Szczegółowy opis przedmiotu umowy na rozbudowę serwisu Barometr zawodów Małopolska

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szczegółowy opis przedmiotu umowy na rozbudowę serwisu Barometr zawodów Małopolska"

Transkrypt

1 Strona1 Szczegółowy opis przedmiotu umowy na rozbudowę serwisu Barometr zawodów Małopolska Obecnie serwis Barometr zawodów Małopolska znajduje się pod adresem i: umożliwia realizację badania Barometr zawodów, tj. formułowanie prognoz zapotrzebowania na zawody w poszczególnych powiatach województwa małopolskiego (prognozy wojewódzkie wyliczane są automatycznie na podstawie algorytmu); prezentuje wyniki badania w formie zestawień powiatowych, map, tabel oraz publikacji (plakatów i raportów) zawiera informacje na temat badania Barometr zawodów. Celem rozbudowy jest umożliwienie realizacji badania we wszystkich województwach w Polsce. Dzięki temu nowa odsłona serwisu będzie zawierała wyniki Barometru zawodów dla wszystkich regionów. Ponadto stworzona zostanie możliwość porównywania wyników badania w poszczególnych województwach i powiatach. Bazą dla przebudowy serwisu powinny być obecnie istniejące rozwiązania (funkcje i moduły) zmodyfikowane lub rozbudowane zgodnie z niniejszą specyfikacją. Zamawiający posiada całość autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych do obecnego serwisu, łącznie z wyłącznym prawem do udzielania zezwoleń na wykonywanie zależnego prawa autorskiego, do nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania wszelkimi dostarczonymi utworami składającymi się na rozbudowany serwis, w kraju i za granicą. Informacje techniczne. Serwis został napisany w języku PHP. Przy jego tworzeniu wykorzystano YiiFramework, implementujący technologię MVC. Kod serwisu po stronie klienta, oprócz języka HTML, napisany został w języku JavaScript z wykorzystaniem frameworka jquery. Serwis oparty jest o bazę MySQL 5.3. Serwer www: Apache 2.x. Serwer aplikacji: PHP 5.3. Generator PDF: wkhtmltopdf. Treści serwisu wprowadzane są i edytowane przy pomocy dedykowanego systemu zarządzania treścią, natomiast dane za pomocą formularzy w CMS-ie oraz plików.csv. Po podpisaniu umowy wykonawca otrzyma elektroniczne wersje następujących dokumentów: opis techniczny serwisu (instrukcja instalacji i konfiguracji serwisu, opis struktury danych w postaci dokumentacji klas patrz Rysunek 1); podręcznik użytkownika. Wykonawca będzie musiał: Przekazać Zamawiającemu całość autorskich praw majątkowych do zmodyfikowanego serwisu, włącznie z prawami pokrewnymi, to jest prawem do modyfikacji i użytkowania wszystkich zmienionych elementów strony. Zapewnić, by cały serwis spełniał wymogi dostępności WCAG 2.0 na poziomie AA. W szczególności wykonawca musi wziąć pod uwagę wymogi opisane w serwisie dostepnestrony.pl: Zapewnić pełną zgodność (kompatybilność) przebudowanego systemu z popularnymi przeglądarkami WWW: Internet Explorer 8.x, Mozilla Firefox 3.x, Chrome 3.x, Safari 4.x, Opera 9.x i wszystkimi ich wersjami wyższymi dostępnymi w momencie rozpoczęcia prac nad tworzeniem serwisu. Zastosować mechanizmy umożliwiające generowanie przyjaznych dla użytkowników i wyszukiwarek internetowych adresów URL. Dostęp do prognoz dla Polski i województw powinien być możliwy po wpisaniu do przeglądarki adresu itd.

2 Strona2 Rysunek 1 Przykład opisu klas zawartego w opisie technicznym serwisu Barometr zawodów Małopolska. Stworzyć możliwość poinformowania użytkowników o użyciu zmiennych cookies zgodnie z wymogami ustawy Prawo telekomunikacyjne. Przygotować i zastosować ikonę typu favicon. Przeprowadzić instalację i konfigurację zbudowanego serwisu w środowisku hostingowym wskazanym przez Zamawiającego (m.in. skonfigurować serwer SMTP służący do wysyłki i). Środowisko to będzie dostarczone przez Zamawiającego na podstawie rekomendacji pożądanych parametrów technicznych przedstawionych przez Wykonawcę. Skojarzyć serwis z usługą Google Analytics. Terminy. Zamówienie musi być zrealizowane do 13 listopada br., przy czym do 31 sierpnia br. wykonawca udostępni funkcje niezbędne do przeprowadzenia badania Barometr zawodów w całej Polsce (wprowadzanie prognoz, zarządzanie użytkownikami, historia zmian itd). Funkcje te muszą być w pełni gotowe do użycia i przetestowane. Prace niezwiązane z procesem zbierania danych i niemające na niego wpływu mogą być prowadzone (kończone) w czasie realizacji badania. Zebrane dane muszą być przed zakończeniem realizacji zamówienia zintegrowane z całym gotowym serwisem. Badanie Barometr zawodów będzie prowadzone za pomocą narzędzia internetowego we wrześniu i październiku br. Szkolenia. Wykonawca przeprowadzi jedno jednodniowe szkolenie z obsługi przebudowanego serwisu dla osób z uprawnieniami koordynatora krajowego. Szkolenie odbędzie się po zakończeniu wszystkich prac (na w pełni działającym, gotowym serwisie). Gwarancja i asysta techniczna. Wykonawca udzieli gwarancji na stworzony serwis na okres 18 miesięcy liczony od daty podpisania przez obie strony protokołu zdawczo-odbiorczego. W czasie obowiązywania gwarancji będzie również świadczył czynności asysty technicznej, obejmującej poprawki na życzenie (w zakresie niezmieniającym specyfikacji funkcjonalnej i technicznej serwisu). Czynności wykonywane w ramach asysty technicznej potrwają maksymalnie 16 godzin. Podręczniki i instrukcje. Wykonawca przygotuje instrukcję korzystania z serwisu dla użytkowników z powiatowych urzędów pracy. Instrukcja będzie miała formę prezentacji, złożonej z kilku kroków-slajdów, na których za pomocą obrazów (również animowanych) oraz krótkich tekstów wyjaśnione zostanie, jak oceniać zawody oraz jak działają wszystkie funkcje dostępne użytkownikom

3 Strona3 PUP (generowanie zestawień powiatowych, zmiana hasła użytkownika). Prezentacja będzie się uruchamiała po pierwszym zalogowaniu (użytkownika z uprawnieniami PUP oraz koordynatora wojewódzkiego patrz pkt 15 CMS dział <<Użytkownicy>> ). Odnośnik do prezentacji będzie również stale dostępny na pasku z Moim profilem. Scenariusz prezentacji, obrazy i wszystkie treści zostaną przygotowane przez wykonawcę, ale podlegają akceptacji zamawiającego. Prezentacja musi być w pełni gotowa na dzień 31 sierpnia br. Wykonawca przygotuje również podręcznik użytkownika oraz opis techniczny przebudowanego serwisu Barometr zawodów. Opis techniczny musi zawierać: informacje o wszystkich zaimplementowanych strukturach bazy danych: tabelach, ich kolumnach, kluczach głównych i kluczach obcych; informacje o wszystkich zaimplementowanych plikach źródłowych: nazwach i lokalizacjach, przeznaczeniu, parametrach wejściowych/wyjściowych, wykorzystywanych strukturach bazy danych. Odnośnik do podręcznika użytkownika (w pliku PDF) będzie stale dostępny na pasku z Moim profilem. Sam plik PDF będzie widoczny w Menedżerze plików tak, by można go było w razie potrzeby podmienić. Podręcznik użytkownika zostanie dostarczony zamawiającemu w wersji elektronicznej (dwa pliki: PDF i doc/docx), a także w wersji papierowej (jeden egzemplarz). Opis techniczny zostanie dostarczony w wersji elektronicznej (plik PDF) oraz papierowej (jeden egzemplarz). Testy serwisu. Wykonawca umożliwi testowanie każdego modułu serwisu zaraz po jego przygotowaniu. Po zainstalowaniu serwisu na docelowym (produkcyjnym) serwerze przeprowadzony zostanie drugi etap testów w siedzibie zamawiającego, przy asyście przynajmniej jednego przedstawiciela wykonawcy, według scenariuszy przygotowanych przez wykonawcę i zaaprobowanych przez zamawiającego. Sprawozdanie z każdego przeprowadzonego testu funkcjonalnego musi być przedstawione w formie podpisanego przez Wykonawcę i Zamawiającego protokołu. Wzór protokołu dostarczy zamawiający. Bezpieczeństwo. Przed wdrożeniem oprogramowanie serwisu musi zostać poddane penetracyjnym testom bezpieczeństwa zgodnym co najmniej ze specyfikacją OWASP Top [https://www.owasp.org/index.php/top_10_2013-top_10]. Wykonawca musi dostarczyć pisemne sprawozdanie z tychże testów. Zmieni również sposób logowania się do serwisu - dostęp do wszystkich jego niepublicznych części będzie realizowany z użyciem protokołu HTTPS. Zakres prac. Wykonawca będzie musiał zrealizować niżej wymienione zadania. 1. Optymalizacja serwisu. Wykonawca przeprowadzi analizę i jeśli to możliwe optymalizację kodu (skryptów PHP) serwisu, bazy danych i zapytań do niej tak by przyspieszyć działanie strony, w tym przede wszystkim pobieranie danych i wysyłanie ich na serwer (przez użytkowników zewnętrznych i wewnętrznych). 2. Wersja angielska strony. Oprócz polskiej wersji serwisu wykonawca przygotuje również wersję angielską, funkcjonującą w taki sposób jak obecnie. Niezbędne tłumaczenia tekstów, na wniosek wykonawcy, dostarczy zamawiający. 3. Struktura serwisu i jego projekt graficzny. Wykonawca zmodyfikuje strukturę serwisu, w tym jego nawigację, oraz dostosuje wygląd poszczególnych stron do przeprowadzonych zmian. Dane (grafiki) potrzebne do wyrysowania poszczególnych województw i Polski zapewni wykonawca Zaprojektowana i wykonana zostanie dynamiczna makieta serwisu (pozbawiony elementów graficznych zbiór powiązanych plików HTML).

