Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""

Transkrypt

1 Advances in Science and Technology 2 /2008 1

2 Zespó³ Redakcyjny: Gabriel Borowski redaktor naczelny Monika Wrona sekretarz redakcji Pawe³ Kordos Aneta Duda Czasopismo recenzowane Rada Programowa: l l l l l l l l l l l Prof. dr hab. in. Klaudiusz Lenik przewodnicz¹cy Rady Politechnika Lubelska Prof. dr hab. in. Jerzy Bursa Politechnika Œl¹ska w Gliwicach Prof. dr hab. in. Franciszek Kluza Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Prof. dr hab. in. Miros³aw W. Kindraczuk National Aviation University, Kiev Prof. dr hab. in. Mykhaylo Pashechko Politechnika Lubelska Prof. dr hab. in. Tadeusz Pe³czyñski Politechnika Lubelska Prof. dr hab. in. Jan Senatorski Instytut Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie Dr hab. in. Marek Jakubowski, prof. PL Politechnika Lubelska Dr hab. in. Franciszek Lis, prof. PL Politechnika Lubelska Dr hab. in. Dorota Wójcicka-Migasiuk, prof. PL Politechnika Lubelska Mgr in. Chojnacki Pawe³ Prezes Zarz¹du Oddzia³u SIMP w Lublinie Adres Redakcji: Politechnika Lubelska Katedra Podstaw Techniki Lublin, ul. Nadbystrzycka 38 tel. (0 81) , fax (0 81) Copyright by Katedra Podstaw Techniki Politechniki Lubelskiej. Wydawca: Oddzia³ SIMP w Lublinie Lublin, ul. Chmielna 2a Politechnika Lubelska Katedra Podstaw Techniki Lublin, ul. Nadbystrzycka 38 2

3 SPIS TREŒCI METODY WIZUALIZACJI WNÊTRZA OBIEKTÓW 3D W PROGRAMIE AUTOCAD JERZY MONTUSIEWICZ... 5 OPTYMALIZACJA PROCESU KREŒLENIA W PROGRAMIE AUTOCAD JERZY MONTUSIEWICZ, AGNIESZKA CZERKAWSKA, DARIUSZ REKUTA PARAMETRYZACJA CECH GEOMETRYCZNYCH MODELU W SYSTEMIE CATIA V5 PIOTR PENKA A, MIROS AW MALEC MO LIWOŒCI WYKORZYSTANIA PROGRAMU EASY RECOVERY DO ODZYSKIWANIA DANYCH MIROS AW MALEC, MAGDALENA KO TYŒ OPROGRAMOWANIE I-DEAS DO MODELOWANIA I SYMULACJI PROCESU WTRYSKIWANIA MARCIN IWANICKI TOMASZ JACHOWICZ ZASTOSOWANIE MODELU NUMERYCZNEGO DO ANALIZY ROZPRZESTRZENIANIA SIÊ ZANIECZYSZCZEÑ W LUBLINIE ANETA DUDA ZASTOSOWANIE TECHNIK INFORMATYCZNYCH W ANALIZIE ŒRODOWISKA NA PRZYK ADZIE OZNACZEÑ CHROMATOGRAFICZNYCH ANETA DUDA, JACEK CZERWIÑSKI BADANIA W AŒCIWOŒCI MECHANICZNYCH BRYKIETÓW WÊGLA Z BIOMAS GABRIEL BOROWSKI CHARAKTERYSTYKI DYNAMICZNE WP YWU ATMOSFERYCZNYCH ZMIAN STRUMIE- NI CIEPNYCH NA POWIERZCHNIE PRZEGRÓD KOMÓR OBIEKTÓW TECHNICZNYCH MAREK M. JANCZAREK, A. BULYANDRA ANALIZA ZU YCIA TULEI CYLINDROWEJ SILNIKASPALINOWEGO O ZAP ONIE SAMOCZYNNYM W TRAKCIE D UGOTRWA EJ EKSPLOATACJI PAWE KORDOS, PIOTR IGNACIUK CHIP FORMATION AIDED BY HIGH PRESSURE CUTTING-TOOL LUBRICANT DURING TURNING JERZY JÓZWIK, MAREK UKASZ

4 WYBRANE ASPEKTY WYKORZYSTANIA WSPOMAGANIA KOMPUTEROWEGO W PROWADZENIU BADAÑ TRIBOLOGICZNYCH PROCESU TARCIA I ZU YCIA KLAUDIUSZ LENIK, MICHA PASZECZKO, KRZYSZTOF DZIEDZIC, MARCIN BARSZCZ WYKORZYSTANIE MULTIMEDIÓW STRUMIENIOWYCH W KSZTA CENIU TECHNICZNYM I INFORMATYCZNYM KONRAD GAUDA, ZYGMUNT LENIK GRAFIKA BITMAPOWA W NAUCZANIU PRZEDMIOTU TECHNIKI MULTIMEDIALNE KRZYSZTOF DZIEDZIC, RENATA LIS, JERZY MONTUSIEWICZ ATRYBUTY U YTECZNOŒCI SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH W PROJEKTOWANIU EDUKACYJNYCH SERWISÓW INTERNETOWYCH RENATA LIS, ROBERT LIS

5 Jerzy Montusiewicz* METODY WIZUALIZACJI WNÊTRZA OBIEKTÓW 3D W PROGRAMIE AUTOCAD WSTÊP Dynamiczny rozwój technik komputerowych oraz oprogramowania w obszarze komputerowego wspomagania procesu projektowania spowodowa³, e obecnie trudno sobie wyobraziæ dzia³alnoœæ in yniersk¹ bez trójwymiarowego modelowania. W wielu przypadkach modelowanie 3D staje siê podstawowym sposobem zainicjowania procesu projektowania, zaœ rysowanie na p³aszczyÿnie jest dzia³aniem uzupe³niaj¹cym i koniecznym ze wzglêdu na przyzwyczajenia starszej kadry in ynierskiej [5, 6, 7]. W modelowaniu trójwymiarowym wszelkie zmiany geometryczne dokonywane w parametrach modelu bry³owego wywo³uj¹ automatyczn¹ aktualizacjê rzutów i przekrojów, dziêki temu nie ma potrzeby przygotowywania wielu rzutów i przekrojów w klasycznym tego s³owa rozumieniu. Ponadto projektowanie 3D pozwala na opracowywanie wariantowych rozwi¹zañ oraz szybk¹ ich ocenê w wirtualnym œwiecie komputerów zarówno pod wzglêdem funkcjonalnym, jak i estetycznym. Modelowanie 3D pozwala tak e na rezygnacjê z budowy wielu prototypów, poniewa fotorealistyczna wizualizacja przygotowanych projektów przy dobrze wykonanym renderigu umo liwia wykonanie koniecznych symulacji w celu okreœlenia poprawnoœci proponowanych rozwi¹zañ. Ponadto wykonany model 3D mo e byæ ³atwo przetworzony na procedury wytwarzaj¹ce czêœæ przy u yciu obrabiarek sterowanych numerycznie lub centrów obróbczych [9]. Rozwój oprogramowania do modelowania obiektów trójwymiarowych doprowadzi³ do sytuacji, w której u ytkownik musi szczególnie uwa nie zastanowiæ siê nad prawid³owym wyborem narzêdzia do pracy. Obecnie mamy wiele specjalistycznych programów do modelowania obiektów technicznych, np.: AutoCAD, Inventor, Catia, Soliwords, I-DEAS, a tak e programów uniwersalnych, w których mo na tak e modelowaæ postaci, np.: Maya, 3ds max, Softimage, Blender. Wiele z tych programów posiada równie narzêdzia do przeprowadzania animacji, dziêki czemu mog¹ byæ przydatne w wirtualnym sprawdzeniu poprawnoœci zaprojektowanej konstrukcji. W programach do modelowania obiektów 3D proces projektowania kompletnej konstruowanej czêœci maszynowej jest podzielony na nastêpuj¹ce fazy: modelowanie * Jerzy MONTUSIEWICZ Katedra Podstaw Techniki, Wydzia³ Podstaw Techniki, Politechnika Lubelska; Wy sza Szko³a Umiejêtnoœci, Kielce. 5

