Definicja pieniądza. Płynność pieniądza. Funkcje pieniądza Formy i funkcje pieniądza Historia i formy pieniądza

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Definicja pieniądza. Płynność pieniądza. Funkcje pieniądza 2012-12-12. Formy i funkcje pieniądza Historia i formy pieniądza"

Transkrypt

1 Formy i funkcje pieniądza Historia i formy pieniądza Pieniądz i wybrane instytucje rynku finansowego Człowiek pierwotny nie korzystał z dobrodziejstw jakie daje używanie pieniądza, ponieważ go nie znał. Początkowo wymiana wyglądała w ten sposób, iż wymieniano się towar za towar. Tego tupu wymianę nazywa się wymianą barterową. Co ciekawe wymieniane towary miały najczęściej inne właściwości, a ich wartość zależała od subiektywnych odczuć uczestników wymiany. Tego typu transakcjom towarzyszyło wiele niedogodności. Jeżeli jakiś członek społeczności potrzebował dajmy na to kamiennego noża i chciał za to oddać upolowanego zająca to by transakcja doszła do skutku musiał znaleźć osobę, która miała przeciwstawne chęci - chciała zająca, a nie potrzebowała noża. Generowało to stosunkowo duże koszty transakcyjne związane ze stratą czasu na szukanie odpowiedniego nabywcy. Na dalszym etapie rozwoju cywilizacyjnego zauważono, że w ogólnym obrocie występują pewne dobra, które są powszechnie pożądane, które mogą służyć jako pośrednik w wymianie towarowej. Były to nadal towary, dobra, ale służyły jako pośrednik w wymianie. Do dóbr takich można zaliczyć: sól kamienną stosowaną w Rzymie, jęczmień w Palestynie, czy muszle, tytoń w Ameryce Północnej. Dobra te nazywane są dziś pełnym pieniądzem towarowym, który oprócz funkcji pieniądza, jaką było pośredniczenie w transakcjach i miernik wartości, miał również swoje ekonomiczne zastosowanie. Dobra takie można było wymienić na inne dobra lub po prostu skonsumować sól, jęczmień zjeść, tytoń wypalić, a muszle użyć jako ozdoby. Takie rozwiązanie ułatwiało dokonywanie transakcji, ale dobra takie miały też swoje wady, do których zaliczyć można niedoskonałą podzielność (trudno sprzedać pół żywej krowy), zniszczenie, psucie (pleśń czy szkodniki w zbożu, czy zamoczenie soli). Problemy te rozwiązało zastosowanie metali, początkowo nieszlachetnych (brąz, miedź, żelazo), w późniejszym okresie szlachetnych (srebro, złoto, platyna). Historia i formy pieniądza Definicja pieniądza Poważne zalety pieniądza kruszcowego, do których można zaliczyć trwałość, podzielność, łatwość przechowywania, rzadkość występowania zdecydowały, iż posługiwano się nim przez stosunkowo długi okres czasu. Pieniądz ten miał również wady. Przechowywanie i przemieszczanie dużych ilości było kosztowne, w związku z czym ówcześni finansiści zaczęli wystawiać certyfikaty lub banknoty wymienialne na złoto lub srebro. Z czasem banknoty zaczęły wypierać z obiegu metale, ale pojawił się kolejny problem. Duża ilość różnorodnych certyfikatów predysponowała po popełniania fałszerstw, które w konsekwencji doprowadzały do bankructwa instytucji finansowych. Aby temu zapobiec państwa zdecydowały się na wprowadzenie monopolu na emisję pieniądza papierowego, który początkowo miał pokrycie w złocie, czyli państwa drukowały tylko tyle pieniądza ile miały zapasów metali szlachetnych. Jednakże z czasem państwa zaczęły rezygnować z pełnej wymienialności pieniądza na złoto, by w końcu zupełnie od niej odejść. W obecnych czasach banknot nie ma pokrycia w złocie, ale reprezentuje wartość, którą przyporządkujemy mu sami. Pieniądz papierowy nie ma sam w sobie dużej wartości, bo ile może być wart kawałek kolorowego papieru, ale jego wartość zależy ostatecznie od tego ile za niego można kupić, czyli jaką wartość on prezentuje. W miarę rozwoju cywilizacyjnego rozwinął się również pieniądz bezgotówkowy. Trzymanie pieniędzy w formie gotówki w domu może być nieekonomiczne i niewygodne, zastąpione zostało więc przechowywaniem pieniędzy w specjalnie do tego wyspecjalizowanych instytucjach zwanych bankami. W momencie kiedy takie postępowanie zaczęło być powszechne, nie było konieczności dokonywania transakcji gotówkowych, gdyż zobowiązania były regulowane poprzez przepływy wewnątrzbankowe. Pieniądz to powszechnie akceptowany z mocy prawa lub zwyczaju środek regulowania zobowiązań, pełniący rolę powszechnego ekwiwalentu, pełniący funkcje pieniądza. Pieniądz jest to pewien powszechnie akceptowany towar, za pomocą którego dokonujemy płatności za dostarczone dobra lub wywiązujemy się ze zobowiązań. Jest to środek wymiany. Nic nie jest słodsze od miodu, prócz pieniędzy. Benjamin Franklin Funkcje pieniądza Płynność pieniądza Pieniądz pełni w społeczeństwie i gospodarce wiele funkcji. Poniżej zostały one wymienione i krótko scharakteryzowane. Środek wymiany środek pośredniczący w dokonywanych transakcjach kupna sprzedaży. Jednostka rozrachunkowa, miernik wartości za pomocą pieniądza możemy podać wartość poszczególnych dóbr. Środek przechowywania wartości (gromadzenie bogactwa, środek tezauryzacji) pieniądz to majątek, najbardziej bezpieczna lokata kapitału. Bardzo ważnym zagadnieniem związanym z obrotem pieniężnym jest płynność pieniądza. Można ją zdefiniować jako łatwość z jaką dana pozycja aktywów może być zamieniana na inną, łatwo wydatkowaną formę z nieznaczną, bądź żadną stratą wartości. Chodzi więc o to jak szybko i bez utraty wartości sprzedać można za gotówkę dom, samochód, komputer, czy komórkę. Im szybciej damy składnik majątkowy można upłynnić tym charakteryzuje się wyższym poziomem płynności. Najczęściej uważa się, że im droższe składnik majątkowy tym ma on mniejszą płynność. Pieniądze nie śmierdzą. Cyceron 1

