Rozdział III: Pieniądz, współczesna bankowość i kreacja pieniądza

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rozdział III: Pieniądz, współczesna bankowość i kreacja pieniądza"

Transkrypt

1 Rozdział III: Pieniądz, współczesna bankowość i kreacja pieniądza Po gruntownym omówieniu paradygmatu austriackiej szkoły ekonomii, nadszedł czas na zastosowanie go w dziedzinie, o której traktuje niniejsza praca. Na tym etapie Czytelnik powinien być już zaznajomiony z austriackim sposobem patrzenia na gospodarkę, opierającym się na zasadzie subiektywizmu oraz metodologicznego indywidualizmu które pozwalają realnie spojrzeć na procesy zachodzące na rynku. Powinien również znać proponowaną przez austriaków metodologię oraz najważniejsze konsekwencje takiego podejścia do uprawiania ekonomii. Powinno to znacznie ułatwić Czytelnikowi zrozumienie teorii, które zostaną zaprezentowane w drugiej części niniejszej pracy. W niniejszym rozdziale podsumujemy przedstawione wcześniej poglądy austriackich ekonomistów na sferę pieniądza, bankowości oraz ich krytykę rezerwy cząstkowej i bankowości centralnej. Wiele myśli zostanie rozwiniętych, wiele uzupełnionych, a część zostanie zaprezentowanych po raz pierwszy. W efekcie omówione zostaną austriackie teorie pieniądza, kredytu i bankowości Pieniądz powstanie, istota i funkcje 125 Nasze szczegółowe rozważania rozpoczniemy od sfery pieniądza który przenika i napędza gospodarkę, umożliwiając jej istnienie w obecnym, rozwiniętym kształcie. Jego powstanie przyczyniło się do fantastycznego rozwoju możliwości w sferze wymiany co dało niesamowity impuls do postępu specjalizacji, dzięki której znacznie zwiększyła się efektywność produkcji. Doprowadziło to do rozkwitu gospodarki rynkowej oraz znacznego wzrostu dobrobytu społecznego. Austriaccy ekonomiści stoją na stanowisku, że pieniądz nie powstał w wyniku niczyjego dekretu ani też genialnego pomysłu wybitnej jednostki, któremu wszyscy inni przyklasnęli. Pieniądz wykształcał się stopniowo w wielowiekowym, spontanicznym procesie ewolucyjnym, jakiemu podlegają wszystkie najważniejsze instytucje społeczne w sferze moralności, prawa, ekonomii czy języka Na podst.: M. N. Rothbard, Co rząd zrobił z naszym pieniądzem? [tłum. W. Falkowski], Fijorr Publishing, Chicago-Warszawa Por. s ;

2 W jaki zatem sposób według austriaków powstał pieniądz? Pierwszym krokiem było dojście przez ludzi do wniosku, że możliwa jest wzajemnie korzystna wymiana, w której każdy wyżej ceni to, co otrzymuje od tego, co oddaje 127. Nie ma więc żadnej obiektywnej równowartości dóbr ale przeciwne wartościowanie przez każdą ze stron; wynika to z subiektywnej natury wartości. Ktoś np. miał w bród pożywienia, lecz brakowało mu odzieży i napotkał kogoś w odwrotnej sytuacji. Okazało się, że każdy potrzebował tego, co ma drugi i w zamian gotów był oddać część tego, co posiadał. Pozostało jedynie uzgodnić parytet wymiany czyli cenę, na którą obydwie strony się zgodzą, uważając, że jest dla nich korzystna. Tak narodziła się wymiana bezpośrednia nazywana barterem. Był to pierwszy krok na drodze do odejścia od samowystarczalności podstawowych grup społecznych i rozwoju gospodarki. Każdy mógł zacząć specjalizować się w dziedzinie, do której posiadał predyspozycje, porzucając mniej owocne zajęcia. Suma zasobów, będących w posiadaniu społeczeństwa, znacznie wzrosła a słabszym fizycznie jednostkom umożliwiło to w ogóle przetrwanie. W barterze napotykamy jednak na dwa problemy: podwójnej zbieżności potrzeb oraz podzielności dóbr. Nie zapominajmy, że istotą wymiany jest obustronna chęć jej zawarcia. Nie można więc produkować jakiegokolwiek dobra trzeba się zastanowić, co będzie można sprzedać później komuś, kto będzie chciał zaoferować w zamian dobro pożądane przez nas. W świecie wymiany bezpośredniej sytuacja jest znacznie skomplikowana; kiedy posiadamy w nadmiarze śliwki, a potrzebujemy czapki nie dość, że musimy odnaleźć kogoś, kto będzie miał na zbyciu czapkę, to jeszcze ten ktoś musiałby akurat mieć ochotę na zasmakowanie śliwek. W przypadku osoby świadczącej usługi wygląda to jeszcze gorzej: jak tatuażysta miałby skorzystać z przejazdu taksówką? Załóżmy jednak, że udało się znaleźć dwie osoby, które przeciwnie wartościują posiadane przez siebie dobra więc wyrażają chęć dokonania wymiany. Muszą jedynie uzgodnić cenę transakcji. I tutaj znów napotkamy sporą trudność: niewiele jest dóbr, które można dzielić na (niemal) dowolnie małe porcje bez pozbawiania ich właściwości, dla których są przez ludzi pożądane. W przypadku surowców naturalnych oraz żywności sprawa nie jest beznadziejna jednak im produkt wyżej przetworzony, tym trudniej go porcjować. Jak np. nabyć bochenek chleba, kiedy posiada się komputer? Opisane powyżej trudności sprawiają, że w systemie opierającym się na barterze nie mogła wykształcić się gospodarka z wysoko rozwiniętą strukturą produkcji. Ludzie są jednak istotami rozumnymi, co pozwala im na rozwiązywanie wielu napotkanych trudności. 127 Różnice w posiadanych przez jednostki zasobach które skłoniły ludzi do dokonywania wymiany wynikają z naturalnych różnic w uzdolnieniach poszczególnych jednostek oraz w rozmieszczeniu geograficznym surowców naturalnych. Przyroda ani świat człowieka nie są wszak monolitami. 98

3 Tak było i w przypadku barteru. Jeśli ktoś miał trudności ze znalezieniem kontrahenta, zaczynał poszukiwać osoby, która byłaby skłonna oddać pożądane przez niego dobro a następnie dowiadywał się, czego owa osoba potrzebuje. Otwierało to znaczne pole manewru. Wystarczyło, by sprzedawca śliwek zapytał sprzedawcę czapek, co ten przyjąłby w zamian, skoro nie jada śliwek i dowiedział się, że potrzebuje on mąki. Teraz sprzedawca śliwek nie jest skazany na poszukiwanie sprzedawcy czapek, który lubi śliwki może również znaleźć młynarza, który będzie pożądał jego towaru. Jeśli go znajdzie, kupi od niego mąkę lecz nie w celu skonsumowania jej, ale dlatego, że ma nadzieję w zamian za nią uzyskać upragnioną czapkę. Zgłosi zatem na mąkę dodatkowy popyt, który nie będzie popytem konsumpcyjnym ten został zgłoszony przez sprzedawcę czapek. Mąka stała się środkiem wymiany. W ten sposób kolejna przeszkoda w powiększaniu dobrobytu została pokonana w miejsce barteru zastosowano wymianę pośrednią 128, która znacznie rozbudowała i pogłębiła sieć powiązań gospodarczych. Trzeba tutaj zwrócić uwagę, że w warunkach wymiany pośredniej pewne dobra, które okażą się łatwiej zbywalne, staną się dużo bardziej popularne, niż wynikałoby to z wielkości ich konsumpcji przez ludzi. To, czy dane dobro jest łatwo czy trudno zbywalne, wynika ze stopnia, w jakim spełnia cechy dobrego środka wymiany. Po pierwsze, powinien być na nie zgłaszany duży popyt; po drugie, powinno być łatwo podzielne (bez utraty cenionych przez ludzi właściwości); po trzecie, powinno być trwałe; po czwarte wreszcie, powinno mieć jak najwyższą wartość w przeliczeniu na jednostkę miary tak aby można je było łatwo transportować. Jeśli zatem w danym społeczeństwie jakiś towar okaże się łatwo zbywalny, będzie na niego zgłaszany większy popyt, przewyższający zwykły popyt konsumpcyjny. Taki wzrost zapotrzebowania sprawi, że stanie się on jeszcze łatwiej zbywalny więc jeszcze więcej ludzi będzie korzystać z niego jako ze środka wymiany. Dzięki temu najłatwiej zbywalne na danym obszarze towary będą stopniowo zyskiwać coraz większą popularność jako środki wymiany aż w konsekwencji wykształci się jeden lub dwa towary, którymi ludzie będą się posługiwać w praktycznie każdej transakcji; w ten sposób powstanie pieniądz. Tak też było w rzeczywistości. W starożytnym Egipcie jako środka wymiany po- 128 Nie utrzymujemy, oczywiście, że wynalezienie wymiany pośredniej było znacznie oddalone w czasie od odkrycia barteru. Takie twierdzenie przeczyłoby logice ludzkiego działania. Zilustrujmy to przykładem dzieci w szkole podstawowej, które wymieniają się naklejkami (lub czymkolwiek innym). Jeśli nie są w stanie zaoferować posiadaczowi pożądanej przez siebie naklejki nic, co ten przyjąłby w zamian, umawiają się, że nabywca wymieni się z kim innym na konkretną naklejkę a następnie zaoferuje ją 'wybrednemu' sprzedawcy i w ten sposób wymiana dojdzie do skutku. Skoro na tak wczesnym etapie rozwoju intelektualnego i społecznego dzieci są w stanie 'wynaleźć' nieznaną im wcześniej wymianę pośrednią tym bardziej dość szybko mogli to zrobić w przeszłości dojrzali ludzie. 99

