Załącznik do Regulaminu Pracy Komendanta i Komendy ZHP Chorągwi Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki ORGANIZACJA: FUNKCJA: STOPIEŃ, IMIĘ I NAZWISKO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik do Regulaminu Pracy Komendanta i Komendy ZHP Chorągwi Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki ORGANIZACJA: FUNKCJA: STOPIEŃ, IMIĘ I NAZWISKO"

Transkrypt

1 ORGANIZACJA: FUNKCJA: STOPIEŃ, IMIĘ I NAZWISKO Komendant Chorągwi MISJA: Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Krakowska Im. Tadeusza Kościuszki ul. Karmelicka 31, Kraków Kierowanie i stałe tworzenie warunków do rozwoju Chorągwi WARUNKI OBJĘCIA/POWIERZENIA FUNKCJI: Pełnoletni członek ZHP; Nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej, nie może pozostawać z członkami komisji rewizyjnej chorągwi; w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia. Stopień harcmistrza PODWŁADNI: Zastępcy komendanta, Skarbnik, Członkowie komendy, Pełnomocnicy, Osoby zatrudnione (pracownicy, zleceniobiorcy, wykonawcy, wolontariusze), Wszyscy instruktorzy oraz członkowie ZHP Chorągwi Krakowskiej, WSPÓŁPRACA Z ZESPOŁAMI: Wszystkim zespołami działającymi w chorągwi. ZAKRES OBOWIĄZKÓW Organizuje pracę komendy chorągwi i kieruje jej pracą. Zwołuje zbiórki komendy chorągwi; Ustala porządek zbiórki i przewodniczy obradom komendy chorągwi; Nadzoruje wykonanie uchwał komendy chorągwi; KRYTERIA OCENY Roczne sprawozdanie z działalności komendanta i komendy chorągwi z działań i realizacji planów operacyjnych; Coroczne absolutorium; Sprawozdanie przedzjazdowe; 1

2 Zwołuje zbiórki komendantów, odprawy komend hufców. Kieruje bieżącą działalnością chorągwi; Reprezentuje Chorągiew wobec władz, instytucji i organizacji; Wydaje rozkazy; Współpracuje z fundacją Kształcenia i Wypoczynku i Rekreacji; Wykonuje uchwały i decyzje władz ZHP, inne zobowiązania wynikające z pełnomocnictw otrzymanych od Naczelnika i Skarbnika ZHP, w tym: zobowiązania wynikające z powołania na funkcję; łącznie ze skarbnikiem chorągwi zarządza majątkiem, wydaje zezwolenia na podejmowanie nie wyodrębnionej działalności gospodarczej przez podległe jednostki, udziela pełnomocnictw. Bezpośrednio nadzoruje pracę zastępców, skarbnika, pełnomocników i biura chorągwi; Nadzoruje prowadzenie dokumentacji pracy chorągwi. Odpowiada za właściwe przechowywanie dokumentów działalności chorągwi; Dba o wizerunek chorągwi i nadzoruje prace zespołów powoływanych w tym celu; Bezpośrednio nadzoruje pracę pozostałych członków Komendy Chorągwi; Współpracuje z innymi organizacjami harcerskimi i organizacjami pozarządowymi; Przygotowuje każdego roku sprawozdanie ze swojej działalność. PRAWO PODEJMOWANIA DECYZJI: Wydaje rozkazy i zarządzenia; Mianuje funkcyjnych chorągwi; Powołuje pełnomocników oraz zespoły stałe i zadaniowe; Zatrudnia pracowników, zleceniobiorców, wykonawców wolontariuszy; Wszystkie inne decyzje wynikające z przepisów ZHP, właściwych komendantowi chorągwi. ODPOWIADA ZA: Terminowe sporządzenie wszystkich dokumentów dotyczących działalności chorągwi; Działalność Komisji Stopni Instruktorskich; Terminową ocenę funkcjonowania zespołów chorągwianych i ocenę pracy jej szefów; Terminowe dostarczenie rocznego sprawozdania z pełnionej przez siebie funkcji; Obecność na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej / Rady Chorągwi w celu oceny pracy chorągwi; Udział w odprawach komendantów Chorągwi; Przyznaje Odznaczenia; Wydaje rozkazy; Opiniuję pracę instruktorów pracujących w ZHP Chorągwi Krakowskiej; Bierze udział w spotkaniach z władzami oraz wszystkimi sojusznikami, instytucjami, organizacjami; 2 Przejrzystość procesu zarzadzania chorągwią, podejmowanych decyzji oraz dostępność do informacji dotyczących sytuacji chorągwi.

3 Funkcjonowanie pracy biura chorągwi; Zatrudnienie pracowników; Decyzje, uchwały i zarządzenia; Prawidłowy i terminowy przepływ informacji; WARUNKI DO DZIAŁANIA: SZKOLENIA: Powołanie na funkcje; Zwrot kosztów przejazdów i diet wynikających z pełnionej funkcji; Dostęp do pomieszczenia w komendzie chorągwi wyposażonego w sprzęt biurowy; Finansowanie szkoleń obowiązkowych dla komendantów chorągwi. Szkolenie dla komendantów chorągwi 3

4 ORGANIZACJA: FUNKCJA: Skarbnik Chorągwi MISJA: Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Krakowska Im. Tadeusza Kościuszki ul. Karmelicka 31, Kraków Współudział w prowadzeniu zwykłego zarządu w tym pomoc komendantowi chorągwi w zarządzaniu majątkiem chorągwi i prowadzeniu gospodarki finansowej chorągwi. WARUNKI OBJĘCIA/POWIERZENIA FUNKCJI: Pełnoletni członek ZHP; Nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej, nie może pozostawać z członkami komisji rewizyjnej chorągwi; w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia. PODWŁADNI: Skarbnicy hufców; Główny księgowy i pracownicy wydziału/zespołu księgowości; Kwatermistrz chorągwi oraz pracownicy i członkowie wydziału kwatermistrzowskiego; WSPÓŁPRACA Z ZESPOŁAMI: Wszystkim zespołami działającymi w chorągwi. ZAKRES OBOWIĄZKÓW Prowadzenie spraw i podejmowanie decyzji w zakresie zwykłego zarządu chorągwi jako osoba prawna w zakresie udzielonych pełnomocnictw; Nadzór nad pracą wydziału księgowości i głównego księgowego; Zarządzanie wspólnie z komendantem chorągwi majątkiem chorągwi i prowadzenie gospodarki finansowej chorągwi; Współtworzenie polityki finansowej chorągwi i wprowadzenie jej w podległych KRYTERIA OCENY Zgodność działalności skarbnika z przepisami; Terminowość i jakość wykonywania zadań przez skarbnika; Stopień realizacji programu rozwoju chorągwi w zakresie finansów; Stopień realizacji budżetu chorągwi i komendy chorągwi ; Ocena współpracy skarbnika i podległych mu zespołów 4

5 jednostkach i hufcach w tym programu ekonomicznego chorągwi oraz uchwał zjazdowych i programu rozwoju chorągwi; Przygotowanie budżetu chorągwi i nadzór nad jego wykonaniem; Przygotowywanie raportów i informacji finansowej dla potrzeb komendy i komendanta chorągwi, projektu uchwał z zakresu działalności finansowogospodarczej chorągwi oraz projektu uchwał o zbywaniu i obciążaniu majątku nieruchomego chorągwi o objęciu akcji lub udziału w spółce prawa handlowego z udziałem chorągwi lub ustanowieniu fundacji jako fundatora; Przygotowywanie sprawozdań finansowych chorągwi i nadzór nad sporządzeniem bilansu chorągwi; Nadzór nad zespołem kwatermistrzowskim oraz okresową inwentaryzacją; Nadzór nad wykonaniem przez hufce obowiązków z zakresu zarządzania majątkiem i gospodarki finansowej w ramach pełnomocnictw udzielonych władzom hufców oraz wspieranie ich działań; Współpraca z Komisją Rewizyjną i Radą Chorągwi w zakresie jej zadań kontrolnych działalności finansowo-gospodarczej chorągwi; Pozyskiwanie środków na działalność chorągwi oraz nadzór nad pozyskiwaniem środków przez jednostki podległe i ich wykorzystaniem i rozliczaniem; Systematyczne szkolenie podległych zespołów oraz osób odpowiedzialnych za prowadzenie działalności finansowo-gospodarczej w hufcach (komendanci hufców, skarbnicy); Współpraca z GK ZHP oraz skarbnikiem ZHP w zakresie działalności finansowo gospodarczej; Nadzór finansowy nad HAL I AZ; Systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji; Współtworzenie corocznego planu operacyjnego w obszarze Finanse; Współtworzenie sprawozdania OPP część finansowa. z innymi zespołami KCH oraz członkami KCH; Ocena działalności skarbnika przez komisję rewizyjną i rade chorągwi (absolutorium); Ocena wsparcia przez skarbnika jednostek podległych; ( w tym kształcenia i szkoleń kadr) w zakresie wykonywanych zadań finansowo-gospodarczych PRAWO PODEJMOWANIA DECYZJI: 5 WYMAGANY CZAS: Organizacji pracy wydziału księgowości; Średnio 8h dziennie 20 dni w miesiącu pełny etat; Ocenie pracy członków zespołu/wydziału finansowego; Udział w posiedzeniach komendy - raz/ na miesiąc 4h; Ocenie pracy szefa i członków zespołu pozyskiwania środków; Udział w spotkaniach zewnętrznych związanych z zadaniami Zatwierdza budżety jednostek HAL i Z; zwykłego zarządu oraz pozyskiwania środków; Zatwierdza budżety wniosków grantowych; Udział w odprawach komendantów hufców Egzekwowaniu od komendantów hufców zadań wymaganych przez zasady 1x w miesiącu 3 h; finansowo-gospodarcze ZHP. Udział w spotkaniach GK z komendantami i skarbnikami chorągwi oraz szkoleniach organizowanych dla skarbników OPINIUJE W SPOSÓB WIĄŻĄCY ( średnio 1x na pół roku);

