SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e Telekomunikacja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e... 6 9. Telekomunikacja"

Transkrypt

1

2

3

4 SPIS TREŒCI Warto wiedzieæ, e INDEKS numer 1 (105), rok dziesi¹ty styczeñ/marzec 2010 PL ISSN Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. M. Kantowicz, G. Kantowicz ul. Chwytowo 2, Bydgoszcz tel ; fax Rada programowa Przewodnicz¹cy: prof. dr hab. in. Ryszard S. Choraœ Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy Bydgoszcz Cz³onkowie: prof. dr hab. in. Daniel Józef Bem Politechnika Wroc³awska, prof. dr hab. in. Andrzej Dobrogowski Politechnika Poznañska, prof. dr hab. in. Andrzej Jajszczyk Akademia Górniczo-Hutnicza Kraków, prof. dr hab. Józef Modelski Politechnika Warszawska, dr in. Marian Molski Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy Bydgoszcz, prof. dr hab. in. Józef WoŸniak Politechnika Gdañska. Dyrektor wydawnictwa Marek Kantowicz tel ; kom Redaktor naczelny Grzegorz Kantowicz tel ; kom Oddzia³ redakcji w Warszawie ul. Rostworowskiego 34/13, Warszawa tel Mieczys³aw Borkowski, kom Korekta Ewa Winiecka Marketing Janusz Fornalik tel ; kom fax DTP: Czes³aw Winiecki tel ; kom Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji materia³ów. Materia³y nie zamawiane nie bêd¹ zwracane. Wszystkie materia³y objête s¹ prawem autorskim. Przedruk artyku³ów tylko za zgod¹ redakcji. Redakcja nie ponosi odpowiedzialnoœci za treœæ reklam i ma prawo odmówiæ publikacji bez podania przyczyny. Druk: Drukarnia ABEDIK Sp. z o.o Bydgoszcz, ul. Glinki 84 tel./fax Telekomunikacja Rynek dla u ytkowników, a nie dla urzêdników Realny problem niewykorzystania œrodków UE XXI Targi INTERTELECOM Najwiêksza w Europie Œrodkowo-Wschodniej impreza bran y IT Wolnoœæ wyboru Udany rok Netii Z operatora infrastrukturalnego do telekomunikacyjnego Konwergentne by³y ju scyzoryki Nadszed³ czas telewizji cyfrowej Us³ugi interaktywne stwarzaj¹ nowe mo liwoœci Grzegorz Kantowicz Najnowsze trendy na targach CeBIT Z lotu ptaka nad CeBIT-em Altar IVVR nowe spojrzenie na komunikacjê Telefoniczna platforma œwiadczenia us³ug wideo Nowe multipleksery LANEX-u Optymalizacja w sieciach dostêpowych Przemys³aw Misiak Kierunki rozwoju sieci operatorskich Protokó³ IP lub ramki Ethernet Grzegorz Kantowicz Perspektywy na 2010 rok Rynek telekomunikacyjny w Polsce Grzegorz Kantowicz Inteligentny dom dla Kowalskiego Homebox: rewolucyjna oferta w dziedzinie i-bezpieczeñstwa, i-domotyki oraz i-energii Grzegorz Kantowicz Kolejny krok do IPv Wytyczanie standardów wydajnoœci systemów bezpieczeñstwa w sieciach IPv6 Adam Koz³owski Wykorzystanie portali spo³ecznoœciowych w firmach Wycieki danych i brak polityki bezpieczeñstwa MIIM nowa jakoœæ w zarz¹dzaniu sieci¹...32 Telewizja Grzegorz Kantowicz amazing pierwszy interaktywny kana³ telewizyjny Nowe mo liwoœci telewizji cyfrowej Edyta Kosowska Bitwa o klienta na polskim rynku triple play Plany inwestycyjne najwiêkszych operatorów kablowych Informatyka Grzegorz Kantowicz E-Pañstwo a Polska Diagnoza stanu polskiej administracji elektronicznej Marta Redziñska Webusability w firmie Przyjazne stront WWW Grzegorz Kantowicz Technologia AIR na urz¹dzenia przenoœne...41 Nowe narzêdzia programistyczne na urz¹dzenia przenoœne Internet Grzegorz Kantowicz Handel fa³szywymi kartami kredytowymi kwitnie Przestêpcy wychodz¹ z podziemia Grzegorz Kantowicz Dzieci maj¹ dostêp do szkodliwych treœci Z³a strona Internetu Grzegorz Kantowicz Jak bezpiecznie tweetowaæ porad dla bloggerów

5

6 PROGRAM IX Kongres INFOTELA KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA KONWERGENCJA US UG; INTEGRACJA LUDZI kwietnia 2010 roku, sala kongresowa: hala MOSiR, ul. Stefanowskiego w odzi 13 kwietnia 2010 (wtorek) Godzina 12:00 12:10 Otwarcie IX Kongresu INFOTELA Godzina 12:10 12:35 Wyst¹pienie: Antoni Mê yd³o Sejmowa Podkomisja ds. Transportu Kolejowego, ¹cznoœci i Nowoczesnych Technik Informacyjnych. Godzina 12:35 13:00 Wyst¹pienie: Piotr Muszyñski Wiceprezes Zarz¹du Telekomunikacji Polskiej ds. Operacyjnych. Godzina 13:00 14:00 Problemy rynku komunikacji elektronicznej w Polsce. Panel dyskusyjny Moderator, Wojciech Ha³ka Dyrektor Instytutu ¹cznoœci. Zagadnienia: G³ówne bariery w rozwoju bran y; Metody pobudzania inwestycji w rozwój infrastruktury komunikacji elektronicznej ustawa o wspieraniu rozwoju us³ug szerokopasmowych i sieci telekomunikacyjnych; Priorytety w kszta³towaniu i regulowaniu rynku; Jak spójnie regulowaæ konwergentny rynek komunikacji elektronicznej? Zaproszeni do dyskusji: Magdalena Gaj Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury. Anna Stre yñska Prezes Urzêdu Komunikacji Elektronicznej. Piotr Ko³odziejczyk Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnêtrznych i Administracji. Witold Ko³odziejski Przewodnicz¹cy Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Piotr Muszyñski Wiceprezes Zarz¹du Telekomunikacji Polskiej ds. Operacyjnych. Eugeniusz Gaca Przewodnicz¹cy SOT Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji. Wac³aw Iszkowski Prezes Zarz¹du Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Jerzy Straszewski Prezes Zarz¹du Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej. Jacek Silski Prezes Zarz¹du Polskiej Izby Radiodyfuzji Cyfrowej. Godzina 14:00 15:00 Lunch Godzina 15:00 16:00 Prawo i technologie teleinformatyczne oraz ich wzajemne oddzia³ywanie. Panel dyskusyjny Moderator, Wac³aw Iszkowski Prezes Zarz¹du Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Zagadnienia: Algorytmizacja prawa; Zastosowanie teleinformatyki w procedurach administracyjnych. Zaproszeni do dyskusji: Wojciech Wiewiórowski Dyrektor Departamentu Informatyzacji MSWiA. Jan Maciej Czajkowski Wiceprzewodnicz¹cy Rady Informatyzacji przy Ministrze SWiA. Marcin Maruta Kancelaria Prawna Maruta i Wspólnicy. S³awomir Cieœliñski Medien Service. Godzina 16:00 16:30 Przerwa kawowa Godzina 16:30 17:30 Cyfrowa Polska aspekty technologiczne i spo³eczne. Panel dyskusyjny Moderator, Jan Maciej Czajkowski Wspó³przewodnicz¹cy Zespo³u Komisji Wspólnej Rz¹du i Samorz¹du Terytorialnego ds. Spo³eczeñstwa Informacyjnego Zagadnienia: Stan elektronicznego obiegu informacji w administracji pañstwowej; Metody zwiêkszenia dostêpnoœci obywateli do elektronicznych us³ug; Rola i sposoby edukacji spo³ecznej w pos³ugiwaniu siê technologiami ICT. Zaproszeni do dyskusji: Piotr Ko³odziejczyk Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnêtrznych i Administracji. Klara Malecka Kierownik programu e-vita Fundacja Wspomagania Wsi. Stefan Kamiñski Prezes Zarz¹du Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji. Tomasz Grzegorz Grosse Instytut Studiów Politycznych PAN. Godzina 17:30 17:40 Zakoñczenie I dnia Kongresu

7 Godzina 20:00 Galowy Wieczór Komunikacji Elektronicznej Klub U Fabrykanta. Wrêczenie Z³otych Medali Intertelecom. Wrêczenie Laurów Infotela rozstrzygniêcie XII edycji ogólnopolskiego Konkursu o Laur Infotela. Wystêp artystyczny. 14 kwietnia (œroda) Godzina 10:50 11:00 Otwarcie II Dnia Kongresu sala kongresowa: tereny targowe hala MOSiR, ul. Stefanowskiego w odzi. Godzina 11:00 12:00 Telewizja cyfrowa fakty i mity. Panel dyskusyjny Moderator, Krystyna Ros³an-Kuhn Dyrektor Generalny Polskiej Izby Radiodyfuzji Cyfrowej. Zagadnienia: Platformy naziemna, satelitarna, kablowa, internetowa i mobilna - ich skutecznoœæ i koszty dotarcia do widza; Perspektywy rozwoju na najbli sze 10 lat co z najczêœciej powtarzanych ocen jest faktem, a co mitem; Konkurencyjnoœæ, czy komplementarnoœæ platform. Zaproszeni do dyskusji: Piotr Siemieniec Dyrektor Biura Us³ug Radiofonicznych i Telewizyjnych TP EmiTel. Krzysztof Dziedzic Pe³nomocnik Zarz¹du Telefonii DIALOG ds. Techniki. Zbigniew K¹dzielski Instytut ¹cznoœci. Jerzy Straszewski Prezes Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej. Maciej Staszak Cyfrowy Polsat. Albert KuŸmicz Prezes Zarz¹du NFI Magna Polonia. Godzina 12:00 12:30 Przerwa kawowa Godzina 12:30 13:00 Wdro enie us³ug g³osowych w sieci dostêpowej ADSL Roman Kowalski Kierownik Dzia³u Planowania i Rozwoju Sieci IP i Voice Netia. Godzina 13:00 13:30 Czy Internet zabija ogl¹danie telewizj? jak nowe aplikacje w kablowym odbiorniku cyfrowym mog¹ rozwi¹zywaæ ten problem. Szymon Karbowski Dyrektor Dzia³u Rozwoju Spó³ki TOYA. Godzina 13:30 14:00 Molex wprowadza rozwi¹zania do zaawansowanego zarz¹dzania cyklem ycia warstwy fizycznej sieci Micha³ Muszalski Molex Polska. Godzina 14:00 15:00 Lunch Godzina 15:00 16:50 Optymalizacja kosztów komunikacji elektronicznej rozwi¹zania dla urzêdów i biznesu. Wyst¹pienia Elektroniczne narzêdzia komunikacji nowoczesnej komunikacji multimedialnej. VoiceLink bezpoœrednia komunikacja g³osowa ze strony internetowej. VideoViator Internetowy system wideokonferencyjny oraz wideotransmisyjny. Godzina 16:50 17:00 Zakoñczenie kongresu