4 wszechnie używano miedzi; w starożytnej Grecji taką rolę pełniło bydło; w Abisynii sól; w Indiach Zachodnich cukier; w Szkocji gwoździe; a w kolonialnej Wirginii tytoń. Ponadto, na różnych obszarach i w różnym czasie, jako powszechny środek wymiany służyło m.in. zboże, herbata, paciorki, muszelki kauri (monetki) czy haczyki wędkarskie. 129 W wielowiekowym procesie ewolucji oraz konkurencji pomiędzy społecznościami wszystkie te towary zostały ostatecznie wyparte przez dwa metale: złoto oraz srebro. Spełniają one bowiem wszystkie cechy idealnego środka wymiany (pieniądza): jest na nie zgłaszany powszechny popyt (ze względu na walory zdobnicze), są doskonale podzielne, niezwykle trwałe a w dodatku bardzo cenne w przeliczeniu na jednostkę wagi. Ostatecznie utarło się, że złoto jako wyżej cenione wykorzystywano przy większych transakcjach, zaś srebro przy drobniejszych wymianach. W takim i tylko w takim spontanicznym, ewolucyjnym procesie może powstać pieniądz. Użytecznością, dla której ludzie zgłaszają popyt na niego, jest jego wartość (siła nabywcza); popyt konsumpcyjny stanowi bowiem nieistotną część popytu na pieniądz. Nikt jednak nie zna obecnej siły nabywczej pieniądza, która dopiero się kształtuje ludzie wiedzą natomiast, ile był on wart w niedawnej przeszłości i na tej podstawie zgłaszają określają swoje zapotrzebowanie na niego (zgodnie z teorematem regresji Ludwiga von Misesa 130 ). A więc najpierw ktoś po raz pierwszy wymienił pewne użyteczne dobro na inne, następnie to dobro ze względu na swoje walory zaczęło zyskiwać uznanie jako środek wymiany, przez co powstał na nie dodatkowy popyt (zgłaszany na podstawie wcześniejszych transakcji), a w końcu dobro to wyparło inne środki wymiany, zyskując pozycję pieniądza. Na każdym etapie wartość pieniądza (a wcześniej: środka wymiany) określana jest na podstawie jego przeszłej wartości. Nie można więc pieniądza 'ustanowić' określając, że od dziś będziemy nim nazywać wybrane przez nas dobro, którego nikt wcześniej nie potrzebował 131. Aby pieniądz się ukonstytuował, musi najpierw mieć dla ludzi wartość użytkową, dla której zgłaszają na niego popyt konsumpcyjny. Dopiero na tej podstawie tworzy się stopniowo jego wartość w wymianie pośredniej. Nie jest on abstrakcyjną 'kategorią ekonomiczną', 'miernikiem wartości' ani 'jednostką rozliczeniową', powstałą na mocy 'umowy społecznej' albo dekretu rządu. Jest takim 129 W celu lepszego zapoznania się z historią pieniądza, warto przeczytać: C. Menger, Principles of Economics, Free Press, Glencoe, Illinois 1950, s L. von Mises, Teoria pieniądza i kredytu, Fijorr Publishing, Warszawa 2012, s Por. s Dlatego też pierwotna siła nabywcza każdego pieniądza fiducjarnego, narzuconego społeczeństwu siłą, musi zostać określona dekretem władz trzeba taki pusty 'pieniądz' powiązać z wartością jakiegoś powszechnie akceptowanego dobra, gdyż sam w sobie nie przedstawia dla ludzi żadnej wartości. Później z racji przymusu posługiwania się nim popyt na pieniądz fiducjarny kształtuje się zgodnie z teorematem regresji. 100

5 samym towarem, jak każdy inny choć zapotrzebowanie na niego powstaje głównie w oparciu o jego walory wymienne. Pieniądz również występuje w ograniczonej ilości, jest przez ludzi gromadzony oraz wystawiany na sprzedaż a jego cena (wyrażona w innych dobrach) także kształtuje się w zależności od jego podaży oraz popytu na niego. Wynalezienie pieniądza pozwoliło na niesamowity rozkwit gospodarki. Dzięki niemu każdy może specjalizować się w swojej dziedzinie bez obaw o znalezienie nabywcy swojego produktu i sprzedawcy pożądanego towaru w jednej osobie. Nikt nie musi martwić się o ustalenie parytetu wymiany, będącego wielokrotnością jednostek naturalnych wymienianych dóbr, gdyż pieniądz jest (prawie) doskonale podzielny. Zniknęły więc fundamentalne problemy barteru: podwójnej zbieżności potrzeb oraz podzielności towarów. Wszystkie dobra można wymienić na pieniądz, a pieniądz na wszystkie dobra. Ludzie zyskali doskonały środek wymiany! Dzięki temu, że wszystkie transakcje dokonywane są z wykorzystaniem pieniądza, ukształtował się system względnych cen. Ponieważ za ten sam pieniądz można kupić zarówno pomidory, ziemię, jak i pracę najemną można porównać ich cenę pieniężną 132. Załóżmy, że tona pomidorów kosztuje uncję złota, hektar ziemi uprawnej cztery uncje, a miesięczna pensja robotnika rolnego pół uncji. Stąd wiadomo, że hektar gruntu jest na rynku wart czterech ton pomidorów lub ośmiu miesięcy pracy na roli. Co więcej, umożliwia to przedsiębiorcy oszacowanie, czy produkcja pomidorów będzie opłacalna (dla uproszczenia pomijamy pozostałe koszty). Wystarczy, że oczekiwaną przez niego produktywność hektara gruntu pomnoży przez spodziewaną cenę pomidorów w przyszłości i porówna tą wielkość z kosztem zakupu hektara gruntu i koniecznego nakładu siły roboczej. Pieniądz umożliwia więc kalkulację ekonomiczną. Przedsiębiorcy mogą porównać spodziewane przychody ze sprzedaży z oszacowanymi kosztami czynników produkcji a także zweryfikować swoje prognozy ex post (sprawdzić, czy osiągnęli zysk, czy ponieśli stratę). Są więc w stanie ocenić, w jakim stopniu zaspokajają potrzeby konsumentów. System cen pieniężnych jest doskonałym kanałem przepływu informacji pomiędzy konsumentami a producentami, koordynującym ich działania. Dzięki jego istnieniu przedsiębiorcy, właściciele dóbr kapitałowych i pracownicy najemni są w stanie ocenić wysokość potencjalnego zarobku w przypadku podjęcia poszczególnych działań a także wykryć i skorygować popełnione błędy. Dzięki temu posiadane przez społeczeństwo zasoby alokowane są w najbardziej pro- 132 Nie oznacza to wcale, że pieniądz jest enigmatycznym 'miernikiem wartości' ale że dzięki jego istnieniu wartość wszystkich dóbr można sprowadzić do wspólnego mianownika, ponieważ pieniądz ma cenę wyrażoną w każdym towarze i w każdej usłudze. Nie pełni więc względem wartości podrzędnej funkcji miernika ale tę wartość wyraża. 101

6 duktywny sposób w taki, który najlepiej wyjdzie naprzeciw potrzebom ludzi. Umożliwia to powstanie i trwały rozwój skomplikowanej, wieloetapowej struktury produkcji, w której każdy ma tylko cząstkowy udział. 133 Aby kalkulacja ekonomiczna była możliwa, towar pełniący funkcję pieniądza musi, oczywiście, przybrać jakąś jednostkę. Ponieważ ludzie w ostateczności wybrali złoto i srebro a te są doskonale jednorodne 134 do ich mierzenia przyjęli jednostkę wagową. I nie ma tutaj znaczenia, że w różnych krajach stosuje się różne systemy miar wszystkie porcje pieniądza można przeliczyć na pożądaną jednostkę. Warto tutaj zwrócić uwagę na oczywistą lecz nie do końca uświadomioną prawdę, że wszystkie waluty, funkcjonujące przed zniesieniem prawdziwego standardu złota (1933 r.), swoją nazwę wzięły od jednostki wagowej złota lub srebra, którą niegdyś oznaczały. Waluta była zatem jedynie definicją jednostki wagowej kruszcu. Przykładowo, brytyjski funt szterling oznaczał początkowo funt (ówcześnie ok. 0,37 kg) srebra, a dolar amerykański 135 uncję (ok. 28,35 g) srebra. Później odgórnie zmieniano definicje funta i dolara i na początku XX w. funt odpowiadał ok. 1/4 uncji złota, a dolar ok. 1/20. Wynikało stąd, że 5 dolarów amerykańskich (dokładnie: 4,87) można było wymienić na jednego funta brytyjskiego. Prawidłowo rzecz ujmując: pięć 1/20 uncji złota można było wymienić na 5/20 uncji złota. I jeszcze ważna uwaga: z perspektywy potocznego rozumienia ceny, to nie złoto kosztowało ok. 20 dolarów za uncję lecz dolar kosztował ok. 1/20 uncji złota; to złoto było bowiem prawdziwym pieniądzem. W systemie pieniądza kruszcowego kursy wymiany walut były więc sztywne; nie w wyniku interwencji rządowej ale właśnie z powodu jej braku. Dzięki temu ludzie jako pieniądz dobrowolnie wybrali złoto i srebro a wymiana walut (do czasu zniesienia ich wymienialności na kruszec) oznaczała po prostu zamianę pewnych jednostek wagowych na inne. W związku zaś z tym, że kurs srebra względem złota (jak każda cena rynkowa) był płynny, a powiązania pomiędzy gospodarkami narodowymi stawały się coraz ściślejsze, stopniowo zaczęto odchodzić od równoległego standardu srebra i najważniejsze waluty świata zdefiniowano jako jednostki wagowe złota. Tak samo, jak nie ma znaczenia porcja kruszcu, która przyjmie się na rynku jako podstawowa jednostka pieniężna również postać pieniądza nie gra roli. Podażą pieniądza jest 133 Por. s ; Co oznacza, że każda uncja czystego złota (lub srebra) na świecie ma dokładnie takie same właściwości a więc i równą wartość. 135 Dolar wziął swoją nazwę od talara powszechnie cenionej srebrnej monety jednouncjowej, bitej w XVI w. przez czeskiego hrabiego Schlicka w Joachimstal (Dolina Joachima; po czesku: Jáchymov). Stąd jego monety nazywano 'Joachimstaller guldens' lub 'Joachimstallers' co później skrócono do 'tallers' (talary). Po czesku wymawiano to jako 'tolars', od czego swoją nazwę wziął dolar. 102

