Szczegółowy opis przedmiotu umowy na rozbudowę serwisu Barometr zawodów Małopolska

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szczegółowy opis przedmiotu umowy na rozbudowę serwisu Barometr zawodów Małopolska"

Transkrypt

1 Strona1 Szczegółowy opis przedmiotu umowy na rozbudowę serwisu Barometr zawodów Małopolska Obecnie serwis Barometr zawodów Małopolska znajduje się pod adresem i: umożliwia realizację badania Barometr zawodów, tj. formułowanie prognoz zapotrzebowania na zawody w poszczególnych powiatach województwa małopolskiego (prognozy wojewódzkie wyliczane są automatycznie na podstawie algorytmu); prezentuje wyniki badania w formie zestawień powiatowych, map, tabel oraz publikacji (plakatów i raportów) zawiera informacje na temat badania Barometr zawodów. Celem rozbudowy jest umożliwienie realizacji badania we wszystkich województwach w Polsce. Dzięki temu nowa odsłona serwisu będzie zawierała wyniki Barometru zawodów dla wszystkich regionów. Ponadto stworzona zostanie możliwość porównywania wyników badania w poszczególnych województwach i powiatach. Bazą dla przebudowy serwisu powinny być obecnie istniejące rozwiązania (funkcje i moduły) zmodyfikowane lub rozbudowane zgodnie z niniejszą specyfikacją. Zamawiający posiada całość autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych do obecnego serwisu, łącznie z wyłącznym prawem do udzielania zezwoleń na wykonywanie zależnego prawa autorskiego, do nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania wszelkimi dostarczonymi utworami składającymi się na rozbudowany serwis, w kraju i za granicą. Informacje techniczne. Serwis został napisany w języku PHP. Przy jego tworzeniu wykorzystano YiiFramework, implementujący technologię MVC. Kod serwisu po stronie klienta, oprócz języka HTML, napisany został w języku JavaScript z wykorzystaniem frameworka jquery. Serwis oparty jest o bazę MySQL 5.3. Serwer www: Apache 2.x. Serwer aplikacji: PHP 5.3. Generator PDF: wkhtmltopdf. Treści serwisu wprowadzane są i edytowane przy pomocy dedykowanego systemu zarządzania treścią, natomiast dane za pomocą formularzy w CMS-ie oraz plików.csv. Po podpisaniu umowy wykonawca otrzyma elektroniczne wersje następujących dokumentów: opis techniczny serwisu (instrukcja instalacji i konfiguracji serwisu, opis struktury danych w postaci dokumentacji klas patrz Rysunek 1); podręcznik użytkownika. Wykonawca będzie musiał: Przekazać Zamawiającemu całość autorskich praw majątkowych do zmodyfikowanego serwisu, włącznie z prawami pokrewnymi, to jest prawem do modyfikacji i użytkowania wszystkich zmienionych elementów strony. Zapewnić, by cały serwis spełniał wymogi dostępności WCAG 2.0 na poziomie AA. W szczególności wykonawca musi wziąć pod uwagę wymogi opisane w serwisie dostepnestrony.pl: Zapewnić pełną zgodność (kompatybilność) przebudowanego systemu z popularnymi przeglądarkami WWW: Internet Explorer 8.x, Mozilla Firefox 3.x, Chrome 3.x, Safari 4.x, Opera 9.x i wszystkimi ich wersjami wyższymi dostępnymi w momencie rozpoczęcia prac nad tworzeniem serwisu. Zastosować mechanizmy umożliwiające generowanie przyjaznych dla użytkowników i wyszukiwarek internetowych adresów URL. Dostęp do prognoz dla Polski i województw powinien być możliwy po wpisaniu do przeglądarki adresu itd.

2 Strona2 Rysunek 1 Przykład opisu klas zawartego w opisie technicznym serwisu Barometr zawodów Małopolska. Stworzyć możliwość poinformowania użytkowników o użyciu zmiennych cookies zgodnie z wymogami ustawy Prawo telekomunikacyjne. Przygotować i zastosować ikonę typu favicon. Przeprowadzić instalację i konfigurację zbudowanego serwisu w środowisku hostingowym wskazanym przez Zamawiającego (m.in. skonfigurować serwer SMTP służący do wysyłki i). Środowisko to będzie dostarczone przez Zamawiającego na podstawie rekomendacji pożądanych parametrów technicznych przedstawionych przez Wykonawcę. Skojarzyć serwis z usługą Google Analytics. Terminy. Zamówienie musi być zrealizowane do 13 listopada br., przy czym do 31 sierpnia br. wykonawca udostępni funkcje niezbędne do przeprowadzenia badania Barometr zawodów w całej Polsce (wprowadzanie prognoz, zarządzanie użytkownikami, historia zmian itd). Funkcje te muszą być w pełni gotowe do użycia i przetestowane. Prace niezwiązane z procesem zbierania danych i niemające na niego wpływu mogą być prowadzone (kończone) w czasie realizacji badania. Zebrane dane muszą być przed zakończeniem realizacji zamówienia zintegrowane z całym gotowym serwisem. Badanie Barometr zawodów będzie prowadzone za pomocą narzędzia internetowego we wrześniu i październiku br. Szkolenia. Wykonawca przeprowadzi jedno jednodniowe szkolenie z obsługi przebudowanego serwisu dla osób z uprawnieniami koordynatora krajowego. Szkolenie odbędzie się po zakończeniu wszystkich prac (na w pełni działającym, gotowym serwisie). Gwarancja i asysta techniczna. Wykonawca udzieli gwarancji na stworzony serwis na okres 18 miesięcy liczony od daty podpisania przez obie strony protokołu zdawczo-odbiorczego. W czasie obowiązywania gwarancji będzie również świadczył czynności asysty technicznej, obejmującej poprawki na życzenie (w zakresie niezmieniającym specyfikacji funkcjonalnej i technicznej serwisu). Czynności wykonywane w ramach asysty technicznej potrwają maksymalnie 16 godzin. Podręczniki i instrukcje. Wykonawca przygotuje instrukcję korzystania z serwisu dla użytkowników z powiatowych urzędów pracy. Instrukcja będzie miała formę prezentacji, złożonej z kilku kroków-slajdów, na których za pomocą obrazów (również animowanych) oraz krótkich tekstów wyjaśnione zostanie, jak oceniać zawody oraz jak działają wszystkie funkcje dostępne użytkownikom