6 kszta³tu obiektu, projektowanie realistycznych materia³ów do powlekania powierzchni obiektu, projektowanie oœwietlenia oraz sceny, na której model bêdzie prezentowany, oraz wykonanie jego fotorealistycznych widoków. W pracy opisano i zilustrowano ró ne metody, które umo liwiaj¹ pokazanie wnêtrza elementów modelowanych obiektów trójwymiarowych w programie AutoCAD. Ponadto zamieszczono przyk³ady pokazuj¹ce sposoby prezentacji konstrukcji z³o onych z wielu elementów sk³adowych. TWORZENIE PRZEKROJÓW W TRADYCYJNYCH DOKUMENTACJACH TECHNICZNYCH Prezentacja obiektu technicznego przy zastosowaniu standardowego zestawu widoków (rzutnia z góry, z przodu i z boku) czêsto nie jest wystarczaj¹ca z uwagi na fakt, e nie ujawnia szczegó³ów wewnêtrznych. Normy odnosz¹ce siê do przygotowywania dokumentacji technicznej pozwalaj¹ przedstawiaæ wewnêtrzne elementy obiektów poprzez umieszczanie na rysunku linii niewidocznych (linia kreskowa), ale nie zawsze to pomaga. Skomplikowana struktura wnêtrza modelowanego obiektu generuje pajêczynê linii, któr¹ trudno zinterpretowaæ. W takich sytuacjach stosujemy przekroje. Najogólniej mówi¹c przekrój jest widokiem obiektu powsta³ym po jego myœlowym przeciêciu p³aszczyzn¹ i odrzuceniu fragmentu znajduj¹cego siê miêdzy p³aszczyzn¹ przekroju a obserwatorem. Tak zdefiniowany przekrój nie pozwala jednak skutecznie ods³oniæ wszystkich wewnêtrznych szczegó³ów projektowanej konstrukcji. Aby usprawniæ stosowanie przekrojów w praktyce i oszczêdziæ pracy projektantom, wprowadzono ró ne typy przekrojów, dziêki czemu opracowywana dokumentacja rysunkowa jest bardziej zwarta i ³atwiejsza do szybkiego przeanalizowania. W rysunku technicznym mo na wyodrêbniæ nastêpuj¹ce typy przekrojów: pe³ny, pó³przekrój, cz¹stkowy, obrócony (k³ad miejscowy), przesuniêty (k³ad przesuniêty), stopniowy, z³o eniowy, pomocniczy (wyrwanie), ³amany, niewidoczny. Zagadnienia te definicje i przyk³ady w odniesieniu do rysunku technicznego na p³aszczyÿnie zosta³y opisane w wielu pozycjach literaturowych [1, 10] i dlatego nie bêd¹ tutaj prezentowane. PRZESTRZENNA WIZUALIZACJA WNÊTRZA KONSTRUKCJI 3D Tworz¹c modele trójwymiarowe obiektów technicznych równie spotykamy siê z zagadnieniem w³aœciwego pokazania szczegó³ów wewnêtrznych. Nie chodzi jednak w tym przypadku tylko o mo liwoœæ utworzenia stosownego przekroju, który bêdzie rzutowany na p³aszczyznê. Celem pracy jest pokazanie metod i narzêdzi s³u ¹cych do ods³oniêcia wewnêtrznej budowy pojedynczych obiektów oraz konstrukcji sk³adaj¹cych siê z wielu elementów, i przedstawienie ich w trójwymiarowej wirtualnej prze- 6

7 Montusiewicz J.: Metody POSTÊPY wizualizacji NAUKI I wnêtrza TECHNIKI obiektów NR 2, D w programie AutoCAD strzeni. Nale y w tym miejscu wyjaœniæ, e tworzenie przekrojów jest mo liwe, gdy w procesie generowania trójwymiarowych obiektów pos³ugiwaliœmy siê modelowaniem bry³owym. Model bry³owy, jako jedyny, sk³ada siê z powierzchni oraz wnêtrza ograniczonego przez te powierzchnie. Nie mo na wiêc uzyskiwaæ przekrojów w przypadku, gdy zastosowano modelowanie powierzchniowie lub szkieletowe. Nale y przy tym odró niæ zagadnienie techniki modelowania od sposobu wizualizacji obiektu 3D na monitorze komputerowym [2, 3, 8, 10]. W modelowaniu trójwymiarowym istnieje niepowtarzalna sytuacja, w której mo emy szybko i bez zbytecznych nak³adów pokazaæ w jednym ujêciu modelowany obiekt tak, aby widoczne by³y wszystkie istotne szczegó³y. W³¹czenie widoku poprzez polecenie ORBITA umo liwia takie obrócenie obiektu, e wszystkie istotne elementy zostan¹ pokazane w jednym ujêciu, rys. 1. D E F à Rys. 1. Tarcza a) model krawêdziowy 2D widok z boku; b) widok z góry; c) widok izometryczny obiekt po renderingu Metody generowania przekrojów trójwymiarowych Przekrój pe³ny powstaje po przeciêciu p³aszczyzn¹ przekroju ca³ego obiektu. W tym celu mo emy u yæ polecenia P AT. Opcje tego polecenia umo liwiaj¹ nam zachowanie tylko jednej czêœci obiektu lub obu, jak to pokazano na rys. 2. Uzyskanie w³aœciwego koñcowego efektu prezentowania przekroju w przestrzeni zwi¹zane jest z poprawnym zastosowaniem procesu fotorealistycznej wizualizacji. Do tego celu mo na zastosowaæ cieniowanie albo rendering. Na etapie przygotowywania przekrojów cieniowanie daje dobry efekt w krótkim czasie, poniewa uzyskany obraz jest dodatkowo uplastyczniony poprzez wygenerowanie cienia. W przypadku stosowania polecenia RENDER, aby uzyskaæ realistyczny wygl¹d, nale y dodatkowo zdefiniowaæ miêdzy innymi typy i parametry oœwietlenia. W praktyce dobrym rozwi¹zaniem przy tworzeniu fotorealistycznego przekroju obiektu trójwymiarowego jest zastosowanie innego koloru do powlekania miejsca ciêcia. Mo na to uzyskaæ wykorzystuj¹c polecenie KOLORUJ POWIERZCHNIÊ znajduj¹ce siê w pasku edycja bry³, rys. 2c, lub rysuj¹c odejmowan¹ bry³ê w tym kolorze, rys. 3b. 7

