Systemy taryfikacji rozmów dla elektronicznych central telefonicznych. Produkcja urzdze elektronicznych do przetwarzania informacji.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Systemy taryfikacji rozmów dla elektronicznych central telefonicznych. Produkcja urzdze elektronicznych do przetwarzania informacji."

Transkrypt

1 Systemy taryfikacji rozmów dla elektronicznych central telefonicznych. Produkcja urzdze elektronicznych do przetwarzania informacji. Producent: MikEL s.c., skr. poczt. 28, Rybnik, tel (32) , fax (32) , fax G4 (32) , http:

2

3 Instrukcja obsługi kolektora danych SBi Strona 1 SPIS TRECI 1. INFORMACJE OGÓLNE OBSŁUGA KOLEKTORA DANYCH OPIS KLAWIATURY URZDZENIA OPIS SIECI DZIAŁA POSZCZEGÓLNYCH FUNKCJI KOLEKTORA DANYCH OPIS WANIEJSZYCH INFORMACJI NA WYWIETLACZU LCD SYTUACJE BŁDNE LUB AWARYJNE PROGRAM UPLOAD.EXE PROGRAM DOWNLOAD.EXE PROGRAM KOLEKTOR.EXE...15 KONFIGURACJA PAMI HASŁA KONWERSJA TERMINAL DANE TECHNICZNE KOLEKTORA DANYCH...22

4 Instrukcja obsługi kolektora danych SBi Strona 2 1. INFORMACJE OGÓLNE. Podczas przyjmowania towarów na magazyn, jak równie podczas okresowych kontroli towarów w magazynie, najczciej wykonywan czynnoci jest liczenie i zapisywanie stanu towarów. W takich przypadkach bardzo pomocnym moe by uycie urzdzenia, umoliwiajcego elektroniczne zapamitywanie informacji oraz obsług czytnika kodów kreskowych. Mikroprocesorowe urzdzenie, zwane równie kolektorem danych, zostało oznaczone symbolem SBi-3 i SBi-4. Kolektory te róni si pojemnoci pamici, zdoln zapamita odpowiednio i towarów. Do urzdzenia standardowo jest dołczane oprogramowanie komputerowe: Programy uytkowe kolektor.exe, upload.exe i download.exe; Pliki pomocy kontekstowej kolektor.hlp i rs232.hlp, które po naciniciu klawisza F1 udostpniaj opisy poszczególnych opcji programów. Programy te w wersji instalacyjnej stanowi jeden plik KolektorSetup.exe. Zostały napisane za pomoc DELPHI7 i mog by uruchamiane tylko w rodowisku 32- bitowych Windows (Win9x, NT, 2000, Millennium, XP). Po instalacji jest moliwe sprawdzanie, czy w Internecie pojawiły si nowsze wersje oprogramowania. Działanie kolektora zostało podzielone na osobne funkcje: INWENTARYZACJA, PRZYJCIE, CENNIK oraz USTAWIENIA. Do wykonania trzech pierwszych funkcji jest jeszcze niezbdny, ale nie dostarczany w komplecie, czytnik kodów paskowych. Jego podłczenie do urzdzenia buforujcego umoliwia bardzo szybkie, jednoznaczne odszukanie sprawdzanego towaru. Do waniejszych zada kolektora danych naley zaliczy: zapamitanie wysłanych z komputera informacji o towarach, ułatwiajcych proces ich kontroli (np. kod paskowy, nazwa, cena); szybkie odszukiwanie towarów na podstawie zeskanowego kodu paskowego lub bezporednio wprowadzonego za pomoc klawiaturki urzdzenia; moliwo wpisywania iloci odszukanego towaru i jego ceny; dopisywanie nowych towarów; ekonomiczne zasilanie własne oraz czytnika kodów paskowych, majce wpływ na czas pracy zasilajcych baterii; moliwo przesłania do komputera informacji zgromadzonych podczas inwentaryzacji lub przyjcia towarów. Wyprodukowany przez firm MikEL kolektor jest gotowy od razu do pracy, poniewa zawiera oprogramowanie uytkowe zwane aplikacj, a dostarczane oprogramowanie komputerowe umoliwia: Zapis towarów do kolektora na podstawie przygotowanego wczeniej pliku tekstowego - program upload.exe; Odczyt z kolektora informacji o przeprowadzonych inwentaryzacjach i przyjciach towarów, które s zapisywane do wskazanego pliku tekstowego - program download.exe;

5 Instrukcja obsługi kolektora danych SBi Strona 3 Zmian podstawowych parametrów pracy urzdzenia (podwietlanie wywietlacza, potwierdzanie dwikowe naciskania klawiszy, czas bezczynnoci, hasła dostpu do poszczególnych funkcji kolektora), odczyt informacji technicznych danego urzdzenia (pojemno i biece wykorzystanie pamici, numer seryjny, dat produkcji), uniwersaln obsług portów szeregowych - program kolektor.exe; Wymian oprogramowania w kolektorze ( aplikacja zawarta jest w plikach kolektor12.hex i kolektor13.hex) za pomoc transmisji szeregowej i programu kolektor.exe. 2. OBSŁUGA KOLEKTORA DANYCH Opis klawiatury urzdzenia. Kolektor Danych wyposaony jest w klawiatur foliow składajc si z 16 klawiszy (patrz rys.1). Klawisz ółty z opisem on/off słuy do włczania i wyłczania urzdzenia. Przyjto, e klawisz = zatwierdza poszczególne operacje, a klawisz shift powoduje rezygnacj i wycofanie si z danego działania. Do poruszania si po menu programu słu klawisze ze strzałkami okrelajcymi kierunek. Klawisze z cyframi do wpisywania liczby towarów oraz ich ceny. Klawisze ze strzałkami do poruszania si po menu. Klawisz on/off słucy do włczania i wyłczania urzdzenia. Przy włczaniu naley przytrzyma go około 2s. Klawisze do wpisywania znaku liczb. Klawisz clear do kasowania cyfr oraz całych liczb. Rys.1 Opis klawiatury Klawisz shift do rezygnacji z działania oraz do umoliwienia wpisania kropki dziesitnej.

6 Instrukcja obsługi kolektora danych SBi Strona 4 Na rys.2 przedstawiono opis piktogramów uywanych do zaznaczania okrelonych działa w opisie poszczególnych opcji programów. Rys.2 Opis piktogramów Aby wpisa kropk dziesitn lub skasowa cał liczb niezbdne jest uycie kombinacji klawiszy. Na rys.3 przedstawiono kolejno działania w takim przypadku. Rys.3 Kolejno działa dla operacji złoonych.

7 Instrukcja obsługi kolektora danych SBi Strona Opis sieci działa poszczególnych funkcji Kolektora Danych. Sposób poruszania si po menu oraz poszczególnych opcjach przedstawiono za pomoc schematu blokowego sieci działa. Menu główne Kolektora Danych.

8 Instrukcja obsługi kolektora danych SBi Strona 6 Podprogram CENNIK.

9 Instrukcja obsługi kolektora danych SBi Strona 7 Podprogram INWENTARYZACJA.

10 Instrukcja obsługi kolektora danych SBi Strona 8 Uwaga: Podprogram PRZYJCIE. Bdc w opcji PRZEGLDANIE mona skasowa ostatni rekord. Dokonuje si tego za pomoc klawisza CLEAR.

11 Instrukcja obsługi kolektora danych SBi Strona 9 Podprogram USTAWIENIA.

12 Instrukcja obsługi kolektora danych SBi Strona Opis waniejszych informacji na wywietlaczu LCD. W opcji PRZEGL DANIE na ekranie LCD w dolnej linii pojawiajce si liczby okrelaj odpowiednio: numer grupy towarów np. 03, numer ten zawiera si w przedziale kolejny numer towaru np. 186, liczony niezalenie od numeru partii towarów W opcji STATYSTYKA poszczególne pola okrelaj: jest wolne miejsce do wpisania jeszcze 4520 rekordów z towarami wpisano ju 186 towarów W opcji BEZCZYNNO mona zmieni czas po którym kolektor wyłczy si, jeli nic nie robi. Czas ten zawiera si w przedziale od 15 do 255 sekund. Za pomoc klawiszy - + oraz klawiszy ze strzałkami mona zmienia warto czasu odpowiednio co 1, 10 i 100 sekund Sytuacje błdne lub awaryjne. Baterie wyczerpane. Naley wymieni baterie na nowe alkaliczne typu AA LR6. Uwaga wszystkie 4 baterie musz by tego samego typu. Za mało pamici do przeprowadzenia kolejnej operacji np. zapisu kolejnego rekordu z przyjciem lub inwentaryzacj.