6 Dobór osób do wydziału finansowego, pozyskiwania środków; Udzielanie pełnomocnictw finansowych; Budżet chorągwi; Budżety przedsięwzięć chorągwianych oraz zespołów chorągwi; Podpisywanie umów grantowych; O ocenie pracy kwatermistrza chorągwi; O ocenie pracy głównego księgowego. Udział w spotkaniach innych władz statutowych chorągwi (średni 1 raz na kwartał); Opracowanie dokumentów dotyczących spraw finansowogospodarczych chorągwi (min. budżet, sprawozdania, wnioski o dotację i ich rozliczenia, bilans chorągwi; Spotkania z wybranymi komendantami i skarbnikami hufców (2-3 spotkania w miesiącu); Nadzór nad pracą wydziału księgowości (na bieżąco); Nadzór nad HAL i Z udział w szkoleniach, wizytacjach, podpisywanie dokumentów; Udział w prowadzeniu zajęć na formach szkoleniowych i kształceniowych dla komendantów, skarbników i kadry finansowej hufców ( 1 weekend na kwartał); Zadania wynikające ze współpracy z komisją rewizyjną chorągwi ( np. kontrole). WSPARCIE: Zatrudnianie osób w wydziale księgowości przez komendanta chorągwi wg potrzeb i możliwości finansowych; Wsparcie ze strony komendanta chorągwi oraz odpowiednie uchwały komendy; Kanały w komunikacji z hufcami ( biuletyny, strona WWW, odprawy komendantów); Egzekwowanie obowiązków hufców w zakresie działalności finansowo-gospodarczej przez struktury KCH; Wsparcie przez strukturę KCH przy sporządzaniu wniosków grantowych i realizacji projektów finansowych z grantów (zespół programowy, ZKK itp.); Odpowiednia organizacja współpracy KCH z hufcami; Dofinansowanie udziału własnego oraz podległych zespołów w formach szkoleniowych dla nich przeznaczonych ODPOWIADA ZA: Nadzór nad pracą wydziału księgowości i głównego księgowego; Zarządzanie wspólnie z komendantem chorągwi majątkiem chorągwi i prowadzenie gospodarki finansowej chorągwi zgodnie z prawem i przepisami wewnętrznymi ZHP; Stworzenie polityki finansowej chorągwi i wprowadzenie jej w podległych jednostkach i hufcach w tym uchwał zjazdowych programu rozwoju chorągwi oraz programu ekonomicznego chorągwi; Coroczne przygotowanie budżetu chorągwi i nadzór nad jego wykonaniem; Przygotowywanie raportów i informacji finansowej dla potrzeb komendy i komendanta chorągwi oraz projektów odpowiednich uchwał; Coroczne przygotowywanie sprawozdań finansowych chorągwi; Nadzór nad zespołem kwatermistrzowskim oraz okresową inwentaryzacją; Nadzór nad wykonaniem prze hufce obowiązków z zakresu zarządzania majątkiem i gospodarki finansowej w ramach pełnomocnictw udzielonych władzom hufców oraz wspieranie ich działań; Współpraca z Komisja Rewizyjna Chorągwi w zakresie jej zadań kontrolnych działalności finansowo-gospodarczej chorągwi; 6

7 Pozyskiwanie środków na działalność chorągwi oraz nadzór nad pozyskiwaniem środkówo przez jednostki podległe i ich wykorzystaniem i rozliczeniem; Systematyczne szkolenie podległych zespołów oraz osób odpowiedzialnych za prowadzenie działalności finansowo gospodarczej w hufcach (komendanci hufców, skarbnicy); Współpraca z GK ZHP oraz skarbnikiem ZHP w zakresie działalności finansowo gospodarczej; Nadzór nad HAL i Z; Realizuje zadania wynikające z planu pracy chorągwi obszar: Jawność i czytelność finansów. WARUNKI DO DZIAŁANIA: SZKOLENIA: Wyposażenie wydziału księgowości w odpowiedni sprzęt ( w tym komputerowy i oprogramowanie) Wykorzystanie biura komendy chorągwi oraz wyposażenia do realizacji zadań ( w tym telefony, wykorzystanie samochodów służbowych, zwrot kosztów użytkowania samochodu prywatnego do celów służbowych Szkolenie dla skarbników chorągwi lub komendantów i skarbników, Szkolenia z pozyskiwania środków, rachunkowości, zarządzania. 7

8 ORGANIZACJA: FUNKCJA: MISJA: Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Krakowska Im. Tadeusza Kościuszki ul. Karmelicka 31, Kraków Za-ca komendanta chorągwi ds. organizacyjnych Koordynacja działań organizacyjnych zapewniająca wsparcie dla wszystkich zespołów chorągwianych, koordynacja pracy baz i ośrodków chorągwi WARUNKI OBJĘCIA/POWIERZENIA FUNKCJI: Instruktor ZHP w stopniu Harcmistrza ODPOWIEDZIALNY ZA PRACĘ: Szefów Ośrodków i Baz Chorągwi Krakowskiej Drużyny sztandarowej Harcerskiej Służby Porządkowej ODPOWIEDZIALNY PRZED: Komendantem Chorągwi; Rada Chorągwi; Komisja Rewizyjna Chorągwi. WSPÓŁPRACA Z: Za-cą komendanta chorągwi ds. programowych; Członkiem komendy ds. systemu pracy z kadrą; Harcerska Służba Porządkowa; Drużyna sztandarowa; Referatami metodycznymi i inspektoratami. ZAKRES OBOWIĄZKÓW: Realizuje zadania wynikające z planu pracy chorągwi, za które jest odpowiedzialny; Tworzy warunki do działania jednostkom organizacyjnym chorągwi; KRYTERIA OCENY: Ocena Rady Chorągwi i Komisji Rewizyjnej w ramach realizacji zakresu obowiązków 8

9 Koordynuje zaplecze logistyczne imprez chorągwianych; Nadzoruje, koordynuje działania w zakresie zarządzania kryzysowego; Koordynuje, nadzoruje udział w uroczystościach państwowych i patriotycznych; Koordynuje pracę podległych sobie zespołów; Koordynuje współpracę z komendantami hufców; Odpowiada za organizację odpraw z komendantami hufców; Odpowiada za organizację spotkań komendy; Reprezentuje i zastępuje komendanta chorągwi podczas jego nieobecności; Nadzoruje, koordynuje prawidłową i sprawną pracę ośrodków i baz Chorągwi Krakowskiej; Wspomaga, koordynuje prawidłowy przebieg informacji; Corocznie opracowuje kompletną analizę funkcjonowania baz i ośrodków w Chorągwi Krakowskiej. Szczegółowe wnioski przedstawia na posiedzeniu Komendy Chorągwi; Koordynuje współpracę z szefami baz i ośrodków hufców; Koordynuje wizytacje i odwiedziny na terenach baz i ośrodków KCH; Nadzoruje przygotowania, organizację i działania programowe, a także przebieg harcerskiej akcji letniej i zimowej w bazach i ośrodkach; Systematycznie bierze udział w posiedzeniach Komendy Chorągwi. Pełni dyżur w Komendzie Chorągwi; Przedstawia roczne sprawozdanie ze swojej pracy Radzie Chorągwi, Komisji Rewizyjnej Chorągwi i Komendzie Chorągwi; Opiniuje pracę podległych mu instruktorów i zespołów; Systematycznie podnosi swoje kwalifikacje; Uczestniczy w odprawach komendantów hufców; Funkcjonowanie Sqadnicy; Prowadzenie ewidencji ZHP. PRAWO PODEJMOWANIA DECYZJI: W sprawie doboru szefów ośrodków i baz; W sprawie promocji ośrodków i baz; W sprawie doboru członków podległych zespołów; Ocena działalności ośrodków, baz chorągwi Jakość organizacji imprez chorągwianych od strony logistycznej. Jakość działania podległych zespołów Stopień realizacji planu pracy chorągwi w obszarze organizacyjnym WYMAGANY CZAS: Stały dyżur i praca nad projektami w Komendzie Chorągwi od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 18:00 Udział w posiedzeniach komendy chorągwi (1-2 na miesiąc po ok. 4h); Udział w spotkaniach podległych osób - 2 razy w roku 3 godziny; Praca nad dokumentami - 4h w miesiącu; Udział w zbiórkach w GK; Udział w weekendowych przedsięwzięciach chorągwi. 9

10 ODPOWIADA ZA: Przygotowanie harmonogramu odpraw z komendantami hufców; Przygotowanie harmonogramu odpraw komendy; Prowadzenie odpraw komendantów hufców; Organizację miejsca na odprawę komendantów hufców; Pracę podległych baz, ośrodków; Terminowe dostarczenie rocznego sprawozdania z pełnionej przez siebie funkcji oraz podległych przez siebie zespołów; Jakość funkcjonowania ośrodków i baz chorągwi; Przeprowadza roczną ewaluację podległych sobie zespołów; Za bieżące prowadzenie ewidencji ZHP; Prawidłowy przebieg imprez chorągwianych od strony organizacyjnej; Napisanie sprawozdania ze swojej pracy; Współtworzenie corocznego planu operacyjnego w obszarze przyjazna struktura; Prezentacje raz do roku wyników sprzedaży i obrotów Sqadnicy Systematyczne prowadzenie ewidencji ZHP. WSPARCIE: Finansowanie realizację zadań zapisanych w planie pracy chorągwi w obszarze PRZYJAZNA STRUKTURA; Dofinansowanie udziału w formach doszkalających; WARUNKI DO DZIAŁANIA: SZKOLENIA: Dostęp do pomieszczeń w siedzibie KCH; Dostęp do urządzeń biurowych w siedzibie KCH w tym komputera podłączonego do Internetu; Dostęp do samochodu służbowego w razie potrzeby podczas organizacji imprez chorągwianych; Mundur polowy; Klucze do pomieszczeń chorągwi; Szkolenie dla Organizatorów Imprez Masowych; Program Lider + I Moduł. 10

11 ORGANIZACJA: FUNKCJA: MISJA: Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Krakowska Im. Tadeusza Kościuszki ul. Karmelicka 31, Kraków Zastępca Komendanta Chorągwi ds. programowych Koordynacja działań programowych chorągwi zapewniająca spójne realizowanie programu rozwoju w obszarze program przez wszystkie referaty i inne zespoły programowe chorągwi oraz wspieranie hufców w tym zakresie, reprezentowanie komendy chorągwi przed podmiotami zewnętrznymi. WARUNKI OBJĘCIA/POWIERZENIA FUNKCJI: Instruktor ZHP; Stopień harcmistrza; Przeszkolenie do funkcji (lub uzupełnienie tego warunku w ciągu roku od objęcia funkcji) ODPOWIEDZIALNA ZA PRACĘ: Zespołów programowych tj. Referaty metodyczne Zuchowy, Harcerski, Starszoharcerski, Wędrowniczy, Nieprzetartego Szlaku, Harcerski Krąg Akademicki HAK, Starszyzny i Seniorów, Referat specjalnościowy a w nim: Inspektorat Ratowniczy, Inspektorat Ruchu Drogowego, Inspektorat Lotniczy, Inspektorat Wychowania Wodnego i Morskiego, 11

12 ODPOWIEDZIALNA PRZED: Komendantem Chorągwi; Komisją Rewizyjną Chorągwi; Radą Chorągwi; WSPÓŁPRACA Z: Za-ca komendanta chorągwi ds. organizacyjnych; Członkiem komendy ds. system pracy z kadrą; Szefem biura chorągwi; Zespołem Promocji; Radą Chorągwi; Fundacją Chorągwi; Komisja Stopni Instruktorskich; Zespołem Kadry Kształcącej. ZAKRES OBOWIĄZKÓW: Nadzoruje sprawy dotyczące programu chorągwi, w tym koordynuje, nadzoruje i ocenia pracę podległych zespołów; Realizuje zadania wynikające z planu pracy chorągwi obszar: PROGRAM; Nadzoruje prawidłową realizację Harcerskiego Systemu Wychowawczego w chorągwi. Wspiera rozwijanie różnorodnych form poradnictwa metodycznego; Opracowuje materiały programowe i metodyczne. Inspiruje środowiska harcerskie do tworzenia i realizacji programów; Kieruje tworzeniem programu pracy chorągwi zgodnego z jej programem rozwoju; Odpowiada za sprawną, terminową i zgodną z opracowanymi założeniami działalność pionu programowego; Wspiera, organizuje, nadzoruje realizację zadań programowych w środowiskach chorągwi; Akceptuje plany pracy pod katem programowym podległych hufców, zimowisk, obozów, stanic NAL i NAZ; Opiniuje zmiany kadrowe i dba o zachowanie ciągłości pełnienia funkcji w zespołach programowych; Opiniuje materiały i informacje dotyczące działalności programowej chorągwi; Koordynuje, nadzoruje, ocenia i opracowuje wnioski z realizowanych w chorągwi przedsięwzięć programowych; Systematycznie bierze udział w posiedzeniach Komendy Chorągwi. Pełni dyżur w Komendzie Chorągwi; Przedstawia roczne sprawozdanie ze swojej pracy Komendzie Chorągwi i Radzie 12 KRYTERIA OCENY: Stopień realizacji zadań z obszaru program rozwoju chorągwi; Ocena Rady Chorągwi i Komisji Rewizyjnej w ramach kompetencji; Jakość przeprowadzonych imprez programowych chorągwi; Wywiązywanie się z zadań wynikających na bieżąco podczas komend chorągwi;