3 Strona3 PUP (generowanie zestawień powiatowych, zmiana hasła użytkownika). Prezentacja będzie się uruchamiała po pierwszym zalogowaniu (użytkownika z uprawnieniami PUP oraz koordynatora wojewódzkiego patrz pkt 15 CMS dział <<Użytkownicy>> ). Odnośnik do prezentacji będzie również stale dostępny na pasku z Moim profilem. Scenariusz prezentacji, obrazy i wszystkie treści zostaną przygotowane przez wykonawcę, ale podlegają akceptacji zamawiającego. Prezentacja musi być w pełni gotowa na dzień 31 sierpnia br. Wykonawca przygotuje również podręcznik użytkownika oraz opis techniczny przebudowanego serwisu Barometr zawodów. Opis techniczny musi zawierać: informacje o wszystkich zaimplementowanych strukturach bazy danych: tabelach, ich kolumnach, kluczach głównych i kluczach obcych; informacje o wszystkich zaimplementowanych plikach źródłowych: nazwach i lokalizacjach, przeznaczeniu, parametrach wejściowych/wyjściowych, wykorzystywanych strukturach bazy danych. Odnośnik do podręcznika użytkownika (w pliku PDF) będzie stale dostępny na pasku z Moim profilem. Sam plik PDF będzie widoczny w Menedżerze plików tak, by można go było w razie potrzeby podmienić. Podręcznik użytkownika zostanie dostarczony zamawiającemu w wersji elektronicznej (dwa pliki: PDF i doc/docx), a także w wersji papierowej (jeden egzemplarz). Opis techniczny zostanie dostarczony w wersji elektronicznej (plik PDF) oraz papierowej (jeden egzemplarz). Testy serwisu. Wykonawca umożliwi testowanie każdego modułu serwisu zaraz po jego przygotowaniu. Po zainstalowaniu serwisu na docelowym (produkcyjnym) serwerze przeprowadzony zostanie drugi etap testów w siedzibie zamawiającego, przy asyście przynajmniej jednego przedstawiciela wykonawcy, według scenariuszy przygotowanych przez wykonawcę i zaaprobowanych przez zamawiającego. Sprawozdanie z każdego przeprowadzonego testu funkcjonalnego musi być przedstawione w formie podpisanego przez Wykonawcę i Zamawiającego protokołu. Wzór protokołu dostarczy zamawiający. Bezpieczeństwo. Przed wdrożeniem oprogramowanie serwisu musi zostać poddane penetracyjnym testom bezpieczeństwa zgodnym co najmniej ze specyfikacją OWASP Top [https://www.owasp.org/index.php/top_10_2013-top_10]. Wykonawca musi dostarczyć pisemne sprawozdanie z tychże testów. Zmieni również sposób logowania się do serwisu - dostęp do wszystkich jego niepublicznych części będzie realizowany z użyciem protokołu HTTPS. Zakres prac. Wykonawca będzie musiał zrealizować niżej wymienione zadania. 1. Optymalizacja serwisu. Wykonawca przeprowadzi analizę i jeśli to możliwe optymalizację kodu (skryptów PHP) serwisu, bazy danych i zapytań do niej tak by przyspieszyć działanie strony, w tym przede wszystkim pobieranie danych i wysyłanie ich na serwer (przez użytkowników zewnętrznych i wewnętrznych). 2. Wersja angielska strony. Oprócz polskiej wersji serwisu wykonawca przygotuje również wersję angielską, funkcjonującą w taki sposób jak obecnie. Niezbędne tłumaczenia tekstów, na wniosek wykonawcy, dostarczy zamawiający. 3. Struktura serwisu i jego projekt graficzny. Wykonawca zmodyfikuje strukturę serwisu, w tym jego nawigację, oraz dostosuje wygląd poszczególnych stron do przeprowadzonych zmian. Dane (grafiki) potrzebne do wyrysowania poszczególnych województw i Polski zapewni wykonawca Zaprojektowana i wykonana zostanie dynamiczna makieta serwisu (pozbawiony elementów graficznych zbiór powiązanych plików HTML).