13 Instrukcja obsługi kolektora danych SBi Strona 11 Awaria systemu. Naley urzdzenie odda do serwisu. 3. PROGRAM UPLOAD.EXE Program UPLOAD.EXE umoliwia wysłanie do kolektora bazy towarów. Jego parametry uruchomieniowe decyduj o sposobie działania: -pnr portu okrelenie portu szeregowego do którego podłczony jest kolektor (ten parametr musi by, np. p1 to COM1); -bprdko okrelenie prdkoci transmisji (np. b9600 uruchamia komunikacj na prdkoci 9600 b/s (gdy brak parametru, domyln prdkoci jest b/s); plik nazwa pliku tekstowego, który zawiera informacje o wysyłanych towarach (gdy brak parametru, domyln nazw jest A). Układ danych w pliku tekstowym moe by praktycznie dowolny, poniewa sposób jego analizy mona zdefiniowa w opcji KONWERSJA w programie KOLEKTOR.EXE. Przyjto nastpujce ogólne zasady obsługi konwersji danych z dowolnego programu handlowego: Konfiguracja importu towarów musi zawiera co najmniej pole kodu kreskowego; Uaktywnienie parametru automatycznego wysyłania powoduje uruchomienie programu UPLOAD.EXE od razu z funkcj Startu transmisji towarów do kolektora, a po zakoczeniu transmisji powoduje zamykanie programu (bezobsługowe nadawanie towarów do kolektora); Jeeli brak domylnego programu handlowego, to analiza pliku tekstowego odbywa si według poniszego schematu:

14 Instrukcja obsługi kolektora danych SBi Strona 12 Opis pola Szeroko pola Uwagi Nazwa towaru 16 Znak rozdzielajcy 1 Dowolny np., (przecinek) Kod kreskowy 13 Znak rozdzielajcy 1 Liczba towarów w magazynie 5 Zerowana przy zapisie Znak rozdzielajcy 1 Liczba towarów w komputerze 5 Znak rozdzielajcy 1 Cena zakupu towaru 5 Znak rozdzielajcy 1 W momencie uruchamiania programu, s pobierane ze wskazanego pliku tylko te towary, które posiadaj kod kreskowy (co najmniej jedna cyfra) i nie zawieraj innych błdów. Komentarz dotyczcy przyczyny odrzucania towarów jest zapisywany do pliku tekstowego SERWIS.TXT w podkatalogu WYDRUKI. Pozycja ceny zakupu bdzie widoczna w kolektorze zalenie od wczytanej aplikacji: wersja podczas realizacji opcji CENNIK i PRZYJCIE wersja co najmniej 1.3 tylko w opcji PRZYJCIE. Wersja ta umoliwia zdefiniowanie dodatkowego pola ceny sprzeday, która pojawia si w opcji CENNIK. Towary przed wysłaniem do kolektora s sortowane, w celu maksymalnego przyspieszenia wyszukiwania towarów podczas skanowania kodów. Nadawanie towarów rozpoczyna si za pomoc przycisku funkcyjnego Start transmisji lub automatycznie po sortowaniu towarów. 4. PROGRAM DOWNLOAD.EXE Program download.exe umoliwia odbiór informacji z kolektora. Jego parametry uruchomieniowe decyduj o sposobie działania: -pnr portu okrelenie portu szeregowego do którego podłczony jest kolektor (ten parametr musi by, np. p1 to COM1); -bprdko okrelenie prdkoci transmisji, np. b9600 uruchamia komunikacj na prdkoci 9600 b/s (gdy brak parametru, domyln prdkoci jest b/s); plik nazwa pliku tekstowego, do którego zostan zapisane informacje o odebranych towarach (gdy brak parametru, domyln nazw jest A).

15 Instrukcja obsługi kolektora danych SBi Strona 13 Układ danych w pliku tekstowym moe by praktycznie dowolny, poniewa jego zawarto mona zdefiniowa w opcji KONWERSJA w programie KOLEKTOR.EXE. Przyjto nastpujce ogólne zasady obsługi konwersji danych na potrzeby dowolnego programu handlowego: Konfiguracja eksportu towarów musi zawiera co najmniej pole kodu kreskowego; Uaktywnienie parametru automatycznego odbierania powoduje uruchomienie programu DOWNLOAD.EXE od razu z funkcj Startu transmisji towarów z kolektora, a po zakoczeniu transmisji powoduje zamykanie programu. Jest bezobsługowy odbiór towarów z kolektora z tego obszaru pamici, jaki został wczeniej ustalony w opcji KONWERSJA w programie KOLEKTOR.EXE Jeeli brak domylnego programu handlowego, to informacje o odbieranych towarach zostan zapisane do pliku tekstowego według poniszego schematu: Opis pola Szeroko pola Uwagi Nazwa towaru 16 Znak rozdzielajcy 1, (przecinek) Kod kreskowy 13 Znak rozdzielajcy 1 Liczba towarów w magazynie 5 Uwagi jak niej Znak rozdzielajcy 1 Numer partii towarów 5 Uwagi jak niej Znak rozdzielajcy 1 Cena towaru 5 Uwagi jak niej Znak rozdzielajcy 1 Interpretacja danych zawartych w pliku tekstowym zaley od obszaru pamici kolektora, z którego s odczytywane:

16 Instrukcja obsługi kolektora danych SBi Strona 14 1) ródło przyjcia towarów powoduje zapis do pliku takich informacji, dla których: a) pole liczby towarów w magazynie odpowiada liczbie towarów przyjtych na magazyn b) pole cena towaru reprezentuje cen zakupu danego towaru. Cena ta moe by wpisana do kolektora w momencie skanowania przyjmowanego towaru c) kady towar moe by przyjmowany kilkakrotnie, liczba towaru moe by ujemna (np. wpis w celu korekty poprzedniego ju przyjtego towaru) d) numer partii towarów z zakresu 01 do 99 opisuje towar zapisany w kolektorze w ramach poszczególnych przyj do magazynu. 2) ródło inwentaryzacji spowoduje zapis do pliku takich informacji, dla których: a) pole liczby towarów w magazynie odpowiada liczbie towarów policzonych w magazynie b) warto w polu cena towaru jest taka sama jak podczas zapisu do kolektora c) kady towar moe by liczony kilkakrotnie (w kilku miejscach magazynu), liczba towaru moe by ujemna (np. wpis w celu korekty poprzedniego ju policzonego towaru) d) numer partii towarów z zakresu 01 do 99 opisuje towar zapisany w kolektorze w ramach kontroli danego magazynu. 3) ródło wszystkie towary spowoduje zapis do pliku takich informacji, jakie były wysłane do kolektora podczas operacji zapisu towarów. Towary zapamitywane podczas opcji INWENTARYZACJA lub PRZYJCIE mog by dzielone w kolektorze na tzw. partie towarów. Urzdzenie automatycznie nadaje partiom numery od 01 do 99. W ten sposób mona zapamita w kolektorze do 99 przyj towarów (faktur), bez koniecznoci wysłania danych do komputera po kadym przyjciu. Niezalenie od tego mona przeprowadzi do 99 inwentaryzacji towarów np. w rónych magazynach. W zalenoci od wyboru ródła odbieranych towarów pojawia si równie informacja o liczbie partii towarów, w jakich zostały pogrupowane towary zapisane w kolektorze. Naley zwróci uwag, e wykonywanie operacji przyjcia lub inwentaryzacji z przerwami (nastpi wyłczenie zasilania kolektora) nie powoduje dzielenia towarów na partie. Sposób dalszego działania zaley od wybranej funkcji kolektora nowe(a) lub kontynuacja. Funkcja nowe(a) powoduje zwikszenie o jeden numeru partii. Praktycznie mona zapamita tyle towarów, na ile pozwala wolna pami po zapisaniu w urzdzeniu podstawowej bazy towarów (informacje szczegółowe mona odczyta w opcji PAMI programu KOLEKTOR.EXE). Kolektor został tak

17 Instrukcja obsługi kolektora danych SBi Strona 15 oprogramowany, aby zawsze dla przyj i inwentaryzacji mona było zapisa minimum 1000 towarów dla kadej funkcji z osobna. Przyjto zasad, e wpisanie parametru partie towarów rónego od zera powoduje odczyt wszystkich informacji z wybranego ródła, ale do pliku docelowego zostan zapisane tylko towary z wybranej partii. Parametr równy zero lub uruchamianie automatyczne programu powoduje, e równie nastpi odczyt wszystkich informacji z wybranego ródła, ale do pliku zostan zapisane wszystkie towary, niezalenie od ich podziału na partie. 5. PROGRAM KOLEKTOR.EXE. Program ten został przygotowany do pomocniczej obsługi kolektora danych SBi i dlatego nie obejmuje zapisu i odczytu towarów Konfiguracja. Opcja umoliwia: Sprawdzenie komunikacji na wybranym porcie szeregowym COM1.. COM999 (dowolny port fizyczny lub wirtualny) i wybranej prdkoci transmisji (od 4800 b/s do b/s);

18 Instrukcja obsługi kolektora danych SBi Strona 16 Ustawienie dwikowego potwierdzania naciskanych klawiszy oraz sygnalizacji błdnych operacji (te parametry mona równie ustawia bezporednio z menu kolektora w opcji USTAWIENIA) Uaktywnianie podwietlania wywietlacza LCD urzdzenia. Podwietlanie przyspiesza zuywanie baterii, ale poprawia czytelno wywietlacza w pomieszczeniach słabo owietlonych (te parametry mona równie ustawia bezporednio z menu kolektora w opcji USTAWIENIA); Wpisanie czasu bezczynnoci kolektora po którym nastpuje samoczynne wyłczenie urzdzenia. Czas bezczynnoci upływa, gdy brak naciskania klawiszy, brak skanowania towaru oraz brak transmisji szeregowej z komputerem. Przewidziano czasy z zakresu od 15 do 254 sekund (te parametry mona równie ustawia bezporednio z menu kolektora w opcji USTAWIENIA); UWAGA: Warto 255 sekund zarezerwowano do umownego ustawienia braku samowyłczania urzdzenia. Sprawdzenie wersji oprogramowania kolektora (aplikacji) i jego ewentualnej wymiany za pomoc transmisji szeregowej. Aplikacja jest zawarta w pliku dyskowym kolektor.hex Pami. Opcja umoliwia odczyt biecego wykorzystania pamici kolektora (stopie zajtoci obszaru przeznaczonego na baz towarów, przyjcia towarów oraz inwentaryzacji).

