Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""

Transkrypt

1 Advances in Science and Technology 2 /2008 1

2 Zespó³ Redakcyjny: Gabriel Borowski redaktor naczelny Monika Wrona sekretarz redakcji Pawe³ Kordos Aneta Duda Czasopismo recenzowane Rada Programowa: l l l l l l l l l l l Prof. dr hab. in. Klaudiusz Lenik przewodnicz¹cy Rady Politechnika Lubelska Prof. dr hab. in. Jerzy Bursa Politechnika Œl¹ska w Gliwicach Prof. dr hab. in. Franciszek Kluza Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Prof. dr hab. in. Miros³aw W. Kindraczuk National Aviation University, Kiev Prof. dr hab. in. Mykhaylo Pashechko Politechnika Lubelska Prof. dr hab. in. Tadeusz Pe³czyñski Politechnika Lubelska Prof. dr hab. in. Jan Senatorski Instytut Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie Dr hab. in. Marek Jakubowski, prof. PL Politechnika Lubelska Dr hab. in. Franciszek Lis, prof. PL Politechnika Lubelska Dr hab. in. Dorota Wójcicka-Migasiuk, prof. PL Politechnika Lubelska Mgr in. Chojnacki Pawe³ Prezes Zarz¹du Oddzia³u SIMP w Lublinie Adres Redakcji: Politechnika Lubelska Katedra Podstaw Techniki Lublin, ul. Nadbystrzycka 38 tel. (0 81) , fax (0 81) Copyright by Katedra Podstaw Techniki Politechniki Lubelskiej. Wydawca: Oddzia³ SIMP w Lublinie Lublin, ul. Chmielna 2a Politechnika Lubelska Katedra Podstaw Techniki Lublin, ul. Nadbystrzycka 38 2

3 SPIS TREŒCI METODY WIZUALIZACJI WNÊTRZA OBIEKTÓW 3D W PROGRAMIE AUTOCAD JERZY MONTUSIEWICZ... 5 OPTYMALIZACJA PROCESU KREŒLENIA W PROGRAMIE AUTOCAD JERZY MONTUSIEWICZ, AGNIESZKA CZERKAWSKA, DARIUSZ REKUTA PARAMETRYZACJA CECH GEOMETRYCZNYCH MODELU W SYSTEMIE CATIA V5 PIOTR PENKA A, MIROS AW MALEC MO LIWOŒCI WYKORZYSTANIA PROGRAMU EASY RECOVERY DO ODZYSKIWANIA DANYCH MIROS AW MALEC, MAGDALENA KO TYŒ OPROGRAMOWANIE I-DEAS DO MODELOWANIA I SYMULACJI PROCESU WTRYSKIWANIA MARCIN IWANICKI TOMASZ JACHOWICZ ZASTOSOWANIE MODELU NUMERYCZNEGO DO ANALIZY ROZPRZESTRZENIANIA SIÊ ZANIECZYSZCZEÑ W LUBLINIE ANETA DUDA ZASTOSOWANIE TECHNIK INFORMATYCZNYCH W ANALIZIE ŒRODOWISKA NA PRZYK ADZIE OZNACZEÑ CHROMATOGRAFICZNYCH ANETA DUDA, JACEK CZERWIÑSKI BADANIA W AŒCIWOŒCI MECHANICZNYCH BRYKIETÓW WÊGLA Z BIOMAS GABRIEL BOROWSKI CHARAKTERYSTYKI DYNAMICZNE WP YWU ATMOSFERYCZNYCH ZMIAN STRUMIE- NI CIEPNYCH NA POWIERZCHNIE PRZEGRÓD KOMÓR OBIEKTÓW TECHNICZNYCH MAREK M. JANCZAREK, A. BULYANDRA ANALIZA ZU YCIA TULEI CYLINDROWEJ SILNIKASPALINOWEGO O ZAP ONIE SAMOCZYNNYM W TRAKCIE D UGOTRWA EJ EKSPLOATACJI PAWE KORDOS, PIOTR IGNACIUK CHIP FORMATION AIDED BY HIGH PRESSURE CUTTING-TOOL LUBRICANT DURING TURNING JERZY JÓZWIK, MAREK UKASZ

4 WYBRANE ASPEKTY WYKORZYSTANIA WSPOMAGANIA KOMPUTEROWEGO W PROWADZENIU BADAÑ TRIBOLOGICZNYCH PROCESU TARCIA I ZU YCIA KLAUDIUSZ LENIK, MICHA PASZECZKO, KRZYSZTOF DZIEDZIC, MARCIN BARSZCZ WYKORZYSTANIE MULTIMEDIÓW STRUMIENIOWYCH W KSZTA CENIU TECHNICZNYM I INFORMATYCZNYM KONRAD GAUDA, ZYGMUNT LENIK GRAFIKA BITMAPOWA W NAUCZANIU PRZEDMIOTU TECHNIKI MULTIMEDIALNE KRZYSZTOF DZIEDZIC, RENATA LIS, JERZY MONTUSIEWICZ ATRYBUTY U YTECZNOŒCI SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH W PROJEKTOWANIU EDUKACYJNYCH SERWISÓW INTERNETOWYCH RENATA LIS, ROBERT LIS

5 Jerzy Montusiewicz* METODY WIZUALIZACJI WNÊTRZA OBIEKTÓW 3D W PROGRAMIE AUTOCAD WSTÊP Dynamiczny rozwój technik komputerowych oraz oprogramowania w obszarze komputerowego wspomagania procesu projektowania spowodowa³, e obecnie trudno sobie wyobraziæ dzia³alnoœæ in yniersk¹ bez trójwymiarowego modelowania. W wielu przypadkach modelowanie 3D staje siê podstawowym sposobem zainicjowania procesu projektowania, zaœ rysowanie na p³aszczyÿnie jest dzia³aniem uzupe³niaj¹cym i koniecznym ze wzglêdu na przyzwyczajenia starszej kadry in ynierskiej [5, 6, 7]. W modelowaniu trójwymiarowym wszelkie zmiany geometryczne dokonywane w parametrach modelu bry³owego wywo³uj¹ automatyczn¹ aktualizacjê rzutów i przekrojów, dziêki temu nie ma potrzeby przygotowywania wielu rzutów i przekrojów w klasycznym tego s³owa rozumieniu. Ponadto projektowanie 3D pozwala na opracowywanie wariantowych rozwi¹zañ oraz szybk¹ ich ocenê w wirtualnym œwiecie komputerów zarówno pod wzglêdem funkcjonalnym, jak i estetycznym. Modelowanie 3D pozwala tak e na rezygnacjê z budowy wielu prototypów, poniewa fotorealistyczna wizualizacja przygotowanych projektów przy dobrze wykonanym renderigu umo liwia wykonanie koniecznych symulacji w celu okreœlenia poprawnoœci proponowanych rozwi¹zañ. Ponadto wykonany model 3D mo e byæ ³atwo przetworzony na procedury wytwarzaj¹ce czêœæ przy u yciu obrabiarek sterowanych numerycznie lub centrów obróbczych [9]. Rozwój oprogramowania do modelowania obiektów trójwymiarowych doprowadzi³ do sytuacji, w której u ytkownik musi szczególnie uwa nie zastanowiæ siê nad prawid³owym wyborem narzêdzia do pracy. Obecnie mamy wiele specjalistycznych programów do modelowania obiektów technicznych, np.: AutoCAD, Inventor, Catia, Soliwords, I-DEAS, a tak e programów uniwersalnych, w których mo na tak e modelowaæ postaci, np.: Maya, 3ds max, Softimage, Blender. Wiele z tych programów posiada równie narzêdzia do przeprowadzania animacji, dziêki czemu mog¹ byæ przydatne w wirtualnym sprawdzeniu poprawnoœci zaprojektowanej konstrukcji. W programach do modelowania obiektów 3D proces projektowania kompletnej konstruowanej czêœci maszynowej jest podzielony na nastêpuj¹ce fazy: modelowanie * Jerzy MONTUSIEWICZ Katedra Podstaw Techniki, Wydzia³ Podstaw Techniki, Politechnika Lubelska; Wy sza Szko³a Umiejêtnoœci, Kielce. 5

6 kszta³tu obiektu, projektowanie realistycznych materia³ów do powlekania powierzchni obiektu, projektowanie oœwietlenia oraz sceny, na której model bêdzie prezentowany, oraz wykonanie jego fotorealistycznych widoków. W pracy opisano i zilustrowano ró ne metody, które umo liwiaj¹ pokazanie wnêtrza elementów modelowanych obiektów trójwymiarowych w programie AutoCAD. Ponadto zamieszczono przyk³ady pokazuj¹ce sposoby prezentacji konstrukcji z³o onych z wielu elementów sk³adowych. TWORZENIE PRZEKROJÓW W TRADYCYJNYCH DOKUMENTACJACH TECHNICZNYCH Prezentacja obiektu technicznego przy zastosowaniu standardowego zestawu widoków (rzutnia z góry, z przodu i z boku) czêsto nie jest wystarczaj¹ca z uwagi na fakt, e nie ujawnia szczegó³ów wewnêtrznych. Normy odnosz¹ce siê do przygotowywania dokumentacji technicznej pozwalaj¹ przedstawiaæ wewnêtrzne elementy obiektów poprzez umieszczanie na rysunku linii niewidocznych (linia kreskowa), ale nie zawsze to pomaga. Skomplikowana struktura wnêtrza modelowanego obiektu generuje pajêczynê linii, któr¹ trudno zinterpretowaæ. W takich sytuacjach stosujemy przekroje. Najogólniej mówi¹c przekrój jest widokiem obiektu powsta³ym po jego myœlowym przeciêciu p³aszczyzn¹ i odrzuceniu fragmentu znajduj¹cego siê miêdzy p³aszczyzn¹ przekroju a obserwatorem. Tak zdefiniowany przekrój nie pozwala jednak skutecznie ods³oniæ wszystkich wewnêtrznych szczegó³ów projektowanej konstrukcji. Aby usprawniæ stosowanie przekrojów w praktyce i oszczêdziæ pracy projektantom, wprowadzono ró ne typy przekrojów, dziêki czemu opracowywana dokumentacja rysunkowa jest bardziej zwarta i ³atwiejsza do szybkiego przeanalizowania. W rysunku technicznym mo na wyodrêbniæ nastêpuj¹ce typy przekrojów: pe³ny, pó³przekrój, cz¹stkowy, obrócony (k³ad miejscowy), przesuniêty (k³ad przesuniêty), stopniowy, z³o eniowy, pomocniczy (wyrwanie), ³amany, niewidoczny. Zagadnienia te definicje i przyk³ady w odniesieniu do rysunku technicznego na p³aszczyÿnie zosta³y opisane w wielu pozycjach literaturowych [1, 10] i dlatego nie bêd¹ tutaj prezentowane. PRZESTRZENNA WIZUALIZACJA WNÊTRZA KONSTRUKCJI 3D Tworz¹c modele trójwymiarowe obiektów technicznych równie spotykamy siê z zagadnieniem w³aœciwego pokazania szczegó³ów wewnêtrznych. Nie chodzi jednak w tym przypadku tylko o mo liwoœæ utworzenia stosownego przekroju, który bêdzie rzutowany na p³aszczyznê. Celem pracy jest pokazanie metod i narzêdzi s³u ¹cych do ods³oniêcia wewnêtrznej budowy pojedynczych obiektów oraz konstrukcji sk³adaj¹cych siê z wielu elementów, i przedstawienie ich w trójwymiarowej wirtualnej prze- 6