7 cały zasób kruszcu niezależnie od formy, w jakiej obecnie występuje. Może to być zarówno moneta, sztabka, biżuteria, samorodek złota albo złoty pył; pieniądzem jest substancja. Jakkolwiek, na rynku okazało się, że ludzie jako pieniądz najwyżej cenią monety ze względu na ustaloną wagę, gwarantowaną określonym wzorem oraz ich poręczność dzięki czemu zyskały rację bytu prywatne mennice. Konsumenci byli bowiem gotowi za lepsze przystosowanie pieniądza do jego roli zapłacić nadwyżką wartości monety nad wartością zawartego w nich kruszcu (tzw. agio). Fakt, że ludzie uznali działalność mennic za pożyteczną nie zmienia jednak tego, że podaż pieniądza stanowi złoto w każdej formie. Podkreślmy, że prowadzenie mennicy jest taką samą działalnością gospodarczą, jak zarządzanie każdym innym przedsiębiorstwem. Właściciel inwestuje posiadane (lub pożyczone) dobra kapitałowe, aby w czasochłonnym, wieloetapowym procesie, który pochłania zasoby czynników produkcji, wytworzyć pewien towar. Robi to z nadzieją, że przyszłe przychody z jego sprzedaży przewyższą poniesione koszty a stanie się tak tylko wtedy, gdy konsumenci będą zadowoleni z jego wyrobów. Żywotnie zależy mu więc na tym, żeby jego produkty miały jak najlepszą opinię na rynku a to najlepsza gwarancja jakości. Prywatni mincerze prześcigaliby się w wynajdywaniu sposobów na najlepsze zapewnienie wiarygodności i jakości swoim produktom a w świecie bez 'rządowych gwarancji' nie byłoby drogi na skróty. W rzeczywistości, w której ludzie nie musieliby ślepo ufać w pa ń- stwowe zapewnienia, wszelkie oszustwa (przynajmniej te dokonywane systematycznie) byłyby szybko demaskowane a nieuczciwi przedsiębiorcy traciliby wiarygodność i bankrutowali 136. W kraju z poprawnie funkcjonującym systemem sądowniczym, za swoje fałszerstwa dodatkowo odpowiedzieliby oni przed prawem. Aparat państwowej propagandy stopniowo wmawiał jednak ludziom, że pieniądz nie jest towarem, który miałby jakąkolwiek wartość lecz jej symbolem, mającym jedynie 'wartość umowną'. Miałoby stąd wynikać, że nie jest zwykłym dobrem, wymienianym na rynku ze względu na swoje właściwości (które dość łatwo sprawdzić) ale w pewnym sensie 'wartością niematerialną', o którą trzeba zadbać ze szczególną troską (oczywiście, najlepiej miałoby to zrobić państwo). Dzięki temu władcy mogli zmonopolizować przemysł menniczy, aby nieskrępowanie fałszować pieniądz, okradając swoich poddanych poprzez inflację. Analogicznie do argumentacji, że produkcję pieniądza należy znacjonalizować, aby zapobiec oszustwom, można by uzasadniać tezę, że w trosce o wiarygodność przekazywanych informacji należy znacjonalizować wszystkie media; w obawie przed defraudacją wszystkie banki; a w obawie przed szkodliwą żywnością przemysł spożywczy. Rynek opiera się w du- 136 Zob.: H. Spencer, Social Statics, D. Appleton & Co., Nowy Jork 1890, s

8 żej mierze na zaufaniu, że sprzedawca oferuje produkt, który wiernie odpowiada jego opisowi; powstaje ono dzięki wielokrotnemu sprawdzeniu (zarówno przed zawarciem transakcji, jak i post factum), że rzeczywiście tak jest. Dzięki temu zyskuje się renomę, o której marzy każdy producent i każdy sprzedawca. Sporadycznie pojawiające się na wolnym rynku oszustwa nie przekreślą zaufania do sprawdzonych kontrahentów. 137 Jeśli jednak pozostawimy produkcję pieniądza poza sferą ingerencji państwa i pozwolimy na funkcjonowanie prywatnych mennic kto będzie kontrolował podaż pieniądza? Obecnie zajmują się tym całe sztaby planistów, wspieranych przez rzesze statystyków co zaś stałoby się na wolnym rynku? Odpowiadając na to pytanie, trzeba zacząć od przypomnienia, że pieniądz jest towarem (załóżmy, że tak jak to było przez wieki funkcję pieniądza pełni złoto). Oznacza to m.in., że występuje na rynku w ograniczonej ilości (istnieje określona jego podaż), ludzie zgłaszają chęć nabycia go za określone dobra bądź zatrzymania go w swoim posiadaniu (istnieje na niego popyt) oraz że ma on swoją cenę (dochodzi do transakcji handlowych z jego udziałem). Podażą pieniądza jest cały obecny zasób (ciężar) substancji, która służy za pieniądz niezależnie od tego, w jakiej formie ona występuje (choć wartość pewnych postaci pieniądza może być wyższa, z uwagi premii za dodatkowe walory użytkowe lub, analogicznie, niższa). Popyt na pieniądz mierzony jest wolumenem dóbr, które w danym momencie ludzie są gotowi za niego zaoferować powiększonym o ilość pieniądza, którą chcą zatrzymać jego posiadacze. Cenę pieniądza stanowi zaś cały wachlarz jego kursów wymiany na inne dobra jest to jego siła nabywcza. Nie ma jednej ceny pieniądza cen tych jest tyle, ile dóbr na niego wymienianych; tak samo, jak można powiedzieć, że tona pomidorów kosztuje uncję złota prawidłowe jest również określenie, że uncja złota kosztuje tonę pomidorów. Skoro występuje zarówno podaż pieniądza, jak i popyt na niego a w wyniku ich spotkania na rynku kształtuje się jego cena (a ściślej: paleta cen) oznacza to, że podażą pieniądza będą kierować te same siły, które kształtują podaż innych towarów. Jeśli przedsiębiorcy uznają, że warto produkować (wydobywać) złoto, zwiększy się jego podaż; w wyniku zaś zużycia (czy to w przemyśle, czy ze względu na ścieranie się monet) podaż pieniądza maleje. Ponieważ zaś głównym zastosowaniem pieniądza jest funkcja środka wymiany, nie jest zużywany w zbyt dużych ilościach; z drugiej strony, z uwagi na stosunkowo wysokie koszty 137 Przykłady funkcjonowania prywatnych monet w przeszłości opisane są m.in. w: B.W. Barnard, The use of Private Tokens for Money in the United States, Quarterly Journal of Economics, , s ; Ch. A. Conant, The Principles of Money and Banking, Harper Bros., Nowy Jork 1905, t. I, s ; L. Spooner, A Letter to Grover Cleveland, B.R. Tucker, Boston 1886, s. 79. J. L. Laughlin, A New Exposition of Money, Credit and Prices, University of Chicago Press, Chicago 1931, t. I, s

9 wydobycia i ograniczoną liczbę złóż kruszców, ich podaż nie przyrasta w zastraszającym tempie. Trzeba tutaj zwrócić uwagę, że pieniądz tym różni się od pozostałych towarów, że nie jest konsumowany służy jako środek wymiany, który przechodzi z rąk do rąk. Jego zużycie jest w zasadzie ograniczone do ścierania się monet (które to postępuje bardzo powoli); wykorzystanie złota w przemyśle stanowiłoby nieistotną część popytu na złoto, gdyby wciąż pełniło ono funkcję pieniądza. Skoro zaś ludzie nie mogą pieniądza skonsumować, oznacza to, że wzrost jego podaży nie przynosi im żadnych korzyści. Wzrost podaży dóbr konsumpcyjnych powoduje ich łatwiejszą dostępność, przez co ludzie mogą zwiększyć konsumpcję; wzrost podaży dóbr kapitałowych powoduje zwiększenie efektywności struktury produkcji, dzięki czemu będą mogli zwiększyć konsumpcję w przyszłości; odkrycie nowych złóż surowców pozytywnie wpływa zarówno na wielkość konsumpcji, jak i produkcji. Wszystkie te zmiany powodują wzrost ogólnego dobrobytu teraz lub w przyszłości. Wzrost podaży pieniądza nie umożliwia zaś ani zwiększenia konsumpcji, ani produkcji; zgodnie z prawem popytu i podaży, wywołuje jedynie spadek ceny jednostki pieniężnej (siły nabywczej), co nie przynosi ludziom żadnych korzyści 138. Co więcej, w zależności od sposobu wprowadzenia nowej porcji pieniądza do obiegu, zmienia się struktura względnych cen wszystkich dóbr w wyniku zaistniałych zmian ceny różnych dóbr wzrosną w różnym stopniu (a niektóre ceny mogą pozostać na niezmienionym poziomie). 139 Podobnie spadek podaży pieniądza nie obniży poziomu dobrobytu w danym społeczeństwie po prostu każda jego jednostka będzie więcej warta. Dochodzimy więc do być może zaskakującego wniosku: wielkość podaży pieniądza w danym momencie nie ma dla gospodarki żadnego znaczenia! Nie ma potrzeby odgórnego określania 'odpowiedniej' podaży pieniądza i sztucznego dążenia do jego osiągnięcia gdyż rynek będzie właściwie funkcjonował przy praktycznie każdej ilości pieniądza. Najważniejsze, by odgórnie nie zmieniać jego podaży poprzez działania inflacyjne bądź deflacyjne ponieważ zawsze powoduje to fatalne skutki dla gospodarki. 140 Jeśli przedsiębiorcy stwierdzą, że przy danej cenie pieniądza opłacalne jest wydobycie kruszcu na pewno skorzystają z okazji do zarobku; jeśli zaś jego siła nabywcza spadnie poniżej poziomu kosztów, którego nie będą w stanie obniżyć wstrzymają się z eksploracją złóż do czasu, aż stanie się ona zy- 138 Oczywiście, wydobycie kruszców nie jest marnotrawstwem zasobów; przynosi społeczeństwu korzyści niepieniężne, wynikające z możliwości zwiększenia ich wykorzystania m.in. w jubilerstwie czy przemyśle jako że pieniądz na wolnym rynku jest użytecznym towarem. Nasza uwaga dotyczy jedynie funkcji pieniężnej kruszców (która jest dominująca) więc w systemie pieniądza fiducjarnego ma zastosowanie bez powyższego zastrzeżenia. 139 Por. s Por. s ;

10 skowna. Pieniądz jest towarem, więc rynek znakomicie sobie poradzi z 'określeniem' właściwej jego podaży. Po omówieniu skutków zmian podaży pieniądza, nadszedł czas na przyjrzenie się efektom zmian popytu na niego. Jak wyżej napisaliśmy, popyt na pieniądz to zapotrzebowanie, jakie ludzie na niego zgłaszają. Wyraża się ono poprzez wolumen dóbr oferowanych w zamian za pieniądz, powiększony o wysokość sald gotówkowych, które ludzie decydują się utrzymać. Wzrost popytu na pieniądz wyraża się więc zarówno poprzez wzrost ilości dóbr oferowanych za każdą jednostkę pieniężną (ceteris paribus), jak i przez zachowywanie przez ludzi większej liczby jednostek pieniężnych w swoim posiadaniu (trzeba zatem zaproponować większą ilość danego dobra, aby przekonać posiadacza pieniądza do dokonania wymiany). Obydwa te zjawiska oznaczają wzrost siły nabywczej pieniądza. Przy niezmienionej podaży, oznaczać to będzie wzrost realnych sald gotówkowych a ponieważ ludziom nie zależy na matematycznym wzroście wolumenu posiadanego pieniądza, lecz na wzroście jego wartości mimo zwiększenia się popytu, przy nowych cenach społeczeństwo zadowoli się dokładnie taką samą liczbą jednostek pieniężnych (podażą pieniądza), jaką dysponowało dotychczas. Po prostu każda jednostka będzie więcej warta. (Oczywiście, przy spadku popytu sytuacja wygląda analogicznie.) Wielu ekonomistów stoi na stanowisku, że utrzymywanie przez ludzi 'zbyt wysokich' sald gotówkowych jest szkodliwe, gdyż zmniejsza efektywną podaż pieniądza który przez to nie 'krąży', pobudzając gospodarkę. Nie zauważają oni jednak, że wzmożenie w społeczeństwie skłonności do tezauryzacji oznacza po prostu zwiększenie się popytu na pieniądz. Dlaczego zaś wzrost popytu na jakiekolwiek dobro uważać za szkodliwe? Wszak to dzięki popytowi na dany towar istnieje jego rynek! Poza tym: jak określić 'właściwy' poziom popytu? Skoro zgłaszane przez ludzi zapotrzebowanie wynika z subiektywnych sądów wartościujących to wszelka ocena słuszności jego poziomu również musi się opierać na subiektywnym osądzie. Ponadto, mylne jest określenie, że pieniądz 'krąży'. W każdym momencie cała podaż pieniądza (jak każdego innego towaru) znajduje w czyimś posiadaniu jedynie co jakiś czas pewna jego ilość zmienia właściciela. Nie ma więc podziału na salda gotówkowe i pieniądz w obiegu istnieją wyłącznie salda gotówkowe. Część z nich ludzie co jakiś czas przeznaczają na konsumpcję lub inwestycje (w tym różne produkty oszczędnościowe) i wtedy ta część zasila salda gotówkowe kogo innego. Dlaczego zaś ludzie w ogóle utrzymują salda gotówkowe? Pytanie to wydaje się kurio- 106

11 zalne jednak można wyobrazić sobie świat, w którym każdy planuje swoje wydatki w zależności od tego, kiedy spodziewa się dochodu; jeśli będzie musiał dokonać wydatku w czasie, w którym nie przewiduje wpływu zaplanuje uzyskanie pożyczki dokładnie w tym momencie. Utrzymywanie sald gotówkowych byłoby całkowicie zbędne każdy natychmiast inwestowałby (np. pożyczał) pieniądze, które przewyższają jego bieżące wydatki, planując dochody z inwestycji dokładnie na moment planowanych wydatków i w ich wysokości. Popyt na pieniądz byłby więc nieskończenie niski, a wskutek tego ceny nieskończenie wysokie. Pieniądz nie miałby racji bytu. W takim świecie musiałaby jednak istnieć absolutna pewność odnośnie tego, co przyniesie przyszłość a w naszym świecie panuje niepewność (co, jak pokazaliśmy wyżej, ma zbawienne skutki dla naszego systemu monetarnego). Nikt nie zna dokładnie wszystkich swoich dochodów i wydatków toteż ludzie decydują się na utrzymywanie sald gotówkowych na poziomie, który daje im komfort psychiczny. Poziom ten zależeć będzie od ich subiektywnej oceny, na ile przyszłość jest przewidywalna a więc bezpieczna. Ponadto, ludzie mają pewne oczekiwania względem przyszłej wartości pieniądza; jeśli będą się spodziewać wzrostu jego siły nabywczej, powstrzymają swoje bieżące wydatki w oczekiwaniu na niższe ceny jeśli zaś będą przewidywać spadek wartości pieniądza, będą się starali dokonać jak najwięcej przyszłych wydatków po niższych, obecnych cenach. Dlatego mówimy, że popyt na pieniądz zależy od oczekiwań inflacyjnych (które są częścią oczekiwań względem przyszłości). Pieniądz nie jest więc użyteczny jedynie w momencie zawierania transakcji lecz również w czasie spoczywania na czyimś saldzie gotówkowym. Pieniądz jako środek wymiany posiada się zawsze z myślą o dokonywaniu potencjalnych przyszłych transakcji (choć nieraz bardzo odległych w czasie). Zatem utrzymywanie salda gotówkowego zapewnia, że będzie można dokonać dowolnej wymiany (oczywiście, do wysokości salda) w dowolnym momencie. Pieniądz zaspokaja wtedy elementarną potrzebę właściciela zwiększa jego poczucie bezpieczeństwa. Wysokość utrzymywanych sald gotówkowych zależy również od częstotliwości otrzymywania wynagrodzenia przez ludność. Jeśli ktoś otrzymuje wypłatę co tydzień, będzie utrzymywał (w przybliżeniu) cztery razy niższe średnie saldo gotówkowe od kogoś, kto pobiera pensję miesięcznie mimo że obydwaj zarabiają tyle samo (oczywiście, przy założeniu, że obydwaj wydatkują całe swoje wynagrodzenie w równych porcjach każdego dnia). Z im mniejszą częstotliwością ludzie otrzymują wynagrodzenie, tym większy jest ich popyt na pieniądz, a więc tym wyższe salda gotówkowe będą utrzymywać (przy każdym poziomie cen). Im częściej ludzie otrzymują wypłatę, tym większą pracę jest w stanie wykonać dana 107

12 podaż pieniądza. Oznacza to, że gdyby w społeczeństwie wzrosła częstotliwość wypłaty wynagrodzeń, spadłby popyt na pieniądz (ceteris paribus) a więc wzrosłyby ceny. 141 Kolejnym czynnikiem, wpływającym na popyt na pieniądz jest wydajność systemów rozliczeniowych, z których korzysta dane społeczeństwo. Wzorując się na przykładzie Murraya N. Rothbarda 142, wyobraźmy sobie, że w okręgu siedzi dziesięć osób, z których każda jest winna 100 zł sąsiadowi z lewej strony; wszystkie długi stają się wymagalne 1. następnego miesiąca. Jeśli każdy chciałby spłacić swój dług (lecz nie może mieć pewności, że sam zostanie spłacony w terminie), łącznie trzeba by zgromadzić 1000 zł. Gdyby jednak wszyscy pr o- wadzili rozrachunki w jednej księdze okazałoby się, że w zasadzie nie potrzeba im ani złotówki, aby się oddłużyć. Dlatego im bardziej wydajne i powszechne są systemy rozliczeniowe, tym więcej zobowiązań jest spłacanych na zasadzie kompensaty (niejednokrotnie wielostronnej) i tym mniejszy jest zbiorczy popyt na gotówkę. Zatem zmiany popytu na pieniądz ani w jedną, ani w drugą stronę nie są niczym szkodliwym dla gospodarki. Wręcz przeciwnie: gospodarka ma wszak za zadanie pomagać ludziom w zaspokajaniu potrzeb (osiąganiu celów). Jeśli popyt na pieniądz wzrasta, jego siła nabywcza również rośnie (realne salda gotówkowe zwiększają się) dzięki czemu taka sama podaż pieniądza zaspokaja wzmożone potrzeby ludności; jeśli zaś popyt spada, wartość pieniądza obniża się (realne salda gotówkowe maleją) skutkiem czego niezmieniona ilość pieniądza wciąż spełnia oczekiwania społeczeństwa. Podczas więc gdy zmiany podaży pieniądza nie przynoszą uczestnikom rynku żadnych korzyści zmiany siły nabywczej pieniądza, spowodowane zmianą popytu na niego, wychodzą naprzeciw ich pragnieniom. W żadnej mierze nikt nie powinien odgórnie 'stabilizować poziomu cen' (czyli: stabilizować siły nabywczej pieniądza), czego gorącymi zwolennikami są monetaryści. Sugerują oni, że pieniądz powinien mieć stałą siłę nabywczą, gdyż jest 'miernikiem wartości' i niepewność względem jego przyszłej wartości powinna być, w interesie społecznym, minimalizowana. Tymczasem, jak pokazaliśmy powyżej, w przypadku zmiany popytu na pieniądz ludzie chcą zmiany jego siły nabywczej! Na jakiej podstawie mielibyśmy im tego zabronić? Ponadto, w wyniku inwestowania wciąż nowych, zaoszczędzonych dóbr kapitałowych w procesy produkcji, zwiększa się ich wydajność obfitość dóbr rośnie i są one coraz wyższej jakości. Czyż naturalną tego konsekwencją nie powinien być spadek cen (wzrost siły nabywczej pieniądza)? Dzięki temu rosnący dobrobyt jest dystrybuowany pomiędzy wszystkich uczestników rynku. Znakomity przykład zgubnych skutków 'stabilizacji ogólnego poziomu cen' mieliśmy w latach 20. i 30. XX w. w Stanach Zjednoczonych, kiedy to po dziesięcioleciu sza- 141 M. N. Rothbard, Tajniki bankowości..., s M. N. Rothbard, Tajniki bankowości..., s