8 D E F à Rys. 2. Modelowany obiekt a) widok z boku, u góry model krawêdziowy 3D, u do³u model krawêdziowy 2D; b) widok izometryczny; c) widok izometryczny przekrój Pó³przekroje stosujemy przedstawiaj¹c obiekty symetryczne. Taki przekrój tworzymy po przeciêciu obiektu p³aszczyzn¹ przekroju tylko do osi symetrii. Pozosta³a czêœæ pó³widok pozostaje bez zmian. W programie do tego celu nie mo emy zastosowaæ polecenia P AT, poniewa nie ma opcji pozwalaj¹cej nam zdefiniowaæ pó³p³aszczyznê. Pó³przekrój mo emy wykonaæ wykorzystuj¹c polecenie RÓ NICA. W tym celu nale y narysowaæ prostopad³oœcian o wymiarach wiêkszych ni modelowany obiekt i umieœciæ go tak, aby jego krawêdÿ znajdowa³a siê w osi, jak pokazano to na rys. 3. D E F 8 Rys. 3. Fazy tworzenia pó³przekroju a) widok izometryczny obiektu; b) obiekt i kostka; c) pó³przekrój W przypadku obiektów w pe³ni symetrycznych, rysowanie pó³przekrojów mo na z powodzeniem wykonaæ stosuj¹c polecenie PRZEKRÊÆ, rys. 4. Do uzyskania profilu obiektu nale y wykorzystaæ polecenie PRZEKRÓJ, rys.4b. Uzyskany profil nale- y rozdzieliæ stosuj¹c polecenie ROZBIJ, a nastêpnie obróciæ go wzglêdem osi w³asnej obiektu o k¹t 270 o, rys,4c. Aby uzyskaæ dok³adniejsze odwzorowanie kszta³tów obiektów obrotowych, nale y wpisaæ wy sz¹ wartoœæ zmiennej systemowej FACE- TRES. Standardowa wartoœæ zmiennej to 0.5, zaœ zakres jej zmiennoœci wynosi od 0.01 do 10 [4, 8].

9 Montusiewicz J.: Metody POSTÊPY wizualizacji NAUKI I wnêtrza TECHNIKI obiektów NR 2, D w programie AutoCAD D E F à Rys. 4. Fazy tworzenia pó³przekroju z wykorzystaniem polecenia PRZEKRÊÆ a) widok izometryczny obiektu; b) profil obiektu; c) pó³przekrój Przekrój ³amany powstaje wtedy, gdy p³aszczyzna przekroju zostaje za³amana i dalej jest prowadzona pod zmienionym k¹tem. Na p³aszczyÿnie przekrój kreœlony jest tak, jakby za³amania nie by³o. Ten typ przekroju bardzo czêsto stosowany jest do obiektów obrotowych. Do uzyskania takiego przekroju nale y wykreœliæ wielok¹t zamkniêty, którego dwa boki bêd¹ pokrywa³y siê z p³aszczyznami przekroju (polecenia POLILINIA i REGION), rys. 5a. Nastêpnie poleceniem WYCI GNIJ tworzymy bry- ³ê o wysokoœci wiêkszej ni projektowany obiekt, rys.5b. Poleceniem RÓ NICA odejmujemy j¹ od obiektu, rys.5c. D E F Rys. 5. Fazy tworzenia przekroju ³amanego tarczy a) wykreœlanie obrysu bry³y; b) tworzenie bry³y; c) przekrój ³amany, widok izometryczny i rzut z boku Przekrój stopniowy jest rodzajem przekroju pe³nego, wykorzystuj¹cego p³aszczyzny równoleg³e przesuniête wzglêdem siebie i przechodz¹ce tak przez obiekt, aby pokazaæ jego wa ne szczegó³y. Przy rysowaniu przekroju odcinki prostopad³e do p³aszczyzn przekroju s¹ pomijane, rys. 6. 9

10 D E F Rys. 6. Fazy tworzenia przekroju stopniowego a) wykreœlanie obrysu bry³y; b) generowanie bry³y; c) przekrój stopniowy: widok izometryczny i rzut z boku Przekrój obrócony ró ni siê tym od przekroju zwyk³ego, e zostaje obrócony o k¹t 90 o. Natomiast przekrój przesuniêty tworzymy w sytuacji, gdy nie ma na rzucie wystarczaj¹co du o miejsca na umieszczenie przekroju obróconego, rys.7c W obu przypadkach nale y wykorzystaæ polecenie PRZEKRÓJ. Wygenerowane automatycznie przekroje nale y zakreskowaæ poprzez zastosowanie polecenia KRESKUJ. W procesie tworzenia tych przekrojów nale y pamiêtaæ o w³aœciwym ustawianiu lokalnego uk³adu wspó³rzêdnych LUW i wskazywaniu miejsca generowania przekroju. D E F Rys. 7. Etapy generowania przekrojów a) modelowany obiekt w widoku po renderingu oraz obiekt z ukrytymi liniami; b) obiekt po wykonaniu polecenia PRZEKRÓJ; c) przekrój obrócony oraz przekrój przesuniêty po zakreskowaniu W przypadku prezentacji obiektu przy wykorzystaniu modelu krawêdziowego bardzo czêsto u³o enie linii zaciemnia obraz ca³oœci. Natomiast pokazanie przekrojów uplastycznia jego wygl¹d, rys. 7c. Przekrój cz¹stkowy projektowanego elementu, zwany popularnie wyrwaniem, stosowany jest do pokazania pojedynczego szczegó³u. Mo emy go wykonaæ generuj¹c prostopad³oœcian (polecenie KOSTKA) o odpowiednich wymiarach, wstawiaj¹c we w³aœciwe miejsce modelowanego obiektu i odejmuj¹c, rys

11 Montusiewicz J.: Metody POSTÊPY wizualizacji NAUKI I wnêtrza TECHNIKI obiektów NR 2, D w programie AutoCAD D E F à Rys. 8. Fazy tworzenia przekroju cz¹stkowego a) modelowany obiekt; b) generowanie prostopad³oœcianu; c) przekrój cz¹stkowy, widok z boku Pokazanie wewnêtrznej budowy obiektu jest mo liwe równie bez wykonywania przekrojów. Mo na to zrealizowaæ poprzez w³¹czenie P ASZCZYZN TN CYCH i uruchomienie polecenia ORBITA 3D. Dziêki temu mamy mo liwoœæ przedstawienia odpowiedniego widoku, a ustawione p³aszczyzny tn¹ce odetn¹ wirtualnie przód i ty³ modelowanego obiektu, rys.9. Przy w³¹czeniu p³aszczyzn tn¹cych mo na wykorzystaæ równie polecenie CI G E KR ENIE 3D. Dziêki temu modelowany obiekt bêdzie kr¹ y³ wokó³ zdefiniowanej przez projektanta osi obrotu, a p³aszczyzny tn¹ce bêd¹ ods³ania³y jego wnêtrze. D E F Rys. 9. Obiekt o skomplikowanym kszta³cie wnêtrza a) widok z boku model krawedziowy 2D oraz widok izometryczny po renderingu; b) widoki izometryczne po w³¹czeniu przedniej plaszczyzny tn¹cej; c) u góry widok izometryczny po w³¹czeniu przedniej i tylniej p³aszczyzny tn¹cej oraz, u do³u przekrój wzd³u osi 11

