1. Koniunktura gospodarcza sierpień 2011

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. Koniunktura gospodarcza sierpień 2011"

Transkrypt

1 POLSKI SYSTEM RECYKLINGU ORGANIZACJA ODZYSKU SA Spis treści: 1. Koniunktura gospodarcza sierpień Kontrowersyjna zmiana w ustawie o akumulatorach 3. Śmieci pod kontrolą 4. Będzie mniej fałszywego recyklingu opakowań. Wykryje go audytor 5. Rozsądne podejście do odpadów 6. Baterie z pojemnością na etykiecie 7. Zwiększenie kontroli nad systemem recyklingu opakowań szklanych 8. W 2010r. zebrano w przeliczeniu na 1 mieszkańca 2,8 kg zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 9. Kompleksowa gospodarka odpadami 10. Gospodarka odpadami komunalnymi wyzwania dla samorządów 1. Koniunktura gospodarcza sierpień 2011 Ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym w sierpniu oceniany jest pozytywnie, podobnie jak przed miesiącem, choć gorzej niż przed rokiem. W stosunku do lipca pogorszyły się oceny bieżącego portfela zamówień i produkcji, co powoduje, że przedsiębiorcy nadal sygnalizują trudności w terminowym regulowaniu bieżących zobowiązań finansowych. Prognozy portfela zamówień i produkcji oraz sytuacji finansowej przedsiębiorstw na najbliższe miesiące są korzystne, zbliżone do przewidywań z lipca. Ogólny klimat koniunktury w handlu detalicznym kształtuje się w sierpniu na nieznacznie negatywnym poziomie, podobnie jak w lipcu i gorzej niż w analogicznym miesiącu ostatnich czterech lat. Oceny bieżącej sprzedaży są bardziej pesymistyczne niż w lipcu, a prognozy są nieco mniej negatywne w stosunku do przewidywań formułowanych przed miesiącem. Przedsiębiorcy odczuwają trudności w regulowaniu bieżących zobowiązań finansowych, nieznacznie większe od sygnalizowanych w lipcu. Odpowiednie prognozy wskazują na możliwość pogłębiania problemów w tym zakresie. W sierpniu spośród wszystkich badanych grup przedsiębiorstw usługowych najbardziej optymistycznie koniunkturę oceniają jednostki usługowe z sekcji działalność finansowa i ubezpieczeniowa (lepiej niż w analogicznym miesiącu przed rokiem, ale gorzej niż w lipcu br.) oraz w mniejszym stopniu z sekcji informacja i komunikacja (mniej korzystnie zarówno w stosunku do sierpnia ub. r., jak i lipca tego roku). Poprawę ocen koniunktury w porównaniu do poprzedniego miesiąca odnotowują jedynie jednostki z sekcji działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją oraz transport i gospodarka magazynowa, ale oceny te pozostają negatywne. [Źródło: GUS]

2 2. Kontrowersyjna zmiana w ustawie o akumulatorach Przedsiębiorcy zajmujący się recyklingiem obawiają się, że poluzowanie zasad działania na ich rynku, zagraża środowisku i godzi w firmy, które musiały inwestować, aby spełnić wyśrubowane normy - informuje "Parkiet". "Planowane zmiany w ustawie o bateriach i akumulatorach, poluzowujące zasady recyklingu tych urządzeń są groźne dla środowiska i godzą w firmy, które zainwestowały duże pieniądze, by funkcjonować według obecnie obowiązujących, wyśrubowanych norm" - alarmuje Izba Gospodarcza Metali Nieżelaznych i Recyklingu (IGMNiR). Obecnie zużyte produkty mogą przetwarzać tylko zakłady zdolne przeprowadzić ich pełen recykling. Po zmianie ustawy, akumulatory mogłyby rozbierać podmioty, które jedynie zapewniają przekazanie poszczególnych elementów - takich jak ołów, tworzywa sztuczne - do najbliższych zakładów zajmujących się recyklingiem. Jak podkreśla szef IGMNiR Kazimierz Poznański, doprowadzi to do sytuacji, w której nie będzie żadnej kontroli nad tym co dzieje się ze szkodliwymi dla zdrowia i środowiska odpadami. "Uwagę zwraca ekspresowe tempo prac nad zmianą ustawy, tuż przed końcem kadencji Sejmu i praktycznie bez konsultacji z branżą. Mamy w tej kwestii pewne podejrzenia, ale na razie liczymy na to, że przyniosą skutek nasze interwencyjne pisma, m.in. do marszałka Sejmu czy szefów resortu gospodarki i środowiska" - mówi Poznański. [Źródło: Dziennik Gazeta Prawna] 3. Śmieci pod kontrolą Gminy będą monitorować trasy przejazdu ciężarówek odbierających odpady komunalne. Ministerstwo środowiska chce żeby w nowym systemie takie pojazdy były wyposażone w GPS. Ministerstwo środowiska rozpoczęło konsultacje społeczne projektu rozporządzenia, które określa wymogi, jakie mają spełnić przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne po wdrożeniu reformy systemu. Zgodnie rozporządzeniem w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości przedsiębiorca będzie musiał dysponować co najmniej dwoma pojazdami przystosowanymi do wywozu odpadów zmieszanych oraz dwoma przeznaczonymi do wywozu odpadów segregowanych. Samochody te mają być wyposażone w nawigację satelitarną umożliwiającą ich lokalizację. Jak tłumaczą autorzy rozporządzenia ma to ograniczyć zbędne trasy oraz umożliwić gminom monitorowanie sposobu postępowania z odpadami. Dodatkowo przedsiębiorcy będą zobowiązani do przechowywania przez pięć lat danych z nawigacji z lokalizacją tras przejazdów ciężarówek z odpadami. Dzięki temu urzędnicy będą mogli w każdej chwili zweryfikować czy śmieci trafiają tam gdzie powinny. W celu ograniczenia odległości pokonywanych przez pojazdy rozporządzenia wprowadza wymóg aby baza transportowo-magazynowa firmy wywozowej znajdowała się na terenie gminy lub w promieniu do 80 km od gminy, którą obsługuje dany przedsiębiorca. Projekt rozporządzenia jest obecnie na etapie konsultacji społecznych i międzyresortowych. Ministerstwo środowiska zakłada, że wejdzie w życie 1 stycznia 2012 r. [Źródło: PAP]

