Wskazówki dla pracodawców

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wskazówki dla pracodawców"

Transkrypt

1 Wskazówki dla pracodawców 1. Oficjalne zatrudnienie cudzoziemca w Polsce : 1.1. Jak zaprosić cudzoziemca do pracy w Polsce. Adresy urzędów pracy (i innych organów, zajmujących się legalizacją pracy cudzoziemców) Zezwolenie na pracę: kto potrzebuje, terminy i zasady Wiza pracownicza: Zaproszenie cudzoziemca do pracy w Polsce. Jak długo trzeba czekać na wizę? Co wybrać: wizę pracowniczą czy kartę pobytu? ca 2. Oficjalny kontrakt i wynagrodzenie: typ umowy, podatki. Rozwiązanie umowy. 3. Opieka zdrowotna i ubezpieczenie na życie. 4. Emerytura. 5. Zameldowanie, zakwaterowanie. 6.Kontakty ambasada i organizacje niepubliczne, zajmujące się pomocą dla obywateli Ukrainy, Białorusi, Rosji i Mołdawii w Polsce 7. Kontakty prawników i inne.

2 Wiza Wiza stanowi pisemne pozwolenie wydane obcokrajowcowi przez władze polskie lub organ, którego właściwość w tej sprawie wynika z postanowień umów międzynarodowych obowiązujących Rzeczpospolitą Polską lub organ państw obszaru Schengen, uprawniających go do wjazdu na terytorium RP lub innych państw obszaru Schengen, przejazdu przez to terytorium i pobytu na nim w czasie, w celu i na warunkach w nim określonych. W podstawowym trybie wizę wydaje polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub konsularne, w szczególnych przypadkach można uzyskać ją na przejściach granicznych w placówkach Straży Granicznej. Wiza ma zazwyczaj postać naklejki umieszczonej w paszporcie lub innym dokumencie podróży, a w wyjątkowych sytuacjach na osobnym blankiecie. Wiza wydawana jest na okres od jednego dnia do jednego roku. Aby obywatel innego państwa, z którym Polska nie ma podpisanej umowy o obowiązku zniesienia wiz, mógł wjechać na terytorium RP musi posiadać wizę wjazdową oraz ważny dokument podróży (np. paszport). Polska Straż Graniczna ma prawo zażądać od cudzoziemca dowodu na posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego na okres pobytu w Polsce (np. wydruk ZUS RMUA, lub zaświadczenie od pracodawcy), a także posiadanie wystarczających środków utrzymania na czas pobytu i powrót do kraju pochodzenia (np. zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości zarobków, czek podróżny lub zaświadczenie o wysokości limitu na karcie kredytowej). Jeżeli cudzoziemiec nie zamierza przedłużać pobytu na terytorium Polski, powinien wyjechać wraz z upływem ważności posiadanej wizy. W sytuacji gdy wyraża chęć pozostania w Polsce przez okres dłuższy niż określony w wizie, powinien wystąpić o zezwolenie na pobyt czasowy, w wyniku którego może otrzymać kartę pobytu. Wiza krajowa oznaczana jest symbolem D i uprawnia do wjazdu oraz pobytu w Polsce przez okres dłuższy niż trzy miesiące i nieprzekraczający roku. Na podstawie wizy krajowej dopuszczalne są podróże w celach turystycznych po pozostałych krajach strefy Schengen. Podróże te nie mogą przekroczyć trzech miesięcy w ciągu kolejnych sześciu. Okres, na który wydawana jest wiza krajowa zależy od celu pobytu deklarowanego we wniosku o jej wydanie, stąd na przykład w przypadku zatrudniania cudzoziemca w oparciu o oświadczenie o zamiarze powierzania pracy okres ważności wizy (de facto okres pobytu cudzoziemca na terytorium RP) może wynosić do 6 miesięcy w ciągu roku, nigdy jednak nie przekroczy ustawowych 12 miesięcy. Wiza Schengen oznaczana jest symbolem C i wydawana jest w celu tranzytu przez określone państwo należące do strefy Schengen lub krótkoterminowego pobytu na jej terytorium, tj. nieprzekraczającego dziewięćdziesięciu dniu w ciągu stu osiemdziesięciu, licząc od dnia pierwszego wjazdu na terytorium któregokolwiek państwa obszaru Schengen. Do wiz Schengen zaliczane są tranzytowe wizy lotniskowe oznaczone symbolem A, które uprawniają do tranzytu przez międzynarodową strefę tranzytową jednego lub kilku portów lotniczych państw obszaru Schengen. Wiza w celu wykonywania pracy może zostać wydana jako wiza Schengen lub wiza krajowa. Określone zostały trzy podstawy ubiegania się o wydanie wizy w celu wykonywania pracy. Pierwsza z nich to wykonywanie pracy na podstawie oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy zarejestrowanego w Powiatowym Urzędzie

3 Pracy. Wizę na podstawie tego dokumentu uzyskać mogą jedynie obywatele Republiki Białorusi, Gruzji, Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy. Wiza taka otrzymujeoznaczenie 05 i może być wydana na okres do 365 dni, przy czym liczba dni pobytu na terytorium Polski wynosi maksymalnie 180 dni. Cudzoziemiec otrzymując tenwizy jest uprawniony do wykonywania pracy na terytorium Polski w okresie sześciu miesięcy w ciągu kolejnych dwunastu miesięcy. Jest to obecnie najbardziej powszechnie przyznawana wiza z prawem do wykonywania pracy, biorąc pod uwagę jej popularność wśród cudzoziemców zatrudnianych przez pracodawców w Polsce. Kolejną podstawą do uzyskania wizy w celu wykonywania pracy jest posiadanie zezwolenia na pracę. W takim przypadku wiza będzie oznaczona numerem 07 i może zostać wydana na okres, na który zostało wydane zezwolenie na pracę, nie dłuższy jednak niż na rok. Ostatnim przypadkiem, kiedy cudzoziemiec ma prawo ubiegać się o wydanie wizy na pracę, jest wykonywanie przez niego pracy kierowcy wykonującego międzynarodowy transport drogowy. Wiza wydana w takim celu zostanie oznaczona numerem 06 i jej ważność również nie może przekroczyć roku. W ostatnim z wymienionych przypadków cudzoziemiec wykonujący pracę kierowcy międzynarodowego musi posiadać zezwolenie na pracę, które okazuje podczas procedury wydania wizy. Wniosek o wydanie wizy w celu wykonywania pracy składa się do konsula właściwego ze względu na państwo stałego zamieszkania obcokrajowca. Do wniosku o wydanie tej wizy załączyć należy zezwolenie na pracę lub oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy. Wizę Schengen i krajową w celu wykonywania pracy wydaje się na okresy określone w dokumentach, na podstawie których są wydawane nie dłuższy jednak niż dopuszczalny okres danej wizy. Procedura wydawania wiz Cudzoziemiec zamierzający podjąć zatrudnienie w Polsce oraz posiadający dokumenty uprawniające go do tego, tj. ważne zezwolenie na pracę wydane przez wojewodę lub oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy zarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy może ubiegać się o wydanie wizy Schengen lub krajowej. Zarówno wiza Schengen jak i krajowa wydawane są na okres pobytu określonego w zezwoleniu na pracę lub oświadczeniu zarejestrowanym w urzędzie pracy dozwolonym dla danego typu wizy. Jeżeli obcokrajowiec zamierza wykonywać pracę przez okres przekraczający trzy miesiące, korzystniejsze dla niego jest uzyskanie wizy krajowej, która daje mu prawo pobyt nawet przez okres roku. Wnioskodawcą w procedurze ubiegania się o uzyskanie wizy wjazdowej na terytorium Polski jest cudzoziemiec. Pierwszym krokiem jaki należy wykonać, aby uzyskać wizę w celu wykonywania pracy w Polsce jest uzyskanie zezwolenia na pracę lub w przypadku obywateli Republiki Białorusi, Gruzji, Mołdowy, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy. Procedurę uzyskania wizy należy rozpocząć odpowiednio wcześnie, lecz nie wcześniej niż trzy miesiące przed datą planowanego wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wniosek o wydanie wizy w celu wykonywania pracy składa się w konsulacie właściwym do państwa pochodzenia obcokrajowca ubiegającego się o wizę lub w sytuacji, gdy cudzoziemiec przebywa legalnie na terytorium któregoś z państw członkowskich UE, EFTA lub Konfederacji Szwajcarskiej, wizę może wydać inny konsul.

4 Od 2011 roku obowiązuje przymus elektronicznej rejestracji wniosku wizowego przez cudzoziemców. Przed wizytą w konsulacie mającą na celu złożenie wniosku należydokonać rejestracji online na platformie internetowej e-konsulat, dzięki której cudzoziemiec może określić wolne terminy złożenia aplikacji wizowej. Podczas wizyty w wirtualnym konsulacie należy wypełnić wniosek, wydrukować go, a następnie udać się z nim do urzędu w wybranym podczas rejestracji online terminie. Po wejściu na stronę internetową należy dokonać następujących czynności: wybrać wersję językową (prawy górny róg), w menu po lewej stronie wybrać rodzaj wnioskowanej wizy wiza krajowa zarejestruj formularz lub wiza Schengen zarejestruj formularz, wypełnić pole z kodem obrazkowym w dolnej części ekranu i po naciśnięciu przycisku dalej: przejść do kolejnego etapu, wybrać właściwy konsulat, tj. kraj, placówkę, rodzaj usługi, lokalizację i zarezerwować termin złożenia wniosku w konsulacie, wypełnić wniosek wizowy i potwierdzić go naciskając przycisk dalej" (po wypełnieniu wszystkich pól wymaganych) maksymalny czas na wypełnienie wniosku jest ograniczony i wynosi 60 minut, po wypełnieniu wniosek o wydanie wizy należy wydrukować i złożyć na nim własnoręczny podpis, wydrukowany wniosek wraz z pozostałymi wymaganymi dokumentami należy złożyć w konsulacie w wybranym przez siebie terminie (podany na ostatniej stronie wydrukowanego wniosku). Wniosek wypełnia się alfabetem łacińskim, dane osobowe cudzoziemca należy wypełnić zgodnie z transkrypcją łacińską zawartą w paszporcie zagranicznym wnioskodawcy. Aplikacja wizowa zawiera dane osobowe, adres zamieszkania cudzoziemca, informacje na temat celu zamierzonego pobytu na terytorium RP lub innych krajów strefy Schengen, poprzednio posiadanych wiz oraz pobytów zagranicznych cudzoziemca, adres oraz dane kontaktowe pracodawcy, informacje o ubezpieczeniu zdrowotnym. Do wniosku wizowego załączyć należy: paszport spełniający podane kryteria: okres ważności dłuższy o co najmniej trzy miesiące w stosunku do okresu ważności wnioskowanej wizy, zawierający co najmniej dwie puste strony, wydany w ciągu ostatnich dziesięciu lat (oryginał należy okazać do wglądu, kopia pozostaje w konsulacie), biometryczne zdjęcie wnioskodawcy wykonane według następujących kryteriów: kolorowe o wymiarach 35 x 45 mm, wykonane w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, mające dobrą ostrość oraz pokazujące wyraźnie oczy i twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak, aby twarz zajmowała 70-80% fotografii; fotografia ma przedstawiać osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi

5 oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami, ubezpieczenie zdrowotne na cały okres planowanego pobytu oraz obowiązujące na terytorium państw należących do strefy Schengen, dokument potwierdzający cel pobytu, tj. zezwolenie na pracę lub oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy w pracy (oryginał oraz kopia), opłatę wizową, w niektórych konsulatach dodatkowo wymagane jest pismo pracodawcy potwierdzające chęć zatrudnienia danego obcokrajowca oraz dokumenty potwierdzające kwalifikacje i wykształcenie wymagane do pracy na stanowisku wskazanym w zezwoleniu na pracę. Konsul może zażądać okazania dodatkowych dokumentów, na przykład potwierdzających legalne zatrudnienie na podstawie poprzednich wydawanych cudzoziemcowi wiz z prawem do pracy. Podczas wizyty w konsulacie wraz z wnioskiem należy złożyć komplet wymaganych załączników. W przypadku braku jednego z dokumentów pracownik konsulatu może odmówić przyjęcia aplikacji. Po przyjęciu wniosku wizowego konsul wstawia w paszporcie wnioskodawcy pieczęć potwierdzającą złożenie aplikacji. Procedura rozpatrzenia aplikacji wizowej w celu wykonywania pracy trwa 5 dni roboczych z możliwością przedłużenia do 30 dni. Wydanie lub odmowa wydania wizy następuje w formie decyzji, ponadto do paszportu na stronie, na której widnieje pieczątka potwierdzająca złożenie wniosku, wklejana jest naklejka wizowa. Po wklejeniu wizy do paszportu cudzoziemiec uprawniony jest do wjazdu na terytorium Polski oraz wraz z zezwoleniem na pracę lub oświadczeniem o zamiarze powierzenia wykonywania pracy do podjęcia zatrudnienia na rzecz pracodawcy, który wystąpił o wydanie tegoż zezwolenia lub oświadczenia dla niego. Przedłużenie wizy W sytuacji, kiedy zajdą okoliczności uniemożliwiające wyjazd cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy Schengen lub krajowej przed upływem jej ważności istnieje możliwość przedłużenia wizy na terytorium Polski. Okres ważności wizy krajowej przedłuża się, jeśli występują wszystkie z wymienionych poniżej okoliczności: przemawia za tym ważny interes zawodowy lub osobisty cudzoziemca albo względy humanitarne, zdarzenia, które są przyczyną ubiegania się o przedłużenie wizy wystąpiły niezależnie od woli cudzoziemca i nie były możliwe do przewidzenia w dniu składania wniosku o wydanie wizy krajowej, okoliczności sprawy nie wskazują, że cel pobytu cudzoziemca będzie inny niż deklarowany,

6 t nie zachodzą okoliczności, z powodu których odmawia się wydania wizy krajowej. Obligatoryjne przedłużenie wizy Schengen następuje w sytuacjach, w których naskutek siły wyższej lub ze względów humanitarnych nie jest możliwe opuszczenie terytorium państw członkowskich przed upływem terminu wizy lub przed końcem objętego wizą dozwolonego okresu pobytu. Przedłużenie jest natomiast fakultatywne, jeżeli posiadacz wizy przedstawił dowód na istnienie ważnych powodów osobistych uzasadniających przedłużenie okresu ważności wizy lub okresu pobytu. Organem uprawnionym do przedłużenia wizy jest wojewoda właściwy ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca. Wniosek o przedłużenie wizy Schengen lub krajowej należy złożyć co najmniej trzy dni przed upływem okresu pobytu oznaczonego w wizie. Złożenie wniosku po terminie skutkuje nierozpatrzeniem podania. Do przedmiotowego wniosku należy załączyć: aktualną kolorową fotografię nieuszkodzoną, wyraźną, o wymiarach 4,5 x 3,5 cm, przedstawiającą osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami patrzącą na wprost, z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy osoba z wadą narządu wzroku, nosząca okulary z ciemnymi szkłami może dołączyć fotografie przedstawiające ją w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania fotografie przedstawiające ją z nakryciem głowy, ale nakrycie to nie może uniemożliwiać identyfikacji osoby, kopię oraz oryginał ważnego paszportu do wglądu, dokumenty potwierdzające cel pobytu i konieczność przedłużenia wizy, ubezpieczenie zdrowotne na kwotę minimum euro, ważne co najmniej przez okres planowanego pobytu na terytorium Polski przy przedłużeniu wizy krajowej. podróżne ubezpieczenie medyczne (przy przedłużeniu wizy Schengen), opłatę w wysokości 406 zł za przedłużenie wizy krajowej oraz 30 euro przy fakultatywnym przedłużaniu wizy Schengen (obligatoryjne przedłużenie wizy Schengen jest nieodpłatne). Czas realizacji wniosku o przedłużenie wizy wynosi minimum 3 dni od daty jego wpływu. Jeżeli wniosek o przedłużenie wizy został złożony w terminie, do paszportu wnioskodawcy wstawiany jest stempel potwierdzający jego złożenie. W wyniku pozytywnie rozpatrzonej aplikacji do paszportu wkleja się naklejkę przedłużonej wizy. Przedłużona wiza daje takie same uprawnienia jak wiza wydana w standardowym trybie. Karta pobytu Karta pobytu jest z kolei dokumentem, który w okresie jej ważności potwierdza tożsamość cudzoziemca i uprawnia go wraz z ważnym paszportem do wielokrotnego przekraczania granicy oraz pobytu na terytorium Polski bez konieczności posiadania wizy. Karta pobytu wydawana jest obcokrajowcowi, który uzyskał jeden z rodzajów zezwoleń wydawanych na terytorium Polski, tj. zezwolenie na pobyt czasowy, zgodę na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub który uzyskał status uchodźcy, zgodę na pobyt ze względów humanitarnych, lub ochronę

7 uzupełniającą. Cudzoziemiec, któremu wydano zezwolenie na pobyt czasowy dostaje kartę pobytu na taki okres, na jaki wydane zostało to zezwolenie, nie dłuższy jednak niż trzy lata. Po upływie tego okresu powinien wystąpić o wydanie nowego zezwolenia. Jeżeli obcokrajowiec uzyskał zezwolenie na osiedlenie się lub pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, czyli dokumenty uprawniające do stałego pobytu na terytorium Polski, karta pobytu w przypadku osiedlenia się wydawana jest na 10 lat, natomiast w przypadku rezydenta na 5 lat. Po upływie tych okresów należy dokonać wymiany karty. Wyszczególnienie Wiza Karta pobytu Typ dokumentu Okres ważności Organ wydający dokument Miejsce aplikowania o dokument Podmiot aplikujący o dokument Pozwolenie na pobyt Nie więcej niż rok Placówki konsularne, placówki Straży Granicznej Poza terytorium RP Cudzoziemiec Dokument pobytowy, wydany w oparciu o zezwolenie na pobyt czasowy Do 3 lat (w szczególnych przypadkach nawet do 10lat) Urząd Wojewódzki (od ) Tylko terytorium RP Cudzoziemiec Legalizacja pobytu w oparciu o zezwolenie na pobyt czasowy odbywa się w wydziale ds. cudzoziemców urzędu wojewódzkiego właściwego dla województwa, w którym zamieszkuje cudzoziemiec. Cudzoziemiec powinien złożyć odpowiedni wniosek osobiście. Przesłanką do uzyskania zezwolenia na pobyt czasowy może być: Podjęcie lub kontynuacja pracy na terytorium Polski Wykonywanie pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji Wykonywanie pracy przez cudzoziemca delegowanego przez pracodawcę zagranicznego do Polski Prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce Podjęcie lub kontynuacja studiów w Polsce Odbycie kursu przygotowawczego do podjęcia nauki na studiach licencjackich, magisterskich, albo doktoranckich w języku polskim Prowadzenie badań naukowych w Polsce Przyjazd do członków rodziny obywatela Polski lub członka rodziny cudzoziemca Bycie ofiarą handlu ludźmi, która przebywa w Polsce, podejmuje współpracę z organami prowadzącymi postępowanie w sprawie zwalczania handlu ludźmi oraz, która zerwała kontakty z osobami podejrzanymi o handel ludźmi Zamiar dołączenia członka rodziny do obywatela państwa członkowskiego UE, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) lub Konfederacji Szwajcarskiej zamieszkującego w Polsce

8 Bycie niepełnoletnim dzieckiem cudzoziemca, który przebywa w Polsce na podstawie wizy krajowej lub zezwolenia na pobyt czasowy, jeżeli dziecko urodziło się w okresie ważności tej wizy krajowej lub zezwolenia na pobyt czasowy Bycie niepełnoletnim dzieckiem cudzoziemca, który przebywa w Polsce na podstawie wizy krajowej lub zezwolenia na pobyt czasowy, jeżeli dziecko urodziło się w okresie ważności tej wizy krajowej lub zezwolenia na pobyt czasowy Bycie małoletnim dzieckiem cudzoziemca będącym małżonkiem obywatela Polski i posiadającego zezwolenie na pobyt czasowy wydane dla członka rodziny obywatela Polski Inne, ważne okoliczności, których istnienie zostanie udowodnione Dokumenty, które należy złożyć w ramach tej procedury uwzględniają: wypełniony wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy w 4 egz ważny dokument podróży oryginał do wglądu oraz 3 kopie 4 fotografie nieuszkodzone, wyraźne, o wymiarach 4,5 x 3,5 cm, przedstawiające osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami patrzącą na wprost, z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy osoba z wadą narządu wzroku, nosząca okulary z ciemnymi szkłami może dołączyć fotografie przedstawiające ją w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania fotografie przedstawiające ją z nakryciem głowy, ale nakrycie to nie może uniemożliwiać identyfikacji osoby, pisemna zgoda osób, które sprawują władzę rodzicielską nad małoletnim cudzoziemcem, ubiegającym się o udzielenie zezwolenia dokumenty potwierdzające cel pobytu cudzoziemca w Polsce dokumenty potwierdzające dane podane we wniosku Urząd Wojewódzki może ponadto wnioskować o uzupełnienie dokumentacji potwierdzającej cel pobytu cudzoziemca. Procedura trwa zwykle około 1 miesiąca, w przypadkach szczególnych może się jednak wydłużyć do 2 miesięcy. Pisemne odwołania od decyzji wojewody (np. w przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku) należy składać w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. Dodatkowo możliwe jest zgłoszenie zaskarżające decyzję do sądu administracyjnego w terminie 30 dni od otrzymania decyzji. Opłata skarbowa za rozpatrzenie sprawy wniosku wynosi 340 PLN (podlega zwrotowi w przypadku decyzji negatywnej), kwota jest o 100 PLN wyższa w przypadku sprawy udzielenia zezwolenia napobyt i pracę (jedna procedura uzyskania ). Wydanie karty pobytu na podstawie zezwolenia kosztuje dodatkowo 50 PLN.