4 Strona Wykonany zostanie nowy projekt graficzny strony głównej serwisu. Wykonawca przedstawi jeden projekt strony głównej, który będzie pooprawiany do momentu zaakceptowania go przez zamawiającego. Na stronie głównej znajdą się: nagłówek z logotypem serwisu, logotypami wskazanymi przez zamawiającego, odnośnikiem do strony logowania i angielskiej wersji serwisu; logotyp serwisu zostanie odświeżony i pozbawiony napisu Małopolska stopka, odnośniki do części serwisu zawierających prognozy dla poszczególnych województw i Polski w postaci 17 banerów (kafelków), na których będzie widniała nazwa województwa i ewentualnie motyw graficzny (kontur mapy danego regionu). Po najechaniu kursorem na baner wojewódzki będą pokazywały się odnośniki: Prognozy dla powiatów, Prognozy na mapach, Prognozy w tabelach i Plakaty. Po najechaniu kursorem na baner dla Polski będą pokazywały się odnośniki: Prognozy dla województw, Prognozy na mapach, Prognozy w tabelach, Plakaty ; zamawiający dopuszcza możliwość innego rozwiązania w zakresie nawigacji po serwisie, jeśli wykonawca zaproponuje lepsze pod względem użyteczności strony; odnośniki do artykułów zawierających szczegółowe informacje o badaniu, jego uczestnikach, metodologii i genezie informacje kontaktowe odnośnik do wyszukiwarki zawodów; odnośnik powinien być dobrze widoczny (może mieć formę graficznego baneru z krótkim tekstem objaśniającym i zachęcającym do skorzystania z narzędzia) Wykonany zostanie nowy projekt graficzny działu zawierającego prognozy dla Polski i województw. Będzie on zawierał: nagłówek i stopkę (takie same jak strona główna) napis (lub baner z napisem i motywem graficznym) wskazujący, jakiego województwa (lub Polski) dotyczy dział; napis (baner) będzie się znajdował po lewej stronie od poziomego menu (patrz niżej) chyba że wykonawca zaproponuje lepsze rozwiązanie menu poziome zawierające następujące pozycje: Prognozy dla powiatów, Prognozy na mapach, Prognozy w tabelach, Plakaty i Wyszukiwarka zawodów obszar, w którym będą wyświetlane krótkie opisy stron, prognozy (dla powiatów, na mapach i w tabelach), plakaty i wyszukiwarka zawodów; strony będą umożliwiały łatwy dostęp do prognoz i plakatów z różnych lat; definicje zawodów nadwyżkowych, deficytowych i zrównoważonych powinny pojawiać się dopiero po wyświetleniu prognozy; pod obszarem opisanym wyżej a nad stopką obszar z banerami (kafelkami) stanowiącymi odnośniki do działów innych województw i Polski; banery będą mniejszą wersją kafelków widocznych na stronie głównej, nie będą interaktywne kliknięcie w któryś z nich będzie przenosiło na tę samą stronę, na której znajduje się użytkownik, tylko w innym województwie (Polsce) Zaprojektowany i wykonany zostanie projekt graficzny artykułu, zawierającego teksty na temat badania (ogólne informacje, metodologia, użytkownicy, geneza) oraz informacje kontaktowe. 4. Wersja mobilna serwisu. Przebudowany serwis musi być dostosowany do przeglądania na urządzeniach mobilnych, w tym tabletach i telefonach komórkowych: bądź poprzez zastosowanie przy przebudowie techniki responsive web design (preferowane), bądź też jeśli niemożliwe będzie zastosowanie RWD zbudowanie wersji mobilnej serwisu. 5. Do serwisu wprowadzone zostaną następujące poprawki o charakterze graficznym: zmniejszone zostaną rozmiary wyskakującego okna, w którym znajdują się opisy zawodów (opisy są zbyt krótkie w stosunku do rozmiaru okna)

5 Strona5 6. Pola wyszukiwania. zmniejszone zostaną i ujednolicone rozmiary chmurki, w której pokazuje się komentarz dla danej prognozy (dział Tabele, w tym momencie raz chmurki są prostokątne i szerokie, raz prawie kwadratowe) bardziej widoczne będą aktywne strzałki w paskach przewijania kart poprawiona zostanie jakość generowanych przez serwis obrazów.png dostosowane zostaną nagłówki wszystkich generowanych w serwisie obrazów.png, plików.pdf i wersji do druku dział Powiaty : nazwy zawodów w części zawody nadwyżkowe (niebieskie tło) będą wyświetlane białą czcionką Pola wyszukiwania zostaną zmodyfikowane (przebudowane) tak, by korzystanie z nich było łatwe i wygodne dla szerokiego grona użytkowników, w tym dla osób z niepełnosprawnościami. W tym celu wykonawca weźmie pod uwagę odpowiednie rekomendacje z zakresu web usability oraz wszystkie rozwiązania techniczne, dostępne w momencie realizacji zamówienia Z uwagi na dużą liczbę powiatów w niektórych województwach (mazowieckie 42) prawdopodobnie niezbędne będzie zastąpienie pól jednokrotnego wyboru powiatów listą rozwijaną z możliwością przeszukiwania Dział Prognozy na mapach usunięta zostanie opcja Wybierz grupę zawodów (według prognozy zapotrzebowania na pracowników dla Małopolski) ; dodana zostanie opcja pokazania map Polski w podziale na województwa (domyślnie) i powiaty; w przypadku podziału na powiaty wyraźnie zaznaczone będą kontury województw Część ogólnopolska, dział Prognozy na mapach, karta Porównaj lata dodana zostanie opcja pokazania map Polski w podziale na województwa (domyślnie) i powiaty; w przypadku podziału na powiaty wyraźnie zaznaczone będą kontury województw; po najechaniu kursorem na powiat będzie się wyświetlała chmurka z nazwą województwa i powiatu Część ogólnopolska, dział Prognozy w tabelach, karta Porównaj prognozy dodana zostanie opcja Porównaj województwa/powiaty. W przypadku województw użytkownik będzie miał możliwość wybrania do porównań 16 województw. W przypadku powiatów będzie tworzył listę jednostek do porównań poprzez wskazanie w pierwszym kroku województwa, w drugim powiatu (mechanizm będzie umożliwiał porównanie powiatów z różnych województw). Później będzie mógł również zmienić kolejność wyświetlanych w tabeli prognoz dla poszczególnych powiatów (i województw) patrz pkt Dział Tabele. W dziale zostaną wprowadzone następujące zmiany: 7.1. Odnośnik do wyszukiwarki przeniesiony zostanie do menu Z pola wyszukiwania usunięta zostanie opcja wybierz wszystkie Symbole powiatów zostaną umieszczone po nazwach powiatów i w nawiasach Dodana zostanie możliwość zmiany kolejności wyświetlanych w tabeli prognoz dla poszczególnych powiatów (zmiana kolejności komórek umieszczonych w poszczególnych wersach tabeli) Po wyświetleniu tabeli z prognozą pojawi się z boku strony pływający element Objaśnienia symboli. Dzięki niemu będzie można zobaczyć, jaki powiat oznaczają poszczególne symbole (KRA krakowski, KBC bocheński itd.). Symbole powiatów i województw będą takie same, jak przy samochodowych tablicach rejestracyjnych nazwa kolumny prognoza zapotrzebowania na pracowników dla Małopolski zostanie zmieniona na prognoza zapotrzebowania na pracowników w województwie.