19 Instrukcja obsługi kolektora danych SBi Strona 17 Pami całkowita kolektora została podzielona na trzy obszary według poniszej tabeli: Obszar pamici Model Sbi-3 Model Sbi-4 aplik. v1.2 aplik. v1.3 aplik. v1.2 aplik. v1.3 min max min max min max min max Pami całkowita Baza towarów Rekordy PRZYJCIA Rekordy INWENTARYZACJI Liczba rekordów PRZYJCIA i INWENTARYZACJI jest cile zalena od tego, ile zostało zapisanych informacji do bazy towarów. Kade nowe zapisanie towarów powoduje skasowanie informacji o pozostałych obszarach pamici. Tak samo dzieje si równie podczas kasowania pamici bazy towarów. Dynamiczny przydział pozostałej pamici został tak dobrany, aby zawsze dla przyj i inwentaryzacji było wolne miejsce dla co najmniej 1000 rekordów dla kadego obszaru. Naley zwróci uwag, e odczyt informacji z kolektora (rekordów) za pomoc programu download.exe nie kasuje zawartoci poszczególnych obszarów pamici. Mona tego dokona za pomoc omawianego programu lub bezporednio w kolektorze, osobno dla funkcji PRZYJCIE i INWENTARYZACJA Hasła. Edycja haseł umoliwia zapisanie osobnego hasła dla kadej funkcji kolektora. W ten sposób urzdzenie moe by wykorzystywane przez róne osoby w ramach znajomoci hasła do danej funkcji.

20 Instrukcja obsługi kolektora danych SBi Strona 18 Kade hasło urzdzenia jest cigiem cyfr 0..9 o długoci maksymalnie 8 znaków. Zaprogramowanie pustego pola hasła powoduje, e odpowiednia funkcja kolektora bdzie dostpna bez pytania o hasło. Długo hasła administratora równie nie moe przekracza 8 znaków, ale składa si z dowolnych znaków alfanumerycznych (w tym polskich) oraz istotne s due i małe litery. Domylnym hasłem programu jest słowo mikel Konwersja. Towary wysyłane do kolektora s pobierane z pliku tekstowego, wskazanego jako parametr uruchomieniowy programu UPLOAD. Z kolei dane odebrane z kolektora s zapisywane do pliku tekstowego wskazanego jako parametr uruchomieniowy programu DOWNLOAD. Sposób analizy danych zawartych w plikach tekstowych jest zaleny od parametrów konfiguracji konwersji towarów. Sposób tworzenia lub modyfikacji konwersji towarów na potrzeby wybranego programu handlowego: Wpisujemy nazw nowego programu handlowego lub wybieramy jeden z istniejcych. Na podstawie pól do wyboru ustalamy list pól, ich kolejno oraz szeroko w znakach. Definicja importu i eksportu musi zawiera co najmniej pole kodu kreskowego. Pole ignoruj lub partia towarów dla eksportu przyjmuje znaczenie ignorowania podanej liczby znaków, za podczas importu wskazuje na miejsce wpisania numeru partii, do której został przypisany dany towar podczas operacji przyjcia lub inwentaryzacji towarów.

21 Instrukcja obsługi kolektora danych SBi Strona 19 Jeeli pliki tekstowe importu i eksportu towarów maj tak sam struktur, to zaznaczamy parametr taki sam układ konwersji. Zaznaczenie stałej szerokoci pól powoduje operowanie na polach danych, które zajmuj tyle miejsca, ile to wynika z wpisanej szerokoci. Uwaga: Jeeli dla eksportu pole jest szersze od wartoci pola i jest aktywny parametr stałej szerokoci pól, to dan szeroko uzyskuje si przez dopisanie znaków spacji z prawej strony wartoci pola. Brak zaznaczenia stałej szerokoci pól powoduje operowanie na polach danych, których szeroko jest wyznaczana przez znaki separacji. Uwaga: Podczas importu towarów naley zadba o to, aby wartoci pól nie zawierały znaków okrelonych jako znaki separacji (doprowadzi to analiz pól do oczywistych błdów). Lista programów handlowych moe zawiera do 10 rónych programów handlowych (definicji konwersji), ale tylko jeden z nich moe by programem domylnym (ustawienie parametru program domylny ). Jeeli jakikolwiek program jest zaznaczony jako domylny, to jego definicja konwersji jest podstaw do działania programów UPLOAD i DOWNLOAD. Brak takiego zaznaczenia powoduje analiz zawartoci plików tekstowych według schematów działania podanych dla wymienionych wczeniej programów. Podczas edycji konwersji mona dopisywa nowe definicje, modyfikowa lub usuwa istniejce. Pewnym ułatwieniem w obsłudze kolektora jest zautomatyzowanie transmisji towarów. Automatyczny zapis lub odczyt towarów nie wymaga dodatkowych czynnoci uytkownika, a zakres wykorzystania tych cech jest zaleny od sposobu działania poszczególnych programów handlowych.

22 Instrukcja obsługi kolektora danych SBi Strona Terminal. Dodatkowym udogodnieniem programu jest dostarczenie narzdzia terminala do obsługi portów szeregowych, które moe by wykorzystywane nie tylko do celów zwizanych z obsług omawianego urzdzenia. Moduł terminala umoliwia obsług portów szeregowych według parametrów w zakresie: Wybór COM1... COM4 lub dowolny port wirtualny VCOM Prdko: 110 b/s b/s (zalenie od moliwoci komputera) Długo danej: 7 lub 8 bitów Stop: 1 lub 2 bity

23 Instrukcja obsługi kolektora danych SBi Strona 21 Kontrola: brak, nieparzystoci (ODD), parzystoci (EVEN), zawsze typu MARK lub SPACE. Przycisk Zapisz parametry umoliwia zaprogramowanie terminala do obsługi wybranego portu szeregowego według aktualnie ustawionych parametrów. Operacja ta powoduje równie zapamitanie przez program ostatnich ustawie dla poszczególnych portów szeregowych. Wszystkie znaki wybierane za pomoc klawiatury s pokazywane na ekranie terminala oraz wysyłane przez aktualnie wybrany port szeregowy. Dostpne s praktycznie wszystkie znaki jako bajty od 0 do 255. Przyjto nastpujce zasady zapisu znaków na ekranie: Wybrane znaki z klawiatury alfanumerycznej s pokazywane w ich naturalnej postaci, np. zero bdzie widoczne jako znak 0 Kody znaków uzyskane przy jednoczesnym naciniciu klawisza <Ctrl> i innego klawisza klawiatury lub przy jednoczesnym naciniciu klawisza <Alt> i wybraniu numeru znaku z klawiatury numerycznej (musi by włczony NumLock!) s pokazywane midzy znakami nierównoci, np. znak o kodzie 48 (zero) bdzie widoczny jako <48> Znaki odbierane na wybranym porcie szeregowym (przychodzce do komputera) o kodach od 32 do 127 s pokazywane w ich naturalnej postaci, w pozostałych wypadkach s one pokazywane w nawiasach kwadratowych, np. [130] Jeeli parametr kod szesnastkowy znaków jest zaznaczony, to wszystkie znaki s pokazywane w postaci szesnastkowej i s poprzedzone znakiem $, np. zero wychodzce z komputera ma posta <$30>, za przychodzce do komputera posta [$30] Jeeli parametr znaki do pliku RS232.TXT jest zaznaczony, to cała historia wysyłanych i odbieranych znaków widocznych na ekranie terminala, bdzie dopisana do tego pliku tekstowego. Jeeli chcemy, aby program podczas zapisu znaków do pliku w standardzie HTML, rozróniał kolorami znaki wychodzce z komputera od znaków przychodzcych, to naley uaktywni parametr oddzielna rejestracja. Wszystkie znaki ekranu od momentu uruchomienia opcji terminala mog zosta zapisane do pliku RS232.HTML po naciniciu przycisku Konwertuj do HTML. Za pomoc funkcji Wylij plik mona nada dowolny plik dyskowy według biecych ustawie portów szeregowych. W celu uzyskania lepszej widocznoci ekran terminala moe mie zmieniony kolor tła (przycisk Tło ) i kolor czcionki (przycisk Czcionka ). Dobrane ustawienia kolorów mona zapisa przyciskiem Zapisz.

