Załącznik nr 1 : Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik nr 1 : Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia"

Transkrypt

1 Załącznik nr 6.1 numer sprawy: 31/SISP-2/PN/2014 Załącznik nr 1 : Szczegółowe dotyczące przedmiotu zamówienia 1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZAMAWIANYCH PRODUKTÓW DZIEDZINOWA BAZA DANYCH APLIKACJA MOBILNA PANEL ADMINISTRACYJNY DO ZARZĄDZANIA DBD APLIKACJA MOBILNA APLIKACJA MOBILNA WYMAGANIA OGÓLNE INTERFEJS UŻYTKOWNIKA APLIKACJI MOBILNEJ PROJEKT GRAFICZNY APLIKACJI MOBILNEJ LOGO APLIKACJI MOBILNEJ NAZWA APLIKACJI MOBILNEJ PREZENTACJA DANYCH STATYSTYCZNYCH BLOKI TEMATYCZNE WYSZUKIWANIE DANYCH MODUŁ ULUBIONE INFORMATORIA STATYSTYCZNE BAZY DANYCH GUS DOSTĘPNE ONLINE KOMUNIKATY I OBWIESZCZENIA PREZESA GUS ORAZ INFORMACJE SYGNALNE ELEMENTY DODATKOWE APLIKACJI MOBINEJ AKTUALIZACJA DANYCH ŚRODOWISKO DO MODYFIKOWANIA/TWORZENIA APLIKACJI MOBILNYCH (ŚRODOWISKO DEWELOPERSKIE) DODATKOWY SPRZĘT KOMPUTEROWY ORAZ OPROGRAMOWANIE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZAMAWIANYCH USŁUG DYSTRYBUCJA APLIKACJI MOBILNEJ SZKOLENIA WYMAGANIA DOTYCZĄCE PROCEDUR I DOKUMENTÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZAMÓWIENIA ANALIZA POTRZEB I WYMAGAO ZAMAWIAJĄCEGO WYMAGANIA DOTYCZĄCE DOKUMENTACJI, W TYM KODU APLIKACJI MOBILNEJ WYMAGANIA DOTYCZĄCE TESTÓW AKCEPTACYJNYCH INNE 39 Strona 1 z 39

2 1. Wymagania dotyczące zamawianych produktów Dziedzinowa Baza Danych Aplikacja Mobilna W Wykonawca zobowiązany jest do zaprojektowania, zbudowania i wdrożenia Dziedzinowej Bazy Danych Aplikacja Mobilna. W Projekt DBD Aplikacja Mobilna, w tym jej struktura oraz opis zastosowanych do jej budowy rozwiązao muszą zostad zaakceptowane przez Zamawiającego. W DBD Aplikacja Mobilna musi zapewniad bezpieczeostwo przechowywanych w niej danych i informacji, w tym posiadad odpowiednie zabezpieczenia przed nieautoryzowanym dostępem. W DBD Aplikacja Mobilna musi gromadzid co najmniej następujący zasób informacji: Nazwa wskaźnika, Wartośd wskaźnika (bieżąca i historyczne), Jednostka miary, Obszar terytorialny, którego dotyczy wartośd wskaźnika, Okres czasu, którego dotyczy wartośd wskaźnika, Zmiany wartości wskaźnika do porównywanego/porównywanych okresu/okresów czasu, Nazwę/oznaczenie porównywanego okresu czasu, Daty i godziny aktualizacji danych/informacji, Informację o/oznaczenie nowych aktualizacji(nowych i/lub zmodyfikowanych wartości/informacji), Daty i godziny publikacji danych (podania do publicznej wiadomości), Nazwa bloku tematycznego, Przypisanie wskaźnika do bloku tematycznego, Metadane wskaźnika, Okres czasu w jakim mają byd prezentowane poszczególne dane/wskaźniki, Informację o dostępnych dla danego wskaźnika formach prezentacji danych (tabela, wykres - rodzaj, mapa), Informacje i opisy informacyjne dotyczące Informatoriów Statystycznych (centralnego i wojewódzkich), Nazwy, opisy i adresy internetowe baz danych GUS, Strona 2 z 39

3 W DBD Aplikacja Mobilna musi gromadzid dane od 2010 roku włącznie, bez określenia górnej granicy czasowej oraz uwzględniad ewentualne wyjątki od tej reguły. W DBD Aplikacja Mobilna musi udostępniad dane nie wcześniej niż w dniu (dzieo/miesiąc/rok) i o godzinie określonej indywidualnie dla konkretnego wskaźnika w strukturze bazy. W W DBD Aplikacja Mobilna musi istnied możliwośd oznaczania nowych/zmodyfikowanych danych/informacji. W Finalna DBD Aplikacja Mobilna musi znajdowad się na serwerze Zamawiającego. W DBD Aplikacja Mobilna musi zostad osadzona w środowisku Microsoft SQL Server 2012 Enterprice, które znajduje się w posiadaniu Zamawiającego. W DBD Aplikacja Mobilna musi posiadad możliwośd zasilenia: 1. z zewnętrznej bazy danych, 2. z pliku zewnętrznego (.xls,.xlsx), 3. z Panelu Administracyjnego. W Wykonawca musi przygotowad szablon/y pliku programu Microsoft Office Excel (*.xls i *.xlsx), z którego możliwe będzie zaimportowanie wszystkich danych i informacji dodatkowych do DBD Aplikacja Mobilna. W Zamawiający przekaże Wykonawcy pakiet danych i informacji testowych do zasilenia DBD Aplikacja Mobilna, według szablonu/ów pliku programu Microsoft Office Excel. W DBD Aplikacja Mobilna musi zostad zasilona danymi i informacjami dodatkowymi w całości, po przekazaniu jej Zamawiającemu. W DBD Aplikacja Mobilna musi mied możliwośd zasilania o dane z kolejnych okresów czasowych (miesiąc, kwartał, rok) wraz z pozostałymi informacjami do nich przypisanymi. W Wykonawca musi przygotowad mechanizm przesyłania danych między DBD Aplikacja Mobilna a Panelem Administracyjnym( w obu kierunkach). W Wykonawca musi przygotowad mechanizm przesyłania danych między DBD Aplikacja Mobilna a aplikacją mobilną (w obu kierunkach). W DBD Aplikacja Mobilna musi byd wspólna dla aplikacji mobilnej i Panelu Administracyjnego. Strona 3 z 39

4 W Aplikacja mobilna musi byd kompatybilna z DBD Aplikacja Mobilna. W Zamawiający musi mied możliwośd samodzielnego definiowania w DBD Aplikacja Mobilna okresu czasu (zakresu lat), w jakim będą prezentowane dane w aplikacji mobilnej Panel Administracyjny do zarządzania DBD Aplikacja Mobilna W Wykonawca zobowiązany jest do zaprojektowania, zbudowania i wdrożenia Panelu Administracyjnego umożliwiający odczyt, zapis, dodawanie, usuwanie i modyfikację wszystkich zasobów gromadzonych w DBD Aplikacja Mobilna, w szczególności wartości i zmian wartości wskaźników. W Panel Administracyjny musi umożliwiad zasilanie DBD Aplikacja Mobilna danymi z kolejnych okresów czasowych (miesiąc, kwartał, rok) wraz z pozostałymi informacjami do nich przypisanymi. W Panel Administracyjny musi umożliwiad sterowanie wskaźnikami w ramach danego bloku tematycznego (np. zmiana kolejności prezentowania, zmiana nazwy, usuwanie, dodawanie). W Panel Administracyjny musi umożliwiad sterowanie blokami tematycznymi (np. zmiana kolejności prezentowania, zmiana nazwy, usuwanie, dodawanie). W Panel Administracyjny musi umożliwiad wybór dostępnych dla danego wskaźnika form prezentacji (wykres-rodzaj, tabela, mapa). W Panel Administracyjny musi umożliwiad określanie okresu czasu, w jakim mają byd prezentowane w aplikacji mobilnej poszczególne dane. W Panel Administracyjny musi umożliwiad określanie daty aktualizacji (dzieo/miesiąc/rok) oraz daty(dzieo/miesiąc/rok) i godziny publikacji poszczególnych danych gromadzonych w DBD Aplikacja Mobilna. W Panel Administracyjny musi umożliwiad oznaczenie w DBD Aplikacja Mobilna nowych aktualizacji (nowych i/lub zmodyfikowanych wartości/informacji). Strona 4 z 39

