Polityka gospodarcza materiały do wykładu Doktryny polityczno -ekonomiczne. Dr hab. Krzysztof Oplustil Katedra Polityki Gospodarczej UJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Polityka gospodarcza materiały do wykładu Doktryny polityczno -ekonomiczne. Dr hab. Krzysztof Oplustil Katedra Polityki Gospodarczej UJ"

Transkrypt

1

2 Polityka gospodarcza materiały do wykładu Doktryny polityczno -ekonomiczne Dr hab. Krzysztof Oplustil Katedra Polityki Gospodarczej UJ

3 Merkantylizm XV/XVI w., Hiszpania, Francja, Anglia, Włochy Ideologia tworzącej się burżuazji (mieszczaństwa, kupców, bankierów, przemysłowców) w okresie akumulacji kapitału kapitalizm kupiecki (lac. mercari handlować) wytwór myśli mężów stanu, urzędników, kupców oraz finansowych i gospodarczych przywódców owych czasów Tło historyczne: wzrost znaczenia i wpływów politycznych klasy kupieckiej, rozwój miast kupieckich w Europie Zachodniej, Reformacja rozwój etyki protestanckiej Odkrycia geograficzne i napływ kruszców Rozwój absolutyzmu

4 Założenia doktryny Merkantylizm o bogactwie człowieka i całych narodów decyduje wielkość zgromadzonych zasobów kruszcowych (złota, srebra) bullionizm Prawo Kopernika-Greshama: zły pieniądz wypiera z obrotu pieniądz lepszy (zawierający więcej kruszcu), M. Kopernik Zasady bicia monety, 1526 Napływ kruszcu ilościowa teoria pieniądza (równanie obiegu pieniądza, równanie Fishera, prekursor J. Bodin): M V = P Q, gdzie M ilość pieniądza w obiegu, V prędkość pieniądza, P poziom cen, Q wielkość produkcji

5 Założenia doktryny Merkantylizm Dodatni bilans obrotów z zagranicą przewaga eksportu nad importem w stosunkach z każdym państwem, Modyfikacja: Tomasz Mun ( ) dopuszczał import tanich surowców Zasada autarkii (samowystarczalności) gospodarczej Protekcjonistyczna polityka handlowa (cła), negatywne nastawienie do wolnej konkurencji Interwencjonizm państwowy (m.in. rozwój manufaktur, infrastruktury, gwarantowanie niskich cen żywności, przyznawanie monopoli na handel z określonymi obszarami)

6 Merkantylizm Przedstawiciele i krytycy : Thomas Mun (XV/XVI w.) Bogactwo Anglii w handlu zagranicznym (1621), postulat ograniczenia konsumpcji towarów zagranicznych Jean Bodin (XVI w.) politolog i uczony, zauważył związek pomiędzy ilością pieniądza w gospodarce a rosnącymi cenami dóbr A. de Montchretien (zabójcza zagraniczna konkurencja), J.B. Colbert Krytycy D. Hume (XVIII w. ciągłe utrzymywanie dodatniego bilansu w handlu z zagranicą jest niemożliwe), A. Smith Późniejsi zwolennicy niemiecka szkoła historyczna (XIX w.) J.M. Keynes (XX w.)

7 Fizjokratyzm Miejsce i czas: Francja (także Polska) XVIII/pocz. XIX w. Przedstawiciele: F. Quesnay ( Tablice Ekonomiczne ), R.J. Turgot w Polsce S. Staszic, H. Kołłątaj Tło historyczne liczebność i znaczenie klasy ziemiańskiej Założenia doktryny: Koncepcja porządku naturalnego, którego podstawami są: wolność osobista, własność prywatna i wolność gospodarcza (leseferyzm, fr. Laissez faire, laissez passer ) Koncepcja produktu czystego (produit net) dochodem czystym jest suma dóbr wytworzonych w ciągu roku w rolnictwie, wszystkie inny dziedziny handlu i przemysłu są nieprodukcyjne Fizjokratyczna struktura społeczna klasa produkcyjna i jałowa Koncepcja jednego podatku od ziemi

8 Liberalizm i ekonomia klasyczna Założenia liberalizmu jak nurtu doktrynalnego: Indywidualizm (w aspekcie etycznym, socjologicznym, ekonomicznym) Egalitaryzm (jednakowy system wartości społecznych oraz ten sam system normatywny; równość szans dla wszystkich) Uniwersalizm (istnieją niezmienne i uniwersalne prawa natury, także ekonomiczne) Melioryzm (instytucje społeczne i gospodarcze są samoregulujące się, samonaprawiające się, nie wymagają ingerencji człowieka, sterowania) Prekursorzy: T. Hobbes, D. Hume, J. Locke (liberalizm polityczny)

9 Liberalizm i ekonomia klasyczna Szkoła klasyczna w ekonomii: gospodarka w długim okresie, jeżeli nic nie będzie zakłócać jej funkcjonowania, rozwija się w sposób zrównoważony nierównowaga na rynku wywoływana jest przez przejściowo działające czynniki zewnętrzne działanie niewidzialnej ręki rynku motyw realizacji własnego interesu przez jednostki prowadzi do samoregulacji procesów gospodarczych wolność polityczna i gospodarcza to nierozdzielnie ze sobą związane, komplementarne elementy postulat uelastycznienia stawek płac, zniesienia ograniczeń prawnych pieniądz ma charakter neutralny, wzrost jego podaży prowadzi do wzrostu inflacji

10 Szkoła ekonomii klasycznej Adam Smith - Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów (1776 r.) Indywidualizm, człowiek jako homo oeconomicus, niewidzialna ręka rynku, zasadnicza harmonia interesu indywid. i społ. Człowiek kieruje wytwórczością tak, aby jej produkt posiadał możliwie najwyższą wartość, myśli tylko o swym własnym zarobku, a jednak w tym, jak i w wielu innych przypadkach, jakaś niewidzialna ręka kieruje nim tak, aby zdążał do celu, którego wcale nie zamierzał osiągnąć. Mając na celu swój własny interes człowiek popiera interesy społeczeństwa znacznie lepiej niż wtedy, gdy zamierza służyć im rzeczywiście. Nie od przychylności rzeźnika, piwowara czy piekarza oczekujemy naszego obiadu, lecz od ich dbałości o własny interes. Zwracamy się nie do ich humanitarności, lecz do egoizmu i nie mówimy im o naszych własnych potrzebach, lecz o ich korzyściach.

