Na granicy dwóch web-światów

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Na granicy dwóch web-światów"

Transkrypt

1 Jarosław WĄTRÓBSKI, Sylwia WOLANICKA Katedra Inżynierii Systemów Informacyjnych, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny E mail: Na granicy dwóch web-światów Streszczenie: Artykuł traktuje o problematyce nurtów Web 2.0 i 3.0. Dokonano charakterystyki użytkowej portali oraz skonstruowano model oceny ich jakości użytkowej. Zidentyfikowano zbiór portali Web 2.0, dokonano strukturalizacji modelu dla portali Web 2.0 i Web 3.0 Kolejno przedstawiono założenia metodyczne modeli oraz przeprowadzono badania z użyciem metody AHP i TOPSIS. Całość kończą wnioski z przeprowadzonych badań. 1. Wprowadzenie Web 2.0 stanowi ideę podkreślającą coraz większą rolę internautów przy tworzeniu zawartości sieci globalnych. Początkowo Internet wykorzystywany był głównie do wyszukiwania informacji, a w tym także do odnajdowania informacji o produktach czy usługach. Pierwotnym źródłem informacji była strona internetowa producenta lub dystrybutora. Obecnie wraz z rozwojem serwisów społecznościowych i nurtu Web 2.0 szukając ściśle określonych informacji docieramy do opinii i ocen danego produktu wyrażonego przez innego użytkownika portalu. Serwisy, zaliczane do nurtu Web 2.0 takie jak YouTube, Flickr, MySpace przedstawiane są jako podstawy sukcesu nowej ery Internetu. Pojawienie się idei Web 2.0 jest ą internautów na dyskurs narastający w sieci od wielu lat. Web 2.0 nie należy jednak postrzegać jako coś nowego, a raczej jako powrót do jego pierwotnych założeń i cech ze szczególnym uwzględnieniem faktu, iż nurt nie jest dostrzegany tylko przez samych internautów ale i organizacje, które chcą wykorzystać go do celów komercyjnych. Mimo tego ewolucja Internetu zmieniała obraz dotychczasowej wirtualnej rzeczywistości. Udostępniając bardzo duży zasób technik, narzędzi i aplikacji z coraz większym przekonaniem urzeczywistniła zjawiska i procesy, które jeszcze kilkanaście lat temu były fenomenem spektakularnych wydarzeń. Obecnie nie wystarcza już możliwość szybkiej interakcji i prostego wyszukiwania informacji. Internet podsuwa nam Web 3.0. Jest to nowy trend ukazujący innowacyjny wymiar technologii i nowoczesnej filozofii. Zebranie najlepszych serwisów społecznościowych oraz udostępnienie wyselekcjonowanej wartości to odpowiedź trendu Web 3.0. Aby zrealizować określone zadania muszą istnieć zasoby źródłowe, którymi mogą być treści serwisów społecznościowych. Ewolucja ma na celu wyszukiwanie, selekcję oraz syntezę określonego produktu (z jak największą atomizacją). 98

2 2. Web 2.0 i 3.0 Web 2.0 to nowa forma interakcji w Internecie i wykorzystania jego zasobów. Najczęściej kojarzona jest z tworzeniem treści przez użytkowników serwisów internetowych. Należy jednak przyznać, że nurt Web 2.0 ma szersze znaczenie i obejmuje sposób wykorzystania technologii, odpowiednie podejście do stron internetowych oraz metody rozwiązania interakcji pomiędzy internautami [1]. W literaturze możemy spotkać wiele definicji nurtu Web 2.0. Według S. Rubla Web 2.0 to wszystkie serwisy internetowe, których wartość jest generowana przez samych użytkowników. Natomiast zdaniem D. Kazanowskiego Web 2.0 to takie podejście do budowy serwisów internetowych, w którym użytkownicy pełnią co najmniej równorzędną do twórców i właścicieli serwisów rolę przy ich tworzeniu. Zazwyczaj sprowadza się to do tworzenia treści, aplikacji, elementów lub wręcz całych części serwisów. Jedną z najważniejszych cech serwisów Web 2.0 jest ich otwarty charakter, zakładający możliwość stałego modyfikowania lub dodawania nowych treści lub elementów [2]. Cechy nurtu Web 2.0 można podzielić na trzy podstawowe grupy: cechy techniczne, społeczne i wygląd [3]. Pierwszą z nich stanowi wygląd charakterystyczny. Definiowany jest on jako zbiór następujących kryteriów: pastelowe barwy i zaokrąglenia, duże czcionki, darmowe usługi, brak zdjęć z magazynów fotografii komercyjnych, przestrzeń czy detale wizualne [4, 5]. Do technicznych cech nurtu Web 2.0 zaliczamy: mechanizm Wiki, blogi, udostępnianie interfejsów ML, RSS, interaktywność (ang. Interactivity wykorzystywanie interaktywnych technik tworzenia stron internetowych, np. AJA, HTML, RDF), podcasty, screencasty, webcasty oraz system pracy grupowej [6, 7, 8]. Do cech społecznych nurtu Web 2.0 zaliczamy natomiast: generowanie treści przez użytkowników, możliwość nawiązywania kontaktów, użycie folksonomii, otwarta licencja Creative Commons, współdzielenie i współtworzenie, kreatywność, śmiertelność, model biznesowy oparty o syndykację treści i usług [9, 10]. Na bazie literatury przedmiotu możliwe jest także zdefiniowanie nurtu Web 3.0. Według T. Berners a-lee Web 3.0 to nowa zasada współdziałania Internetu ze światem rzeczywistym oraz komunikacja ludzi z siecią bez użycia tradycyjnych metod. Poza tym Web 3.0 będzie semantyczny (ang. Semantic Web). W swoich założeniach Semantic Web ma korzystać z istniejącego protokołu komunikacyjnego, na którym bazuje dzisiejszy Internet. Różnica miałaby polegać na tym, że przesyłane dane mogłyby być rozumiane także przez maszyny. Rozumienie polegałoby na tym, że dane przekazywane byłyby w postaci, w której można byłoby powiązać ich znaczenia między sobą, a także w ramach odpowiedniego kontekstu [11]. Według E. Schmidt a Web 3.0 będzie epoką, w której maszyny komputery, serwery internetowe i inne urządzenia będą z sobą rozmawiać. Będą one porozumiewać się przy pomocy uniwersalnego języka. Schmidt wspomina także o szeregu modułowych aplikacji, które będą lekkie i proste. Nie odcina się także od Webu semantycznego i inteligentnego [12]. Davis natomiast twierdzi, że Web 3.0 to połączenie wiedzy i aplikacji w taki sposób, by kontent stron w Internecie był bardziej użyteczny, lepiej dopasowany do potrzeb użytkowników [13]. 99