5 W Panel Administracyjny musi udostępniad możliwośd: importowania do DBD Aplikacja Mobilna, danych/informacji z pliku zewnętrznego (.xls,.xlsx ) eksportowania wszystkich i/lub wybranego zakresu danych z DBD Aplikacja Mobilna do pliku zewnętrznego (.xls,.xlsx) W Panel Administracyjny musi umożliwiad przeszukiwanie zasobów DBD Aplikacja Mobilna, wg zadanych parametrów, w tym co najmniej według: nazwy wskaźnika, daty aktualizacji (od-do), obszaru terytorialnego, bloku tematycznego, częstotliwości aktualizacji (roczna, miesięczna, kwartalna), daty publikacji wskaźnika (podania do publicznej wiadomości; od-do). W Panel Administracyjny musi umożliwiad prace osobom bez specjalistycznej wiedzy informatycznej i programistycznej, w tym umożliwiad prace jedynie z poziomu interfejsu, bez konieczności pisania kodu. W Panel Administracyjny musi zostad wyposażony w funkcjonalny interfejs umożliwiający uprawnionym użytkownikom dostęp do DBD Aplikacja Mobilna. W Interfejs Panelu Administracyjnego musi wykorzystywad symbole i pojęcia, które są intuicyjnie zrozumiałe przez społecznośd użytkowników. W Interfejs Panelu Administracyjnego musi byd dostępny w języku polskim. W Panel Administracyjny musi wyświetlad użytkownikowi komunikaty o błędach. Komunikaty o błędach powinny byd czytelne i jeżeli jest to możliwe powinny zawierad propozycję rozwiązania problemu. W Panel Administracyjny musi posiadad polskojęzyczną instrukcję obsługi. W Instrukcja obsługi Panelu Administracyjnego musi zostad dostarczona w formacie PDF oraz edytowalnej wersji w formacie DOC i przekazana na płycie CD lub DVD oraz wydrukowana w trzech egzemplarzach. W Z poziomu Panelu Administracyjnego użytkownik musi mied zapewniony dostęp do pakietu pomocy i instrukcji obsługi panelu - oba elementy muszą zostad opracowane w języku polskim. Strona 5 z 39

6 W Panel Administracyjny musi byd dostępny tylko dla uwierzytelnionych użytkowników. W Panel Administracyjny musi umożliwiad uwierzytelnianie i autoryzację użytkowników na podstawie unikatowego identyfikatora użytkownika i niejawnego hasła przechowywanego w Active Directory GUS. W Panel Administracyjny musi umożliwiad rozliczalnośd działao użytkowników poprzez odnotowanie daty wykonania każdej operacji oraz identyfikatora użytkownika wykonującego operację. W Panel Administracyjny musi umożliwiad modyfikowanie listy użytkowników panelu (przypisanie i/lub usunięcie). W Panel administracyjny musi mied możliwośd edycji konkretnej tabeli poprzez podanie jej nazwy lub wskazanie miejsca na serwerze Microsoft SQL 2012 Enterprice. W Prawa do użytkowania oraz wprowadzania zmian w Panelu Administracyjnym muszą zostad przeniesione na Zamawiającego Aplikacja Mobilna Wymagania ogólne W W W W Wykonawca musi dostarczyd wersje aplikacji mobilnej funkcjonujące na systemach operacyjnych: Android (od wersji 4.0 wzwyż), Apple ios (od wersji 6.0 wzwyż), Windows Phone (od wersji 7.0 wzwyż). Aplikacja mobilna musi byd wykonana zgodnie z wytycznymi producenta systemu operacyjnego dla urządzeo mobilnych Android, Apple ios oraz Windows Phone. Aplikacja mobilna musi byd dostosowana do pracy na urządzeniach typu smartfon i tablet, wykorzystując odpowiednio charakterystyczne właściwości tych urządzeo, w szczególności powierzchnię ekranu i przyciski nawigacyjne. Aplikacja mobilna musi zostad wykonana, jako aplikacja hybrydowa. W Aplikacja mobilna musi dostarczyd funkcjonalności, co najmniej w zakresie: 1. Prezentacji danych gromadzonych w DBD Aplikacja Mobilna, 2. Wyszukiwania danych/wskaźników, 3. Prezentacji informacji dotyczących Informatoriów Statystycznych GUS Strona 6 z 39

7 i automatycznej telefonicznej informacji statystycznej, 4. Wyszukiwania Informatoriów Statystycznych GUS, 5. Baz danych GUS dostępnych online, 6. Modułu "Ulubione", 7. Prezentacji najświeższych informacji GUS - Komunikatów i Obwieszczeo Prezesa GUS oraz Informacji Sygnalnych, 8. Aktualizacji danych i informacji dodatkowych, 9. Wyboru trybu i zakresu aktualizacji danych, 10. Prezentacji Informacji o aplikacji, opcji Pomocy i Regulaminu korzystania z aplikacji mobilnej. W W W Aplikacja musi mied dwie wersje językowe - polską i angielską. Wersja językowa musi byd wyświetlana w zależności od domyślnego języka ustawionego na urządzeniu. W przypadku, gdy na urządzeniu użytkownika ustawiony jest język inny niż polski czy angielski, automatycznie musi zostad uruchomiona wersja anglojęzyczna. Użytkownik musi mied możliwośd zmiany wersji językowej aplikacji Interfejs użytkownika aplikacji mobilnej. W Aplikacja mobilna musi zostad zaprojektowana i wykonana zgodnie z aktualnymi zasadami: web usability, zapewniającymi wysoki poziom ergonomii w zakresie rozmieszczenia, elementów/modułów/przycisków aplikacji mobilnej, finger-friendly design. W W Interfejs graficzny aplikacji mobilnej musi nawiązywad do obecnie funkcjonującego Systemu Prezentacji Informacji Głównego Urzędu Statystycznego (SPI GUS) - kolorystyka. Szczegóły dotyczące zastosowanych w SPI GUS formatowao zawiera Załącznik nr 6 do OPZ. Interfejs graficzny aplikacji mobilnej powinien byd oszczędny ( lekki ) i czytelny dla użytkownika oraz pozbawiony zbędnych elementów graficznych. Strona 7 z 39

8 W Interfejs aplikacji mobilnej musi umożliwiad użytkownikowi w prosty i intuicyjny sposób dotarcie do wszystkich najważniejszych danych i funkcji oprogramowania. W W Interfejs graficzny aplikacji dla urządzeo typu smartfon musi umożliwiad skorzystanie z tych samych funkcji, z których pozwala skorzystad interfejs graficzny dla urządzeo typu tablet. Etykiety przycisków umieszczonych w aplikacji mobilnej muszą byd informatywne (dostarczad pełnej informacji). W Wszystkie ikony zastosowane w aplikacji mobilnej muszą byd jednoznaczne i zrozumiałe dla użytkownika. W W W W W W W Interfejs użytkownika aplikacji mobilnej, w szczególności jego wygląd zewnętrzny i sposób nawigacji, muszą byd spójne z obowiązującymi standardami budowy interfejsów graficznych oraz nawiązywad do przyzwyczajeo użytkownika wynikających z codziennego korzystania z urządzeo mobilnych. Każdy element interfejsu dotyczący konkretnego rodzaju czynności musi byd opisany w ten sam sposób, bez względu na miejsce, w którym się pojawia (spójnośd). Interfejs użytkownika oraz wszystkie jego elementy powinny układad się w prosty i logiczny układ. Interfejs użytkownika musi zapewniad wyświetlanie informacji zwrotnych/komunikatów dotyczących działao użytkownika, wszędzie tam gdzie jest to konieczne, w tym komunikatów o błędach. Treśd informacji/komunikatów powinna byd zrozumiała dla użytkownika. Aplikacja mobilna musi pozwalad na powrót do pierwszego ekranu aplikacji na każdym ekranie aplikacji oraz podczas każdego procesu, pozwalając na bezinwazyjne anulowanie aktualnie trwającego procesu. Aplikacja mobilna musi wyświetlad ścieżkę nawigacyjną, pozwalającą użytkownikowi na zorientowanie się, w którym miejscu aplikacji aktualnie się znajduje oraz umożliwiającej mu powrót do wybranego ekranu. Aplikacja mobilna musi jednoznacznie identyfikowad konkretny ekran aplikacji poprzez jego nagłówek / tytuł. W Nawigacja po aplikacji musi byd intuicyjna dla użytkownika, zapewniad łatwy dostęp do poszukiwanej treści, stanowid przejrzysty i zrozumiały system komunikacji. Strona 8 z 39

