Ńńó Ńóó Ńóó Ńóó. óóóóóóóóóóó ó Ń Ń Ń Ń Ń Ń Ń Ń

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ńńó Ńóó Ńóó Ńóó. óóóóóóóóóóó ó Ń Ń Ń Ń Ń Ń Ń Ń"

Transkrypt

1 kw : wm i biznes [zy warto inwestować w i inne metale szlach w oktesie kryzyu subpfi Eliza Buszlowska ; lilstp s bardziej bezpieczn form inwestycji. Przekada si fransakcje l na rynku metaliszlachetnych to transaksu uchronieniu si pzed cje nierzeczywist ktre stratami wynikajcymi z waha cen bdź spekulacji to na mniejsz zmiennoćich zwrotw w porwnaniu do zwrotw z indeksw giedowych i mniejsze praw- dopodobiestwo zwrotw skrajnych. S one bowiem cje rzeczywiste. Dwo m a n ajwan iejszym i traktowane czsto jako dobra lokata kapitau na niemetaliszlachetnych s Londyska Gieda Mepewne czasy. rynkami tali i Nowojorska Gieda Towarowa. Artyku pozwoli bardziej pewnie inwestować W niniejszej pracy sprawdzono, czy kryzys subw metale szlachetn przewidywać ich zmiennoćiwarprimelat przeoysi na wzrost zalenoci tociekstremaln a zatem okrelać zwizane z nimi midzy metalami szlachetnymi oraz, czy istniay poryzyko rynkowe. Spowoduje lepsze poznanie kryzysu wizania notowa metali szlachetnych ze zmiennosubpri me i kryzysu fi nansowego lat osiemdziesitych. ciindeksu WtG20. Korelacje metali szlachetnych z indeksem S&P 500 oraz EAFE, a tym samym ich za- Zastosowane modele matematyczne: stosowan ie do konstru kcji zdywersyfikowa nych portw pracy stosuje si takie narzdzia do pomiaru ryzyka, feli, badano w pracy Drapera, Faffa i Hillier (2006). jak zmiennoć historyczna oraz kwantyl empiryczny. Sprawdzone szeregi metali maj podobne wasnoci Zmiennoć historyczna jest miar statystyczn, vvylio raz tra n sa k ekonometryczne do wikzoci instrumentw finansowych, tzn., na przykad, s wraliwe na sygnay zewntrzne. Nastpnie zweryfikowano, czy metale w okresie kryzysu bardziej reagoway na impulsy ujemne ni dodatnie, czyli czy istnia efekt dźwigni, co charakteryzuje gwne indeksy gledowe (Vyrost, Baumhol2009). Ponadto poruszono problem, czy popularne modele zmiennoci GARCH(1,'l) s najlepszymi modelami prognostycznymi dla kruszcw. T waciwoćdla indeksu WlG20, oraz rnych innych szeregw finansowych stwierdzono w pracach (Doman,2005) oraz (Hansena i Lunde 2004). Najwaniejszym problemem tej pracyjestodpowiedź na pytanie, czy w okresach kryzysw finansowych wzrosa zmiennoćmetaliw porwnaniu do zmiennoci spek i czy istniao wysokie prawdopodobiestwo wartoci skrajnych, czyli czy inwestycja w metale szlachetne bya bardziej bezpieczna od inwestycji w spki giedowe. Na kocu sprawdzono, czy Ąoto na rynku reagowao na wane wydarzenia zwizane zkryzysem subprime. Pzedmiotem analiz byy metale szlachetne: zoo, srebro, platyna i paiiad. Uwaa si powszechnie, e metale szlachetne 36 lel'o" lflcz*y runtt-tz rc *! i 3.r 2 2 czan na podstawie notowa z przeszoci.wyraana jest w procentach. Mona jwyznaczyć w oparciu o nastpujcformu: 20 ZH=16. tn(w, i=0 _ ro l w, _,,) - ww 20 ].l00yo, zo VW= tnlw,_ro lw,_rr) i=l (1) 2l W,- notowanie instrumentu finansowego w chwili l 21-sesyjne okno jest kompromisem midzy uwzgldnieniem dostaeanei ibciinformacji, a obcileniem /n{6,t }*ffi proceil \fiieajc zmiennoćhistoryan rrnerrryzouplć ny by badarry'lnsrl.rnent w jak bardzo zmien- prasdoci. ź

