Złoto Raport rynkowy. Powrót ceny ponad 1525 USD/oz. Maciej Kołodziejczyk Zarządzający w Investors TFI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Złoto Raport rynkowy. Powrót ceny ponad 1525 USD/oz. Maciej Kołodziejczyk Zarządzający w Investors TFI"

Transkrypt

1 Złoto Raport rynkowy Cena, 31 sierpnia 2013: Prognoza na 2013: 1395 USD/oz Uformowanie się trendu wzrostowego Powrót ceny ponad 1525 USD/oz Maciej Kołodziejczyk Zarządzający w Investors TFI Wrzesień 2013

2 Główne wnioski Po złamaniu się w kwietniu tego roku silnego wsparcia na poziomie 1525 USD/oz rynek złota przeszedł gwałtowne załamanie. Spadek o 23% w między marcem a czerwcem 2013 r. był najsilniejszą kwartalną przeceną w historii. Przyczyną krachu było najprawdopodobniej nagromadzenie kapitału spekulacyjnego podczas nadzwyczajnych wzrostów z lat , w trakcie których kruszec podrożał o 183%. Odpływ tego kapitału wywołał głęboką korektę. Analiza czynników fundamentalnych na przestrzeni ostatnich 43 lat wskazuje, że realne stopy procentowe 10-letnich obligacji USA mają największy wpływ na zmiany ceny złota. W dalszej kolejności są krótkoterminowe realne stopy procentowe oraz poziom inflacji cen konsumenckich. Bazując na danych historycznych, obecny poziom realnych stóp procentowych sugerowałby wzrost cen złota na poziomie kilkunastu procent rocznie. W ostatnich miesiącach źródłem popytu na złoto byli głownie inwestorzy azjatyccy (przede wszystkim z Chin i Indii), a także banki centralne. Sprzedającymi byli inwestorzy z funduszy ETF, oraz uczestnicy rynku futures. Z funduszy ETF odpłynęła ponad ¼ zasobów zgromadzonych przez ostatnie 9 lat. Rynek futures ma strukturę uczestników podobną do dna koniunktury w 2008 i 2001 roku. W najbliższych miesiącach można się spodziewać wykształcenia trendu wzrostowego i powrotu powyżej poziomu 1525 USD/oz. Głównym zagrożeniem dla ceny złota pozostaje wzrost stóp procentowych, w oczekiwaniu na zmniejszenie programu luzowania ilościowego w USA. str. 2

3 Spis treści Główne wnioski 2 Co wpływa na cenę złota? 4 Stopy procentowe Inflacja Zmiany ceny akcji Wzrost gospodarczy Podaż pieniądza Kto kupuje złoto - analiza popytu 9 Banki centralne 9 Fundusze typu ETF 9 Chiny i Indie 10 Rynek futures 11 Sentyment inwestorów 13 Analiza techniczna 14 Podsumowanie i prognoza 15 str. 3

4 Co wpływa na cenę złota? Wydarzenia ostatniego pół roku były zaskakujące dla większości obserwatorów rynku złota, w tym weteranów, którzy uczestniczyli także w hossie lat 70-tych XX wieku. Podczas przesłuchania przed Komisją Bankową Senatu USA nawet Ben Bernanke, szef amerykańskiego banku centralnego przyznał, że złoto nie jest typowym instrumentem inwestycyjnym i on nie podejmuje się jego wyceny. Przypomnijmy amerykański bank centralny zarządza największymi rezerwami kruszcu na świecie, wartymi ok. 350 mld USD. Głębokość korekty była zaskoczeniem także dla nas scenariuszowi spadku ceny poniżej wsparcia na poziomie 1525 USD/oz przypisywaliśmy małe prawdopodobieństwo. Od szczytu na początku września 2011 roku, do dotychczasowego dna korekty zanotowanego 28 czerwca 2013 roku cena kruszcu obniżyła się o 38,7%. Spadek między marcem a czerwcem bieżącego roku o 23,3% był największą kwartalną przeceną w historii notowań metalu. Sytuacja ta miała miejsce w czasie realizacji przez Fed największego programu luzowania monetarnego, polegającego na bezterminowym dodruku 85 mld USD miesięcznie w celu skupu aktywów z rynku. Wielu komentatorów uważało, że wzrost podaży pieniądza i związana z tym presja inflacyjna osłabią pozycję dolara wobec innych walut i złota. Tak się jednak nie stało (przynajmniej w ciągu ostatnich 8-10 miesięcy), co skłoniło część inwestorów do likwidacji długich pozycji na złocie. Zaistniała sytuacja skłania obserwatorów, analityków i inwestujących w metale szlachetne do ponownego przyjrzenia się temu, co wpływa na ten rynek. W celu ustalenia, jakie wydarzenia w gospodarce i na rynkach finansowych mają największy wpływ na ceny metali szlachetnych przeanalizowaliśmy notowania kruszcu od początku lat 70-tych XX wieku do lipca 2013 roku (wcześniej jego cena była na stałe przywiązane do dolara, więc takie porównanie byłoby bezcelowe). Porównaliśmy zmiany cen złota w okresach 3 oraz 12 miesięcy z następującymi wskaźnikami gospodarczymi i finansowymi: 1) Poziom inflacji 2) Poziom krótko- i długoterminowych stóp procentowych (realny i nominalny) 3) Zmiany indeksów akcji 4) Poziom wzrostu gospodarczego (mierzonego PKB) 5) Zmiana podaży pieniądza: wąskiej (M1) oraz szerokiej (M2) Dla każdego z tych wskaźników został wyliczony wskaźnik korelacji z cenami złota miara tego, jaką część zmian cen kruszcu można przypisać statystycznie zmianom poziomów tychże wskaźników. Poniższa tabela zawiera podsumowanie wyników: Tabela 1. Korelacja zmiany cen złota ze zmianami poziomów wskaźników ekonomicznych i finansowych Wskaźnik finansowy lub gospodarczy Korelacja w okresie 3 miesięcy Korelacja w okresie 12 miesięcy Siła korelacji (12 miesięcy) Realne stopy procentowe obligacji 10-letnich rządu USA -33,1% -58,2% Silna Realne stopy procentowe banku centralnego USA -32,2% -48,6% Umiarkowana Zmiana cen towarów i usług w USA (inflacja CPI) 24,1% 42,7% Umiarkowana Podaż pieniądza M1 (dane miesięczne) 13,3% 13,9% Słaba Zmiana poziomu indeksu S&P 500-2,6% -12,2% Słaba Nominalne stopy proc. obligacji 10-letnich rządu USA -8,6% -12,0% Słaba Podaż pieniądza M2 (dane miesięczne) 8,8% 9,5% B. niska lub brak Poziom wzrostu gospodarczego w USA (dane kwartalne) -1,3% -8,5% B. niska lub brak Nominalne stopy procentowe banku centralnego USA -2,2% 1,7% B. niska lub brak Źródło: Bloomberg, stooq.pl, obliczenia własne Jak wynika z zamieszczonych powyżej danych, zmiana ceny złota jest w największym stopniu uzależniona od realnych stóp procentowych przede wszystkim długoterminowych (10-letnich) obligacji. Korelacja wynosi -58,2% str. 4

5 i należy ją uznać za silną. Także krótkoterminowe stopy procentowe banku centralnego są stosunkowo silnie skorelowane z cenami kruszcu: współczynnik korelacji wynosi -48,6%. Ujemna korelacja oznacza, że im niższe realne stopy procentowe, tym większy jest wzrost cen złota. W dalszej kolejności zmiana cen złota jest uzależniona od inflacji, tradycyjnie uważanej za najważniejszy czynnik wpływający na cenę kruszcu. Tu korelacja jest dodatnia, co wskazuje, że im wyższa inflacja, tym wyższy wzrost ceny złota. Analizując kolejne wskaźniki widać, że kurs złota jest słabo skorelowany ze zmianą indeksu S&P 500, poziomem wzrostu gospodarczego, a także zmianą agregatów pieniężnych M1 i M2. Niska korelacja z podażą pieniądza w okresach 3- i 12- miesięcznych jest zrozumiała wzrost podaży pieniądza przekłada się na inflację zazwyczaj w ciągu kilku lub nawet kilkunastu lat. Należy zaznaczyć, że powyższe wyliczenia mają charakter równoczesny a nie przewidujący obejmują one te same zakresy czasowe dla dwóch ciągów danych. Tylko w niewielkim stopniu mogą one służyć przewidywaniu przyszłych cen złota, ponieważ korelacja pomiędzy obecnymi poziomami wskaźników finansowych i gospodarczych, a przyszłymi cenami złota jest kilkakrotnie słabsza lub w ogóle nie jest statystycznie istotna. Wysoki poziom korelacji równoczesnej wskazuje na charakter złota jako zabezpieczenia (hedge) jeżeli w danym (3 lub 12-miesięcznym) okresie realne stopy procentowe będą niskie, złoto w tym samym czasie powinno wzrosnąć, umożliwiając nam utrzymanie realnej wartości portfela. Ta analiza jest zgodna z poradą inwestycyjną, która sugeruje utrzymywanie złota w portfelu na wypadek utraty realnej wartości innych jego składników. Wykres 1. Kurs złota na tle realnych stóp procentowych 10-letnich obligacji USA poziom realnych stóp proc. obligacji 10-letnich USA (%) cena złota (USD/OZ) Źródło: Bloomberg, stooq.pl, obliczenia własne Podczas ostatnich 43 lat przeciętny realny wzrost cen złota wyniósł ok. 4,3% rocznie co daje zysk nieco wyższy niż 10-letnie obligacje amerykańskie (realnie 3,7%). Ze względu na silną ujemną korelację, należy się spodziewać, że okresy charakteryzujące się wysoką realną rentownością obligacji amerykańskich będą jednocześnie wyróżniały się niskimi stopami zwrotu na rynku złota. I tak jest w istocie, co obrazuje poniższa tabela: Tabela 2. Zależność pomiędzy realnymi stopami procentowymi obligacji długoterminowych rządu USA a rocznymi zmianami cen złota w dolarach Realna stopa procentowa 10-letnich obligacji USA Średni roczny zysk z inwestycji w złoto Udział czasowy podczas badanych 43 lat Poniżej -4% 82,9% 4,0% Pomiędzy -4% a -3% 61,3% 2,1% Pomiędzy -3% a -2% 34,3% 2,2% Pomiędzy -2% a -1% 24,1% 3,0% Pomiędzy -1% a 0% 14,8% 7,3% str. 5