9 W W W Aplikacja mobilna musi obsługiwad dwa warianty orientacji urządzenia: pionową oraz poziomą, wraz z automatycznym przełączeniem w zależności od wskazao sensorów orientacji urządzenia. Funkcja wprowadzania danych z klawiatury musi się aktywowad automatycznie. Jeśli ekran wymaga przewijania góra-dół, to elementy nawigacyjne aplikacji powinny byd zablokowane i stale widoczne Projekt graficzny aplikacji mobilnej W W Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania i przedstawienia minimum 2 (dwóch) istotnie różnych wstępnych projektów graficznych aplikacji mobilnej/propozycji interfejsu użytkownika (GUI). Wykonawca musi przygotowad projekt interfejsu graficznego użytkownika aplikacji mobilnej zgodnie z zawartymi poniżej wytycznymi, zawierający odpowiednio: Logikę nawigacji aplikacji, Projekt rozmieszczenia poszczególnych elementów interfejsu na ekranach w postaci makiet, Projekty graficzne kompletnych layout ów, W W W W Projekty graficzne aplikacji muszą byd wykonane przez profesjonalnego grafika, mającego w swoim portfolio wdrożone wcześniej realizacje projektów graficznych stron aplikacji mobilnych / stron internetowych dla urządzeo mobilnych. Projekt graficzny powinien uwzględniad dobry kontrast między tłem a tekstem, który ułatwi użytkownikowi czytanie informacji. Wykonawca musi przekazad Zamawiającemu wersje bazowe wszystkich elementów graficznych zastosowanych w projektach i umożliwiające tworzenie na ich podstawie kolejnych. Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia uwag Zamawiającego w opracowaniu projektów graficznych aplikacji. Strona 9 z 39

10 W Zamawiający dokona wyboru jednego z projektów, który zostanie wskazany do realizacji. Zamawiający zastrzega sobie prawo wnoszenia takiej liczby poprawek, jaką uzna za słuszną. Ostateczny projekt graficzny - wygląd i układ poszczególnych ekranów muszą zostad zaakceptowane przez Zamawiającego Logo aplikacji mobilnej W Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania i przedstawienia minimum 2 (dwóch) istotnie różnych wstępnych projektów logo dla aplikacji mobilnej. W Logo aplikacji mobilnej musi: byd zaprojektowane zgodnie z aktualnymi trendami projektowania logotypów, posiadad własny niepowtarzalny znak nawiązujący do tematyki przedmiotu zamówienia oraz odpowiedni dla charakteru instytucji publicznej, byd spójny kolorystycznie z wyglądem aplikacji mobilnej. W Wymagania dotyczące opracowania technicznego logo: projekt graficzny logotypu musi nadawad się do różnorodnego wykorzystania w tym w materiałach promocyjnych i reklamowych, w różnych formatach i rozmiarach, projekt musi zostad wykonany techniką komputerową; W Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia uwag Zamawiającego w opracowaniu projektu logo. W Zamawiający dokona wyboru jednego z projektów logo, które zostanie wskazane do realizacji. Zamawiający zastrzega sobie prawo wnoszenia takiej liczby poprawek, jaką uzna za słuszną. Ostateczny projekt logo musi zostad zaakceptowany przez Zamawiającego. Strona 10 z 39

11 Nazwa aplikacji mobilnej W W W W Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania i przedstawienia minimum 3 (trzech) istotnie różnych propozycji nazwy dla aplikacji mobilnej. Nazwa dla aplikacji mobilnej musi nawiązywad do tematyki przedmiotu zamówienia oraz odpowiadad charakterowi instytucji publicznej. Nazwa dla aplikacji mobilnej musi byd łatwo zapamiętywalna i kojarzona z obszarem statystyki publicznej. Zamawiający zastrzega sobie prawa autorskie do takich nazw jak: mgus mgustat mplgus mstat mstatpl mstatgovpl mstatgus mstatystyka mdane statystyka mobilnie mobilna statystyka PL PLGUS polstat mobstat W W Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia uwag Zamawiającego w opracowaniu propozycji nazw dla aplikacji mobilnej. Zamawiający dokona wyboru jednej z zaproponowanych przez Wykonawcę nazw dla aplikacji mobilnej lub wskaże własną nazwę, która zostanie wdrożona. Ostateczna nazwa dla aplikacji mobilnej musi zostad zaakceptowana przez Zamawiającego. Strona 11 z 39

12 Prezentacja danych statystycznych W W W W W Aplikacja Mobilna musi umożliwiad prezentację wybranych wskaźników statystycznych, których szczegółowy zakres zostanie ustalony przez Zamawiającego. Wstępna lista wskaźników została przedstawiona w Załączniku nr 4 do OPZ. Zamawiający dostarczy ostateczną listę wskaźników w toku realizacji zamówienia. Aplikacja mobilna musi umożliwiad prezentowanie danych w następującym ujęciu terytorialnym: Polska ogółem, 16 województw (NTS2) w miarę dostępności danych. Aplikacja mobilna musi umożliwiad prezentację danych od 2010 roku włącznie. Wymaga się by aplikacja mobilna pozwalała na implementację wyjątków od tej reguły, np. prezentację wartości danego wskaźnika od 2011 roku. Aplikacja mobilna musi umożliwiad zastosowanie odpowiedniego oznaczenia w przypadku braku danych (np. -,,,., x ). Sposób oznaczenia zostanie określony przez Zamawiającego. Aplikacja mobilna musi umożliwiad prezentację danych dla okresów: miesięcznych, kwartalnych, rocznych. W W Aplikacja mobilna musi umożliwiad prezentację danych narastających - od początku roku do kooca okresu czasu (miesiąca, kwartału). Każdy wskaźnik w aplikacji mobilnej musi byd opisany co najmniej przez: nazwę, wartośd, jednostkę miary, obszar terytorialny, którego dotyczy wartośd, okres czasu, którego dotyczy wartośd (np. luty 2014), zmianę/y wartości w stosunku do porównywanego/porównywanych okresu/okresów czasu lub wartośd z porównywanego okresu czasu, nazwa/oznaczenie porównywanego okresu czasu, data ostatniej publikacji (podania do publicznej wiadomości). Strona 12 z 39

13 W W W W W W W W Szczegóły dotyczące sposobu prezentacji wskaźników, w tym m.in. sposób oznaczania okresów czasu zostaną określone przez Zamawiającego. Aplikacja mobilna musi umożliwiad wyświetlanie wartości wskaźnika co najmniej w formie: wartości wyrażonej za pomocą określonej jednostki miary (np. tys. zł, zł/dt, %) indeksu (np. 102,3; 95,2). Aplikacja mobilna musi umożliwiad wyświetlanie zmiany wartości wskaźnika w stosunku do porównywanego/porównywanych okresu/okresów czasu, co najmniej w formie: procentowej, punktów procentowych, indeksu, różnicy wyrażonej w innej jednostce miary (np. tys. osób), wartości wskaźnika z porównywanego okresu czasu (tam gdzie nie jest możliwe wyliczenie i/lub podanie różnicy pomiędzy wartościami). Zmiana wartości wskaźnika w stosunku do poprzedniego okresu czasu musi byd zwizualizowana za pomocą dodatkowych elementów (np. +, -,,,kolorów), obrazujących odpowiednio wzrost wartości, spadek wartości lub wartośd bez zmian. Sposób obrazowania zmian musi uwzględniad wytyczne Zamawiającego i musi zostad przez Niego zaakceptowany. Aplikacja mobilna musi umożliwiad prezentację danych na dwóch poziomach: pierwszym i drugim. Aplikacja mobilna musi umożliwiad przejście do widoku ekranu zawierającego szczegółowe informacje na temat wybranego wskaźnika drugi poziom prezentacji danych. Struktura prezentowanych informacji musi byd spójna i zrozumiała dla użytkownika. Aplikacja mobilna musi umożliwiad prezentację wartości wskaźników oraz zmian w stosunku do porównywanego/porównywanych okresów czasu, w formie: liczbowej, wykresu liniowego i kolumnowego, tabelarycznej, mapy (mapa Polski w podziale na województwa - prezentacja wartości dla poszczególnych województw). W Aplikacja mobilna musi umożliwiad prezentację danych na wykresie: liniowym kolumnowym (dla danych narastających). Strona 13 z 39

14 Zamawiający określi odpowiedni typ wykresu dla poszczególnych wskaźników. W Aplikacja mobilna musi umożliwiad prezentację dodatkowych informacji dotyczących wykresu (np. tytuł wykresu, wyjaśnienia metodologiczne). W Aplikacja mobilna musi umożliwiad prezentację danych na wykresie liniowym i kolumnowym : Dla danych rocznych: z ostatnich 4 lat, z ostatnich 8 lat, z ostatnich 12 lat, z wszystkich dostępnych lat. Dla danych kwartalnych: z ostatnich 4 kwartałów, z ostatnich 8 kwartałów, z ostatnich 12 kwartałów, z wszystkich dostępnych kwartałów. Dla danych miesięcznych: z ostatnich 6 miesięcy, z ostatnich 12 miesięcy, z ostatnich 24 miesięcy, z wszystkich dostępnych miesięcy. W W trakcie prezentacji danych na wykresie liniowym i kolumnowym, użytkownik musi mied możliwośd wyboru okresu czasu, dla jakiego mają byd prezentowane dane na wykresie. W Domyślnie na wykresie liniowym i kolumnowym muszą byd prezentowane dane: dla danych rocznych - z ostatnich 4 lat, dla danych kwartalnych zostatnich 4 kwartałów, dla danych miesięcznych - z ostatnich 6 miesięcy. W Wykres i dane muszą byd aktualizowane odpowiednio do zmian wprowadzanych przez użytkownika - zmiana okresu za jaki mają byd prezentowane dane. Strona 14 z 39

