Analiza porównawcza użyteczności wersji obcojęzycznych serwisów internetowych samorządów lokalnych w Polsce

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Analiza porównawcza użyteczności wersji obcojęzycznych serwisów internetowych samorządów lokalnych w Polsce"

Transkrypt

1 Rocznk Kolegum Analz Ekonomcznych nr 29/2013 Kesra Nermend Wydzał Nauk Ekonomcznych Zarządzana Unwersytet Szczecńsk Jarosław Jankowsk Wydzał Informatyk Zachodnopomorsk Unwersytet Technologczny w Szczecne Ammar Shhab Faculty of Scence Baghdad Unversty (Iraq) Analza porównawcza użytecznośc wersj obcojęzycznych serwsów nternetowych samorządów lokalnych w Polsce 1. Wstęp Wraz ze wzrostem oczekwań użytkownków systemów nternetowych projektowane tych systemów wymaga uwzględnena szeregu aspektów funkcjonalnych. Coraz wększego znaczena nabera użyteczność, która jest dentyfkowana jako atrybut określający łatwość użytkowana nteraktywnych urządzeń oraz aplkacj 1. Merzene użytecznośc może odbywać sę na podstawe dostępu do poszczególnych nformacj, sposobu nawgacj, lośc czasu wymaganego do realzacj określonych funkcj. Badana zorentowane na analzy poprawę użytecznośc są prowadzone zazwyczaj w odnesenu do komercyjnych systemów nternetowych, takch jak: serwsy społecznoścowe 2, systemy bankowośc 1 J. Nelsen, H. Loranger, Prortzng Web Usablty, New Rders, Berkley D. Fox, S. Nadu, Usablty Evaluaton of Three Socal Networkng Stes, Usablty News 2009, vol. 11, ssue 1, s

2 218 Kesra Nermend, Jarosław Jankowsk, Ammar Shhab elektroncznej 3 czy systemy turystyczne 4. Inną specyfkę cele mają zazwyczaj serwsy nternetowe jednostek samorządowych. Badana prowadzone w tym obszarze ne są realzowane tak powszechne jak w systemach komercyjnych. Dostępne w ostatnm okrese publkacje wskazują na realzacje nowych dedykowanych badań w odnesenu do systemów wybranych mast czy regonów 5. Jest to obszar, który wymaga dodatkowych badań pod różnym kątem. Przykładowo, ne są dostępne badana powązane z analzam użytecznośc wersj wtryn dla obcokrajowców, standardy organzacj nformacj w tego typu systemach czy metody ewaluacyjne. Zazwyczaj strony samorządów w Polsce mają rozbudowane wersje polskojęzyczne newelk zakres dostępnych danych w językach obcych. Newątplwe jest to obszar, który wymaga usprawnena. Strony samorządów pownny być traktowane jako wzytówk określonych regonów, stanową one perwszą formę kontaktu dla obcokrajowca są podstawowym źródłem nformacj. Mogą zadecydować o wyborze mejsca odpoczynku przez turystę, mejsca nwestycj czy też mejsca nauk przez potencjalnego studenta. Przekładać sę to będze na dochody uzyskwane przez masto jego obywatel. Celem nnejszej publkacj jest opracowane metodyk analzy wtryn samorządowych oraz analza porównawcza wersj obcojęzycznych wybranych wtryn nternetowych samorządów, określene ch rankngu poprzez odnesene do najlepszych jednostek oraz określene ch mocnych słabych stron. 2. Użyteczność systemów nternetowych archtektura nformacj Projektowane stron nternetowych ntegruje wele obszarów nterakcj człowek komputer dzedzn takch, jak nformatyka, socjologa psychologa 3 M. Mannan, P. C. van Oorschot, Securty and usablty: the gap n real-world onlne bankng, w: Proceedngs of the 2007 Workshop on New Securty Paradgms (NSPW '07), ACM, New York 2008, s D. S. Carstens, P. Patterson, Usablty Testng of Travel Webstes, Journal of Usablty Studes 2005, vol. 1 (1), s C. Prbeanu, R. D. Marnescu, D. D. Iordache, M. Gheorghe-Mos, Explorng the Usablty of Muncpal Web Stes: A Comparson Based on Expert Evaluaton Results from Four Case Studes, Informatca Economcă 2010, vol. 14, no. 4; D. D. Iordache, R. D. Marnescu, M. Gheorghe-Mos, C. Prbeanu, A case study n formatve evaluaton of a local admnstraton web ste, Revsta Română de Interacţune Om-Calculator 2010, ssue 3 (specal ssue RoCHI), s

3 Analza porównawcza użytecznośc wersj obcojęzycznych serwsów nternetowych czynnków ludzkch 6. Istotna jest tutaj użyteczność, którą J. Nelsen defnuje jako jakoścowy atrybut łatwośc korzystana z nteraktywnych urządzeń aplkacj 7. Aby sprostać wymaganom poprawć dośwadczene użytkownka, użyteczność funkcjonalność systemu są analzowane przy użycu metod ewaluacyjnych 8 welu nnych podejść 9. Defncję funkcjonalnośc przedstawa norma ISO 9241, według której funkcjonalność to stopeń efektywnośc, wydajnośc satysfakcj użytkownka 10. W odnesenu do sposobów komunkacj z systemam elektroncznym rozwja sę dzedzna HCI (ang. Human-Computer Interacton), która jest zwązana z projektowanem, testowanem mplementacją systemów komputerowych przeznaczonych dla użytkownka 11. Jej zakres obejmuje wydajność systemów, jakość pracy użytkownka z komputerem, struktury danych sposoby komunkacj, czynnk ludzke wpływające na komunkację, programowane nterfejsów oraz badane opsy zjawsk zwązanych z używanem systemów komputerowych. Istotna też jest struktura elementów nterakcj nterfejsów nawgacyjnych powązanych z archtekturą nformacj IA (ang. Informaton Archtecture) 12 różnym aspektam projektowana zorentowanego na użytkownka UCD (ang. User Centered Desgn) 13. P. Morvlle wskazuje, że archtektura nformacj odnos sę do tworzena struktury nformacyjnej elementów nawgacyjnych 14. Zakres projektowana obejmuje proces organzacyjny, projekt nawgacj systemów wyszukwana pomocnych w pozyskwanu nformacj. W. O. Galtz określa najważnejsze elementy IA, które obejmują: podzał strony nternetowej na funkcjonalne blok, elmnację elementów struktury strony, które ne są stotne w procese komunkacyjnym, wzualne łączene dzedzn 6 A. Sears, J. A. Jacko, The Human-Computer Interacton Handbook: Fundamentals, Evolvng Technologes, and Emergng Applcatons, CRC Press, Boca Raton J. Nelsen, H. Loranger, op.ct. 8 M. Ivory, R. Snha, M. Hearst, Emprcally, Valdated Web Page Desgn Metrcs n CHI 2001, ACM Conference on Human Factors n Computng Systems, CHI Letters 2001, vol. 3 (1). 9 Y. Lee, K. A. Kozar, Desgnng usable onlne stores: A landscape preference perspectve, Inf. Manage. 2009, vol. 46, no. 1, January, s Internatonal Organzaton for Standarzaton, Internatonal standards, org. 11 M. Pearrow, Funkcjonalność stron nternetowych, Helon, Glwce 2006; H. Becker, C. Carey, ACM SIGCHI currcula for human-computer nteracton, 1994, 12 P. Morvlle, L. Rosenfeld, Informaton Archtecture for the World Wde Web, O Relly, Sebastopol S. Krug, Ne każ m myśleć. O życowym podejścu do funkcjonalnośc stron nternetowych, Helon, Glwce P. Morvlle, L. Rosenfeld, op.ct.

