NIEPEŁNOSPRAWNY W SIECI ŁATWIEJ CZY TRUDNIEJ? Agnieszka Morysińska: Pentor Research International Tomasz Seroczyński: Media Run Group

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NIEPEŁNOSPRAWNY W SIECI ŁATWIEJ CZY TRUDNIEJ? Agnieszka Morysińska: Pentor Research International Tomasz Seroczyński: Media Run Group"

Transkrypt

1 NIEPEŁNOSPRAWNY W SIECI ŁATWIEJ CZY TRUDNIEJ? Agnieszka Morysińska: Pentor Research International Tomasz Seroczyński: Media Run Group

2 Jak badaliśmy? BADANIE JAKOŚCIOWE 4 GRUPY DYSKUSYJNE BADANIE Z OSOBAMI NIEPEŁNOSPRAWNYMI 1600 WYWIADÓW Z UśYTKOWNIKAMI INTERNETU 400 WYWIADÓW Z NIEKORZYTAJĄCYMI Z INTERNETU BADANIE OTOCZENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 1600 WYWIADÓW: SAMORZĄDY, NGO, INSTYTUCJE RYNKU PRACY, PRACODAWCY Z OTWARTEGO I CHRONIONEGO RYNKU PRACY EKSPERTYZA DOSTOSOWANIA INTERNETU DO POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH MEDIA RUN GROUP

3 Dlaczego warto badać, nawet gdy wyniki wydają się oczywiste? Jak wymowne i czasami poraŝające okazują się wyniki? Jak bez wiedzy z badań trudno jest zobaczyć las spomiędzy drzew? Jak wyniki z badań mogą inspirować zmiany?

4 Dlaczego warto badać? Na świecie Ŝyje obecnie ponad 1 miliard internautów W Polsce jest ich juŝ 10 milionów ODSETEK POLAKÓW Z DOSTĘPEM DO INTERNETU ORAZ PROGNOZA 60% 50% 47,0% 50,0% 40% INTERNAUCI POWYśEJ 15 ROKU śycia 34,0% 39,0% 43,0% 30% 20% 14,8% 19,3% 21,7% 24,5% 28,0% 30,0% 10% 8,0% 0% Źródło: SMG/KRC Net Track - grudzień 2000-grudzień 2005 śródło: Międzynarodowa Unii Telekomunikcji (ITU)

5 Dlaczego warto badać? Rosnąca popularność Internetu idzie w parze z rozwojem tego medium. Dziś Internet w niczym nie przypomina pierwszych przeglądarek z lat 80 i 90, wykorzystywanych głównie w celach naukowych. E - mail E-banking E-shopping E-learning E-commerce E-life Internet przyczynił się do zrewolucjonizowania szeregu dziedzin Ŝycia i rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Internet umoŝliwia nie tylko eksplorację i wymianę informacji, lecz partycypację w obszarach tradycyjnie dostępnych tylko poprzez bezpośredni kontakt.

6 Dlaczego warto badać? Niepełnosprawni Z orzeczeniem Niepełnosprawność ruchowa Niepełnosprawność wzrokowa O znacznym stopniu upośledzenia Niepełnosprawność słuchowa Źródło: GUS. Stan zdrowia ludności Polski 2004

7 Dlaczego warto badać? Jakie znaczenie ma Internet, dla osób które z racji swojej niepełnosprawności mają ograniczona moŝliwość uczestnictwa w Ŝyciu społecznym? Czy Internet moŝe poprawić jakość ich Ŝycia i sprawić, iŝ problemy z którymi na co dzień się borykają staną się mniej uciąŝliwe? Czy Internet jest, i co waŝniejsze, czy moŝe być dla nich szansą na normalne Ŝycie?

