla lekarzy, farmaceutów oraz Użytkowników Kont Zdrowotnych. 8. Operator OSOZ dokłada starań, aby informacja o interakcji lub możliwym wystąpieniu uczulenia została dostarczona do lekarzy i farmaceutów współpracujących z systemem OSOZ. Niemniej Operator OSOZ nie gwarantuje każdorazowego przesłania informacji, jak i każdorazowego skorzystania z serwisu przez farmaceutów i lekarzy współpracujących z systemem OSOZ. 9. Operator OSOZ nie odpowiada za niemożność korzystania z serwisu wynikłą z jakichkolwiek uwarunkowań technicznych. 4 SU-004 Programy Zdrowotne. 1. Z serwisu Programy Zdrowotne może skorzystać Użytkownik Indywidualnego Konta Zdrowotnego. 2. Dostęp do serwisu Użytkownik uzyskuje po wcześniejszym zalogowaniu się do Indywidualnego Konta Zdrowotnego, które następuje przez podanie Nazwy Użytkownika oraz Hasła Użytkownika. 3. Serwis zawiera listę dostępnych programów zdrowotnych. Celem programów zdrowotnych jest zwiększenie świadomości Użytkowników Kont Zdrowotnych w przedmiocie ich stanu zdrowia. Programy Zdrowotne informują o typowych zagrożeniach zdrowotnych pojawiających się w poszczególnych grupach wiekowych oraz o możliwości podjęcia określonych działań profilaktycznych. 4. Programy Zdrowotne opracowane zostały przez osoby posiadające odpowiednie dla treści danego programu wykształcenie medyczne. Niemniej serwis nie zastępuje porady lekarskiej ma wyłącznie informacyjny charakter. 5. Użytkownik otrzymuje informacje o możliwości przystąpienia do właściwego dla niego (ze względu np. na wiek, płeć) programu zdrowotnego. 6. Operator OSOZ nie odpowiada za niemożność korzystania z serwisu wynikłą z jakichkolwiek uwarunkowań technicznych. 5 SU-005 Rejestracja on-line. 1. Z serwisu Rejestracja on line może skorzystać Użytkownik Indywidualnego Konta Zdrowotnego. 2. Dostęp do serwisu Użytkownik uzyskuje po wcześniejszym zalogowaniu się do Indywidualnego Konta Zdrowotnego, które następuje przez podanie Nazwy Użytkownika oraz Hasła Użytkownika. 3. Serwis umożliwia Użytkownikowi samodzielne zarejestrowanie się na wizytę lekarską przez Internet u Świadczeniodawców OSOZ, którzy aktywowali usługę rejestracji on line. 4. Serwis umożliwia Użytkownikowi dokonanie wyboru terminu wizyty spośród dostępnych - wolnych u danego lekarza Świadczeniodawcy OSOZ terminów bądź wskazuje automatycznie Użytkownikowi pierwszy wolny termin u danego lekarza Świadczeniodawcy OSOZ. 5. Umówiony termin wizyty lekarskiej jest każdorazowo potwierdzany przez Świadczeniodawcę OSOZ. 6. Użytkownik może anulować umówioną wizytę lekarską. 7. Operator OSOZ nie odpowiada za ewentualne odrzucenie umówionej wizyty lekarskiej przez Świadczeniodawcę OSOZ, jak i nie wywiązanie się przez niego z wykonania umówionego świadczenia zdrowotnego. 8. Operator OSOZ dokłada starań, aby każde zgłoszenie lub anulowanie wizyty przez Użytkownika skierowane do Świadczeniodawcy OSOZ, jak i potwierdzenie lub odrzucenie terminu wizyty przez Świadczeniodawcę OSOZ, a skierowane do Użytkownika zostało skutecznie doręczone. Niemniej Operator OSOZ nie odpowiada za brak możliwości prawidłowego funkcjonowania serwisu wynikającej z przyczyn technicznych lub z jakichkolwiek przyczyn leżących po stronie Świadczeniodawcy OSOZ. 6 SU-006 Kalkulator lekowy. 1. Z serwisu Kalkulator Lekowy może korzystać Użytkownik Indywidualnego Konta Zdrowotnego. 2. Użytkownik uzyskuje dostęp do EKP po wcześniejszym zalogowaniu się do Indywidualnego Konta Zdrowotnego, które następuje przez podanie Nazwy Użytkownika oraz Hasła Użytkownika. 3. Serwis umożliwia Użytkownikowi automatyczne zestawienie informacji o kosztach zakupu leków poniesionych w poszczególnych miesiącach w roku. Zestawienie wskazuje na faktycznie poniesiony koszt zakupu leków, koszt jaki poniósłby Użytkownik kupując najtańsze zamienniki leków refundowanych oraz różnicę pomiędzy kosztami faktycznie poniesionymi, a kosztami z uwzględnieniem zamienników. 4. Serwis do stworzenia zestawienia wykorzystuje treść wpisów - o zakupionych lekach refundowanych - w EKP Użytkownika. 5. Serwis ma charakter informacyjny i uśredniony. Wyliczenia kalkulatora lekowego mogą odbiegać od cen leków refundowanych w poszczególnych miejscach i w poszczególnych okresach czasu. 6. Operator OSOZ nie odpowiada za niemożność korzystania z serwisu wynikłą z jakichkolwiek uwarunkowań technicznych. 7 SU-007 Poczta OSOZ. 1. Z serwisu Poczta korzysta Użytkownik Indywidualnego Konta Zdrowotnego. 2. Dostęp do serwisu Użytkownik uzyskuje po wcześniejszym zalogowaniu się do Indywidualnego Konta Zdrowotnego, które następuje przez podanie Nazwy Użytkownika oraz Hasła Użytkownika. 3. Serwis zapewnia narzędzie komunikacji pomiędzy Użytkownikiem Indywidualnego Konta Zdrowotnego, a Operatorem OSOZ. W szczególności serwis wykorzystywany jest do przesyłania wiadomości o zmianach w funkcjonowaniu Indywidualnego Konta Zdrowotnego, zmianach Regulaminu Użytkowania IKZ, powiadomieniach o funkcjonowaniu programów zdrowotnych, informacji handlowych, informacji o usługach dodatkowych. 4. Każdy Użytkownik przynajmniej raz na 14 dni zobowiązany jest zapoznać się z treścią serwisu. 5. Operator OSOZ nie odpowiada za niemożność korzystania z serwisu wynikłą z jakichkolwiek uwarunkowań technicznych. 8 SU-008 Uczestnictwo w Programach Promocji Zdrowia 1. Z serwisu może skorzystać Użytkownik Indywidualnego Konta Zdrowotnego. 2. Serwis umożliwia użytkownikowi udział w programach promocji zdrowia prowadzonych przez różnych organizatorów. Możliwość uczestnictwa w programach jest domyślnie włączona. Użytkownik może wyłączyć uczestnictwo w programach promocji zdrowia z poziomu Indywidualnego Konta Zdrowotnego. 3. Organizatorem danego programu promocji zdrowia adresowanego do Użytkowników IKZ jest przedsiębiorca prowadzący na terenie RP działalność gospodarczą związaną z usługami medycznymi lub farmaceutycznymi. Organizator wydaje regulamin rządzący danym programem, który dostępny jest z poziomu Konta IKZ. 4. Organizator programu promocji zdrowia definiuje zasady uczestnictwa w danym programie i odpowiada za jego przebieg. Regulamin użytkowania Konta IKZ Strona: 12 z 14