4 220 Kesra Nermend, Jarosław Jankowsk, Ammar Shhab powązanych w logczny sposób 15. Celem projektowana zgodne z IA UCD jest prosty logczny dostęp do nformacj. Dzęk zaangażowanu użytkownków w proces twórczy projektanc na podstawe nformacj uzyskanych od użytkownków są w stane zaprojektować serws odpowadający ch potrzebom. Dla metodyk UCD stneje standard ISO (human-centred desgn process), defnujący obecność użytkownka w procese wytwórczym produktu 16. W kontekśce projektowana zorentowanego na użytkownka można wyodrębnć równeż sferę dośwadczena użytkownka (ang. user experence) projektowana (ang. user experence desgn). Opsują one całość wrażeń, jakch dośwadcza użytkownk podczas korzystana z produktu nteraktywnego, oraz proces projektowana produktów nteraktywnych ze szczególnym zwrócenem uwag na to, aby nterakcja z nm dostarczała użytkownkom pozytywnych dośwadczeń. Produkt cyfrowy, jakm jest serws nternetowy, pownen prezentować sę w sposób atrakcyjny dla użytkownka, być funkcjonalny, ergonomczny, użyteczny, korzystane z nego pownno sprawać przyjemność dawać satysfakcję dostęp do poszukwanych nformacj. Duży wpływ na postrzegane nternetowych wtryn mają także tzw. czynnk ludzke. Dzedzna rozwjana jako psychologa czynnków ludzkch zajmuje sę badanem wpływu tych czynnków na projektowane, ocenę zastosowane produktów. Połączene omówonych elementów jest koneczne w procese projektowana systemów nternetowych równeż dla jednostek samorządu terytoralnego. Pownny być one uwzględnone pod kątem oceny systemów nternetowych. Specyfka tych systemów powoduje potrzebę rozwoju metod dedykowanych, które uwzględną ch charakterystykę nne założena oraz cele nż te zdefnowane w systemach komercyjnych. W dalszej częśc nnejszego opracowana przedstawono główne założena proponowanego rozwązana oraz wynk badań emprycznych. Strony samorządowe pownny być przyjazne dla każdego, kto z nch korzysta, bez względu na umejętnośc lub wedzę. Interfejs nawgacyjny pownen być prosty 17 ne pownen wymagać uczena sę mechanzmów dostępu do treśc 18. Strony nternetowe pownny zawerać nformacje, które umożlwą zdobyce wedzy na temat nstytucj lub śwadczonych przez ną usług. W ostatnch latach 15 W. O. Galtz, The Essental Gude to User Interface Desgn: And Introducton to GUI Desgn Prncples and Technques, Wley Publshng Inc., Indanapols S. Krug, op.ct. 17 M. Marcos Mora, C. Rovra Fontanals, Evaluacón de la usabldad en sstemas de nformacón web muncpales: metodología de análss y desarrollo, Span 2005, semantcaweb.net/archves/2005_evaluacon-muncpales-sko.pdf. 18 ONTI, Contents,

5 Analza porównawcza użytecznośc wersj obcojęzycznych serwsów nternetowych jest prowadzona debata na temat rzetelnośc trafnośc oceny użytecznośc 19. Problemy użytecznośc pownny być dentyfkowane już w początkowej faze rozwoju systemu 20. Nelsen defnuje użyteczność jako każdy aspekt nterfejsu użytkownka, który może być ocenony negatywne w odnesenu do wskaźnka takego, jak łatwość do zrozumena czy subektywne zadowolene użytkownka 21. Problemy użytecznośc mogą meć poważny, umarkowany lub newelk wpływ na całoścową ocenę systemu. 3. Metodyka porównana serwsów nternetowych jednostek samorządu Wobec ogranczonych badań zorentowanych na analzy wyznaczane standardów wtryn samorządowych w nnejszej publkacj zaproponowano metodykę analzy porównawczej, która umożlwa dentyfkację wtryn wzorcowych, określene wskaźnków welowymarowej oceny pod kątem użytecznośc dostępu do nformacj. W celu przeprowadzena oceny stron nternetowych mast każdej wtryne należy przypsać określone zmenne, które są nezbędne do stwerdzena ch przydatnośc. Pownny być one tak dobrane, aby odzwercedlały jej mocne słabe strony pod różnym względam. W badanach wzęto pod uwagę przydatność strony z punktu wdzena odwedzających osób nebędących meszkańcam danego masta. Mogą to być turyśc, potencjaln nwestorzy, studenc tp. W artykule przeprowadzono analzę porównawczą serwsów nternetowych wybranych mast polskch wykonano ch rankng z wykorzystanem wektorowej mary agregatowej. Badanom poddano 20 mast, których strony nternetowe zawerają nformacje dostępne w trzech językach: 19 M. Theofanos, W. Quesenbery, Towards the Desgn of Effectve Formatve Test Reports, Journal of Usablty Studes 2005, vol. 1, no. 1, s ; G. Cockton, A. Woolrych, Understandng nspecton methods: lessons from an assessment of heurstc evaluaton, w: Proceedngs of People and Computers XV, red. A. Blandford, J. Vanderdonckt, P. D. Gray, Sprnger- -Verlag, London 2001, s ; E. T. Hvannberg, E. L. C. Law, M. C. Larusdotr, Heurstc Evaluaton: Comparng ways of fndng an reportng usablty problems, Interactng wth Computers 2007, no. 19, s Downstream Utlty: The Good, the Bad, and the Utterly Useless Usablty Evaluaton Feedback, red. E. C. Law, M. C. Lárusdóttr, M. Norgaard, IRIT Press Toulouse, Toulouse (France), November 6 th J. Nelsen, Usablty Engneerng, Academc Press, New York 1993.