12 Metody wizualizacji obiektów z³o onych W przypadku prezentowania obiektów z³o onych z wielu elementów sk³adowych nie wystarczy zazwyczaj zastosowanie widoku izometrycznego nawet przy wykonaniu widoku w wielu rzutniach. Czêsto stosowanym rozwi¹zaniem, które tylko czêœciowo u³atwia rozpoznanie elementów sk³adowych, jest u ycie ró nych kolorów w trakcie rysowania. W bry³owym modelowaniu 3D nale y bezwzglêdnie pamiêtaæ, aby nie sumowaæ elementów sk³adowych w jeden obiekt. Praktycznym sposobem w przypadku przedstawienia obiektów z³o onych posiadaj¹cych oœ symetrii jest pokazywanie poszczególnych elementów sk³adowych tylko we fragmencie tak, aby nie zas³ania³y one innych elementów, rys. 10. W tym celu nale y wygenerowaæ przekroje sk³adowych elementów obrotowych (polecenie PRZE- KRÓJ), a nastêpnie stosuj¹c polecenie PRZEKRÊÆ wykonaæ obroty uzyskanych zarysów o k¹t mniejszy ni 360 o. Zarys elementu zewnêtrznego powinien byæ obracany o mniejszy k¹t ni zarys elementu wewnêtrznego. Inne elementy konstrukcji powinny byæ odpowiednio odcinane lub usuwane, aby nie zas³ania³y pozosta³ych elementów sk³adowych, rys. 10b oraz 10c. D E F à à à Rys. 10. o ysko wa³eczkowe dwurzêdowe widok izometryczny a) ³o ysko zmontowane; ³o ysko po wyciêciu fragmentów elementów sk³adowych: b) model krawêdziowy 3D; c) model po renderingu Czêsto stosowanym sposobem pokazania wszystkich elementów sk³adowych konstrukcji z³o onej jest utworzenie widoku izometrycznego, w którym poszczególne czêœci bêd¹ przesuniête wzglêdem siebie tak, aby nie zas³ania³y siê nawzajem, rys. 11. W tym celu nale y u yæ polecenia PRZESUÑ przy w³¹czonej ortogonalnoœci, dziêki czemu wykonywane przemieszczenia bêd¹ zawsze przeprowadzane wzd³u osi uk³adu wspó³rzêdnych. 12

13 Montusiewicz J.: Metody POSTÊPY wizualizacji NAUKI I wnêtrza TECHNIKI obiektów NR 2, D w programie AutoCAD D E F Rys. 11. Obiekty z³o one widoki izometryczne: ³o ysko kulkowe dwurzêdowe wahliwe a) zmontowane, b) rozmontowane; c) po³¹czenie klinowe Przekroje na rysunkach z³o eniowych charakteryzuj¹ siê tym, e w p³aszczyÿnie przekroju znajduj¹ siê niezale ne od siebie elementy sk³adowe. Przy rysowaniu takich przekrojów na p³aszczyÿnie, dla rozró nienia poszczególnych czêœci, stosujemy zróznicowane k¹ty pochylenia oraz gêstoœci linii kreskowania, a w przypadku, gdy czêœci wykonane s¹ z ró nych materia³ów konstrukcyjnych, ró ne style kreskowania. Przy wizualizacji przestrzennej przekroju zmontowanego obiektu najlepiej jest odró - niæ elementy sk³adowe poprzez zastosowanie odmiennej kolorystyki czêœci. Do wykonania przekroju nale y zastosowaæ polecenie P AT, rys. 12b. Do w³aœciwego kolorowania powierzchni przekrojów elementów u ywamy poleceñ zgrupowanych w pasku narzêdziowym EDYCJA BRY. Nietypowym podejœciem do przedstawienia wnêtrza obiektów trójwymiarowych jest wykorzystanie polecenia RENDER i w³¹czenie czêœciowej przezroczystoœci materia³ów pokrywaj¹cych model. W tym celu do generowania realistycznego pokrycia projektowanego modelu nale y zastosowaæ technikê wystêpuj¹c¹ pod nazw¹ D E F Ã Rys. 12. Obiekty po monta u widoki izometryczne: po³¹czenie zaciskowe a) obiekt kompletny, b) przekrój; c) po³¹czenie klinowe rendering z w³¹czeniem przezroczystoœci kolorów 13

14 ŒLEDZENIE PROMIENI. W tym przypadku mamy mo liwoœæ do³¹czenia z biblioteki materia³ów bitmap reprezentuj¹cych rzeczywiste materia³y pokryciowe. Program AutoCAD pozwala projektantowi na ustawienie wielu parametrów zastosowanego materia³u, miêdzy innymi stopnia przezroczystoœci. Na rys. 12c pokazano wygl¹d zmontowanego po³¹czenia z u yciem klina poprzecznego po zastosowaniu materia³ów powlekaj¹cych typu kolorowe szk³a z w³aœciwie ustawionymi przezroczystoœciami. WNIOSKI Poprawne pokazywanie wewnêtrznej budowy modelowanych obiektów 3D nie jest spraw¹ prost¹ i oczywist¹. Wymaga zarówno wiedzy o stosowanych w technice ró nych typach przekrojów, a tak e sposobach ich tworzenia w wirtualnej przestrzeni. Praktyczne wykonanie takich przekrojów prowadzi do jednoczesnego zastosowania wielu narzêdzi nale ¹cych do ró nych kategorii: narzêdzi do rysowania, edycji, lokalizacji precyzyjnej, do definiowania i zarz¹dzania warstwami, do sterowania po³o eniem i orientacj¹ lokalnego uk³adu wspó³rzêdnych, a tak e narzêdzi do uzyskiwania koñcowego widoku modelowanego obiektu (rzutnie, widok, cieniuj, render, orbita). Czytelne przedstawianie w przestrzeni obiektów z³o onych z wielu elementów sk³adowych jest istotne z punktu widzenia zrozumienia budowy i zasady dzia³ania modelowanej konstrukcji. Najprostszym sposobem wydaje siê zastosowanie przesuwania elementów sk³adowych konstrukcji wzglêdem siebie. Takie dzia³anie nie wymaga od konstruktora stosowania skomplikowanych poleceñ oraz procedur, i szybko prowadzi do uzyskania w³aœciwego efektu koñcowego. Oryginalnym podejœciem jest wykonywanie renderowania modelu z w³¹czon¹ czêœciowo przezroczystoœci¹ materia³ów pokrywaj¹cych go. Literatura 1. Dobrzañski T.: Rysunek techniczny maszynowy. WNT, Warszawa Kania L.: Podstawy programu AutoCAD modelowanie 3D. Wyd. Politechniki Czêstochowskiej, Czêstochowa Matthews B.: Podstawy rysowania w przestrzeni. AutoCAD D. wyd. Helion, Gliwice Montusiewicz J.: Komputerowe modelowanie obiektów 3D, zestaw æwiczeñ laboratoryjnych do programu AutoCAD. Lublin-Snopków Montusiewicz J.: Metodologia nauczania komputerowego modelowania trójwymiarowego. [W:] Œwiæ A. (red.): Systemy informatyczne w kszta³ceniu technicznym. Monografia. Societas Scientiarum Lublinensis, ss , Lublin Montusiewicz J., Czerkawska A.: Specyfika tworzenia komputerowego zapisu obiektów technicznych. [W:] Lenik K., Borowski G. (red.): Komputerowe wspomaganie w technice. Monografia. Societas Scientiarum Lublinensis, ss. 5 13, Lublin