6 Strona Do tabeli zostanie dodana opcja filtrowania zawodów: usunięta zostanie obecna opcja wybierz zawody dodany zostanie wiersz filtrowania: pod wierszem z nagłówkowym a nad listą zawodów w wierszu będą znajdowały się następujące treści i opcje: zawsze widoczne zawsze widoczne pole jednokrotnego wyboru po wybraniu jednej z wcześniejszych opcji tylko Porównaj lata zawody nadwyżkowe 2011 zawody w równowadze 2012 filtruj wg prognozy wojewódzkiej zawody deficytowe 2013 pokaż pokaż tylko wybrane zawody: filtruj wg alfabetu a-c, d-f, g-i, j-l, ł-n itd. wybierz zawody z listy lista wszystkich zawodów z możliwością przeszukiwania i wielokrotnego wyboru 7.8. Objaśnienia terminów zawody nadwyżkowe, Zawody deficytowe i zawody zrównoważone będą pokazywały się dopiero po załadowaniu tabeli Porównaj lata : tabela zostanie uzupełniona o kolumnę, w której będzie się pojawiać ikonka i, jeśli przy rzutowaniu danego zawodu zostanie wpisany jakiś komentarz (patrz pkt 10 Rzutowanie zawodów ). W tabeli będą pokazywane tylko zawody z ostatniego roku (pokazywane w kartach ostatniego roku (patrz pkt 10 Rzutowanie zawodów ). 8. Dział Mapy Odnośnik do wyszukiwarki zawodów zostanie przeniesiony do menu Objaśnienia terminów zawody nadwyżkowe, Zawody deficytowe i zawody zrównoważone będą pokazywały się dopiero po załadowaniu map. 9. Wyszukiwarka zawodów. Odnośnik do wyszukiwarki zawodów zostanie przeniesiony do menu. Ponadto: 9.1. Przy każdym zawodzie dodana zostanie opcja przypisania do niego tagów, które będą potem wykorzystywane przy wyszukiwaniu tak samo jak nazwy zawodów. Chodzi o to, by przy obuwnikach dodać tag szewc, ponieważ osoby nieposługujące się oficjalną Klasyfikacją zawodów i specjalności nie używają nazwy obuwnik, podobnie w przypadku specjalistów administracji publicznej, którzy oznaczają urzędników; wszystkie wyszukiwania będą odbywały się z uwzględnieniem zasad polskiej fleksji W wynikach wyszukiwania zmieniona zostanie kolejność kolumn: w pierwszej kolumnie będą wyświetlane nazwy podkategorii, składające się na ocenianą w Barometrze... grupę zawodową (druga kolumna), w związku z tym odwrócona zostanie o 180 stopni strzałka między kolumnami Przy opcji umożliwiającej pokazanie prognozy dodane zostanie pole wyboru województwa lub Polski. Jeśli pole rozwijane, to z możliwością przeszukiwania, czyli takie jak na stronie 10. Rzutowanie zawodów. Mechanizm rzutowania (kolumna operacje na liście zawodów) ma służyć wyeliminowaniu możliwie dużej liczby braków danych w tabeli porównującej prognozy z kilku lat. Braki danych powstają na skutek zmian na liście zawodów. Jeśli zmianie ulega tylko nazwa zawodu, zachowane zostaną wszystkie prognozy, które miał przed zmianą tej nazwy (patrz pkt 22.2). Jeśli dodany zostanie zupełnie nowy zawód, wówczas będzie on miał w latach