7 Montusiewicz J.: Metody POSTÊPY wizualizacji NAUKI I wnêtrza TECHNIKI obiektów NR 2, D w programie AutoCAD strzeni. Nale y w tym miejscu wyjaœniæ, e tworzenie przekrojów jest mo liwe, gdy w procesie generowania trójwymiarowych obiektów pos³ugiwaliœmy siê modelowaniem bry³owym. Model bry³owy, jako jedyny, sk³ada siê z powierzchni oraz wnêtrza ograniczonego przez te powierzchnie. Nie mo na wiêc uzyskiwaæ przekrojów w przypadku, gdy zastosowano modelowanie powierzchniowie lub szkieletowe. Nale y przy tym odró niæ zagadnienie techniki modelowania od sposobu wizualizacji obiektu 3D na monitorze komputerowym [2, 3, 8, 10]. W modelowaniu trójwymiarowym istnieje niepowtarzalna sytuacja, w której mo emy szybko i bez zbytecznych nak³adów pokazaæ w jednym ujêciu modelowany obiekt tak, aby widoczne by³y wszystkie istotne szczegó³y. W³¹czenie widoku poprzez polecenie ORBITA umo liwia takie obrócenie obiektu, e wszystkie istotne elementy zostan¹ pokazane w jednym ujêciu, rys. 1. D E F à Rys. 1. Tarcza a) model krawêdziowy 2D widok z boku; b) widok z góry; c) widok izometryczny obiekt po renderingu Metody generowania przekrojów trójwymiarowych Przekrój pe³ny powstaje po przeciêciu p³aszczyzn¹ przekroju ca³ego obiektu. W tym celu mo emy u yæ polecenia P AT. Opcje tego polecenia umo liwiaj¹ nam zachowanie tylko jednej czêœci obiektu lub obu, jak to pokazano na rys. 2. Uzyskanie w³aœciwego koñcowego efektu prezentowania przekroju w przestrzeni zwi¹zane jest z poprawnym zastosowaniem procesu fotorealistycznej wizualizacji. Do tego celu mo na zastosowaæ cieniowanie albo rendering. Na etapie przygotowywania przekrojów cieniowanie daje dobry efekt w krótkim czasie, poniewa uzyskany obraz jest dodatkowo uplastyczniony poprzez wygenerowanie cienia. W przypadku stosowania polecenia RENDER, aby uzyskaæ realistyczny wygl¹d, nale y dodatkowo zdefiniowaæ miêdzy innymi typy i parametry oœwietlenia. W praktyce dobrym rozwi¹zaniem przy tworzeniu fotorealistycznego przekroju obiektu trójwymiarowego jest zastosowanie innego koloru do powlekania miejsca ciêcia. Mo na to uzyskaæ wykorzystuj¹c polecenie KOLORUJ POWIERZCHNIÊ znajduj¹ce siê w pasku edycja bry³, rys. 2c, lub rysuj¹c odejmowan¹ bry³ê w tym kolorze, rys. 3b. 7

8 D E F à Rys. 2. Modelowany obiekt a) widok z boku, u góry model krawêdziowy 3D, u do³u model krawêdziowy 2D; b) widok izometryczny; c) widok izometryczny przekrój Pó³przekroje stosujemy przedstawiaj¹c obiekty symetryczne. Taki przekrój tworzymy po przeciêciu obiektu p³aszczyzn¹ przekroju tylko do osi symetrii. Pozosta³a czêœæ pó³widok pozostaje bez zmian. W programie do tego celu nie mo emy zastosowaæ polecenia P AT, poniewa nie ma opcji pozwalaj¹cej nam zdefiniowaæ pó³p³aszczyznê. Pó³przekrój mo emy wykonaæ wykorzystuj¹c polecenie RÓ NICA. W tym celu nale y narysowaæ prostopad³oœcian o wymiarach wiêkszych ni modelowany obiekt i umieœciæ go tak, aby jego krawêdÿ znajdowa³a siê w osi, jak pokazano to na rys. 3. D E F 8 Rys. 3. Fazy tworzenia pó³przekroju a) widok izometryczny obiektu; b) obiekt i kostka; c) pó³przekrój W przypadku obiektów w pe³ni symetrycznych, rysowanie pó³przekrojów mo na z powodzeniem wykonaæ stosuj¹c polecenie PRZEKRÊÆ, rys. 4. Do uzyskania profilu obiektu nale y wykorzystaæ polecenie PRZEKRÓJ, rys.4b. Uzyskany profil nale- y rozdzieliæ stosuj¹c polecenie ROZBIJ, a nastêpnie obróciæ go wzglêdem osi w³asnej obiektu o k¹t 270 o, rys,4c. Aby uzyskaæ dok³adniejsze odwzorowanie kszta³tów obiektów obrotowych, nale y wpisaæ wy sz¹ wartoœæ zmiennej systemowej FACE- TRES. Standardowa wartoœæ zmiennej to 0.5, zaœ zakres jej zmiennoœci wynosi od 0.01 do 10 [4, 8].

9 Montusiewicz J.: Metody POSTÊPY wizualizacji NAUKI I wnêtrza TECHNIKI obiektów NR 2, D w programie AutoCAD D E F à Rys. 4. Fazy tworzenia pó³przekroju z wykorzystaniem polecenia PRZEKRÊÆ a) widok izometryczny obiektu; b) profil obiektu; c) pó³przekrój Przekrój ³amany powstaje wtedy, gdy p³aszczyzna przekroju zostaje za³amana i dalej jest prowadzona pod zmienionym k¹tem. Na p³aszczyÿnie przekrój kreœlony jest tak, jakby za³amania nie by³o. Ten typ przekroju bardzo czêsto stosowany jest do obiektów obrotowych. Do uzyskania takiego przekroju nale y wykreœliæ wielok¹t zamkniêty, którego dwa boki bêd¹ pokrywa³y siê z p³aszczyznami przekroju (polecenia POLILINIA i REGION), rys. 5a. Nastêpnie poleceniem WYCI GNIJ tworzymy bry- ³ê o wysokoœci wiêkszej ni projektowany obiekt, rys.5b. Poleceniem RÓ NICA odejmujemy j¹ od obiektu, rys.5c. D E F Rys. 5. Fazy tworzenia przekroju ³amanego tarczy a) wykreœlanie obrysu bry³y; b) tworzenie bry³y; c) przekrój ³amany, widok izometryczny i rzut z boku Przekrój stopniowy jest rodzajem przekroju pe³nego, wykorzystuj¹cego p³aszczyzny równoleg³e przesuniête wzglêdem siebie i przechodz¹ce tak przez obiekt, aby pokazaæ jego wa ne szczegó³y. Przy rysowaniu przekroju odcinki prostopad³e do p³aszczyzn przekroju s¹ pomijane, rys. 6. 9

10 D E F Rys. 6. Fazy tworzenia przekroju stopniowego a) wykreœlanie obrysu bry³y; b) generowanie bry³y; c) przekrój stopniowy: widok izometryczny i rzut z boku Przekrój obrócony ró ni siê tym od przekroju zwyk³ego, e zostaje obrócony o k¹t 90 o. Natomiast przekrój przesuniêty tworzymy w sytuacji, gdy nie ma na rzucie wystarczaj¹co du o miejsca na umieszczenie przekroju obróconego, rys.7c W obu przypadkach nale y wykorzystaæ polecenie PRZEKRÓJ. Wygenerowane automatycznie przekroje nale y zakreskowaæ poprzez zastosowanie polecenia KRESKUJ. W procesie tworzenia tych przekrojów nale y pamiêtaæ o w³aœciwym ustawianiu lokalnego uk³adu wspó³rzêdnych LUW i wskazywaniu miejsca generowania przekroju. D E F Rys. 7. Etapy generowania przekrojów a) modelowany obiekt w widoku po renderingu oraz obiekt z ukrytymi liniami; b) obiekt po wykonaniu polecenia PRZEKRÓJ; c) przekrój obrócony oraz przekrój przesuniêty po zakreskowaniu W przypadku prezentacji obiektu przy wykorzystaniu modelu krawêdziowego bardzo czêsto u³o enie linii zaciemnia obraz ca³oœci. Natomiast pokazanie przekrojów uplastycznia jego wygl¹d, rys. 7c. Przekrój cz¹stkowy projektowanego elementu, zwany popularnie wyrwaniem, stosowany jest do pokazania pojedynczego szczegó³u. Mo emy go wykonaæ generuj¹c prostopad³oœcian (polecenie KOSTKA) o odpowiednich wymiarach, wstawiaj¹c we w³aœciwe miejsce modelowanego obiektu i odejmuj¹c, rys

11 Montusiewicz J.: Metody POSTÊPY wizualizacji NAUKI I wnêtrza TECHNIKI obiektów NR 2, D w programie AutoCAD D E F à Rys. 8. Fazy tworzenia przekroju cz¹stkowego a) modelowany obiekt; b) generowanie prostopad³oœcianu; c) przekrój cz¹stkowy, widok z boku Pokazanie wewnêtrznej budowy obiektu jest mo liwe równie bez wykonywania przekrojów. Mo na to zrealizowaæ poprzez w³¹czenie P ASZCZYZN TN CYCH i uruchomienie polecenia ORBITA 3D. Dziêki temu mamy mo liwoœæ przedstawienia odpowiedniego widoku, a ustawione p³aszczyzny tn¹ce odetn¹ wirtualnie przód i ty³ modelowanego obiektu, rys.9. Przy w³¹czeniu p³aszczyzn tn¹cych mo na wykorzystaæ równie polecenie CI G E KR ENIE 3D. Dziêki temu modelowany obiekt bêdzie kr¹ y³ wokó³ zdefiniowanej przez projektanta osi obrotu, a p³aszczyzny tn¹ce bêd¹ ods³ania³y jego wnêtrze. D E F Rys. 9. Obiekt o skomplikowanym kszta³cie wnêtrza a) widok z boku model krawedziowy 2D oraz widok izometryczny po renderingu; b) widoki izometryczne po w³¹czeniu przedniej plaszczyzny tn¹cej; c) u góry widok izometryczny po w³¹czeniu przedniej i tylniej p³aszczyzny tn¹cej oraz, u do³u przekrój wzd³u osi 11