3 Na rysunku 1 przedstawiono oś czasu przedstawiającą ważne momenty rozwoju sieci zaproponowane przez N. Spivack, widzącego przyszłość Internetu przez kolejne 25 lat. Rys. 1. Ważne momenty rozwoju. Źródło: opracowanie własne na podstawie: Użyteczność portali Web 2.0 i 3.0 Użyteczność (ang. usability, web-usability) to nauka zajmująca się ergonomią stron internetowych. W tym wypadku ergonomia skupia się na intuicyjnej nawigacji, ułatwieniu dostępu do poszukiwanej informacji oraz zapewnieniu zrozumiałej dla użytkownika komunikacji. Norma ISO 9241 jest definicją ergonomii jako miary wydajności, satysfakcji i efektywności z jaką dany produkt może być używany by osiągnąć cel, który został określony przez użytkownika [14, 15]. J. Nielsen definiuje użyteczność jako atrybut jakościowy związany z tym jak coś jest łatwe w użyciu i wskazuje pięć najważniejszych elementów określanych przez miano usability. Wśród nich są to [16]: Learnability jak łatwo wykonywać zadania podczas pierwszej obecności w serwisie? Efficiency jak szybko wykonuje zadania użytkownik, który zna już serwis? Memorability jak szybko użytkownik może osiągnąć biegłość w posługiwaniu się serwisem nawet po dłuższej nieobecności? Errors jak wiele błędów jest popełnianych przez użytkowników, jak te błędy są komunikowane oraz jak i w jakim czasie użytkownicy mogą sobie z nimi poradzić? Satisfaction czy użytkownicy lubią używać serwisu? W niniejszym artykule identyfikując cechy użyteczności danych portali autorzy zdecydowali się na ich wybór sugerując się definicją przedstawioną przez M. Sikorskiego. Według niego użyteczna witryna to taka, która jest przyjazna i zrozumiała dla jej użytkownika. Sukces dzisiejszego produktu informatycznego zależy od spełnienia jakościowych oczekiwań klienta nie tylko w zakresie technicznym, ale także w warstwie użytkowej, dotyczącej praktycznej przydatności produktu dla użytkownika w rzeczywistych warunkach użytkowania. Zdaniem M. Sikorskiego sama jakość produktu informa- 100