8 WARTO WIEDZIEÆ, E... INFORMATYKA Nowe narzêdzia do modelowania biznesowego Firma Alcatel-Lucent zapowiedzia³a wprowadzenie na rynek pierwszych w bran y pakietów interfejsów API (Application Programming Interface) oraz zwi¹zanego z nimi modelu podzia³u przychodów. Pierwsze trzy pakiety API oferowane przez firmê to zestawy bran owe, u³atwiaj¹ce tworzenie nowych aplikacji hybrydowych dla szybko siê rozwijaj¹cych rynków spo³ecznoœciowych gier, reklam i wirtualnych towarów. Zawarte w nich interfejsy API obejmuj¹ wysy³anie wiadomoœci SMS, zamieszczanie reklam, informacje o lokalizacji, prezentacjê wirtualnych towarów, obs³ugê kart kredytowych oraz tworzenie bilingów. Pierwsze dostawy pakietów API s¹ przeznaczone dla ponad 14 milionów programistów na ca³ym œwiecie oraz na dwa najszybciej rozwijaj¹ce siê i najbardziej dochodowe rynki aplikacji: mobilnej reklamy i wirtualnych towarów. Z aktualnych badañ bran owych wynika, e wartoœæ rynku reklam mobilnych do 2013 r. przekroczy 3 miliardy dolarów, a wartoœæ globalnego rynku towarów wirtualnych ju obecnie jest szacowana na 4 do 6 miliardów dolarów. Platforma programistyczna Windows Phone 7 Platformê programistyczn¹ Microsoft przedstawi³ zaledwie miesi¹c po pierwszej prezentacji systemu Windows Phone 7 Series, która mia³a miejsce w Barcelonie. Dziêki niej deweloperzy bêd¹ mogli tworzyæ nowe mobilne aplikacje oraz gry trójwymiarowe korzystaj¹ce z popularnych i sprawdzonych technologii Silverlight i XNA Framework. Aby proces tworzenia mobilnych aplikacji uczyniæ prostszym, Microsoft udostêpni³ bezp³atnie czêœæ narzêdzi wykorzystuj¹cych technologiê Silverlight w systemie Windows Phone 7 Series. Mo na je pobraæ ze strony S¹ one dostêpne w jednym, ³atwym do zainstalowania pakiecie, który zawiera miêdzy innymi wersjê podgl¹du pakietu Visual Studio 2010 Express dla systemu Windows Phone, aktualizacjê Windows Phone 7 dla pakietu Visual Studio 2010 RC 1 oraz emulator systemu Windows Phone 7 s³u ¹cy do testowania aplikacji. Intel i Nokia ³¹cz¹ platformy oprogramowania Firmy Intel Corporation i Nokia ³¹cz¹ swoje popularne platformy oprogramowania Moblin i Maemo. Wynikiem wspó³pracy firm bêdzie stworzenie zunifikowanej, opartej na systemie Linux platformy oprogramowania, która bêdzie wspieraæ wiele ró nych architektur sprzêtowych w najszerszej gamie segmentów urz¹dzeñ, w tym kieszonkowych komputerów, netbooków, tabletów, mediafonów, telewizorów i samochodowych systemów informacyjnorozrywkowych. Wspó³praca przy tworzeniu MeeGo wzmacnia relacje Nokii oraz Intela i jest kolejnym etapem szerokiej strategicznej wspó³pracy obydwu firm, og³oszonej w czerwcu 2009 roku. Platforma oprogramowania MeeGo bêdzie udostêpniona przez Linux Foundation w pe³ni jako projekt typu open source, zachêcaj¹cy do zaanga owania spo³ecznoœci zgodnie z najlepszymi praktykami tego modelu rozwoju. Premiera MeeGo planowana jest na drugi kwarta³ tego roku. Programiœci z Uniwersytetu Warszawskiego srebrnymi medalistami mistrzostw œwiata Podczas tegorocznych Mistrzostw Œwiata w Programowaniu Zespo³owym (ICPC), organizowanych w lutym w Harbin (Chiny), sponsorowana przez ATM SA dru yna Uniwersytetu Warszawskiego zdoby³a srebrny medal, dystansuj¹c w wyœcigu do podium ponad 97 dru yn programistycznych z renomowanych uczelni z ca³ego œwiata. Organizacja fina³ów w Chinach, w których udzia³ wziê³o studentów z 1931 uczelni z 82 krajów, by³a ogromnym wyzwaniem. Przed takim samym zadaniem stanie Uniwersytet Warszawski, któremu powierzono zorganizowanie fina³ów w 2012 roku. 6 Umowa Hawe z UPC RYNEK PBT Hawe (podmiot w 100 proc. zale ny od gie³dowej spó³ki HAWE SA) zawar³a umowê dzier awy infrastruktury œwiat³owodowej ze spó³k¹ UPC Polska. Umowa dotyczy ok. 800 km sieci œwiat³owodowych, których okres dzier awy ustalono na 20 lat. HAWE do koñca 2012 roku planuje stworzyæ infrastrukturê œwiat³owodow¹ o d³ugoœci 4000 km, która po³¹czy najwiêksze aglomeracje miejskie oraz kluczowe oœrodki administracyjne i gospodarcze Polski. Podpisana miêdzy PBT Hawe Sp. z o.o. a UPC Polska Sp. z o.o. umowa dotyczy dzier awy w³ókien œwiat³owodowych w relacjach Warszawa Sochaczew Konin Gniezno i Szczecin Koszalin S³upsk Gdañsk wraz z us³ugami kolokacji. ASTER wchodzi w rynek biznesowy 180 mln z³ przychodów z rynku us³ug telekomunikacyjnych dla biznesu chce zdobyæ ASTER do 2015 r. Operator utworzy³ w swoich strukturach specjalny departament ASTER BIZNES odpowiedzialny za obs³ugê klientów biznesowych. Za poœrednictwem nowoczesnej sieci œwiat³owodowej bêdzie on oferowa³ us³ugi dedykowane dla du ych i œrednich przedsiêbiorstw oraz przedstawicieli segmentu mikro i ma³ych firm. Obok szerokopasmowego i mobilnego internetu, telefonii stacjonarnej, komórkowej oraz telewizji z prawem do emisji programów w miejscach publicznych, ASTER BIZNES bêdzie œwiadczy³ us³ugi transmisji danych. Klienci biznesowi bêd¹ mogli skorzystaæ z us³ug VPN, hostingu i kolokacji oraz pe³nego wsparcia technicznego w zakresie: obs³ugi peryferyjnych urz¹dzeñ biurowych i urz¹dzeñ komputerowych, stanowisk pracy oraz zarz¹dzania oprogramowaniem biurowym. W niedalekiej przysz³oœci ASTER BIZNES planuje uruchomienie us³ug dodanych, takich jak np. wideokonferencje czy system automatycznej, telefonicznej rezerwacji miejsc. Radykalne zmiany na rynku telefonii stacjonarnej Wed³ug badania PBS wykonanego na zlecenie Urzêdu Komunikacji Elektronicznej, 17 proc. osób zamierza w najbli szym czasie zmieniæ operatora obs³uguj¹cego domowe telefony stacjonarne. Ponad jedna trzecia badanych w ogóle nie bierze pod uwagê innego operatora, co oznacza, e mo e zrezygnowaæ z u ywania telefonu stacjonarnego. Jako alternatywnego operatora dla tej us³ugi respondenci wskazywali g³ównie Netiê (25,6 proc.), Telefoniê Dialog (5,1 proc.) oraz Telekomunikacjê Polsk¹ (5,4 proc.). Co czwarty badany wymieni³ innego operatora. Dlaczego abonenci coraz czêœciej rezygnuj¹ z telefonów stacjonarnych? Najwa niejsze kryterium to oczywiœcie cena. Prawie po³owa osób, które ju zrezygnowa³y z telefonu, uwa a, e by³ on po prostu za drogi. Nowe procesory Intela MULTIMEDIA Firma Intel Corporation zaoferowa³a dziœ now¹ liniê procesorów Intel Xeon Nowa seria procesorów Intel Xeon 5600 jest wyposa ona w dwa nowe mechanizmy bezpieczeñstwa, Intel Advanced Encryption Standard (AES) oraz Intel Trusted Execution Technology (Intel TXT), które przyspieszaj¹ szyfrowanie i deszyfrowanie, zwiêkszaj¹c bezpieczeñstwo transakcji i wirtualizacji, a zatem oferuj¹ centrom danych lepszy sposób na zabezpieczenie chmury, teraz i w przysz³oœci. S¹ to równie pierwsze uk³ady do serwerów i stacji roboczych oparte na nowym, prze³omowym, 32-nanometrowym (nm) procesie technologicznym, który wykorzystuje drug¹ generacjê tranzystorów z metalow¹ bramk¹ o wysokiej sta³ej dielektrycznej (high-k), zwiêkszaj¹c szybkoœæ i ograniczaj¹c zu ycie energii. Procesory z serii Intel Xeon 5600 zawieraj¹ do szeœciu rdzeni i zapewniaj¹ wydajnoœæ nawet o 60 procent wiêksz¹ ni 45-nanometrowe procesory Xeon Ponadto daj¹ mo liwoœæ wymiany 15 serwerów jed- INFOTEL 1/2010

9 WARTO WIEDZIEÆ, E... nordzeniowych na jeden nowy i uzyskaæ zwrot z inwestycji ju po piêciu miesi¹cach. Rzeczywistoœæ rozszerzona dla urz¹dzeñ mobilnych Warszawska firma Polidea, jako pierwsza w Polsce, rozpoczê³a prace nad autorsk¹ aplikacj¹ wykorzystuj¹c¹ technologiê rzeczywistoœci rozszerzonej dla urz¹dzeñ mobilnych. Aplikacja bêdzie mia³a swoj¹ premierê w po³owie 2010 r. Projekt jest wspó³finansowany w ramach dzia³ania 8.1 POIG wspieranie dzia³alnoœci gospodarczej w zakresie gospodarki elektronicznej. Rzeczywistoœæ rozszerzona (z ang. Augmented Reality) to prze³omowy system stanowi¹cy po³¹czenie rzeczywistego obrazu, rejestrowanego przez nasz wzrok, z wirtualnymi elementami generowanymi przez komputer. Obecnie jego rolê z powodzeniem przejmuj¹ telefony komórkowe, na których instaluje siê aplikacje maj¹ce bardzo szerokie zastosowanie: od kampanii marketingowych, specjalistycznych szkoleñ, do poznawania historii architektury. Prace nad projektem AR to kolejny krok firmy na rynku aplikacji mobilnych, który rozwija siê obecnie szybciej ni rynek internetowy. Jego wartoœæ w 2013 roku szacowana jest przez Yankee Group na 4,2 miliarda dolarów, co z pewnoœci¹ jest dobr¹ prognoz¹ rozwoju dla firmy na kolejne lata. Samsung Wave S8500 nowa generacja smartfonów Samsung Electronics zapowiedzia³ premierê pierwszego smartfona dzia³aj¹cego w oparciu o now¹ platformê. specjalnie z myœl¹ o potrzebach firm z sektora ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Modele KX-NCP500X oraz KX-NCP500V to efektywne kosztowo rozwi¹zania telefoniczne, które oferuj¹ wiele zaawansowanych funkcji, spotykanych dotychczas jedynie w wiêkszych systemach abonenckich firmy Panasonic. Klienci mog¹ wybraæ rozwi¹zanie skonfigurowane w oparciu o wyposa enia ³¹czy wewnêtrznych oraz ³¹czy miejskich typu IP lub tradycyjnych cyfrowych. Produkty posiadaj¹ wbudowan¹ funkcjonalnoœæ Automatycznego Operatora (ang. Automated Attendant) oraz Poczty G³osowej. U ytkownicy telefonów systemowych nowych serii mog¹ korzystaæ z wbudowanej aplikacji Comunnications Assistant Basic Express, oferuj¹cej skuteczne rozwi¹zanie ³¹cz¹ce informacjê o dostêpnoœci abonentów z intuicyjn¹ obs³ug¹ interfejsu graficznego systemu Windows. Polkomtel rozbudowuje sieæ 3G Samsung Wave S8500 wyposa ono w gwarantuj¹cy wysok¹ jakoœæ obrazu, 3,3-calowy wyœwietlacz dotykowy Super AMOLED (druga generacja wyœwietlaczy AMOLED), aplikacjê Social Hub integruj¹c¹ kontakty, konta poczty Gmail i profile w portalach spo³ecznoœciowych oraz intuicyjny interfejs u ytkownika TouchWiz 3.0. Wydajny procesor 1 GHz zapewnia p³ynn¹ i niezawodn¹ pracê telefonu w wielozadaniowym œrodowisku, oferuj¹c u ytkownikom wysok¹ efektywnoœæ dzia³ania. Ten innowacyjny, dotykowy smartfon bêdzie dostêpny w sprzeda y ju w kwietniu Telefon umo liwia nagrywanie oraz odtwarzanie plików wideo w standardzie HD (720p). Jest równie pierwszym na œwiecie telefonem wyposa onym w technologiê Bluetooth 3.0 oraz WiFi n. TELEKOMUNIKACJA Nowe ³¹cze miêdzynarodowe ATMAN-a Ogólnopolski operator telekomunikacyjny ATMAN (nale ¹cy do ATM SA) uruchomi³ nowe ³¹cze miêdzynarodowe do Londynu i jest jedynym polskim operatorem obecnym we wszystkich trzech najwiêkszych wêz³ach miêdzyoperatorskich w Europie (AMS-IX, DE-CIX, Linx). Uruchamiaj¹c nowe ³¹cze miêdzynarodowe do Londynu (wêze³ Linx London Internet Exchange), spó³ka zwiêkszy³a maksymaln¹ przepustowoœæ ³¹czy do wêz³ów miêdzyoperatorskich z 20 Gb/s do 30 Gb/s oraz zapewni³a redundancjê dla pozosta³ych wêz³ów. Jednoczeœnie dla niektórych sieci o najwy szym poziomie ruchu uruchomione zosta³y nowe ³¹cza o przepustowoœci 10 Gb/s (np. sieæ Google osi¹gana jest obecnie przez styki bezpoœrednie we Frankfurcie i Warszawie). Platforma komunikacyjna dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw Firma Panasonic zaprezentowa³a nowe platformy komunikacyjne NCP500 New Business Edition, które zosta³y zaprojektowane Nokia Siemens Networks rozszerza i modernizuje sieæ 3G/HSPA Pokomtela, aby sta³a siê przyjazna dla smartfonów i gotowa do wprowadzenia w przysz³oœci nastêpnej generacji mobilnego dostêpu szerokopasmowego. Usprawnienia te pozwol¹ sieci Polkomtela efektywniej sprostaæ ogromnemu wzrostowi transmisji danych w sieci, spowodowanemu rosn¹c¹ liczb¹ u ytkowników us³ug szybkiego przesy³u danych oraz popularnoœci¹ zaawansowanych urz¹dzeñ typu smartfon. Zgodnie z umow¹, Nokia Siemens Networks zainstaluje swoje energooszczêdne stacje bazowe Flexi Multiradio, które umo liwiaj¹ zastosowanie wy szych prêdkoœci transmisji oraz przyspieszenie reakcji sieci w technologii HSPA+ jedynie poprzez prost¹ aktualizacjê oprogramowania. Rozbudowa sieci przyniesie Polkomtelowi korzyœci w postaci zwiêkszonej przepustowoœci, tak aby bezproblemowo zarz¹dzaæ po³¹czeniami u ytkowników smartfonów, co zdecydowanie poprawi jakoœæ us³ug dla wszystkich abonentów. Pozwoli te osi¹gn¹æ znaczne oszczêdnoœci, jako e zmodernizowana sieæ bêdzie zu ywaæ mniej energii elektrycznej. Centrale telefoniczne Platan w nowej ods³onie Platan uruchomi³ nowy serwis internetowy poœwiêcony w ca³oœci abonenckim centralom telefonicznym, przeznaczonym dla klientów biznesowych i u ytkowników indywidualnych. W serwisie, prócz nowej szaty graficznej, istotnie zmodyfikowano strukturê w celu u³atwienia dostêpu do poszukiwanych informacji. Dla osób zainteresowanych zorganizowaniem systemu ³¹cznoœci w firmie zosta³ przygotowany prosty poradnik Dobierz centralê. Zale nie od typu prowadzonej dzia³alnoœci i liczby u ytkowników, proponowane jest rozwi¹zanie najlepiej odpowiadaj¹ce oczekiwaniom i wymaganiom. Strona Porównaj centrale umo liwia porównanie ró nych modeli central pod wzglêdem wyposa- enia, wielkoœci i oferowanych funkcji. Dzia³ Dla Instalatorów zosta³ stworzony dla firm zajmuj¹cych siê sprzeda ¹ i instalacj¹ central Platan oraz dla zainteresowanych tak¹ wspó³prac¹ z producentem. Instalatorzy znajd¹ w nim strefê serwisow¹ z oprogramowaniem i dokumentacj¹ central, informacje serwisowe, program szkoleñ, forum dyskusyjne oraz dwie platformy internetowe System Obs³ugi Sprzeda- y SOS. INFOTEL 1/2010 7