6 222 Kesra Nermend, Jarosław Jankowsk, Ammar Shhab polskm, angelskm nemeckm. Do badana określono dzewęć kategor, z których każda została podzelona na podkategore: 1. Edukacja (przedszkola, szkoły podstawowe, gmnazja, szkoły średne, szkoły wyższe). 2. Turystyka atrakcje turystyczne (góry, rzek, obszary morske, lasy, zabytk, tereny rekreacyjne, muzea). 3. Hotele (cztero- lub pęcogwazdkowe, od jedno- do trzygwazdkowych, pensjonaty, motele, schronska młodzeżowe). 4. Restauracje (puby kluby, bary, kawarne, kasyna, restauracje). 5. Transport (lotnska, parkng, autobusy, taksówk, tramwaje, pocąg, ceny bletów). 6. Zakwaterowane. 7. Inwestycje (oferta nwestycyjna, usług nwestycyjne, lokalzacje, nformacje o nwestycjach, zachęty nwestycyjne, IT, nowośc publkacje). 8. Zdrowe (nfolna medyczna, aptek, perwsza pomoc, dentyśc, anglojęzyczn lekarze, pogotowe). 9. Bznes (kluby bznesu, strefy ekonomczne, oferty masta, konferencje, frmy marketng, nformacje publkacje). W ramach każdej kategor zostały przyznane punkty w skal 0 9 mówące o dostępnośc nformacj. Kategore zostały potraktowane jako wskaźnk. Uzyskano w ten sposób dzewęć wskaźnków. Do analzy porównawczej serwsów nternetowych mast Polsk wykorzystano wektorową marę agregatową 22. Zwykle procedura badawcza przy budowe takej mary składa sę z pęcu etapów: wyboru, elmnacj normowana zmennych, wyznaczana wzorca antywzorca oraz wektorowej mary syntetycznej (rysunek 1). Wybór zmennych Elmnacja zmennych Normowane Wyznaczane wzorca antywzorca Wyznaczane mary syntetycznej Rysunek 1. Procedura pomaru Źródło: opracowane własne. 22 A. D. Aczel, Statystyka w zarządzanu, Wydawnctwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.

7 Analza porównawcza użytecznośc wersj obcojęzycznych serwsów nternetowych Etap I wybór zmennych W zakrese doboru-wyboru zmennych możlwe jest zastosowane statystyczno-formalnych metod doboru-wyboru zmennych /lub analtyk może wybrać zmenne zgodne z stnejącą teorą ekonom lub znajomoścą danej problematyk badawczej, wówczas dużą rolę odgrywa jego dośwadczene. Nezależne od zastosowanego podejśca doboru-wyboru zmennych dokonuje sę w tak sposób, aby jak najwłaścwej odwzorować, opsać zmerzyć badane zjawsko. Zmenne zestawa sę w macerz obserwacj 23 : gdze: N lczba obektów, M lczba zmennych, x j x1 x2 xk xm x x xk x 1 2 M X = x x xk x, (1) 1 2 M x1 x2 xk xm N N N N wartość -tej zmennej dla j-tego obektu. Etap II elmnacja zmennych W lteraturze najczęścej elmnację zmennych przeprowadza sę z wykorzystanem współczynnka stotnośc cech 24 : V x gdze: x -ta zmenna, σ odchylene standardowe -tej zmennej, x wartość średna -tej zmennej, = σ, (2) x 23 K. Nermend, Rachunek wektorowy w analze rozwoju regonalnego, Wydawnctwo Naukowe Unwersytetu Szczecńskego, Szczecn K. Kukuła, Metoda untaryzacj zerowanej, Wydawnctwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.

8 224 Kesra Nermend, Jarosław Jankowsk, Ammar Shhab przy czym: oraz: σ = x N x j j = = 1 (3) N N j= 1 x x j N 1 2. (4) W pracach 25 określono, że zmenne, których wartośc współczynnków stotnośc meszczą sę w przedzale 001 ;,, są zmennym quas-stałym. Zmenne take należy elmnować ze zboru rozpatrywanych zmennych. Etap III normowane Wykorzystane w badanach zmenne są nejednorodne, opsują bowem różne właścwośc obektów. Mogą występować w różnych jednostkach mary, co dodatkowo utrudna prowadzene jakchkolwek dzałań arytmetycznych, nezbędnych w poszczególnych procedurach. Dlatego następny etap w konstrukcj mary rozwoju, jak należy wykonać, polega na normowanu zmennych. Proces ten prowadz ne tylko do wyelmnowana jednostek mary, ale także do wyrównana wartośc zmennych. Do najczęścej stosowanych metod normowana należy standaryzacja 26 : A x = j σ, (5) przy czym lcznk A może być defnowany dowolne, np.: gdze x j A = x x, (6) j jest unormowaną wartoścą -tej zmennej dla j-tego obektu. Etap IV wyznaczane wzorca antywzorca Kolejnym etapem po normowanu zmennych jest konstrukcja wzorca rozwoju. Zebrane zmenne dzel sę na stymulanty oraz destymulanty 27. Kryterum 25 Ibdem; S. Krug, op.ct. 26 K. Nermend, Vector Calculus n Regonal Development Analyss, sera: Contrbutons to Economcs, Sprnger, Hedelberg Z. Hellwg, Zastosowane metody taksonomcznej do typologcznego podzału krajów ze względu na pozom ch rozwoju oraz zasoby strukturę wykwalfkowanych kadr, Przegląd Statystyczny 1968, nr 4.

9 Analza porównawcza użytecznośc wersj obcojęzycznych serwsów nternetowych podzału jest sposób oddzaływana każdej wyróżnonej zmennej na stopeń rozwoju badanych jednostek. Zmenne wywerające dodatn, stymulujący wpływ na pozom rozwoju jednostek nazwano stymulantam, w odróżnenu od zmennych dzałających hamująco, które noszą nazwę destymulant. Czasam optymalny pozom rozwoju osągany jest dla określonej wartośc zmennej, którą nazywa sę wówczas nomnantą. W merze Hellwga na podstawe wartośc zmennych określa sę wzorzec. Współrzędne wzorca w merze Hellwga określa sę jako maksymalne wartośc stymulant mnmalne destymulat. Nomnanty na ogół przekształca sę w stymulanty lub destymulanty. W marach wektorowych ważne jest ne położene wzorca, ale kerunek (wektor) wskazujący położene obektów najlepszych. Kerunek wyznacza sę na podstawe wzorca mającego wysoke wartośc stymulant destymulant oraz antywzorca mającego nske wartośc stymulant wysoke destymulant. Wzorzec antywzorzec mogą być obrane jako obekty rzeczywste. Możlwe jest równeż automatyczne wyznaczene wzorca antywzorca na podstawe perwszego trzecego kwartyla 28. Przy czym jako współrzędne wzorca przyjmuje sę wartośc trzecego kwartyla dla stymulant perwszego kwartyla dla destymulant: x dla stymulant kiii x = x w dla destymulant, (7) ki gdze: wartość -tej unormowanej zmennej dla wzorca, x w x wartość -tej unormowanej zmennej dla perwszego kwartyla, k I x k III wartość -tej unormowanej zmennej dla trzecego kwartyla. W przypadku antywzorca postępuje sę odwrotne, jako współrzędne antywzorca przyjmuje sę wartośc perwszego kwartyla dla stymulant trzecego kwartyla dla destymulant: x ki x = x aw kiii dla stymulant dla destymulant, (8) 28 M. Kolenda, Taksonoma numeryczna. Klasyfkacja, porządkowane analza obektów welocechowych, Wydawnctwo Akadem Ekonomcznej m. Oskara Langego we Wrocławu, Wrocław 2006.