24 Instrukcja obsługi kolektora danych SBi Strona DANE TECHNICZNE KOLEKTORA DANYCH. Zasilanie Wymiary Ciar Wywietlacz Klawiatura Złcza Akcesoria 4 baterie 1.5V LR6 (typ AA) 150 x 90 x 35 mm 250 g LCD 2-wierszowy po 16 znaków Foliowa,16-przyciskowa D-SUB 9P MALE do komunikacji z komputerem i skanerem MiniDIN6 do komunikacji ze skanerem Kabel RS232 kolektor komputer Przelotka: D-SUB DIN5P Dostpna pami kolektora danych podzielona jest na trzy obszary: obszar bazy towarów (wprowadzanych z komputera) obszar danych inwentaryzacyjnych obszar dla wprowadzania towarów w czasie przyjcia magazynowego Obszary te s przydzielane dynamicznie, zatem ich wielko jest róna i zalena od wprowadzonej bazy towarów. INWENTARYZACJA = (PAMI CAŁKOWITA BAZA TOWARÓW) / 2 PRZYJCIE = (PAMI CAŁKOWITA BAZA TOWARÓW) / 2 Dokładny podział pamici przedstawiono w rozdz. 5.2

25 Instrukcja obsługi kolektora danych SBi Strona 23 Wykaz połcze w kablach dostarczanych z Kolektorem Danych: Kabel połczeniowy kolektor komputer D-SUB 9P FEMALE Kolektor D-SUB 9P FEMALE Komputer 2 RxD 3 TxD 3 TxD 2 RxD 5 GND 5 GND Zworka pinu 4 z 8 Zworka pinu 4 z 8 Przelotka DSUB DIN 5P D-SUB9 FEMALE DIN 5P FEMALE 1 DATA 2 DATA 6 CLOCK 1 CLOCK 7 GND 4 GND 9 +5V DC 5 +5VDC

Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc

Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc Spis treci 1.Wprowadzenie....3 2. Wymagania....3 3. Instalacja oprogramowania...3 4. Uruchomienie Programu...5 4.1. Menu główne...5 4.2. Zakładki...6 5. Praca z

Bardziej szczegółowo

obsług dowolnego typu formularzy (np. formularzy ankietowych), pobieranie wzorców formularzy z serwera centralnego,

obsług dowolnego typu formularzy (np. formularzy ankietowych), pobieranie wzorców formularzy z serwera centralnego, Wstp GeForms to program przeznaczony na telefony komórkowe (tzw. midlet) z obsług Javy (J2ME) umoliwiajcy wprowadzanie danych według rónorodnych wzorców. Wzory formularzy s pobierane z serwera centralnego

Bardziej szczegółowo

instrukcja użytkownika terminala ARGOX PA-20 SYSTEMY AUTOMATYCZNEJ IDENTYFIKACJI

instrukcja użytkownika terminala ARGOX PA-20 SYSTEMY AUTOMATYCZNEJ IDENTYFIKACJI instrukcja użytkownika terminala ARGOX PA-20 SYSTEMY AUTOMATYCZNEJ IDENTYFIKACJI SPIS TREŚCI 04 Opis opcji terminala 05 SKANOWANIE 06 Skanowanie kod 07 Skanowanie kod ilość 08 Skanowanie kod ilość cena

Bardziej szczegółowo

System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi

System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi 1.Wymagania techniczne 1.1. Wymagania sprztowe - minimalne : komputer PC Intel

Bardziej szczegółowo

Systemy taryfikacji rozmów dla elektronicznych central telefonicznych. Produkcja urzdze elektronicznych do przetwarzania informacji.

Systemy taryfikacji rozmów dla elektronicznych central telefonicznych. Produkcja urzdze elektronicznych do przetwarzania informacji. Systemy taryfikacji rozmów dla elektronicznych central telefonicznych. Produkcja urzdze elektronicznych do przetwarzania informacji. Instrukcja obsługi GENERATORA NAPISÓW Strona 1 SPIS TRECI 1. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Dostp do poczty elektronicznej ze strony WWW

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Dostp do poczty elektronicznej ze strony WWW Poradnik korzystania z serwisu UNET: Dostp do poczty elektronicznej ze strony WWW W przypadku braku stosownego oprogramowania słucego do komunikacji z systemem pocztowym UNET uytkownik ma moliwo skorzystania

Bardziej szczegółowo

Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe

Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe Autor: Jacek Bielecki Ostatnia zmiana: 14 marca 2011 Wersja: 2011 Spis treci Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe PROGRAM SPRZEDA WERSJA 2011 KOREKTY RABATOWE... 1 Spis treci... 1 Aktywacja funkcjonalnoci...

Bardziej szczegółowo

Systemy taryfikacji rozmów dla elektronicznych central telefonicznych. Produkcja urzdze elektronicznych do przetwarzania informacji.

Systemy taryfikacji rozmów dla elektronicznych central telefonicznych. Produkcja urzdze elektronicznych do przetwarzania informacji. Systemy taryfikacji rozmów dla elektronicznych central telefonicznych. Produkcja urzdze elektronicznych do przetwarzania informacji. Producent: MikEL s.c., skr. poczt. 28, 44-217 Rybnik, tel (32)422-21-08,

Bardziej szczegółowo

Ateus - Helios. System domofonowy

Ateus - Helios. System domofonowy Ateus - Helios System domofonowy Klawiatura telefoniczna: Uywajc klawiatury mona wybra dowolny numer abonenta. Helios moe pracowa z wybieraniem DTMF lub impulsowym. Ograniczenia na dostp do sieci publicznej

Bardziej szczegółowo

Klonowanie MAC adresu oraz TTL

Klonowanie MAC adresu oraz TTL 1. Co to jest MAC adres? Klonowanie MAC adresu oraz TTL Adres MAC (Media Access Control) to unikalny adres (numer seryjny) kadego urzdzenia sieciowego (jak np. karta sieciowa). Kady MAC adres ma długo

Bardziej szczegółowo

Opis konfiguracji Sz@rk ST do współpracy z kolektorem DENSO BHT 8000

Opis konfiguracji Sz@rk ST do współpracy z kolektorem DENSO BHT 8000 Opis konfiguracji Sz@rk ST do współpracy z kolektorem DENSO BHT 8000 1. Wstęp Program Sz@rk ST od wersji 10.10.20 został rozbudowany o możliwośd współpracy z kolektorami typu DENSO BHT 80xx z zainstalowanym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 str. 1 Pierwsze uruchomienie aplikacji. Podczas pierwszego uruchomienia aplikacji należy skonfigurować połączenie z serwerem synchronizacji. Należy podać numer

Bardziej szczegółowo

Autorzy: Kraków, stycze 2007 Łukasz Dziewanowski Filip Haftek (studenci AGH III roku kierunku Automatyka i Robotyka)

Autorzy: Kraków, stycze 2007 Łukasz Dziewanowski Filip Haftek (studenci AGH III roku kierunku Automatyka i Robotyka) Autorzy: Kraków, stycze 2007 Łukasz Dziewanowski Filip Haftek (studenci AGH III roku kierunku Automatyka i Robotyka) PROGRAM DO OBSŁUGI TELEFONU KOMÓRKOWEGO I. Instalacja: MOLIWOCI POŁCZENIA TELEFONU Z

Bardziej szczegółowo

Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. wersja 1.1

Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. wersja 1.1 Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL wersja 1.1 Spis treci 1. INSTALACJA CERTYFIKATÓW URZDÓW POREDNICH... 3 2. INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja INWENT 5

Konfiguracja INWENT 5 Krótka instrukcja Rozpoczęcia pracy Zakończenia Inwentaryzacji w programie INWENT5 Pierwszym pytaniem na jakie należy sobie odpowiedzieć jest czy wymianę danych kolektor-komputer dokonywać ma się automatycznie

Bardziej szczegółowo

zdefiniowanie kilku grup dyskusyjnych, z których chcemy odbiera informacje, dodawanie, usuwanie lub edycj wczeniej zdefiniowanych grup dyskusyjnych,

zdefiniowanie kilku grup dyskusyjnych, z których chcemy odbiera informacje, dodawanie, usuwanie lub edycj wczeniej zdefiniowanych grup dyskusyjnych, Wstp W nowoczesnym wiecie coraz istotniejsz rol odgrywa informacja i łatwy dostp do niej. Nie dziwi wic fakt, i nowoczesne telefony komórkowe to nie tylko urzdzenia do prowadzenia rozmów telefonicznych,

Bardziej szczegółowo

Dla kas Nano E w wersjach od 3.02 oraz Sento Lan E we wszystkich wersjach.

