Załącznik nr 1 : Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik nr 1 : Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia"

Transkrypt

1 Załącznik nr 6.1 numer sprawy: 31/SISP-2/PN/2014 Załącznik nr 1 : Szczegółowe dotyczące przedmiotu zamówienia 1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZAMAWIANYCH PRODUKTÓW DZIEDZINOWA BAZA DANYCH APLIKACJA MOBILNA PANEL ADMINISTRACYJNY DO ZARZĄDZANIA DBD APLIKACJA MOBILNA APLIKACJA MOBILNA WYMAGANIA OGÓLNE INTERFEJS UŻYTKOWNIKA APLIKACJI MOBILNEJ PROJEKT GRAFICZNY APLIKACJI MOBILNEJ LOGO APLIKACJI MOBILNEJ NAZWA APLIKACJI MOBILNEJ PREZENTACJA DANYCH STATYSTYCZNYCH BLOKI TEMATYCZNE WYSZUKIWANIE DANYCH MODUŁ ULUBIONE INFORMATORIA STATYSTYCZNE BAZY DANYCH GUS DOSTĘPNE ONLINE KOMUNIKATY I OBWIESZCZENIA PREZESA GUS ORAZ INFORMACJE SYGNALNE ELEMENTY DODATKOWE APLIKACJI MOBINEJ AKTUALIZACJA DANYCH ŚRODOWISKO DO MODYFIKOWANIA/TWORZENIA APLIKACJI MOBILNYCH (ŚRODOWISKO DEWELOPERSKIE) DODATKOWY SPRZĘT KOMPUTEROWY ORAZ OPROGRAMOWANIE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZAMAWIANYCH USŁUG DYSTRYBUCJA APLIKACJI MOBILNEJ SZKOLENIA WYMAGANIA DOTYCZĄCE PROCEDUR I DOKUMENTÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZAMÓWIENIA ANALIZA POTRZEB I WYMAGAO ZAMAWIAJĄCEGO WYMAGANIA DOTYCZĄCE DOKUMENTACJI, W TYM KODU APLIKACJI MOBILNEJ WYMAGANIA DOTYCZĄCE TESTÓW AKCEPTACYJNYCH INNE 39 Strona 1 z 39

2 1. Wymagania dotyczące zamawianych produktów Dziedzinowa Baza Danych Aplikacja Mobilna W Wykonawca zobowiązany jest do zaprojektowania, zbudowania i wdrożenia Dziedzinowej Bazy Danych Aplikacja Mobilna. W Projekt DBD Aplikacja Mobilna, w tym jej struktura oraz opis zastosowanych do jej budowy rozwiązao muszą zostad zaakceptowane przez Zamawiającego. W DBD Aplikacja Mobilna musi zapewniad bezpieczeostwo przechowywanych w niej danych i informacji, w tym posiadad odpowiednie zabezpieczenia przed nieautoryzowanym dostępem. W DBD Aplikacja Mobilna musi gromadzid co najmniej następujący zasób informacji: Nazwa wskaźnika, Wartośd wskaźnika (bieżąca i historyczne), Jednostka miary, Obszar terytorialny, którego dotyczy wartośd wskaźnika, Okres czasu, którego dotyczy wartośd wskaźnika, Zmiany wartości wskaźnika do porównywanego/porównywanych okresu/okresów czasu, Nazwę/oznaczenie porównywanego okresu czasu, Daty i godziny aktualizacji danych/informacji, Informację o/oznaczenie nowych aktualizacji(nowych i/lub zmodyfikowanych wartości/informacji), Daty i godziny publikacji danych (podania do publicznej wiadomości), Nazwa bloku tematycznego, Przypisanie wskaźnika do bloku tematycznego, Metadane wskaźnika, Okres czasu w jakim mają byd prezentowane poszczególne dane/wskaźniki, Informację o dostępnych dla danego wskaźnika formach prezentacji danych (tabela, wykres - rodzaj, mapa), Informacje i opisy informacyjne dotyczące Informatoriów Statystycznych (centralnego i wojewódzkich), Nazwy, opisy i adresy internetowe baz danych GUS, Strona 2 z 39

3 W DBD Aplikacja Mobilna musi gromadzid dane od 2010 roku włącznie, bez określenia górnej granicy czasowej oraz uwzględniad ewentualne wyjątki od tej reguły. W DBD Aplikacja Mobilna musi udostępniad dane nie wcześniej niż w dniu (dzieo/miesiąc/rok) i o godzinie określonej indywidualnie dla konkretnego wskaźnika w strukturze bazy. W W DBD Aplikacja Mobilna musi istnied możliwośd oznaczania nowych/zmodyfikowanych danych/informacji. W Finalna DBD Aplikacja Mobilna musi znajdowad się na serwerze Zamawiającego. W DBD Aplikacja Mobilna musi zostad osadzona w środowisku Microsoft SQL Server 2012 Enterprice, które znajduje się w posiadaniu Zamawiającego. W DBD Aplikacja Mobilna musi posiadad możliwośd zasilenia: 1. z zewnętrznej bazy danych, 2. z pliku zewnętrznego (.xls,.xlsx), 3. z Panelu Administracyjnego. W Wykonawca musi przygotowad szablon/y pliku programu Microsoft Office Excel (*.xls i *.xlsx), z którego możliwe będzie zaimportowanie wszystkich danych i informacji dodatkowych do DBD Aplikacja Mobilna. W Zamawiający przekaże Wykonawcy pakiet danych i informacji testowych do zasilenia DBD Aplikacja Mobilna, według szablonu/ów pliku programu Microsoft Office Excel. W DBD Aplikacja Mobilna musi zostad zasilona danymi i informacjami dodatkowymi w całości, po przekazaniu jej Zamawiającemu. W DBD Aplikacja Mobilna musi mied możliwośd zasilania o dane z kolejnych okresów czasowych (miesiąc, kwartał, rok) wraz z pozostałymi informacjami do nich przypisanymi. W Wykonawca musi przygotowad mechanizm przesyłania danych między DBD Aplikacja Mobilna a Panelem Administracyjnym( w obu kierunkach). W Wykonawca musi przygotowad mechanizm przesyłania danych między DBD Aplikacja Mobilna a aplikacją mobilną (w obu kierunkach). W DBD Aplikacja Mobilna musi byd wspólna dla aplikacji mobilnej i Panelu Administracyjnego. Strona 3 z 39