2 ć ć ć ć Ń Ń Ń Ń Ń Ń Ń Ń Ń Ń Ń Ń Ż

3 ć Ż Ź ć Ó Ń ŃÓ ÓÓŃÓÓÓ Ń Ż

4 ŚĆ ć ÓÓ Ż ć ŃŃ ŃŃ Ń Ż ć ć Ź

5 ć Ź ć ź Ź

6 ć ć ć Ż ć Ń Ń Ń ć Ż Ź ć ć

7 .,xxwxyla i,lźnes niui55,43{54. Hammoudeh L Mffi F- Ris Management of Precio- wvw.ep]htsjjo[e 5. Hansen P., Lunde A (2m4), Forecast Comparison of Vol ati l ity Models: M Anying kat a GARaH ( 1, )? 6. Vyrost T., Baumhol L Arymmetric GARCH and us Meta ls, 1 do tego kruszcu, nazywaj 9o lokdt na niepewne u, MPRA Paper No. Jak wiadomo metale s ze sob silnie skorelo27909, posted 6. wane. Nie zauwaono wzrostu lub spadku zalenoci 7. Konopczak M., Sieradzki R.,Wernicki M. (2010), Kryliniowej midzy metalami szlachetnymi w okresie kryzys na wiatowych rynkach finansowych -wpw na ryzysu. Zatem na rynku metali szlachetnych nie byo nek finansowy w Polsce oraz implikacje dla sektora realefektu zaraania kryzysem finansowym. lstniaa natoneg o,,bankl Kredyt1 41 (6), miast umiarkowana korelacja ujemna metali (za W- 8. Morley C.,ls Gold a Safe Haven for Equity lnvestors?, jtkiem zota) ze zmiennoci indeksu WlG20. Ozna- Va r-garch ana lysis. www. ed itoria lexpress.com/caicza to, e, gdy wzrasta nerwowoć rynku, warto bi n/conference/down load.ca?d b_na me=m MF zaryzykować krtkie pozycje w metalach. Porwna&paper_id=131. nie parametrycznych modeli z rodzlny GARCH jako 9. Thornton D. L. (2009), What the Libor-olS Spread prognostycznych modeli doprowadzio do wniosku, Soys,,,Econom ic Synopse s", 24, Federa l Reserve Ba n k e dla metali szlachetnych model GARCH(I,1) nie ma of St. Louis. przewagi nad pozostaymi. Zoto prognozoway do] 0. Tudor, C. (2009), Understanding the Roots of the l]s brze rne modele. Oznacza to, e zoto rni si pod Subprime Crisis and its Subsequent Effecs, rhe Romawzgldem prognoz zmiennoci od indeksu WlG20 nian Economic Journal",Year Xll, 31 (1 ). oraz rnych innych szeregw finansowych. Przewag modelu GARCH(I,1) jako modelu prognostyczneuyte skrty czasy. the financialcrisis: a preliminary i go udowodniono w pracach M. Domana (2005) oraz P. Hansena i A. Lunde (2004). Parametr odpowiedzialny za asymetri zwrotw by nieistotny we wszystkich przypadkach pozaprzypadkiem srebra w okresie przed kryzysem. Zatem nie zaobserwowalimy efektu dźwigni nawet w okresie kryzysu.to wanierni metale od indeksu WlG20, dla ktrego najlepszym modelem w okresie kryzysu by model uwzgldniajcy asymetri (Vyrost, Baumhol 2009). Zoto reagowao rnie na wane wydarzenia zwizane z kryzysem finansowym. Na najwaniejsze wydarzenie kryzysu, upadek banku Lehman Brotherl zareagowao wzrostem. Z kolei 1 9rudnia 2008, po seriizych wiadomoci o stanie gospodarki amerykaskiej, nastpi spadek gwnych indeksw giedowych. Na rynku zota rwnie by spadek. Przekonanie o maej zmiennoci metaliszlachet- nych moe odrobin usprawiedliwić firm Amber Gold, ktra w czasie kryzysu zdecydowaa si inwesto- platyna am - platyna notowana na giedzie w Londynie przed poudniem platyna pm - platyna notowana na giedzie w Londy- nie po poudniu ZH - zmiennoć historyczna wynaczana zgodnie z podanformu r wlg20 - zwrot logarytmiczny z indeku WlG20 W H20 /21 - indeks zm ien nociim pl kowa nej obliczony jako 21-sesyjna zmiennoćhistoryczna na podstawie notowa indeku WlG20 i h a kn dv fi Ah dź bb jec dzn wi ton tty # pla lt ] fu ipq Dr Eliza Buszkowska - Katedra Nauk Ekonomicznych, Wydzia Prawa i Administracji, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. E-maiI: kon nol ktl lb up]l waćwzoto. m}t Literatura l. Blackburn R. (2008), The Subprime Crls,,New Left lool tye Review' 50, march, april. 2. Draper, P., R.W. Faff and D. Hillier (2006), Do precious l$cfi metals shine? An investment perspectiv,,financial Ana lysts Jou rnal", 62(2), Doman M. (2005), Dopasowanie modeli GARCH w prbie a jakoćotrzymywanych prognoz zmiennoci,,,zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Pozna- 42 lel'o"fi[frflcz*y } nnlt-tz lrro} ;,Fa z- 2l tid