10 WARTO WIEDZIEÆ, E... FreecoNet i Tlenofon ³¹cz¹ si³y Dwóch g³ównych konkurentów na rodzimym rynku telefonii internetowej FreecoNet i Tlenofon og³osi³o fuzjê. Pozwoli ona stworzyæ najwiêkszego polskiego dostawcê telefonii internetowej. W wyniku fuzji powstanie jedna platforma, w oparciu o któr¹ œwiadczone bêd¹ us³ugi pod prawdopodobnie now¹, wspóln¹ mark¹. Obecnie spó³ki pracuj¹ nad integracj¹ obu przedsiêbiorstw, która zakoñczy siê w czerwcu. Po³¹czenie dwóch najwiêkszych graczy na rynku telefonii internetowej rozpoczyna nowy etap w procesie jego konsolidacji. FreecoNet Tlenofon SA planuje w najbli szych 2-3 latach dokonywaæ akwizycji mniejszych operatorów i finansowaæ je d³ugiem lub œrodkami z New Connect. Grupa o2 skoncentruje siê na dzia³alnoœci mediowej mówi Jacek Œwiderski, cz³onek zarz¹du Grupy o2 Sp. z o.o., w³aœciciela platformy Tlenofon. Tlenofon ma siln¹ pozycjê na rynku klientów indywidualnych, a FreecoNet biznesowych. ¹cz¹c si³y, liczymy na pog³êbianie efektów skali. W marcu 2009 roku przejêliœmy platformê VoIP fon24.pl wraz z 26 operatorami. Potencja³ przedsiêbiorstw po po³¹czeniu u³atwi przeprowadzanie dalszych akwizycji t³umaczy Jan Wyrwiñski, prezes zarz¹du FreecoNet SA. Polskie rozwi¹zanie do ³¹czenia sieci lokalnych Optymalne wykorzystanie istniej¹cej infrastruktury telekomunikacyjnej w obecnym czasie dla operatorów dostarczaj¹cych coraz czêœciej ca³e pakiety us³ug staje siê niezwykle wa ne. Rozwi¹zaniem oferuj¹cym takie mo liwoœci jest zaprojektowany przez polskich in ynierów multiplekser inwersyjny LANEX TM-143, bêd¹cy kontynuacj¹ linii produktów TM-78 oraz TM-141. Urz¹dzenie umo liwia ³¹czenie niezale nych segmentów sieci lokalnych standardu Ethernet 10/100BASE-TX za poœrednictwem szesnastu strumieni E1, G.703, G.704 w sieciach PDH, SDH oraz ATM. Pozwala to u ytkownikowi wykorzystaæ 5 portów Ethernet do kreowania szeregu us³ug opartych na protokole IEEE802.1Q VLAN z gwarancj¹ jakoœci QoS, QinQ i przydzia³em pasma per port. Multiplekser TM-143 przenosi przezroczyœcie ramki Ethernet d³u sze ni 1522 bajty, dziêki czemu wspiera w pe³nym zakresie us³ugi typu VPN MPLS Zaimplementowano w nim tak e zaawansowane narzêdzia do zarz¹dzania w szczególnoœci SNMP v.3, protokó³ SSH, HTTP oraz firmow¹ aplikacjê LanWin v.4.0. Komunikacja szerokopasmowa zmienia ludzi Na targach GSMA Mobile World Congress w Barcelonie, które odbywa³y siê w dniach lutego 2010 r., prezes i dyrektor generalny Ericssona, Hans Vestberg, zachêca³ bran ê telekomunikacyjn¹ do wykorzystania dodatkowych mo liwoœci rozwoju i pokierowania wprowadzaniem korzystnych zmian w spo³eczeñstwie. W Ericsson Consumer Lab zosta³o w³aœnie zakoñczone badanie ankietowe, z którego wynika, e u ytkownicy s¹ gotowi wydawaæ na dodatkowe urz¹dzenia od 29 do 46 dolarów miesiêcznie. Szerokopasmowa komunikacja bezprzewodowa nie jest ju tylko czymœ, co warto mieæ, sta³a siê koniecznoœci¹. Dawniej decydowaliœmy, kiedy nawi¹zaæ po³¹czenie, teraz decydujemy, kiedy siê roz³¹czyæ zauwa y³ Vestberg. To pragnienie, aby byæ stale po³¹czonym, oraz spadaj¹ce ceny smartfonów, tanie laptopy i notebooki to dla naszej bran y ogromna szansa wzrostu. Po³¹czenia bezprzewodowe backhaul z 2,5 Gbps Ericsson twierdzi, e w 2014 roku z sieci szerokopasmowych bêdzie korzystaæ ponad 3 miliardy abonentów, z czego 80 procent u ytkowników bêdzie wykorzystywaæ mobilne sieci szerokopasmowe. Wysoka prêdkoœæ transmisji jest krytyczna dla zaspokojenia stale rosn¹cego zapotrzebowania u ytkowników sieci komórkowych. Podczas GSMA World Congress w Barcelonie Ericsson zaprezentowa³ jako pierwszy na œwiecie superszybkie po³¹czenie w sieci mikrofalowej o pojemnoœci transportowej 2,5 Gbps. Po³¹czenie 2,5 Gbps korzysta z nowych pasm czêstotliwoœci GHz (E-band) przeznaczonych do przenoszenia du ej liczby danych eterze Nowa technologia radiowa Alcatela-Lucenta Firma Alcatel-Lucent og³osi³a wprowadzenie nowego modu³u radiowego opartego na technologii SDR (Software Defined Radio), która umo liwia operatorom komórkowym jednoczesne obs³ugiwanie dowolnego po³¹czenia us³ug 2G GSM, 3G W-CDMA/HSPA+ oraz LTE. Nowy, konwergentny modu³ radiowy o sygnaturze MC-TRX jest niezwykle wa nym elementem oferty konwergentnej sieci RAN (Radio Access Network) Alcatela-Lucenta. Firma wprowadzi³a tê ofertê na rynek w celu zwiêkszenia wydajnoœci i zasiêgu wszystkich sieci, przy jednoczesnej minimalizacji ca³kowitego kosztu posiadania (TCO) ponoszonego przez operatorów. Nowy produkt jest dostêpny na ca³ym œwiecie. Telefon WiFi w Multimedia Polska Multimedia Polska udostêpni³a us³ugê telefonii mobilnej opart¹ na sieci bezprzewodowej WiFi. Us³uga promowana jest pod nazw¹ mobilfon. mobilfon jest aplikacj¹ dzia³aj¹c¹ w telefonach GSM Nokia z funkcjonalnoœci¹ WiFi. Po przydzieleniu numeru przez Multimedia Polska i zainstalowaniu oprogramowania aparat jest gotowy do nawi¹zywania po³¹czeñ z wykorzystaniem sieci bezprzewodowej. Co wa ne, po wyjœciu z zasiêgu dzia³ania WiFi, aplikacja przekierowuje rozmowê do sieci operatora komórkowego, którego kartê SIM mamy zainstalowan¹ w aparacie. Funkcjonalnoœæ ta pozwala kontynuowaæ rozmowê nawet po wyjœciu z zasiêgu WiFi. 3D Samsung TELEWIZJA Samsung Electronics og³osi³ oficjaln¹ premierê rynkow¹ pierwszej na œwiecie linii urz¹dzeñ domowej rozrywki 3D. Globalna premiera nowych produktów objê³a zarówno telewizory Samsung Full HD 3D LED TV, jak i kompletn¹ liniê sprzêtu RTV z technologi¹ 3D. Jednoczeœnie firma og³osi³a rozszerzenie wspó³pracy z wytwórni¹ filmow¹ DreamWorks Animation, dziêki której u ytkownicy urz¹dzeñ Samsung, oprócz filmu 3D na BD Potwory kontra obcy jako pierwsi bêd¹ mogli obejrzeæ w pe³ni trójwymiarowe wersje kasowych przebojów kinowych z cyklu Shrek. Na polskim rynku urz¹dzenia z technologi¹ 3D Samsung pojawi¹ siê w sprzeda y ju wkrótce. 100 tys. abonentów cyfrowej telewizji Multimedia Polska Multimedia Polska, operator telekomunikacyjny oferuj¹cy telewizjê kablow¹ cyfrow¹ i analogow¹, internet szerokopasmowy i mobilny oraz telefoniê stacjonarn¹ i mobilfon ma ju ponad 100 tys. abonentów telewizji cyfrowej (DTV). To ponad 40 proc. wiêcej ni na koniec 2008 r. Z cyfrowej telewizji w zdecydowanej wiêkszoœci korzystaj¹ klienci, którzy s¹ u ytkownikami pakietów us³ug. Oko³o 1/3 abonentów DTV ma tak e telefon i internet oferowany przez Multimedia Polska. Wszyscy abonenci telewizji cyfrowej korzystaj¹ z dekoderów umo liwiaj¹cych odbiór programów czy ogl¹danie filmów w HD. Wymagania dla cyfrowych odbiorników TV Opublikowane zosta³o w Dzienniku Ustaw (Dz. U. Nr 221; poz. 1742) rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury w sprawie wymagañ technicznych i eksploatacyjnych dla urz¹dzeñ konsumenckich s³u ¹cych do odbioru cyfrowych naziemnych transmisji telewizyjnych. Spe³nienie wymagañ okreœlonych w rozporz¹dzeniu ma zagwarantowaæ, e urz¹dzenia konsumenckie w prawid³owy sposób odbior¹ programy nadawane w ramach cyfrowych naziemnych transmisji telewizyjnych. Do najistotniejszych rozstrzygniêæ zawartych w rozporz¹dzeniu nale y zaliczyæ: 8 INFOTEL 1/2010

11 WARTO WIEDZIEÆ, E... okreœlenie standardu DVB-T jako obowi¹zuj¹cego dla naziemnych emisji cyfrowych; wskazanie mechanizmów kompresji sygna³u wizji zgodnych z zaleceniem H.264/AVC; przes¹dzenie o obs³udze formatów: standardowej (SDTV) i wysokiej (HDTV) rozdzielczoœci. Wszystkich planuj¹cych zakup telewizorów lub przystawek dekoduj¹cych (tzw. set-top-boksów) zachêcamy do upewnienia siê, czy nabywany sprzêt spe³nia wymagania okreœlone w rozporz¹dzeniu. REGULACJE UKE ma doœæ bezczynnoœci w inwestycjach 4 marca 2010 wp³ynê³a do UKE informacja o zatwierdzeniu przez MSWiA projektu systemowego w ramach POIG 8.3. s³u ¹cego wsparciu dzia³añ zwi¹zanych z budow¹ sieci szerokopasmowego dostêpu do internetu. W ramach projektu UKE bêdzie doradzaæ przy realizacji inwestycji z RPO oraz PO RPW, a tak e realizacji programu POIG 8.3 Przeciwdzia³anie wykluczeniu cyfrowemu enclusion i 8.4. Zapewnienie dostêpu do internetu na etapie ostatniej mili. W latach Polska mo e wykorzystaæ oko³o 1 mld euro na same lokalne i regionalne sieci szerokopasmowe, jednak mija ju 30 miesiêcy, a z powy szej kwoty wydano dopiero 2 proc., czyli 18 mln euro powiedzia³a Anna Stre yñska, prezes UKE. UKE rozpoczyna realizacjê projektu w 30 miesi¹cu wydatkowania unijnych funduszy. Nie zamierzamy nikogo obwiniaæ inwestycje telekomunikacyjne s¹ trudne, szczególnie gdy zostan¹ nimi obarczone jednostki samorz¹dowe, niewyspecjalizowane w takich inwestycjach, lub administracja pañstwowa. Jednak naprawdê przysz³a pora, eby powiedzieæ sobie, jak wygl¹da rzeczywistoœæ. Mimo up³ywu czasu wydaje siê, e jest wci¹ szansa na wydatkowanie tych pieniêdzy w ca³oœci. Z uwagi na presjê czasu przystêpujemy od razu do przygotowania Raportu Otwarcia, pomimo i jeszcze nie jest podpisana umowa o realizacjê projektu i nie wiemy, kiedy to siê stanie dodaje. UKE kontra KE ci¹g dalszy... Komisja Europejska poinformowa³a o zawetowaniu projektów decyzji Prezesa UKE w sprawie rynków wymiany ruchu IP typu Peering i Tranzyt. Komisja powtarza wszystkie nieprawdy, które podano do publicznej informacji zg³aszaj¹c tak zwane powa ne w¹tpliwoœci w trakcie postêpowania notyfikacyjnego. Komisja przeinacza te niektóre fakty. Badanie tej sprawy przez Komisjê trwa³o 3-4 tygodnie, a nie dwa miesi¹ce, jak czytamy w komunikacie. Komisja przekracza te swoje uprawnienia przyznane na mocy art. 7 dyrektywy ramowej, ocenia bowiem stan rynku telekomunikacyjnego w Polsce, czego robiæ jej nie wolno, bo nie wolno jej wyrêczaæ w tym regulatora krajowego. Komisja mo e co najwy ej zawetowaæ decyzjê w sprawie stanu konkurencji, a nie wydaæ w³asn¹, nie popart¹ adnymi analizami powiedzia³a Anna Stre yñska, Prezes UKE. Aster dogania UPC INTERNET ASTER wprowadzi³ do oferty dwa nowe pakiety internetowe o przepustowoœci do 120 Mb/s: TwójExtraŒwiat oraz TwójŒwiat- Plus. Obecnie s¹ one dostêpne dla mieszkañców Warszawy i Krakowa. Docelowo z szybkiego internetu bêd¹ mogli skorzystaæ wszyscy klienci znajduj¹cy siê w zasiêgu sieci operatora. Dziêki zrealizowanym w ostatnich latach inwestycjom w sieæ œwiat³owodow¹, ju dziœ jesteœmy w stanie zagwarantowaæ naszym klientom przepustowoœæ ³¹czy na poziomie wy szym ni 1 Gb/s. Z tych mo liwoœci korzystaj¹ ju klienci biznesowi. Dla u ytkowników indywidualnych wprowadziliœmy pakiety o przepustowoœci od 30 do 120 Mb/s. Zadowol¹ one nawet najbardziej wybrednych internautów. Umo liwi¹ bardzo szybkie pobieranie du ych plików i pozwol¹ na komfortowe ogl¹danie zdjêæ czy filmów w wysokiej rozdzielczoœci t³umaczy Joanna Pasynkiewicz, Wiceprezes Zarz¹du ASTER. Nowy dostawca internetu przez satelitê w Polsce StarDSL, europejski dostawca us³ug opartych na dostêpie do internetu przez satelitê, wchodzi do Polski z ofert¹ dla klientów indywidualnych i firm. Us³ugi StarDSL kierowane s¹ w pierwszej kolejnoœci do odbiorców pozbawionych mo liwoœci korzystania z szybkiego internetu. Uruchomienie us³ugi ³¹czy siê z jednorazow¹ op³at¹ aktywacyjn¹ w kwocie 469 z³otych. Zakup anteny nie jest wymagany. Mo na j¹ wynaj¹æ za sta³¹ miesiêczn¹ op³atê od 99 do 59 z³otych w zale noœci od czasu trwania umowy. Abonament wynosi od 69 z³otych miesiêcznie dla transferu 256/64 kbps z limitem miesiêcznym pobierania 1 GB danych oraz umowy na 36 miesiêcy, do 699 z³otych miesiêcznie dla transferu 4096/256 kbps bez limitu pobierania przy umowie 12-miesiêcznej. Jednorazowy koszt zakupu zestawu abonenckiego z anten¹ o œrednicy 79 cm wynosi 1599 z³otych. System wykorzystywany przez StarDSL to obecny ju na rynku polskim dwukierunkowy system transmisji satelitarnej ASTRA2Connect. PRAWO Zmiana na stanowisku szefa e-administracji Witolda Dro d a, podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnêtrznych i Administracji, zast¹pi Piotr Ko³odziejczyk. Witold Dro d odpowiada³ m.in. za rozwój spo³eczeñstwa informacyjnego i informatyzacjê administracji publicznej. Piotr Ko³odziejczyk urodzi³ siê 24 grudnia 1954 roku w Poznaniu. W 1978 roku ukoñczy³ studia na Politechnice Poznañskiej. Swoj¹ pracê zawodow¹ rozpocz¹³ w Oœrodku Badawczo-Rozwojowym Pojazdów Szynowych w Poznaniu. W 1997 roku obj¹³ stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Spo³ecznej. Odpowiada³ za politykê rynku pracy oraz restrukturyzacjê zatrudnienia w sektorach schy³kowych. Na pocz¹tku 2004 roku zosta³ sekretarzem miasta Poznania. Funkcjê tê pe³ni³ do 2010 roku. BEZPIECZEÑSTWO Zamkniêto sieæ botnet Mariposa Jak donosz¹ firmy z bran y zabezpieczeñ Defence Intelligence oraz Panda Security, zosta³a zamkniêta sieæ botnet Mariposa potê na sieæ zainfekowanych komputerów stworzona do kradzie y informacji wra liwych. Hiszpañskie organy œcigania zatrzyma³y trzy osoby podejrzane o zarz¹dzanie t¹ sieci¹. Mariposa krad³a informacje oraz dane dostêpowe do kont w portalach spo³ecznoœciowych i serwisach , bankowe dane uwierzytelniaj¹ce oraz numery kart kredytowych. Botnet stale infiltrowa³ osobiste, korpo- racyjne, rz¹dowe oraz uniwersyteckie adresy IP w ponad 190 krajach. Botnet zosta³ zamkniêty i zneutralizowany 23 grudnia 2009 roku dziêki wspólnym wysi³kom ekspertów w dziedzinie zabezpieczeñ oraz organów œcigania, w tym firmy Panda Security, Defence Intelligence, FBI i hiszpañskiej Stra y Obywatelskiej. Trojan Zeus atakuje Jak donosz¹ ostatnie raporty monitoringu internetu, trojan Zeus zainfekowa³ ju ponad 75 tysiêcy komputerów w blisko 2,5 tysi¹ca organizacji na ca³ym œwiecie. Liczba ta stale siê powiêksza, bo nadal w wielu firmach egzaminu nie zdaj¹ podstawowe mechanizmy bezpieczeñstwa sieci. Ataki za pomoc¹ trojana dokonywane s¹ pocz¹wszy od 2008 roku g³ównie z obszarów Europy oraz Chin. Najwiêksze zagro enie trojan Zeus stanowi jak na razie dla zagranicznych rynków. Eksperci ostrzegaj¹ jednak, e inwazja mo e równie szybko przenieœæ siê do Polski. Tego typu ataki s¹ zazwyczaj dok³adnie zaplanowane i ukierunkowane na konkretn¹ osobê. Cyberprzestêpcy wykorzystuj¹ w tym celu wiele narzêdzi, które maj¹ uwiarygodniæ ich dzia³ania wyjaœnia Tomasz Zamarlik z G Data Software. O zainteresowaniu cyberprzestêpców polsk¹ bankowoœci¹ œwiadcz¹ wydarzenia z ostatnich miesiêcy. Na prze³omie pó³ roku dosz³o do a trzech ataków phishingowych na klientów WBK, ipko oraz LUCAS Banku. INFOTEL 1/2010 9