13 5. Organizator programu promocji zdrowia zawiera z jego uczestnikami umowę o uczestnictwo w danym programie Operator OSOZ nie jest stroną takiej umowy. 6. Czynności Operatora OSOZ w kontekście organizacji i przeprowadzenia programu promocji zdrowia sprowadzają się wyłącznie do udostępnienia jego organizatorom oraz podmiotom biorącym udział w programie platformę elektronicznej wymiany danych, jaką jest Portal OSOZ oraz współpracujące z nim aplikacje. 7. Operator OSOZ nie pobiera od Użytkownika żadnych dodatkowych opłat związanych z umożliwieniem mu partycypacji w danym programie promocji zdrowia. 8. Operator OSOZ może w każdej chwili zaprzestać udostępniania Użytkownikom IKZ możliwości partycypacji w poszczególnych programach promocji zdrowia w szczególności, jeżeli taka konieczność wynikać będzie ze zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 9. Operator OSOZ nie ponosi żadnej odpowiedzialności za organizację i przebieg danego programu promocji zdrowia, jak i nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z zaprzestania udostępniania możliwości partycypacji w danym programie promocji zdrowia. 10. Operator OSOZ nie odpowiada za skutki wynikłe z przerw w działaniu Portalu OSOZ oraz współpracujących z nim aplikacji. 9 SU-009 Komunikaty SMS 1. Z serwisu Komunikaty SMS może korzystać Użytkownik Indywidualnego Konta Zdrowotnego. 2. Użytkownik uzyskuje dostęp do serwisu Komunikaty SMS po wcześniejszym zalogowaniu się do Indywidualnego Konta Zdrowotnego, które następuje przez podanie Nazwy Użytkownika oraz Hasła Użytkownika. 3. Serwis dostarcza narzędzia komunikacji pomiędzy Użytkownikiem Indywidualnego Konta Zdrowotnego, a Operatorem OSOZ. 4. Serwis Komunikaty SMS udostępniony jest dla Użytkowników, którzy posiadają Konto w wersji personalizowanej. Użytkownik samodzielnie wprowadza numer telefonu na który będą przesyłane wiadomości tekstowe SMS, co w szczególności oznacza, iż Operator OSOZ nie odpowiada za sytuacje doręczenia wiadomości SMS niepowołanej osobie. 5. Korzystanie z usługi Wysyłanie wiadomości SMS przez Użytkownika IKZ jest odpłatne opłaty za korzystanie z usługi realizowane jest na zasadzie przedpłaty. 6. Korzystanie z serwisu wymaga od Użytkownika IKZ dokonania aktywacji usługi Wysyłanie wiadomości SMS poprzez ustalenia hasła dostępu do usługi, co jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszych zasad korzystania z usługi 7. Serwis umożliwia Użytkownikowi uruchomienie wysyłania wiadomości SMS w przypadku wystąpienia określonego zdarzenia takiego jak: a. Nowe świadczenie na IKZ b. Zbliżający się termin świadczenia w programie zdrowotnym c. Zmiana terminu rezerwacji online d. Powiadomienie o konieczności wykonania pomiaru parametru zdrowotnego (serwis Monitorowanie parametrów zdrowotnych ) e. Powiadomienie o zażywaniu leków 8. Użytkownik IKZ samodzielnie decyduje, o których zdarzeniach chce być powiadamiany za pomocą wiadomości SMS. 9. Operator OSOZ nie odpowiada za problemy z dostarczeniem wiadomości SMS, które są niezależne od Operatora OSOZ 10. Operator OSOZ nie odpowiada za niemożność korzystania z serwisu wynikłą z jakichkolwiek uwarunkowań technicznych. 11. Anonimizacja Konta skutkuje wyłączeniem działania serwisu SMS, a zgromadzone w formie przedpłaty środki płatnicze będą mogły zostać wykorzystane po ponownym przekwalifikowaniu Konta na Konto personalizowane. 10 SU Z serwisu może korzystać Użytkownik Indywidualnego Konta Zdrowotnego. 2. Użytkownik uzyskuje dostęp do serwisu po wcześniejszym zalogowaniu się do Indywidualnego Konta Zdrowotnego, które następuje przez podanie Nazwy Użytkownika oraz Hasła Użytkownika. 3. Serwis dostarcza narzędzia komunikacji pomiędzy Użytkownikiem Indywidualnego Konta Zdrowotnego, a Operatorem OSOZ. 4. Serwis udostępniony jest dla Użytkowników, którzy posiadają Konto w wersji personalizowanej. Użytkownik samodzielnie wprowadza adres poczty na który będą przesyłane wiadomości, co w szczególności oznacza, iż Operator OSOZ nie odpowiada za sytuacje doręczenia wiadomości niepowołanej osobie. 5. Serwis umożliwia Użytkownikowi uruchomienia wysyłania wiadomości w przypadku wystąpienia określonego zdarzenia takiego jak: a. Nowe świadczenie na IKZ b. Zbliżający się termin świadczenia w programie zdrowotnym c. Zmiana terminu rezerwacji online d. Powiadomienie o konieczności wykonania pomiaru parametru zdrowotnego (serwis Monitorowanie parametrów zdrowotnych ) e. Powiadomienie o zażywaniu leków 6. Użytkownik IKZ samodzielnie decyduje, o których zdarzeniach chce być powiadamiany za pomocą wiadomości Operator OSOZ nie odpowiada za problemy z dostarczeniem wiadomości , które są niezależne od Operatora OSOZ 8. Operator OSOZ nie odpowiada za niemożność korzystania z serwisu wynikłą z jakichkolwiek uwarunkowań technicznych. 9. Anonimizacja Konta skutkuje wyłączeniem działania serwisu SU-011 Monitor parametrów zdrowotnych. 1. Z serwisu Monitor parametrów zdrowotnych może korzystać Użytkownik Indywidualnego Konta Zdrowotnego. 2. Użytkownik uzyskuje dostęp do serwisu Monitor parametrów Zdrowotnych po wcześniejszym zalogowaniu się do Indywidualnego Konta Zdrowotnego, które następuje przez podanie Nazwy Użytkownika oraz Hasła Użytkownika. 3. Serwis umożliwia Użytkownikowi gromadzenie oraz monitorowanie informacji o określonych parametrów zdrowotnych, co pozwala na wczesne wykrycie wszelkich odchyleń o przyjętych norm. 4. W ramach funkcjonalności Serwisu Użytkownik może: a) dokonywać wyboru parametrów, które będą podlegać monitorowaniu b) określać harmonogram wprowadzenia wartości monitorowanych parametrów c) określać formę powiadomienia o konieczności dokonania pomiaru monitorowanych parametrów, przy czym w przypadku Użytkownika, który posiada Konto w wersji anonimowej, umożliwione jest stosowanie powiadomienia jedynie w formie powiadomienia poczty na IKZ. Natomiast w przypadku Użytkownika, który posiada Konto w wersji personalizowanej, Regulamin użytkowania Konta IKZ Strona: 13 z 14