13 Chorągwi, Komisji Rewizyjnej Chorągwi. Przedstawia Komendzie Chorągwi analizy, sprawozdania i oceny z zakresu swoich kompetencji; Opiniuje pracę podległych mu instruktorów, zespołów i jednostek organizacyjnych; Odpowiada za prawidłowe planowanie pracy hufców; Koordynuje realizację programu pracy chorągwi; Pracuje z kierownikami referatów i innych zespołów programowych chorągwi odpowiada za ich motywowanie i doskonalenie oraz za pozyskiwanie kadry, a także stwarza im warunki do działania; Uczestniczy w zbiórkach i warsztatach przeznaczonych dla członków zespołów i referatów programowych chorągwi; Współpracuje z wydziałem programowym GK; Reprezentuje i zastępuje komendanta chorągwi podczas jego nieobecności Wspomaga i koordynuje współpracę z instytucjami zewnętrznymi; Odpowiada za współdziałanie z placówkami i władzami oświatowymi; Współpracuje z lokalnymi władzami samorządowymi; Koordynuje wizytacje i odwiedziny Komendy Chorągwi w jednostkach organizacyjnych chorągwi; Koordynuje, nadzoruje udział w uroczystościach państwowych i patriotycznych; Koordynuje pracę podległych sobie zespołów; Przygotowanie dokumentacji z odpraw komendy; Zebranie dokumentacji OPP; Koordynuje przedsięwzięcia programowe podczas imprez chorągwianych; Systematycznie podnosi swoje kwalifikacje. PRAWO PODEJMOWANIA DECYZJI: Ocenie pracy członków podległych zespołów; Powoływaniu nowych członków w skład zespołów programowych chorągwi; W sprawie przyznania odznaki kadry programowej; W prawie wyglądu i zawartości merytorycznej programu chorągwi; W sprawie zawartości planów pracy podległych zespołów; W sprawie planów AL i AZ 13 WYMAGANY CZAS: Stały dyżur i praca nad projektami w Komendzie Chorągwi od poniedziałku do piątku w godzinach pracy biura chorągwi; Udział w posiedzeniach komendy chorągwi (1 raz na miesiąc po około 4 godziny); Udział w odprawach komendantów hufców 1 raz w miesiącu ok. 4 h; Udział w spotkaniach zespołów chorągwianych dotyczących programu 4 razy w roku 3 godziny; Udział w zbiórkach chorągwianych programowców 3 weekendy w roku. Udział w weekendowych przedsięwzięciach chorągwianych

14 ODPOWIADA ZA: Terminowe sporządzenie programu pracy chorągwi i budżetu na jego realizację; Projekty propozycji programowych chorągwi; Sprawozdania z realizacji zadań programowych; Terminową ocenę funkcjonowania zespołów programowych i ocenę pracy jej szefów; Terminowe dostarczenie rocznego sprawozdania z pełnionej przez siebie funkcji oraz podległych przez siebie zespołów; Obecność na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w celu oceny pracy członków komendy; Udział w odprawach komendantów hufców; Stworzenie terminarza imprez chorągwi; Umieszczanie na stronie chorągwi informacji dot., imprez programowych; Przyznaje Odznaki Kadry Programowej; Wnioskuje do Komendanta Chorągwi o mianowanie i zwalnianie członków podległych sobie zespołów; Organizacje szkoleń dla programowców hufców; Zebranie i przeczytanie planów pracy i planów operacyjnych hufców; Przygotowanie i podpisanie opisów funkcji i umów wolontariackich na poziomie chorągwi; Zatwierdza plany pracy podległych sobie zespołów; Skompletowanie dokumentacji programowej chorągwi; Umieszczanie na stronie chorągwi materiałów programowo-metodycznych; Przeprowadza roczną ewaluację podległych sobie zespołów; Współtworzenie corocznego planu operacyjnego w obszarze program; Prawidłowy przebieg imprez chorągwianych od strony programowej; Reprezentowanie komendy chorągwi na zewnątrz; Przedstawienie planu operacyjnego chorągwi przed Radą Chorągwi; Przygotowanie sprawozdania OPP chorągwi część merytoryczna; Przygotowanie uchwał komendy; Protokołowanie odpraw komendy. WSPARCIE: Finansowanie realizację zadań zapisanych w planie pracy chorągwi w obszarze PROGRAM; Dofinansowanie udziału w formach doszkalających; WARUNKI DO DZIAŁANIA: SZKOLENIA: Dostęp do pomieszczeń w siedzibie KCh w tym odrębnego pomieszczenia przeznaczonego dla programu chorągwi; Klucze do pomieszczeń chorągwi; Dostęp do urządzeń biurowych w siedzibie KCH, w tym do komputera podłączonego do Internetu; Dostęp do materiałów programowych chorągwi w tym biblioteczki; Służbowy laptop; Mundur polowy. Kurs dla programowców chorągwi; Kurs dla organizatorów imprez masowych. 14

15 ORGANIZACJA: FUNKCJA: Członek komendy ds. pracy z kadrą MISJA: Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Krakowska Im. Tadeusza Kościuszki ul. Karmelicka 31, Kraków Kierowanie polityką kadrową chorągwi oraz koordynacja działań kształceniowych, motywacja komendantów hufców w bieżącej pracy. WARUNKI OBJĘCIA/POWIERZENIA FUNKCJI Instruktor ZHP; Stopień harcmistrza (ewentualnie uzupełnienie tego warunku do roku po objęciu funkcji) Przeszkolenie do funkcji (lub uzupełnienie tego warunku w ciągu roku od objęcia funkcji). ODPOWIEDZIALNY PRZED: Komendantem Chorągwi; Komisja Rewizyjną; Radą Chorągwi. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA PRACĘ ZESPOŁÓW: Zespół Kadry Kształcącej Wierchy ; Komisja Stopni Instruktorskich; Kapituła odznaczeń. WSPÓŁPRACA Z: Zastępca komendanta chorągwi ds. programu; Zastępca komendanta ds. organizacyjnych; Skarbnikiem chorągwi; Członkiem komendy ds. promocji; Kwatermistrzem chorągwi. 15

16 ZAKRES OBOWIĄZKÓW: Realizuje zadania wynikające z planu pracy chorągwi obszar: Motywowanie i promowanie kadry ZHP; Systematycznie bierze udział w posiedzeniach Komendy Chorągwi. Pełni dyżur w Komendzie Chorągwi; Koordynuje organizację imprez chorągwianych z zakresu pracy z kadrą (akcje szkoleniowe, imprezy promujące i motywujące kadrę); Współtworzy program chorągwi; Motywuje kadrę chorągwi; Promuje kadrę w konkursach organizowanych wewnątrz i na zewnątrz organizacji; Koordynuje pracę podległych sobie zespołów; Przedstawia roczne sprawozdanie ze swojej pracy Radzie Chorągwi, Komisji Rewizyjnej Chorągwi i Komendzie Chorągwi; Systematycznie podnosi swoje kwalifikacje w zakresie pracy z kadrą; PRAWO PODEJMOWANIA DECYZJI: W sprawie doboru członków podległych zespołów oraz sztabów organizacyjnych poszczególnych imprez; ODPOWIADA ZA: Współtworzenie corocznego planu operacyjnego w obszarze Motywowanie i promowanie kadry chorągwi krakowskiej; Stworzenie systemu motywacyjnego chorągwi; Stworzenie standardów organizacji imprez chorągwianych; Współzawodnictwo hufców; Terminowe sporządzenie corocznych planów pracy ZKK i KSI oraz ich zatwierdzenie; Terminowe dostarczanie innych dokumentów podległych sobie zespołów; Przeprowadzenie rocznej ewaluacji podległych sobie zespołów; Organizację elementów integracyjno-motywacyjnych na odprawach komendantów hufców; Organizację imprez z zakresu pracy z kadrą (imprezy integracyjnej dla komend hufców APSIK, imprezy motywacyjnej dla instruktorów - Plebiscyt TADEK); Składanie wniosków w konkursach i plebiscytach promujących kadrę; Wypełnianie wniosków o odznaczenia harcerskie i państwowe dla kadry chorągwi; Koordynowanie z ramienia chorągwi akcji szkoleniowych organizowanych przez ZKK; Terminowe dostarczenie rocznego sprawozdania z pełnionej przez siebie funkcji; KRYTERIA OCENY Stopień realizacji planu pracy chorągwi w obszarze Motywowanie i promowanie kadry ZHP; Jakość działania podległych zespołów; Jakość organizacji imprez chorągwianych dotyczących pracy z kadrą WYMAGANY CZAS: Stały dyżur i praca nad projektami w Komendzie Chorągwi 1 raz w tygodniu po 2 godziny w tym bieżące spotkania z szefami zespołów i zespołami; Udział w posiedzeniach komendy chorągwi ( 1 raz na miesiąc po ok. 4h); Udział w spotkaniach podległych zespołów chorągwianych - 2 razy w roku 3godziny; Praca nad dokumentami - 4h w miesiącu; Udział w odprawach komendantów hufców 3h 1 raz w miesiącu. Udział w zbiórkach GK (1 raz na kwartał) 16

17 WSPARCIE Finansowanie realizacji zadań zapisanych w planie pracy w obszarze Motywowanie i Promowanie Kadry; Dofinansowanie udziału w formach doskonalących. WARUNKI DO DZIAŁANIA: SZKOLENIA: Dostęp do pomieszczeń w siedzibie KCH; Dostęp do urządzeń biurowych w siedzibie KCH, w tym komputera podłączonego do Internetu; Dostęp do samochodu służbowego w razie potrzeby podczas organizacji imprez chorągwianych. Szkolenie Lider + I moduł Kurs Kadry Kształcącej II stopnia 17

18 ORGANIZACJA: FUNKCJA: Członek Komendy Chorągwi Kwatermistrz MISJA: Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Krakowska Im. Tadeusza Kościuszki ul. Karmelicka 31, Kraków Dba za wyposażenie chorągwi gwarantujące wykonywanie zadań statutowych WARUNKI OBJĘCIA/POWIERZENIA FUNKCJI: Instruktor ZHP min. w stopniu podharcmistrza ODPOWIEDZIALNY PRZED: Komendantem Chorągwi; Komisją Rewizyjną; Rada Chorągwi. ODPOWIADA ZA PRACĘ: Kwatermistrzów hufców WSPÓŁPRACA Z: Komendantem chorągwi; Skarbnikiem chorągwi; Za-cą komendanta chorągwi ds. organizacyjnych; Członkiem komendy odpowiadający za promocję i wizerunek; Członkiem komendy ds. programowych; Członkiem komendy ds. pracy z kadrą; Komisją Rewizyjna Chorągwi; Szefem biura chorągwi; Agendami Programowymi chorągwi; 18

