ŚWIATOWE PROJEKTY GEOLOGICZNE I GÓRNICZE METALI NIEŻELAZNYCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ŚWIATOWE PROJEKTY GEOLOGICZNE I GÓRNICZE METALI NIEŻELAZNYCH"

Transkrypt

1 CEZARY BACHOWSKI JAN KUDEŁKO Rudy Metale R nr 7 UKD : : : : /.349: /.014(100): : :622.12:553.4(100): (100) ŚWIATOWE PROJEKTY GEOLOGICZNE I GÓRNICZE METALI NIEŻELAZNYCH Przedstawiono rynek i sposoby finansowania projektów geologicznych i górniczych obejmujących metale nieżelazne. Omówiono kierunki inwestowania w branży metali nieżelaznych w rozbiciu na kraje i regiony z uwzględnieniem stopnia zaawansowania realizacji projektu. Każdy etap takiego przedsięwzięcia wymaga wykonania technicznego i ekonomicznego studium, które pozwoli na podjęcie decyzji inwestycyjnej, najbardziej ryzykownej w przypadku eksploracji. Przedstawiono wielkość wydatków eksploracyjnych firm górniczych w roku 2007 z uwzględnieniem określonych celów i regionów będących w centrum zainteresowania inwestorów. Słowa kluczowe: projekty geologiczne i górnicze, eksploracja, kierunki inwestowania w branży metali nieżelaznych WORLDWIDE GEOLOGICAL AND MINING PROJECTS OF NON FERROUS METALS The methods of financing in mining and geological projects of non ferrous metals are presented. The paper shows new directions of investment in non ferrous metals branch taking into account the implementation level of the project in countries and regions respectively. Technical and economical study must be elaborated in every stage of the project. These studies enable to make the investment decisions, which are very hazardous in case of exploration projects. The exploration expenditure of mining companies in 2007 are also discussed including determined goals and regions. Key words: geological and mining projects, exploration, investment trends in non ferrous metals Wprowadzenie Każda firma górnicza oprócz sprawnego zarządzania wymaga podejmowania umiejętnych decyzji, których celem jest zapewnienie utrzymania stałego poziomu geologicznych zasobów przemysłowych lub wręcz ich powiększanie, rozumiane jako odtwarzanie bazy zasobowej w miarę sczerpywania. Drugim podstawowym kryterium warunkującym prawidłowe funkcjonowanie przedsiębiorstwa eksploatacji złóż jest prowadzenie działalności górniczej w sposób konkurencyjny w stosunku do pozostałych uczestników rynku, przy jak najmniejszym koszcie produkcji. Dla osiągnięcia tych celów niezbędnym jest poszukiwanie wartościowych projektów na różnym etapie ich zaawansowania, zgodnie z przyjętymi kryteriami przez firmę oraz zapewnienie źródeł finansowania dla ich realizacji. Zaangażowanie się w takie działania powinno poprzedzać określenie długoterminowej strategii rozwoju przedsiębiorstwa górniczego, co najmniej w zakresie jego podstawowej działalności. Jeśli w strategii firmy przyjęto prowadzenie działalności inwestycyjną poza obszarem macierzystego kraju, to w pierwszej kolejności należałoby ustalić podstawowe formy tej działalności obejmujące [3]: prowadzenie eksploracji, nabycie rozpoznanych częściowo lub rozpoznanych i przygotowanych do udostępnienia złóż, nabycie funkcjonujących już kompleksów górniczych. Pozyskanie szczegółowej wiedzy na temat działań rynkowych prowadzonych przez wiodące firmy branży górniczej oraz związanych z nimi wydatków nie jest przedsięwzięciem łatwym, ze względu na utrudniony dostęp do wiarygodnych materiałów źródłowych [1]. Najlepszym zasobem informacji, w tym przypadku, wydają się być raporty roczne oraz sprawozdania z działalności operacyjnej i inwestycyjnej firm górniczych, jednak często niedostępne lub adresowane tylko do określonej grupy odbiorców. Jak łatwo zauważyć, informacje podawane przez firmy doradcze i konsultingowe oraz publikacje w periodykach specjalistycznych są często niekompletne, a zawarte w nich dane w sposób znaczący różnią się między sobą. Taka sytuacja wymusza korzystanie ze specjalistycznych baz danych i opracowań, co bardzo często wymaga uiszczenia dość wysokich opłat. Również i te dane spotykają się z licznymi zastrzeżeniami firm audytorskich wykonujących przekrojowe sprawozdania i raporty, w których podkreślają mankamenty i dużą dowolność interpretacji, przez firmy górnicze, danych źródłowych w zakresie: standaryzacji przedstawianych informacji, metodyki obliczeń i sposobu udostępniania informacji na temat wielkości bogactw i zasobów, nazewnictwa, kwalifikacji kosztów itp. Przykładem może tu być interpretacja kwalifikowania środków przeznaczanych przez korporacje górnicze na eksplorację, w części przedsiębiorstw rozumianą jako wydatki na poszukiwania i rozpoznawanie złóż, w innych jako wydatki na rozwój, w tym również na udostępnianie złóż w istniejących kopalniach. W jeszcze innych sprawozdaniach informacje te są w ogóle pomijane. Dostępne witryny internetowe firm górniczych oraz publikowane przez nie raporty roczne zawierają z reguły informacje ogólne, adresowane do obecnych i potencjalnych udziałowców, akcjonariuszy. Są to sprawozdania podsumowujące wyniki omawianego okresu, bez zagłębiania się w pomijane niekiedy świadomie szczegóły, mające na celu Mgr inż. Cezary Bachowski, dr inż. Jan Kudełko KGHM CUPRUM Sp. z o.o. CBR, Wrocław. 407

2 Rys. 1. Transakcje nabycia i sprzedaży projektów górniczych Fig. 1. Purchase and sale transactions of mining projects Rys. 2. Wartość transakcji dla wybranych metali Fig. 2. Transactions value for selected metals przedstawienie firmy w jak najlepszym świetle, co jest zrozumiałe i logiczne. Rynek projektów geologicznych i górniczych Bazując na dostępnych materiałach stwierdzono, że podstawowym, równoległym z prowadzeniem działalności operacyjnej sposobem na trwanie i rozwój firmy górniczej jest uzupełnianie bazy zasobowej w miarę jej sczerpywania. Ten fakt tłumaczy duże zainteresowanie projektami geologicznymi i górniczymi. Na podstawie analizowanych zestawień można łatwo określić udział wydatków na odtwarzanie potencjału rudy metali w odniesieniu do wyników finansowych uzyskiwanych przez światowych liderów w branży. Przytoczono sumaryczne zestawienie projektów obejmujących siedem podstawowych metali nieżelaznych, które częściowo lub w całości były obiektami transakcji w okresie marzec 2007 luty 2008, co przedstawiono na rysunkach 1 i 2. W ciągu minionego roku dotyczyło to 85 projektów na łączną kwotę ,9 mln $. Zdecydowanie najwięcej transakcji dokonano w projektach miedziowych. Wydatki ponoszone przez światowych producentów metali dotyczyły projektów o różnym stopniu zaawansowania realizacji. Z analizy rysunku 1, przedstawiającego siedem metali podstawowych, wynika, że prawie 75 % projektów dotyczyło tylko dwóch metali, to jest miedzi i niklu. Środki przeznaczone na zrealizowanie transakcji skupiły się w istotnej większości na miedzi, osiągając aż 88 %. Taka sytuacja świadczy o dużym zainteresowaniu tym metalem, którego podstawą jest między innymi bardzo wysoka cena miedzi na rynkach światowych. Wydatki na eksplorację Analizując przebieg prac eksploracyjnych, łatwo zauważyć, że prowadzone są one etapami. Początkowy etap powinien uwzględniać szczegółowe studium ogólnie dostępnych pojedynczych informacji. Po stwierdzeniu że istnieją interesujące przesłanki co do możliwości występowania mineralizacji lub wstępnie rozpoznanego złoża, należy opracować harmonogram i budżet dalszych prac. Wydatki na te prace przewidywane przez firmy geologiczne i górnicze są wypadkową posiadanych funduszy, strategii korporacyjnej i istniejących opcji finansowania. Od kilku lat hossa na wszystkich rynkach metali nieżelaznych ciągle się utrzymuje, a ceny giełdowe biją kolejne rekordy. Większość terenów górniczych wzbudza żywe zainteresowanie inwestorów, a działki górnicze bez trudu znajdują nabywców, którzy bez wahania oferują zawyżone kwoty pieniężne. Z prognoz specjalistów wynika, że hossa może potrwać jeszcze nawet kilkanaście lat. Z informacji zawartych w tablicy 1 wynika, że do roku 2002 r. wydatki światowych firm górniczych na eksplorację miały tendencję spadkową, by od 2003 r., w ciągu kolejnych pięciu lat notować systematyczny wzrost. W 2007 r. osiągnęły poziom 10,0 mld $ i były istotnie większe niż w latach poprzednich [10]. Zwraca uwagę 40 % zwyżka budżetu w 2007 r., przekładająca się odpowiednio na zmianę kwotową wynoszącą 2,5 mld $. Przedstawione budżety obejmują 1821 kompanii górniczych. Jako dolną granicę wydatków eksploracyjnych przyjęto 100 tys. $, co pozwoliło na uwzględnienie ok. 95 % wszystkich firm zajmujących się tą formą działalności geologiczno-górniczej. Biorąc pod uwagę wydatki na eksplorację, nietrudno zauważyć, że ich wzrost związany jest ze zwiększonym zapotrzebowaniem na określone prace (np. wiercenia geologiczne, badania terenowe i laboratoryjne, przygotowanie infrastruktury) i odpowiednich specjalistów. Taka sytuacja powoduje zwiększanie kosztów prac eksploracyjnych, a co za tym idzie wpływa na wartość projektów. Firmy górnicze muszą być na to przygotowane i systematycznie zwiększać Tablica 1 Szacunkowe budżety eksploracyjne w latach Rok Estimated exploration budgets in Kwota pieniężna budżetu mld $ Zmiana procentowa w stosunku do roku poprzedniego Table 1 Zmiana kwotowa w stosunku do roku poprzedniego w mln $ ,0 + 40, ,1 + 44, ,9 + 28, ,8 + 58, ,4 + 26, ,9 13, ,2 15, ,6 7, ,8 24, ,7 28, ,2 + 13, Źródło : Metals Economics Group [6, 7, 12] Source: MEG [6, 7, 12] 408