12 Metody wizualizacji obiektów z³o onych W przypadku prezentowania obiektów z³o onych z wielu elementów sk³adowych nie wystarczy zazwyczaj zastosowanie widoku izometrycznego nawet przy wykonaniu widoku w wielu rzutniach. Czêsto stosowanym rozwi¹zaniem, które tylko czêœciowo u³atwia rozpoznanie elementów sk³adowych, jest u ycie ró nych kolorów w trakcie rysowania. W bry³owym modelowaniu 3D nale y bezwzglêdnie pamiêtaæ, aby nie sumowaæ elementów sk³adowych w jeden obiekt. Praktycznym sposobem w przypadku przedstawienia obiektów z³o onych posiadaj¹cych oœ symetrii jest pokazywanie poszczególnych elementów sk³adowych tylko we fragmencie tak, aby nie zas³ania³y one innych elementów, rys. 10. W tym celu nale y wygenerowaæ przekroje sk³adowych elementów obrotowych (polecenie PRZE- KRÓJ), a nastêpnie stosuj¹c polecenie PRZEKRÊÆ wykonaæ obroty uzyskanych zarysów o k¹t mniejszy ni 360 o. Zarys elementu zewnêtrznego powinien byæ obracany o mniejszy k¹t ni zarys elementu wewnêtrznego. Inne elementy konstrukcji powinny byæ odpowiednio odcinane lub usuwane, aby nie zas³ania³y pozosta³ych elementów sk³adowych, rys. 10b oraz 10c. D E F à à à Rys. 10. o ysko wa³eczkowe dwurzêdowe widok izometryczny a) ³o ysko zmontowane; ³o ysko po wyciêciu fragmentów elementów sk³adowych: b) model krawêdziowy 3D; c) model po renderingu Czêsto stosowanym sposobem pokazania wszystkich elementów sk³adowych konstrukcji z³o onej jest utworzenie widoku izometrycznego, w którym poszczególne czêœci bêd¹ przesuniête wzglêdem siebie tak, aby nie zas³ania³y siê nawzajem, rys. 11. W tym celu nale y u yæ polecenia PRZESUÑ przy w³¹czonej ortogonalnoœci, dziêki czemu wykonywane przemieszczenia bêd¹ zawsze przeprowadzane wzd³u osi uk³adu wspó³rzêdnych. 12

13 Montusiewicz J.: Metody POSTÊPY wizualizacji NAUKI I wnêtrza TECHNIKI obiektów NR 2, D w programie AutoCAD D E F Rys. 11. Obiekty z³o one widoki izometryczne: ³o ysko kulkowe dwurzêdowe wahliwe a) zmontowane, b) rozmontowane; c) po³¹czenie klinowe Przekroje na rysunkach z³o eniowych charakteryzuj¹ siê tym, e w p³aszczyÿnie przekroju znajduj¹ siê niezale ne od siebie elementy sk³adowe. Przy rysowaniu takich przekrojów na p³aszczyÿnie, dla rozró nienia poszczególnych czêœci, stosujemy zróznicowane k¹ty pochylenia oraz gêstoœci linii kreskowania, a w przypadku, gdy czêœci wykonane s¹ z ró nych materia³ów konstrukcyjnych, ró ne style kreskowania. Przy wizualizacji przestrzennej przekroju zmontowanego obiektu najlepiej jest odró - niæ elementy sk³adowe poprzez zastosowanie odmiennej kolorystyki czêœci. Do wykonania przekroju nale y zastosowaæ polecenie P AT, rys. 12b. Do w³aœciwego kolorowania powierzchni przekrojów elementów u ywamy poleceñ zgrupowanych w pasku narzêdziowym EDYCJA BRY. Nietypowym podejœciem do przedstawienia wnêtrza obiektów trójwymiarowych jest wykorzystanie polecenia RENDER i w³¹czenie czêœciowej przezroczystoœci materia³ów pokrywaj¹cych model. W tym celu do generowania realistycznego pokrycia projektowanego modelu nale y zastosowaæ technikê wystêpuj¹c¹ pod nazw¹ D E F Ã Rys. 12. Obiekty po monta u widoki izometryczne: po³¹czenie zaciskowe a) obiekt kompletny, b) przekrój; c) po³¹czenie klinowe rendering z w³¹czeniem przezroczystoœci kolorów 13

14 ŒLEDZENIE PROMIENI. W tym przypadku mamy mo liwoœæ do³¹czenia z biblioteki materia³ów bitmap reprezentuj¹cych rzeczywiste materia³y pokryciowe. Program AutoCAD pozwala projektantowi na ustawienie wielu parametrów zastosowanego materia³u, miêdzy innymi stopnia przezroczystoœci. Na rys. 12c pokazano wygl¹d zmontowanego po³¹czenia z u yciem klina poprzecznego po zastosowaniu materia³ów powlekaj¹cych typu kolorowe szk³a z w³aœciwie ustawionymi przezroczystoœciami. WNIOSKI Poprawne pokazywanie wewnêtrznej budowy modelowanych obiektów 3D nie jest spraw¹ prost¹ i oczywist¹. Wymaga zarówno wiedzy o stosowanych w technice ró nych typach przekrojów, a tak e sposobach ich tworzenia w wirtualnej przestrzeni. Praktyczne wykonanie takich przekrojów prowadzi do jednoczesnego zastosowania wielu narzêdzi nale ¹cych do ró nych kategorii: narzêdzi do rysowania, edycji, lokalizacji precyzyjnej, do definiowania i zarz¹dzania warstwami, do sterowania po³o eniem i orientacj¹ lokalnego uk³adu wspó³rzêdnych, a tak e narzêdzi do uzyskiwania koñcowego widoku modelowanego obiektu (rzutnie, widok, cieniuj, render, orbita). Czytelne przedstawianie w przestrzeni obiektów z³o onych z wielu elementów sk³adowych jest istotne z punktu widzenia zrozumienia budowy i zasady dzia³ania modelowanej konstrukcji. Najprostszym sposobem wydaje siê zastosowanie przesuwania elementów sk³adowych konstrukcji wzglêdem siebie. Takie dzia³anie nie wymaga od konstruktora stosowania skomplikowanych poleceñ oraz procedur, i szybko prowadzi do uzyskania w³aœciwego efektu koñcowego. Oryginalnym podejœciem jest wykonywanie renderowania modelu z w³¹czon¹ czêœciowo przezroczystoœci¹ materia³ów pokrywaj¹cych go. Literatura 1. Dobrzañski T.: Rysunek techniczny maszynowy. WNT, Warszawa Kania L.: Podstawy programu AutoCAD modelowanie 3D. Wyd. Politechniki Czêstochowskiej, Czêstochowa Matthews B.: Podstawy rysowania w przestrzeni. AutoCAD D. wyd. Helion, Gliwice Montusiewicz J.: Komputerowe modelowanie obiektów 3D, zestaw æwiczeñ laboratoryjnych do programu AutoCAD. Lublin-Snopków Montusiewicz J.: Metodologia nauczania komputerowego modelowania trójwymiarowego. [W:] Œwiæ A. (red.): Systemy informatyczne w kszta³ceniu technicznym. Monografia. Societas Scientiarum Lublinensis, ss , Lublin Montusiewicz J., Czerkawska A.: Specyfika tworzenia komputerowego zapisu obiektów technicznych. [W:] Lenik K., Borowski G. (red.): Komputerowe wspomaganie w technice. Monografia. Societas Scientiarum Lublinensis, ss. 5 13, Lublin

15 Montusiewicz J.: Metody POSTÊPY wizualizacji NAUKI I wnêtrza TECHNIKI obiektów NR 2, D w programie AutoCAD 7. Montusiewicz J., Drapa³a R.: Uwagi metodologiczne do trójwymiarowego modelowania stolarki budowlanej. [W:] Lenik K. Borowski G. (red.) Komputerowe wspomaganie w kszta³ceniu. Monografia. Sociatas Scientarium Lublinesis, ss , Lublin Pikoñ A.: AutoCAD Helion, Gliwice Przybylski W., Deja M.: Komputerowo wspomagane wytwarzanie maszyn, podstawy i zastosowanie. WNT, Warszawa Winkler T.: Komputerowy zapis konstrukcji. WNT, Warszawa Streszczenie W pracy zaprezentowano zagadnienia dotycz¹ce wykonywania przekrojów obiektów modelowanych w przestrzeni trójwymiarowej oraz sposobów pokazywania obiektów z³o onych. Opisano ró ne typy przekrojów, które s¹ wykonywane podczas przygotowywania dokumentacji technicznej projektowanych czêœci maszyn. Przedstawiono sposoby generowania tych przekrojów, prezentuj¹c narzêdzia i algorytmy postêpowania, a tak e liczne przyk³ady ilustruj¹ce poszczególne fazy postêpowania. METHODS OF VISUALISATION OF THE INTERIOR OF 3D OBJECTS IN THE AUTOCAD PROGRAM Summary The study presents issues concerning making sections of objects modeled in three-dimensional space as well as ways of showing complex objects. Different types of sections are described, used in preparing the technical documentation of manufactured machine parts. The study shows ways of generating such sections, presenting tools and procedure algorithms as well as many examples illustrating individual stages of the procedures. 15

16 Jerzy Montusiewicz*, Agnieszka Czerkawska*, Dariusz Rekuta* OPTYMALIZACJA PROCESU KREŒLENIA W PROGRAMIE AUTOCAD WSTÊP Komputerowy zapis konstrukcji zdominowa³ obecnie sposoby przygotowywania dokumentacji technicznych w biurach projektowych i firmach ró nych bran. Stosowanie takiego rozwi¹zania wp³ywa nie tylko na dok³adnoœæ rysunków i nieograniczone mo liwoœci szybkiej ich korekty, ale przede wszystkim u³atwia pracê i oszczêdza czas. Obecnie umiejêtnoœæ obs³ugi programu wspomagaj¹cego projektowanie to ju nie tylko dodatkowy atut, ale powszechnie wymagana umiejêtnoœæ zawodowa. Jednym z profesjonalnych narzêdzi komputerowych, powszechnie stosowanych przez firmy wykonuj¹ce dokumentacje projektowe jest program AutoCAD. Aby korzystanie z tego programu by³o efektywne niezbêdny jest du y zasób wiedzy z zakresu jego obs³ugi, znajomoœæ zaawansowanych narzêdzi i mo liwoœci ich stosowania. Program Auto- CAD cechuje ogromna swoboda w jego adaptacji do potrzeb u ytkownika oraz ró - norodne mo liwoœci elastycznego wykorzystywania poleceñ. Daje to du e pole manewru u ytkownikowi programu pod warunkiem, e w pe³ni opanowa³ zasady komputerowego zapisu konstrukcji [2, 9] oraz narzêdzia i ich opcje. W pracy przedstawiono skrócon¹ charakterystykê grup narzêdzi dostêpnych w programie AutoCAD oraz pokazano, na przyk³adach rysowania czêœci maszyn klasy wa³ek i p³yta, alternatywne koncepcje kreœlenia takich obiektów przy zastosowaniu ró nych narzêdzi. TWORZENIE RYSUNKÓW W PROGRAMIE AUTOCAD Proces tworzenia rysunków w grafice wektorowej odbywa siê poprzez wykorzystanie tzw. prymitywów, czyli obiektów, które s¹ zdefiniowane przez procedury matematyczne. Podstawowe obiekty tworzone na p³aszczyÿnie to: linia, polilinia, okr¹g i ³uk. S¹ jednak obiekty bardziej skomplikowane, takie jak: multilinia, prosta, pó³prosta, splajn, prostok¹t, figury foremne. Aby móc swobodnie u ywaæ poleceñ do ich rysowania, konieczna jest znajomoœæ specyficznych cech oraz opcji tworzenia ka dego obiektu. Ró ne mo liwoœci definiowania oraz ustawieñ rysunkowych mog¹ w znacznym stopniu przyspieszyæ pracê ju na poziomie kreœlenia obiektów, bez konieczno- * Jerzy MONTUSIEWICZ, Agnieszka CZERKAWSKA, Dariusz REKUTA Katedra Podstaw Techniki, Wydzia³ Podstaw Techniki, Politechnika Lubelska. 16