6 Pomiędzy 0% a 1% 20,0% 10,4% Pomiędzy 1% a 2% 4,4% 13,9% Pomiędzy 2% a 3% 8,9% 15,6% Pomiędzy 3% a 4% 0,9% 19,1% Pomiędzy 4% a 5% -5,3% 10,5% Pomiędzy 5% a 6% 6,2% 0,8% Pomiędzy 6% a 7% -4,4% 3,4% Pomiędzy 7% a 8% -4,5% 4,6% Powyżej 8% -1,2% 3,2% Źródło: Bloomberg, stooq.pl, obliczenia własne Kolorem zielonym oznaczyliśmy zakres, w którym mieszczą się aktualne stopy rynkowe. Oprocentowanie obligacji 10-letnich wynosi obecnie około 2,8%, co przy inflacji rzędu 2% daje realną stopę zwrotu 0,8%. W ostatnich 43 latach przy takim poziomie realnych stóp procentowych złoto rosło przeciętnie o około 12% rocznie (w przedziale 0-2% dla realnych stóp procentowych zyski na rynku złota wynosiły pomiędzy 4,4 a 20%). Trzecia kolumna Tabeli 2 pokazuje, że podczas ostatnich 43 lat tylko przez ok. 29% czasu warunki były korzystniejsze dla rynku złota przede wszystkim podczas drugiej połowy dekady lat 70-tych ubiegłego wieku. Powyższe dane wskazują, że historycznie w okresie niskich stóp procentowych złoto pełni w portfelu inwestycyjnym rolę taką, jak obligacje w czasach wyższych stóp. Ogromny wzrost ceny złota (o 60-80% rocznie) zanotowany przy realnych stopach procentowych poniżej -3% jest spowodowany różnicą w wielkości rynku obligacji i złota. Kapitalizacja światowego rynku papierów wartościowych o stałym dochodzie przekracza 80 bilionów USD, podczas gdy wszystkie zasoby kruszcu przy cenie 1400 USD/oz są warte zaledwie około 8 bilionów USD. Złoto inwestycyjne dostępne na rynku stanowi zapewne mniej niż połowę całkowitych jego zasobów, co powoduje, że globalny rynek dłużny jest ponad 20 razy większy od rynku złota. Nawet, gdyby tylko niewielka część środków przepłynęła z rynku obligacji na rynek złota w celu ochrony realnej wartości kapitału, spowodowałoby to bardzo silny wzrost cen kruszcu. Poniższy wykres przedstawia zwroty z trzech portfeli: złota, 10-letnich obligacji amerykańskich, oraz zyski z portfela, który odwzorowuje bardzo prostą zasadę inwestycyjną: gdy realne stopy procentowe są mniejsze niż 3,4% 1, trzymaj złoto, gdy są wyższe - trzymaj 10-letnie obligacje rządu USA. Wykres 2. Zyski (nominalne, w USD) z trzech portfeli: złota, obligacji oraz mieszanego, którego skład zależy od poziomu realnych stóp procentowych 10-letnich obligacji USA kurs złota (styczeń 1970 = 1) zwrot 10-letnich obligacji USA portfel złożony ze złota lub obligacji, w zależności od poziomu stóp procentowych Źródło: Bloomberg, stooq.pl, obliczenia własne 1 Poziom 3,4% daje najwyższy zwrot dla danych historycznych. Jeżeli wartość graniczna realnych stóp procentowych, przy której dokonywano by zamiany złota na obligacje byłaby ustalona na poziomie 2,5% lub 4%, realny roczny zysk z inwestycji spadłby do 8%. str. 6

7 Jak wspomnieliśmy uprzednio, podczas ostatnich 43 lat realne zyski z inwestycji w złoto wyniosły 4,3%, w obligacje amerykańskie 3,7%. Realny zwrot z portfela wykorzystującego opisaną powyżej strategię inwestycyjną wyniósł w tym samym okresie 9,6%. Należy zwrócić uwagę, że powyższe porównania i wyliczenia dotyczą przede wszystkim inwestorów amerykańskich lub międzynarodowych. Dla polskiego inwestora, który chciałby utrzymać wartość swego portfela w złotych, mogą mieć one mniejsze znaczenie, gdy obligacje polskiego rządu dają zadowalający realny zwrot. Przykładowo w trakcie przygotowywania niniejszego raportu oprocentowanie polskich obligacji 10-letnich wynosił 4,3%, a inflacja roczna 1,1%, co daje realną stopę zwrotu rzędu 3,2%. Oczywiście potencjalny zysk z inwestycji w złoto jest zbieżny z tym, który mogą osiągnąć amerykańscy lub globalni inwestorzy. Do rozważenia pozostaje najważniejsze pytanie skoro realne stopy procentowe, które są najważniejszym czynnikiem wpływającym na rynek złota są niskie, dlaczego w ciągu ostatnich 12 miesięcy zanotowano spadek ceny kruszcu? Najprawdopodobniejszym powodem było to, że po 12 latach corocznych wzrostów i aprecjacji o 183% w ciągu 3 lat ( ), na rynek napłynął kapitał spekulacyjny, a jego nagły odpływ doprowadził do głębszej korekty. Wykres 3. Ceny złota w latach (w USD/oz) wzrost o 183%, 45% rocznie korekta -39% wzrost o 146%, 39% rocznie +14,5% rocznie 600 korekta -34% Źródło: stockcharts.com Zauważmy, że kurs złota przez trzy lata wzrastał o ok. 45% rocznie, co stanowi nadzwyczajnie wysoki zwrot na rynku wartym kilka bilionów dolarów. Także analiza realnych stóp procentowych wskazywałaby, że inwestorzy powinni byli oczekiwać co najwyżej kilkunastu procent rocznie zysku. Zrozumiałe jest, że straty przewyższające 30% trudno opisywać jako zwykłą korektę, której tradycyjnie w nomenklaturze inwestycyjnej przypisuje się spadki od 10 do 20%. Jednakże, biorąc po uwagę, że poprzednio cena złota zwyżkowała o ponad 1200 USD/oz, obecna korekta wydaje się adekwatna zniosła nieco ponad połowę wzrostów. Warto wskazać na analogię pomiędzy obecną sytuacją, a tą z lat Po wzroście o 465% (z 35 USD/ oz do niemal 200 USD/oz) w latach złoto zanotowało spadek o 45% w ciągu kolejnych 19 miesięcy. Ówczesne komentarze prasowe były bardzo podobne do tych, które jeszcze kilka tygodni temu zamieszczano w prasie zarówno polskiej jak i międzynarodowej. Tygodnik Time 2 sierpnia 1976 roku zamieścił artykuł, którego fragment brzmiał: Dla gromadzących złoto i spekulantów, złoto miało ostatnio tyle blasku, co zardzewiała puszka. W ciągu 19 miesięcy, które upłynęły od czasu, gdy złoto znów może być legalnie nabywane przez obywateli USA, cena spadła o ponad 40% od szczytu notowań przy 198,8 USD/oz. W ciągu trzech chaotycznych dni handlu w zeszłym tygodniu złoto spadło o 14 dolarów na rynku w Londynie osiągając 31-miesięczne dno przy cenie 105,5 USD/oz. Pomimo faktu, że kurs wzrósł do 111 USD/oz do końca tygodnia, jest to wciąż ponura cena dla złotych żuków, którzy jeszcze niedawno prognozowali 300 dolarów za uncję, bądź więcej 2 2 Cytat za biuletynem inwestycyjnym: Fred Hickey, High Tech Strategist z 2 maja Tł. własne. str. 7