Tytuł oryginału: The Little Book of Valuation: How to Value a Company, Pick a Stock and Profit

Tytuł oryginału: The Little Book of Valuation: How to Value a Company, Pick a Stock and Profit Tytuł oryginału: The Little Book of Valuation: How to Value a Company, Pick a Stock and Profit Tłumaczenie: Bartosz Sałbut ISBN: 978-83-246-3874-1 Copyright 2011 by Aswath Damodaran. All Rights Reserved.

Bardziej szczegółowo

Dynamiczne Modele Ekonometryczne

Dynamiczne Modele Ekonometryczne XIII Ogólnopolskie Seminarium Naukowe Profesora Zygmunta Zielińskiego Dynamiczne Modele Ekonometryczne Program Seminarium Streszczenia wystąpień 3-5 września 2013, Toruń Lokalizacja Wydział Nauk Ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

Jak dzia]a gie]da. Podr[cznik dla inwestor*w. El\bieta Baumgartner. Zagadnienia: Z serii:

Jak dzia]a gie]da. Podr[cznik dla inwestor*w. El\bieta Baumgartner. Zagadnienia: Z serii: Z serii: Jak dzia]a gie]da Podr[cznik dla inwestor*w El\bieta Baumgartner Zagadnienia: Rynek kapita]owy. Gie]da w USA i w Polsce. Akcje, obligacje, prawa poboru, warranty, kontrakty terminowe, opcje CALL

Bardziej szczegółowo

OCENA METODY KCE TM WNIOSKI Z PRZEPROWADZONYCH BADA 1. Anna Ujwary-Gil

OCENA METODY KCE TM WNIOSKI Z PRZEPROWADZONYCH BADA 1. Anna Ujwary-Gil OCENA METODY KCE TM WNIOSKI Z PRZEPROWADZONYCH BADA 1 Anna Ujwary-Gil Artykuł ukazał si w: Ujwary-Gil A., Ocena metody KCE TM wnioski z przeprowadzonych bada, Przegld Organizacji 2008, nr 11, s. 39-42.

Bardziej szczegółowo

MOŻLIWOŚĆ WYKORZYSTANIA INSTRUMENTÓW RYNKU METALI SZLACHETNYCH DO DYWERSYFIKACJI RÓWNOLEGŁEJ

MOŻLIWOŚĆ WYKORZYSTANIA INSTRUMENTÓW RYNKU METALI SZLACHETNYCH DO DYWERSYFIKACJI RÓWNOLEGŁEJ STUDIA I PRACE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA NR 26 Urszula Gierałtowska Uniwersytet Szczeciński MOŻLIWOŚĆ WYKORZYSTANIA INSTRUMENTÓW RYNKU METALI SZLACHETNYCH DO DYWERSYFIKACJI RÓWNOLEGŁEJ

Bardziej szczegółowo

OCENA EFEKTYWNOŚCI WYBRANYCH STRATEGII INWESTOWANIA CYKLICZNEGO NA POLSKIM RYNKU KAPITAŁOWYM W ŚWIETLE MIERNIKÓW OPARTYCH NA MODELU CAPM

OCENA EFEKTYWNOŚCI WYBRANYCH STRATEGII INWESTOWANIA CYKLICZNEGO NA POLSKIM RYNKU KAPITAŁOWYM W ŚWIETLE MIERNIKÓW OPARTYCH NA MODELU CAPM Marcin Salamaga Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie OCENA EFEKTYWNOŚCI WYBRANYCH STRATEGII INWESTOWANIA CYKLICZNEGO NA POLSKIM RYNKU KAPITAŁOWYM W ŚWIETLE MIERNIKÓW OPARTYCH NA MODELU CAPM Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Efektywność wybranych funduszy akcyjnych w latach 2005 2007 1

