Złoto Raport rynkowy. Powrót ceny ponad 1525 USD/oz. Maciej Kołodziejczyk Zarządzający w Investors TFI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Złoto Raport rynkowy. Powrót ceny ponad 1525 USD/oz. Maciej Kołodziejczyk Zarządzający w Investors TFI"

Transkrypt

1 Złoto Raport rynkowy Cena, 31 sierpnia 2013: Prognoza na 2013: 1395 USD/oz Uformowanie się trendu wzrostowego Powrót ceny ponad 1525 USD/oz Maciej Kołodziejczyk Zarządzający w Investors TFI Wrzesień 2013

2 Główne wnioski Po złamaniu się w kwietniu tego roku silnego wsparcia na poziomie 1525 USD/oz rynek złota przeszedł gwałtowne załamanie. Spadek o 23% w między marcem a czerwcem 2013 r. był najsilniejszą kwartalną przeceną w historii. Przyczyną krachu było najprawdopodobniej nagromadzenie kapitału spekulacyjnego podczas nadzwyczajnych wzrostów z lat , w trakcie których kruszec podrożał o 183%. Odpływ tego kapitału wywołał głęboką korektę. Analiza czynników fundamentalnych na przestrzeni ostatnich 43 lat wskazuje, że realne stopy procentowe 10-letnich obligacji USA mają największy wpływ na zmiany ceny złota. W dalszej kolejności są krótkoterminowe realne stopy procentowe oraz poziom inflacji cen konsumenckich. Bazując na danych historycznych, obecny poziom realnych stóp procentowych sugerowałby wzrost cen złota na poziomie kilkunastu procent rocznie. W ostatnich miesiącach źródłem popytu na złoto byli głownie inwestorzy azjatyccy (przede wszystkim z Chin i Indii), a także banki centralne. Sprzedającymi byli inwestorzy z funduszy ETF, oraz uczestnicy rynku futures. Z funduszy ETF odpłynęła ponad ¼ zasobów zgromadzonych przez ostatnie 9 lat. Rynek futures ma strukturę uczestników podobną do dna koniunktury w 2008 i 2001 roku. W najbliższych miesiącach można się spodziewać wykształcenia trendu wzrostowego i powrotu powyżej poziomu 1525 USD/oz. Głównym zagrożeniem dla ceny złota pozostaje wzrost stóp procentowych, w oczekiwaniu na zmniejszenie programu luzowania ilościowego w USA. str. 2

3 Spis treści Główne wnioski 2 Co wpływa na cenę złota? 4 Stopy procentowe Inflacja Zmiany ceny akcji Wzrost gospodarczy Podaż pieniądza Kto kupuje złoto - analiza popytu 9 Banki centralne 9 Fundusze typu ETF 9 Chiny i Indie 10 Rynek futures 11 Sentyment inwestorów 13 Analiza techniczna 14 Podsumowanie i prognoza 15 str. 3

4 Co wpływa na cenę złota? Wydarzenia ostatniego pół roku były zaskakujące dla większości obserwatorów rynku złota, w tym weteranów, którzy uczestniczyli także w hossie lat 70-tych XX wieku. Podczas przesłuchania przed Komisją Bankową Senatu USA nawet Ben Bernanke, szef amerykańskiego banku centralnego przyznał, że złoto nie jest typowym instrumentem inwestycyjnym i on nie podejmuje się jego wyceny. Przypomnijmy amerykański bank centralny zarządza największymi rezerwami kruszcu na świecie, wartymi ok. 350 mld USD. Głębokość korekty była zaskoczeniem także dla nas scenariuszowi spadku ceny poniżej wsparcia na poziomie 1525 USD/oz przypisywaliśmy małe prawdopodobieństwo. Od szczytu na początku września 2011 roku, do dotychczasowego dna korekty zanotowanego 28 czerwca 2013 roku cena kruszcu obniżyła się o 38,7%. Spadek między marcem a czerwcem bieżącego roku o 23,3% był największą kwartalną przeceną w historii notowań metalu. Sytuacja ta miała miejsce w czasie realizacji przez Fed największego programu luzowania monetarnego, polegającego na bezterminowym dodruku 85 mld USD miesięcznie w celu skupu aktywów z rynku. Wielu komentatorów uważało, że wzrost podaży pieniądza i związana z tym presja inflacyjna osłabią pozycję dolara wobec innych walut i złota. Tak się jednak nie stało (przynajmniej w ciągu ostatnich 8-10 miesięcy), co skłoniło część inwestorów do likwidacji długich pozycji na złocie. Zaistniała sytuacja skłania obserwatorów, analityków i inwestujących w metale szlachetne do ponownego przyjrzenia się temu, co wpływa na ten rynek. W celu ustalenia, jakie wydarzenia w gospodarce i na rynkach finansowych mają największy wpływ na ceny metali szlachetnych przeanalizowaliśmy notowania kruszcu od początku lat 70-tych XX wieku do lipca 2013 roku (wcześniej jego cena była na stałe przywiązane do dolara, więc takie porównanie byłoby bezcelowe). Porównaliśmy zmiany cen złota w okresach 3 oraz 12 miesięcy z następującymi wskaźnikami gospodarczymi i finansowymi: 1) Poziom inflacji 2) Poziom krótko- i długoterminowych stóp procentowych (realny i nominalny) 3) Zmiany indeksów akcji 4) Poziom wzrostu gospodarczego (mierzonego PKB) 5) Zmiana podaży pieniądza: wąskiej (M1) oraz szerokiej (M2) Dla każdego z tych wskaźników został wyliczony wskaźnik korelacji z cenami złota miara tego, jaką część zmian cen kruszcu można przypisać statystycznie zmianom poziomów tychże wskaźników. Poniższa tabela zawiera podsumowanie wyników: Tabela 1. Korelacja zmiany cen złota ze zmianami poziomów wskaźników ekonomicznych i finansowych Wskaźnik finansowy lub gospodarczy Korelacja w okresie 3 miesięcy Korelacja w okresie 12 miesięcy Siła korelacji (12 miesięcy) Realne stopy procentowe obligacji 10-letnich rządu USA -33,1% -58,2% Silna Realne stopy procentowe banku centralnego USA -32,2% -48,6% Umiarkowana Zmiana cen towarów i usług w USA (inflacja CPI) 24,1% 42,7% Umiarkowana Podaż pieniądza M1 (dane miesięczne) 13,3% 13,9% Słaba Zmiana poziomu indeksu S&P 500-2,6% -12,2% Słaba Nominalne stopy proc. obligacji 10-letnich rządu USA -8,6% -12,0% Słaba Podaż pieniądza M2 (dane miesięczne) 8,8% 9,5% B. niska lub brak Poziom wzrostu gospodarczego w USA (dane kwartalne) -1,3% -8,5% B. niska lub brak Nominalne stopy procentowe banku centralnego USA -2,2% 1,7% B. niska lub brak Źródło: Bloomberg, stooq.pl, obliczenia własne Jak wynika z zamieszczonych powyżej danych, zmiana ceny złota jest w największym stopniu uzależniona od realnych stóp procentowych przede wszystkim długoterminowych (10-letnich) obligacji. Korelacja wynosi -58,2% str. 4