8 Od dna korekty w sierpniu 1976 roku złoto wzrosło o 50% w ciągu pół roku i ponad ośmiokrotnie w ciągu trzech i pół lat. Wykres 4. Korekta na rynku złota w latach (cena w USD/oz) mar cze wrz gru mar cze wrz gru mar Źródło: Bloomberg Naszym zdaniem trudno obecnie oczekiwać tak spektakularnych zysków, choćby z tego powodu, że obecna hossa jest znacznie bardziej stonowana, niż ta z lat 70-tych ubiegłego wieku. Na wypadek gdyby analogia z latami okazała się trafna, czerwoną strzałką na powyższym wykresie oznaczyliśmy miejsce, które wskazuje w przybliżeniu gdzie znajduje się rynek złota w połowie sierpnia 2013 roku. Warto też zaznaczyć, że rynek złota w 1975 roku spadał pomimo bardzo korzystnego otoczenia makroekonomicznego inflacja wynosiła 8-13%, oprocentowanie obligacji USA 7-8%, co skutkowało ujemnymi stopami procentowymi pomiędzy 0% a minus 5%. Warto także wspomnieć, że głębokie korekty nie są domeną rynku metali szlachetnych czy surowców. Także na rynku akcji mamy do czynienia ze spadkami przewyższającymi 20%, które nie kończą wieloletniego trendu. Dobrym przykładem jest rok 1987, kiedy po 5 latach i ponad 250% wzrostu indeks Dow Jones spadł o około 41%. Nie powstrzymało to hossy na rynku akcji, wzrosły one do szczytu w 2000 roku jeszcze ponad sześciokrotnie od dna korekty. Podsumowując powyższe rozważania można stwierdzić, że rynek złota w największym stopniu zależy od poziomu długoterminowych realnych stóp procentowych. Pomimo silnej korelacji w długim terminie, w ciągu kilku lub kilkunastu miesięcy mogą występować odstępstwa od tej zależności. Podobnie jak na większości rynków, będą się na nim wykształcały cykle wzrostów i korekt, a zasięg spadków będzie uzależniony od wielkości wcześniejszych wzrostów. str. 8

9 Kto kupuje złoto - analiza popytu Analiza popytu i zrozumienie kto kupuje i w czyich rękach znajduje się złoto mogą być bardzo pomocne w prognozowaniu dalszego zachowania ceny kruszcu. Tak zwane silne ręce zawsze są tą stroną rynku, która wspiera wzrosty. Z kolei dominacja spekulantów powoduje zwykle dużo większą zmienność na rynku i może oznaczać gwałtowną przecenę. Banki centralne W pierwszej połowie roku banki centralne miesięcznie kupowały około 1 mln uncji (30 ton) kruszcu, co stanowiło 13% światowego wydobycia w tym okresie. Największe wzrosty zasobów zanotowały: Turcja (o 81,9 ton), Rosja (o 38,7 ton), Korea Południowa (o 20 ton) oraz Kazachstan (o 15,6 tony). W najbliższych latach można spodziewać się kontynuacji zakupów przez banki centralne. W porównaniu z krajami rozwiniętymi większość krajów rozwijających się ma stosunkowo niskie zasoby złota w proporcji do wartości swych rezerw walutowych. Wykres 5. Rezerwy złota w bankach centralnych świata (w mln uncji) mln oz Źródło: Bloomberg Fundusze typu ETF W ciągu ostatnich 6 miesięcy (od połowy lutego do połowy sierpnia) ze światowych funduszy typu ETF odpłynęło ok. 22 mln uncji złota (680 ton), co stanowi równowartość około połowy globalnego wydobycia w tym czasie. Można więc przyjąć, że ETF-y były głównym poza wydobyciem źródłem podaży złota fizycznego na rynku. W drugim kwartale 2013 roku tylko należące do miliardera Johna Paulsona fundusze sprzedały około 1,2 mln uncji złota, co wiązało się z wycofywaniem przez inwestorów środków z funduszy. Sam Paulson w lipcowym wywiadzie telewizyjnym (a więc już po w/w redukcji) zachęcał inwestorów do utrzymywania zaangażowania w złoto. Jego zdaniem powody do utrzymywania pozycji w złocie nie zmieniły się. Konsekwencją dodruku pieniądza z biegiem czasu będzie inflacja. Osoba z kręgu miliardera poinformowała Financial Times, że umorzone jednostki zostały zamienione na derywaty (swapy na rynku pozagiełdowym) ze względu na różnicę w kosztach utrzymywania pozycji w złocie pomiędzy tymi dwoma opcjami. str. 9

10 Wykres 6. Zasoby złota zgromadzone w funduszach typu ETF (w mln uncji) mln oz Źródło: Bloomberg Wyprzedaż z funduszy typu ETF od początku lipca spowolniła. Zakupy złota przez ten segment inwestorów na pewno wsparłyby aprecjację kruszcu. Chiny i Indie Odbiorcą złota fizycznego wypływającego z amerykańskich i europejskich funduszy typu ETF były przede wszystkim Chiny i Indie. W pierwszej połowie roku do Chin poprzez Hongkong sprowadzono 738 ton złota, co stanowiło ponad połowę światowego wydobycia szacowanego na 1400 ton i stanowiło wzrost aż o 93% względem pierwszej połowy ubiegłego roku. Wykres 7. Import złota z Hongkongu do Chin (w tonach) , ,1 127,0 113,0 114, ,1 103,6 90, ,9 51,3 39,7 62,9 75,6 68,0 113,0 53,5 69,7 47,5 0 sty lut mar kwi maj czer lip sie wrz paź lis gru Źródło: Zerohedge.com, Census and Statistics Department Hongkong SAR, Bloomberg.com Nadal nie wiemy jaka jest struktura chińskiego popytu. Chiny nie ogłaszały zmian w rezerwach złota banku centralnego od kwietnia 2009 roku. Wielu komentatorów utrzymuje, że Ludowy Bank Chin prawdopodobnie akumuluje kruszec, lecz nie publikuje danych, by informacja ta nie spowodowała wzrostu ceny. Taką samą str. 10

11 politykę stosował już wcześniej w latach Z pewnością znaczne ilości są kupowane przez inwestorów indywidualnych. Poniższe zdjęcia pokazują tłum około 10 tys. ludzi ustawiających się w kolejce do jednego ze sklepów w celu zakupu złota podczas trzydniowego Święta Smoczych Łodzi (połowa czerwca 2013 roku). Popyt w Indiach był w ciągu ostatnich kilkunastu lat dosyć stabilny kształtował się w przedziale ton rocznie. W ostatnich kwartałach saldo wymiany handlowej i kapitałowej z zagranicą znacznie pogorszyło się. Jako że Indie sprowadzają niemal całe sprzedawane w tym kraju złoto z zagranicy, rząd wprowadził obostrzenia w celu zmniejszenia wpływu zakupów kruszcu na bilans wymiany. W tym roku już trzykrotnie zwiększano cło na ten metal szlachetny, w połowie sierpnia stawka sięgnęła 10%. Nie zmniejszyło to popytu w drugim kwartale 2013 roku wzrósł on o 70% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku i był największy od 10 lat. Znacząco wzrósł przemyt, a część zamożniejszych klientów dokonywała zakupów w krajach Zatoki Perskiej. Ujemne saldo wymiany zagranicznej jest objawem problemów ekonomicznych Indii, co znajduje odzwierciedlenie w spadającym kursie rupii. Złoto wyceniane w rupiach wzrosło o ok. 50% w ciągu ostatnich 3 lat, niemal dwa razy więcej niż przychody biżuteria sztabki i monety Południowa Japonia Indonezja Rosja Wietnam Tajlandia Stany Turcja Środkowy Europa Chiny Indie Korea Zjednoczone Wschód z depozytów bankowych w lokalnej walucie. Wykres 8. Popyt w II kw roku w podziale na kraje i regiony Źródło: World Gold Council, U.S. Global Investors Rynek kontraktów terminowych futures Bardzo niski poziom zaangażowania funduszy typu Managed Money, który obserwowaliśmy w lutym i marcu obniżył się jeszcze wraz ze spadkiem ceny złota. Ze względu na utrudnioną (w porównaniu z akcjami i obligacjami) wycenę zarówno złota jak i surowców, znaczna część inwestorów posługuje się na tych rynkach strategią podążania za trendem (momentum). Oznacza to, że spadek ceny powoduje, że zmniejszają oni zaangażowanie po długiej i zwiększają zaangażowanie po krótkiej stronie rynku. W rezultacie po kilku miesiącach spadków fundusze mają zazwyczaj wysokie zaangażowanie po krótkiej stronie i niskie zaangażowanie po długiej stronie (por. X-XI 2008, V-VII 2012 oraz VI 2013 na wykresie poniżej) str. 11

12 Wykres 9. Poziomy zaangażowania funduszy Managed Money na rynku futures fundusze - liczba pozycji długich fundusze - liczba pozycji krótkich kurs złota (skala prawa) liczba kontraktów (w tys.) USD/oz Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych CFTC, stooq.pl Liczba krótkich pozycji na początku lipca (a więc w tydzień po zanotowaniu minimum cenowego na złocie w okolicach 1200 USD/oz) była rekordowa ponad 82 tys. kontraktów, stanowiących równowartość 8,2 mln uncji złota (około 255 ton). Poprzedni rekord zanotowano w 2006 roku i był on niemal o połowę niższy 43 tys. kontraktów. Poprawa koniunktury na rynku spowoduje odkupywanie krótkich pozycji w celu uniknięcia strat. Na wielu innych rynkach rekordowa koncentracja pozycji po krótkiej stronie dawałaby możliwość wystąpienia sytuacji przymusowego odkupu (ang. short squeeze) i w ostatnich tygodniach niektórzy komentatorzy sugerowali możliwość wystąpienia podobnego zjawiska na rynku złota. Występuje ono wtedy, gdy zlecenia typu stop loss powodują wzrost cen i uruchamiają położone wyżej kolejne zlecenia typu stop loss. Gdy po długiej stronie skupieni są inwestorzy niechętni do rozstania się z ze swoją pozycją (tzw. silne ręce), może dojść do spektakularnego wzrostu cen. W naszej ocenie rynek złota jest zbyt rozproszony i zbyt głęboki kontrakty terminowe futures są tylko jedną z wielu możliwości inwestowania w kruszec. Nie sądzę, by takie wydarzenia mogły na tym rynku mieć miejsce. Być może z taką sytuacją mamy do czynienia na rynku srebra, gdzie cena poszybowała w ciągu ostatnich 2 tygodni o 23%, rosnąc 8 sesji z rzędu. W sumie od szczytu zaangażowania na początku października 2012 do niedawnego minimum fundusze Managed Money zredukowały zaangażowanie o 146 tys. kontraktów, co stanowi równowartość ok. 450 ton złota. Wykształcenie się kilkumiesięcznego trendu wzrostowego zapewne spowoduje ponowny napływ inwestorów inwestujących po długiej stronie rynku. str. 12

13 Sentyment inwestorów Nastawienie inwestorów do rynku złota pod koniec czerwca osiągnęło poziomy najgorsze od dekady. Sentyment jest wskaźnikiem przeciwstawnym im wyższe wartości tego wskaźnika, tym większe prawdopodobieństwo spadków, im niższe tym większe prawdopodobieństwo wzrostów. Wykres 10. Nastawienie opinii publicznej do rynku złota wskaźnik sentymentu kurs złota (USD/oz) Źródło: sentimentrader.com str. 13

14 Średnioterminowa sytuacja techniczna Po złamaniu się silnego, półtorarocznego wsparcia na poziomie 1525 USD/oz złoto doświadczyło dramatycznej wyprzedaży, która w 3 miesiące zbiła kurs o około 25%. Od dna korekty kruszec podrożał o około 17% i pokonał najszybszą opadającą linię trendu. Silne opory znajdują się na poziomie USD/oz oraz USD/ oz, wsparcia na poziomie 1350 USD/oz, 1280 USD/oz oraz USD/oz. Spadek w latach o 740 USD/oz zniósł około 60% wzrostu z lat Wykres 11. Analiza techniczna ostatnie 3 lata Źródło: stockcharts.com str. 14

15 Prognoza W najbliższych miesiącach najbardziej prawdopodobnym scenariuszem jest budowanie bazy pod nowy trend wzrostowy i powrót kursu powyżej ważnego technicznie poziomu 1525 USD/oz. Pogłębienie korekty wydaje się mniej prawdopodobne, jej obecny zasięg (39%) jest niemal tak głęboki jak najgłębsza korekta w rynku byka z lat (45%). O ile zasoby złota w funduszach ETF mogą zostać jeszcze zmniejszone, rynek kontraktów terminowych został oczyszczony z kapitału spekulacyjnego grającego na wzrosty; znaczna część spekulantów zaczęła nawet grać na spadki. Kilka miesięcy wzrostów zapewne zachęciłoby do powrotu inwestorów w funduszach ETF, a także spowodowałoby odkupywanie pozycji krótkich na rynku futures. Zagrożeniem dla rynku pozostaje wzrost stóp procentowych, które reagują na zapowiedzi ograniczania programu skupu aktywów przez Fed (Quantitative Easing). Historyczne zależności wskazują, że wzrost stóp procentowych musiałby być znaczący (ponad 2 punkty procentowe), by sięgnąć realnego poziomu +3%, przy którym złoto mogłoby mieć gorsze perspektywy zysków niż alternatywa w postaci obligacji rządu USA. Wydaje się, że tak znaczny wzrost stóp procentowych najbliższym czasie jest mało prawdopodobny zwłaszcza, że w ciągu minionego roku rynkowe stopy już wzrosły o ok. 1,5 punktu procentowego, a amerykański bank centralny mówi jedynie o stopniowym zmniejszeniu programu skupu aktywów, nie o całkowitym wycofaniu się z niego. str. 15

16 Investors TFI S.A. tworzy i zarządza funduszami inwestycyjnymi. Niektóre z funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Investors TFI S.A. lokują swoje aktywa m.in. w instrumenty pochodne oparte o metale szlachetne, jak również w akcje lub udziały spółek z branży poszukiwania, rozwoju i eksploatacji złóż metali szlachetnych ( Fundusze ). Przedstawiony komentarz rynkowy opracowany został w związku z zarządzaniem Funduszami. Przedstawiony komentarz rynkowy oraz zawarte w nim prognozy stanowią wyłącznie wyraz poglądów Investors TFI S.A., przy czym Investors TFI S.A. zastrzega sobie możliwość zmiany przedstawionych opinii, w tym w przypadku zmiany sytuacji rynkowej, bez konieczności powiadamiania o niej adresatów niniejszego komentarza. Dane przedstawione w niniejszym komentarzu (historyczne i prognozowane) nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Investors TFI S.A. nie gwarantuje ziszczenia się scenariuszy lub prognoz przedstawionych w niniejszym komentarzu. Przedstawiony komentarz oraz zawarte w jego treści prognozy oparte zostały na informacjach pozyskanych z powszechnie dostępnych i uznanych za wiarygodne źródeł. Wnioski wyciągnięte na podstawie przedstawionych komentarzy i prognoz nie powinny stanowić samodzielnej podstawy jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych. Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i nie zawiera pełnych informacji niezbędnych do oceny ryzyka związanego z inwestycją w metale szlachetne lub instrumenty powiązane z metalami szlachetnymi oraz nie stanowi przekazu reklamowego dotyczącego metali szlachetnych lub instrumentów powiązanych z metalami szlachetnymi. Przedstawiony komentarz nie stanowi informacji reklamowej dotyczącej któregokolwiek z Funduszy. W szczególności informacje zawarte w niniejszym komentarzu nie powinny stanowić podstawy dla jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych dotyczących inwestowania w Fundusze. Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i nie zawiera informacji niezbędnych do oceny ryzyka związanego z inwestycją w Fundusze. Decyzje inwestycyjne co do inwestowania w Fundusze powinny być podejmowane w oparciu o informacje obejmujące w szczególności opis czynników ryzyka, zasady sprzedaży jednostek uczestnictwa/ certyfikatów inwestycyjnych Funduszy, tabelę opłat manipulacyjnych oraz szczegółowe informacje podatkowe zawarte w Prospekcie Informacyjnym/Prospekcie Emisyjnym Funduszy, dostępnych w punktach dystrybucji Funduszy, w siedzibie Towarzystwa oraz na stronie Dotychczasowe wyniki Funduszy nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Investors TFI S.A. ani Fundusze nie gwarantują osiągnięcia założonych celów inwestycyjnych Funduszy. Przy nabyciu jednostek uczestnictwa/certyfikatów inwestycyjnych Funduszy pobierana jest opłata manipulacyjna na zasadach i w wysokości określonej w Prospekcie Informacyjnym/Prospekcie Emisyjnym Funduszy. Prezentowane stopy zwrotu z inwestycji nie uwzględniają opłat manipulacyjnych pobieranych przy nabyciu jednostek uczestnictwa/certyfikatów inwestycyjnych lub konwersji jednostek uczestnictwa. Zyski osiągnięte z inwestycji w jednostki uczestnictwa/certyfikaty inwestycyjne Funduszy obciążone są podatkiem od dochodów kapitałowych, na podst. Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j.: Dz.U. z z późn. zm.). Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Zebra Tower ul. Mokotowska Warszawa tel fax

Komentarz do rynku złota. Założenia i prognozy Zarządzających Funduszami Investors TFI

Komentarz do rynku złota. Założenia i prognozy Zarządzających Funduszami Investors TFI Komentarz do rynku złota Założenia i prognozy Zarządzających Funduszami Investors TFI Maj 2012 Fundamenty rynku złota Zdaniem zarządzających w Investors Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A. jednym

Bardziej szczegółowo

Sierpnień 2015. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI. Warszawa Sierpień 2015 r.

Sierpnień 2015. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI. Warszawa Sierpień 2015 r. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa Sierpień 2015 r. W co lokować nadwyżki? Aktualne typy inwestycyjne Zarządzanie płynnością PLN Potencjał wzrostu UniLokata

Bardziej szczegółowo

Warszawa Lipiec 2015 r.

Warszawa Lipiec 2015 r. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa r. W co lokować nadwyżki? Aktualne typy inwestycyjne Zarządzanie płynnością PLN Potencjał wzrostu UniLokata Zarządzanie płynnością

Bardziej szczegółowo

Maj 2015. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI. Warszawa Maj 2015 r.