4 Strona Wykonany zostanie nowy projekt graficzny strony głównej serwisu. Wykonawca przedstawi jeden projekt strony głównej, który będzie pooprawiany do momentu zaakceptowania go przez zamawiającego. Na stronie głównej znajdą się: nagłówek z logotypem serwisu, logotypami wskazanymi przez zamawiającego, odnośnikiem do strony logowania i angielskiej wersji serwisu; logotyp serwisu zostanie odświeżony i pozbawiony napisu Małopolska stopka, odnośniki do części serwisu zawierających prognozy dla poszczególnych województw i Polski w postaci 17 banerów (kafelków), na których będzie widniała nazwa województwa i ewentualnie motyw graficzny (kontur mapy danego regionu). Po najechaniu kursorem na baner wojewódzki będą pokazywały się odnośniki: Prognozy dla powiatów, Prognozy na mapach, Prognozy w tabelach i Plakaty. Po najechaniu kursorem na baner dla Polski będą pokazywały się odnośniki: Prognozy dla województw, Prognozy na mapach, Prognozy w tabelach, Plakaty ; zamawiający dopuszcza możliwość innego rozwiązania w zakresie nawigacji po serwisie, jeśli wykonawca zaproponuje lepsze pod względem użyteczności strony; odnośniki do artykułów zawierających szczegółowe informacje o badaniu, jego uczestnikach, metodologii i genezie informacje kontaktowe odnośnik do wyszukiwarki zawodów; odnośnik powinien być dobrze widoczny (może mieć formę graficznego baneru z krótkim tekstem objaśniającym i zachęcającym do skorzystania z narzędzia) Wykonany zostanie nowy projekt graficzny działu zawierającego prognozy dla Polski i województw. Będzie on zawierał: nagłówek i stopkę (takie same jak strona główna) napis (lub baner z napisem i motywem graficznym) wskazujący, jakiego województwa (lub Polski) dotyczy dział; napis (baner) będzie się znajdował po lewej stronie od poziomego menu (patrz niżej) chyba że wykonawca zaproponuje lepsze rozwiązanie menu poziome zawierające następujące pozycje: Prognozy dla powiatów, Prognozy na mapach, Prognozy w tabelach, Plakaty i Wyszukiwarka zawodów obszar, w którym będą wyświetlane krótkie opisy stron, prognozy (dla powiatów, na mapach i w tabelach), plakaty i wyszukiwarka zawodów; strony będą umożliwiały łatwy dostęp do prognoz i plakatów z różnych lat; definicje zawodów nadwyżkowych, deficytowych i zrównoważonych powinny pojawiać się dopiero po wyświetleniu prognozy; pod obszarem opisanym wyżej a nad stopką obszar z banerami (kafelkami) stanowiącymi odnośniki do działów innych województw i Polski; banery będą mniejszą wersją kafelków widocznych na stronie głównej, nie będą interaktywne kliknięcie w któryś z nich będzie przenosiło na tę samą stronę, na której znajduje się użytkownik, tylko w innym województwie (Polsce) Zaprojektowany i wykonany zostanie projekt graficzny artykułu, zawierającego teksty na temat badania (ogólne informacje, metodologia, użytkownicy, geneza) oraz informacje kontaktowe. 4. Wersja mobilna serwisu. Przebudowany serwis musi być dostosowany do przeglądania na urządzeniach mobilnych, w tym tabletach i telefonach komórkowych: bądź poprzez zastosowanie przy przebudowie techniki responsive web design (preferowane), bądź też jeśli niemożliwe będzie zastosowanie RWD zbudowanie wersji mobilnej serwisu. 5. Do serwisu wprowadzone zostaną następujące poprawki o charakterze graficznym: zmniejszone zostaną rozmiary wyskakującego okna, w którym znajdują się opisy zawodów (opisy są zbyt krótkie w stosunku do rozmiaru okna)

5 Strona5 6. Pola wyszukiwania. zmniejszone zostaną i ujednolicone rozmiary chmurki, w której pokazuje się komentarz dla danej prognozy (dział Tabele, w tym momencie raz chmurki są prostokątne i szerokie, raz prawie kwadratowe) bardziej widoczne będą aktywne strzałki w paskach przewijania kart poprawiona zostanie jakość generowanych przez serwis obrazów.png dostosowane zostaną nagłówki wszystkich generowanych w serwisie obrazów.png, plików.pdf i wersji do druku dział Powiaty : nazwy zawodów w części zawody nadwyżkowe (niebieskie tło) będą wyświetlane białą czcionką Pola wyszukiwania zostaną zmodyfikowane (przebudowane) tak, by korzystanie z nich było łatwe i wygodne dla szerokiego grona użytkowników, w tym dla osób z niepełnosprawnościami. W tym celu wykonawca weźmie pod uwagę odpowiednie rekomendacje z zakresu web usability oraz wszystkie rozwiązania techniczne, dostępne w momencie realizacji zamówienia Z uwagi na dużą liczbę powiatów w niektórych województwach (mazowieckie 42) prawdopodobnie niezbędne będzie zastąpienie pól jednokrotnego wyboru powiatów listą rozwijaną z możliwością przeszukiwania Dział Prognozy na mapach usunięta zostanie opcja Wybierz grupę zawodów (według prognozy zapotrzebowania na pracowników dla Małopolski) ; dodana zostanie opcja pokazania map Polski w podziale na województwa (domyślnie) i powiaty; w przypadku podziału na powiaty wyraźnie zaznaczone będą kontury województw Część ogólnopolska, dział Prognozy na mapach, karta Porównaj lata dodana zostanie opcja pokazania map Polski w podziale na województwa (domyślnie) i powiaty; w przypadku podziału na powiaty wyraźnie zaznaczone będą kontury województw; po najechaniu kursorem na powiat będzie się wyświetlała chmurka z nazwą województwa i powiatu Część ogólnopolska, dział Prognozy w tabelach, karta Porównaj prognozy dodana zostanie opcja Porównaj województwa/powiaty. W przypadku województw użytkownik będzie miał możliwość wybrania do porównań 16 województw. W przypadku powiatów będzie tworzył listę jednostek do porównań poprzez wskazanie w pierwszym kroku województwa, w drugim powiatu (mechanizm będzie umożliwiał porównanie powiatów z różnych województw). Później będzie mógł również zmienić kolejność wyświetlanych w tabeli prognoz dla poszczególnych powiatów (i województw) patrz pkt Dział Tabele. W dziale zostaną wprowadzone następujące zmiany: 7.1. Odnośnik do wyszukiwarki przeniesiony zostanie do menu Z pola wyszukiwania usunięta zostanie opcja wybierz wszystkie Symbole powiatów zostaną umieszczone po nazwach powiatów i w nawiasach Dodana zostanie możliwość zmiany kolejności wyświetlanych w tabeli prognoz dla poszczególnych powiatów (zmiana kolejności komórek umieszczonych w poszczególnych wersach tabeli) Po wyświetleniu tabeli z prognozą pojawi się z boku strony pływający element Objaśnienia symboli. Dzięki niemu będzie można zobaczyć, jaki powiat oznaczają poszczególne symbole (KRA krakowski, KBC bocheński itd.). Symbole powiatów i województw będą takie same, jak przy samochodowych tablicach rejestracyjnych nazwa kolumny prognoza zapotrzebowania na pracowników dla Małopolski zostanie zmieniona na prognoza zapotrzebowania na pracowników w województwie.