12 telekomunikacja WYWIADY Realny problem niewykorzystania œrodków UE Rynek dla u ytkowników, a nie dla urzêdników Z prezesem Urzêdu Komunikacji Elektronicznej ANN STRE YÑSK, rozmawia³ Grzegorz Kantowicz. 10 W paÿdzierniku ubieg³ego roku UKE i Telekomunikacja Polska podpisa³y porozumienie w sprawie wdro enia zasad transparentnoœci i niedyskryminacji w relacjach miêdzy operatorami, które ma byæ alternatyw¹ do zamiarów separacji funkcjonalnej TP. Jak z perspektywy minionych kilku miesiêcy wygl¹da realizacja owego porozumienia? Realizacja porozumienia napotyka normalne w takich sytuacjach trudnoœci. Wymaga zmiany mentalnoœci w TP i budowy zaufania do TP po stronie UKE, przy jednoczesnym kontynuowaniu dzia- ³alnoœci kontrolnej i regulacyjnej. Nieuniknione s¹ spory. G³ównym problemem s¹ tzw. chiñskie mury maj¹ce zapewniæ brak nieuprawnionych przep³ywów informacji w TP i Grupie TP umo liwiaj¹cych uzyskanie silniejszej pozycji wzglêdem klientów. To jest temat pod najsilniejsz¹ obserwacj¹ UKE i nie zawsze jesteœmy zadowoleni. Ta kwestia bêdzie siê najbardziej liczy³a przy podjêciu ostatecznej decyzji o zaniechaniu podzia³u TP. Powa n¹ przeszkod¹ w realizacji infrastruktury szerokopasmowych sieci regionalnych s¹ problemy prawne zwi¹zane z ich budow¹ w ramach regionalnych programów operacyjnych. Które z nich s¹, wg Pani, najwa niejsze i czy uda siê je zlikwidowaæ w zapisach przygotowywanej ustawy o wspieraniu rozwoju sieci i us³ug telekomunikacyjnych? Najpowa niejsze problemy prawne to tryb inwestycyjny na poziomie ustawy budowlanej i planowania przestrzennego. Ustawa powinna szczêœliwie temu zaradziæ i spowodowaæ skrócenie czasu inwestycji. Drugi problem to pozycja samorz¹dów ich uprawnienia i obowi¹zki na konkurencyjnym rynku. To te reguluje ustawa. Prawdziwym problemem jest jednak niestety to, e po 30 miesi¹cach nie mamy studiów wykonalnoœci w regionach i e wydaliœmy tylko 2 proc. ca³ej kwoty dostêpnych œrodków. Czêœæ kompetencji regulacyjnych UKE pokrywa siê z zakresem funkcjonowania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Jak obecnie uk³ada siê wspó³praca z KRRiT i jakie s¹ rozbie noœci w stanowiskach obu instytucji co do zasad regulacji rynku? Wspó³praca zawsze uk³ada siê dobrze, chocia mamy kompletnie inne zdanie co do wprowadzania konkurencji na rynek i to powoduje, e w najistotniejszej kwestii DVBT nie mogliœmy przez d³ugi czas dojœæ do porozumienia. UKE wspiera konkurencjê na rynku zarówno telekomunikacyjnym, jak i medialnym; dla KRRiT wa - niejsze s¹ gwarancje zwi¹zane z wymogami wobec nadawanych treœci. Wydaje siê, e daliœmy radê spotkaæ siê w pó³ drogi, jednak nasze porozumienie nie wystarczy³o, eby usun¹æ problemy z cyfryzacj¹ mediów. Potrzebna bêdzie epizodyczna ustawa, która przes¹dzi, jakie s¹ obowi¹zki obecnych nadawców. Jak Pani skomentuje ostatnie negatywne stanowisko KE w sprawie próby regulacji przez UKE rynku tranzytu IP miêdzy TP a innymi dostawcami internetu? Tego siê nie da komentowaæ. Komisja Europejska pracowa³a na dokumencie, który t³umaczy³ chyba uczeñ klas podstawowych z podstawowymi umiejêtnoœciami jêzykowymi. Ponadto, zanim jeszcze dokument zosta³ przez KE przeczytany, ju KE og³osi³a, e nie ma szans na jego przyjêcie. NA KONIEC Z AMA A PRAWO OG ASZAJ C, E RYNEK JEST KONKURENCYJ- NY, podczas gdy ma prawo jedynie stwierdziæ, e nie udowodniliœmy, e nie jest konkurencyjny. Wszystko by³o robione w biegu chyba KE od pocz¹tku wiedzia³a, jak¹ podejmie decyzjê. Jakie s¹ tegoroczne plany UKE? Jakie najwa niejsze dzia³ania oraz jakie decyzje zostan¹ podjête w tym roku w ramach regulacji rynku? Nasz¹ strategiê og³osimy w okresie œwi¹tecznym, odpowiadaj¹c na to pytanie nie mogê jeszcze jej ujawniæ, ale powiem, e bêdzie ona ca³kiem nowa i e bêdzie to pewna wizja rynku takiego, jakiego chc¹ u ytkownicy, a nie urzêdnicy. Dziêkujê za rozmowê. INFOTEL 1/2010

13

14 telekomunikacja WYWIADY Najwiêksza w Europie Œrodkowo-Wschodniej impreza bran y IT XXI Targi INTERTELECOM 2010 Z prezesem zarz¹du Miêdzynarodowych Targów ódzkich PAW EM FENDLEREM oraz dyrektorem MIROS AWEM PIETRUCH rozmawia³ Grzegorz Kantowicz. Prezes zarz¹du MT Pawe³ Fendler 12 Tegoroczne XXI Targi INTERTELECOM wchodz¹ w trzeci¹ dekadê swoich edycji. Jak Pan ocenia, z perspektywy tych lat, obecny rynek targowy? Targi Intertelecom dla Miêdzynarodowych Targów ódzkich s¹ nadal jedn¹ z najwa niejszych imprez targowych w tegorocznym kalendarzu. Oczywiœcie, przez te przesz³o dwadzieœcia lat impreza tak jak i inne, zmieni³a siê bardzo. Przypomnê, e jeszcze parê lat temu INTERTELECOM funkcjonowa³ pod nazw¹ Targi ³¹cznoœci, która zosta³a zmieniona na Targi komunikacji elektronicznej. Spowodowa³o to zmiany, jak to my okreœlamy zakresu towarowego, czyli na targach zaczê³y pojawiaæ siê firmy o innym charakterze bran owym ni dotychczas. Równie imprezy towarzysz¹ce targom bardzo siê zmieni³y. W tym roku pojawi siê miêdzy innymi tematyka emedycyny, a na nastêpne lata planujemy jeszcze wiele nowych tematów dostosowanych do sytuacji jaka bêdzie na rynku. INTERTELECOM zawsze by³ sztandarow¹ imprez¹ organizowan¹ przez MT. Jak obecnie ocenia Pan te targi na tle innych, organizowanych przez MT, imprez targowych? Tak, to prawda. Ale ju od co najmniej oœmiu lat zdecydowanie rosn¹c¹ imprez¹ targow¹ s¹ Targi Film,Video,Foto, które zaczynaj¹ osi¹gaæ poziom INTERTELECOM-a sprzed lat. Czym firmy z bran y uzasadniaj¹ coraz mniejsze zainteresowanie udzia³em w Targach? To trudne pytanie, poniewa nie ma jednej odpowiedzi. Czêœæ firm uwa a, e w³aœnie 2010 rok jest kryzysowym dla tej bran y. W wyniku kryzysu du a czêœæ firm IT bardo obciê³a bud ety promocyjne, próbuj¹c przeczekaæ ten okres. Natomiast pragnê przypomnieæ prost¹ zasadê: Jak siê rozwijaæ i podejmowaæ dzia³ania, to w³aœnie w kryzysie, kto tak postêpuje czêsto na tym wygrywa. Co bêdzie motywem przewodnim w tym roku na INTERTELECOMIE? Czego mog¹ siê spodziewaæ uczestnicy i wystawcy tegorocznej edycji targów? W tym roku g³ówne tematy to Internet szerokopasmowy, cyfryzacja oraz ca³kiem nowy temat telemedycyna. W ramach tych tematów Stowarzyszenie Budowniczych Telekomunikacji organizuje sympozjum pt. Realizacja sieci szerokopasmowego dostêpu do internetu przy wykorzystaniu œrodków unijnych, podczas Kongresu INFOLELA pojawi¹ siê miedzy innymi tematy Cyfrowa Polska aspekty technologiczne i spo³eczne, Telewizja cyfrowa fakty i mity, a w ramach telemedycyny pojawi¹ siê tematy Komputer noœ zawsze na sobie, Wp³yw telemedycyny na poprawê jakoœci œwiadczonych us³ug i Projekty teleinformatyczne w regionach. * * * Trwaj¹ przygotowania do realizacji nowego Centrum Targowego w odzi. Proszê o przybli enie naszym Czytelnikom, na jakim etapie s¹ prace realizacyjne? Miros³aw Pietrucha zastêpca Dyrektora Generalnego Miêdzynarodowych Targów ódzkich Tak naprawdê, wszystko jest ju gotowe. Mamy wynegocjowane z bankiem bardzo dobre warunki na emisiê obligacji. Przetarg praktycznie rozstrzygniêty, bo pozosta³y tylko procedury odwo³awcze. Projekt gotowy z wszelkimi pozwoleniami i decyzj¹ Urzêdu Marsza³kowskiego na dofinansowanie inwestycji z RPO w kwocie 10 mnl z³. Byæ mo e w³aœnie podczas targów INTERTELE- COM lub niewiele póÿniej nast¹pi symboliczne wmurowanie kamienia wêgielnego. Realizacja inwestycji, a tak naprawdê pierwszego etapu bo nie chcemy zakoñczyæ na budowie jednej hali potrwa oko³o jednego roku. Co bêdzie wchodzi³o w sk³ad nowego Centrum Targowego? W pierwszy etapie powstanie budynek o powierzchni oko³o 13 tys. metrów kwadratowych. Sk³adaæ siê on bêdzie z typowej czêœci targowej, ale bardzo nowoczesnej, któr¹ bêdzie mo na aran owaæ w zale noœci od potrzeb œcianami dÿwiêkoszczelnymi. Oczywiœcie, przy hali powstanie ca³a infrastruktura, która radykalnie u³atwi funkcjonowanie wystawcom podczas targów. Bêdzie wiele sal konferencyjnych INFOTEL 1/2010

15 WYWIADY telekomunikacja na poziomie hotelowym, od bardzo du ych do kameralnych, które bêdzie mo na dowolnie aran owaæ. Jedn¹ z najwiêkszych nowinek bêdzie uruchomienie targów wirtualnych, które bêd¹ funkcjonowa³y w pe³nej integracji z targami rzeczywistymi. Na ten projekt uzyskaliœmy ok. 3 mnl z³ z Urzêdu Marsza³kowskiego. W jakim kierunku bêdzie zmierzaæ INTER- TELECOM w nastêpnych latach po realizacji inwestycji? Ju w tej edycji nast¹pi wiele zmian. Podczas targów odbêdzie siê Kongres INFOTELA oraz organizatorzy Krak-Sat zorganizuj¹ seminarium Co z t¹ cyfryzacj¹?. Bêdziemy siê staraæ, aby podczas targów INTERTELECOM skupiæ jak najwiêcej znacz¹cych imprez odbywaj¹cych siê w kraju. Uwa amy, e nasze Targi. które pozosta³y jako jedyne w tej bran y, powinny po³¹czyæ siê z organizatorami bardzo wielu seminariów, konferencji i spotkañ, aby stworzyæ dla rynku IT imprezê, gdzie wszyscy dzia³aj¹cy na tym rynku bêd¹ mogli otrzymaæ wiedzê i otertê jak najbardziej szerok¹. Jestem ca³kowicie przekonany. e nadszed³ czas, aby po³¹czyæ si³y dla dobra tego rynku i naszych wystawców. Dziêkujê za rozmowê. Wizualizacja nowego Centrum Kongresowo-Wystawienniczego Miêdzynarodowych Targów ódzkich INFOTEL 1/