Maj 2015. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI. Warszawa Maj 2015 r. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa r. W co lokować nadwyżki? Aktualne typy inwestycyjne Zarządzanie płynnością PLN Potencjał wzrostu UniLokata Zarządzanie płynnością

Bardziej szczegółowo

Brazylijski rynek akcji

Brazylijski rynek akcji Brazylijski rynek akcji Komentarz rynkowy Jarosław Niedzielewski Dyrektor Departamentu Inwestycji Marzec 2012 Na rynku brazylijskim widzimy szansę na znaczący wzrost cen akcji ze względu na rozpoczęty cykl

Bardziej szczegółowo

Złoto Raport rynkowy. Maciej Kołodziejczyk Zarządzający w Investors TFI

Złoto Raport rynkowy. Maciej Kołodziejczyk Zarządzający w Investors TFI Złoto Raport rynkowy Cena, 28 marca 2017: Prognoza na IV kw. 2017: 1250 USD/oz Cena 1300 USD/oz Maciej Kołodziejczyk Zarządzający w Investors TFI Kwiecień 2017 Ryzyko inflacji zaczyna wzrastać ( ) Obecnie

Bardziej szczegółowo

Złoto pod presją dolara

Złoto pod presją dolara Komentarze rynkowe 24.11.2016 Złoto pod presją dolara Ostatnie dwa tygodnie charakteryzowały się dużą zmiennością ceny złota, która ostatecznie przyniosła wyraźną przecenę wyceny kruszcu. W pierwszej reakcji

Bardziej szczegółowo

Fundusze inwestujące w małe i średnie spółki

Fundusze inwestujące w małe i średnie spółki Fundusze inwestujące w małe i średnie spółki Założenia i prognozy Zarządzającego Funduszami Investors TFI Jarosław Niedzielewski Dyrektor Departamentu Inwecji Kwiecień 2012 Uważam, że w ciągu ostatnich

Bardziej szczegółowo

Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI

Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa, Grudzień 2015 Co ma najwyższy potencjał zysku w średnim terminie? Typy inwestycyjne na 12 miesięcy Subfundusz UniStrategie Dynamiczny

Bardziej szczegółowo

Złoto i srebro. we współczesnym portfelu inwestycyjnym. Obraz gospodarki jest lepiej widoczny przez tylną, Warren Buffett

Złoto i srebro. we współczesnym portfelu inwestycyjnym. Obraz gospodarki jest lepiej widoczny przez tylną, Warren Buffett Złoto i srebro we współczesnym portfelu inwestycyjnym Obraz gospodarki jest lepiej widoczny przez tylną, zakurzoną Ryzyko bierze szybę, się niż z przez niewiedzy czysto o umytą tym co szybę robisz przednią

Bardziej szczegółowo

Ucieczka inwestorów od ryzykownych aktywów zaowocowała stratami funduszy akcji i mieszanych.

Ucieczka inwestorów od ryzykownych aktywów zaowocowała stratami funduszy akcji i mieszanych. Ucieczka inwestorów od ryzykownych aktywów zaowocowała stratami funduszy akcji i mieszanych. Wichura, która w pierwszych dniach sierpnia przetoczyła się nad światowymi rynkami akcji, przyczyniła się do

Bardziej szczegółowo

Złoty trend. Wszystko o rynku złota. Raport specjalny portalu Funduszowe.pl

Złoty trend. Wszystko o rynku złota. Raport specjalny portalu Funduszowe.pl Złoty trend Wszystko o rynku złota Raport specjalny portalu Funduszowe.pl Złoto w dzisiejszych czasach jest popularnym środkiem inwestycyjnym. Uważa się przy tym, że inwestowanie w kruszec (poprzez fundusze,

Bardziej szczegółowo

Jak inwestować w burzliwych czasach? Typy inwestycyjne Union Investment TFI

Jak inwestować w burzliwych czasach? Typy inwestycyjne Union Investment TFI Jak inwestować w burzliwych czasach? Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa luty 2013 r. Co ma największy potencjał zysku? Typy inwestycyjne na 12 miesięcy luty 2013 2 Subfundusz UniKorona Akcje

Bardziej szczegółowo

Raport surowcowy. środa, 8 stycznia 2014 r. Metale i zboża pod presją podaży. W centrum uwagi: Ceny złota i srebra znów w dół

Raport surowcowy. środa, 8 stycznia 2014 r. Metale i zboża pod presją podaży. W centrum uwagi: Ceny złota i srebra znów w dół Raport surowcowy środa, 8 stycznia 2014 r. Metale i zboża pod presją podaży W centrum uwagi: Ceny złota i srebra znów w dół Coraz bliżej raportu USDA Dorota Sierakowska Analityk e-mail: d.sierakowska@bossa.pl

Bardziej szczegółowo

Komentarz surowcowy. czwartek, 21 lutego 2013 r. Ostre zniżki cen surowców po komunikacie Fed. W centrum uwagi:

Komentarz surowcowy. czwartek, 21 lutego 2013 r. Ostre zniżki cen surowców po komunikacie Fed. W centrum uwagi: Komentarz surowcowy czwartek, 21 lutego 2013 r. Ostre zniżki cen surowców po komunikacie Fed W centrum uwagi: Dorota Sierakowska Analityk tel: (022)504-33-22 e-mail: d.sierakowska@bossa.pl Silny dolar

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych. Dax

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych. Dax Dax Środowa sesja na najważniejszym niemieckim parkiecie była kontynuacją poprzednich dni. Po raz kolejny na rynku królowały byki. Dzień dla indeksu rozpoczął się na poziomie 669. Maksimum dnia wyniosło

Bardziej szczegółowo

Produkty szczególnie polecane

Produkty szczególnie polecane Produkty szczególnie polecane 9 luty 2011 r. Szczegółowe informacje na temat funduszy zarządzanych przez Legg Mason TFI S.A. ( fundusze") zawarte są w prospekcie informacyjnym oraz skrócie prospektu informacyjnego,

Bardziej szczegółowo

Komentarz surowcowy. poniedziałek, 13 sierpnia 2012 r. Rekordowa różnica cen złota i platyny. W centrum uwagi:

Komentarz surowcowy. poniedziałek, 13 sierpnia 2012 r. Rekordowa różnica cen złota i platyny. W centrum uwagi: Komentarz surowcowy poniedziałek, 13 sierpnia 2012 r. Rekordowa różnica cen złota i platyny W centrum uwagi: Kontynuacja przeceny zbóż Cena platyny względem złota rekordowo niska Dorota Sierakowska Analityk

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2009 roku -1-

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2009 roku -1- BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 29 roku -1- Sytuacja gospodarcza w I kwartale 29 r. Głęboki spadek produkcji przemysłowej w styczniu i lutym, wskaźniki koniunktury sugerują

Bardziej szczegółowo

Złoto Raport rynkowy. Maciej Kołodziejczyk Zarządzający w Investors TFI

Złoto Raport rynkowy. Maciej Kołodziejczyk Zarządzający w Investors TFI Złoto Raport rynkowy Cena, 29 marca 2016: Prognoza na IV kw. 2016: 1230 USD/oz Cena 1250-1300 USD/oz Maciej Kołodziejczyk Zarządzający w Investors TFI Marzec 2016 Stosunek kapitalizacji giełdowej do wielkości

Bardziej szczegółowo

TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH

TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH W ramach Zarządzania, Towarzystwo oferuje następujące Modelowe Strategie Inwestycyjne: 1. Strategia Obligacji: Cel inwestycyjny: celem

Bardziej szczegółowo

Opis funduszy OF/ULS2/2/2016

Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Spis treści Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK portfel Dłużny... 3 Rozdział 3. Polityka

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy funduszy notowali zyski niemal wyłącznie dzięki osłabieniu złotego. Ale tylko

Uczestnicy funduszy notowali zyski niemal wyłącznie dzięki osłabieniu złotego. Ale tylko Uczestnicy funduszy notowali zyski niemal wyłącznie dzięki osłabieniu złotego. Ale tylko niektórzy. Większość w maju straciła. Uczestnicy funduszy zyski notowali niemal wyłącznie dzięki osłabieniu złotego.

Bardziej szczegółowo

Droga do zysku, czyli w co inwestować? Typy inwestycyjne Union Investment TFI

Droga do zysku, czyli w co inwestować? Typy inwestycyjne Union Investment TFI Droga do zysku, czyli w co inwestować? Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa styczeń 2013 r. Co ma największy potencjał zysku? Typy inwestycyjne na 12 miesięcy Subfundusz UniKorona Akcje UniKorona

Bardziej szczegółowo

Asset Management z domem maklerskim DIF Broker S.A.