14 umożliwione jest stosowanie powiadomienia w formie poczty na IKZ, wiadomości SMS, wiadomości . d) przeglądać oraz porównywać wprowadzone dane w zarówno w formie tabelarycznej jak i w formie wykresów 5. Operator OSOZ nie odpowiada za niemożność korzystania z serwisu wynikłą z jakichkolwiek uwarunkowań technicznych. Regulamin użytkowania Konta IKZ Strona: 14 z 14

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG Wideokonsultacji Medycznych

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG Wideokonsultacji Medycznych REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG Wideokonsultacji Medycznych Niniejszy Regulamin wydany został w oparciu o art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną RIDE

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną RIDE Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną RIDE Postanowienia ogólne: 1. Ride Warsaw Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-994) przy ul. Wał Miedzeszyński 604E, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. I. Definicje

REGULAMIN. I. Definicje REGULAMIN I. Definicje 1.Portal - zbiór stron internetowych dostępnych pod adresem WWW.boramed.pl, 2.Użytkownik - osoba fizyczna, która korzysta z Portalu, 3.Cel Portalu celem portalu jest umożliwienie

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter

Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter 1 DEFINICJE Użyte w niniejszym Regulaminie określenia posiadają następujące znaczenie: 1. Usługodawca lub erecruitment Solutions erecruitment Solutions

Bardziej szczegółowo

Wyrażenia użyte w niniejszym regulaminie mają następujące znaczenie: b. Adres elektroniczny info@autocentrum.pl

Wyrażenia użyte w niniejszym regulaminie mają następujące znaczenie: b. Adres elektroniczny info@autocentrum.pl Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną I. Definicje Wyrażenia użyte w niniejszym regulaminie mają następujące znaczenie: a. Usługodawca AutoCentrum.pl SA z siedzibą w Krakowie przy ul. Zawiłej

Bardziej szczegółowo

Regulamin publikacji ogłoszeń rekrutacyjnych przez pracagłuchych.pl

Regulamin publikacji ogłoszeń rekrutacyjnych przez pracagłuchych.pl Regulamin publikacji ogłoszeń rekrutacyjnych przez pracagłuchych.pl Definicje 1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z internetowej aplikacji pracagłuchych.pl, w szczególności prawa i obowiązki

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter

Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter 1 DEFINICJE Użyte w niniejszym Regulaminie określenia posiadają następujące znaczenie: 1. Usługodawca lub erecruitment Solutions erecruitment Solutions

Bardziej szczegółowo

E-ZAMÓWIENIA Regulamin serwisu normujący składanie e-zamówień za pośrednictwem platformy ezamowienie.mac.pl. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

E-ZAMÓWIENIA Regulamin serwisu normujący składanie e-zamówień za pośrednictwem platformy ezamowienie.mac.pl. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE E-ZAMÓWIENIA Regulamin serwisu normujący składanie e-zamówień za pośrednictwem platformy ezamowienie.mac.pl. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady wypełniania i składania e-zamówień wyboru

Bardziej szczegółowo

Regulamin panelu Opinie.pl

Regulamin panelu Opinie.pl Regulamin panelu Opinie.pl I. Definicje pojęć i terminologia 1. Regulamin niniejszy zbiór postanowień będący regulaminem w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ( Regulamin )

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ( Regulamin ) REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ( Regulamin ) Postanowienia ogólne 1. Regulamin jest opublikowany na podstawie art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

2.1. Do prawidłowego działania Gry wymagany jest telefon komórkowy wyposażony w system operacyjny Android, ios lub Windows Phone.