Dla kas Nano E w wersjach od 3.02 oraz Sento Lan E we wszystkich wersjach. INSTRUKCJA KONFIGURACJI USŁUGI BUSOWEJ PRZY UŻYCIU PROGRAMU NSERWIS. Dla kas Nano E w wersjach od 3.02 oraz Sento Lan E we wszystkich wersjach. Usługa busowa w kasach fiskalnych Nano E oraz Sento Lan E

Bardziej szczegółowo

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego Niniejszy opis dotyczy konfiguracji programu pocztowego Outlook Express z pakietu Internet Explorer, pracujcego pod kontrol systemu

Bardziej szczegółowo

Opera 9.10. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Opera 9.10. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Opera 9.10 Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10 wersja 1.1 Spis treci 1. INSTALACJA WŁASNEGO CERTYFIKATU Z PLIKU *.PFX... 3 2. WYKONYWANIE KOPII BEZPIECZESTWA WŁASNEGO

Bardziej szczegółowo

FORTECA DF - terminal kasowy

FORTECA DF - terminal kasowy FORTECA DF - terminal kasowy 1. WSTP FortecaTerminal jest programem wspomagajcym gówny modu handlowy Forteca w zakresie obsugi drukarek fiskalnych. Program wspópracuje z drukarkami POSNET, Duo, Optimus

Bardziej szczegółowo

TORELL SP.J. Euro2A. Program do obsługi kas EURO

TORELL SP.J. Euro2A. Program do obsługi kas EURO TORELL SP.J. Euro2A Program do obsługi kas EURO 2012 Spis treści 1. Instalacja programu... 2 2. Uruchomienie programu i praca z projektami - menu Plik... 4 3. Konfiguracja programu i połączenie z kasą

Bardziej szczegółowo

POŁĄCZENIE KASY KF-03 BURSZTYN Z PROGRAMEM MAGAZYNOWYM SMALLBUSINESS

POŁĄCZENIE KASY KF-03 BURSZTYN Z PROGRAMEM MAGAZYNOWYM SMALLBUSINESS POŁĄCZENIE KASY KF-03 BURSZTYN Z PROGRAMEM MAGAZYNOWYM SMALLBUSINESS Edata Polska Sp. z o.o. Ul. Jana Cybisa 6 02-784 Warszawa Tel. 22 545-32-40 Fax. 22 670-60-29 Ver 1.02 Spis treści: 1. Wstęp... 3 1.1

Bardziej szczegółowo

Wprowadzanie i zmiany faktur z zakupu, wydruk rejestru zakupu

Wprowadzanie i zmiany faktur z zakupu, wydruk rejestru zakupu Sterowanie procedurami programu "Rejestr zakupu" odbywa si poprzez wybór jednej z kilku proponowanych akurat na ekranie moliwoci. U dołu ekranu wypisywany jest komunikat bliej objaniajcy wybran aktualnie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika SoftwareStudio Studio 60-349 Poznań, ul. Ostroroga 5 Tel. 061 66 90 641 061 66 90 642 061 66 90 643 061 66 90 644 fax 061 86 71 151 mail: poznan@softwarestudio.com.pl Herkules WMS.net Instrukcja użytkownika

Bardziej szczegółowo

Zadania do wykonaj przed przyst!pieniem do pracy:

Zadania do wykonaj przed przyst!pieniem do pracy: wiczenie 3 Tworzenie bazy danych Biblioteka tworzenie kwerend, formularzy Cel wiczenia: Zapoznanie si ze sposobami konstruowania formularzy operujcych na danych z tabel oraz metodami tworzenia kwerend

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programowania kasy Bursztyn z aplikacji PLU Manager (KF-03) 2013

Instrukcja programowania kasy Bursztyn z aplikacji PLU Manager (KF-03) 2013 Instrukcja programowania kasy Bursztyn z aplikacji PLU Manager (KF-03) 2013 Edata Polska Sp. z o.o. Ul. Jana Cybisa 6 02-784 Warszawa Tel. 22 545-32-40 Fax. 22 670-60-29 Ver 1.02 Spis treści: 1 Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Mozilla Thunderbird 1.5.0.10 PL

Mozilla Thunderbird 1.5.0.10 PL Mozilla Thunderbird 1.5.0.10 PL Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Thunderbird 1.5.0.10 PL wersja 1.2 Spis treci 1. INSTALACJA CERTYFIKATÓW URZDÓW POREDNICH... 3 2.

Bardziej szczegółowo

ZPKSoft. Kreator dokumentów. Wstp. Przeznaczenie. Definicje

ZPKSoft. Kreator dokumentów. Wstp. Przeznaczenie. Definicje ZPKSoft Kreator dokumentów Wstp Kreator dokumentów jest aplikacj sieciow typu klient serwer, dedykowan dla serwera InterBase. Aplikacja pracuje w rodowisku Windows. Jest dostosowana do współpracy z systemem

Bardziej szczegółowo

MODUŁ PAMICI VIDEO. Nr Ref. 1082/88

MODUŁ PAMICI VIDEO. Nr Ref. 1082/88 MODUŁ PAMICI VIDEO Nr Ref. 1082/88 MODUŁ PAMICI VIDEO 1082/88 - Moduł pamici video nr ref. 1082/88 (w skrócie MPV) jest przeznaczony do cyfrowego systemu videodomofonowego 2GO! w celu nagrywania nieodebranych

Bardziej szczegółowo

Program SMS4 Monitor

Program SMS4 Monitor Program SMS4 Monitor INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 1.0 Spis treci 1. Opis ogólny... 2 2. Instalacja i wymagania programu... 2 3. Ustawienia programu... 2 4. Opis wskaników w oknie aplikacji... 3 5. Opcje uruchomienia

Bardziej szczegółowo

OBIEKTY TECHNICZNE OBIEKTY TECHNICZNE

OBIEKTY TECHNICZNE OBIEKTY TECHNICZNE OBIEKTY TECHNICZNE Klawisze skrótów: F7 wywołanie zapytania (% - zastępuje wiele znaków _ - zastępuje jeden znak F8 wyszukanie według podanych kryteriów (system rozróżnia małe i wielkie litery) F9 wywołanie

Bardziej szczegółowo

Zgrywus dla Windows v 1.12

Zgrywus dla Windows v 1.12 Zgrywus dla Windows v 1.12 Spis treści. 1. Instalacja programu. 2 2. Pierwsze uruchomienie programu.. 3 2.1. Opcje programu 5 2.2. Historia zdarzeń 7 2.3. Opisy nadajników. 8 2.4. Ustawienia zaawansowane...

Bardziej szczegółowo

(wersja robocza) Spis treści:

(wersja robocza) Spis treści: Opis programu Serwis Urządzeń Gazowych. (wersja robocza) Spis treści: 1. Wstęp 2. Szybki Start 2.1. Przyjęcie Zgłoszenia 2.1.1. Uruchomienie Zerowe 2.1.2. Przyjęcie zgłoszenia (naprawy) 2.1.3. Przyjęcie

Bardziej szczegółowo

MPH Mini. Instrukcja użytkownika ver 102 (14-11-2015)

MPH Mini. Instrukcja użytkownika ver 102 (14-11-2015) MPH Mini Instrukcja użytkownika ver 102 (14-11-2015) MPH Mini to aplikacja pracująca pod systemem Android (Wersja Android min. 4.0) przeznaczona do wykonywania inwentaryzacji oraz przeglądania informacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Obsługa kas fiskalnych Wersja 2013.0.1 Spis treści 1 INSTALACJA PROGRAMÓW KOMUNIKACYJNYCH.... 3 2 PRZYGOTOWANIE KONFIGURACJI COMARCH ERP OPTIMA DO WSPÓŁPRACY Z KASĄ FISKALNĄ ELZAB/SHARP/NOVITUS...

Bardziej szczegółowo

VComNet Podręcznik użytkownika. VComNet. Podręcznik użytkownika Wstęp

VComNet Podręcznik użytkownika. VComNet. Podręcznik użytkownika Wstęp VComNet Podręcznik użytkownika Wstęp VComNet przeznaczony jest do wdrażania aplikacji komunikacyjnych uruchomionych na komputerze PC z systemem Windows z urządzeniami połączonymi poprzez RS485 (RS422/RS232)

Bardziej szczegółowo

Instrukcja uruchomienia i obsługi Programu Użytkownika Kas Posnet PUK

Instrukcja uruchomienia i obsługi Programu Użytkownika Kas Posnet PUK Warszawa 10-03-2015 r Instrukcja uruchomienia i obsługi Programu Użytkownika Kas Posnet PUK Posnet Polska S.A. ul. Municypalna 33, 02-281 Warszawa ver 2.02 1 1. Wstęp W Państwa ręce oddajemy Program Użytkownika

Bardziej szczegółowo

System Wspierania Pracy Przedstawicieli Handlowych Pocket Seller. Instrukcja uytkownika

System Wspierania Pracy Przedstawicieli Handlowych Pocket Seller. Instrukcja uytkownika System Wspierania Pracy Przedstawicieli Handlowych Pocket Seller Instrukcja uytkownika 91-046 Łód, ul. Kołodziejska 15 tel./ fax +48 42 6532286 http://www.agade.net, agade@agade.net Spis treci: 1. Wstpna

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU DO ODCZYTU PAMIĘCI FISKALNEJ DATECS OPF

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU DO ODCZYTU PAMIĘCI FISKALNEJ DATECS OPF INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU DO ODCZYTU PAMIĘCI FISKALNEJ DATECS OPF Wersja: 0.0.0.3 Październik 2012 SPIS TREŚCI: 1. Wstęp 2. Wymagania sprzętowe, instalacja. 3. Opis współpracy komputera z kasą 4. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Inwentarz Optivum. Jak wykorzystać kolektor danych do wypełniania arkuszy spisowych?