4 W Aplikacja mobilna musi byd kompatybilna z DBD Aplikacja Mobilna. W Zamawiający musi mied możliwośd samodzielnego definiowania w DBD Aplikacja Mobilna okresu czasu (zakresu lat), w jakim będą prezentowane dane w aplikacji mobilnej Panel Administracyjny do zarządzania DBD Aplikacja Mobilna W Wykonawca zobowiązany jest do zaprojektowania, zbudowania i wdrożenia Panelu Administracyjnego umożliwiający odczyt, zapis, dodawanie, usuwanie i modyfikację wszystkich zasobów gromadzonych w DBD Aplikacja Mobilna, w szczególności wartości i zmian wartości wskaźników. W Panel Administracyjny musi umożliwiad zasilanie DBD Aplikacja Mobilna danymi z kolejnych okresów czasowych (miesiąc, kwartał, rok) wraz z pozostałymi informacjami do nich przypisanymi. W Panel Administracyjny musi umożliwiad sterowanie wskaźnikami w ramach danego bloku tematycznego (np. zmiana kolejności prezentowania, zmiana nazwy, usuwanie, dodawanie). W Panel Administracyjny musi umożliwiad sterowanie blokami tematycznymi (np. zmiana kolejności prezentowania, zmiana nazwy, usuwanie, dodawanie). W Panel Administracyjny musi umożliwiad wybór dostępnych dla danego wskaźnika form prezentacji (wykres-rodzaj, tabela, mapa). W Panel Administracyjny musi umożliwiad określanie okresu czasu, w jakim mają byd prezentowane w aplikacji mobilnej poszczególne dane. W Panel Administracyjny musi umożliwiad określanie daty aktualizacji (dzieo/miesiąc/rok) oraz daty(dzieo/miesiąc/rok) i godziny publikacji poszczególnych danych gromadzonych w DBD Aplikacja Mobilna. W Panel Administracyjny musi umożliwiad oznaczenie w DBD Aplikacja Mobilna nowych aktualizacji (nowych i/lub zmodyfikowanych wartości/informacji). Strona 4 z 39

5 W Panel Administracyjny musi udostępniad możliwośd: importowania do DBD Aplikacja Mobilna, danych/informacji z pliku zewnętrznego (.xls,.xlsx ) eksportowania wszystkich i/lub wybranego zakresu danych z DBD Aplikacja Mobilna do pliku zewnętrznego (.xls,.xlsx) W Panel Administracyjny musi umożliwiad przeszukiwanie zasobów DBD Aplikacja Mobilna, wg zadanych parametrów, w tym co najmniej według: nazwy wskaźnika, daty aktualizacji (od-do), obszaru terytorialnego, bloku tematycznego, częstotliwości aktualizacji (roczna, miesięczna, kwartalna), daty publikacji wskaźnika (podania do publicznej wiadomości; od-do). W Panel Administracyjny musi umożliwiad prace osobom bez specjalistycznej wiedzy informatycznej i programistycznej, w tym umożliwiad prace jedynie z poziomu interfejsu, bez konieczności pisania kodu. W Panel Administracyjny musi zostad wyposażony w funkcjonalny interfejs umożliwiający uprawnionym użytkownikom dostęp do DBD Aplikacja Mobilna. W Interfejs Panelu Administracyjnego musi wykorzystywad symbole i pojęcia, które są intuicyjnie zrozumiałe przez społecznośd użytkowników. W Interfejs Panelu Administracyjnego musi byd dostępny w języku polskim. W Panel Administracyjny musi wyświetlad użytkownikowi komunikaty o błędach. Komunikaty o błędach powinny byd czytelne i jeżeli jest to możliwe powinny zawierad propozycję rozwiązania problemu. W Panel Administracyjny musi posiadad polskojęzyczną instrukcję obsługi. W Instrukcja obsługi Panelu Administracyjnego musi zostad dostarczona w formacie PDF oraz edytowalnej wersji w formacie DOC i przekazana na płycie CD lub DVD oraz wydrukowana w trzech egzemplarzach. W Z poziomu Panelu Administracyjnego użytkownik musi mied zapewniony dostęp do pakietu pomocy i instrukcji obsługi panelu - oba elementy muszą zostad opracowane w języku polskim. Strona 5 z 39

6 W Panel Administracyjny musi byd dostępny tylko dla uwierzytelnionych użytkowników. W Panel Administracyjny musi umożliwiad uwierzytelnianie i autoryzację użytkowników na podstawie unikatowego identyfikatora użytkownika i niejawnego hasła przechowywanego w Active Directory GUS. W Panel Administracyjny musi umożliwiad rozliczalnośd działao użytkowników poprzez odnotowanie daty wykonania każdej operacji oraz identyfikatora użytkownika wykonującego operację. W Panel Administracyjny musi umożliwiad modyfikowanie listy użytkowników panelu (przypisanie i/lub usunięcie). W Panel administracyjny musi mied możliwośd edycji konkretnej tabeli poprzez podanie jej nazwy lub wskazanie miejsca na serwerze Microsoft SQL 2012 Enterprice. W Prawa do użytkowania oraz wprowadzania zmian w Panelu Administracyjnym muszą zostad przeniesione na Zamawiającego Aplikacja Mobilna Wymagania ogólne W W W W Wykonawca musi dostarczyd wersje aplikacji mobilnej funkcjonujące na systemach operacyjnych: Android (od wersji 4.0 wzwyż), Apple ios (od wersji 6.0 wzwyż), Windows Phone (od wersji 7.0 wzwyż). Aplikacja mobilna musi byd wykonana zgodnie z wytycznymi producenta systemu operacyjnego dla urządzeo mobilnych Android, Apple ios oraz Windows Phone. Aplikacja mobilna musi byd dostosowana do pracy na urządzeniach typu smartfon i tablet, wykorzystując odpowiednio charakterystyczne właściwości tych urządzeo, w szczególności powierzchnię ekranu i przyciski nawigacyjne. Aplikacja mobilna musi zostad wykonana, jako aplikacja hybrydowa. W Aplikacja mobilna musi dostarczyd funkcjonalności, co najmniej w zakresie: 1. Prezentacji danych gromadzonych w DBD Aplikacja Mobilna, 2. Wyszukiwania danych/wskaźników, 3. Prezentacji informacji dotyczących Informatoriów Statystycznych GUS Strona 6 z 39

7 i automatycznej telefonicznej informacji statystycznej, 4. Wyszukiwania Informatoriów Statystycznych GUS, 5. Baz danych GUS dostępnych online, 6. Modułu "Ulubione", 7. Prezentacji najświeższych informacji GUS - Komunikatów i Obwieszczeo Prezesa GUS oraz Informacji Sygnalnych, 8. Aktualizacji danych i informacji dodatkowych, 9. Wyboru trybu i zakresu aktualizacji danych, 10. Prezentacji Informacji o aplikacji, opcji Pomocy i Regulaminu korzystania z aplikacji mobilnej. W W W Aplikacja musi mied dwie wersje językowe - polską i angielską. Wersja językowa musi byd wyświetlana w zależności od domyślnego języka ustawionego na urządzeniu. W przypadku, gdy na urządzeniu użytkownika ustawiony jest język inny niż polski czy angielski, automatycznie musi zostad uruchomiona wersja anglojęzyczna. Użytkownik musi mied możliwośd zmiany wersji językowej aplikacji Interfejs użytkownika aplikacji mobilnej. W Aplikacja mobilna musi zostad zaprojektowana i wykonana zgodnie z aktualnymi zasadami: web usability, zapewniającymi wysoki poziom ergonomii w zakresie rozmieszczenia, elementów/modułów/przycisków aplikacji mobilnej, finger-friendly design. W W Interfejs graficzny aplikacji mobilnej musi nawiązywad do obecnie funkcjonującego Systemu Prezentacji Informacji Głównego Urzędu Statystycznego (SPI GUS) - kolorystyka. Szczegóły dotyczące zastosowanych w SPI GUS formatowao zawiera Załącznik nr 6 do OPZ. Interfejs graficzny aplikacji mobilnej powinien byd oszczędny ( lekki ) i czytelny dla użytkownika oraz pozbawiony zbędnych elementów graficznych. Strona 7 z 39

8 W Interfejs aplikacji mobilnej musi umożliwiad użytkownikowi w prosty i intuicyjny sposób dotarcie do wszystkich najważniejszych danych i funkcji oprogramowania. W W Interfejs graficzny aplikacji dla urządzeo typu smartfon musi umożliwiad skorzystanie z tych samych funkcji, z których pozwala skorzystad interfejs graficzny dla urządzeo typu tablet. Etykiety przycisków umieszczonych w aplikacji mobilnej muszą byd informatywne (dostarczad pełnej informacji). W Wszystkie ikony zastosowane w aplikacji mobilnej muszą byd jednoznaczne i zrozumiałe dla użytkownika. W W W W W W W Interfejs użytkownika aplikacji mobilnej, w szczególności jego wygląd zewnętrzny i sposób nawigacji, muszą byd spójne z obowiązującymi standardami budowy interfejsów graficznych oraz nawiązywad do przyzwyczajeo użytkownika wynikających z codziennego korzystania z urządzeo mobilnych. Każdy element interfejsu dotyczący konkretnego rodzaju czynności musi byd opisany w ten sam sposób, bez względu na miejsce, w którym się pojawia (spójnośd). Interfejs użytkownika oraz wszystkie jego elementy powinny układad się w prosty i logiczny układ. Interfejs użytkownika musi zapewniad wyświetlanie informacji zwrotnych/komunikatów dotyczących działao użytkownika, wszędzie tam gdzie jest to konieczne, w tym komunikatów o błędach. Treśd informacji/komunikatów powinna byd zrozumiała dla użytkownika. Aplikacja mobilna musi pozwalad na powrót do pierwszego ekranu aplikacji na każdym ekranie aplikacji oraz podczas każdego procesu, pozwalając na bezinwazyjne anulowanie aktualnie trwającego procesu. Aplikacja mobilna musi wyświetlad ścieżkę nawigacyjną, pozwalającą użytkownikowi na zorientowanie się, w którym miejscu aplikacji aktualnie się znajduje oraz umożliwiającej mu powrót do wybranego ekranu. Aplikacja mobilna musi jednoznacznie identyfikowad konkretny ekran aplikacji poprzez jego nagłówek / tytuł. W Nawigacja po aplikacji musi byd intuicyjna dla użytkownika, zapewniad łatwy dostęp do poszukiwanej treści, stanowid przejrzysty i zrozumiały system komunikacji. Strona 8 z 39

9 W W W Aplikacja mobilna musi obsługiwad dwa warianty orientacji urządzenia: pionową oraz poziomą, wraz z automatycznym przełączeniem w zależności od wskazao sensorów orientacji urządzenia. Funkcja wprowadzania danych z klawiatury musi się aktywowad automatycznie. Jeśli ekran wymaga przewijania góra-dół, to elementy nawigacyjne aplikacji powinny byd zablokowane i stale widoczne Projekt graficzny aplikacji mobilnej W W Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania i przedstawienia minimum 2 (dwóch) istotnie różnych wstępnych projektów graficznych aplikacji mobilnej/propozycji interfejsu użytkownika (GUI). Wykonawca musi przygotowad projekt interfejsu graficznego użytkownika aplikacji mobilnej zgodnie z zawartymi poniżej wytycznymi, zawierający odpowiednio: Logikę nawigacji aplikacji, Projekt rozmieszczenia poszczególnych elementów interfejsu na ekranach w postaci makiet, Projekty graficzne kompletnych layout ów, W W W W Projekty graficzne aplikacji muszą byd wykonane przez profesjonalnego grafika, mającego w swoim portfolio wdrożone wcześniej realizacje projektów graficznych stron aplikacji mobilnych / stron internetowych dla urządzeo mobilnych. Projekt graficzny powinien uwzględniad dobry kontrast między tłem a tekstem, który ułatwi użytkownikowi czytanie informacji. Wykonawca musi przekazad Zamawiającemu wersje bazowe wszystkich elementów graficznych zastosowanych w projektach i umożliwiające tworzenie na ich podstawie kolejnych. Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia uwag Zamawiającego w opracowaniu projektów graficznych aplikacji. Strona 9 z 39

10 W Zamawiający dokona wyboru jednego z projektów, który zostanie wskazany do realizacji. Zamawiający zastrzega sobie prawo wnoszenia takiej liczby poprawek, jaką uzna za słuszną. Ostateczny projekt graficzny - wygląd i układ poszczególnych ekranów muszą zostad zaakceptowane przez Zamawiającego Logo aplikacji mobilnej W Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania i przedstawienia minimum 2 (dwóch) istotnie różnych wstępnych projektów logo dla aplikacji mobilnej. W Logo aplikacji mobilnej musi: byd zaprojektowane zgodnie z aktualnymi trendami projektowania logotypów, posiadad własny niepowtarzalny znak nawiązujący do tematyki przedmiotu zamówienia oraz odpowiedni dla charakteru instytucji publicznej, byd spójny kolorystycznie z wyglądem aplikacji mobilnej. W Wymagania dotyczące opracowania technicznego logo: projekt graficzny logotypu musi nadawad się do różnorodnego wykorzystania w tym w materiałach promocyjnych i reklamowych, w różnych formatach i rozmiarach, projekt musi zostad wykonany techniką komputerową; W Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia uwag Zamawiającego w opracowaniu projektu logo. W Zamawiający dokona wyboru jednego z projektów logo, które zostanie wskazane do realizacji. Zamawiający zastrzega sobie prawo wnoszenia takiej liczby poprawek, jaką uzna za słuszną. Ostateczny projekt logo musi zostad zaakceptowany przez Zamawiającego. Strona 10 z 39

11 Nazwa aplikacji mobilnej W W W W Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania i przedstawienia minimum 3 (trzech) istotnie różnych propozycji nazwy dla aplikacji mobilnej. Nazwa dla aplikacji mobilnej musi nawiązywad do tematyki przedmiotu zamówienia oraz odpowiadad charakterowi instytucji publicznej. Nazwa dla aplikacji mobilnej musi byd łatwo zapamiętywalna i kojarzona z obszarem statystyki publicznej. Zamawiający zastrzega sobie prawa autorskie do takich nazw jak: mgus mgustat mplgus mstat mstatpl mstatgovpl mstatgus mstatystyka mdane statystyka mobilnie mobilna statystyka PL PLGUS polstat mobstat W W Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia uwag Zamawiającego w opracowaniu propozycji nazw dla aplikacji mobilnej. Zamawiający dokona wyboru jednej z zaproponowanych przez Wykonawcę nazw dla aplikacji mobilnej lub wskaże własną nazwę, która zostanie wdrożona. Ostateczna nazwa dla aplikacji mobilnej musi zostad zaakceptowana przez Zamawiającego. Strona 11 z 39

12 Prezentacja danych statystycznych W W W W W Aplikacja Mobilna musi umożliwiad prezentację wybranych wskaźników statystycznych, których szczegółowy zakres zostanie ustalony przez Zamawiającego. Wstępna lista wskaźników została przedstawiona w Załączniku nr 4 do OPZ. Zamawiający dostarczy ostateczną listę wskaźników w toku realizacji zamówienia. Aplikacja mobilna musi umożliwiad prezentowanie danych w następującym ujęciu terytorialnym: Polska ogółem, 16 województw (NTS2) w miarę dostępności danych. Aplikacja mobilna musi umożliwiad prezentację danych od 2010 roku włącznie. Wymaga się by aplikacja mobilna pozwalała na implementację wyjątków od tej reguły, np. prezentację wartości danego wskaźnika od 2011 roku. Aplikacja mobilna musi umożliwiad zastosowanie odpowiedniego oznaczenia w przypadku braku danych (np. -,,,., x ). Sposób oznaczenia zostanie określony przez Zamawiającego. Aplikacja mobilna musi umożliwiad prezentację danych dla okresów: miesięcznych, kwartalnych, rocznych. W W Aplikacja mobilna musi umożliwiad prezentację danych narastających - od początku roku do kooca okresu czasu (miesiąca, kwartału). Każdy wskaźnik w aplikacji mobilnej musi byd opisany co najmniej przez: nazwę, wartośd, jednostkę miary, obszar terytorialny, którego dotyczy wartośd, okres czasu, którego dotyczy wartośd (np. luty 2014), zmianę/y wartości w stosunku do porównywanego/porównywanych okresu/okresów czasu lub wartośd z porównywanego okresu czasu, nazwa/oznaczenie porównywanego okresu czasu, data ostatniej publikacji (podania do publicznej wiadomości). Strona 12 z 39