Efektywność wybranych funduszy akcyjnych w latach 2005 2007 1 Dorota Witkowska Katedra Ekonometrii i Statystyki Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Efektywność wybranych funduszy akcyjnych w latach 2005 2007 1 Wstęp Fundusze inwestycyjne to instytucje

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD EMPIRYCZNY STÓP ZWROTU KURSU POLSKIEGO ZŁOTEGO WZGLĘDEM WYBRANYCH WALUT NA TLE ROZKŁADU GAUSSA

ROZKŁAD EMPIRYCZNY STÓP ZWROTU KURSU POLSKIEGO ZŁOTEGO WZGLĘDEM WYBRANYCH WALUT NA TLE ROZKŁADU GAUSSA ZN WSH Zarządzanie 2014 (2), s. 343-350 Oryginalny artykuł naukowy Original Article Źródła finansowania publikacji: środki własne Autora Authors Contribution: (A) Study Design (projekt badania) (B) Data

Bardziej szczegółowo

Dynamiczne Modele Ekonometryczne

Dynamiczne Modele Ekonometryczne XII Ogólnopolskie Seminarium Naukowe Profesora Zygmunta Zielińskiego Dynamiczne Modele Ekonometryczne Program Seminarium Streszczenia wystąpień 7-9 września 2011, Toruń Lokalizacja Wydział Nauk Ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZESTWO PASTWA W KONTEK CIE ZAGRO!E Z CYBERPRZESTRZENI

BEZPIECZESTWO PASTWA W KONTEK CIE ZAGRO!E Z CYBERPRZESTRZENI mjr dr Robert RECZKOWSKI 1 mjr mgr Andrzej SKIBA 2 BEZPIECZESTWO PASTWA W KONTEK CIE ZAGRO!E Z CYBERPRZESTRZENI Dajcie mi 10 hackerów, a w cigu 90 dni powal ten kraj [USA przyp. autorzy] na kolana. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

POZYCJA GIEŁDY PAPIERÓW WARTO CIOWYCH W WARSZAWIE NA TLE EUROPEJSKICH PARKIETÓW

POZYCJA GIEŁDY PAPIERÓW WARTO CIOWYCH W WARSZAWIE NA TLE EUROPEJSKICH PARKIETÓW POZYCJA GIEŁDY PAPIERÓW WARTO CIOWYCH W WARSZAWIE NA TLE EUROPEJSKICH PARKIETÓW KESRA NERMEND, ANDRZEJ KUCIŃSKI Streszczenie Giełda Papierów Warto ciowych w Warszawie ma ju za sob 20 lat swego funkcjonowania.

Bardziej szczegółowo

INNOWACJE W FINANSACH I UBEZPIECZENIACH METODY MATEMATYCZNE I INFORMATYCZNE

INNOWACJE W FINANSACH I UBEZPIECZENIACH METODY MATEMATYCZNE I INFORMATYCZNE INNOWACJE W FINANSACH I UBEZPIECZENIACH METODY MATEMATYCZNE I INFORMATYCZNE Studia Ekonomiczne ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH INNOWACJE W FINANSACH I UBEZPIECZENIACH

Bardziej szczegółowo

Kumulacja ryzyka na rynkach finansowych jako zagro enie równowagi rynkowej

Kumulacja ryzyka na rynkach finansowych jako zagro enie równowagi rynkowej Ewa Drabik Kumulacja ryzyka na rynkach finansowych jako zagro enie równowagi rynkowej Risk cummulation in the financial market as a major threat to the market equilibrium Celem pracy jest pokazanie i pomimo,

Bardziej szczegółowo

ALTERNATYWNE RÓDŁA FINANSOWANIA MAŁYCH I REDNICH PRZEDSIBIORSTW

ALTERNATYWNE RÓDŁA FINANSOWANIA MAŁYCH I REDNICH PRZEDSIBIORSTW Elbieta RAK-MŁYNARSKA Paweł MROWIEC ALTERNATYWNE RÓDŁA FINANSOWANIA MAŁYCH I REDNICH PRZEDSIBIORSTW Streszczenie Celem niniejszego opracowania jest prezentacja i analiza dostpnoci wybranych ródeł finansowania