3 4. Będzie mniej fałszywego recyklingu opakowań. Wykryje go audytor System odzyskiwania butelek po napojach ma być na tyle szczelny, by nie powtórzyła się sytuacja, gdy do rzekomego recyklingu trafiło w Polsce więcej szklanych butelek i słoików, niż faktycznie zostało zebranych z rynku. Ministerstwo Środowiska proponuje, by każdy dystrybutor, importer czy producent wyrobów w opakowaniach wpisał się do specjalnego rejestru i składał sprawozdania dotyczące m.in. zebranych i przetworzonych odpadów z opakowań. Zgodnie z projektem ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych przedsiębiorcy, którzy nie będą mieli numeru rejestrowego, nie sprzedadzą swoich produktów. Projekt zakłada także wprowadzenie audytów u przedsiębiorców, by wyeliminować wiele nieprawidłowości, o których co roku alarmuje Główny Inspektorat Ochrony Środowiska. Najczęstsze z nich to wystawianie fałszywej dokumentacji potwierdzającej np. recykling szkła, które nadal leży na składowiskach, czy posiadanie stłuczki szklanej w ilości, której recykler nie jest w stanie przetworzyć. Marszałkowski rejestr Po wpisaniu się do rejestrów prowadzonych przez marszałków województw przedsiębiorcy otrzymają specjalny numer. Będą nim musieli się posługiwać na fakturach. Dzięki temu właściciel hurtowni lub sklepu przekona się czy może legalnie sprzedawać jego produkt. Będzie bowiem wiedzieć, czy ma do czynienia z firmą zapewniającą recykling. Takie rozwiązanie uporządkuje nieco rynek gospodarki odpadami powstającymi z różnych opakowań mówi Krzysztof Kawczyński, przewodniczący Komitetu Ochrony Środowiska Krajowej Izby Gospodarczej. Dodaje, że dziś z pośród około 90 tys. firm mających produkty w opakowaniach tylko 20 tys. realizuje ustawowe obowiązki, które wymagają m.in. zbierania i przetwarzania odpadów z opakowań. Konsekwencją zmian będzie to, że jeżeli dana firma nie będzie zarejestrowana, to nie sprzeda swoich produktów. Dystrybutor, hurtownia czy sklep nie przyjmą od niego towaru, gdyż za sprzedaż produktów przedsiębiorcy, który nie znajdzie się w rejestrze, narażą się na kary od 5 tys. zł do 20 tys. zł. Na surowsze sankcje narazi się jednak ten, kto bez wpisu do rejestru wprowadzi na rynek np. napoje w puszkach nawet 500 tys. zł. Rejestr ma pomagać w kontroli realizacji ustawowych obowiązków, ale nie będzie panaceum na niedomagania systemu. Rejestr może być niewystarczającym narzędziem w walce z podmiotami, które uchylają się od realizacji obowiązków recyklingu i odzysku. Należałoby, oprócz sankcji karnych, położyć większy nacisk na informowanie przedsiębiorców o ciążących na nich obowiązkach określonych ustawą uważa Elżbieta Hanc, prezes zarządu ReEko Organizacji Odzysku. Ujawnione opakowania Projekt zakłada, że oprócz dokumentów potwierdzających recykling odpadów opakowaniowych inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych zostaną wprowadzone także dokumenty poświadczające eksport odpadów z opakowań. Dzięki temu wiadomo będzie, jaka ilość plastikowych czy szklanych butelek trafiła do recyklingu, a ile takich śmieci wywieziono z kraju. Proponowane rozwiązania zakładają, że raz do roku w firmach pojawi się niezależny audytor, który sprawdzi m.in. wiarygodność danych zawartych w dokumentach potwierdzających odzysk i recykling oraz w dokumentach celnych i fakturach. Audyt nie będzie polegał wyłącznie na sprawdzeniu poprawności samych danych zawartych w dokumentach, ale na sprawdzeniu, czy np. instalacja, w której dokonywany jest recykling, faktycznie