15 Montusiewicz J.: Metody POSTÊPY wizualizacji NAUKI I wnêtrza TECHNIKI obiektów NR 2, D w programie AutoCAD 7. Montusiewicz J., Drapa³a R.: Uwagi metodologiczne do trójwymiarowego modelowania stolarki budowlanej. [W:] Lenik K. Borowski G. (red.) Komputerowe wspomaganie w kszta³ceniu. Monografia. Sociatas Scientarium Lublinesis, ss , Lublin Pikoñ A.: AutoCAD Helion, Gliwice Przybylski W., Deja M.: Komputerowo wspomagane wytwarzanie maszyn, podstawy i zastosowanie. WNT, Warszawa Winkler T.: Komputerowy zapis konstrukcji. WNT, Warszawa Streszczenie W pracy zaprezentowano zagadnienia dotycz¹ce wykonywania przekrojów obiektów modelowanych w przestrzeni trójwymiarowej oraz sposobów pokazywania obiektów z³o onych. Opisano ró ne typy przekrojów, które s¹ wykonywane podczas przygotowywania dokumentacji technicznej projektowanych czêœci maszyn. Przedstawiono sposoby generowania tych przekrojów, prezentuj¹c narzêdzia i algorytmy postêpowania, a tak e liczne przyk³ady ilustruj¹ce poszczególne fazy postêpowania. METHODS OF VISUALISATION OF THE INTERIOR OF 3D OBJECTS IN THE AUTOCAD PROGRAM Summary The study presents issues concerning making sections of objects modeled in three-dimensional space as well as ways of showing complex objects. Different types of sections are described, used in preparing the technical documentation of manufactured machine parts. The study shows ways of generating such sections, presenting tools and procedure algorithms as well as many examples illustrating individual stages of the procedures. 15

16 Jerzy Montusiewicz*, Agnieszka Czerkawska*, Dariusz Rekuta* OPTYMALIZACJA PROCESU KREŒLENIA W PROGRAMIE AUTOCAD WSTÊP Komputerowy zapis konstrukcji zdominowa³ obecnie sposoby przygotowywania dokumentacji technicznych w biurach projektowych i firmach ró nych bran. Stosowanie takiego rozwi¹zania wp³ywa nie tylko na dok³adnoœæ rysunków i nieograniczone mo liwoœci szybkiej ich korekty, ale przede wszystkim u³atwia pracê i oszczêdza czas. Obecnie umiejêtnoœæ obs³ugi programu wspomagaj¹cego projektowanie to ju nie tylko dodatkowy atut, ale powszechnie wymagana umiejêtnoœæ zawodowa. Jednym z profesjonalnych narzêdzi komputerowych, powszechnie stosowanych przez firmy wykonuj¹ce dokumentacje projektowe jest program AutoCAD. Aby korzystanie z tego programu by³o efektywne niezbêdny jest du y zasób wiedzy z zakresu jego obs³ugi, znajomoœæ zaawansowanych narzêdzi i mo liwoœci ich stosowania. Program Auto- CAD cechuje ogromna swoboda w jego adaptacji do potrzeb u ytkownika oraz ró - norodne mo liwoœci elastycznego wykorzystywania poleceñ. Daje to du e pole manewru u ytkownikowi programu pod warunkiem, e w pe³ni opanowa³ zasady komputerowego zapisu konstrukcji [2, 9] oraz narzêdzia i ich opcje. W pracy przedstawiono skrócon¹ charakterystykê grup narzêdzi dostêpnych w programie AutoCAD oraz pokazano, na przyk³adach rysowania czêœci maszyn klasy wa³ek i p³yta, alternatywne koncepcje kreœlenia takich obiektów przy zastosowaniu ró nych narzêdzi. TWORZENIE RYSUNKÓW W PROGRAMIE AUTOCAD Proces tworzenia rysunków w grafice wektorowej odbywa siê poprzez wykorzystanie tzw. prymitywów, czyli obiektów, które s¹ zdefiniowane przez procedury matematyczne. Podstawowe obiekty tworzone na p³aszczyÿnie to: linia, polilinia, okr¹g i ³uk. S¹ jednak obiekty bardziej skomplikowane, takie jak: multilinia, prosta, pó³prosta, splajn, prostok¹t, figury foremne. Aby móc swobodnie u ywaæ poleceñ do ich rysowania, konieczna jest znajomoœæ specyficznych cech oraz opcji tworzenia ka dego obiektu. Ró ne mo liwoœci definiowania oraz ustawieñ rysunkowych mog¹ w znacznym stopniu przyspieszyæ pracê ju na poziomie kreœlenia obiektów, bez konieczno- * Jerzy MONTUSIEWICZ, Agnieszka CZERKAWSKA, Dariusz REKUTA Katedra Podstaw Techniki, Wydzia³ Podstaw Techniki, Politechnika Lubelska. 16

17 Montusiewicz J., Czerkawska A., POSTÊPY Rekuta NAUKI D.: Optymalizacja I TECHNIKI NR procesu 2, 2008kreœlenia w programie AutoCAD œci ich póÿniejszej modyfikacji i poprawek. Tak wiêc sprawny przebieg procesu rysowania uzale niony jest w znacznym stopniu od znajomoœci dostêpnych narzêdzi, ich w³aœciwoœci, opcji i sposobów ich stosowania [1, 4, 5, 6, 7]. Druga grupa narzêdzi umo liwiaj¹ca tworzenie nowych obiektów rysunkowych to polecenia s³u ¹ce do zmian, dziêki którym mo liwe jest powielanie oraz przekszta³canie obiektów ju istniej¹cych. Te polecenia to: kopiuj, przesuñ, lustro, skaluj, odsuñ, rozci¹gnij, szyk, utnij, wyd³u, przerwij, fazuj, wykonaj zaokr¹glenie itd. Stosowanie ich umo - liwia skrócenie czasu tworzenia kompletnych rysunków, poniewa niejednokrotnie wystarcza niewielka korekta obiektu istniej¹cego, aby otrzymaæ zupe³nie nowy element konstrukcyjny. Umiejêtnoœæ tworzenia tablic (szyk prostok¹tny lub ko³owy), stosowania wielokrotnego kopiowania lub lustrzanego odbicia bardzo u³atwia i przyspiesza pracê, pozwala bowiem na kreœlenie tylko czêœci rysunku lub wybranych krawêdzi. Polecenia do ucinania czy zaokr¹glania umo liwiaj¹ zamiany jednych obiektów na inne (np. pó³proste na odcinki, ³amane na odcinki i ³uki). Sprawne korzystanie z narzêdzi i w³aœciwy ich dobór wymaga pewnego wyczucia i automatyzmu dzia³ania, który jest wynikiem wielu godzin æwiczeñ i pracy z programem. Dobra znajomoœæ narzêdzi edycyjnych pozwala na znaczne przyspieszenie procesu powstawania dokumentacji technicznej. Podczas tworzenia dokumentacji technicznej bardzo istotna jest dok³adnoœæ wykonywanych rysunków. Program AutoCAD udostêpnia narzêdzia do lokalizacji precyzyjnej, które pozwalaj¹ w szybki sposób ustaliæ pozycjê kursora na istniej¹cym obiekcie bez znajomoœci wspó³rzêdnych oraz kreœlenia linii konstrukcyjnych. Pozwala to na dok³adne umieszczanie jednych obiektów wzglêdem innych lub przeprowadzenie precyzyjnej ich modyfikacji. U ytkownik mo e w³¹czyæ automatyczne wyszukiwanie takich charakterystycznych punktów, jak: œrodek okrêgu, koniec czy symetria odcinka, punkt, w którym obiekty siê przecinaj¹ lub s¹ prostopad³e wzglêdem siebie itp. Zarówno w³¹czanie sta³ych trybów lokalizacji, mo liwoœæ lokalizowania tylko wybranych punktów, jak i opcja rêcznego ich znajdowania daje u ytkownikowi mo liwoœæ dostosowania programu do w³asnych potrzeb. Narzêdzia do lokalizacji precyzyjnej funkcjonuj¹ w po- ³¹czeniu z poleceniami, np.: do rysowania, modyfikacji, wymiarowania, wstawiania bloków; pe³ni¹ rolê pomocnicz¹ i nie dzia³aj¹ samodzielnie. Kolejne polecenia u³atwiaj¹ce proces tworzenia dokumentacji dotycz¹ definiowania bloków i ich umieszczania na rysunku. Blok mo e sk³adaæ siê z pojedynczego elementu lub wiêkszej liczby obiektów zgrupowanych w jeden obiekt specjalny o konkretnej nazwie. Bloki wykorzystywane s¹ wówczas, gdy konieczne jest wielokrotne u ycie tego samego obiektu. Ogromn¹ zalet¹ bloków jest mo liwoœæ sterowania ich wygl¹dem i parametrami podczas wstawiania do rysunku poprzez skalowanie oraz okreœlanie k¹ta obrotu. Stosowanie bloków nie tylko usprawnia kreœlenie rysunku, ale ponadto znacznie zmniejsza jego rozmiar, gdy do rysunku wstawiane s¹ wy³¹cznie odnoœniki do zdefiniowanych bloków. Mo liwoœæ tworzenia bloków zewnêtrznych zapisywanych jako odrêbne pliki dyskowe pozwala wykorzystywaæ ten sam blok w wielu rysunkach. Mo liwe jest równie tworzenie w³asnych tematycznych bibliotek i grupowanie w nich podobnych obiektów. 17