Inwentarz Optivum. Jak wykorzystać kolektor danych do wypełniania arkuszy spisowych? Inwentarz Optivum Jak wykorzystać kolektor danych do wypełniania arkuszy spisowych? Kolektor danych jest to urządzenie, które umożliwia automatyczną identyfikację kodów kreskowych. Program Inwentarz Optivum

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu Sprzeda z motorem. bazy danych Pervasive V8

Instalacja programu Sprzeda z motorem. bazy danych Pervasive V8 Instalacja programu Sprzeda z motorem bazy danych Pervasive V8 1. Z katalogu instalacyjnego programu Pervasive uruchom plik setup.exe. Program instalacyjny w spakowanej wersji jest dostpny na naszym FTP

Bardziej szczegółowo

2. Instalacja i konfiguracja XScanPet na smartfonie z systemem Android

2. Instalacja i konfiguracja XScanPet na smartfonie z systemem Android Inwentaryzacja w Sz@rk ST z wykorzystaniem kodów kreskowych odczytywanych smartfonem z aplikacją ScanPet Wstęp Od kwietnia 2015, w systemie Sz@rk ST dodano możliwość przeprowadzenia inwentaryzacji z użyciem

Bardziej szczegółowo

I. Interfejs użytkownika.

I. Interfejs użytkownika. Ćwiczenia z użytkowania systemu MFG/PRO 1 I. Interfejs użytkownika. MFG/PRO w wersji eb2 umożliwia wybór użytkownikowi jednego z trzech dostępnych interfejsów graficznych: a) tekstowego (wybór z menu:

Bardziej szczegółowo

System TELE-Power (wersja STD) Instrukcja instalacji

System TELE-Power (wersja STD) Instrukcja instalacji System TELE-Power (wersja STD) Instrukcja instalacji 1) Zasilacz sieciowy naley dołczy do sieci 230 V. Słuy on do zasilania modułu sterujcego oraz cewek przekaników. 2) Przewód oznaczony jako P1 naley

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi dodatku InsERT GT Smart Documents

Instrukcja obsługi dodatku InsERT GT Smart Documents Instrukcja obsługi dodatku InsERT GT Smart Documents InsERT, grudzie 2003 http://www.insert.com.pl/office2003 InsERT GT Smart Documents to przygotowany przez firm InsERT specjalny dodatek, umoliwiajcy

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja Konfiguracja kasy fiskalnej z poziomu 01systemu jest dostępna w opcji Gospodarka magazynowa Funkcje dodatkowe Kasy fiskalne.

Konfiguracja Konfiguracja kasy fiskalnej z poziomu 01systemu jest dostępna w opcji Gospodarka magazynowa Funkcje dodatkowe Kasy fiskalne. nazwa dokumentu 44003801 data 2005-01-18 dotyczy 01 system wersja 4.40.038 autor Paweł Marciniak skrócony opis Opis modułu współpracy z kasami firmy OPTIMUS-IC z rodziny Tango (System, Tango, Rumba, Bonita,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA SPRZĘTOWE...3 INSTALACJA PROGRAMU...3 INFORMATOR OPERATORSKI...4 KOLEJNE KROKI URUCHAMIANIA PROGRAMU...5 WYSTAWIANIE FAKTURY...

WYMAGANIA SPRZĘTOWE...3 INSTALACJA PROGRAMU...3 INFORMATOR OPERATORSKI...4 KOLEJNE KROKI URUCHAMIANIA PROGRAMU...5 WYSTAWIANIE FAKTURY... 1 Sprzedaż SPA 2 Spis treści: WPROWADZENIE...3 WYMAGANIA SPRZĘTOWE...3 LICENCJA...3 INSTALACJA PROGRAMU...3 INFORMATOR OPERATORSKI...4 KOLEJNE KROKI URUCHAMIANIA PROGRAMU...5 WYSTAWIANIE FAKTURY...6 WYSTAWIANIE

Bardziej szczegółowo

Planowanie adresacji IP dla przedsibiorstwa.

Planowanie adresacji IP dla przedsibiorstwa. Planowanie adresacji IP dla przedsibiorstwa. Wstp Przy podejciu do planowania adresacji IP moemy spotka si z 2 głównymi przypadkami: planowanie za pomoc adresów sieci prywatnej przypadek, w którym jeeli

Bardziej szczegółowo

Po uzupełnieniu informacji i zapisaniu formularza, należy wybrać firmę jako aktywną, potwierdzając na liście dostępnych firm klawiszem Wybierz.

Po uzupełnieniu informacji i zapisaniu formularza, należy wybrać firmę jako aktywną, potwierdzając na liście dostępnych firm klawiszem Wybierz. Pierwsze kroki Krok 1. Uzupełnienie danych własnej firmy Przed rozpoczęciem pracy z programem, należy uzupełnić informacje o własnej firmie. Odbywa się to dokładnie tak samo, jak uzupełnianie informacji

Bardziej szczegółowo

Tworzenie bazy danych Biblioteka tworzenie tabel i powiza, manipulowanie danymi. Zadania do wykonani przed przystpieniem do pracy:

Tworzenie bazy danych Biblioteka tworzenie tabel i powiza, manipulowanie danymi. Zadania do wykonani przed przystpieniem do pracy: wiczenie 2 Tworzenie bazy danych Biblioteka tworzenie tabel i powiza, manipulowanie danymi. Cel wiczenia: Zapoznanie si ze sposobami konstruowania tabel, powiza pomidzy tabelami oraz metodami manipulowania

Bardziej szczegółowo

BANKOWOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW

BANKOWOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW BANKOWOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW Instrukcja aktywacji tokena w systemie millenet dla przedsiębiorstw SPIS TREŚCI I. Token wprowadzenie 2 II. Pierwsze uruchomienie i nadanie PIN-u 4 III. Autoryzacja pojedynczego

Bardziej szczegółowo

Kontrola topto. 1. Informacje ogólne. 2. Wymagania sprzętowe i programowe aplikacji. 3. Przykładowa instalacja topto. 4. Komunikacja.

Kontrola topto. 1. Informacje ogólne. 2. Wymagania sprzętowe i programowe aplikacji. 3. Przykładowa instalacja topto. 4. Komunikacja. Kontrola topto Obsługa aplikacji Kontrola topto 1. Informacje ogólne. 2. Wymagania sprzętowe i programowe aplikacji. 3. Przykładowa instalacja topto. 4. Komunikacja. 5. Dodawanie, edycja i usuwanie przejść.

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS JR32RWDVK http://pl.yourpdfguides.com/dref/1003823

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS JR32RWDVK http://pl.yourpdfguides.com/dref/1003823 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla PHILIPS JR32RWDVK. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla PHILIPS JR32RWDVK (informacje,

Bardziej szczegółowo

Integracja programów LeftHand z systemem Skanuj.to

Integracja programów LeftHand z systemem Skanuj.to Integracja programów LeftHand z systemem Skanuj.to Niniejsza instrukcja zawiera praktyczny opis działań, które należy wykonać aby zintegrować usługę automatycznego skanowania i rozpoznawania dokumentów

Bardziej szczegółowo

Transmisja. Ustawienia transmisji Wgrywanie współrzędnych do instrumentu Zgrywanie danych z instrumentu Transmisja Nivo M przez Bluetooth.

Transmisja. Ustawienia transmisji Wgrywanie współrzędnych do instrumentu Zgrywanie danych z instrumentu Transmisja Nivo M przez Bluetooth. Transmisja Ustawienia transmisji Wgrywanie współrzędnych do instrumentu Zgrywanie danych z instrumentu Transmisja Nivo M przez Bluetooth Ustawienia transmisji Instrument Aby ustawid prędkośd transmisji

Bardziej szczegółowo

WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA

WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Pierwsze uruchomienie...4 3. Konfiguracja...5 3.1. Licencja...5 3.2. Ogólne...5 3.2.1. Połączenia z bazami danych...5 3.2.2. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

OPTIMA PC v2.2.1. Program konfiguracyjny dla cyfrowych paneli domofonowy serii OPTIMA 255 2011 ELFON. Instrukcja obsługi. Rev 1

OPTIMA PC v2.2.1. Program konfiguracyjny dla cyfrowych paneli domofonowy serii OPTIMA 255 2011 ELFON. Instrukcja obsługi. Rev 1 OPTIMA PC v2.2.1 Program konfiguracyjny dla cyfrowych paneli domofonowy serii OPTIMA 255 Instrukcja obsługi Rev 1 2011 ELFON Wprowadzenie OPTIMA PC jest programem, który w wygodny sposób umożliwia konfigurację

Bardziej szczegółowo

System Symfonia e-dokumenty

System Symfonia e-dokumenty System Symfonia e-dokumenty Konfiguracja Symfonia e-dokumenty Wersja 2012.1 Konfiguracja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Instalacja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Należy pamiętać, że na danym systemie operacyjnym

Bardziej szczegółowo

Instalacja rozwiązania... 2. Uruchomienie rozwiązania w systemie Sage... 3. Konfiguracja dodatku... 4. Ustawienia dodatkowe rozwiązania...