10 226 Kesra Nermend, Jarosław Jankowsk, Ammar Shhab gdze x aw jest wartoścą -tej unormowanej zmennej dla antywzorca. Perwszy trzec kwartyl są wartoścam percentyla. Percentyl w zborze lczb jest taką wartoścą, ponżej której znajduje sę określony procent lczb z tego zboru. Położene percentyla określa sę na podstawe wzoru {1}: P x N x p ( )= 100, (9) gdze N jest lczebnoścą zboru (w rozpatrywanym przypadku loścą obektów). Wartość lczby na pozycj P p (x) można wyznaczyć ze wzoru: ( ) = P x f N x 100 N x N x f N x N x N x f N x dla N x 100 całkowtego dla N x 100 necałkowtego, (10) gdze: n x 100 zaokrąglene w dół, n x 100 zaokrąglene w górę. Perwszy kwartyl można wyznaczyć ze wzoru: ( ) f 025, n KI ( x)= 025, n 0, 25n f ( 025, n )+ 0, 25n 0,25n f 025, n ( ) (11) dla 0,25n całkowtego dla 0,25n necałkowtego, natomast trzec kwartyl: K x x III ( )( )= ( ) f 075, n 075, n 0, 75n f ( 075, n )+ 0, 75n 075, n f 0, 75n ( ) (12) dla 0,75n całkowtego dla 0,75n necałkowtego.

11 Analza porównawcza użytecznośc wersj obcojęzycznych serwsów nternetowych Wyznaczene perwszego trzecego kwartyla przedstawa rysunek 2. wartość I kwartyl III kwartyl ,25 nr I kwartyla 6,25 nr III kwartyla nr elementu Rysunek 2. Wyznaczene perwszego trzecego kwartyla Źródło: opracowane własne. Wzorce wyznaczone w ten sposób są neczułe na wartośc zmennych obektów netypowych. W odróżnenu od mary zaproponowanej przez Z. Hellwga ne są obektam dealnym, do których pownny dążyć nne obekty, a wyznaczają jedyne kerunek, w jakm wszystke obekty pownny sę rozwjać. Innym sposobem wyznaczena tego kerunku może być równeż przyjęce jako wzorca antywzorca obektów rzeczywstych. Przy czym ne muszą być to obekty najlepsze najgorsze, ważne jest to, aby mały odpowedne proporcje wartośc zmennych. Etap V wyznaczane mary syntetycznej Wartośc zmennych badanych obektów w przestrzen wektorowej nterpretuje sę jako współrzędne wektorów. Każdy obekt wyznacza zatem określony kerunek w przestrzen. Różnca wzorca antywzorca jest równeż wektorem wyznaczającym pewen kerunek w przestrzen. Wzdłuż tego kerunku oblczana jest wartość mary syntetycznej dla każdego obektu. Różncę tę można traktować jako jednowymarowy układ współrzędnych, wówczas proces wyznaczana mary staje sę procesem określana współrzędnej w tym układze współrzędnych, co można opsać wzorem 29 : 29 K. Nermend, A synthetc measure of sea envronment polluton, Polsh Journal of Envronmental Studes 2006, vol. 15, no. 4B, s ; K. Nermend, Taxonomc Vector Measure

12 228 Kesra Nermend, Jarosław Jankowsk, Ammar Shhab M x x x x j aw w aw m = = 1. (13) sη 2 j M x x = 1 w aw Dla tak skonstruowanej mary wszystke obekty lepsze od antywzorca gorsze od wzorca będą mały wartość mary w zakrese od 0 do 1. Wzorzec będze mał wartość mary równą 1, a antywzorzec 0. Możlwe jest równeż określane wartośc mary obektów lepszych od wzorca. Będą mały one wartośc mary wększe od 1. Obekty gorsze od antywzorca przyjmą ujemną wartość mary. Dzęk temu można łatwo określć położene obektu w rankngu względem wzorca antywzorca. 4. Badana empryczne Tabela 1 przedstawa wartośc zmennych przypsanych wtrynom nternetowym mast polskch utworzonym w języku polskm. Tabela 1. Wartośc zmennych dla stron w języku polskm Masta Edukacja Turystyka Hotele Restauracje Transport Zakwaterowane Inwestycje Zdrowe Bznes Bałystok Bydgoszcz Bytom Częstochowa Gdańsk Gdyna Glwce Katowce Kelce of Regon Development (TWMRR), Polsh Journal of Envronmental Studes 2007, vol. 16, no. 4A.

13 Analza porównawcza użytecznośc wersj obcojęzycznych serwsów nternetowych Kraków Łódź Lubln Poznań Radom Sosnowec Szczecn Toruń Warszawa Wrocław Zabrze Źródło: opracowane własne. Żadna z badanych zmennych ne została wyelmnowana. Przy tworzenu wzorca antywozorca wszystke zmenne przyjęto jako stymulanty. Tabela 2 przedstawa wartośc mary dla stron poszczególnych mast. W wynku przeprowadzonej analzy najwyższą rangę uzyskała wtryna masta Poznań. Wdać wyraźne, że wartość mary dla tej wtryny mocno odbega od pozostałych. Na tej strone nformacje we wszystkch kategorach były dostępne można ją przyjąć jako wzorcową. Kolejne dwa masta mają dużo mnejszą wartość mary, ale ch wtryny są bardzo do sebe zblżone. Najgorsze wynk uzyskały wtryny Bytoma Gdyn. Wynka to główne z braku nformacj w wększośc kategor. Tabela 2. Wartośc mar dla stron w języku polskm Masto Wartość mary Masto Wartość mary Poznań 0, Lubln 0, Łódź 0, Kelce 0, Wrocław 0, Warszawa 0, Gdańsk 0, Kraków 0, Radom 0, Szczecn 0, Bydgoszcz 0, Sosnowec 0, Częstochowa 0, Zabrze 0, Glwce 0, Katowce 0, Toruń 0, Gdyna 0, Bałystok 0, Bytom 0, Źródło: opracowane własne.