6 Strona Do tabeli zostanie dodana opcja filtrowania zawodów: usunięta zostanie obecna opcja wybierz zawody dodany zostanie wiersz filtrowania: pod wierszem z nagłówkowym a nad listą zawodów w wierszu będą znajdowały się następujące treści i opcje: zawsze widoczne zawsze widoczne pole jednokrotnego wyboru po wybraniu jednej z wcześniejszych opcji tylko Porównaj lata zawody nadwyżkowe 2011 zawody w równowadze 2012 filtruj wg prognozy wojewódzkiej zawody deficytowe 2013 pokaż pokaż tylko wybrane zawody: filtruj wg alfabetu a-c, d-f, g-i, j-l, ł-n itd. wybierz zawody z listy lista wszystkich zawodów z możliwością przeszukiwania i wielokrotnego wyboru 7.8. Objaśnienia terminów zawody nadwyżkowe, Zawody deficytowe i zawody zrównoważone będą pokazywały się dopiero po załadowaniu tabeli Porównaj lata : tabela zostanie uzupełniona o kolumnę, w której będzie się pojawiać ikonka i, jeśli przy rzutowaniu danego zawodu zostanie wpisany jakiś komentarz (patrz pkt 10 Rzutowanie zawodów ). W tabeli będą pokazywane tylko zawody z ostatniego roku (pokazywane w kartach ostatniego roku (patrz pkt 10 Rzutowanie zawodów ). 8. Dział Mapy Odnośnik do wyszukiwarki zawodów zostanie przeniesiony do menu Objaśnienia terminów zawody nadwyżkowe, Zawody deficytowe i zawody zrównoważone będą pokazywały się dopiero po załadowaniu map. 9. Wyszukiwarka zawodów. Odnośnik do wyszukiwarki zawodów zostanie przeniesiony do menu. Ponadto: 9.1. Przy każdym zawodzie dodana zostanie opcja przypisania do niego tagów, które będą potem wykorzystywane przy wyszukiwaniu tak samo jak nazwy zawodów. Chodzi o to, by przy obuwnikach dodać tag szewc, ponieważ osoby nieposługujące się oficjalną Klasyfikacją zawodów i specjalności nie używają nazwy obuwnik, podobnie w przypadku specjalistów administracji publicznej, którzy oznaczają urzędników; wszystkie wyszukiwania będą odbywały się z uwzględnieniem zasad polskiej fleksji W wynikach wyszukiwania zmieniona zostanie kolejność kolumn: w pierwszej kolumnie będą wyświetlane nazwy podkategorii, składające się na ocenianą w Barometrze... grupę zawodową (druga kolumna), w związku z tym odwrócona zostanie o 180 stopni strzałka między kolumnami Przy opcji umożliwiającej pokazanie prognozy dodane zostanie pole wyboru województwa lub Polski. Jeśli pole rozwijane, to z możliwością przeszukiwania, czyli takie jak na stronie 10. Rzutowanie zawodów. Mechanizm rzutowania (kolumna operacje na liście zawodów) ma służyć wyeliminowaniu możliwie dużej liczby braków danych w tabeli porównującej prognozy z kilku lat. Braki danych powstają na skutek zmian na liście zawodów. Jeśli zmianie ulega tylko nazwa zawodu, zachowane zostaną wszystkie prognozy, które miał przed zmianą tej nazwy (patrz pkt 22.2). Jeśli dodany zostanie zupełnie nowy zawód, wówczas będzie on miał w latach

7 Strona7 poprzedzających jego dodanie braki danych. Możliwe są jednak dwa inne typy zmian (patrz tabele poniżej). Pierwszym jest rozdzielenie większej kategorii zawodowej na mniejsze (chronologicznie: jeden do wielu), np. kierowcy samochodów ciężarowych na kierowcy samochodu ciężarowego i kierowcy ciągnika siodłowego. Drugim jest złączenie dwóch lub więcej kategorii w jedną większą (chronologicznie: wiele do jednego), np. kategorie sprzedawcy i kasjerzy na sprzedawcy i kasjerzy. Do tych dwóch przypadków będzie stosowany mechanizm rzutowania. Mechanizm ten będzie umożliwiał wskazanie prognoz, które będą się kopiowały do nowego zawodu w latach poprzedzających jego wprowadzenie. Kopiowanie prognoz będzie się odbywało tylko w przypadku lat bez prognoz, czyli z brakami danych. Mechanizm uniemożliwi rzutowanie (kopiowanie prognoz) w sytuacji, gdy w danym roku jest określona prognoza (nadwyżka, równowaga, deficyt). Dla każdego poprzedzającego roku będzie można wybrać prognozę innego zawodu. W tabeli porównującej prognozy będą pokazywane tylko zawody z ostatniego roku (pokazywane w kartach ostatniego roku). Przy rzutowaniu będzie można dodać komentarz sygnalizujący i wyjaśniający powiązania zawodów. Jeśli dodany zostanie taki komentarz w tabeli porównującej prognozy z kilku lat pojawi się informacja w postaci ikonki i. Tekst komentarza będzie widoczny po najechaniu kursorem na ikonkę (patrz pkt 7.9). Zamawiający dopuszcza możliwość innego rozwiązania, jeśli wykonawca zaproponuje lepsze. JEDEN DO WIELU Moment rozdzielenia zawodu na dwa inne zawody zaznaczono na niebiesko. Od 2013 roku zawód 1 nie będzie pokazywany w tabeli porównującej prognozy zawód 1 równowaga deficyt brak danych brak danych brak danych zawód 1A zawód 1B rzutowanie prognozy z zawodu 1 rzutowanie prognozy z zawodu 1 rzutowanie prognozy z zawodu 1 rzutowanie prognozy z zawodu 1 równowaga równowaga równowaga deficyt deficyt równowaga WIELE DO JEDNEGO Moment rozdzielenia zawodu na dwa inne zawody zaznaczono na niebiesko. Od 2013 roku zawody A, B i C nie będą pokazywane w tabeli porównującej prognozy zawód A równowaga deficyt brak danych brak danych brak danych zawód B deficyt równowaga brak danych brak danych brak danych zawód C równowaga równowaga brak danych brak danych brak danych zawód ABC brak danych lub rzutowanie prognozy z któregoś zawodu brak danych lub rzutowanie prognozy z któregoś zawodu deficyt deficyt równowaga 11. Statystyki. Serwis umożliwia obecnie import statystyk pochodzących z rejestrów powiatowych urzędów pracy: liczby osób bezrobotnych i liczby ofert pracy (dla danej kategorii zawodowej i roku). Mechanizm ten zostanie przebudowy tak, by te statystyki wyliczały się automatycznie. W tym celu wprowadzone zostaną następujące zmiany:

8 Strona Lista zawodów, edycja danego zawodu: do każdej podkategorii (czterocyfrowy kod zawodowy) zostanie dodana lista składających się na nią podkategorii drugiego rzędu (podkategorii 1.1, 1.2, 1.3 itd.; sześciocyfrowy kod zawodowy); import i przyporządkowanie zostaną przeprowadzone przez wykonawcę na podstawie list zawodów przygotowanych i dostarczonych przez zamawiającego CMS Dane : zmodyfikowane zostaną opcje importuj statystyki i pobierz szablon importu statystyk tak, by do bazy danych ładowane były dane na poziomie kodów sześciocyfrowych; szablon importu statystyk nie będzie zawierać nazw angielskich, za to będzie zawierał obok nazw zawodów kody sześciocyfrowe Serwis będzie automatycznie sumował liczbę osób bezrobotnych i liczbę ofert pracy według wzoru (P P P 1.n )+( P P P 2.n )+...+(P n.1. +P n P n.3 )=, gdzie P 1.1. to podkategoria drugiego rzędu, czyli zawód na poziomie kodu sześciocyfrowego Statystyki będą importowane dla każdego powiatu oddzielnie. Wykonawca tak przygotuje mechanizm, by skrócić do niezbędnego minimum czas ładowania danych i wyeliminować, na ile to możliwe, sytuacje, w których import danych w wyniku błędu (np. przerwania połączenia) trzeba byłoby powtarzać od początku Zlikwidowana zostanie możliwość edytowania statystyk. 12. Menu w CMS. Etykieta Dane zostanie zmieniona na Prognozy. Opcje z działu Karty danych zostaną przeniesione do działu Dane ( Prognozy ). 13. CMS dział Dane Tytuł działu zostanie zmieniony na Prognozy ; etykiety ukryj dane, usuń dane z tabeli, importuj dane i eksportuj dane zostaną zmienione na (odpowiednio): ukryj prognozy, usuń prognozy z tabeli, importuj prognozy i eksportuj prognozy W dziale znajdą się opcje przeniesione z obecnego działu Karty danych ( dodaj/edytuj karty prognoz ) Zmodyfikowane zostanie pole wyszukiwania tak, by w przypadku zalogowania się z uprawnieniami koordynatora krajowego była możliwość wyboru województwa (jednego z szesnastu), a potem powiatu. Koordynatorzy wojewódzcy będą mogli wybrać tylko powiat swojego województwa, a po zalogowaniu się będą widzieć prognozy dla pierwszego powiatu w kolejności alfabetycznej. Powiatowe urzędy pracy będą widzieć tylko swój powiat. Niezbędne jest, by każdorazowo w widocznym miejscu strony umieszczona była informacja, w jakim województwie użytkownik się znajduje Do tabeli zostanie dodana opcja wygodnej zmiany kolejności oceniania kolejnych zawodów. Zawody nie są oceniane zgodnie z kolejnością alfabetyczną. Kolejność oceniania została narzucona przez zamawiającego, który pogrupował powiązane (pokrewne) profesje i ustawił je od najbardziej ogólnych do szczegółowych Do tabeli zostanie dodana opcja kopiowania prognoz do innych powiatów (z określonego województwa). Prawdopodobnie część powiatowych urzędów pracy będzie oceniała zawody wspólnie, podczas jednego panelu eksperckiego (np. w województwie śląskim, gdzie powiaty są położone bardzo blisko siebie i tworzą wspólne lokalne rynki pracy). Są również sytuacje, gdy jeden powiatowy urząd pracy obsługuje dwie jednostki administracyjne (np. Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie dla miasta Tarnowa i powiatu tarnowskiego). W takich sytuacjach prognozy będą wprowadzane do jednego powiatu, a potem kopiowane do pozostałych, które wspólnie oceniały zawody Edycja danych wygląd strony umożliwiającej ocenę danego zawodu (określenie prognozy) zostanie zmodyfikowana zgodnie z poniższym obrazem (Rysunek 2).