15 W Kliknięcie/tąpnięcie w punkt linii na wykresie liniowym i/lub w kolumnę na wykresie kolumnowym musi uruchamiad tooltip (okno podpowiedzi), prezentujący użytkownikowi daną przypisaną wybranemu punktowi i/lub kolumnie wraz z oznaczeniem okresu czasu, do którego odnosi się dana (np. styczeo ,4 %). W Wybrany punkt na linii prezentującej dane na wykresie liniowym, musi zostad połączony za pomocą linii z odpowiednim znacznikiem na osi x wykresu. W W W W W W W W W W W W W W Prezentowane w aplikacji mobilnej wykresy muszą byd czytelne i przejrzyste dla użytkownika. W sytuacji prezentacji danych za pomocą wykresu liniowego i/lub kolumnowego, obrót urządzenia do pozycji horyzontalnej musi spowodowad przejście do pełnoekranowego widoku wykresu wraz z dostępnymi opcjami określającym okres czasu, za jaki mają byd prezentowane dane na wykresie. Dla zachowania czytelności wykresu, w przypadku prezentacji na wykresie dużej liczby danych aplikacja musi umożliwid przesuwanie obszaru kreślenia wykresu prawo-lewo, wraz ze zmianami etykiet osi. Oś x wykresu musi prezentowad szereg czasowy. Oś y wykresu musi prezentowad wartośd wskaźnika. Znaczniki na osi x i osi y muszą zostad rozmieszczone równomiernie. Etykiety osi x i etykiety osi y nie mogą się rysowad na obszarze kreślenia wykresu. Etykiety osi x i osi y, muszą zostad wykonane i oznaczone w sposób określony przez Zamawiającego i wskazany Wykonawcy na etapie realizacji zamówienia. Punkt przecięcia osi y z osią x dla danego wskaźnika musi zostad umiejscowiony zgodnie z informacją przekazaną przez Zamawiającego na etapie realizacji zamówienia. W sytuacji, kiedy więcej niż 1/2 obszaru kreślenia wykresu będzie pusta, dopuszcza się skrócenie osi y z odpowiednim oznaczeniem. Od znaczników na osi y muszą zostad poprowadzone linie pomocnicze (linie siatki osi), ułatwiające użytkownikowi odczytanie danych na wykresie. Aplikacja mobilna musi umożliwiad prezentację danych w formie tabelarycznej. Aplikacja mobilna musi umożliwiad prezentację dodatkowych informacji dotyczących danej tabeli (np. tytuł tabeli, wyjaśnienia metodologiczne). Każda tabela prezentująca dane musi byd zbudowana z główki, boczku i rubryk. Strona 15 z 39

16 W Główka tabeli musi zawierad: nazwę wskaźnika, jednostkę miary, oznaczenie porównywanego/porównywanych okresu/okresów czasu (okres odniesienia). W W W W W Główka tabeli musi byd zablokowana. Boczek tabeli musi zawierad szereg czasowy, odpowiadający danemu wskaźnikowi. W rubrykach tabeli muszą byd prezentowane wartości wskaźnika dla poszczególnych okresów czasu oraz zmiana/y wartości w stosunku do porównywanego/porównywanych okresu/ów czasu. Aplikacja mobilna musi umożliwiad przesuwanie góra-dół boczku tabeli wraz z rubrykami. Domyślnie dane w tabeli muszą byd prezentowane wg. oznaczenia okresu czasu jakiego dotyczą (od najnowszych do najstarszych). W Aplikacja mobilna musi umożliwiad użytkownikowi sortowanie wartości/zmian umieszczonych w tabeli według wybranego nagłówka kolumny w tabeli. W W W W W W W Aplikacja mobilna musi przewidywad dla danych narastających odrębny/indywidulany sposób prezentacji wartości w formie tabeli, który zostanie określony przez Zamawiającego w toku realizacji zamówienia. Aplikacja mobilna musi umożliwiad prezentację danych dla poszczególnych województw na mapie Polski z podziałem na województwa (obrys konturów). Forma prezentacji danych na mapie musi byd dostępna na drugim poziomie prezentacji danych dla wskaźników dla Polski. Forma prezentacji danych na mapie musi byd dostępna tylko w przypadku dostępności danych dla poszczególnych województw. Aplikacja mobilna musi umożliwiad prezentację dodatkowych informacji dotyczących mapy (np. tytuł tabeli, wyjaśnienia metodologiczne). Domyślnie mapa musi byd tworzona w oparciu o bieżące wartości dla danego wskaźnika. Mapa musi byd opatrzona legendą w formie prostokątnych oddzielonych elementów, wypełnionych kolorem odpowiadającym danej klasie (przedziałowi wartości). Te same kolory muszą zostad zastosowane na wizualizacji na mapie. Strona 16 z 39

17 W W W W Zastosowane na mapie i w legendzie kolory muszą pochodzid z jednej palety barw (np.niebieskie, zielone) i różnid się od siebie tylko odcieniem. Nasycenie barwy musi współgrad z wartością wskaźnika im wyższa wartośd, tym mocniejszy odcieo. Elementy legendy muszą zostad ustawione wg wartości przedziału - od najniższego do najwyższego. Każdy element legendy musi byd opatrzony opisem, umieszczonym po prawej stronie elementu z informacją o wartościach granicznych przedziału oraz liczbie województw zaklasyfikowanych do danego przedziału (np [3]). Szczegółowe odnoszące się do przedziałów, w tym informacje dotyczące ich wyliczania dla poszczególnych wskaźników zostaną określone przez Zamawiającego i przekazane Wykonawcy w toku realizacji zamówienia W Kliknięcie/tąpnięcie w województwo na mapie musi uruchamiad tooltip (okno podpowiedzi), prezentujący użytkownikowi daną przypisaną wybranemu województwu wraz z nazwą województwa i oznaczeniem okresu czasu, którego dotyczy dana (np. mazowieckie, marzec 2014, 11,1%). W Kliknięcie/tąpnięcie w województwo na mapie musi spowodowad wyróżnienie wybranego obszaru terytorialnego (np. poprzez otoczenie wyraźną linią). W W Przy wskazaniu województwa na mapie oprócz tooltip 'u, użytkownik musi otrzymad możliwośd przejścia bezpośrednio do szczegółowej prezentacji wskaźnika dla wybranego województwa (drugi poziom prezentacji danych). W trakcie prezentacji danych na mapie, użytkownik musi mied możliwośd ręcznego wyboru na osi czasu, okresu dla którego mają byd prezentowane dane na mapie (tzw. suwak): dla danych rocznych - wybór roku, dla danych kwartalnych - wybór kwartału danego roku, dla danych miesięcznych - wybór miesiąca danego roku. W Wizualizacja mapy, legenda i dane muszą byd aktualizowane odpowiednio do zmian wprowadzanych przez użytkownika (suwak). W Aplikacja mobilna musi umożliwiad wyświetlenie dodatkowych informacji o wskaźniku - tzw. metadanych. W Metadane muszą zawierad co najmniej: nazwę wskaźnika, krótki opis/definicję, nazwę obszaru tematycznego, do którego jest przypisany wskaźnik, częstotliwośd aktualizacji (np. dane roczne), Strona 17 z 39

18 W W W W W W W W dostępności danych w aplikacji (np. od 2010), link/i do poszerzonej informacji, dostępnej na stronie internetowej GUS. Metadane muszą się wyświetlad po wyborze/kliknięciu stosownej ikony. Metadane muszą się wyświetlad w oddzielnym oknie z możliwością przesuwania jego zawartości góra-dół. Metadane muszą byd przypisane do konkretnego wskaźnika i dostępne z poziomu ekranu prezentującego szczegółowe informacje na temat wskaźnika (drugi poziom prezentacji danych). Aplikacja mobilna musi udostępniad użytkownikowi możliwośd przesyłania na wskazany przez niego adres wiadomości ze szczegółową informacją na temat wskaźnika, zarówno dla Polski, jak i województwa. Możliwośd przesłania widomości na adres musi byd dostępna z poziomu ekranu prezentującego szczegółowe informacje na temat wskaźnika (drugi poziom prezentacji danych). Aplikacja musi umożliwiad wyświetlenie kodu QR z zaszyfrowaną informacją, zawierającą co najmniej: nazwę wskaźnika, bieżącą wartośd wskaźnika, jednostkę miary, okres czasu, którego dotyczy wartośd wskaźnika, obszar terytorialny, którego dotyczy wartośd wskaźnika, zmianę wartości wskaźnika w stosunku do porównywanego okresu czasu lub wartośd wskaźnika z porównywanego okresu czasu. Kod QR musi byd dostępny/generowany wskaźników z kolejnych (przyszłych) okresów czasowych (miesiąc, kwartał, rok). Możliwośd wyświetlenia kodu QR musi byd dostępna z ekranu ze szczegółowymi informacjami na temat wskaźnika (drugi poziom prezentacji danych). W Kod QR musi byd umieszczony również w treści wiadomości ze szczegółową informacją na temat wskaźnika, zarówno dla Polski, jak i województwa. Strona 18 z 39

Załącznik nr 6.2. Przykładowy projekt graficzny interfejsu użytkownika aplikacji mobilnej

Załącznik nr 6.2. Przykładowy projekt graficzny interfejsu użytkownika aplikacji mobilnej Załącznik nr 6.2 numer sprawy: 31_SISP-2_PN_2014 Załącznik nr 2 (do OPZ) Przykładowy projekt graficzny interfejsu użytkownika aplikacji mobilnej Niniejszy Załącznik przedstawia projekt graficzny interfejsu

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Załącznik nr 6 do SIWZ numer sprawy: 31/SISP-2/PN/2014 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę Dziedzinowej Bazy Danych Aplikacja mobilna oraz aplikację

Bardziej szczegółowo

Załącznik do umowy nr..