13 lonego zwiększania podaży pieniądza w pogoni za ogólnym wzrostem produktywności, nadszedł Wielki Kryzys 143. Pieniądz jest towarem i jego cena powinna być elastyczna tak, aby przedsiębiorcy i konsumenci mogli odczytywać sygnały płynące za pośrednictwem rynku i na tej podstawie podejmować właściwe działania, które będą koordynować zachowania wszystkich uczestników gospodarki. Jeśli usztywnimy siłę nabywczą pieniądza, w gospodarce zapanuje chaos. 144 Rozważmy jeszcze jeden aspekt wolnego rynku pieniądza nikt nie zagwarantuje, że funkcję pieniądza będzie na nim pełnić tylko jedno dobro. Rzeczywiście, historia podpowiada, że w przypadku denacjonalizacji pieniądza bardzo prawdopodobny byłby powrót do tzw. standardów równoległych: złota i srebra. 145 Mogłoby się zdarzyć, że w pewnych krajach wykształciłby się standard złota, w innych srebra, a w niektórych krajach posługiwano by się obydwoma kruszcami. Czy byłby to problem? Po pierwsze, należy zauważyć, że jeśli tak by się stało to nie bez przyczyny. Widocznie ludzie stwierdziliby, że posługiwanie się złotem przy większych rozliczeniach, a srebrem przy dokonywaniu drobnych płatności przynosi im subiektywnie odczuwaną korzyść większą od trudności, jakie wiążą się z płynnym kursem srebra względem złota. Oznaczałoby to, że standardy równoległe okazały się lepszym rozwiązaniem od monometalizmu i taki stan rzeczy powinien się utrzymać. Po drugie, kolejny raz przypomnijmy, że pieniądz jest towarem więc nieustanne fluktuacje jego ceny są zjawiskiem korzystnym, nie zaś szkodliwym. Nie powodują chaosu lecz pozwalają na koordynację i tym samym, paradoksalnie, zwiększają ład gospodarczy. Co więcej, ze zmiennością cen wszystkich towarów ludzie jakoś sobie radzą i tak samo byłoby w przypadku parytetu wymiany złota i srebra. Nie ma zatem powodu, aby martwić się o to, który kruszec powinniśmy wybrać jako pieniądz; dzięki temu, że każdy codziennie 'martwiłby się' o to, z którego kruszcu on powinien skorzystać w krótkim czasie na rynku utrwaliłoby się najlepsze możliwe rozwiązanie. Podsumujmy teraz najważniejsze spostrzeżenia odnośnie pieniądza. Po pierwsze, powinno być dla nas jasne, że pieniądz wykształcił się w wielowiekowym, ewolucyjnym procesie, podczas którego ludzie najpierw wynaleźli wymianę bezpośrednią, a następnie pośrednią w wyniku dokonywania której na całym świecie utrwaliły się ostatecznie dwa rodzaje pie- 143 Świetną lekturą na ten temat jest: M. N. Rothbard, Wielki Kryzys w Ameryce [tłum. M. Zieliński, W. Falkowski], Instytut Ludwiga von Misesa, Warszawa Por. s Opis historycznych przykładów występowania standardów równoległych można znaleźć m.in. w: W. S. Jevons, Money and the Mechanism of Exchange, Kegan Paul, Londyn 1905, s ; R. S. Lopez, Back to Gold, 1252, The Economic History Review (grudzień 1956), s

14 niądza: złoto oraz srebro. Zostały one pieniędzmi, gdyż na początku ludzie upatrywali w nich wartości w perspektywie konsumpcji (były i pozostały towarami) a dopiero później zaczęli zgłaszać na nie dodatkowy popyt, wynikający z ich wysokiej zbywalności. Zbywalność ta wynika głównie z występowania powszechnego popytu na nie, z ich wysokiej podzielności, trwałości oraz dużej wartości w przeliczeniu na jednostkę wagową. Popyt na pieniądz to zapotrzebowanie, jakie ludzie na niego zgłaszają, poprzez oferowanie w zamian różnych dóbr oraz zatrzymywanie go w swoim posiadaniu. Podaż pieniądza stanowi cały obecny zasób (ciężar) jego substancji bez względu na formę, w jakiej występuje (choć ludzie wypraktykowali, że najporęczniejsze w codziennym użytku są monety). Ceną pieniądza jest jego siła nabywcza a więc wachlarz parytetów wymiany na każde dostępne na rynku dobro. Tak, jak cena każdego towaru, siła nabywcza pieniądza również nieustannie fluktuuje, kształtowana przez zmiany popytu oraz podaży. Z racji tego, że funkcją pieniądza jest pełnienie roli środka wymiany, nie jest on konsumowany lecz przekazywany. W związku z tym, zwiększenie jego podaży nie przynosi społeczeństwu żadnych korzyści a jedynym jego skutkiem jest rozcieńczenie wartości pieniądza na większą liczbę jednostek. Nie ma więc żadnego powodu, aby uważać, że podaż pieniądza powinna rosnąć wraz z rozwojem gospodarki. Przy ogólnym wzroście produktywności, ceny pozostałych dóbr spadną a każda jednostka pieniężna będzie po prostu efektywniej wypełniać swoją rolę. Gospodarka 'poradzi sobie' przy każdej ilości pieniądza. Jeśli nawet, wskutek wyjątkowej obfitości dóbr, ceny spadłyby kiedyś do tak niskiego poziomu, że znacznie utrudniałoby to posługiwanie się pieniądzem ludzie po prostu wynaleźliby drugi rodzaj pieniądza, który służyłby do dokonywania drobnych transakcji. (Przykład tego stanowi równoległe funkcjonowanie standardów złota i srebra.) Poprzez zmiany popytu na pieniądz, ludzie mogą kształtować siłę nabywczą pieniądza zgodnie ze swoimi preferencjami jeśli życzą sobie wyższych sald gotówkowych (wzrasta popyt), ich realne salda gotówkowe rosną; analogicznie, jeśli nie odczuwają potrzeby posiadania tak dużych ilości pieniądza, jak do tej pory ich realne zasoby gotówki spadną. W przeciwieństwie więc do wzrostu podaży pieniądza, zmiany popytu na pieniądz przynoszą społeczeństwu korzyści. Cała podaż pieniądza w każdym momencie znajduje się w czyimś posiadaniu choć ze względu na to, że jest on najbardziej płynnym towarem na rynku, najczęściej zmienia właściciela (co niektórzy myląco nazywają 'krążeniem'). Ludzie decydują się utrzymywać salda gotówkowe na pewnym poziomie, gdyż przyszłość jest niepewna nikt nie jest w stanie dokładnie przewidzieć momentu wystąpienia oraz wysokości wszystkich swoich przychodów 110

15 oraz wydatków. Popyt na pieniądz zależy również od oczekiwań względem przyszłości (w tym oczekiwań inflacyjnych), częstotliwości otrzymywania wynagrodzenia oraz wydajności i powszechności systemów rozliczeniowych. Nikt jednak nie gromadzi pieniądza dla niego samego (nie jest on ostatecznym celem działania) lecz dla celów, które spodziewa się dzięki niemu osiągnąć. Pieniądz zawsze jest środkiem. Nie można zatem powiedzieć, że ludzie są w stanie postępować wbrew moralności dla pieniądza oni robią to dla realizacji celów, które zamierzają osiągnąć dzięki wejściu w jego posiadanie. Środek wymiany nie może być ostatecznym celem działania i w tej perspektywie należy patrzeć na wysiłki poszczególnych ludzi, zmierzające do wzbogacenia się. Jeśli ktoś marzy o zamieszkaniu w luksusowym domu i z braku innego pomysłu na zdobycie majątku przeprowadza napad na bank, nie oznacza to, że dokonał agresji, gdyż chciał wejść w posiadanie zgromadzonych w skarbcu sum lecz dlatego, że swoją willę cenił wyżej od moralności (i konsekwencji związanych z jej złamaniem). Pieniądz jest moralnie zupełnie obojętny i to nie on popycha różnych ludzi do przestępstw lub postępowania wbrew dobrym obyczajom. Dzięki doskonałej uniwersalności, pieniądz jest materializacją ludzkiej woli. W pierwszej kolejności człowiek decyduje, które cele najbardziej pragnie osiągnąć; określa, które środki najefektywniej posłużą do ich realizacji, szacuje ich koszt (czas, wysiłek oraz środki materialne) i jeśli oceni, że subiektywnie odczuwane korzyści (w perspektywie czasu, który go od nich oddziela), przewyższą subiektywnie odczuwane koszty podejmuje działanie. W gospodarce pieniężnej podczas większości działań korzysta się z pieniądza albo się go przyjmuje, albo wydaje. Wymienia się go zarówno na dobra materialne, niematerialne, usługi, jak i pracę najemną które służą ludziom do osiągania upragnionych celów. Działający człowiek musi więc w pierwszej kolejności zakumulować saldo gotówkowe w odpowiedniej wysokości a intensywność wysiłków, zmierzających ku gromadzeniu pieniądza, uzależniona jest od subiektywnej wartości, jaką nadał on swoim celom, które pragnie osiągnąć. Z drugiej strony, sumy, jaką ludzie są w stanie zapłacić za środki do celu lub dobra konsumpcyjne również wyrażają ich wartościowania tych celów. Ludzie manifestują więc swoje subiektywne sądy wartościujące poprzez sumy pieniężne, którymi się wymieniają dzięki czemu wysyłają informacje, które posłużą przedsiębiorcom oraz pozostałym konsumentom do przewidywania przyszłego rozwoju zdarzeń i dostosowania do niego swoich zachowań. Bez pieniądza taka koordynacja byłaby niemożliwa. 111