9 Strona9 Rysunek 2 Wygląd strony umożliwiającej ocenę zawodu Edycja danych, komentarze na stronie umożliwiającej ocenę zawodu: w przypadku zaznaczenia opcji bez oceny użytkownikowi będzie pojawiał się napis dodaj wyjaśnienie braku danych:* (pole obowiązkowe). Pod napisem znajdą się trzy możliwe do zaznaczenia opcje (pole jednokrotnego wyboru): Na lokalnym rynku pracy zawód nie występuje. ; Zapotrzebowanie na zawód jest trudne do ustalenia. ; inne, jakie?. Przy opcji inne, jakie? zostanie umieszczone pole tekstowe. Pytanie Czy komentarz ma być widoczny na stronie? zostanie usunięte, zamiast niego będzie wyświetlany tekst Wyjaśnienie braku danych będzie widoczne zarówno dla użytkowników zalogowanych, jak i niezalogowanych. komentarze przy punktach Zapotrzebowanie na pracowników oraz Relacja między dostępnymi zasobami a zapotrzebowaniem na pracowników : pola tekstowe do wpisania komentarzy zostaną zwężone mniej więcej do połowy strony; pytanie Czy komentarz ma być widoczny na stronie? zostanie przeformułowane na Czy komentarz

10 Strona10 ma być widoczny dla użytkowników niezalogowanych? i domyślnie zaznaczona będzie odpowiedź nie. 14. CMS dział Lista zawodów Koordynator krajowy będzie miał możliwość filtrowania listy zawodów według województw Na stronie Dodaj zawód pojawi się opcja przypisania zawodu do wszystkich bądź wybranych województw. 15. CMS dział Użytkownicy Wprowadzone zostaną nowe typy użytkowników: koordynator krajowy z najszerszym zakresem uprawnień, koordynator wojewódzki i powiatowy urząd pracy Uprawnienia poszczególnych typów użytkowników przedstawione zostały w poniższej tabeli. LP funkcja Dane (Prognozy) powiatowy urząd pracy koordynator wojewódzki koordynator krajowy 1. dodaj/edytuj karty prognoz 2. ukryj/pokaż dane (ukryj/pokaż prognozy) 3. usuń dane z tabeli (usuń prognozy z tabeli) 4. zablokuj/odblokuj edycję tabeli 5. importuj dane (prognozy) 6. importuj statystyki 7. eksportuj dane (prognozy) 8. generuj zestawienia powiatowe 9. pobierz szablon importu danych (prognoz) 10. pobierz szablon importu statystyk (prognoz) 11. kopiuj prognozy 12. operacje: usuń (prognozę, nie zawód) 13. operacje: edycja Lista zawodów 14. podgląd list zawodów dla danego województwa 15. podgląd list zawodów dla wszystkich województw 16. eksport list zawodów dla danego województwa 17. eksport list zawodów dla wszystkich województw 18. dodaj zawód 19. rzutowanie, usuwanie, edycja Użytkownicy 20. dostęp do działu Historia zmian zmiany powiatowych urzędów pracy z jednego województwa zmiany powiatowych urzędów pracy z wszystkich województw 23. zmiany jednego koordynatora wojewódzkiego 24. zmiany wszystkich koordynatorów wojewódzkich 25. zmiany koordynatora krajowego * 26. wyczyść historię

11 Strona11 Treść serwisu 27. dostęp do działu Pliki 28. dostęp do działu * koordynator wojewódzki będzie widział tylko te zmiany koordynatora krajowego, które odnoszą się do jego wojwództwa Dodana zostanie opcja filtrowania użytkowników według typu i w przypadku PUP województw. Usunięta zostanie opcja usuń. Dezaktywowani użytkownicy będą wyświetlani na szaro Dodaj użytkownika przy pozycji powiat zostanie dodana opcja wyboru województwa. Zmieniona zostanie pozycja uprawnienia (trzy typy użytkowników). Po zaznaczeniu opcji koordynator wojewódzki będzie można wybrać odpowiednie województwo Zaktualizowane zostaną treści wiadomości wysyłanych przy założeniu konta oraz zmianie hasła. Jeśli trzeba, wprowadzone zostaną również modyfikacje, które zminimalizują ryzyko uznania i z serwisu za spam Wykonawca założy konta dla wszystkich koordynatorów wojewódzkich oraz wszystkich powiatów w Polsce (wszystkich użytkowników z uprawnieniami powiatowego urzędu pracy poza użytkownikami z Małopolski). Zamawiający dostarczy wykonawcy listę użytkowników wraz z loginami, ami i wskazaniem, do którego województwa/powiatu mają mieć uprawnienia. Po założeniu kont wykonawca dostarczy zamawiającemu listę wygenerowanych dla użytkowników haseł. 16. CMS dział Historia zmian. Historia zmian będzie dostępna dla koordynatorów wojewódzkich (tylko dane województwo) oraz koordynatora krajowego (wszystkie województwa). Opcja wyczyść historię będzie dostępna wyłącznie dla koordynatorów krajowych. Koordynator wojewódzki będzie mógł zobaczyć na osobnej stronie zmiany koordynatorów wojewódzkich, a koordynator krajowy zmiany koordynatorów wojewódzkich (pierwsza strona, możliwość filtrowania według województw) oraz zmiany koordynatorów krajowych (druga strona). 17. CMS dział Treść serwisu. Dział zostanie zmodyfikowany tak, by odpowiadał nowej strukturze (i nawigacji) serwisu. 18. CMS dział Menedżer plików. Foldery zawierające materiały dotyczące Małopolski ( plakaty, raporty, uczestnicy ) zostaną przeniesione do nowego katalogu Małopolska w taki sposób, by na stronie nie przestały działać odnośniki do nich. 19. CMS Mój profil. Tytuł działu zostanie zmieniony na Mój profil i hasło. Na stronie podane zostaną następujące informacje: login, typ użytkownika, powiat lub województwo. Będzie tu również możliwość zmiany hasła. 20. Instalacja serwisu. Wykonawca zainstaluje przebudowany serwis na nowym serwerze (przeniesie stronę z obecnego serwera na nowy). Serwer zostanie wskazany przez Zamawiającego. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu informacji o parametrach usługi hostingowej, jakie należy zapewnić. 21. Błędy. Poprawione zostaną drobne błędy w funkcjonowaniu serwisu: opisy zawodów umieszczone w wyskakujących okienkach pokazują się użytkownikowi zalogowanemu na karcie edycji danych, natomiast odnośniki do nich w dziale Tabele nie działają (okienko się nie pojawia, brak jakiegokolwiek efektu po kliknięciu na link); nie ma możliwości przyporządkowania zawodu do roku, którego karta nie została opublikowana dodajemy nową kartę na kolejny rok, ale jej jeszcze nie publiku-