3 mld $ Rys. 3. Dynamika wydatków na eksplorację Fig. 3. Dynamics of exploration expenditures Rys. 4. Wydatki na eksplorację obejmujące 1821 firm górniczych (2007) Fig. 4. Exploration expenditures of 1821 mining companies (2007) swoje budżety w tym zakresie. Istotny wkład w znaczący wzrost budżetów eksploracyjnych w latach miały firmy typu junior. Posiłkując się zgromadzonym kapitałem, pochodzącym ze sprzedaży akcji, potrafiły szybko nakręcić koniunkturę. Fundusz eksploracyjny firm typu junior od 2002 r. wzrósł o 909 %, osiągając w 2007 r. ok. 50 % całości budżetu wszystkich firm prowadzących eksplorację. Znacznie bardziej wstrzemięźliwe były firmy typu senior. Na zmiany procentowe trzeba patrzeć z ostrożnością i należy pamiętać o ich względnym charakterze. Po okresie stagnacji w latach nastąpił przełom i marsz w górę z dobrymi prognozami na przyszłość (rys. 3). Dane z 2006 i 2007 r. z kwotami 7,1 mld i 10,0 mld $ na eksplorację, świadczą już o wyraźnym trendzie wzrostowym i przekonaniu o długoterminowej hossie na rynku metali. Z dostępnych materiałów (Mining Journal, Metal Bulletin, MEG) wynika, że złoto, metale podstawowe, diamenty, PGM (Platinum Group Metals) i inne pierwiastki kontynuują rekordowe notowania osiągnięte w 2006 r. Najwięcej środków, aż 77 % całości wydatków, przeznaczono na rozpoznanie złóż zawierających metale podstawowe i złoto (rys. 4). Szczególnie dotyczy to złota jako najbardziej interesującego górniczego przedsięwzięcia inwestycyjnego w ostatnich latach. W opracowaniach z lat poprzednich [5, 6] prognozy na lata były raczej ostrożne, gdyż przewidywały wzrost rzędu od 15 do 25 %. W 2005 r. wydatki na eksplorację miały wynieść nie więcej niż 4,6 mld $, czyli nadal miały być mniejsze niż w rekordowym 1997 r. W optymistycznym raporcie MEG z listopada 2005 r. [7], prognoza podnosiła wartość szacunkowego, sumarycznego budżetu na eksplorację do kwoty 5,1 mld $, zbliżając się tym samym do rekordowego 1997 r., w którym budżet ten wyniósł 5,2 mld $. W materiale tym mówiono o znaczącym wzroście środków przeznaczonych na eksplorację złóż rud miedzi, natomiast rekordowe wzrosty prognozowane były dla cynku o 90 % i niklu o 65 %, w stosunku do 2004 r. W rzeczywistości budżet eksploracyjny 2005 r. zamknął się kwotą 4,9 mld $, a w 2006 r. kwotą 7,1 mld $. Kierunki inwestowania Kierunki inwestowania uwzględniające szereg różnych czynników, w tym ryzyko porażki prac eksploracyjnych oraz wielkość niezbędnych wydatków, rozpatrywane są na ogół w trzech aspektach: geograficznym z podziałem na regiony i kraje, rynkowym z podziałem na rynki metali żelaznych i nieżelaznych, górniczym z podziałem na rodzaje projektów górniczych. Dzięki raportom z kolejnych lat można prześledzić kierunki inwestowania w okresie r. [9, 10]. Kierunki inwestowania 1821 firm górniczych w 2007 r. z podziałem na regiony przedstawiono na rysunku 5. W 2007 r. większość inwestycji była lokowana w Ameryce Łacińskiej (Meksyk, Peru, Chile, Brazylia, Argentyna) oraz w Kanadzie. Na miejscu trzecim znalazły się pozostałe kraje, natomiast Afryka na czwartym miejscu. W części azjatyckiej trzy czwarte wydatków dotyczyły trzech krajów, to jest Filipin, Indonezji i Papui Nowej Gwinei. Największą dynamikę odnotowano w reszcie świata, chodzi tutaj o Chiny, Rosję oraz Mongolię. W grupie krajów afrykańskich, Rys. 5. Budżety na eksplorację z podziałem na regiony (2007) Fig. 5. Geographical diversification of exploration expenditures (2007) Rys. 6. Projekty eksploracyjne realizowane przez firmy typu junior Fig. 6. Exploration projects realized by juniors companies 409