4 tycznego jest kombinacją trzech składowych jakości: technicznej (jest to jakość kodu źródłowego i jego zgodność z wymaganiami, m.in. bezpieczeństwa), ergonomicznej, użytkowej (jest to praktyczna użyteczność produktu, odczuwalna i weryfikowana przez użytkownika podczas wykonywania zadań) [17]. Na potrzeby analizy wyodrębniono najważniejsze zasady użyteczności, własności interfejsu i zawartości stron. Przyjęto następujące kryteria oceny użyteczności: czytelność strony (właściwe rozmieszczenie informacji), układ strony (łatwy dostęp do poszczególnych bloków tematycznych), szata graficzna (dopasowanie ilustracji do treści, jakość grafiki, mechanizm galerii, mechanizm forum, itp.), architektura informacji (porządkowanie według działów, przejrzystość menu, dostępność wyszukiwarki), wiarygodność (dane kontaktowe, formularz kontaktowy) oraz brak utrudnień (zbędne duże reklamy, zbędne skrypty zwalniające działanie portalu, muzyka w tle, wyskakujące błędy), cechy techniczne (obecność blogów, mechanizmów Wiki) oraz cechy społeczne (generowanie treści przez użytkowników, możliwość nawiązywania kontaktów, współdzielenie i współtworzenie serwisu). Dla portali zbudowanych w nurcie Web 3.0 dodatkowo wyodrębniono kryterium: funkcjonalność portali (trójwymiarowość, rozumienie tekstu, przekaz informacji dla użytkownika, kontent dopasowany do potrzeb użytkownika), funkcjonalność wyszukiwarek (rozumienie tekstu, pełne zdania czy słowa kluczowe, forma i jakość, czas przeszukiwania repozytoriów wiedzy oraz warianty udzielonej ), funkcjonalność botów (rozumienie tekstu, forma, przekaz pisemny i mowa bota, czynności wykonywane przez bota np. otwieranie dodatkowych stron, gestykulacja bota, wiedza bota związana z tematyką strony, na której został umieszczony, jak i wiedza poza jej tematyką). 4. Aparat badawczy Do badań eksperymentalnych użyto dwóch metod wielokryterialnego wspomagania decyzji AHP (ang. Analytic Hierarchy Process) i TOPSIS (ang. Technique for Order Performance by Simiarity to Ideal Solution). AHP jest jedną z metod wykorzystywana przy wieloatrybutowym podejmowaniu decyzji. Została opracowana przez T.L. Saaty ego, w ekonomi nazywana metodą analitycznej hierarchizacji. Pozwala ona na szeregowanie liczby wariantów z możliwością zdefiniowania drzewiastej struktury atrybutów i podatrybutów. Do elementów hierarchicznej struktury metody AHP zaliczamy: cel stan docelowy, kryteria wyznaczniki wyrażone w pewnej skali, które są podstawą do realizacji celu nadrzędnego, warianty postulowane lub realne rozwiązania realizacyjne, generują stopień spełnienia funkcji celów na odpowiednich poziomach modelu hierarchicznego [18]. Agregując oceny w ramach struktury hierarchicznej powstaje macierz danych zagregowanych. Jest ona podstawą do utworzenia zredukowanej macierzy ocen, która podaje oceny końcowe wyznaczone dla kryteriów i czynników głównych oraz ocenianych wariantów. Po opracowaniu modelu hierarchicznego poprzez porównanie parami określa się istotność czynników jako stopień ich dominacji [19, 20]. Szczegółowy algorytm działania zawarto na przykład w pracy T. Kasprzaka [21]. 101

5 TOPSIS opiera się na założeniu, że zwycięska alternatywa posiada najkrótszą odległość do rozwiązania teoretycznie idealnego, a jednocześnie najdłuższą odległość od odwrotności rozwiązania antyidelanego. Jest stosowana do identyfikacji najlepszych rozwiązań spośród skończonego zbioru rozwiązań dopuszczalnych. Rozwiązanie idealne zawiera najlepsze, możliwe do osiągnięcia wartości kryteriów, natomiast rozwiązane najgorsze jest tworzone przez najmniej pożądane, możliwe do osiągnięcia wartości kryteriów [22]. Szczegółowy algorytm działania metody przedstawiono w pracach J. S. Chena, C. L. Hwanga [21, 23]. 5. Badania eksperymentalne Różnorodność nurtu Web 3.0 nie pozwoliła na jednoznaczną identyfikację cech użyteczności portali Web 3.0. W związku z tym wyodrębniono trzy podgrupy. Pierwsza z nich to portale Web 3.0, druga to wyszukiwarki, a trzecia to portale z wbudowanymi botami. Na rysunku 2 przedstawiono przykładową strukturę hierarchiczną dla wybranych wyszukiwarek (nurt Web 3.0) wraz z ich charakterystycznymi cechami użyteczności. Rys. 2. Struktura hierarchiczna cech użyteczności wyszukiwarek W kolejnym kroku dokonano porównania parami wszystkich elementów każdego poziomu. W ramach porównań przypisano oceny słowne i odpowiadające im wartości numeryczne brane pod uwagę w dalszych obliczeniach. Wybrane cechy określają stopień dominacji jednego elementu względem drugiego. Ocena każdej pary elementów 102

6 została zapisana w tzw. macierzach porównań. Przykładowe wyniki pośrednie zrealizowane dla kategorii funkcjonalność wyszukiwarek przedstawiono w tabeli 1. Tab. 1. Macierz porównań dla kryterium funkcjonalność wyszukiwarek rozumienie tekstu pełne zdanie czy słowa forma jakość czas przeszukiwania warianty rozumienie tekstu pełne zdanie czy słowa forma 103 jakość czas przeszukiwania warianty 1,00 0,50 3,00 0,33 3,00 2,00 2,00 1,00 0,33 0,33 3,00 0,50 0,33 3,00 1,00 0,33 3,00 2,00 3,00 3,00 3,00 1,00 3,00 0,50 0,33 0,33 0,33 0,33 1,00 0,25 0,50 0,50 0,50 2,00 4,00 1,00 7,17 8,33 8,17 4,33 17,00 6,25 Następnie dokonano normalizacji wartości przedstawionych tabeli 1 oraz obliczono wagi dla każdego podkryterium. W kolejnym kroku obliczono wartość wektora własnego λ, wyznaczono wartość współczynnika zgodności ocen. Analogiczne badania przeprowadzono dla każdego podkryterium i każdego portali Web 2.0, portali Web 3.0, wyszukiwarek i portali z wbudowanymi botami. Otrzymane wyniki stanowiły podstawę do dalszych badań. W tym celu, na drugim poziomie struktury hierarchicznej użyto metody TOPSIS. Za jej pomocą badano wpływ głównych kryteriów na użyteczność danego portalu oraz zdefiniowanych jego cech charakterystycznych. Aby można było dokonać obliczeń metodą TOPSIS należy zbudować macierz preferencji użytkownika. Dla wyszukiwarek macierz przedstawiono w tabeli 2. Tab. 2. Znormalizowana macierz preferencji użytkownika KtoCo.pl Hakia.com Powerset.com Freebase.com czytelność 0,3636 0,2353 0,2632 0,2353 układ strony 0,1818 0,2941 0,2632 0,2353 wiarygodność 0,1818 0,1765 0,2105 0,2353 funkcjonalność 0,2727 0,2941 0,2632 0,2941 Bliskość alternatyw od rozwiązania idealnego dla portali Web 2.0 przedstawiono w tabeli 3. Tab. 3. Bliskość alternatyw od rozwiązania idealnego dla portali Web 2.0 NK FC GL YouTube Wrzuta MySpace Wykop Wiki Pi* 0,6936 0,6090 0,8618 0,8627 0,7062 0,8578 0,7212 0,8633 Analizując wpływ poszczególnych kryteriów otrzymano ranking portali. Można wskazać cztery portale, których wartości Pi* są zbliżone do siebie. Najbardziej użytecznym