9 Legalizacja pracy Obywatele 6 państw Ukrainy, Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii i Federacji Rosyjskiej mogą podejmować pracę w Polsce bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę przez okres nie przekraczający 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy na podstawie oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcom. Pozostali cudzoziemcy, a także obywatele państw wymienionych powyżej, którzy w ciągu kolejnych 12 miesięcy podejmowali pracę w oparciu o oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy przez okres 6 miesięcy, są zobowiązani do uzyskania jednego zezwolenia na pobyt czasowy i pracę, lub jeśli przebywają na terytorium Polski i posiadają już zezwolenie pobytowe samego zezwolenia na pracę. Osoby posiadające zezwolenie na pobyt stały lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE nie potrzebują posiadać dodatkowych dokumentów legalizujących ich pracę. Oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy Oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy obywatelowi Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy jest wypełniane przez pracodawcę, zarejestrować je może pracodawca lub podmiot posiadający pełnomocnictwo pracodawcy (np. pracownik lub pośrednik jak np. agencja pośrednictwa pracy). Według aktualnych przepisów dokument musi zawierać szczegółowe informacje dotyczące pracodawcy oraz pracy wykonywanej przez cudzoziemca. Są to w szczególności: dane teleadresowe pracodawcy, w tym: nazwa, siedziba firmy, numer telefonu/fax; dane dotyczące rodzaju prowadzonej działalności, dane rejestrowe, w tym NIP, PESEL, REGON, w zależności od rodzaju prowadzonej działalności; dane identyfikujące zatrudnianego cudzoziemca, w tym imię i nazwisko, numer paszportu, narodowość oraz miejsce zamieszkania w kraju ojczystym; zawód w jakim cudzoziemiec ma zostać zatrudniony przez pracodawcę, również według wykazu sekcji PKD; okres, na który cudzoziemiec ma zostać zatrudniony wraz z datą rozpoczęcia pracy; miejsce, w którym cudzoziemiec ma wykonywać pracę; rodzaj umowy stanowiącej podstawę zatrudnienia cudzoziemca; wysokość wynagrodzenia otrzymywanego przez cudzoziemca w ramach umowy z pracodawcą (kwota brutto). Cudzoziemiec objęty tą procedurą do pracy w Polsce nie musi posiadać zezwolenia na pracę. Zrezygnowano z różnych typów zezwoleń na rzecz jednego dokumentu stanowiącego przesłankę do uzyskania wizy pracowniczej przez pracownika, którego dane oświadczenie dotyczy. Również sam proces legalizacji pobytu i pracy jest dużo krótszy w przypadku procedury uproszczonej, w zależności od liczby wniosków wizowych realizowanych przez polskie konsulaty w państwach objętych procedurą,

10 może on zostać zrealizowany nawet poniżej dwóch tygodni. Aby zatrudnić obcokrajowca w oparciu o oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy pracodawca musi przede wszystkim wypełnić sam wniosek. Wniosek (czyli Oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy obywatelowi Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy ) może być wypełniony odręcznie bądź elektronicznie za pośrednictwem formularza na stronie internetowej danego urzędu pracy, następnie wydrukowany. Wypełniony wniosek pracodawca powinien złożyć z powiatowym urzędzie pracy właściwym dla miejsca, w którym pracodawca został zarejestrowany. Rejestracja oświadczenia w powiatowym urzędzie pracy jest bezpłatna. Podczas składania wniosku pracodawca musi pamiętać o złożeniu podpisanego pouczenia prawnego, stanowiącego załącznik do oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy. Pouczenie prawne zawiera informacje na temat przepisów dotyczących pracy i pobytu cudzoziemców na terytorium RP, w tym kwestii odpowiedzialności za dyskryminację pracowników ze względu na narodowość lub obywatelstwo, a także kwestię sprawiedliwego wynagradzania. Zgodnie z obecnymi przepisami prawa pracy, polski przedsiębiorca zatrudniający obcokrajowca powinien przyznawać cudzoziemcowi wynagrodzenie adekwatne do polskiego pracownika na tym samym stanowisku, powinien również przestrzegać przepisów o czasie pracy oraz przepisów o bhp. Uzupełnieniem składanych w urzędzie dokumentów (oświadczenia i pouczenia) jest dokument rejestrowy potwierdzający prowadzenie działalności przez pracodawcę. W przypadku spółki może to być aktualny odpis z KRS, w przypadku osoby prawnej zaś będzie do wpis do EDG. Osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej wystarczy, że okażą dowód tożsamości w postaci dowodu osobistego. W przypadku osób prowadzących działalność rolniczą możliwe jest ponadto poświadczenie w postaci dowodu posiadania gospodarstwa rolnego (np. dowód ubezpieczenia KRUS). Do 2011 r. oświadczenia były zwykle rejestrowane tego samego dnia, którego zostały złożone w powiatowym urzędzie pracy. W związku z wprowadzeniem Elektronicznego Systemu Rejestracji Oświadczeń od początku 2012 r. czas oczekiwania na zarejestrowanie i wydanie oświadczenia w niektórych urzędach uległ wydłużeniu nawet o kilka dni. Warunkiem podjęcia przez cudzoziemca pracy przy tej procedurze jest posiadanie ważnej wizy zezwalającej na wykonywanie pracy lub odpowiedniego zezwolenia pobytowego i wydanej na jego podstawie karty pobytu. Zarejestrowane oświadczenie pracodawca powinien zatem przekazać pracownikowi w celu podpisania z nim umowy, na podstawie której ma być wykonywana praca. Może to nastąpić natychmiastowo, jeżeli cudzoziemiec przebywa obecnie legalnie na terytorium Polski lub niezbędne jest uruchomienie procedury legalizacyjnej, w sytuacji gdy pracownik przebywa poza granicami RP i nie posiada ważnej wizy. Oświadczenie należy wówczas wysłać drogą pocztową do cudzoziemca, który z kolei powinien zgłosić się z nim do najbliższego konsulatu RP w celu otrzymania wizy pobytowej. Procedura wizowa trwa zwykle od tygodnia (Rosja, Ukraina) do nawet 3 tygodni, po jej zakończeniu i uzyskaniu wizy cudzoziemiec może w pełni legalnie przyjechać do pracy w Polsce i podpisać umowę z pracodawcą. Zgodnie z przepisami prawa pracy niepotwierdzenie zawartej umowy na

11 piśmie, lub zawarcie umowy cywilnoprawnej w warunkach, w których powinna być zawarta umowa o pracę stanowi złamanie prawa i podlega karze grzywny. Zgodnie z literą prawa oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy nie stanowi potwierdzenia zatrudnienia u danego podmiotu. Pracodawca musi zatem pamiętać o tym, że pisemne niepotwierdzenie umowy cywilnoprawnej z cudzoziemcem jest kwalifikowane jako nielegalne zatrudnienie, na co wskazuje art. 120 ust. 1 ustawy z o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Aby proces zatrudnienia był w pełni legalny, pracodawca musi także pamiętać o dopełnieniu formalności związanych ze zgłoszeniem pracownika do urzędu skarbowego i ubezpieczeniem go w ZUS. Oświadczenie nie jest dokumentem stanowiącym wyłączne potwierdzenie legalizacji pracy u pracodawcy, poświadcza natomiast, że dana osoba ma prawo być zatrudniona u danego pracodawcy. Wykonywanie pracy jest możliwe wyłącznie od momentu podpisania z pracodawcą umowy na piśmie. Zezwolenie na pracę Zezwolenie na pracę to podstawowy dokument umożliwiający podjęcie przez cudzoziemca legalnie pracy w Polsce. Uzyskanie zezwolenia na pracę jest możliwe wyłącznie w przypadku osób posiadających odpowiedni dokument pobytowy (wizę z prawem do pracy lub zezwolenie na pobyt czasowy i wydaną na jego podstawie kartę pobytu). W odróżnieniu od wprowadzonego 1 maja 2014 roku jednego zezwolenia na pobyt czasowy i pracę, w przypadku zezwolenia na pracę stroną ubiegającą się wydanie dokumentu jest nie cudzoziemiec, a pracodawca go zatrudniający. Pracodawca zatrudniający cudzoziemca w oparciu o zezwolenie na pracę powinien pamiętać o wymogu zgodności charakteru pracy opisanego w dokumencie zezwolenia z faktycznie wykonywaną przez cudzoziemca pracą. W przypadku niektórych zmian charakteru wykonywanej pracy, pracodawca powinien poinformować w ciągu 30 dni urząd wojewódzki, który dane zezwolenie wydał, o zmianach takich jak przejęcie zakładu pracy przez innego pracodawcę, zmiana osoby reprezentującej pracodawcę, zmiana siedziby lub formy prawej pracodawcy lub zmiana stanowiska na okres nieprzekraczający 30 dni w ciągu roku. W przypadku innych zmian niezbędne jest uzyskanie nowego zezwolenia na pracę. Tryb i zasady składania wniosku o wydanie zezwolenia na pracę w Polsce dla cudzoziemca regulowane są przez ustawę o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, rozporządzeniach MPiPS oraz w uchwałach przez poszczególnych wojewodów. W myśl tych przepisów procedura uzyskania zezwolenia na pracę jest jednakowa w każdym z województw, jednak zauważalne różnice pojawiają się w zakresie wymaganych dokumentów, zawodów i rodzajów prac, do których wydanie zezwolenia na pracę nie wymaga uwzględnienia informacji starosty. W związku z tymi różnicami pierwszym krokiem, jaki powinien wykonać pracodawca zamierzający zatrudnić obcokrajowca, jest zasięgnięcie informacji we właściwym urzędzie wojewódzkim na temat procedury uzyskania zezwolenia na terenie danego województwa. Procedury te określają wymagane dokumenty oraz czy na proponowane stanowisko do wniosku należy załączyć opinię starosty. Gdy opinia taka jest konieczna, powinno nastąpić zgłoszenie krajowej oferty pracy dotyczącej stanowiska, na