7 Strona7 poprzedzających jego dodanie braki danych. Możliwe są jednak dwa inne typy zmian (patrz tabele poniżej). Pierwszym jest rozdzielenie większej kategorii zawodowej na mniejsze (chronologicznie: jeden do wielu), np. kierowcy samochodów ciężarowych na kierowcy samochodu ciężarowego i kierowcy ciągnika siodłowego. Drugim jest złączenie dwóch lub więcej kategorii w jedną większą (chronologicznie: wiele do jednego), np. kategorie sprzedawcy i kasjerzy na sprzedawcy i kasjerzy. Do tych dwóch przypadków będzie stosowany mechanizm rzutowania. Mechanizm ten będzie umożliwiał wskazanie prognoz, które będą się kopiowały do nowego zawodu w latach poprzedzających jego wprowadzenie. Kopiowanie prognoz będzie się odbywało tylko w przypadku lat bez prognoz, czyli z brakami danych. Mechanizm uniemożliwi rzutowanie (kopiowanie prognoz) w sytuacji, gdy w danym roku jest określona prognoza (nadwyżka, równowaga, deficyt). Dla każdego poprzedzającego roku będzie można wybrać prognozę innego zawodu. W tabeli porównującej prognozy będą pokazywane tylko zawody z ostatniego roku (pokazywane w kartach ostatniego roku). Przy rzutowaniu będzie można dodać komentarz sygnalizujący i wyjaśniający powiązania zawodów. Jeśli dodany zostanie taki komentarz w tabeli porównującej prognozy z kilku lat pojawi się informacja w postaci ikonki i. Tekst komentarza będzie widoczny po najechaniu kursorem na ikonkę (patrz pkt 7.9). Zamawiający dopuszcza możliwość innego rozwiązania, jeśli wykonawca zaproponuje lepsze. JEDEN DO WIELU Moment rozdzielenia zawodu na dwa inne zawody zaznaczono na niebiesko. Od 2013 roku zawód 1 nie będzie pokazywany w tabeli porównującej prognozy zawód 1 równowaga deficyt brak danych brak danych brak danych zawód 1A zawód 1B rzutowanie prognozy z zawodu 1 rzutowanie prognozy z zawodu 1 rzutowanie prognozy z zawodu 1 rzutowanie prognozy z zawodu 1 równowaga równowaga równowaga deficyt deficyt równowaga WIELE DO JEDNEGO Moment rozdzielenia zawodu na dwa inne zawody zaznaczono na niebiesko. Od 2013 roku zawody A, B i C nie będą pokazywane w tabeli porównującej prognozy zawód A równowaga deficyt brak danych brak danych brak danych zawód B deficyt równowaga brak danych brak danych brak danych zawód C równowaga równowaga brak danych brak danych brak danych zawód ABC brak danych lub rzutowanie prognozy z któregoś zawodu brak danych lub rzutowanie prognozy z któregoś zawodu deficyt deficyt równowaga 11. Statystyki. Serwis umożliwia obecnie import statystyk pochodzących z rejestrów powiatowych urzędów pracy: liczby osób bezrobotnych i liczby ofert pracy (dla danej kategorii zawodowej i roku). Mechanizm ten zostanie przebudowy tak, by te statystyki wyliczały się automatycznie. W tym celu wprowadzone zostaną następujące zmiany:

8 Strona Lista zawodów, edycja danego zawodu: do każdej podkategorii (czterocyfrowy kod zawodowy) zostanie dodana lista składających się na nią podkategorii drugiego rzędu (podkategorii 1.1, 1.2, 1.3 itd.; sześciocyfrowy kod zawodowy); import i przyporządkowanie zostaną przeprowadzone przez wykonawcę na podstawie list zawodów przygotowanych i dostarczonych przez zamawiającego CMS Dane : zmodyfikowane zostaną opcje importuj statystyki i pobierz szablon importu statystyk tak, by do bazy danych ładowane były dane na poziomie kodów sześciocyfrowych; szablon importu statystyk nie będzie zawierać nazw angielskich, za to będzie zawierał obok nazw zawodów kody sześciocyfrowe Serwis będzie automatycznie sumował liczbę osób bezrobotnych i liczbę ofert pracy według wzoru (P P P 1.n )+( P P P 2.n )+...+(P n.1. +P n P n.3 )=, gdzie P 1.1. to podkategoria drugiego rzędu, czyli zawód na poziomie kodu sześciocyfrowego Statystyki będą importowane dla każdego powiatu oddzielnie. Wykonawca tak przygotuje mechanizm, by skrócić do niezbędnego minimum czas ładowania danych i wyeliminować, na ile to możliwe, sytuacje, w których import danych w wyniku błędu (np. przerwania połączenia) trzeba byłoby powtarzać od początku Zlikwidowana zostanie możliwość edytowania statystyk. 12. Menu w CMS. Etykieta Dane zostanie zmieniona na Prognozy. Opcje z działu Karty danych zostaną przeniesione do działu Dane ( Prognozy ). 13. CMS dział Dane Tytuł działu zostanie zmieniony na Prognozy ; etykiety ukryj dane, usuń dane z tabeli, importuj dane i eksportuj dane zostaną zmienione na (odpowiednio): ukryj prognozy, usuń prognozy z tabeli, importuj prognozy i eksportuj prognozy W dziale znajdą się opcje przeniesione z obecnego działu Karty danych ( dodaj/edytuj karty prognoz ) Zmodyfikowane zostanie pole wyszukiwania tak, by w przypadku zalogowania się z uprawnieniami koordynatora krajowego była możliwość wyboru województwa (jednego z szesnastu), a potem powiatu. Koordynatorzy wojewódzcy będą mogli wybrać tylko powiat swojego województwa, a po zalogowaniu się będą widzieć prognozy dla pierwszego powiatu w kolejności alfabetycznej. Powiatowe urzędy pracy będą widzieć tylko swój powiat. Niezbędne jest, by każdorazowo w widocznym miejscu strony umieszczona była informacja, w jakim województwie użytkownik się znajduje Do tabeli zostanie dodana opcja wygodnej zmiany kolejności oceniania kolejnych zawodów. Zawody nie są oceniane zgodnie z kolejnością alfabetyczną. Kolejność oceniania została narzucona przez zamawiającego, który pogrupował powiązane (pokrewne) profesje i ustawił je od najbardziej ogólnych do szczegółowych Do tabeli zostanie dodana opcja kopiowania prognoz do innych powiatów (z określonego województwa). Prawdopodobnie część powiatowych urzędów pracy będzie oceniała zawody wspólnie, podczas jednego panelu eksperckiego (np. w województwie śląskim, gdzie powiaty są położone bardzo blisko siebie i tworzą wspólne lokalne rynki pracy). Są również sytuacje, gdy jeden powiatowy urząd pracy obsługuje dwie jednostki administracyjne (np. Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie dla miasta Tarnowa i powiatu tarnowskiego). W takich sytuacjach prognozy będą wprowadzane do jednego powiatu, a potem kopiowane do pozostałych, które wspólnie oceniały zawody Edycja danych wygląd strony umożliwiającej ocenę danego zawodu (określenie prognozy) zostanie zmodyfikowana zgodnie z poniższym obrazem (Rysunek 2).