11 Szkoła ekonomii klasycznej Adam Smith: Znaczenie wolnej konkurencji jako instrumentu przeciwdziałającemu nadużywaniu wolności gospodarczej Praca jako źródło bogactwa jednostki i narodów, teoria wartości opartej na pracy (wartość użytkowa i wartość wymienna, określona przez ilość pracy potrzebnej do wytworzenia i koszt utrzymania pracownika ) Znaczenie przedsiębiorców w akumulacji kapitału produkcyjnego Leseferyzm w handlu wewnętrznym i zewnętrznym ( z wyjątkami) Państwo jako stróż nocny, zadanie państwa ochrona własności prywatnej, bezpieczeństwa, wolnej konkurencji, zapewnienie edukacji powszechnej, infrastruktury publicznej Zasady prawa podatkowego (proporcjonalność, równość, efektywność poboru, pewność kryteriów)

12 Szkoła ekonomii klasycznej J.B. Say ( Traktat o ekonomii politycznej, 1803) prawo Say a ( prawo rynków ): podaż kreuje popyt Produkcja towarów (podaż) przynosi efektywny, tzn. realizowany w wydatkach globalny popyt, wystarczający na zakup całej podaży towarów. Nadprodukcja nie może istnieć cena każdego sprzedanego towaru przynosi innym podmiotom dochód w postaci płac, odsetek, zysku lub renty, wystarczający na zakup tego produktu. Zaburzenia gospodarcze mają charakter przejściowy, składając się na cykl koniunkturalny Teza o neutralności pieniądza, pieniądz jest wozem dla przekazywania wartości produktów Pojęcia przedsiębiorcy jako osoby ponoszącej ryzyko gospodarcze

13 Szkoła ekonomii klasycznej Thomas Malthus ( , Zasady ekonomii politycznej, Rozprawa o prawie ludności ) Prawo ludności: liczba ludności jest ograniczona przez środki utrzymania. I jedno i drugie wzrasta, jednak liczba ludności wzrasta w postępie geometrycznym (szybciej), a podaż środków utrzymania - w postępie arytmetycznym (wolniej). Równowagę przywróci sama nędza jest ona czymś koniecznym, podobnie jak wojny epidemie, itp. Krytyka prawa Say a : wskutek zubożenia i rozmnożenia klas najniższych, których przedstawiciele nie będą mogli skonsumować tego co wyprodukowali

14 Szkoła ekonomii klasycznej David Ricardo ( , Zasady ekonomii politycznej i opodatkowania ) Żelazne prawo płac : Na rynku pracy ukształtuje się płaca naturalna na poziomie minimalnym, tj. na poziomie kosztów utrzymania umożliwiającym przeżycie robotnikom. Płaca ta to cena, która jest niezbędna, aby umożliwić ogółowi robotników utrzymanie i zachowanie swego gatunku, nie zwiększając, ani też nie zmniejszając ich liczby Teoria wartości opartej na pracy (jednak: wartość dóbr jest również pochodną ich rzadkości)

15 Szkoła ekonomii klasycznej D. Ricardo - Teoria kosztów komparatywnych: każdy kraj powinien skupić się na produkcji oraz eksporcie tych dóbr, których względne koszty produkcji są mniejsze niż w innych krajach, a uzyskane dzięki temu środki przeznaczyć na import towarów produkowanych taniej za granicą. Specjalizacja i wymiana handlowa mogą być korzystne dla wszystkich krajów biorących w niej udział decydujące znaczenie dla korzyści czerpanych przez obydwu partnerów handlowych z wymiany ma względny stosunek kosztów produkcji dóbr, będących przedmiotem wymiany w krajach partnerów, a nie bezwzględny poziom nakładów jakie w poszczególnych krajach należy ponieść na wytworzenie tych dóbr. O wartości danego dobra w wymianie będzie decydować wartość nakładów, jakie kraj może zaoszczędzić, powstrzymując się od produkcji tego dobra i specjalizując się w produkcji innego dobra

16 Szkoła ekonomii klasycznej Teoria kosztów komparatywnych - przykład: Koszt mierzony w roboczogodzinach (rbg) Niemcy: 1 rbg kosztuje 10 euro; Polska: 1 rbg - kosztuje 10 zl 10 drukarek 10 koszul Niemcy 24 rbg (240 euro) 1 rbg (10 euro) Polska 60 rbg (600 zl) 2 rbg (20 zl) Koszt alternatywny: w Niemczech wyprodukowanie jednej drukarki kosztuje rezygnację z 240 koszul; Polska z 300 koszul. Koszt względny produkcji drukarek jest więc niższy w Niemczech, które powinny się skoncentrować na ich produkcji, a importować koszule z Polski Krytyka: ryzyko nadmiernej specjalizacji, powstanie monokultur gospodarczych (zob. Podręcznik, s. 368 i n.)

17 Krytycy ekonomii klasycznej Niemiecka szkoła historyczna - Negacja istnienia ogólnie obowiązujących praw ekonomicznych, podkreślanie znaczenia indywidualnych warunków gospodarczych Adam Müller koncepcja państwa jako ponadindywidualnego organizmu społecznego, który obejmuje całokształt życia jednostek, znaczenie kapitału duchowego Georg F. List Narodowy system ekonomii politycznej protekcjonizm wychowawczy, teoria stadiów rozwoju

18 Dygresja: instrumenty polityki protekcjonistycznej Cło importowe lub (rzadziej) eksportowe, od wartości (ad valorem) lub określona kwota na jednostkę towaru Kontyngenty ograniczenia ilościowe lub wartościowe importu Bariery pozataryfowe przepisy administracyjne dyskryminujące towary zagraniczne, prowadzące do utrudnienia lub podrożenia importu, jak przepisy w zakresie standardów (np. sanitarnych) Opłaty wyrównawcze w ramach postępowania antydumpingowego Subwencje eksportowe bezpośrednie lub pośrednie Embargo