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 768 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 63 2013

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 768 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 63 2013 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 768 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 63 013 MILDA MARIA BURZAŁA Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu EFEKTY ZARAŻANIA WYBRANYCH GIEŁD ŚWIATOWYCH W

Bardziej szczegółowo

Inwestycje finansowe i ubezpieczenia tendencje światowe a rynek polski

Inwestycje finansowe i ubezpieczenia tendencje światowe a rynek polski PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu RESEARCH PAPERS of Wrocław University of Economics 323 Inwestycje finansowe i ubezpieczenia tendencje światowe a rynek polski Redaktorzy naukowi Krzysztof

Bardziej szczegółowo

KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.

KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. RYNEK MIEDZI BIULETYN TYGODNIOWY PONIEDZIAŁEK, 11.04.2005 W ubiegłym tygodniu trzymiesięczna cena miedzi zawarta była w przedziale 3 209 3 298 USD/t. Barclays Capital prognozuje średnią cenę miedzi cash

Bardziej szczegółowo

RELACJE MIĘDZY STRATEGIĄ A STRUKTURĄORGANIZACYJNĄ W PRZEDSIĘBIORSTWACH SEKTORA WYSOKICH TECHNOLOGII

RELACJE MIĘDZY STRATEGIĄ A STRUKTURĄORGANIZACYJNĄ W PRZEDSIĘBIORSTWACH SEKTORA WYSOKICH TECHNOLOGII Politechnika Łódzka ZESZYTY NAUKOWE Nr 1095 AGNIESZKAZAKRZEWSKA-BIELAWSKA RELACJE MIĘDZY STRATEGIĄ A STRUKTURĄORGANIZACYJNĄ W PRZEDSIĘBIORSTWACH SEKTORA WYSOKICH TECHNOLOGII ŁÓDŹ 2011 ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 768 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 63 2013

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 768 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 63 2013 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 768 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 63 2013 RADOSŁAW PASTUSIAK Uniwersytet Łódzki INWESTYCJE ALTERNATYWNE I ICH ZNACZENIE NA POLSKIM RYNKU KAPITAŁOWYM

Bardziej szczegółowo

Wybór metody preprocessingu zmiennych wejciowych do prognozowania płacenia przez przedsibiorstwo dywidendy

Wybór metody preprocessingu zmiennych wejciowych do prognozowania płacenia przez przedsibiorstwo dywidendy Agata Raszka 1 Wybór metody preprocessingu zmiennych wejciowych do prognozowania płacenia przez przedsibiorstwo dywidendy 1. Wprowadzenie Termin sztuczna inteligencja został zaproponowany w 1956 roku przez

Bardziej szczegółowo

Jak analizować raporty finansowe spółek? System "made in house" inspiracją do budowy własnego systemu HFT

Jak analizować raporty finansowe spółek? System made in house inspiracją do budowy własnego systemu HFT ISSN 2081-9501 NUMER 14 W POSZUKIWANIU NOWEGO LIDERA HOSSY M O D E L CA P M W P R A K TY C E PRODUKTY STRUKTURYZOWANE LUKI CENOWE DWA METALE JEDNA CENA? Jak analizować raporty finansowe spółek? System

Bardziej szczegółowo

OUTSOURCING RACHUNKOWOCI I DORADZTWA PODATKOWEGO W SEKTORZE MP IMPLIKACJE DLA URZDNIKÓW SKARBOWYCH

OUTSOURCING RACHUNKOWOCI I DORADZTWA PODATKOWEGO W SEKTORZE MP IMPLIKACJE DLA URZDNIKÓW SKARBOWYCH 17 OUTSOURCING RACHUNKOWOCI I DORADZTWA PODATKOWEGO W SEKTORZE MP IMPLIKACJE DLA URZDNIKÓW SKARBOWYCH Marek Matejun Katedra Zarzdzania, Politechnika Łódzka 1. Wprowadzenie Outsourcing stanowi interesujc