13 W W W W W W W W Szczegóły dotyczące sposobu prezentacji wskaźników, w tym m.in. sposób oznaczania okresów czasu zostaną określone przez Zamawiającego. Aplikacja mobilna musi umożliwiad wyświetlanie wartości wskaźnika co najmniej w formie: wartości wyrażonej za pomocą określonej jednostki miary (np. tys. zł, zł/dt, %) indeksu (np. 102,3; 95,2). Aplikacja mobilna musi umożliwiad wyświetlanie zmiany wartości wskaźnika w stosunku do porównywanego/porównywanych okresu/okresów czasu, co najmniej w formie: procentowej, punktów procentowych, indeksu, różnicy wyrażonej w innej jednostce miary (np. tys. osób), wartości wskaźnika z porównywanego okresu czasu (tam gdzie nie jest możliwe wyliczenie i/lub podanie różnicy pomiędzy wartościami). Zmiana wartości wskaźnika w stosunku do poprzedniego okresu czasu musi byd zwizualizowana za pomocą dodatkowych elementów (np. +, -,,,kolorów), obrazujących odpowiednio wzrost wartości, spadek wartości lub wartośd bez zmian. Sposób obrazowania zmian musi uwzględniad wytyczne Zamawiającego i musi zostad przez Niego zaakceptowany. Aplikacja mobilna musi umożliwiad prezentację danych na dwóch poziomach: pierwszym i drugim. Aplikacja mobilna musi umożliwiad przejście do widoku ekranu zawierającego szczegółowe informacje na temat wybranego wskaźnika drugi poziom prezentacji danych. Struktura prezentowanych informacji musi byd spójna i zrozumiała dla użytkownika. Aplikacja mobilna musi umożliwiad prezentację wartości wskaźników oraz zmian w stosunku do porównywanego/porównywanych okresów czasu, w formie: liczbowej, wykresu liniowego i kolumnowego, tabelarycznej, mapy (mapa Polski w podziale na województwa - prezentacja wartości dla poszczególnych województw). W Aplikacja mobilna musi umożliwiad prezentację danych na wykresie: liniowym kolumnowym (dla danych narastających). Strona 13 z 39

14 Zamawiający określi odpowiedni typ wykresu dla poszczególnych wskaźników. W Aplikacja mobilna musi umożliwiad prezentację dodatkowych informacji dotyczących wykresu (np. tytuł wykresu, wyjaśnienia metodologiczne). W Aplikacja mobilna musi umożliwiad prezentację danych na wykresie liniowym i kolumnowym : Dla danych rocznych: z ostatnich 4 lat, z ostatnich 8 lat, z ostatnich 12 lat, z wszystkich dostępnych lat. Dla danych kwartalnych: z ostatnich 4 kwartałów, z ostatnich 8 kwartałów, z ostatnich 12 kwartałów, z wszystkich dostępnych kwartałów. Dla danych miesięcznych: z ostatnich 6 miesięcy, z ostatnich 12 miesięcy, z ostatnich 24 miesięcy, z wszystkich dostępnych miesięcy. W W trakcie prezentacji danych na wykresie liniowym i kolumnowym, użytkownik musi mied możliwośd wyboru okresu czasu, dla jakiego mają byd prezentowane dane na wykresie. W Domyślnie na wykresie liniowym i kolumnowym muszą byd prezentowane dane: dla danych rocznych - z ostatnich 4 lat, dla danych kwartalnych zostatnich 4 kwartałów, dla danych miesięcznych - z ostatnich 6 miesięcy. W Wykres i dane muszą byd aktualizowane odpowiednio do zmian wprowadzanych przez użytkownika - zmiana okresu za jaki mają byd prezentowane dane. Strona 14 z 39