Załącznik do umowy nr.. Załącznik do umowy nr.. z dnia I Opis przedmiotu zamówienia specyfikacja techniczna: 1. System mobilny: Aplikacja przeznaczona dla telefonów z systemem Android, wersja 4.0 wzwyż i napisana w języku natywnym

Bardziej szczegółowo

Wymagane jest podłączenie serwera do Internetu (konieczne do zdalnego dostępu).

Wymagane jest podłączenie serwera do Internetu (konieczne do zdalnego dostępu). Spis treści Informacje ogólne...2 Tryby pracy...3 Wygląd interfejsu...4 Tryb użytkownika...5 Tryb administratora...6 Import kontrahentów z pliku XML...8 2 Informacje ogólne Aplikacja internetowa umożliwia

Bardziej szczegółowo

ibosstoken Proces obsługi (wydawania, personalizacji i korzystania) Tokena mobilnego do systemu BOŚBank24 iboss

ibosstoken Proces obsługi (wydawania, personalizacji i korzystania) Tokena mobilnego do systemu BOŚBank24 iboss BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ul. Żelazna 32 / 00-832 Warszawa tel.: (+48 22) 850 87 35 faks: (+48 22) 850 88 91 e-mail: bos@bosbank.pl Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm ibosstoken

Bardziej szczegółowo

Wykonawca zobowiązany jest do: zaprojektowania, wykonania, wdrożenia, optymalizacji i serwisu aplikacji.

Wykonawca zobowiązany jest do: zaprojektowania, wykonania, wdrożenia, optymalizacji i serwisu aplikacji. Międzynarodowa Organizacja do Spraw Migracji (IOM) realizująca projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich zaprasza do składania ofert na: Stworzenie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 inwestujemy w

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ADMINISTRATORA KLIENTA

INSTRUKCJA ADMINISTRATORA KLIENTA INSTRUKCJA ADMINISTRATORA KLIENTA Logowanie do aplikacji... 2 Moje konto... 2 Pracownicy... 2 Grupy (podzakładka Pracownicy)... 5 Oferta dla Ciebie... 7 Kupione książki... 9 Oferta strony głównej (podzakładka

Bardziej szczegółowo

Zadaniem aplikacji jest prezentacja procedury zapraszania i przyjmowania w Polsce repatriantów i ich rodzin.

Zadaniem aplikacji jest prezentacja procedury zapraszania i przyjmowania w Polsce repatriantów i ich rodzin. Międzynarodowa Organizacja do Spraw Migracji (IOM) realizująca projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich zaprasza do składania ofert na: Stworzenie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika (instrukcja) AutoMagicTest

Przewodnik użytkownika (instrukcja) AutoMagicTest Przewodnik użytkownika (instrukcja) AutoMagicTest 0.1.21.137 1. Wprowadzenie Aplikacja AutoMagicTest to aplikacja wspierająca testerów w testowaniu i kontrolowaniu jakości stron poprzez ich analizę. Aplikacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania KB tokena

Instrukcja użytkowania KB tokena Instrukcja użytkowania KB tokena Wstęp Co to jest KB token? KB token (inaczej token mobilny) jest aplikacją instalowaną w telefonie komórkowym, umożliwiającą generowanie haseł jednorazowych. Token mobilny

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2

Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 TiMSI Sp z o o ul Czapli 63, 02-781 Warszawa tel : +48 22 644 86 76, fax: +48 22 644 78 52 NIP: 951-19-39-800 Sąd Rejonowy dla mst Warszawy w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft Access 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Zmienianie rozmiaru ekranu lub

Bardziej szczegółowo

APLIKACJA ZIELONA FIRMA DLA PRACOWNIKÓW FIRMY PRINT & DISPLAY (POLSKA) SP Z O.O.

APLIKACJA ZIELONA FIRMA DLA PRACOWNIKÓW FIRMY PRINT & DISPLAY (POLSKA) SP Z O.O. APLIKACJA ZIELONA FIRMA DLA PRACOWNIKÓW FIRMY PRINT & DISPLAY (POLSKA) SP Z O.O. WERSJA NR 2 Strona 1 z 7 Spis treści 1. Opis ogólny... 3 2. Opis szczegółowy... 3 2.1 Strona główna.... 3 2.2 Podstrona

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Zakres Zadań Wykonawcy

Załącznik nr 1. Zakres Zadań Wykonawcy Zakres Zadań Wykonawcy Załącznik nr 1 1 Główne cele zamówienia Przedmiotem zamówienia jest stworzenie aplikacji na platformę mobilną działającą na systemie Android oraz ios, pracującej na urządzeniach

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna GoBiz Virtual Office - systemu dostępu do zasobów wirtualnego biura przez Internet

Specyfikacja techniczna GoBiz Virtual Office - systemu dostępu do zasobów wirtualnego biura przez Internet Specyfikacja techniczna GoBiz Virtual Office - systemu dostępu do zasobów wirtualnego biura przez Internet Spis treści 1. Opis przedmiotu zamówienia... 1 1.1. Definicje... 1 2. Główny cel systemu... 2

Bardziej szczegółowo

VENUS-BEAUTY.pl. Instrukcja obsługi procesu zamówienia

VENUS-BEAUTY.pl. Instrukcja obsługi procesu zamówienia VENUS-BEAUTY.pl Instrukcja obsługi procesu zamówienia 1 Wymagania techniczne Komputer podłączony do sieci internetowej (ze stałym łączem internetowym) System Windows z zainstalowanym oprogramowaniem antywirusowym

Bardziej szczegółowo

UpSoft RCP wersja 1.0.50.22033

UpSoft RCP wersja 1.0.50.22033 UpSoft RCP wersja 1.0.50.22033 UpSoft RCP to moduł do programu Enova umożliwiający ewidencję i rozliczanie czasu pracy pracowników wg danych z rejestratorów czasu pracy. Ułatwia kontrolę pracowników (spóźnienia,

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET RZESZOWSKI KATEDRA INFORMATYKI

UNIWERSYTET RZESZOWSKI KATEDRA INFORMATYKI UNIWERSYTET RZESZOWSKI KATEDRA INFORMATYKI LABORATORIUM TECHNOLOGIA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH W BIOTECHNOLOGII Aplikacja bazodanowa: Cz. II Rzeszów, 2010 Strona 1 z 11 APLIKACJA BAZODANOWA MICROSOFT ACCESS

Bardziej szczegółowo

Wnioski i dyspozycje elektroniczne. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss

Wnioski i dyspozycje elektroniczne. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ul. Żelazna 32 / 00-832 Warszawa tel.: (+48 22) 850 87 35 faks: (+48 22) 850 88 91 e-mail: bos@bosbank.pl Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm Wnioski

Bardziej szczegółowo

Załącznik techniczny przedmiotu zamówienia komponentu

Załącznik techniczny przedmiotu zamówienia komponentu Załącznik nr 1 mapowego dla portalu WWW Załącznik techniczny przedmiotu zamówienia komponentu 1.1 Komponent mapowy Zleceniodawcy pozostawia się wolną rękę w wyborze technologii w jakiej zostanie stworzony

Bardziej szczegółowo

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4.