12 Strona Inne. jemy, bo nie zawiera prognoz, jeśli chcemy teraz dodać nowy zawód i przypisać go do nowego roku, nie ma takiej możliwości, bo rok ten nie pojawia się na stronie Dodaj zawód w sekcji Pokaż zawód w kartach dla roku ; sprawdzone i w razie potrzeby poprawione zostanie działanie przycisku wróć w CMS-ie (nie na wszystkich stronach kliknięcie w niego powoduje jakikolwiek efekt) Wykonawca rozdzieli prognozy dla Tarnowa i tarnowskiego (doda nowy powiat, np. tarnowski i przekopiuje do niego wszystkie dane z Tarnowa) Przy zmianie nazwy zawodów nie będzie powstawał nowy rekord (nowy byt), tylko stary będzie inaczej nazywany. Usunięte zostaną wszystkie rekordy, które zawierają stare nazwy zawodów, a ich dane zostaną przeniesione do nowej nazwy zawodu. Wykonawca otrzyma plik z informacją, których zawodów dotyczy problem Wszystkie pola wyboru zawodów (np. to z działu Mapy ) zostaną uzupełnione o opcję wyszukiwania na liście (patrz strona

I. Informacje ogólne. Jednym z takich systemów jest Mambo.

I. Informacje ogólne. Jednym z takich systemów jest Mambo. MAMBO (CMS) I. Informacje ogólne CMS, Content Management System ("system zarządzania treścią") jest to jedna lub zestaw aplikacji internetowych pozwalających na łatwe utworzenie oraz późniejszą aktualizację

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2016.1.1. Comarch ERP e-pracownik 1 Zmiany w wersji 2016.1.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2016.1.1. Comarch ERP e-pracownik 1 Zmiany w wersji 2016.1.1 Ulotka Zmiany w wersji 2016.1.1 Comarch ERP e-pracownik 1 Zmiany w wersji 2016.1.1 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 3 1.1 WSPÓŁPRACA Z PRZEGLĄDARKAMI... 3 1.2 WSPÓŁPRACA Z URZĄDZENIAMI MOBILNYMI...

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja serwisu internetowego Zespołu Szkół Technicznych w Radomiu.

Dokumentacja serwisu internetowego Zespołu Szkół Technicznych w Radomiu. Dokumentacja serwisu internetowego Zespołu Szkół Technicznych w Radomiu. Wykonanie: Radom Maj 2008 1 Serwis WWW szkoły w Internecie to obecnie najszybszy i najtańszy sposób dotarcia do największego kręgu

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Administratora Szkoły

Podręcznik Administratora Szkoły Projekt systemowy 'Fascynujący Świat Nauki i Technologii' nr POKL.09.01.02-16-001/13 jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt systemowy Fascynujący

Bardziej szczegółowo

Nabór Bursy/CKU. Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych:

Nabór Bursy/CKU. Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Nabór Bursy/CKU Przeglądanie oferty i rejestracja kandydata Informacje ogólne Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Internet Explorer

Bardziej szczegółowo

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu ibok Internetowe Biuro Obsługi Klienta Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. AUTORYZACJA UŻYTKOWNIKA W SYSTEMIE IBOK... 3 1.1 Logowanie... 3 1.2 Przywracanie

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Urząd Podawczy

Elektroniczny Urząd Podawczy Elektroniczny Urząd Podawczy Dzięki Elektronicznemu Urzędowi Podawczemu Beneficjent może wypełnić i wysłać formularz wniosku o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu zarządzania treścią dwajeden.pl

Instrukcja obsługi systemu zarządzania treścią dwajeden.pl Instrukcja obsługi systemu zarządzania treścią dwajeden.pl Tworzenie i edycja danych na stronie www 1. Rozpoczęcie pracy. Logowanie się do systemu zarządzania treścią dwajeden.pl ropocząć należy od podania

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja modułu OpenCart

Dokumentacja modułu OpenCart Dokumentacja modułu OpenCart Wersja 1.0 Strona 1 z 11 Spis treści Zgodność modułu OpenCart... 3 Instalacja... 3 Użytkowanie od strony panelua dministracyjnego... 4 Obsługa zamówienia... 6 Użytkowanie od

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Agencja IArt 2009r.

Instrukcja obsługi. Agencja IArt 2009r. Instrukcja obsługi Agencja IArt 2009r. 1 Spis treści Wstęp...3 Logowanie...3 Struktura...3 Menu przedmiotowe i menu podmiotowe...3 Grupy (strony tekstowe)...4 Dodawanie grupy (strony tekstowej)...4 Edycja

Bardziej szczegółowo

Strona wizytówka od 400 zł

Strona wizytówka od 400 zł Strona wizytówka od 400 zł Oferta z dnia 21.01.2010 Prosta strona zawierająca podstawowe informacje o firmie oraz jej ofercie. Pozwala ona klientom na odnalezienie firmy w sieci, zapoznanie się z jej ofertą,

Bardziej szczegółowo

Instalacja systemu zarządzania treścią (CMS): Joomla

Instalacja systemu zarządzania treścią (CMS): Joomla Instalacja systemu zarządzania treścią (CMS): Joomla Na stronie http://www.cba.pl/ zarejestruj nowe konto klikając na przycisk:, następnie wybierz nazwę domeny (Rys. 1a) oraz wypełnij obowiązkowe pola

Bardziej szczegółowo

BDG.WZP.311.16.2015.23.JP Warszawa, 15 lipca 2015 r.

BDG.WZP.311.16.2015.23.JP Warszawa, 15 lipca 2015 r. BDG.WZP.311.16.2015.23.JP Warszawa, 15 lipca 2015 r. Wykonawcy (znak postępowania: BDG.WZP.311.16.2015.10.JP) Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Przebudowa, unowocześnienie, zwiększenie

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja systemu NTP rekrut. Autor: Sławomir Miller

Dokumentacja systemu NTP rekrut. Autor: Sławomir Miller Dokumentacja systemu NTP rekrut Autor: Sławomir Miller 1 Spis treści: 1. Wstęp 1.1 Wprowadzenie 1.2 Zakres dokumentu 2. Instalacja 2.1 Wymagania systemowe 2.2 Początek 2.3 Prawa dostępu 2.4 Etapy instalacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015 Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015 INFORMACJE OGÓLNE 1. Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 1/1.1.1/2015

Bardziej szczegółowo

REFERAT O PRACY DYPLOMOWEJ

REFERAT O PRACY DYPLOMOWEJ REFERAT O PRACY DYPLOMOWEJ Temat pracy: Projekt i budowa systemu zarządzania treścią opartego na własnej bibliotece MVC Autor: Kamil Kowalski W dzisiejszych czasach posiadanie strony internetowej to norma,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Warto zapamiętać...2. Podstawy...3

Spis treści. Warto zapamiętać...2. Podstawy...3 Spis treści Warto zapamiętać...2 Podstawy...3 Moduły:...12 Aktualności...12 Fotogaleria i galeria wideo...13 Download...15 Przekierowanie...16 Formularz...17 Katalog produktów...18 Komponenty...18 Pokaz

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE WYSZUKIWANIE OGŁOSZEŃ

WPROWADZENIE WYSZUKIWANIE OGŁOSZEŃ WPROWADZENIE 1. Cel dokumentu Celem dokumentu jest: Zapoznanie internauty z funkcjonalnością realizowaną przez Bazę Konkurencyjności. Dostarczenie szczegółowych informacji na temat podstron, które znajdują

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO Podręcznik użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013 w zakresie wypełniania wniosków o dofinansowanie Wersja 1 Podręcznik

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI PONIŻEJ 30 000 EURO. Zn. spr. ZG-2717-13/2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI PONIŻEJ 30 000 EURO. Zn. spr. ZG-2717-13/2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI PONIŻEJ 30 000 EURO Zn. spr. ZG-2717-13/2014 I. ZAMAWIAJĄCY Nazwa: Nadleśnictwo Karnieszewice Adres: 76-004 Sianów, Trawica 8A Regon: 330044097 NIP 669-050-50-33 Tel./fax:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Platformy nszkoła. Panel Ucznia

Instrukcja obsługi Platformy nszkoła. Panel Ucznia Instrukcja obsługi Platformy nszkoła Panel Ucznia Spis Treści I. Rozpoczęcie pracy... 3 Pulpit... 3 Menu Start... 4 Tablica... 4 II. Mój profil... 5 Dane personalne... 5 Adres do korespondencji... 6 Dodatkowe

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor Strona0 1. Zaloguj się na konto IRF, na adres: http://irf-system.pl 2. Hasło można zmienić, klikając w ustawienia. Strona1

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ

INSTRUKCJA OBSŁUGI BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ W celu wprowadzenia, modyfikacji lub usunięcia informacji w Biuletynie Informacji Publicznej należy wpisać w przeglądarce adres strony: http:/bip.moriw.pl/admin.php

Bardziej szczegółowo

Pomoc dla systemu WordPress

Pomoc dla systemu WordPress Pomoc dla systemu WordPress Ten plik pomocy przeznaczony jest dla pluginu stat24 w wersji 0.2. W tym pluginie porzucono wsparcie dla starszych wersji WordPress (niższych niż 1.5) oraz zrezygnowano z opcji

Bardziej szczegółowo

Centrum Informatyki "ZETO" S.A. w Białymstoku. Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie ProcEnt Licencje

Centrum Informatyki ZETO S.A. w Białymstoku. Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie ProcEnt Licencje Centrum Informatyki "ZETO" S.A. w Białymstoku Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie Białystok, 29 czerwca 2012 Tytuł dokumentu: Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego. ( miejscowość, data) Dotyczy zapytania ofertowego nr 1/BLAU/POKL/2013 Projekt PI-BLAU Badanie Losów Absolwentów Uczelni, nr POKL.04.01.01-00-239/11 jest współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury

Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury 1 Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wielkopolski system doradztwa. edukacyjno-zawodowego

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wielkopolski system doradztwa. edukacyjno-zawodowego INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA INSTYTUCJI RYNKU PRACY JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU ANALITYCZNEGO narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Wielkopolski system doradztwa edukacyjno-zawodowego Poznań,

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Administratora portalu. aplikacji. Wirtualna szkoła

Dokumentacja Administratora portalu. aplikacji. Wirtualna szkoła Dokumentacja Administratora portalu aplikacji Wirtualna szkoła aktualna na dzień 20.12.2012 Wykonawca: Young Digital Planet SA 2012 Strona 2 z 15 Spis Treści Wirtualna szkoła SYSTEM ZARZĄDZANIA NAUCZANIEM...