9 Strona9 Rysunek 2 Wygląd strony umożliwiającej ocenę zawodu Edycja danych, komentarze na stronie umożliwiającej ocenę zawodu: w przypadku zaznaczenia opcji bez oceny użytkownikowi będzie pojawiał się napis dodaj wyjaśnienie braku danych:* (pole obowiązkowe). Pod napisem znajdą się trzy możliwe do zaznaczenia opcje (pole jednokrotnego wyboru): Na lokalnym rynku pracy zawód nie występuje. ; Zapotrzebowanie na zawód jest trudne do ustalenia. ; inne, jakie?. Przy opcji inne, jakie? zostanie umieszczone pole tekstowe. Pytanie Czy komentarz ma być widoczny na stronie? zostanie usunięte, zamiast niego będzie wyświetlany tekst Wyjaśnienie braku danych będzie widoczne zarówno dla użytkowników zalogowanych, jak i niezalogowanych. komentarze przy punktach Zapotrzebowanie na pracowników oraz Relacja między dostępnymi zasobami a zapotrzebowaniem na pracowników : pola tekstowe do wpisania komentarzy zostaną zwężone mniej więcej do połowy strony; pytanie Czy komentarz ma być widoczny na stronie? zostanie przeformułowane na Czy komentarz

10 Strona10 ma być widoczny dla użytkowników niezalogowanych? i domyślnie zaznaczona będzie odpowiedź nie. 14. CMS dział Lista zawodów Koordynator krajowy będzie miał możliwość filtrowania listy zawodów według województw Na stronie Dodaj zawód pojawi się opcja przypisania zawodu do wszystkich bądź wybranych województw. 15. CMS dział Użytkownicy Wprowadzone zostaną nowe typy użytkowników: koordynator krajowy z najszerszym zakresem uprawnień, koordynator wojewódzki i powiatowy urząd pracy Uprawnienia poszczególnych typów użytkowników przedstawione zostały w poniższej tabeli. LP funkcja Dane (Prognozy) powiatowy urząd pracy koordynator wojewódzki koordynator krajowy 1. dodaj/edytuj karty prognoz 2. ukryj/pokaż dane (ukryj/pokaż prognozy) 3. usuń dane z tabeli (usuń prognozy z tabeli) 4. zablokuj/odblokuj edycję tabeli 5. importuj dane (prognozy) 6. importuj statystyki 7. eksportuj dane (prognozy) 8. generuj zestawienia powiatowe 9. pobierz szablon importu danych (prognoz) 10. pobierz szablon importu statystyk (prognoz) 11. kopiuj prognozy 12. operacje: usuń (prognozę, nie zawód) 13. operacje: edycja Lista zawodów 14. podgląd list zawodów dla danego województwa 15. podgląd list zawodów dla wszystkich województw 16. eksport list zawodów dla danego województwa 17. eksport list zawodów dla wszystkich województw 18. dodaj zawód 19. rzutowanie, usuwanie, edycja Użytkownicy 20. dostęp do działu Historia zmian zmiany powiatowych urzędów pracy z jednego województwa zmiany powiatowych urzędów pracy z wszystkich województw 23. zmiany jednego koordynatora wojewódzkiego 24. zmiany wszystkich koordynatorów wojewódzkich 25. zmiany koordynatora krajowego * 26. wyczyść historię