8 Jak wymowne i czasami poraŝające okazują się wyniki? Internet przyczynia się do poprawy sytuacji osób niepełnosprawnych. Dla mnie, osoby niepełnosprawnej najwaŝniejsza jest w Ŝyciu niezaleŝność, to jest chyba podstawowa rzecz i dzięki komputerowi i internetowi mogę być niezaleŝny. Niepełnosprawni ruchowo Ja juŝ jestem na tym etapie, Ŝe komputer jest dla mnie jak ręka. Bez komputera, nawet bym tu nie przyjechał. Ta ścieŝka dostępu jaki autobus, gdzie, o której, ile dojścia - czy 500, czy 600 czy 1000 metrów - to jest juŝ taki system operacyjny Ŝycia, znajdowanie ścieŝek dostępu do punktów, które są zasięgu. Jest to bardzo poŝyteczna sprawa. Niepełnosprawni ruchowo Nie moŝna komukolwiek w kraju demokratycznym odcinać ścieŝki dostępu do normalnego Ŝycia. Nawet jak by on nie ruszał tylko palcem, ale on ma prawo pojechać w dane miejsce i załatwić tę sprawę. On jest wolnym człowiekiem. Informatyka, komputer, Internet moŝe mu w tym momencie pomóc. Niepełnosprawni ruchowo Niestety na komputer nie mamy dofinansowania. W opinii decydentów nie jest to sprzęt dla głuchych mimo Ŝe komputer jak Ŝaden inny sprzęt znosi bariery komunikacyjne. Na faks otrzymamy dofinansowanie, a na komputer nie. Głuchoniemi

9 Jak wymowne i czasami poraŝające okazują się wyniki? Dostęp do Internetu stanowi nieporównywalnie większą wartość dla osób niepełnosprawnych, niŝ dla tych którzy nie mają większych problemów ze zdrowiem. 5 4,5 CAŁKOWICIE SIĘ ZGADZAM 4 3,5 3 2,5 2 Osoby zdrow e n. ruchow a n. wzrokow a n. słuchow a n. intelektualna 1,5 1 CAŁKOWICIE SIĘ NIE ZGADZAM W Internecie zaw sze moŝna znaleźć coś zabaw nego, emocjonującego Internet umoŝliw ia w szystkim rów ny dostęp do w iedzy Internet to św iat praw dziw ej w olności, robię co chcę, gadam z kim chcę i o czym chcę W Internecie znalazłem w iele dobrych porad dla siebie Gdy się nudzę, to Internet jest dla mnie najlepszą rozryw ką Dzięki Internetow i pow staną now e miejsca pracy Dzięki Internetow i naw iązałem w iele interesujących znajomości Gdy czegoś nie w iem, najpierw szukam odpow iedzi w Internecie Internet spow oduje, Ŝe zmniejszą się nierów ności między ludźmi Bez Internetu nie w iedziałbym, co dzieje się w Polsce i na św iecie

10 Jak wymowne i czasami poraŝające okazują się wyniki? Potrzebę korzystania z komputera i Internetu wśród osób niepełnosprawnych doskonale ilustruje stworzony przez nas INDEX NIEZBĘDNOŚCI KOMPUTERA I INTERNETU. Pokazuje on, iŝ oba narzędzia stanowią dobra pierwszej potrzeby dla ogromnej części osób niepełnosprawnych. ruchowa słuchowa wzrokowa intelektual na komputer jest dla mnie sprzętem pierwszej potrzeby 62% 50% 52% 45% Internet sprawia, iŝ mogę normalnie Ŝyć 53% 53% 46% 45% Internet to coś, bez czego nie wyobraŝam sobie normalnego Ŝycia 48% 48% 38% 28% INDEX NIEZBĘDNOŚCI KOMPUTERA I INTERNETU 54% 50% 45% 39%

11 Jak bez wiedzy z badań trudno jest zobaczyć las spomiędzy drzew? Czy zasoby i moŝliwości Internetu są w takim samym stopniu dostępne dla osób niepełnosprawnych jak dla osób zdrowych? Jak zmieniać Internet by rzeczywiście stał on się medium w pełni demokratycznym? Ale zdrowi w ogóle nie myślą o niepełnosprawnych. Posadzić gościa na wózek, zasłonić mu oczy, jeszcze niech nie słyszy, i niech sobie wszystko załatwi. Wszyscy patrzą jak na kosmonautę. Skąd się pan urwał? PrzecieŜ ten świat to sami zdrowi są. To jest właśnie problem, Ŝe o niepełnosprawnych się nie myśli. I tak teŝ jest z Internetem. Niepełnosprawni ruchowo

12 Dostępność polskiego internetu Z czym najczęściej mylona jest strona internetowa? Jeśli moŝna ją faktycznie do czegoś przyrównać, to jest to dokument tekstowy, znacząco wzbogacony przez multimedia i liczne narzędzia formatujące

13 Jak wygląda strona internetowa dla osoby niepełnosprawnej? Osoby niewidome. Osoby głuche od urodzenia, niepełnosprawne umysłowo.

