MODEL OCENY JAKO CI U YTKOWEJ PORTALI WEB 2.0

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MODEL OCENY JAKO CI U YTKOWEJ PORTALI WEB 2.0"

Transkrypt

1 MODEL OCENY JAKO CI U YTKOWEJ PORTALI WEB 2.0 JAROSŁAW W TRÓBSKI SYLWIA WOLANICKA Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Streszczenie W artykule podj to problem budowy modelu oceny jako ci u ytkowej portali klasy Web 2.0. W tym celu zidentyfikowano zbiór wariantów (portali podlegaj cych ocenie), dokonano strukturalizacji modelu oraz zastosowano metody AHP, TOPSIS dla potrzeb modelowania preferencji i agregacji ocen. Kolejno dokonano analizy wra liwo ci uzyskanych rezultatów bada. Słowa kluczowe: Web 2.0, portale społeczno ciowe, u yteczno, metoda AHP, metoda TOPSIS, analiza wra liwo ci 1. Wprowadzenie Web 2.0 stanowi ide podkre laj c coraz wi ksz rol internautów przy tworzeniu zawarto- ci sieci globalnych. Obecnie wraz z rozwojem serwisów społeczno ciowych i nurtu Web 2.0 szukaj c ci le okre lonych informacji docieramy do opinii i ocen danego produktu wyra onego przez innego u ytkownika Internetu. Serwisy, zaliczane do nurtu Web 2.0 takie jak YouTube, Flickr, MySpace przedstawiane s jako podstawy sukcesu nowej ery Internetu. Pojawienie si idei Web 2.0 jest odpowiedzi internautów na dyskurs narastaj cy w sieci od wielu lat. Web 2.0 nie nale y jednak postrzega jako co nowego, a raczej jako powrót do jego pierwotnych zało e i cech ze szczególnym uwzgl dnieniem faktu, i nurt nie jest dostrzegany tylko przez samych internautów ale i organizacje, które chc wykorzysta go do celów komercyjnych. Bardzo wa nym elementem zwi zanym ze stronami internetowymi jest ich u yteczno, która zapewnia internautom wygod z ich korzystania oraz znacznie reguluje ruch na danym portalu. U ytkownik odwiedzaj cy okre lony serwis nie mo e zastanawia si co zrobi aby odszuka konkretn informacj b d produkt czy te jak obra cie k nawigacji. W zwi zku z tym interfejs musi by prosty, czytelny i intuicyjny. Identyfikacja cech u ytkowych danego portalu pozwala okre li jego u yteczno oraz daje podstaw do klasyfikacji serwisów z uwzgl dnieniem danego zbioru kryteriów. 2. Web 2.0 Web 2.0 to nowa forma interakcji w Internecie i wykorzystania jego zasobów. Najcz ciej kojarzona jest z tworzeniem tre ci przez u ytkowników serwisów internetowych. Nale y jednak przyzna, e nurt Web 2.0 ma szersze znaczenie i obejmuje sposób wykorzystania technologii, odpowiednie podej cie do stron internetowych oraz metody rozwi zania interakcji pomi dzy internautami [1]. W literaturze mo emy spotka wiele definicji nurtu Web 2.0. Według S. Rubla Web 2.0 to wszystkie serwisy internetowe, których warto jest generowana przez samych u ytkowników. Natomiast zdaniem D. Kazanowskiego Web 2.0 to takie podej cie do budowy serwisów

2 292 Jarosław W tróbski, Sylwia Wolanicka Model oceny jako ci u ytkowej portali Web 2.0 internetowych, w którym u ytkownicy pełni co najmniej równorz dn do twórców i wła cicieli serwisów rol przy ich tworzeniu. Zazwyczaj sprowadza si to do tworzenia tre ci, aplikacji, elementów lub wr cz całych cz ci serwisów. Jedn z najwa niejszych cech serwisów Web 2.0 jest ich otwarty charakter, zakładaj cy mo liwo stałego modyfikowania lub dodawania nowych tre- ci lub elementów [2]. Najnowsze trendy wskazuj, e nawet tradycyjne narz dzia internetowe takie jak witryny firmowe, wewn trzne portale korporacyjne czy te witryny produktowe powinny zawiera jak najwi cej elementów, które mog by tworzone przez u ytkowników lub maj wpływ na ich kształt i form [3]. Na schemacie 1 przedstawiono potencjał idei Web 2.0. Najcz ciej Web 2.0 kojarzy si z serwisami społeczno ciowymi. Do kluczowych przykładów portali społeczno ciowych mo na zaliczy YouTube, Flickr, Wikipedia, LinkedIn czy MySpace. Na rysunku 1 przedstawiono rozwój poszczególnych elementów Web 2.0. Wielu sceptyków uwa- a, e rozwi zania, które s uznawane za elementy Web 2.0 powstały znacznie wcze niej ni sama nazwa. Do tych przykładów mo emy zaliczy mechanizm Wiki, który powstał ju w 1996 roku, kanały RSS powstałe w 2001 roku, blogi powstałe w 1995 roku i wiele innych. Rysunek 1. Rozwój poszczególnych elementów sieci Web 2.0. ródło: Opracowanie własne na podstawie Na bazie literatury przedmiotu cechy nurtu Web 2.0 mo na podzieli na trzy podstawowe grupy: cechy techniczne, społeczne i wygl d [4]. Pierwsz z nich stanowi wygl d charakterystyczny. Definiowany jest on jako zbiór nast puj cych kryteriów: pastelowe barwy i zaokr glenia, du e czcionki, darmowe usługi, brak zdj z magazynów fotografii komercyjnych, przestrze czy detale wizualne [5],[6] Do technicznych cech nurtu Web 2.0 zaliczamy: mechanizm Wiki, blogi, udost pnianie interfejsów XML, RSS, interaktywno (ang. Interactivity wykorzystywanie interaktywnych technik tworzenia stron internetowych, np. AJAX, XHTML, RDF), podcasty, screencasty, webcasty oraz system pracy grupowej [7],[8],[9]. Do cech społecznych nurtu Web 2.0 zaliczamy natomiast: generowanie tre ci przez u ytkowników, mo liwo nawi zywania kontaktów, u ycie folksonomii, otwarta licencja Creative Commons, współdzielenie i współtworzenie, kreatywno, miertelno, model biznesowy oparty o syndykacj tre ci i usług [10],[11].