17 Montusiewicz J., Czerkawska A., POSTÊPY Rekuta NAUKI D.: Optymalizacja I TECHNIKI NR procesu 2, 2008kreœlenia w programie AutoCAD œci ich póÿniejszej modyfikacji i poprawek. Tak wiêc sprawny przebieg procesu rysowania uzale niony jest w znacznym stopniu od znajomoœci dostêpnych narzêdzi, ich w³aœciwoœci, opcji i sposobów ich stosowania [1, 4, 5, 6, 7]. Druga grupa narzêdzi umo liwiaj¹ca tworzenie nowych obiektów rysunkowych to polecenia s³u ¹ce do zmian, dziêki którym mo liwe jest powielanie oraz przekszta³canie obiektów ju istniej¹cych. Te polecenia to: kopiuj, przesuñ, lustro, skaluj, odsuñ, rozci¹gnij, szyk, utnij, wyd³u, przerwij, fazuj, wykonaj zaokr¹glenie itd. Stosowanie ich umo - liwia skrócenie czasu tworzenia kompletnych rysunków, poniewa niejednokrotnie wystarcza niewielka korekta obiektu istniej¹cego, aby otrzymaæ zupe³nie nowy element konstrukcyjny. Umiejêtnoœæ tworzenia tablic (szyk prostok¹tny lub ko³owy), stosowania wielokrotnego kopiowania lub lustrzanego odbicia bardzo u³atwia i przyspiesza pracê, pozwala bowiem na kreœlenie tylko czêœci rysunku lub wybranych krawêdzi. Polecenia do ucinania czy zaokr¹glania umo liwiaj¹ zamiany jednych obiektów na inne (np. pó³proste na odcinki, ³amane na odcinki i ³uki). Sprawne korzystanie z narzêdzi i w³aœciwy ich dobór wymaga pewnego wyczucia i automatyzmu dzia³ania, który jest wynikiem wielu godzin æwiczeñ i pracy z programem. Dobra znajomoœæ narzêdzi edycyjnych pozwala na znaczne przyspieszenie procesu powstawania dokumentacji technicznej. Podczas tworzenia dokumentacji technicznej bardzo istotna jest dok³adnoœæ wykonywanych rysunków. Program AutoCAD udostêpnia narzêdzia do lokalizacji precyzyjnej, które pozwalaj¹ w szybki sposób ustaliæ pozycjê kursora na istniej¹cym obiekcie bez znajomoœci wspó³rzêdnych oraz kreœlenia linii konstrukcyjnych. Pozwala to na dok³adne umieszczanie jednych obiektów wzglêdem innych lub przeprowadzenie precyzyjnej ich modyfikacji. U ytkownik mo e w³¹czyæ automatyczne wyszukiwanie takich charakterystycznych punktów, jak: œrodek okrêgu, koniec czy symetria odcinka, punkt, w którym obiekty siê przecinaj¹ lub s¹ prostopad³e wzglêdem siebie itp. Zarówno w³¹czanie sta³ych trybów lokalizacji, mo liwoœæ lokalizowania tylko wybranych punktów, jak i opcja rêcznego ich znajdowania daje u ytkownikowi mo liwoœæ dostosowania programu do w³asnych potrzeb. Narzêdzia do lokalizacji precyzyjnej funkcjonuj¹ w po- ³¹czeniu z poleceniami, np.: do rysowania, modyfikacji, wymiarowania, wstawiania bloków; pe³ni¹ rolê pomocnicz¹ i nie dzia³aj¹ samodzielnie. Kolejne polecenia u³atwiaj¹ce proces tworzenia dokumentacji dotycz¹ definiowania bloków i ich umieszczania na rysunku. Blok mo e sk³adaæ siê z pojedynczego elementu lub wiêkszej liczby obiektów zgrupowanych w jeden obiekt specjalny o konkretnej nazwie. Bloki wykorzystywane s¹ wówczas, gdy konieczne jest wielokrotne u ycie tego samego obiektu. Ogromn¹ zalet¹ bloków jest mo liwoœæ sterowania ich wygl¹dem i parametrami podczas wstawiania do rysunku poprzez skalowanie oraz okreœlanie k¹ta obrotu. Stosowanie bloków nie tylko usprawnia kreœlenie rysunku, ale ponadto znacznie zmniejsza jego rozmiar, gdy do rysunku wstawiane s¹ wy³¹cznie odnoœniki do zdefiniowanych bloków. Mo liwoœæ tworzenia bloków zewnêtrznych zapisywanych jako odrêbne pliki dyskowe pozwala wykorzystywaæ ten sam blok w wielu rysunkach. Mo liwe jest równie tworzenie w³asnych tematycznych bibliotek i grupowanie w nich podobnych obiektów. 17

18 Proces kreœlenia komputerowego zostaje znacz¹co przyspieszony poprzez zastosowanie warstw, w których mo na predefiniowaæ cechy obiektów rysunkowych i grupowaæ obiekty wg ich funkcji i okreœlonych cech. Stosowanie warstw pozwala na ³atwe zarz¹dzanie obiektami rysunku poprzez zastosowanie ró nych kolorów w warstwach, zwiêksza widocznoœæ poszczególnych obiektów i u³atwia pracê z du ymi rysunkami. Prawid³owe zdefiniowanie i organizacja warstw przyspiesza proces tworzenia dokumentacji technicznej, daje du e mo liwoœci modyfikacji i ró nych wariantów wydruku. Œrodowisko programu oferuje równie wiele narzêdzi do programowania, najwa - niejsze z nich to: ActiveX Automation, AutoLISP, DCL (Dialog Control Language), ObjectARX, skrypty, slajdy, Visual Basic oraz kalkulator geometryczny [8]. Stosowanie tych zaawansowanych narzêdzi wymaga jednak od u ytkownika pog³êbienia swojej wiedzy w zakresie jêzyków programowania i praktycznego ich u ycia. OPTYMALIZACJA PROCESU KREŒLENIA W programie AutoCAD jeden obiekt mo na narysowaæ na wiele sposobów i przy u yciu ró nych metod. To ta zaleta miêdzy innymi sprawia, e popularnoœæ programu ci¹gle roœnie. Zamierzony cel mo na osi¹gn¹æ stosuj¹c ró ne rozwi¹zania a nak³ad pracy zale y wy³¹cznie od stopnia znajomoœci programu. Warto podkreœliæ, e aby swobodnie stosowaæ zaawansowane narzêdzia, trzeba w³o yæ nieco wysi³ku w opanowanie zasad dzia³ania programu. Niew¹tpliwe znaczenie ma równie praktyka i doœwiadczenie osoby rysuj¹cej, pozwala bowiem na umiejêtne stosowanie nabytej wiedzy oraz efektywne wykorzystanie programu w praktyce. Nale y pamiêtaæ, e stosuj¹c komputerowe techniki kreœlenia nie chodzi o zast¹pienie o³ówka programem komputerowym, a o takie zastosowanie nowego narzêdzia, aby szybko i mo liwie najmniejszym nak³adem pracy osi¹gn¹æ zamierzony cel. Aby by³o to wykonalne, nale y przyj¹æ w³aœciw¹ strategiê wykonywania dokumentacji technicznej. Alternatywne procedury rysowania obiektów klasy wa³ek Na rys. 1. przedstawiono wykreœlon¹ w programie AutoCAD czêœæ maszynow¹ klasy wa³ek wraz z wymiarowaniem. Taki obiekt mo emy narysowaæ na ró ne sposoby, co zostanie szczegó³owo zaprezentowane poni ej. 18 Rys. 1. Wa³ek wielostopniowy

19 Montusiewicz J., Czerkawska A., POSTÊPY Rekuta NAUKI D.: Optymalizacja I TECHNIKI NR procesu 2, 2008kreœlenia w programie AutoCAD Metoda klasyczna Klasyczne podejœcie polega na wykonaniu rysunku na domyœlnej warstwie 0 z zastosowaniem wy³¹cznie polecenia POLILINIA przy definiowaniu szerokoœci linii zgodnie z ich przeznaczeniem tak, jak to okreœlono w polskiej normie [2]. Wówczas ca³y obiekt sk³ada³by siê z oddzielnych segmentów, co w znacznym stopniu utrudni³oby jak¹kolwiek jego modyfikacjê. Oprócz tego metoda taka jest czasoch³onna i ma³o wydajna, zaœ koñcowy efekt mo e okazaæ siê niezadowalaj¹cy. Metoda klasyczna z u yciem warstw W przypadku wprowadzenia warstw i poprawnego ich zdefiniowaniu mo na zrezygnowaæ z okreœlania szerokoœci polilinii w czasie procesu kreœlenia. Definiowanie warstw umo liwia wprowadzenie zmiennych systemowych, które okreœlaj¹ w warstwie szerokoœæ linii, ich rodzaj, a tak e kolor obiektów. Dziêki temu poprzez prze- ³¹czanie warstw wybieramy warstwê aktywn¹ i obiekty na niej tworzone przejmuj¹ wartoœci podstawione pod zmienne systemowe. W ten sposób uzyskujemy odpowiednie szerokoœci linii, które zosta³y u yte do wyznaczenia konturu obiektu, czy wymiarowania. Na rys.2. pokazano sytuacjê, gdy rysunek wa³ka zosta³ niew³aœciwie wykonany na jednej warstwie (podpunkty a i b) oraz przy poprawnym zdefiniowaniu warstw (podpunkt c). Rys. 2. Fragment wa³ka wykreœlony niepoprawnie na jednej warstwie: a) i b) odpowiednio: wy³¹czona/w³¹czona opcja szerokoœci; c) wa³ek wykonany poprawnie na wielu warstwach Przy prawid³owym stosowaniu programu AutoCAD proces rysowania nale y zawsze rozpoczynaæ od utworzenia odpowiednich dla kreœlonego rysunku warstw i poprawnie je zdefiniowaæ. Pozwoli to na w³aœciw¹ jego organizacjê, co w znacznym stopniu u³atwi pracê, w szczególnoœci wykonanie ewentualnej modyfikacji obiektów. Kreœlenie z wykorzystaniem poleceñ: LUSTRO, LINIA, KOPIUJ, UTNIJ Wstêpna analiza rysunku pokazuje, e obiekt jest symetryczny wzglêdem poziomej osi, a zatem mo liwe jest wykreœlenie tylko po³owy rysunku i wykonanie lustrzanego odbicia. 19