14 Without prejudice to Articles I-5, III-166, III-167 and III-238, and given the place occupied by services of general economic interest as services to which all in the Union attribute value as well as their role in promoting its social and territorial cohesion, the Union and the Member States, each within their respective competences and within the scope of application of the Constitution, shall take care that such services operate on the basis of principles and conditions, in particular economic and financial conditions, which enable them to fulfil their missions. European laws shall establish these principles and set these conditions without prejudice to the competence of Member States, in compliance with the Constitution, to provide, to commission and to fund such services.

15 Bez uszczerbku dla artykułów I-5, III-166, III-167 i III-238 oraz zwaŝywszy na miejsce, jakie usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym zajmują wśród wspólnych wartości Unii, jak równieŝ ich znaczenie we wspieraniu jej spójności społecznej i terytorialnej, Unia i Państwa Członkowskie, kaŝde w granicach swych odpowiednich kompetencji i w granicach stosowania Konstytucji, zapewniają, aby usługi te funkcjonowały na podstawie zasad i na warunkach, w szczególności gospodarczych i społecznych, które pozwolą im wypełniać ich zadania. Ustawy europejskie ustanawiają te zasady i określają warunki, bez uszczerbku dla kompetencji, które Państwa Członkowskie mają, w poszanowaniu Konstytucji, do świadczenia, zlecania i finansowania takich usług.

16 Jak wyniki z badań mogą inspirować zmiany? Promocja i rozpowszechnianie wyników badań oraz opracowanych standardów. Media Twórcy i administratorzy stron Administracja publiczna Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Działania mające na celu zmianę własnej strony Środki z EFS na upowszechnianie standardów Audyty Certyfikaty

17 Jak wyniki z badań inspirują zmiany? Popularyzacja w mediach Dyskusja w środowisku. Blogi.

18 Jak wyniki z badań inspirują zmiany? Wiem jak trudnym tematem jest promocja dostępności. Tym bardziej twórcom raportu naleŝą się brawa za dobrą inicjatywę i jej profesjonalną realizację. Raport jest pierwszym tak kompleksowym potraktowaniem sprawy w Polsce, jakie znam. Bardzo dobra robota! Tomek Karwatka Janmedia Interactive Webusability.pl

19 Jak wyniki z badań inspirują zmiany? Raport daje kompleksowy obraz trudności, z jakimi zmagają się osoby niepełnosprawne korzystające z internetu i jasno przedstawia ich oczekiwania. MoŜe pomóc twórcom stron w uświadomieniu sobie wagi ich pracy dla kwestii przeciwdziałania wykluczaniu niepełnosprawnych. Magdalena Górak i Piotr Zalewski redakcja Internet Standard

20 Jak wyniki z badań inspirują zmiany? Konieczne jest rozpoczęcie akcji mającej na celu usunięcie schodów w Internecie. Raport jasno pokazuje, Ŝe usuwanie tych schodów jest potrzebne i powinno stać się nieodłącznym elementem procesu projektowania kaŝdego serwisu internetowego. Wartością omawianego raportu są nie tylko dane statystyczne o zachowaniach osób niepełnosprawnych w sieci. Nieoceniona jest waga konkretnych wskazówek dla twórców serwisów internetowych. Wskazówek, których stosowanie kosztuje niewiele, jeŝeli dotyczy istniejącego serwisu i nic, jeŝeli dotyczy strony dopiero projektowanej. Maciej Piotr Szymański Orange

21 Jak wyniki z badań inspirują zmiany? Raport niewątpliwie moŝe być bardzo pomocny wszystkim osobom tworzącym polski Internet. Przedstawione w nim dane pozwalają dostrzec bariery i problemy na jakie trafiają w Internecie osoby z róŝnymi rodzajami niepełnosprawności. Obowiązkowa lektura dla całej branŝy, ale równieŝ dla szeregu instytucji, w serwisach których niepełnosprawni najczęściej szukają informacji. Wspólnie moŝemy sprawić by poszukiwane treści były dla nich znacznie bardziej dostępne. Michał Lubański Emarketing Experts

22 Dziękujemy za uwagę..

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI INSTYTUT ROZWOJU REGIONALNEGO ZA ROK 2009

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI INSTYTUT ROZWOJU REGIONALNEGO ZA ROK 2009 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI INSTYTUT ROZWOJU REGIONALNEGO ZA ROK 2009 Na mocy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności

Bardziej szczegółowo

Edyta Widawska Ewa Wysocka Zbigniew Wieczorek. Wyznaczniki wykluczenia cyfrowego i dostępności stron internetowych instytucji publicznych