16 3.2. Bankowość depozytowa i bankowość kredytowa 146 W naszych rozważaniach przedstawiliśmy wolne społeczeństwo, które w wielowiekowym procesie jako pieniądz wybrało ostatecznie złoto i srebro. Złoto służy do rozliczeń pieniężnych przy większych transakcjach, zaś srebro jest używane w przypadku stosunkowo drobnych płatności (choć, dla uproszczenia obrazu, czasami przyjmujemy, że pieniądzem jest jedynie złoto tak będzie i w tym podrozdziale). Wraz z rozwojem gospodarki dzięki oszczędnościom i inwestowaniu ich w strukturę produkcji przedsiębiorcy będą w stanie obniżać koszty wydobycia kruszców, dzięki czemu podaż pieniądza będzie systematycznie rosnąć (choć w niewielkim tempie). Niektórzy ludzie zgromadzą fortuny, które będą pozwalały na produkcję coraz bardziej skomplikowanych a więc również coraz droższych dóbr kapitałowych wyższych rzędów. Rynek kapitałowy będzie z czasem rozkwitał. Do skutku będą więc dochodziły transakcje, opiewające na coraz wyższe kwoty. Ludzie w pewnym momencie dostrzegą problemy z przechowywaniem pieniądza. O ile w codziennym użytku monety raczej nie sprawiają zbyt dużych trudności, o tyle przetransportowanie kilkudziesięciu kilogramów złota może już stanowić pewien problem. Poza tym, całą podaż pieniądza nieustannie trzeba gdzieś przechowywać wszak złoto zawsze do kogoś należy. Ponieważ rozwinięty rynek charakteryzuje się daleko posuniętą specjalizacją, która przynosi ogromne korzyści ludzie stwierdzą, że przechowywanie pieniądza również lepiej powierzyć przedsiębiorcy, który się w tym specjalizuje, niż robić to na własną rękę. Tak jak w przypadku każdego innego dobra, którego składowanie sprawia ludziom trudności, powstaną więc magazyny pieniądza które nazywamy bankami. Ludzie będą oddawać bankierom swoje pieniądze w depozyt, a w zamian będą otrzymywać kwity magazynowe, opiewające na powierzone sumy. Takie kwity nazywamy notami bankowymi czyli banknotami. Dzięki temu depozytariusze nie będą już musieli martwić się o posiadane złoto, gdyż będą to za nich robić bankierzy. Gdy tylko zażyczą sobie swoich pieniędzy z powrotem, wystarczy, że przedłożą bankierowi posiadany banknot. Za taką wygodę, oczywiście, trzeba będzie bankierom zapłacić najprawdopodobniej w postaci ułamka wartości złota w depozycie. Pieniądz różni się jednak od pozostałych dóbr tym, że w procesie korzystania z niego nie jest on zużywany lecz przekazywany. Oznacza to zaś, że skoro większość ludzi będzie trzymać swoje pieniądze w magazynach (a tak w przeszłości było) wygodniej będzie im 146 Na podst.: M. N. Rothbard, Co rząd zrobił..., s

17 przekazywać złoto nie w fizycznej postaci, lecz w formie tytułów do niego a więc banknotów. Po co klient ma jechać z banknotem do swojego banku, podejmować odpowiednią kwotę i wieźć ją do sprzedawcy aby tamten musiał przetransportować ją do swojego banku, a następnie otrzymał banknot; skoro klient może po prostu przekazać sprzedawcy banknot? Nie ma powodu, aby sprzedawca realizował każdy otrzymany banknot skoro może zachować go dla dokonywania dalszych transakcji. Jeśli zaś postanowi otrzymaną kwotę włączyć do swojego salda gotówkowego na dłuższy czas, najprawdopodobniej będzie chciał, aby całe jego złoto spoczywało w jednym miejscu. Wyniknie stąd konieczność przetransportowania go z jednego banku do drugiego. W ten sposób powstał substytut pieniądza banknot. Nie jest on pieniądzem, lecz tytułem własności do niego znacznie wygodniejszym w użyciu. Historia pokazuje, że ludzie faktycznie wolą wymieniać się banknotami niż bezpośrednio kruszcem. Stopniowo coraz więcej transakcji będzie więc dokonywanych z wykorzystaniem papierowych tytułów do złota a coraz więcej kruszcu spoczywać będzie w magazynach. Są jednak trzy czynniki, które determinują powszechność posługiwania się banknotami jako substytutem pieniądza. Pierwszym jest popularność, jaką cieszą się banki w społeczeństwie; jeśli ktoś nie korzysta z usług bankowych, będzie wymagał od kontrahentów złota w fizycznej postaci. Po drugie, im liczniejsza będzie klientela poszczególnych banków, tym mniej będzie trzeba dokonywać transferów złota pomiędzy nimi. Po trzecie, aby klienci zdecydowali się na powierzenie bankierom swoich pieniędzy, muszą im ufać. Każdy spadek zaufania do banku będzie skutkował wycofywaniem przez jego klientów swoich depozytów przez co straci on źródło zarobku. Jeśli te trzy czynniki będą sprzyjać upowszechnianiu się korzystania z banknotów przy dokonywaniu transakcji, ludzie prawdopodobnie stwierdzą, że w wielu sytuacjach jeszcze wygodniej jest posługiwać się imiennymi rachunkami bankowymi depozytami w formie kont księgowych. Polegają one na tym, że bank zamiast wystawiać banknot na określoną kwotę dokonuje w swoich księgach handlowych zapisu, który potwierdza roszczenie klienta do zdeponowanej sumy. Dzięki temu, ten nie musi nosić przy sobie i przekazywać kontrahentom papierowych tytułów do określonych kwot (na okaziciela) lecz w razie potrzeby może złożyć pisemne polecenie przekazania przez jego bank ustalonej kwoty z jego rachunku komuś innemu (czyli wypisać czek). Jest to rozwiązanie wygodniejsze choćby z tego powodu, że banknoty są wystawiane na okaziciela zaś rachunki bankowe są imienne. Zatem w przypadku zagubienia lub kradzieży banknotu pieniądze przechodzą na własność nowego posiadacza banknotu natomiast utrata czeku (o ile nie jest on podpisany) nie powoduje żadnych konsekwencji. Ponadto, na czeku można wypisać dowolną kwotę (do wysokości swojego sal- 113

18 da), co również stanowi spore ułatwienie. Trzecim substytutem pieniądza, który wykształcił się w przeszłości i ma również teoretyczną rację bytu, są tzw. monety zdawkowe (oznaczające sumy, które przewyższają cenę rynkową zawartego w nich kruszcu). Reprezentują one bardzo drobne kwoty i znacznie ułatwiają dokonywanie codziennych transakcji. Ludzie przez wieki wypraktykowali, że najwygodniej będzie, jeśli banknoty będą opiewać na większe sumy, natomiast monety zdawkowe na mniejsze. Podział ten utrwalił się również w świecie pieniądza fiducjarnego. Opisaliśmy więc trzy substytuty pieniądza: banknoty, depozyty bankowe i monety zdawkowe. Upowszechnienie się każdego z nich podlega tym samym trzem ograniczeniom, które opisaliśmy powyżej: popularności usług bankowych, rozmiarom klienteli poszczególnych banków oraz powszechnemu zaufaniu do bankierów. Ze względu na to, że monety zdawkowe co do istoty ekonomicznej nie różnią się od banknotów, nie będziemy ich rozpatrywać oddzielnie; wszystkie rozważania na temat banknotów należy odnieść również do monet zdawkowych. Zastanówmy się teraz, czy fakt, że na część złota zostały wystawione banknoty, a ponadto część występuje w formie zapisów bankowych, oznacza zwiększenie podaży pieniądza? Należy odpowiedzieć, że zdecydowanie nie po prostu część efektywnej podaży pieniądza zmieniła formę. Jeśli ktoś zdeponuje w banku 50 uncji złota, uzyskując w zamian banknot (bądź zapis księgowy na jego dobro) opiewający na tę kwotę, to jego zasoby pieniężne nie powiększą się o 50 uncji złota; nie powiększą się również zasoby pieniężne banku gdyż nie będzie on mógł z powierzonego sobie złota skorzystać. Zdeponowane złoto zostanie więc wykluczone z efektywnej podaży pieniądza i będzie służyć za rezerwę na poczet swojego substytutu. Substytuty pieniądza mają wartość właśnie dlatego, że ludzie wierzą, iż stoją za nimi prawdziwe pieniądze, zgromadzone w bankowym skarbcu które w każdej chwili są do ich dyspozycji. Jeśli ktoś zdecyduje się spieniężyć 50-uncjowy banknot, zostanie on umorzony; efektywna podaż pieniądza znów zmieni formę zamiast substytutu, w jej skład wejdzie prawdziwy pieniądz. Po omówieniu bankowości depozytowej oraz stworzonych przez nią substytutów pieniądza, czas przeanalizować powstanie i funkcje bankowości kredytowej wraz z instrumentami, z których korzysta. Na wolnym rynku okazało się, że sporo jest ludzi, którzy mają pomysł, co zrobić z pieniędzmi jednak brak im pieniędzy. Z drugiej strony, wielu ludzi gromadziło oszczędności a najlepszym pomysłem części z nich na wykorzystanie tych pieniędzy było udzielenie pożyczki na procent. Innymi słowy: zawsze byli ludzie o wysokiej preferencji czasowej, z róż- 114