4 ma możliwość przetworzenia takiej masy odpadów, jaka została potwierdzona wystawionymi dokumentami mówi Grzegorz Zygan z Ministerstwa Środowiska. Tłumaczy, że zdarza się, iż wystawiane są dokumenty potwierdzające odzysk i recykling, których masa wielokrotnie przekracza zdolności przetwórcze instalacji przetwarzającej odpady. Bywa też, że dokumenty są wystawiane, a instalacja nie działa. Dodaje, że przedsiębiorca, który będzie podlegał procedurze audytu, sam będzie musiał zaprosić audytora do przeprowadzenia kontroli. Pewne organizacje odzysku Projektowane przepisy mają wymusić także, by organizacje odzysku działające na rynku odpadów z opakowań (przedsiębiorstwa realizujące ustawowe obowiązku w imieniu np. producentów czy importerów) miały zabezpieczenie finansowe w wysokości 1 mln zł. Zwiększy to możliwość egzekucji ewentualnych wierzytelności tych organizacji, w tym względem Skarbu Państwa. Krzysztof Kawczyński zaznacza, że takie zabezpieczenie to większa gwarancja dla producentów czy importerów, którzy mają umowę z taką organizacją, że powierzone obowiązki będą należycie realizowane. Innego zdania jest jednak Elżbieta Hanc. Tego typu zabezpieczenie z jednej strony nie stanowi wystarczającej gwarancji spłaty ewentualnych zobowiązań z tytułu opłaty produktowej, z drugiej zaś strony blokuje aktywa organizacji, które mogłaby wykorzystać w procesie rozwoju krajowego systemu recyklingu stwierdza Elżbieta Hanc. [Źródło: Dziennik Gazeta Prawna] 5. Rozsądne podejście do odpadów Komisja Europejska opracowała broszurę: "Being wise with waste: the EU s approach to waste management", która tłumaczy, jak mądrze podchodzić do tematu odpadów, co zrobić, by było ich mniej i jakie mogą przynieść korzyści. Z broszury mogą korzystać indywidualne osoby, gospodarstwa domowe, firmy oraz władze lokalne. Autorzy broszury obliczyli, że każdy z 500 mln. ludzi, mieszkających w UE wyrzuca rocznie ok. pół tony śmieci, pochodzących z gospodarstwa domowego. Kolejne 360 mln. ton pochodzi z produkcji, 900 mln. ton z przemysłu budowlanego, a 95 mln. ton z zaopatrzenia w wodę i wytwarzania energii. W sumie UE produkuje rocznie 3 bln. ton śmieci. Ilość produkowanych odpadów rośnie, choć ich zawartość zmienia się, ze względu na korzystanie z nowych technologii. Odpady zawierają często plastik, metale wartościowe i materiały niebezpieczne dla środowiska. Ich nadmierne wyrzucanie wpływa nie tylko na zanieczyszczenie otoczenia, emisje gazów cieplarnianych, ale również wiąże się z niepotrzebną stratą materiałów i nadmierną eksploatacją surowców. Zarządzanie odpadami, bez względu na to, czy będą one podlegały przetworzeniu, czy składowaniu na składowiskach, wiąże się z kosztami. Zanim jeszcze znajdą się w miejscu docelowym trzeba je zebrać, posortować, przetransportować. W dodatku około 100 mln. odpadów rocznie jest niebezpieczne, zawiera metale ciężkie i substancje trujące. Przeciwdziałanie nadmiernej ilości odpadów Unia Europejska stara się ograniczać ilość odpadów, wykorzystywać je ponownie, odzyskiwać