11 Strona11 Treść serwisu 27. dostęp do działu Pliki 28. dostęp do działu * koordynator wojewódzki będzie widział tylko te zmiany koordynatora krajowego, które odnoszą się do jego wojwództwa Dodana zostanie opcja filtrowania użytkowników według typu i w przypadku PUP województw. Usunięta zostanie opcja usuń. Dezaktywowani użytkownicy będą wyświetlani na szaro Dodaj użytkownika przy pozycji powiat zostanie dodana opcja wyboru województwa. Zmieniona zostanie pozycja uprawnienia (trzy typy użytkowników). Po zaznaczeniu opcji koordynator wojewódzki będzie można wybrać odpowiednie województwo Zaktualizowane zostaną treści wiadomości wysyłanych przy założeniu konta oraz zmianie hasła. Jeśli trzeba, wprowadzone zostaną również modyfikacje, które zminimalizują ryzyko uznania i z serwisu za spam Wykonawca założy konta dla wszystkich koordynatorów wojewódzkich oraz wszystkich powiatów w Polsce (wszystkich użytkowników z uprawnieniami powiatowego urzędu pracy poza użytkownikami z Małopolski). Zamawiający dostarczy wykonawcy listę użytkowników wraz z loginami, ami i wskazaniem, do którego województwa/powiatu mają mieć uprawnienia. Po założeniu kont wykonawca dostarczy zamawiającemu listę wygenerowanych dla użytkowników haseł. 16. CMS dział Historia zmian. Historia zmian będzie dostępna dla koordynatorów wojewódzkich (tylko dane województwo) oraz koordynatora krajowego (wszystkie województwa). Opcja wyczyść historię będzie dostępna wyłącznie dla koordynatorów krajowych. Koordynator wojewódzki będzie mógł zobaczyć na osobnej stronie zmiany koordynatorów wojewódzkich, a koordynator krajowy zmiany koordynatorów wojewódzkich (pierwsza strona, możliwość filtrowania według województw) oraz zmiany koordynatorów krajowych (druga strona). 17. CMS dział Treść serwisu. Dział zostanie zmodyfikowany tak, by odpowiadał nowej strukturze (i nawigacji) serwisu. 18. CMS dział Menedżer plików. Foldery zawierające materiały dotyczące Małopolski ( plakaty, raporty, uczestnicy ) zostaną przeniesione do nowego katalogu Małopolska w taki sposób, by na stronie nie przestały działać odnośniki do nich. 19. CMS Mój profil. Tytuł działu zostanie zmieniony na Mój profil i hasło. Na stronie podane zostaną następujące informacje: login, typ użytkownika, powiat lub województwo. Będzie tu również możliwość zmiany hasła. 20. Instalacja serwisu. Wykonawca zainstaluje przebudowany serwis na nowym serwerze (przeniesie stronę z obecnego serwera na nowy). Serwer zostanie wskazany przez Zamawiającego. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu informacji o parametrach usługi hostingowej, jakie należy zapewnić. 21. Błędy. Poprawione zostaną drobne błędy w funkcjonowaniu serwisu: opisy zawodów umieszczone w wyskakujących okienkach pokazują się użytkownikowi zalogowanemu na karcie edycji danych, natomiast odnośniki do nich w dziale Tabele nie działają (okienko się nie pojawia, brak jakiegokolwiek efektu po kliknięciu na link); nie ma możliwości przyporządkowania zawodu do roku, którego karta nie została opublikowana dodajemy nową kartę na kolejny rok, ale jej jeszcze nie publiku-

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia. 2014 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA pn Zaprojektowanie i wdrożenie narzędzia informatycznego do zarządzania systemem monitorowania polityk publicznych w województwie

Bardziej szczegółowo

Platforma Cyfrowa Opis Przedmiotu Zamówienia

Platforma Cyfrowa Opis Przedmiotu Zamówienia Platforma Cyfrowa Opis Przedmiotu Zamówienia 1. Informacje ogólne Ogólny opis opisujący docelową wizję Platformy Cyfrowej jest zawarty w załączony dokumencie Założenia ogólne prototypy projektów stron

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. SŁOWNIK SKRÓTÓW I POJĘĆ... 5 2. CEL WDROŻENIA SYSTEMU LSI 2014-20... 6 3. WYMAGANIA SYSTEMU... 6 3.1 ZGODNOŚĆ Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do umowy Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i utrzymanie portalu internetowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Zakup licencji oprogramowania klasy ERP oraz usług mających na celu wdrożenie oprogramowania

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Zakup licencji oprogramowania klasy ERP oraz usług mających na celu wdrożenie oprogramowania OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Zakup licencji oprogramowania klasy ERP oraz usług mających na celu wdrożenie oprogramowania Zamawiający: Tytuł Projektu: Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Wymagany termin wykonania serwisu internetowego wraz z systemem zarządzania treścią (CMS): 35 dni roboczych od dnia podpisania umowy.

Wymagany termin wykonania serwisu internetowego wraz z systemem zarządzania treścią (CMS): 35 dni roboczych od dnia podpisania umowy. ZAPYTANIE OFERTOWE Wykonanie serwisu internetowego Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej poświęconego roli MPiPS w Programie Operacyjnym

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia:

Opis przedmiotu zamówienia: Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia: Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa systemu zarządzania treścią (CMS) wraz z niezbędnymi licencjami, szkoleniami, wsparciem oraz jego instalacja, uruchomienie,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Strona musi być zoptymalizowana pod kątem czasu ładowania (mała łączna wielkość plików tworzących pojedynczą stronę).

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Strona musi być zoptymalizowana pod kątem czasu ładowania (mała łączna wielkość plików tworzących pojedynczą stronę). ZAPYTANIE OFERTOWE CUPT/DO/OZ/25/5/1/IM/15/SW Szanowni Państwo, Centrum Unijnych Projektów Transportowych zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na Projekt i wykonanie serwisu internetowego dla Centrum

Bardziej szczegółowo

Administracja sklepu

Administracja sklepu Spis treści...3 Logowanie...3 Opcje główne...5 Konfiguracja...5 SEO...6 Opcje...7 Strony...9 Prezentacja produktu... 10 Prezentacja produktów... 11 Wyróżnione produkty... 12 Wyszukiwanie produktów... 13

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Gliwice, dnia 18.08.2015 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT zakup licencji i oprogramowania do Platformy Internetowej Systemu Zarządzania Treścią CMS (nazwa dostawy) w projekcie pt. Inkubator Innowacyjności

Bardziej szczegółowo

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Załącznik Nr 1. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 1/293/2013/POKL na wykonanie, dostawę i wdrożenie innowacyjnego narzędzia Diagnozy Kompetencji on-line DIAKON Podstawowym

Bardziej szczegółowo

Jeśli otworzysz zatwierdzony uprzednio formularz musisz zatwierdzić go ponownie.