12 którym zatrudniony ma zostać cudzoziemiec do powiatowego urzędu pracy właściwego pod względem siedziby, miejsca zamieszkania lub zameldowania pracodawcy. Na postawie zgłoszonej oferty urząd pracy wydaje informację o możliwości lub braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy na lokalnym rynku pracy. Aby zatem móc poczynić dalsze kroki w celu uzyskania zezwolenia na pracę dla cudzoziemca, opinia ta powinna zawierać informację, że na proponowane stanowisko nie ma kandydata posiadającego obywatelstwo polskie. W przeciwnym razie na tym etapie procedury pracodawca traci możliwość uzyskania zezwolenia na pracę. Dopiero po otrzymaniu zezwolenia pracodawca ma prawo podpisać z pracownikiem umowę. Jak zostało to wcześniej podane, umowa ta powinna być zawarta na warunkach wskazanych w zezwoleniu. Niedopuszczalne jest zatem zatrudnienie pracownika na warunkach innych/gorszych niż te wskazane w dokumencie zezwolenia, na przykład zawarcie umowy- zlecenia bądź umowy o dzieło zamiast umowy o pracę, zatrudnienie pracownika na mniejszą część etatu lub za wynagrodzeniem niższym niż wskazane w zezwoleniu. Etapy rejestracji zezwolenia na pracę 1. Wypełnienie wniosku o wydanie opinii starosty (gdy jest konieczna) 2. Udział w teście rynku pracy (tzw. giełdzie pracy) 3. Wydanie opinii o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych w oparciu o lokalny rynek pracy 4. Przygotowanie dokumentacji do wniosku i złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na pracę 5. Uzyskanie zezwolenia na pracę 6. Przekazanie cudzoziemcowi zezwolenia na pracę, rozpoczęcie procedury legalizacji pobytu (jeśli konieczne) i podpisanie w oparciu o zezwolenie umowy. Wysokość opłat pobieranych za wydanie zezwolenia na pracę dla cudzoziemca reguluje rozporządzenie MPiPS w sprawie wysokości wpłaty dokonywanej w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca. Przepis ten ma zastosowanie na terenie całej Polski i w przypadku wniosku o wydanie zezwolenia na pracę określa następujące wysokości opłat: 50 zł, jeżeli pracodawca zamierza powierzyć obcokrajowcowi pracę na okres krótszy niż trzy miesiące, 100 zł, jeżeli pracodawca zamierza powierzyć pracę na okres powyżej trzech miesięcy, 200 zł, jeżeli pracodawca zamierza delegować cudzoziemca do pracy na terytorium Polski w ramach realizacji usługi eksportowej, tj. zezwolenia na pracę typu D. Wnioskując o przedłużenie zezwolenia na pracę pracodawca uiszcza opłaty o połowę niższe w stosunku do wymienionych powyżej. Wyróżnić można 5 typów zezwoleń na pracę. Zezwolenie na pracę typu A to najczęściej wydawany spośród 5 typów rodzaj

13 zezwoleń na pracę dla cudzoziemców. Zezwolenie typu A odnosi się do obcokrajowca, który, wykonuje pracę w Polsce na podstawie kontraktu z pracodawcą mającym siedzibę, oddział, zakład lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zezwolenie na pracę typu A jest wydawane na czas określony, nie dłuższy niż 3 lata i może być przedłużane, jednak zwyczajowo czas przez który zachowuje ono ważność wynosi 1 rok z przedłużeniem na 2 lata. Zezwolenie na pracę typu B dotyczy obcokrajowca pełniącego funkcję w zarządzie osoby prawnej wpisanej do rejestru przedsiębiorców lub będącej spółką kapitałową w organizacji przez okres przekraczający 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy. Wojewoda wydaje zezwolenie typu B, jeżeli podmiot, którego członkiem zarządu ma być cudzoziemiec w roku poprzedzającym złożenie wniosku o wydanie zezwolenia osiągnął dochód nie niższy niż 12-krotność przeciętnego wynagrodzenia w województwie w trzecim kwartale roku poprzedzającego złożenie wniosku ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Drugim kryterium, które powinien wypełnić podmiot, którego członkiem zarządu jest obcokrajowiec, jest zatrudnianie na czas nieokreślony i w pełnym wymiarze czasu pracy przez co najmniej rok poprzedzający złożenie wniosku co najmniej dwóch osób mogących wykonywać pracę bez zezwolenia na pracę. Zezwolenie na pracę typu B jest wydawane na czas określony i może być przedłużane. Maksymalny okres na jaki można otrzymać zezwolenie typu B to pięć lat. Aby wojewoda miał podstawę do wydania cudzoziemcowi pełniącemu funkcję członka zarządu zezwolenie na pięć lat, podmiot ubiegający się o wydanie tego zezwolenia, na dzień złożenia wniosku powinien zatrudniać co najmniej 25 pracowników. Zezwolenie na pracę typu C to dokument dotyczący cudzoziemca wykonującego pracę na rzecz pracodawcy zagranicznego, delegowanego do pracy na terytorium Polski na okres przekraczający 30 dni w ciągu roku do podmiotu powiązanego z zagranicznym na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zezwolenie na pracę typu C jest wydawane na czas określony, nie dłuższy niż 3 lata i może być przedłużane. Zezwolenie na pracę typu D, czyli tzw. usługa eksportowa, dotyczy cudzoziemca wykonującego pracę na rzecz pracodawcy zagranicznego nieposiadającego oddziału, zakładu lub innej formy działalności na terytorium Polski w celu realizacji usługi o charakterze tymczasowym i okazjonalnym. Jest to również kolejny typ zezwolenia dotyczący pracowników-cudzoziemców, oddelegowywanych do pracy na terytorium RP przez podmioty zagraniczne. W przypadku zatrudnienia cudzoziemca na podstawie tego rodzaju zezwolenia, podobnie jak w przypadku zezwolenia typu C, umowa zawierana jest pomiędzy pracownikiem a podmiotem zagranicznym. Kwestia ta dotyczy również wynagrodzenia, które wypłacane jest przez pracodawcę zagranicznego. W przypadku zezwolenia typu D, podobnie jak C, wynagrodzenie za wykonywanie pracy przez cudzoziemca nie może być niższe o więcej niż 30% przeciętnego wynagrodzenia ogłoszonego przez Prezesa GUS w województwie, w którym składany jest wniosek. Zezwolenie na pracę typu D jest wydawane na okres nie dłuższy niż trzy lata i może być przedłużane na okres delegowania cudzoziemca do pracy na terytorium RP. Zezwolenie na pracę typu E dotyczy cudzoziemca wykonującego pracę na rzecz pracodawcy zagranicznego delegowanego do pracy na terytorium Polski na okres przekraczający 3 miesiące w ciągu kolejnych 6 miesięcy w innym celu niż wskazany w

14 zezwoleniach typu B (pełnienie funkcji w zarządzie osoby prawnej), C (delegowania na okres powyżej 30 dni), D (świadczenia pracy w ramach usługi eksportowej). Zezwolenie na pracę tego typu jest wydawane przez wojewodę właściwego ze względu na główne miejsce wykonywania pracy na terytorium Polski. Pełną listę dokumentacji niezbędnej do rejestracji wniosku o zezwolenie na pracę znaleźć można na stronach internetowych odpowiednich dla miejsca zamieszkania/siedziby pracodawcy urzędów wzezwolenie na pobyt czasowy i pracę Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę jest nową formą legalizacji pracy i pobytu w Polsce cudzoziemców, wprowadzoną wraz z nową ustawą o cudzoziemcach (ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, Dz.U nr 0 poz. 1650). Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę jest dokumentem legalizacyjnym uprawniającym cudzoziemca do podejmowania pracy i pobytu i wydawane na maksymalnie 3 lata, jednak okres ważności zezwolenia może być krótszy, zależny od przedstawionych przez cudzoziemca dokumentów, takich jak umowa z pracodawcą (czas trwania umowy stanowi wówczas czynnik określający ważność dokumentu zezwolenia). Cudzoziemiec nie musi uzyskiwać wcześniej zezwolenia na pracę, dokumenty które są natomiast niezbędne we wniosku to: Wypełniony zgodnie z pouczeniem formularz wniosku oraz jedna kserokopia wypełnionego wniosku; Cztery fotografie nieuszkodzone, wyraźne, o wymiarach 4,5 x 3,5 cm, przedstawiające osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami patrzącą na wprost, z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy osoba z wadą narządu wzroku, nosząca okulary z ciemnymi szkłami może dołączyć fotografie przedstawiające ją w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania fotografie przedstawiające ją z nakryciem głowy, ale nakrycie to nie może uniemożliwiać identyfikacji osoby; Kserokopia ważnego dokumentu podróży (oryginał do wglądu); Informacja starosty właściwego ze względu na główne miejsce wykonywania pracy przez cudzoziemca o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy (dokument stanowi efekt przeprowadzonych przez pracodawcę testów rynku pracy). W określonych sytuacjach możliwe jest pominięcie tego dokumentu, jeśli zawód wykonywany przez cudzoziemca znajduje się w wykazie zawodów deficytowych (w art. 10 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy), cudzoziemiec wykonywał wcześniej u danego pracodawcy pracę na tym samym stanowisku, cudzoziemiec był zatrudniony przez co najmniej 3 miesiące u danego pracodawcy w oparciu o oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy, cudzoziemiec jest zwolniony z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę, lub będzie wykonywał prace pielęgnacyjno-opiekuńcze lub jako pomoc domowa dla osób fizycznych. W podanych przypadkach niezbędne jest przedstawienie dokumentów to potwierdzających; Dokument potwierdzający posiadanie zapewnionego miejsca zamieszkania; Podpisana z pracodawcą umowa - umowę o pracę, umowa zlecenie wraz z

15 rachunkami z trzech ostatnich miesięcy (w przypadku gdy strona już wykonuje pracę), lub umowę o dzieło; Świadectwo pracy od ostatniego pracodawcy (w przypadku gdy cudzoziemiec wykonywał wcześniej prace u innego pracodawcy); Dokument poświadczający źródło stabilnego i regularnego dochodu wystarczającego na pokrycie kosztów utrzymania siebie i członków rodziny pozostających na utrzymaniu (dla osoby samotnie gospodarującej zł netto miesięcznie, dla osoby w rodzinie - w wysokości 456 zł netto miesięcznie), np. zeznanie PIT lub zaświadczenie z ZUS; Dokumenty potwierdzające posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego (np. zaświadczenie z ZUS); Zaświadczenie o niezaleganiu z podatkami. Jeżeli cudzoziemiec planuje podjąć pracę u innego pracodawcy, lub na innych warunkach niż określone w decyzji o wydaniu zezwolenia na pobyt czasowy i pracę, wojewoda właściwy ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca może na wniosek cudzoziemca dokonać zmiany zezwolenia na pobyt i pracę. Nie jest natomiast konieczne wydanie nowego zezwolenia nastąpiła wyłącznie zmiana siedziby lub miejsca zamieszkania, nazwy lub formy prawnej pracodawcy. Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę może zostać cofnięte jeżeli stanowisko określone w zezwoleniu uległo zmianie, lub warunki zatrudnienia (w tym wynagrodzenie) uległy zmianie. Zdrowie i leczenie Każda osoba zatrudniona w Polsce legalnie (np. w oparciu o umowę o pracę, umowę zlecenie etc.) ma prawo do korzystania z publicznej (nieodpłatnej) służby zdrowia (szpitale i przychodnie lekarskie). Jeśli cudzoziemiec chce skorzystać z opieki medycznej, to w szpitalu lub przychodni lekarskiej musi przedstawić dokument ZUS RMUA z ostatniego miesiąca. Dokument ZUS RMUA jest wystawiany przez pracodawcę i jest potwierdzeniem opłacenia składki na ubezpieczenie społeczne. Ubezpieczeniem zdrowotnym mogą być również objęci: dzieci pracownika małżonek pracownika Pracownik musi jednak poinformować swojego pracodawcę, że chce żeby jego dzieci i/lub małżonek również byli objęci ubezpieczeniem zdrowotnym. PAMIĘTAJ, ŻE CO MIESIĄC MASZ PRAWO OTRZYMAĆ ZUS RMUA OD SWOJEGO PRACODAWCY. ALE ZA KAŻDYM RAZEM MUSISZ O TEN DOKUMENT POPROSIĆ. NATOMIAST RAZ W ROKU (DO 28 LUTEGO) PRACODAWCA MUSI CI WYDAĆ ZUS RMUA ZA MINIONY ROK.