Instalacja rozwiązania... 2. Uruchomienie rozwiązania w systemie Sage... 3. Konfiguracja dodatku... 4. Ustawienia dodatkowe rozwiązania... Rozwiązanie przygotowane do wymiany danych pomiędzy programem Sage Handel a serwisem www.allegro.pl za pośrednictwem oprogramowania Firmy PhotoSoft EasyUploader. Rozwiązanie pozwala na przesyłanie towarów

Bardziej szczegółowo

EC4P Pierwszy program w 6 krokach

EC4P Pierwszy program w 6 krokach EC4P Pierwszy program w 6 krokach Strona - 1 Wymagania / Przygotowanie Instalacja easy Soft CoDeSys Zakłada si, e adna z wersji easysoft CoDeSys nie jest zainstalowana. Podczas instalacji wykonuj poszczególne

Bardziej szczegółowo

wersja dokumentu 1.0 data wydania 2008.11.14

wersja dokumentu 1.0 data wydania 2008.11.14 HERMESEDI System elektronicznej wymiany dokumentów w systemie EDI/ECOD wersja dokumentu 1.0 data wydania 2008.11.14 Syriusz sp. z o.o. Rzeszów 2008 SPIS TREŚCI: 1. Przeznaczenie... 3 2. Schemat pracy...

Bardziej szczegółowo

FlowSoft02. Przeznaczenie programu

FlowSoft02. Przeznaczenie programu FlowSoft02 Przeznaczenie programu FlowSoft02 jest programem przeznaczonym do obsługi systemu zdalnych odczytów w systemach opartych o magistralę MBUS. Program jest przygotowany dla systemu Windows. Wymagania

Bardziej szczegółowo

Systemy taryfikacji rozmów dla elektronicznych central telefonicznych. Produkcja urzdze elektronicznych do przetwarzania informacji.

Systemy taryfikacji rozmów dla elektronicznych central telefonicznych. Produkcja urzdze elektronicznych do przetwarzania informacji. Systemy taryfikacji rozmów dla elektronicznych central telefonicznych. Produkcja urzdze elektronicznych do przetwarzania informacji. Producent: MikEL s.c., skr. poczt. 28, 44-217 Rybnik, tel (32)422-21-08,

Bardziej szczegółowo

Serwis. Zarządzanie dokumentami i jakością (ISOFT) Instrukcja obsługi v.2.3.0

Serwis. Zarządzanie dokumentami i jakością (ISOFT) Instrukcja obsługi v.2.3.0 Serwis. Zarządzanie dokumentami i jakością (ISOFT) Instrukcja obsługi v.2.3.0 Spis treści. Spis treści.... 1 1. Wstęp... 2 2. Przyjęcie na stan magazynu... 3 3. Wydanie do klienta (z magazynu)... 8 4.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA SPRZĘTOWE...3 INSTALACJA PROGRAMU...3 INFORMATOR OPERATORSKI...4 KOLEJNE KROKI URUCHAMIANIA PROGRAMU...5

WYMAGANIA SPRZĘTOWE...3 INSTALACJA PROGRAMU...3 INFORMATOR OPERATORSKI...4 KOLEJNE KROKI URUCHAMIANIA PROGRAMU...5 Sprzedaż SPB 1 2 Spis treści: WPROWADZENIE...3 WYMAGANIA SPRZĘTOWE...3 LICENCJA...3 INSTALACJA PROGRAMU...3 INFORMATOR OPERATORSKI...4 KOLEJNE KROKI URUCHAMIANIA PROGRAMU...5 REJESTRACJA ZAKUPÓW/ PZ Przychód

Bardziej szczegółowo

1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2. 2. Poprawiono... 2. 3. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2. 4. Zmiana stawki VAT w kartotece Towary...

1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2. 2. Poprawiono... 2. 3. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2. 4. Zmiana stawki VAT w kartotece Towary... Symfonia Start Faktura i Kasa 1 / 8 Nowe funkcje w programie Symfonia Start Faktura i Kasa w wersji 2011a Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Poprawiono... 2 Nowe funkcje w programie

Bardziej szczegółowo

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa Rejestracja faktury VAT Instrukcja stanowiskowa 1. Uruchomieni e formatki Faktury VAT. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją nazwę użytkownika,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi elektronicznego modułu reklamacyjnego aplikacji KAMSOFT wdrożenie rozwiązań w hurtowniach farmaceutycznych Grupy Neuca

Instrukcja obsługi elektronicznego modułu reklamacyjnego aplikacji KAMSOFT wdrożenie rozwiązań w hurtowniach farmaceutycznych Grupy Neuca Instrukcja obsługi elektronicznego modułu reklamacyjnego aplikacji KAMSOFT wdrożenie rozwiązań w hurtowniach farmaceutycznych Grupy Neuca Spis treści Instrukcja obsługi elektronicznego modułu reklamacyjnego

Bardziej szczegółowo

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.15

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.15 SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.15 Spis treci Wstp...2 Pierwsza czynno...3 Szybka zmiana stawek VAT, nazwy i PKWiU dla produktów...3 Zamiana PKWiU w tabeli PKWiU oraz w Kartotece Produktów...4 VAT na fakturach

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nowy moduł wagowy

Rozdział 1. Nowy moduł wagowy Spis treści 1.... 1. Wejście do modułu... 2. Zakładanie/edycja sekcji wagowej... 3. Wysyłanie/usuwanie towarów na sekcje wagowe... 4. Sposoby przydzielania PLU wagowego.... Sprawdzanie kolejki komunikacji...

Bardziej szczegółowo

MWS Mobile by CTI. Instrukcja

MWS Mobile by CTI. Instrukcja MWS Mobile by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Wymagania... 4 2.1. Etykiety... 5 3. Pierwsze uruchomienie... 6 4. Logowanie... 7 5. Okno główne programu... 8 6. Opcje... 9 7. Przyjęcie

Bardziej szczegółowo

Mikroprocesorowy regulator temperatury RTSZ-2 Oprogramowanie wersja 1.1. Instrukcja obsługi

Mikroprocesorowy regulator temperatury RTSZ-2 Oprogramowanie wersja 1.1. Instrukcja obsługi Mikroprocesorowy regulator temperatury RTSZ-2 Oprogramowanie wersja 1.1 Instrukcja obsługi Parametry techniczne mikroprocesorowego regulatora temperatury RTSZ-2 Cyfrowy pomiar temperatury w zakresie od

Bardziej szczegółowo

CRM poczta elektroniczna

CRM poczta elektroniczna CRM poczta elektroniczna Klient poczty w programie Lefthand CRM jest bardzo prostym modułem, który ciągle jeszcze jest w fazie rozwoju i brak mu niektórych opcji dostępnych w większych aplikacjach takich

Bardziej szczegółowo

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4.

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Dokumentacja dla Scandroid. Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Scandroid to aplikacja przeznaczona

Bardziej szczegółowo

Za pomocą niniejszej instrukcji baza programu MAK zostanie przygotowania do eksportu na METALIB.

Za pomocą niniejszej instrukcji baza programu MAK zostanie przygotowania do eksportu na METALIB. Za pomocą niniejszej instrukcji baza programu MAK zostanie przygotowania do eksportu na METALIB. Przed przystąpieniem do modyfikacji należy koniecznie wykonać kopię zapasową bazy, by w razie nieprzewidzianych

Bardziej szczegółowo

Wybór urządzenia/ Scanner Selection Screen: Skrócony Opis Programu MetroSet 2

Wybór urządzenia/ Scanner Selection Screen: Skrócony Opis Programu MetroSet 2 Wybór urządzenia/ Scanner Selection Screen: Skrócony Opis Programu MetroSet 2 Ekran konfiguracji: Zrzut ekranu przedstawia menu konfiguracji skanera. Możemy stąd zmieniać ustawienia urządzenia, pobierać

Bardziej szczegółowo

Books. by HansaWorld. Przewodnik instalacji. wersji 6.2

Books. by HansaWorld. Przewodnik instalacji. wersji 6.2 Books by HansaWorld Przewodnik instalacji wersji 6.2 Instalacja Przejdź do strony: http://books.hansaworld.com/downloads/hwindex.htm i pobierz najnowszą wersję oprogramowania Books. Otwórz Books.dmg i