Jeśli otworzysz zatwierdzony uprzednio formularz musisz zatwierdzić go ponownie. Portal Sprawozdawczy Krótki przewodnik Wymagania techniczne......2 - co powinienem mieć zainstalowane? Logowanie do Portalu......3 - gdzie znaleźć adres Portalu Sprawozdawczego, jak uzyskać dane uwierzytelniające?

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR MZ-AGZ-270-5799/JP/12. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR MZ-AGZ-270-5799/JP/12. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ PRZETARG NIEOGRANICZONY NR MZ-AGZ-270-5799/JP/12 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest Dostawa systemu zarządzania treścią (CMS) wraz z niezbędnymi licencjami,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Gabinet Lekarski 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Faktura 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator

Bardziej szczegółowo

Podręcznik WebIssues. Wersja 1.1-beta1. Michał Męciński

Podręcznik WebIssues. Wersja 1.1-beta1. Michał Męciński Wersja 1.1-beta1 Michał Męciński : Wersja 1.1-beta1 Michał Męciński Copyright 2007-2013 Zespół WebIssues Udziela się zezwolenia na kopiowanie, rozpowszechnianie i modyfikację tego dokumentu zgodnie z zasadami

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent CRM 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator pierwszego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Nazwa zamówienia Zaprojektowanie i wykonanie strony internetowej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Knurowie. Cel zamówienia Strona internetowa

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy

Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy Załącznik nr 1 Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy 1. Opracowanie kompleksowej koncepcji rozwoju i funkcjonowania Systemu Obsługi Inwestora. Wykonawca w oparciu o założenia przedstawione przez Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2012. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2012. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2012 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Faktura 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator

Bardziej szczegółowo

Projekt pn. Ostrów Wielkopolski miastem aktywnych obywateli

Projekt pn. Ostrów Wielkopolski miastem aktywnych obywateli Znak sprawy: KS.273.6.2014 Ostrów Wielkopolski, 19.08.2014 r. ZAPYTANIE CENOWE dotyczące udzielenia zamówienia poniżej kwoty 30 000 euro w ramach realizacji projektu pn. Ostrów Wielkopolski miastem aktywnych

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SKLEPU INTERNETOWEGO MaxShop

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SKLEPU INTERNETOWEGO MaxShop PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SKLEPU INTERNETOWEGO MaxShop Spis treści I: WSTĘP 1. INSTALACJA SKLEPU 2. LOGOWANIE DO PANELA ADMNISTRACYJNEGO 2.1 PRZYWRACANIE ZAPOMNIANEGO HASŁA 3. WSTĘPNA KONFIGURACJA 3.1 WYŁĄCZENIE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi panelu zarządzania w programie shopgold do prowadzenia sklepu internetowego

Instrukcja obsługi panelu zarządzania w programie shopgold do prowadzenia sklepu internetowego shopgold instrukcja obsługi panelu zarządzania Instrukcja obsługi panelu zarządzania w programie shopgold do prowadzenia sklepu internetowego Najbardziej aktualną wersję instrukcji możecie Państwo wygenerować

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu zarządzania treścią Black Wolf Spis treści

Instrukcja obsługi systemu zarządzania treścią Black Wolf Spis treści Instrukcja obsługi systemu zarządzania treścią Black Wolf Spis treści Wstęp... 4 Logowanie/wylogowanie do/z panelu administracyjnego... 5 Część systemowa... 5 Menadżer stron... 5 Lista wszystkich stron...

Bardziej szczegółowo

Weronika Ewertowska. Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela

Weronika Ewertowska. Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela Informatyka i technologia informacyjna Podyplomowe studia kwalifikacyjne Weronika Ewertowska Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela PRACA DYPLOMOWA PROMOTOR mgr Tomasz Piłka POZNAŃ 2010/2011

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po Google Analytics

Przewodnik po Google Analytics Przewodnik po Google Analytics Spis treści Spis treści...2 Wstęp...4 1. Czym jest Google Analytics...5 1.1. Możliwości Google Analytics...5 1.1.1. ROI z reklam...5 1.1.2. Śledzenie multimedialne i wielokanałowe...5

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI Poznań, 04.03.2013r. S t r o n a 1 Wielkopolska Organizacja Turystyczna ul. 27 Grudnia 17/19 61-737 Poznań ROZEZNANIE RYNKU Opracowanie aplikacji na urządzenia mobile (Smartphone, Tablety itp.) po Wielkiej

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do projektu umowy Opis Przedmiotu Zamówienia Zawartość 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA... 2 2. WYMAGANIA DLA SYSTEMU CMS:... 2 3. WYMAGANIA BEZPIECZEŃSTWA... 2 4. ZARZĄDZANIE UŻYTKOWNIKAMI, ROLAMI

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dot. utworzenia portalu internetowego. Fundacja Rozwoju Podhala

Zapytanie ofertowe dot. utworzenia portalu internetowego. Fundacja Rozwoju Podhala Zapytanie ofertowe dot. utworzenia portalu internetowego Fundacja Rozwoju Podhala Spis treści Spis tabel... Spis rysunków... 1. Wstęp... 3 1.1. Informacje wstępne... 3 1.. Cel oraz założenia projektu...

Bardziej szczegółowo