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Dokumentacja dla Scandroid. Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Scandroid to aplikacja przeznaczona

Bardziej szczegółowo

Notowania Mobilne 3. Zawartość

Notowania Mobilne 3. Zawartość Notowania Mobilne 3 Zawartość Wprowadzenie... 2 Wymagania minimalne... 10 Instalacja programu... 11 Uruchamianie i parametry połączenia... 11 Menu główne programu... 13 Menu podręczne instrumentu... 15

Bardziej szczegółowo

Data wydania: 2013-06-12. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Data wydania: 2013-06-12. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Wersja 1.0 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Tytuł dokumentu: Dokumentacja dla administratora strony

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015 Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015 INFORMACJE OGÓLNE 1. Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 1/1.1.1/2015

Bardziej szczegółowo

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zapytania 15/PN/D/Jab/2015 Zestaw aplikacji do promocji Centrum Badawczego PAN Konwersja Energii i Źródła Odnawialne W związku z realizacją projektu pt. Centrum Badawcze Polskiej

Bardziej szczegółowo

GoBiz System platforma współpracy marektingowej

GoBiz System platforma współpracy marektingowej GoBiz System platforma współpracy marektingowej Spis treści 1. Opis przedmiotu zamówienia... 1 1.1. Definicje... 1 2. Główny cel platformy... 2 3. Główni odbiorcy systemu... 2 4. Przedmiot zamówienia...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Systemu MEWA 2.0 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 dla wnioskodawców/beneficjentów 1. Wstęp System MEWA 2.0 jest narzędziem przeznaczonym

Bardziej szczegółowo

Notowania Mobilne wersja Java

Notowania Mobilne wersja Java Notowania Mobilne wersja Java Instrukcja obsługi programu Notowania Mobilne to aplikacja, która pozwala na dostęp do notowań giełdowych w czasie rzeczywistym z każdego miejsca na świecie, gdzie tylko możliwe

Bardziej szczegółowo

,Aplikacja Okazje SMS

,Aplikacja Okazje SMS , jest rozwiązaniem, które umożliwia bez umiejętności programistycznych uruchomić własną aplikację na fanpage-u firmy lub marki. Pozwala ona na dodanie numeru telefonu do swojej bazy w SerwerSMS.pl, umożliwiając

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja korzystania z Platformy Zdalnej Edukacji w Gliwickiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości

Skrócona instrukcja korzystania z Platformy Zdalnej Edukacji w Gliwickiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości Skrócona instrukcja korzystania z Platformy Zdalnej Edukacji w Gliwickiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości Wstęp Platforma Zdalnej Edukacji Gliwickiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości (dalej nazywana

Bardziej szczegółowo

Ulotka skrócona Moduł Analizy BI. Wersja: 2013.0.1

Ulotka skrócona Moduł Analizy BI. Wersja: 2013.0.1 Ulotka skrócona Moduł Analizy BI Wersja: 2013.0.1 Spis treści 1. Reinstalacja z poprzedniej wersji... 3 2. Raporty Wzorcowe... 5 2.1 Nowości... 5 2.2 Zmiany... 6 3. Ogólne... 6 3.1 Nowości... 6 3.2 Zmiany...

Bardziej szczegółowo

Pomoc. BIP strona portalu

Pomoc. BIP strona portalu Pomoc BIP strona portalu Biuletyn Informacji Publicznej powstał w celu powszechnego udostępnienia informacji publicznej w postaci elektronicznej. Głównym zadaniem portalu jest przekazywanie informacji

Bardziej szczegółowo

1. Pobieranie i instalacja FotoSendera

1. Pobieranie i instalacja FotoSendera Jak zamówić zdjęcia przez FotoSender? Spis treści: 1. Pobieranie i instalacja FotoSendera 2. Logowanie 3. Opis okna programu 4. Tworzenie i wysyłanie zlecenia Krok 1: Wybór zdjęć Krok 2: Podsumowanie zlecenia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW Historia zmian dokumentu Nr wersji Data wersji Komentarz/Uwagi/Zakres zmian 1.0 2015-11-19 Utworzenie dokumentu 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Eco Harmonogram - Zarządzanie

Eco Harmonogram - Zarządzanie Eco Harmonogram - Zarządzanie Aplikacja Eco Harmonogram jest dostępna nieodpłatnie (za darmo) do ściągnięcia w sklepach AppStore, Google Play oraz Windows Phone Store. Każdy może w prosty sposób zainstalować

Bardziej szczegółowo

Część I Rozpoczęcie pracy z usługami Reporting Services

Część I Rozpoczęcie pracy z usługami Reporting Services Spis treści Podziękowania... xi Wprowadzenie... xiii Część I Rozpoczęcie pracy z usługami Reporting Services 1 Wprowadzenie do usług Reporting Services... 3 Platforma raportowania... 3 Cykl życia raportu...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z aplikacji mobilnej NOTOWANIA MOBILNE 3

Instrukcja korzystania z aplikacji mobilnej NOTOWANIA MOBILNE 3 Instrukcja korzystania z aplikacji mobilnej NOTOWANIA MOBILNE 3 Spis treści Wprowadzenie... 2 Wymagania minimalne... 3 Menu główne programu... 3 Menu podręczne instrumentu... 4 Panel statystyki sesji...

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2015.5.1. Comarch ERP e-pracownik 1 Zmiany w wersji 2015.5.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2015.5.1. Comarch ERP e-pracownik 1 Zmiany w wersji 2015.5.1 Ulotka Zmiany w wersji 2015.5.1 Comarch ERP e-pracownik 1 Zmiany w wersji 2015.5.1 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 3 1.1 WSPÓŁPRACA Z PRZEGLĄDARKAMI... 3 1.2 WSPÓŁPRACA Z URZĄDZENIAMI MOBILNYMI...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z APLIKACJI

INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z APLIKACJI INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z APLIKACJI www.ebooki.nowaera.pl WSTĘP REJESTRACJA LOGOWANIE AKTYWACJA E-BOOKA POBRANIE E-BOOKA NA URZĄDZENIA MOBILNE USUNIĘCIE E-BOOKA Z URZĄDZENIA MOBILNEGO NAWIGACJA W E-BOOKU

Bardziej szczegółowo

Niniejszy załącznik składa się z 5 ponumerowanych stron

Niniejszy załącznik składa się z 5 ponumerowanych stron ZAŁĄCZNIK NR 12 DO SIWZ PROCEDURA PRÓBKI W PROJEKCIE E-ZDROWIE DLA MAZOWSZA NA DOSTAWY I WDROŻENIE EDM, SSI Niniejszy załącznik składa się z 5 ponumerowanych stron Warszawa, dnia 14.01.2015 r. Strona 1

Bardziej szczegółowo

Lista wprowadzonych zmian w systemie Vario v. 3.3 od wydania 3.003.60177.00403 do wydania 3.003.60180.00419

Lista wprowadzonych zmian w systemie Vario v. 3.3 od wydania 3.003.60177.00403 do wydania 3.003.60180.00419 Lista wprowadzonych zmian w systemie Vario v. 3.3 od wydania 3.003.60177.00403 do wydania 3.003.60180.00419 LP Vario* Wersja Zmiany 1. BPM 3.003.60177.00403 Ulepszenie działania pola przeznaczonego do

Bardziej szczegółowo

Współpraca z platformą Emp@tia. dokumentacja techniczna

Współpraca z platformą Emp@tia. dokumentacja techniczna Współpraca z platformą Emp@tia dokumentacja techniczna INFO-R Spółka Jawna - 2013 43-430 Pogórze, ul. Baziowa 29, tel. (33) 479 93 29, (33) 479 93 89 fax (33) 853 04 06 e-mail: admin@ops.strefa.pl Strona1

Bardziej szczegółowo

Obsługa Panelu Menadżera

Obsługa Panelu Menadżera Obsługa Panelu Menadżera Wersja 3.59.305 4.04.2013 r. Panel Menadżera pozwala na dostęp do wybranych informacji systemu Streamsoft Prestiż, poprzez przeglądarkę internetową. Ponadto panel ten można obsługiwać

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja programu

Konfiguracja programu Spis treści Konfiguracja programu... 1 Import wyciągu bankowego... 5 Kilka syntetyk kontrahenta... 13 Rozliczanie i uzgadnianie kontrahenta... 14 Reguły księgowania... 16 Konfiguracja programu Po uruchomieniu

Bardziej szczegółowo

Notowania Mobilne (wersja BlackBerry)

Notowania Mobilne (wersja BlackBerry) Notowania Mobilne (wersja BlackBerry) Instrukcja obsługi programu Notowania Mobilne to aplikacja, która pozwala na dostęp do notowań giełdowych w czasie rzeczywistym z każdego miejsca na świecie, gdzie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1 Moduł Mapy 2

Spis treści. 1 Moduł Mapy 2 Spis treści 1 Moduł Mapy 2 1.1 Elementy planu............................. 2 1.1.1 Interfejs widoku......................... 3 1.1.1.1 Panel sterujacy.................... 3 1.1.1.2 Suwak regulujacy przybliżenie...........

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Urząd Podawczy

Elektroniczny Urząd Podawczy Elektroniczny Urząd Podawczy Dzięki Elektronicznemu Urzędowi Podawczemu Beneficjent może wypełnić i wysłać formularz wniosku o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Konfigurator MLAN-1000

Instrukcja obsługi Konfigurator MLAN-1000 Instrukcja obsługi Konfigurator MLAN-1000 Strona 2 z 8 SPIS TREŚCI 1. Logowanie... 3 2. Diagnostyka... 4 3. Konfiguracja sterownika... 5 3.1 Konfiguracja sterownika aktualizacja oprogramowania... 5 4.