5 surowce. Użycie niektórych związków chemicznych zostało zakazane. Zarządzanie odpadami podlega modernizacji. Dzięki funduszom unijnym zaczynają funkcjonować nowe technologie, sprzyjające ochronie środowiska. Wprowadzono również pojęcie cyklu życiowego produktu, które bierze pod uwagę wszystkie fazy istnienia produktu: od jego powstania, poprzez sprzedaż, dystrybucję, użytkowanie, po pozbycie się go. Z całym cyklem życiowym produktu wiąże się określone zużycie energii, surowców, zanieczyszczenie gleby, powietrza i wody oraz emisje gazów cieplarnianych. Analizując poszczególne etapy, specjaliści doszli do wniosku, że często lepiej jest dla środowiska zastąpić starą pralkę nową. Mimo powstałych w ten sposób odpadów, większa oszczędność energii i wody działa na korzyść nowej pralki. Urządzenie to wywiera największy wpływ na środowisko podczas jego użytkowania. Korzystając z detergentów, które pracują w niskich temperaturach, negatywny wpływ na środowisko można jeszcze bardziej zmniejszyć. Nowa dyrektywa ramowa o odpadach, która stawia sobie za cel by do 2020 r. każde państwo członkowskie przetwarzało 50% odpadów municypalnych i 70% odpadów budowlanych, wprowadza hierarchię odpadów, ze względu na wpływ na środowisko, gdzie zapobieganie jest opcją najlepszą. Następne w kolejności to: ponowne użycie, recykling i inne formy odzysku. Składowanie na składowisku uznano za metodę najgorszą. Składowiska Składowiska emitują do atmosfery metan, który jest 25 razy bardziej szkodliwy niż dwutlenek węgla. Nagromadzenie metanu na składowisku grozi wybuchem. Rozkład śmieci na składowisku uwalnia też metale ciężkie, które łatwo przenikają do gleby, wód gruntowych oraz są wymywane pod wpływem padającego deszczu. Wiąże się to ze skażeniem okolicznych terenów i może stanowić zagrożenie dla człowieka i środowiska. W swojej dyrektywie dotyczącej wysypisk UE zobowiązuje do 2016 r. kraje członkowskie do zmniejszenia zawartości odpadów biodegradowalnych na składowiskach maksymalnie do 35% poziomu z 1995 r. Metan ma być gromadzony na terenie składowisk i jeśli to możliwe wykorzystany do produkcji energii. Obliczono, że produkcja metanu przez średnie składowisko mogłaby zaopatrzyć w energię gospodarstw domowych rocznie. Szacuje się również, że materiały składowane na składowisku mogłyby mieć roczną wartość rynkową ok. 5,25 bln. euro. Odzysk energii Odpady biologiczne, czyli pochodzące z ogrodu, kuchni i resztki jedzenia stanowią ok. jednej trzeciej odpadów domowych. 40% z nich trafia na składowiska w UE. Tymczasem tego rodzaju odpady mogą być źródłem energii (biogaz lub energia cieplna) i można je przerobić na kompost, który użyźni glebę. Na rynku funkcjonują już nowoczesne spalarnie odpadów, produkujące także energię elektryczną. Jednak, aby proces spalania był bezpieczny i nie powodował emisji niebezpiecznych związków chemicznych do atmosfery, jak dioksyny i kwaśne gazy, musi zakończyć się kompletnym spaleniem odpadów i być przeprowadzany w ściśle kontrolowanych warunkach oraz w odpowiednich temperaturach. UE określiła standardy środowiskowe dla zakładów spalania i współspalania odpadów. Recykling Recykling, czyli przetwarzanie odpadów nie tylko zmniejsza ilość śmieci trafiających na składowiska, ale też i pozwala odzyskać wartościowe surowce, jak papier, szkło, plastik, metale, metale wartościowe ze zużytego sprzętu elektronicznego oraz pomaga oszczędzać energię. Na przykład recykling puszki aluminiowej oszczędza 95% energii wydatkowanej na wyprodukowanie puszki z nowego surowca.