16 telekomunikacja WYWIADY Udany rok Netii Wolnoœæ wyboru Z prezesem zarz¹du Netia SA MIROS AWEM GODLEWSKIM rozmawia³ Mieczys³aw Borkowski. 14 Panie Prezesie, proszê objaœniæ, jak to siê sta³o, e wybraliœcie na has³o promocyjne NETIA WOLNOŒÆ WYBORU i jak to has³o wp³ywa na wizerunek firmy? Kiedy 3 lata temu opracowaliœmy i zaczynaliœmy realizacjê nowej strategii firmy, Netia by³a jednym z wielu operatorów alternatywnych. Pozycja operatora zasiedzia³ego TP SA oraz obowi¹zuj¹ce wówczas regulacje nie pozostawia³y innym operatorom wiele mo liwoœci konkurowania. Ju wtedy jednym z filarów naszej strategii by³a m.in. walka o wolnoœæ wyboru operatora, oferty dla klienta. Dlatego zdecydowaliœmy siê na takie has³o. Jestem przekonany, i zarówno samo has³o, ale przede wszystkim nasze dzia³ania zmierzaj¹ce do liberalizacji polskiego rynku telekomunikacyjnego pozycjonuj¹ Netiê jako firmê, dziêki której klienci maj¹ prawdziw¹ wolnoœæ wyboru najlepszej dla siebie oferty. Netia, jako g³ówny konkurent dawnego monopolisty telekomunikacyjnego, wci¹ zdobywa nowych abonentów. W czym kryje siê tajemnica Waszego sukcesu? Wierzê, i do nowych klientów przemawia przejrzystoœæ i prostota naszych ofert. Byliœmy pierwsz¹ firm¹, która zaoferowa³a swoim klientom posiadaj¹cym umowy terminowe mo liwoœæ skorzystania z nowej, atrakcyjniejszej promocji, mimo trwania umowy. Oferujemy klientom ciekawe produkty: du e prêdkoœci internetu, atrakcyjne plany telefoniczne, us³ugi dodane w atrakcyjnych cenach. Ponadto mamy swój w³asny styl komunikacji marketingowej lekki, artobliwy, z przymru eniem oka, z dystansem do siebie. Czy kryzys gospodarczy w 2009 roku, który dotkn¹³ tak e polski rynek telekomunikacyjny, negatywnie wp³yn¹³ na dynamikê rozwoju Netii? Rzeczywiœcie, wyst¹pi³o spowolnienie rozwoju gospodarki, ale nie okreœla³bym tego w kategoriach kryzysu. Netia rok 2009 mo e zaliczyæ do wyj¹tkowo udanych! W zesz³ym roku przekroczyliœmy pó³metek prognozowanej na 2012 liczby klientów szerokopasmowego internetu koniec roku to ponad klientów! Na koniec zesz³ego roku Netia uwolni³a prawie 300 wêz³ów LLU i w tej technologii obs³ugujemy ju oko³o 50 tys. klientów. Przychody Netii za zesz³y rok by³y o 35 proc. wy sze w stosunku do roku 2008 i wynios³y 1,505 mln z³otych, a zysk netto 88,7 mln z³otych. To by³ dla nas bardzo dobry rok. Zasadnicze us³ugi Netii, zarówno dla odbiorców indywidualnych, jak i biznesowych, to przede wszystkim dostêp do szerokopasmowego internetu i us³ugi g³osowe. Macie ju oko³o 600 tys. klientów. Jakie s¹ prognozy wzrostu? Obecnie mamy prawie 590 tys. klientów szerokopasmowego dostêpu do internetu i ponad 1,15 mln klientów us³ug g³osowych. Prognoza, któr¹ og³osiliœmy 22 lutego br., zak³ada osi¹gniêcie na koniec 2010 roku liczby klientów szerokopasmowego internetu, 1,225 mln klientów us³ug g³osowych, ponad 500 uwolnionych wêz³ów LLU (o 200 wiêcej ni obecnie!) i przede wszystkim zysku netto w ca³ym 2010 roku. Od lutego br. klienci indywidualni i firmy mog¹ korzystaæ z nowej oferty Netii Internet Superliga. Towarzyszy jej pi³karska kampania reklamowa, prezentowana tak e przez telewizjê. Na czym polega atrakcyjnoœæ tej oferty? Chcieliœmy stworzyæ ofertê prost¹ i przejrzyst¹ i taka ona w³aœnie jest! Podajemy dwie ceny: 49 i 59 z³otych, nie ma skomplikowanych cenników. Oferujemy klientom du e prêdkoœci internetu w atrakcyjnych cenach: na w³asnej sieci i w technologii LLU 4 Mb/s za 49 z³otych, a po dop³aceniu jedynie 10 z³otych juz 8 MB/s. Do tego atrakcyjne plany telefoniczne, a wszystko komunikowane zabawn¹, niestandardow¹ kampani¹ reklamow¹. W minionym roku Netia zrealizowa³a projekt konsolidacji rynku operatorów sieci osiedlowych œwiadcz¹cych us³ugi w technologii Ethernet To The Home (ETTH). Które obszary kraju obejmuje dzia³alnoœæ tych sieci i jakie przynosi ona efekty? Obecnie w technologii ETTH obs³ugujemy ponad 105 tys. klientów. W ubieg³ym roku pozyskaliœmy poprzez przejêcia prawie 17 tys. tego typu klientów. Od pocz¹tku staramy siê przejmowaæ sieci etherne- INFOTEL 1/2010

17 WYWIADY telekomunikacja towe tworz¹c geograficzne klastry, bo wtedy mo na osi¹gn¹æ po ¹dane synergie. Taka grupa powsta³a wokó³ Wroc³awia, na Œl¹sku czy w okolicach Bia³egostoku. Szczecin, gdzie przeprowadziliœmy ostatni¹ akwizycjê, mo e byæ kolejnym naturalnym pocz¹tkiem podobnego klastra. W tym roku chcielibyœmy powróciæ do tempa przejêæ z lat ubieg³ych, kiedy pozyskiwaliœmy w ten sposób nawet ponad 30 tys. klientów rocznie. Pod koniec ubieg³ego roku mia³o miejsce wrêcz historyczne wydarzenie. Netia zawar³a z Telekomunikacj¹ Polsk¹ porozumienie reguluj¹ce relacje miêdzy dwoma najwiêkszymi dostawcami us³ug telefonii stacjonarnej i dostêpu do internetu w Polsce. Jakie postanowienia zawiera to porozumienie? Zyskaliœmy przede wszystkim tak wa n¹ w biznesie przewidywalnoœæ i stabilizacjê. Na mocy porozumienia znamy ceny zdecydowanej wiêkszoœci us³ug hurtowych TP przez najbli sze 3 lata. Ponadto porozumienie doprowadzi³o do wycofania wszystkich spraw s¹dowych pomiêdzy TP i Neti¹ (a by³o ich oko³o 70), w tym wycofania wzajemnych roszczeñ. Dziêki temu mo emy siê wreszcie w pe³ni skoncentrowaæ na prowadzeniu biznesu, a nie prowadzeniu sporów s¹dowych. Dziêki porozumieniu wdra amy te szereg usprawnieñ w zakresie wspó³pracy operacyjnej obu firm oraz mechanizmów kontrolnych, które w wymierny sposób poprawi¹ szybkoœæ i jakoœæ obs³ugi klientów, którym Netia œwiadczy us³ugi z wykorzystaniem sieci TP. Chcia³bym wróciæ do niedawnego warszawskiego kongresu Netii pod has³em BIZNES TO ROZMOWY, poœwiêconego komunikacji w biznesie. Jaki cel przyœwieca³ organizacji tej debaty, jakie przynios³a ona efekty i czy planowane s¹ kolejne edycje tego kongresu? Kongres Biznes to rozmowy zaplanowaliœmy jako wydarzenie interaktywne, mo liwoœæ spotkania fachowców i ekspertów z bran y IT. Przede wszystkim jednak chcieliœmy, aby by³ on okazj¹ do rozmów o komunikacji w biznesie nie z punktu widzenia techniki, lecz ludzi i ich potrzeb. Zainteresowanie kongresem przeros³o nasze oczekiwania, tak samo, jak liczba uczestników. Z pewnoœci¹ bêdziemy myœleæ o organizacji w przysz³oœci wydarzeñ ciekawych, oryginalnych i atrakcyjnych dla uczestników. Ju wkrótce odbêd¹ siê XXI Miêdzynarodowe Targi Komunikacji Elektronicznej w odzi. Czy Netia weÿmie w nich udzia³ i co zamierza na nich zaprezentowaæ? W pewnym sensie bêdziemy uczestniczyæ w tym wydarzeniu, gdy Netia jest partnerem IX Kongresu Infotela, który odbywa siê podczas Targów. Z pewnoœci¹ wiêc bêdzie mo na w tym czasie spotkaæ przedstawicieli Netii w odzi. Dziêkujê za rozmowê. INFOTEL 1/

18 telekomunikacja WYWIADY Konwergentne by³y ju scyzoryki Z operatora infrastrukturalnego do telekomunikacyjnego Z PRZEMYS AWEM KURCZEWSKIM Prezesem Zarz¹du TP Emitel rozmawia³ Grzegorz Kantowicz. 16 Emitel jest tradycyjnie postrzegany jako operator najwiêkszej infrastruktury do emisji radiowo-telewizyjnej. Czym jeszcze, oprócz radiodyfuzji, zajmuje siê firma? To prawda, Emitel jako operator sieci ponad 1000 obiektów rozsianych po ca³ym kraju i emituj¹cych programy radiowe i telewizyjne g³ównie tak jest postrzegany. Tymczasem obecnie to tylko oko³o po³owy naszej dzia³alnoœci. Przez ostatnie lata intensywnie rozbudowaliœmy swoj¹ dzia³alnoœæ dla sektora telekomunikacji. Dziœ oferujemy ogólnopolsk¹ infrastrukturê telekomunikacyjn¹ na potrzeby budowy bezprzewodowych i przewodowych sieci teleinformatycznych, a z naszych us³ug korzystaj¹ wszyscy najwiêksi operatorzy telekomunikacyjni w Polsce. Nieustannie inwestujemy w innowacyjne rozwi¹zania z zakresu multimediów i technologii. Ju niebawem czeka nas budz¹ca du o emocji i komentarzy cyfryzacja przekazów radiowo-telewizyjnych. W jaki sposób firma przygotowuje siê do tego prze³omowego momentu? Testy naziemnej telewizji cyfrowej rozpoczêliœmy jako pierwsi w kraju ju w 2001 roku. Pozwoli³o nam to zdobyæ ogromn¹ wiedzê, a tak e doœwiadczenie w zakresie emisji DVB-T i dziêki temu mogê powiedzieæ, e technicznie jesteœmy gotowi do cyfryzacji. Zmiana technologii nadawania i wi¹ ¹ce siê z tym konsekwencje, jak choæby zwiêkszenie liczby programów dostêpnych w sieci naziemnej, to bardzo skomplikowane przedsiêwziêcie. Obecnie Emitel we wspó³pracy z nadawcami prowadzi emisjê w czterech tzw. cyfrowych wyspach w Warszawie, Poznaniu, Zielonej Górze i aganiu. Podobnie jak wszyscy zainteresowani, czekamy na pozytywne zakoñczenie prowadzonych przez rz¹d prac nad ustaw¹ dotycz¹c¹ cyfryzacji. Osobn¹ kwesti¹ jest sprawa cyfrowego radia. Równie w tym zakresie jesteœmy pionierami w kraju. Ju w zesz³ym roku rozpoczêliœmy testy cyfrowego radia w najnowszej technologii DAB+. W maju wspólnie z Polskim Radiem Wroc³aw i Instytutem ¹cznoœci we Wroc³awiu, nastêpnie w listopadzie w Warszawie, gdzie mo na odbieraæ a 12 stacji. Co s¹dzi Pan o opiniach, e koncepcja cyfryzacji poprzez inwestycje w infrastrukturê naziemn¹ to chybiony pomys³? S³ychaæ tak e g³osy, e powinno siê to odbywaæ przy pomocy platform satelitarnych, które, zdaniem niektórych, s¹ tañsze i szybsze w realizacji. Myœlê, e takie opinie s¹ rzadkoœci¹. W krajach europejskich jest regu³¹, i cyfryzacja przekazu telewizyjnego odbywa siê w formie emisji naziemnej, jako równoprawnej w stosunku do innych technik. Nale y równie zauwa yæ, e Unia Europejska zakazuje dyskryminacji jednej technologii kosztem drugiej. Pos³u ê siê dwoma przyk³adami: pierwszy to uwa any za wzorowy model cyfryzacji telewizji przeprowadzony w Wielkiej Brytanii. Gdy DVB-T móg³ odbieraæ ju praktycznie ka dy Brytyjczyk, BBC wspólnie z prywatnymi nadawcami uruchomi³a platformê satelitarn¹ Freesat, jako rozwiniêcie i uzupe³nienie naziemnej inwestycji. Drugi przyk³ad to Rosja, która mimo rozleg³ego terytorium, od Sankt Petersburga po W³adywostok uruchamia naziemn¹ telewizjê cyfrow¹. Wracaj¹c do sytuacji w Polsce proszê zauwa yæ, e w projekcie ustawy przygotowywanym przez rz¹d równie pojawia siê zapis o tzw. doœwietleniu za pomoc¹ sygna³u satelitarnego. Mo na wiêc powiedzieæ, e cyfryzacja naziemna i satelitarna to technologie komplementarne, a nie konkurencyjne. Coraz wiêcej s³yszymy o konwergencji mediów i telekomunikacji. Czy Emitel gotowy jest spe³niæ rosn¹ce oczekiwania Klientów? Z konwergencj¹ technologii mamy do czynienia od kiedy Szwajcarzy wymyœlili wielofunkcyjne scyzoryki. Oczywiœcie dla nas to szansa, bodziec do rozwoju. Z operatora infrastrukturalnego stajemy siê nowoczesnym operatorem telekomunikacyjnym, wychodz¹cym naprzeciw oczekiwaniom rynku. Naszym celem jest nie tylko odpowiadanie na potrzeby Klientów, ale ich wyprzedzanie. Dziêki temu, w momencie gdy Klient oczekuje od nas nowej us³ugi, staramy siê mieæ dane rozwi¹zanie ju przetestowane i sprawdzone. Tak jest z naziemn¹ telewizj¹ cyfrow¹, a tak e z cyfrowym radiem. Us³ugi multimedialne to jedne z najszybciej rozwijaj¹cych siê us³ug. Co Pan s¹dzi o tworz¹cych siê nowych modelach powstawania i dystrybucji treœci multimedialnych za pomoc¹ internetu? Us³ugi multimedialne to dziœ pojêcie bardzo pojemne. Oczywiœcie dostrzegamy bardzo szybki rozwój us³ug zwi¹zanych z przesy³em danych i coraz bardziej anga ujemy siê w ten segment. Ostatnio na przyk³ad organizowaliœmy transmisjê operacji, która odby³a siê w Klinice Kardiochirurgii w Gdañsku, a ogl¹dana by³a przez lekarzy z ca³ego œwiata zgromadzonych w sali w innej czêœci miasta. Tego typu wydarzenie pokazuje, jak ró norodne s¹ kana³y dotarcia z kontentem do odbiorcy. Uwa am jednak, e nie umniejszy to roli telewizji i radia, które zw³aszcza w swoich cyfrowych wersjach równie maj¹ ogromne mo liwoœci dostarczania multimediów i interakcji z odbiorc¹. Jakie cele stawia sobie Emitel w tym roku? Najwiêksze nadzieje wi¹ emy z rozwojem naziemnej telewizji cyfrowej. Liczymy, e w tym roku, zgodnie z zapewnieniami przedstawicieli rz¹du i instytucji odpowiedzialnych za cyfryzacjê, Polacy do³¹cz¹ do reszty Europy i naziemna telewizja cyfrowa stanie siê w Polsce faktem. Rozwijamy rynek us³ug satelitarnych dla nadawców. W naszej ofercie jest ju uplink, dosy³ satelitarny oraz kontrybucja. Za pomoc¹ nowoczesnych wozów SNG mo emy przeprowadzaæ transmisje z dowolnego miejsca. Wa nym dla nas zagadnieniem jest tak e budowa sieci telekomunikacyjnych dla operatorów. Obecnie, realizuj¹c projekt dla jednego z nich, zakoñczyliœmy prace w 73 miastach, a docelowo zainstalujemy stacje bazowe w ponad 300 miejscowoœciach. Dziêkujê za rozmowê. INFOTEL 1/2010