15 W Kliknięcie/tąpnięcie w punkt linii na wykresie liniowym i/lub w kolumnę na wykresie kolumnowym musi uruchamiad tooltip (okno podpowiedzi), prezentujący użytkownikowi daną przypisaną wybranemu punktowi i/lub kolumnie wraz z oznaczeniem okresu czasu, do którego odnosi się dana (np. styczeo ,4 %). W Wybrany punkt na linii prezentującej dane na wykresie liniowym, musi zostad połączony za pomocą linii z odpowiednim znacznikiem na osi x wykresu. W W W W W W W W W W W W W W Prezentowane w aplikacji mobilnej wykresy muszą byd czytelne i przejrzyste dla użytkownika. W sytuacji prezentacji danych za pomocą wykresu liniowego i/lub kolumnowego, obrót urządzenia do pozycji horyzontalnej musi spowodowad przejście do pełnoekranowego widoku wykresu wraz z dostępnymi opcjami określającym okres czasu, za jaki mają byd prezentowane dane na wykresie. Dla zachowania czytelności wykresu, w przypadku prezentacji na wykresie dużej liczby danych aplikacja musi umożliwid przesuwanie obszaru kreślenia wykresu prawo-lewo, wraz ze zmianami etykiet osi. Oś x wykresu musi prezentowad szereg czasowy. Oś y wykresu musi prezentowad wartośd wskaźnika. Znaczniki na osi x i osi y muszą zostad rozmieszczone równomiernie. Etykiety osi x i etykiety osi y nie mogą się rysowad na obszarze kreślenia wykresu. Etykiety osi x i osi y, muszą zostad wykonane i oznaczone w sposób określony przez Zamawiającego i wskazany Wykonawcy na etapie realizacji zamówienia. Punkt przecięcia osi y z osią x dla danego wskaźnika musi zostad umiejscowiony zgodnie z informacją przekazaną przez Zamawiającego na etapie realizacji zamówienia. W sytuacji, kiedy więcej niż 1/2 obszaru kreślenia wykresu będzie pusta, dopuszcza się skrócenie osi y z odpowiednim oznaczeniem. Od znaczników na osi y muszą zostad poprowadzone linie pomocnicze (linie siatki osi), ułatwiające użytkownikowi odczytanie danych na wykresie. Aplikacja mobilna musi umożliwiad prezentację danych w formie tabelarycznej. Aplikacja mobilna musi umożliwiad prezentację dodatkowych informacji dotyczących danej tabeli (np. tytuł tabeli, wyjaśnienia metodologiczne). Każda tabela prezentująca dane musi byd zbudowana z główki, boczku i rubryk. Strona 15 z 39

16 W Główka tabeli musi zawierad: nazwę wskaźnika, jednostkę miary, oznaczenie porównywanego/porównywanych okresu/okresów czasu (okres odniesienia). W W W W W Główka tabeli musi byd zablokowana. Boczek tabeli musi zawierad szereg czasowy, odpowiadający danemu wskaźnikowi. W rubrykach tabeli muszą byd prezentowane wartości wskaźnika dla poszczególnych okresów czasu oraz zmiana/y wartości w stosunku do porównywanego/porównywanych okresu/ów czasu. Aplikacja mobilna musi umożliwiad przesuwanie góra-dół boczku tabeli wraz z rubrykami. Domyślnie dane w tabeli muszą byd prezentowane wg. oznaczenia okresu czasu jakiego dotyczą (od najnowszych do najstarszych). W Aplikacja mobilna musi umożliwiad użytkownikowi sortowanie wartości/zmian umieszczonych w tabeli według wybranego nagłówka kolumny w tabeli. W W W W W W W Aplikacja mobilna musi przewidywad dla danych narastających odrębny/indywidulany sposób prezentacji wartości w formie tabeli, który zostanie określony przez Zamawiającego w toku realizacji zamówienia. Aplikacja mobilna musi umożliwiad prezentację danych dla poszczególnych województw na mapie Polski z podziałem na województwa (obrys konturów). Forma prezentacji danych na mapie musi byd dostępna na drugim poziomie prezentacji danych dla wskaźników dla Polski. Forma prezentacji danych na mapie musi byd dostępna tylko w przypadku dostępności danych dla poszczególnych województw. Aplikacja mobilna musi umożliwiad prezentację dodatkowych informacji dotyczących mapy (np. tytuł tabeli, wyjaśnienia metodologiczne). Domyślnie mapa musi byd tworzona w oparciu o bieżące wartości dla danego wskaźnika. Mapa musi byd opatrzona legendą w formie prostokątnych oddzielonych elementów, wypełnionych kolorem odpowiadającym danej klasie (przedziałowi wartości). Te same kolory muszą zostad zastosowane na wizualizacji na mapie. Strona 16 z 39

17 W W W W Zastosowane na mapie i w legendzie kolory muszą pochodzid z jednej palety barw (np.niebieskie, zielone) i różnid się od siebie tylko odcieniem. Nasycenie barwy musi współgrad z wartością wskaźnika im wyższa wartośd, tym mocniejszy odcieo. Elementy legendy muszą zostad ustawione wg wartości przedziału - od najniższego do najwyższego. Każdy element legendy musi byd opatrzony opisem, umieszczonym po prawej stronie elementu z informacją o wartościach granicznych przedziału oraz liczbie województw zaklasyfikowanych do danego przedziału (np [3]). Szczegółowe odnoszące się do przedziałów, w tym informacje dotyczące ich wyliczania dla poszczególnych wskaźników zostaną określone przez Zamawiającego i przekazane Wykonawcy w toku realizacji zamówienia W Kliknięcie/tąpnięcie w województwo na mapie musi uruchamiad tooltip (okno podpowiedzi), prezentujący użytkownikowi daną przypisaną wybranemu województwu wraz z nazwą województwa i oznaczeniem okresu czasu, którego dotyczy dana (np. mazowieckie, marzec 2014, 11,1%). W Kliknięcie/tąpnięcie w województwo na mapie musi spowodowad wyróżnienie wybranego obszaru terytorialnego (np. poprzez otoczenie wyraźną linią). W W Przy wskazaniu województwa na mapie oprócz tooltip 'u, użytkownik musi otrzymad możliwośd przejścia bezpośrednio do szczegółowej prezentacji wskaźnika dla wybranego województwa (drugi poziom prezentacji danych). W trakcie prezentacji danych na mapie, użytkownik musi mied możliwośd ręcznego wyboru na osi czasu, okresu dla którego mają byd prezentowane dane na mapie (tzw. suwak): dla danych rocznych - wybór roku, dla danych kwartalnych - wybór kwartału danego roku, dla danych miesięcznych - wybór miesiąca danego roku. W Wizualizacja mapy, legenda i dane muszą byd aktualizowane odpowiednio do zmian wprowadzanych przez użytkownika (suwak). W Aplikacja mobilna musi umożliwiad wyświetlenie dodatkowych informacji o wskaźniku - tzw. metadanych. W Metadane muszą zawierad co najmniej: nazwę wskaźnika, krótki opis/definicję, nazwę obszaru tematycznego, do którego jest przypisany wskaźnik, częstotliwośd aktualizacji (np. dane roczne), Strona 17 z 39