19 Dygresja: Tendencje liberalizacyjne w handlu międzynarodowym r. wejście w życie Układu Ogólnego w sprawie Taryf Celnych i Handlu (GATT), podstawa wielostronnego systemu współpracy handlowej i liberalizacji handlu 1994 r. utworzenie Światowej Organizacji Handlu (WTO), podpisanie umowy o liberalizacji handlu usługami (GATS) - General Agreement on Trade in Services GATS) oraz o ochronie własności intelektualnej (TRIPS) Zasady WTO (zob. podręcznik, s. 378 i n.) zasada równego traktowania towarów krajowych i zagranicznych zasada (klauzula) najwyższego uprzywilejowania zasada wzajemności korzyści i ustępstw zasada uczciwej konkurencji

20 Dygresja: Formy międzynar. współpracy i integracji gospodarczej Bilateralne i multilateralne umowy handlowe i kooperacyjne np., umowy o wzajemnym popieraniu i ochronie inwestycji (BIT), o wspólne przedsięwzięcia czy umowy stowarzyszeniowe z blokiem gospodarczym Strefa wolnego handlu zniesienie ograniczeń we wzajemnej wymianie towarowej, przy zachowaniu autonomii każdego z nich w polityce handlowej wobec państw spoza ugrupowania (EFTA, NAFTA, ASEAN) Unia celna oprócz zniesienia ograniczeń we wzajemnej wymianie handlowej, także jednolita polityka celną wobec państw z zewnątrz (np. Mercosur Brazylia, Argentyna, Paragwaj, Urugwaj

21 Dygresja: Formy międzynar. współpracy i integracji gospodarczej Wspólny rynek oprócz swobodnej wewnętrznej wymiany towarowej i jednolitej polityki celnej obejmuje także swobodę przepływu czynników produkcji (pracy, usług, kapitału) między państwami tworzącymi to ugrupowanie gospodarcze (EWG) Unia gospodarcza ścisła koordynacja polityki gospodarczej (przede wszystkim polityki monetarnej, fiskalnej, zatrudnienia) państw członkowskich, co zakłada daleko idącą harmonizację odpowiednich gałęzi prawa i utworzenie wspólnotowych instytucji (UE) Unia walutowa wspólna waluta i jednolita polityka pieniężna Unia polityczna przeniesienie kompetencji decyzyjnych na wspólne instytucje także w zakresie np. polityki zagranicznej czy obronnej

22 Socjalizm Krytycy ekonomii klasycznej utopijny: Saint-Simon, Ch. Fourier, P. J. Proudhon ( własność to złodziejstwo ); R. Owen (spółdzielnie produkcyjne) naukowy marksizm Marksizm materializm dialektyczny (w nawiązaniu do G.W.F. Hegla) założenie, że wszystkie zjawiska świata zewnętrznego cechuje ciągły ruch i współzależność. Teoria bazy (stosunki ekonomiczne) i nadbudowy (instytucje prawne i społeczne), hasło Byt określa świadomość Walka klas jako prawo historyczne, siła napędowa rozwoju, rewolucja jako parowóz dziejów prowadząca do kolejnej formacji społeczno-ekonomicznej dążenie do społeczeństwa bezklasowego, bez własności prywatnej, komunizmu

23 Krytycy ekonomii klasycznej Słabości kapitalizmu wg Marksa: władza reprezentuje interesy klasy ekon. najsilniejszej, jednak: rozwój partii socjalistycznych, związków zawodowych niesprawiedliwy podział dochodu wartość dodatkowa, wytwarzana przez robotników, jest zagarniana przez kapitalistów; jednak: rozwój świadczeń socjalnych ze strony państwa, ubezpieczenia społeczne (bismarckowskie Niemcy 1884, 1887 r., Anglia) podatność systemu kapitalistycznego na kryzysy i bezrobocie, czyli depresje; jednak: rozwój idei państwa opiekuńczego rozwój monopoli, coraz większa koncentracja kapitału w ręku coraz mniejszej liczby, jednak: rozwój ustawodawstwa antymonopolowego Utopijność marksizmu: bankructwo idei społeczeństwa bez państwa, państwo socjalistyczne było w istocie totalitarne; błędne założenie, że gospodarka socj. będzie tak samo wydajna jak kapitalistyczna

24 Krytycy ekonomii klasycznej Instytucjonalizm przekonanie, że ogólnej teorii ekonomicznej nie można oprzeć na koncepcji człowieka ekonomicznego. Motywy, którymi kieruje się człowiek, są bardziej złożone istotną rolę odgrywają tu bodźce moralne, psychologiczne, wpływające na postawy osób prowadzących działalność gospodarczą, na hierarchię uznawanych przez nie wartości i celów. Ekonomia powinna badać również instytucje społeczne, które mają istotne znaczenie dla zachowań ekonomicznych. Te instytucje to np. władze państwowe, związki zawodowe, organizacje finansowe, organizacje społeczno gospodarcze, struktury własnościowe i organizacyjne, nawyki myślowe, powszechnie uznane reguły i zasady postępowania. Instytucje te podlegają ewolucyjnemu rozwojowi.

25 Krytycy ekonomii klasycznej Instytucjonalizm przedstawiciele: Thorstein Veblen 1899 r. Teoria klasy próżniaczej krytyka klas posiadających, nowobogackich kapitalistów, krytyka konsumpcji na pokaz, ostentacyjnego bogactwa i pogardy dla pracy, zjawiska rywalizacji w konsumpcji J.K. Galbraith koncepcja tzw. społeczeństwa obfitości, w którym producenci, poprzez reklamę wywołuję pragnienie posiadania ich produktów ( fabrykowanie nowych potrzeb ); terror reklamy, obezwładniający konsumenta, oraz terror środowisk, w których ludzie oceniają siebie według ilości i jakości posiadanych dóbr. Teoria sił równoważących rozstrzyganie konfliktów społ. na zasadzie kompromisu i konsensusu ; państwo jako korporacja

26 Krytycy ekonomii klasycznej Społeczna nauka Kościoła katolickiego : Leon XIII encyklika Rerum Novarum (1891 r.), krytyka socjalizmu Pius XI encyklika Quadragesimo Anno (1931 r., w czterdziestolecie Rerum Novarum ), zasada subsydiarnej (pomocniczej) roli państwa Jan XXIII inicjator odnowy Kościoła, Soboru Watykańskiego Drugiego (1962/63). Encykliki Mater et Magistra, Pacem in Terris, Postulat ochrony prawa własności jako prawa naturalnego i upowszechnienia tego prawa. Jan Paweł II, encykliki Laborem exercens (1981), Centesimus Annus (1991), w których papież zawarł krytykę zarówno kolektywnego socjalizmu, jak i liberalnego kapitalizmu oraz społeczeństwa konsumpcyjnego. podkreślenie społecznej roli pracy Benedykt XVI : Caritas in veritate - wyzwania, jakie stawia kryzys gosp.