Asset Management z domem maklerskim DIF Broker S.A. Asset Management z domem maklerskim DIF Broker S.A. Geneza W czasie ostatniego okresu bessy do marca 2009, amerykańskie indeks Dow Jones stracił na wartości 54%, wielu inwestorów dowiedziało się, iż zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Istnieje duże prawdopodobieństwo, że indeks będzie w dniu jutrzejszym nadal niewiele zwyżkował. Wciąż należy pamiętać o poziomie 4015,5, który

Istnieje duże prawdopodobieństwo, że indeks będzie w dniu jutrzejszym nadal niewiele zwyżkował. Wciąż należy pamiętać o poziomie 4015,5, który Handel podczas czwartkowych notowań miał względnie spokojny charakter. Z pośród głównych parkietów Europy największe zwyżki odnotował indeks STOXX50 (stopa zwrotu wyniosła 1,74%). DAX W czasie dzisiejszej

Bardziej szczegółowo

PERSPEKTYWY INWESTYCYJNE NA 2011 ROK

PERSPEKTYWY INWESTYCYJNE NA 2011 ROK Chorzów, 7 Kwiecień 2011 WIDZIMY WIĘCEJ MOŻLIWOŚCI PERSPEKTYWY INWESTYCYJNE NA 2011 ROK GLOBALNE CZYNNIKI RYZYKA Niestabilność polityczna w rejonie Afryki Północnej i krajów Bliskiego Wschodu Wzrost cen

Bardziej szczegółowo

UFK SELEKTYWNY. Fundusz Inwestycyjny: AXA Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Globalnych Obligacji

UFK SELEKTYWNY. Fundusz Inwestycyjny: AXA Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Globalnych Obligacji UFK SELEKTYWNY UFK Selektywny to aktywnie zarządzany poprzez Trigon Dom Maklerski S.A. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy, którego aktywa mogą stanowić Certyfikaty Inwestycyjne ośmiu Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI

Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa, Styczeń 2015r. Co ma najwyższy potencjał zysku w średnim terminie? Typy inwestycyjne na 12 miesięcy Styczeń 2015 2 Subfundusz UniAkcje

Bardziej szczegółowo

Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI

Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa, Grudzień 2015 r. W co lokować nadwyżki? Aktualne typy inwestycyjne Zarządzanie płynnością PLN Potencjał wzrostu UniLokata

Bardziej szczegółowo

Złoto Raport rynkowy. Maciej Kołodziejczyk Zarządzający w Investors TFI

Złoto Raport rynkowy. Maciej Kołodziejczyk Zarządzający w Investors TFI Złoto Raport rynkowy Cena, 20 lutego 2015: Prognoza na IV kw. 2015: 1220 USD/oz Cena 1300-1350 USD/oz Maciej Kołodziejczyk Zarządzający w Investors TFI Luty 2015 Pamiętajmy czemu się przyglądamy. Złoto

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/ULS2/1/2014

OPIS FUNDUSZY OF/ULS2/1/2014 OPIS FUNDUSZY OF/ULS2/1/2014 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 ROZDZIAŁ 2. POLITYKA INWESTYCYJNA I OPIS RYZYKA UFK PORTFEL DŁUŻNY 3 ROZDZIAŁ 3. POLITYKA INWESTYCYJNA I OPIS RYZYKA UFK PORTFEL

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Piątkowa sesja zakończyła się kolejnymi wzrostami. W dniu dzisiejszym miała miejsce publikacja rachunku obrotów bieżących w Eurolandzie, które wyniosły 2,7 mld EURO wobec prognozy 2,2 mld EURO. Miało to

Bardziej szczegółowo

Złoto Raport rynkowy. Maciej Kołodziejczyk Zarządzający w Investors TFI

Złoto Raport rynkowy. Maciej Kołodziejczyk Zarządzający w Investors TFI Złoto Raport rynkowy Cena, 30 września 2016: Prognoza na IV kw. 2016: Prognoza na II kw. 2017: 1330 USD/oz Cena 1350-1400 USD/oz Cena 1450-1500 USD/oz Maciej Kołodziejczyk Zarządzający w Investors TFI

Bardziej szczegółowo

Złoto Raport rynkowy. Maciej Kołodziejczyk Zarządzający w Investors TFI

Złoto Raport rynkowy. Maciej Kołodziejczyk Zarządzający w Investors TFI Złoto Raport rynkowy Cena, 30 września 2016: Prognoza na IV kw. 2016: Prognoza na II kw. 2017: 1330 USD/oz Cena 1350-1400 USD/oz Cena 1450-1500 USD/oz Maciej Kołodziejczyk Zarządzający w Investors TFI

Bardziej szczegółowo

Warunki X subskrypcji Lokaty Inwestycyjnej Banku BGŻ BNP Paribas S.A.

Warunki X subskrypcji Lokaty Inwestycyjnej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. Warunki X subskrypcji Lokaty Inwestycyjnej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. 1) Kwota minimalna i waluta lokaty inwestycyjnej 4.000 PLN 2) Okres subskrypcji od 12 stycznia 2017 r. do 31 stycznia 2017 r. 3) Okres

Bardziej szczegółowo

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne 26 marca 2012 Aktualne wskaźniki makro: KRAJ Stopy CPI Bezrobocie PKB % r/r r/r r/r USA 0,25 3,90 9,00 2,50 Euroland 1,25 0,80 10,20 1,60 Wielka Brytania 0,50

Bardziej szczegółowo

Złoto Raport rynkowy. Docelowa cena, IV kw. 2012: Maciej Kołodziejczyk Zarządzający w Investors TFI

Złoto Raport rynkowy. Docelowa cena, IV kw. 2012: Maciej Kołodziejczyk Zarządzający w Investors TFI Złoto Raport rynkowy Cena, 31 sierpnia 2012: Docelowa cena, IV kw. 2012: Docelowa cena, 2013 rok: 1690 USD/oz 2000 USD/oz 2400 USD/oz Maciej Kołodziejczyk Zarządzający w Investors TFI Wrzesień 2012 Główne

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Opis funduszy OF/ULS2/1/2015. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK Portfel Dłużny...3. UFK Portfel Konserwatywny...

Spis treści. Opis funduszy OF/ULS2/1/2015. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK Portfel Dłużny...3. UFK Portfel Konserwatywny... Opis funduszy Spis treści Opis funduszy OF/ULS2/1/2015 Rozdział 1. Rozdział 2. Rozdział 3. Rozdział 4. Rozdział 5. Rozdział 6. Rozdział 7. Rozdział 8. Rozdział 9. Rozdział 10. Postanowienia ogólne...3

Bardziej szczegółowo

Sektor polskich małych i średnich spółek

Sektor polskich małych i średnich spółek Sektor polskich małych i średnich spółek Komentarz rynkowy Łukasz Hejak Zarządzający Funduszami: Investor Top 25 Małych Spółek FIO Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek FIO Marzec 2014 Polskie małe

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Wydarzeniem dnia na rynku międzynarodowym były decyzje ECB oraz Banku Anglii odnośnie stóp procentowych. Decyzje władz monetarnych okazały się być zgodne z oczekiwaniami rynku i ECB pozostawił stopy procentowe

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADY INSTRUMENTÓW SŁUŻĄCYCH INWESTOWANIU W: NIERUCHOMOŚCI, TOWARY GIEŁDOWE I WIERZYTELNOŚCI W KRAJU I ZA GRANICĄ.

PRZYKŁADY INSTRUMENTÓW SŁUŻĄCYCH INWESTOWANIU W: NIERUCHOMOŚCI, TOWARY GIEŁDOWE I WIERZYTELNOŚCI W KRAJU I ZA GRANICĄ. PRZYKŁADY INSTRUMENTÓW SŁUŻĄCYCH INWESTOWANIU W: NIERUCHOMOŚCI, TOWARY GIEŁDOWE I WIERZYTELNOŚCI W KRAJU I ZA GRANICĄ. Kamila Opasińska Katarzyna Deleżuch INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI PODSTAWOWE RODZAJE

Bardziej szczegółowo

Plan wykładu 8 Równowaga ogólna w małej gospodarce otwartej

Plan wykładu 8 Równowaga ogólna w małej gospodarce otwartej Plan wykładu 8 Równowaga ogólna w małej gospodarce otwartej 1. Model Mundella Fleminga 2. Dylemat polityki gospodarczej małej gospodarki otwartej 3. Skuteczność polityki monetarnej i fiskalnej w warunkach

Bardziej szczegółowo

Inwestowanie w obligacje

Inwestowanie w obligacje Inwestowanie w obligacje Ile zapłacić za obligację aby uzyskać oczekiwaną stopę zwrotu? Jaką stopę zwrotu uzyskamy kupując obligację po danej cenie? Jak zmienią się ceny obligacji, kiedy Rada olityki ieniężnej

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2012 rok Warszawa, 20 czerwca 2013 Otoczenie makroekonomiczne Polityka pieniężna Inwestycje & Konsumpcja 7.0 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0 0.0 sty 07 lip 07 Stopa procentowe

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2013 rok i podział zysku. Warszawa, 24 czerwca 2014

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2013 rok i podział zysku. Warszawa, 24 czerwca 2014 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2013 rok i podział zysku Warszawa, 24 czerwca 2014 Otoczenie makroekonomiczne Gospodarka stopniowo przyspiesza Dalsza poprawa sytuacji na rynku pracy 7.0 5.0 3.0

Bardziej szczegółowo

WYNIKI INWESTYCYJNE FUNDUSZY zarządzanych przez TFI BGŻ BNP Paribas S.A. Dane na dzień 31.05.2016