14 230 Kesra Nermend, Jarosław Jankowsk, Ammar Shhab Podobne oblczena wykonano dla stron w języku angelskm. Tabela 3 przedstawa wartośc wskaźnków dla poszczególnych mast. Tabela 3. Wartośc zmennych dla stron w języku angelskm Masta Edukacja Turystyka Hotele Restauracje Transport Zakwaterowane Inwestycje Zdrowe Bznes Bałystok Bydgoszcz Bytom Częstochowa Gdańsk Gdyna Glwce Katowce Kelce Kraków Łódź Lubln Poznań Radom Sosnowec Szczecn Toruń Warszawa Wrocław Zabrze Źródło: opracowane własne. Przy standaryzacj jako wartość średną odchylene standardowe przyjęto wartość średną odchylena standardowe lczone dla stron w języku polskm. Wzorzec zdefnowano w ten sam sposób jak dla stron w języku polskm dzęk temu wartośc mary w obu badanach można do sebe odneść. Wynk oblczeń przedstawono w tabel 4. Z wartośc mar wynka wyraźne, że wększość mast ne przykłada dużej wag do anglojęzycznej wersj strony. Wartość mary dla

15 Analza porównawcza użytecznośc wersj obcojęzycznych serwsów nternetowych strony Poznana, najlepszej w poprzednm zestawenu, spadła prawe do 0. Przy takej wartośc mary w poprzednm zestawenu strona Poznana uplasowałaby sę wśród wtryn średnch. Wrocław z trzecej pozycj spadł na pozycję ostatną (łączne z Zabrzem). Wynka to z braku nformacj w analzowanych kategorach w języku angelskm. Wyjątkową stroną jest strona masta Gdańsk, której wartość mary jest wększa dla strony anglojęzycznej nż dla polskojęzycznej. Śwadczy to o kerowanu przez włodarzy masta oferty do obcokrajowców. Tabela 4. Wartośc mary dla stron w języku angelskm Masto Wartość mary Masto Wartość mary Gdańsk 0, Glwce 0, Łódź 0, Bydgoszcz 0, Kraków 0, Kelce 0, Poznań 0, Częstochowa 0, Radom 0, Bałystok 0, Lubln 0, Bytom 0, Katowce 0, Gdyna 0, Toruń 0, Sosnowec 0, Warszawa 0, Wrocław 0, Szczecn 0, Zabrze 0, Źródło: opracowane własne Ostatnm wykonanym badanem było badane stron w języku nemeckm. Tabela 5 przedstawa wartośc wskaźnków dla poszczególnych mast. Tabela 5. Wartośc wskaźnków dla stron w języku nemeckm Masta Edukacja Turystyka Hotele Restauracje Transport Zakwaterowane Inwestycje Zdrowe Bznes Bałystok Bydgoszcz Bytom Częstochowa Gdańsk Gdyna

16 232 Kesra Nermend, Jarosław Jankowsk, Ammar Shhab Masta Edukacja Turystyka Hotele Restauracje Transport Zakwaterowane Inwestycje Zdrowe Bznes Glwce Katowce Kelce Kraków Łódź Lubln Poznań Radom Sosnowec Szczecn Toruń Warszawa Wrocław Zabrze Źródło: opracowane własne. Tabela 6. Wartośc mary dla stron w języku nemeckm Masto Wartość mary Masto Wartość mary Częstochowa 0, Bytom 0, Gdańsk 0, Poznań 0, Kraków 0, Bałystok 0, Szczecn 0, Bydgoszcz 0, Glwce 0, Kelce 0, Warszawa 0, Łódź 0, Gdyna 0, Radom 0, Toruń 0, Sosnowec 0, Katowce 0, Wrocław 0, Lubln 0, Zabrze 0, Źródło: opracowane własne. Borąc pod uwagę blskość Nemec, należałoby oczekwać, że masta będą starały sę przycągnąć turystów nwestorów nemeckch. Ne ma to jednak

17 Analza porównawcza użytecznośc wersj obcojęzycznych serwsów nternetowych odzwercedlena w wtrynach mast (tabela 6). Najlepszy wynk uzyskała Częstochowa z ujemną wartoścą mary, co oznacza, że lość nformacj przekazywanej przez stronę jest ponżej przecętnej dla stron w języku polskm. Dzw brak nformacj w przypadku nektórych mast leżących nedaleko grancy nemeckej. Przykładem jest Wrocław, który leży około 170 km od grancy nemeckej. Z Drezna można dojechać do Wrocława samochodem w około 3 godzny. Jednak potencjalny nemeck turysta żadnej użytecznej nformacj ne znajdze. Na pewno ne zachęc to ch do przyjazdu do masta, z czego na pewno skorzystalby mejscow hotelarze, restauratorzy tp. 5. Podsumowane W artykule przedstawono analzę porównawczą serwsów nternetowych wybranych mast polskch w trzech językach polskm, angelskm nemeckm z wykorzystanem wektorowej mary syntetycznej. Analzowane strony okazały sę dla nektórych mast newystarczające, szczególne w językach obcych. Wele mast ne umeścło żadnych użytecznych nformacj dla obcokrajowców (w ramach rozpatrywanych kategor). Dzw to chocażby ze względu na organzację EURO 2012, w ramach którego Polskę odwedzała duża lczba obcojęzycznych turystów. Przedstawone podejśce może pozwolć na opracowane standaryzowanej wtryny dla jednostk samorządu terytoralnego, co może pozytywne wpływać na pozycję wzerunek mast polskch. Bblografa 1. Aczel A. D., Statystyka w zarządzanu, Wydawnctwo Naukowe PWN, Warszawa Carstens D. S., Patterson P., Usablty Testng of Travel Webstes, Journal of Usablty Studes 2005, vol. 1 (1), s Cockton G., Woolrych A., Understandng nspecton methods: lessons from an assessment of heurstc evaluaton, w: Proceedngs of People and Computers XV, red. A. Blandford, J. Vanderdonckt, P. D. Gray, Sprnger-Verlag, London 2001, s Downstream Utlty: The Good, the Bad, and the Utterly Useless Usablty Evaluaton Feedback, red. E. C. Law, M. C. Lárusdóttr, M. Norgaard, IRIT Press Toulouse, Toulouse (France), November 6 th 2007.