5 i należy ją uznać za silną. Także krótkoterminowe stopy procentowe banku centralnego są stosunkowo silnie skorelowane z cenami kruszcu: współczynnik korelacji wynosi -48,6%. Ujemna korelacja oznacza, że im niższe realne stopy procentowe, tym większy jest wzrost cen złota. W dalszej kolejności zmiana cen złota jest uzależniona od inflacji, tradycyjnie uważanej za najważniejszy czynnik wpływający na cenę kruszcu. Tu korelacja jest dodatnia, co wskazuje, że im wyższa inflacja, tym wyższy wzrost ceny złota. Analizując kolejne wskaźniki widać, że kurs złota jest słabo skorelowany ze zmianą indeksu S&P 500, poziomem wzrostu gospodarczego, a także zmianą agregatów pieniężnych M1 i M2. Niska korelacja z podażą pieniądza w okresach 3- i 12- miesięcznych jest zrozumiała wzrost podaży pieniądza przekłada się na inflację zazwyczaj w ciągu kilku lub nawet kilkunastu lat. Należy zaznaczyć, że powyższe wyliczenia mają charakter równoczesny a nie przewidujący obejmują one te same zakresy czasowe dla dwóch ciągów danych. Tylko w niewielkim stopniu mogą one służyć przewidywaniu przyszłych cen złota, ponieważ korelacja pomiędzy obecnymi poziomami wskaźników finansowych i gospodarczych, a przyszłymi cenami złota jest kilkakrotnie słabsza lub w ogóle nie jest statystycznie istotna. Wysoki poziom korelacji równoczesnej wskazuje na charakter złota jako zabezpieczenia (hedge) jeżeli w danym (3 lub 12-miesięcznym) okresie realne stopy procentowe będą niskie, złoto w tym samym czasie powinno wzrosnąć, umożliwiając nam utrzymanie realnej wartości portfela. Ta analiza jest zgodna z poradą inwestycyjną, która sugeruje utrzymywanie złota w portfelu na wypadek utraty realnej wartości innych jego składników. Wykres 1. Kurs złota na tle realnych stóp procentowych 10-letnich obligacji USA poziom realnych stóp proc. obligacji 10-letnich USA (%) cena złota (USD/OZ) Źródło: Bloomberg, stooq.pl, obliczenia własne Podczas ostatnich 43 lat przeciętny realny wzrost cen złota wyniósł ok. 4,3% rocznie co daje zysk nieco wyższy niż 10-letnie obligacje amerykańskie (realnie 3,7%). Ze względu na silną ujemną korelację, należy się spodziewać, że okresy charakteryzujące się wysoką realną rentownością obligacji amerykańskich będą jednocześnie wyróżniały się niskimi stopami zwrotu na rynku złota. I tak jest w istocie, co obrazuje poniższa tabela: Tabela 2. Zależność pomiędzy realnymi stopami procentowymi obligacji długoterminowych rządu USA a rocznymi zmianami cen złota w dolarach Realna stopa procentowa 10-letnich obligacji USA Średni roczny zysk z inwestycji w złoto Udział czasowy podczas badanych 43 lat Poniżej -4% 82,9% 4,0% Pomiędzy -4% a -3% 61,3% 2,1% Pomiędzy -3% a -2% 34,3% 2,2% Pomiędzy -2% a -1% 24,1% 3,0% Pomiędzy -1% a 0% 14,8% 7,3% str. 5

6 Pomiędzy 0% a 1% 20,0% 10,4% Pomiędzy 1% a 2% 4,4% 13,9% Pomiędzy 2% a 3% 8,9% 15,6% Pomiędzy 3% a 4% 0,9% 19,1% Pomiędzy 4% a 5% -5,3% 10,5% Pomiędzy 5% a 6% 6,2% 0,8% Pomiędzy 6% a 7% -4,4% 3,4% Pomiędzy 7% a 8% -4,5% 4,6% Powyżej 8% -1,2% 3,2% Źródło: Bloomberg, stooq.pl, obliczenia własne Kolorem zielonym oznaczyliśmy zakres, w którym mieszczą się aktualne stopy rynkowe. Oprocentowanie obligacji 10-letnich wynosi obecnie około 2,8%, co przy inflacji rzędu 2% daje realną stopę zwrotu 0,8%. W ostatnich 43 latach przy takim poziomie realnych stóp procentowych złoto rosło przeciętnie o około 12% rocznie (w przedziale 0-2% dla realnych stóp procentowych zyski na rynku złota wynosiły pomiędzy 4,4 a 20%). Trzecia kolumna Tabeli 2 pokazuje, że podczas ostatnich 43 lat tylko przez ok. 29% czasu warunki były korzystniejsze dla rynku złota przede wszystkim podczas drugiej połowy dekady lat 70-tych ubiegłego wieku. Powyższe dane wskazują, że historycznie w okresie niskich stóp procentowych złoto pełni w portfelu inwestycyjnym rolę taką, jak obligacje w czasach wyższych stóp. Ogromny wzrost ceny złota (o 60-80% rocznie) zanotowany przy realnych stopach procentowych poniżej -3% jest spowodowany różnicą w wielkości rynku obligacji i złota. Kapitalizacja światowego rynku papierów wartościowych o stałym dochodzie przekracza 80 bilionów USD, podczas gdy wszystkie zasoby kruszcu przy cenie 1400 USD/oz są warte zaledwie około 8 bilionów USD. Złoto inwestycyjne dostępne na rynku stanowi zapewne mniej niż połowę całkowitych jego zasobów, co powoduje, że globalny rynek dłużny jest ponad 20 razy większy od rynku złota. Nawet, gdyby tylko niewielka część środków przepłynęła z rynku obligacji na rynek złota w celu ochrony realnej wartości kapitału, spowodowałoby to bardzo silny wzrost cen kruszcu. Poniższy wykres przedstawia zwroty z trzech portfeli: złota, 10-letnich obligacji amerykańskich, oraz zyski z portfela, który odwzorowuje bardzo prostą zasadę inwestycyjną: gdy realne stopy procentowe są mniejsze niż 3,4% 1, trzymaj złoto, gdy są wyższe - trzymaj 10-letnie obligacje rządu USA. Wykres 2. Zyski (nominalne, w USD) z trzech portfeli: złota, obligacji oraz mieszanego, którego skład zależy od poziomu realnych stóp procentowych 10-letnich obligacji USA kurs złota (styczeń 1970 = 1) zwrot 10-letnich obligacji USA portfel złożony ze złota lub obligacji, w zależności od poziomu stóp procentowych Źródło: Bloomberg, stooq.pl, obliczenia własne 1 Poziom 3,4% daje najwyższy zwrot dla danych historycznych. Jeżeli wartość graniczna realnych stóp procentowych, przy której dokonywano by zamiany złota na obligacje byłaby ustalona na poziomie 2,5% lub 4%, realny roczny zysk z inwestycji spadłby do 8%. str. 6