19 nych powodów o wiele wyżej ceniący dobra teraźniejsze od dóbr przyszłych i zawsze byli ludzie o niskiej preferencji czasowej, którzy nie potrzebowali zbyt silnych bodźców, aby się zdecydować na odroczenie konsumpcji. W wyniku spotkania tych dwóch grup narodziła się bankowość kredytowa. Początkowo polegała ona na pożyczaniu przez bankierów (zwanych niegdyś lichwiarzami) własnych pieniędzy. Po prostu znaleźli się ludzie, którym udało się zgromadzić w swoim życiu sporo oszczędności i byli gotowi zrzec się tych pieniędzy obecnie, aby w określonej przyszłości otrzymać z powrotem kwotę pożyczki, powiększoną o ustalony procent. Ponieważ zaś wieści o tym, kto jest bogaty, szybko się rozchodzą pożyczkodawcy nie narzekali na brak klientów. Z czasem zorientowali się oni, że dopuszczając nowych wspólników do interesu, mogą skoncentrować większy kapitał i rozwinąć swoją działalność. Z drugiej strony, ludziom spoza branży łatwiej było przyłączyć się do dobrze prosperującego interesu, niż zaczynać od podstaw. Łączyli zatem swoje kapitały i proporcjonalnie dzielili zyski. Kiedy rozwinął się rynek kapitałowy, poszukiwanie nowych wspólników przybrało postać emisji akcji. Kolejnym ważnym krokiem w rozwoju bankowości kredytowej było wynalezienie obligacji. Są to papiery dłużne (zazwyczaj długoterminowe), zobowiązujące emitenta do zwrotu ich wartości nominalnej w dniu wykupu; sprzedawane są natomiast poniżej tej wartości (z dyskontem) i wysokość dyskonta określa zysk nabywcy obligacji (tzw. obligacje zerokuponowe). Istnieją również obligacje sprzedawane w wartości nominalnej lecz zobowiązujące emitenta do okresowej wypłaty odsetek (np. kwartalnie; tzw. obligacje kuponowe). Obligacje wystawiane są imiennie lub na okaziciela co umożliwia ich zbycie przed dniem wykupu. Mają one tę przewagę nad akcjami, że obligatariusze nie stają się właścicielami spółki więc nie mają wpływu na podejmowane przez właścicieli decyzje, a po wykupie nie mają żadnych roszczeń do majątku emitenta. Innym papierem wartościowym są stosunkowo najpóźniej wynalezione certyfikaty depozytowe (zazwyczaj krótko- i średnioterminowe). Potwierdzają one złożenie w danym banku depozytu w określonej kwocie, na określony czas oraz przy określonej stopie procentowej tzw. kuponie, wypłacanym na koniec trwania depozytu. Wystawiane są na okaziciela, co pozwala na swobodne handlowanie nimi. Dzięki temu deponent może w dowolnym momencie 'wycofać' swoje środki, wraz z należną częścią odsetek pod warunkiem, oczywiście, że znajdzie kupca; kwota depozytu przez cały uzgodniony czas pozostaje zaś własnością banku. Instrumenty te pozwalają bankom kredytowym na coraz efektywniejsze gromadzenie funduszy. Z czasem więc ich funkcja ewoluowała: obecnie oprócz inwestowania własnych 115

20 środków, pożyczają one pieniądze od jednych (oferując im za to wynagrodzenie w postaci odsetek) i użyczają je drugim (w zamian za odpowiedni procent). Przedsiębiorstwa te pełnią więc bardzo pożyteczną funkcję w gospodarce: koncentrują strumień oszczędności i kierują go na zyskowne przedsięwzięcia. Ich zarobek stanowi różnica między oprocentowaniem wystawianych certyfikatów depozytowych i emitowanych obligacji a oprocentowaniem udzielanych kredytów. Warto podkreślić, że bank kredytowy w każdej chwili jest wypłacalny: harmonizuje terminy wymagalności pożyczanych od ludzi środków z terminami spłaty udzielanych kredytów tak aby zachować płynność finansową. Oczywiście, jeśli udzieli zbyt dużego wolumenu kredytów, które nie zostaną spłacone zbankrutuje; będzie to jednak bankructwo przedsiębiorcze, wynikające z błędu nie zaś bankructwo wynikające z fundamentów funkcjonowania. Im większa skala ich działalności, tym szybciej banki uczą się oceniać wiarygodność kredytobiorców i udzielać pożyczek w najlepszy możliwy sposób. Podczas gdy bankowość depozytowa powstała w wyniku specjalizacji w dziedzinie przechowywania pieniądza, bankowość kredytowa w sferze rynku pożyczkowego. Ludzie przekonali się, że zamiast na własną rękę poszukiwać kogoś chętnego pożyczyć ich oszczędności na preferowany przez nich czas, a następnie prowadzić z nim negocjacje odnośnie wysokości opłaty za pożyczkę, łatwiej będzie przynieść swoje oszczędności do przedsiębiorstwa, które ma wystandaryzowane terminy zwrotu oraz ustalone stopy procentowe a ponadto zapewnia znacznie większe prawdopodobieństwo odzyskania oszczędności. Z drugiej strony, ludzie pragnący zaciągnąć pożyczkę, dzięki istnieniu banków kredytowych, również mają analogicznie ułatwione zadanie. We współczesnej gospodarce funkcję banków kredytowych pełnią m.in. banki inwestycyjne, firmy faktoringowe oraz kompanie finansowe Bankowa kreacja pieniądza Przechowywanie cudzych bogactw, po których odbiór coraz rzadziej ktoś się zgłaszał (gdyż z czasem rosło zaufanie do banków, jako solidnych i przydatnych instytucji), zrodziło w głowach bankierów depozytowych poważny dylemat moralny: skoro nikt nie zauważy, gdy przywłaszczą sobie część zdeponowanego w ich skarbcach złota i wykorzystają do zyskownych operacji (co nazywamy sprzeniewierzeniem) dlaczego mieliby tego nie zrobić? Okazało się, że kręgosłupy moralne wielu z nich złamały się pod ciężarem takiej sposobności do zarobku: nie dość, że deponenci płacili im za przechowywanie całego złota, mogli jeszcze część tych pieniędzy z zyskiem zainwestować (np. komuś pożyczyć). Historia pełna jest 116

Złoto, banki, ludzie krótka historia pieniądza

Złoto, banki, ludzie krótka historia pieniądza Złoto, banki, ludzie krótka historia pieniądza Murray N. Rothbard Złoto, banki, ludzie krótka historia pieniądza Co rząd zrobił z naszym pieniądzem? Jak odzyskać stracone pieniądze? Tłumaczenie: Witold

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PRZYCZYN KRYZYSU GOSPODARCZEGO W USA W ŚWIETLE AUSTRIACKIEJ TEORII EKONOMII

ANALIZA PRZYCZYN KRYZYSU GOSPODARCZEGO W USA W ŚWIETLE AUSTRIACKIEJ TEORII EKONOMII Strona 1 z 129 UNIWESYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE WYDZIAŁ EKONOMII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH Bartłomiej Podolski ANALIZA PRZYCZYN KRYZYSU GOSPODARCZEGO W USA W ŚWIETLE AUSTRIACKIEJ TEORII EKONOMII Praca

Bardziej szczegółowo

AUSTRIACKA SZKOŁA EKONOMII WOBEC CYKLI KONIUNKTURALNYCH I KRYZYSÓW GOSPODARCZYCH

AUSTRIACKA SZKOŁA EKONOMII WOBEC CYKLI KONIUNKTURALNYCH I KRYZYSÓW GOSPODARCZYCH UNIWERSYTET EKONOMICZNY WE WROCŁAWIU WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA, INFORMATYKI I FINANSÓW Marcin Tadeusz Surowski AUSTRIACKA SZKOŁA EKONOMII WOBEC CYKLI KONIUNKTURALNYCH I KRYZYSÓW GOSPODARCZYCH Praca licencjacka

Bardziej szczegółowo

III. Pieniądz i bankowość

III. Pieniądz i bankowość III Pieniądz i bankowość III: PIENIĄDZ I BANKOWOŚĆ / Pieniądz w gospodarce Pieniądz w gospodarce CELE: Po przeczytaniu tego rozdziału będziesz wiedzieć: do czego służy pieniądz, jakie są formy pieniądza,

Bardziej szczegółowo

I Ty możesz zostać inwestorem

I Ty możesz zostać inwestorem I Ty możesz zostać inwestorem WSTĘP Coraz częściej w życiu codziennym spotykamy się z pojęciami, które do niedawna dla większości z nas nie miały większego znaczenia. Duża część tych terminów ma związek

Bardziej szczegółowo

Teoria denacjonalizacji pieniądza

Teoria denacjonalizacji pieniądza Teoria denacjonalizacji pieniądza Autor: Dominik Modrzejewski [Artykuł stanowi ustęp z pracy magisterskiej Teoria denacjonalizacji pieniądza Friedricha von Hayeka, napisanej w Katedrze Historii Myśli Ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

Piotr Biernacki Piotr Szulec. Pierwsze kroki na rynku kapitałowym. Poradnik inwestora

Piotr Biernacki Piotr Szulec. Pierwsze kroki na rynku kapitałowym. Poradnik inwestora Piotr Biernacki Piotr Szulec Pierwsze kroki na rynku kapitałowym Poradnik inwestora PORADNIK INWESTORA Piotr Biernacki Piotr Szulec PIERWSZE KROKI NA RYNKU KAPITAŁOWYM Publikacja została wydana nakładem

Bardziej szczegółowo

Odwrócona Krzywa Dochodowości Jako Predykator Recesji w Gospodarce

Odwrócona Krzywa Dochodowości Jako Predykator Recesji w Gospodarce UNIWERSYTET ŁÓDZKI WYDZIAŁ EKONOMICZNO-SOCJOLOGICZNY Kierunek: Ekonomia Studia: Jednolite magisterskie Odwrócona Krzywa Dochodowości Jako Predykator Recesji w Gospodarce Michał Gozdera nr albumu 259521

Bardziej szczegółowo

RynekAlternatywny.pl KOMPENDIUM INWESTORA CZĘŚĆ I: ZŁOTO. materiał opracowany przez Inwestycje Alternatywne PRofit S.A.