18 Proces kreœlenia komputerowego zostaje znacz¹co przyspieszony poprzez zastosowanie warstw, w których mo na predefiniowaæ cechy obiektów rysunkowych i grupowaæ obiekty wg ich funkcji i okreœlonych cech. Stosowanie warstw pozwala na ³atwe zarz¹dzanie obiektami rysunku poprzez zastosowanie ró nych kolorów w warstwach, zwiêksza widocznoœæ poszczególnych obiektów i u³atwia pracê z du ymi rysunkami. Prawid³owe zdefiniowanie i organizacja warstw przyspiesza proces tworzenia dokumentacji technicznej, daje du e mo liwoœci modyfikacji i ró nych wariantów wydruku. Œrodowisko programu oferuje równie wiele narzêdzi do programowania, najwa - niejsze z nich to: ActiveX Automation, AutoLISP, DCL (Dialog Control Language), ObjectARX, skrypty, slajdy, Visual Basic oraz kalkulator geometryczny [8]. Stosowanie tych zaawansowanych narzêdzi wymaga jednak od u ytkownika pog³êbienia swojej wiedzy w zakresie jêzyków programowania i praktycznego ich u ycia. OPTYMALIZACJA PROCESU KREŒLENIA W programie AutoCAD jeden obiekt mo na narysowaæ na wiele sposobów i przy u yciu ró nych metod. To ta zaleta miêdzy innymi sprawia, e popularnoœæ programu ci¹gle roœnie. Zamierzony cel mo na osi¹gn¹æ stosuj¹c ró ne rozwi¹zania a nak³ad pracy zale y wy³¹cznie od stopnia znajomoœci programu. Warto podkreœliæ, e aby swobodnie stosowaæ zaawansowane narzêdzia, trzeba w³o yæ nieco wysi³ku w opanowanie zasad dzia³ania programu. Niew¹tpliwe znaczenie ma równie praktyka i doœwiadczenie osoby rysuj¹cej, pozwala bowiem na umiejêtne stosowanie nabytej wiedzy oraz efektywne wykorzystanie programu w praktyce. Nale y pamiêtaæ, e stosuj¹c komputerowe techniki kreœlenia nie chodzi o zast¹pienie o³ówka programem komputerowym, a o takie zastosowanie nowego narzêdzia, aby szybko i mo liwie najmniejszym nak³adem pracy osi¹gn¹æ zamierzony cel. Aby by³o to wykonalne, nale y przyj¹æ w³aœciw¹ strategiê wykonywania dokumentacji technicznej. Alternatywne procedury rysowania obiektów klasy wa³ek Na rys. 1. przedstawiono wykreœlon¹ w programie AutoCAD czêœæ maszynow¹ klasy wa³ek wraz z wymiarowaniem. Taki obiekt mo emy narysowaæ na ró ne sposoby, co zostanie szczegó³owo zaprezentowane poni ej. 18 Rys. 1. Wa³ek wielostopniowy

19 Montusiewicz J., Czerkawska A., POSTÊPY Rekuta NAUKI D.: Optymalizacja I TECHNIKI NR procesu 2, 2008kreœlenia w programie AutoCAD Metoda klasyczna Klasyczne podejœcie polega na wykonaniu rysunku na domyœlnej warstwie 0 z zastosowaniem wy³¹cznie polecenia POLILINIA przy definiowaniu szerokoœci linii zgodnie z ich przeznaczeniem tak, jak to okreœlono w polskiej normie [2]. Wówczas ca³y obiekt sk³ada³by siê z oddzielnych segmentów, co w znacznym stopniu utrudni³oby jak¹kolwiek jego modyfikacjê. Oprócz tego metoda taka jest czasoch³onna i ma³o wydajna, zaœ koñcowy efekt mo e okazaæ siê niezadowalaj¹cy. Metoda klasyczna z u yciem warstw W przypadku wprowadzenia warstw i poprawnego ich zdefiniowaniu mo na zrezygnowaæ z okreœlania szerokoœci polilinii w czasie procesu kreœlenia. Definiowanie warstw umo liwia wprowadzenie zmiennych systemowych, które okreœlaj¹ w warstwie szerokoœæ linii, ich rodzaj, a tak e kolor obiektów. Dziêki temu poprzez prze- ³¹czanie warstw wybieramy warstwê aktywn¹ i obiekty na niej tworzone przejmuj¹ wartoœci podstawione pod zmienne systemowe. W ten sposób uzyskujemy odpowiednie szerokoœci linii, które zosta³y u yte do wyznaczenia konturu obiektu, czy wymiarowania. Na rys.2. pokazano sytuacjê, gdy rysunek wa³ka zosta³ niew³aœciwie wykonany na jednej warstwie (podpunkty a i b) oraz przy poprawnym zdefiniowaniu warstw (podpunkt c). Rys. 2. Fragment wa³ka wykreœlony niepoprawnie na jednej warstwie: a) i b) odpowiednio: wy³¹czona/w³¹czona opcja szerokoœci; c) wa³ek wykonany poprawnie na wielu warstwach Przy prawid³owym stosowaniu programu AutoCAD proces rysowania nale y zawsze rozpoczynaæ od utworzenia odpowiednich dla kreœlonego rysunku warstw i poprawnie je zdefiniowaæ. Pozwoli to na w³aœciw¹ jego organizacjê, co w znacznym stopniu u³atwi pracê, w szczególnoœci wykonanie ewentualnej modyfikacji obiektów. Kreœlenie z wykorzystaniem poleceñ: LUSTRO, LINIA, KOPIUJ, UTNIJ Wstêpna analiza rysunku pokazuje, e obiekt jest symetryczny wzglêdem poziomej osi, a zatem mo liwe jest wykreœlenie tylko po³owy rysunku i wykonanie lustrzanego odbicia. 19