27 Krytycy ekonomii klasycznej - Keynes Doktryna J.M. Keynesa: dzieło Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza, 1936 wady kapitalistycznej gospodarki mogą być usunięte w ramach ustroju rynkowego, dzięki umiejętnemu kierowaniu procesami ekonomicznymi w skali makro, gospodarka rynkowa jest z istoty niestabilna i wymaga aktywnej polityki gospodarczej państwa możliwe jest zaistnienie ogólnej i długotrwałej równowagi ekonomicznej przy niepełnym zatrudnieniu; przyczyną jest niedostateczny popyt globalny zerwanie z prawem Say a: możliwa jest nadprodukcja, gdyż ceny i płace nie są w pełni elastyczne, tzn. nie dostosowują się natychmiast do zmieniających się okoliczności ( lepkość cen).

28 Krytycy ekonomii klasycznej - Keynes Odwrócenie prawa Say a to nie podaż tworzy popyt, lecz popyt stymuluje podaż. Funkcję stymulatora popytu może i powinno pełnić państwo. aktywna polityka fiskalna: zwiększenie wydatków inwestycyjnych poprzez wydatki z budżetu w celu zwiększenia zagregowanego popytu obniżka stóp procentowych co ma skłaniać przedsiębiorstwa i konsumentów do zaciągania kredytów inwestycyjnych i konsumpcyjnych (jednak polityka monetarna ma charakter drugorzędny w stosunku do polityki fiskalnej) działanie automatycznych stabilizatorów (np. progresywny system podatkowy)

29 Krytycy ekonomii klasycznej - Keynes polityka redystrybucji dochodu progresywne opodatkowanie wysokich dochodów, ulgi dla inwestorów, zasiłki dla bezrobotnych umiarkowany protekcjonizm, np. ograniczenie importu, zapewnienie dodatniego bilansu handlowego wszelkie posunięcia polityki stymulujące popyt na inwestycje w ostatecznym rachunku doprowadzą do wzrostu produkcji, i do wzrostu konsumpcji (efekt mnożnikowy) Mnożnik keynesowski (m) jest to stosunek zmiany produkcji do powodującej ją zmiany w wydatkach autonomicznych m = dpkb/dw

30 Krytycy ekonomii klasycznej - Keynes Mnożnik (m) stanowi również odwrotność krańcowej skłonności do oszczędzania (k.s.o.); m = 1/k.s.o. (im mniejsza k.s.o., tzn. im mniej przeznaczamy na oszczędności, a więcej wydajemy na konsumpcje lub inwestycje tym mnożnik jest wyższy) Prowadzenie polityki antycyklicznej, zwalczanie recesji w krótkim okresie, dostrajanie koniunktury. Postulat interwencjonizmu państwowego w celu realizacji stabilizacyjnej funkcji państwa i zwalczania bezrobocia

31 Krytycy ekonomii klasycznej - Keynes Interwencjonizm może być finansowany poprzez zaciąganie kredytów przez państwo i powstanie deficytu budżetowego. Deficyt budżetowy i dług publiczny nie są zjawiskiem jednoznacznie niekorzystnym tak długo, jak istnieje bezrobocie, a oszczędności przekraczają inwestycje Roboty publiczne nawet jeżeli mogą się wydawać bezużyteczne, zwiększają popyt inwestycyjny, przy czym dzięki mechanizmom mnożnikowym ich efekt może być relatywnie duży (USA: polityka New Deal prezydenta Roosvelta, lata 30-te XX w.). Jednak: należy unikać efektu wypychania inwestycji prywatnych przez inwestycje publiczne (zob. niżej).

32 Dygresja: deficyt budżetowy i dług publiczny Deficyt budżetowy (państwowy) jest stanem budżetu (rocznego planu finansowego państwa), w którym suma wydatków budżetu państwa jest wyższa od możliwych do uzyskania w danym roku dochodów państwowych. Deficyt budżetowy jest wyrazem nadmiernych wydatków publicznych nadmiernych nie w stosunku do potrzeb, lecz do realnych możliwości danego państwa Dług publiczny - suma pozostających do spłaty finansowych zobowiązań państwa, wynikających przede wszystkim z kredytów i pożyczek, zaciągniętych w krajowych i zagranicznych instytucjach w latach ubiegłych, oraz wyemitowanych już papierów wartościowych, pozostających do wykupienia.

33 Dygresja: deficyt budżetowy i dług publiczny (Teoretyczne) sposoby pokrycia luki budżetowej: podwyżka podatków i innych danin publicznych na rzecz Skarbu Państwa świadczenia nieodpłatne pochodzące z zagranicy (np. pomoc finansowa ze strony innych państw lub instytucji, MFW, UE, Banku Światowego) dodrukowanie pustego pieniądza poprzez bank centralny, pozostający pod wpływem rządu sprzedaż rezerw dewizowych i przeznaczenie uzyskanych sum wyrażonych w walucie krajowej na sfinansowanie wydatków zadłużenie się w kraju i za granicą, bądź w postaci kredytów i pożyczek sensu stricto (w sensie prawnym), bądź poprzez emisję skarbowych papierów wartościowych (obligacji, bonów), podlegających wykupowi (wraz z odsetkami) w przyszłych okresach.