Bardziej szczegółowo

VENUS-BEAUTY.pl. Instrukcja obsługi procesu zamówienia

VENUS-BEAUTY.pl. Instrukcja obsługi procesu zamówienia VENUS-BEAUTY.pl Instrukcja obsługi procesu zamówienia 1 Wymagania techniczne Komputer podłączony do sieci internetowej (ze stałym łączem internetowym) System Windows z zainstalowanym oprogramowaniem antywirusowym

Bardziej szczegółowo

WASTE MANAGEMENT SYSTEM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SERWISU WWW

WASTE MANAGEMENT SYSTEM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SERWISU WWW WASTE MANAGEMENT SYSTEM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SERWISU WWW grudzień 2009 Waste Management System Podręcznik użytkownika Serwisu WWW SPIS TREŚCI 1. URUCHOMIENIE SERWISU WWW WASTE MANAGEMENT SYSTEM... 4

Bardziej szczegółowo

https://lsi.ncbr.gov.pl

https://lsi.ncbr.gov.pl Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 2/1.1.2/2015 INFORMACJE OGÓLNE 1. Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 2/1.1.2/2015

Bardziej szczegółowo

,Aplikacja Okazje SMS

,Aplikacja Okazje SMS , jest rozwiązaniem, które umożliwia bez umiejętności programistycznych uruchomić własną aplikację na fanpage-u firmy lub marki. Pozwala ona na dodanie numeru telefonu do swojej bazy w SerwerSMS.pl, umożliwiając

Bardziej szczegółowo

Platforma zakupowa GRUPY TAURON

Platforma zakupowa GRUPY TAURON Platforma zakupowa GRUPY TAURON Podręcznik dla oferenta Rejestracja w systemie Pierwsze logowanie do systemu Podstawowe elementy interfejsu użytkownika Strefa publiczna systemu Version 1.0 1 1. Rejestracja

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Dostawcy - Zapytania ofertowe

Podręcznik Dostawcy - Zapytania ofertowe Podręcznik Dostawcy - Zapytania ofertowe Autor Projekt Manager Paweł Jachacz BRW Maciej Jarosz Data utworzony 2012-03-06 Data modyfikacji 2012-03-07 11:59 Wersja 1.0 Ilość stron 29 Nazwa pliku Podrecznik_dostawcy_RFX_BRW_20120306

Bardziej szczegółowo

raporty-online podręcznik użytkownika

raporty-online podręcznik użytkownika raporty-online podręcznik użytkownika Ramzes Sp. z o.o. jest wyłącznym właścicielem praw, w tym wszelkich majątkowych praw autorskich do programu oraz treści podręcznika użytkownika. Powielanie w jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z APLIKACJI

INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z APLIKACJI INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z APLIKACJI www.ebooki.nowaera.pl WSTĘP REJESTRACJA LOGOWANIE AKTYWACJA E-BOOKA POBRANIE E-BOOKA NA URZĄDZENIA MOBILNE USUNIĘCIE E-BOOKA Z URZĄDZENIA MOBILNEGO NAWIGACJA W E-BOOKU

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja do przedszkoli FORMICO

Rekrutacja do przedszkoli FORMICO Rekrutacja do przedszkoli FORMICO Silvermedia 2009 1 Spis treści Rekrutacja do przedszkoli - FORMICO 1 Ogólne informacje o systemie...3 1.1 Jak poruszać się po serwisie dla Rodziców?...3 1.2 Informacje

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przygotowanie projektu oraz wykonanie strony internetowej www.fbr.zdrowie.pl

Załącznik Nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przygotowanie projektu oraz wykonanie strony internetowej www.fbr.zdrowie.pl Załącznik Nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przygotowanie projektu oraz wykonanie strony internetowej www.fbr.zdrowie.pl Cel zamówienia Strona jest skierowana do beneficjentów projektów realizowanych

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp 5 Rozdział 1. Joomla! i inne systemy zarządzania treścią 9. Rozdział 2. Przygotuj swój warsztat 25

Spis treści. Wstęp 5 Rozdział 1. Joomla! i inne systemy zarządzania treścią 9. Rozdział 2. Przygotuj swój warsztat 25 Spis treści Wstęp 5 Rozdział 1. Joomla! i inne systemy zarządzania treścią 9 Co to jest CMS? 9 Budowa CMS 10 Jakie są cechy charakterystyczne CMS? 11 Kiedy przejawia się efektywność CMS? 15 Co oznacza

Bardziej szczegółowo

e-wsparcie Barbara Muszko Aktualizacja Twojej witryny internetowej tak prosta, jak obsługa Worda

e-wsparcie Barbara Muszko Aktualizacja Twojej witryny internetowej tak prosta, jak obsługa Worda e-wsparcie Barbara Muszko Aktualizacja Twojej witryny internetowej tak prosta, jak obsługa Worda Logowanie do panelu administracyjnego Aby móc zarządzać stroną, należy zalogować się do panelu administracyjnego.

Bardziej szczegółowo

GoBiz System platforma współpracy marektingowej

GoBiz System platforma współpracy marektingowej GoBiz System platforma współpracy marektingowej Spis treści 1. Opis przedmiotu zamówienia... 1 1.1. Definicje... 1 2. Główny cel platformy... 2 3. Główni odbiorcy systemu... 2 4. Przedmiot zamówienia...

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONY PORADNIK OBSŁUGI PLATFORMY KOMUNIKACYJNEJ GRUP ENERGETYCZNYCH

SKRÓCONY PORADNIK OBSŁUGI PLATFORMY KOMUNIKACYJNEJ GRUP ENERGETYCZNYCH SKRÓCONY PORADNIK OBSŁUGI PLATFORMY KOMUNIKACYJNEJ GRUP ENERGETYCZNYCH Wersja nr 1 Koszalin 2010-2011 Opis systemu Platformy Komunikacyjnej Grup Energetycznych Platforma Komunikacyjna Grup Energetycznych

Bardziej szczegółowo

Zakres treści Czas. 2 Określenie charakteru i tematyki strony. Rodzaje witryn. Projekt graficzny witryny. Opracowanie skryptów

Zakres treści Czas. 2 Określenie charakteru i tematyki strony. Rodzaje witryn. Projekt graficzny witryny. Opracowanie skryptów Aplikacje internetowe KL. III Rok szkolny: 011/01 Nr programu: 31[01]/T,SP/MENIS/004.06.14 Okres kształcenia: łącznie ok. 180 godz. lekcyjne Wojciech Borzyszkowski Zenon Kreft Moduł Bok wprowadzający Podstawy

Bardziej szczegółowo

Opis działania portalu Elektroniczny Generator Wniosków (styczeń 2015)

Opis działania portalu Elektroniczny Generator Wniosków (styczeń 2015) Opis działania portalu Elektroniczny Generator Wniosków (styczeń 2015) Wymagania odnośnie przeglądarki Internet Explorer: wersja równa lub wyższa od IE9, wyłączony tryb zgodności, wyłączone blokowanie

Bardziej szczegółowo

autor poradnika - KS Jak zamieszczać i edytować artykuły na szkolnej stronie internetowej

autor poradnika - KS Jak zamieszczać i edytować artykuły na szkolnej stronie internetowej Jak zamieszczać i edytować artykuły na szkolnej stronie internetowej adres naszej strony: www.zs3.wroc.pl logo liceum 1. Aby dodać artykuł należy się zalogować: System pokaże nazwę zalogowanego użytkownika

Bardziej szczegółowo

Własna strona WWW w oparciu o CMS

Własna strona WWW w oparciu o CMS Własna strona WWW w oparciu o CMS 1. Uruchomienie własnej strony WWW w oparciu o CMS Do uruchomienia własnej strony WWW, służy Aplikacja do zarządzania kontem w Uczelnianej Sieci Komputerowej ZUT, dostępna