7 jednak okazał się GoldenLine.pl oraz portal internetowej encyklopedii Wikipedia, następnie portal YouTube.com, Myspace.com oraz Wykop.pl. Portal Nasza-klasa.pl i Facebook.com również mają bardzo zbliżoną wartość Pi*, choć są na samym końcu tego rankingu. Nie każdy jednak musi zgodzić się z powyższymi wynikami. Może zdarzyć się sytuacja, że dla innego modelu preferencji sytuacja będzie odmienna i uzyskamy inny ranking portali. Istnieje jednak możliwość modelowania otrzymanych wyników wykorzystując tzw. analizę wrażliwości. Bliskość alternatyw dla rozwiązania idealnego dla porali Web 3.0 przedstawiono w tabeli 4. Tab. 4. Bliskość alternatyw od rozwiązania idealnego dla portali Web 3.0 Peryskop.pl Songkick.com Wezelki.pl McKinney.com Pi* 0,2743 0,2458 0,2681 0,2506 Największą wagę ma kryterium funkcjonalność portalu. Nieco mniejsza waga przypisana została dla kryterium czytelności oraz układ strony. Mniej ważne jest kryterium architektura informacji oraz wiarygodność portalu. Dla tak ustalonych wag zwycięskim okazuje się portal Peryskop.pl i Wezelki.pl. Nieznacznie odstępuje portal Songkick.com i McKinney.com. Bliskość alternatyw dla rozwiązania idealnego dla wyszukiwarek przedstawiono w tabeli 5. Tab. 5. Bliskość alternatyw od rozwiązania idealnego dla wyszukiwarek KtoCo.pl Hakia.com Powerset.com Freebase.com Pi* 0,2713 0,2317 0,2315 0,1876 Analizując wartości Pi* można stwierdzić, że są one bardzo zbliżone do siebie. Największa waga przypadła kryterium funkcjonalność. Kolejne kryteria to czytelność, układ strony i wiarygodność. Analizując otrzymane wartości Pi* najbardziej użyteczną wyszukiwarką jest KtoCo.pl. Tuż za nią Hakia.com oraz Powerset.com. Najgorzej wypada Freebase.com.Bliskość alternatyw dla rozwiązania idealnego dla portali z wbudowanymi botami przedstawiono w tabeli 6. Tab. 6. Bliskość alternatyw od rozwiązania idealnego dla portali z wbudowanymi botami Hestia.pl Ikea.com/pl Focus.pl Lot.com Pi* 0,1826 0,1385 0,1667 0,1765 Uzyskane wartości Pi* są na mniej więcej jednakowym poziomie. Największa waga została położona dla kryterium funkcjonalność bota. Zdecydowanie mniejsza waga jest nadana dla kryterium układ strony i czytelność. W wyniku otrzymano ranking portali. Można jednak stwierdzić, że jest on bardzo ujednolicony. Według dobranych kryteriów i ich oceny zwycięża portal Hestia.pl z wbudowanym botem Hubert. Wyżej przedstawione wyniki są modelem preferencji autorów pracy. Może zdarzyć się sytuacja, że dla innego modelu preferencji względną ważność uzyskają inne kryteria, a zarazem 104

8 powstanie inny ranking portali. W celu sprawdzenia stabilności uzyskanych rezultatów dokonano modelowania otrzymanych wyników poprzez tzw. analizę wrażliwości. Analiza wrażliwości to technika analityczna polegająca na badaniu tego, co dzieje się z uzyskanym rozwiązaniem w sytuacji, gdy bieżące parametry ulegają nieznacznej zmianie. Dzięki tej metodzie mamy możliwość określenia zakresu zmian parametrów wejściowych modelu, które nie powodują zmiany wyznaczonego wcześniej rozwiązania optymalnego. Na podstawie wyznaczonych zakresów zmian parametrów możliwa jest ocena stabilności otrzymanego rozwiązania. W niniejszym artykule wykorzystano technikę analizy wrażliwości do zmiany wag danych kryteriów oraz zbadano ich wpływ na otrzymane rozwiązania przy wykorzystaniu metody TOPSIS. W badaniach nieznacznie modelowano wartości wag dla kryterium użyteczności portali z wbudowanymi botami (dla kryterium funkcjonalność odjęto 0.03, a dla kryterium układ strony dodano 0.01 i 0.02 dla kryterium czytelność portalu). W tabeli 7 przedstawiono bliskości alternatyw dla 15 kroków. Tab. 7. Bliskość alternatyw od rozwiązania idealnego dla portali z wbudowanymi botami Hestia.pl Ikea.com/pl Focus.pl Lot.com 1 0,1826 0,1385 0,1667 0, ,1877 0,1460 0,1662 0, ,1944 0,1559 0,1666 0, ,2031 0,1690 0,1680 0, ,2140 0,1862 0,1709 0, ,2278 0,2087 0,1755 0, ,2450 0,2385 0,1822 0, ,2667 0,2782 0,1918 0, ,2938 0,3315 0,2052 0, ,3278 0,4028 0,2235 0, ,3702 0,4924 0,2488 0, ,4224 0,5035 0,2837 0, ,4835 0,4971 0,3324 0, ,5107 0,4908 0,4005 0, ,5117 0,4918 0,4015 0,4993 Zmiana poszczególnych wag kryteriów nie wpłynęła znacząco na ranking portali. Można jedynie zauważyć zmianę, w której portal Ikea.com/pl zamieniany jest z portalem Focus.pl. Poszczególne cechy są silnie umocowane w danych portalach, a modelowanie ich wartościami nie zmienia rankingu portali. Na rysunku 3 przedstawiono wyniki przeprowadzonych symulacji. 105

9 0,6000 0,4000 0,2000 0, Hestia.pl Ikea.com/pl Focus.pl Lot.com Rys. 3. Zmiany poszczególnych portali z wbudowanymi botami przy manipulacji wagami kryteriów Tab. 8. Cechy użyteczności dla portali Web 2.0 i Web 3.0 Web 3.0 Portal Wyszukiwarki Portale z botami układ nagłówków i właściwe rozmieszczenie informacji dobór czcionki i typografia odpowiednia nawigacja odpowiedni układ strony architektura informacji informacje prawne i finansowe dane kontaktowe mechanizm galerii mechanizm forum mechanizm Wiki obecność blogów generowanie treści przez użytkowników nawiązywanie kontaktów kreatywność jakość szaty graficznej trójwymiarowość rozumienie tekstu kontent dopasowany do potrzeb użytkownika warianty udzielanych forma jakość czas przeszukiwania repozytoriów warianty udzielanej mowa bota poziom zaawansowania bota gestykulacja bota czynności wykonywane przez bota przekaz informacji (np. pisemny) Web

10 6. Zakończenie Główne obszary przeprowadzonych badań to wyodrębnienie cech użytkowych oraz ich identyfikacja dla portali klas Web 2.0 i Web 3.0. Dodatkowo opracowano model ich użyteczności. Zaawansowane rozwinięcie nurtu Web 2.0 spowodowało, że nie napotkano problemów związanych z identyfikacją cech tych klas portali. Wyodrębniono szereg kryteriów głównych i podkryteriów, które mają zastosowanie praktyczne w serwisach Web 2.0. W kolejnym kroku przeprowadzono badania ich użyteczności i stabilności w danym portalu. W związku z obecnym rozwojem portali Web 3.0 nie można było zidentyfikować jednoznacznie kryteriów charakteryzujących ten nurt. Dokonano więc podziału Web 3.0 na trzy podklasy. Pierwsza z nich to portale Web 3.0, druga to wyszukiwarki semantyczne, a trzecia to strony WWW z wbudowanymi botami. W każdej z podklas zidentyfikowano kryterium funkcjonalność, które posiada szereg podkryteriów charakterystycznych dla danej podklasy. Przeprowadzono badania eksperymentalne, w których badano wpływ danego kryterium na użyteczność całego portalu. W tabeli 8 przedstawiono zestawienie cech dla dwóch nurtów. Uzyskany model oceny jakości użytkowej nie jest pozbawiony wad i niedociągnięć. Subiektywizm ocen kryterium użyteczności może być podstawą do podważenia otrzymanych wyników. Nie można jednoznacznie skreślać nurtu Web 3.0 ze względu na jego obecny intensywny rozwój. Dodatkowo ograniczona ilości portali Web 3.0 utrudnia rzetelną realizację badań. Literatura 1. Dąbrowski M., e-learning 2.0 przegląd technologii i praktycznych wdrożeń, Kazanowski D., Nowy marketing w Internecie, Warszawa, Musser J., O Reilly T., Web2.0 Principles and Best Pracices, Vossen G. Hagemann S., Unleashing Web.2.0 From Concepts to Creativity, Kazanowski D., Nowy Marketing, Warszawa Zieliński Z.E., Rola i znaczenie Web 2.0 w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa, Zabiełło J., Ruby on Rails. Tworzenie nowoczesnych aplikacji internetowych, Warszawa Świerczyńska-Kaczor U., Nauczanie języków obcych z zastosowaniem wirtualnych światów oraz serwisów społecznościowych, Zieliński Z.E., Implementacja cech Web 2.0 w systemach e-learning, Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego w Kielcach. 10. Zalewski P., Osiem cech Web 2.0, T. Bernes-Lee, Web 3.0 będzie inteligentny, r. 107

11 12. E. Schmidt, Jak Google widzi przyszłość Internetu, r. 13. A. Kiełbowicz, Bądź gotów na Web 3.0, r. 14. Mayhew D. J., The Usability Engineering Lifecycle: A Practitioner's Handbook for User Interface Design, Lazar J., User-Centered Web Development, Nielsen J., Designing Web Usability, Sikorski M., Z punktu widzenia użytkownika. 18. Kwiesielewicz M., Analityczny hierarchiczny proces decyzyjny, Nie rozmyte i rozmyte porównania parami, Warszawa Saaty T.L., The Analytic Hierarchy Process: Planning, Priority Setting, Resource Allocation, Pittsburg. PA:RWS Publications Saaty T.L., Fundamentals of Decision Making and Priority Theory with Analytic Hierarchy Process, Pittsburg. PA:RWS Publications Kasprzak T., Systemy wspomagania decyzji wielokryterialnych, Warszawa Hwang C. L., Yoon K., Multiple Attribute Decision Making Methods and Applications, Springer, State Berlin CityHeidelberg Chen J. S., Hwang C. L., Fuzyy Multiple Attribute Decision Making: Methods And Applications, Springer

Modelowanie witryn internetowych uczelni wyższych o profilu ekonomicznym

Modelowanie witryn internetowych uczelni wyższych o profilu ekonomicznym UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA mgr Marek Rafał Zborowski Praca doktorska p.t. Modelowanie witryn internetowych uczelni wyższych o profilu ekonomicznym Promotor: prof. zw. dr hab. Witold Chmielarz

Bardziej szczegółowo

Metoda oceny uŝyteczności serwisów internetowych

Metoda oceny uŝyteczności serwisów internetowych Metoda oceny uŝyteczności serwisów internetowych Rozprawa doktorska mgr inŝ. Luiza Fabisiak promotor: dr hab. BoŜena Śmiałkowska Szczecin 2012 1 Rozdział I... 4 Wstęp... 4 1.1 Charakterystyka problemu...

Bardziej szczegółowo

Maciej Kruszyński. Internetowy serwis informacyjny dotyczący metody wielokryterialnej AHP. (Dyplomowa praca inżynierska)

Maciej Kruszyński. Internetowy serwis informacyjny dotyczący metody wielokryterialnej AHP. (Dyplomowa praca inżynierska) Dolnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Techniki Wydział Nauk Technicznych Specjalność: Systemy i Sieci Komputerowe Maciej Kruszyński Internetowy serwis informacyjny dotyczący metody wielokryterialnej

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie hierarchicznej analizy problemowej w badaniach efektywności inwestowania w elektroenergetyce 2)

Zastosowanie hierarchicznej analizy problemowej w badaniach efektywności inwestowania w elektroenergetyce 2) Waldemar Kamrat 1) Zastosowanie hierarchicznej analizy problemowej w badaniach efektywności inwestowania w elektroenergetyce 2) Analytic hierarchy process application for investment effectiveness studies

Bardziej szczegółowo

Wybrane metody oceny użyteczności stron i aplikacji internetowych

Wybrane metody oceny użyteczności stron i aplikacji internetowych KRAINA BIZNESU Otoczenie przyjazne rozwojowi biznesu UX & Business Consulting Paweł Kopyść Wybrane metody oceny użyteczności stron i aplikacji internetowych Biała Księga Kraków 2014 Kraina Biznesu - UX

Bardziej szczegółowo

Arkadiusz Janicki. Projektowanie zorientowane na użytkownika poprawa użyteczności systemu Hinc. Praca magisterska

Arkadiusz Janicki. Projektowanie zorientowane na użytkownika poprawa użyteczności systemu Hinc. Praca magisterska Arkadiusz Janicki Projektowanie zorientowane na użytkownika poprawa użyteczności systemu Hinc Praca magisterska Promotor: dr Ewa Gurbiel Uniwersytet Wrocławski Wydział Matematyki i Informatyki Instytut

Bardziej szczegółowo

Joanna Burawa PROJEKTOWANIE FUNKCJONALNYCH I DOSTĘPNYCH APLIKACJI INTERNETOWYCH NA PRZYKŁADZIE BAZY POMIARÓW HYDROMETEOROLOGICZNYCH

Joanna Burawa PROJEKTOWANIE FUNKCJONALNYCH I DOSTĘPNYCH APLIKACJI INTERNETOWYCH NA PRZYKŁADZIE BAZY POMIARÓW HYDROMETEOROLOGICZNYCH INSTYTUT INŻYNIERII I GOSPODARKI WODNEJ POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Joanna Burawa PROJEKTOWANIE FUNKCJONALNYCH I DOSTĘPNYCH APLIKACJI INTERNETOWYCH NA PRZYKŁADZIE BAZY POMIARÓW HYDROMETEOROLOGICZNYCH

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA GÓRCZNICZO - HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI, INFORMATYKI I ELEKTRONIKI PRACA MAGISTERSKA

AKADEMIA GÓRCZNICZO - HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI, INFORMATYKI I ELEKTRONIKI PRACA MAGISTERSKA AKADEMIA GÓRCZNICZO - HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI, INFORMATYKI I ELEKTRONIKI PRACA MAGISTERSKA Internetowy system e-crm do obsługi biura podróży Nazwisko

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE METODY AHP DO WYBORU OPTYMALNEGO ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO WSPOMAGAJĄCEGO ZARZĄDZANIE UCZELNIĄ

ZASTOSOWANIE METODY AHP DO WYBORU OPTYMALNEGO ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO WSPOMAGAJĄCEGO ZARZĄDZANIE UCZELNIĄ Łukasz Wachstiel Uniwersytet Śląski w Katowicach ZASTOSOWANIE METODY AHP DO WYBORU OPTYMALNEGO ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO WSPOMAGAJĄCEGO ZARZĄDZANIE UCZELNIĄ Wprowadzenie Wdrożenie zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

6 badania w projektowaniu projekt narzędzia aplikacji do przeprowadzania badań użyteczności stron www

6 badania w projektowaniu projekt narzędzia aplikacji do przeprowadzania badań użyteczności stron www 6 badania w projektowaniu projekt narzędzia aplikacji do przeprowadzania badań użyteczności stron www 05 06 Spis treści: 07. Wstęp 09 Cele projektu 09. Stan wiedzy Proces projektowania stron www Modele

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie mediów społecznościowych przez firmy w celach marketingowych i wizerunkowych

Wykorzystanie mediów społecznościowych przez firmy w celach marketingowych i wizerunkowych UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ DZIENNIKARSTWA I NAUK POLITYCZNYCH Monika Tomkiewicz Nr albumu: 248760 Wykorzystanie mediów społecznościowych przez firmy w celach marketingowych i wizerunkowych Praca wykonana

Bardziej szczegółowo

STUDIA I MATERIAŁY POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA WIEDZĄ

STUDIA I MATERIAŁY POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA WIEDZĄ STUDIA I MATERIAŁY POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA WIEDZĄ Redaktor tomu: dr Arkadiusz Januszewski Komitet Redakcyjny: dr hab. inŝ. Waldemar Bojar prof. UTP prof. dr hab. Ryszard Budziński prof. dr

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system wspomagania dostępu do informacji w przestrzeni miejskiej z wykorzystaniem GPS i GIS

Zintegrowany system wspomagania dostępu do informacji w przestrzeni miejskiej z wykorzystaniem GPS i GIS Zintegrowany system wspomagania dostępu do informacji w przestrzeni miejskiej z wykorzystaniem GPS i GIS Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej 2012 Recenzent prof. dr hab. inż. WŁADYSŁAW MANTURA Projekt

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY JAKOŚCI MOBILNYCH WERSJI SERWISÓW INTERNETOWYCH

KRYTERIA OCENY JAKOŚCI MOBILNYCH WERSJI SERWISÓW INTERNETOWYCH KRYTERIA OCENY JAKOŚCI MOBILNYCH WERSJI SERWISÓW INTERNETOWYCH Katarzyna ZARAŃSKA Streszczenie: Celem niniejszego artykułu jest identyfikacja oraz analiza istotności kryteriów oceny serwisów internetowych

Bardziej szczegółowo

Wykrywanie wiedzy w dużych zbiorach danych: przykład personalizacji inżynierii ontologicznej

Wykrywanie wiedzy w dużych zbiorach danych: przykład personalizacji inżynierii ontologicznej Cezary Chudzian, Janusz Granat, Edward Klimasara, Jarosław Sobieszek, Andrzej P. Wierzbicki W artykule, po przedyskutowaniu szeroko rozumianego pojęcia inżynierii wiedzy, a w szczególności inżynierii ontologicznej,

Bardziej szczegółowo

Zakład Zaawansowanych Technik Informacyjnych (Z-6)

Zakład Zaawansowanych Technik Informacyjnych (Z-6) Zakład Zaawansowanych Technik Informacyjnych (Z-6) Sprawozdanie dla grupy tematycznej PBZ i. Systemy wspomagania decyzji regulacyjnych: Wykrywanie wiedzy w dużych zbiorach danych telekomunikacyjnych PBZ

Bardziej szczegółowo

MOBILNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTAMI e-crm

MOBILNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTAMI e-crm Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania Nr 1/2014 MOBILNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTAMI

Bardziej szczegółowo

Model Ustawicznego Kształcenia Społecznościowego

Model Ustawicznego Kształcenia Społecznościowego Model Ustawicznego Kształcenia Społecznościowego Autorzy: Strona 1 Recenzja publikacji: Dr Andrzej Szelc Prof. dr hab. Jerzy Chłopecki ISBN 978-83-60005-37-8 Strona 2 SPIS TREŚCI WSTĘP... 7 ROZDZIAŁ I.

Bardziej szczegółowo

Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej. Piotr Makowski

Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej. Piotr Makowski Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej Katedra Informatyki Kierunek: Grafika Komputerowa Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej Wydział Informatyki Piotr Makowski Numer albumu 864 Projekt

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA TURYSTYKI I EKOLOGII z siedzibą w Suchej Beskidzkiej

WYŻSZA SZKOŁA TURYSTYKI I EKOLOGII z siedzibą w Suchej Beskidzkiej WYŻSZA SZKOŁA TURYSTYKI I EKOLOGII z siedzibą w Suchej Beskidzkiej WYDZIAŁ INFORMATYKI KIERUNEK: INFORMATYKA SPECJALNOŚĆ: INFORMATYKA STOSOWANA Praca dyplomowa inżynierska Aplikacja internetowa wspomagająca

Bardziej szczegółowo

Technologie i systemy informatyczne w tworzeniu i transferze wiedzy w organizacji

Technologie i systemy informatyczne w tworzeniu i transferze wiedzy w organizacji mgr Marek Makowiec Katedra Zachowań Organizacyjnych, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Technologie i systemy informatyczne w tworzeniu i transferze wiedzy w organizacji WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

METODY I TECHNIKI EWALUACJI INTERAKCJI CZŁOWIEK- KOMPUTER, A TRADYCYJNY PODZIAŁ BADAŃ: JAKOŚCIOWE VS ILOŚCIOWE

METODY I TECHNIKI EWALUACJI INTERAKCJI CZŁOWIEK- KOMPUTER, A TRADYCYJNY PODZIAŁ BADAŃ: JAKOŚCIOWE VS ILOŚCIOWE METODY I TECHNIKI EWALUACJI INTERAKCJI CZŁOWIEK- KOMPUTER, A TRADYCYJNY PODZIAŁ BADAŃ: JAKOŚCIOWE VS ILOŚCIOWE Joanna KWIATKOWSKA Streszczenie: Niniejszy artykuł stanowi próbę stworzenia klasyfikacji metod

Bardziej szczegółowo

Problem funkcjonalności prezentacji kartograficznych w internetowych serwisach informacyjnych. Paweł J. Kowalski

Problem funkcjonalności prezentacji kartograficznych w internetowych serwisach informacyjnych. Paweł J. Kowalski Problem funkcjonalności prezentacji kartograficznych w internetowych serwisach informacyjnych 1. WPROWADZENIE Paweł J. Kowalski Kiedy w pracy zawodowej lub życiu codziennym zasiadam przed komputerem podłączonym

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONOWANIE WITRYN INTERNETOWYCH JAKO NARZĘDZIA MARKETINGOWEGO W PRZEDSIĘBIORSTWACH PRZEMYSŁOWYCH

FUNKCJONOWANIE WITRYN INTERNETOWYCH JAKO NARZĘDZIA MARKETINGOWEGO W PRZEDSIĘBIORSTWACH PRZEMYSŁOWYCH FUNKCJONOWANIE WITRYN INTERNETOWYCH JAKO NARZĘDZIA MARKETINGOWEGO W PRZEDSIĘBIORSTWACH PRZEMYSŁOWYCH Radosław WOLNIAK Streszczenie: W publikacji zaprezentowano problematykę funkcjonowania witryn internetowych

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa Przyszłość. Zrealizowano w ramach zadania finansowanego przez: Honorowy patronat:

Cyfrowa Przyszłość. Zrealizowano w ramach zadania finansowanego przez: Honorowy patronat: Cyfrowa Przyszłość KATALOG KOMPETENCJI MEDIALNYCH I INFORMACYJNYCH Zrealizowano w ramach zadania finansowanego przez: Honorowy patronat: Autorzy: Anna Justyna Dąbrowska Piotr Drzewiecki Dorota Górecka

Bardziej szczegółowo

Rola User Experience w powodzeniu e-usług

Rola User Experience w powodzeniu e-usług Rola User Experience w powodzeniu e-usług Szymon Błaszczyk Krzysztof Urbański UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Autorzy: Szymon Błaszczyk Krzysztof Urbański UBIK Business Consulting

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SKRYPT DLA OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO CERTYFIKACJI IPMA LD

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SKRYPT DLA OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO CERTYFIKACJI IPMA LD prof. dr hab.elżbeta Jędrych dr inż. Paweł Pietras dr Maciej Szczepańczyk ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SKRYPT DLA OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO CERTYFIKACJI IPMA LD WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE Praca ta w całości

Bardziej szczegółowo

Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość

Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość Praca powinna byc cytowana jako: Lenkiewicz, P., 2011. Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość. Rozprawa doktorska. Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik

Bardziej szczegółowo

Barbara Łukasik-Makowska Jolanta Sala PORTAL LOKALNY 20 KROKÓW DO UŻYTECZNEGO SERWISU INTERNETOWEGO GMINY, REGIONU, MIEJSCOWOŚCI

Barbara Łukasik-Makowska Jolanta Sala PORTAL LOKALNY 20 KROKÓW DO UŻYTECZNEGO SERWISU INTERNETOWEGO GMINY, REGIONU, MIEJSCOWOŚCI Barbara Łukasik-Makowska Jolanta Sala PORTAL LOKALNY 20 KROKÓW DO UŻYTECZNEGO SERWISU INTERNETOWEGO GMINY, REGIONU, MIEJSCOWOŚCI Fundacja Wspomagania Wsi 2011 Barbara Łukasik-Makowska Jolanta Sala PORTAL

Bardziej szczegółowo