2.1. Do prawidłowego działania Gry wymagany jest telefon komórkowy wyposażony w system operacyjny Android, ios lub Windows Phone. REGULAMIN E-USŁUGI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem E-USŁUGI GRY MOBILNEJ (dalej: Gra ) jest firma ZEBRA PROJEKT GRY MOBILNE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wernyhory 14 (02-727), wpisana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAPLO SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAPLO SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAPLO SP. Z O.O. Spis Treści I. Cel Regulaminu... 2 II. Postanowienia Ogólne... 2 III. Definicje... 2 IV. Zakres Usług... 3 V. Elementy bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU INFORMACYJNEGO SĄDU REJONOWEGO POZNAŃ GRUNWALD I JEŻYCE W POZNANIU

REGULAMIN PORTALU INFORMACYJNEGO SĄDU REJONOWEGO POZNAŃ GRUNWALD I JEŻYCE W POZNANIU Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 28/13 Prezesa Sądu Rejonowego Poznań Grunwald i Jeżyce w Poznaniu z dnia 04 lipca 2013 roku REGULAMIN PORTALU INFORMACYJNEGO SĄDU REJONOWEGO POZNAŃ GRUNWALD I JEŻYCE W

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO Lloyd Properties sp. z o.o.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO Lloyd Properties sp. z o.o. REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO Lloyd Properties sp. z o.o. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy "Regulamin korzystania z serwisu internetowego Lloyd Properties sp. z o.o." (zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NEWSLETTERA WYSYŁANEGO PRZEZ GREMI BUSINESS COMMUNICATION SP. Z O.O.

REGULAMIN NEWSLETTERA WYSYŁANEGO PRZEZ GREMI BUSINESS COMMUNICATION SP. Z O.O. REGULAMIN NEWSLETTERA WYSYŁANEGO PRZEZ GREMI BUSINESS COMMUNICATION SP. Z O.O. 1 1. Serwis - serwis internetowy w domenie www.konferencje.rp.pl do którego prawa przysługują Usługodawcy; 2. Usługodawca

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu Firmometr.com (dalej Regulamin ) Postanowienia ogólne

Regulamin korzystania z serwisu Firmometr.com (dalej Regulamin ) Postanowienia ogólne Regulamin korzystania z serwisu Firmometr.com (dalej Regulamin ) Postanowienia ogólne 1 1. Serwis Księgowość Internetowa jest serwisem internetowym, którego operatorem jest AB Finance Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi Przepowiednia na rok DEFINICJE Następujące wyrażenia i zwroty użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają odpowiednio: 1.

Regulamin Usługi Przepowiednia na rok DEFINICJE Następujące wyrażenia i zwroty użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają odpowiednio: 1. Regulamin Usługi Przepowiednia na rok 2013 1 DEFINICJE Następujące wyrażenia i zwroty użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają odpowiednio: 1. Organizator - MNI Premium S.A. z siedziba w Warszawie, ulica

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia wstępne

1 Postanowienia wstępne Regulamin Serwisu ebok Ciepło 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin Serwisu ebok Ciepło (zwany dalej Regulaminem) określa zakres, zasady i rodzaj świadczenia usług drogą elektroniczną przez TAURON

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolski System Ochrony Zdrowia OSOZ

Ogólnopolski System Ochrony Zdrowia OSOZ Ogólnopolski System Ochrony Zdrowia OSOZ Ogólnopolski System Ochrony Zdrowia (OSOZ) jest nowoczesnym systemem informacyjno-informatycznym przeznaczonym do wspomagania zarządzania opieką zdrowotną. Unikalność

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu mindmazon

Regulamin korzystania z serwisu mindmazon Regulamin korzystania z serwisu mindmazon I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Adres e-mail Użytkownika - adres poczty elektronicznej, której wyłącznym dysponentem jest Użytkownik, konieczny

Bardziej szczegółowo

Polityka Prywatności

Polityka Prywatności Polityka Prywatności 1. Postanowienia ogólne 1. Administrator danych - NetShock.pl sp.j. z siedzibą we Wrocławiu, pl. Solny 14, 50 062 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Korzystania z Portalu Logistycznego PESA.

Ogólne Warunki Korzystania z Portalu Logistycznego PESA. Ogólne Warunki Korzystania z Portalu Logistycznego PESA. (wersja z 15.07.2010) Korzystanie z portalu logistycznego PESA możliwe jest jedynie po uprzedniej akceptacji Ogólnych Warunków Korzystania z Portalu

Bardziej szczegółowo

2.1. Korzystanie z serwisu STREFA ROYAL CANIN jest dobrowolne i bezpłatne dla wszystkich Użytkowników po dokonaniu prawidłowej rejestracji.

2.1. Korzystanie z serwisu STREFA ROYAL CANIN jest dobrowolne i bezpłatne dla wszystkich Użytkowników po dokonaniu prawidłowej rejestracji. Regulamin serwisu STREFA ROYAL CANIN rozdział I. definicje 1.1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z serwisu internetowego STREFA ROYAL CANIN znajdującego się pod adresem

Bardziej szczegółowo

Dla potrzeb interpretacji Regulaminu, użyte w Regulaminie terminy pisane wielką literą mają następujące znaczenie:

Dla potrzeb interpretacji Regulaminu, użyte w Regulaminie terminy pisane wielką literą mają następujące znaczenie: Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez PRIMEON spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na rzecz Użytkowników Internetowego Dziennika Lekcyjnego Prymus.info Użytkownik Internetowego Dziennika

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI Materiały dla nauczyciela

REGULAMIN USŁUGI Materiały dla nauczyciela REGULAMIN USŁUGI Materiały dla nauczyciela I. Definicje 1. Konto Nauczyciela indywidualna witryna zawierająca dane Użytkownika, utworzona przez Użytkownika w trakcie procesu rejestracji. 2. Plik treść

Bardziej szczegółowo

Regulamin Downloadplus

Regulamin Downloadplus Regulamin Downloadplus Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A Strona 1 z 8 Historia dokumentu Wersja Autor Data wydania Uwagi Zatwierdzający 1.0 Departament Rozliczeń 03.2010 Zarząd 2.0 Linia biznesowa rozliczenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Czas Pracy

Regulamin Serwisu Czas Pracy Regulamin Serwisu Czas Pracy Regulamin Serwisu Czas Pracy, określany dalej jako Regulamin - definiuje podstawowe zasady udostępnienia przez dcs.pl Sp. z o.o., nazywanego dalej Operatorem Serwisu, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ I. Postanowienia ogólne 1. Polska Izba Firm Szkoleniowych z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum

XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum REGULAMIN XVIII FORUM ENERGETYKI WIATROWEJ organizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej ( Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 1. Postanowienia Ogólne. 1. Niniejszym, na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 4 do siwz ELEKTRONICZNE KONTO PACJENTA (EKP) EKP-REJESTRACJA ON-LINE

Zał. nr 4 do siwz ELEKTRONICZNE KONTO PACJENTA (EKP) EKP-REJESTRACJA ON-LINE Zał. nr 4 do siwz ELEKRONICZNE KONO PACJENA (EKP) EKP-REJESRACJA ON-LINE Dostęp z poziomu EKP - Pacjent powinien mieć dostęp do rejestracji on-line jak również historii wcześniejszych rejestracji z poziomu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Portalu Informacyjnego Sądu Okręgowego w Opolu

Regulamin Portalu Informacyjnego Sądu Okręgowego w Opolu Regulamin Portalu Informacyjnego Sądu Okręgowego w Opolu 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa warunki korzystania oraz funkcjonowania serwisu internetowego Portal Informacyjny Sądu Okręgowego w

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług świadczonych drogą elektroniczną dla strony www.tauron-pe.pl

Regulamin usług świadczonych drogą elektroniczną dla strony www.tauron-pe.pl Regulamin usług świadczonych drogą elektroniczną dla strony www.tauron-pe.pl 2012-05-22 TAURON Obsługa Klienta Strona 2 z 10 Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin (dalej zwany Regulaminem)

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Elektronicznego Biura Obsługi Klienta Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Łodzi, ul.

Regulamin korzystania z Elektronicznego Biura Obsługi Klienta Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Łodzi, ul. Regulamin korzystania z Elektronicznego Biura Obsługi Klienta Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Łodzi, ul.wierzbowa 52 I. Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady korzystania z Elektronicznego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. Stowarzyszenie Zdrowa Praca. Dane Usługodawcy: Dane osoby odpowiedzialnej: Data:

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. Stowarzyszenie Zdrowa Praca. Dane Usługodawcy: Dane osoby odpowiedzialnej: Data: REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Stowarzyszenie Zdrowa Praca Dane Usługodawcy: Dane osoby odpowiedzialnej: Data: 9 marca 2015 WSTĘP Realizując postanowienia Ustawy z dnia 18 lipca 2002r.

Bardziej szczegółowo

Regulamin użytkowania responsywnych stron WWW

Regulamin użytkowania responsywnych stron WWW Regulamin użytkowania responsywnych stron WWW (z dnia 16.03.2016 roku) 1 Postanowienia wstępne Niniejszy regulamin został przygotowany zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi e-rachunek

Regulamin usługi e-rachunek Regulamin usługi e-rachunek Regulamin określa zasady korzystania z usługi e-rachunek w sieci Plus, świadczonej przez Polkomtel Sp z o.o., z siedzibą ul. Postępu 3, 02-676 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin stosuje się do usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony internetowej oraz Sklepu internetowego

Bardziej szczegółowo

fryzjer-salon.com.pl Regulamin serwisu Obowiązuje od: 07.09.2015 REGULAMIN SERWISU fryzjer-salon.com.pl POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 DEFINICJE...

fryzjer-salon.com.pl Regulamin serwisu Obowiązuje od: 07.09.2015 REGULAMIN SERWISU fryzjer-salon.com.pl POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 DEFINICJE... REGULAMIN SERWISU fryzjer-salon.com.pl POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 DEFINICJE... 2 RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH... 3 WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH... 3

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU

REGULAMIN SERWISU REGULAMIN SERWISU www.dzialkanadmorzem.pl I. Postanowienia ogólne. 1. Serwis www.dzialkanadmorzem.pl jest portalem internetowym, którego celem jest prezentacja ofert sprzedaży nieruchomości, przekazywanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 13 do SIWZ

Załącznik nr 13 do SIWZ POSEPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NR ZP/11/2012 OPIS WYMAGAŃ FUNKCJONALNYCH OCZEKIWANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO PLAFORMA E-USŁUG Opis kolumn: Funkcja opis działania, wymagań stawianych przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących przedsiębiorcami. I. Definicje. Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1.

Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących przedsiębiorcami. I. Definicje. Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących przedsiębiorcami I. Definicje Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1.1 BM Reflex BM Reflex Sp. z o.o. spółka komandytowa, Biuro Zarządu:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1.1 Niniejszy Regulamin został wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2013 r. o świadczeniu usług drogą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI CZAT SMS i IVR I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI CZAT SMS i IVR I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI CZAT SMS i IVR I POSTANOWIENIA OGÓLNE W niniejszym regulaminie zwanym dalej Regulaminem pod poniższymi pojęciami należy rozumieć: 1 a/ ORGANIZATOR : Call Back Out Spółka z

Bardziej szczegółowo

V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A.

V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A. V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A. REGULAMIN V WARSZTATÓW ENERGETYKI WIATROWEJ 2015 organizowanego przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin współpracy Wydawcy z siecią reklamową Sataku

Regulamin współpracy Wydawcy z siecią reklamową Sataku Regulamin współpracy Wydawcy z siecią reklamową Sataku 1 (Postanowienia wstępne) 1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady, a także rodzaj i zakres, współpracy pomiędzy spółką Sarigato sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Polityka Prywatności

Polityka Prywatności Polityka Prywatności 1. Postanowienia ogólne 1. Administrator danych - Automation Trader Maciej Szczotka z siedzibą przy ul.browarowa 21, 43-100 Tychy, NIP: 6462558521, REGON: 243655030, wpisana przez

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE. o wycofaniu zgody na wystawianie i udostępnianie faktur. w formie elektronicznej

OŚWIADCZENIE. o wycofaniu zgody na wystawianie i udostępnianie faktur. w formie elektronicznej OŚWIADCZENIE o wycofaniu zgody na wystawianie i udostępnianie faktur w formie elektronicznej Dane klienta Nazwa firmy lub imię i nazwisko w przypadku konsumenta...... Adres (ulica, kod pocztowy, miejscowość....