7 Jak wspomnieliśmy uprzednio, podczas ostatnich 43 lat realne zyski z inwestycji w złoto wyniosły 4,3%, w obligacje amerykańskie 3,7%. Realny zwrot z portfela wykorzystującego opisaną powyżej strategię inwestycyjną wyniósł w tym samym okresie 9,6%. Należy zwrócić uwagę, że powyższe porównania i wyliczenia dotyczą przede wszystkim inwestorów amerykańskich lub międzynarodowych. Dla polskiego inwestora, który chciałby utrzymać wartość swego portfela w złotych, mogą mieć one mniejsze znaczenie, gdy obligacje polskiego rządu dają zadowalający realny zwrot. Przykładowo w trakcie przygotowywania niniejszego raportu oprocentowanie polskich obligacji 10-letnich wynosił 4,3%, a inflacja roczna 1,1%, co daje realną stopę zwrotu rzędu 3,2%. Oczywiście potencjalny zysk z inwestycji w złoto jest zbieżny z tym, który mogą osiągnąć amerykańscy lub globalni inwestorzy. Do rozważenia pozostaje najważniejsze pytanie skoro realne stopy procentowe, które są najważniejszym czynnikiem wpływającym na rynek złota są niskie, dlaczego w ciągu ostatnich 12 miesięcy zanotowano spadek ceny kruszcu? Najprawdopodobniejszym powodem było to, że po 12 latach corocznych wzrostów i aprecjacji o 183% w ciągu 3 lat ( ), na rynek napłynął kapitał spekulacyjny, a jego nagły odpływ doprowadził do głębszej korekty. Wykres 3. Ceny złota w latach (w USD/oz) wzrost o 183%, 45% rocznie korekta -39% wzrost o 146%, 39% rocznie +14,5% rocznie 600 korekta -34% Źródło: stockcharts.com Zauważmy, że kurs złota przez trzy lata wzrastał o ok. 45% rocznie, co stanowi nadzwyczajnie wysoki zwrot na rynku wartym kilka bilionów dolarów. Także analiza realnych stóp procentowych wskazywałaby, że inwestorzy powinni byli oczekiwać co najwyżej kilkunastu procent rocznie zysku. Zrozumiałe jest, że straty przewyższające 30% trudno opisywać jako zwykłą korektę, której tradycyjnie w nomenklaturze inwestycyjnej przypisuje się spadki od 10 do 20%. Jednakże, biorąc po uwagę, że poprzednio cena złota zwyżkowała o ponad 1200 USD/oz, obecna korekta wydaje się adekwatna zniosła nieco ponad połowę wzrostów. Warto wskazać na analogię pomiędzy obecną sytuacją, a tą z lat Po wzroście o 465% (z 35 USD/ oz do niemal 200 USD/oz) w latach złoto zanotowało spadek o 45% w ciągu kolejnych 19 miesięcy. Ówczesne komentarze prasowe były bardzo podobne do tych, które jeszcze kilka tygodni temu zamieszczano w prasie zarówno polskiej jak i międzynarodowej. Tygodnik Time 2 sierpnia 1976 roku zamieścił artykuł, którego fragment brzmiał: Dla gromadzących złoto i spekulantów, złoto miało ostatnio tyle blasku, co zardzewiała puszka. W ciągu 19 miesięcy, które upłynęły od czasu, gdy złoto znów może być legalnie nabywane przez obywateli USA, cena spadła o ponad 40% od szczytu notowań przy 198,8 USD/oz. W ciągu trzech chaotycznych dni handlu w zeszłym tygodniu złoto spadło o 14 dolarów na rynku w Londynie osiągając 31-miesięczne dno przy cenie 105,5 USD/oz. Pomimo faktu, że kurs wzrósł do 111 USD/oz do końca tygodnia, jest to wciąż ponura cena dla złotych żuków, którzy jeszcze niedawno prognozowali 300 dolarów za uncję, bądź więcej 2 2 Cytat za biuletynem inwestycyjnym: Fred Hickey, High Tech Strategist z 2 maja Tł. własne. str. 7