Bardziej szczegółowo

URLOPY BY CTI. Instrukcja obsługi

URLOPY BY CTI. Instrukcja obsługi URLOPY BY CTI Instrukcja obsługi 1. Wstęp.... 3 2. Uruchomienie programu.... 4 3. Rozpoczęcie pracy w programie.... 6 4. Widok kalendarza.... 8 5. Widok pracowników.... 10 6.Tabela z danymi... 11 1. Wstęp.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO Podręcznik użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013 w zakresie wypełniania wniosków o dofinansowanie Wersja 1 Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej

Program dla praktyki lekarskiej Program dla praktyki lekarskiej ErLab Instrukcja konfiguracji i obsługi Spis Treści 1. Wstęp... 2 2. Konfiguracja... 3 2.1. Serwer... 3 2.2. Laboratorium... 3 2.3. Punkt pobrań... 4 3. Wysyłanie skierowania...

Bardziej szczegółowo

Viatoll Calc v1.3. Viatoll Calc. Instrukcja użytkownika. Strona 1

Viatoll Calc v1.3. Viatoll Calc. Instrukcja użytkownika. Strona 1 Viatoll Calc Instrukcja użytkownika Strona 1 Spis treści 1 Wstęp...3 2 Opis panelu głównego...3 2.1 Menu aplikacji...4 2.2 Tabela z trasami...5 2.3 Strona kalkulatora viatoll...6 2.4 Pasek statusu...7

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 OPIS OGÓLNY SEKCJI TŁUMACZENIA...

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

9.1.2. Ustawienia personalne

9.1.2. Ustawienia personalne 9.1.2. Ustawienia personalne 9.1. Konfigurowanie systemu Windows Systemy z rodziny Windows umożliwiają tzw. personalizację ustawień interfejsu graficznego poprzez dostosowanie wyglądu pulpitu, menu Start

Bardziej szczegółowo

Program do wagi SmartScale

Program do wagi SmartScale Program do wagi SmartScale zarządzanie pomiarami zarządzanie towarami - dodawanie, usuwanie oraz wyszukiwanie towarów zarządzanie kontrahentami dodawanie i usuwanie oraz wyszukiwanie wydruki kwitów w trybie

Bardziej szczegółowo

Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji. Wersja dokumentu: 1.3

Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji. Wersja dokumentu: 1.3 Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji Wersja dokumentu: 1.3 Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji - wersja dokumentu 1.3-19.08.2014 Spis treści 1 Wstęp... 4 1.1 Cel dokumentu... 4 1.2 Powiązane dokumenty...

Bardziej szczegółowo

Dokument zawiera instrukcję samodzielnej Instalacji Microsoft SQL Server 2005 Express Edition Service Pack 3 na potrzeby systemu Sz@rk.

Dokument zawiera instrukcję samodzielnej Instalacji Microsoft SQL Server 2005 Express Edition Service Pack 3 na potrzeby systemu Sz@rk. Dokument zawiera instrukcję samodzielnej Instalacji Microsoft SQL Server 2005 Express Edition Service Pack 3 na potrzeby systemu Sz@rk. 1. Wstęp Przed zainstalowaniem serwera SQL należy upewnid się czy

Bardziej szczegółowo

Twoja ulotka instrukcja obsługi programu

Twoja ulotka instrukcja obsługi programu Twoja ulotka instrukcja obsługi programu Spis treści: Wprowadzenie... 2 Instalacja... 3 Uruchomienie... 7 Wybór układu ulotki... 8 Ekran główny... 11 Tworzenie ulotki... 12 Dodawanie własnego produktu...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3

Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3 COMPUTER SERVICE CENTER 43-300 Bielsko-Biała ul. Cieszyńska 52 tel. +48 (33) 819 35 86, 819 35 87, 601 550 625 Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3 wersja 0.0.2 123 SERWIS Sp. z o. o. ul.

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Administratora aplikacji Podsystem administracyjny

Dokumentacja Administratora aplikacji Podsystem administracyjny Dokumentacja Administratora aplikacji Podsystem administracyjny Zamawiający: Wykonawca: Dokumentacja powstała w ramach projektów Dokumentacja powstała w ramach projektów: e-usługi e-organizacj a - pakiet

Bardziej szczegółowo

Poradnik korzystania z Bazy konkurencyjności dla niezalogowanego użytkownika systemu

Poradnik korzystania z Bazy konkurencyjności dla niezalogowanego użytkownika systemu Poradnik korzystania z Bazy konkurencyjności dla niezalogowanego użytkownika systemu 1 z 14 Spis treści 1. WPROWADZENIE... 3 1.1. CEL DOKUMENTU... 3 2. STRONA GŁÓWNA PORTALU... 3 2.1. ELEMENTY STRONY GŁÓWNEJ

Bardziej szczegółowo

e-awizo SYSTEM POTWIERDZANIA DORĘCZEŃ POCZTY ELEKTRONICZNEJ

e-awizo SYSTEM POTWIERDZANIA DORĘCZEŃ POCZTY ELEKTRONICZNEJ e-awizo SYSTEM POTWIERDZANIA DORĘCZEŃ POCZTY ELEKTRONICZNEJ www.e-awizo.pl BrainSoft sp. z o. o. ul. Bolesława Chrobrego 14/2 65-052 Zielona Góra tel.68 455 77 44 fax 68 455 77 40 e-mail: biuro@brainsoft.pl

Bardziej szczegółowo

Synchronizacja i współdzielenie plików w Internecie. Prezentacja. Instrukcja obsługi aplikacji WEB Manager plików

Synchronizacja i współdzielenie plików w Internecie. Prezentacja. Instrukcja obsługi aplikacji WEB Manager plików Synchronizacja i współdzielenie plików w Internecie Prezentacja Instrukcja obsługi aplikacji WEB Manager plików 1 Cel instrukcji 1. Zapoznajesz się z instrukcją obsługi aplikacji internetowej File Nebula

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji impk w wersji 3.1

Instrukcja obsługi aplikacji impk w wersji 3.1 Instrukcja obsługi aplikacji impk w wersji 3.1 1. Uruchomienie aplikacji 2 2. Główny widok aplikacji 3 3. Mapa Google 6 4. Kontrolki mapy 6 5. Górny pasek funkcyjny 6 6. Lewy widok funkcyjny 7 7. Prawy

Bardziej szczegółowo

KASK by CTI. Instrukcja

KASK by CTI. Instrukcja KASK by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 4 3. Okno główne programu... 5 4. Konfiguracja atrybutów... 6 5. Nadawanie wartości atrybutom... 7 6. Wybór firmy z

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dot. grafiki aplikacji TBP

Wytyczne dot. grafiki aplikacji TBP Załącznik nr 2 Wytyczne dot. grafiki aplikacji TBP Wytyczne ogólne Aplikacja Team Building Platform powinna być zaprojektowana na minimalną rozdzielczość ekranu: 1024x768. Filmy dostępne w aplikacji będą

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015 Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015 INFORMACJE OGÓLNE 1. Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 1/1.1.1/2015

Bardziej szczegółowo

WORDPRESS INSTRUKCJA OBSŁUGI

WORDPRESS INSTRUKCJA OBSŁUGI WORDPRESS INSTRUKCJA OBSŁUGI Zapraszamy do zapoznania się z Instrukcją obsługi panelu CMS Wordpress, która w krótkim czasie i bez większego kłopotu pozwoli na edycję treści i zawartości strony, w tym:

Bardziej szczegółowo

Szpieg 2.0 Instrukcja użytkownika

Szpieg 2.0 Instrukcja użytkownika Szpieg 2.0 Instrukcja użytkownika Spis treści: Wstęp: 1. Informacje o programie 2. Wymagania techniczne Ustawienia: 3. Połączenie z bazą danych 4. Konfiguracja email 5. Administracja Funkcje programu:

Bardziej szczegółowo

finiownia loginów. W zależności od ustawionej opcji użytkownik login:

finiownia loginów. W zależności od ustawionej opcji użytkownik login: SYSTEM INFORMATYCZNY KS-ASW 2016 z dnia 2016-01-19 Raport Nr 1/2016 MODUŁ ksasw.exe OPIS ZMIAN, MODYFIKACJI i AKTUALIZACJI 1. Wersja 2016 modułu aswplan.exe 1. Wersja 2016 programu aswzsby.dll 1. Wersja

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Obieg dokumentów

Podręcznik użytkownika Obieg dokumentów Podręcznik użytkownika Obieg dokumentów Opracowany na potrzeby wdrożenia dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu W ramach realizacji projektu: Uczelnia jutra wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Funkcje aplikacji. strona 1