19 WYWIADY telekomunikacja Us³ugi interaktywne stwarzaj¹ nowe mo liwoœci Nadszed³ czas telewizji cyfrowej Z JERZYM KREMP Dyrektorem Naczelnym firmy TELPOL, rozmawia³ Mieczys³aw Borkowski Panie Dyrektorze, firma TELPOL nale y do wiod¹cych operatorów telewizji kablowej, internetu i telefonii dzia³aj¹cym na po³udniu Polski, g³ównie na terenie Chorzowa, D¹browy Górniczej, Sosnowca i Œwiêtoch³owic. Nieca³e trzy lata temu rozpoczêliœcie wdra anie technologii cyfrowej JOY TV. Na jakim etapie jesteœcie obecnie? Poza standardow¹ us³ug¹ Telewizji Cyfrowej, wszystkim naszym abonentom oferujemy ju mo liwoœæ korzystania z Telewizji Interaktywnej. Ostatnio, jako jedna z nielicznych firm w kraju, udostêpniliœmy us³ugê Wideo na ¹danie. Platforma ta wykorzystywana jest m.in. do korzystania z materia³ów archiwalnych programu informacyjno-filmowego TEL- POL-INFO oraz innych materia³ów w serwisie e-dom. Nie ukrywam, e z tego powodu mamy sporo satysfakcji. Platforma Multimedialna JOY TV zosta³a utworzona w celu udostêpnienia najnowszego kompletnego systemu sygna³u telewizji cyfrowej w kraju. Co wyró nia TELPOL spoœród innych dostawców tej us³ugi i jakie s¹ jej mo liwoœci? Najkrócej mówi¹c, nasza Platforma Cyfrowa JOY TV umo liwia przekazywanie sygna³u telewizyjnego w sieciach telewizji kablowej w ca³ym kraju DVB-C oraz sieciach internetowych IPTV. Jakie propozycje otrzymuje klient w ramach oferty programowej Platformy? Oferujemy piêæ pakietów Telewizji Cyfrowej oraz jedenaœcie pakietów dodatkowych. Aktualnie nadajemy czternaœcie kana³ów HD, a w najbli szym czasie ta oferta zostanie znacznie rozszerzona. Czym ró ni¹ siê funkcje telewizyjne od interaktywnych? Telewizyjne polegaj¹ przede wszystkim na podstawowych funkcjach, które zawieraj¹ standardowe telewizory, natomiast interaktywne na dodatkowych funkcjach EPG, czyli przekazywaniu lokalnych informacji w formie planszowej czy filmowej, w trybie na ¹danie. Na tym polega ta ró nica. Wasza Platforma zawiera wiele rozmaitych us³ug, m.in. takie jak: timeshift, VoD, 5xEPD czy serwis e-dom. Czym siê one charakteryzuj¹? Wszystkie te us³ugi s¹ interaktywne, choæ ka da z nich reprezentuje inne mo liwoœci. Us³uga timeshift dodaje elementy interaktywnoœci do tego, co w zasadzie jest telewizj¹ na ywo. Dziêki niej telewizja staje siê us³ug¹ dostêpn¹ w wiêkszym stopniu na ¹danie, co oznacza, e abonent mo e swoje ulubione programy obejrzeæ wówczas, kiedy pozwoli mu na to czas. Us³uga VoD (czêsto nazywana Wirtualn¹ wypo yczalni¹ filmów lub Wideo na yczenie ) w naszej Platformie wystêpuje jako push VoD, czyli zbiór filmów œci¹ganych na dekoder i przechowywanych przez pewien okres. Jest to pe³ny i skalowalny system VoD, którego biblioteka mo e pomieœciæ nawet kilkaset filmów. Us³uga 5xEPD, czyli elektroniczny przewodnik programowy (dobrze znany z odbiorników satelitarnych) powoduje, e funkcje udostêpniane na Platformie JOY TV daj¹ znacznie wiêcej mo liwoœci przede wszystkim przegl¹dania i wyszukiwania pozycji programowych. Us³uga serwis e-dom to rezultat naszej pracy zmierzaj¹cej do zapewnienia abonentowi dostêpu do wa nych i ciekawych funkcji oraz informacji multimedialnych przez telewizor. Przyk³adem takiej funkcji jest rozbudowany serwis news, aktualizowany i dostêpny na Platformie JOY TV na ¹danie. Funkcjonowanie Platformy JOY TV na pewno wymaga wspó³pracy z ró nymi firmami. Które z nich nale ¹ do najbardziej znacz¹cych dla firmy TELPOL? Od wielu lat wspó³pracujemy przede wszystkim z operatorami infrastruktury tranzytowej, do których nale ¹ ATM, PLIX, KLONEX. To s¹ nasi g³ówni kontrahenci. Wspó³pracujemy jeszcze z szeregiem innych, tak e bardzo wa nych dla nas firm. Bardzo cenimy sobie równie kontakty z Polsk¹ Izb¹ Komunikacji Elektronicznej, która znacz¹co wspiera nasze dzia³ania. Jak¹ strategiê przyj¹³ TELPOL w zakresie pozyskiwania klientów i jakie s¹ jej efekty? Zainteresowanie naszymi us³ugami stopniowo wzrasta. Zawartoœæ naszych pakietów, wysoka jakoœæ naszych kana³ów HD, umiarkowane ceny, atrakcyjne promocje to wszystko przynosi nam coraz lepsze efekty. Takie dzia³ania powoduj¹, e z ka dym miesi¹cem liczba abonentów ci¹gle wzrasta. Nasze oczekiwania s¹ zdecydowanie wiêksze, ale jestem przekonany, e zmierzamy we w³aœciwym kierunku. Co, Pana zdaniem, jest najwa niejsze dla dalszego rozwoju firmy? S¹dzê, e przede wszystkim wdro enie pe³nej us³ugi VoD, rozwijanie naszego serwisu e-dom oraz wzbogacanie oferty radiowo-telewizyjnej. Priorytetem jest tak e rozbudowywanie sieci dystrybucji sygna³u w kraju. Dziêkujê za rozmowê. INFOTEL 1/

20 telekomunikacja TARGI, WYSTAWY Z lotu ptaka nad CeBITem Grzegorz Kantowicz Najnowsze trendy na targach CeBIT 2010 Jak co roku w marcu, w dniach od 2 do 6 tego miesi¹ca odbywa³y siê w Hanowerze jedne z najwiêkszych targów ICT na œwiecie CeBIT Na targach zaprezentowano premiery z bardzo ró nych dziedzin od innowacyjnych aplikacji przez œwiat w 3D po elektronicznych asystentów w oœrodkach zdrowia. Wœród rozwi¹zañ informatycznych dla biznesu du ym zainteresowaniem cieszy³a siê architektura Cloud Computing i model dystrybucji SaaS oraz systemy ERP z nowymi funkcjonalnoœciami i energooszczêdne koncepcje wirtualizacji. 18 Nigdy dot¹d targi CeBIT nie by³y tak szeroko obecne w Internecie. Oprócz oficjalnej platformy wystawcy, dziennikarze i goœcie imprezy mieli w tym roku do dyspozycji liczne us³ugi online, serwisy spo³ecznoœciowe oraz narzêdzia interaktywne. Newsletter dla goœci CeBIT i elektroniczne wydanie CeBIT News trafi³y do skrzynek mailowych ponad 190 tysiêcy abonentów. Bardzo du o wywo³añ mia³y te podcasty audio i wideo z informacjami o rynku, bran y ICT i z relacjami z targów. Codzienne stusekundowe nagrania z najwa niejszymi wydarzeniami dnia na targach CeBIT in 100 seconds obejrzano ponad 7500 razy. Filmy o nowoœciach w bran- y i prezentacje firm zainteresowa³y zaœ a 8000 internautów. Du ym zainteresowaniem cieszy³y siê te relacje w formie udostêpnianego w sieci streamingu. Ponad 3000 osób œledzi³o na ywo przed ekranem swoich komputerów uroczyst¹ ceremoniê otwarcia targów. Ponad osób wziê³o w sposób wirtualny udzia³ Fot. Deutsche Messe w dyskusjach na a a obejrza³o audycje nadawane ze specjalnego studia targowego. Jest to wyraÿny sygna³ zwrotu tego typu du ych imprez targowych w kierunku zdalnego i wirtualnego uczestnictwa. W tegorocznej edycji targów CeBIT udzia³ wziê³o 4157 firm z 68 krajów œwiata (dane organizatorów), co w porównaniu z rokiem ubieg³ym (4300 firm z 69 krajów) daje wyraÿn¹ tendencjê spadkow¹ trwaj¹c¹ ju od kilku lat. W tym roku po raz pierwszy udostêpniono us³ugê lokalizacji i nawigacji po terenach wystawienniczych przeznaczon¹ dla posiadaczy smartphone ów. Specjaln¹ aplikacjê targow¹ przygotowano te dla u ytkowników ipodów i iphone ów jej popularnoœæ by³a tak du a, e znalaz³a siê ona w czasie targów na liœcie 25 najpopularniejszych programów platformy itunes. Ofertê rozwi¹zañ na urz¹dzenia mobilne uzupe³ni³ specjalny serwis offline. Swoj¹ premierê w czasie CeBIT 2010 mia³a te inicjatywa online pod has³em Push your Business. Polega³a ona na publikacji informacji od firm z bran- y dla firm z bran y na popularnych portalach spo³ecznoœciowych i networkingowych takich jak Facebook, Twitter, LinkedIn czy Xing. Internet mobilny zrewolucjonizowa³ ycie codzienne Na targach mo na by³o zobaczyæ na w³asne oczy, jak wiele nowych mo liwoœci stwarza Internet mobilny, ile innowacyjnych us³ug jest dziêki niemu dostêpnych i jak zmienia on nasze ycie codzienne. Sprzeda aplikacji mobilnych praktycznych miniprogramów, które mo na paroma klikniêciami zainstalowaæ w smartphone ach najnowszej generacji sta³a siê sektorem o kilkumiliardowym potencjale rynkowym. W samym tylko roku 2010 u ytkownicy komórek œci¹gn¹ z Internetu ponad 4,5 miliarda aplikacji; szacuje siê, e w roku 2013 bêdzie ich ju 21,6 miliarda, czyli o 380 proc. wiêcej (dane: raport Gartnera). Na targach zaprezentowano bardzo wiele aplikacji od programów do nawigacji poprzez software pozwalaj¹cy uczestniczyæ w portalach spo³ecznoœciowych po rozwi¹zania typu Augmented Reality ³¹cz¹ce œwiat rzeczywisty z generowanym komputerowo. W centrum uwagi na nowych targach bran y fonograficznej CeBIT Sounds! by³y ró nego rodzaju aplikacje i gry muzyczne. Spo³eczeñstwo informacyjne Webciety to oczywiœcie nie tylko przestrzeñ networkingu i zabawy. Nowoœci techniczne s³u ¹ równie innym celom choæby tak wa nemu w dzisiejszych czasach bezpieczeñstwu teleinformatycznemu. Wielu wystaw- INFOTEL 1/2010

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach?

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy masz niedosyt informacji niezbêdnych do tego, by mieæ pe³en komfort w podejmowaniu

Bardziej szczegółowo

newss.pl Ultraszybki internet nowej generacji - UPC Fiber Power

newss.pl Ultraszybki internet nowej generacji - UPC Fiber Power UPC Polska, lider w zakresie prędkości przesyłu danych i jeden z największych polskich dostawców usług internetowych, wprowadza na rynek ultraszybki internet kablowy najnowszej generacji UPC Fiber Power,

Bardziej szczegółowo

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Portal Klimatyczny Ko³obrzeg www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Ko³obrzegu widz¹c koniecznoœæ zmiany wizerunku oraz funkcjonalnoœci turystycznej

Bardziej szczegółowo

Miesięczne opłaty abonamentowa w promocji DIALOG bez ograniczeń

Miesięczne opłaty abonamentowa w promocji DIALOG bez ograniczeń Megaszybki internet o prędkości do 12 Mb/s i rozmowy bez ograniczeń w ramach abonamentu telefonicznego to nowa oferta promocyjna Telefonii DIALOG SA. Od 27 lutego Klienci wybrać mogą jedną z trzech opcji

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA PRASOWA, 15 MARCA 2016 R.

KONFERENCJA PRASOWA, 15 MARCA 2016 R. KONFERENCJA PRASOWA, 15 MARCA 2016 R. GRUPA POLSAT Grupa Polsat Jesteśmy jedną z największych polskich firm oraz wiodącą grupą medialno-telekomunikacyjną w regionie Największa platforma satelitarna w Polsce

Bardziej szczegółowo

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów revati.pl rozwi¹zania dla poligrafii Systemy do sprzeda y us³ug poligraficznych w internecie Drukarnia Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych Na 100% procent wiêcej klientów drukarnia drukarnia

Bardziej szczegółowo

Stan prac w zakresie wdrożenia systemów operacyjnych: NCTS2, AIS/INTRASTAT, AES, AIS/ICS i AIS/IMPORT. Departament Ceł, Ministerstwo Finansów

Stan prac w zakresie wdrożenia systemów operacyjnych: NCTS2, AIS/INTRASTAT, AES, AIS/ICS i AIS/IMPORT. Departament Ceł, Ministerstwo Finansów Stan prac w zakresie wdrożenia systemów operacyjnych: NCTS2, AIS/INTRASTAT, AES, AIS/ICS i AIS/IMPORT Departament Ceł, Ministerstwo Finansów Usługa e-tranzyt System NCTS 2 Aktualny stan wdrożenia Ogólnopolskie

Bardziej szczegółowo

Zbuduj prywatnπ chmurê backupu w? rmie. Xopero Backup. Centralnie zarzπdzane rozwiπzanie do backupu serwerów i stacji roboczych

Zbuduj prywatnπ chmurê backupu w? rmie. Xopero Backup. Centralnie zarzπdzane rozwiπzanie do backupu serwerów i stacji roboczych Zbuduj prywatnπ chmurê backupu w? rmie Centralne i zdalne zarzπdzanie kopiami zapasowymi Dedykowane rozwiπzanie dla dowolnej infrastruktury w? rmie Backup stacji roboczych i serwerów Bezpieczne przechowywanie

Bardziej szczegółowo

CENNIK Lepszy Telefon Cały Czas*

CENNIK Lepszy Telefon Cały Czas* CENNIK Lepszy Telefon Cały Czas* obowiązuje od 1.12.2008 * Plan taryfowy Lepszy Telefon Cały Czas dostępny jest tylko i wyłącznie dla konsumentów w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Definicja. Elementy 2012-05-24

Sieci komputerowe. Definicja. Elementy 2012-05-24 Sieci komputerowe Wprowadzenie dr inż. Maciej Piechowiak Definicja grupa komputerów lub innych urządzeń połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów Elementy Cztery elementy

Bardziej szczegółowo

Regionalna Karta Du ej Rodziny

Regionalna Karta Du ej Rodziny Szanowni Pañstwo! Wspieranie rodziny jest jednym z priorytetów polityki spo³ecznej zarówno kraju, jak i województwa lubelskiego. To zadanie szczególnie istotne w obliczu zachodz¹cych procesów demograficznych

Bardziej szczegółowo

System Komunikacji Niewerbalnej tłumacz języka migowego online. Robert Gdela Prezes Seventica Sp. z o.o.

System Komunikacji Niewerbalnej tłumacz języka migowego online. Robert Gdela Prezes Seventica Sp. z o.o. System Komunikacji Niewerbalnej tłumacz języka migowego online Robert Gdela Prezes Seventica Sp. z o.o. 1 Agenda Część 1 O firmie Część 2 System Komunikacji Niewerbalnej Seventica Część 3 Wdrożenia SKNS

Bardziej szczegółowo

ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ

ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/12/8058/982 Cena netto 599,00 zł Cena brutto 599,00 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena brutto

Bardziej szczegółowo

Efektywna strategia sprzedaży

Efektywna strategia sprzedaży Efektywna strategia sprzedaży F irmy wciąż poszukują metod budowania przewagi rynkowej. Jednym z kluczowych obszarów takiej przewagi jest efektywne zarządzanie siłami sprzedaży. Jak pokazują wyniki badania

Bardziej szczegółowo

Usługa Powszechna. Janusz Górski Michał Piątkowski Polska Telefonia Cyfrowa

Usługa Powszechna. Janusz Górski Michał Piątkowski Polska Telefonia Cyfrowa Usługa Powszechna Janusz Górski Michał Piątkowski Polska Telefonia Cyfrowa Konferencja PIIT: Przyszłość Usługi Powszechnej i mobilnego Internetu w technologiach UMTS/LTE 9 czerwca 2010 roku, Hotel Mercure

Bardziej szczegółowo

Rynek telekomunikacyjny w Polsce 2007

Rynek telekomunikacyjny w Polsce 2007 Rynek telekomunikacyjny w Polsce 2007 Prognozy rozwoju na lata 2007-2010 Data publikacji: wrzesieñ 2007 Wersje jêzykowe: polska, angielska Od autora Na polskim rynku telekomunikacyjnym widocznych jest

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie testu konsumenckiego Oferta uniwersalna PolsatNet Zasi g sieci LTE Dzia ania komunikacyjne

Podsumowanie testu konsumenckiego Oferta uniwersalna PolsatNet Zasi g sieci LTE Dzia ania komunikacyjne Podsumowanie testu konsumenckiego Oferta uniwersalna PolsatNet Zasi g sieci LTE Dzia ania komunikacyjne Test konsumencki LTE podsumowanie 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% 16 marca 31 sierpnia Darmowy

Bardziej szczegółowo

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA SIGMA. Instalacja sterownika USB

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA SIGMA. Instalacja sterownika USB ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA SIGMA Instalacja sterownika USB 1 SIGMA PLATAN Sp. z o.o. 81-855 SOPOT, ul. Platanowa 2 tel. (0-58) 555-88-00, fax (0-58) 555-88-01 www.platan.pl e-mail: platan@platan.pl

Bardziej szczegółowo

Normy szansą dla małych przedsiębiorstw. Skutki biznesowe wdrożenia norm z zakresu bezpieczeństwa w małych firmach studium przypadków

Normy szansą dla małych przedsiębiorstw. Skutki biznesowe wdrożenia norm z zakresu bezpieczeństwa w małych firmach studium przypadków IV Ogólnopolska Konferencja Normalizacja w Szkole Temat wiodący Normy wyrównują szanse Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego Łódź, ul. Kopcińskiego 29 Normy szansą dla małych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI MIX LAN 2PAK. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROMOCJI MIX LAN 2PAK. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN PROMOCJI MIX LAN 2PAK 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Promocji MIX LAN 2PAK, zwanej w dalszej części Regulaminu Promocją jest AP-MEDIA Andrzej Kuchta, Marcin Szmyd, Łukasz Sanocki Spółka

Bardziej szczegółowo

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence.

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. Informacje dla kadry zarządzającej Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. 2010 Cisco i/lub firmy powiązane. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej

Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej biblioteczka zamówień publicznych Agata Hryc-Ląd Małgorzata Skóra Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej Nowe progi w zamówieniach publicznych 2014 Agata Hryc-Ląd Małgorzata

Bardziej szczegółowo

1. emisja akcji o wartości 2 mln PLN w trybie oferty prywatnej

1. emisja akcji o wartości 2 mln PLN w trybie oferty prywatnej PROJEKT INWESTYCYJNY Nazwa projektu: Forma projektu: TEVOR 1. emisja akcji o wartości 2 mln PLN w trybie oferty prywatnej 2. wprowadzenie akcji do obrotu na rynku NewConnect Podmiot: PL Consulting sp.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

Prospołeczne zamówienia publiczne

Prospołeczne zamówienia publiczne Prospołeczne zamówienia publiczne Przemysław Szelerski Zastępca Dyrektora Biura Administracyjnego Plan prezentacji Zamówienia publiczne narzędzie Zamówienia prospołeczne w teorii Zamówienia prospołeczne

Bardziej szczegółowo

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite 4980 Softphone

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite 4980 Softphone OmniTouch 8400 Instant Communications Suite 4980 Softphone Przewodnik informacyjny R6.0 Czym jest aplikacja 4980 Softphone? Działająca w systemie Windows aplikacja kliencka Alcatel-Lucent 4980 Softphone

Bardziej szczegółowo

szerokopasmowe i radiowe

szerokopasmowe i radiowe Samorządowe sieci szerokopasmowe i radiowe Grzegorz Fiuk Pełnomocnik Marszałka Zachodniopomorskiego ds. rozwoju SI usługi i aplikacje elektroniczne Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny gfiuk@spnt.pl

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Zapytanie ofertowe

DOTACJE NA INNOWACJE. Zapytanie ofertowe Wrocław, dnia 03.01.2013 r. Nitrotek Sp. z o.o. ul. Krynicka 40/7 50-555 Wrocław Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu Wdrożenie nowoczesnego systemu B2B automatyzującego współpracę Nitrotek

Bardziej szczegółowo

Nasz kochany drogi BIK Nasz kochany drogi BIK

Nasz kochany drogi BIK Nasz kochany drogi BIK https://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/bankowosc/biuro-informacji-kredytowej-bik-koszty-za r Biznes Pulpit Debata Biuro Informacji Kredytowej jest jedyną w swoim rodzaju instytucją na polskim rynku

Bardziej szczegółowo

Prognoza na 2013 rok i aktualizacja Długoterminowych Celów Strategiczno-Finansowych 20 grudnia 2012 r.

Prognoza na 2013 rok i aktualizacja Długoterminowych Celów Strategiczno-Finansowych 20 grudnia 2012 r. Prognoza na 2013 rok i aktualizacja Długoterminowych Celów Strategiczno-Finansowych 20 grudnia 2012 r. Wymagające otoczenie rynkowe w segmencie klientów indywidualnych Jak odnotowano już podczas wyników

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Budowa elektronicznej administracji w ramach POIG Konferencja podsumowuj realizacj projektu pn. E-administracja warunkiem rozwoju Polski. Wzrost konkurencyjno

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r 1. ZAMAWIAJĄCY HYDROPRESS Wojciech Górzny ul. Rawska 19B, 82-300 Elbląg 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem Zamówienia jest przeprowadzenie usługi indywidualnego audytu

Bardziej szczegółowo

21-22 października 2010, hotel Marriott, Warszawa OFERTA. dla sponsorów partnerów wystawców reklamodawców

21-22 października 2010, hotel Marriott, Warszawa OFERTA. dla sponsorów partnerów wystawców reklamodawców 21-22 października 2010, hotel Marriott, Warszawa OFERTA dla sponsorów partnerów wystawców reklamodawców Kongres Badaczy Rynku i Opinii Kongres organizowany przez Polskie Towarzystwo Badaczy Rynku i Opinii

Bardziej szczegółowo

STOISKA - spis treœci STOISKA stoiska PROMOCYJNE stoiska SPRZEDA OWE stoiska TARGOWE stoiska SKLEPOWE / zabudowy

STOISKA - spis treœci STOISKA stoiska PROMOCYJNE stoiska SPRZEDA OWE stoiska TARGOWE stoiska SKLEPOWE / zabudowy biuro@omegasystem.pl STOISKA - spis treœci STOISKA stoiska PROMOCYJNE stoiska SPRZEDA OWE stoiska TARGOWE stoiska SKLEPOWE / zabudowy 2 3 4 5 6 biuro@omegasystem.pl STOISKA Œwiadczymy kompleksowe us³ugi

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe cel

Sieci komputerowe cel Sieci komputerowe cel współuŝytkowanie programów i plików; współuŝytkowanie innych zasobów: drukarek, ploterów, pamięci masowych, itd. współuŝytkowanie baz danych; ograniczenie wydatków na zakup stacji

Bardziej szczegółowo

Regionalny system ostrzegania

Regionalny system ostrzegania Regionalny system ostrzegania MariolaS, 19.08.2015 Został przyjęty jednolity system ostrzegania. Ponad 1200 powiadomień i ponad 260 ostrzeżeń wygenerował Regionalny System Ostrzegania od początku 2015

Bardziej szczegółowo

Chmura obliczeniowa. do przechowywania plików online. Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16

Chmura obliczeniowa. do przechowywania plików online. Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16 Chmura obliczeniowa do przechowywania plików online Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16 1 Chmura, czyli co? Chmura obliczeniowa (cloud computing) to usługa przechowywania i wykorzystywania danych, do

Bardziej szczegółowo

Regu g l u a l min i n w s w pó p ł ó p ł r p acy O ow o iązuje od dnia 08.07.2011

Regu g l u a l min i n w s w pó p ł ó p ł r p acy O ow o iązuje od dnia 08.07.2011 Regulamin współpracy Obowiązuje od dnia 08.07.2011 1 1. Wstęp Regulamin określa warunki współpracy z firmą Hubert Joachimiak HubiSoft. W przypadku niejasności, prosimy o kontakt. Dane kontaktowe znajdują

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z aplikacji mobilnej McDonald's Polska

Regulamin korzystania z aplikacji mobilnej McDonald's Polska Regulamin korzystania z aplikacji mobilnej McDonald's Polska I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa zasady korzystania z aplikacji mobilnej McDonald s Polska uruchomionej

Bardziej szczegółowo

tryb niestacjonarny Zarządzanie reklamą Zainteresowanie tematyką reklamy

tryb niestacjonarny Zarządzanie reklamą Zainteresowanie tematyką reklamy MODUŁ praktyczny do bloku zajęć specjalizacyjnych - opis tryb niestacjonarny Nazwa modułu Warunki uczestnictwa 1 Zarządzanie reklamą Zainteresowanie tematyką reklamy Zajęcia o charakterze praktycznym,

Bardziej szczegółowo

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu 1 P/08/139 LWR 41022-1/2008 Pan Wrocław, dnia 5 5 września 2008r. Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

CENNIK US UG TELEKOMUNIKACYJNYCH

CENNIK US UG TELEKOMUNIKACYJNYCH CENNIK US UG TELEKOMUNIKACYJNYCH US UGI PODSTAWOWE Taryfa Darmowe Rozmowy Pakiet 60. obowi zuje od 05.03.2007 r. www.netia.pl SPIS TRE CI OP ATY AKTYWACYJNE (JEDNORAZOWE)... 3 2. OP ATY ABONAMENTOWE (MIESI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Biuro Karier Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie, zwane dalej BK EWSPA to

Bardziej szczegółowo

Sergiusz Sawin Innovatika

Sergiusz Sawin Innovatika Podsumowanie cyklu infoseminariów regionalnych: Siedlce, 16 lutego 2011 Płock, 18 lutego 2011 Ostrołęka, 21 lutego 2011 Ciechanów, 23 lutego 2011 Radom, 25 lutego 2011 Sergiusz Sawin Innovatika Projekt

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13 Zapytanie ofertowe - Działanie PO IG 8.2 Warszawa, dnia 13.12.2013 r. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13 ISTOTNE INFORMACJE O PROJEKCIE: Celem projektu "Wdrożenie zintegrowanego systemu

Bardziej szczegółowo

- Organizacja typu non-profit - Założona w roku 1969 przez kierowników projektów - Ponad milion członków i posiadaczy certyfikatów - 280 chapterów w

- Organizacja typu non-profit - Założona w roku 1969 przez kierowników projektów - Ponad milion członków i posiadaczy certyfikatów - 280 chapterów w O F E R T A S P O N S O R S K A PMI Poland Chapter Oddział Łódź P R O J E C T M A N A G E M E N T I N S T I T U T E - Organizacja typu non-profit - Założona w roku 1969 przez kierowników projektów - Ponad

Bardziej szczegółowo

Sieć Punktów Informacyjnych w Województwie Kujawsko- Pomorskim

Sieć Punktów Informacyjnych w Województwie Kujawsko- Pomorskim Sieć Punktów Informacyjnych w Województwie Kujawsko- Pomorskim 1 Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich w Województwie Kujawsko- Pomorskim 18 grudnia 2008 r. podpisanie Porozumienia z Ministerstwem

Bardziej szczegółowo

Poznań, 03 lutego 2015 r. DO-III.272.1.2015

Poznań, 03 lutego 2015 r. DO-III.272.1.2015 Poznań, 03 lutego 2015 r. DO-III.272.1.2015 Zapytanie ofertowe pn.: Opracowanie wzorów dokumentów elektronicznych (e-usług), przeznaczonych do umieszczenia na platformie epuap w ramach projektu e-um: elektronizacja

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego. Przewodnicz¹cy. 1) stypendium stypendium, o którym mowa w niniejszej

Dziennik Urzêdowy. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego. Przewodnicz¹cy. 1) stypendium stypendium, o którym mowa w niniejszej Województwa Wielkopolskiego Nr 81 6898 1140 UCHWA A Nr LI/687/V/2009 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przyznawania stypendiów dla studentów uczelni wy szych,

Bardziej szczegółowo

e-izba IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ www.ecommercepolska.pl

e-izba IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ www.ecommercepolska.pl e-izba IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ www.ecommercepolska.pl e-izba - IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ Niniejszy dokument jest przeznaczony wyłącznie dla jego odbiorcy nie do dalszej dystrybucji 1 2012 Fundacja

Bardziej szczegółowo

Program Internet Start Up. WejdŸ do gry. Autor Programu. Partner Programu

Program Internet Start Up. WejdŸ do gry. Autor Programu. Partner Programu Program Internet Start Up WejdŸ do gry Autor Programu Partner Programu Program doradztwa prawnego Kancelarii Wierzbowski Eversheds dla projektów zwi¹zanych z internetem i nowymi technologiami www.internetstartup.pl

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r. PROJEKT w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji obrotu detalicznego produktami leczniczymi weterynaryjnymi i wzoru tej dokumentacji

Bardziej szczegółowo

mprofi.pl nowa generacja usług mobilnych TWOJA APLIKACJA MOBILNA: Komunikator na smartfony

mprofi.pl nowa generacja usług mobilnych TWOJA APLIKACJA MOBILNA: Komunikator na smartfony TWOJA APLIKACJA MOBILNA: Komunikator na smartfony APLIKACJE MOBILNE Liczba aplikacji mobilnych stale rośnie i mierzona jest w milionach! Współczesne smartfony obsługują ich dziesiątki, każda może służyć

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU NR 8 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU NR 8 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO Aneks nr 8 do Prospektu Emisyjnego Cyfrowy Polsat S.A. KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO PLAC POWSTAÑCÓW WARSZAWY 1, 00-950 WARSZAWA WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU NR 8 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO zatwierdzonego

Bardziej szczegółowo

Wsparcie wykorzystania OZE w ramach RPO WL 2014-2020

Wsparcie wykorzystania OZE w ramach RPO WL 2014-2020 Wsparcie wykorzystania OZE w ramach RPO WL 2014-2020 Zarys finansowania RPO WL 2014-2020 Na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 przeznaczono łączną kwotę

Bardziej szczegółowo

Niezawodna transmisja danych. Transmisja danych tp. strona 1 rozwiàzania transmisji danych. Twój œwiat. Ca³y œwiat.