Bardziej szczegółowo

Obsługa sklepu internetowego EFEKT FASTENERS & TOLS Spółka Jawna

Obsługa sklepu internetowego EFEKT FASTENERS & TOLS Spółka Jawna Obsługa sklepu internetowego EFEKT FASTENERS & TOLS Spółka Jawna Tematyka 1Interfejs użytkownika...2 2Wysyłanie zapytań...4 3Użytkownik a klient...5 4Tworzenie konta użytkownika i klienta...6 5Edycja swojego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.2/2015

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.2/2015 Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.2/2015 Informacje ogólne Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 1/1.1.2/2015 mogą

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika (Studenta) Systemu Obsługującego Lokalne Archiwum Dokumentów

Instrukcja Użytkownika (Studenta) Systemu Obsługującego Lokalne Archiwum Dokumentów Instrukcja Użytkownika (Studenta) Systemu Obsługującego Lokalne Archiwum Dokumentów Szkoła Główna Handlowa 1/15 System Obsługujący Lokalne Archiwum Dokumentów (SOLAD) jest programem służącym do wprowadzania,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac

Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem antyplagiatowym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Systemu MEWA 2.0 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 dla wnioskodawców/beneficjentów 1. Wstęp System MEWA 2.0 jest narzędziem przeznaczonym

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC Kancelaria Prawna.WEB - POMOC I Kancelaria Prawna.WEB Spis treści Część I Wprowadzenie 1 Część II Wymagania systemowe 1 Część III Instalacja KP.WEB 9 1 Konfiguracja... dostępu do dokumentów 11 Część IV

Bardziej szczegółowo

Data wydania: 2013-06-12. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Data wydania: 2013-06-12. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Wersja 1.0 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Tytuł dokumentu: Dokumentacja dla zalogowanego użytkownika

Bardziej szczegółowo

1. Logowanie się do panelu Adminitracyjnego

1. Logowanie się do panelu Adminitracyjnego Spis treści 1. Logowanie się do panelu Adminitracyjnego...1 2. Tworzenie i zarządzenie kategoriami...4 2.1 Nawigowanie po drzewie kategorii...5 2.2 Tworzenie kategorii...6 2.3 Usuwanie kategorii...9 3.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEM ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEM ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEM ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ Spis treści: 1 Logowanie do panelu administracyjnego 2 Dodawanie obiektów na stronie 2.1 Wybór podstrony 2.2 Wybór obiektu 2.2.1 Dodawanie obiektów tekstowych

Bardziej szczegółowo

TRAVEL OFFICE MANAGEMENT SP. Z O.O. System TOM 24. Oferta na LCD. Opis modułu Oferty na LCD w nowej wersji systemu TOM 24 Data aktualizacji 2015-02-16

TRAVEL OFFICE MANAGEMENT SP. Z O.O. System TOM 24. Oferta na LCD. Opis modułu Oferty na LCD w nowej wersji systemu TOM 24 Data aktualizacji 2015-02-16 TRAVEL OFFICE MANAGEMENT SP. Z O.O. System TOM 24 Oferta na LCD Opis modułu Oferty na LCD w nowej wersji systemu TOM 24 Data aktualizacji 2015-02-16 I. Spis treści 1) Opis funkcjonalności... 3 2) Techniczne

Bardziej szczegółowo

KORZYSTANIE Z BAZY DANYCH UpToDate

KORZYSTANIE Z BAZY DANYCH UpToDate KORZYSTANIE Z BAZY DANYCH UpToDate 1 KORZYSTANIE Z BAZY DANYCH UpToDate 1. Wejdź na stronę Biblioteki Głównej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie: http://www.biblioteka.umlub.pl 2. W ZASOBY kliknij na Zdalny

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015 Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015 INFORMACJE OGÓLNE 1. Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 1/1.1.1/2015

Bardziej szczegółowo

Aquarius Podręcznik uz ytkownika

Aquarius Podręcznik uz ytkownika "Wdrożenie wymagań dyrektywy INSPIRE / Dostosowanie zasobów danych przestrzennych PMŚ do wymagań dyrektywy INSPIRE Etap I" Projekt dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Munsol - dokument zmian. MUNSOL - Dokument zmian

Munsol - dokument zmian. MUNSOL - Dokument zmian MUNSOL - Dokument zmian 1 Spis treści Munsol - dokument zmian Spis treści 2 Wprowadzenie 3 Wprowadzone zmiany 3 1. Logowanie z użyciem karty. 3 2. Strona główna 4 3. Komunikaty informacyjne 4 4. Listy

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system usług certyfikacyjnych. Dokumentacja użytkownika. Obsługa wniosków certyfikacyjnych i certyfikatów. Wersja dokumentacji 1.

Zintegrowany system usług certyfikacyjnych. Dokumentacja użytkownika. Obsługa wniosków certyfikacyjnych i certyfikatów. Wersja dokumentacji 1. Dokumentacja użytkownika Zintegrowany system usług certyfikacyjnych Obsługa wniosków certyfikacyjnych i certyfikatów Wersja dokumentacji 1.05 Unizeto Technologies SA - www.unizeto.pl Autorskie prawa majątkowe

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Wersja 1.0 Warszawa, Listopad 2015 Strona 2 z 12 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP

Bardziej szczegółowo

5. Wypełniony formularz należy zatwierdzić klikając na przycisk ZATWIERDŹ.

5. Wypełniony formularz należy zatwierdzić klikając na przycisk ZATWIERDŹ. Pomoc Aby skorzystać z generatora wniosku o dofinansowanie wnioskodawca musi wpisać do przeglądarki internetowej adres internetowy generatora wniosku (http://pw.opolskie.pl). W kolejnym etapie wnioskodawca

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl DOTACJE NA INNOWACJE; SOFTWARE OPERATIONS SP. Z O. O.

Instrukcja. Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl DOTACJE NA INNOWACJE; SOFTWARE OPERATIONS SP. Z O. O. Instrukcja Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl 1Strona 1 z 12 Spis treści Wstęp... 3 Rejestracja... 3 Aktywacja konta... 5 Rozpoczęcie pracy z systemem... 7 Pierwsze logowanie do systemu...

Bardziej szczegółowo

WORDPRESS INSTRUKCJA OBSŁUGI

WORDPRESS INSTRUKCJA OBSŁUGI WORDPRESS INSTRUKCJA OBSŁUGI Zapraszamy do zapoznania się z Instrukcją obsługi panelu CMS Wordpress, która w krótkim czasie i bez większego kłopotu pozwoli na edycję treści i zawartości strony, w tym:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wielkopolski system doradztwa. edukacyjno-zawodowego

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wielkopolski system doradztwa. edukacyjno-zawodowego INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA DYREKTORA PLACÓWKI EDUKACYJNEJ JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU DYREKTORA narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Wielkopolski system doradztwa edukacyjno-zawodowego Poznań,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Spis treści. I. Wprowadzenie... 2. II. Tworzenie nowej karty pracy... 3. a. Obiekty... 4. b. Nauka pisania...

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Spis treści. I. Wprowadzenie... 2. II. Tworzenie nowej karty pracy... 3. a. Obiekty... 4. b. Nauka pisania... INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Spis treści I. Wprowadzenie... 2 II. Tworzenie nowej karty pracy... 3 a. Obiekty... 4 b. Nauka pisania... 5 c. Piktogramy komunikacyjne... 5 d. Warstwy... 5 e. Zapis... 6 III. Galeria...

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 OPIS OGÓLNY SEKCJI TŁUMACZENIA...

Bardziej szczegółowo

Usługa wyciągi elektroniczne Przewodnik Użytkownika

Usługa wyciągi elektroniczne Przewodnik Użytkownika Usługa wyciągi elektroniczne Przewodnik Użytkownika 2012-01-30 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 3 2. Przesyłanie wyciągów pocztą elektroniczną... 3 3. Przeglądanie wyciągów w Repozytorium... 3 3.1. Wymagania techniczne...