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu Sprzeda

Instalacja programu Sprzeda Instalacja programu Sprzeda 1. Aby zainstalowa program Sprzeda w wersji 2.10, na serwerze lub komputerze, na którym przechowywane bd dane programu, pozamykaj wszystkie działajce programy i uruchom plik

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika programu. Ceremonia 3.1

Podręcznik użytkownika programu. Ceremonia 3.1 Podręcznik użytkownika programu Ceremonia 3.1 1 Spis treści O programie...3 Główne okno programu...4 Edytor pieśni...7 Okno ustawień programu...8 Edycja kategorii pieśni...9 Edytor schematów slajdów...10

Bardziej szczegółowo

KASA POSNET ECR 1.38-1.78 (JT)

KASA POSNET ECR 1.38-1.78 (JT) KASA POSNET ECR 1.38-1.78 (JT) Kasa z numerem unikatowym: JT. Programowanie stawek VAT UWAGA. 1. Programowanie stawek możliwe jest tylko przy zerowych totalizerach - po raporcie dobowym. 2. Do wprowadzania

Bardziej szczegółowo

Uniwersal Door Intercom

Uniwersal Door Intercom Uniwersal Door Intercom Bramofon na wewntrzn lini analogow central PBX Moduły bazowe UDI 00, UDI 01, UDI 02 Moduły dodatkowe MC3, MC4, MM3, MM4 Obudowy podtynkowe MK1, MK2, MK3, MK4 Obudowy natynkowe KPD1,

Bardziej szczegółowo

Rysunek 178. Programowanie monitorów KDS

Rysunek 178. Programowanie monitorów KDS 9.3. GASTRO KDS Gastro KDS to wersja KDS przeznaczona do wyświetlania zamówień na urządzeniach z systemem Android. Do działania potrzebuje urządzenia z systemem Android w wersji co najmniej 4.0. Wykorzystuje

Bardziej szczegółowo

Rejestr transakcji GIIF - instrukcja

Rejestr transakcji GIIF - instrukcja Rejestr transakcji GIIF - instrukcja 2 1 Kancelaria Notarialna - Rejestr Transakcji GIIF instrukcja Rejestr Transakcji GIIF Poniższa instrukcja przedstawia sposób przygotowania transakcji i realizację

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji Karty Pojazdów dla Dealerów Samochodowych

Instrukcja obsługi aplikacji Karty Pojazdów dla Dealerów Samochodowych Instrukcja obsługi aplikacji Karty Pojazdów dla Dealerów Samochodowych ver. 0.6 1 Instalacja 1. Proces instalacji należy rozpocząć od sprawdzenia, czy w systemie MS Windows jest zainstalowana aplikacja

Bardziej szczegółowo

Uniwersalny Import/Aktualizacja Towarów do Subiekt GT Sfera

Uniwersalny Import/Aktualizacja Towarów do Subiekt GT Sfera Instrukcja obsługi programu Uniwersalny Import/Aktualizacja Towarów do Subiekt GT Sfera Informacje ogólne. Opisywany program jest jednym z wielu dodatków dla programu Subiekt GT. Informacje na temat pozostałych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja ręcznej konfiguracji połączenia z Internetem przez. modem ED77 w systemie Windows XP

Instrukcja ręcznej konfiguracji połączenia z Internetem przez. modem ED77 w systemie Windows XP Instrukcja ręcznej konfiguracji połączenia z Internetem przez UWAGA modem ED77 w systemie Windows XP wersja 1.0 Niniejsza instrukcja nie opisuje sposobu i przebiegu instalacji sterowników urządzenia. W

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Należy przy tym pamiętać, że zmiana stawek VAT obejmie dwie czynności:

Szanowni Państwo. Należy przy tym pamiętać, że zmiana stawek VAT obejmie dwie czynności: Szanowni Państwo Zapowiedź podniesienia stawek VAT stała się faktem. Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług z dniem 1 stycznia 2011 roku zostaną wprowadzone nowe stawki VAT. Obowiązujące aktualnie

Bardziej szczegółowo

UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI ZEBEX Z-9000

UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI ZEBEX Z-9000 Spis treści Wstęp.... 3 Informacje o urządzeniu.... 3 UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI ZEBEX Z-9000 Zawartość opakowania.... 3 Budowa kolektora.... 4 Pierwsze kroki.... 4 Instalacja akumulatora.... 4 Ładowanie

Bardziej szczegółowo

LicznikNET. Instrukcja obsługi. LicznikNET - Instrukcja obsługi wersja 1.0

LicznikNET. Instrukcja obsługi. LicznikNET - Instrukcja obsługi wersja 1.0 LicznikNET Instrukcja obsługi LicznikNET - Instrukcja obsługi wersja 1.0 Warszawa 2008 LicznikNET - Instrukcja obsługi - Wstęp Wstęp LicznikNET jest urządzeniem mikroprocesorowym, mającym realizować następujące

Bardziej szczegółowo

Veronica. Wizyjny system monitorowania obiektów budowlanych. Instrukcja oprogramowania

Veronica. Wizyjny system monitorowania obiektów budowlanych. Instrukcja oprogramowania Veronica Wizyjny system monitorowania obiektów budowlanych Instrukcja oprogramowania 1 Spis treści 1. Aplikacja do konfiguracji i nadzoru systemu Veronica...3 1.1. Okno główne aplikacji...3 1.2. Edycja

Bardziej szczegółowo

ADVANCE ELECTRONIC. Instrukcja obsługi aplikacji. Modbus konfigurator. Modbus konfigurator. wersja 1.1

ADVANCE ELECTRONIC. Instrukcja obsługi aplikacji. Modbus konfigurator. Modbus konfigurator. wersja 1.1 Instrukcja obsługi aplikacji 1 1./ instalacja aplikacji. Aplikacja służy do zarządzania, konfigurowania i testowania modułów firmy Advance Electronic wyposażonych w RS485 pracujących w trybie half-duplex.

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne

Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne Plany Zamówień Publicznych EG_LOG Plany Zamówień Publicznych Instrukcja Użytkownika. Instrukcja użytkownika 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 3 NAWIGACJA PO SYSTEMIE...

Bardziej szczegółowo

KOMISJE WYBORCZE PIT- 2014 EKSPORT E-PITY

KOMISJE WYBORCZE PIT- 2014 EKSPORT E-PITY BASE SOFT Krystian Balion 41-403 Chełm Śląski Tel. 691 30 80 30 www.basesoft.pl info@basesoft.pl KOMISJE WYBORCZE PIT- 2014 EKSPORT E-PITY INSTALACJA AKTUALIZACJA Wymagana wersja programu minimum 1.2.8.33

Bardziej szczegółowo

Sposoby przekazywania parametrów w metodach.

Sposoby przekazywania parametrów w metodach. Temat: Definiowanie i wywoływanie metod. Zmienne lokalne w metodach. Sposoby przekazywania parametrów w metodach. Pojcia klasy i obiektu wprowadzenie. 1. Definiowanie i wywoływanie metod W dotychczas omawianych

Bardziej szczegółowo

KONFIGURACJA PROGRAMÓW MAGAZYNOWYCH DO OBSŁUGI TERMINALI Z PROGRAMEM ELZAB KOLEKTOR CE

KONFIGURACJA PROGRAMÓW MAGAZYNOWYCH DO OBSŁUGI TERMINALI Z PROGRAMEM ELZAB KOLEKTOR CE KONFIGURACJA PROGRAMÓW MAGAZYNOWYCH DO OBSŁUGI TERMINALI Z PROGRAMEM ELZAB KOLEKTOR CE kwiecieo 2011 Elzab Soft sp. z o.o. SPIS TREŚCI Programy magazynowe obsługiwane przez ELZAB Kolektor CE... 3 WF-MAG

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie programu Microsoft Excel do analizy wyników nauczania

Zastosowanie programu Microsoft Excel do analizy wyników nauczania Grayna Napieralska Zastosowanie programu Microsoft Excel do analizy wyników nauczania Koniecznym i bardzo wanym elementem pracy dydaktycznej nauczyciela jest badanie wyników nauczania. Prawidłow analiz

Bardziej szczegółowo

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Program PowerPoint dostarczany jest w pakiecie Office i daje nam możliwość stworzenia prezentacji oraz uatrakcyjnienia materiału, który chcemy przedstawić. Prezentacje

Bardziej szczegółowo

Środki Trwałe v.2.2. Producent: GRAF Serwis Roman Sznajder 43-450 Ustroń ul. Złocieni 4/1 tel. 32 4449333, 609 09 99 55 e-mail: graf-serwis@wp.

Środki Trwałe v.2.2. Producent: GRAF Serwis Roman Sznajder 43-450 Ustroń ul. Złocieni 4/1 tel. 32 4449333, 609 09 99 55 e-mail: graf-serwis@wp. Środki Trwałe v.2.2 Producent: GRAF Serwis Roman Sznajder 43-450 Ustroń ul. Złocieni 4/1 tel. 32 4449333, 609 09 99 55 e-mail: graf-serwis@wp.pl Spis treści 2 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 1.1. Nawigacja w programie

Bardziej szczegółowo