20 Proces rysowania nale y rozpocz¹æ od wykreœlenie osi symetrii na warstwie o tej samej nazwie, gdy stanowi ona bazê dla pozosta³ych obiektów. Nastêpnie za pomoc¹ polecenia POLILINIA (b¹dÿ LINIA), zgodnie z wymiarami nale y odwzorowaæ zarys obiektu na warstwie kontur obiektu, tak jak to pokazano na rys. 3. Rys. 3. Rysowanie konturu wa³ka Linie obrazuj¹ce skoki wa³ka mo na wykonaæ rysuj¹c jeden pionowy odcinek (polecenie POLILINIA b¹dÿ LINIA), a nastêpnie wykorzystuj¹c punkty charakterystyczne zarysu powieliæ je poleceniem KOPIUJ. Mo na równie zastosowaæ polecenie ODSUN, podajac za kazdym razem odpowiednia odleglosc odsuniecia (rys. 4). Rys. 4. Kopiowanie linii pomocniczych Zastosowanie polecenia UTNIJ dostosuje d³ugoœci odcinków do obrysu konturu za krawêdzie tn¹ce przyjêto: oœ i zarys wa³ka, co pokazano na rys Rys. 5. Rysunek po zastosowaniu polecenia UTNIJ i w³¹czeniu opcji szerokoœæ Druga czêœæ obiektu powstanie przez zastosowanie polecenia LUSTRO i odbicie istniej¹cego rysunku wzglêdem osi symetrii. W ten sposób powstanie kompletny rysunek wa³ka, tak jak to przedstawiono na rys. 1. Koñcowym etapem tworzenia rysunku bêdzie zwymiarowanie obiektu na warstwie wymiarowanie. Alternatywnym podejœciem do utworzenia linii obrazuj¹cych skoki wa³ka jest wykorzystanie polecenia PÓ PROSTA. Rysowane pó³proste nale y od razu umieszczaæ w punktach charakterystycznych wa³ka. Zastosowanie polecenia UTNIJ w odniesieniu do pó³prostych zamienia je na stosowne odcinki.

Jerzy Montusiewicz* METODY WIZUALIZACJI WNÊTRZA OBIEKTÓW 3D W PROGRAMIE AUTOCAD WSTÊP Dynamiczny rozwój technik komputerowych oraz oprogramowania w obszarze komputerowego wspomagania procesu projektowania

Bardziej szczegółowo

POSTÊPY NAUKI I TECHNIKI NR 2, 2008 Jerzy Montusiewicz*, Agnieszka Czerkawska*, Dariusz Rekuta* OPTYMALIZACJA PROCESU KREŒLENIA W PROGRAMIE AUTOCAD WSTÊP Komputerowy zapis konstrukcji zdominowa³ obecnie

Bardziej szczegółowo

Piotr Penka³a*, Miros³aw Malec** PARAMETRYZACJA CECH GEOMETRYCZNYCH MODELU W SYSTEMIE CATIA V5 WSTÊP Zastosowanie parametryzacji cech geometrycznych modeli ma wielkie znaczenie i szerokie zastosowanie.

Bardziej szczegółowo

ZA CZNIK C: FUNKCJE KLAWISZY I SPOSOBY WPROWADZANIA PARAMETRÓW

ZA CZNIK C: FUNKCJE KLAWISZY I SPOSOBY WPROWADZANIA PARAMETRÓW ZA CZNIKI ZA CZNIK C: FUNKCJE KLAWISZY I SPOSOBY WPROWADZANIA PARAMETRÓW Pola, do których wprowadzamy dane, mog¹ byæ: znakowe, numeryczne, typu daty oraz typu memo (pola tekstowe). Istniej¹ ró nice w wykorzystaniu

Bardziej szczegółowo

AutoCAD 2005. Pierwsze kroki

AutoCAD 2005. Pierwsze kroki IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA SPIS TRE CI KATALOG KSI EK KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG AutoCAD 2005. Pierwsze kroki Autor: Andrzej Pikoñ ISBN: 83-7361-581-4 Format: B5, stron: 216 TWÓJ KOSZYK CENNIK

Bardziej szczegółowo

AutoCAD 2007 PL. Pierwsze kroki

AutoCAD 2007 PL. Pierwsze kroki IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Wydawnictwo Helion ul. Koœciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

AutoCAD 2010 PL. Pierwsze kroki

AutoCAD 2010 PL. Pierwsze kroki AutoCAD 2010 PL. Pierwsze kroki Autor: Andrzej Pikoñ ISBN: 978-83-246-2608-3 Format: 168 237, stron: 288 AutoCAD od lat wyznacza standardy w dziedzinie oprogramowania CAD, a ksi¹ ka Andrzeja Pikonia stanowi

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy program szkolenia:

Szczegółowy program szkolenia: Szczegółowy program szkolenia: TEMATYKA ILOŚĆ GODZIN LEKCYJNYCH WYKŁAD (TEORIA) ILOŚĆ GODZIN LEKCYJNYCH ĆWICZENIA (PRAKTYKA) AutoCAD (32h) 7 25 Elementy ekranu AutoCAD, dostosowanie pasków narzędzi, menu

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Rozpoczynamy rysunek pojedynczej części

Rys. 1. Rozpoczynamy rysunek pojedynczej części Inventor cw1 Otwieramy nowy rysunek typu Inventor Part (ipt) pojedyncza część. Wykonujemy to następującym algorytmem, rys. 1: 1. Na wstędze Rozpocznij klikamy nowy 2. W oknie dialogowym Nowy plik klikamy

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do rysowania w 3D. Praca w środowisku 3D

Wprowadzenie do rysowania w 3D. Praca w środowisku 3D Wprowadzenie do rysowania w 3D 13 Praca w środowisku 3D Pierwszym krokiem niezbędnym do rozpoczęcia pracy w środowisku 3D programu AutoCad 2010 jest wybór odpowiedniego obszaru roboczego. Można tego dokonać

Bardziej szczegółowo

Sylwester Korga* WYKORZYSTANIE PROGRAMU SOLIDWORKS DO MODELOWANIA PRZEDMIOTÓW NA PRZYK ADZIE WIESZAKA NA UBRANIA Streszczenie. W publikacji opisano program SolidWorks do tworzenia modeli przedmiotów w

Bardziej szczegółowo

AutoCAD projektowanie I poziom

AutoCAD projektowanie I poziom PROGRAM SZKOLEŃ AutoCAD - program tworzony i rozpowszechniany przez firmę Autodesk, wykorzystywanym do dwuwymiarowego (D) i trójwymiarowego (3D) komputerowego wspomagania projektowania. Obecnie AutoCAD

Bardziej szczegółowo

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów revati.pl rozwi¹zania dla poligrafii Systemy do sprzeda y us³ug poligraficznych w internecie Drukarnia Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych Na 100% procent wiêcej klientów drukarnia drukarnia

Bardziej szczegółowo

Zbigniew Krzysiak. Projektowanie 2D w programie AutoCAD

Zbigniew Krzysiak. Projektowanie 2D w programie AutoCAD Zbigniew Krzysiak Projektowanie 2D w programie AutoCAD Recenzenci Dr hab. inż. Józef Drewniak, prof. ATH w Bielsku-Białej Dr inż. Kamil Sybilski Projekt okładki Andrzej Leśkiewicz Redakcja Krzysztof Janus

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA. I. Wymagania wstępne dla uczestników. Kursu Projektowanie z wykorzystaniem Auto-Cad

PROGRAM NAUCZANIA. I. Wymagania wstępne dla uczestników. Kursu Projektowanie z wykorzystaniem Auto-Cad PROGRAM NAUCZANIA Kursu Projektowanie z wykorzystaniem Auto-Cad Obejmującego 80 godzin zajęć realizowanych metodą wykładu, ćwiczeń praktycznych i pokazu z wyjaśnieniem. Program podzielony jest na dwa stopnie

Bardziej szczegółowo

Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami

Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami Cechy: Kolorowy i intuicyjny wyœwietlacz LCD Czujnik wysokiej jakoœci Inteligentne rozpoznawanie przeszkód Przedni i tylni system wykrywania

Bardziej szczegółowo

Instalacja sterowników do urz¹dzeñ wielkoformatowych zainstalowanych w firmie Centrum Ksero STUDIO K2 s.c w Pile

Instalacja sterowników do urz¹dzeñ wielkoformatowych zainstalowanych w firmie Centrum Ksero STUDIO K2 s.c w Pile Instalacja sterowników do urz¹dzeñ wielkoformatowych zainstalowanych w firmie Centrum Ksero STUDIO K2 s.c w Pile sterowniki znajduj¹ siê na stronie www.centrumksero.pl w zak³adce DO POBRANIA/STEROWNIKI

Bardziej szczegółowo

Warstwy. 1. MenedŜer warstw ROZDZIAŁ 7.

Warstwy. 1. MenedŜer warstw ROZDZIAŁ 7. ROZDZIAŁ 7. Warstwy Zapewne jeszcze pami tasz czasy przezroczystych folii, na których kreśliłeś poszczególne elementy rysunku, na jednej np. kontury brył, na drugiej opisy, a na trzeciej wymiary. Praca

Bardziej szczegółowo

Tworzenie dokumentacji 2D

Tworzenie dokumentacji 2D Tworzenie dokumentacji 2D Tworzenie dokumentacji technicznej 2D dotyczy określonej części (detalu), uprzednio wykonanej w przestrzeni trójwymiarowej. Tworzenie rysunku 2D rozpoczynamy wybierając z menu

Bardziej szczegółowo

AUTOCAD MIERZENIE I PODZIAŁ

AUTOCAD MIERZENIE I PODZIAŁ AUTOCAD MIERZENIE I PODZIAŁ Czasami konieczne jest rozmieszczenie na obiekcie punktów lub bloków, w równych odstępach. Na przykład, moŝe zachodzić konieczność zlokalizowania na obiekcie punktów oddalonych

Bardziej szczegółowo

POMIAR STRUMIENIA PRZEP YWU METOD ZWÊ KOW - KRYZA.