18 W W W W W W W W dostępności danych w aplikacji (np. od 2010), link/i do poszerzonej informacji, dostępnej na stronie internetowej GUS. Metadane muszą się wyświetlad po wyborze/kliknięciu stosownej ikony. Metadane muszą się wyświetlad w oddzielnym oknie z możliwością przesuwania jego zawartości góra-dół. Metadane muszą byd przypisane do konkretnego wskaźnika i dostępne z poziomu ekranu prezentującego szczegółowe informacje na temat wskaźnika (drugi poziom prezentacji danych). Aplikacja mobilna musi udostępniad użytkownikowi możliwośd przesyłania na wskazany przez niego adres wiadomości ze szczegółową informacją na temat wskaźnika, zarówno dla Polski, jak i województwa. Możliwośd przesłania widomości na adres musi byd dostępna z poziomu ekranu prezentującego szczegółowe informacje na temat wskaźnika (drugi poziom prezentacji danych). Aplikacja musi umożliwiad wyświetlenie kodu QR z zaszyfrowaną informacją, zawierającą co najmniej: nazwę wskaźnika, bieżącą wartośd wskaźnika, jednostkę miary, okres czasu, którego dotyczy wartośd wskaźnika, obszar terytorialny, którego dotyczy wartośd wskaźnika, zmianę wartości wskaźnika w stosunku do porównywanego okresu czasu lub wartośd wskaźnika z porównywanego okresu czasu. Kod QR musi byd dostępny/generowany wskaźników z kolejnych (przyszłych) okresów czasowych (miesiąc, kwartał, rok). Możliwośd wyświetlenia kodu QR musi byd dostępna z ekranu ze szczegółowymi informacjami na temat wskaźnika (drugi poziom prezentacji danych). W Kod QR musi byd umieszczony również w treści wiadomości ze szczegółową informacją na temat wskaźnika, zarówno dla Polski, jak i województwa. Strona 18 z 39

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia. 2014 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA pn Zaprojektowanie i wdrożenie narzędzia informatycznego do zarządzania systemem monitorowania polityk publicznych w województwie

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia:

Opis przedmiotu zamówienia: Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia: Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa systemu zarządzania treścią (CMS) wraz z niezbędnymi licencjami, szkoleniami, wsparciem oraz jego instalacja, uruchomienie,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. SŁOWNIK SKRÓTÓW I POJĘĆ... 5 2. CEL WDROŻENIA SYSTEMU LSI 2014-20... 6 3. WYMAGANIA SYSTEMU... 6 3.1 ZGODNOŚĆ Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Strona musi być zoptymalizowana pod kątem czasu ładowania (mała łączna wielkość plików tworzących pojedynczą stronę).

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Strona musi być zoptymalizowana pod kątem czasu ładowania (mała łączna wielkość plików tworzących pojedynczą stronę). ZAPYTANIE OFERTOWE CUPT/DO/OZ/25/5/1/IM/15/SW Szanowni Państwo, Centrum Unijnych Projektów Transportowych zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na Projekt i wykonanie serwisu internetowego dla Centrum

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Nazwa zamówienia Zaprojektowanie i wykonanie strony internetowej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Knurowie. Cel zamówienia Strona internetowa

Bardziej szczegółowo

Platforma Cyfrowa Opis Przedmiotu Zamówienia

Platforma Cyfrowa Opis Przedmiotu Zamówienia Platforma Cyfrowa Opis Przedmiotu Zamówienia 1. Informacje ogólne Ogólny opis opisujący docelową wizję Platformy Cyfrowej jest zawarty w załączony dokumencie Założenia ogólne prototypy projektów stron

Bardziej szczegółowo

II. Motor baz danych SQL. a) Motor baz danych SQL w wersji umożliwiającej pracę SEOD dla 70 użytkowników.

II. Motor baz danych SQL. a) Motor baz danych SQL w wersji umożliwiającej pracę SEOD dla 70 użytkowników. Załącznik Nr 1 Dostawa obejmuje: 1. Serwerowy system operacyjny dla 100 użytkowników CPV 32425000-8 2. Motor baz danych SQL CPV 30241100-1 3. System Elektronicznego Obiegi dokumentów CPV 64216000-3, dla

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia do postępowania o zamówienie publiczne na: kompleksową dostawę, wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią klasy ERP wraz

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do umowy Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i utrzymanie portalu internetowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata

Bardziej szczegółowo

Wymagany termin wykonania serwisu internetowego wraz z systemem zarządzania treścią (CMS): 35 dni roboczych od dnia podpisania umowy.