3 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 28, U yteczno portali Web 2.0 U yteczno (ang. usability, web-usability) to nauka zajmuj ca si ergonomi stron internetowych. W tym wypadku ergonomia skupia si na intuicyjnej nawigacji, ułatwieniu dost pu do poszukiwanej informacji oraz zapewnieniu zrozumiałej dla u ytkownika komunikacji. Norma ISO 9241 jest definicj ergonomii jako miary wydajno ci, satysfakcji i efektywno ci z jak dany produkt mo e by u ywany by osi gn cel, który został okre lony przez u ytkownika[12],[13]. J. Nielsen definiuje u yteczno jako atrybut jako ciowy zwi zany z tym jak co jest łatwe w u yciu i wskazuje pi najwa niejszych elementów okre lanych przez miano usability. W ród nich s to [14]: Learnability jak łatwo wykonywa zadania podczas pierwszej obecno ci w serwisie?; Efficiency jak szybko wykonuje zadania u ytkownik, który zna ju serwis?; Memorability jak szybko u ytkownik mo e osi gn biegło w posługiwaniu si serwisem nawet po dłu szej nieobecno ci?; Errors jak wiele bł du jest popełnianych przez u ytkowników, jak te bł dy s komunikowane oraz jak i w jakim czasie u ytkownicy mog sobie z nimi poradzi?; Satisfaction czy u ytkownicy lubi u ywa serwisu?. W niniejszym artykule identyfikuj c cechy u yteczno ci danych portali autorzy zdecydowali si na ich wybór sugeruj c si definicj przedstawion przez M. Sikorskiego. Według niego u yteczna witryna to taka, która jest przyjazna i zrozumiała dla jej u ytkownika. Sukces dzisiejszego produktu informatycznego zale y od spełnienia jako ciowych oczekiwa klienta nie tylko w zakresie technicznym, ale tak e w warstwie u ytkowej, dotycz cej praktycznej przydatno ci produktu dla u ytkownika w rzeczywistych warunkach u ytkowania. Zdaniem M. Sikorskiego sama jako produktu informatycznego jest kombinacj trzech składowych jako ci: technicznej (jest to jako kodu ródłowego i jego zgodno z wymaganiami, m.in. bezpiecze stwa), ergonomicznej, u ytkowej (jest to praktyczna u yteczno produktu, odczuwalna i weryfikowana przez u ytkownika podczas wykonywania zada ) [15]. Na potrzeby analizy wyodr bniono najwa niejsze zasady u yteczno ci, własno ci interfejsu i zawarto ci stron. Przyj to nast puj ce kryteria oceny u yteczno ci: czytelno strony (wła ciwe rozmieszczenie informacji), układ strony (łatwy dost p do poszczególnych bloków tematycznych), szata graficzna (dopasowanie ilustracji do tre ci, jako grafiki, mechanizm galerii, mechanizm forum, itp.), architektura informacji (porz dkowanie według działów, przejrzysto menu, dost pno wyszukiwarki), wiarygodno (dane kontaktowe, formularz kontaktowy) oraz brak utrudnie (zb dne du e reklamy, zb dne skrypty zwalniaj ce działanie portalu, muzyka w tle, wyskakuj ce bł dy, itp), cechy techniczne (obecno blogów, mechanizmów Wiki) oraz cechy społeczne (generowanie tre ci przez u ytkowników, mo liwo nawi zywania kontaktów, współdzielenie i współtworzenie serwisu). 4. Metodyka bada W badaniach wykorzystano dwie metody wielokryterialnego wspomagania decyzji: AHP i TOPIS. AHP (ang. Analytic Hierarchy Process) jest jedn z metod wykorzystywana przy wieloatrybutowym podejmowaniu decyzji. Została opracowana przez T.L. Saaty ego, w ekonomii nazywana metod analitycznej hierarchizacji. Pozwala ona na szeregowanie liczby wariantów z mo liwo ci zdefiniowania drzewiastej struktury atrybutów i podatrybutów. Do elementów hierarchicznej struktury metody AHP zaliczamy: cel, kryteria wyznaczniki wyra one w pewnej

4 294 Jarosław W tróbski, Sylwia Wolanicka Model oceny jako ci u ytkowej portali Web 2.0 skali, które s podstaw do realizacji celu nadrz dnego, warianty postulowane lub realne rozwi zania realizacyjne, generuj stopie spełnienia funkcji celów na odpowiednich poziomach modelu hierarchicznego [16],[17]. Na rysunku 3 przedstawiono schemat struktury hierarchicznej okre lonego zadania w metodzie AHP. Rysunek 2. Struktura hierarchiczna zadania w metodzie AHP. ródło: Opracowanie własne na podstawie Proceedings/31.pdf, r. Algorytm działania metody AHP opiera si na iteracyjnej budowie macierzy preferencji globalnych i lokalnych. Kolejno, agreguj c oceny w ramach struktury hierarchicznej powstaje macierz danych zagregowanych. Jest ona podstaw do utworzenia zredukowanej macierzy ocen, która podaje oceny ko cowe wyznaczone dla kryteriów i czynników głównych oraz ocenianych wariantów. Po opracowaniu modelu hierarchicznego poprzez porównanie parami okre la si istotno czynników jako stopie ich dominacji [18],[19]. Kolejn wykorzystywan metod jest TOPSIS (ang. Technique for Order Performance by Simiarity to Ideal Solution). Metoda ta została stworzona do zada wielokryterialnego podejmowania decyzji. Opiera si ona zało eniu, e zwyci ska alternatywa posiada najkrótsz odległo do rozwi zania teoretycznie idealnego, a jednocze nie najdłu sz odległo od odwrotno ci rozwi zania anty-idelanego. Jest stosowana do identyfikacji najlepszych rozwi za spo ród sko czonego zbioru rozwi za dopuszczalnych. Rozwi zanie idealne zawiera najlepsze, mo liwe do osi gni cia warto ci kryteriów, natomiast rozwi zane najgorsze jest tworzone przez najmniej po dane, mo liwe do osi gni cia warto ci kryteriów [20]. Szczegółowy algorytm działania metody przedstawiono w pracach J. S. Chena, C. L. Hwanga [21]. 5. Badanie eksperymentalne i ich rezultaty W tabeli 1 przedstawiono wybrane do bada eksperymentalnych portale z grupy Web 2.0. W tabeli tej zamieszczono dodatkowo pełn posta strukturalizacji rozwa nego problemu decyzyjnego (szczegółowy zbiór kryteriów oraz podkryteriów oceny). Proces oceny przeprowadzono na bazie dost pnych opracowa oraz oparto go na subiektywnej skali punktowej. Warto ci te posłu yły dalszej szczegółowej ocenie rozwi za. Kolejne kroki bada zrealizowano zgodnie z algorytmem przedstawionych metod AHP i TOPSIS

5 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 28, Tabela 1. Wybrane kryteria i ich warto ci u yteczno ci portali Web 2.0 Strukturalizacja modelu (kryteria nadrz dne i podkryteria) Wrzuta.pl Naszaklasa.pl Facebook.com GoldenLine.pl YouTube.com Myspace.com Wykop.pl Wikipedia Czytelno strony Układ strony Architektura informacji Szata graficzna Wiarygodno Brak utrudnie Cechy techniczne Cechy społeczne Dobór czcionki Prawidłowy rodzaj typografii Struktura tekstu jego zwi zło Układ nagłówków Wła ciwe rozmieszczenie informacji Łatwo nawigacji Dost p do poszczególnych bloków tematycznych Znak graficzny (logo) Wyeksponowana nazwa portalu Porz dkowanie według działów Dost pno najwa niejszych informacji Menu nie wi ksze ni 7 pozycji Jednolite menu Wewn trzna wyszukiwarka i jej stopie zaawansowania Dopasowanie ilustracji do tre ci Jako grafiki Mechanizm galerii Mechanizm forum Dodatkowe elementy Informacje prawne Informacje finansowe Dane kontaktowe Formularz kontaktowy Polityka prywatno ci Ekran powitalny, wy wietlane reklamy Zb dne skrypty Czas ładowania strony Wyskakuj ce bł dy Dost pna pomoc i jej mo liwo ci Obecno blogów Mechanizm wiki Interaktywne techniki tworzenia portalu Generowanie tre ci przez u ytkowników Nawi zywanie kontaktów Współdzielenie i współtworzenie Łamanie istniej cych zasad co nowego dla u ytkownika