WYNIKI INWESTYCYJNE FUNDUSZY zarządzanych przez TFI BGŻ BNP Paribas S.A. Dane na dzień 31.05.2016 WYNIKI INWESTYCYJNE FUNDUSZY zarządzanych przez TFI BGŻ BNP Paribas S.A. Dane na dzień 31.05.2016 BGŻ BNP Paribas FIO (pierwsza wycena 31.03.2016) BGŻ BNP Paribas FIO subfundusze: Kwiecień 2016 Maj 2016

Bardziej szczegółowo

Jak zbierać plony? Krótkoterminowo ostrożnie Długoterminowo dobierz akcje Typy inwestycyjne Union Investment

Jak zbierać plony? Krótkoterminowo ostrożnie Długoterminowo dobierz akcje Typy inwestycyjne Union Investment Jak zbierać plony? Krótkoterminowo ostrożnie Długoterminowo dobierz akcje Typy inwestycyjne Union Investment Warszawa sierpień 2011 r. Co ma potencjał zysku? sierpień 2011 2 Sztandarowy fundusz dla klientów

Bardziej szczegółowo

Złoto Raport rynkowy. Maciej Kołodziejczyk Zarządzający w Investors TFI

Złoto Raport rynkowy. Maciej Kołodziejczyk Zarządzający w Investors TFI Złoto Raport rynkowy Cena, 25 sierpnia 2015: Prognoza na IV kw. 2015: 1150 USD/oz Cena 1200-1250 USD/oz Maciej Kołodziejczyk Zarządzający w Investors TFI Wrzesień 2015 Jeśli nie posiadasz złota, oznacza

Bardziej szczegółowo

Fundusz PKO Strategii Obligacyjnych FIZ

Fundusz PKO Strategii Obligacyjnych FIZ Fundusz PKO Strategii Obligacyjnych FIZ 1 Wpływ polityki pieniężnej na obszar makro i wyceny funduszy obligacji Polityka pieniężna kluczowym narzędziem w walce z recesją Utrzymująca się duża podaż taniego

Bardziej szczegółowo

RYNKI AKCJI SUROWCE STOPY PROCENTOWE WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE. Spis treści NOTOWANIA AKCJI W POLSCE I DŁUŻNY W STREFIE EURO

RYNKI AKCJI SUROWCE STOPY PROCENTOWE WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE. Spis treści NOTOWANIA AKCJI W POLSCE I DŁUŻNY W STREFIE EURO MIESIĄC NA RYNKACH NOTOWANIA AKCJI W POLSCE I DŁUŻNY W STREFIE EURO 0--7 0-05-7 0-0-7 NOTOWANIA AKCJI NA ŚWIECIE 0 S&P500 DAX NIKKEI 0--7 0-05-7 0-0-7 NOTOWANIA OBLIGACJI W POLSCE 0 0 0 WIG0 WIG50 WIG50

Bardziej szczegółowo

Lepsza perspektywa zysków! Zarządzanie płynnością Typy inwestycyjne Union Investment

Lepsza perspektywa zysków! Zarządzanie płynnością Typy inwestycyjne Union Investment Lepsza perspektywa zysków! Zarządzanie płynnością Typy inwestycyjne Union Investment Warszawa maj 2012 r. W co lokować nadwyżki? Aktualne typy inwestycyjne. maj 2012 2 Zarządzanie płynnością PLN Stały

Bardziej szczegółowo

Biuletyn dzienny

Biuletyn dzienny WALUTY, ZŁOTO, ROPA Ogromne umocnienie franka po decyzji Banku Szwajcarii EUR/USD - W środę kurs spadł do nowego dna na poziomie 1.1730 USD, po godzinie 10-tej doszło do odbicia. Po powrocie powyżej dna

Bardziej szczegółowo

Asset Management w Domu Maklerskim DIF Broker S.A.

Asset Management w Domu Maklerskim DIF Broker S.A. Asset Management w Domu Maklerskim DIF Broker S.A. Dla naszych Klientów prowadzimy unikalne portfele oraz strategie inwestycyjne. Strategie dostępne są dla portfeli od 50 000 USD, natomiast portfel inwestycyjny,

Bardziej szczegółowo

Plan finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa i jego uwarunkowania

Plan finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa i jego uwarunkowania Departament Długu Publicznego Plan finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa i jego uwarunkowania Listopad 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Miesięczny kalendarz emisji... 2 Komentarze MF... 8 ul.

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ INFORMACYJNY

MATERIAŁ INFORMACYJNY MATERIAŁ INFORMACYJNY Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe powiązane z indeksem WIG20 ze 100% gwarancją zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu ( Certyfikaty Depozytowe ) Emitent ( Bank ) Bank BPH S.A.

Bardziej szczegółowo

RYNKI AKCJI WALUTY SUROWCE STOPY PROCENTOWE WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE. Spis treści NOTOWANIA AKCJI W POLSCE I DŁUŻNY 120 W STREFIE EURO

RYNKI AKCJI WALUTY SUROWCE STOPY PROCENTOWE WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE. Spis treści NOTOWANIA AKCJI W POLSCE I DŁUŻNY 120 W STREFIE EURO MIESIĄC NA RYNKACH NOTOWANIA AKCJI W POLSCE I DŁUŻNY 120 W STREFIE EURO RYNKI AKCJI WIG20 mwig40 swig 2013-12-27 20-05-27 20-10-27 NOTOWANIA AKCJI NA ŚWIECIE 120 WALUTY S&P500 DAX NIKKEI 2013-12-27 20-05-27

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty piąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA OGÓLNE

ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA OGÓLNE Zasady Działania Funduszy i Planów Inwestycyjnych Załącznik do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI

Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa, Październik 2014 r. Co ma najwyższy potencjał zysku w średnim terminie? Typy inwestycyjne na 12 miesięcy Październik 2014 2 Subfundusz

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w IV kwartale 2013 r.

Bilans płatniczy Polski w IV kwartale 2013 r. Bilans płatniczy Polski w IV kwartale 2013 r. Warszawa, dnia 31 marca 2014 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

Bank of America Corp.(DE) (BAC) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE).

Bank of America Corp.(DE) (BAC) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Bank of America Corp.(DE) (BAC) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Czym zajmuje się firma? Bank of America jeden z największych banków świata. Pod względem wielkości aktywów zajmuje 3.

Bardziej szczegółowo

Biuletyn dzienny

Biuletyn dzienny WALUTY, ZŁOTO, ROPA EUR/USD - kolejne dno EUR/USD - W poniedziałek przed południem doszło do odbicia do 1.0905 USD. Potem rozpoczęła się kolejna fala spadków. Zamknięcie wypadło nisko na poziomie 1.0846

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty szósty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (I kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Wyniki zarządzania portfelami

Wyniki zarządzania portfelami Wyniki zarządzania portfelami Na dzień: 30 września 2011 Analizy Online Asset Management S.A. ul. Nowogrodzka 47A 00-695 Warszawa tel. +48 (22) 585 08 58 fax. +48 (22) 585 08 59 Materiał został przygotowany

Bardziej szczegółowo

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne 12 marca 2012 Aktualne wskaźniki makro: KRAJ Stopy CPI Bezrobocie PKB % r/r r/r r/r USA 0,25 3,90 9,00 2,50 Euroland 1,25 0,80 10,20 1,60 Wielka Brytania 0,50

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty drugi kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (I kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2014 2015 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Jaki kurs dolara po podwyżce?

Jaki kurs dolara po podwyżce? Jaki kurs dolara po podwyżce? Umocnienie dolara w wyniku podwyżki stóp procentowych przez FED, osłabienie euro i złotego to najczęściej omawiane scenariusze dotyczące aktualnej sytuacji na rynku. Te analizy

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w I kwartale 2017 r.

Bilans płatniczy Polski w I kwartale 2017 r. Warszawa, dnia 30 czerwca 2017 r. Bilans płatniczy Polski w I kwartale 2017 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ INFORMACYJNY

MATERIAŁ INFORMACYJNY MATERIAŁ INFORMACYJNY Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe Lokata Inwestycyjna Kurs na Złoto powiązane z ceną złota ze 100% ochroną zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu Emitent Bank BPH SA Numer Serii

Bardziej szczegółowo

Prognozy wzrostu dla Polski 2015-06-02 15:58:50

Prognozy wzrostu dla Polski 2015-06-02 15:58:50 Prognozy wzrostu dla Polski 2015-06-02 15:58:50 2 Bank of America Merrill Lynch podniósł prognozy wzrostu PKB dla Polski - z 3,3 do 3,5 proc. w 2015 r. i z 3,4 do 3,7 proc. w 2016 r. W raporcie o gospodarce

Bardziej szczegółowo

Sektor polskich małych i średnich spółek

Sektor polskich małych i średnich spółek Sektor polskich małych i średnich spółek Komentarz rynkowy Łukasz Hejak Zarządzający Funduszami: Investor Top 25 Małych Spółek FIO i Investor Top 5 Małych i Średnich Spółek FIO Czerwiec 213 Małe i średnie

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty pierwszy kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2013 r.) oraz prognozy na lata 2014 2015

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2014 roku

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2014 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 25.06.2015 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2014 roku Wartość aktywów ogółem zgromadzonych przez

Bardziej szczegółowo

Skuteczne rozwiązania w zarządzaniu płynnością firm i przedsiębiorstw Typy inwestycyjne Union Investment TFI. Warszawa marzec 2013 r.