16 Ambasady:

Procedura ubiegania się o wizy krajowe i wizy Schengen

Procedura ubiegania się o wizy krajowe i wizy Schengen Procedura ubiegania się o wizy krajowe i wizy Schengen Podstawowy zestaw dokumentów niezbędny do uzyskania wizy: wypełniony i podpisany wniosek wizowy: wniosek o wydanie wizy krajowej (pobierz wniosek

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 28 lipca 2010 r. w sprawie wiz dla cudzoziemców

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 28 lipca 2010 r. w sprawie wiz dla cudzoziemców Dziennik Ustaw Nr 151 11692 Poz. 1015 1015 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 28 lipca 2010 r. w sprawie wiz dla cudzoziemców Na podstawie art. 48g ust. 1 i 4 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Zasady rejestracji oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom

Zasady rejestracji oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom Zasady rejestracji oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom 10000 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 2772 Zatrudnienia cudzoziemców na podstawie oświadczeń o zamiarze

Bardziej szczegółowo

Przedłużenie wizy krajowej

Przedłużenie wizy krajowej Przedłużenie wizy krajowej Przedłużenie okresu ważności wydanej wizy krajowej lub okresu pobytu objętego tą wizą może nastąpić, jeżeli są spełnione łącznie następujące warunki: 1) przemawia za tym ważny

Bardziej szczegółowo

Zatrudnienie obywateli Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy przez polskich

Zatrudnienie obywateli Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy przez polskich Zatrudnienie obywateli Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy przez polskich przedsiębiorców Małgorzata Skibińska 12 październik

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie wiz dla cudzoziemców

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie wiz dla cudzoziemców Dz.U.08.236.1643 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie wiz dla cudzoziemców (Dz. U. z dnia 31 grudnia 2008 r.) Na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji (tzw. niebieska karta) 1/1

Zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji (tzw. niebieska karta) 1/1 1/1 Przedmiot sprawy Kogo dotyczy? ZEZWOLENIE NA ZAMIESZKANIE NA CZAS OZNACZONY W CELU WYKONYWANIA PRACY W ZAWODZIE WYMAGAJĄCYM WYSOKICH KWALIFIKACJI (tzw. NIEBIESKA KARTA) Zezwolenia na zamieszkanie na

Bardziej szczegółowo

ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Cudzoziemiec może zostać zatrudniony o ile posiada zezwolenie pobytowe, uprawniające do podjęcia pracy oraz zezwolenie na pracę. Rodzaje

Bardziej szczegółowo

I WJAZD I POBYT NA TERYTORIUM RP OBYWATELI UE, EOG I SZWAJCARII ORAZ CZŁONKÓW ICH RODZIN

I WJAZD I POBYT NA TERYTORIUM RP OBYWATELI UE, EOG I SZWAJCARII ORAZ CZŁONKÓW ICH RODZIN I WJAZD I POBYT NA TERYTORIUM RP OBYWATELI UE, EOG I SZWAJCARII ORAZ CZŁONKÓW ICH RODZIN 1. ZASADY WJAZDU NA TERYTORIUM RP Obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej (UE), obywatele państw Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE

Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE Opłaty: Opłata skarbowa 640 PLN - opłatę należy wnieść na konto Urzędu Miasta Kielce, ul. Rynek 1, nr konta 38 1050 0099 6450 9000 0000 0000 lub dokonać

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY UBIEGANIA SIĘ O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRACĘ CUDZOZIEMCÓW W POLSCE W ŚWIETLE OBOWIAZUJĄCYCH REGULACJI OD DNIA 1 LUTEGO 2009 R

OGÓLNE ZASADY UBIEGANIA SIĘ O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRACĘ CUDZOZIEMCÓW W POLSCE W ŚWIETLE OBOWIAZUJĄCYCH REGULACJI OD DNIA 1 LUTEGO 2009 R OGÓLNE ZASADY UBIEGANIA SIĘ O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRACĘ CUDZOZIEMCÓW W POLSCE W ŚWIETLE OBOWIAZUJĄCYCH REGULACJI OD DNIA 1 LUTEGO 2009 R W związku z wejściem w życie w dniu 1 lutego br. nowych procedur

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 10/2015. Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Lęborku z dnia 30.06.2015r.

ZARZĄDZENIE Nr 10/2015. Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Lęborku z dnia 30.06.2015r. ZARZĄDZENIE Nr 10/2015 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Lęborku z dnia 30.06.2015r. W związku z wejściem w życie nowego Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 kwietnia 2015r.

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie pracy przez cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wykonywanie pracy przez cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wykonywanie pracy przez cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Wykonywanie pracy przez cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Warunki wykonywania przez cudzoziemców pracy na

Bardziej szczegółowo

Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce i wysyłanie polskich naukowców za granicę w ramach w międzynarodowych projektów badawczych

Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce i wysyłanie polskich naukowców za granicę w ramach w międzynarodowych projektów badawczych Mobilność międzynarodowa w świetle przepisów prawa polskiego Warszawa 22 listopada 2012 Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce i wysyłanie polskich naukowców za granicę w ramach w międzynarodowych projektów

Bardziej szczegółowo

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie 1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2015, poz. 149); 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki z dnia 1 kwietnia 2015 r. w sprawie wydawania

Bardziej szczegółowo

1 Podstawa prawna. 2 Słownik

1 Podstawa prawna. 2 Słownik Zasady rejestracji przez Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowie Wielkopolskim oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy obywatelowi Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki

Bardziej szczegółowo

KARTA USŁUGI ZEZWOLENIE NA POBYT CZASOWY 1/1

KARTA USŁUGI ZEZWOLENIE NA POBYT CZASOWY 1/1 1/1 Przedmiot sprawy Kogo dotyczy? O udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy można ubiegać się, jeżeli zachodzą okoliczności uzasadniające zamieszkiwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres

Bardziej szczegółowo

Zasady i procedury związane z legalizacją pobytu cudzoziemców

Zasady i procedury związane z legalizacją pobytu cudzoziemców Zasady i procedury związane z legalizacją pobytu cudzoziemców Mazowiecki Urząd Wojewódzki Wydział Spraw Cudzoziemców Warszawa, 4 listopada 2010r. Podstawa prawna Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach

Bardziej szczegółowo

5. wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego i jest delegowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres

5. wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego i jest delegowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres Informacja Wydawanie zezwoleń na pracę cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Opis sprawy: Wydawanie zezwoleń na zatrudnienie cudzoziemców na terytorium RP odbywa się w trybie wydawania

Bardziej szczegółowo

ZEZWOLENIE NA POBYT CZASOWY KRÓTKOTRWAŁY POBYT CUDZOZIEMCA NA TERYTORIUM RP

ZEZWOLENIE NA POBYT CZASOWY KRÓTKOTRWAŁY POBYT CUDZOZIEMCA NA TERYTORIUM RP ZEZWOLENIE NA POBYT CZASOWY KRÓTKOTRWAŁY POBYT CUDZOZIEMCA NA TERYTORIUM RP 1. MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców ul. Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA. z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw 1) Dziennik Ustaw Nr 239 16242 Poz. 1593 1593 USTAWA z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz.

Bardziej szczegółowo

Legalizacja pobytu obywateli Unii Europejskiej w Polsce.

Legalizacja pobytu obywateli Unii Europejskiej w Polsce. Legalizacja pobytu obywateli Unii Europejskiej w Polsce. Jednostka publikująca kartę Karta informacyjna Legalizacja pobytu obywateli Unii Europejskiej w Polsce. Kartę nadzoruje Wydział Spraw Obywatelskich

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 10/2015 DYREKTORA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY w Zielonej Górze z dnia 01.09.2015 roku

ZARZĄDZENIE NR 10/2015 DYREKTORA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY w Zielonej Górze z dnia 01.09.2015 roku ZARZĄDZENIE NR 10/2015 DYREKTORA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY w Zielonej Górze z dnia 01.09.2015 roku w sprawie wprowadzenia Zasad rejestracji przez Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze oświadczeń o zamiarze

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA. Wydawanie dowodów osobistych złożenie wniosku w formie elektronicznej.

KARTA INFORMACYJNA. Wydawanie dowodów osobistych złożenie wniosku w formie elektronicznej. KIUSC/12, ed.1, w.2 KARTA INFORMACYJNA Wydawanie dowodów osobistych złożenie wniosku w formie elektronicznej. Podstawa prawna: 1.Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.