Bardziej szczegółowo

System IPI Podręcznik Administratora

System IPI Podręcznik Administratora System IPI Podręcznik Administratora Elbląg, 2013 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Artystyczne Black Wolf CMS

Laboratorium Artystyczne Black Wolf CMS Instrukcja obsługi systemu zarządzania treścią Black Wolf Spis treści Wstęp... 3 Logowanie/wylogowanie do/z panelu administracyjnego... 4 Część systemowa... 4 Menadżer stron... 4 Lista wszystkich stron...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PLATFORMY OLZA DLA STUDENTA/ABSOLWENTA

INSTRUKCJA OBSŁUGI PLATFORMY OLZA DLA STUDENTA/ABSOLWENTA INSTRUKCJA OBSŁUGI PLATFORMY OLZA DLA STUDENTA/ABSOLWENTA Łódź 2014 Spis treści: I. Konto studenta/absolwenta... 3 1.1. Logowanie... 3 1.2. Ankiety ewaluacyjne... 4 1.3. Generowanie i umieszczenie CV...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi wybranych funkcji panelu administracyjnego Integra WebShop (dot. m.in. przygotowania szablonu graficznego portalu)

Instrukcja obsługi wybranych funkcji panelu administracyjnego Integra WebShop (dot. m.in. przygotowania szablonu graficznego portalu) Instrukcja obsługi wybranych funkcji panelu administracyjnego Integra WebShop (dot. m.in. przygotowania szablonu graficznego portalu) Integra Software Koszalin 07-2015 Logowanie do panelu administracyjnego

Bardziej szczegółowo

Wnioski i dyspozycje elektroniczne. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss

Wnioski i dyspozycje elektroniczne. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ul. Żelazna 32 / 00-832 Warszawa tel.: (+48 22) 850 87 35 faks: (+48 22) 850 88 91 e-mail: bos@bosbank.pl Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm Wnioski

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC

Instrukcja użytkownika NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Instrukcja użytkownika NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC 1. Logowanie do systemu ASAP Logowanie do systemu ASAP odbywa się na stronie www. asap.pwsz-ns.edu.pl W pola login i hasło znajdujące

Bardziej szczegółowo

Poradnik obsługi systemu zarządzania treścią (CMS) Concrete5. Informacje podstawowe

Poradnik obsługi systemu zarządzania treścią (CMS) Concrete5. Informacje podstawowe Poradnik obsługi systemu zarządzania treścią (CMS) Concrete5 Informacje podstawowe 1 Spis treści 1. Logowanie... 4 1.1 Widok strony po zalogowaniu... 5 1.2 Widok zaplecza... 6 2. Kopia zapasowa... 9 3.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika (Nauczyciel Akademicki) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac

Instrukcja Użytkownika (Nauczyciel Akademicki) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Instrukcja Użytkownika (Nauczyciel Akademicki) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem

Bardziej szczegółowo

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 59951-2012 data 15.03.2012 r.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 59951-2012 data 15.03.2012 r. Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 59951-2012 z dnia 2012-03-15 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Olsztyn Budowa strony internetowej promującej Projekt Strategiczny pt. Zaawansowane technologie pozyskiwania

Bardziej szczegółowo

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4.

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Dokumentacja dla Scandroid. Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Scandroid to aplikacja przeznaczona

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolskie Repozytorium Prac Dyplomowych

Ogólnopolskie Repozytorium Prac Dyplomowych Ogólnopolskie Repozytorium Prac Dyplomowych System Informacji o Szkolnictwie Wyższym POL-on Podręcznik użytkownika Spis treści 1.Logowanie do systemu oraz role w ORPD... 3 1.1.Jak założyć konto w systemie

Bardziej szczegółowo

5-6. Struktura dokumentu html. 2 Określenie charakteru i tematyki strony. Rodzaje witryn. Projekt graficzny witryny. Opracowanie skryptów

5-6. Struktura dokumentu html. 2 Określenie charakteru i tematyki strony. Rodzaje witryn. Projekt graficzny witryny. Opracowanie skryptów Aplikacje internetowe KL. III Rok szkolny: 013/01 Nr programu: 31[01]/T,SP/MENIS/00.06.1 Okres kształcenia: łącznie ok. 170 godz. lekcyjne Moduł Bok wprowadzający 1. Zapoznanie z programem nauczania i

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika STUDENTA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC

Instrukcja użytkownika STUDENTA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Instrukcja użytkownika STUDENTA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Strona 1 z 14 Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem

Bardziej szczegółowo

Mercedes-Benz WebParts

Mercedes-Benz WebParts Mercedes-Benz WebParts Informator dla Klientów Mercedes-Benz WebParts, został gruntownie przebudowany, ten materiał zawiera krótki przegląd podstawowych funkcjonalności dla wersji 4.0 Ekran startowy Po

Bardziej szczegółowo

MySource Matrix CMS. Prosty Interfejs Użytkownika INSTRUKCJA wersja 1.3 POLAND AUSTRALIA UNITED KINGDOM NEW ZEALAND UNITED STATES

MySource Matrix CMS. Prosty Interfejs Użytkownika INSTRUKCJA wersja 1.3 POLAND AUSTRALIA UNITED KINGDOM NEW ZEALAND UNITED STATES MySource Matrix CMS Prosty Interfejs Użytkownika INSTRUKCJA wersja 1.3 POLAND AUSTRALIA UNITED KINGDOM NEW ZEALAND UNITED STATES Spis Treści Informacje Ogólne 3 Środowisko pracy 3 Logowanie do Prostego

Bardziej szczegółowo

Baza Danych Intranet przystosowana jest do działania w ramach dwóch organizacji:

Baza Danych Intranet przystosowana jest do działania w ramach dwóch organizacji: Załączniku nr 4 do OPZ Szczegółowy opis wymaganych funkcjonalności Intranetu INTRANET - strona wewnętrzna dla pracowników 1. Opis systemu Bazy Danych Intranet Głównym zadaniem Bazy danych Intranet jest

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne. Jak można zmienić dane licencjobiorcy?

Problemy techniczne. Jak można zmienić dane licencjobiorcy? Problemy techniczne Jak można zmienić dane licencjobiorcy? Jeśli nastąpi zmiana nazwy lub adresu placówki, która posiada licencję na programy Optivum, to należy o tych zmianach poinformować firmę VULCAN

Bardziej szczegółowo

Poradnik korzystania z Bazy konkurencyjności dla niezalogowanego użytkownika systemu

Poradnik korzystania z Bazy konkurencyjności dla niezalogowanego użytkownika systemu Poradnik korzystania z Bazy konkurencyjności dla niezalogowanego użytkownika systemu 1 z 14 Spis treści 1. WPROWADZENIE... 3 1.1. CEL DOKUMENTU... 3 2. STRONA GŁÓWNA PORTALU... 3 2.1. ELEMENTY STRONY GŁÓWNEJ

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w programie SysLoger

Wykaz zmian w programie SysLoger Wykaz zmian w programie SysLoger Pierwsza wersja programu 1.0.0.1 powstała we wrześniu 2011. Funkcjonalność pierwszej wersji programu: 1. Zapis logów do pliku tekstowego, 2. Powiadamianie e-mail tylko

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA Panel administracyjny

INSTRUKCJA Panel administracyjny INSTRUKCJA Panel administracyjny Konto nauczyciela Spis treści Instrukcje...2 Rejestracja w systemie:...2 Logowanie do systemu:...2 Przypomnienie hasła:...2 Przypomnienie hasła:...2 Przesłanie zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej

Program dla praktyki lekarskiej Program dla praktyki lekarskiej ErLab Instrukcja konfiguracji i obsługi Spis Treści 1. Wstęp... 2 2. Konfiguracja... 3 2.1. Serwer... 3 2.2. Laboratorium... 3 2.3. Punkt pobrań... 4 3. Wysyłanie skierowania...

Bardziej szczegółowo

Wikispaces materiały szkoleniowe

Wikispaces materiały szkoleniowe Wikispaces materiały szkoleniowe Wstęp Wikispaces jest ogólnie dostępnym narzędziem do tworzenia własnych stron internetowych. Zastosowanie stron internetowych tworzonych przy pomocy wikispaces to na przykład:

Bardziej szczegółowo

Narodowy Program Foresight wdrażanie wyników

Narodowy Program Foresight wdrażanie wyników B a z a e k s p e r t ó w Projekt techniczny oraz powykonawcza dokumentacja techniczna Narodowy Program Foresight wdrażanie wyników Białystok 2013 Dokument jest poufny i przeznaczony wyłącznie do wiadomości

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7

SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7 SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7 Administracja instrukcja Panel administracyjny jest dostępny z menu po lewej stronie ekranu. Użytkownicy bez uprawnień administracyjnych mają tylko możliwość

Bardziej szczegółowo

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WSTĘP... 2 1 UWARUNKOWANIA TECHNICZNE... 2 2 UWARUNKOWANIA FORMALNE... 2 3 LOGOWANIE DO SERWISU... 2 4 WIDOK STRONY GŁÓWNEJ...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wgrywania Certyfikatu Klienta do przeglądarki Mozilla Firefox. System Bankowości Internetowej KIRI BS 2012

Instrukcja wgrywania Certyfikatu Klienta do przeglądarki Mozilla Firefox. System Bankowości Internetowej KIRI BS 2012 Instrukcja wgrywania Certyfikatu Klienta do przeglądarki Mozilla Firefox System Bankowości Internetowej KIRI BS 2012 1) Wstęp Do prawidłowego działania systemu Bankowości Internetowej KIRI BS wymagany

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika (instrukcja) AutoMagicTest

Przewodnik użytkownika (instrukcja) AutoMagicTest Przewodnik użytkownika (instrukcja) AutoMagicTest 0.1.21.137 1. Wprowadzenie Aplikacja AutoMagicTest to aplikacja wspierająca testerów w testowaniu i kontrolowaniu jakości stron poprzez ich analizę. Aplikacja

Bardziej szczegółowo