20 Proces rysowania nale y rozpocz¹æ od wykreœlenie osi symetrii na warstwie o tej samej nazwie, gdy stanowi ona bazê dla pozosta³ych obiektów. Nastêpnie za pomoc¹ polecenia POLILINIA (b¹dÿ LINIA), zgodnie z wymiarami nale y odwzorowaæ zarys obiektu na warstwie kontur obiektu, tak jak to pokazano na rys. 3. Rys. 3. Rysowanie konturu wa³ka Linie obrazuj¹ce skoki wa³ka mo na wykonaæ rysuj¹c jeden pionowy odcinek (polecenie POLILINIA b¹dÿ LINIA), a nastêpnie wykorzystuj¹c punkty charakterystyczne zarysu powieliæ je poleceniem KOPIUJ. Mo na równie zastosowaæ polecenie ODSUN, podajac za kazdym razem odpowiednia odleglosc odsuniecia (rys. 4). Rys. 4. Kopiowanie linii pomocniczych Zastosowanie polecenia UTNIJ dostosuje d³ugoœci odcinków do obrysu konturu za krawêdzie tn¹ce przyjêto: oœ i zarys wa³ka, co pokazano na rys Rys. 5. Rysunek po zastosowaniu polecenia UTNIJ i w³¹czeniu opcji szerokoœæ Druga czêœæ obiektu powstanie przez zastosowanie polecenia LUSTRO i odbicie istniej¹cego rysunku wzglêdem osi symetrii. W ten sposób powstanie kompletny rysunek wa³ka, tak jak to przedstawiono na rys. 1. Koñcowym etapem tworzenia rysunku bêdzie zwymiarowanie obiektu na warstwie wymiarowanie. Alternatywnym podejœciem do utworzenia linii obrazuj¹cych skoki wa³ka jest wykorzystanie polecenia PÓ PROSTA. Rysowane pó³proste nale y od razu umieszczaæ w punktach charakterystycznych wa³ka. Zastosowanie polecenia UTNIJ w odniesieniu do pó³prostych zamienia je na stosowne odcinki.

Piotr Penka³a*, Miros³aw Malec** PARAMETRYZACJA CECH GEOMETRYCZNYCH MODELU W SYSTEMIE CATIA V5 WSTÊP Zastosowanie parametryzacji cech geometrycznych modeli ma wielkie znaczenie i szerokie zastosowanie.

Bardziej szczegółowo

CATIA V5. Podstawy budowy modeli autogeneruj¹cych

CATIA V5. Podstawy budowy modeli autogeneruj¹cych CATIA V5. Podstawy budowy modeli autogeneruj¹cych Autor: Wojciech Skarka ISBN: 978-83-246-1249-9 Format: B5, stron: ok. 250 Poznaj nowoczesne, oparte na wiedzy metody projektowania Jak dobraæ w³aœciwe

Bardziej szczegółowo

INFO. najnowsze produkty ISSN 1730-2609. LITESTAR - program do projektowania oœwietlenia Modu³y LED. we Frankfurcie Targi AMPER 2004 Ø124

INFO. najnowsze produkty ISSN 1730-2609. LITESTAR - program do projektowania oœwietlenia Modu³y LED. we Frankfurcie Targi AMPER 2004 Ø124 najnowsze produkty ISSN 1730-2609 03 Oœwietlenie Nr 3(7) LIPIEC - WRZESIEÑ 2004 INFO Ø124 227 Targi Light+Building we Frankfurcie Targi AMPER 2004 LITESTAR - program do projektowania oœwietlenia Modu³y

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Rynku Pracy. Krzysztof Symela PORADNIK METODYCZNY. dla autorów modu³owych programów szkolenia zawodowego

Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Rynku Pracy. Krzysztof Symela PORADNIK METODYCZNY. dla autorów modu³owych programów szkolenia zawodowego Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Rynku Pracy Krzysztof Symela PORADNIK METODYCZNY dla autorów modu³owych programów szkolenia zawodowego Warszawa 2005 Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Departament

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 1(11)/2008

ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 1(11)/2008 ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 1(11)/2008 TARNÓW 2008 RADA ZESZYTÓW NAUKOWYCH MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE prof. dr hab. Leszek Ka³kowski,

Bardziej szczegółowo

Sterowanie dla monitoringu. Nowoczesne rozwi¹zania œwiat³owodowe i telekomunikacyjne. Pawe³ Olszynka, Marzena Opaliñska, Tomasz Deluga

Sterowanie dla monitoringu. Nowoczesne rozwi¹zania œwiat³owodowe i telekomunikacyjne. Pawe³ Olszynka, Marzena Opaliñska, Tomasz Deluga 2 ITELIGENTNE INFRASTRUKTURY SIECIOWE SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA GRUPA ZPAS 3 INFOTELA ISBN 978-83-60516-01-0 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323

Bardziej szczegółowo

KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMACJI NAUKOWEJ

KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMACJI NAUKOWEJ ptint PRAKTYKA i TEORIA INFORMACJI NAUKOWEJ i TECHNICZNEJ PRACTICE and THEORY of SCIENTIFIC and TECHNICAL INFORMATION Tom XXI Nr 3 (83)/2013 ISSN 1230-5529 PROBLEMY BADANIA PRZEGLĄDY Z PRAKTYKI INT RECENZJE

Bardziej szczegółowo

Wyýsza Szkoùa Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 8

Wyýsza Szkoùa Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 8 Wyýsza Szkoùa Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE Zeszyt nr 8 Kraków 2012 Redaktor Naukowy: prof. dr hab. Henryk Gurgul Sekretarz: mgr Krzysztof K³êk Recenzenci: prof. dr hab. Stanis³aw Belniak

Bardziej szczegółowo

Kompendium infrastruktur danych przestrzennych

Kompendium infrastruktur danych przestrzennych Czêœæ I skróconej wersji polskiej podrêcznika Developing Spatial Data Infrastructures: The SDI Cookbook Kompendium infrastruktur danych przestrzennych GSDI, wersja 1.1, 2001, pod redakcj¹ Douglasa D. Neberta

Bardziej szczegółowo

Oœwietlenie w szkole Oprawy Stan prawny Z³udzenia

Oœwietlenie w szkole Oprawy Stan prawny Z³udzenia ISSN 1731-9366 Kwartalnik Klubu Œwiat³a www.klubswiatla.pl nr 1 (2) / wiosna 2004 wydawany przez Philips Lighting Farel Mazury e Oœwietlenie w szkole - str.8 Oprawy do oœwietlenia obiektów dydaktycznych

Bardziej szczegółowo

J. Altkorn, Podstawy marketingu, Wydawnictwo Instytucji Marketingu, wyd. II Kraków 2000, s. 19. 3

J. Altkorn, Podstawy marketingu, Wydawnictwo Instytucji Marketingu, wyd. II Kraków 2000, s. 19. 3 BAROMETR REGIONALNY 59 DOŒWIADCZENIA W WYKORZYSTANIU NARZÊDZI MARKETINGU W PRZEDSIÊBIORSTWACH W PROGRAMIE EQUAL SYSTEM PRZECIWDZIA ANIA POWSTAWANIU BEZROBOCIA NA TERENACH S ABO ZURBANIZOWANYCH mgr Agnieszka

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Karwowski ZPAS dolnoœl¹ska firma na miarê doliny krzemowej

Krzysztof Karwowski ZPAS dolnoœl¹ska firma na miarê doliny krzemowej 2 Monitoring i nowoczesne systemy alarmowe SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA ISBN 978-83-60516-08-9 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONALNOή GEOINFORMACYJNYCH WITRYN INTERNETOWYCH GEOINFORMATION WEBSITES USABILITY. Wprowadzenie

FUNKCJONALNOή GEOINFORMACYJNYCH WITRYN INTERNETOWYCH GEOINFORMATION WEBSITES USABILITY. Wprowadzenie POLSKIE FunkcjonalnoϾ TOWARZYSTWO geoinformacyjknych INFORMACJI witryn internetowych PRZESTRZENNEJ ROCZNIKI GEOMATYKI 2005 m TOM III m ZESZYT 2 77 FUNKCJONALNOή GEOINFORMACYJNYCH WITRYN INTERNETOWYCH