6 UE określiła cele dla recyklingu poszczególnych typów odpadów, m.in. starych pojazdów, sprzętu elektronicznego, akumulatorów, opakowań i innych. Aby ułatwić osiągnięcie tych celów wprowadzono m.in. rozszerzoną odpowiedzialność producenta (EPR), która narzuca producentom odpowiedzialność za cały cykl życiowy produktu. EPR skłania w ten sposób wytwórców do tworzenia produktów, pozostawiających po sobie jak najmniej niepożądanych odpadów, czyli takich, których nie da się powtórnie przetworzyć i wykorzystać. E-odpady Odpady pochodzące ze sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) to najszybciej rozwijający się typ odpadów w UE. Jak się szacuje do 2020 r. ma ich być 12 mln. ton rocznie. Odpady te zawierają niebezpieczne substancje, takie jak metale ciężkie, ale też i wartościowe surowce, które można odzyskać, jak: złoto, srebro, platynę. Zarządzanie tymi odpadami jest więc nie tylko ważne, ale ich późniejsze przetworzenie może przynieść zyski. UE opracowała cele dla państw członkowskich odnośnie ilości tych odpadów, ich zbiórki i recyklingu. W Unii Europejskiej niektóre kraje dużą rolę przywiązują do recyklingu i ponownego użycia odpadów, inne ciągle używają składowisk odpadów, jako najważniejszego miejsca, do którego trafiają śmieci. Tymczasem na odpadach można zarobić. Przemysł zarządzania odpadami stałymi i recyklingu obecnie osiąga obrót ok. 137 bln. euro i tworzy ponad 2 mln. miejsc pracy. Recykling odpadów municypalnych wzrósł na terenie Unii z 19% w 1998 r. do 38% w 2007 r. Gdyby UE poddawała recyklingowi 70% odpadów, dałoby to pół miliona nowych miejsc pracy. [Źródło: 6. Baterie z pojemnością na etykiecie Wprowadzane do obrotu baterie i akumulatory od 8 sierpnia 2011 r. muszą mieć dokładne oznaczenia ich pojemności. Obowiązek ten wynika z nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zmieniającej również ustawę o bateriach i akumulatorach. Do tej pory przepisy nie mówiły o tym, jak miał wyglądać obowiązek informowania o pojemności baterii. Zgodnie z nowymi przepisami powyższe informacje muszą być zgodne z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1103/2010 z dnia 29 listopada 2010 r. Oznacza to, że na etykietach takich produktów będą musiały znajdować się informacje o unijnej normie pomiaru pojemności baterii i jej pojemność podana w miliamperogodzinach lub amperogodzinach. [Źródło: 7. Zwiększenie kontroli nad systemem recyklingu opakowań szklanych Ministerstwo Środowiska przygotowuje projekt mający na celu wprowadzenie w ustawie o opakowaniach i odpadach opakowaniowych zmian, które pozwolą uszczelnić system recyklingu i wyeliminują fałszerstwa dokonywane przy rozliczaniu opakowań. Intencją nowego projektu jest założenie specjalnego rejestru, w którym zarejestrowani byliby dystrybutorzy, importerzy oraz producenci wyrobów w opakowaniach. Posiadanie numeru rejestrowego uprawniałoby dany podmiot do sprzedaży swoich produktów. Poza tym, każdy podmiot wpisany do rejestru miałby obowiązek składania sprawozdań dotyczących m.in. zebranych i

7 przetworzonych odpadów z opakowań. Nowością jest także wprowadzenie audytów u przedsiębiorców, by wyeliminować nieprawidłowości takie jak np. wystawianie fałszywej dokumentacji potwierdzającej recykling szkła. czy posiadanie stłuczki szklanej w ilości, której recykler nie jest w stanie przetworzyć. [Źródło: Dziennik Gazeta Prawna] 8. W 2010r. zebrano w przeliczeniu na 1 mieszkańca 2,8 kg zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego Tak wynika z Raportu o funkcjonowaniu systemu gospodarki zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym w 2010r., który już po raz piąty przedstawił Główny Inspektor Ochrony Środowiska. Jest to tylko o 0,1 kg więcej niż w 2009r. choć ilość wprowadzonego na rynek sprzętu wzrosła o 9%. Przyczyny takiego stanu rzeczy wg GIOŚ wynikają z określonego dla każdego wprowadzającego sprzęt i organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego poziomu zbierania. Poziom ten jest powiązany bezpośrednio z masą sprzętu wprowadzonego do obrotu na terytorium kraju w poprzednim roku kalendarzowym. Oznacza to, że w 2010 r. wprowadzający sprzęt i organizacje odzysku liczyły poziom w stosunku do masy sprzętu wprowadzonego do obrotu w roku kalendarzowym Tak więc 20% spadek masy wprowadzonego sprzętu w 2009 roku przełożył się bezpośrednio na osiągnięty w 2010 r. wynik związany z poziomem zbierania zużytego sprzętu. W opinii GIOŚ w dalszym ciągu nie wszystkie podmioty zajmujące się profesjonalnie zbieraniem zużytego sprzętu, zwłaszcza przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej oraz punkty skupu złomu, uzyskały wpis do rejestru, co w konsekwencji skutkuje niezadawalającym poziomem zbierania zużytego sprzętu. W 2010 r. nastąpił znaczny wzrost liczby zarejestrowanych podmiotów, zwłaszcza zbierających zużyty sprzęt. Jednak w większości są to przedsiębiorcy prowadzący działalność nieprofesjonalną w zakresie zbierania zużytego sprzętu (sprzedawcy detaliczni i punkty serwisowe). [Źródło: 9. Kompleksowa gospodarka odpadami W tegorocznej edycji XV Ogólnopolskiej Konferencji Szkoleniowej "Kompleksowa gospodarka odpadami", która odbędzie się w dniach 5-7 września 2011 r., głównym tematem będzie regionalna gospodarka odpadami w kontekście nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Cześć wykładów niniejszej konferencji zostanie poświęcona zmianom w prawie, które w obecnym czasie są priorytetem dla wprowadzenia transformacji w gospodarce odpadami w Polsce. Prelegenci skupią się na sytuacji gmin, które według nowej ustawy, przejmą obowiązki właścicieli nieruchomości w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. Ponadto przedstawione zostaną nowe zasady finansowania systemu gospodarowania odpadów. Opiekę merytoryczną nad konferencją sprawuje dr inż. Barbara Kozłowska z Politechniki Łódzkiej, a wiodącym ekspertem z dziedziny prawa będzie prof. dr hab. Marek Górski z Uniwersytetu Łódzkiego. Organizatorem konferencji jest firma Abrys z Poznania. [Źródło:

8 10. Gospodarka odpadami komunalnymi wyzwania dla samorządów Bezpłatna konferencja Gospodarka odpadami komunalnymi wyzwania dla samorządów 14 września 2011, godz. 10:00 14:30 Sejm RP - Sala Kolumnowa, Warszawa. Gospodarka odpadami komunalnymi to obecnie jeden z ważniejszych tematów na rynku, z racji dopiero co podpisanej nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która nakłada na samorządy konieczność wypracowania nowych rozwiązań, w tym określenia głównych priorytetów w zakresie gospodarki odpadami oraz ich odbioru od właścicieli nieruchomości. Samorządy mają bardzo mało czasu na zaplanowanie i wdrożenie rozwiązań uwzględniających nowe zasady gospodarowania odpadami. Zamiarem organizatorów - Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych jest stworzenie miejsca spotkań dla przedstawicieli samorządów, spółek miejskich, inwestorów, przedsiębiorstw komunalnych i innych, celem przybliżenia tematyki jakże aktualnej w obecnym czasie. Celem przedsięwzięcia jest przedstawienie tematyki gospodarki odpadami komunalnymi pod kątem: Zmian dotyczących wymogów i regulacji prawnych na podstawie nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Przestawienia nowoczesnych modeli zarządzania odpadami komunalnymi na przykładzie Unii Europejskiej. Prezentacji i porównania proponowanych technologii dotyczących zagospodarowania odpadów. Stanu bieżącego i perspektyw tworzenia modeli gospodarowania odpadami na przykładzie wybranych jednostek gminnych i prywatnych. Dialogu ze społecznością lokalną, którą bezpośrednio dotykają zmiany. W konferencji wezmą udział eksperci z dziedziny gospodarki odpadami, przedstawiciele organizacji ekologicznych oraz świata nauki. Pokażemy przykłady rozwiązań i metod unieszkodliwiania odpadów w krajach europejskich, zaprezentujemy te najskuteczniejsze pod względem ekologicznym i ekonomicznym. Gośćmi Konferencji będą również posłowie Członkowie Sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. [Źródło: Ta informacja została wygenerowana i wysłana za Państwa zgodą, udzieloną podczas rozmowy z Konsultantem ds. Obsługi Klienta PSR lub przedstawicielem PSR. Jeżeli nie wyrażasz zgody na otrzymywanie kolejnych informacji od PSR, wyślij odpowiedź zwrotną w treści wpisując "NIE". Biuletyn jest redagowany i przygotowywany przez Dział Marketingu PSR. Wykorzystane informacje i materiały pochodzą z ogólnodostępnych baz danych lub z baz danych udostępnionych płatnie dla PSR Polski System Recyklingu Organizacja Odzysku SA

The Reverse Logistics Times

The Reverse Logistics Times Wydanie specjalne na Targi POLEKO 2014 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY The Reverse Logistics Times Poznań 14-17 września 2014 r. Serdecznie zapraszamy 15 października 2014 r. do uczestnictwa w Salonie Logistyki Odzysku.

Bardziej szczegółowo

Rynek gospodarowania odpadami komunalnymi w Polsce. Perspektywa 2030

Rynek gospodarowania odpadami komunalnymi w Polsce. Perspektywa 2030 INSTYTUT SOBIESKIEGO Rynek gospodarowania odpadami komunalnymi w Polsce. Perspektywa 2030 Tomasz Styś Robert Foks T W O R Z Y M Y I D E E D L A P O L S K I Instytut Sobieskiego ul. Nowy Świat 27 00-029

Bardziej szczegółowo

system magazynowania, dystrybucji i sprzedaży baterii i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

system magazynowania, dystrybucji i sprzedaży baterii i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego system magazynowania, dystrybucji i sprzedaży baterii i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Słowniczek WTN. Ekologia

Słowniczek WTN. Ekologia Zielony Punkt do dyspozycji! Musicie Państwo używać znaku Zielony Punkt na opakowaniu? PSR jest do Państwa dyspozycji. Znak Zielony Punkt (Der Grüne Punkt), którego używanie w ostatnich latach stało się