Funkcje aplikacji. strona 1 Funkcje aplikacji HOTEL-APP.COM strona 1 Hotel-App.pl - Ekran domowy Pozycja logo i układ ikon elementów głównego menu mogą być zaplanowane w dowolnym układzie. Istnieje możliwość utworzenia dowolnej liczby

Bardziej szczegółowo

Diagnoza Szkolna Pearsona. Instrukcja obsługi

Diagnoza Szkolna Pearsona. Instrukcja obsługi Diagnoza Szkolna Pearsona Instrukcja obsługi 1. Logowanie Aby skorzystać z systemu Diagnoza Szkolna Pearsona należy najpierw wejść na stronę diagnoza.pearson.pl i wybrać przycisk Logowanie. Następnie należy

Bardziej szczegółowo

ERGODESIGN - Podręcznik użytkownika. Wersja 1.0 Warszawa 2010

ERGODESIGN - Podręcznik użytkownika. Wersja 1.0 Warszawa 2010 ERGODESIGN - Podręcznik użytkownika Wersja 1.0 Warszawa 2010 Spis treści Wstęp...3 Organizacja menu nawigacja...3 Górne menu nawigacyjne...3 Lewe menu robocze...4 Przestrzeń robocza...5 Stopka...5 Obsługa

Bardziej szczegółowo

Pytanie: Odpowiedź: Pytanie: Odpowiedź: . Pytanie: Odpowiedź: Pytanie: element multimedialny lub interaktywny Odpowiedź: Pytanie:

Pytanie: Odpowiedź: Pytanie: Odpowiedź: . Pytanie: Odpowiedź: Pytanie: element multimedialny lub interaktywny Odpowiedź: Pytanie: W pozycji Dodatkowe informacje pkt. 1 a) czytamy: przygotowanie elektronicznej (edytowalnej) wersji dokumentu, stanowiącego podział treści na ekrany zgodnie z treściami kształcenia dostarczonymi od Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

https://lsi.ncbr.gov.pl

https://lsi.ncbr.gov.pl Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 2/1.1.2/2015 INFORMACJE OGÓLNE 1. Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 2/1.1.2/2015

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcjonalności wersji 3.12.0

Nowe funkcjonalności wersji 3.12.0 1. Folder poczekalnia Nowe funkcjonalności wersji 3.12.0 Dostępny jest z poziomu strony głównej w zakładce Foldery 2. Wkładka adresowa Zdefiniowane wkładu 3. Lokalizacja składów chronologicznych Możliwość

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika SoftwareStudio 60-349 Poznań, ul. Ostroroga 5 Tel. 061 66 90 641, 061 66 90 642 061 66 90 643, 061 66 90 644 mail: poznan@softwarestudio.com.pl WMS Mobile.net Instrukcja użytkownika Wstęp 2 Dostarczona

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Jak przeczytać wypożyczoną książkę?... 2 Uzyskanie Adobe ID... 2 Czytanie na komputerze... 3 Uruchomienie programu... 3 Czytanie i zwracanie książek... 4 Logowanie do aplikacji...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Wersja 1.1 Warszawa, Luty 2016 Strona 2 z 14 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2015.6.1. Comarch ERP e-pracownik 1 Zmiany w wersji 2015.6.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2015.6.1. Comarch ERP e-pracownik 1 Zmiany w wersji 2015.6.1 Ulotka Zmiany w wersji 2015.6.1 Comarch ERP e-pracownik 1 Zmiany w wersji 2015.6.1 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 3 1.1 WSPÓŁPRACA Z PRZEGLĄDARKAMI... 3 1.2 WSPÓŁPRACA Z URZĄDZENIAMI MOBILNYMI...

Bardziej szczegółowo

System Monitorowania Rozwoju INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU STRATEG. strateg.stat.gov.pl

System Monitorowania Rozwoju INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU STRATEG. strateg.stat.gov.pl System Monitorowania Rozwoju INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU STRATEG strateg.stat.gov.pl SPIS TREŚCI 1. Co to jest STRATEG? 2. Elementy strony głównej systemu 3. Grupowanie wskaźników A. Według dokumentów

Bardziej szczegółowo

Ulotka v.2012.2.2. System Comarch OPT!MA v. 2012.2.2. Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

Ulotka v.2012.2.2. System Comarch OPT!MA v. 2012.2.2. Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System Comarch OPT!MA v. 2012.2.2 Ulotka v.2012.2.2 Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: tel. (12) 681 43 00 www.comarch.pl/erp

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU PROJEKT EBOOKING TRUCK CZĘŚĆ I. PUESC

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU PROJEKT EBOOKING TRUCK CZĘŚĆ I. PUESC MINISTERSTWO FINANSÓW PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU PROJEKT EBOOKING TRUCK CZĘŚĆ I. PUESC 2015-09-30 Spis treści 1. Informacje o ebooking TRUCK (użytkownik zalogowany oraz niezalogowany)... 3 1.1 Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Comarch ERP Mobilny BI na platformę Android

Dokumentacja Użytkownika Comarch ERP Mobilny BI na platformę Android Dokumentacja Użytkownika Comarch ERP Mobilny BI na platformę Android Wersja 2.5 Wersja 5.0 Copyright 2013 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej

Bardziej szczegółowo

WellCommerce Poradnik: Sprzedaż

WellCommerce Poradnik: Sprzedaż WellCommerce Poradnik: Sprzedaż Spis treści well W tej części poradnika poznasz funkcje WellCommerce odpowiedzialne za obsługę sprzedaży. 2 Spis treści... 2 Wstęp... 3 Logowanie do panelu administratora...

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej 8. osi priorytetowej. Społeczeństwo informacyjne

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ Instrukcja obsługi 1. WSTĘP... 2 2. LOGOWANIE DO SYSTEMU... 2 3. STRONA GŁÓWNA... 3 4. EWIDENCJA RUCHU... 4 4.1. Dodanie osoby wchodzącej na teren obiektu... 4 4.2. Dodanie

Bardziej szczegółowo

www.eabi.pl System wspomagania pracy Administratora Bezpieczeostwa Informacji Instrukcja Administratora Wersja 2.1.0 1 www.eabi.pl

www.eabi.pl System wspomagania pracy Administratora Bezpieczeostwa Informacji Instrukcja Administratora Wersja 2.1.0 1 www.eabi.pl www.eabi.pl System wspomagania pracy Administratora Bezpieczeostwa Informacji Instrukcja Administratora Wersja 2.1.0 1 www.eabi.pl Spis treści Wstęp... 3 Wymagania systemowe... 3 Zawartośd płyty... 3 Procedura

Bardziej szczegółowo

Pasek menu. Kategoria zakładki umożliwia dodawanie zakładek notowań i edytowanie sposobu ich wyświetlania.

Pasek menu. Kategoria zakładki umożliwia dodawanie zakładek notowań i edytowanie sposobu ich wyświetlania. Pierwsze kroki Główne okno Notowań Online składa się z: paska menu, obszaru daty i godziny wraz ze statusem połączenia aplikacji z siecią, paska narzędzi, okna notowań wraz z zakładkami do aktualnej grupy

Bardziej szczegółowo

Personalizowanie wirtualnych pokojów

Personalizowanie wirtualnych pokojów Personalizowanie wirtualnych pokojów www.clickmeeting.pl Dowiedz się, jak spersonalizować swój wirtualny pokój, stosując kolorystykę Twojej marki oraz dodając logo organizacji. Pokażemy Ci krok po kroku,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DOSTĘPU DO PLATFORMY E-LEARNINGOWEJ

INSTRUKCJA DOSTĘPU DO PLATFORMY E-LEARNINGOWEJ INSTRUKCJA DOSTĘPU DO PLATFORMY E-LEARNINGOWEJ 1. URUCHAMIANIE SZKOLENIA ON-LINE PLATFORMA SZKOLENIOWA 1.1. Logowanie do platformy W celu zalogowania się do platformy zdalnego nauczania należy otworzyć

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/4.1.4/2015

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/4.1.4/2015 Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/4.1.4/2015 INFORMACJE OGÓLNE 1. Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 1/4.1.4/2015

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE WYSZUKIWANIE OGŁOSZEŃ

WPROWADZENIE WYSZUKIWANIE OGŁOSZEŃ WPROWADZENIE 1. Cel dokumentu Celem dokumentu jest: Zapoznanie internauty z funkcjonalnością realizowaną przez Bazę Konkurencyjności. Dostarczenie szczegółowych informacji na temat podstron, które znajdują

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie administracji danymi instytucji

Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie administracji danymi instytucji Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie administracji danymi instytucji Spis treści: 1. Wstęp... 3 2. Widok menu Administracja dla użytkownika o typie Pracownik Instytucji...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Systemu MEWA 2.0 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 dla wnioskodawców/beneficjentów 1. Wstęp System MEWA 2.0 jest narzędziem przeznaczonym

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej 8. osi priorytetowej. Społeczeństwo informacyjne

Bardziej szczegółowo