POMIAR STRUMIENIA PRZEP YWU METOD ZWÊ KOW - KRYZA. POMIAR STRUMIENIA PRZEP YWU METOD ZWÊ KOW - KRYZA. Do pomiaru strumienia przep³ywu w rurach metod¹ zwê kow¹ u ywa siê trzech typów zwê ek pomiarowych. S¹ to kryzy, dysze oraz zwê ki Venturiego. (rysunek

Bardziej szczegółowo

AutoCAD 2007. Pierwsze kroki

AutoCAD 2007. Pierwsze kroki IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Wydawnictwo Helion ul. Koœciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAJĘĆ INFORMATYCZNYCH NIE TYLKO GG REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU RADOŚĆ UCZENIA SIĘ

PROGRAM ZAJĘĆ INFORMATYCZNYCH NIE TYLKO GG REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU RADOŚĆ UCZENIA SIĘ PROGRAM ZAJĘĆ INFORMATYCZNYCH NIE TYLKO GG REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU RADOŚĆ UCZENIA SIĘ CEL ZAJĘĆ: Zajęcia mają na celu przekazanie wiedzy na temat sprawnego poruszania się w środowisku tworzenia

Bardziej szczegółowo

DWP. NOWOή: Dysza wentylacji po arowej

DWP. NOWOŒÆ: Dysza wentylacji po arowej NOWOŒÆ: Dysza wentylacji po arowej DWP Aprobata Techniczna AT-15-550/2007 SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciep³ownicza 29 / 1-587 Kraków tel. +48 12 78 18 80 / fax. +48 12 78 18 88 / e-mail: info@smay.eu Przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 6.5. Otwory i śruby. Skrzynia V

Ćwiczenie 6.5. Otwory i śruby. Skrzynia V Ćwiczenie 6.5. Otwory i śruby. Skrzynia V W tym ćwiczeniu wykonamy otwory w wieku i w pudle skrzyni, w które będą wstawione śruby mocujące zawiasy do skrzyni. Następnie wstawimy osiem śrub i spróbujemy

Bardziej szczegółowo

katalog lineal - Mo liwoœci DRZWI SZKLANE lineal Rozwi¹zania Konstrukcji Szklanych

katalog lineal - Mo liwoœci DRZWI SZKLANE lineal Rozwi¹zania Konstrukcji Szklanych lineal - Mo liwoœci lineal Rozwi¹zania Konstrukcji Szklanych -51 Nowa Wieœ/Kêty, ul. Matejki 5 NIP: 813-319-29-59 @: info@linealsystem.eu web: www.linealsystem.eu dachy szklane œciany samonoœne w systemie

Bardziej szczegółowo

Geomagic Design X jest najbardziej wszechstronnym oprogramowaniem, które umożliwia:

Geomagic Design X jest najbardziej wszechstronnym oprogramowaniem, które umożliwia: Geomagic Design X Oprogramowanie Geomagix Design X jest obecnie najbardziej wydajnym narzędziem w procesach inżynierii odwrotnej (RE - Reverse Engineering) opartych o zebrane skanerem 3d chmury punktów.

Bardziej szczegółowo

Zmiany w programie C GEO v. 6.5

Zmiany w programie C GEO v. 6.5 Zmiany w programie C GEO v. 6.5 1. Eksport lub import SHP Doszła nowa funkcja eksportu lub importu danych mapy w standardzie ArcView. Eksportowane są poligony i punkty wraz z ewentualnymi danymi z bazy

Bardziej szczegółowo

Profesjonalni i skuteczni - projekt dla pracowników branży telekomunikacyjnej

Profesjonalni i skuteczni - projekt dla pracowników branży telekomunikacyjnej PROGRAM SZKOLENIA AutoCAD- Projektowanie układów instalacji elektrycznych, telekomunikacyjnych oraz branżowych obiektów 3D z wykorzystaniem oprogramowania AutoCAD- 40 h Przedmiot / Temat DZIEŃ I Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach?

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy masz niedosyt informacji niezbêdnych do tego, by mieæ pe³en komfort w podejmowaniu

Bardziej szczegółowo

Rurociągi. Dokumentacja oprogramowania e-cad dla Klienta indywidualnego. nazwa programu

Rurociągi. Dokumentacja oprogramowania e-cad dla Klienta indywidualnego. nazwa programu Dokumentacja oprogramowania e-cad dla Klienta indywidualnego Rurociągi nazwa programu przeznaczenie realizowane zadanie rezultat działania platforma data realizacji 2010/2011 zleceniodawca Plasticon Poland

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia AutoCAD Poziom podstawowy i zaawansowany (zagadnienia pogrubione)

Program szkolenia AutoCAD Poziom podstawowy i zaawansowany (zagadnienia pogrubione) Program szkolenia AutoCAD Poziom podstawowy i zaawansowany (zagadnienia pogrubione) o Menu programu o Obszar modelu o Paski i palety narzędzi (wstążka) o Wiersz poleceo o Kursor Bezpieczeostwo rysunku,

Bardziej szczegółowo

KGGiBM GRAFIKA INŻYNIERSKA Rok III, sem. VI, sem IV SN WILiŚ Rok akademicki 2011/2012

KGGiBM GRAFIKA INŻYNIERSKA Rok III, sem. VI, sem IV SN WILiŚ Rok akademicki 2011/2012 Rysowanie precyzyjne 7 W ćwiczeniu tym pokazane zostaną wybrane techniki bardzo dokładnego rysowania obiektów w programie AutoCAD 2012, między innymi wykorzystanie punktów charakterystycznych. Narysować

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie nr 2 - Rysowanie precyzyjne

Ćwiczenie nr 2 - Rysowanie precyzyjne Ćwiczenie nr 2 - Rysowanie precyzyjne Materiały do kursu Skrypt CAD AutoCAD 2D strony: 37-46. Wprowadzenie Projektowanie wymaga budowania modelu geometrycznego zgodnie z określonymi wymiarami, a to narzuca

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania...

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania... Zawartość Instalacja... 1 Konfiguracja... 2 Uruchomienie i praca z raportem... 4 Metody wyszukiwania... 6 Prezentacja wyników... 7 Wycenianie... 9 Wstęp Narzędzie ściśle współpracujące z raportem: Moduł

Bardziej szczegółowo

PRAWA ZACHOWANIA. Podstawowe terminy. Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc

PRAWA ZACHOWANIA. Podstawowe terminy. Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc PRAWA ZACHOWANIA Podstawowe terminy Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc a) si wewn trznych - si dzia aj cych na dane cia o ze strony innych

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 SKONTRUM

Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 SKONTRUM Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 SKONTRUM PROGRAM INWENTARYZACJI Poznań 2011 Spis treści 1. WSTĘP...4 2. SPIS INWENTARZA (EWIDENCJA)...5 3. STAŁE UBYTKI...7 4. INTERPRETACJA ZAŁĄCZNIKÓW

Bardziej szczegółowo

L A K M A R. Rega³y DE LAKMAR

L A K M A R. Rega³y DE LAKMAR Rega³y DE LAKMAR Strona 2 I. KONSTRUKCJA REGA ÓW 7 1 2 8 3 4 1 5 6 Rys. 1. Rega³ przyœcienny: 1 noga, 2 ty³, 3 wspornik pó³ki, 4pó³ka, 5 stopka, 6 os³ona dolna, 7 zaœlepka, 8 os³ona górna 1 2 3 4 9 8 1

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie nr 8 Elementy uzupełniające

Ćwiczenie nr 8 Elementy uzupełniające Ćwiczenie nr 8 Elementy uzupełniające Materiały do kursu Skrypt CAD AutoCAD 2D strony: 94-96 i 101-110. Wprowadzenie Rysunki techniczne oprócz typowych elementów, np. linii, wymiarów, łuków oraz tekstów,

Bardziej szczegółowo

Nadają się do automatycznego rysowania powierzchni, ponieważ może ich być dowolna ilość.

Nadają się do automatycznego rysowania powierzchni, ponieważ może ich być dowolna ilość. CAD 3W zajęcia nr 2 Rysowanie prostych powierzchni trójwymiarowych. 1. 3wpow (3dface) powierzchnia trójwymiarowa Rysujemy ją tak, jak pisze się literę S (w przeciwieństwie do powierzchni 2W (solid), którą

Bardziej szczegółowo

Przykład 1 wałek MegaCAD 2005 2D przykład 1 Jest to prosty rysunek wałka z wymiarowaniem. Założenia: 1) Rysunek z branży mechanicznej; 2) Opracowanie w odpowiednim systemie warstw i grup; Wykonanie 1)

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska Wydział Mechatroniki Instytut Automatyki i Robotyki

Politechnika Warszawska Wydział Mechatroniki Instytut Automatyki i Robotyki Politechnika Warszawska Wydział Mechatroniki Instytut Automatyki i Robotyki Ćwiczenie laboratoryjne 2 Temat: Modelowanie powierzchni swobodnych 3D przy użyciu programu Autodesk Inventor Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKA

PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKA PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKA KLASA VI Program nauczania: DKOS 5002 38/05 Podręcznik: Informatyka Europejczyjka. Wydawnictwo HELION Lp. Temat lekcji podstawowe Wymagania programowe ponadpodstawowe 1 Lekcja

Bardziej szczegółowo

Rysunek map Wstęp do AutoCada. Elżbieta Lewandowicz

Rysunek map Wstęp do AutoCada. Elżbieta Lewandowicz Rysunek map Wstęp do AutoCada Elżbieta Lewandowicz Ustawienia szablonu rysunkowego Kreator ustawień jednostki : liniowe, kątowe, zwrot kąta granice rysunku Przykład organizacji rys. Kreator ustawień: Jednostki

Bardziej szczegółowo

czyli Arkuszy / Układów na podstawie modelu

czyli Arkuszy / Układów na podstawie modelu Przygotowanie dokumentacji technicznej czyli Arkuszy / Układów na podstawie modelu Przygotowanie dokumentacji technicznej w AutoCAD 1 Wydruk rysunku z AutoCAD można przygotować na dwa sposoby 1. na zakładce

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO PROGRAMU LICZARKA 2000 v 2.56

INSTRUKCJA DO PROGRAMU LICZARKA 2000 v 2.56 INSTRUKCJA DO PROGRAMU LICZARKA 2000 v 2.56 Program Liczarka 2000 służy do archiwizowania i drukowania rozliczeń z przeprowadzonych transakcji pieniężnych. INSTALACJA PROGRAMU Program instalujemy na komputerze

Bardziej szczegółowo

Projekt MES. Wykonali: Lidia Orkowska Mateusz Wróbel Adam Wysocki WBMIZ, MIBM, IMe

Projekt MES. Wykonali: Lidia Orkowska Mateusz Wróbel Adam Wysocki WBMIZ, MIBM, IMe Projekt MES Wykonali: Lidia Orkowska Mateusz Wróbel Adam Wysocki WBMIZ, MIBM, IMe 1. Ugięcie wieszaka pod wpływem przyłożonego obciążenia 1.1. Wstęp Analizie poddane zostało ugięcie wieszaka na ubrania

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. d2)opis OCHRONNY. (19) PL (n)62894. Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa, PL

WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. d2)opis OCHRONNY. (19) PL (n)62894. Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej d2)opis OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 112772 (22) Data zgłoszenia: 29.11.2001 EGZEMPLARZ ARCHIWALNY (19) PL (n)62894 (13)

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI POZIOM ROZSZERZONY Czas pracy 80 minut Instrukcja dla zdaj¹cego. SprawdŸ, czy arkusz egzaminacyjny zawiera stron (zadania 0). Ewentualny brak zg³oœ przewodnicz¹cemu

Bardziej szczegółowo

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA SIGMA. Instalacja sterownika USB

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA SIGMA. Instalacja sterownika USB ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA SIGMA Instalacja sterownika USB 1 SIGMA PLATAN Sp. z o.o. 81-855 SOPOT, ul. Platanowa 2 tel. (0-58) 555-88-00, fax (0-58) 555-88-01 www.platan.pl e-mail: platan@platan.pl

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA INFORMACJI FINANSOWEJ w analizach i modelowaniu finansowym. - dane z rynków finansowych DANE RÓD OWE

PREZENTACJA INFORMACJI FINANSOWEJ w analizach i modelowaniu finansowym. - dane z rynków finansowych DANE RÓD OWE DANE RÓD OWE PREZENTACJA INFORMACJI FINANSOWEJ - dane z rynków finansowych - w formie baz danych - w formie tabel na stronach internetowych - w formie plików tekstowych o uk³adzie kolumnowym - w formie

Bardziej szczegółowo

ECDL Advanced Moduł AM3 Przetwarzanie tekstu Syllabus, wersja 2.0

ECDL Advanced Moduł AM3 Przetwarzanie tekstu Syllabus, wersja 2.0 ECDL Advanced Moduł AM3 Przetwarzanie tekstu Syllabus, wersja 2.0 Copyright 2010, Polskie Towarzystwo Informatyczne Zastrzeżenie Dokument ten został opracowany na podstawie materiałów źródłowych pochodzących

Bardziej szczegółowo

1.Rysowanie wałka. Dostosowanie paska narzędzi. 1.1. Tworzenie nowego wałka. Uniwersytet Technologiczno Przyrodniczy w Bydgoszczy

1.Rysowanie wałka. Dostosowanie paska narzędzi. 1.1. Tworzenie nowego wałka. Uniwersytet Technologiczno Przyrodniczy w Bydgoszczy Dostosowanie paska narzędzi. Wyświetlenie paska narzędzi Elemety. Celem wyświetlenia paska narzędzi Elementy należy wybrać w menu: Widok Paski narzędzi Dostosuj... lub w linii komend wprowadzić polecenie

Bardziej szczegółowo

OKNA LAMELOWE WENTYLACJA

OKNA LAMELOWE WENTYLACJA OKNA LAMELOWE WENTYLACJA Okna lamelowe s¹ specjaln¹ wersj¹ okien obrotowych. Skrzyd³a okienne i ramy wykonane s¹ z profili aluminiowych, przy czym mo liwe s¹ wykonania izolowane i nieizolowane termicznie.

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/16 t

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/16 t Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Mechaniczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/16 t Kierunek studiów: Inżynieria Produkcji Forma

Bardziej szczegółowo

Tekst ozdobny i akapitowy

Tekst ozdobny i akapitowy Tekst ozdobny i akapitowy Tekst ozdobny poddaje się manipulacjom, kształtowaniu, zniekształcaniu i tworzeniu efektów, do wyróŝnienia pojedynczych wyrazów lub krótkich wersów, takich jak nagłówki, logo

Bardziej szczegółowo

(opracował Wojciech Korzybski)

(opracował Wojciech Korzybski) Program AutoCAD - etap podstawowy 2D (opracował Wojciech Korzybski) 1. Ekran AutoCAD a i komunikacja z programem, przykładowe pliki rysunkowe - możliwości programu AutoCAD 2000. 2. Podstawy obsługi programu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Norton Commander (NC) wersja 4.0. Autor: mgr inż. Tomasz Staniszewski

Instrukcja obsługi Norton Commander (NC) wersja 4.0. Autor: mgr inż. Tomasz Staniszewski Instrukcja obsługi Norton Commander (NC) wersja 4.0 Autor: mgr inż. Tomasz Staniszewski ITM Zakład Technologii Maszyn, 15.10.2001 2 1.Uruchomienie programu Aby uruchomić program Norton Commander standardowo

Bardziej szczegółowo

Cykle produkcji paska z jednego elementu

Cykle produkcji paska z jednego elementu Cykle produkcji paska z jednego elementu /Skórê kroimy na pasy, kolejno wycinamy koñcówkê, wybijamy dziurki, znakujemy (stemplujemy), wycinamy pocz¹tek/ WYCINANIE KOÑCA DZIURKOWANIE CIÊCIE NA PASY STEMPLOWANIE

Bardziej szczegółowo

Rysowanie precyzyjne. Polecenie:

Rysowanie precyzyjne. Polecenie: 7 Rysowanie precyzyjne W ćwiczeniu tym pokazane zostaną różne techniki bardzo dokładnego rysowania obiektów w programie AutoCAD 2010, między innymi wykorzystanie punktów charakterystycznych. Z uwagi na

Bardziej szczegółowo

AutoCAD 2006. Pierwsze kroki

AutoCAD 2006. Pierwsze kroki PRZYK ADOWY ROZDZIA Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl IDZ DO KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Skalowanie i ustawianie arkuszy/układów wydruku w AutoCAD autor: M. Motylewicz, 2012

Skalowanie i ustawianie arkuszy/układów wydruku w AutoCAD autor: M. Motylewicz, 2012 1 z 72 Rysunek rysujemy w skali rzeczywistej tzn. jeżeli pas ruchu ma szerokość 3,5m to wpisujemy w AutoCAD: 3,5 jednostki (mapa oczywiście również musi być wstawiona w skali 1:1). Opisany w dalszym ciągu

Bardziej szczegółowo

Materiały pomocnicze do programu AutoCAD 2014

Materiały pomocnicze do programu AutoCAD 2014 Łukasz Przeszłowski Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa Katedra Konstrukcji Maszyn Materiały pomocnicze do programu AutoCAD 2014 UWAGA: Są to materiały pomocnicze

Bardziej szczegółowo

Technologie Informacyjne

Technologie Informacyjne Technologie Informacyjne Szkoła Główna Służby Pożarniczej Zakład Informatyki i Łączności April 11, 2016 Technologie Informacyjne Wprowadzenie : wizualizacja obrazów poprzez wykorzystywanie technik komputerowych.

Bardziej szczegółowo

Standardowe tolerancje wymiarowe WWW.ALBATROS-ALUMINIUM.COM

Standardowe tolerancje wymiarowe WWW.ALBATROS-ALUMINIUM.COM Standardowe tolerancje wymiarowe WWW.ALBATROSALUMINIUM.COM Tolerancje standardowe gwarantowane przez Albatros Aluminium obowiązują dla wymiarów co do których nie dokonano innych uzgodnień podczas potwierdzania

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej.

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Dział Zagadnienia Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Arkusz kalkulacyjny (Microsoft Excel i OpenOffice) Uruchomienie

Bardziej szczegółowo

AutoCAD LT praca na obiektach rastrowych i nakładanie barw z palety RGB na rysunki.

AutoCAD LT praca na obiektach rastrowych i nakładanie barw z palety RGB na rysunki. AutoCAD LT praca na obiektach rastrowych i nakładanie barw z palety RGB na rysunki. Niniejsza instrukcja jest przewodnikiem po narzędziach służących do wstawiania i edycji obiektów rastrowych dostępnych

Bardziej szczegółowo

Moduł. Rama 2D suplement do wersji Konstruktora 4.6

Moduł. Rama 2D suplement do wersji Konstruktora 4.6 Moduł Rama 2D suplement do wersji Konstruktora 4.6 110-1 Spis treści 110. RAMA 2D - SUPLEMENT...3 110.1 OPIS ZMIAN...3 110.1.1 Nowy tryb wymiarowania...3 110.1.2 Moduł dynamicznego przeglądania wyników...5

Bardziej szczegółowo

INTERAKTYWNA APLIKACJA MAPOWA MIASTA RYBNIKA INSTRUKCJA OBSŁUGI

INTERAKTYWNA APLIKACJA MAPOWA MIASTA RYBNIKA INSTRUKCJA OBSŁUGI INTERAKTYWNA APLIKACJA MAPOWA MIASTA RYBNIKA INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści Budowa okna aplikacji i narzędzia podstawowe... 4 Okno aplikacji... 5 Legenda... 5 Główne okno mapy... 5 Mapa przeglądowa...

Bardziej szczegółowo

Komputerowe wspomaganie projektowania. część III

Komputerowe wspomaganie projektowania. część III Komputerowe wspomaganie projektowania część III Studia Podyplomowe Wydział Inżynierii Produkcji SGGW Warszawa, styczeń 2011 Część III Tworzenie dokumentacji projektowej 2D Plan: w systemach CAD 1. Wydajność

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU. NAZWA PRZEDMIOTU Programowanie Auto Cad w wizualizacji przemysłowej. NAZWA JEDNOSTKI PROWADZĄCEJ PRZEDMIOT Instytut Politechniczny 3. STUDIA kierunek stopień tryb język status

Bardziej szczegółowo

systemy informatyczne SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej

systemy informatyczne SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej SIMPLE systemy informatyczne SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej to nowoczesny system informatyczny kompleksowo

Bardziej szczegółowo

Microsoft Management Console

Microsoft Management Console Microsoft Management Console Konsola zarządzania jest narzędziem pozwalającym w prosty sposób konfigurować i kontrolować pracę praktycznie wszystkich mechanizmów i usług dostępnych w sieci Microsoft. Co

Bardziej szczegółowo

Edycja geometrii w Solid Edge ST

Edycja geometrii w Solid Edge ST Edycja geometrii w Solid Edge ST Artykuł pt.: " Czym jest Technologia Synchroniczna a czym nie jest?" zwracał kilkukrotnie uwagę na fakt, że nie należy mylić pojęć modelowania bezpośredniego i edycji bezpośredniej.