Edyta Widawska Ewa Wysocka Zbigniew Wieczorek. Wyznaczniki wykluczenia cyfrowego i dostępności stron internetowych instytucji publicznych Edyta Widawska Ewa Wysocka Zbigniew Wieczorek Wyznaczniki wykluczenia cyfrowego i dostępności stron internetowych instytucji publicznych Częstochowa 2014 Recenzent Maciej Tanaś Redaktor naczelny Wydawnictwa

Bardziej szczegółowo

Trendy ekonomiczne na polskim rynku

Trendy ekonomiczne na polskim rynku Redakcja: Milan Popović Jacek Sikorski Trendy ekonomiczne na polskim rynku Łódź 2009 Recenzent: dr Jarosław Zając Redakcja: Milan Popović, Jacek Sikorski Publikacja dofinansowana przez Prorektora ds. Studenckich

Bardziej szczegółowo

Partnerstwo bez granic Partnership without borders

Partnerstwo bez granic Partnership without borders Partnerstwo bez granic Partnership without borders Partnerstwo bez granic / Partnership without borders Autorzy / Authors: Maciej Jamrozik, Maciej Zmysłowski Konsultacja / Consultation: Hanna Kądziela,

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Zachodniopomorskiej Sieci Teleinformatycznej (ZST)

Koncepcja Zachodniopomorskiej Sieci Teleinformatycznej (ZST) Zachodniopomorska Rada Społeczeństwa Informacyjnego Koncepcja Zachodniopomorskiej Sieci Teleinformatycznej (ZST) Szczecin, kwiecień 2009. 1 Spis treści 1. Wstęp...3 1.1 Cel opracowania... 4 1.2 Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Seria raportów. White Paper Series THE POLISH LANGUAGE IN THE DIGITAL AGE JĘZYK POLSKI W ERZE CYFROWEJ. Marcin Miłkowski

Seria raportów. White Paper Series THE POLISH LANGUAGE IN THE DIGITAL AGE JĘZYK POLSKI W ERZE CYFROWEJ. Marcin Miłkowski White Paper Series Seria raportów THE POLISH LANGUAGE IN THE DIGITAL AGE JĘZYK POLSKI W ERZE CYFROWEJ Marcin Miłkowski White Paper Series Seria raportów THE POLISH LANGUAGE IN THE DIGITAL AGE JĘZYK POLSKI

Bardziej szczegółowo

Słowo wstępne. Niepełnosprawność zagadnienia, problemy, rozwiązania. Nr I/2013(6)

Słowo wstępne. Niepełnosprawność zagadnienia, problemy, rozwiązania. Nr I/2013(6) Słowo wstępne Niepełnosprawność nie musi stanowić przeszkody na drodze do sukcesu. Praktycznie przez całe dorosłe życie cierpiałem na stwardnienie zanikowe boczne. Jednakże choroba ta nie przeszkodziła

Bardziej szczegółowo

ZASADA RÓWNOŚCI SZANS KOBIET I MĘŻCZYZN w projektach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

ZASADA RÓWNOŚCI SZANS KOBIET I MĘŻCZYZN w projektach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ZASADA RÓWNOŚCI SZANS KOBIET I MĘŻCZYZN w projektach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki PORADNIK CZŁOWIEK najlepsza inwestycja ZASADA RÓWNOŚCI SZANS KOBIET I MĘŻCZYZN W PROJEKTACH PROGRAMU OPERACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (139.) w dniu 13 listopada 2014 r.

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (139.) w dniu 13 listopada 2014 r. ZAPIS STENOGRAFICZNY Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (139.) w dniu 13 listopada 2014 r. VIII kadencja Porządek obrad: 1. Aktywizacja cyfrowa pokolenia 50+ szansą na uniknięcie

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa przyszłość Polski

Cyfrowa przyszłość Polski Cyfrowa przyszłość Polski fundamenty rozwoju konkurencyjnej gospodarki w dobie globalizacji Realizacja badań Cyfrowa przyszłość Polski fundamenty rozwoju konkurencyjnej gospodarki w dobie globalizacji

Bardziej szczegółowo

Jak Polacy korzystają z Internetu i jak mogliby to robić mądrzej?

Jak Polacy korzystają z Internetu i jak mogliby to robić mądrzej? 1 S t r o n a Gimnazjum nr 4 w Miejskim Zespole Szkół nr 2 ul. Czarnieckiego 40 06-400 Ciechanów Konkurs Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej Jak Polacy korzystają z Internetu i jak mogliby to robić mądrzej?