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG OFEROWANYCH PRZEZ XBS Direct z o.o. POD ADRESEM www.shipbooster.pl

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG OFEROWANYCH PRZEZ XBS Direct z o.o. POD ADRESEM www.shipbooster.pl REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG OFEROWANYCH PRZEZ XBS Direct z o.o. POD ADRESEM www.shipbooster.pl I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady i warunki korzystania z serwisu internetowego pod adresem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Użytkownika

Regulamin Użytkownika Profitta sp. z o.o. Regulamin Użytkownika Rozdział I [Definicje] 1. Profitta sp. z o.o. Profitta sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Litewska 19/6, 30-014 Kraków, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

KORZYSTANIA PORTALU. udostępnianego przez Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej. Postanowienia ogólne

KORZYSTANIA PORTALU. udostępnianego przez Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej. Postanowienia ogólne REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SZPITALNEGO PORTALU E- SZPITAL 1 1. Regulamin określa warunki korzystania ze Szpitalnego Portalu e-szpital udostępnianego przez Powiatowy Zespół Zakładów (zwanym dalej Szpitalem).

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi pomocy prawnej dla klientów CUK Ubezpieczenia

Regulamin świadczenia usługi pomocy prawnej dla klientów CUK Ubezpieczenia Regulamin świadczenia usługi pomocy prawnej dla klientów CUK Ubezpieczenia 1. Postanowienia ogólne 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu (zwanego dalej Regulaminem ) mają zastosowanie do wszystkich umów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

REGULAMIN. Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. REGULAMIN Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług za pomocą Serwisu taxeon.pl. 1.2. Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W SERWISIE INTERNETOWYM WWW.MONITORSTRONY.PL ART. 1 PRZEPISY OGÓLNE ART.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W SERWISIE INTERNETOWYM WWW.MONITORSTRONY.PL ART. 1 PRZEPISY OGÓLNE ART. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W SERWISIE INTERNETOWYM WWW.MONITORSTRONY.PL ART. 1 PRZEPISY OGÓLNE Warunkiem zamówienia Usługi z serwisu internetowego prowadzonego pod domeną www.monitorstrony.pl

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w serwisie www.ubezpieczenia.med.pl

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w serwisie www.ubezpieczenia.med.pl Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w serwisie www.ubezpieczenia.med.pl Dane podmiotu prowadzącego serwis: Firma: Młynarski Rafał RAFF Adres siedziby: Krężnica Jara 442, 20-515 Lublin Podstawa

Bardziej szczegółowo

Regulamin. świadczenia usług drogą elektroniczną przez INKANE Sp. z o.o.

Regulamin. świadczenia usług drogą elektroniczną przez INKANE Sp. z o.o. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez INKANE Sp. z o.o. 1 1. Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) wprowadzony został przez INKANE Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Bukowińska

Bardziej szczegółowo

Regulamin Download Plus

Regulamin Download Plus Regulamin Download Plus Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A Strona 1 z 9 Historia dokumentu Wersja Autor Data wydania Uwagi Zatwierdzający 1.0 Departament Rozliczeń 03.2010 Zarząd Krajowa Izba Rozliczeniowa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Informacyjnego dla Profesjonalnych Użytkowników prowadzonego przez Centralne Laboratorium Analityczne w Gliwicach

Regulamin Serwisu Informacyjnego dla Profesjonalnych Użytkowników prowadzonego przez Centralne Laboratorium Analityczne w Gliwicach Regulamin Serwisu Informacyjnego dla Profesjonalnych Użytkowników prowadzonego przez I. Postanowienia ogólne 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKŁADANIA ZLECEŃ SPEDYCYJNYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ZA POŚREDNICTWEM APLIKACJI KN LOGIN

REGULAMIN SKŁADANIA ZLECEŃ SPEDYCYJNYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ZA POŚREDNICTWEM APLIKACJI KN LOGIN REGULAMIN SKŁADANIA ZLECEŃ SPEDYCYJNYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ZA POŚREDNICTWEM APLIKACJI KN LOGIN (Regulamin Świadczenia Usług Elektronicznych) wersja 07.2015 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PLATFORMY EMERALD

REGULAMIN PLATFORMY EMERALD REGULAMIN PLATFORMY EMERALD Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z platformy internetowej znajdującej się pod adresem www.emeraldair.co, której administratorem i właścicielem jest Usługodawca.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PORTALU DO OBRÓBKI ZDJĘĆ NA POTRZEBY SYSTEMU EXTRANET PZPN

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PORTALU DO OBRÓBKI ZDJĘĆ NA POTRZEBY SYSTEMU EXTRANET PZPN REGULAMIN KORZYSTANIA Z PORTALU DO OBRÓBKI ZDJĘĆ NA POTRZEBY SYSTEMU EXTRANET PZPN ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE Właścicielem Portalu jest Stowarzyszenie Wojewódzki Ośrodek Szkolenia Młodzieży i Dzieci

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO PAYLO

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO PAYLO I. Definicje REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO PAYLO Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają: 1. Organizator Sławomir Zajas prowadzący działalność gospodarczą pod firmą F.H.U. 4U Sławomir

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu internetowego www.pwdadwokaci.com. 1. Postanowienia ogólne

Regulamin serwisu internetowego www.pwdadwokaci.com. 1. Postanowienia ogólne Warszawa, dnia 31 stycznia 2015 r. Regulamin serwisu internetowego www.pwdadwokaci.com 1. Postanowienia ogólne 1. Właścicielem i administratorem serwisu internetowego www.pwdadwokaci.com jest spółka pod

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Karta Rabatowa (zwany dalej Regulaminem ) organizowanej w sklepach Piotr i Paweł

Regulamin Promocji Karta Rabatowa (zwany dalej Regulaminem ) organizowanej w sklepach Piotr i Paweł Regulamin Promocji Karta Rabatowa (zwany dalej Regulaminem ) organizowanej w sklepach Piotr i Paweł I. Założenia Promocji 1. Organizatorem Akcji Promocyjnej jest spółka Piotr i Paweł" spółka akcyjna z

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących konsumentami.

Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących konsumentami. I. Definicje Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących konsumentami. Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1.1 BM Reflex BM Reflex Sp. z o.o. spółka komandytowa, Biuro Zarządu: 90-113

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ 3CLICKS SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ 3CLICKS SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ 3CLICKS SP. Z O.O. I DEFINICJE 1. Użyte w Regulaminie pojęcia otrzymują następujące znaczenie: a) Aplikacja aplikacja Thrombox, będąca programem komputerowym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAKRESIE PREZENTACJI I PROMOCJI OFERT PRACY

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAKRESIE PREZENTACJI I PROMOCJI OFERT PRACY REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAKRESIE PREZENTACJI I PROMOCJI OFERT PRACY I. Definicje 1. Regulamin - oznacza niniejszy Regulamin, określający zasady świadczenia Usług, na odległość,

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisów internetowych Grupy Radiowej Agory

Regulamin serwisów internetowych Grupy Radiowej Agory Regulamin serwisów internetowych Grupy Radiowej Agory 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin ) określa zasady korzystania z serwisów internetowych zarządzanych przez Usługodawcę

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi dostęp do Serwisu www.vectra.mood.pl dla użytkowników Pakietów Pełnego i Prestiż ( Regulamin )

Regulamin Usługi dostęp do Serwisu www.vectra.mood.pl dla użytkowników Pakietów Pełnego i Prestiż ( Regulamin ) Regulamin Usługi dostęp do Serwisu www.vectra.mood.pl dla użytkowników Pakietów Pełnego i Prestiż ( Regulamin ) 1 Przedmiot Regulaminu 1. Przedmiotem Regulaminu jest określenie zasad korzystania z Usługi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY BILETÓW I KARNETÓW ZA POŚREDNICTWEM Zintegrowanego Internetowego Systemu Sprzedaży Biletów (ZISSB) POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN SPRZEDAŻY BILETÓW I KARNETÓW ZA POŚREDNICTWEM Zintegrowanego Internetowego Systemu Sprzedaży Biletów (ZISSB) POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN SPRZEDAŻY BILETÓW I KARNETÓW ZA POŚREDNICTWEM Zintegrowanego Internetowego Systemu Sprzedaży Biletów (ZISSB) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin sprzedaży Biletów i Karnetów za pośrednictwem Zintegrowane

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU Niniejszy Regulamin Pożyczki Gotówkowej Kasomat.PL S.A. we Wrocławiu określa warunki i zasady udzielania pożyczek gotówkowych osobom fizycznym

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności Portalu EventManago

Polityka prywatności Portalu EventManago 1 Polityka prywatności Portalu EventManago I. Zasady podstawowe Administrator Danych przykłada ogromną wagę do dbałości o bezpieczeństwo udostępnionych mu danych osobowych Użytkowników Portalu Eventanago

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG REJESTRACJI I UTRZYMANIA DOMEN INTERNETOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG REJESTRACJI I UTRZYMANIA DOMEN INTERNETOWYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG REJESTRACJI I UTRZYMANIA DOMEN INTERNETOWYCH 1 DEFINICJE Administrator ASIB Press & Media Emil Michał Kowalski, partner Operatora z siedzibą w Białymstoku przy ul. Kozłowej

Bardziej szczegółowo

Bożena Wojnarowicz Głuszek, Wydział OSOZ

Bożena Wojnarowicz Głuszek, Wydział OSOZ Bożena Wojnarowicz Głuszek, Wydział OSOZ Tworzenie relacji z pacjentem Dlaczego warto? poprawa konkurencyjności placówki opieki zdrowotnej wyróżnienie się na rynku sprostanie oczekiwaniom pacjentów w dobie

Bardziej szczegółowo

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: Regulamin przeprowadzania egzaminów za pośrednictwem Systemu Egzaminacyjnego SMART przez TDM TOTAL DIPLAY Sp. z o.o. Regulamin obowiązuje od 01-01-2013 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 TDM Total Display

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z systemu Nu Delta

Regulamin korzystania z systemu Nu Delta Regulamin korzystania z systemu Nu Delta DEFINICJE Terminy użyte w Regulaminie oznaczają: Nu Delta sp. z o.o. spółka prawa handlowego z siedzibą w Złotnikach, woj. wielkopolskie, przy ul. Krzemowej 1,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Usługi Wszystko

REGULAMIN Usługi Wszystko REGULAMIN Usługi Wszystko Niniejszy regulamin zwany dalej Regulaminem określa zasady, zakres i warunki świadczenia Usługi Wszystko przez icomarch24 Spółkę Akcyjną z siedzibą w Krakowie przy Aleja Jana

Bardziej szczegółowo

3 Ogólne warunki. 4 Rejestracja

3 Ogólne warunki. 4 Rejestracja REGULAMIN 1 Wstęp 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki korzystania z Serwisu służącego do zarządzania firmą przez Internet znajdującego się pod adresem elektronicznym https:\\bizin.pl. 2. Podstawę

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO FIRMOWI.PL

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO FIRMOWI.PL !1 REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO FIRMOWI.PL 1. Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin ) określa zasady funkcjonowania i korzystania z serwisu internetowego znajdującego się pod

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN świadczenia przez Russian in Minsk sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, usługi serwisu internetowego dla Użytkowników

REGULAMIN świadczenia przez Russian in Minsk sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, usługi serwisu internetowego dla Użytkowników REGULAMIN świadczenia przez Russian in Minsk sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, usługi serwisu internetowego dla Użytkowników I. Wstęp II. 1. Niniejszy regulamin korzystania z serwisu ("Serwis") określa

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Rachunek Elektroniczny

Regulamin usługi Rachunek Elektroniczny Regulamin usługi Rachunek Elektroniczny Regulamin określa zasady korzystania z usługi Rachunek Elektroniczny w sieci Plus GSM, świadczonej przez Polkomtel S.A., z siedzibą ul. Postępu 3, 02 676 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi Wyszukiwarka Kandydatów. 2. Definicje Definicje, którymi posługuje się niniejszy Regulamin, mają następujące znaczenie:

Regulamin świadczenia usługi Wyszukiwarka Kandydatów. 2. Definicje Definicje, którymi posługuje się niniejszy Regulamin, mają następujące znaczenie: Regulamin świadczenia usługi Wyszukiwarka Kandydatów 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia usługi Wyszukiwarka Kandydatów (dawna nazwa handlowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ DZIAŁ I. Postanowienia ogólne 1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: a. Administrator (również jako Instytut ) Instytut Książki z siedzibą w Krakowie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI DLA AGENCJI OCHRONY

REGULAMIN PROMOCJI DLA AGENCJI OCHRONY REGULAMIN PROMOCJI DLA AGENCJI OCHRONY 1 DEFINICJE 1) Regulamin Promocji - niniejszy regulamin. Określa szczegółowe warunki świadczenia Usługi przez Usługodawcę na rzecz Agencji ochrony w ramach Promocji.