8 Od dna korekty w sierpniu 1976 roku złoto wzrosło o 50% w ciągu pół roku i ponad ośmiokrotnie w ciągu trzech i pół lat. Wykres 4. Korekta na rynku złota w latach (cena w USD/oz) mar cze wrz gru mar cze wrz gru mar Źródło: Bloomberg Naszym zdaniem trudno obecnie oczekiwać tak spektakularnych zysków, choćby z tego powodu, że obecna hossa jest znacznie bardziej stonowana, niż ta z lat 70-tych ubiegłego wieku. Na wypadek gdyby analogia z latami okazała się trafna, czerwoną strzałką na powyższym wykresie oznaczyliśmy miejsce, które wskazuje w przybliżeniu gdzie znajduje się rynek złota w połowie sierpnia 2013 roku. Warto też zaznaczyć, że rynek złota w 1975 roku spadał pomimo bardzo korzystnego otoczenia makroekonomicznego inflacja wynosiła 8-13%, oprocentowanie obligacji USA 7-8%, co skutkowało ujemnymi stopami procentowymi pomiędzy 0% a minus 5%. Warto także wspomnieć, że głębokie korekty nie są domeną rynku metali szlachetnych czy surowców. Także na rynku akcji mamy do czynienia ze spadkami przewyższającymi 20%, które nie kończą wieloletniego trendu. Dobrym przykładem jest rok 1987, kiedy po 5 latach i ponad 250% wzrostu indeks Dow Jones spadł o około 41%. Nie powstrzymało to hossy na rynku akcji, wzrosły one do szczytu w 2000 roku jeszcze ponad sześciokrotnie od dna korekty. Podsumowując powyższe rozważania można stwierdzić, że rynek złota w największym stopniu zależy od poziomu długoterminowych realnych stóp procentowych. Pomimo silnej korelacji w długim terminie, w ciągu kilku lub kilkunastu miesięcy mogą występować odstępstwa od tej zależności. Podobnie jak na większości rynków, będą się na nim wykształcały cykle wzrostów i korekt, a zasięg spadków będzie uzależniony od wielkości wcześniejszych wzrostów. str. 8

9 Kto kupuje złoto - analiza popytu Analiza popytu i zrozumienie kto kupuje i w czyich rękach znajduje się złoto mogą być bardzo pomocne w prognozowaniu dalszego zachowania ceny kruszcu. Tak zwane silne ręce zawsze są tą stroną rynku, która wspiera wzrosty. Z kolei dominacja spekulantów powoduje zwykle dużo większą zmienność na rynku i może oznaczać gwałtowną przecenę. Banki centralne W pierwszej połowie roku banki centralne miesięcznie kupowały około 1 mln uncji (30 ton) kruszcu, co stanowiło 13% światowego wydobycia w tym okresie. Największe wzrosty zasobów zanotowały: Turcja (o 81,9 ton), Rosja (o 38,7 ton), Korea Południowa (o 20 ton) oraz Kazachstan (o 15,6 tony). W najbliższych latach można spodziewać się kontynuacji zakupów przez banki centralne. W porównaniu z krajami rozwiniętymi większość krajów rozwijających się ma stosunkowo niskie zasoby złota w proporcji do wartości swych rezerw walutowych. Wykres 5. Rezerwy złota w bankach centralnych świata (w mln uncji) mln oz Źródło: Bloomberg Fundusze typu ETF W ciągu ostatnich 6 miesięcy (od połowy lutego do połowy sierpnia) ze światowych funduszy typu ETF odpłynęło ok. 22 mln uncji złota (680 ton), co stanowi równowartość około połowy globalnego wydobycia w tym czasie. Można więc przyjąć, że ETF-y były głównym poza wydobyciem źródłem podaży złota fizycznego na rynku. W drugim kwartale 2013 roku tylko należące do miliardera Johna Paulsona fundusze sprzedały około 1,2 mln uncji złota, co wiązało się z wycofywaniem przez inwestorów środków z funduszy. Sam Paulson w lipcowym wywiadzie telewizyjnym (a więc już po w/w redukcji) zachęcał inwestorów do utrzymywania zaangażowania w złoto. Jego zdaniem powody do utrzymywania pozycji w złocie nie zmieniły się. Konsekwencją dodruku pieniądza z biegiem czasu będzie inflacja. Osoba z kręgu miliardera poinformowała Financial Times, że umorzone jednostki zostały zamienione na derywaty (swapy na rynku pozagiełdowym) ze względu na różnicę w kosztach utrzymywania pozycji w złocie pomiędzy tymi dwoma opcjami. str. 9

10 Wykres 6. Zasoby złota zgromadzone w funduszach typu ETF (w mln uncji) mln oz Źródło: Bloomberg Wyprzedaż z funduszy typu ETF od początku lipca spowolniła. Zakupy złota przez ten segment inwestorów na pewno wsparłyby aprecjację kruszcu. Chiny i Indie Odbiorcą złota fizycznego wypływającego z amerykańskich i europejskich funduszy typu ETF były przede wszystkim Chiny i Indie. W pierwszej połowie roku do Chin poprzez Hongkong sprowadzono 738 ton złota, co stanowiło ponad połowę światowego wydobycia szacowanego na 1400 ton i stanowiło wzrost aż o 93% względem pierwszej połowy ubiegłego roku. Wykres 7. Import złota z Hongkongu do Chin (w tonach) , ,1 127,0 113,0 114, ,1 103,6 90, ,9 51,3 39,7 62,9 75,6 68,0 113,0 53,5 69,7 47,5 0 sty lut mar kwi maj czer lip sie wrz paź lis gru Źródło: Zerohedge.com, Census and Statistics Department Hongkong SAR, Bloomberg.com Nadal nie wiemy jaka jest struktura chińskiego popytu. Chiny nie ogłaszały zmian w rezerwach złota banku centralnego od kwietnia 2009 roku. Wielu komentatorów utrzymuje, że Ludowy Bank Chin prawdopodobnie akumuluje kruszec, lecz nie publikuje danych, by informacja ta nie spowodowała wzrostu ceny. Taką samą str. 10