4 RPA, DRC, Angola, Tanzania, Botswana i Ghana gromadzą dwie trzecie wszystkich środków na eksplorację przeznaczonych dla tego kontynentu. Bardzo interesująco przedstawia się rozmieszczenie projektów eksploracyjnych realizowanych przez firmy górnicze typu junior w poszczególnych krajach. Na rysunku 6 przedstawiono kraje o największej liczbie takich projektów, zestawionych za okres styczeń/luty 2008 r. (30 dni). Całość obejmuje 62 projekty. Łatwo zauważyć, że zdecydowanie przodują Australia i Kanada, w których to krajach zarejestrowanych jest najwięcej firm junior. W tym otoczeniu warto zwrócić uwagę na kraje o bardzo dobrze rozwiniętym przemyśle wydobywczym gdzie firmy juniorskie realizują tylko jeden projekt; Chile, RDC, Brazylia, Chiny, Filipiny czy Zambia. Interesująco przedstawiają się projekty eksploracyjne firm typu junior pod względem zainteresowania surowcami (62 projekty na r.), co przedstawiono na rysunku 7. W 31 projektach (50 %) jako jeden z surowców w różnej konfiguracji występuje miedź. Świadczy to o zwiększonym zainteresowaniu tego typu projektami. Na drugim miejscu plasuje się złoto, pojawiające się w 29 projektach. Spory udział w tym zestawieniu ma także srebro, występujące w 24 projektach. Istotna jest również kwestia rodzajów projektów górniczych i podział środków wydatkowanych w poszczególnych grupach. W pracach Metals Economics Group [9, 10] rozróżniono trzy ich rodzaje projekty realizowane od podstaw (grassroots), projekty w ostatniej fazie realizacji (late stage) oraz projekty w istniejących kopalniach (minesite). Do 2006 r. tendencje zmian w finansowaniu poszczególnych rodzajów projektów były podobne. Najwięcej środków pochłaniały projekty zwykłe, a najmniej modernizacyjne. W 2007 r. w projektach w późnej fazie realizacji i projektach w istniejących kopalniach odnotowano niewielkie, kilkuprocentowe zmiany w stosunku do roku poprzedniego. Utrzymuje się w miarę stała tendencja wydatków na projekty realizowane od podstaw oraz wzrost nakładów na projekty w fazie zaawansowanej poprzedzającej podjęcie eksploatacji złoża. Wynika to z dwóch faktów znaczącego wzrostu cen metali oraz trudności związanych z odkrywaniem nowych złóż (nakłady i czas). Wzrost cen sprawił, że sięgnięto po rozwiązania proste i szybkie. Dokonano niezbędnych modernizacji w już działających kopalniach. Wdrożono też do realizacji projekty dotąd nierentowne, lecz opracowane i zakończone. W wypadku projektów zwykłych utrzymała się natomiast dynamika normalna. Podyk- liczba projektów Rys. 7. Rodzaj projektów realizowanych przez firmy typu junior Fig. 7. Types of projects realized by junior companies 41% 20% 39% Grassroots Minesite Late stage Rys. 8. Wydatki z podziałem na rodzaje projektów górniczych (2007) (grassroots od podstaw, late stage ostatnia faza realizacji, minesite w istniejących kopalniach) Fig. 8. Expenditures in different types of mining projects (2007) Tablica 2 Udział firm górniczych w projektach na różnym etapie zaawansowania Table 2 Participation of mining companies in different stage of projects development Lp. Firma PRD PRE FS PFS SC EKS 1 Anglo American Antofagasta Barrick Gold BHP Billiton Codelco Falconbridge Grupo Mexico Inco KGHM Newmont Placer Dome Rio Tinto Teck Cominco WMC Resources PRD produkcja, PRE preprodukcja, FS feasibility study, PFS prefeasibility study, SC studium celowości, EKS eksploracja towana była ona bowiem czynnikiem obiektywnym, jakim jest możliwość odkrycia nowego złoża. Taki podział rodzajowy realizowanych projektów świadczy o ustabilizowanej tendencji, gdyż w niewielkim stopniu różni się od zestawienia z roku poprzedniego. Na uwagę zasługuje fakt większego zainteresowania projektami zaawansowanymi (razem 61 %). Z dostępnych materiałów wynika, że udział bądź współudział firm w projektach geologiczno-górniczych na różnym etapie ich zaawansowania daje możliwość zdywersyfikowania posiadanych aktywów [2, 11]. Zaangażowanie wybranych firm górniczych w projekty na różnym etapie ich rozwoju (kwiecień 2008 r.), poprzez nabycie wyłącznych praw własności lub udziałów, przedstawia tablica 2. Zwraca uwagę fakt zwiększonego zaangażowania firm w projekty na wcześniejszych etapach rozwoju, na co wpływ ma niewątpliwie konieczność uruchomienia mniejszych fundu- 410

5 szy. Ilość projektów na etapie produkcji pozwala przypuszczać, że nie wszystkie projekty prowadzone od podstaw kończą się powodzeniem. Podsumowanie Z omawianych problemów można wnioskować, że kierownictwa firm muszą być przekonane o konieczności prowadzenia prac eksploracyjnych, będących częścią działalności górniczej. Działania te mają na celu odnawianie sczerpywanych w trakcie eksploatacji zasobów lub ich powiększanie. W związku z tym wydatki na eksplorację powinny być uważane jako niezbędne inwestycje w przyszłość i konkurencyjność firmy. Jak łatwo zauważyć, prostym sposobem na wiedzę o projektach eksploracyjnych jest zbieranie informacji na bieżąco, a następnie dokonywanie odpowiednich analiz i ocen. Okazało się, że przeprowadzenie analizy kierunków inwestowania jest zadaniem trudnym do zrealizowania a wiarygodność dostępnych danych budzi szereg wątpliwości. Nie bez znaczenia jest tu sposób udostępniania informacji przez firmy. Wydaje się, że to właśnie inżynierowie powinni odgrywać w tym względzie znaczącą rolę, znając i doceniając zalety standaryzacji. Nie ma jej jednak w raportach rocznych, które część korporacji traktuje jak oficyny reklamowe. Zdarza się też, że ogólnie obowiązujące formy sprawozdań są zniekształcane. Najwięcej uwag krytycznych pojawia się wtedy, gdy mamy do czynienia z informacjami o charakterze fakultatywnym. Do informacji nieobowiązkowych można zaliczyć dane na temat wydatków na eksplorację. W większości sprawozdań rocznych temat ten jest uwzględniany, ale sam termin eksploracji i sposób kwalifikowania wydatków na ten cel jest interpretowany bardzo różnie. Uwzględnienie tematu to jedno, a zupełnie czym innym jest wypełnienie go zawartością. Wiele korporacji górniczych ujawnia kwoty pieniężne przeznaczone na eksplorację. Czyni tak np. Anglo American, Antofagasta i Codelco. Inne zasypują czytelnika szczegółowymi opisami projektów. Domyślamy się, że dane o wydatkach na eksplorację muszą być dedukowane. Formę taką preferują np. BHP Billiton, Grupo Mexico czy Rio Tinto. Zdarza się również, że temat jest w zasadzie pomijany, a o prowadzonej działalności eksploracyjnej dowiadujemy się w niespodziewanych miejscach sprawozdań. Uwagi krytyczne dotyczą nie tylko zagadnienia eksploracji. Odnosi się wrażenie, że publikowane w sprawozdaniach prognozy są zbyt jednostronne. Zapomina się w nich o nieodległej przeszłości, a dominują sformułowania wynikające z istniejącej obecnie hossy na rynkach. Padają też stwierdzenia, że hossa powinna potrwać kilkanaście lat. W tym wypadku przewidywania specjalistów z Metals Economics Group są ostrożniejsze. Nie korelują one jednak z informacjami na temat wielkości rozpoznanych zasobów i bogactw. Literatura 1. Bachowski C., Kudełko J.: Kierunki inwestowania górnictwa rud metali na świecie. Szkoła Eksploatacji Podziemnej, Wydaw. IGSMiE PAN Kraków, 2007, s Kudełko J.: Dywersyfikacja działalności jako strategia wzrostu i rozwoju przedsiębiorstwa. Czasopismo nauk.-techn. górnictwa rud CUPRUM 2006, nr 3, s Płaneta S., Wirth H., Kudełko J., Grotowski A., Ofman P.: Metoda oceny techniczno-ekonomicznej projektów geologiczno-górniczych. Wydaw. CBPM CUPRUM, Wrocław Metals Economics Group, Base Metals And Gold Acquisitions Activity: Strategic Report, March/April Strategies for Copper Reserves Replacement, Metals Economics Group, World Explorations Trends Metals Economics Group, World Explorations Trends Metals Economics Group, A Special Report from Metals Economics Group for the PDAC 2006 and Metals Economics Group, Press Release, November 8, Raporty roczne przedsiębiorstw górniczych, witryny internetowe. 10. Metal Economics Group, Press Release, Record-Setting Exploration Continues in November Metals Economics Group, strona internetowa

CHARAKTERYSTYKA ŚWIATOWEGO RYNKU METALI NIEŻELAZNYCH I JEGO WPŁYWU NA WIELKOŚĆ WYDATKÓW EKSPLORACYJNYCH

CHARAKTERYSTYKA ŚWIATOWEGO RYNKU METALI NIEŻELAZNYCH I JEGO WPŁYWU NA WIELKOŚĆ WYDATKÓW EKSPLORACYJNYCH CEZARY BACHOWSKI JAN KUDEŁKO HERBERT WIRTH Rudy Metale R56 2011 nr 3 UKD 339.13.021-034(100):622.013: :622.34-045.43:338.4:622.012:669.21.8 CHARAKTERYSTYKA ŚWIATOWEGO RYNKU METALI NIEŻELAZNYCH I JEGO WPŁYWU

Bardziej szczegółowo

Kierunki inwestowania operatorów górniczych na rynku projektów metali nieżelaznych