Wymagany termin wykonania serwisu internetowego wraz z systemem zarządzania treścią (CMS): 35 dni roboczych od dnia podpisania umowy. ZAPYTANIE OFERTOWE Wykonanie serwisu internetowego Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej poświęconego roli MPiPS w Programie Operacyjnym

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Gliwice, dnia 18.08.2015 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT zakup licencji i oprogramowania do Platformy Internetowej Systemu Zarządzania Treścią CMS (nazwa dostawy) w projekcie pt. Inkubator Innowacyjności

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR MZ-AGZ-270-5799/JP/12. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR MZ-AGZ-270-5799/JP/12. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ PRZETARG NIEOGRANICZONY NR MZ-AGZ-270-5799/JP/12 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest Dostawa systemu zarządzania treścią (CMS) wraz z niezbędnymi licencjami,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Zakres Zadań Wykonawcy

Załącznik nr 1. Zakres Zadań Wykonawcy Zakres Zadań Wykonawcy Załącznik nr 1 1 Główne cele zamówienia Przedmiotem zamówienia jest stworzenie aplikacji na platformę mobilną działającą na systemie Android oraz ios, pracującej na urządzeniach

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona 1 z 84 SPIS ZAWARTOŚCI CZĘŚCI II: I. Wstęp... 4 I.1. Słownik terminów i skrótów... 4 II. Opis Przedmiotu Zamówienia... 7 II.1. Wstęp... 7 II.2. Przedmiot Zamówienia...

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy

Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy Załącznik nr 1 Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy 1. Opracowanie kompleksowej koncepcji rozwoju i funkcjonowania Systemu Obsługi Inwestora. Wykonawca w oparciu o założenia przedstawione przez Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ zmodyfikowany w dniu 18.05.2015 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Harmonogram Projektu Etap Nazwa Etapu Zakres odbioru Termin odbioru Wartość Etapu I II III IV Opracowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I Załącznik nr 2A POVIIG230/11/2013 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I Zamówienie obejmuje dostawę wraz z wdrożeniem systemu elektronicznego obiegu dokumentów oraz wyposażenie multimedialne

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I. System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I. System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP Załącznik nr 1A POVIIG230/13/2013 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP Zamówienie obejmuje dostawę wraz z wdrożeniem systemu elektronicznego obiegu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@ System powstał w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.01.04 System zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego sprawozdawczość jednostek organizacyjnych Strona 2 z SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 61/RTRP/SC/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 61/RTRP/SC/2014 Tyczyn, 30 czerwca 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 61/RTRP/SC/2014 dotyczące: dostawy serwera z macierzą dyskową, wykonania i wdrożenia portalu internetowego oraz zapewnienie usługi kolokacji serwera w związku

Bardziej szczegółowo

Projekt pn. Ostrów Wielkopolski miastem aktywnych obywateli

Projekt pn. Ostrów Wielkopolski miastem aktywnych obywateli Znak sprawy: KS.273.6.2014 Ostrów Wielkopolski, 19.08.2014 r. ZAPYTANIE CENOWE dotyczące udzielenia zamówienia poniżej kwoty 30 000 euro w ramach realizacji projektu pn. Ostrów Wielkopolski miastem aktywnych

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA Implementacja Systemu B2B w firmie Lancelot i w przedsiębiorstwach partnerskich Przygotowane dla: Przygotowane przez: Lancelot Marek Cieśla Grzegorz Witkowski Constant Improvement

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL

FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL Załącznik nr 5. DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 1/058/2012/POKL FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL Zamawiający Wykonawca Collegium Civitas Pałac Kultury i Nauki, p. XII Pl.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6.2. Przykładowy projekt graficzny interfejsu użytkownika aplikacji mobilnej

Załącznik nr 6.2. Przykładowy projekt graficzny interfejsu użytkownika aplikacji mobilnej Załącznik nr 6.2 numer sprawy: 31_SISP-2_PN_2014 Załącznik nr 2 (do OPZ) Przykładowy projekt graficzny interfejsu użytkownika aplikacji mobilnej Niniejszy Załącznik przedstawia projekt graficzny interfejsu

Bardziej szczegółowo

Comarch Opt!ma Analizy BI Wersja 2012

Comarch Opt!ma Analizy BI Wersja 2012 Comarch Opt!ma Analizy BI Wersja 2012 Pomyśl o środowisku zanim zdecydujesz się wydrukować ten dokument! Spis treści 1 Wymagania... 4 1.1 Sprzętowe i systemowe... 4 1.2 Programowe... 4 1.3 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI WF-CRM

ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI WF-CRM ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI WF-CRM WARSZAWA 2009 1 Spis Treści ROZDZIAŁ 1 WSTĘP... 6 O MARCE ASSECO WAPRO... 6 KRÓTKO O HISTORII SYSTEMÓW CRM... 6 PO CO NAM SYSTEM CRM?... 7 O PROGRAMIE WF-CRM...

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI Poznań, 04.03.2013r. S t r o n a 1 Wielkopolska Organizacja Turystyczna ul. 27 Grudnia 17/19 61-737 Poznań ROZEZNANIE RYNKU Opracowanie aplikacji na urządzenia mobile (Smartphone, Tablety itp.) po Wielkiej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 nr CUPT/DO/OZ/25/2/IM/15/SW. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 3 nr CUPT/DO/OZ/25/2/IM/15/SW. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 3 nr CUPT/DO/OZ/25/2/IM/15/SW Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Klucz interpretacji wymagań: Wymagania techniczne i funkcyjne opisane w formie System musi spełniać dane wymaganie należy

Bardziej szczegółowo

1. ROZBUDOWA POSIADANEGO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SYSTEMU INFOMEDICA

1. ROZBUDOWA POSIADANEGO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SYSTEMU INFOMEDICA Strona1 Załącznik nr 1 do specyfikacji Ujednolicony opis przedmiotu zamówienia DZZ-382-60/12 Zamawiający za równoważny uzna system spełniający funkcjonalności wymienione w pkt. 3.8. W przypadku zaoferowania

Bardziej szczegółowo