Bardziej szczegółowo

Analiza dotycząca ilości wytwarzanych oraz zagospodarowanych odpadów ulegających biodegradacji

Analiza dotycząca ilości wytwarzanych oraz zagospodarowanych odpadów ulegających biodegradacji Analiza dotycząca ilości wytwarzanych oraz zagospodarowanych odpadów ulegających biodegradacji 1. Stan gospodarki odpadami 1.1. Odpady komunalne Streszczenie Rodzaje, źródła powstawania, ilość i jakość

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZONE METODY GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

SPRAWDZONE METODY GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI SPRAWDZONE METODY GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI Zbiór informacji i założenia dla zrównoważonej gospodarki odpadami komunalnymi wraz z odpowiednimi instalacjami i technologiami SPRAWDZONE METODY GOSPODAROWANIA

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA GMINY KROBIA NA LATA 2004 2008

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA GMINY KROBIA NA LATA 2004 2008 BURMISTRZ MIASTA I GMINY KROBIA PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA GMINY KROBIA NA LATA 2004 2008 Krobia, sierpień 2004 opracowany przez: Stowarzyszenie Partnerzy dla Samorządu Puszczykowo, ul. Jasna 10 STOWARZYSZENIE

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU JANOWSKIEGO

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU JANOWSKIEGO STAROSTWO POWIATOWE W JANOWIE LUBELSKIM PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU JANOWSKIEGO Janów Lubelski 2003 rok - 2 - Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Janowskiego Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu

Bardziej szczegółowo

Ocena Strategii rozwoju energetyki odnawialnej

Ocena Strategii rozwoju energetyki odnawialnej Barbara Kozłowska Ocena Strategii rozwoju energetyki odnawialnej oraz kierunki rozwoju energetycznego wykorzystania biomasy uzyskiwanej z odpadów wraz z propozycją działań Wykonano na zamówienie Ministra

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI PLAN GOSPODARKI ODPADAMI Program selektywnej zbiórki odpadów surowcowych/opakowaniowych występujących w odpadach komunalnych na terenie miasta Zgorzelec Zgodnie z obowiązującym Planem Gospodarki Odpadami

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 2.7.2014 r. COM(2014) 398 final KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW Ku gospodarce o

Bardziej szczegółowo

epograf ul. Juliusza Ordona 3 01-237 Warszawa Nakład 2 000 szt. Ekozarządzanie w Przedsiębiorstwie - podręcznik

epograf ul. Juliusza Ordona 3 01-237 Warszawa Nakład 2 000 szt. Ekozarządzanie w Przedsiębiorstwie - podręcznik Ekozarządzanie w Przedsiębiorstwie - podręcznik Wydawca: Centrum Informacji o Środowisku ul. Wawelska 52/54 00-922 Warszawa Opracowany przez Zespół w składzie: dr inż. Andrzej Marcinkowski, mgr inż. Bożena

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia o odpadach 1)2)3)

USTAWA. z dnia o odpadach 1)2)3) Projekt 05.07.2011r. USTAWA z dnia o odpadach 1)2)3) 1) Niniejsza ustawa zmienia ustawę z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze, ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i

Bardziej szczegółowo

Gospodarka odpadami w przedsiębiorstwie praktyczny poradnik

Gospodarka odpadami w przedsiębiorstwie praktyczny poradnik 2010 Gospodarka odpadami w przedsiębiorstwie praktyczny poradnik Gospodarka odpadami w przedsiębiorstwie praktyczny poradnik Warszawa 2010 Autor: Hanna Teodorowicz Publikacja została współfinansowana ze

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego 2012

Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego 2012 Załącznik do uchwały nr XXIV/616/12 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 czerwca 2012 r. Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego 2012 Wrocław, czerwiec 2012 r. Nadzór

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019 PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019 - aktualizacja Programu ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju dla miasta Gliwice do roku

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 8 stycznia 2013 r. Poz. 21 USTAWA. z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach1), 2), 3) Dział I. Przepisy ogólne. Rozdział 1.

Warszawa, dnia 8 stycznia 2013 r. Poz. 21 USTAWA. z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach1), 2), 3) Dział I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Elektronicznie podpisany przez Grzegorz Paczowski Data: 2013.01.08 14:01:34 +01'00' DZIENNIK USTAW v.p l RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 8 stycznia 2013 r. Poz. 21 USTAWA.go z dnia 14 grudnia

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

USTAWA. z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach USTAWA z dnia 14 grudnia 2012 r. 1), 2), 3) o odpadach Opracowano na podstawie Dz. U. z 2013 r. poz. 21, 888, 1238, z 2014 r. poz. 695, 1101. 1322. 1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA I PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU GRODZISKIEGO

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA I PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU GRODZISKIEGO Przedsiębiorstwo Projektowo-Wdrożeniowe CZYSTE POWIETRZE Sp. z o.o. 50-541 Wrocław, ul. Armii Krajowej 6b/6 tel. (0-71) 336-04-03, 336-04-60, tel./fax (0-71) 336-04-52 e-mail: biuro@czystepowietrze.com.pl

Bardziej szczegółowo

Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18

Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18 GMINA KURZĘTNIK W ODPOWIEDZI NA WYZWANIA KLIMATYCZNE OPRACOWANIE PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ - PROJEKT - Kurzętnik, 2015 Spis treści STRESZCZENIE... 4 CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18 1.1 Podstawa

Bardziej szczegółowo

STUDIUM WYKONALNOŚCI ***

STUDIUM WYKONALNOŚCI *** Urząd Miasta Bydgoszczy Urząd Miasta Torunia ` STUDIUM WYKONALNOŚCI Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych dla Bydgosko - Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego *** lipiec 2009 rok

Bardziej szczegółowo

Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020

Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020 WIELKOPOLSKA AGENCJA ZARZĄDZANIA ENERGIĄ SP. Z O.O. Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020 Poznań 2012 Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Kraśnik

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Kraśnik Numer rejestru 14031 Temat: Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Kraśnik Nazwa i adres Zamawiającego Miasto Kraśnik ul. Lubelska 84 23-200 Kraśnik Nazwa i adres jednostki autorskiej ul. Gdańska 76

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/50 USTAWA z dnia 13 czerwca 2013 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2013 r. poz. 888. 1), 2) o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi Rozdział 1 Przepisy ogólne Art.

Bardziej szczegółowo

Załącznik: Uwagi nadesłane przez respondentów i stanowiska komórek odpowiedzialnych merytorycznie za zgłoszone akty prawne

Załącznik: Uwagi nadesłane przez respondentów i stanowiska komórek odpowiedzialnych merytorycznie za zgłoszone akty prawne Załącznik: Uwagi nadesłane przez respondentów i stanowiska komórek odpowiedzialnych merytorycznie za zgłoszone akty prawne Polski akt Ustawa o produktach biobójczych 98/8/WE o produktach biobójczych z

Bardziej szczegółowo

Dobrze żyć w granicach naszej planety. Wniosek w sprawie ogólnego unijnego programu działań w zakresie środowiska. Environnement

Dobrze żyć w granicach naszej planety. Wniosek w sprawie ogólnego unijnego programu działań w zakresie środowiska. Environnement Dobrze żyć w granicach naszej planety Wniosek w sprawie ogólnego unijnego programu działań w zakresie środowiska Environnement KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 29.11.2012 COM(2012) 710 final 2012/0337

Bardziej szczegółowo

Środowisko. Zdrowe i zrównoważone środowisko naturalne dla obecnych i przyszłych pokoleń ZROZUMIEĆ POLITYKĘ UNII EUROPEJSKIEJ

Środowisko. Zdrowe i zrównoważone środowisko naturalne dla obecnych i przyszłych pokoleń ZROZUMIEĆ POLITYKĘ UNII EUROPEJSKIEJ ZROZUMIEĆ POLITYKĘ UNII EUROPEJSKIEJ Środowisko Zdrowe i zrównoważone środowisko naturalne dla obecnych i przyszłych pokoleń Ochrona środowiska idzie w parze z utrzymywaniem konkurencyjności. 2 Z R O Z

Bardziej szczegółowo

Przyłącz się online.

Przyłącz się online. SPIS TREŚCI 6`2009 AKTUALNOŚCI 4 Nagrody Zielony Laur 2008 zostały rozdane, Julia Czerwińska 6 Energetyka przyszłości: Expopower i Greenpower`2009 10 TARGI WOD KAN 2009 w Bydgoszczy 18 British Standards

Bardziej szczegółowo

5. WARIANTY WDROŻENIA TECHNOLOGII WYKORZYSTUJĄCYCH ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII WRAZ Z OCENĄ KOSZTÓW

5. WARIANTY WDROŻENIA TECHNOLOGII WYKORZYSTUJĄCYCH ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII WRAZ Z OCENĄ KOSZTÓW MINISTERSTWO ŚRODOWISKA STRATEGIA ROZWOJU ENERGETYKI ODNAWIALNEJ (realizacja obowiązku wynikającego z Rezolucji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 lipca 1999 r. w sprawie wzrostu wykorzystania energii

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ŚRODOWISKA

MINISTERSTWO ŚRODOWISKA MINISTERSTWO ŚRODOWISKA STRATEGIA ROZWOJU ENERGETYKI ODNAWIALNEJ (realizacja obowiązku wynikającego z Rezolucji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 lipca 1999 r. w sprawie wzrostu wykorzystania energii

Bardziej szczegółowo