19 ZAKRES OBOWIĄZKÓW: KRYTERIA OCENY: Realizuje zadania wynikające z planu pracy chorągwi dotyczące obszaru kwatermistrzostwo; Systematycznie podnosi swoje kwalifikacje; Ocena Rady Chorągwi i Komisji Rewizyjnej w ramach realizacji zakresu obowiązków; Stopień realizacji zadań zespołu kwatermistrzowskiego Nadzoruje bazę sprzętową będącą w dyspozycji chorągwi; Wspiera tworzenie nowych miejsc wypoczynku dla harcerzy; Wspomaga i koordynuje prawidłowy przebieg informacji pomiędzy podległymi jednostkami i osobami; Tworzy zespół kwatermistrzowski wspierający imprezy chorągwiane; Poszukuje możliwości pozyskiwani sprzętu biurowego, obozowego i turystycznego; Współpracuje z lokalnymi władzami samorządowymi; Koordynuje współpracę z kwatermistrzami baz, ośrodków i hufców; Uczestniczy w wizytacjach i odwiedzinach na terenach baz i ośrodków KCH; Systematycznie bierze udział w posiedzeniach Komendy Chorągwi; Pełni dyżur w Komendzie Chorągwi; Przedstawia roczne sprawozdanie ze swojej pracy Radzie Chorągwi, Komisji Rewizyjnej Chorągwi i Komendzie Chorągwi. PRAWO PODEJMOWANIA DECYZJI: w sprawie wypożyczania sprzętu chorągwi; w sprawie pozyskiwania sprzętu chorągwi; w sprawie zabezpieczenia kwatermistrzowskiego imprez. OPINIUJE W SPOSÓB WIĄŻĄCY: pracę kwatermistrzów hufców; w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji. WYMAGANY CZAS: Stały dyżur i praca nad projektami w Komendzie Chorągwi - 1 raz w tygodniu po 2 godziny, w tym bieżące spotkania z szefami zespołów i zespołami; Udział w posiedzeniach komendy chorągwi ( 1 raz na miesiąc po około 4 godziny); Udział w spotkaniach podległych zespołów chorągwianych 2 razy w roku 3 godziny; Praca nad dokumentami 4h w miesiącu Udział w odprawach komendantów hufców 3h 1 raz w miesiącu. ODPOWIADA ZA: Kierowanie okresową inwentaryzacją wyposażenia w chorągwi oraz dokumentacją inwentaryzacyjną; Prowadzenie dokumentacji inwentaryzacyjnej chorągwi; Współpracę z komisją rewizyjną chorągwi w zakresie jej zadań kontrolnych dotyczących gospodarowania środkami rzeczowymi; 19

20 Prowadzenie ewidencji sprzętu chorągwi; Stworzenie zespołu kwatermistrzowskiego; Pozyskiwanie sprzętu; Współpracę z kwatermistrzami hufców; Zabezpieczenie kwatermistrzowskie imprez chorągwianych; Zabezpieczenie lokali magazynowych; Stworzenie i prowadzenie systemu wypożyczania i rezerwacji sprzętu chorągwianego;. Realizację zadań w ramach obszaru strategicznego Prosta Dokumentacja E-ZHP. WSPARCIE: Dofinansowanie udziału w formach doskonalących; WARUNKI DO DZIAŁANIA: Dostęp do pomieszczeń w siedzibie Komendy Chorągwi; Dostęp do urządzeń biurowych w siedzibie Komendy Chorągwi, w tym do komputera podłączonego do Internetu. 20

21 ORGANIZACJA: FUNKCJA: Członek komendy chorągwi ds. promocji MISJA: Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Krakowska Im. Tadeusza Kościuszki ul. Karmelicka 31, Kraków Dba o promocję i wizerunek chorągwi WARUNKI OBJĘCIA/POWIERZENIA FUNKCJI: Instruktor ZHP min. w stopniu podharcmistrza ( ewentualnie uzupełnienie stopnia w ciągu roku od objęcia funkcji) ODPOWIEDZIALNY PRZED: Komendantem Chorągwi; Komisją Rewizyjną; Rada Chorągwi. ODPOWIADA ZA PRACĘ: Szefa zespołu promocji; Webmastera Chorągwi; Rzecznika Prasowego Chorągwi. Telewizje POPROSTU TV. WSPÓŁPRACA Z: Za ca komendanta chorągwi ds. programowych; Za ca komendanta chorągwi ds. organizacyjnych; Skarbnikiem Chorągwi; Członek komendy chorągwi ds. pracy z kadrą; Komisja Rewizyjna Chorągwi; Rada Chorągwi; Szef biura GK; Zespół Promocji; 21

22 Agendy Programowe Chorągwi. ZAKRES OBOWIĄZKÓW: Realizuje zadania wynikające z planu pracy chorągwi a zawiązane z promocją i wizerunkiem; Reklamuje przedsięwzięcia chorągwi, hufców tak by miały one dobrą opinię i społeczne poparcie; Kieruje pracą zespołu promocji chorągwi; Współpracuje z prasą i mediami w celu promocji działań chorągwi; Współpracuje z rzecznikiem prasowym i webmasterem chorągwianej strony internetowej;. W swojej bieżącej działalności kieruje się strategiami rozwoju ZHP oraz chorągwi w szczególności obszarem Wizerunek obu dokumentów oraz misji ZHP. Dostosowuje działania promocyjne do założeń i potrzeb chorągwi; Promuje działania programowe chorągwi i hufców, kampanię 1% z poziomu chorągwianego, promocję akcji letniej i innych wydarzeń z życia chorągwi Współpracuje z zespołami instruktorskimi oraz wydziałami chorągwi; Bierze udział w tworzeniu planu operacyjnego Chorągwi; Posiada zestawienie szefów oraz zespołów promocji i informacji działających na terenie chorągwi. Inicjuje i prowadzi stałą współpracę z zespołami; Nadzoruje opracowywane w chorągwi wydawnictwa promocyjne (np. informatory, kalendarzyki, publikacje książkowe itd.) pod kątem wizerunku ZHP; Archiwizuje materiały promocyjne przygotowane w chorągwi i podległym jej hufcach; Uczestniczy w szkoleniach i spotkaniach związanych z promocją, ze szczególnym uwzględnieniem form organizowanych przez Wydział Promocji i Informacji GK ZHP; Posiada uprawnienia do pełnienia swojej funkcji (ukończony warsztat z promocji i/lub warsztat dziennikarski); Systematycznie podnosi swoje kwalifikacje; Systematycznie bierze udział w posiedzeniach Komendy Chorągwi. Przedstawia roczne sprawozdanie ze swojej pracy Radzie Chorągwi, Komisji Rewizyjnej Chorągwi i Komendzie Chorągwi; KRYTERIA OCENY: Stopień realizacji planu pracy chorągwi w zakresie dotyczącym promocji i wizerunku; Ocena Rady Chorągwi i Komisji Rewizyjnej w ramach realizacji zakresu obowiązków; Stopień realizacji planu pracy Zespołu promocji; Widoczność i poziom działań promocyjnych chorągwi. 22

23 PRAWO PODEJMOWANIA DECYZJI: W sprawie doboru i pracy członków podległych zespołów; Oceny członków zespołu promocji; W sprawie zatwierdzania planu pracy zespołu promocji. OPINIUJE W SPOSÓB WIĄŻĄCY: Projekty materiałów promocyjnych chorągwi. ODPOWIADA ZA: WYMAGANY CZAS: Stały dyżur i praca nad projektami w Komendzie Chorągwi - 1 raz na 2 tygodnie, w tym bieżące spotkania z szefami zespołów i zespołami; Udział w posiedzeniach komendy chorągwi (1 raz na miesiąc po około 4 godziny); Udział w spotkaniach podległych zespołów chorągwianych 2 razy w roku 3 godziny; Praca nad dokumentami 4h w miesiącu Udział w odprawach komendantów hufców (3h - 1 raz w miesiącu) Wypełnianie obowiązków rzecznika prasowego, gdy nie ma osoby odpowiedzialnej za współpracę z mediami w chorągwi; Odpowiada za zawartość merytoryczną strony internetowej chorągwi. Kreuje wizerunek chorągwi w sieci; Dzieli się swoją wiedzą nt promocji i działań PR podczas szkoleń, kursów i warsztatów organizowanych przez chorągiew; Opiniuje działalność podległych mu: członków zespołu promocji i informacji; Pełni dyżur w siedzibie chorągwi w wyznaczonym i podanym do wiadomości terminie; Aktualizację strony internetowej chorągwi oraz strony na Facebooku; Wygląd materiałów promocyjnych chorągwi; Treści umieszczane na Facebooku przez hufce, zespoły chorągwi; Organizuje spotkania zespołu promocji (i informacji) chorągwi; Nie rzadziej niż raz na 2 lata (współ)organizuje formę szkoleniową adresowaną do hufcowych zespołów promocji i informacji, osób odpowiedzialnych za promocję i informację w hufcach; Pracę telewizji chorągwianej POPROSTU TV; Stworzenie bazy zdjęć, filmików i innych materiałów promocyjnych; Stworzenie planu pracy oraz sprawozdania zespołu ds. promocji do 30.11; Całokształt działań promocyjnych chorągwi w środowisku lokalnym (media - w tym elektroniczne; Umieszczanie materiałów promocyjnych w prasie i w mediach. WSPARCIE: Finansowanie realizacji zadań zapisanych w planie pracy chorągwi w obszarze przyjazna struktura; Dofinansowanie udziału w formach doskonalących; WARUNKI DO DZIAŁANIA: SZKOLENIA: Dostęp do pomieszczeń w siedzibie KCh; Dostęp do urządzeń biurowych w siedzibie KCH, w tym do komputera podłączonego do Internetu. Szkolenia dla zespołów promocyjnych i rzeczników prasowych chorągwi; 23

ZAKRES OBOWIĄZKÓW KOMENDANTA HUFCA ZHP WARSZAWA URSUS

ZAKRES OBOWIĄZKÓW KOMENDANTA HUFCA ZHP WARSZAWA URSUS KOMENDANTA HUFCA ZHP WARSZAWA URSUS 1. Koordynuje realizację planu operacyjnego, planu rozwoju Hufca oraz Strategię ZHP. 2. Odpowiada za obszar Przyjazna struktura. 3. Wykonuje rozkazy i decyzje władz

Bardziej szczegółowo

ZAKRES OBOWIĄZKÓW CZŁONKÓW KOMENDY HUFCA ZHP WARSZAWA-PRAGA-POŁUDNIE UCHWAŁA KOMENDY HUFCA NR 34/XIII Z DNIA 30 WRZEŚNIA 2013 R.

ZAKRES OBOWIĄZKÓW CZŁONKÓW KOMENDY HUFCA ZHP WARSZAWA-PRAGA-POŁUDNIE UCHWAŁA KOMENDY HUFCA NR 34/XIII Z DNIA 30 WRZEŚNIA 2013 R. ZAKRES OBOWIĄZKÓW CZŁONKÓW KOMENDY HUFCA ZHP WARSZAWA-PRAGA-POŁUDNIE UCHWAŁA KOMENDY HUFCA NR 34/XIII Z DNIA 30 WRZEŚNIA 2013 R. 1 Uchwała Komendy Hufca ZHP Praga-Południe nr 34/XIII z dnia 30 września

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMENDANTA I KOMENDY HUFCA ZHP SZCZECIN

REGULAMIN PRACY KOMENDANTA I KOMENDY HUFCA ZHP SZCZECIN REGULAMIN PRACY KOMENDANTA I KOMENDY HUFCA ZHP SZCZECIN ZAKRESY OBOWIĄZKÓW CZŁONKÓW KOMENDY Kadencja 2015/2019 Spis treści Spis treści Regulamin pracy komendanta i komendy Hufca ZHP Szczecin 1 Zakres obowiązków

Bardziej szczegółowo

3 Tryb powołania i odwołania Komendanta i Komendy Hufca w całości jak i poszczególnych jej członków określa Statut ZHP (rozdział 6 i 7).

3 Tryb powołania i odwołania Komendanta i Komendy Hufca w całości jak i poszczególnych jej członków określa Statut ZHP (rozdział 6 i 7). Rozdział I - Postanowienia ogólne 1 Komendant i Komenda Hufca są władzami wykonawczymi Hufca działającymi na podstawie przepisów prawa, a w szczególności: postanowień Statutu ZHP uchwał i decyzji władz

Bardziej szczegółowo

Organizacja Kursu Kadry Kształcącej, Warsztatów dla Komend Hufców, Warsztatów Promocyjnych

Organizacja Kursu Kadry Kształcącej, Warsztatów dla Komend Hufców, Warsztatów Promocyjnych EWALUACJA PLANU OPERACYJNEGO CHORĄGWII MAZOWIIECKIIEJ ZA ROK 2014 do Strategiiii ZHP na llata 2012 -- 2017 DOBRY PROGRAM DRUŻYNY Wsparcie pracy programowej w hufcach poprzez współpracę zespołów programowych

Bardziej szczegółowo

Misja Kierowanie i stałe tworzenie warunków do rozwoju Hufca Ziemi Gliwickiej PWD. MAGDALENA TROJAN SAM.

Misja Kierowanie i stałe tworzenie warunków do rozwoju Hufca Ziemi Gliwickiej PWD. MAGDALENA TROJAN SAM. KOMENDANT HUFCA PHM. TOMASZ RAWSKI Kierowanie i stałe tworzenie warunków do rozwoju Hufca Ziemi Gliwickiej kieruje pracami Komendy Hufca, organizuje jej pracę i przewodniczy obradom, reprezentuje Hufiec

Bardziej szczegółowo

KOMENDY HUFCA ZHP BYDGOSZCZ-MIASTO

KOMENDY HUFCA ZHP BYDGOSZCZ-MIASTO Związek Harcerstwa Polskiego Komendantka Hufca Bydgoszcz-Miasto im. Bydgoskich Bojowników o Wolność i Postęp Społeczny Bydgoszcz,28.10.2015. Załącznik nr 1 do Rozkazu L16/2015 z dnia 30.10.2015. REGULAMIN

Bardziej szczegółowo

PLAN OPERACYJNY ZHP CHORĄGWI KIELECKIEJ NA ROK 2015

PLAN OPERACYJNY ZHP CHORĄGWI KIELECKIEJ NA ROK 2015 PLAN OPERACYJNY ZHP CHORĄGWI KIELECKIEJ NA ROK DO STRATEGII ZHP NA LATA 20122017 ANALIZA SYTUACJI WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH OBSZARÓW: I. Dobry program: W komendzie chorągwi pełniona jest funkcja zcy komendanta

Bardziej szczegółowo

Z-CA KOMENDANTA HUFCA

Z-CA KOMENDANTA HUFCA OPISY FUNKCJI Z-CA KOMENDANTA HUFCA Misja, zadania na rok: Wspieranie działań namiestników oraz koordynowanie działań kształceniowo-programowych. Wspieranie namiestników w organizowaniu form kształcenia

Bardziej szczegółowo

PLAN OPERACYJNY NA ROK 2013 CHORĄGIEW KRAKOWSKA DOBRY PROGRAM DRUŻYNY

PLAN OPERACYJNY NA ROK 2013 CHORĄGIEW KRAKOWSKA DOBRY PROGRAM DRUŻYNY PLAN OPERACYJNY NA ROK 2013 CHORĄGIEW KRAKOWSKA Nazwa zadania operacyjnego Sposób pomiaru stopnia realizacji zadania Czas wykonania Źródła finansowania zadania Osoba odpowiedzialna za realizację DOBRY

Bardziej szczegółowo

Uchwała Komendy Hufca ZHP Ziemi Gliwickiej nr 5/2015 z dnia 25 lutego 2015 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu pracy Komendanta i Komendy

Uchwała Komendy Hufca ZHP Ziemi Gliwickiej nr 5/2015 z dnia 25 lutego 2015 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu pracy Komendanta i Komendy Hufiec ZHP Ziemi Gliwickiej Uchwała Komendy Hufca ZHP Ziemi Gliwickiej nr 5/2015 z dnia 25 lutego 2015 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu pracy Komendanta i Komendy Na podstawie pkt. 18 Zasad tworzenia

Bardziej szczegółowo

CENTRALNA SZKOŁA INSTRUKTORSKA

CENTRALNA SZKOŁA INSTRUKTORSKA CENTRALNA SZKOŁA INSTRUKTORSKA ZHP PLAN KSZTAŁCENIA NA ROK 2014 Centralna Szkoła Instruktorska jest wspólnotą instruktorów, którzy chcą dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem, aby mieć wpływ na jakość

Bardziej szczegółowo

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO HUFIEC PIEKARY ŚLĄSKIE IM. HATKI, HADASIA I TOMY PLAN ROZWOJU HUFCA NA LATA 2015 2019

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO HUFIEC PIEKARY ŚLĄSKIE IM. HATKI, HADASIA I TOMY PLAN ROZWOJU HUFCA NA LATA 2015 2019 ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO HUFIEC PIEKARY ŚLĄSKIE IM. HATKI, HADASIA I TOMY PLAN ROZWOJU HUFCA NA LATA 2015 2019 MISJA PIEKARSKIEGO HUFCA Stosując harcerski system wychowawczy, pragniemy stworzyć szanse

Bardziej szczegółowo

. PROGRAM ROZWOJU CHORĄGWI WIELKOPOLSKIEJ ZHP NA LATA 2015-2018

. PROGRAM ROZWOJU CHORĄGWI WIELKOPOLSKIEJ ZHP NA LATA 2015-2018 . PROGRAM ROZWOJU CHORĄGWI WIELKOPOLSKIEJ ZHP NA LATA 2015-2018 Chorągiew Wielkopolska ZHP jest organizacją wychowującą młodych ludzi poprzez dobry i stymulujący program. Kadra instruktorska jest przygotowana

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁCENIE KADRY W ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO

KSZTAŁCENIE KADRY W ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO Załącznik nr 1 do Uchwały GK ZHP nr 50/2011 z dnia 29.03.2011 r. w sprawie dokumentów dotyczących pracy z kadrą 1 KSZTAŁCENIE KADRY W ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO 1. Kształcenie kadry w ZHP jest organizowane

Bardziej szczegółowo

ZASADY WSPIERANIA PROGRAMOWO-METODYCZNEGO DRUŻYNOWYCH W ZHP

ZASADY WSPIERANIA PROGRAMOWO-METODYCZNEGO DRUŻYNOWYCH W ZHP Załącznik do Uchwały Głównej Kwatery ZHP nr 54 /2011 z dnia 7 kwietnia 2011 r. w sprawie przyjęcia dokumentu Zasady wspierania programowo-metodycznego drużynowych w ZHP ZASADY WSPIERANIA PROGRAMOWO-METODYCZNEGO

Bardziej szczegółowo

Instrukcja działania związku drużyn

Instrukcja działania związku drużyn Instrukcja działania związku drużyn załącznik do uchwały Głównej Kwatery ZHP nr 53/2003 z dnia 15 kwietnia 2003 r. Postanowienia ogólne 1. Podstawy prawne utworzenia związku drużyn stanowi 31 Statutu ZHP.

Bardziej szczegółowo

Uchwała XXXI Zjazdu Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP w sprawie planu rozwoju chorągwi na lata 2014-2018

Uchwała XXXI Zjazdu Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP w sprawie planu rozwoju chorągwi na lata 2014-2018 Uchwała XXXI Zjazdu Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP w sprawie planu rozwoju chorągwi na lata 2014-2018 1. XXXI Zjazd Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP przyjmuje plan rozwoju chorągwi na dwa lata 2014-2018,

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Zespołu Kadry Kształcącej Chorągwi Białostockiej 2014 rok

Plan pracy Zespołu Kadry Kształcącej Chorągwi Białostockiej 2014 rok Plan pracy Zespołu Kadry Kształcącej Chorągwi Białostockiej 2014 rok Skład zespołu: 1. SOKK szefowa (koordynacja pracy zespołu, warsztaty opiekunów prób, Kształceniowe Inspiracje, warsztaty/ kursy programowe/

Bardziej szczegółowo

PLAN OPERACYJNY DO STRATEGII ZHP HUFIEC ZHP WARSZAWA URSUS

PLAN OPERACYJNY DO STRATEGII ZHP HUFIEC ZHP WARSZAWA URSUS PLAN OPERACYJNY DO STRATEGII ZHP HUFIEC ZHP WARSZAWA URSUS DOBRY PROGRAM Wzbogacanie warsztatu programowego Stworzenie wirtualnej przestrzeni (na początek mailowej) zawierającej przydatne linki i informacje

Bardziej szczegółowo

3 Tryb powołania i odwołania komendanta i komendy hufca w całości, jak i poszczególnych jej członków określa Statut ZHP (rozdział 6 i 7).

3 Tryb powołania i odwołania komendanta i komendy hufca w całości, jak i poszczególnych jej członków określa Statut ZHP (rozdział 6 i 7). REGULAMIN PRACY KOMENDANTA I KOMENDY HUFCA ZHP WARASZAWA URSUS im. hm. Mieczysława Bema przyjęty uchwałą Komendy Hufca nr 2/2014 z dnia 30 grudnia 2014r. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Komendant i komenda

Bardziej szczegółowo

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO ORGANIZACJA HARCERZY REGULAMIN HUFCA HARCERZY

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO ORGANIZACJA HARCERZY REGULAMIN HUFCA HARCERZY ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO ORGANIZACJA HARCERZY REGULAMIN HUFCA HARCERZY GŁÓWNA KWATERA HARCERZY LONDYN 2012 2 Regulamin Hufca Harcerzy Zatwierdzony Rozkazem Naczelnika Harcerzy L.10/48 Uzupełniony Rozkazem

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY i HARMONOGRAM HUFCA ZHP CZERWONAK NA ROK 2013.

PLAN PRACY i HARMONOGRAM HUFCA ZHP CZERWONAK NA ROK 2013. ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO CHORĄGIEW WIELKOPOLSKA HUFIEC CZERWONAK IM. WOJSKA POLSKIEGO 62-004 Czerwonak ul. Stawna 3 tel. kom. 0602 655 003 e-mail: czerwonak@zhp.wlkp.pl PLAN PRACY i HARMONOGRAM HUFCA

Bardziej szczegółowo

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO REGULAMIN HUFCA GŁÓWNA KWATERA HARCERZY LONDYN

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO REGULAMIN HUFCA GŁÓWNA KWATERA HARCERZY LONDYN ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO REGULAMIN HUFCA GŁÓWNA KWATERA HARCERZY LONDYN REGULAMIN HUFCA HARCERZY Wyciąg ze Statutu Z.H.P. Rozdział III - 20 1. Gromady i drużyny istniejące na terenie obwodu tworzą

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA. Warszawa, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 10 ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 marca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA. Warszawa, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 10 ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA Warszawa, dnia 26 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

1. Przyjmuje zasady przyznawania dofinansowania do szkoleń instruktorskich organizowanych przez ZHP, które stanowią załącznik nr 1 do uchwały.

1. Przyjmuje zasady przyznawania dofinansowania do szkoleń instruktorskich organizowanych przez ZHP, które stanowią załącznik nr 1 do uchwały. Uchwała nr 11/2015 Komendy Hufca Tarnów im. gen. Józefa Bema z dnia 28 grudnia 2015 r. ws. zasad przyznawania dofinansowania do kursów i warsztatów instruktorskich organizowanych przez ZHP Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Organizacyjny Biura Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego w Poznaniu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN. Organizacyjny Biura Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego w Poznaniu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN Organizacyjny Biura Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego w Poznaniu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Biuro Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego jest organem wykonawczym

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA W SPRAWIE ORGANIZACJI I ZASAD DZIAŁANIA KRĘGU AKADEMICKIEGO

INSTRUKCJA W SPRAWIE ORGANIZACJI I ZASAD DZIAŁANIA KRĘGU AKADEMICKIEGO INSTRUKCJA W SPRAWIE ORGANIZACJI I ZASAD DZIAŁANIA KRĘGU AKADEMICKIEGO wprowadzono uchwałą Rady Naczelnej ZHP nr 4 z dnia 23.05.1998 r. pierwotnie opublikowano Wiadomości Urzędowe nr 5/98 wersja elektroniczna

Bardziej szczegółowo

PLAN KSZTAŁCENIA HUFCA ZHP TARNÓW im. gen. Józefa Bema IX 2014 XII 2015

PLAN KSZTAŁCENIA HUFCA ZHP TARNÓW im. gen. Józefa Bema IX 2014 XII 2015 PLAN KSZTAŁCENIA HUFCA ZHP TARNÓW im. gen. Józefa Bema IX 2014 XII 2015 Przyjęty uchwałą Komendy Hufca nr 6/2014 z dnia 8 września 2014 r. Tarnów, wrzesień 2014 r. Spis treści 1. OPIS SYTUACJI KSZTAŁCENIOWEJ

Bardziej szczegółowo

Miesiąc Termin Rodzaj formy Miejsce Organizator Dla Kogo

Miesiąc Termin Rodzaj formy Miejsce Organizator Dla Kogo Miesiąc Termin Rodzaj formy Miejsce Organizator Dla Kogo STYCZEŃ 18.01.2015 TADEK - Tradycyjna Akademia Dla Ekstra Kadry KRAKÓW KOMENDA 13.01.2015 Opłatek Harcerzy Nieprzetartego szlaku SOSW, Referat Nieprzetartego

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Hufca Pruszków na lata 2015-2019 -

Program Rozwoju Hufca Pruszków na lata 2015-2019 - Program Rozwoju Hufca Pruszków na lata 2015-2019 WIZJA Hufiec Pruszków ZHP jest organizacją wychowującą młodych ludzi poprzez dobry i stymulujący program. Kadra instruktorska jest przygotowana do pełnienia

Bardziej szczegółowo

1. Przyjmuje zasady przyznawania dofinansowania do szkoleń instruktorskich organizowanych przez ZHP, które stanowią załącznik nr 1 do uchwały.

1. Przyjmuje zasady przyznawania dofinansowania do szkoleń instruktorskich organizowanych przez ZHP, które stanowią załącznik nr 1 do uchwały. Uchwała nr 6/2016 Komendy Hufca Tarnów im. gen. Józefa Bema z dnia 24 kwietnia 2016 r. ws. zasad przyznawania dofinansowania do kursów i warsztatów instruktorskich organizowanych przez ZHP Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Związek Harcerstwa Polskiego Toruń, 02.11.2015 r. Komendant Hufca Toruń im. Mikołaja Kopernika. Rozkaz L. 12/2015

Związek Harcerstwa Polskiego Toruń, 02.11.2015 r. Komendant Hufca Toruń im. Mikołaja Kopernika. Rozkaz L. 12/2015 Związek Harcerstwa Polskiego Toruń, 02.11.2015 r. Komendant Hufca Toruń im. Mikołaja Kopernika Rozkaz L. 12/2015 Wyjątki z rozkazu Komendanta Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP L. 11/2015/15 z dnia 30 października

Bardziej szczegółowo

CENTRALNA SZKOŁA INSTRUKTORSKA ZHP PLAN KSZTAŁCENIA NA ROK 2016

CENTRALNA SZKOŁA INSTRUKTORSKA ZHP PLAN KSZTAŁCENIA NA ROK 2016 CENTRALNA SZKOŁA INSTRUKTORSKA ZHP PLAN KSZTAŁCENIA NA ROK 2016 Centralna Szkoła Instruktorska jest wspólnotą instruktorów, którzy chcą dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem, aby mieć wpływ na jakość

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze I Postanowienia ogólne 1 Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli określa: 1) strukturę organizacyjną placówki,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU HUFCA ZHP ZIEMI GLIWICKIEJ NA LATA 2015 2019

PROGRAM ROZWOJU HUFCA ZHP ZIEMI GLIWICKIEJ NA LATA 2015 2019 PROGRAM ROZWOJU HUFCA ZHP ZIEMI GLIWICKIEJ NA LATA 2015 2019 OPIS HUFCA ZHP ZIEMI GLIWICKIEJ Związek Harcerstwa Polskiego jest ogólnopolskim, patriotycznym stowarzyszeniem i prowadzi działalność pożytku

Bardziej szczegółowo

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA MAŁE MORZE

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA MAŁE MORZE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA MAŁE MORZE OPIS STANOWISK PRECYZUJĄCYCH PODZIAŁ OBOWIĄZKÓW I ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI NA POSZCZEGÓLNYCH STANOWISKACH Opracowała: Anna Łapińska PUCK, czerwiec 2010 O P I S S T A

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju ZHP na lata 2012 2017

Strategia rozwoju ZHP na lata 2012 2017 Strategia Strateg ZHP P Strategia rozwoju ZHP na lata 2012 2017 1 Uchwała XXXVII Zjazdu Nadzwyczajnego ZHP z dnia 4 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia i trybu wprowadzenia Strategii rozwoju ZHP na lata

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ ANALIZY HUFCA ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO

ARKUSZ ANALIZY HUFCA ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO ARKUSZ ANALIZY HUFCA ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO Druhny i Druhowie! Mamy przyjemność, przekazać na Wasze ręce Akusz analizy hufca materiał, który ma być drogowskazem do ciągłego doskonalenia jakości działań

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU HUFCA ZHP IM. OLGI I ANDRZEJA MAŁKOWSKICH W CZECHOWICACH DZIEDZICACH NA LATA 2011-2015

PROGRAM ROZWOJU HUFCA ZHP IM. OLGI I ANDRZEJA MAŁKOWSKICH W CZECHOWICACH DZIEDZICACH NA LATA 2011-2015 PROGRAM ROZWOJU HUFCA ZHP IM. OLGI I ANDRZEJA MAŁKOWSKICH W CZECHOWICACH DZIEDZICACH NA LATA 2011-2015 Misja Hufca Program Rozwoju Hufca na lata 2011-2015 Misją Hufca ZHP im. Olgi i Andrzeja Małkowskich

Bardziej szczegółowo

Konstytucja. I Szczepu Harcerskiego "Czarne Stopy" - Hufiec Chorzów

Konstytucja. I Szczepu Harcerskiego Czarne Stopy - Hufiec Chorzów Konstytucja I Szczepu Harcerskiego "Czarne Stopy" - Hufiec Chorzów Spis Tresci Rozdział I Postanowienia Ogólne Rozdział II Nazwa i Struktura Szczepu Rozdział III Cele i Zamierzenia Rozdział IV Władze Szczepu

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM PRZEDSIĘWZIĘĆ PROGRAMOWYCH I KSZTAŁCENIOWYCH CHORĄGWI KRAKOWSKIEJ 2015/2016

HARMONOGRAM PRZEDSIĘWZIĘĆ PROGRAMOWYCH I KSZTAŁCENIOWYCH CHORĄGWI KRAKOWSKIEJ 2015/2016 Miesiąc Termin Rodzaj formy Miejsce Organizator Dla Kogo 03.09.2015 Posiedzenie Komendy Komendant 05-06.09.2015 APSIK Atrakcyjne Polowe Spotkanie Integracyjne Komend Korzkiew Komenda Komenda i przedstawiciele

Bardziej szczegółowo

Plan operacyjny Hufca ZHP Ziemi Ostrzeszowskiej im. Szarych Szeregów na rok 2016

Plan operacyjny Hufca ZHP Ziemi Ostrzeszowskiej im. Szarych Szeregów na rok 2016 Plan operacyjny Hufca ZHP Ziemi Ostrzeszowskiej im. Szarych Szeregów na rok 2016 Plan operacyjny przedstawia zadania w podziale na poszczególne obszary, które zostaną zrealizowane w roku 2016 przez Komendę

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOMU KULTURY 13 Muz

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOMU KULTURY 13 Muz REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOMU KULTURY 13 Muz Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Dom Kultury 13 Muz, zwany w dalszej części Regulaminu 13 Muz, działa na podstawie statutu nadanego uchwałą Rady Miasta Szczecin

Bardziej szczegółowo

PLAN KSZTAŁCENIA CHORĄGWI STOŁECZNEJ NA ROK 2015

PLAN KSZTAŁCENIA CHORĄGWI STOŁECZNEJ NA ROK 2015 Chorągiew Stołeczna ZHP im. Bohaterów Warszawy PLAN KSZTAŁCENIA CHORĄGWI STOŁECZNEJ NA ROK 2015 1 z 11 CHARAKTERYSTYKA SZKOŁY INSTRUKTORSKIEJ ILUMINACJA ILUMINACJA to znane w psychologii zjawisko oświecenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Kamieńskiego Domu Kultury w Kamieniu Pomorskim. I. Postanowienia ogólne. II. Struktura organizacyjna

Regulamin organizacyjny Kamieńskiego Domu Kultury w Kamieniu Pomorskim. I. Postanowienia ogólne. II. Struktura organizacyjna Regulamin organizacyjny Kamieńskiego Domu Kultury w Kamieniu Pomorskim I. Postanowienia ogólne 1. Regulamin organizacyjny określa strukturę Kamieńskiego Domu Kultury w Kamieniu Pomorskim, zwanego dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze I Postanowienia ogólne 1 Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli określa: 1) strukturę organizacyjną placówki,

Bardziej szczegółowo

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO HUFIEC NOWY SĄCZ im. Bohaterów Ziemi Sądeckiej

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO HUFIEC NOWY SĄCZ im. Bohaterów Ziemi Sądeckiej Namiestnictwo harcerskie ZHP Chorągiew Krakowska Hufiec ZHP Nowy Sącz im. Bohaterów Ziemi Sądeckiej 33-300 Nowy Sącz, ul. Wąsowiczów 8 ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO HUFIEC NOWY SĄCZ im. Bohaterów Ziemi

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z opisów funkcji komendy Chorągwi Stołecznej ZHP za rok 2012/ 2013

Sprawozdanie z opisów funkcji komendy Chorągwi Stołecznej ZHP za rok 2012/ 2013 Sprawozdanie z opisów funkcji komendy Chorągwi Stołecznej ZHP za rok 2012/ 2013 Chorągiew Stołeczna ZHP im. Bohaterów Warszawy 2013-06-01 Spis treści Wprowadzenie - str. 3 Podsumowania opisów funkcji -

Bardziej szczegółowo

STATUT ZHP. Przewodnik

STATUT ZHP. Przewodnik STATUT ZHP Przewodnik Statut to akt prawny regulujący zadania, strukturę organizacyjną i sposób działania podmiotu prawa publicznego lub prywatnego. Jako stowarzyszenie Związek Harcerstwa Polskiego jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ. w Krakowie ul. Praska 25. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ. w Krakowie ul. Praska 25. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik Nr...do Zarządzenia Nr... Prezydenta Miasta Krakowa z dnia...2006 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ w Krakowie ul. Praska 25. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin Organizacyjny

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 5 Dyrektora CEiIK z dnia 31.07.2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY CENTRUM EDUKACJI I INICJATYW KULTURALNCH W OLSZTYNIE

Załącznik do Zarządzenia Nr 5 Dyrektora CEiIK z dnia 31.07.2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY CENTRUM EDUKACJI I INICJATYW KULTURALNCH W OLSZTYNIE Załącznik do Zarządzenia Nr 5 Dyrektora CEiIK z dnia 31.07.2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY CENTRUM EDUKACJI I INICJATYW KULTURALNCH W OLSZTYNIE OLSZTYN 2013 REGULAMIN ORGANIZACYJNY CENTRUM EDUKACJI I INICJATYW

Bardziej szczegółowo

Uchwała XXXVII Zjazdu Nadzwyczajnego ZHP z dnia 4 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia i trybu wprowadzenia Strategii rozwoju ZHP na lata

Uchwała XXXVII Zjazdu Nadzwyczajnego ZHP z dnia 4 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia i trybu wprowadzenia Strategii rozwoju ZHP na lata Uchwała XXXVII Zjazdu Nadzwyczajnego ZHP z dnia 4 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia i trybu wprowadzenia Strategii rozwoju ZHP na lata 2012-2017 1. XXXVII Zjazd Nadzwyczajny ZHP przyjmuje Strategię rozwoju

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury i Sportu w Wieluniu

Regulamin organizacyjny Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury i Sportu w Wieluniu Regulamin organizacyjny Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury i Sportu w Wieluniu Regulamin organizacyjny Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury i Sportu w Wieluniu zwany regulaminem określa organizację

Bardziej szczegółowo

Chorągiew Wielkopolska HUFIEC PIAST POZNAŃ - STARE MIASTO im. Powstańców Wielkopolskich 1918/1919. Program rozwoju. Hufca Piast Poznań - Stare Miasto

Chorągiew Wielkopolska HUFIEC PIAST POZNAŃ - STARE MIASTO im. Powstańców Wielkopolskich 1918/1919. Program rozwoju. Hufca Piast Poznań - Stare Miasto Chorągiew Wielkopolska HUFIEC PIAST POZNAŃ - STARE MIASTO im. Powstańców Wielkopolskich 1918/1919 Program rozwoju Hufca Piast Poznań - Stare Miasto 2015-2019 Poznań, 9 października 2015 roku na podstawie

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja STATUT FUNDACJI ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Fundacja nosi nazwę, i została ustanowiona aktem notarialnym z dnia.. roku w Kancelarii Notarialnej..w Lublinie przy ul.., Repertorium.., z woli Fundatora

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA PLANU U OPERACYJNEGO CHORĄGWI WIELKOPOLSKIEJ ZHP ZA A ROK 2013

EWALUACJA PLANU U OPERACYJNEGO CHORĄGWI WIELKOPOLSKIEJ ZHP ZA A ROK 2013 EWALUACJA PLANU U OPERACYJNEGO CHORĄGWI WIELKOPOLSKIEJ ZHP ZA A ROK 2013 Nazwa kierunku Ocena DOBRY PROGRAM DRUŻYNY Zwiększenie ilości kadry wspierającej drużynowych w hufcach, w szczególności poprzez

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa

Regulamin Organizacyjny Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa Regulamin Organizacyjny Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa, zwane dalej Centrum, działa na podstawie obowiązujących przepisów

Bardziej szczegółowo

PLAN KSZTAŁCENIA NA LATA

PLAN KSZTAŁCENIA NA LATA ZESPÓŁ KADRY KSZTAŁCĄCEJ QRS PLAN KSZTAŁCENIA NA LATA 2013 2015 Przygotowany w oparciu o Strategię Hufca Kraków Nowa Huta zatwierdzonej na Zjeździe Hufca w dniu 24 września 2011 roku I CZĘŚĆ WSTĘPNA Zespół

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Chorągwi Śląskiej ZHP na lata 2014-2018 PROGRAM ROZWOJU CHORĄGWI ŚLĄSKIEJ ZHP NA LATA 2014 2018

Program Rozwoju Chorągwi Śląskiej ZHP na lata 2014-2018 PROGRAM ROZWOJU CHORĄGWI ŚLĄSKIEJ ZHP NA LATA 2014 2018 Program Rozwoju Chorągwi Śląskiej ZHP na lata 2014-2018 PROGRAM ROZWOJU CHORĄGWI ŚLĄSKIEJ ZHP NA LATA 2014 2018 Katowice, 2014 1 CHARAKTERYSTYKA CHORĄGWI - INFORMACJE OGÓLNE Chorągiew Śląska ZHP jest jednostką

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA NAD BZURĄ

STATUT STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA NAD BZURĄ STATUT STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA NAD BZURĄ Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Nad Bzurą. Nazwą skróconą stowarzyszenia jest:

Bardziej szczegółowo

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO ORGANIZACJA HARCERZY REGULAMIN CHORĄGWI HARCERZY

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO ORGANIZACJA HARCERZY REGULAMIN CHORĄGWI HARCERZY ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO ORGANIZACJA HARCERZY REGULAMIN CHORĄGWI HARCERZY GŁÓWNA KWATERA HARCERZY LONDYN 2012 Regulamin Chorągwi Harcerzy Zatwierdzony Rozkazem Naczelnika Harcerzy L.11/69 Uzupełniony

Bardziej szczegółowo

Konstytucja 45 Poznańska Drużyna Harcerska Bór im. gen. Stanisława Sosabowskiego

Konstytucja 45 Poznańska Drużyna Harcerska Bór im. gen. Stanisława Sosabowskiego Konstytucja 45 Poznańska Drużyna Harcerska Bór im. gen. Stanisława Sosabowskiego Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska Hufiec Poznań Nowe Miasto Działalność 45 Poznańskiej Drużyny Harcerskiej

Bardziej szczegółowo

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 8/2012 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi z dnia 07.11.2012r. REGULAMIN O R G A N I Z A C YJ N Y Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi

Bardziej szczegółowo

II. Siedziba hufca znajduje się w Strzelcach Krajeńskich przy al. Wolności 48.

II. Siedziba hufca znajduje się w Strzelcach Krajeńskich przy al. Wolności 48. I. Analiza sytuacji hufca» informacje ogólne Teren działania: Hufiec ZHP Strzelce Krajeńskie obejmuje obszar powiatu strzeleckodrezdeneckiego. Drużyny działają w następujących miejscowościach: Strzelce

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Na Rzecz Promocji i Rozwoju Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie

Statut Stowarzyszenia Na Rzecz Promocji i Rozwoju Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie Statut Stowarzyszenia Na Rzecz Promocji i Rozwoju Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Na Rzecz Promocji i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Plan. Kształcenia. Chorągwi. Stołecznej ZHP

Plan. Kształcenia. Chorągwi. Stołecznej ZHP Plan Kształcenia Chorągwi Stołecznej ZHP 2011/2012 Zatwierdzony na posiedzeniu Komendy Chorągwi w dniu Charakterystyka ogólna Chorągiew Stołeczna ZHP im. Bohaterów Warszawy posiadająca osobowość prawną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY W KONINIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY W KONINIE Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 6/2015 z dnia 1 września 2015r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY W KONINIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Regulamin organizacyjny zwany dalej regulaminem

Bardziej szczegółowo

Jak tworzyć i pracować z opisem funkcji?

Jak tworzyć i pracować z opisem funkcji? Jak tworzyć i pracować z opisem funkcji? Praktyczny poradnik dotyczący pracy z kadrą Strona 1 z 30 Jak tworzyć i pracować z opisem funkcji? Praktyczny poradnik dotyczący pracy z kadrą Aktualizacja: 2014-12-30

Bardziej szczegółowo

POLSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA REGULAMIN

POLSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA REGULAMIN POLSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA REGULAMIN POLSKIEGO OŚRODKA INFORMACJI TURYSTYCZNEJ W WIEDNIU Listopad 2007 Regulamin Polskiego Ośrodka Informacji Turystycznej w Wiedniu Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁANIA SEKRETARZA GENERALNEGO I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN DZIAŁANIA SEKRETARZA GENERALNEGO I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN DZIAŁANIA SEKRETARZA GENERALNEGO I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Sekretarz generalny zgodnie z 26 ust. 2 jest stale urzędującym członkiem Zarządu Głównego SITPNiG, przed którym odpowiada za całokształt

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZHP CHORĄGWI KRAKOWSKIEJ

PLAN PRACY ZHP CHORĄGWI KRAKOWSKIEJ ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO CHORĄGIEW KRAKOWSKA im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI PLAN PRACY ZHP CHORĄGWI KRAKOWSKIEJ Na rok 2014 Uwzględniający plany operacyjne poszczególnych obszarów wynikających ze Strategii

Bardziej szczegółowo

Plan kształcenia Zespołu Kadry Kształcącej Chorągwi Białostockiej styczeń grudzień 2015

Plan kształcenia Zespołu Kadry Kształcącej Chorągwi Białostockiej styczeń grudzień 2015 Plan kształcenia Zespołu Kadry Kształcącej Chorągwi Białostockiej styczeń grudzień 2015 Wstęp Prowadzenie kształcenia na poziomie każdej Chorągwi jest dużym wyzwaniem. Ktoś może rzec, ze robienie tego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin Organizacyjny Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Ośrodek Kultury i Rekreacji w Pakosławiu jest samorządową instytucją kultury i działa na podstawie:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN CENTRUM TRANSFERU WIEDZY i INNOWACJI W OBSZARZE NAUKI I SZTUKI AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE

REGULAMIN CENTRUM TRANSFERU WIEDZY i INNOWACJI W OBSZARZE NAUKI I SZTUKI AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE REGULAMIN CENTRUM TRANSFERU WIEDZY i INNOWACJI W OBSZARZE NAUKI I SZTUKI AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa strukturę i zasady działania Centrum Transferu

Bardziej szczegółowo

STATUT TOWARZYSTWA WSPIERANIA INICJATYW ZAMKOWA 15

STATUT TOWARZYSTWA WSPIERANIA INICJATYW ZAMKOWA 15 STATUT TOWARZYSTWA WSPIERANIA INICJATYW ZAMKOWA 15 Rozdział I Rozdział II Postanowienia ogólne 1. Nazwa Stowarzyszenia: Towarzystwo Wspierania Inicjatyw Zamkowa 15 2. Teren działania: obszar Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ WIEDZY I ROZWOJOU WiR-KOPERNIK

STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ WIEDZY I ROZWOJOU WiR-KOPERNIK STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ WIEDZY I ROZWOJOU WiR-KOPERNIK ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Pełna nazwa Stowarzyszenia brzmi : Stowarzyszenie na rzecz Wiedzy i Rozwoju WiR KOPERNIK w dalszych postanowieniach

Bardziej szczegółowo

Hufca ZHP Praga Południe im. 1 WDP Tadeusza Kościuszki

Hufca ZHP Praga Południe im. 1 WDP Tadeusza Kościuszki Plan pracy Hufca ZHP Praga Południe im. 1 WDP Tadeusza Kościuszki Opis hufca Hufiec ZHP Warszawa Praga Południe zrzesza około 1000 zuchów, harcerzy i instruktorów, działa na terenie dzielnic Praga Południe,

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 7 do STATUTU

ZAŁĄCZNIK NR 7 do STATUTU ZAŁĄCZNIK NR 7 do STATUTU GIMNAZJUM im. 25 pp AK w ŻARNOWIE OBOWIĄZKI DYREKTORA I WICEDYREKTORA KOMPETENCJE DYREKTORA SZKOŁY 1. Do obowiązków Dyrektora Szkoły należy: 1) opracowanie dokumentów programowo-organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWE ZADANIA NA STOPIEŃ PRZEWODNICZKI/PRZEWODNIKA

PRZYKŁADOWE ZADANIA NA STOPIEŃ PRZEWODNICZKI/PRZEWODNIKA Komisja Stopni Instruktorskich ZHP Hufiec Ziemi Wadowickiej PRZYKŁADOWE ZADANIA NA STOPIEŃ PRZEWODNICZKI/PRZEWODNIKA Wymaganie 1. Kształtuje własną osobowość zgodnie z Prawem i Przyrzeczeniem Harcerskim,

Bardziej szczegółowo

4.1. KOORDYNATOR RATOWNICTWA MEDYCZNEGO SŁUŻBY PSP

4.1. KOORDYNATOR RATOWNICTWA MEDYCZNEGO SŁUŻBY PSP Załącznik nr 4 Koordynatorzy Ratownictwa Medycznego ZADANIA 4.1. KOORDYNATOR RATOWNICTWA MEDYCZNEGO SŁUŻBY PSP 1. Nadzoruje organizację, przebieg szkoleń oraz realizację planu szkoleń w służbie. 2. Przygotowuje

Bardziej szczegółowo

Statut stowarzyszenia Wiśniewski Kickboxing

Statut stowarzyszenia Wiśniewski Kickboxing Statut stowarzyszenia Wiśniewski Kickboxing Podstawa prawna Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie Wiśniewski Kickboxing zwane dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY ZARZĄDU WŁASNOŚCIOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIWOEJ NOWA JUTRZENKA W LUBLINIE

REGULAMIN PRACY ZARZĄDU WŁASNOŚCIOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIWOEJ NOWA JUTRZENKA W LUBLINIE REGULAMIN PRACY ZARZĄDU WŁASNOŚCIOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIWOEJ NOWA JUTRZENKA W LUBLINIE I. Podstawy prawne działalności Zarządu 1. 1. Zarząd Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej Nowa Jutrzenka w Lublinie,

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą władz Miasto Biłgoraj.

Rozdział I. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą władz Miasto Biłgoraj. STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ ROZTOCZA JASTRZĘBIA ZDEBRZ Rozdział I 1 Stowarzyszenie Przyjaciół Roztocza Jastrzębia Zdebrz, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest organizacją działającą na podstawie prawa

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ KONTROLI DOKUMENTACJI ORGANIZACYJNEJ HUFCA ZHP WŁOCŁAWEK

ARKUSZ KONTROLI DOKUMENTACJI ORGANIZACYJNEJ HUFCA ZHP WŁOCŁAWEK załącznik nr 2 do Uchwały Nr 2/2016 Komisji Rewizyjnej Hufca ZHP Włocławek z dnia 26 lutego 2016 r. ARKUSZ KONTROLI DOKUMENTACJI ORGANIZACYJNEJ HUFCA ZHP WŁOCŁAWEK Włocławek, dn. Uwaga: treść i zakres

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA. Stowarzyszenie Rozwoju Spisza i Okolicy

STATUT STOWARZYSZENIA. Stowarzyszenie Rozwoju Spisza i Okolicy STATUT STOWARZYSZENIA Stowarzyszenie Rozwoju Spisza i Okolicy 1 Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie o nazwie Stowarzyszenie Rozwoju Spisza i Okolicy, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest dobrowolnym,

Bardziej szczegółowo

Statut. Rozdział I. Postanowienia ogólne

Statut. Rozdział I. Postanowienia ogólne Statut Rozdział I. Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie Szczecińska Zielona Alternatywa, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach oraz

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY HUFCA ŁÓDŹ WIDZEW

PLAN PRACY HUFCA ŁÓDŹ WIDZEW Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka im. Aleksandra Kamińskiego PLAN PRACY HUFCA ŁÓDŹ WIDZEW Na rok harcerski 2012/2013 Hufiec Łódź Widzew zrzesza 200 zuchów, harcerzy, harcerzy starszych, wędrowników,

Bardziej szczegółowo

STATUT SAMORZĄDOWEJ ADMINISTRACJI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CZERWONAKU

STATUT SAMORZĄDOWEJ ADMINISTRACJI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CZERWONAKU Załącznik do Uchwały Nr.. Rady Gminy Czerwonak z dnia. 2016 roku STATUT SAMORZĄDOWEJ ADMINISTRACJI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CZERWONAKU Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Samorządowa Administracja Placówek

Bardziej szczegółowo

Chorągiew Dolnośląska ZHP

Chorągiew Dolnośląska ZHP Chorągiew Dolnośląska ZHP Wrocław, 28.04.2014 r. Związek Harcerstwa Polskiego Komendant Chorągwi Dolnośląskiej ZHP im. hm. Stefana Mirowskiego Rozkaz L. 6/2014 Wyjątki z rozkazu Naczelnika Związku Harcerstwa

Bardziej szczegółowo

SYSTEM STOPNI INSTRUKTORSKICH

SYSTEM STOPNI INSTRUKTORSKICH SYSTEM STOPNI INSTRUKTORSKICH I. Postanowienia ogólne 1. Podstawę wydania niniejszego dokumentu stanowi Statut ZHP. 2. JeŜeli w niniejszym dokumencie jest mowa o właściwym komendancie, naleŝy przez to

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Organizacyjny

REGULAMIN Organizacyjny REGULAMIN Organizacyjny REGULAMIN ORGANIZACYJNY KRAKOWSKIEGO TEATRU SCENA STU REGULAMIN ORGANIZACYJNY Krakowskiego Teatru Scena STU W KRAKOWIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin Organizacyjny

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 139/XVII/2016 RADY GMINY CZERWONAK. z dnia 21 stycznia 2016 r.

UCHWAŁA NR 139/XVII/2016 RADY GMINY CZERWONAK. z dnia 21 stycznia 2016 r. UCHWAŁA NR 139/XVII/2016 RADY GMINY CZERWONAK z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany Statutu Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych w Czerwonaku Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT STOWARZYSZENIA Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Pomocy Młodym im. Jana Pawła II i posiada osobowość prawną. 1. Siedzibą stowarzyszenia jest miasto Kalwaria

Bardziej szczegółowo

Pojêcie. Czym s¹ stopnie instruktorskie. Kto mo e byæ opiekunem próby. Warunki, jakie ma SYSTEM STOPNI INSTRUKTORSKICH 2011 1

Pojêcie. Czym s¹ stopnie instruktorskie. Kto mo e byæ opiekunem próby. Warunki, jakie ma SYSTEM STOPNI INSTRUKTORSKICH 2011 1 Pojêcie w³aœciwej komisji I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie 67 ust. 4 pkt 3 Statutu ZHP Rada Naczelna ZHP okreœla zasady zdobywania stopni instruktorskich i wymagania z nimi zwi¹zane. 2. Je eli w

Bardziej szczegółowo

Plan kształcenia Hufca ZHP Starogard Gdański im. gen Józefa Wybickiego w roku harcerskim 2015 / 2016

Plan kształcenia Hufca ZHP Starogard Gdański im. gen Józefa Wybickiego w roku harcerskim 2015 / 2016 Plan kształcenia Hufca ZHP Starogard Gdański im. gen Józefa Wybickiego w roku harcerskim 2015 / 2016 I. ANALIZA OBECNEJ SYTUACJI Hufiec zrzesza aktualnie: 254 osób (zgodnie ze stanem w Ewidencji ZHP na

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PRÓBY NA STOPIEŃ PODHARCMISTRZA pwd..

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PRÓBY NA STOPIEŃ PODHARCMISTRZA pwd.. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PRÓBY NA STOPIEŃ PODHARCMISTRZA pwd.. Lp. Wymaganie Zadania zrealizowane w czasie próby 1. Opracowałem szczegółowy plan próby na stopień podharcmistrza i systematycznie go realizowałem.

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU HUFCA ZHP BYTOM

PLAN ROZWOJU HUFCA ZHP BYTOM Plan Rozwoju Hufca ZHP Bytom na lata 2015-2019 PLAN ROZWOJU HUFCA ZHP BYTOM NA LATA 2015-2019 KOMENDA HUFCA ZHP BYTOM Bytom 2015 1 Plan Rozwoju Hufca ZHP Bytom na lata 2015-2019 SPIS TREŚCI 1 MISJA ZHP

Bardziej szczegółowo

STATUT Stowarzyszenia Świebodziński Parasol Nadziei POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT Stowarzyszenia Świebodziński Parasol Nadziei POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT Stowarzyszenia Świebodziński Parasol Nadziei POSTANOWIENIA OGÓLNE Stowarzyszenie nosi nazwę Świebodziński Parasol Nadziei w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 1 2 Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Kierunki działania. ania Komendy Związku Harcerstwa Polskiego Chorągwi Kieleckiej na rok 2009

Kierunki działania. ania Komendy Związku Harcerstwa Polskiego Chorągwi Kieleckiej na rok 2009 Załącznik nr 2 do Uchwały nr 2/2009 Komendy ZHP Chorągwi Kieleckiej z dnia 13 stycznia 2009 r. Kierunki działania ania Komendy Związku Harcerstwa Polskiego Chorągwi Kieleckiej na rok 2009 1 Nadchodzący

Bardziej szczegółowo