Bardziej szczegółowo

Znajomość oczekiwań pracodawców i pracobiorców w zakresie umiejętności i kwalifikacji zawodowych - kluczem do walki z bezrobociem

Znajomość oczekiwań pracodawców i pracobiorców w zakresie umiejętności i kwalifikacji zawodowych - kluczem do walki z bezrobociem Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budŝetu państwa. Znajomość oczekiwań pracodawców i pracobiorców w zakresie umiejętności i kwalifikacji zawodowych

Bardziej szczegółowo

LOKALNY PLAN OPERACYJNY ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO

LOKALNY PLAN OPERACYJNY ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO Załącznik do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Wołominie z dnia... 2007r. LOKALNY PLAN OPERACYJNY ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W GMINIE WOŁOMIN NA LATA 2007-2013 Kraków Tarnów - Wołomin, wrzesień

Bardziej szczegółowo

PROFILAKTYKA PEDIATRYCZNA W POLSCE

PROFILAKTYKA PEDIATRYCZNA W POLSCE F u n d a c j a MY Pa c j e n c i Ewa Borek Maria Libura Agnieszka Chwiałkowska Magdalena Kołodziej Joanna Turkiewicz PROFILAKTYKA PEDIATRYCZNA W POLSCE Z PERSPEKTYWY RODZICÓW MAŁYCH DZIECI Ewa Borek Maria

Bardziej szczegółowo

Globalizacja w trzech odsłonach

Globalizacja w trzech odsłonach Krzysztof Rybiński Globalizacja w trzech odsłonach Wprowadzenie. W jakim celu powstała ta ksiąŝka i do kogo jest adresowana? Część 1. Outsourcing, offshoring i networking jako przyczyny pojawienia się

Bardziej szczegółowo

sieci szkieletowe program e-pionier Internet rzeczy cyfrowego Program Operacyjny Polska Cyfrowa FUNDUSZE UNIJNE rynek ICT Big Data

sieci szkieletowe program e-pionier Internet rzeczy cyfrowego Program Operacyjny Polska Cyfrowa FUNDUSZE UNIJNE rynek ICT Big Data start-upy metadane sieci szkieletowe profil zaufany kierunki techniczne studia zamawiane usługi program e-pionier komunikacja M2M klastry technologiczne interdyscyplinarność platforma epuap Europejska

Bardziej szczegółowo

Cele stawiane polskim uczelniom wyższym w zakresie kształcenia na odległość

Cele stawiane polskim uczelniom wyższym w zakresie kształcenia na odległość Cele stawiane polskim uczelniom wyższym w zakresie kształcenia na odległość 2013-02-28 Raport z badania Wykonał - dr Krzysztof Pietrowicz PI-PWP Gra w studia podyplomowe projekt współfinansowany ze środków

Bardziej szczegółowo

Wizja 2050. Innowacje społeczne. Podsumowanie prac grupy roboczej w 2013 r.

Wizja 2050. Innowacje społeczne. Podsumowanie prac grupy roboczej w 2013 r. Wizja 2050. Innowacje społeczne Podsumowanie prac grupy roboczej w 2013 r. Spis treści Wprowadzenie 3 Dlaczego Polsce niezbędne są innowacje społeczne? (Witold Orłowski, PwC) Innowacje społeczne oczami

Bardziej szczegółowo

O znaczeniu pracy w Ŝyciu pracowników: Etnografia Agencji PR-owej

O znaczeniu pracy w Ŝyciu pracowników: Etnografia Agencji PR-owej Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania Joanna Polus Nr albumu: 208190 O znaczeniu pracy w Ŝyciu pracowników: Etnografia Agencji PR-owej Praca magisterska na kierunku Zarządzanie w zakresie Marketing

Bardziej szczegółowo

Trzeci sektor w Polsce i UE źródła pozyskiwania danych oraz metodologia porównywania kondycji sektora pozarządowego w Polsce i UE w kontekście

Trzeci sektor w Polsce i UE źródła pozyskiwania danych oraz metodologia porównywania kondycji sektora pozarządowego w Polsce i UE w kontekście Trzeci sektor w Polsce i UE źródła pozyskiwania danych oraz metodologia porównywania kondycji sektora pozarządowego w Polsce i UE w kontekście implementacji Polityki Spójności w perspektywie finansowej

Bardziej szczegółowo

Zasada równości szans w projektach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. raport z badania ewaluacyjnego