Bardziej szczegółowo

Wymiana dowodu osobistego

Wymiana dowodu osobistego Wymiana dowodu osobistego 1. Pobierz, wydrukuj i wypełnij wniosek o wydanie dowodu osobistego. 2. Do wniosku dołącz: a. aktualną fotografię, b. dotychczas posiadany dowód osobisty, a w przypadku jego utraty,

Bardziej szczegółowo

1. MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU 2. KONTAKT 3. TERMIN DO ZŁOŻENIA WNIOSKU

1. MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU 2. KONTAKT 3. TERMIN DO ZŁOŻENIA WNIOSKU ZEZWOLENIE NA POBYT CZASOWY CUDZOZIEMIEC POSIADAJĄCY UPRAWNIENIA DO WYKONYWANIA PRACY NA TERYTORIUM RP NA ZASADACH OKREŚLONYCH W DECYZJI NR 1/80 RADY STOWARZYSZENIA REPUBLIKI TURECKIEJ I EWG Z DNIA 19

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1 z dnia 1 kwietnia 2015 r. w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca (Dz. U. z 2015 r. poz. 543.) 1. Na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

KARTA USŁUG. Nazwa usługi: ZAMELDOWANIE CUDZOZIEMCÓW NA POBYT CZASOWY

KARTA USŁUG. Nazwa usługi: ZAMELDOWANIE CUDZOZIEMCÓW NA POBYT CZASOWY KARTA USŁUG Symbol karty: 9.WSO.DELiDO.1 Urząd Miejski w Głogowie Nazwa usługi: ZAMELDOWANIE CUDZOZIEMCÓW NA POBYT CZASOWY Cel usługi: Kogo dotyczy? Podstawy prawne: Wymagane dokumenty: Zameldowanie na

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca Dz.U.09.16.84 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca (Dz. U. z dnia 30 stycznia 2009 r.) Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

1. MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU 2. KONTAKT 3. TERMIN DO ZŁOŻENIA WNIOSKU

1. MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU 2. KONTAKT 3. TERMIN DO ZŁOŻENIA WNIOSKU ZEZWOLENIE NA POBYT CZASOWY CUDZOZIEMIEC PROWADZĄCY ŻYCIE RODZINNE W ROZUMIENIU KONWENCJI O OCHRONIE PRAW CZŁOWIEKA I PODSTAWOWYCH WOLNOŚCI Z OBYWATELEM RP LUB INNEGO PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO UE, PAŃSTWA

Bardziej szczegółowo

Stały pobyt w Polsce. dla cudzoziemców spoza Unii Europejskiej 1

Stały pobyt w Polsce. dla cudzoziemców spoza Unii Europejskiej 1 Stały pobyt w Polsce dla cudzoziemców spoza Unii Europejskiej 1 Ustawa o cudzoziemcach przewiduje dwie formy stałego pobytu dla cudzoziemców spoza Unii Europejskiej: zezwolenie na osiedlenie się oraz zezwolenie

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA. Starostwo Powiatowe w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 95A Łęczna

KARTA INFORMACYJNA. Starostwo Powiatowe w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 95A Łęczna Znak: KTD. 5430 MIĘDZYNARODOWE PRAWO JAZDY Opłata: 1. wniosek o wydanie międzynarodowego prawa jazdy, 2. kolorowa fotografia o wymiarach 35 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość

Bardziej szczegółowo

KARTA USŁUG NR 1 REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH

KARTA USŁUG NR 1 REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH Nazwa usługi: WYDANIE, WYMIANA I UNIEWAŻNIENIE DOWODU OSOBISTEGO Dowód osobisty jest dokumentem stwierdzającym tożsamość i obywatelstwo polskie osoby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 sierpnia 2012 r. Poz Rozporządzenie. z dnia 7 sierpnia 2012 r.

Warszawa, dnia 14 sierpnia 2012 r. Poz Rozporządzenie. z dnia 7 sierpnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 sierpnia 2012 r. Poz. 928 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia wzoru formularza

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 sierpnia 2012 r. Poz Rozporządzenie. z dnia 7 sierpnia 2012 r.

Warszawa, dnia 14 sierpnia 2012 r. Poz Rozporządzenie. z dnia 7 sierpnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 sierpnia 2012 r. Poz. 927 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia wzoru formularza

Bardziej szczegółowo

Obowiązek meldunkowy Zameldowanie na pobyt stały

Obowiązek meldunkowy Zameldowanie na pobyt stały Obowiązek meldunkowy Zameldowanie na pobyt stały Pobytem stałym jest zamieszkanie w określonej miejscowości pod oznaczonym adresem z zamiarem stałego przebywania. W tym samym czasie można mieć tylko jedno

Bardziej szczegółowo

Prawo do ochrony zdrowia migrantów

Prawo do ochrony zdrowia migrantów Marcin Mikos Polskie Towarzystwo Prawa Medycznego Prawo do ochrony zdrowia migrantów Podstawowe kwestie dotyczące prawa do ochrony zdrowia w Polsce 1.Art. 68 Konstytucji RP stanowi, że każdy ma prawo do

Bardziej szczegółowo

W celu zatrudnienia przez pracodawcę pracownika będącego obywatelem innego państwa muszą być spełnione warunki określone w przepisach prawa.

W celu zatrudnienia przez pracodawcę pracownika będącego obywatelem innego państwa muszą być spełnione warunki określone w przepisach prawa. Zatrudnienie cudzoziemca od A do Z. W celu zatrudnienia przez pracodawcę pracownika będącego obywatelem innego państwa muszą być spełnione warunki określone w przepisach prawa. Przedsiębiorca decydujący

Bardziej szczegółowo

Pytania i odpowiedzi związane z wydawaniem dowodu osobistego obowiązuje od 01 marca 2015 roku

Pytania i odpowiedzi związane z wydawaniem dowodu osobistego obowiązuje od 01 marca 2015 roku Pytania i odpowiedzi związane z wydawaniem dowodu osobistego obowiązuje od 01 marca 2015 roku 1. Jakie wymagane są dokumenty w związku z ubieganiem się o pierwszy dowód osobisty? wniosek o wydanie dowodu

Bardziej szczegółowo

WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NR 3509864 ZATRUDNIONYCH NA UMOWĘ O PRACĘ OBYWATELI POLSKICH - 20 OSÓB

WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NR 3509864 ZATRUDNIONYCH NA UMOWĘ O PRACĘ OBYWATELI POLSKICH - 20 OSÓB Pieczęć pracodawcy 2 0 0 7-0 6-0 6 rok miesiąc dzień Sygnatura i data złożenia wniosku... (wypełnia organ właściwy) WNIOSEK o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

Kartę nadzoruje Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców. Kogo dotyczy Zezwolenia na pobyt stały udziela się cudzoziemcowi, który:

Kartę nadzoruje Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców. Kogo dotyczy Zezwolenia na pobyt stały udziela się cudzoziemcowi, który: Jednostka publikująca kartę Karta informacyjna Wydawanie zezwoleń cudzoziemcom na pobyt stały na terenie Rzeczypospolitej Polskiej Kartę nadzoruje Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Data publikacji

Bardziej szczegółowo

SA - 05 URZĄD GMINY CZARNA. Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały lub czasowy MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

SA - 05 URZĄD GMINY CZARNA. Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały lub czasowy MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY URZĄD GMINY CZARNA SA - 05 Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały lub czasowy MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY Urząd Gminy Czarna Referat Administracji i Spraw Społecznych Stanowisko ds. ewidencji ludności

Bardziej szczegółowo

OD 1 MARCA 2015 R. OBOWIĄZUJE NOWA USTAWA O DOWODACH OSOBISTYCH DOKUMENTY WYMAGANE W ZWIĄZKU Z UBIEGANIEM SIĘ O PIERWSZY DOWÓD OSOBISTY

OD 1 MARCA 2015 R. OBOWIĄZUJE NOWA USTAWA O DOWODACH OSOBISTYCH DOKUMENTY WYMAGANE W ZWIĄZKU Z UBIEGANIEM SIĘ O PIERWSZY DOWÓD OSOBISTY OD 1 MARCA 2015 R. OBOWIĄZUJE NOWA USTAWA O DOWODACH OSOBISTYCH DOKUMENTY WYMAGANE W ZWIĄZKU Z UBIEGANIEM SIĘ O PIERWSZY DOWÓD OSOBISTY 1. wniosek o wydanie dowodu osobistego (do pobrania w Urzędzie Miasta

Bardziej szczegółowo

Sytuacja prawna imigrantów na polskim rynku pracy. Iwona Trochimczyk- Sawczuk

Sytuacja prawna imigrantów na polskim rynku pracy. Iwona Trochimczyk- Sawczuk Sytuacja prawna imigrantów na polskim rynku pracy Iwona Trochimczyk- Sawczuk Imigrant - cudzoziemiec Imigrant brak definicji legalnej Cudzoziemiec - każdy, kto nie posiada obywatelstwa polskiego. Obywatel

Bardziej szczegółowo

Krasnystaw, ul. M. Konopnickiej 4 tel.: fax:

Krasnystaw, ul. M. Konopnickiej 4 tel.: fax: Urząd Gminy Krasnystaw 22-300 Krasnystaw, ul. M. Konopnickiej 4 tel.: 82 576 37 53 fax: 82 576 30 46 http://www.krasnystaw.ug.gov.pl e-mail:wojt@krasnystaw.ug.gov.pl KI. SO-02 Wersja nr 2 z dnia 10.12.2015r.

Bardziej szczegółowo

Wydawanie zezwoleń na pobyt rezydenta długoterminowego UE.

Wydawanie zezwoleń na pobyt rezydenta długoterminowego UE. Wydawanie zezwoleń na pobyt rezydenta długoterminowego UE. Jednostka publikująca kartę Karta informacyjna Wydawanie zezwoleń na pobyt rezydenta długoterminowego UE Kartę nadzoruje Wydział Spraw Obywatelskich

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA UZYSKANIA WIZY W ZWIĄZKU Z UDZIAŁEM W ŚWIATOWYCH DNIACH MŁODZIEŻY KRAKÓW 2016

PROCEDURA UZYSKANIA WIZY W ZWIĄZKU Z UDZIAŁEM W ŚWIATOWYCH DNIACH MŁODZIEŻY KRAKÓW 2016 PROCEDURA UZYSKANIA WIZY W ZWIĄZKU Z UDZIAŁEM W ŚWIATOWYCH DNIACH MŁODZIEŻY KRAKÓW 2016 Od dnia 21 grudnia 2007 roku Rzeczpospolita Polska jest częścią strefy Schengen. Przepisy regulujące zasady przekraczania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE nr 31/2015 Dyrektora Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie z dnia 25 czerwca 2015 r.

ZARZĄDZENIE nr 31/2015 Dyrektora Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie z dnia 25 czerwca 2015 r. ZARZĄDZENIE nr 31/2015 Dyrektora Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie wprowadzenia w życie Zasad postępowania w przypadku składania oświadczenia o zamiarze powierzenia

Bardziej szczegółowo

Wydawanie zezwoleń na pobyt czasowy w celu prowadzenia

Wydawanie zezwoleń na pobyt czasowy w celu prowadzenia Wydawanie zezwoleń na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Karta informacyjna Wydawanie zezwoleń na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności

Bardziej szczegółowo

ZEZWOLENIE NA POBYT REZYDENTA DŁUGOTERMINOWEGO UE

ZEZWOLENIE NA POBYT REZYDENTA DŁUGOTERMINOWEGO UE ZEZWOLENIE NA POBYT REZYDENTA DŁUGOTERMINOWEGO UE 1. MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców ul. Mickiewicza 3 pok. 103 Klienci przyjmowani

Bardziej szczegółowo

WŁAŚCIWOŚĆ ORGANU INFORMACJA O WYDANIU DOWODU OSOBISTEGO

WŁAŚCIWOŚĆ ORGANU INFORMACJA O WYDANIU DOWODU OSOBISTEGO WŁAŚCIWOŚĆ ORGANU Dowód osobisty wydaje: właściwy ze względu na miejsce zameldowania na pobyt stały organ gminy (wójt gminy); w razie braku miejsca zameldowania na pobyt stały organ gminy ostatniego miejsca

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 kwietnia 2015 r. Poz. 543 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 1 kwietnia 2015 r.