11 politykę stosował już wcześniej w latach Z pewnością znaczne ilości są kupowane przez inwestorów indywidualnych. Poniższe zdjęcia pokazują tłum około 10 tys. ludzi ustawiających się w kolejce do jednego ze sklepów w celu zakupu złota podczas trzydniowego Święta Smoczych Łodzi (połowa czerwca 2013 roku). Popyt w Indiach był w ciągu ostatnich kilkunastu lat dosyć stabilny kształtował się w przedziale ton rocznie. W ostatnich kwartałach saldo wymiany handlowej i kapitałowej z zagranicą znacznie pogorszyło się. Jako że Indie sprowadzają niemal całe sprzedawane w tym kraju złoto z zagranicy, rząd wprowadził obostrzenia w celu zmniejszenia wpływu zakupów kruszcu na bilans wymiany. W tym roku już trzykrotnie zwiększano cło na ten metal szlachetny, w połowie sierpnia stawka sięgnęła 10%. Nie zmniejszyło to popytu w drugim kwartale 2013 roku wzrósł on o 70% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku i był największy od 10 lat. Znacząco wzrósł przemyt, a część zamożniejszych klientów dokonywała zakupów w krajach Zatoki Perskiej. Ujemne saldo wymiany zagranicznej jest objawem problemów ekonomicznych Indii, co znajduje odzwierciedlenie w spadającym kursie rupii. Złoto wyceniane w rupiach wzrosło o ok. 50% w ciągu ostatnich 3 lat, niemal dwa razy więcej niż przychody biżuteria sztabki i monety Południowa Japonia Indonezja Rosja Wietnam Tajlandia Stany Turcja Środkowy Europa Chiny Indie Korea Zjednoczone Wschód z depozytów bankowych w lokalnej walucie. Wykres 8. Popyt w II kw roku w podziale na kraje i regiony Źródło: World Gold Council, U.S. Global Investors Rynek kontraktów terminowych futures Bardzo niski poziom zaangażowania funduszy typu Managed Money, który obserwowaliśmy w lutym i marcu obniżył się jeszcze wraz ze spadkiem ceny złota. Ze względu na utrudnioną (w porównaniu z akcjami i obligacjami) wycenę zarówno złota jak i surowców, znaczna część inwestorów posługuje się na tych rynkach strategią podążania za trendem (momentum). Oznacza to, że spadek ceny powoduje, że zmniejszają oni zaangażowanie po długiej i zwiększają zaangażowanie po krótkiej stronie rynku. W rezultacie po kilku miesiącach spadków fundusze mają zazwyczaj wysokie zaangażowanie po krótkiej stronie i niskie zaangażowanie po długiej stronie (por. X-XI 2008, V-VII 2012 oraz VI 2013 na wykresie poniżej) str. 11

12 Wykres 9. Poziomy zaangażowania funduszy Managed Money na rynku futures fundusze - liczba pozycji długich fundusze - liczba pozycji krótkich kurs złota (skala prawa) liczba kontraktów (w tys.) USD/oz Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych CFTC, stooq.pl Liczba krótkich pozycji na początku lipca (a więc w tydzień po zanotowaniu minimum cenowego na złocie w okolicach 1200 USD/oz) była rekordowa ponad 82 tys. kontraktów, stanowiących równowartość 8,2 mln uncji złota (około 255 ton). Poprzedni rekord zanotowano w 2006 roku i był on niemal o połowę niższy 43 tys. kontraktów. Poprawa koniunktury na rynku spowoduje odkupywanie krótkich pozycji w celu uniknięcia strat. Na wielu innych rynkach rekordowa koncentracja pozycji po krótkiej stronie dawałaby możliwość wystąpienia sytuacji przymusowego odkupu (ang. short squeeze) i w ostatnich tygodniach niektórzy komentatorzy sugerowali możliwość wystąpienia podobnego zjawiska na rynku złota. Występuje ono wtedy, gdy zlecenia typu stop loss powodują wzrost cen i uruchamiają położone wyżej kolejne zlecenia typu stop loss. Gdy po długiej stronie skupieni są inwestorzy niechętni do rozstania się z ze swoją pozycją (tzw. silne ręce), może dojść do spektakularnego wzrostu cen. W naszej ocenie rynek złota jest zbyt rozproszony i zbyt głęboki kontrakty terminowe futures są tylko jedną z wielu możliwości inwestowania w kruszec. Nie sądzę, by takie wydarzenia mogły na tym rynku mieć miejsce. Być może z taką sytuacją mamy do czynienia na rynku srebra, gdzie cena poszybowała w ciągu ostatnich 2 tygodni o 23%, rosnąc 8 sesji z rzędu. W sumie od szczytu zaangażowania na początku października 2012 do niedawnego minimum fundusze Managed Money zredukowały zaangażowanie o 146 tys. kontraktów, co stanowi równowartość ok. 450 ton złota. Wykształcenie się kilkumiesięcznego trendu wzrostowego zapewne spowoduje ponowny napływ inwestorów inwestujących po długiej stronie rynku. str. 12

13 Sentyment inwestorów Nastawienie inwestorów do rynku złota pod koniec czerwca osiągnęło poziomy najgorsze od dekady. Sentyment jest wskaźnikiem przeciwstawnym im wyższe wartości tego wskaźnika, tym większe prawdopodobieństwo spadków, im niższe tym większe prawdopodobieństwo wzrostów. Wykres 10. Nastawienie opinii publicznej do rynku złota wskaźnik sentymentu kurs złota (USD/oz) Źródło: sentimentrader.com str. 13

14 Średnioterminowa sytuacja techniczna Po złamaniu się silnego, półtorarocznego wsparcia na poziomie 1525 USD/oz złoto doświadczyło dramatycznej wyprzedaży, która w 3 miesiące zbiła kurs o około 25%. Od dna korekty kruszec podrożał o około 17% i pokonał najszybszą opadającą linię trendu. Silne opory znajdują się na poziomie USD/oz oraz USD/ oz, wsparcia na poziomie 1350 USD/oz, 1280 USD/oz oraz USD/oz. Spadek w latach o 740 USD/oz zniósł około 60% wzrostu z lat Wykres 11. Analiza techniczna ostatnie 3 lata Źródło: stockcharts.com str. 14

15 Prognoza W najbliższych miesiącach najbardziej prawdopodobnym scenariuszem jest budowanie bazy pod nowy trend wzrostowy i powrót kursu powyżej ważnego technicznie poziomu 1525 USD/oz. Pogłębienie korekty wydaje się mniej prawdopodobne, jej obecny zasięg (39%) jest niemal tak głęboki jak najgłębsza korekta w rynku byka z lat (45%). O ile zasoby złota w funduszach ETF mogą zostać jeszcze zmniejszone, rynek kontraktów terminowych został oczyszczony z kapitału spekulacyjnego grającego na wzrosty; znaczna część spekulantów zaczęła nawet grać na spadki. Kilka miesięcy wzrostów zapewne zachęciłoby do powrotu inwestorów w funduszach ETF, a także spowodowałoby odkupywanie pozycji krótkich na rynku futures. Zagrożeniem dla rynku pozostaje wzrost stóp procentowych, które reagują na zapowiedzi ograniczania programu skupu aktywów przez Fed (Quantitative Easing). Historyczne zależności wskazują, że wzrost stóp procentowych musiałby być znaczący (ponad 2 punkty procentowe), by sięgnąć realnego poziomu +3%, przy którym złoto mogłoby mieć gorsze perspektywy zysków niż alternatywa w postaci obligacji rządu USA. Wydaje się, że tak znaczny wzrost stóp procentowych najbliższym czasie jest mało prawdopodobny zwłaszcza, że w ciągu minionego roku rynkowe stopy już wzrosły o ok. 1,5 punktu procentowego, a amerykański bank centralny mówi jedynie o stopniowym zmniejszeniu programu skupu aktywów, nie o całkowitym wycofaniu się z niego. str. 15