Bardziej szczegółowo

Użycie przestrzeni papieru i odnośników - ćwiczenie

Użycie przestrzeni papieru i odnośników - ćwiczenie Użycie przestrzeni papieru i odnośników - ćwiczenie Informacje ogólne Korzystanie z ćwiczeń Podczas rysowania w AutoCADzie, praca ta zwykle odbywa się w przestrzeni modelu. Przed wydrukowaniem rysunku,

Bardziej szczegółowo

PL 205289 B1 20.09.2004 BUP 19/04. Sosna Edward,Bielsko-Biała,PL 31.03.2010 WUP 03/10 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 205289

PL 205289 B1 20.09.2004 BUP 19/04. Sosna Edward,Bielsko-Biała,PL 31.03.2010 WUP 03/10 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 205289 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 205289 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 359196 (51) Int.Cl. B62D 63/06 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 17.03.2003

Bardziej szczegółowo

PLANOVA KATALOG 2012

PLANOVA KATALOG 2012 KATALOG 2012 GONDOLA NA KWIATY gondola - cynk galwaniczny + farba proszkowa, standardowe kolory - podest RAL 7045, obudowa - RAL 1003. pó³ka metalowa przykrêcana do gondoli ma 11 okr¹g³ych otworów do wk³adania

Bardziej szczegółowo

STOISKA - spis treœci STOISKA stoiska PROMOCYJNE stoiska SPRZEDA OWE stoiska TARGOWE stoiska SKLEPOWE / zabudowy

STOISKA - spis treœci STOISKA stoiska PROMOCYJNE stoiska SPRZEDA OWE stoiska TARGOWE stoiska SKLEPOWE / zabudowy biuro@omegasystem.pl STOISKA - spis treœci STOISKA stoiska PROMOCYJNE stoiska SPRZEDA OWE stoiska TARGOWE stoiska SKLEPOWE / zabudowy 2 3 4 5 6 biuro@omegasystem.pl STOISKA Œwiadczymy kompleksowe us³ugi

Bardziej szczegółowo

Poznaj potencjał ArchiCAD-a! Twój przewodnik po programie ArchiCAD!

Poznaj potencjał ArchiCAD-a! Twój przewodnik po programie ArchiCAD! Poznaj potencjał ArchiCAD-a! ArchiCAD to cenione przez architektów i projektantów narzędzie do tworzenia atrakcyjnych projektów i wizualizacji budynków czy pomieszczeń. Rozwijany od wielu lat, zdobył liczną

Bardziej szczegółowo

Wskazówki monta owe. Pod aczenie elektryczne. OXIMO RTS pasuje do standardowych uchwytów monta owych stosowanych do serii LT 50

Wskazówki monta owe. Pod aczenie elektryczne. OXIMO RTS pasuje do standardowych uchwytów monta owych stosowanych do serii LT 50 nap d do rolet z wbudowanym odbiornikiem radiowym, uk ad rozpoznawania przeszkody z wy cznikiem przeci eniowym programowana pozycja komfortowa Wskazówki monta owe OXIMO RTS pasuje do standardowych uchwytów

Bardziej szczegółowo

Wytyczne Województwa Wielkopolskiego

Wytyczne Województwa Wielkopolskiego 5. Wytyczne Województwa Wielkopolskiego Projekt wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Bud etu Pañstwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie nr 4 INSTRUKCJA LABORATORYJNA

Ćwiczenie nr 4 INSTRUKCJA LABORATORYJNA WAT - WYDZIAŁ ELEKTRONIKI INSTYTUT SYSTEMÓW ELEKTRONICZNYCH ZAKŁAD EKSPLOATACJI SYSTEMÓW ELEKTRONICZNYCH Przedmiot: Konstrukcja Urządzeń Elektronicznych Ćwiczenie nr 4 INSTRUKCJA LABORATORYJNA Temat: PROJEKTOWANIE

Bardziej szczegółowo

SINAMICS G120C STARTER. Tworzenie nowego projektu w trybie online.

SINAMICS G120C STARTER. Tworzenie nowego projektu w trybie online. SINAMICS G120C STARTER Tworzenie nowego projektu w trybie online. 1 Uruchomienie asystenta tworzenia projektu 1 2 3 page 2 W celu uruchomienia asystenta tworzenia nowego projektu nale y z menu (1) programu

Bardziej szczegółowo

Współczesne nowoczesne budownictwo pozwala na wyrażenie indywidualnego stylu domu..

Współczesne nowoczesne budownictwo pozwala na wyrażenie indywidualnego stylu domu.. Współczesne nowoczesne budownictwo pozwala na wyrażenie indywidualnego stylu domu.. w którym będziemy mieszkać. Coraz więcej osób, korzystających ze standardowych projektów, decyduje się nadać swojemu

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA MENU STRUKTURA MENU

STRUKTURA MENU STRUKTURA MENU ZA CZNIKI STRUKTURA MENU Po wywo³aniu systemu SM-BOSS (poprzez napisanie BOSS i wciœniêcie klawisza Enter) na ekranie zobaczymy g³ówne menu systemu. Standardowo sk³ada siê ono z pozycji, które pozwalaj¹

Bardziej szczegółowo

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Zarządzanie czasem TOMASZ ŁUKASZEWSKI INSTYTUT INFORMATYKI W ZARZĄDZANIU Zarządzanie czasem w projekcie /49 Czas w zarządzaniu projektami 1. Pojęcie zarządzania

Bardziej szczegółowo

1. MONITOR. a) UNIKAJ! b) WYSOKOŚĆ LINII OCZU

1. MONITOR. a) UNIKAJ! b) WYSOKOŚĆ LINII OCZU Temat: Organizacja obszaru roboczego podczas pracy przy komputerze. 1. MONITOR a) UNIKAJ! - umieszczania monitora z boku, jeżeli patrzysz na monitor częściej niż na papierowe dokumenty - dostosowywania

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy 5 szkoły podstawowej

Wymagania edukacyjne z przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy 5 szkoły podstawowej Wymagania edukacyjne z przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy 5 szkoły podstawowej Temat Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca Dział 1. Bezpieczeństwo w szkole

Bardziej szczegółowo

DrawCut Label Studio

DrawCut Label Studio Przewodnik po programie DrawCut Label Studio Dla plotera tnącego Secabo LC30 WWW.E-LOGOSMEDIA.PL WWW.SECABO.PL 1 Gratulujemy Państwu zakupu plotera tnącego marki Secabo LC30. Mając świadomość, że praca

Bardziej szczegółowo

OŚWIETLENIE PRZESZKLONEJ KLATKI SCHODOWEJ

OŚWIETLENIE PRZESZKLONEJ KLATKI SCHODOWEJ OŚWIETLENIE PRZESZKLONEJ KLATKI SCHODOWEJ Przykład aplikacji: rys. 1 rys. 2 rys. 3 rys. 4 W tym przypadku do sterowania oświetleniem wykorzystano przekaźniki fi rmy Finder: wyłącznik zmierzchowy 11.01.8.230.0000

Bardziej szczegółowo

na podstawie modelu 3D

na podstawie modelu 3D Przygotowanie dokumentacji technicznej 2D na podstawie modelu 3D SST-2013/2014 Przygotowanie dokumentacji technicznej 2D 1 Wydruk rysunku z AutoCAD 2D można przygotować na dwa sposoby 1. na zakładce Model

Bardziej szczegółowo

Instrukcja monta u i regulacji drzwi szybowych ELDOR

Instrukcja monta u i regulacji drzwi szybowych ELDOR Instrukcja monta u i regulacji drzwi ELDOR wer.1.4 Instrukcja monta u i regulacji drzwi szybowych ELDOR drzwi centralne drzwi teleskopowe 1. nadpro e 2. mechanizm drzwi 3. wózek napêdu 4. oœcie nice 5.

Bardziej szczegółowo

Przed rozpoczęciem pracy otwórz nowy plik (Ctrl +N) wykorzystując szablon acadiso.dwt

Przed rozpoczęciem pracy otwórz nowy plik (Ctrl +N) wykorzystując szablon acadiso.dwt Przed rozpoczęciem pracy otwórz nowy plik (Ctrl +N) wykorzystując szablon acadiso.dwt Zadanie: Utwórz szablon rysunkowy składający się z: - warstw - tabelki rysunkowej w postaci bloku (według wzoru poniżej)

Bardziej szczegółowo

Modułowy system aluminiowy o nieograniczonych możliwościach. Nieograniczony wybór różnych urządzeń o dowolnych. do zastosowania w służbie zdrowie.

Modułowy system aluminiowy o nieograniczonych możliwościach. Nieograniczony wybór różnych urządzeń o dowolnych. do zastosowania w służbie zdrowie. Modułowy system aluminiowy o nieograniczonych możliwościach Nieograniczony wybór różnych urządzeń o dowolnych wymiarach do zastosowania w służbie zdrowie. PVS RVS System profili i połączeń dla rozwiązań

Bardziej szczegółowo

S Z R - 2 8 1 A p l i k a c j a

S Z R - 2 8 1 A p l i k a c j a GWARANCJA GWARANCJA ul. Konstantynowska 79/81 95-200 Pabianice tel/fax 42-2152383, 2270971 e-mail: fif@fif.com.pl SAMOCZYNNY ZA CZNIK REZERWY S Z R - 2 8 1 A p l i k a c j a g o o d i d e a s g o o d s

Bardziej szczegółowo

created by ENIGMATIS POLSKA Identyfikacja wizualna

created by ENIGMATIS POLSKA Identyfikacja wizualna Identyfikacja wizualna wersja 1.0 // 05.03.2008 Informacje podstawowe 02 Logo jest podstawowym i jedynym obowi¹zuj¹cym symbolem graficznym spó³ek z grupy Global. Logo nie powinno byæ poddawane adnym zmianom

Bardziej szczegółowo

Techniki korekcyjne wykorzystywane w metodzie kinesiotapingu

Techniki korekcyjne wykorzystywane w metodzie kinesiotapingu Techniki korekcyjne wykorzystywane w metodzie kinesiotapingu Jak ju wspomniano, kinesiotaping mo e byç stosowany jako osobna metoda terapeutyczna, jak równie mo e stanowiç uzupe nienie innych metod fizjoterapeutycznych.

Bardziej szczegółowo

Grafika inżynierska - opis przedmiotu

Grafika inżynierska - opis przedmiotu Grafika inżynierska - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Grafika inżynierska Kod przedmiotu 06.9-WM-IBezp-P-14_15L_pNadGenXQK7T Wydział Kierunek Wydział Mechaniczny Inżynieria bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Matematyka z plusemdla szkoły ponadgimnazjalnej WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE TRZECIEJ LICEUM. KATEGORIA B Uczeń rozumie:

Matematyka z plusemdla szkoły ponadgimnazjalnej WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE TRZECIEJ LICEUM. KATEGORIA B Uczeń rozumie: WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE TRZECIEJ LICEUM POZIOMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH: K - konieczny ocena dopuszczająca P - podstawowy ocena dostateczna (dst.) R - rozszerzający ocena dobra (db.) D

Bardziej szczegółowo

ZAMKNIÊCIA PRZECIWPANICZNE

ZAMKNIÊCIA PRZECIWPANICZNE ZAMKNIÊCIA PRZECIWPANICZNE IDEA PUSH-BAR okucia budowlane kompleksowo drewno PCV aluminium ZAMKNIÊCIA PRZECIWPANICZNE IDEA Zamkniêcie przeciwpaniczne IDEA zosta³o zaprojektowane i przetestowane na zgodnoœæ

Bardziej szczegółowo