Bardziej szczegółowo

1.5. Partner podmiot biorący udział w Programie, oferujący towary lub usługi Uczestnikom Programu z uwzględnieniem Rabatu.

1.5. Partner podmiot biorący udział w Programie, oferujący towary lub usługi Uczestnikom Programu z uwzględnieniem Rabatu. Regulamin Programu Rabatowego ( Selgros Partner ) dla posiadaczy Kart Klienta Selgros Cash&Carry I. Definicje 1.1. Transgourmet Polska Sp. z o.o. - organizator Programu Rabatowego Program Selgros Partner,

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Platformy Zakupowej

Regulamin korzystania z Platformy Zakupowej Regulamin korzystania z Platformy Zakupowej 1 Definicje Zamawiający METALZBYT Sp. z o.o. właściciel Platformy Zakupowej, który przesyła zapytania ofertowe oraz zbiera oferty handlowe. Zapytanie ofertowe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r.

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r. REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r. 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Miejsce Świadczenia Usług obiekt Sprzedawcy, Tunel Aerodynamiczny FreeFlyCenter, Leszno, 64-100 (woj. Wielkopolskie), ul. Szybowników 28.

Miejsce Świadczenia Usług obiekt Sprzedawcy, Tunel Aerodynamiczny FreeFlyCenter, Leszno, 64-100 (woj. Wielkopolskie), ul. Szybowników 28. 1. Definicje FreeFlyCenter lub FFC - spółka DIZGUT sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie, ul. Szybowników 28, 64-100 Leszno jako osobę prawną, zarejestrowaną w Rejestrze Handlowym w Sądzie Rejonowym w Opolu,

Bardziej szczegółowo

Regulamin zakupów grupowych

Regulamin zakupów grupowych Regulamin zakupów grupowych 1.Definicje i procedury Medizone.pl Sp. z o.o. Medizone.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Wigury 15A, wpisana do rejestru sądowego pod numerem KRS 0000326336. Zakupy

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa. w szkoleniach BHP realizowanych w formie e - learningu prowadzonych przez Spółkę Szkoleniową Sp. z o.o.

Regulamin uczestnictwa. w szkoleniach BHP realizowanych w formie e - learningu prowadzonych przez Spółkę Szkoleniową Sp. z o.o. Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204) Spółka Szkoleniowa Sp. z o.o. z siedzibą:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu. (Zalecenia aktualizacji do nowych przepisów obowiązujących od 25 grudnia 2014 r.) Postanowienia Ogólne

Regulamin Sklepu. (Zalecenia aktualizacji do nowych przepisów obowiązujących od 25 grudnia 2014 r.) Postanowienia Ogólne Regulamin Sklepu (Zalecenia aktualizacji do nowych przepisów obowiązujących od 25 grudnia 2014 r.) Postanowienia Ogólne Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego www.mercant.pl

Bardziej szczegółowo

Regulamin współpracy

Regulamin współpracy Regulamin współpracy Niniejszy Regulamin określa zasady współpracy pomiędzy: oraz 1. Wydawcą, 2. NetworkCenter Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Głogowska 31/33, 60-702 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi - pośrednictwo w zakupie domeny. regulamin świadczenia usług przez Domeny.pl;

Regulamin usługi - pośrednictwo w zakupie domeny. regulamin świadczenia usług przez Domeny.pl; I. Postanowienia ogólne Regulamin usługi - pośrednictwo w zakupie domeny 1. Regulamin określa zasady świadczenia Usług dostępnych w ramach serwisu internetowego administrowanego przez Domeny.pl sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI "earchiwum"

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI earchiwum REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI "earchiwum" I. Postanowienia ogólne II. Rodzaj usług świadczonych drogą elektroniczną III. Warunki zawierania i świadczenia umowy o świadczenie usługi IV. Płatności V. Własność

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO BIZONCAPITAL.PL (STAN NA DZIEŃ 12 CZERWCA 2015)

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO BIZONCAPITAL.PL (STAN NA DZIEŃ 12 CZERWCA 2015) REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO BIZONCAPITAL.PL (STAN NA DZIEŃ 12 CZERWCA 2015) 1 Postanowienia ogólne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Portalu Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego. w zakresie Portalu Personelu

Regulamin Portalu Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego. w zakresie Portalu Personelu Załącznik do Zarządzenia nr 40/2015 Dyrektora Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Rzeszowie z dnia 15 czerwca 2015 r. Regulamin Portalu Podkarpackiego Oddziału

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności

Polityka prywatności Polityka prywatności Regulamin Serwisu internetowego www.labalance.com.pl oraz Aplikacji Internetowej www.rejestracja.labalance.com.pl Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: 1 1. Regulaminie rozumie

Bardziej szczegółowo

Regulamin obsługi zamówień on-line Rolvet

Regulamin obsługi zamówień on-line Rolvet Regulamin obsługi zamówień on-line Rolvet rozdział I. definicje 1.1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z serwisu internetowego ROLVET znajdującego sie pod adresem internetowym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ I. Pojęcia podstawowe 1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez VELUX Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w Programie Lojalnościowym dla klientów Martex Sp. z o.o.

Regulamin uczestnictwa w Programie Lojalnościowym dla klientów Martex Sp. z o.o. Regulamin uczestnictwa w Programie Lojalnościowym dla klientów Martex Sp. z o.o. Definicje: Organizator i Zarządzający Programem - Martex Sp. z o.o. z siedzibą 44-203 Rybnik ul. Sosnowa 7, NIP: 6422466043.

Bardziej szczegółowo