16 Investors TFI S.A. tworzy i zarządza funduszami inwestycyjnymi. Niektóre z funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Investors TFI S.A. lokują swoje aktywa m.in. w instrumenty pochodne oparte o metale szlachetne, jak również w akcje lub udziały spółek z branży poszukiwania, rozwoju i eksploatacji złóż metali szlachetnych ( Fundusze ). Przedstawiony komentarz rynkowy opracowany został w związku z zarządzaniem Funduszami. Przedstawiony komentarz rynkowy oraz zawarte w nim prognozy stanowią wyłącznie wyraz poglądów Investors TFI S.A., przy czym Investors TFI S.A. zastrzega sobie możliwość zmiany przedstawionych opinii, w tym w przypadku zmiany sytuacji rynkowej, bez konieczności powiadamiania o niej adresatów niniejszego komentarza. Dane przedstawione w niniejszym komentarzu (historyczne i prognozowane) nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Investors TFI S.A. nie gwarantuje ziszczenia się scenariuszy lub prognoz przedstawionych w niniejszym komentarzu. Przedstawiony komentarz oraz zawarte w jego treści prognozy oparte zostały na informacjach pozyskanych z powszechnie dostępnych i uznanych za wiarygodne źródeł. Wnioski wyciągnięte na podstawie przedstawionych komentarzy i prognoz nie powinny stanowić samodzielnej podstawy jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych. Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i nie zawiera pełnych informacji niezbędnych do oceny ryzyka związanego z inwestycją w metale szlachetne lub instrumenty powiązane z metalami szlachetnymi oraz nie stanowi przekazu reklamowego dotyczącego metali szlachetnych lub instrumentów powiązanych z metalami szlachetnymi. Przedstawiony komentarz nie stanowi informacji reklamowej dotyczącej któregokolwiek z Funduszy. W szczególności informacje zawarte w niniejszym komentarzu nie powinny stanowić podstawy dla jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych dotyczących inwestowania w Fundusze. Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i nie zawiera informacji niezbędnych do oceny ryzyka związanego z inwestycją w Fundusze. Decyzje inwestycyjne co do inwestowania w Fundusze powinny być podejmowane w oparciu o informacje obejmujące w szczególności opis czynników ryzyka, zasady sprzedaży jednostek uczestnictwa/ certyfikatów inwestycyjnych Funduszy, tabelę opłat manipulacyjnych oraz szczegółowe informacje podatkowe zawarte w Prospekcie Informacyjnym/Prospekcie Emisyjnym Funduszy, dostępnych w punktach dystrybucji Funduszy, w siedzibie Towarzystwa oraz na stronie Dotychczasowe wyniki Funduszy nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Investors TFI S.A. ani Fundusze nie gwarantują osiągnięcia założonych celów inwestycyjnych Funduszy. Przy nabyciu jednostek uczestnictwa/certyfikatów inwestycyjnych Funduszy pobierana jest opłata manipulacyjna na zasadach i w wysokości określonej w Prospekcie Informacyjnym/Prospekcie Emisyjnym Funduszy. Prezentowane stopy zwrotu z inwestycji nie uwzględniają opłat manipulacyjnych pobieranych przy nabyciu jednostek uczestnictwa/certyfikatów inwestycyjnych lub konwersji jednostek uczestnictwa. Zyski osiągnięte z inwestycji w jednostki uczestnictwa/certyfikaty inwestycyjne Funduszy obciążone są podatkiem od dochodów kapitałowych, na podst. Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j.: Dz.U. z z późn. zm.). Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Zebra Tower ul. Mokotowska Warszawa tel fax

Złoto Raport rynkowy. Cena 1400-1450 USD/oz. Maciej Kołodziejczyk Zarządzający w Investors TFI

Złoto Raport rynkowy. Cena 1400-1450 USD/oz. Maciej Kołodziejczyk Zarządzający w Investors TFI Złoto Raport rynkowy Cena, 28 lutego 2014: Prognoza IV kw. 2013: 1320 USD/oz Wykształcanie się trendu wzrostowego Cena 1400-1450 USD/oz Maciej Kołodziejczyk Zarządzający w Investors TFI Marzec 2014 Rabbi

Bardziej szczegółowo

Sektor polskich małych i średnich spółek

Sektor polskich małych i średnich spółek Sektor polskich małych i średnich spółek Komentarz rynkowy Łukasz Hejak Zarządzający Subfunduszami: Investor Top 25 Małych Spółek Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek Wrzesień 2014 Fundamenty prędzej

Bardziej szczegółowo

Komentarz miesięczny. Zarządzającego Funduszami Investors TFI. Jarosław Niedzielewski Dyrektor Departamentu Inwestycji

Komentarz miesięczny. Zarządzającego Funduszami Investors TFI. Jarosław Niedzielewski Dyrektor Departamentu Inwestycji Komentarz miesięczny Zarządzającego Funduszami Investors TFI Jarosław Niedzielewski Dyrektor Departamentu Inwestycji Październik 213 Podsumowanie Zgodnie ze schematem przerabianym w ostatnich kilku dziesięcioleciach,

Bardziej szczegółowo

Złoto Wydarzenia na rynku złota

Złoto Wydarzenia na rynku złota 15 listopada 2010 Złoto Wydarzenia na rynku złota Cena, 15 listopada 2010: 1 360 USD/oz Docelowa cena, 2012 rok: 2 000 USD/oz Raport analityczny Piotr Kowalski Analityk Investors piotr.kowalski@investors.pl

Bardziej szczegółowo

Grecja kupuje czas. Barometr Inwestycyjny. 16 marca 2015 r.

Grecja kupuje czas. Barometr Inwestycyjny. 16 marca 2015 r. Grecja kupuje czas Barometr Inwestycyjny 16 marca 2015 r. 1 Luty na światowych rynkach finansowych przyniósł silne wzrosty większości indeksów akcyjnych, przy jednoczesnej korekcie większości indeksów

Bardziej szczegółowo

Przebudzenie chińskiego smoka. Barometr Inwestycyjny. 8 maja 2015 r.