Zasada równości szans w projektach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. raport z badania ewaluacyjnego Zasada równości szans w projektach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej raport z badania ewaluacyjnego Część I Wstęp...3 Część II Metodologia badania ewaluacyjnego...4 CZĘŚĆ III. Zasada równości

Bardziej szczegółowo

Internet w mojej społeczności

Internet w mojej społeczności Internet w mojej społeczności Wykorzystanie technologii informatycznych w rozwoju społeczności lokalnych Marcin Mastykarz Jak wykorzystać IT w rozwoju społeczności lokalnych Bohdan Szafrański Open Source

Bardziej szczegółowo

KOMPUTER I INTERNET W ŻYCIU E-SENIORÓW DONIESIENIE Z BADAŃ JAKOŚCIOWYCH 1

KOMPUTER I INTERNET W ŻYCIU E-SENIORÓW DONIESIENIE Z BADAŃ JAKOŚCIOWYCH 1 STUDIA EDUKACYJNE NR 23/2012 BARBARA SZMIGIELSKA, ANNA BĄK, ALEKSANDRA JASZCZAK Uniwersytet Jagielloński w Krakowie KOMPUTER I INTERNET W ŻYCIU E-SENIORÓW DONIESIENIE Z BADAŃ JAKOŚCIOWYCH 1 AB S T R A

Bardziej szczegółowo

Nr 2/2013. Osoby z niepełnosprawnościami na rynku pracy wielcy nieobecni

Nr 2/2013. Osoby z niepełnosprawnościami na rynku pracy wielcy nieobecni Nr 2/2013 Analiza tematyczna Nieobecni na rynku pracy: zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami wyzwaniem dla biznesu Zatrudnienie osób z niepełnosprawnością główne wnioski Osoby z niepełnosprawnościami

Bardziej szczegółowo

NaTemat: Chcemy czytać bez limitów!. Księgarnia Legimi apeluje o pomoc we wprowadzaniu cyfrowej rewolucji

NaTemat: Chcemy czytać bez limitów!. Księgarnia Legimi apeluje o pomoc we wprowadzaniu cyfrowej rewolucji od redakcji Szanowni Czytelnicy e-mentora, Z przyjemnością oddaję w Państwa ręce kolejne wydanie naszego dwumiesięcznika, już ostatnie w tym roku kalendarzowym. Mam nadzieję, że zbliżający się czas podsumowań

Bardziej szczegółowo

BADANIE PERSPEKTYW ROZWOJU DZIAŁALNOŚCI POLSKICH PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ W BRANśACH. WYBRANA BRANśA: EDUKACJA PRZEDSZKOLA

BADANIE PERSPEKTYW ROZWOJU DZIAŁALNOŚCI POLSKICH PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ W BRANśACH. WYBRANA BRANśA: EDUKACJA PRZEDSZKOLA BADANIE PERSPEKTYW ROZWOJU DZIAŁALNOŚCI POLSKICH PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ W BRANśACH WYBRANA BRANśA: EDUKACJA PRZEDSZKOLA Opracowała dla Bank DnB NORD Polska S.A. Magdalena Głowacka SPIS TREŚCI WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

5. Przedsiębiorczość absolwentów

5. Przedsiębiorczość absolwentów Przedsiębiorczość absolwentów 160 Izabela Kowalska-śakieta Łukasz Kutyło 5. Przedsiębiorczość absolwentów 5.1 Wprowadzenie W poniŝszym rozdziale zostaną poruszone kwestie dotyczące przedsiębiorczości absolwentów.

Bardziej szczegółowo

Innowacje i technologie informacyjne przyszłością nowoczesnej edukacji wdrażanie rozwiązań informatycznych w procesie kształcenia

Innowacje i technologie informacyjne przyszłością nowoczesnej edukacji wdrażanie rozwiązań informatycznych w procesie kształcenia Innowacje i technologie informacyjne przyszłością nowoczesnej edukacji wdrażanie rozwiązań informatycznych w procesie kształcenia Poradnik Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

Etyka w firmie czego obawiają się menedżerowie. ETYCZNY BIZNES skuteczne praktyki HR

Etyka w firmie czego obawiają się menedżerowie. ETYCZNY BIZNES skuteczne praktyki HR ETYCZNY BIZNES skuteczne praktyki HR Etyka w firmie czego obawiają się menedżerowie Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Etyka w firmie czego

Bardziej szczegółowo