RynekAlternatywny.pl KOMPENDIUM INWESTORA CZĘŚĆ I: ZŁOTO. materiał opracowany przez Inwestycje Alternatywne PRofit S.A. RynekAlternatywny.pl KOMPENDIUM INWESTORA CZĘŚĆ I: ZŁOTO materiał opracowany przez Inwestycje Alternatywne PRofit S.A. 1 Spis Treści Wyjątkowość złota 3 Historia złota 3 Podaż złota 4 Popyt na złoto 6

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I: Organizowanie i planowanie finansów osobistych 17. Podziękowania 11 Wprowadzenie 13. 1. Organizowanie finansów osobistych 19

Spis treści. Część I: Organizowanie i planowanie finansów osobistych 17. Podziękowania 11 Wprowadzenie 13. 1. Organizowanie finansów osobistych 19 Spis treści Podziękowania 11 Wprowadzenie 13 Część I: Organizowanie i planowanie finansów osobistych 17 1. Organizowanie finansów osobistych 19 1.1. Istota, cele i funkcje finansów osobistych 19 1.1.1.

Bardziej szczegółowo

Argumenty za elastycznym systemem monetarnym i przeciw niemu

Argumenty za elastycznym systemem monetarnym i przeciw niemu Argumenty za elastycznym systemem monetarnym i przeciw niemu Autor: Friedrich A. von Hayek Tłumaczenie: Marcin Zieliński Fragment książki Pieniądz i kryzysy Friedricha von Hayeka, którą można nabyć w formie

Bardziej szczegółowo

Moduł I. Wprowadzenie do ekonomii

Moduł I. Wprowadzenie do ekonomii Moduł I. Wprowadzenie do ekonomii Spis treści: Wstęp... 2 1. Przedmiot i główne działy ekonomii... 2 2. Metoda badawcza ekonomii... 4 3. Czynniki produkcji, koszt alternatywnej decyzji i krzywa transformacji...

Bardziej szczegółowo

Autor: Urszula Małek. Opracowanie graficzne i skład: Anna Fijałkowska-Oleksiak Ilustracje: Anna Fijałkowska-Oleksiak Zdjęcia: Grzegorz Oleksiak

Autor: Urszula Małek. Opracowanie graficzne i skład: Anna Fijałkowska-Oleksiak Ilustracje: Anna Fijałkowska-Oleksiak Zdjęcia: Grzegorz Oleksiak Autor: Urszula Małek Redakcja i korekta: Daria Dziewięcka, Małgorzata Kazubska, Marcin Polak Konsultacja merytoryczna: Marcin Polak Koordynator projektu: Małgorzata Kazubska Opracowanie graficzne i skład:

Bardziej szczegółowo

Darmowa publikacja dostarczona przez www.darmowe-ebooki.pl

Darmowa publikacja dostarczona przez www.darmowe-ebooki.pl Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Ten ebook zawiera darmowy fragment publikacji "Inwestowanie pieniędzy w praktyce" Darmowa publikacja dostarczona przez www.darmowe-ebooki.pl Copyright by Złote Myśli &,

Bardziej szczegółowo

Podstawy mikro- i makroekonomii

Podstawy mikro- i makroekonomii Podstawy mikro- i makroekonomii Podręczniki Politechnika Lubelska Politechnika Lubelska Wydział Zarządzania ul. Nadbystrzycka 38 20-618 Lublin Bogusław Ślusarczyk Stanisław Ślusarczyk Podstawy mikro- i

Bardziej szczegółowo

ELEMENTARZ FINANSOWEJ WIEDZY

ELEMENTARZ FINANSOWEJ WIEDZY ELEMENTARZ FINANSOWEJ WIEDZY TWÓJ NIEZBĘDNIK W CZASIE EKONOMICZNEGO KRYZYSU PIOTR S. WAJDA RAFAŁ BŁAŻEJEWSKI www.gold-investment.pl SPIS TRES CI SPIS TREŚCI... 2 PRZEDMOWA... 3 WSTĘP... 4 POBUDKA! RATUJ

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do inwestycji finansowych

Wprowadzenie do inwestycji finansowych Krzysztof Jajuga Wprowadzenie do inwestycji finansowych Depozyty i instrumenty rynku pieniężnego Anatomia sukcesu P Instytucje i zasady funkcjonowania rynku kapitałowego Komisja Nadzoru Finansowego 49

Bardziej szczegółowo

Pieniądz i instytucje finansowe W S T Ę P

Pieniądz i instytucje finansowe W S T Ę P Kamila Wereszczyńska Forma pracy: praca merytoryczna Pieniądz i instytucje finansowe W S T Ę P Celem pracy jest próba poznania funkcji pieniądza i roli instytucji finansowych. Praca składa się z trzech

Bardziej szczegółowo

Dukaty Decjusza Od pieniądza pierwotnego do pieniądza elektronicznego

Dukaty Decjusza Od pieniądza pierwotnego do pieniądza elektronicznego Dukaty Decjusza to projekt popularyzujący wiedzę o ekonomii w perspektywie historycznej i współczesnej, obejmujący historię i rolę pieniądza, politykę monetarną i numizmatykę. Adresowany jest do uczniów

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia dr Adrian Horzyk (horzyk@uci.agh.edu.pl) Wykład Makroekonomia nauka o gospodarce jako całości

Makroekonomia dr Adrian Horzyk (horzyk@uci.agh.edu.pl) Wykład Makroekonomia nauka o gospodarce jako całości Makroekonomia nauka o gospodarce jako całości Literatura: 1. Begg D., Fischer S., Dornbush R., Ekonomia. Makroekonomia., PWE, Warszawa 1998. 2. Kameschen D.R., McKenzie R.B., Nardinelli C., Ekonomia, tłumacz.

Bardziej szczegółowo

Doradztwo gospodarcze PLUS. czerwiec 2010 r. PLUS 1

Doradztwo gospodarcze PLUS. czerwiec 2010 r. PLUS 1 Doradztwo gospodarcze czerwiec 2010 r. PLUS PLUS 1 Spis treści 4. Rozciąganie czy skracanie horyzontów planowania? 11. Rentowność a koniunktura gospodarcza 16. O czym należy pamiętać, gdy zdecydujemy się

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA MIKROEKONOMIA

EKONOMIA MIKROEKONOMIA David Begg, Stanley Fischer, Rudiger Dornbusch EKONOMIA MIKROEKONOMIA Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne 1. WPROWADZENIE DO GOSPODARKI I EKONOMII podstawowe pojęcia i problemy rozwinięte w dalszych rozdziałach

Bardziej szczegółowo

Poszukiwanie modelu dystrybucjonizmu

Poszukiwanie modelu dystrybucjonizmu Wojciech Czarniecki Poszukiwanie modelu dystrybucjonizmu Copyright Wojciech Czarniecki pozwalam drukować, kopiować i rozpowszechniać w inny sposób pod warunkiem wskazania źródła 1 2 Wstęp...5 Czy wszyscy

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług teleinformatycznych 312[02].Z4.02

Świadczenie usług teleinformatycznych 312[02].Z4.02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Jadwiga Kaczmarska-Krawczak Świadczenie usług teleinformatycznych 312[02].Z4.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do funkcjonowania rynków finansowych. Marek Łukaszewski & Jan Sładkowski

Wprowadzenie do funkcjonowania rynków finansowych. Marek Łukaszewski & Jan Sładkowski Rynki Finansowe Z Skrypty dla studentów Ekonofizyki UPGOW Wprowadzenie do funkcjonowania rynków finansowych Skrypt dla studentów ekonofizyki sfinansowany w ramach projektu Uniwersytet Partnerem Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Ra 20 rad, jak inwesto

Ra 20 rad, jak inwesto Ra 20 rad, jak inwesto Spis treści Dlaczego warto inwestować w kruszce?... 3 Zdecyduj, czy chcesz inwestować, czy spekulować... 4 Zdefiniuj swój horyzont inwestycyjny... 5 Dopasuj płynność instrumentu

Bardziej szczegółowo

SYSTEM PIENIĄDZA NEUTRALNEGO Krytyczna analiza tradycyjnego pieniądza i pieniądz neutralny jako finansowa innowacja 1

SYSTEM PIENIĄDZA NEUTRALNEGO Krytyczna analiza tradycyjnego pieniądza i pieniądz neutralny jako finansowa innowacja 1 SYSTEM PIENIĄDZA NEUTRALNEGO Krytyczna analiza tradycyjnego pieniądza i pieniądz neutralny jako finansowa innowacja 1 1. Wprowadzenie 1.1. Punkty wyjścia Nasza teza brzmi: Obecna zachodnia gospodarka wolnorynkowa,

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE GIEŁDOWE RYNEK AKCJI W POLSCE

INWESTYCJE GIEŁDOWE RYNEK AKCJI W POLSCE INWESTYCJE GIEŁDOWE RYNEK AKCJI W POLSCE Napisał Marcin Otorowski Mierzyn 2003 2 SPIS TREŚCI I. Wstęp 5 II. Informacje wstępne 9 2.1. Odczytywanie informacji z tradycyjnego wykresu giełdowego 10 2.2 Odczytywanie

Bardziej szczegółowo

Ra 20 rad, jak inwesto

Ra 20 rad, jak inwesto Ra 20 rad, jak inwesto Spis treści Dlaczego warto inwestować w kruszce?... 3 Zdecyduj, czy chcesz inwestować, czy spekulować... 4 Zdefiniuj swój horyzont inwestycyjny... 5 Dopasuj płynność instrumentu

Bardziej szczegółowo

Spis treści 6. Operacje pasywne banków i ich struktura... 2 7. Kapitały własne banku... 3 8. Bankowe rachunki depozytowe... 5 9. Lokaty bieżące...

Spis treści 6. Operacje pasywne banków i ich struktura... 2 7. Kapitały własne banku... 3 8. Bankowe rachunki depozytowe... 5 9. Lokaty bieżące... Spis treści 1 6. Operacje pasywne banków i ich struktura...2 6.1. Konstrukcja bilansów banków...2 6.2. Podział pasywów...2 7. Kapitały własne banku...3 7.1. Poziom udziału kapitałów własnych w pasywach

Bardziej szczegółowo