Przebudzenie chińskiego smoka. Barometr Inwestycyjny. 8 maja 2015 r. Przebudzenie chińskiego smoka Barometr Inwestycyjny 8 maja 2015 r. 1 Kwiecień był znakomitym miesiącem dla inwestorów lokujących kapitał na rynkach wschodzących. Najmocniej zyskiwały europejskie kraje

Bardziej szczegółowo

Giełdowi poszukiwacze zysków

Giełdowi poszukiwacze zysków 26 INWESTOR GF Giełdowi poszukiwacze zysków Od początku 2015 r. na większości rynków panuje umiarkowany optymizm. W Europie kluczem do pobudzenia aktywności było ogłoszenie w styczniu i rozpoczęcie w marcu

Bardziej szczegółowo

Stanowisko w sprawie sytuacji gospodarczej i strategii

Stanowisko w sprawie sytuacji gospodarczej i strategii Schroders Stanowisko w sprawie sytuacji gospodarczej i strategii Keith Wade Główny ekonomista i strateg (44-2) 7658 6296 Azad Zangana Ekonomista ds. europejskich (44-2) 7658 2671 James Bilson Ekonomista

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ RYNKOWY Czerwiec 2009

KOMENTARZ RYNKOWY Czerwiec 2009 KOMENTARZ RYNKOWY Czerwiec 9 OTOCZENIE MAKROEKONOMICZNE ŁUKASZ WITKOWSKI Wykres. Produkcja przemysłowa a wskaźnik PMI. Produkcja przemysłowa r/r, wyrównana sezonowo (lewa oś) 6, PKB I PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA

Bardziej szczegółowo

RynekAlternatywny.pl KOMPENDIUM INWESTORA CZĘŚĆ I: ZŁOTO. materiał opracowany przez Inwestycje Alternatywne PRofit S.A.

RynekAlternatywny.pl KOMPENDIUM INWESTORA CZĘŚĆ I: ZŁOTO. materiał opracowany przez Inwestycje Alternatywne PRofit S.A. RynekAlternatywny.pl KOMPENDIUM INWESTORA CZĘŚĆ I: ZŁOTO materiał opracowany przez Inwestycje Alternatywne PRofit S.A. 1 Spis Treści Wyjątkowość złota 3 Historia złota 3 Podaż złota 4 Popyt na złoto 6

Bardziej szczegółowo

PIONEER. Kryzys da się lubić. Tadeusz Sendzimir. Stopy w dół, akcje w górę? Akcje w akcji

PIONEER. Kryzys da się lubić. Tadeusz Sendzimir. Stopy w dół, akcje w górę? Akcje w akcji Wydarzenia Wiedza Edukacja LIPIEC 2013 PIONEER Tadeusz Sendzimir Polski Edison metalurgii Stopy w dół, akcje w górę? rekordowo niskie oprocentowanie lokat Akcje w akcji subfundusz pioneer dynamicznych

Bardziej szczegółowo

Raiffeisen Forecaster

Raiffeisen Forecaster W którą stronę zaskoczy PKB? RPP potwierdza długoterminową stabilizację stóp EBC trzyma kurs Czerwcowa podwyżka Fedu pozostaje w grze EURPLN nowe minima i korekta Spowolnienie, odbicie czy stabilizacja

Bardziej szczegółowo

Komentarz miesięczny. Zarządzającego Funduszami Investors TFI. Jarosław Niedzielewski Dyrektor Departamentu Inwestycji

Komentarz miesięczny. Zarządzającego Funduszami Investors TFI. Jarosław Niedzielewski Dyrektor Departamentu Inwestycji Komentarz miesięczny Zarządzającego Funduszami Investors TFI Jarosław Niedzielewski Dyrektor Departamentu Inwestycji Czerwiec 2012 Podsumowanie Zachowanie rynków akcji w ciągu ostatnich kilku tygodni nie

Bardziej szczegółowo

W CO INWESTOWAĆ W 2013 ROKU?

W CO INWESTOWAĆ W 2013 ROKU? W CO INWESTOWAĆ W 2013 ROKU? Oczekujemy, że głównym motorem wzrostu gospodarczego w USA będzie dalsza poprawa sytuacji na rynku mieszkaniowym i rynku pracy. Czynnikiem ryzyka w USA będą przedłużające się

Bardziej szczegółowo

E K S P E R C I T R E N D Y A K T U A L N O Ś C I I N W E S T Y C J E E M E R Y T U R A

E K S P E R C I T R E N D Y A K T U A L N O Ś C I I N W E S T Y C J E E M E R Y T U R A Biuletyn Inwestycyjny Xelion NR 06(40) 18 czerwca 2014 r. E K S P E R C I T R E N D Y A K T U A L N O Ś C I I N W E S T Y C J E E M E R Y T U R A Szanowni Czytelnicy, Bieżący numer Biuletynu Inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

PRICE ACTION OUTLOOK 2015 FOREX TRADERA HISTORIA FED MISSISSIPPI. INWESTYCJE alternatywne. Bańka finansowa CARRY TRADE STYLE LIFE.

PRICE ACTION OUTLOOK 2015 FOREX TRADERA HISTORIA FED MISSISSIPPI. INWESTYCJE alternatywne. Bańka finansowa CARRY TRADE STYLE LIFE. MAGAZYN FINANSOWO-INWESTYCYJNY DLA POCZATKUJĄCYCH I ZAAWANSOWANYCH INWESTORÓW NUMER 1 (2) 2015 PRICE ACTION TRADERA HISTORIA FED INWESTYCJE alternatywne OUTLOOK 2015 FOREX MISSISSIPPI Bańka finansowa CARRY

Bardziej szczegółowo

Rada Polityki Pieniężnej. Marzec 2015 r. Raport o inflacji

Rada Polityki Pieniężnej. Marzec 2015 r. Raport o inflacji Rada Polityki Pieniężnej Marzec 15 r. Raport o inflacji Raport o inflacji marzec 15 Raport o inflacji jest dokumentem przedstawiającym ocenę Rady Polityki Pieniężnej (RPP) dotyczącą przebiegu bieżących

Bardziej szczegółowo

RynekAlternatywny.pl KOMPENDIUM INWESTORA CZĘŚĆ II: SREBRO. materiał opracowany przez Inwestycje Alternatywne PRofit S.A.