34 Dygresja: deficyt budżetowy i dług publiczny Negatywne skutki wzrostu długu publicznego: wzrost kosztów obsługi zadłużenia oraz zapłaty coraz wyższych odsetek za nowo zaciągane kredyty (tzw. efekt śniegowej kuli), w skrajnym przypadku - bankructwo państwa międzypokoleniowy transfer zasobów spłata długu obciąża przyszłe pokolenia Efekt wypychania - dodatkowy popyt na kredyt, zgłaszany przez państwo, prowadzi do obniżenia możliwości kredytowych banków komercyjnych oraz do wzrostu stóp procentowych, będących ceną tego kredytu, spadek aktywności sektora prywatnego w dłuższym okresie - wzrost podatków i danin publicznych, zahamowanie wzrostu gospodarczego

35 Dygresja: deficyt budżetowy i dług publiczny Konstytucyjne i ustawowe regulacje chroniące przed nadmiernym wzrostem deficytu i długu: Sejm nie może ustalić wyższego poziomu deficytu budżetowego od tego, który zaproponował rząd w przedłożonym Sejmowi projekcie ustawy budżetowej (art. 220 ust. 1 Konstytucji). inicjatywa ustawodawcza w zakresie ustawy o zaciąganiu długu publicznego oraz ustawy o udzielaniu gwarancji finansowych przysługuje wyłącznie Radzie Ministrów (art. 221 Konstytucji).

36 Dygresja: deficyt budżetowy i dług publiczny ustawa budżetowa nie może przewidywać pokrywania deficytu budżetowego przez zaciąganie zobowiązania w centralnym banku państwa (art. 220 ust. 2 Konstytucji). NBP nie może więc udzielać Skarbowi Państwa pożyczek skierowanych na finansowanie wydatków budżetowych zakaz zaciągania pożyczek lub udzielania gwarancji i poręczeń finansowych, w następstwie których państwowy dług publiczny przekroczyłby 3/5 wartości rocznego PKB (art. 216 Konstytucji) ustawa o finansach publicznych z r. przewiduje procedury ostrożnościowe i sanacyjne w przypadku, gdy dług publiczny zbliża się do określone relacji do PKB (50%, 55% i 60%).

37 Dygresja: deficyt budżetowy i dług publiczny UE: Pakt stabilności i wzrostu (Stability and Growth Pact) z 1997 r. zbiorcza nazwa dwóch rozporządzeń unijnych: pakt zobowiązuje kraje Unii Gospodarczej i Walutowej do utrzymywania równowagi budżetowej w średnim okresie państwa nie powinny przekraczać wartości progowej deficytu (3% PKB), a w okresie wzrostu gospodarczego dążyć do generowania nadwyżki budżetowej. w rzeczywistości kryteria te nie były przestrzegane przez państwa członkowskie i pomimo ich notorycznego naruszania nigdy nie doszło do zastosowania kar przewidzianych przez Pakt.

38 Dygresja: deficyt budżetowy i dług publiczny Pakt fiskalny z 2012 r. odpowiedź na kryzys zadłużenia w UE, umowa pomiędzy 25 krajami UE: wprowadzenie do prawa krajowego reguły fiskalnej, która zobowiązuje państwa do utrzymywania zrównoważonych finansów publicznych (deficyt strukturalny nie wyższy niż 0,5% PKB) zadłużenie nie więcej niż 60% PKB Sankcje za nieprzestrzeganie muszą być określone w konstytucjach państw, czuwa nad tym Trybunał Sprawiedliwości UE większa kontrola Rady Unii Europejskiej i Komisji Europejskiej nad stanem finansów publicznych państw (prewencyjna kontrola budżetów narodowych) przestrzeganie Paktu jest warunkiem skorzystania z pomocy z Europejski Mechanizm Stabilności

39 Krytycy ekonomii klasycznej - Keynes Inflacja ma charakter bardziej popytowy niż monetarny; występuje w sytuacji, gdy konsumenci zgłaszają większy popyt globalny, niż gospodarka jest w stanie zaspokoić ( przegrzanie gospodarki ) wywierając nacisk prowadzący do wzrostu poziomu cen Ograniczona skuteczność polityki pieniężnej, tj. dalszej obniżki stóp procentowych przez bank centralny przy już istniejących niskich stopach pułapka płynności : ludzie trzymają gotówkę w oczekiwaniu wyższych stóp założenie, że (przynajmniej w krótkim okresie) między inflacją a bezrobociem istnieje wymienność, można obniżać bezrobocie kosztem wzrostu inflacji krzywa Philipsa (następny slajd). Głównym zadaniem państwa ma być walka z bezrobociem, nawet kosztem wysokiej inflacji

40 Krytycy ekonomii klasycznej Keynes krzywa Philipsa

41 Krytycy ekonomii klasycznej - Keynes Kryzys keynesizmu: lata 70-te, nowe czynniki inflacjogenne, wzrost cen ropy, spirala cen i płac, nacisk płac na koszty i ceny; próba zamrożenia płac za Nixona nie dała rezultatu. Próby keynesowskiego pobudzania gospodarki powodowały jedynie wzrost inflacji przy niezmienionym bezrobociu i stagnacji gospodarczej stagflacja (połączenie inflacji i stagnacji), a nawet slumpflacja (połączenie recesji i inflacji). Koncepcje Keynesa nie ingerowały bowiem w sferę cen i płac, ograniczały się do sfery makroekonomii. Metody keynesistów odnosiły się do okresu gdy problemem było bezrobocie i deflacja, tj. spadające ceny, a nie inflacja.

42 Neoliberalizm Wiara w system prywatnej przedsiębiorczości i wolny, konkurencyjny rynek oraz niechęć do rozszerzania ekonomicznych funkcji państwa. Koncepcja państwa-minimum, ograniczającego się do tworzenia i podtrzymywania ładu instytucjonalno prawnego chroniącego gospodarkę rynkową oraz walczącego z inflacją. Antyetatyzm, krytyczny stosunek do państwowych instytucji regulujących gospodarkę, rosnących wydatków publicznych i podatków, Niewiara w skuteczność postulowanych przez keynesistów metod regulowania koniunktury i oddziaływania na gospodarkę. Polityka ta zakłóca grę sił rynkowych i przynosi z reguły skutki odmienne od zamierzonych.

43 Neoliberalizm Krytyka aktywnej polityki fiskalnej ze względu na opóźnienia w reakcji systemu gospodarczego na bodźce fiskalne. Opóźnienia te występują na etapie: diagnozy, tj. rozpoznania i oceny zmian zachodzących w gospodarce (trudności w dokładnym ustaleniu, w jakiej fazie cyklu koniunkturalnego ona się znajduje), podejmowania i wdrażania określonych instrumentów oddziaływania, co wiąże się z reguły z koniecznością zastosowania przewlekłych procedur legislacyjnych i administracyjnych, reakcji uczestników życia gospodarczego na zastosowane instrumenty polityki fiskalnej.

44 Neoliberalizm monetaryzm Monetaryzm Milton Friedman ( , Nobel w 1976 r.), E. Phelps (Nobel 2006) : Głównym zadaniem państwa jest walka z inflacją, przede wszystkim środkami polityki monetarnej, gdyż inflacja jest zjawiskiem wyłącznie pieniężnym. Podaż (ilość) pieniądza w obiegu ma rosnąć stopniowo, w tym samym tempie co produkcja (PKB). Polityka monetarna powinna być prowadzona przez bank centralny, niezależny od rządu. Krytyka państwa opiekuńczego, krytyka związków zawodowych, postulat nieaktywistycznej polityki fiskalnej Tzw. iluzja pieniądza (tj. nierozróżnianie między płacami nominalnymi a realnymi) może występować najwyżej w krótkim okresie (inaczej Keynesiści).

45 Neoliberalizm monetaryzm W długim okresie zamienność między inflacją a bezrobociem nie występuje, a krzywa Philipsa ma kształt pionowy (rośnie inflacja, a bezrobocie wraca do pierwotnej wysokości) Naturalna stopa bezrobocia - poziom bezrobocia występujący w gospodarce gdy rynek znajduje się w stanie równowagi; suma bezrobocia: frykcyjnego (związane z poszukiwaniem innej pracy lub zmianą miejsca zamieszkania) oraz strukturalnego (wynika z rozbieżności między popytem na pracę i podażą pracy).

46 Neoliberalizm ekonomia podaży przeciwstawianie się popytowym ujęciom keynesizmu, postulat reorientacji kierunków oddziaływania państwa: oddziaływanie na stronę podażową przedsiębiorców (supply side economics), stwarzanie sprzyjających warunków do rozwoju produkcji, inwestowania, obniżania kosztów działalności gospod., zmniejszanie obciążeń podatkowych, stymulacja postępu technicznego i innowacyjnego, ochrona wolnej konkurencji. ważniejsze od zarządzania popytem jest stworzenie przez państwo bodźców do oszczędzania i inwestowania, poprzez obniżenie podatków, kosztów pracy i deregulację

47 Neoliberalizm ekonomia podaży Wzrost oszczędności oznacza wzrost stanu depozytów bankowych, co prowadzić będzie do potanienia kredytu, zachęcając przedsiębiorców do inwestycji Polityka gospodarcza powinna być stała, przewidywalna, długoterminowa. USA, lata 80-te XX w. Reaganomika (za kadencji prezydenta Reagana), liberalna polityka oparta na walce z inflacją Prezydent USA R. Reagan: Government is not the solution to our problem; government is the problem. Alfred Laffer krzywa Laffera : przy pewnym poziomie obciążenia podatkowego, wpływy budżetowe z tytułu podatków maleją,

48 Krzywa Laffera

49 Neoliberalizm teoria racjonalnych oczekiwań Kwestionowanie sensu prowadzenia polityki gospodarczej poza stabilizacyjnymi działaniami rządu i banku centralnego Polityka makroekonomiczna, mająca służyć zwalczaniu bezrobocia, prowadzi jedynie do wzrostu inflacji. Zachowanie uczestników życia gospodarczego dostosowuje się bowiem do zmian w polityce gospodarczej i neutralizuje te zmiany. Ludzie analizują politykę gospodarczą nie dają się systematycznie oszukiwać rządzącym. Np. w razie ekspansywnej polityki fiskalnej, tj. zadłużania się państwa, przedsiębiorcy antycypować będą wzrost stóp procentowych i ograniczą inwestycje.

50 Neoliberalizm szkoła austriacka Ludwig von Mises, F.A. von Hayek ( , Droga do zniewolenia, Konstytucja wolności ): założenie, iż nie można panować nad życiem społecznym, nad procesami społecznymi i gospodarczymi koncepcja katalaksji tworzącego się spontanicznie ładu społecznego, na który składają się najbardziej podstawowe struktury społeczne, polityczne i gospodarcze (takie jak np. rodzina, własność). Krytyka modeli opartych na planowaniu, krytyka inżynierii społecznej, scjentyzmu - poglądu filozoficznego, który upatruje w nauce remedium na wszelkie problemy społeczne.

51 Neoliberalizm szkoła austriacka Państwo nie jest w stanie zastąpić rynku jako mechanizmu alokacji zasobów ponieważ nie dysponuje i nie może dysponować niezbędnym zasobem informacji. Informacja jest rozproszona wśród uczestników rynku, którzy podejmują w decyzje gospodarcze w oparciu o posiadaną wiedzę i racjonalne oczekiwania. Podkreślenie komplementarnego charakteru wolności politycznej i ekonomicznej U podstaw systemów totalitarnych leży centralne planowanie, i podporządkowanie wolności jednostki celom państwa na drodze przymusu. Krytyka Keynesa: Recesja jest efektem przeinwestowania, boom gospodarczy i obniżenie stóp procentowych skłaniają do nieprzemyślanych inwestycji

Instytut CMiędzynarodowych Stosunków (gospodarczych

Instytut CMiędzynarodowych Stosunków (gospodarczych Grzegorz Nosiadek Instytut CMiędzynarodowych Stosunków (gospodarczych POLSKA A EURO W PERSPEKTYWIE CZŁONKOSTWA W UNII EUROPEJSKIEJ Wstęp U progu transformacji polskiej gospodarki na początku lat 90. pojawił

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH A ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W NIEMCZECH

WSPARCIE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH A ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W NIEMCZECH UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU Wydział Ekonomii i Zarządzania Joanna Karpowicz WSPARCIE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH A ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W NIEMCZECH Rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem

Bardziej szczegółowo

Koncepcja wspólnych obszarów walutowych

Koncepcja wspólnych obszarów walutowych MICHAŁ LACHOWICZ Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Zarządzania i Finansów, doktorant Koncepcja wspólnych obszarów walutowych 1. Wstęp Wspólny obszar walutowy to terytorium obejmujące kraje lub

Bardziej szczegółowo

Teoretyczne podstawy integracji walutowej

Teoretyczne podstawy integracji walutowej Teoretyczne podstawy integracji walutowej Rozdział 2 Teoretyczne podstawy integracji walutowej Grzegorz Tchorek 1 2.1. ROLA KURSU WALUTOWEGO W UNII WALUTOWEJ W literaturze przedmiotu teoria integracji

Bardziej szczegółowo

RAFAŁ TYSZKIEWICZ Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu KRYZYS EKONOMICZNY A PRZEDSIĘBIORSTWO WE WSPÓŁCZESNEJ GOSPODARCE

RAFAŁ TYSZKIEWICZ Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu KRYZYS EKONOMICZNY A PRZEDSIĘBIORSTWO WE WSPÓŁCZESNEJ GOSPODARCE ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 737 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 56 2012 RAFAŁ TYSZKIEWICZ Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu KRYZYS EKONOMICZNY

Bardziej szczegółowo

HANDEL MIĘDZYNARODOWY NA PRZYKŁADZIE HANDLU MIEDZIĄ KATODOWĄ. Marcin Boulie Krzyśko

HANDEL MIĘDZYNARODOWY NA PRZYKŁADZIE HANDLU MIEDZIĄ KATODOWĄ. Marcin Boulie Krzyśko HANDEL MIĘDZYNARODOWY NA PRZYKŁADZIE HANDLU MIEDZIĄ KATODOWĄ Marcin Boulie Krzyśko Poznań 2010 SPIS TREŚCI Wstęp.. 1. Handel międzynarodowy na przestrzeni dziejów. 1.1. Międzynarodowa wymiana handlowa

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Cel i struktura Raportu... 8. Sposób prowadzenia prac nad Raportem i proces jego konsultacji... 9. Cele rozdziału...

Spis treści. Cel i struktura Raportu... 8. Sposób prowadzenia prac nad Raportem i proces jego konsultacji... 9. Cele rozdziału... Warszawa, 2009 2 Spis treści Wprowadzenie.................................... 7 Cel i struktura Raportu.............................. 8 Sposób prowadzenia prac nad Raportem i proces jego konsultacji.......

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWO JAKO PODMIOT KREUJĄCY WARUNKI ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W DRUGIEJ POŁOWIE LAT DZIEWIĘĆDZIESIĄTYCH XX WIEKU

PAŃSTWO JAKO PODMIOT KREUJĄCY WARUNKI ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W DRUGIEJ POŁOWIE LAT DZIEWIĘĆDZIESIĄTYCH XX WIEKU Izabela Borucińska, Irena Krystyna Łukaszewicz Instytut Ekonomiczny Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu PAŃSTWO JAKO PODMIOT KREUJĄCY WARUNKI ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia dr Adrian Horzyk (horzyk@uci.agh.edu.pl) Wykład Makroekonomia nauka o gospodarce jako całości

Makroekonomia dr Adrian Horzyk (horzyk@uci.agh.edu.pl) Wykład Makroekonomia nauka o gospodarce jako całości Makroekonomia nauka o gospodarce jako całości Literatura: 1. Begg D., Fischer S., Dornbush R., Ekonomia. Makroekonomia., PWE, Warszawa 1998. 2. Kameschen D.R., McKenzie R.B., Nardinelli C., Ekonomia, tłumacz.

Bardziej szczegółowo

Autor: Zespół analityków NBP. Prace nad Raportem zakończono w styczniu 2009 r. Raport opublikowano w wersji elektronicznej w lutym 2009 r.

Autor: Zespół analityków NBP. Prace nad Raportem zakończono w styczniu 2009 r. Raport opublikowano w wersji elektronicznej w lutym 2009 r. Warszawa, 2009 Autor: Zespół analityków NBP Prace nad Raportem zakończono w styczniu 2009 r. Raport opublikowano w wersji elektronicznej w lutym 2009 r. Projekt graficzny: NBP Skład i druk: NBP Wydał:

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020

Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020 Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020 Poznań, czerwiec 2015 Spis treści I. Cel stworzenia wieloletniej strategii przedsiębiorstwa. s. 3 1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE 2007

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE 2007 Ministerstwo Gospodarki PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE 2007 Dokument przyjęty przez Radę Ministrów 27 lipca 2007 r. Warszawa, lipiec 2007 Opracowanie: Ministerstwo Gospodarki Departament Analiz i Prognoz przy

Bardziej szczegółowo

Adam Kościelniak. Finanse. Wykłady dr Jarosława Marczaka 2009-01-24

Adam Kościelniak. Finanse. Wykłady dr Jarosława Marczaka 2009-01-24 Adam Kościelniak Finanse Wykłady dr Jarosława Marczaka 2009-01-24 Podstawowe pojęcia Finanse są to zjawiska i procesy pieniężne, tam gdzie nie występuje pieniądz (czyli w gospodarce naturalne) nie ma też

Bardziej szczegółowo

CO WPŁYWA NA KURSY WALUT? Zobacz raport. Raport poleca

CO WPŁYWA NA KURSY WALUT? Zobacz raport. Raport poleca CO WPŁYWA NA KURSY WALUT? Zobacz raport CO WPŁYWA NA KURSY WALUT? Gdy wzrasta cena franka lub euro, kredytobiorcy muszą płacić wyższe raty w przeliczeniu na złotego. Wiedza na temat zagadnień makroekonomicznych

Bardziej szczegółowo

E K O N O M I A. Zarys podstawowych problemów ZENON STACHOWIAK

E K O N O M I A. Zarys podstawowych problemów ZENON STACHOWIAK A K A D E M I A O B R O N Y N A R O D O W E J I N S T U T B A D A Ń S Y S T E M O W Y C H P A N WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA, MARKETINGU I TELEINFORMATYKI E K O N O M I A Zarys podstawowych problemów ZENON

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA MIKROEKONOMIA

EKONOMIA MIKROEKONOMIA David Begg, Stanley Fischer, Rudiger Dornbusch EKONOMIA MIKROEKONOMIA Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne 1. WPROWADZENIE DO GOSPODARKI I EKONOMII podstawowe pojęcia i problemy rozwinięte w dalszych rozdziałach

Bardziej szczegółowo

Czy, jak i kiedy wprowadzić euro?

Czy, jak i kiedy wprowadzić euro? Czy, jak i kiedy wprowadzić euro? Perspektywy polskiego członkostwa w Unii Gospodarczej i Walutowej wobec doświadczeń kryzysu 2008-2011 RAPORT dr Krzysztof Iszkowski Centrum Studiów nad Demokracją Szkoła

Bardziej szczegółowo

Wpływowy ekonomista: Metodologia Ludwiga von Misesa

Wpływowy ekonomista: Metodologia Ludwiga von Misesa Bardziej szczegółowy spis treści podręcznika Marka Skousena Logika ekonomii (opr. Witold Kwaśnicki) Rozdział 1 Czym zajmuje się ekonomia? Czym jest ekonomia? (Ekonomia to nauka o bogactwie, o tym jak się

Bardziej szczegółowo

Krajowa pomoc regionalna w specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce

Krajowa pomoc regionalna w specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce Krajowa pomoc regionalna w specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce Krajowa pomoc regionalna w specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce Adam A. Ambroziak SZKO A G ÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

WOKÓŁ EKONOMII SPOŁECZNEJ

WOKÓŁ EKONOMII SPOŁECZNEJ ~ WOKÓŁ EKONOMII SPOŁECZNEJ pod redakcją naukową Macieja Frączka, Jerzego Hausnera i Stanisława Mazura [es] WOKÓŁ EKONOMII SPOŁECZNEJ pod redakcją naukową Macieja Frączka, Jerzego Hausnera i Stanisława

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA

RZECZPOSPOLITA POLSKA RZECZPOSPOLITA POLSKA PROGRAM KONWERGENCJI (przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 30.04.2004 r.) Warszawa, kwiecień 2004 r. SPIS TREŚCI I. Ogólne założenia i cele polityki makroekonomicznej... 5 I.1. Cele

Bardziej szczegółowo

INSTYTUCJONALNE I ORGANIZACYJNE ASPEKTY ROZWOJU USŁUG POŚREDNICTWA FINANSOWEGO W POLSCE

INSTYTUCJONALNE I ORGANIZACYJNE ASPEKTY ROZWOJU USŁUG POŚREDNICTWA FINANSOWEGO W POLSCE UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA KATEDRA EKONOMII POLITYCZNEJ Leszek Kropiwnicki INSTYTUCJONALNE I ORGANIZACYJNE ASPEKTY ROZWOJU USŁUG POŚREDNICTWA FINANSOWEGO W POLSCE Praca doktorska

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Statystyki Finansów. Grażyna Ancyparowicz

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Statystyki Finansów. Grażyna Ancyparowicz GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Statystyki Finansów Materiał na konferencję prasową w dniu 26 maja 2009 r. Grażyna Ancyparowicz WPŁYW BEZPOŚREDNICH INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH NA WZROST POLSKIEJ GOSPODARKI

Bardziej szczegółowo

Ramy finansowe zaktualizowanej Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007-2020

Ramy finansowe zaktualizowanej Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007-2020 Rzeszów 2012 Ramy finansowe zaktualizowanej Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 27-2020 Opracowanie: Paweł Czapliński Piotr Klimczak Joanna Kudełko Spis treści Wstęp... 3 1. Uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

Trzeci etap reform. J aki system podatko wy. Jaros³aw Neneman Rados³aw Piwowarski. www.case.com.pl 1

Trzeci etap reform. J aki system podatko wy. Jaros³aw Neneman Rados³aw Piwowarski. www.case.com.pl 1 Trzeci etap reform J aki system podatko wy Jaros³aw Neneman Rados³aw Piwowarski www.case.com.pl 1 Prezentowane stanowiska merytoryczne wyra aj¹ osobiste pogl¹dy autora (autorów) i niekoniecznie s¹ zbie

Bardziej szczegółowo

Bruksela, dnia 28.11.2014 r. COM(2014) 902 final

Bruksela, dnia 28.11.2014 r. COM(2014) 902 final KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 28.11.2014 r. COM(2014) 902 final KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO,

Bardziej szczegółowo

Andrzej Sopoćko, Pieniądz niebankowy. Czy istnieje możliwość powrotu?

Andrzej Sopoćko, Pieniądz niebankowy. Czy istnieje możliwość powrotu? Andrzej Sopoćko, Pieniądz niebankowy. Czy istnieje możliwość powrotu? Studia ekonomiczne 1 Economic studies nr 4 (LXXV) 2012 Andrzej Sopoćko* PIENIĄDZ NIEBANKOWY. CZY ISTNIEJe MOŻLIWOŚĆ POWROTU? Obecny

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z podstaw przedsiębiorczości w XIII LO w Białymstoku

Przedmiotowy system oceniania z podstaw przedsiębiorczości w XIII LO w Białymstoku Przedmiotowy system oceniania z podstaw przedsiębiorczości w XIII LO w Białymstoku System oceniania jest zgodny z rozporządzeniem MEN z dnia 30.04.2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania i klasyfikowania

Bardziej szczegółowo

III. Pieniądz i bankowość

III. Pieniądz i bankowość III Pieniądz i bankowość III: PIENIĄDZ I BANKOWOŚĆ / Pieniądz w gospodarce Pieniądz w gospodarce CELE: Po przeczytaniu tego rozdziału będziesz wiedzieć: do czego służy pieniądz, jakie są formy pieniądza,

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kraju 2020

Strategia Rozwoju Kraju 2020 Strategia Rozwoju Kraju 2020 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Strategia Rozwoju Kraju 2020 Dokument przyję ty uchwałą Rady Ministrów w dniu 25 wrześ nia 2012 roku Warszawa, wrzesień 2012 r. Ministerstwo

Bardziej szczegółowo