Skuteczne rozwiązania w zarządzaniu płynnością firm i przedsiębiorstw Typy inwestycyjne Union Investment TFI. Warszawa marzec 2013 r. Skuteczne rozwiązania w zarządzaniu płynnością firm i przedsiębiorstw Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa marzec 2013 r. W co lokować nadwyżki? Aktualne typy inwestycyjne. marzec 2013 2 Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

QUERCUS Multistrategy FIZ. Oferta publiczna certyfikatów inwestycyjnych Emisja certyfikatów serii 002: 6-27 I 2016 r.

QUERCUS Multistrategy FIZ. Oferta publiczna certyfikatów inwestycyjnych Emisja certyfikatów serii 002: 6-27 I 2016 r. QUERCUS Multistrategy FIZ Oferta publiczna certyfikatów inwestycyjnych Emisja certyfikatów serii 002: 6-27 I 2016 r. Cena emisyjna: 1009,00 zł QUERCUS Multistrategy FIZ Typ Funduszu: QUERCUS Multistrategy

Bardziej szczegółowo

UFK SELEKTYWNY. Fundusz Inwestycyjny: ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty GlobAl

UFK SELEKTYWNY. Fundusz Inwestycyjny: ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty GlobAl UFK SELEKTYWNY UFK Selektywny to aktywnie zarządzany poprzez Trigon Dom Maklerski S.A. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy, którego aktywa mogą stanowić Certyfikaty Inwestycyjne ośmiu Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia dziewięćdziesiąty trzeci kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2016 r.) oraz prognozy na lata 2017 2018

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty dziewiąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2016 2017

Bardziej szczegółowo

Test wskaźnika C/Z (P/E)

Test wskaźnika C/Z (P/E) % Test wskaźnika C/Z (P/E) W poprzednim materiale przedstawiliśmy Państwu teoretyczny zarys informacji dotyczący wskaźnika Cena/Zysk. W tym artykule zwrócimy uwagę na praktyczne zastosowania tego wskaźnika,

Bardziej szczegółowo

RAPORT SPECJALNY Biuro Strategii Rynkowych

RAPORT SPECJALNY Biuro Strategii Rynkowych AUKCJA OBLIGACJI SKARBOWYCH Podczas czwartkowej aukcji Ministerstwo Finansów będzie odkupowało obligacje serii OK0116 (16,9 mld PLN), PS0416 (19,6 mld PLN) i OK0716 (12,6 mld PLN) o łącznej wartości 49,1

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO IPOPEMA SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2012 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO IPOPEMA SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2012 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO IPOPEMA SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2012 R. Niniejszym, Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., ogłasza

Bardziej szczegółowo

Polski rynek funduszy inwestycyjnych TFI dobrze radziły sobie w 2012 roku, jak poradzą sobie w roku 2013?

Polski rynek funduszy inwestycyjnych TFI dobrze radziły sobie w 2012 roku, jak poradzą sobie w roku 2013? Polski rynek funduszy inwestycyjnych TFI dobrze radziły sobie w 2012 roku, jak poradzą sobie w roku 2013? 2012 roku przyniósł dobre stopy zwrotu: ponad 20 proc. dla funduszy polskich akcji i ponad 10 proc.

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ INFORMACYJNY

MATERIAŁ INFORMACYJNY MATERIAŁ INFORMACYJNY Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe Lokata Inwestycyjna Na Wagę Złota II ze 100% ochroną zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu Emitent Bank BPH SA Numer Serii Certyfikatów Depozytowych

Bardziej szczegółowo

Szukamy zysków na rynku obligacji. Piotr Nowak Z-ca Dyrektora Departamentu Zarządzania Portfelami Papierów Dłużnych PKO TFI

Szukamy zysków na rynku obligacji. Piotr Nowak Z-ca Dyrektora Departamentu Zarządzania Portfelami Papierów Dłużnych PKO TFI Szukamy zysków na rynku obligacji Piotr Nowak Z-ca Dyrektora Departamentu Zarządzania Portfelami Papierów Dłużnych PKO TFI Gdzie jesteśmy i jak tu doszliśmy? Rentowności polskich obligacji skarbowych:

Bardziej szczegółowo

Złoto Raport rynkowy. Maciej Kołodziejczyk Zarządzający w Investors TFI

Złoto Raport rynkowy. Maciej Kołodziejczyk Zarządzający w Investors TFI Złoto Raport rynkowy Cena, 31 sierpnia 2014: Prognoza II kw. 2015: Prognoza IV kw. 2015: 1290 USD/oz Cena 1400-1450 USD/oz Cena 1450-1550 USD/oz Maciej Kołodziejczyk Zarządzający w Investors TFI Wrzesień

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe w I połowie 2015 r. Spotkanie analityczne

Wyniki finansowe w I połowie 2015 r. Spotkanie analityczne Wyniki finansowe w I połowie 2015 r. Spotkanie analityczne dr hab. Sebastian Buczek, Prezes Zarządu Zarząd Quercus TFI S.A. Warszawa, 10 sierpnia 2015 r. 2 Historia 21 VIII 2007 założenie Quercus TFI S.A.

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/1/2013

OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/1/2013 OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/1/2013 Spis treści Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2020 3 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2025 6 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Newsletter TFI Allianz

Newsletter TFI Allianz Newsletter TFI Allianz 4 lipca 2016 Ujemne stopy procentowe - czy powinniśmy do nich przywyknąć? Szanowni Państwo, wynik referendum, w którym Brytyjczycy zdecydowali o wyjściu z Unii Europejskiej, miał

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ INFORMACYJNY

MATERIAŁ INFORMACYJNY MATERIAŁ INFORMACYJNY Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe Lokata inwestycyjna powiązana z rynkiem walutowym ze 100% ochroną zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu Emitent Bank BPH SA Numer Serii Certyfikatów

Bardziej szczegółowo

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w Statutach:

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w Statutach: ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w Statutach: ING Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Obligacji Dolarowych ING Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Obligacji Euro Poniższe zmiany

Bardziej szczegółowo

Gospodarka otwarta i bilans płatniczy

Gospodarka otwarta i bilans płatniczy Gospodarka otwarta i bilans płatniczy Zagregowane wydatki w gospodarce otwartej Jeżeli przyjmiemy, że wydatki krajowe na dobra wytworzone w kraju zależą od poziomu dochodu Y oraz realnej stopy procentowej

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty siódmy kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz Poradnik Inwestora Numer 12 Admiral Markets Sp. z o.o. ul. Aleje Jerozolimskie 133 lok.34 02-304 Warszawa e-mail: Info@admiralmarkets.pl Tel.

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (23-05-2006r.)

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (23-05-2006r.) FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (23-05-2006r.) Początek tygodnia na rynku walutowym charakteryzował się osłabieniem amerykańskiej waluty. Można założyć, że impulsem do takiego ruchu były zdecydowanie lepsze

Bardziej szczegółowo

RAPORT SPECJALNY Biuro Strategii Rynkowych

RAPORT SPECJALNY Biuro Strategii Rynkowych AUKCJA OBLIGACJI SKARBOWYCH Spodziewamy się, że rentowność OK0116 wyniesie 3,07%, DS1023 4,28%, a cena IZ0823 zostanie ustalona blisko 105,15 PLN; Dr Mirosław Budzicki Strateg miroslaw.budzicki@pkobp.pl

Bardziej szczegółowo

Złoto raport analityczny

Złoto raport analityczny Wstęp Wrzesień 214 Trzeci kwartał 214 roku na rynku złota przebiegał pod znakiem dynamicznej przeceny, która sprowadziła jego notowania w pobliże 12USD tj. do najniższego poziomu od grudnia ubiegłego roku.

Bardziej szczegółowo

Wojciech Białek, główny analityk CDM Pekao SA Zakopane, 12 czerwca I nigdy już nie będzie takiego lata?

Wojciech Białek, główny analityk CDM Pekao SA Zakopane, 12 czerwca I nigdy już nie będzie takiego lata? Wojciech Białek, główny analityk CDM Pekao SA Zakopane, 12 czerwca 2010 I nigdy już nie będzie takiego lata? O przewidywaniu krachów 2 Blog Wojciech Białka, 6 maja 2010, południe: Prawdopodobieństwo załamania

Bardziej szczegółowo

% w skali roku. Bezpieczna inwestycja i szybki zysk mogą iść w parze. KOS. Wysokie oprocentowanie. Tylko w listopadzie

% w skali roku. Bezpieczna inwestycja i szybki zysk mogą iść w parze. KOS. Wysokie oprocentowanie. Tylko w listopadzie Bezpieczna inwestycja i szybki zysk mogą iść w parze. 1% w pierwszych 5 miesiącach 3% od 6. do 12. miesiąca 13% w 13. miesiącu 3 ACJE LIG Wysokie oprocentowanie RESOWE OB OK W AR A KOS O SK nowa 13-miesięczna

Bardziej szczegółowo