RynekAlternatywny.pl KOMPENDIUM INWESTORA CZĘŚĆ II: SREBRO. materiał opracowany przez Inwestycje Alternatywne PRofit S.A. RynekAlternatywny.pl KOMPENDIUM INWESTORA CZĘŚĆ II: SREBRO materiał opracowany przez Inwestycje Alternatywne PRofit S.A. 1 Spis Treści Wyjątkowość srebra 3 Historia srebra 3 Podaż srebra 4 1. Zapasy 5

Bardziej szczegółowo

Inwestowanie w trudnych czasach. Jak uniknąć strat?

Inwestowanie w trudnych czasach. Jak uniknąć strat? Inwestowanie w trudnych czasach Jak uniknąć strat? Załamanie na GPW i światowych giełdach spowodowało, że podejmowanie decyzji inwestycyjnych stało się bardzo trudne nie ma dziś prostej recepty na to,

Bardziej szczegółowo

Schroders Stanowisko w sprawie sytuacji gospodarczej i strategii

Schroders Stanowisko w sprawie sytuacji gospodarczej i strategii Schroders Stanowisko w sprawie sytuacji gospodarczej i strategii Keith Wade Główny ekonomista i strateg (44-2) 7658 6296 Azad Zangana Ekonomista ds. europejskich (44-2) 7658 2671 Craig Botham Ekonomista

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ RYNKOWY Kwiecień 2009

KOMENTARZ RYNKOWY Kwiecień 2009 KOMENTARZ RYNKOWY Kwiecień 9 OTOCZENIE MAKROEKONOMICZNE ŁUKASZ WITKOWSKI Wykres. Produkcja przemysłowa a wskaźnik PMI. Produkcja przemysłowa r/r, SA (lewa oś) Wskaźnik menedżerów logistyki PMI (prawa oś)

Bardziej szczegółowo

Struktura oszczędności w Polsce i wybranych krajach europejskich. Raport przygotowany przez Analizy Online S.A. dla BPH TFI S.A.

Struktura oszczędności w Polsce i wybranych krajach europejskich. Raport przygotowany przez Analizy Online S.A. dla BPH TFI S.A. Struktura oszczędności w Polsce i wybranych krajach europejskich Raport przygotowany przez Analizy Online S.A. dla BPH TFI S.A. Czerwiec 2012 Spis treści 1. METODOLOGIA 3 2. WARTOŚĆ I STRUKTURA OSZCZĘDNOŚCI

Bardziej szczegółowo

PIONEER. Zawsze jest czas na akcje. Inwestycja z potencjałem SUBFUNDUSZ PIONEER OBLIGACJI I DOCHODU

PIONEER. Zawsze jest czas na akcje. Inwestycja z potencjałem SUBFUNDUSZ PIONEER OBLIGACJI I DOCHODU WYDARZENIA WIEDZA EDUKACJA PAŹDZIERNIK 2014 PIONEER Inwestycja z potencjałem SUBFUNDUSZ PIONEER OBLIGACJI I DOCHODU Japonia: reaktywacja TRZECIA GOSPODARKA ŚWIATA ROZWIJA SIĘ NAJSZYBCIEJ OD LAT Gdy spadają

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji banków w 2008 roku

Raport o sytuacji banków w 2008 roku Raport o sytuacji banków w 28 roku Urząd Komisj Nadzoru Finansowego Warszawa 29 Opracowanie: Andrzej Kotowicz przy współpracy Wydziału Analiz Sektora Bankowego Departament Nadzoru Sektora Bankowego Pion

Bardziej szczegółowo

PZU INWESTOR biuletyn PZU Inwestycje

PZU INWESTOR biuletyn PZU Inwestycje PZU INWESTOR biuletyn PZU Inwestycje 24 stycznia 2013 r. Słowem wstępu W numerze Piotr Krawczyński Analityk PZU Inwestycje AUKCJA DŁUGU MF PRZYSŁOWIOWĄ KROPKĄ NAD I Gdyby nie aukcja obligacji ze środy

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie miesiąca

Podsumowanie miesiąca Biuro Analiz Makroekonomicznych research@bankmillennium.pl Grzegorz Maliszewski Główny Ekonomista +48 22 598 22 38 Urszula Kryńska Ekonomistka +48 22 598 20 10 Mateusz Sutowicz Analityk rynków finansowych

Bardziej szczegółowo

Strategia na 2014. Kontynuacja hossy wsparta wzrostem PKB. Departament Analiz

Strategia na 2014. Kontynuacja hossy wsparta wzrostem PKB. Departament Analiz Strategia na 214 21 stycznia 214 Kontynuacja hossy wsparta wzrostem PKB Uważamy, że pomimo ryzyk związanych głéwnie z reformą OFE, akcje nadal pozostają atrakcyjną inwestycją, szczegélnie poréwnując z

Bardziej szczegółowo

Portfele Allianz. Sytuacja na rynkach finansowych w październiku 2014 roku. listopad. Zmienny, jesienny październik

Portfele Allianz. Sytuacja na rynkach finansowych w październiku 2014 roku. listopad. Zmienny, jesienny październik TFI Allianz Polska S.A. Portfele Allianz listopad Sytuacja na rynkach finansowych w październiku roku Artur Jusiński Główny Analityk TFI Allianz Polska S.A. Zmienny, jesienny październik Po udanym wrześniu,

Bardziej szczegółowo

Trening. Teoretyczny inwestor forex cz. I SPIS TREŚCI

Trening. Teoretyczny inwestor forex cz. I SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 3 2. Rynek finansowy, regulowany i pozagiełdowy... 5 3. Rynek walutowy... 7 3.1. Historia międzynarodowego rynku walutowego... 7 3.2. Uczestnicy i struktura światowego rynku walutowego...

Bardziej szczegółowo

CitiMonthly Polska. Gospodarka i Rynki Finansowe. W skrócie. Polska. 13 Grudnia 2010 29 stron

CitiMonthly Polska. Gospodarka i Rynki Finansowe. W skrócie. Polska. 13 Grudnia 2010 29 stron Polska Gospodarka i Rynki Finansowe 13 Grudnia 21 29 stron CitiMonthly Polska W skrócie Polska kończy 21 rok z szybko rosnącą gospodarką, w której rolę motoru wzrostu przejął popyt krajowy. Oczekujemy,

Bardziej szczegółowo