18 234 Kesra Nermend, Jarosław Jankowsk, Ammar Shhab 5. Fox D., Nadu S., Usablty Evaluaton of Three Socal Networkng Stes, Usablty News 2009, vol. 11, ssue 1, s Galtz W. O., The Essental Gude to User Interface Desgn: And Introducton to GUI Desgn Prncples and Technques, Wley Publshng Inc., Indanapols Hellwg Z., Zastosowane metody taksonomcznej do typologcznego podzału krajów ze względu na pozom ch rozwoju oraz zasoby strukturę wykwalfkowanych kadr, Przegląd Statystyczny 1968, nr Hvannberg E. T., Law E. L. C., Larusdotr M. C., Heurstc Evaluaton: Comparng ways of fndng an reportng usablty problems, Interactng wth Computers 2007, no. 19, s Internatonal Organzaton for Standarzaton, Internatonal standards, 10. Iordache D. D., Marnescu R. D., Gheorghe-Mos M., Prbeanu C., A case study n formatve evaluaton of a local admnstraton web ste, RevstaRomână de Interacţune Om-Calculator 2010, ssue 3 (specal ssue RoCHI), s Ivory M., Snha R., Hearst M., Emprcally,Valdated Web Page Desgn Metrcs n CHI 2001, ACM Conference on Human Factors n Computng Systems, CHI Letters 2001, vol. 3 (1). 12. Kolenda M., Taksonoma numeryczna. Klasyfkacja, porządkowane analza obektów welocechowych, Wydawnctwo Akadem Ekonomcznej m. Oskara Langego we Wrocławu, Wrocław Krug S., Ne każ m myśleć. O życowym podejścu do funkcjonalnośc stron nternetowych, Helon, Glwce Kukuła K., Metoda untaryzacj zerowanej, Wydawnctwo Naukowe PWN, Warszawa Lee Y., Kozar K. A., Desgnng usable onlne stores: A landscape preference perspectve, Inf. Manage. 2009, vol. 46, no. 1, January, s Mannan M., Oorschot P. C. van, Securty and usablty: the gap n real-world onlne bankng, w: Proceedngs of the 2007 Workshop on New Securty Paradgms (NSPW '07), ACM, New York 2008, s Morvlle P., Rosenfeld L., Informaton Archtecture for the World Wde Web, O Relly, Sebastopol Nermend K., A synthetc measure of sea envronment polluton, Polsh Journal of Envronmetal Studes 2006, vol. 15, no. 4B, s Nermend K., Rachunek wektorowy w analze rozwoju regonalnego, Wydawnctwo Naukowe Unwersytetu Szczecńskego, Szczecn Nermend K., Taxonomc Vector Measure of Regon Development (TWMRR), Polsh Journal of Envronmental Studes 2007, vol. 16, no. 4A. 21. Nermend K., Vector Calculus n Regonal Development Analyss, sera: Contrbutons to Economcs, Sprnger, Hedelberg 2009.

19 Analza porównawcza użytecznośc wersj obcojęzycznych serwsów nternetowych Nermend K., Zastosowane rzutu wektora do budowy mernka syntetycznego, Przegląd Statystyczny 2008, nr Nelsen J., Usablty Engneerng, Academc Press, New York Nelsen J., Loranger H., Prortzng Web Usablty, New Rders, Berkeley Pearrow M., Funkcjonalność stron nternetowych, Helon, Glwce Prbeanu C., Marnescu R. D., Iordache D. D., Gheorghe-Mos M., Explorng the Usablty of Muncpal Web Stes: A Comparson Based on Expert Evaluaton Results from Four Case Studes, Informatca Economcă 2010, vol. 14, no Sears A., Jacko J. A., The Human-Computer Interacton Handbook: Fundamentals, Evolvng Technologes, and Emergng Applcatons, CRC Press, Boca Raton Theofanos M., Quesenbery W., Towards the Desgn of Effectve Formatve Test Reports, Journal of Usablty Studes 2005, vol. 1, no. 1, s Zmmerman D. E., Akerelrea C. A., Usablty Testng: An Evaluaton Process for Internet Communcatons, John Wley & Sons, Inc., The Internet Encyclopeda, 2004 Źródła secowe 1. Becker H., Carey C., ACM SIGCHI currcula for human-computer nteracton, 1994, 2. Marcos Mora M., Rovra Fontanals C., Evaluacón de la usabldad en sstemas de nformacón web muncpales: metodología de análss y desarrollo, Span 2005, 3. ONTI, Contents, * * * Comparatve analyss of verson foregn webstes local governments n Poland Summary The am of the study was to evaluate the level of e-servces wthn the Polsh local foregn webstes dedcated to foregn nvestors. The analyss s based on a revew of nternatonal experence n ths feld and the selecton crtera used n the evaluaton of electronc servces on the Polsh cty s webste. Ths paper proposes a methodology for evaluatng government webstes n terms of servces provded and lstngs for foregners ncludng dstance to servces that have receved the hghest ratng. The proposed method allows the selecton of the optmzaton procedure nterface wthn the local government n order to acheve an adequate range of nformaton and content provded adequate to your needs. Keyword: optmzaton of webstes, web systems usablty, the local government

ANALIZA WYBRANYCH METOD OCENY SYSTEMÓW BONUS-MALUS

ANALIZA WYBRANYCH METOD OCENY SYSTEMÓW BONUS-MALUS Anna Jędrzychowska Unwersytet Ekonomczny we Wrocławu Wydzał Zarządzana, Informatyk Fnansów Katedra Ubezpeczeń anna.jedrzychowska@ue.wroc.pl Ewa Poprawska Unwersytet Ekonomczny we Wrocławu Wydzał Zarządzana,

Bardziej szczegółowo

Wpływ wartości likwidacyjnej aktywów firmy na oprocentowanie kredytu bankowego wyniki badań polskich spółek giełdowych

Wpływ wartości likwidacyjnej aktywów firmy na oprocentowanie kredytu bankowego wyniki badań polskich spółek giełdowych Bank Kredyt 44 (2), 2013, 207 236 www.bankkredyt.nbp.pl www.bankandcred.nbp.pl Wpływ wartośc lkwdacyjnej aktywów frmy na oprocentowane kredytu bankowego wynk badań polskch spółek gełdowych Andrzej Palńsk*

Bardziej szczegółowo

PROGNOZOWANIE SPRZEDAŻY Z ZASTOSOWANIEM ROZKŁADU GAMMA Z KOREKCJĄ ZE WZGLĘDU NA WAHANIA SEZONOWE

PROGNOZOWANIE SPRZEDAŻY Z ZASTOSOWANIEM ROZKŁADU GAMMA Z KOREKCJĄ ZE WZGLĘDU NA WAHANIA SEZONOWE STUDIA I PRACE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA NR 36 Krzysztof Dmytrów * Marusz Doszyń ** Unwersytet Szczecńsk PROGNOZOWANIE SPRZEDAŻY Z ZASTOSOWANIEM ROZKŁADU GAMMA Z KOREKCJĄ ZE WZGLĘDU NA

Bardziej szczegółowo

OPTYMALNE STRATEGIE INWESTYCYJNE PODEJŚCIE FUNDAMENTALNE OPTIMAL INVESTMENT STRATEGY FUNDAMENTAL ANALYSIS

OPTYMALNE STRATEGIE INWESTYCYJNE PODEJŚCIE FUNDAMENTALNE OPTIMAL INVESTMENT STRATEGY FUNDAMENTAL ANALYSIS ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2014 Sera: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE z. 68 Nr kol. 1905 Adranna MASTALERZ-KODZIS Unwersytet Ekonomczny w Katowcach OPTYMALNE STRATEGIE INWESTYCYJNE PODEJŚCIE FUNDAMENTALNE

Bardziej szczegółowo

Dyskryminacja cenowa poprzez sprzedaż pakietową

Dyskryminacja cenowa poprzez sprzedaż pakietową Mateusz MOKROGULSKI * Dyskrymnacja cenowa poprzez sprzedaż paketową Wstęp Dyskrymnacja cenowa jest obecne pojęcem heterogencznym a jej różne przejawy są prezentowane przy zastosowanu welu model mkroekonomcznych.

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie wybranych miar płynności aktywów kapitałowych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Zastosowanie wybranych miar płynności aktywów kapitałowych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Joanna Olbryś * Zastosowane wybranych mar płynnośc aktywów kaptałowych na Gełdze Paperów Wartoścowych w Warszawe S.A. Wstęp Płynność aktywu kaptałowego ne jest zmenną obserwowalną [Acharya, Pedersen, 2005,

Bardziej szczegółowo

Analiza rezerw na niewypłacone odszkodowania i świadczenia z tytułu ubezpieczeń pozostałych osobowych i majątkowych w oparciu o trójkąty szkód

Analiza rezerw na niewypłacone odszkodowania i świadczenia z tytułu ubezpieczeń pozostałych osobowych i majątkowych w oparciu o trójkąty szkód URZĄD KOMSJ NADZORU UBEZPEZEŃ FUNDUSZY EMERYTALNYH Analza rezerw na newypłacone odszkodowana śwadczena z tytułu ubezpeczeń pozostałych osobowych maątkowych w oparcu o trókąty szkód Departament Systemów

Bardziej szczegółowo

P02. Zestaw norm CEN wspierających wdrażanie Dyrektywy EPBD w Krajach Członkowskich UE. [Information on standardisation] 11-04-2006

P02. Zestaw norm CEN wspierających wdrażanie Dyrektywy EPBD w Krajach Członkowskich UE. [Information on standardisation] 11-04-2006 [Informaton on standardsaton] P02 11-04- Jaap Hogelng ISSO Char CEN-BT WG173 on EPBD Holanda wwwbuldngsplatformeu Dyrektywa wymaga od Krajów Członkowskch UE wprowadzenu regulacj w następujących kwestach:

Bardziej szczegółowo

Podstawy statystyczne i uniwersalna funkcjonalność scoringu

Podstawy statystyczne i uniwersalna funkcjonalność scoringu Podstawy statystyczne unwersalna funkcjonalność scorngu Leszek Boguszewsk Barbara Gelńska Przy Katedrze Statystyk Unwersytetu Gdańskego II edycja Konferencj Naukowej Interdyscyplnarne wykorzystane metod

Bardziej szczegółowo

Wpływ płynności obrotu na kształtowanie się stopy zwrotu z akcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Wpływ płynności obrotu na kształtowanie się stopy zwrotu z akcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Agata Gnadkowska * Wpływ płynnośc obrotu na kształtowane sę stopy zwrotu z akcj notowanych na Gełdze Paperów Wartoścowych w Warszawe Wstęp Płynność aktywów na rynku kaptałowym rozumana jest przez nwestorów

Bardziej szczegółowo

Problemy etyczne w organizacjach wirtualnych

Problemy etyczne w organizacjach wirtualnych Jerzy Kselnck Problemy etyczne w organzacjach wrtualnych Organzacja wrtualna jej charakterystyka W lteraturze pojęce organzacja wrtualna pojawło sę stosunkowo nedawno. Jednak ne jest ono w powszechnym

Bardziej szczegółowo

MODEL OŚMIONOŻNEGO ROBOTA SAPERSKIEGO W ŚRODOWISKU CATIA v5. MODEL OF OCTOPOD SAPPER ROBOT IN CATIA v5 ENVIROMENT

MODEL OŚMIONOŻNEGO ROBOTA SAPERSKIEGO W ŚRODOWISKU CATIA v5. MODEL OF OCTOPOD SAPPER ROBOT IN CATIA v5 ENVIROMENT Góra Marta, dr nż. emal: mgora@m6.mech.pk.edu.pl Petruszka Krzysztof, nż. emal: krzysztof.petruszka88@gmal.com Trzmel Adam, mgr nż. emal: trzmel.adam@gmal.com Poltechnka Krakowska, Wydzał Mechanczny MODEL

Bardziej szczegółowo

MODELE COPULA M-GARCH O ROZKŁADACH NIEZMIENNICZYCH NA TRANSFORMACJE ORTOGONALNE

MODELE COPULA M-GARCH O ROZKŁADACH NIEZMIENNICZYCH NA TRANSFORMACJE ORTOGONALNE Mateusz Ppeń Unwersytet Ekonomczny w Krakowe MODELE COPULA M-GARCH O ROZKŁADACH NIEZMIENNICZYCH NA TRANSFORMACJE ORTOGONALNE Wprowadzene W analzach emprycznych przeprowadzonych z wykorzystanem welorównanowych

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE I PROGNOZOWANIE ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ W WYBRANYM REGIONIE

MODELOWANIE I PROGNOZOWANIE ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ W WYBRANYM REGIONIE MODELOWANIE I PROGNOZOWANIE ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ W WYBRANYM REGIONIE Marcn Zawada Kaedra Ekonomer Saysyk, Wydzał Zarządzana, Polechnka Częsochowska, Częsochowa 1 WSTĘP Proces ransformacj

Bardziej szczegółowo

Bayesowskie testowanie modeli tobitowych w analizie spłaty kredytów detalicznych

Bayesowskie testowanie modeli tobitowych w analizie spłaty kredytów detalicznych Jerzy Marzec, Katedra Ekonometr Badań Oeracyjnych, Unwersytet Ekonomczny w Krakowe 1 Bayesowske testowane model tobtowych w analze słaty kredytów detalcznych Wstę Podstawowym narzędzem wsomagającym racę

Bardziej szczegółowo

Diagnosta Laboratoryjny

Diagnosta Laboratoryjny Krajowa Izba Dagnostów Laboratoryjnych Dagnosta Laboratoryjny Rok 6, numer 1 (16) kweceñ / maj 008 GAZETA GAZETA GAZETA KRAJOWEJ IZBY DIAGNOSTÓW LABORATORYJNYCH BEZP ATNA BEZP ATNA Na trakce do samorz¹du

Bardziej szczegółowo

Substytucja między kredytem kupieckim i bankowym w polskich przedsiębiorstwach wyniki empiryczne na podstawie danych panelowych

Substytucja między kredytem kupieckim i bankowym w polskich przedsiębiorstwach wyniki empiryczne na podstawie danych panelowych Bank Kredy 43 6, 01, 9 56 www.bankkredy.nbp.pl www.bankandcred.nbp.pl Subsyucja mędzy kredyem kupeckm bankowym w polskch przedsęborswach wynk empryczne na podsawe danych panelowych Jerzy Marzec*, Małgorzaa

Bardziej szczegółowo

METODA GMDH DO PROGNOZOWANIA RYNKÓW W WARUNKACH KRYZYSU FINANSOWEGO

METODA GMDH DO PROGNOZOWANIA RYNKÓW W WARUNKACH KRYZYSU FINANSOWEGO METODA GMDH DO PROGNOZOWANIA RNKÓW W WARUNKACH KRZSU FINANSOWEGO ANTONI WILISKI Zachodnopomorsk Unwersytet Technczny Streszczene W artykule rozwaany jest odweczny problem dokładnoc predykcj na rynkach

Bardziej szczegółowo

Andrzej Kansy, Towarzystwo Naukowe Płockie, Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku. Internet w służbie samorządu

Andrzej Kansy, Towarzystwo Naukowe Płockie, Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku. Internet w służbie samorządu Andrzej Kansy, Internet służbe samorządu, Rocznk Samorządoy 2013, tom 2, ISSN: 2300-2662, ss. 98-114. Andrzej Kansy, Toarzysto Naukoe Płocke, Szkoła Wyższa m. Pała Włodkoca Płocku Internet służbe samorządu

Bardziej szczegółowo

Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii

Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii WYTYCZNE W SPRAWIE METODOLOGII OBLICZANIA PLANOWANEGO EFEKTU ENERGETYCZNEGO I EKOLOGICZNEGO PROJEKTU, OBLICZANIA EFEKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ PROJEKTU ORAZ OPISU TECHNICZNEGO PROJEKTU WRAZ Z UPROSZCZONYM

Bardziej szczegółowo

DIAGNOSTYKA 27. Rada programowa

DIAGNOSTYKA 27. Rada programowa DIAGNOSTYKA 7 Rada rogramowa Przewodnczący: rof. dr hab. Czesław Cemel Poltechnka Poznańska Redaktor Naczelny: rof. dr hab. nż. Ryszard Mchalsk UWM w Olsztyne rof. dr hab. nż. Jan Adamczyk AGH w Krakowe

Bardziej szczegółowo

Dr hab. inż. Zbigniew Kamiński

Dr hab. inż. Zbigniew Kamiński Dr hab. nż. Zbgnew Kamńsk Katedra Budowy Eksploatacj Maszyn Poltechnka Bałostocka Ul. Wejska nr 5C, 5-35 Bałystok, Polska E-mal: z.kamnsk@pb.edu.pl Modelowane matematyczne zaworu sterującego hamulcam przyczepy

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika Przewodnk użytkownka Aplkacja Mertum Bank Moblny Przejdź do mertum 2 mertumbank.pl/moblny Aktualzacja: lpec 2015 Szanowny Klence, Dzękujemy za zanteresowane naszą aplkacją. Aplkacja moblna Mertum Banku

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE PROGRAMÓW PC-CRASH I V-SIM DO SYMULACJI RAJDOWEJ JAZDY SAMOCHODEM

ZASTOSOWANIE PROGRAMÓW PC-CRASH I V-SIM DO SYMULACJI RAJDOWEJ JAZDY SAMOCHODEM Potr Śwder Krzysztof Wach ZASTOSOWANIE PROGRAMÓW PC-CRASH I V-SIM DO SYMULACJI RAJDOWEJ JAZDY SAMOCHODEM Streszczene Podczas wypadku drogowego samochód bardzo często porusza sę ruchem odbegającym od ruchu

Bardziej szczegółowo

BADANIE DRGAŃ WŁASNYCH NAPĘDU ROBOTA KUCHENNEGO Z SILNIKIEM SRM

BADANIE DRGAŃ WŁASNYCH NAPĘDU ROBOTA KUCHENNEGO Z SILNIKIEM SRM Zeszyty Problemowe Maszyny Elektryczne Nr 88/2010 13 Potr Bogusz Marusz Korkosz Jan Prokop POLITECHNIKA RZESZOWSKA Wydzał Elektrotechnk Informatyk BADANIE DRGAŃ WŁASNYCH NAPĘDU ROBOTA KUCHENNEGO Z SILNIKIEM

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE SYMULACJI STOCHASTYCZNEJ DO BADANIA WRAŻLIWOŚCI SKŁADU OPTYMALNYCH PORTFELI AKCJI

WYKORZYSTANIE SYMULACJI STOCHASTYCZNEJ DO BADANIA WRAŻLIWOŚCI SKŁADU OPTYMALNYCH PORTFELI AKCJI ZESZYTY AUKOWE UIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO R 768 FIASE, RYKI FIASOWE, UBEZPIECZEIA R 63 2013 IWOA KOARZEWSKA Unwersytet Łódzk WYKORZYSTAIE SYMULACJI STOCHASTYCZEJ DO BADAIA WRAŻLIWOŚCI SKŁADU OPTYMALYCH

Bardziej szczegółowo

HACCP. Publikacja sfinansowana ze ħrodków budijetowych Urzēdu Komitetu Integracji Europejskiej

HACCP. Publikacja sfinansowana ze ħrodków budijetowych Urzēdu Komitetu Integracji Europejskiej HACCP Publkacja sfnansowana ze ħrodków budijetowych Urzēdu Komtetu Integracj Europejskej UrzĎd Komtetu Integracj Europejskej 2005 HACPP URZD KOMITETU INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ Autor tekstu dr Halna Turlejska

Bardziej szczegółowo

3.1. ODZIAŁYWANIE DŹWIĘKÓW NA CZŁOWIEKA I OTOCZENIE

3.1. ODZIAŁYWANIE DŹWIĘKÓW NA CZŁOWIEKA I OTOCZENIE 3. KRYTERIA OCENY HAŁASU I DRGAŃ Hałas to każdy dźwęk nepożądany, przeszkadzający, nezależne od jego natury, kontekstu znaczena. Podobne rzecz sę ma z drganam. Oba te zjawska oddzałują nekorzystne na człoweka

Bardziej szczegółowo

STAN DYNAMICZNY MASZYN

STAN DYNAMICZNY MASZYN ...le zaczte - le s koczy... ROZDZIAŁ II STAN DYNAMICZNY MASZYN 1. WSTP 2. POWSTAWANIE OBCIE DYNAMICZNYCH 3. STUDIUM DYNAMIKI MASZYN 4. IDEALIZACJA UKŁADÓW RZECZYWISTYCH 5. DRGANIA W BUDOWIE MASZYN 1.

Bardziej szczegółowo

POMIAR WARTOŚCI KLIENTA

POMIAR WARTOŚCI KLIENTA Tymoeusz Dolgalsk Zakład Warośc Klena Kaedra Zarządzana Waroścą Szkoła Główna Handlowa Blog: dolgalsk.ne Fragmeny eksu opublkowanego jako: T. Dolgalsk, Warość a renowność klena; w: Zarządzane waroścą klena,

Bardziej szczegółowo