6 296 Jarosław W tróbski, Sylwia Wolanicka Model oceny jako ci u ytkowej portali Web 2.0 W pierwszym kroku dokonano porównania parami wszystkich kryteriów ka dego poziomu. Ka demu porównaniu przypisano ocen słown i odpowiadaj c mu warto numeryczn, która jest brana pod uwag w dalszych obliczeniach. Wybrane oceny okre laj stopie dominacji jednego elementu wzgl dem drugiego. Ocena ka dej pary elementów zapisana została w tzw. macierzach porówna. Przykładowe wyniki po rednie zrealizowane dla kategorii czytelno strony zamieszczono w tabeli 2. Tabela 2. Macierz porówna dla kryterium czytelno strony dobór czcionki typografia struktura tekstu układ nagłówków rozmieszczenie informacji dobór czcionki 1,00 3,00 2,00 0,50 0,50 1,34 Typografia 0,33 1,00 0,33 0,50 0,50 0,99 struktura tekstu 0,50 3,00 1,00 3,00 0,33 1,40 układ nagłówków 2,00 2,00 0,33 1,00 0,33 1,11 rozmieszenie informacji 3,00 2,00 3,00 2,00 1,00 0,92 6,83 11,00 6,67 7,00 2,67 5,76 Nast pnie dokonano normalizacji warto ci przedstawionych w tabeli 2 oraz obliczono wagi dla ka dego podkryterium. W kolejnym kroku obliczono warto wektora własnego, wyznaczono warto współczynnika zgodno ci ocen. Jego warto wynosz ca 0,19 pozwala uzna oceny za zgodne. Analogiczne badania przeprowadzono dla ka dego podkryterium i ka dego portalu Web 2.0. Otrzymane wyniki stanowiły podstaw do dalszych bada. W tym celu, na drugim poziomie struktury hierarchicznej u yto metody TOPSIS. Za jej pomoc badano wpływ głównych kryteriów na u yteczno danego portalu oraz zdefiniowanych jego cech charakterystycznych. Aby mo na było dokona oblicze metod TOPSIS nale y zbudowa macierz preferencji u ytkownika. Dla portali Web 2.0 macierz przedstawiono w tabeli 3. Tabela 3. Znormalizowana macierz decyzyjna NK FC GL YouTube Wrzuta MySpace Wykop Wiki czytelno 0,2174 0,1563 0,1111 0,1250 0,1667 0,1111 0,1471 0,1053 układ strony 0,1739 0,0938 0,1389 0,1250 0,1333 0,1111 0,1176 0,1053 architektura informacji 0,2174 0,1250 0,1389 0,1250 0,1333 0,1389 0,1176 0,1316 szata graficzna 0,2174 0,1250 0,1389 0,1250 0,1333 0,1111 0,1176 0,1316 wiarygodno 0,1739 0,1250 0,1389 0,1250 0,1000 0,1389 0,1176 0,1316 brak utrudnie 0,2174 0,1250 0,1389 0,1563 0,1000 0,1111 0,1176 0,1316 cechy techniczne 0,1739 0,0938 0,0833 0,1250 0,1000 0,1389 0,1176 0,1316 cechy społeczne 0,2174 0,1563 0,1111 0,0938 0,1333 0,1389 0,1471 0,1316

7 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 28, Blisko alternatyw od rozwi zania idealnego przedstawiono w tabeli 4. Tabela 4. Blisko alternatyw od rozwi zania idealnego NK FC GL YouTube Wrzuta MySpace Wykop Wiki Pi* 0,6936 0,6090 0,8618 0,8627 0,7062 0,8578 0,7212 0,8633 Otrzymane wyniki s modelem preferencji autorów artykułu. Najwi ksz wag przypisano dla kryterium czytelno oraz układ strony. Najmniejsza waga została przydzielona kryterium architektura informacji. Analizuj c wpływ poszczególnych kryteriów otrzymano ranking portali. Mo na wskaza cztery portale, których warto ci Pi* s zbli one do siebie. Najbardziej u ytecznym jednak okazał si GoldenLine.pl oraz portal internetowej encyklopedii Wikipedia, nast pnie portal YouTube.com, Myspace.com oraz Wykop.pl. Portal Nasza-klasa.pl i Facebbok.com równie maj bardzo zbli on warto Pi*, cho s na samym ko cu tego rankingu. Nie ka dy jednak musi zgodzi si z powy szymi wynikami. Mo e zdarzy si sytuacja, e dla innego modelu preferencji sytuacja b dzie odmienna i uzyskamy inny ranking portali. Istnieje jednak mo liwo modelowania otrzymanych wyników wykorzystuj c tzw. analiz wra liwo ci. Analiza wra liwo ci to technika analityczna polegaj ca na badaniu tego, co dzieje si z uzyskanym rozwi zaniem w sytuacji, gdy bie ce parametry ulegaj nieznacznej zmianie. Dzi ki tej metodzie mamy mo liwo oszacowania zakresu zmian okre lonych parametrów, które nie powoduj zmiany wyznaczonego wcze niej rozwi zania optymalnego. Na podstawie wyznaczonych zakresów zmian parametrów mo liwa jest ocena stabilno ci otrzymanego rozwi zania. W niniejszym artykule wykorzystano technik analizy wra liwo ci do zmiany wag danych kryteriów oraz zbadano ich wpływ na otrzymane rozwi zania przy wykorzystaniu metody TOPSIS. W badaniach nieznacznie modelowano warto ci wag (czytelno 0.215, układ strony 0.191, architektura informacji 0.057, szata graficzna 0.157, wiarygodno 0.079, brak utrudnie 0.108, cechy techniczne 0.123, cechy społecznie 0.069). W tabeli 5 przedstawiono warto ci Pi* dla kolejnych portali. Zmieniono wagi dla kryterium czytelno (dodaj c 0.004), cechy społeczne (dodaj c 0.002), kryterium architektura informacji (dodaj c 0.002), układ strony (odejmuj c 0.01), brak utrudnie (odejmuj c 0.003), szata graficzna (odejmuj c 0,001), wiarygodno (odejmuj c 0.003). Symulacj przeprowadzono w 15 krokach. Manipulacja poszczególnymi wagami nie zmieniła dotychczasowego rankingu portali klasy Web 2.0. Mo na jedynie zauwa y, jedn zamian portalu MySpace.com z YouTube.com. Jest to jednak bardzo mała ró nica. Warto zaznaczy, e wszystkie warto ci blisko ci alternatyw do rozwi zania idealnego s na zbli onym poziomie. Cz sto o ich rankingu decyduje dopiero trzecia liczba po przecinku. Poni ej na rysunku 3 przedstawiono ewolucj tych portali przy nieznacznych modyfikacjach wag.

8 298 Jarosław W tróbski, Sylwia Wolanicka Model oceny jako ci u ytkowej portali Web 2.0 Tabela 5. Blisko ci alternatyw od rozwi zania idealnego dla 15 kroków NK FC GL YouTube Wrzuta MySpace Wykop Wiki 1 0,6782 0,5994 0,8793 0,8435 0,6941 0,8357 0,7072 0, ,6670 0,5902 0,8977 0,8251 0,6859 0,8144 0,6938 0, ,6602 0,5815 0,9171 0,8074 0,6782 0,7938 0,6809 0, ,6539 0,5731 0,9376 0,7905 0,6711 0,7740 0,6686 0, ,6480 0,5682 0,9400 0,7742 0,6643 0,7593 0,6598 0, ,6425 0,5670 0,9181 0,7586 0,6580 0,7500 0,6545 0, ,6373 0,5657 0,8989 0,7480 0,6520 0,7417 0,6495 0, ,6324 0,5646 0,8816 0,7393 0,6464 0,7340 0,6449 0, ,6278 0,5634 0,8658 0,7312 0,6411 0,7271 0,6405 0, ,6278 0,5634 0,8658 0,7312 0,6411 0,7271 0,6405 0, ,6193 0,5612 0,8382 0,7167 0,6312 0,7148 0,6325 0, ,6154 0,5601 0,8261 0,7101 0,6266 0,7093 0,6288 0, ,6116 0,5591 0,8148 0,7039 0,6223 0,7043 0,6252 0, ,6080 0,5581 0,8045 0,6982 0,6182 0,6996 0,6219 0, ,6046 0,5571 0,7948 0,6927 0,6142 0,6952 0,6187 0,7004 Rysunek 3. Ewolucja poszczególnych portali

9 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 28, Wnioski Główne obszary przeprowadzonych bada stanowiły wyodr bnienie cech u ytkowych, ich identyfikacja oraz opracowanie ich modelu u yteczno ci dla portali klasy Web 2.0. W zwi zku z zaawansowanym rozwini ciem nurtu Web 2.0 nie napotkano na problemy zwi zane z identyfikacj cech tych klas portali. Wyodr bniono szereg kryteriów głównych i podkryteriów, które maj zastosowanie praktyczne w serwisach Web 2.0. Przeprowadzona analiza dała mo liwo wyodr bnienia cech, które jednoznacznie identyfikuj rozwa any nurt. Za Web 2.0 przemawiaj takie elementy jak mechanizm Wiki, mo liwo generowania tre ci przez u ytkowników, kreatywno, mechanizm blogów, współdzielenie i współtworzenie, mo liwo nawi zywania kontaktów. Du wag ma te zestaw cech zwi zanych z poruszaniem si po portalu jak na przykład łatwa nawigacja, odpowiednio dobrane menu, odpowiednia architektura informacji na portalu, dost p do poszczególnych bloków tematycznych, wszystkie elementy odpowiadaj ce za wiarygodno portalu, szereg cech charakterystycznych dla kryterium szaty graficznej, a tak e dla kryterium brak utrudnie. Analizuj c uzyskane rezultaty bada mo na jednoznacznie stwierdzi, e manipulacja poszczególnymi wagami kryteriów u yteczno ci portalu nie ma wpływu na ich ranking. Pozyskane rankingi s zatem silnie umocowane. Uzyskany model oceny jako ci u ytkowej nie jest pozbawiony wad i niedoci gni. Subiektywizm ocen kryterium u yteczno ci mo e by podstaw do podwa enia otrzymanych wyników. Web 2.0 to tylko fragment w ewolucji Internetu dlatego te w dalszym rozwoju pracy proponuje si rozwini cie bada z uwzgl dnieniem Web 3.0. Mo na tak e przeprowadzi eksperymenty z uwzgl dnieniem innych metod wielokryterialnego wspomagania decyzji. [1] Chen J. S., Hwang C. L., Fuzyy Multiple Attribute Decision Making: Methods And Applications, Springer [2] D browski M., e-learning 2.0 przegl d technologii i praktycznych wdro e, [3] Hwang C. L., Yoon K., Multiple Attribute Decision Making Methods and Applications, Springer, State Berlin CityHeidelberg [4] Kasprzak T., Systemy wspomagania decyzji wielokryterialnych, Warszawa [5] Kazanowski D., Nowy marketing w Internecie, Warszawa, [6] Kazanowski D., Nowy Marketing, Warszawa [7] Kwiesielewicz M., Analityczny hierarchiczny proces decyzyjny, Nie rozmyte i rozmyta porównania parami, Warszawa [8] Lazar J., User-Centered Web Development, [9] Mayhew D. J., The Usability Engineering Lifecycle: A Practitioner's Handbook for User Interface Design, [10] Mazurek G., Blogi i wirtualne społeczno ci wykorzystanie w marketingu, Kraków, [11] Musser J., O Reilly T., Web2.0 Principles and Best Pracices, [12] Nielsen J., Designing Web Usability, 2003.

10 300 Jarosław W tróbski, Sylwia Wolanicka Model oceny jako ci u ytkowej portali Web 2.0 [13] Saaty T.L., Fundamentals of Decision Making and Priority Theory with Analytic Hierarchy Process, Pittsburg. PA:RWS Publications [14] Saaty T.L., The Analytic Hierarchy Process: Planning, Priority Setting, Resource Allocation, Pittsburg. PA:RWS Publications [15] Sikorski M., Z punktu widzenia u ytkownika. [16] wierczy ska-kaczor U., Nauczanie j zyków obcych z zastosowaniem wirtualnych wiatów oraz serwisów społeczno ciowych, [17] Vossen G. Hagemann S., Unleashing Web.2.0 From Concepts to Creativity, [18] Zabiełło J., Ruby on Rails Tworzenie nowoczesnych aplikacji internetowych, Warszawa [19] Zalewski P., Osiem cech Web 2.0, [20] Zieli ski Z.E., Implementacja cech Web 2.0 w systemach e-learning, Wy sza Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego w Kielcach. [21] Zieli ski Z.E., Rola i znaczenie Web 2.0 w funkcjonowaniu przedsi biorstwa, MODEL EVOLUATION QUALITY USEFUL WEB 2.0 POTRALS Summary This article presents an attempt to assess the quality of construction of a model useful Web 2.0 sites. Identifed a set of portals and have been structuring the model evaluations. Next presented methodological assumptions of the model. The whole end results together with the carried out simulations. Keywords: Web 2.0, social networking, usability, web-usability, AHP, TOPSIS, sensitivity analysis Jarosław W tróbski Sylwia Wolanicka Katedra In ynierii Systemów Informacyjnych Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny ul. ołnierska 49, Szczecin

Na granicy dwóch web-światów

Na granicy dwóch web-światów Jarosław WĄTRÓBSKI, Sylwia WOLANICKA Katedra Inżynierii Systemów Informacyjnych, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny E mail: jwatrobski@wi.ps.pl, sylwia.wolanicka@gmail.com Na granicy dwóch web-światów

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa Zamawiający: Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej 00-662 Warszawa, ul. Koszykowa 75 Przedmiot zamówienia: Produkcja Interaktywnej gry matematycznej Nr postępowania: WMiNI-39/44/AM/13

Bardziej szczegółowo

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH dr Wojciech R. Wiewiórowski DOLiS - 035 1997/13/KR Warszawa, dnia 8 sierpnia 2013 r. Pan Sławomir Nowak Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA NAUCZANIA PRZEDMIOTU RACHUNKOWOŚĆ SKOMPUTERYZOWANA" NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

KONCEPCJA NAUCZANIA PRZEDMIOTU RACHUNKOWOŚĆ SKOMPUTERYZOWANA NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO KONCEPCJA NAUCZANIA PRZEDMIOTU RACHUNKOWOŚĆ SKOMPUTERYZOWANA" NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO Grzegorz Bucior Uniwersytet Gdański, Katedra Rachunkowości 1. Wprowadzenie Rachunkowość przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows.

Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows. Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows. Zadaniem modułu jest wspomaganie zarządzania magazynem wg. algorytmu just in time, czyli planowanie

Bardziej szczegółowo

Chmura obliczeniowa. do przechowywania plików online. Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16

Chmura obliczeniowa. do przechowywania plików online. Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16 Chmura obliczeniowa do przechowywania plików online Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16 1 Chmura, czyli co? Chmura obliczeniowa (cloud computing) to usługa przechowywania i wykorzystywania danych, do

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA PPZ-1. Nadzór nad dokumentami i zapisami SPIS TREŚCI

PROCEDURA PPZ-1. Nadzór nad dokumentami i zapisami SPIS TREŚCI U G ŻUKOWO PROCEDURA Z 30.03.2012 Strona 1 z 7 Opracował : Sprawdził: Zatwierdził: Imię i nazwisko stanowisko Data Podpis Aneta Grota Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością Brygida Markowska Sekretarz

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r 1. ZAMAWIAJĄCY HYDROPRESS Wojciech Górzny ul. Rawska 19B, 82-300 Elbląg 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem Zamówienia jest przeprowadzenie usługi indywidualnego audytu

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT Tytuł projektu: Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu przez Godzikowice, dnia 18.11.2015 r. Zapytanie ofertowe z siedzibą przy ul. Stalowej 7-9 w Godzikowicach (kod pocztowy ), Tel. 71 313 95 18, NIP: 9121654900,

Bardziej szczegółowo

Część II.A. Informacje o studiach podyplomowych ANALIZA DANYCH METODY, NARZĘDZIA, PRAKTYKA (nazwa studiów podyplomowych)

Część II.A. Informacje o studiach podyplomowych ANALIZA DANYCH METODY, NARZĘDZIA, PRAKTYKA (nazwa studiów podyplomowych) Część II.A. Informacje o studiach podyplomowych ANALIZA DANYCH METODY, NARZĘDZIA, PRAKTYKA (nazwa studiów podyplomowych) 1. Ogólna charakterystyka studiów podyplomowych 1.1 Ogólne cele kształcenia oraz

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania...

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania... Zawartość Instalacja... 1 Konfiguracja... 2 Uruchomienie i praca z raportem... 4 Metody wyszukiwania... 6 Prezentacja wyników... 7 Wycenianie... 9 Wstęp Narzędzie ściśle współpracujące z raportem: Moduł

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP

Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP Elementy strony podmiotowej BIP: Strona podmiotowa Biuletynu Informacji Publicznej podzielona jest na trzy części: Nagłówek strony głównej Stopka strony podmiotowej

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA DOSTĘPU. Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu: e-administracja, e-zdrowie)

KRYTERIA DOSTĘPU. Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu: e-administracja, e-zdrowie) Załącznik nr 1 do Uchwały nr / II / 2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 201-2020 KRYTERIA DOSTĘPU Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu:

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI POLITYKA PRYWATNOŚCI stosowanie do przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 ze zm.) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie

Bardziej szczegółowo

Nowości w module: BI, w wersji 9.0

Nowości w module: BI, w wersji 9.0 Nowości w module: BI, w wersji 9.0 Copyright 1997-2009 COMARCH S.A. Spis treści Wstęp... 3 Obszary analityczne... 3 1. Nowa kostka CRM... 3 2. Zmiany w obszarze: Księgowość... 4 3. Analizy Data Mining...

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 103/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 19 czerwca 2012 r. PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO MÓDL SIĘ TAK, JAKBY WSZYSTKO ZALEśAŁO OD

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności strony internetowej wcrims.pl

Polityka prywatności strony internetowej wcrims.pl Polityka prywatności strony internetowej wcrims.pl 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych w tym również danych osobowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA OCEN OKRESOWYCH PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA OCEN OKRESOWYCH PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE Załącznik do zarządzenia Rektora nr 36 z dnia 28 czerwca 2013 r. REGULAMIN PRZEPROWADZANIA OCEN OKRESOWYCH PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE 1 Zasady

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu http://www.monitorceidg.pl

Regulamin korzystania z serwisu http://www.monitorceidg.pl Regulamin korzystania z serwisu http://www.monitorceidg.pl 1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin ) określa zasady korzystania z serwisu internetowego http://www.monitorceidg.pl

Bardziej szczegółowo

Program Google AdSense w Smaker.pl

Program Google AdSense w Smaker.pl Smaker.pl Program Google AdSense w Smaker.pl Pytania i odpowiedzi dotyczące programu Google AdSense Spis treści Czym jest AdSense... 2 Zasady działania AdSense?... 2 Jak AdSense działa w Smakerze?... 3

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Zapytanie ofertowe

DOTACJE NA INNOWACJE. Zapytanie ofertowe Wrocław, dnia 03.01.2013 r. Nitrotek Sp. z o.o. ul. Krynicka 40/7 50-555 Wrocław Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu Wdrożenie nowoczesnego systemu B2B automatyzującego współpracę Nitrotek

Bardziej szczegółowo

WEBML I UML JAKO NARZĘDZIA PROJEKTOWANIA APLIKACJI INTERNETOWYCH

WEBML I UML JAKO NARZĘDZIA PROJEKTOWANIA APLIKACJI INTERNETOWYCH śyła Kamil 1 WebML, UML, MDE, aplikacje internetowe WEBML I UML JAKO NARZĘDZIA PROJEKTOWANIA APLIKACJI INTERNETOWYCH Niniejszy artykuł przedstawia najbardziej znaczące róŝnice pomiędzy notacją WebML oraz

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Art New media S.A. uchwala, co następuje:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Art New media S.A. uchwala, co następuje: y uchwał Spółki Art New media S.A. zwołanego w Warszawie, przy ulicy Wilczej 28 lok. 6 na dzień 22 grudnia 2011 roku o godzinie 11.00 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa uczniów do działań projektu Za rękę z Einsteinem edycja II

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa uczniów do działań projektu Za rękę z Einsteinem edycja II Regulamin rekrutacji i uczestnictwa uczniów do działań projektu Za rękę z Einsteinem edycja II 1 Wstęp 1. Regulamin określa warunki udziału beneficjentów ostatecznych (uczestników projektu) w projekcie

Bardziej szczegółowo

Kontrakt Terytorialny

Kontrakt Terytorialny Kontrakt Terytorialny Monika Piotrowska Departament Koordynacji i WdraŜania Programów Regionalnych Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, 26 pażdziernika 2012 r. HISTORIA Kontrakty wojewódzkie 2001

Bardziej szczegółowo

ZASADY REPRODUKCJI SYMBOLI GRAFICZNYCH PRZEDMOWA

ZASADY REPRODUKCJI SYMBOLI GRAFICZNYCH PRZEDMOWA Poprzez połączenie symbolu graficznego Unii Europejskiej oraz części tekstowej oznaczającej jeden z jej programów operacyjnych powstaje symbol graficzny, który zgodnie z obowiązującymi dyrektywami ma być

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu internetowego pn. Serwis Sądowy - Sprawny Sąd

Regulamin korzystania z serwisu internetowego pn. Serwis Sądowy - Sprawny Sąd Regulamin korzystania z serwisu internetowego pn. Serwis Sądowy - Sprawny Sąd 1 Definicje Następujące pojęcia pisane w treści niniejszego Regulaminu wielką literą mają znaczenie przypisane im poniżej:

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO

UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ DLA STUDENTÓW KIERUNKU: STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE (tryb studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia) I. Postanowienia ogólne: 1.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 12 /SK/2010 Wójta Gminy Dębica z dnia 06 kwietnia 2010 r.

Zarządzenie Nr 12 /SK/2010 Wójta Gminy Dębica z dnia 06 kwietnia 2010 r. Zarządzenie Nr 12 /SK/2010 Wójta Gminy Dębica z dnia 06 kwietnia 2010 r. w sprawie określenia i wdrożenia audytu wewnętrznego w Urzędzie Gminy Dębica oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Dębica. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska Zarządzanie projektami wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska 1 DEFINICJA PROJEKTU Zbiór działań podejmowanych dla zrealizowania określonego celu i uzyskania konkretnego, wymiernego rezultatu produkt projektu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW 1. Zawody III stopnia trwają 150 min. 2. Arkusz egzaminacyjny składa się z 2 pytań otwartych o charakterze problemowym, 1 pytania opisowego i 1 mini testu składającego

Bardziej szczegółowo

Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach.

Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach. Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach. 1 PROJEKTY KOSZTOWE 2 PROJEKTY PRZYCHODOWE 3 PODZIAŁ PROJEKTÓW ZE WZGLĘDU

Bardziej szczegółowo

Przygotowały: Magdalena Golińska Ewa Karaś

Przygotowały: Magdalena Golińska Ewa Karaś Przygotowały: Magdalena Golińska Ewa Karaś Druk: Drukarnia VIVA Copyright by Infornext.pl ISBN: 978-83-61722-03-8 Wydane przez Infornext Sp. z o.o. ul. Okopowa 58/72 01 042 Warszawa www.wieszjak.pl Od

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki w zakresie zarządzania ładem architektury korporacyjnej

Dobre praktyki w zakresie zarządzania ładem architektury korporacyjnej Dobre praktyki w zakresie zarządzania ładem architektury korporacyjnej Dr hab. Andrzej Sobczak, prof. SGH, Kierownik Zakładu Systemów Informacyjnych, Katedra Informatyki Gospodarczej SGH Gospodarczej SGH

Bardziej szczegółowo

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Zarządzanie czasem TOMASZ ŁUKASZEWSKI INSTYTUT INFORMATYKI W ZARZĄDZANIU Zarządzanie czasem w projekcie /49 Czas w zarządzaniu projektami 1. Pojęcie zarządzania

Bardziej szczegółowo

Komentarz technik dróg i mostów kolejowych 311[06]-01 Czerwiec 2009

Komentarz technik dróg i mostów kolejowych 311[06]-01 Czerwiec 2009 Strona 1 z 14 Strona 2 z 14 Strona 3 z 14 Strona 4 z 14 Strona 5 z 14 Strona 6 z 14 Uwagi ogólne Egzamin praktyczny w zawodzie technik dróg i mostów kolejowych zdawały wyłącznie osoby w wieku wskazującym

Bardziej szczegółowo

U M O W A. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

U M O W A. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą U M O W A zawarta w dniu pomiędzy: Miejskim Centrum Medycznym Śródmieście sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Próchnika 11 reprezentowaną przez: zwanym dalej Zamawiający a zwanym w dalszej części umowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU. Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenie Nr4/2011 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tolkmicku z dnia 20 maja 2011r. REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007 GEO-SYSTEM Sp. z o.o. 02-732 Warszawa, ul. Podbipięty 34 m. 7, tel./fax 847-35-80, 853-31-15 http:\\www.geo-system.com.pl e-mail:geo-system@geo-system.com.pl GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Wybrane programy profilaktyczne

Wybrane programy profilaktyczne Wybrane programy profilaktyczne Szkolna interwencja profilaktyczna Szkolna interwencja profilaktyczna Program wczesnej interwencji Profilaktyka selektywna Program adresowany do szkół Opracowanie programu

Bardziej szczegółowo

Bielsko-Biała, dn. 10.02.2015 r. Numer zapytania: R36.1.089.2015. WAWRZASZEK ISS Sp. z o.o. ul. Leszczyńska 22 43-300 Bielsko-Biała ZAPYTANIE OFERTOWE

Bielsko-Biała, dn. 10.02.2015 r. Numer zapytania: R36.1.089.2015. WAWRZASZEK ISS Sp. z o.o. ul. Leszczyńska 22 43-300 Bielsko-Biała ZAPYTANIE OFERTOWE Bielsko-Biała, dn. 10.02.2015 r. Numer zapytania: R36.1.089.2015 WAWRZASZEK ISS Sp. z o.o. ul. Leszczyńska 22 43-300 Bielsko-Biała ZAPYTANIE OFERTOWE W związku realizacją projektu badawczo-rozwojowego

Bardziej szczegółowo

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH dr Wojciech R. Wiewiórowski Warszawa, dnia 18 czerwca 2014 r. DOLiS-035-1239 /14 Prezes Zarządu Spółdzielnia Mieszkaniowa w związku z uzyskaniem przez Generalnego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 59/2012 Starosty Lipnowskiego z dnia 31 grudnia 2012 r. PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO PROWADZONEGO W STAROSTWIE POWIATOWYM W LIPNIE I JEDNOSTKACH

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

Zapytanie ofertowe dotyczące projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Zapytanie ofertowe dotyczące projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Bardo, dnia 18 czerwca 2014 Priorytet 1 Wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Umowa o pracę zawarta na czas nieokreślony

Umowa o pracę zawarta na czas nieokreślony Umowa o pracę zawarta na czas nieokreślony Uwagi ogólne Definicja umowy Umowa o pracę stanowi dokument stwierdzający zatrudnienie w ramach stosunku pracy. Według ustawowej definicji jest to zgodne oświadczenie

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 30 lipca 2014 r. Poz. 2682 UCHWAŁA NR LIII/329/2014 RADY GMINY JONKOWO. z dnia 26 czerwca 2014 r.

Olsztyn, dnia 30 lipca 2014 r. Poz. 2682 UCHWAŁA NR LIII/329/2014 RADY GMINY JONKOWO. z dnia 26 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 30 lipca 2014 r. Poz. 2682 UCHWAŁA NR LIII/329/2014 RADY GMINY JONKOWO z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence.

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. Informacje dla kadry zarządzającej Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. 2010 Cisco i/lub firmy powiązane. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

Organizacja awansu zawodowego nauczycieli W ZESPOLE SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W GŁOGOWIE

Organizacja awansu zawodowego nauczycieli W ZESPOLE SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W GŁOGOWIE Organizacja awansu zawodowego nauczycieli W ZESPOLE SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W GŁOGOWIE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o : 1) Szkole

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13 Zapytanie ofertowe - Działanie PO IG 8.2 Warszawa, dnia 13.12.2013 r. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13 ISTOTNE INFORMACJE O PROJEKCIE: Celem projektu "Wdrożenie zintegrowanego systemu

Bardziej szczegółowo

Microsoft Management Console

Microsoft Management Console Microsoft Management Console Konsola zarządzania jest narzędziem pozwalającym w prosty sposób konfigurować i kontrolować pracę praktycznie wszystkich mechanizmów i usług dostępnych w sieci Microsoft. Co

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu internetowego ramowka.fm

Regulamin serwisu internetowego ramowka.fm Regulamin serwisu internetowego ramowka.fm Art. 1 DEFINICJE 1. Serwis internetowy serwis informacyjny, będący zbiorem treści o charakterze informacyjnym, funkcjonujący pod adresem: www.ramowka.fm. 2. Administrator

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. Usługodawcy oraz prawa do Witryn internetowych lub Aplikacji internetowych

Postanowienia ogólne. Usługodawcy oraz prawa do Witryn internetowych lub Aplikacji internetowych Wyciąg z Uchwały Rady Badania nr 455 z 21 listopada 2012 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Uchwała o poszerzeniu możliwości

Bardziej szczegółowo

I. Zakładanie nowego konta użytkownika.

I. Zakładanie nowego konta użytkownika. I. Zakładanie nowego konta użytkownika. 1. Należy wybrać przycisk załóż konto na stronie głównej. 2. Następnie wypełnić wszystkie pola formularza rejestracyjnego oraz zaznaczyć akceptację regulaminu w

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Informacje ogólne Przedmiotem postępowania jest wdrożenie platformy komunikacyjnej poprzez zapewnienie możliwości dwukierunkowej wymiany danych dotyczących

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PODSTAW PSYCHOLOGII W KLASIE DRUGIEJ. Ocenianie wewnątrzszkolne na przedmiocie podstawy psychologii ma na celu:

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PODSTAW PSYCHOLOGII W KLASIE DRUGIEJ. Ocenianie wewnątrzszkolne na przedmiocie podstawy psychologii ma na celu: PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PODSTAW PSYCHOLOGII W KLASIE DRUGIEJ Zasady ogólne Ocenianie wewnątrzszkolne na przedmiocie podstawy psychologii ma na celu: 1. informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć

Bardziej szczegółowo

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 1 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH proinfosec Jarosław Żabówka proinfosec@odoradca.pl Wymogi rozporządzenia 2 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Projektów Ogólnopolskich i Komitetów Stowarzyszenia ESN Polska

Regulamin Projektów Ogólnopolskich i Komitetów Stowarzyszenia ESN Polska Regulamin Projektów Ogólnopolskich i Komitetów Stowarzyszenia ESN Polska 1 Projekt Ogólnopolski: 1.1. Projekt Ogólnopolski (dalej Projekt ) to przedsięwzięcie Stowarzyszenia podjęte w celu realizacji celów

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Andrzej Łachwa, UJ, 2013 andrzej.lachwa@uj.edu.pl www.uj.edu.pl/web/zpgk/materialy 9/15

Bazy danych. Andrzej Łachwa, UJ, 2013 andrzej.lachwa@uj.edu.pl www.uj.edu.pl/web/zpgk/materialy 9/15 Bazy danych Andrzej Łachwa, UJ, 2013 andrzej.lachwa@uj.edu.pl www.uj.edu.pl/web/zpgk/materialy 9/15 Przechowywanie danych Wykorzystanie systemu plików, dostępu do plików za pośrednictwem systemu operacyjnego

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów I. Postanowienia ogólne 1.Cel PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO w Urzędzie Gminy Mściwojów Przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego ma na celu: Załącznik A Zarządzenia oceny ryzyka zawodowego monitorowanie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. Młodzieżowego Domu Kultury w Puławach W ROKU SZKOLNYM 2014/2015. Zarządzanie placówką służy jej rozwojowi.

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. Młodzieżowego Domu Kultury w Puławach W ROKU SZKOLNYM 2014/2015. Zarządzanie placówką służy jej rozwojowi. RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Młodzieżowego Domu Kultury w Puławach W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Zarządzanie placówką służy jej rozwojowi. CEL EWALUACJI: PRZEDMIOT EWALUACJI: Skład zespołu: Anna Bachanek

Bardziej szczegółowo

TWORZENIE I NADZOROWANIE DOKUMENTÓW SYSTEMOWYCH (PROCEDUR, KSIĘGI JAKOŚCI I KART USŁUG) SJ.0142.1.2013 Data: 23.10.

TWORZENIE I NADZOROWANIE DOKUMENTÓW SYSTEMOWYCH (PROCEDUR, KSIĘGI JAKOŚCI I KART USŁUG) SJ.0142.1.2013 Data: 23.10. SJ.0142.1.2013 Data: 23.10.2013 Strona 1 z 5 1. Cel i zakres 1.1. Cel Celem niniejszej procedury jest zapewnienie, że dokumentacja Systemu Zarządzania Jakością stosowana w Starostwie Powiatowym w Wałbrzychu

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie. Ocena efektywności projektów inwestycyjnych. Modelowanie procesów EFI. Jerzy T. Skrzypek Kraków 2013 Jerzy T.

Zaproszenie. Ocena efektywności projektów inwestycyjnych. Modelowanie procesów EFI. Jerzy T. Skrzypek Kraków 2013 Jerzy T. 1 1 Ocena efektywności projektów inwestycyjnych Ocena efektywności projektów inwestycyjnych Jerzy T. Skrzypek Kraków 2013 Jerzy T. Skrzypek MODEL NAJLEPSZYCH PRAKTYK SYMULACJE KOMPUTEROWE Kraków 2011 Zaproszenie

Bardziej szczegółowo

System wielokryterialnej optymalizacji systemu traderskiego na rynku kontraktów terminowych

System wielokryterialnej optymalizacji systemu traderskiego na rynku kontraktów terminowych System wielokryterialnej optymalizacji systemu traderskiego na rynku kontraktów terminowych Bartłomiej Wietrak 1 1 Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Kierunek informatyka, Rok IV Streszczenie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych Data publikacji 2016-04-29 Rodzaj zamówienia Tryb zamówienia

Bardziej szczegółowo

Audyt SEO. Elementy oraz proces przygotowania audytu. strona

Audyt SEO. Elementy oraz proces przygotowania audytu. strona Audyt SEO Elementy oraz proces przygotowania audytu 1 Spis treści Kim jesteśmy? 3 Czym jest audyt SEO 4 Główne elementy audytu 5 Kwestie techniczne 6 Słowa kluczowe 7 Optymalizacja kodu strony 8 Optymalizacja

Bardziej szczegółowo

Lublin, 19.07.2013. Zapytanie ofertowe

Lublin, 19.07.2013. Zapytanie ofertowe Lublin, 19.07.2013 Zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy/dostawcy 1. Wartości niematerialne i prawne a) System zarządzania magazynem WMS Asseco SAFO, 2. usług informatycznych i technicznych związanych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 1/2013 Dyrektora Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Muszynie z dnia 30 grudnia 2013 r. Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych

Bardziej szczegółowo

Ewidencjonowanie nieruchomości. W Sejmie oceniają działania starostów i prezydentów

Ewidencjonowanie nieruchomości. W Sejmie oceniają działania starostów i prezydentów Posłowie sejmowej Komisji do Spraw Kontroli Państwowej wysłuchali NIK-owców, którzy kontrolowali proces aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości skarbu państwa. Podstawą

Bardziej szczegółowo

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH dr Edyta Bielak-Jomaa Warszawa, dnia 1 kwietnia 2016 r. DOLiS 035 2332/15 Prezydent Miasta K. WYSTĄPIENIE Na podstawie art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Regu g l u a l min i n w s w pó p ł ó p ł r p acy O ow o iązuje od dnia 08.07.2011

Regu g l u a l min i n w s w pó p ł ó p ł r p acy O ow o iązuje od dnia 08.07.2011 Regulamin współpracy Obowiązuje od dnia 08.07.2011 1 1. Wstęp Regulamin określa warunki współpracy z firmą Hubert Joachimiak HubiSoft. W przypadku niejasności, prosimy o kontakt. Dane kontaktowe znajdują

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. MERAWEX Sp. z o.o. 44-122 Gliwice ul. Toruńska 8. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA MERAWEX Sp. z o.o. POPRZEZ EKSPORT.

ZAPYTANIE OFERTOWE. MERAWEX Sp. z o.o. 44-122 Gliwice ul. Toruńska 8. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA MERAWEX Sp. z o.o. POPRZEZ EKSPORT. Gliwice, 07.12. 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zakup usług doradczych w zakresie wyselekcjonowania, sprawdzenia wiarygodności grupy docelowej potencjalnych partnerów handlowych, przygotowania ofert współpracy

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 - Słownik terminów.

Rozdział 1 - Słownik terminów. Adm.-0210-12/16 ZARZĄDZENIE Prezesa Sądu Rejonowego w Oświęcimiu z dnia 7 czerwca 2016 roku Regulamin praktyk studenckich realizowanych pod patronatem urzędnika sądowego Na podstawie art. 22 1 Ustawy z

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1469/2012

Zarządzenie Nr 1469/2012 Zarządzenie Nr 1469/2012 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 01 marca 2012 w sprawie przyjęcia Regulaminu Płockiej Karty Familijnej 3+ w ramach Programu Płocka Karta Familijna 3+ Na podstawie art. 7 ust 1

Bardziej szczegółowo

Z naszej strony gwarantujemy, że nikomu nie zostaną ujawnione, Ty też zachowaj ostrożność w udostępnianiu ich osobom trzecim.

Z naszej strony gwarantujemy, że nikomu nie zostaną ujawnione, Ty też zachowaj ostrożność w udostępnianiu ich osobom trzecim. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych

Bardziej szczegółowo

Wtedy wystarczy wybrać właściwego Taga z listy.

Wtedy wystarczy wybrać właściwego Taga z listy. Po wejściu na stronę pucharino.slask.pl musisz się zalogować (Nazwa użytkownika to Twój redakcyjny pseudonim, hasło sam sobie ustalisz podczas procedury rejestracji). Po zalogowaniu pojawi się kilka istotnych

Bardziej szczegółowo

Roman Dmowski Centrum Usług Wspólnych

Roman Dmowski Centrum Usług Wspólnych Czy PRINCE2 może być pomocny w zamówieniach publicznych Roman Dmowski Best Practice Showcase, 10 czerwca 2011 PRINCE2 jest znakiem handlowym Office of Government Commerce zarejestrowanym w Zjednoczonym

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Zasobami by CTI. Instrukcja

Zarządzanie Zasobami by CTI. Instrukcja Zarządzanie Zasobami by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Konfiguracja... 4 3. Okno główne programu... 5 3.1. Narzędzia do zarządzania zasobami... 5 3.2. Oś czasu... 7 3.3. Wykres Gantta...

Bardziej szczegółowo

Umowy o pracę zawarte na czas określony od 22 lutego 2016 r.

Umowy o pracę zawarte na czas określony od 22 lutego 2016 r. ANTERIS Fundacja Pomocy Prawnej 2015 r. Umowy o pracę zawarte na czas określony od 22 lutego 2016 r. /Porady prawne/ dr Magdalena Kasprzak Publikacja sfinansowana ze środków własnych Fundacji ANTERIS Stan

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi Certyfikat SSL. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin Usługi Certyfikat SSL. 1 Postanowienia ogólne Regulamin Usługi Certyfikat SSL 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin reguluje zasady świadczenia Usługi Certyfikat SSL ( zwanej dalej : Usługa Certyfikat SSL) przez Az.pl Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 DO UMOWY NR. O ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI PALIWA GAZOWEGO UMOWA O WZAJEMNYM POWIERZENIU PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Załącznik nr 7 DO UMOWY NR. O ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI PALIWA GAZOWEGO UMOWA O WZAJEMNYM POWIERZENIU PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH Załącznik nr 7 DO UMOWY NR. O ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI PALIWA GAZOWEGO UMOWA O WZAJEMNYM POWIERZENIU PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UMOWA O WZAJEMNYM POWIERZENIU PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH zawarta

Bardziej szczegółowo

Sylabus e-nauczyciel Test

Sylabus e-nauczyciel Test Sylabus e-nauczyciel Test Sylabus e-nauczyciel test jntegralną częścią sylabusa certyfikatu e-nauczyciel. Obszary 1-2 opisują wymagania metodyczne stawiane nauczycielowi przy realizacji części teoretycznej

Bardziej szczegółowo

Wprowadzam w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego Kartę Audytu Wewnętrznego, stanowiącą załącznik do niniejszego Zarządzenia.

Wprowadzam w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego Kartę Audytu Wewnętrznego, stanowiącą załącznik do niniejszego Zarządzenia. ZARZĄDZENIE Nr 44 /05 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 5 maja 2005 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego w Krakowie Karty Audytu Wewnętrznego Data utworzenia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA. z dnia 21 lipca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA. z dnia 21 lipca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z systemu e-podatki w Urzędzie Gminy Wola Krzysztoporska Na podstawie art. 31 oraz art. 33 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Projektowanie bazy danych

Projektowanie bazy danych Projektowanie bazy danych Pierwszą fazą tworzenia projektu bazy danych jest postawienie definicji celu, założeo wstępnych i określenie podstawowych funkcji aplikacji. Każda baza danych jest projektowana

Bardziej szczegółowo

epuap Ogólna instrukcja organizacyjna kroków dla realizacji integracji

epuap Ogólna instrukcja organizacyjna kroków dla realizacji integracji epuap Ogólna instrukcja organizacyjna kroków dla realizacji integracji Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Bardziej szczegółowo

2) Drugim Roku Programu rozumie się przez to okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

2) Drugim Roku Programu rozumie się przez to okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku. REGULAMIN PROGRAMU OPCJI MENEDŻERSKICH W SPÓŁCE POD FIRMĄ 4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W LATACH 2016-2018 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa o: 1) Akcjach rozumie się przez to

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1

Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1 Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1 Listopad 2012 Organizacja funkcjonalna Dotychczas na organizację patrzono z perspektywy realizowanych funkcji. Zarząd

Bardziej szczegółowo

Firma Informatyczna JazzBIT

Firma Informatyczna JazzBIT Artykuły i obrazy Autor: Stefan Wajda [zwiastun] 10.02.2006. Dodawanie i publikowanie artykułów to najczęstsze zadanie. I chociaż nie jest skomplikowane, może początkujacych wprawiać w zakłopotanie. Trzeba

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIE OGÓLNE

I. POSTANOWIENIE OGÓLNE Załącznik do Zarządzenia Nr 26/2015 Rektora UKSW z dnia 1 lipca 2015 r. REGULAMIN ZWIĘKSZENIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO Z DOTACJI PODMIOTOWEJ NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ PROJAKOŚCIOWYCH NA UNIWERSYTETCIE KARDYNAŁA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII DLA KLAS IV VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII DLA KLAS IV VI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII DLA KLAS IV VI SPIS TREŚCI: 1. Cel oceny 2. Formy oceniania 3. Ogólne kryteria oceniania uczniów z historii 4. Zasady poprawiania ocen 5. Ustalenia końcowe 6. Kontrakt

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA Panel administracyjny

INSTRUKCJA Panel administracyjny INSTRUKCJA Panel administracyjny Konto trenera Spis treści Instrukcje...2 Opisy...3 Lista modułów głównych...3 Moduł szkoleniowy...4 Dodaj propozycję programu szkolenia...4 Modyfikuj arkusz wykładowcy...6

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przeprowadzania okresowych ocen pracowniczych w Urzędzie Miasta Mława ROZDZIAŁ I

REGULAMIN przeprowadzania okresowych ocen pracowniczych w Urzędzie Miasta Mława ROZDZIAŁ I Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr169/2011 Burmistrza Miasta Mława z dnia 2 listopada 2011 r. REGULAMIN przeprowadzania okresowych ocen pracowniczych w Urzędzie Miasta Mława Ilekroć w niniejszym regulaminie

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. ul. Lubelska 13, 03-802 Warszawa, NIP 113-22-58-115, REGON 016174756

WZÓR UMOWY. ul. Lubelska 13, 03-802 Warszawa, NIP 113-22-58-115, REGON 016174756 Załącznik Nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia WZÓR UMOWY na opracowanie projektu Strategii rozwoju i modernizacji technologicznej transportu szynowego na Mazowszu w kontekście polityki transportowej

Bardziej szczegółowo

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą 1. 1. Opis Oferty 1.1. Oferta Usługi z ulgą (dalej Oferta ), dostępna będzie w okresie od 16.12.2015 r. do odwołania, jednak nie dłużej niż do dnia 31.03.2016 r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OKRESOWYCH OCEN PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY LIMANOWA ORAZ KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY LIMANOWA

REGULAMIN OKRESOWYCH OCEN PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY LIMANOWA ORAZ KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY LIMANOWA Załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Limanowa nr 78/2009 z dnia 10 grudnia 2009 r. REGULAMIN OKRESOWYCH OCEN PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY LIMANOWA ORAZ KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY LIMANOWA

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER CYFRYZACJI

RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER CYFRYZACJI Warszawa, dnia 22 grudnia 2015 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER CYFRYZACJI Anna Streżyńska DI-WRP.0210.14.2015 Pani Justyna Duszyńska Sekretarz Komitetu Rady Ministrów ds. Cyfryzacji Szanowna Pani Sekretarz,

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW LOGISTYCZNYCH PROJEKT SYSTEMY LOGISTYCZNE PODSTAWY TEORETYCZNE

PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW LOGISTYCZNYCH PROJEKT SYSTEMY LOGISTYCZNE PODSTAWY TEORETYCZNE 1 PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW LOGISTYCZNYCH PROJEKT SYSTEMY LOGISTYCZNE PODSTAWY TEORETYCZNE LITERATURA: 2 Hans Christian Pfohl Systemy logistyczne. Podstawy organizacji i zarządzania Instytut Logistyki i Magazynowania,

Bardziej szczegółowo

Segmentacja i plasowanie dr Grzegorz Mazurek. Wybór rynku docelowego. Istota segmentacji

Segmentacja i plasowanie dr Grzegorz Mazurek. Wybór rynku docelowego. Istota segmentacji Segmentacja i plasowanie dr Grzegorz Mazurek Wybór rynku docelowego Istota segmentacji Do rzadkości należy sytuacja, w której jedno przedsiębiorstwo odnosi znaczne sukcesy w sprzedaży wszystkiego dla wszystkich

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz

Bardziej szczegółowo

Dziedziczenie : Dziedziczenie to nic innego jak definiowanie nowych klas w oparciu o już istniejące.

Dziedziczenie : Dziedziczenie to nic innego jak definiowanie nowych klas w oparciu o już istniejące. Programowanie II prowadzący: Adam Dudek Lista nr 8 Dziedziczenie : Dziedziczenie to nic innego jak definiowanie nowych klas w oparciu o już istniejące. Jest to najważniejsza cecha świadcząca o sile programowania

Bardziej szczegółowo