Bardziej szczegółowo

Zarz¹dzanie cyklem ycia produktu (PLM) wed³ug IBM Pakiet aplikacji CATIA Version 5 Release 11 Solutions

Zarz¹dzanie cyklem ycia produktu (PLM) wed³ug IBM Pakiet aplikacji CATIA Version 5 Release 11 Solutions Zarz¹dzanie cyklem ycia produktu (PLM) wed³ug IBM Pakiet aplikacji CATIA Version 5 Release 11 Solutions Odnoszenie sukcesów w procesie rozwoju produktu Zarz¹dzanie cyklem ycia produktu Zarz¹dzanie cyklem

Bardziej szczegółowo

Praca z domenami Windows

Praca z domenami Windows Rozdzia³ 33 Domeny i Grupy robocze 920 Przy³¹czanie do domeny 927 Logowanie siê do domeny 935 Odnajdywanie plików, drukarek i u ytkowników 937 Praca z domenami Windows Czêœæ VII: Sieæ Rozdzia³ 33: Praca

Bardziej szczegółowo

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów WARSZAWA 2003 1 Autorzy Wojciech Dziemianowicz Tomasz Kierzkowski Robert Knopik Redakcja Tomasz Kierzkowski Recenzent

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja zadañ za pomoc¹ Hosta skryptów systemu Windows

Automatyzacja zadañ za pomoc¹ Hosta skryptów systemu Windows 322 Czêœæ II: Dostosowywanie Windows XP Automatyzacja zadañ za pomoc¹ Hosta skryptów systemu Windows Host skryptów systemu Windows (WSH) umo liwia wykonywanie bardziej skomplikowanych zadañ ni programy

Bardziej szczegółowo

Oferta wspó³pracy z przemys³em i gospodark¹. Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE Koszalin, listopad 2008. Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE 1

Oferta wspó³pracy z przemys³em i gospodark¹. Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE Koszalin, listopad 2008. Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE 1 Oferta wspó³pracy z przemys³em i gospodark¹ Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE Koszalin, listopad 2008 Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE 1 Szanowni Pañstwo Politechnika Koszaliñska, najwiêksza

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... 3. Podstawy teoretyczne za³o enia, g³ówne koncepcje... 5. Opis realizowanych dzia³añ w ramach projektu...

Spis treści. Wprowadzenie... 3. Podstawy teoretyczne za³o enia, g³ówne koncepcje... 5. Opis realizowanych dzia³añ w ramach projektu... Spis treści WPROWADZENIE ROZDZIAŁ I ROZDZIAŁ II ROZDZIAŁ III ROZDZIAŁ IV Bibliografia Wprowadzenie... 3 Podstawy teoretyczne za³o enia, g³ówne koncepcje... 5 Opis realizowanych dzia³añ w ramach projektu...

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE ZESZYT 5 PRACE Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA MAŁOPOLSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNEJ W TARNOWIE. Pod Redakcją LESZKA KOZIOŁA

ZESZYTY NAUKOWE ZESZYT 5 PRACE Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA MAŁOPOLSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNEJ W TARNOWIE. Pod Redakcją LESZKA KOZIOŁA ZESZYTY NAUKOWE MAŁOPOLSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 5 PRACE Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA Pod Redakcją LESZKA KOZIOŁA TARNÓW 2004 KOMISJA SENACKA DO SPRAW NAUKI I WYDAWNICTW Recenzent: prof.

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI BIBLIOTEKA INFOTELA Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) ISBN 83-921962-3-6 KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI partnerzy wydania 4 Okablowanie œwiat³owodowe 4 Centrale telefoniczne 4 Technologie mobilne 4 Zarz¹dzanie

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ER MAPPER I JEGO ZASTOSOWANIE W LEŒNICTWIE ER MAPPER AND ITS APPLICATION IN FORESTRY. ER Mapper koncepcja systemu

SYSTEM ER MAPPER I JEGO ZASTOSOWANIE W LEŒNICTWIE ER MAPPER AND ITS APPLICATION IN FORESTRY. ER Mapper koncepcja systemu POLSKIE System ER TOWARZYSTWO Mapper i jego zastosowanie INFORMACJI w leœnictwie PRZESTRZENNEJ ROCZNIKI GEOMATYKI 2004 m TOM II m ZESZYT 4 93 SYSTEM ER MAPPER I JEGO ZASTOSOWANIE W LEŒNICTWIE ER MAPPER

Bardziej szczegółowo

Uwagi o programowaniu w jêzyku VBA

Uwagi o programowaniu w jêzyku VBA Rozdzia³ 20 Udoskonalanie bazy danych za pomoc¹ kodu VBA Czêœæ VI: Zaawansowane techniki Accessa Rozdzia³ 20: Udoskonalanie bazy danych za pomoc¹ kodu VBA Chocia prost¹ aplikacjê w programie Microsoft

Bardziej szczegółowo

Wspó³czesne metody sterowania produkcj¹ Zintegrowany System Zarz¹dzania Klasy ERP II

Wspó³czesne metody sterowania produkcj¹ Zintegrowany System Zarz¹dzania Klasy ERP II ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE Z. 1(11)/2008 FRANCISZEK KOLBUSZ, RADOS AW PYREK* Wspó³czesne metody sterowania produkcj¹ Zintegrowany System Zarz¹dzania Klasy ERP II

Bardziej szczegółowo

Tytuł oryginału: Bulletproof Web Design: Improving flexibility and protecting against worst-case scenarios with HTML5 and CSS3 (3rd Edition)

Tytuł oryginału: Bulletproof Web Design: Improving flexibility and protecting against worst-case scenarios with HTML5 and CSS3 (3rd Edition) Tytuł oryginału: Bulletproof Web Design: Improving flexibility and protecting against worst-case scenarios with HTML5 and CSS3 (3rd Edition) Tłumaczenie: Piotr Cieślak ISBN: 978-83-246-5120-7 Authorized

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwi¹zañ dla Microsoft Office Sharepoint Server SPIS TREŒCI: Absence and Timesheet Management Application (ATMA) Aplikacja obs³ugi dokumentów dzia³u BHP i Ochrony Œrodowiska Aplikacja obs³ugi

Bardziej szczegółowo

Prognozy rynku pracy i zapotrzebowania na kwalifikacje

Prognozy rynku pracy i zapotrzebowania na kwalifikacje Audyt ofert pracy, zapotrzebowanie na kwalifikacje i szkolenia na Dolnym Œl¹sku projekt nr Z/2.02/II/2.1/5/04 finansowany ze œrodków Europejskiego Funduszu Spo³ecznego Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

Informacje dla u ytkowników aparatów do miareczkowania oraz pomiaru ph, gêstoœciomierzy i refraktometrów

Informacje dla u ytkowników aparatów do miareczkowania oraz pomiaru ph, gêstoœciomierzy i refraktometrów Informacje dla u ytkowników aparatów do miareczkowania oraz pomiaru ph, gêstoœciomierzy i refraktometrów 10 Spis treœci Raporty klientw Automatyczne analizy wody 2 Rozwi¹zania dla klientów Dwufunkcyjne

Bardziej szczegółowo

Najlepszy wybór to BETON KOMÓRKOWY

Najlepszy wybór to BETON KOMÓRKOWY Najlepszy wybór to BETON KOMÓRKOWY Szanowni Pañstwo Oddajemy do Pañstwa r¹k kolejny, szósty numer Poradnika dla buduj¹cych z betonu komórkowego. Jako redaktor naczelny tego Poradnika, a zarazem Prezes

Bardziej szczegółowo

Office 2010 PL. Nieoficjalny podręcznik

Office 2010 PL. Nieoficjalny podręcznik Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo