Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta"

Transkrypt

1 1/10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: PL-Łódź: Usługi szkolenia specjalistycznego 2011/S Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Sekcja I: Instytucja zamawiająca I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe Województwo Łódzkie al. Piłsudskiego 8 Punkt kontaktowy: Urząd Marszałkowski w Łodzi, al. Piłsudskiego 8, Łódź Osoba do kontaktów: Paweł Krystynowicz Łódź POLSKA Tel.: Faks: Adresy internetowe Ogólny adres instytucji zamawiającej Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) I.2) I.3) I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej Organ władzy regionalnej lub lokalnej Główny przedmiot lub przedmioty działalności Ogólne usługi publiczne Porządek i bezpieczeństwo publiczne Środowisko Sprawy gospodarcze i finansowe Zdrowie Ochrona socjalna Rekreacja, kultura i religia Edukacja Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie Sekcja II: Przedmiot zamówienia II.1) Opis II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą: 1/10

2 2/10 II.1.2) II.1.3) II.1.4) II.1.5) II.1.6) II.1.7) II.1.8) II.1.9) II.2) II.2.1) II.2.2) II.2.3) II.3) Zorganizowanie i przeprowadzenie grupy specjalistycznych szkoleń w zakresie metod i technik projektowania nowoczesnych serwisów internetowych w ramach projektu in4health. Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług Usługi Kategoria usług: nr 24: Usługi edukacyjne i szkoleniowe Kod NUTS PL11 Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ) Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego Informacje na temat umowy ramowej Krótki opis zamówienia lub zakupu Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zorganizowaniu i przeprowadzeniu specjalistycznych szkoleń w ramach projektu in4health tj: Zadanie 1 Wykonanie usługi szkoleniowej z zakresu zarządzania projektami internetowymi, Zadanie 2 - Wykonanie usługi szkoleniowej z zakresu projektowania architektury informacji w projektach internetowych. Zadanie 3 Wykonanie usługi szkoleniowej z zakresu Web usability. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) , , Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie Części To zamówienie podzielone jest na części: tak Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części Informacje o ofertach wariantowych Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie Wielkość lub zakres zamówienia Całkowita wielkość lub zakres Jak w pkt II.1.5). Szacunkowa całkowita wartość zakupów w całym okresie obowiązywania umowy ramowej Szacunkowa wartość bez VAT: Zakres: między ,00 i ,00 PLN Informacje o opcjach Opcje: nie Informacje o wznowieniach Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie Czas trwania zamówienia lub termin realizacji Okres w miesiącach: 6 (od udzielenia zamówienia) Informacje o częściach zamówienia Część nr: 1 Nazwa: Wykonanie usługi szkoleniowej z zakresu zarządzania projektami internetowymi, 1) Krótki opis 2/10

3 3/10 Zadanie nr 1 Zarządzanie projektami internetowymi. Opis realizacji / informacje pomocnicze: 1. Szkolenie 2 dni dla grupy maksymalnie 10-osobowej grupy. 2. Zamawiający zapewnia miejsce, sprzęt prezentacyjny oraz sprzęt uczestników szkolenia. 3. Wykonawca zapewnia catering na szkoleniu w postaci kawy, herbaty, soków, wody mineralnej oraz lunchu każdego dnia szkoleniowego. 4. Każda z osób szkolonych uzyska certyfikat/dyplom ukończenia szkolenia z podaniem daty, zakresu szkolenia, nazwy firmy oraz imienia i nazwiska trenera. Minimalny zakres szkolenia: 1. Podstawy realizacji projektów internetowych; 2. Cykl życia projektu internetowego; 3. Zasady współpracy z agencjami interaktywnymi (dobre praktyki); 4. Przygotowanie prawidłowej dokumentacji projektowej; 5. Określenie czasu projektu i harmonogramowanie (plan pracy, ścieżki krytyczne); 6. Określenie sposobu zarządzania ryzykiem projektu internetowego; 7. Koordynacja prac zespołu projektowego; 8. Zarządzanie komunikacją i zmianą; 9. Raportowanie; 10. Zarządzanie projektami internetowymi a metodyka Prince2; 11. Zarządzanie projektami internetowymi a metodyka Scrum; 12. Zarządzanie projektami internetowymi na urządzanie mobilne specyficzne uwarunkowania projektowe; 13. Wykorzystanie metod szybkiego prototypowania a zwinne metodyki projektowe (Scrum). 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) , , ) Wielkość lub zakres j.w. Szacunkowa całkowita wartość zakupów w całym okresie obowiązywania umowy ramowej Szacunkowa wartość bez VAT: ,00 PLN 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia 5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia Część nr: 2 Nazwa: Wykonanie usługi szkoleniowej z zakresu projektowania architektury informacji w projektach internetowych 1) Krótki opis Zadanie nr 2 Projektowanie architektury informacji w projektach internetowych. Opis realizacji / informacje pomocnicze: 1. Szkolenie 2 dni dla grupy maksymalnie 10-osobowej grupy. 2. Zamawiający zapewnia miejsce, sprzęt prezentacyjny oraz sprzęt uczestników szkolenia. 3. Wykonawca zapewnia catering na szkoleniu w postaci kawy, herbaty, soków, wody mineralnej oraz lunchu każdego dnia szkoleniowego. 4. Każda z osób szkolonych uzyska certyfikat/dyplom ukończenia szkolenia z podaniem daty, zakresu szkolenia, nazwy firmy oraz imienia i nazwiska trenera. Zakres minimalny szkolenia: 1. Podstawowe zasady projektowania informacji w serwisach internetowych; 2. Części składowe architektury informacji; 3/10

4 4/10 3. Analiza architektury informacji z określaniem i wykorzystaniem profili użytkowników; 4. Analiza architektury informacji z wykorzystaniem przepływów funkcjonalnych; 5. Modele i schematy organizacji danych; 6. Systemy wyszukiwania informacji (syst. nawigacji, słowniki kontrolowane, indeksy); 7. Języki informacyjno-wyszukiwawcze (kategoryzacja, etykietowanie, metadane); 8. Sposoby organizacji publikowanych treści; 9. Strategia tworzenia architektury informacji; 10. Wykorzystanie makiet funkcjonalnych podczas tworzenia architektury informacji; 11. Wizualizacja architektury informacji; 12. Projekt i dokumentacja architektury informacji; 13. Architektura informacji a urządzenia mobilne. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) , , ) Wielkość lub zakres j.w. Szacunkowa całkowita wartość zakupów w całym okresie obowiązywania umowy ramowej Szacunkowa wartość bez VAT: ,00 PLN 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia 5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia Część nr: 3 Nazwa: Wykonanie usługi szkoleniowej z zakresu Web usability 1) Krótki opis Zadanie nr 3 Web usability. Opis realizacji / informacje pomocnicze: 1. Szkolenie 2 dni dla grupy maksymalnie 10-osobowej grupy. 2. Zamawiający zapewnia miejsce, sprzęt prezentacyjny oraz sprzęt uczestników szkolenia. 3. Wykonawca zapewnia catering na szkoleniu w postaci kawy, herbaty, soków, wody mineralnej oraz lunchu każdego dnia szkoleniowego. 4. Każda z osób szkolonych uzyska certyfikat ukończenia szkolenia z podaniem daty, zakresu szkolenia, nazwy firmy oraz imienia i nazwiska trenera. Zakres minimalny szkolenia: 1. Web usability terminologia, korzyści, koszty (Znaczenie pojęć i wzajemne relacje - Usability, Web Usability, użyteczność, UCD, HDI, accessibility, UX, Usability a koszty, Usability w budżecie wpływ na zyski i oszczędności) 2. Fundamentalne zagadnienia Usability (Specyfika doświadczenia użytkownika (UX) w Internecie, Użytkownicy Internetu najważniejsze motywacje i wzorce zachowań, Mity i błędne założenia czyli czego nie powinniśmy oczekiwać od użytkownika) 3. Architektura informacji a Usability (Najlepsze praktyki projektowania nawigacji, Wgląd i funkcjonalność linków, Czytelność tytułów i etykiet, Struktura stron serwisu, Komunikaty w pop-up ach i otwieranie nowych stron, Zasady projektowania strony głównej serwisu www) 4. Usability a design (Design dla papieru a design dla Internatu, Typografia, Spójność i konwencje graficzne, Kolory w kreacji serwisu) 4/10

5 5/10 5. Tworzenie treści zgodnie z zasadami usability (Specyfika czytania na stronach internetowych, Ilość tekstu i jego podział na bloki, Zasady redagowania tekstów online, Wykorzystanie zdjęć i grafik, Wykorzystanie filmów i plików audio w serwisie, PDFy, pliki MS Word i inne formaty plików) 6. Usability formularzy internetowych (Liczba pól i długość formularzy, Prawidłowe tytuły i słownictwo, Obsługa błędów) 7. Usablity procesu rejestracji (Niezbędne i zbędne pola w formularzach, Zarządzanie hasłami i odzyskiwanie hasła, Walidacja i unikanie spamu, Przegląd najważniejszych problemów projektowych) 8. Usability wyszukiwania (Prosty i zaawansowany interface wyszukiwarki, Wygląd stron wyników wyszukiwania, Jakość rezultatów wyszukiwania) 9. Usability e-newsletterów (Specyfika komunikacji owej, Podstawowe zasady projektowania użytecznych e-newsletterów, Rejestracja i rezygnacja z subskrypcji, Case-studies) 10. Usablity w e-commerce (Udział usability w sukcesie ecommerce, Strona produktowa zwiększanie użyteczności katalogu produktów, Proces zakupowy usprawnianie i upraszczanie zamówień, Rejestracja w systemie, Koszyk, Checkout, Budowanie zaufania klientów e-sklepu) 11. Metody i techniki badań usability (Testy laboratoryjne, Analizy heurystyczne, Eye-tracking, Badania terenowe, Badania ankietowe, Wykorzystanie systemów do analizy statystyk do identyfikacji problemów z usability, Dostawcy badań usability w Polsce) 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) , , ) Wielkość lub zakres Szacunkowa całkowita wartość zakupów w całym okresie obowiązywania umowy ramowej Szacunkowa wartość bez VAT: ,00 PLN 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia 5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym III.1) Warunki dotyczące zamówienia III.1.1) III.1.2) III.1.3) III.1.4) Wymagane wadia i gwarancje 1. Wadium: dla zadania nr 1: 450 PLN (słownie: czterysta pięćdziesiąt), dla zadania nr 2: 600 PLN (słownie: sześćset), dla zadania nr 3: 450 PLN (słownie: czterysta pięćdziesiąt). 2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: Wykonawca, którego oferta została wybrana wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy najpóźniej w dniu jej zawarcia w wysokości 10 % ceny ofertowej brutto dla każdej części (zadania). Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum). W takim przypadku wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. Inne szczególne warunki Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie 5/10

6 6/10 III.2) III.2.1) Warunki udziału Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykażą brak podstaw do wykluczenia z postępowania na podst. art. 24 ust. 1 ustawy Pzp oraz spełniają na poziomie opisanym poniżej warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp dotyczące: 1)posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień - Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie. 2) posiadania wiedzy i doświadczenia - opisane w pkt III.2.3), 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - opisane w pkt.iii.2.3), 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia - Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunku w tym zakresie. 2. Ocena spełniania ww. warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie przedstawionych przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać jednoznacznie, że wykonawca spełnia wymagane warunki. 3. Jeżeli Wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu oraz osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Uwaga: Powołanie się na wiedzę i doświadczenie innego podmiotu (podmiotów) jest dopuszczalne wyłącznie w sytuacji, gdy ten podmiot (podmioty) będzie brał udział w wykonaniu zamówienia. Wykonawca nie później niż na dzień składania ofert obowiązany jest wykazać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa powyżej oraz brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. 4. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca obowiązany jest dołączyć do oferty następujące dokumenty (w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę za wyjątkiem oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, które należy załączyć w oryginale): 1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 2) dokumenty wymienione w pkt III.2.3) 5. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy Wykonawca obowiązany jest dołączyć do oferty następujące dokumenty (w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę): 1)oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, 2)aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3)aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie 6/10

7 7/10 III.2.2) lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 4)aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 5)aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 6)aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 (odpowiedzialność podmiotów zbiorowych) ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert 6. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy Wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa odpowiednie dokumenty zgodnie z 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U r. Nr 226, poz. 1817). Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy Pzp mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sadowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób. Wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punktach: 5.2) 5.4) i 5.6) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, 5.5) składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Pzp. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Dokumenty i oświadczenia wymienione powyżej winny być wystawione w terminach analogicznych, jak terminy określone dla odpowiadających im dokumentów wymienionych w pkt 5.2) 5.6). Zdolność ekonomiczna i finansowa 7/10

8 8/10 III.2.3) Kwalifikacje techniczne Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Wymagane dokumenty: 1) wykaz wykonanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te usługi zostały wykonane należycie, 2) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami. Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów 1. W zakresie wiedzy i doświadczenia: Wykonawca musi wykazać, że: Dla Zadania 1. a) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 2 usługi szkoleniowe z zakresu zarządzania projektami internetowymi, w ramach których przeszkolił co najmniej 5 osób (dla każdej z wykazywanych usług), Dla Zadania 2. b) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 2 usługi szkoleniowe z zakresu projektowania architektury informacji w projektach internetowych, w ramach których przeszkolił, co najmniej 5 osób (dla każdej z wykazywanych usług). Dla Zadania 3. c) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 usługi szkoleniowe z zakresu web usability, w ramach których przeszkolił łącznie co najmniej 5 osób (dla każdej z wykazywanych usług), 2. W zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Wykonawca musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował: Dla Zadania 1-3: a) co najmniej 1 osobą - Kierownik Projektu Wykonawcy - odpowiedzialną za sprawy organizacyjne i za kontakty bieżące z Zamawiającym, posiadającą wyższe wykształcenie, posiadającą minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe w organizacji szkoleń, która w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert odpowiadała za zarządzanie organizacją co najmniej 3-szkoleń o łącznej liczbie przeszkolonych osób nie mniejszej niż 5 (dla każdej z wykazywanych usług), Warunek jednakowy w przypadku składania oferty na jedną lub kilka części zamówienia. Dla Zadania 1-3: b) co najmniej 1 osobą - Specjalista ds. Jakości odpowiedzialną za: wszelkie sprawy formalne i organizacyjne, jakość dokumentacji realizowanego zamówienia oraz za zarządzanie zmianami w trakcie realizacji zamówienia, posiadającą wyższe wykształcenie, posiadającą minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie jakości lub dokumentowania projektów szkoleniowych, Warunek jednakowy w przypadku składania oferty na jedną lub kilka części zamówienia. Dla Zadania 1. c) co najmniej 1 osobą Trener A posiadającą minimum 3 letnie doświadczenie w zakresie prowadzenia szkoleń, która przeprowadziła co najmniej 2 szkolenia z zakresu zarządzania projektami internetowymi, Dla Zadania 2. 8/10

9 9/10 III.2.4) III.3) III.3.1) III.3.2) d) co najmniej 1 osobą Trener B posiadającą minimum 3 letnie doświadczenie w zakresie prowadzenia szkoleń, która przeprowadziła co najmniej 2 szkolenia z zakresu projektowania architektury informacji w projektach internetowych, Dla Zadania 3. e) co najmniej 1 osobą Trener C posiadającą minimum 3 letnie doświadczenie w zakresie prowadzenia szkoleń, która przeprowadziła co najmniej 2 szkolenia z zakresu web usability. Informacje o zamówieniach zastrzeżonych Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi Informacje dotyczące określonego zawodu Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi: nie Sekcja IV: Procedura IV.1) Rodzaj procedury IV.1.1) IV.1.2) IV.1.3) IV.2) IV.2.1) IV.2.2) IV.3) IV.3.1) IV.3.2) IV.3.3) IV.3.4) IV.3.5) IV.3.6) IV.3.7) IV.3.8) Rodzaj procedury Otwarta Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu Kryteria udzielenia zamówienia Kryteria udzielenia zamówienia Najniższa cena Informacje na temat aukcji elektronicznej Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie Informacje administracyjne Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą: ORVII Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia nie Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: :00 Dokumenty odpłatne: nie Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu :00 Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu polski. Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą w dniach: 60 od ustalonej daty składania ofert Warunki otwarcia ofert 9/10

10 10/10 Data: :00 Miejscowość Siedziba Zamawiającego Łódź, al. Piłsudskiego 8, piętro IV, pokój 406A. Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie Sekcja VI: Informacje uzupełniające VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie VI.2) VI.3) VI.4) VI.4.1) VI.4.2) VI.4.3) VI.5) Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Projekt in4health realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata Informacje dodatkowe Niniejsze zamówienie jest zamówieniem udzielanym w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania, w rozumieniu art ustawy Pzp. Wartość globalna całego zamówienia wynosi PLN. Procedury odwoławcze Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze Urząd Zamówień Publicznych ul. Postępu 17A Warszawa POLSKA Składanie odwołań Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia jeżeli została przesłana faksem lub drogą elektroniczną, albo w terminie 15 dni jeżeli została przesłana w formie pisemnej. 2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz postanowień siwz wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE lub zamieszczenia siwz na stronie internetowej Zamawiającego. 3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań Urząd Zamówień Publicznych ul. Postępu 17A Warszawa Data wysłania niniejszego ogłoszenia: /10

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:170748-2011:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi w zakresie rozbudowy oprogramowania 2011/S 104-170748 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Polska-Płock: Usługi udzielania kredytu 2014/S 039-064669. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Płock: Usługi udzielania kredytu 2014/S 039-064669. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:64669-2014:text:pl:html Polska-Płock: Usługi udzielania kredytu 2014/S 039-064669 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Bezprzewodowy system telekomunikacyjny 2014/S 093-163326. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Bezprzewodowy system telekomunikacyjny 2014/S 093-163326. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:163326-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Bezprzewodowy system telekomunikacyjny 2014/S 093-163326 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych 2014/S 087-152638. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych 2014/S 087-152638. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:152638-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych 2014/S 087-152638 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi wdrażania oprogramowania 2015/S 127-233169. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi wdrażania oprogramowania 2015/S 127-233169. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:233169-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi wdrażania oprogramowania 2015/S 127-233169 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi

Bardziej szczegółowo

Polska-Nowy Tomyśl: Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 2014/S 201-355231. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Nowy Tomyśl: Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 2014/S 201-355231. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:355231-2014:text:pl:html Polska-Nowy Tomyśl: Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 2014/S 201-355231 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

PL-Zbójna: Usługi udzielania kredytu 2013/S 058-095880. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Zbójna: Usługi udzielania kredytu 2013/S 058-095880. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:95880-2013:text:pl:html PL-Zbójna: Usługi udzielania kredytu 2013/S 058-095880 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie oprogramowania 2015/S 144-266437. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie oprogramowania 2015/S 144-266437. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:266437-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie oprogramowania 2015/S 144-266437 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej 2013/S 251-440668. Ogłoszenie o zamówieniu.

Polska-Warszawa: Usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej 2013/S 251-440668. Ogłoszenie o zamówieniu. 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:440668-2013:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej 2013/S 251-440668

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie mieszane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta. PL-Żagań: Usługi zarządzania budową 2010/S 52-077049

Państwa członkowskie - Zamówienie mieszane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta. PL-Żagań: Usługi zarządzania budową 2010/S 52-077049 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:77049-2010:text:pl:html PL-Żagań: Usługi zarządzania budową 2010/S 52-077049 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Usługi SEKCJA I: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Polska-Grodzisk Mazowiecki: System informacji ruchu pasażerskiego 2014/S 183-322582. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Grodzisk Mazowiecki: System informacji ruchu pasażerskiego 2014/S 183-322582. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:322582-2014:text:pl:html Polska-Grodzisk Mazowiecki: System informacji ruchu pasażerskiego 2014/S 183-322582 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Polska-Grodzisk Mazowiecki: Tabor kolejowy 2013/S 232-402343. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Grodzisk Mazowiecki: Tabor kolejowy 2013/S 232-402343. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:402343-2013:text:pl:html Polska-Grodzisk Mazowiecki: Tabor kolejowy 2013/S 232-402343 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2012/S 225-370901. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2012/S 225-370901. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:370901-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2012/S 225-370901 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

inny: proszę wypełnić załącznik A. II Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres:

inny: proszę wypełnić załącznik A. II Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Polska-Radom: Komputer biurkowy 2014/S 108-189768. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Radom: Komputer biurkowy 2014/S 108-189768. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/14 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:189768-2014:text:pl:html Polska-Radom: Komputer biurkowy 2014/S 108-189768 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania administracyjnego 2014/S 137-245683. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania administracyjnego 2014/S 137-245683. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/14 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:245683-2014:text:pl:html Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania administracyjnego 2014/S 137-245683 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi reklamowe i marketingowe 2014/S 196-347280. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi reklamowe i marketingowe 2014/S 196-347280. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Usługi 1/10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:347280-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi reklamowe i marketingowe 2014/S 196-347280 Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia

Bardziej szczegółowo

Polska-Wałbrzych: Usługi ochroniarskie 2014/S 164-293605. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Wałbrzych: Usługi ochroniarskie 2014/S 164-293605. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:293605-2014:text:pl:html Polska-Wałbrzych: Usługi ochroniarskie 2014/S 164-293605 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

PL-Bytom: Usługi udzielania kredytu 2013/S 041-065897. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Bytom: Usługi udzielania kredytu 2013/S 041-065897. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:65897-2013:text:pl:html PL-Bytom: Usługi udzielania kredytu 2013/S 041-065897 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta. PL-Oborniki: Roboty budowlane 2010/S 58-085961

Państwa członkowskie - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta. PL-Oborniki: Roboty budowlane 2010/S 58-085961 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:85961-2010:text:pl:html PL-Oborniki: Roboty budowlane 2010/S 58-085961 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane SEKCJA

Bardziej szczegółowo

www.um.ostrowiec.pl Ogólny adres instytucji zamawiającej (URL):

www.um.ostrowiec.pl Ogólny adres instytucji zamawiającej (URL): UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercie, L-2985 Luksemburg Faks: (352) 29 29 42 670 E-mail:: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informacje I formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą 2015/S 152-281434. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe.

Polska-Warszawa: Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą 2015/S 152-281434. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. 1/14 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:281434-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą 2015/S 152-281434 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi dostawy oprogramowania 2014/S 195-345582. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi dostawy oprogramowania 2014/S 195-345582. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Usługi 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:345582-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi dostawy oprogramowania 2014/S 195-345582 Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/15 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:315966-2010:text:pl:html PL-Lublin: Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

PL-Ciechanów: Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej 2013/S 031-048537. Ogłoszenie o zamówieniu. Roboty budowlane

PL-Ciechanów: Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej 2013/S 031-048537. Ogłoszenie o zamówieniu. Roboty budowlane 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:48537-2013:text:pl:html PL-Ciechanów: Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej 2013/S 031-048537 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo