MODEL OCENY JAKO CI U YTKOWEJ PORTALI WEB 2.0

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MODEL OCENY JAKO CI U YTKOWEJ PORTALI WEB 2.0"

Transkrypt

1 MODEL OCENY JAKO CI U YTKOWEJ PORTALI WEB 2.0 JAROSŁAW W TRÓBSKI SYLWIA WOLANICKA Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Streszczenie W artykule podj to problem budowy modelu oceny jako ci u ytkowej portali klasy Web 2.0. W tym celu zidentyfikowano zbiór wariantów (portali podlegaj cych ocenie), dokonano strukturalizacji modelu oraz zastosowano metody AHP, TOPSIS dla potrzeb modelowania preferencji i agregacji ocen. Kolejno dokonano analizy wra liwo ci uzyskanych rezultatów bada. Słowa kluczowe: Web 2.0, portale społeczno ciowe, u yteczno, metoda AHP, metoda TOPSIS, analiza wra liwo ci 1. Wprowadzenie Web 2.0 stanowi ide podkre laj c coraz wi ksz rol internautów przy tworzeniu zawarto- ci sieci globalnych. Obecnie wraz z rozwojem serwisów społeczno ciowych i nurtu Web 2.0 szukaj c ci le okre lonych informacji docieramy do opinii i ocen danego produktu wyra onego przez innego u ytkownika Internetu. Serwisy, zaliczane do nurtu Web 2.0 takie jak YouTube, Flickr, MySpace przedstawiane s jako podstawy sukcesu nowej ery Internetu. Pojawienie si idei Web 2.0 jest odpowiedzi internautów na dyskurs narastaj cy w sieci od wielu lat. Web 2.0 nie nale y jednak postrzega jako co nowego, a raczej jako powrót do jego pierwotnych zało e i cech ze szczególnym uwzgl dnieniem faktu, i nurt nie jest dostrzegany tylko przez samych internautów ale i organizacje, które chc wykorzysta go do celów komercyjnych. Bardzo wa nym elementem zwi zanym ze stronami internetowymi jest ich u yteczno, która zapewnia internautom wygod z ich korzystania oraz znacznie reguluje ruch na danym portalu. U ytkownik odwiedzaj cy okre lony serwis nie mo e zastanawia si co zrobi aby odszuka konkretn informacj b d produkt czy te jak obra cie k nawigacji. W zwi zku z tym interfejs musi by prosty, czytelny i intuicyjny. Identyfikacja cech u ytkowych danego portalu pozwala okre li jego u yteczno oraz daje podstaw do klasyfikacji serwisów z uwzgl dnieniem danego zbioru kryteriów. 2. Web 2.0 Web 2.0 to nowa forma interakcji w Internecie i wykorzystania jego zasobów. Najcz ciej kojarzona jest z tworzeniem tre ci przez u ytkowników serwisów internetowych. Nale y jednak przyzna, e nurt Web 2.0 ma szersze znaczenie i obejmuje sposób wykorzystania technologii, odpowiednie podej cie do stron internetowych oraz metody rozwi zania interakcji pomi dzy internautami [1]. W literaturze mo emy spotka wiele definicji nurtu Web 2.0. Według S. Rubla Web 2.0 to wszystkie serwisy internetowe, których warto jest generowana przez samych u ytkowników. Natomiast zdaniem D. Kazanowskiego Web 2.0 to takie podej cie do budowy serwisów

2 292 Jarosław W tróbski, Sylwia Wolanicka Model oceny jako ci u ytkowej portali Web 2.0 internetowych, w którym u ytkownicy pełni co najmniej równorz dn do twórców i wła cicieli serwisów rol przy ich tworzeniu. Zazwyczaj sprowadza si to do tworzenia tre ci, aplikacji, elementów lub wr cz całych cz ci serwisów. Jedn z najwa niejszych cech serwisów Web 2.0 jest ich otwarty charakter, zakładaj cy mo liwo stałego modyfikowania lub dodawania nowych tre- ci lub elementów [2]. Najnowsze trendy wskazuj, e nawet tradycyjne narz dzia internetowe takie jak witryny firmowe, wewn trzne portale korporacyjne czy te witryny produktowe powinny zawiera jak najwi cej elementów, które mog by tworzone przez u ytkowników lub maj wpływ na ich kształt i form [3]. Na schemacie 1 przedstawiono potencjał idei Web 2.0. Najcz ciej Web 2.0 kojarzy si z serwisami społeczno ciowymi. Do kluczowych przykładów portali społeczno ciowych mo na zaliczy YouTube, Flickr, Wikipedia, LinkedIn czy MySpace. Na rysunku 1 przedstawiono rozwój poszczególnych elementów Web 2.0. Wielu sceptyków uwa- a, e rozwi zania, które s uznawane za elementy Web 2.0 powstały znacznie wcze niej ni sama nazwa. Do tych przykładów mo emy zaliczy mechanizm Wiki, który powstał ju w 1996 roku, kanały RSS powstałe w 2001 roku, blogi powstałe w 1995 roku i wiele innych. Rysunek 1. Rozwój poszczególnych elementów sieci Web 2.0. ródło: Opracowanie własne na podstawie Na bazie literatury przedmiotu cechy nurtu Web 2.0 mo na podzieli na trzy podstawowe grupy: cechy techniczne, społeczne i wygl d [4]. Pierwsz z nich stanowi wygl d charakterystyczny. Definiowany jest on jako zbiór nast puj cych kryteriów: pastelowe barwy i zaokr glenia, du e czcionki, darmowe usługi, brak zdj z magazynów fotografii komercyjnych, przestrze czy detale wizualne [5],[6] Do technicznych cech nurtu Web 2.0 zaliczamy: mechanizm Wiki, blogi, udost pnianie interfejsów XML, RSS, interaktywno (ang. Interactivity wykorzystywanie interaktywnych technik tworzenia stron internetowych, np. AJAX, XHTML, RDF), podcasty, screencasty, webcasty oraz system pracy grupowej [7],[8],[9]. Do cech społecznych nurtu Web 2.0 zaliczamy natomiast: generowanie tre ci przez u ytkowników, mo liwo nawi zywania kontaktów, u ycie folksonomii, otwarta licencja Creative Commons, współdzielenie i współtworzenie, kreatywno, miertelno, model biznesowy oparty o syndykacj tre ci i usług [10],[11].

3 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 28, U yteczno portali Web 2.0 U yteczno (ang. usability, web-usability) to nauka zajmuj ca si ergonomi stron internetowych. W tym wypadku ergonomia skupia si na intuicyjnej nawigacji, ułatwieniu dost pu do poszukiwanej informacji oraz zapewnieniu zrozumiałej dla u ytkownika komunikacji. Norma ISO 9241 jest definicj ergonomii jako miary wydajno ci, satysfakcji i efektywno ci z jak dany produkt mo e by u ywany by osi gn cel, który został okre lony przez u ytkownika[12],[13]. J. Nielsen definiuje u yteczno jako atrybut jako ciowy zwi zany z tym jak co jest łatwe w u yciu i wskazuje pi najwa niejszych elementów okre lanych przez miano usability. W ród nich s to [14]: Learnability jak łatwo wykonywa zadania podczas pierwszej obecno ci w serwisie?; Efficiency jak szybko wykonuje zadania u ytkownik, który zna ju serwis?; Memorability jak szybko u ytkownik mo e osi gn biegło w posługiwaniu si serwisem nawet po dłu szej nieobecno ci?; Errors jak wiele bł du jest popełnianych przez u ytkowników, jak te bł dy s komunikowane oraz jak i w jakim czasie u ytkownicy mog sobie z nimi poradzi?; Satisfaction czy u ytkownicy lubi u ywa serwisu?. W niniejszym artykule identyfikuj c cechy u yteczno ci danych portali autorzy zdecydowali si na ich wybór sugeruj c si definicj przedstawion przez M. Sikorskiego. Według niego u yteczna witryna to taka, która jest przyjazna i zrozumiała dla jej u ytkownika. Sukces dzisiejszego produktu informatycznego zale y od spełnienia jako ciowych oczekiwa klienta nie tylko w zakresie technicznym, ale tak e w warstwie u ytkowej, dotycz cej praktycznej przydatno ci produktu dla u ytkownika w rzeczywistych warunkach u ytkowania. Zdaniem M. Sikorskiego sama jako produktu informatycznego jest kombinacj trzech składowych jako ci: technicznej (jest to jako kodu ródłowego i jego zgodno z wymaganiami, m.in. bezpiecze stwa), ergonomicznej, u ytkowej (jest to praktyczna u yteczno produktu, odczuwalna i weryfikowana przez u ytkownika podczas wykonywania zada ) [15]. Na potrzeby analizy wyodr bniono najwa niejsze zasady u yteczno ci, własno ci interfejsu i zawarto ci stron. Przyj to nast puj ce kryteria oceny u yteczno ci: czytelno strony (wła ciwe rozmieszczenie informacji), układ strony (łatwy dost p do poszczególnych bloków tematycznych), szata graficzna (dopasowanie ilustracji do tre ci, jako grafiki, mechanizm galerii, mechanizm forum, itp.), architektura informacji (porz dkowanie według działów, przejrzysto menu, dost pno wyszukiwarki), wiarygodno (dane kontaktowe, formularz kontaktowy) oraz brak utrudnie (zb dne du e reklamy, zb dne skrypty zwalniaj ce działanie portalu, muzyka w tle, wyskakuj ce bł dy, itp), cechy techniczne (obecno blogów, mechanizmów Wiki) oraz cechy społeczne (generowanie tre ci przez u ytkowników, mo liwo nawi zywania kontaktów, współdzielenie i współtworzenie serwisu). 4. Metodyka bada W badaniach wykorzystano dwie metody wielokryterialnego wspomagania decyzji: AHP i TOPIS. AHP (ang. Analytic Hierarchy Process) jest jedn z metod wykorzystywana przy wieloatrybutowym podejmowaniu decyzji. Została opracowana przez T.L. Saaty ego, w ekonomii nazywana metod analitycznej hierarchizacji. Pozwala ona na szeregowanie liczby wariantów z mo liwo ci zdefiniowania drzewiastej struktury atrybutów i podatrybutów. Do elementów hierarchicznej struktury metody AHP zaliczamy: cel, kryteria wyznaczniki wyra one w pewnej

4 294 Jarosław W tróbski, Sylwia Wolanicka Model oceny jako ci u ytkowej portali Web 2.0 skali, które s podstaw do realizacji celu nadrz dnego, warianty postulowane lub realne rozwi zania realizacyjne, generuj stopie spełnienia funkcji celów na odpowiednich poziomach modelu hierarchicznego [16],[17]. Na rysunku 3 przedstawiono schemat struktury hierarchicznej okre lonego zadania w metodzie AHP. Rysunek 2. Struktura hierarchiczna zadania w metodzie AHP. ródło: Opracowanie własne na podstawie Proceedings/31.pdf, r. Algorytm działania metody AHP opiera si na iteracyjnej budowie macierzy preferencji globalnych i lokalnych. Kolejno, agreguj c oceny w ramach struktury hierarchicznej powstaje macierz danych zagregowanych. Jest ona podstaw do utworzenia zredukowanej macierzy ocen, która podaje oceny ko cowe wyznaczone dla kryteriów i czynników głównych oraz ocenianych wariantów. Po opracowaniu modelu hierarchicznego poprzez porównanie parami okre la si istotno czynników jako stopie ich dominacji [18],[19]. Kolejn wykorzystywan metod jest TOPSIS (ang. Technique for Order Performance by Simiarity to Ideal Solution). Metoda ta została stworzona do zada wielokryterialnego podejmowania decyzji. Opiera si ona zało eniu, e zwyci ska alternatywa posiada najkrótsz odległo do rozwi zania teoretycznie idealnego, a jednocze nie najdłu sz odległo od odwrotno ci rozwi zania anty-idelanego. Jest stosowana do identyfikacji najlepszych rozwi za spo ród sko czonego zbioru rozwi za dopuszczalnych. Rozwi zanie idealne zawiera najlepsze, mo liwe do osi gni cia warto ci kryteriów, natomiast rozwi zane najgorsze jest tworzone przez najmniej po dane, mo liwe do osi gni cia warto ci kryteriów [20]. Szczegółowy algorytm działania metody przedstawiono w pracach J. S. Chena, C. L. Hwanga [21]. 5. Badanie eksperymentalne i ich rezultaty W tabeli 1 przedstawiono wybrane do bada eksperymentalnych portale z grupy Web 2.0. W tabeli tej zamieszczono dodatkowo pełn posta strukturalizacji rozwa nego problemu decyzyjnego (szczegółowy zbiór kryteriów oraz podkryteriów oceny). Proces oceny przeprowadzono na bazie dost pnych opracowa oraz oparto go na subiektywnej skali punktowej. Warto ci te posłu yły dalszej szczegółowej ocenie rozwi za. Kolejne kroki bada zrealizowano zgodnie z algorytmem przedstawionych metod AHP i TOPSIS

5 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 28, Tabela 1. Wybrane kryteria i ich warto ci u yteczno ci portali Web 2.0 Strukturalizacja modelu (kryteria nadrz dne i podkryteria) Wrzuta.pl Naszaklasa.pl Facebook.com GoldenLine.pl YouTube.com Myspace.com Wykop.pl Wikipedia Czytelno strony Układ strony Architektura informacji Szata graficzna Wiarygodno Brak utrudnie Cechy techniczne Cechy społeczne Dobór czcionki Prawidłowy rodzaj typografii Struktura tekstu jego zwi zło Układ nagłówków Wła ciwe rozmieszczenie informacji Łatwo nawigacji Dost p do poszczególnych bloków tematycznych Znak graficzny (logo) Wyeksponowana nazwa portalu Porz dkowanie według działów Dost pno najwa niejszych informacji Menu nie wi ksze ni 7 pozycji Jednolite menu Wewn trzna wyszukiwarka i jej stopie zaawansowania Dopasowanie ilustracji do tre ci Jako grafiki Mechanizm galerii Mechanizm forum Dodatkowe elementy Informacje prawne Informacje finansowe Dane kontaktowe Formularz kontaktowy Polityka prywatno ci Ekran powitalny, wy wietlane reklamy Zb dne skrypty Czas ładowania strony Wyskakuj ce bł dy Dost pna pomoc i jej mo liwo ci Obecno blogów Mechanizm wiki Interaktywne techniki tworzenia portalu Generowanie tre ci przez u ytkowników Nawi zywanie kontaktów Współdzielenie i współtworzenie Łamanie istniej cych zasad co nowego dla u ytkownika

6 296 Jarosław W tróbski, Sylwia Wolanicka Model oceny jako ci u ytkowej portali Web 2.0 W pierwszym kroku dokonano porównania parami wszystkich kryteriów ka dego poziomu. Ka demu porównaniu przypisano ocen słown i odpowiadaj c mu warto numeryczn, która jest brana pod uwag w dalszych obliczeniach. Wybrane oceny okre laj stopie dominacji jednego elementu wzgl dem drugiego. Ocena ka dej pary elementów zapisana została w tzw. macierzach porówna. Przykładowe wyniki po rednie zrealizowane dla kategorii czytelno strony zamieszczono w tabeli 2. Tabela 2. Macierz porówna dla kryterium czytelno strony dobór czcionki typografia struktura tekstu układ nagłówków rozmieszczenie informacji dobór czcionki 1,00 3,00 2,00 0,50 0,50 1,34 Typografia 0,33 1,00 0,33 0,50 0,50 0,99 struktura tekstu 0,50 3,00 1,00 3,00 0,33 1,40 układ nagłówków 2,00 2,00 0,33 1,00 0,33 1,11 rozmieszenie informacji 3,00 2,00 3,00 2,00 1,00 0,92 6,83 11,00 6,67 7,00 2,67 5,76 Nast pnie dokonano normalizacji warto ci przedstawionych w tabeli 2 oraz obliczono wagi dla ka dego podkryterium. W kolejnym kroku obliczono warto wektora własnego, wyznaczono warto współczynnika zgodno ci ocen. Jego warto wynosz ca 0,19 pozwala uzna oceny za zgodne. Analogiczne badania przeprowadzono dla ka dego podkryterium i ka dego portalu Web 2.0. Otrzymane wyniki stanowiły podstaw do dalszych bada. W tym celu, na drugim poziomie struktury hierarchicznej u yto metody TOPSIS. Za jej pomoc badano wpływ głównych kryteriów na u yteczno danego portalu oraz zdefiniowanych jego cech charakterystycznych. Aby mo na było dokona oblicze metod TOPSIS nale y zbudowa macierz preferencji u ytkownika. Dla portali Web 2.0 macierz przedstawiono w tabeli 3. Tabela 3. Znormalizowana macierz decyzyjna NK FC GL YouTube Wrzuta MySpace Wykop Wiki czytelno 0,2174 0,1563 0,1111 0,1250 0,1667 0,1111 0,1471 0,1053 układ strony 0,1739 0,0938 0,1389 0,1250 0,1333 0,1111 0,1176 0,1053 architektura informacji 0,2174 0,1250 0,1389 0,1250 0,1333 0,1389 0,1176 0,1316 szata graficzna 0,2174 0,1250 0,1389 0,1250 0,1333 0,1111 0,1176 0,1316 wiarygodno 0,1739 0,1250 0,1389 0,1250 0,1000 0,1389 0,1176 0,1316 brak utrudnie 0,2174 0,1250 0,1389 0,1563 0,1000 0,1111 0,1176 0,1316 cechy techniczne 0,1739 0,0938 0,0833 0,1250 0,1000 0,1389 0,1176 0,1316 cechy społeczne 0,2174 0,1563 0,1111 0,0938 0,1333 0,1389 0,1471 0,1316

7 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 28, Blisko alternatyw od rozwi zania idealnego przedstawiono w tabeli 4. Tabela 4. Blisko alternatyw od rozwi zania idealnego NK FC GL YouTube Wrzuta MySpace Wykop Wiki Pi* 0,6936 0,6090 0,8618 0,8627 0,7062 0,8578 0,7212 0,8633 Otrzymane wyniki s modelem preferencji autorów artykułu. Najwi ksz wag przypisano dla kryterium czytelno oraz układ strony. Najmniejsza waga została przydzielona kryterium architektura informacji. Analizuj c wpływ poszczególnych kryteriów otrzymano ranking portali. Mo na wskaza cztery portale, których warto ci Pi* s zbli one do siebie. Najbardziej u ytecznym jednak okazał si GoldenLine.pl oraz portal internetowej encyklopedii Wikipedia, nast pnie portal YouTube.com, Myspace.com oraz Wykop.pl. Portal Nasza-klasa.pl i Facebbok.com równie maj bardzo zbli on warto Pi*, cho s na samym ko cu tego rankingu. Nie ka dy jednak musi zgodzi si z powy szymi wynikami. Mo e zdarzy si sytuacja, e dla innego modelu preferencji sytuacja b dzie odmienna i uzyskamy inny ranking portali. Istnieje jednak mo liwo modelowania otrzymanych wyników wykorzystuj c tzw. analiz wra liwo ci. Analiza wra liwo ci to technika analityczna polegaj ca na badaniu tego, co dzieje si z uzyskanym rozwi zaniem w sytuacji, gdy bie ce parametry ulegaj nieznacznej zmianie. Dzi ki tej metodzie mamy mo liwo oszacowania zakresu zmian okre lonych parametrów, które nie powoduj zmiany wyznaczonego wcze niej rozwi zania optymalnego. Na podstawie wyznaczonych zakresów zmian parametrów mo liwa jest ocena stabilno ci otrzymanego rozwi zania. W niniejszym artykule wykorzystano technik analizy wra liwo ci do zmiany wag danych kryteriów oraz zbadano ich wpływ na otrzymane rozwi zania przy wykorzystaniu metody TOPSIS. W badaniach nieznacznie modelowano warto ci wag (czytelno 0.215, układ strony 0.191, architektura informacji 0.057, szata graficzna 0.157, wiarygodno 0.079, brak utrudnie 0.108, cechy techniczne 0.123, cechy społecznie 0.069). W tabeli 5 przedstawiono warto ci Pi* dla kolejnych portali. Zmieniono wagi dla kryterium czytelno (dodaj c 0.004), cechy społeczne (dodaj c 0.002), kryterium architektura informacji (dodaj c 0.002), układ strony (odejmuj c 0.01), brak utrudnie (odejmuj c 0.003), szata graficzna (odejmuj c 0,001), wiarygodno (odejmuj c 0.003). Symulacj przeprowadzono w 15 krokach. Manipulacja poszczególnymi wagami nie zmieniła dotychczasowego rankingu portali klasy Web 2.0. Mo na jedynie zauwa y, jedn zamian portalu MySpace.com z YouTube.com. Jest to jednak bardzo mała ró nica. Warto zaznaczy, e wszystkie warto ci blisko ci alternatyw do rozwi zania idealnego s na zbli onym poziomie. Cz sto o ich rankingu decyduje dopiero trzecia liczba po przecinku. Poni ej na rysunku 3 przedstawiono ewolucj tych portali przy nieznacznych modyfikacjach wag.

8 298 Jarosław W tróbski, Sylwia Wolanicka Model oceny jako ci u ytkowej portali Web 2.0 Tabela 5. Blisko ci alternatyw od rozwi zania idealnego dla 15 kroków NK FC GL YouTube Wrzuta MySpace Wykop Wiki 1 0,6782 0,5994 0,8793 0,8435 0,6941 0,8357 0,7072 0, ,6670 0,5902 0,8977 0,8251 0,6859 0,8144 0,6938 0, ,6602 0,5815 0,9171 0,8074 0,6782 0,7938 0,6809 0, ,6539 0,5731 0,9376 0,7905 0,6711 0,7740 0,6686 0, ,6480 0,5682 0,9400 0,7742 0,6643 0,7593 0,6598 0, ,6425 0,5670 0,9181 0,7586 0,6580 0,7500 0,6545 0, ,6373 0,5657 0,8989 0,7480 0,6520 0,7417 0,6495 0, ,6324 0,5646 0,8816 0,7393 0,6464 0,7340 0,6449 0, ,6278 0,5634 0,8658 0,7312 0,6411 0,7271 0,6405 0, ,6278 0,5634 0,8658 0,7312 0,6411 0,7271 0,6405 0, ,6193 0,5612 0,8382 0,7167 0,6312 0,7148 0,6325 0, ,6154 0,5601 0,8261 0,7101 0,6266 0,7093 0,6288 0, ,6116 0,5591 0,8148 0,7039 0,6223 0,7043 0,6252 0, ,6080 0,5581 0,8045 0,6982 0,6182 0,6996 0,6219 0, ,6046 0,5571 0,7948 0,6927 0,6142 0,6952 0,6187 0,7004 Rysunek 3. Ewolucja poszczególnych portali

9 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 28, Wnioski Główne obszary przeprowadzonych bada stanowiły wyodr bnienie cech u ytkowych, ich identyfikacja oraz opracowanie ich modelu u yteczno ci dla portali klasy Web 2.0. W zwi zku z zaawansowanym rozwini ciem nurtu Web 2.0 nie napotkano na problemy zwi zane z identyfikacj cech tych klas portali. Wyodr bniono szereg kryteriów głównych i podkryteriów, które maj zastosowanie praktyczne w serwisach Web 2.0. Przeprowadzona analiza dała mo liwo wyodr bnienia cech, które jednoznacznie identyfikuj rozwa any nurt. Za Web 2.0 przemawiaj takie elementy jak mechanizm Wiki, mo liwo generowania tre ci przez u ytkowników, kreatywno, mechanizm blogów, współdzielenie i współtworzenie, mo liwo nawi zywania kontaktów. Du wag ma te zestaw cech zwi zanych z poruszaniem si po portalu jak na przykład łatwa nawigacja, odpowiednio dobrane menu, odpowiednia architektura informacji na portalu, dost p do poszczególnych bloków tematycznych, wszystkie elementy odpowiadaj ce za wiarygodno portalu, szereg cech charakterystycznych dla kryterium szaty graficznej, a tak e dla kryterium brak utrudnie. Analizuj c uzyskane rezultaty bada mo na jednoznacznie stwierdzi, e manipulacja poszczególnymi wagami kryteriów u yteczno ci portalu nie ma wpływu na ich ranking. Pozyskane rankingi s zatem silnie umocowane. Uzyskany model oceny jako ci u ytkowej nie jest pozbawiony wad i niedoci gni. Subiektywizm ocen kryterium u yteczno ci mo e by podstaw do podwa enia otrzymanych wyników. Web 2.0 to tylko fragment w ewolucji Internetu dlatego te w dalszym rozwoju pracy proponuje si rozwini cie bada z uwzgl dnieniem Web 3.0. Mo na tak e przeprowadzi eksperymenty z uwzgl dnieniem innych metod wielokryterialnego wspomagania decyzji. [1] Chen J. S., Hwang C. L., Fuzyy Multiple Attribute Decision Making: Methods And Applications, Springer [2] D browski M., e-learning 2.0 przegl d technologii i praktycznych wdro e, [3] Hwang C. L., Yoon K., Multiple Attribute Decision Making Methods and Applications, Springer, State Berlin CityHeidelberg [4] Kasprzak T., Systemy wspomagania decyzji wielokryterialnych, Warszawa [5] Kazanowski D., Nowy marketing w Internecie, Warszawa, [6] Kazanowski D., Nowy Marketing, Warszawa [7] Kwiesielewicz M., Analityczny hierarchiczny proces decyzyjny, Nie rozmyte i rozmyta porównania parami, Warszawa [8] Lazar J., User-Centered Web Development, [9] Mayhew D. J., The Usability Engineering Lifecycle: A Practitioner's Handbook for User Interface Design, [10] Mazurek G., Blogi i wirtualne społeczno ci wykorzystanie w marketingu, Kraków, [11] Musser J., O Reilly T., Web2.0 Principles and Best Pracices, [12] Nielsen J., Designing Web Usability, 2003.

10 300 Jarosław W tróbski, Sylwia Wolanicka Model oceny jako ci u ytkowej portali Web 2.0 [13] Saaty T.L., Fundamentals of Decision Making and Priority Theory with Analytic Hierarchy Process, Pittsburg. PA:RWS Publications [14] Saaty T.L., The Analytic Hierarchy Process: Planning, Priority Setting, Resource Allocation, Pittsburg. PA:RWS Publications [15] Sikorski M., Z punktu widzenia u ytkownika. [16] wierczy ska-kaczor U., Nauczanie j zyków obcych z zastosowaniem wirtualnych wiatów oraz serwisów społeczno ciowych, [17] Vossen G. Hagemann S., Unleashing Web.2.0 From Concepts to Creativity, [18] Zabiełło J., Ruby on Rails Tworzenie nowoczesnych aplikacji internetowych, Warszawa [19] Zalewski P., Osiem cech Web 2.0, [20] Zieli ski Z.E., Implementacja cech Web 2.0 w systemach e-learning, Wy sza Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego w Kielcach. [21] Zieli ski Z.E., Rola i znaczenie Web 2.0 w funkcjonowaniu przedsi biorstwa, MODEL EVOLUATION QUALITY USEFUL WEB 2.0 POTRALS Summary This article presents an attempt to assess the quality of construction of a model useful Web 2.0 sites. Identifed a set of portals and have been structuring the model evaluations. Next presented methodological assumptions of the model. The whole end results together with the carried out simulations. Keywords: Web 2.0, social networking, usability, web-usability, AHP, TOPSIS, sensitivity analysis Jarosław W tróbski Sylwia Wolanicka Katedra In ynierii Systemów Informacyjnych Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny ul. ołnierska 49, Szczecin

WYBÓR SYSTEMU ZARZ DZANIA DO WIADCZENIAMI KLIENTA ORAZ WSPOMAGANIE PROCESÓW KOMUNIKACJI W ORGANIZACJACH GOSPODARCZYCH WALDEMAR WOLSKI

WYBÓR SYSTEMU ZARZ DZANIA DO WIADCZENIAMI KLIENTA ORAZ WSPOMAGANIE PROCESÓW KOMUNIKACJI W ORGANIZACJACH GOSPODARCZYCH WALDEMAR WOLSKI WYBÓR SYSTEMU ZARZ DZANIA DO WIADCZENIAMI KLIENTA ORAZ WSPOMAGANIE PROCESÓW KOMUNIKACJI W ORGANIZACJACH GOSPODARCZYCH WALDEMAR WOLSKI Streszczenie Odpowiedni dobór systemu zarz dzania informacj o kliencie,

Bardziej szczegółowo

WSPOMAGANIE PODEJMOWANIA DECYZJI W ZAKRESIE WYBORU SYSTEMU ZARZ DZANIA DOKUMENTAMI (CMS/DMS) TOMASZ KOMOROWSKI

WSPOMAGANIE PODEJMOWANIA DECYZJI W ZAKRESIE WYBORU SYSTEMU ZARZ DZANIA DOKUMENTAMI (CMS/DMS) TOMASZ KOMOROWSKI WSPOMAGANIE PODEJMOWANIA DECYZJI W ZAKRESIE WYBORU SYSTEMU ZARZ DZANIA DOKUMENTAMI TOMASZ KOMOROWSKI Streszczenie W niniejszej pracy poruszono problem wyboru systemu do zarz dzania dokumentami elektronicznymi

Bardziej szczegółowo

MODUŁ MONITOROWANIA JAKO CI PROCESÓW USŁUGOWYCH (PQM) JAKO KOMPONENT ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZNIA

MODUŁ MONITOROWANIA JAKO CI PROCESÓW USŁUGOWYCH (PQM) JAKO KOMPONENT ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZNIA MODUŁ MONITOROWANIA JAKO CI PROCESÓW USŁUGOWYCH (PQM) JAKO KOMPONENT ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZNIA OLGA PILIPCZUK Politechnika Szczeci ska Streszczenie W pracy zaprezentowano model analitycznego systemu

Bardziej szczegółowo

OCENA U YTECZNO CI SERWISÓW SPOŁECZNO CIOWYCH ZA POMOC METODY USABILITY TEST

OCENA U YTECZNO CI SERWISÓW SPOŁECZNO CIOWYCH ZA POMOC METODY USABILITY TEST OCENA U YTECZNO CI SERWISÓW SPOŁECZNO CIOWYCH ZA POMOC METODY USABILITY TEST AGNIESZKA SZEWCZYK Uniwersytet Szczeci ski Streszczenie W artykule wyja niono poj cie u yteczno ci i jej miar. Opisano metod

Bardziej szczegółowo

NARZ DZIA INFORMATYCZNE WSPIERAJ CE DOBÓR SKALOWALNYCH SKŁADNIKÓW OPROGRAMOWANIA (COTS)

NARZ DZIA INFORMATYCZNE WSPIERAJ CE DOBÓR SKALOWALNYCH SKŁADNIKÓW OPROGRAMOWANIA (COTS) NARZ DZIA INFORMATYCZNE WSPIERAJ CE DOBÓR SKALOWALNYCH SKŁADNIKÓW OPROGRAMOWANIA (COTS) JAROSŁAW W TRÓBSKI AGNIESZKA KONYS WALDEMAR WOLSKI Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Streszczenie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY SERWISÓW INTERNETOWYCH KLUBÓW SPORTOWYCH

KRYTERIA OCENY SERWISÓW INTERNETOWYCH KLUBÓW SPORTOWYCH KRYTERIA OCENY SERWISÓW INTERNETOWYCH KLUBÓW SPORTOWYCH TOMASZ CHRUL PIOTR SULIKOWSKI Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny Streszczenie Ocena serwisów internetowych przedsi biorstw w globalnym

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA I PARAMETRY PROCESU POZYCJONOWANIA STRON WWW. MARCIN GIBERT BO ENA MIAŁKOWSKA Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

KRYTERIA I PARAMETRY PROCESU POZYCJONOWANIA STRON WWW. MARCIN GIBERT BO ENA MIAŁKOWSKA Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie KRYTERIA I PARAMETRY PROCESU POZYCJONOWANIA STRON WWW MARCIN GIBERT BO ENA MIAŁKOWSKA Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Streszczenie Pozycjonowanie stron WWW jest atrakcyjn metod

Bardziej szczegółowo

DOBÓR PLATFORMY E-LEARNINGOWEJ DLA DZIAŁALNO CI KURSOWEJ

DOBÓR PLATFORMY E-LEARNINGOWEJ DLA DZIAŁALNO CI KURSOWEJ DOBÓR PLATFORMY E-LEARNINGOWEJ DLA DZIAŁALNO CI KURSOWEJ WALDEMAR WOLSKI Uniwersytet Szczeci ski Streszczenie W artykule dokonano oceny open source owych platform e-learningowej dla działalno ci kursowej

Bardziej szczegółowo

Budowa rekomendacji w oparciu o wspóln filtracj

Budowa rekomendacji w oparciu o wspóln filtracj Politechnika Warszawska Wydzia Elektroniki i Technik Informacyjnych Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej Rok akademicki 2011/2012 PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Wojciech B k Budowa rekomendacji w

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNE ASPEKTY POZYCJONOWANIA WITRYN INTERNETOWYCH. MACIEJ ROSZKOWSKI PIOTR TAMULEWICZ Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

PRAKTYCZNE ASPEKTY POZYCJONOWANIA WITRYN INTERNETOWYCH. MACIEJ ROSZKOWSKI PIOTR TAMULEWICZ Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie PRAKTYCZNE ASPEKTY POZYCJONOWANIA WITRYN INTERNETOWYCH MACIEJ ROSZKOWSKI PIOTR TAMULEWICZ Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Streszczenie Artykuł prezentuje techniki pozycjonowania

Bardziej szczegółowo

METODY BADANIA SKUTECZNO CI I EFEKTYWNO CI PROMOCJI W INTERNECIE EDYTA NIEWIADOMSKA PIOTR SULIKOWSKI Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny

METODY BADANIA SKUTECZNO CI I EFEKTYWNO CI PROMOCJI W INTERNECIE EDYTA NIEWIADOMSKA PIOTR SULIKOWSKI Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny METODY BADANIA SKUTECZNO CI I EFEKTYWNO CI PROMOCJI W INTERNECIE EDYTA NIEWIADOMSKA PIOTR SULIKOWSKI Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny Streszczenie Przedsi biorstwa coraz cz ciej decyduj si

Bardziej szczegółowo

ETIM I BMECAT STANDARDY ELEKTRONICZNEJ WYMIANY INFORMACJI W BRAN Y ELEKTROTECHNICZNEJ GRZEGORZ NOWAK, MARCIN TOKARSKI, CEZARY DRAUS

ETIM I BMECAT STANDARDY ELEKTRONICZNEJ WYMIANY INFORMACJI W BRAN Y ELEKTROTECHNICZNEJ GRZEGORZ NOWAK, MARCIN TOKARSKI, CEZARY DRAUS ETIM I BMECAT STANDARDY ELEKTRONICZNEJ WYMIANY INFORMACJI W BRAN Y ELEKTROTECHNICZNEJ GRZEGORZ NOWAK, MARCIN TOKARSKI, CEZARY DRAUS Streszczenie Artykuł opisuje mi dzynarodowy standard opisu produktów

Bardziej szczegółowo

DLACZEGO KORZYSTAMY Z BANKOWO CI INTERNETOWEJ? OPINIE KLIENTÓW BANKÓW W WIETLE BADA JAKO CIOWYCH

DLACZEGO KORZYSTAMY Z BANKOWO CI INTERNETOWEJ? OPINIE KLIENTÓW BANKÓW W WIETLE BADA JAKO CIOWYCH DLACZEGO KORZYSTAMY Z BANKOWO CI INTERNETOWEJ? OPINIE KLIENTÓW BANKÓW W WIETLE BADA JAKO CIOWYCH WOJCIECH GRZEGORCZYK, ANNA SIBI SKA, WIOLETTA KRAWIEC Streszczenie Celem artykułu jest zaprezentowanie wyników

Bardziej szczegółowo

ZARZ DZANIE I POMIAR RYZYKA W PROJEKCIE INFORMATYCZNYM

ZARZ DZANIE I POMIAR RYZYKA W PROJEKCIE INFORMATYCZNYM ZARZ DZANIE I POMIAR RYZYKA W PROJEKCIE INFORMATYCZNYM MAGDALENA KIERUZEL Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Streszczenie Celem artykułu jest wskazanie metody warto ci nara onej

Bardziej szczegółowo

BUSSINES INTELLIGENCE JAKO SYSTEM WSPOMAGAJ CY ZARZ DZANIE WYDAJNO CI PRZEDSI BIORSTWA

BUSSINES INTELLIGENCE JAKO SYSTEM WSPOMAGAJ CY ZARZ DZANIE WYDAJNO CI PRZEDSI BIORSTWA BUSSINES INTELLIGENCE JAKO SYSTEM WSPOMAGAJ CY ZARZ DZANIE WYDAJNO CI PRZEDSI BIORSTWA ARKADIUSZ JANUSZEWSKI Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy Streszczenie W artykule zaprezentowano

Bardziej szczegółowo

ANALIZA U YTECZNO CI SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH LOGISTYKI W PRZEDSI BIORSTWIE

ANALIZA U YTECZNO CI SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH LOGISTYKI W PRZEDSI BIORSTWIE ANALIZA U YTECZNO CI SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH LOGISTYKI W PRZEDSI BIORSTWIE JAROSŁAW W TRÓBSKI, KRZYSZTOF MAŁECKI, AGNIESZKA KONYS Instytut Systemów Informatycznych Szczecin Streszczenie W artykule podj

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE NARZ DZI EKSPLORACJI DANYCH DATA MINING DO TWORZENIA MODELI ZARZ DZANIA WIEDZ

ZASTOSOWANIE NARZ DZI EKSPLORACJI DANYCH DATA MINING DO TWORZENIA MODELI ZARZ DZANIA WIEDZ ZASTOSOWANIE NARZ DZI EKSPLORACJI DANYCH DATA MINING DO TWORZENIA MODELI ZARZ DZANIA WIEDZ EUGENIA FRONCZAK MAŁGORZATA MICHALCEWICZ Uniwersytet Technologiczno Przyrodniczy w Bydgoszczy Streszczenie W dobie

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE SYSTEMÓW EKSPERTOWYCH WE WSPOMAGANIU DECYZJI MARKETINGOWYCH

WYKORZYSTANIE SYSTEMÓW EKSPERTOWYCH WE WSPOMAGANIU DECYZJI MARKETINGOWYCH Zeszyty Naukowe Wy szej Szko y Humanitas Roman Simi ski* Joanna Kurowska** WYKORZYSTANIE SYSTEMÓW EKSPERTOWYCH WE WSPOMAGANIU DECYZJI MARKETINGOWYCH STRESZCZENIE G ównym celem pracy jest prezentacja koncepcji

Bardziej szczegółowo

Słowa kluczowe: logistyka, magazyn, procesy inwestycyjne, systemy klasy ERP

Słowa kluczowe: logistyka, magazyn, procesy inwestycyjne, systemy klasy ERP DOSKONALENIE ROZWI ZA LOGISTYKI, JAKO REZULTAT PROCESÓW INWESTYCYJNYCH I ZASTOSOWA SYSTEMU KLASY ERP MS DYNAMICS AX W PRZEDSI BIORSTWIE BELMA ACCESSORIES SYSTEMS SP. Z O.O. W BYDGOSZCZY LUDOSŁAW DRELICHOWSKI

Bardziej szczegółowo

STRATEGICZNE ZARZ DZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI W PRZEDSI BIORSTWACH SEKTORA MSP W ASPEKCIE WDRO ENIA INNOWACJI

STRATEGICZNE ZARZ DZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI W PRZEDSI BIORSTWACH SEKTORA MSP W ASPEKCIE WDRO ENIA INNOWACJI mgr in. Eryk Szwarc, Politechnika Koszali ska dr in. Justyna Patalas, Uniwersytet Zielonogórski prof. dr hab. in. Krzysztof Szkatu a, Instytut Bada Systemowych PAN STRATEGICZNE ZARZ DZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

Bardziej szczegółowo

JAKO WARUNKIEM PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ NA RYNKU USŁUG MEDYCZNYCH ANNA RYBARCZYK

JAKO WARUNKIEM PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ NA RYNKU USŁUG MEDYCZNYCH ANNA RYBARCZYK JAKO WARUNKIEM PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ NA RYNKU USŁUG MEDYCZNYCH ANNA RYBARCZYK Streszczenie Sektor usług medycznych w Polsce ulega nieustannym zmianom. Proces transformacji ustrojowej, który dokonał si

Bardziej szczegółowo

Stanisław M. Szukalski PROCESOWE I ORGANIZACYJNE INNOWACJE W CENTRACH USŁUG WSPÓLNYCH 1

Stanisław M. Szukalski PROCESOWE I ORGANIZACYJNE INNOWACJE W CENTRACH USŁUG WSPÓLNYCH 1 A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 268, 2012 PROCESOWE I ORGANIZACYJNE INNOWACJE W CENTRACH USŁUG WSPÓLNYCH 1 WPROWADZENIE Przymus konkurencyjno ci, poszukiwanie ródeł

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZEBUDOWY ŁA CUCHA I SIECI DOSTAW NA PRZYKŁADZIE NAJLEPSZYCH PRAKTYK EUROPEJSKICH W OBSZARZE YWNO CI

ZASADY PRZEBUDOWY ŁA CUCHA I SIECI DOSTAW NA PRZYKŁADZIE NAJLEPSZYCH PRAKTYK EUROPEJSKICH W OBSZARZE YWNO CI ZASADY PRZEBUDOWY ŁA CUCHA I SIECI DOSTAW NA PRZYKŁADZIE NAJLEPSZYCH PRAKTYK EUROPEJSKICH W OBSZARZE YWNO CI WACŁAW SZYMANOWSKI Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Streszczenie W artykule przedstawiono

Bardziej szczegółowo

ZARZ DZANIE RYZYKIEM ZWI ZANYM Z DOPASOWANIEM SYSTEMU ERP DO ORGANIZACJI

ZARZ DZANIE RYZYKIEM ZWI ZANYM Z DOPASOWANIEM SYSTEMU ERP DO ORGANIZACJI ZARZ DZANIE RYZYKIEM ZWI ZANYM Z DOPASOWANIEM SYSTEMU ERP DO ORGANIZACJI MAGDALENA KOTARBA Uniwersytet Warszawski Streszczenie Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie zagro e wynikaj cych ze zmian

Bardziej szczegółowo

Znaczenie blogów firmowych w komunikacji mi dzy przedsi biorstwem a klientem

Znaczenie blogów firmowych w komunikacji mi dzy przedsi biorstwem a klientem 9 (58) 2013 Piotr Szamrowski Uniwersytet Warmi sko Mazurski w Olsztynie Adam Pawlewicz Uniwersytet Warmi sko Mazurski w Olsztynie Znaczenie blogów firmowych w komunikacji mi dzy przedsi biorstwem a klientem

Bardziej szczegółowo

EWOLUCJA SYSTEMÓW ZARZ DZANIA JAKO CI KIERUNKI ZMIAN W NORMACH ISO SERII 9000 JERZY M. CIERSKI

EWOLUCJA SYSTEMÓW ZARZ DZANIA JAKO CI KIERUNKI ZMIAN W NORMACH ISO SERII 9000 JERZY M. CIERSKI EWOLUCJA SYSTEMÓW ZARZ DZANIA JAKO CI KIERUNKI ZMIAN W NORMACH ISO SERII 9000 JERZY M. CIERSKI Streszczenie Systemy zarz dzania jako ci oparte o wymagania norm ISO serii 9000 zostały po raz pierwszy ustanowione

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYBRANYCH SEGMENTÓW POLSKIEGO RYNKU E-FINANSÓW

ANALIZA WYBRANYCH SEGMENTÓW POLSKIEGO RYNKU E-FINANSÓW ANALIZA WYBRANYCH SEGMENTÓW POLSKIEGO RYNKU E-FINANSÓW ANDRZEJ MAŁACHOWSKI Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Streszczenie W artykule zaprezentowano wybrane serwisy segmentu e-finansów, do których nale

Bardziej szczegółowo

UWARUNKOWANIA WDRO ENIA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA (ERP) NA PRZYKŁADZIE WIOD CEGO PRZEDSI BIORSTWA BRAN Y CHEMICZNEJ

UWARUNKOWANIA WDRO ENIA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA (ERP) NA PRZYKŁADZIE WIOD CEGO PRZEDSI BIORSTWA BRAN Y CHEMICZNEJ UWARUNKOWANIA WDRO ENIA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA (ERP) NA PRZYKŁADZIE WIOD CEGO PRZEDSI BIORSTWA BRAN Y CHEMICZNEJ LUDOSŁAW DRELICHOWSKI Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy ANDRZEJ

Bardziej szczegółowo

TECHNIKI ORGANIZACJI I PORZ DKOWANIA DANYCH NA POZIOMIE SEMANTYCZNYM W NAUKACH PRZYRODNICZYCH 1 WALDEMAR KARWOWSKI

TECHNIKI ORGANIZACJI I PORZ DKOWANIA DANYCH NA POZIOMIE SEMANTYCZNYM W NAUKACH PRZYRODNICZYCH 1 WALDEMAR KARWOWSKI TECHNIKI ORGANIZACJI I PORZ DKOWANIA DANYCH NA POZIOMIE SEMANTYCZNYM W NAUKACH PRZYRODNICZYCH 1 WALDEMAR KARWOWSKI Streszczenie W pracy przedstawiono znaczenie podej cia opartego na technologiach semantycznych

Bardziej szczegółowo

ROLA AUDYTÓW W SYSTEMIE ZARZ DZANIA JAKO CI. STUDIUM PRZYPADKU KATARZYNA MIDOR

ROLA AUDYTÓW W SYSTEMIE ZARZ DZANIA JAKO CI. STUDIUM PRZYPADKU KATARZYNA MIDOR ROLA AUDYTÓW W SYSTEMIE ZARZ DZANIA JAKO CI. STUDIUM PRZYPADKU KATARZYNA MIDOR Streszczenie Systemowe uj cie działa, które s ukierunkowane na zagwarantowanie powtarzalnej jako ci procesów i wyrobów w przedsi

Bardziej szczegółowo