Bardziej szczegółowo

BADANIE ZGODNOŚCI ROZKŁADU STÓP ZWROTU NA GPW W WARSZAWIE Z ROZKŁADAMI GAUSSA I CAUCHY EGO

BADANIE ZGODNOŚCI ROZKŁADU STÓP ZWROTU NA GPW W WARSZAWIE Z ROZKŁADAMI GAUSSA I CAUCHY EGO AKADEMIA EKONOMICZNA W POZNANIU Krzysztof Cichy BADANIE ZGODNOŚCI ROZKŁADU STÓP ZWROTU NA GPW W WARSZAWIE Z ROZKŁADAMI GAUSSA I CAUCHY EGO PRACA MAGISTERSKA Wydział Zarządzania Kierunek: Zarządzanie i

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 90 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 90 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 90 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 dr Sylwester Kozak Szko a G ówna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Czynniki wp ywaj

Bardziej szczegółowo

port I Rap cze 2007 I Pó ó roc IPO Rapo rt przyg otowany y przez Pod p em: patronat IPO.pl Doradca ul. Brani 53 680 W e mail: in Tel.

port I Rap cze 2007 I Pó ó roc IPO Rapo rt przyg otowany y przez Pod p em: patronat IPO.pl Doradca ul. Brani 53 680 W e mail: in Tel. Rap Rapo Pod p porti rt przyg patronat IPO otowany em: IPó y przez óroc : cze2007 IPO.pl Doradca ul.brani 53680W email:in Tel.+487 dlabiznes iborska2/10 Wrocaw nfo@ipo.pl 717255714 su 0 l Wstp Zainteresowanie

Bardziej szczegółowo

Znaczenie indeksu zmienności w budowie strategii opcyjnych na rynku kapitałowym

Znaczenie indeksu zmienności w budowie strategii opcyjnych na rynku kapitałowym Znaczenie indeksu zmienności w budowie strategii opcyjnych na rynku kapitałowym Wstęp W okresie niepewności na rynkach kapitałowych, znaczenie zmienności instrumentów finansowych nabiera zupełnie innej

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚĆ STRATEGII INWESTYCYJNYCH FUNDUSZY HEDGINGOWYCH W CZASIE KRYZYSU FINANSOWEGO

EFEKTYWNOŚĆ STRATEGII INWESTYCYJNYCH FUNDUSZY HEDGINGOWYCH W CZASIE KRYZYSU FINANSOWEGO RUCH PRAWNICZY, EKONOMICZNY I SOCJOLOGICZNY ROK LXXII zeszyt 4 2010 MARCIN MARKIEWICZ Marcin Markiewicz EFEKTYWNOŚĆ STRATEGII INWESTYCYJNYCH FUNDUSZY HEDGINGOWYCH W CZASIE KRYZYSU FINANSOWEGO Efektywność

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA EKSPORTERA. Publikacja uzyskaa wsparcie finansowe Wspólnot Europejskich, w ramach Krajowego Programu Rozwoju Eksportu PL0003.12.

PRZEWODNIK DLA EKSPORTERA. Publikacja uzyskaa wsparcie finansowe Wspólnot Europejskich, w ramach Krajowego Programu Rozwoju Eksportu PL0003.12. PRZEWODNIK DLA EKSPORTERA Publikacja uzyskaa wsparcie finansowe Wspólnot Europejskich, w ramach Krajowego Programu Rozwoju Eksportu PL0003.12.01 Centrum Obsugi Inwestora przy Rzeszowskiej Agencji Rozwoju

Bardziej szczegółowo

STUDIA I PRACE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA NR 36

STUDIA I PRACE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA NR 36 STUDIA I PRACE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA NR 36 Kamila Bednarz-Okrzyńska * Uniwersytet Szczeciński MODELOWANIE EMPIRYCZNYCH ROZKŁADÓW STÓP ZWROTU Z AKCJI NOTOWANYCH NA GIEŁDZIE PAPIERÓW

Bardziej szczegółowo

CZY POKORA MO E DAWA SZCZ CIE? ZWI ZKI POKORY Z ASPIRACJAMI I ZADOWOLENIEM Z YCIA

CZY POKORA MO E DAWA SZCZ CIE? ZWI ZKI POKORY Z ASPIRACJAMI I ZADOWOLENIEM Z YCIA ROCZNIKI PSYCHOLOGICZNE/ ANNALS OF PSYCHOLOGY 2013, XVI, 3, 415-431 ANNA MARIA ZAWADZKA JUSTYNA ZALEWSKA 41 Uniwersytet Gdaski Instytut Psychologii CZY POKORA MOE DAWA SZCZCIE? ZWIZKI POKORY Z ASPIRACJAMI

Bardziej szczegółowo