Niezawodna transmisja danych. Transmisja danych tp. strona 1 rozwiàzania transmisji danych. Twój œwiat. Ca³y œwiat. Niezawodna transmisja danych Transmisja danych tp strona 1 Twój œwiat. Ca³y œwiat. Transmisja danych Frame Relay/ATM Sieæ POLPAK Telekomunikacja Polska oferuje us³ugi w sieci szkieletowej POLPAK, która

Bardziej szczegółowo

Dlaczego FM GROUP Mobile?

Dlaczego FM GROUP Mobile? Best Move zdominujmy Polskę Dlaczego FM GROUP Mobile? Rewelacyjny zasięg w Polsce, 8 na 10 Polaków w zasięgu LTE. Super szybki Internet mobilny LTE z prędkością do 150 Mb/s. Przejrzyste taryfy. Konkurencyjna

Bardziej szczegółowo

MotoFocus.pl - to nowoczesne rozwiązania w badaniach marketingowych

MotoFocus.pl - to nowoczesne rozwiązania w badaniach marketingowych MotoFocus.pl - dział badania rynku i opinii MotoFocus.pl jest polską firmą badawczą specjalizującą się w badaniach rynku motoryzacyjnego. Już od blisko 10 lat przeprowadzamy badania marketingowe oraz sondaże

Bardziej szczegółowo

Us uga jedna za wszystkie. www.tp.pl 9393

Us uga jedna za wszystkie. www.tp.pl 9393 Us uga jedna za wszystkie Dostêp do Internetu DSL tp Internet nie jest jedynym niezbêdnym narzêdziem w Twojej codziennej pracy. Wiemy o tym i rozumiemy Twoje potrzeby, dlatego przygotowaliœmy specjaln¹

Bardziej szczegółowo

Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu. 3 9 czerwca 2013 r.

Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu. 3 9 czerwca 2013 r. Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu 3 9 czerwca 2013 r. 03.06 Rzeczpospolita: Kochamy mobilny Internet Dynamicznie rośnie w naszym kraju odsetek wejść do Internetu przy użyciu komórek i tabletów. Do końca roku

Bardziej szczegółowo

Gospodarowanie mieniem Województwa

Gospodarowanie mieniem Województwa Projekt pn. Budowa zintegrowanego systemu informatycznego do zarządzania nieruchomościami Województwa Małopolskiego i wojewódzkich jednostek organizacyjnych 1/13 Gospodarowanie mieniem Województwa Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie wyników za 1Q 2014 r. dla analityków i inwestorów

Podsumowanie wyników za 1Q 2014 r. dla analityków i inwestorów Podsumowanie wyników za 1Q 2014 r. dla analityków i inwestorów Kontynuacja wzrostu przychodów Grupy Polsat w 1Q 14 o 4% do 727 mln PLN głównie dzięki: - wzrostowi organicznemu segmentu usług świadczonych

Bardziej szczegółowo

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą 1. 1. Opis Oferty 1.1. Oferta Usługi z ulgą (dalej Oferta ), dostępna będzie w okresie od 16.12.2015 r. do odwołania, jednak nie dłużej niż do dnia 31.03.2016 r.

Bardziej szczegółowo

Tomice, dnia 15 lutego 2012 r.

Tomice, dnia 15 lutego 2012 r. WSPÓLNA METODA OCENY CAF 2006 W URZĘDZIE GMINY TOMICE PLAN DOSKONALENIA Sporządził: Ryszard Góralczyk Koordynator CAF Cel dokumentu: Przekazanie pracownikom i klientom Urzędu informacji o przyjętym planie

Bardziej szczegółowo

Klub Absolwenta rozwiązuje, obecnie najpoważniejsze problemy z jakimi spotykają się obecnie młodzi ludzie:

Klub Absolwenta rozwiązuje, obecnie najpoważniejsze problemy z jakimi spotykają się obecnie młodzi ludzie: Klub Absolwenta Klub Absolwenta rozwiązuje, obecnie najpoważniejsze problemy z jakimi spotykają się obecnie młodzi ludzie: Pierwszy, problem wysokiego bezrobocia wśród absolwentów uczelni wyższych (gwarancja

Bardziej szczegółowo

Konferencja Monitoring Rynku Budowlanego 2012. Oferta sponsoringowa dla Partnerów. 25 października 2012 r. Hotel LORD Al. Krakowska 218, Warszawa

Konferencja Monitoring Rynku Budowlanego 2012. Oferta sponsoringowa dla Partnerów. 25 października 2012 r. Hotel LORD Al. Krakowska 218, Warszawa Konferencja Monitoring Rynku Budowlanego 2012 Oferta sponsoringowa dla Partnerów 25 października 2012 r. Hotel LORD Al. Krakowska 218, Warszawa Czym jest konferencja Monitoring Rynku Budowlanego 2012?

Bardziej szczegółowo

www.exatel.pl Warszawa, 19.05.2011 r.

www.exatel.pl Warszawa, 19.05.2011 r. www.exatel.pl Warszawa, 19.05.2011 r. ROZWÓJ SIECI NOWEJ GENERACJI (NGN) Piotr Błędziński Wiceprezes Zarządu ds. Marketingu i Sprzedaży EXATEL SA 2 DEFINICJA SIECI NGN (ANG. NEXT GENERATION NETWORK) Sieć

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

Skuteczne Zarządzanie Zespołem i motywacja pracowników

Skuteczne Zarządzanie Zespołem i motywacja pracowników Skuteczne Zarządzanie Zespołem i motywacja pracowników Opinie o naszych szkoleniach: Agnieszka Sz. Wrocław: Ciekawie ujęty temat, świetna atmosfera, dużo praktycznych ćwiczeń, otwartość trenera, super

Bardziej szczegółowo

Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY. obejmujący okres od dnia 1 kwietnia 2013 r. do dnia 30 czerwca 2013 r.

Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY. obejmujący okres od dnia 1 kwietnia 2013 r. do dnia 30 czerwca 2013 r. Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY obejmujący okres od dnia 1 kwietnia 2013 r. do dnia 30 czerwca 2013 r. Piaseczno, 12 sierpnia 2013 1. Informacje podstawowe Cyfrowe Centrum Serwisowe

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+

Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+ Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+ Projekt: wersja β do konsultacji społecznych Opracowanie: Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi Ul. Piotrkowska 175 90-447 Łódź Spis treści

Bardziej szczegółowo

od 41 do 100 portów (w àcznie) do 40 portów (w àcznie)

od 41 do 100 portów (w àcznie) do 40 portów (w àcznie) cennik us ugi centrala PABX tp, Êwiadczonej przez Telekomunikacj Polska S.A. Op aty za us ugi realizowane w ramach umowy o Êwiadczenie us ugi PABX tp Tabela 1 Us ugi do 40 portów od 41 do 100 portów od

Bardziej szczegółowo

Rozeznanie rynku na analizę merytoryczną i budżetową projektów informacyjnych poświęconych FE

Rozeznanie rynku na analizę merytoryczną i budżetową projektów informacyjnych poświęconych FE 2016-02-29 Rozeznanie rynku na analizę merytoryczną i budżetową projektów informacyjnych poświęconych FE W ramach procedury rozeznania rynku zapraszamy do składania ofert na analizę merytoryczną i budżetową

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

Wpływ jakości świadczonych usług na doświadczenia abonenta w cyfrowym domu. Janusz Kilon

Wpływ jakości świadczonych usług na doświadczenia abonenta w cyfrowym domu. Janusz Kilon Wpływ jakości świadczonych usług na doświadczenia abonenta w cyfrowym domu Janusz Kilon Agenda Istotność zapewnienia wysokiej jakości świadczonych usług Czym jest wysoka jakość świadczonych usług Narzędzia

Bardziej szczegółowo

MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH

MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH SKONCENTROWANA MOC Solidność i precyzja Wysokowydajne młoty hydrauliczne Terex, poszerzające wszechstronność koparko-ładowarek,

Bardziej szczegółowo

Województwo Lubuskie, 2016 r.

Województwo Lubuskie, 2016 r. Województwo Lubuskie, 2016 r. Kursy kwalifikacyjne, szkolenia doskonalące dla nauczycieli w zakresie tematyki związanej z nauczanym zawodem. Studia podyplomowe itp. Np. uczelnie wyższe w przypadku szkoleń

Bardziej szczegółowo

Realizacja projektów 8.3 PO IG na przykładzie Gminy Borzęcin Rafał Bakalarz

Realizacja projektów 8.3 PO IG na przykładzie Gminy Borzęcin Rafał Bakalarz Realizacja projektów 8.3 PO IG na przykładzie Gminy Borzęcin Rafał Bakalarz 8. Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu

Bardziej szczegółowo

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs. HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.pl Wrocław, dnia 22.06.2015 r. OPINIA przedmiot data Praktyczne

Bardziej szczegółowo

Ewidencja abonentów. Kalkulacja opłat

Ewidencja abonentów. Kalkulacja opłat Wachlarz możliwości programu w całości wykorzystywać będą operatorzy o szerokiej strukturze oraz rozbudowanej ofercie. Jednak program został zaprojektowany tak, by umożliwić obsługę zarówno niewielkiej

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA PODATKOWE W BRANŻY ENERGETYCZNEJ - VAT

ZAGADNIENIA PODATKOWE W BRANŻY ENERGETYCZNEJ - VAT ZAGADNIENIA PODATKOWE W BRANŻY ENERGETYCZNEJ - VAT Szanowni Państwo! Prowadzenie działalności w branży energetycznej wiąże się ze specyficznymi problemami podatkowymi, występującymi w tym sektorze gospodarki.

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.)

BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.) BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.) I. INFORMACJE OGÓLNE Pełna nazwa Wnioskodawcy/Imię i nazwisko II. OPIS DZIAŁALNOŚCI I PRZEDSIĘWZIĘCIA 1. KRÓTKI OPIS PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na Logo Stowarzyszenia Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła

Regulamin konkursu na Logo Stowarzyszenia Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła Regulamin konkursu na Logo Stowarzyszenia Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła I Organizator konkursu: Stowarzyszenie Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła, z siedzibą w Jaworze, ul. Wrocławska 30 a, 59-400 Jawor.

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu.

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu. Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby Art.1. 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: STRESZCZENIE CHARAKTERYSTYKA FIRMY OPIS PRODUKTU ANALIZA RYNKU KONKURENCJA MARKETING ZARZĄDZANIE PERSONELEM PROCES TECHNOLOGICZNY

SPIS TREŚCI: STRESZCZENIE CHARAKTERYSTYKA FIRMY OPIS PRODUKTU ANALIZA RYNKU KONKURENCJA MARKETING ZARZĄDZANIE PERSONELEM PROCES TECHNOLOGICZNY B I Z N E S P L A N SPIS TREŚCI: STRESZCZENIE CHARAKTERYSTYKA FIRMY OPIS PRODUKTU ANALIZA RYNKU KONKURENCJA MARKETING ZARZĄDZANIE PERSONELEM PROCES TECHNOLOGICZNY ANALIZA FINANSOWA TECHNICZNY PLAN WPROWADZENIA

Bardziej szczegółowo

Warto wiedzieæ - nietypowe uzale nienia NIETYPOWE UZALE NIENIA - uzale nienie od facebooka narkotyków czy leków. Czêœæ odciêtych od niego osób wykazuje objawy zespo³u abstynenckiego. Czuj¹ niepokój, gorzej

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 września 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I półroczu 2014 r. 1 W końcu czerwca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

Plan Komunikacji na temat projektu samooceny

Plan Komunikacji na temat projektu samooceny Projekt wspóùfinansowany przez Uniê Europejsk¹ w ramach Europejskiego Funduszu Spoùecznego Dziaùanie 5.2. Wzmacnianie potencjaùu administracji samorz¹dowej Plan Komunikacji na temat projektu w Urzêdzie

Bardziej szczegółowo

Formularz oferty. (Wypełniają jedynie Wykonawcy składający wspólną ofertę)

Formularz oferty. (Wypełniają jedynie Wykonawcy składający wspólną ofertę) Załącznik 2 do SIWZ Formularz oferty Do:...... (nazwa i adres Zamawiającego) Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Stworzenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wil.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wil.waw.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wil.waw.pl Zegrze: UTWARDZENIE POWIERZCHNI GRUNTU DO BUDYNKU NR 29 W WOJSKOWYM INSTYTUCIE ŁĄCZNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r.

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. UWAGA w obecnej perspektywie UE maksymalna kwota dotacji nie przekracza

Bardziej szczegółowo

31-052 Kraków ul. Miodowa 41 tel./fax: (012) 426 20 60 e-mail: redakcja@rynekpracy.pl

31-052 Kraków ul. Miodowa 41 tel./fax: (012) 426 20 60 e-mail: redakcja@rynekpracy.pl Rynek informatyków w województwie kujawsko-pomorskim o f e r t a s p r z e d a ż y r a p o r t u KRAKÓW 2009 31-052 Kraków ul. Miodowa 41 tel./fax: (012) 426 20 60 e-mail: redakcja@rynekpracy.pl www.sedlak.pl

Bardziej szczegółowo

R a 32 System telefonii bezprzewodowej DECT R Repeater dla systemu KIRK 500 - adiowe Rys.1 Nazwa KKNr Nazwa KKNr R Aparat KIRK Z-3040 System telefonii bezprzewodowej DECT System telefonii bezprzewodowej

Bardziej szczegółowo

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 w celu wszczęcia postępowania i zawarcia umowy opłacanej ze środków publicznych 1. Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

PoluProduction. Vision. Version 1.0

PoluProduction. <jedi> Vision. Version 1.0 PoluProduction Vision Version 1.0 Revision History Date Version Description Author 21/05/2011 1.0 Pierwsza wersja aplikacji Grzegorz Pol Confidential PoluProduction, 2011 ii Table of Contents 1.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej oraz mobilnego Internetu przez okres 12 miesięcy. II. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1. Wykonawca przejmie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. wymagane minimalne parametry techniczne:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. wymagane minimalne parametry techniczne: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ wymagane minimalne parametry techniczne: dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Bardziej szczegółowo

3 5 7 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 25 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 41 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 pojawi³a siê nazwa firmy, produktów, bran y, konkurentów, nazwisko

Bardziej szczegółowo

Oferta kompleksowego serwisu sprzętu komputerowego dla przedsiębiorstw, instytucji oraz organizacji.

Oferta kompleksowego serwisu sprzętu komputerowego dla przedsiębiorstw, instytucji oraz organizacji. Oferta dla FIRM Outsourcing IT Oferta kompleksowego serwisu sprzętu komputerowego dla przedsiębiorstw, instytucji oraz organizacji. OUTSOURCING INFORMATYCZNY W PRAKTYCE Outsourcing informatyczny to w praktyce

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR...

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR... WZÓR - UMOWA NR... Załącznik nr 4 zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy: Wrocławskim Zespołem Żłobków z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 15, 53-609 Wrocław, NIP 894 30 25 414, REGON 021545051,

Bardziej szczegółowo