Warszawa, dnia 17 kwietnia 2015 r. Poz. 543 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 1 kwietnia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 17 kwietnia 2015 r. Poz. 543 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 1 kwietnia 2015 r. w sprawie wydawania zezwolenia na pracę

Bardziej szczegółowo

1. MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU 2. KONTAKT 3. TERMIN DO ZŁOŻENIA WNIOSKU

1. MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU 2. KONTAKT 3. TERMIN DO ZŁOŻENIA WNIOSKU ZEZWOLENIE NA POBYT CZASOWY CZŁONEK RODZINY CUDZOZIEMCA POSIADAJĄCEGO ZEZWOLENIE NA POBYT REZYDENTA DŁUGOTERMINOWEGO UE UDZIELONE PRZEZ INNE PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE UE 1. MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU Podlaski

Bardziej szczegółowo

Podstawowe zasady ruchu granicznego po 1 maja

Podstawowe zasady ruchu granicznego po 1 maja Podstawowe zasady ruchu granicznego po 1 maja Od dnia 1 maja 2004 r., tj. w dniu wejścia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej na granicy zewnętrznej Polski (w woj. podlaskim z Białorusią) kontrola

Bardziej szczegółowo

Uznanie za obywatela polskiego

Uznanie za obywatela polskiego Uznanie za obywatela polskiego Jednostka publikująca kartę Karta informacyjna Uznanie za obywatela polskiego Kartę nadzoruje Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Data publikacji karty 2016-02-23

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 27 lipca 2002 r.

USTAWA. z dnia 27 lipca 2002 r. Dz.U.02.141.1180 2003-09-01 zm. Dz.U.03.128.1175 art.153 2004-05-01 zm. Dz.U.04.96.959 art.77 2004-08-21 zm. Dz.U.04.173.1808 art.51 2005-08-24 zm. Dz.U.05.90.757 art.13 USTAWA z dnia 27 lipca 2002 r.

Bardziej szczegółowo

Wydawanie zezwoleń na pracę cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Wydawanie zezwoleń na pracę cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Wydawanie zezwoleń na pracę cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej OGÓLNE ZASADY POWIERZANIA WYKONYWANIA PRACY CUDZOZIEMCOWI ORAZ PRACA CUDZOZIEMCA BEZ ZEZWOLENIA Cudzoziemiec - oznacza to

Bardziej szczegółowo

ZATRUDNIANIE OBCOKRAJOWCÓW W POLSCE

ZATRUDNIANIE OBCOKRAJOWCÓW W POLSCE ZATRUDNIANIE OBCOKRAJOWCÓW W POLSCE Główne akty prawne regulujące kwestie świadczenia pracy przez cudzoziemców w Rzeczypospolitej Polskiej Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2013

Bardziej szczegółowo

ZEZWOLENIE NA ZAMIESZKANIE NA CZAS OZNACZONY. Warunki uzyskania zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony.

ZEZWOLENIE NA ZAMIESZKANIE NA CZAS OZNACZONY. Warunki uzyskania zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony. ZEZWOLENIE NA ZAMIESZKANIE NA CZAS OZNACZONY Warunki uzyskania zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony. Cudzoziemiec może uzyskać w Polsce zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony. Zezwolenie

Bardziej szczegółowo

UMOWA. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi o ruchu osobowym, zawarta dnia 20 grudnia 2007 r.

UMOWA. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi o ruchu osobowym, zawarta dnia 20 grudnia 2007 r. M.P.08.83.733 UMOWA między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi o ruchu osobowym, zawarta dnia 20 grudnia 2007 r. (M.P. z dnia 31 października 2008 r.) Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Bardziej szczegółowo

ZEZWOLENIE NA POBYT CZASOWY POBYT NIELEGALNY KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA

ZEZWOLENIE NA POBYT CZASOWY POBYT NIELEGALNY KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA ZEZWOLENIE NA POBYT CZASOWY POBYT NIELEGALNY KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA 1. MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców ul. Mickiewicza 3

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W ŁAZISKACH GÓRNYCH Wydział Spraw Obywatelskich Plac Ratuszowy 1, Łaziska Górne tel.

URZĄD MIEJSKI W ŁAZISKACH GÓRNYCH Wydział Spraw Obywatelskich Plac Ratuszowy 1, Łaziska Górne   tel. URZĄD MIEJSKI W ŁAZISKACH GÓRNYCH e-mail: so@laziska.pl tel.: (32) 224-80-16 Sprawa Podstawa prawna II. procedura Wymiana dowodu osobistego z powodu zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

ZEZWOLENIE NA POBYT STAŁY CUDZOZIEMIEC POSIADAJĄCY WAŻNA KARTĘ POLAKA

ZEZWOLENIE NA POBYT STAŁY CUDZOZIEMIEC POSIADAJĄCY WAŻNA KARTĘ POLAKA ZEZWOLENIE NA POBYT STAŁY CUDZOZIEMIEC POSIADAJĄCY WAŻNA KARTĘ POLAKA 1. MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców ul. Mickiewicza 3 pok.

Bardziej szczegółowo

ZEZWOLENIA NA ZAMIESZKANIE NA CZAS OZNACZONY NA TERYTORIUM RP

ZEZWOLENIA NA ZAMIESZKANIE NA CZAS OZNACZONY NA TERYTORIUM RP ZEZWOLENIA NA ZAMIESZKANIE NA CZAS OZNACZONY NA TERYTORIUM RP I. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Oddział Legalizacji Pobytu Cudzoziemców Warmińsko-Mazurskiego Urzędu

Bardziej szczegółowo

KARTA USŁUGI WYDANIE LUB WYMIANA DOWODU OSOBISTEGO. Referat Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej

KARTA USŁUGI WYDANIE LUB WYMIANA DOWODU OSOBISTEGO. Referat Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej KARTA USŁUGI WYDANIE LUB WYMIANA DOWODU OSOBISTEGO Wersja Nr Urząd Gminy Dopiewo Data zatwierdzenia: 01.08.2011r. Komórka organizacyjna: Referat Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej I. WYMAGANE

Bardziej szczegółowo

Obywatelstwo polskie. Informacja dla cudzoziemców

Obywatelstwo polskie. Informacja dla cudzoziemców Obywatelstwo polskie Informacja dla cudzoziemców Polskie prawo przewiduje możliwość uzyskania polskiego przez cudzoziemców, którzy od dłuższego czasu mieszkają na terytorium Polski i spełniają określone

Bardziej szczegółowo

1. MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU 2. KONTAKT 3. TERMIN DO ZŁOŻENIA WNIOSKU

1. MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU 2. KONTAKT 3. TERMIN DO ZŁOŻENIA WNIOSKU ZEZWOLENIE NA POBYT CZASOWY CUDZOZIEMIEC CZŁONEK RODZINY ZAMIESZKUJĄCEGO NA TERYTORIUM RP OBYWATELA POLSKIEGO LUB OBYWATELA INNEGO PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO UE, PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA

Bardziej szczegółowo

KM-8. URZĄD MIASTA KRAKOWA Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców

KM-8. URZĄD MIASTA KRAKOWA Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców KM-8 URZĄD MIASTA KRAKOWA Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców Wpis w prawie jazdy potwierdzający odbycie kwalifikacji wstępnej lub szkolenia okresowego (wymiana prawa jazdy) Dokumenty od wnioskodawcy

Bardziej szczegółowo

Problematyka wjazdu i pobytu Cudzoziemców na terytorium RP

Problematyka wjazdu i pobytu Cudzoziemców na terytorium RP Spotkanie z przedstawicielami biur obsługi studentów zagranicznych małopolskich szkół wyższych: Problematyka wjazdu i pobytu Cudzoziemców na terytorium RP Kraków, 27 marca 2013 r. ul. Przy Rondzie 6, adres

Bardziej szczegółowo

ZEZWOLENIE NA POBYT CZASOWY INNE OKOLICZNOŚCI

ZEZWOLENIE NA POBYT CZASOWY INNE OKOLICZNOŚCI ZEZWOLENIE NA POBYT CZASOWY INNE OKOLICZNOŚCI 1. MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców ul. Mickiewicza 3 pok. 103 Klienci przyjmowani

Bardziej szczegółowo

Wydawanie zezwoleń cudzoziemcom na pobyt czasowy i pracę.

Wydawanie zezwoleń cudzoziemcom na pobyt czasowy i pracę. Wydawanie zezwoleń cudzoziemcom na pobyt czasowy i pracę. Karta informacyjna Wydawanie zezwoleń cudzoziemcom na pobyt czasowy i pracę. Data publikacji karty 2015-07-16 15:19:05 Odnośnik do e- formularza

Bardziej szczegółowo

Zezwolenie na pobyt czasowy w celu kształcenia się na studiach stacjonarnych

Zezwolenie na pobyt czasowy w celu kształcenia się na studiach stacjonarnych Zezwolenie na pobyt czasowy w celu kształcenia się na studiach stacjonarnych Karta informacyjna Kartę nadzoruje Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Data publikacji karty 2015-07-16 15:18:17 Odnośnik

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O ZMIANACH W EWIDENCJI LUDNOŚCI:

INFORMACJE O ZMIANACH W EWIDENCJI LUDNOŚCI: Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Kozienicach informuje, że od dnia 01.03.2015r. weszły w życie nowe przepisy ustaw o ewidencji ludności i dowodach osobistych. W związku z tym obowiązują

Bardziej szczegółowo

Zezwolenie na osiedlenie się

Zezwolenie na osiedlenie się Zezwolenie na osiedlenie się Podstawa prawna Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2006 r. Nr 234 poz.1694 z późn. zm.). Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo

Przedłużanie wiz. Jednostka publikująca kartę. Karta informacyjna Przedłużanie wiz. Kartę nadzoruje Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

Przedłużanie wiz. Jednostka publikująca kartę. Karta informacyjna Przedłużanie wiz. Kartę nadzoruje Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Przedłużanie wiz Jednostka publikująca kartę Karta informacyjna Przedłużanie wiz. Kartę nadzoruje Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Data publikacji karty 2015-03-30 14:26:21 Odnośnik do e- formularza

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw 1)

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw 1) Projekt z dnia U S T A W A o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych

Bardziej szczegółowo

OBOWIĄZEK MELDUNKOWY CUDZOZIEMCÓW

OBOWIĄZEK MELDUNKOWY CUDZOZIEMCÓW OBOWIĄZEK MELDUNKOWY CUDZOZIEMCÓW 1. Cudzoziemiec będący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) strony

Bardziej szczegółowo

ZEZWOLENIE NA POBYT CZASOWY PEŁNOLETNIE DZIECKO CUDZOZIEMCA ZAMIESZKUJĄCEGO NA TERYTORIUM RP (art. 161 ust. 1 pkt 2 ustawy o cudzoziemcach)

ZEZWOLENIE NA POBYT CZASOWY PEŁNOLETNIE DZIECKO CUDZOZIEMCA ZAMIESZKUJĄCEGO NA TERYTORIUM RP (art. 161 ust. 1 pkt 2 ustawy o cudzoziemcach) ZEZWOLENIE NA POBYT CZASOWY PEŁNOLETNIE DZIECKO CUDZOZIEMCA ZAMIESZKUJĄCEGO NA TERYTORIUM RP (art. 161 ust. 1 pkt 2 ustawy o cudzoziemcach) 1. MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

ZEZWOLENIE NA OSIEDLENIE SIĘ. Co to jest zezwolenie na osiedlenie się. Jakie prawa daje zezwolenie na osiedlenie się

ZEZWOLENIE NA OSIEDLENIE SIĘ. Co to jest zezwolenie na osiedlenie się. Jakie prawa daje zezwolenie na osiedlenie się ZEZWOLENIE NA OSIEDLENIE SIĘ Co to jest zezwolenie na osiedlenie się Cudzoziemiec spełniający warunki określone w ustawie o cudzoziemcach może ubiegać się o udzielenie zezwolenia na osiedlenie się. Zezwolenia

Bardziej szczegółowo

Wydawanie zezwoleń na pracę cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Wydawanie zezwoleń na pracę cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Wydawanie zezwoleń na pracę cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Karta informacyjna Wydawanie zezwoleń na pracę cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Kartę nadzoruje Wydział

Bardziej szczegółowo

1) cudzoziemcy, którym udzielono zezwolenia na pobyt stały (decyzja wojewody o udzielenie zezwolenia na pobyt stały na terytorium RP 2 ),

1) cudzoziemcy, którym udzielono zezwolenia na pobyt stały (decyzja wojewody o udzielenie zezwolenia na pobyt stały na terytorium RP 2 ), Wytyczne w zakresie wybranych zagadnień związanych z nabywaniem uprawnień do świadczeń pomocy materialnej przez studentów Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie, którzy nie posiadają polskiego

Bardziej szczegółowo

Zasady Rekrutacji Cudzoziemców w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Sandomierzu

Zasady Rekrutacji Cudzoziemców w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Sandomierzu Zasady Rekrutacji Cudzoziemców w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Sandomierzu Akty prawne: Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2014 poz. 1198 z późn. zm.) Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Wojewoda umieszcza w dokumencie podróży cudzoziemca - odcisk stempla potwierdzającego złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy.

Wojewoda umieszcza w dokumencie podróży cudzoziemca - odcisk stempla potwierdzającego złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy. ZEZWOLENIE NA POBYT CZASOWY MAŁOLETNIE DZIECKO CUDZOZIEMCA, KTÓRY PRZEBYWA NA TERYTORIUM RP NA PODSTAWIE WIZY KRAJOWEJ LUB ZEZWOLENIA NA POBYT CZASOWY, JEŻELI DZIECKO TO URODZIŁO SIĘ W OKRESIE WAŻNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Telefon: +48 22 564 09 02 Fax: +48 22 564 09 39 E-mail: gdansk@poland-ifs.com

Telefon: +48 22 564 09 02 Fax: +48 22 564 09 39 E-mail: gdansk@poland-ifs.com Warto wiedzieć: Obcokrajowiec, pragnący wjechać do Federacji Rosyjskiej powinien uzyskać wizę, jeśli według umów międzynarodowych nie został ustanowiony inny tryb. Wizę należy uzyskać koniecznie przed

Bardziej szczegółowo

ZEZWOLENIE NA POBYT CZASOWY POŁĄCZENIE SIĘ Z RODZINĄ

ZEZWOLENIE NA POBYT CZASOWY POŁĄCZENIE SIĘ Z RODZINĄ ZEZWOLENIE NA POBYT CZASOWY POŁĄCZENIE SIĘ Z RODZINĄ 1. MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców ul. Mickiewicza 3 pok. 103 Klienci przyjmowani

Bardziej szczegółowo

Karta usługi nr USC 05

Karta usługi nr USC 05 Karta usługi nr USC 05 URZĄD MIASTA BIELSK PODLASKI 17-100 Bielsk Podlaski, ul. Mikołaja Kopernika 1 centrala (085) 731-8-100, fax. (085) 731-8-150 e-mail:um@bielsk-podlaski.pl www.bielsk-podlaski.pl URZĄD

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH (1) z dnia 29 stycznia 2015 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH (1) z dnia 29 stycznia 2015 r. Dz.U.2015.212 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH (1) z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich

Bardziej szczegółowo

ZEZWOLENIE NA POBYT CZASOWY CZŁONEK RODZINY OBYWATELA RP ROZWÓD, SEPARACJA, OWDOWIENIE

ZEZWOLENIE NA POBYT CZASOWY CZŁONEK RODZINY OBYWATELA RP ROZWÓD, SEPARACJA, OWDOWIENIE ZEZWOLENIE NA POBYT CZASOWY CZŁONEK RODZINY OBYWATELA RP ROZWÓD, SEPARACJA, OWDOWIENIE 1. MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców ul.

Bardziej szczegółowo

ZEZWOLENIE NA POBYT CZASOWY CZŁONKÓW RODZINY OBYWATELA RP

ZEZWOLENIE NA POBYT CZASOWY CZŁONKÓW RODZINY OBYWATELA RP ZEZWOLENIE NA POBYT CZASOWY CZŁONKÓW RODZINY OBYWATELA RP 1. MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców ul. Mickiewicza 3 pok. 103 Klienci

Bardziej szczegółowo

Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich

Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich Podstawa prawna Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2006 r. nr 234 poz.1694, z późn. zm.). Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

wypełniony druk zgłoszenia pobytu stałego lub czasowego ponad 3 miesiące dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu kserokopia (oryginał do

wypełniony druk zgłoszenia pobytu stałego lub czasowego ponad 3 miesiące dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu kserokopia (oryginał do ZAMELDOWANIE W DRODZE DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ wypełniony druk zgłoszenia pobytu stałego lub czasowego ponad 3 miesiące potwierdzenie wymeldowania z poprzedniego miejsca zameldowania dokument potwierdzający

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Żarowie ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów tel: 858 04 08, 858 05 89, http://www.um.zarow.pl, http://bip.zarow.dolnyslask.

Urząd Miejski w Żarowie ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów tel: 858 04 08, 858 05 89, http://www.um.zarow.pl, http://bip.zarow.dolnyslask. Urząd Miejski w Żarowie ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów tel: 858 04 08, 858 05 89, http://www.um.zarow.pl, http://bip.zarow.dolnyslask.pl Nazwa usługi Podstawa prawna Wymagane dokumenty WYDAWANIE DOWODÓW OSOBISTYCH

Bardziej szczegółowo

ZASADY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DOTYCZĄCE CUDZOZIEMCÓW W WYŻSZEJ SZKOLE INFORMATYKI I EKONOMII TWP W OLSZTYNIE

ZASADY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DOTYCZĄCE CUDZOZIEMCÓW W WYŻSZEJ SZKOLE INFORMATYKI I EKONOMII TWP W OLSZTYNIE Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 03/2013 Senatu WSIiE TWP z dnia 22 lutego 2013 r. ZASADY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DOTYCZĄCE CUDZOZIEMCÓW W WYŻSZEJ SZKOLE INFORMATYKI I EKONOMII TWP W OLSZTYNIE 1 Cudzoziemcy

Bardziej szczegółowo

http://www.buwiwm.edu.pl/ http://www.buwiwm.edu.pl/uzn/index.htm - najczęściej zadawane pytania

http://www.buwiwm.edu.pl/ http://www.buwiwm.edu.pl/uzn/index.htm - najczęściej zadawane pytania WITAJ W POLSCE! KAMPANIA NA RZECZ INTEGRACJI OBYWATELI PAŃSTW TRZECICH ZAGRANICZNI STUDENCI W POLSCE Kto może studiować na polskim uniwersytecie? Aby sprawdzić jakich dokumentów potrzebujesz, aby rozpocząć

Bardziej szczegółowo

Edycja A wg stanu na dzień 10 05 2010

Edycja A wg stanu na dzień 10 05 2010 Edycja A wg stanu na dzień 10 05 2010 STAROSTWO POWIATOWE W JAŚLE ul. Rynek 18, 38-200 Jasło tel./fax. 013 4463189 centrala: tel. fax 013 4483410, 4483420 www.powiat.iaslo.pl KARTA INFORMACYJNA Wymiana

Bardziej szczegółowo

Konsekwencje nielegalnego pobytu na terytorium RP

Konsekwencje nielegalnego pobytu na terytorium RP Konsekwencje nielegalnego pobytu na terytorium RP Nielegalny pobyt Nielegalny pobyt pobyt niezgodny z przepisami dotyczącymi warunków wjazdu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polski i ich pobytu

Bardziej szczegółowo

Przyjęcie wniosku w sprawie prawa jazdy i jego realizacja

Przyjęcie wniosku w sprawie prawa jazdy i jego realizacja KARTA USŁUGI K -21 Urząd Miasta Olsztyn Komórka organizacyjna: Przyjęcie wniosku w sprawie prawa jazdy i jego realizacja Wydział Komunikacji referat ds. uprawnień do kierowania pojazdami Tel./Fax: 0-89

Bardziej szczegółowo

I. Na zasadach obowiązujących obywateli polskich

I. Na zasadach obowiązujących obywateli polskich ZASADY PRZYJMOWANIA NA STUDIA W UNIWERSYTECIE RZESZOWSKIM CUDZOZIEMCÓW Dokumenty źródłowe: - Ustawa z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. nr 164, poz. 1365), - Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji (tzw. niebieska karta).

Zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji (tzw. niebieska karta). Zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji (tzw. niebieska karta). Jednostka publikująca kartę Karta informacyjna Zezwolenie na pobyt czasowy w celu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 maja 2014 r. Poz. 592 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie wiz dla cudzoziemców

Warszawa, dnia 9 maja 2014 r. Poz. 592 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie wiz dla cudzoziemców DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 maja 2014 r. Poz. 592 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie wiz dla cudzoziemców Na podstawie art. 80 ust.

Bardziej szczegółowo