Kierunki inwestowania operatorów górniczych na rynku projektów metali nieżelaznych Cuprum nr 1 (62) 2012 19 mgr Cezary Bachowski 1) dr hab. inż. Jan Kudełko 2) Kierunki inwestowania operatorów górniczych na rynku projektów metali nieżelaznych Słowa kluczowe: prospekcja, eksploracja,

Bardziej szczegółowo

Czynniki rozwoju polskich firm górniczych w gospodarce globalnej

Czynniki rozwoju polskich firm górniczych w gospodarce globalnej Czynniki rozwoju polskich firm górniczych w gospodarce globalnej Herbert Wirth Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź SA 19 listopada 2014 r. KGHM w skrócie Wiodący światowy producent miedzi i srebra; ponad

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo surowcowe Polski w globalnej gospodarce - nowa era rozwoju KGHM. dr hab. inż. Herbert Wirth Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź SA

Bezpieczeństwo surowcowe Polski w globalnej gospodarce - nowa era rozwoju KGHM. dr hab. inż. Herbert Wirth Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź SA Bezpieczeństwo surowcowe Polski w globalnej gospodarce - nowa era rozwoju KGHM dr hab. inż. Herbert Wirth Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź SA Bezpieczeństwo surowcowe Polski w globalnej gospodarce - nowa

Bardziej szczegółowo

Maciej M. Sokołowski Miedziowe serce polskiej gospodarki

Maciej M. Sokołowski Miedziowe serce polskiej gospodarki Maciej M. Sokołowski Miedziowe serce polskiej gospodarki 14 lutego 2012 r. sejmowa Komisja Finansów Publicznych przyjęła rządowy projekt ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin. Projekt ten już

Bardziej szczegółowo

Strategia Energetyczna KGHM do roku 2030 Rada Naukowo-Przemysłowa INSTYTUT AUTOSTRADA TECHNOLOGII I INNOWACJI

Strategia Energetyczna KGHM do roku 2030 Rada Naukowo-Przemysłowa INSTYTUT AUTOSTRADA TECHNOLOGII I INNOWACJI Strategia Energetyczna KGHM do roku 2030 Rada Naukowo-Przemysłowa INSTYTUT AUTOSTRADA TECHNOLOGII I INNOWACJI Maciej Majchrowicz Centrum Analiz Strategicznych i Bazy Zasobowej 15 lipca, Wrocław Agenda

Bardziej szczegółowo

Potencjał inwestycyjny w polskim sektorze budownictwa energetycznego sięga 30 mld euro

Potencjał inwestycyjny w polskim sektorze budownictwa energetycznego sięga 30 mld euro Kwiecień 2013 Katarzyna Bednarz Potencjał inwestycyjny w polskim sektorze budownictwa energetycznego sięga 30 mld euro Jedną z najważniejszych cech polskiego sektora energetycznego jest struktura produkcji

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Innowacjami w KGHM

Zarządzanie Innowacjami w KGHM Zarządzanie Innowacjami w KGHM Konferencja Innowacyjność w spółkach z udziałem Skarbu Państwa dr hab. inż. Herbert Wirth Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. Strategia KGHM Polska Miedź S.A. na lata 2015-2020

Bardziej szczegółowo

Oferta publiczna Investor Property FIZ i Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości 2 FIZ

Oferta publiczna Investor Property FIZ i Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości 2 FIZ Oferta publiczna Investor Property FIZ i Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości 2 FIZ Oferta funduszy inwestycyjnych lokujących kapitał na rynku nieruchomości jest coraz szersza. Bessa na światowych giełdach

Bardziej szczegółowo

Jak hossa na rynku metali nie elaznych wp³ywa na wielkoœæ bud etu prac poszukiwawczych na œwiecie

Jak hossa na rynku metali nie elaznych wp³ywa na wielkoœæ bud etu prac poszukiwawczych na œwiecie GOSPODARKA SUROWCAMI MINERALNYMI Tom 24 2008 Zeszyt 4/4 CEZARY BACHOWSKI*, JAN KUDE KO**, PIOTR BEDNARSKI*** Jak hossa na rynku metali nie elaznych wp³ywa na wielkoœæ bud etu prac poszukiwawczych na œwiecie

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE INWESTYCYJNE / raport maj 2016

FUNDUSZE INWESTYCYJNE / raport maj 2016 2 95.000 na rok 76.000 57.000 38.000 19.000 0 All US Trump Clinton Sanders Cruz 3 8 7 6 5 4 3 2 1 0 2005 q1 2005 q2 2005 q3 2005 q4 2006 q1 2006 q2 2006 q3 2006 q4 2007 q1 2007 q2 2007 q3 2007 q4 2008

Bardziej szczegółowo

1.2. Podmioty odpowiedzialne za realizację przedsięwzięcia (beneficjent i inne podmioty 1 o ile

1.2. Podmioty odpowiedzialne za realizację przedsięwzięcia (beneficjent i inne podmioty 1 o ile Załącznik nr 6 do Zaproszenia Zakres studium wykonalności dla przedsięwzięć inwestycyjnych dotyczących poprawy jakości środowiska miejskiego Działanie 2.5. Poprawa jakości środowiska miejskiego 1. Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Sierra Gorda. Uruchomienie produkcji

Sierra Gorda. Uruchomienie produkcji Sierra Gorda Uruchomienie produkcji 4 sierpnia 2014 KGHM uruchomił produkcję miedzi w kopalni Sierra Gorda 2 3 Rusza kopalnia KGHM w Chile miedź, złoto i molibden 64 TYS. UNCJI złota rocznie docelowej

Bardziej szczegółowo

Inwestycje zagraniczne w Małopolsce 2009-2010

Inwestycje zagraniczne w Małopolsce 2009-2010 Inwestycje zagraniczne w Małopolsce 2009-2010 Inwestycje zagraniczne w Małopolsce 2009-2010 Plan prezentacji 1. Metody badań 2. Dynamika napływu inwestycji 3. Typy inwestycji 4. Struktura branżowa inwestycji

Bardziej szczegółowo

- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od. o zysk netto za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. w wysokości

- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od. o zysk netto za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. w wysokości Sprawozdanie Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź SA z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2010 oraz wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010

Bardziej szczegółowo

Polski rynek hotelowy w 2013 r. ciężka konkurencja na rynku

Polski rynek hotelowy w 2013 r. ciężka konkurencja na rynku Polski rynek hotelowy w 2013 r. ciężka konkurencja na rynku Rok 2012 rynek w rozkwicie Liczba hoteli w Polsce szybko rośnie z każdym rokiem. Według danych GUS w 2012 r. było w Polsce 2014 hoteli, wobec

Bardziej szczegółowo

Polska liderem inwestycji zagranicznych 2015-06-02 17:05:06

Polska liderem inwestycji zagranicznych 2015-06-02 17:05:06 Polska liderem inwestycji zagranicznych 2015-06-02 17:05:06 2 Polska w 2014 r. była, po raz kolejny, liderem wśród państw Europy Środkowo-Wschodniej pod względem pozyskania inwestycji zagranicznych - wynika

Bardziej szczegółowo

MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA ZAŁĄCZNIK NR 2 MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Studia podyplomowe ZARZĄDZANIE FINANSAMI I MARKETING Przedmioty OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Absolwent studiów podyplomowych - ZARZĄDZANIE FINANSAMI I MARKETING:

Bardziej szczegółowo

Wstępne studium wykonalności potwierdza rekordowo niskie koszty produkcji węgla dla planowanej kopalni Jan Karski

Wstępne studium wykonalności potwierdza rekordowo niskie koszty produkcji węgla dla planowanej kopalni Jan Karski Warszawa, 8.03.2016 Wstępne studium wykonalności potwierdza rekordowo niskie koszty produkcji węgla dla planowanej kopalni Jan Karski Prairie Mining Limited (Prairie) publikuje wyniki Wstępnego Studium

Bardziej szczegółowo

Jak długo trwać będzie obecna bessa na rynku metali nieżelaznych?

Jak długo trwać będzie obecna bessa na rynku metali nieżelaznych? Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk nr 91, rok 2015 Cezary BACHOWSKI*, Jan KUDEŁKO** Jak długo trwać będzie obecna bessa na rynku metali nieżelaznych?

Bardziej szczegółowo

Trendy w robotyzacji przemysłu w Polsce i na świecie.

Trendy w robotyzacji przemysłu w Polsce i na świecie. Trendy w robotyzacji przemysłu w Polsce i na świecie. Potrzeby rozwojowe światowego przemysłu powodują, że globalny popyt na roboty przemysłowe odznacza się tendencją wzrostową. W związku z tym, dynamiczny

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK

RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK Autoryzowany Doradca Wrocław, 16 kwietnia 2014 r. SPIS TREŚCI RAPORTU ROCZNEGO Doradcy24 S.A. 1. LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 2. WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU

Bardziej szczegółowo

EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW

EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW SKALA I CHARAKTER UMIĘDZYNARODOWIENIA NA PODSTAWIE DZIAŁALNOŚCI SPÓŁEK GIEŁDOWYCH prezentacja wyników Dlaczego zdecydowaliśmy się przeprowadzić badanie?

Bardziej szczegółowo

o Wartość aktywów netto (NAV) należna akcjonariuszom Spółki wzrosła o 32% i wyniosła 974 mln zł w porównaniu do 737 mln zł w 2012 r.

o Wartość aktywów netto (NAV) należna akcjonariuszom Spółki wzrosła o 32% i wyniosła 974 mln zł w porównaniu do 737 mln zł w 2012 r. Komunikat prasowy Warszawa, 26 marca 2013 r. INFORMACJA PRASOWA CAPITAL PARK W 2013 R.: WZROST WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO I PORTFELA NIERUCHOMOŚCI ORAZ NISKI POZIOM ZADŁUŻENIA Podsumowanie 2013 r.: Wyniki

Bardziej szczegółowo

Raport satysfakcji z wdrożonego ERP. Badanie opinii menedżerów przedsiębiorstw produkcyjnych średniej wielkości.

Raport satysfakcji z wdrożonego ERP. Badanie opinii menedżerów przedsiębiorstw produkcyjnych średniej wielkości. Strona 1 Spis treści Spis treści... 2 Wprowadzenie... 3 O badaniu... 5 Grupa docelowa... 5 Ankieta... 5 Uzyskana próba... 5 Przyjęte zasady interpretacji wyników... 7 Podsumowanie wyników... 8 Wyniki badania

Bardziej szczegółowo

A.Światkowski. Wroclaw University of Economics. Working paper

A.Światkowski. Wroclaw University of Economics. Working paper A.Światkowski Wroclaw University of Economics Working paper 1 Planowanie sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży deweloperskiej Cel pracy: Zaplanowanie sprzedaży spółki na rok 2012 Słowa kluczowe:

Bardziej szczegółowo

Ocena œwiatowego rynku górniczych projektów zasobowych metali nie elaznych

Ocena œwiatowego rynku górniczych projektów zasobowych metali nie elaznych Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energi¹ Polskiej Akademii Nauk nr 81, rok 2011 Cezary BACHOWSKI*, Jan KUDE KO**, Herbert WIRTH* Ocena œwiatowego rynku górniczych projektów

Bardziej szczegółowo

DEBIUT NA NEWCONNECT 13 LIPCA 2011 R. Siedziba: Wrocław Strona Emitenta: www.internetworks.pl. Prezentacja Spółki

DEBIUT NA NEWCONNECT 13 LIPCA 2011 R. Siedziba: Wrocław Strona Emitenta: www.internetworks.pl. Prezentacja Spółki DEBIUT NA NEWCONNECT Siedziba: Wrocław Strona Emitenta: www.internetworks.pl 13 LIPCA 2011 R. Prezentacja Spółki PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI WDRAŻANIE OPROGRAMOWANIA WSPIERAJĄCEGO ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM

Bardziej szczegółowo

Zmiany koniunktury w Polsce. Budownictwo na tle innych sektorów.

Zmiany koniunktury w Polsce. Budownictwo na tle innych sektorów. Elżbieta Adamowicz Instytut Rozwoju Gospodarczego Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Zmiany koniunktury w Polsce. Budownictwo na tle innych sektorów. W badaniach koniunktury przedmiotem analizy są zmiany

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI S.A. za II kwartał 2013 r.

Raport kwartalny AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI S.A. za II kwartał 2013 r. Raport kwartalny AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI S.A. za II kwartał 2013 r. Wrocław, dnia 14 sierpnia 2013 r. SPIS TREŚCI I. List przewodni Zarządu do Akcjonariuszy... 3 II. Informacje o Spółce... 5 III. Wybrane

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY NA RYNKU GAZU ZIEMNEGO ZAAZOTOWANEGO. Komisja Gospodarki Narodowej Warszawa 29.10.2014r.

PROBLEMY NA RYNKU GAZU ZIEMNEGO ZAAZOTOWANEGO. Komisja Gospodarki Narodowej Warszawa 29.10.2014r. PROBLEMY NA RYNKU GAZU ZIEMNEGO ZAAZOTOWANEGO Komisja Gospodarki Narodowej Warszawa 29.10.2014r. KGHM jest globalnym graczem na rynku metali nieżelaznych Kanada McCreedy (Cu, Ni, TPM*) Morrison (Cu, Ni,

Bardziej szczegółowo

Liczba transakcji lokalami mieszkalnymi w latach 2006-2008

Liczba transakcji lokalami mieszkalnymi w latach 2006-2008 ZAKOPANE RYNEK MIESZKAŃ Miasto Zakopane słynące z turystyki wysokogórskiej jest wciąż w centrum zainteresowania inwestorów zarówno indywidualnych jak i developerów, firm i spółek handlowych, budujących

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 761 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 60 2013

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 761 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 60 2013 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 761 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 60 2013 Robert Ranosz Arkadiusz Kustra Koszt kapitału własnego spółek górniczych w Polsce Słowa kluczowe:...

Bardziej szczegółowo

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /271

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /271 Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn. 13.09.2016/271 2016 1.1. Małe, średnie i duże firmy w 2015 roku Jak wynika z danych GUS, liczba firm zatrudniających w 2015 roku co najmniej 10 osób wyniosła

Bardziej szczegółowo

Polskie inwestycje w Afryce mogą wzrosnąć 2015-06-09 09:57:08

Polskie inwestycje w Afryce mogą wzrosnąć 2015-06-09 09:57:08 Polskie inwestycje w Afryce mogą wzrosnąć 2015-06-09 09:57:08 2 Od 2016 r. może nastąpić wyraźny wzrost liczby polskich inwestycji w Afryce, w tym możliwe są inwestycje typu greenfield - powiedziała PAP

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE

CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE 2.2.1. CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE I. REGULACJE PRAWNE Tryb prac nad budżetem jednostki samorządu terytorialnego reguluje ustawa o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ I STRUKTURA BIZNES PLANU

ZAWARTOŚĆ I STRUKTURA BIZNES PLANU ZAWARTOŚĆ I STRUKTURA BIZNES PLANU I. STRESZCZENIE to krótkie, zwięzłe i rzeczowe podsumowanie całego dokumentu, które powinno zawierać odpowiedzi na następujące tezy: Cel opracowania planu (np. założenie

Bardziej szczegółowo

Unia Europejska wspiera eksport mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa wielkopolskiego

Unia Europejska wspiera eksport mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa wielkopolskiego Unia Europejska wspiera eksport mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa wielkopolskiego Dnia 20.08.2015 r. został ogłoszony konkurs w ramach poddziałania 1.4.1 Kompleksowe wsparcie działalności

Bardziej szczegółowo

Zrównoważony rozwój regionów w oparciu o węgiel brunatny 2014-11-19

Zrównoważony rozwój regionów w oparciu o węgiel brunatny 2014-11-19 Zrównoważony rozwój regionów w oparciu o węgiel brunatny 2014-11-19 Rola węgla brunatnego w gospodarce Polski 180 160 140 120 100 80 60 40 20 Struktura produkcji en. elektrycznej w elektrowniach krajowych

Bardziej szczegółowo

Planowanie finansowe projektów inwestycyjnych. dr inż. Agata Klaus-Rosińska

Planowanie finansowe projektów inwestycyjnych. dr inż. Agata Klaus-Rosińska Planowanie finansowe projektów inwestycyjnych dr inż. Agata Klaus-Rosińska 1 Kategorie finansowe Koszt a wydatek Przychód a wpływ Nakład inwestycyjny Strumień pieniężny 2 Budżet wydatków w czasie Budżetowanie

Bardziej szczegółowo

1. WYBRANE INFORMACJE FINANSOWE 2. CZYNNIKI I ZDARZENIA MAJĄCE WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE 3. OPIS DZIAŁAŃ ZARZĄDU W III KWARTALE 2012 ROKU

1. WYBRANE INFORMACJE FINANSOWE 2. CZYNNIKI I ZDARZENIA MAJĄCE WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE 3. OPIS DZIAŁAŃ ZARZĄDU W III KWARTALE 2012 ROKU LETUS CAPITAL S.A. Raport kwartalny za okres od 01.07.2012 do 30.09.2012 Katowice, 14 listopada 2012 1 1. WYBRANE INFORMACJE FINANSOWE Tabela 1 Rachunek zysków i strat - wybrane dane finansowe za III kwartał

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Szanowni Państwo, Róg Spółka Jawna Consulting & Business Training zaprasza do udziału w projekcie doradczym,

Bardziej szczegółowo

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki Grupa Kapitałowa P.R.E.S.C.O. GROUP Wyniki za trzy kwartały r. oraz plany rozwoju spółki Warszawa, 14 listopada r. AGENDA Rynek obrotu wierzytelnościami w Polsce w III kw. r. P.R.E.S.C.O. GROUP w III kwartale

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWE STRONY. Sektor. budowlany. w Polsce 2016 Analiza regionalna. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata

PRZYKŁADOWE STRONY. Sektor. budowlany. w Polsce 2016 Analiza regionalna. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata PRZYKŁADOWE STRONY Sektor budowlany w Polsce 2016 Analiza regionalna Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2016-2021 RYNEK BUDOWLANY OGÓŁEM Produkcja budowlano-montażowa Największy udział w produkcji

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Ekonomika i organizacja procesów Rok akademicki: 2014/2015 Kod: GIS-1-515-n Punkty ECTS: 2 Wydział: Górnictwa i Geoinżynierii Kierunek: Inżynieria Środowiska Specjalność: - Poziom studiów:

Bardziej szczegółowo

Współpraca międzyinstytucjonalna - PPTSM w kreowaniu polityki surowcowej

Współpraca międzyinstytucjonalna - PPTSM w kreowaniu polityki surowcowej Współpraca międzyinstytucjonalna - PPTSM w kreowaniu polityki surowcowej Dr hab. inż. Jan Kudełko, prof. nadzw. Warszawa, 26.05.2014 r. Polska Platforma Technologiczna Surowców Mineralnych Polska Platforma

Bardziej szczegółowo

R U C H B U D O W L A N Y

R U C H B U D O W L A N Y , GŁÓWNY URZĄD NADZORU BUDOWLANEGO R U C H B U D O W L A N Y w 214 roku Warszawa, luty 215 r. 1. Wprowadzenie Badania ruchu budowlanego w Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego są prowadzone już od 1995

Bardziej szczegółowo

Rada Nadzorcza zapoznała się z dokumentami Spółki, a w szczególności:

Rada Nadzorcza zapoznała się z dokumentami Spółki, a w szczególności: Sprawozdanie Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2007, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007,

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY STRZYŻEWICE NA LATA 2013-2018.

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY STRZYŻEWICE NA LATA 2013-2018. OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY STRZYŻEWICE NA LATA 2013-2018. Obowiązek opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej w skrócie WPF wynika z art. 230 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY Marka S.A. KWIECIEŃ 2013 r.

RAPORT MIESIĘCZNY Marka S.A. KWIECIEŃ 2013 r. RAPORT MIESIĘCZNY Marka S.A. KWIECIEŃ 2013 r. Białystok, 13 maj 2013 r. 1 z 6 Spis treści: 1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w jej ocenie mogą mieć

Bardziej szczegółowo

Bank of America Corp.(DE) (BAC) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE).

Bank of America Corp.(DE) (BAC) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Bank of America Corp.(DE) (BAC) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Czym zajmuje się firma? Bank of America jeden z największych banków świata. Pod względem wielkości aktywów zajmuje 3.

Bardziej szczegółowo

EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW

EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW SKALA I CHARAKTER UMIĘDZYNARODOWIENIA NA PODSTAWIE DZIAŁALNOŚCI SPÓŁEK GIEŁDOWYCH prezentacja wyników Dlaczego zdecydowaliśmy się przeprowadzić badanie?

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Kamienna Góra na lata

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Kamienna Góra na lata Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Kamienna Góra na lata 2015-2020 Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych wieloletnia

Bardziej szczegółowo

Wpływ zastosowania różnych wariantów finansowania na rentowność projektu dla inwestora prywatnego i instytucji finansującej

Wpływ zastosowania różnych wariantów finansowania na rentowność projektu dla inwestora prywatnego i instytucji finansującej Wpływ zastosowania różnych wariantów finansowania na rentowność projektu dla inwestora prywatnego i instytucji finansującej dr Aleksandra Jadach-Sepioło Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 1 Agenda Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Rozdział 7. FINANSOWANIE BADAŃ NA RZECZ MŚP I STOWARZYSZEŃ MŚP

Rozdział 7. FINANSOWANIE BADAŃ NA RZECZ MŚP I STOWARZYSZEŃ MŚP Rozdział 7. FINANSOWANIE BADAŃ NA RZECZ MŚP I STOWARZYSZEŃ MŚP Badania na rzecz MŚP i stowarzyszeń MŚP kierują się specyficznymi zasadami. Doświadczenia z 6PR pokazały, że projekty typu CRAFT i Collective

Bardziej szczegółowo

Nadwyżka operacyjna w jednostkach samorządu terytorialnego w latach

Nadwyżka operacyjna w jednostkach samorządu terytorialnego w latach Nadwyżka operacyjna w jednostkach samorządu terytorialnego w latach 2013-2015 Warszawa, wrzesień 2016 Spis treści Wprowadzenie... 2 Część I Wykonanie budżetów jednostek samorządu terytorialnego... 4 1.

Bardziej szczegółowo

Małopolskie Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 DZIAŁANIE 2.1 ROZWOJ I PODNIESIENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW Schemat A

Małopolskie Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 DZIAŁANIE 2.1 ROZWOJ I PODNIESIENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW Schemat A Małopolskie Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 DZIAŁANIE 2.1 ROZWOJ I PODNIESIENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW Numer i nazwa priorytetu Oś Priorytetowa 2. Gospodarka regionalnej szansy Instytucja

Bardziej szczegółowo

Projektowanie systemów informatycznych

Projektowanie systemów informatycznych Projektowanie systemów informatycznych Zarządzanie projektem Autor Roman Simiński Kontakt roman.siminski@us.edu.pl www.us.edu.pl/~siminski Główne procesy w realizacji projektu informatycznego (ang. feasibility

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE

INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE 2009-2011 XXI Raport Roczny Warszawa, 20 grudnia 2011 r. Program seminarium Koniunkturalne i strukturalne wyzwania dla sektora

Bardziej szczegółowo

Profil Grupy Spółka dominująca

Profil Grupy Spółka dominująca Agenda Profil Grupy PÓŁNOC Nieruchomości S.A. Segmenty działalności Grupy Inwestowanie w nieruchomości Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Sieć franczyzowa PÓŁNOC Nieruchomości Zarządzanie nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 672 KOMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD. z dnia 1 października 2002 r.

UCHWAŁA Nr 672 KOMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD. z dnia 1 października 2002 r. Dz.Urz.KPWiG.02.13.66 UCHWAŁA Nr 672 KOMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD z dnia 1 października 2002 r. w sprawie sporządzania i przedstawiania informacji reklamowych dotyczących funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Screening i ranking technologii

Screening i ranking technologii Screening i ranking technologii Maciej Psarski Uniwersytet Łódzki Centrum Transferu Technologii Screening i ranking Selekcja idei, technologii, opcji, możliwości, rynków, Na wczesnych etapach rozwoju przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Budynki biurowe w Polsce 2015-2020. Inwestycje - Firmy - Statystyki - Prognozy - Ceny

Budynki biurowe w Polsce 2015-2020. Inwestycje - Firmy - Statystyki - Prognozy - Ceny 2 Język: polski, angielski Data publikacji: kwiecień 2015 Format: pdf Cena od: 1000 Sprawdź w raporcie Jaka jest obecna wartość rynku budownictwa biurowego? Jakie są perspektywy rozwoju rynku na najbliższe

Bardziej szczegółowo

Strategia KGHM Polska Miedź S.A. na lata 2015-2020 z perspektywą do 2040 roku. 26 stycznia 2015 r.

Strategia KGHM Polska Miedź S.A. na lata 2015-2020 z perspektywą do 2040 roku. 26 stycznia 2015 r. Strategia KGHM Polska Miedź S.A. na lata 2015-2020 z perspektywą do 2040 roku 26 stycznia 2015 r. 0 Zastrzeżenie prawne Niniejsza prezentacja została sporządzona przez KGHM Polska Miedź S.A. (KGHM). Prezentacja

Bardziej szczegółowo

Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw

Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Melania Nieć, Maja Wasilewska, Joanna Orłowska Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Struktura podmiotowa Województwo dolnośląskie W 2012 r. w systemie REGON w województwie dolnośląskim

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT 69--69; 68-7-0 UL. ŻURAWIA A, SKR. PT. INTERNET http://www.cbos.pl OŚRODEK INFORMACJI 69-6-9, 6-76- 00-0 W A R S Z A W A E-mail: sekretariat@cbos.pl TELEFAX

Bardziej szczegółowo

WYNIKI LIBET S.A. Q1 2015. Warszawa, 20 maja 2015 r.

WYNIKI LIBET S.A. Q1 2015. Warszawa, 20 maja 2015 r. WYNIKI LIBET S.A. Q1 2015 Warszawa, 20 maja 2015 r. Agenda LIBET PODSTAWOWE INFORMACJE Zarząd Libet w skrócie NAJWAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA SYTUACJA RYNKOWA WYNIKI FINANSOWE Q1 2015 R. PODSUMOWANIE I PLANY

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY. Skonsolidowany i jednostkowy za IV kwartał 2012. NWAI Dom Maklerski SA

RAPORT KWARTALNY. Skonsolidowany i jednostkowy za IV kwartał 2012. NWAI Dom Maklerski SA RAPORT KWARTALNY Skonsolidowany i jednostkowy za IV kwartał 2012 NWAI Dom Maklerski SA Spis treści 1. Skład grupy kapitałowej... 2 2. Struktura akcjonariatu na dzień sporządzenia raportu... 2 3. Wybrane

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA II KWARTAŁ 2008R. GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM

POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA II KWARTAŁ 2008R. GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA II KWARTAŁ 2008R. GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM (sporządzone zgodnie z 91 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005r.

Bardziej szczegółowo

MINOX S.A. raport miesięczny styczeń 2016

MINOX S.A. raport miesięczny styczeń 2016 MINOX S.A. raport miesięczny styczeń 2016 Warszawa, 2016 r. Zarząd Spółki Minox S.A. z siedzibą w Warszawie, działając w oparciu o pkt. 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów

Bardziej szczegółowo

Model i zasady inwestowania w projekty biogazowe na przykładzie Programu Energa BIOGAZ.

Model i zasady inwestowania w projekty biogazowe na przykładzie Programu Energa BIOGAZ. Model i zasady inwestowania w projekty biogazowe na przykładzie Programu Energa BIOGAZ. Międzynarodowe Spotkanie Klastrów Ekoenergetycznych w tym Seminarium "Biogazownie dla Pomorza. Czy warto inwestować

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego KATOWICE 2015. Konferencja: WĘGIEL TANIA ENERGIA I MIEJSCA PRACY.

Międzynarodowe Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego KATOWICE 2015. Konferencja: WĘGIEL TANIA ENERGIA I MIEJSCA PRACY. Międzynarodowe Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego KATOWICE 2015 Konferencja: WĘGIEL TANIA ENERGIA I MIEJSCA PRACY Wprowadzenie Janusz Olszowski Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa Produkcja

Bardziej szczegółowo

FUZJE I PRZEJĘCIA, WYCENY

FUZJE I PRZEJĘCIA, WYCENY FUZJE I PRZEJĘCIA, WYCENY Staranne przygotowanie do procesu, realna ocena szans powodzenia i możliwości osiągnięcia stawianych w procesie celów oraz zaangażowanie doświadczonych ekspertów, zwiększają szanse

Bardziej szczegółowo

Skorzystanie z funduszy venture capital to rodzaj małżeństwa z rozsądku, którego horyzont czasowy jest z góry zakreślony.

Skorzystanie z funduszy venture capital to rodzaj małżeństwa z rozsądku, którego horyzont czasowy jest z góry zakreślony. Skorzystanie z funduszy venture capital to rodzaj małżeństwa z rozsądku, którego horyzont czasowy jest z góry zakreślony. Jedną z metod sfinansowania biznesowego przedsięwzięcia jest skorzystanie z funduszy

Bardziej szczegółowo

KRYZYS - GOSPODARKA SPOŁECZEŃSTWO

KRYZYS - GOSPODARKA SPOŁECZEŃSTWO KRYZYS - GOSPODARKA SPOŁECZEŃSTWO Sławomir Żygowski I Wiceprezes Zarządu ds. bankowości korporacyjnej Nordea Bank Polska S.A. SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM W POLSCE UWARUNKOWANIA KRYZYSU Wina banków? Globalna

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY I DOKUMENTACJA PRAC SPAWALNICZYCH REGULATIONS AND DOCUMENTATION OF WELDING. Liczba godzin/tydzień: 1W, 1S PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEPISY I DOKUMENTACJA PRAC SPAWALNICZYCH REGULATIONS AND DOCUMENTATION OF WELDING. Liczba godzin/tydzień: 1W, 1S PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: Spawalnictwo Rodzaj zajęć: wykład, seminarium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw. Województwo dolnośląskie

Rozdział 4. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw. Województwo dolnośląskie Melania Nieć, Joanna Orłowska, Maja Wasilewska Rozdział 4. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Województwo dolnośląskie Struktura podmiotowa przedsiębiorstw aktywnych W 2013 r. o ponad

Bardziej szczegółowo

Wyniki KGHM Polska Miedź S.A. po II kwartale 2006 roku

Wyniki KGHM Polska Miedź S.A. po II kwartale 2006 roku Wyniki KGHM Polska Miedź S.A. po II kwartale 2006 roku Plan prezentacji Wyniki po II kwartale 2006 roku Koszty Wskaźniki rentowności i EBITDA Plany inwestycyjne Zasoby Wybrane dane finansowe 2 Warunki

Bardziej szczegółowo

CECHY TECHNICZNO-UŻYTKOWE A WARTOŚĆ WYBRANYCH TECHNICZNYCH ŚRODKÓW PRODUKCJI W ROLNICTWIE

CECHY TECHNICZNO-UŻYTKOWE A WARTOŚĆ WYBRANYCH TECHNICZNYCH ŚRODKÓW PRODUKCJI W ROLNICTWIE Inżynieria Rolnicza 9(107)/2008 CECHY TECHNICZNO-UŻYTKOWE A WARTOŚĆ WYBRANYCH TECHNICZNYCH ŚRODKÓW PRODUKCJI W ROLNICTWIE Zbigniew Kowalczyk Katedra Inżynierii Rolniczej i Informatyki, Uniwersytet Rolniczy

Bardziej szczegółowo

Cloud Computing wpływ na konkurencyjność przedsiębiorstw i gospodarkę Polski Bohdan Wyżnikiewicz

Cloud Computing wpływ na konkurencyjność przedsiębiorstw i gospodarkę Polski Bohdan Wyżnikiewicz Cloud Computing wpływ na konkurencyjność przedsiębiorstw i gospodarkę Polski Bohdan Wyżnikiewicz Warszawa, 17 grudnia 2012 r. Co to jest cloud computing? Cloud computing jest modelem umożliwiającym wygodny

Bardziej szczegółowo

Andrzej Sobczyk PLANOWANIE STRATEGICZNE ANALIZA EKONOMICZNO-SPOŁECZNA

Andrzej Sobczyk PLANOWANIE STRATEGICZNE ANALIZA EKONOMICZNO-SPOŁECZNA Andrzej Sobczyk PLANOWANIE STRATEGICZNE ANALIZA EKONOMICZNO-SPOŁECZNA PLANOWANIE STRATEGICZNE ANALIZA EKONOMICZNO-SPOŁECZNA Terytorium i mieszkańcy Jeżeli rozwój lokalny dotyczy zarówno jednostek, jak

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY HM INWEST S.A. ZA ROK OBROTOWY 2013

RAPORT ROCZNY HM INWEST S.A. ZA ROK OBROTOWY 2013 RAPORT ROCZNY HM INWEST S.A. ZA ROK OBROTOWY 2013 SPIS TREŚCI 1. Pismo Prezesa Zarządu HM Inwest S.A. 2. Wybrane dane finansowe za rok 2013 3. Roczne sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2013 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

3! edycja Budownictwo energetyczne w Polsce 2012 Prognozy rozwoju i planowane inwestycje III kwartał 2012 polski, angielski

3! edycja Budownictwo energetyczne w Polsce 2012 Prognozy rozwoju i planowane inwestycje III kwartał 2012 polski, angielski 3edycja! Budownictwo energetyczne w Polsce 2012 Prognozy rozwoju i planowane inwestycje Data publikacji: III kwartał 2012 Język: polski, angielski Opis raportu Raport ten, stworzony z myślą o specjalistach

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE ANALIZY TECHNICZNEJ W PROCESIE PODEJMOWANIA DECYZJI INWESTYCYJNYCH NA PRZYKŁADZIE KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.

WYKORZYSTANIE ANALIZY TECHNICZNEJ W PROCESIE PODEJMOWANIA DECYZJI INWESTYCYJNYCH NA PRZYKŁADZIE KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. Uniwersytet Wrocławski Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Instytut Nauk Ekonomicznych Zakład Zarządzania Finansami Studia Stacjonarne Ekonomii pierwszego stopnia Krzysztof Maruszczak WYKORZYSTANIE

Bardziej szczegółowo

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne 18 wrzesień 2010 Aktualne wskaźniki makroekonomiczne: KRAJ % CPI Bezrobocie PKB USA 0,75 1,10 9,70 3,70 Euroland 1,00 1,40 10,00 1,90 Anglia 0,50 3,10 7,80-0,20

Bardziej szczegółowo

4.2. Transport samochodowy

4.2. Transport samochodowy 4.2. Transport samochodowy Ogólna charakterystyka rynku transportu samochodowego ładunków O miejscu i roli samochodowego transportu ładunków, w odniesieniu do pozostałych gałęzi transportu, świadczą wielkości

Bardziej szczegółowo

Biznes plan innowacyjnego przedsięwzięcia

Biznes plan innowacyjnego przedsięwzięcia Biznes plan innowacyjnego przedsięwzięcia 1 Co to jest biznesplan? Biznes plan można zdefiniować jako długofalowy i kompleksowy plan działalności organizacji gospodarczej lub realizacji przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Luty 2014. Raport. Raport satysfakcji z wdrożonego ERP. Badanie opinii menedżerów przedsiębiorstw produkcyjnych średniej wielkości

Luty 2014. Raport. Raport satysfakcji z wdrożonego ERP. Badanie opinii menedżerów przedsiębiorstw produkcyjnych średniej wielkości Luty 2014 Raport Raport satysfakcji z wdrożonego ERP. Badanie opinii menedżerów przedsiębiorstw produkcyjnych średniej wielkości Spis treści Spis treści... Wprowadzenie... O badaniu... Grupa docelowa...

Bardziej szczegółowo

Załącznik Z1 Uzupełnienie do metodologii z części 1.2 Raportu Do przygotowania analiz mikrosymulacyjnych wartości podatku VAT płaconego przez gospodarstwa domowe wykorzystano dane dotyczące wydatków konsumpcyjnych

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY EXAMOBILE S.A. IV KWARTAŁ ROKU 2012. Bielsko-Biała, 13.02.2013 r.

RAPORT OKRESOWY EXAMOBILE S.A. IV KWARTAŁ ROKU 2012. Bielsko-Biała, 13.02.2013 r. RAPORT OKRESOWY EXAMOBILE S.A. IV KWARTAŁ ROKU 2012 Bielsko-Biała, 13.02.2013 r. Raport EXAMOBILE S.A. za IV kwartał roku 2012 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu o Regulamin

Bardziej szczegółowo

Your Image S.A raport za IV kwartał 2014

Your Image S.A raport za IV kwartał 2014 Your Image S.A raport za IV kwartał 2014 1 1. Spis treści List Prezesa Zarządu str.3 Dane ewidencyjne str.4 Struktura akcjonariatu str.5 Jednostki wchodzące w skład grupy kapitałowej. Przyczyny niesporządzania

Bardziej szczegółowo

NAKŁADY NA ŚRODKI TRWAŁE W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2010 R.

NAKŁADY NA ŚRODKI TRWAŁE W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2010 R. NAKŁADY NA ŚRODKI TRWAŁE W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2010 R. Nakłady inwestycyjne a) są to nakłady finansowe lub rzeczowe, których celem jest stworzenie nowych środków trwałych lub ulepszenie (przebudowa,

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z POLSKIEGO BADANIA PROJEKTÓW IT 2010

RAPORT Z POLSKIEGO BADANIA PROJEKTÓW IT 2010 RAPORT Z POLSKIEGO BADANIA PROJEKTÓW IT 2010 Odpowiada na pytania: Jaka część projektów IT kończy się w Polsce sukcesem? Jak wiele projektów sponsorowanych jest przez instytucje publiczne? Czy kończą się

Bardziej szczegółowo

3. Polityka w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

3. Polityka w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 3. Polityka w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 3.1. Co to jest polityka bezpieczeństwa i higieny pracy? Przystępując do wdrażania systemu zarządzania, kierownictwo wyraża swoje zaangażowanie

Bardziej szczegółowo

Rynek nowych mieszkań w III kwartale 2015 r. Przewidujemy: Zwiększenie popytu związane z nowelizacją programu MdM Utrzymanie się przyrostu podaży

Rynek nowych mieszkań w III kwartale 2015 r. Przewidujemy: Zwiększenie popytu związane z nowelizacją programu MdM Utrzymanie się przyrostu podaży Rynek nowych mieszkań w III kwartale 2015 r. Przewidujemy: Zwiększenie popytu związane z nowelizacją programu MdM Utrzymanie się przyrostu podaży nowych mieszkań Umiarkowane wzrosty cen nowych mieszkań

Bardziej szczegółowo

Z Jackiem Chwedorukiem, prezesem banku inwestycyjnego Rothschild Polska, rozmawia Justyna Piszczatowska.

Z Jackiem Chwedorukiem, prezesem banku inwestycyjnego Rothschild Polska, rozmawia Justyna Piszczatowska. Z Jackiem Chwedorukiem, prezesem banku inwestycyjnego Rothschild Polska, rozmawia Justyna Piszczatowska. Czy Pana zdaniem polskie spółki powinny się obawiać wrogich przejęć w najbliższym czasie? Uważam,

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY PRECIOUS METALS INVESTMENTS S.A. II KWARTAŁ 2013 ROKU

RAPORT KWARTALNY PRECIOUS METALS INVESTMENTS S.A. II KWARTAŁ 2013 ROKU RAPORT KWARTALNY PRECIOUS METALS INVESTMENTS S.A. II KWARTAŁ 2013 ROKU Gliwice, 14 sierpnia 2013 r. Spis treści 1. WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE EMITENTA... 3 2. WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

PROJECT FINANCE POLAND

PROJECT FINANCE POLAND Warszawa, 8 września 2006 r. Uchwalona przez Sejm 21 lipca b.r., ustawa o biokomponentach i biopaliwach ciekłych, została ostatecznie uchwalona po rozpatrzeniu poprawek Senatu w dniu 25 sierpnia 2006 r..

Bardziej szczegółowo

JUJUBEE S.A. Raport za rok

JUJUBEE S.A. Raport za rok JUJUBEE S.A. Raport za rok 2015 1 1 JUJUBEE S.A. Raport za rok 2015 2 SPIS TREŚCI 1. List Zarządu 3 2. Wybrane dane finansowe. 5 3. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2015. 6 4. Sprawozdanie Zarządu

Bardziej szczegółowo

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz Poradnik Inwestora Numer 9 Admiral Markets Sp. z o.o. ul. Aleje Jerozolimskie 133 lok.34 02-304 Warszawa e-mail: Info@admiralmarkets.pl Tel. +48

Bardziej szczegółowo