2 pieniądza Popyt na pieniądz Popyt to to ilość dobra jaką są w stanie nabyć nabywcy po określonej cenie i w określonym czasie. W przypadku pieniądza ta ekonomiczna definicja nie sprawdza się dosłownie, ponieważ traktując ją dosłownie należałoby zastanawiać się za ile pieniędzy można kupić te same pieniądze. Rozpatrywanie w ten sposób tego zagadnienia pozbawione byłoby sensu, w związku z czym popyt na pieniądz rozpatruje się w nieco innym aspekcie. Popyt na pieniądz jest to zapotrzebowanie na pieniądz najbardziej płynny, czyli na gotówkę. Jeśli rośnie popyt na pieniądz ludzie pragną mieć ulokowane swoje oszczędności, majątek w gotówce. Natomiast jeśli spada popyt na pieniądz publiczność pragnie pozbyć się gotówki i ulokować ją w majątku mniej płynnym, ale przynoszącym dochód, np.: w obligacjach. pieniądza Motywy trzymania pieniądza: Transakcyjny posiadanie pieniędzy oszczędza nasz czas i wysiłek związany z przeprowadzaniem transakcji, wydatki nie są zsynchronizowane w czasie z dochodami, więc trzymamy pewien poziom gotówki, by dokonywać bieżących transakcji. Przezornościowy pieniądze służą pokryciu niespodziewanych, niemożliwych do przewidzenia wydatków. Chodzi tu o możliwość wykorzystania nadarzających się okazji. Wykorzystanie niespodziewanej super promocji. (Np. idziemy do supermarketu na bieżące zakupy, kupujemy chleb i mleko i widzimy wymarzony odtwarzacz DVD przeceniony o połowę. Mamy gotówkę tylko na bieżące wydatki, więc udajemy się do biura maklerskiego, żeby sprzedać obligacje. Obligacje sprzedane, wracamy do sklepu, ale niestety DVD już kupił ktoś inny.) Spekulacyjny (portfelowy) dywersyfikacja portfela inwestycyjnego w celu zmniejszenia ryzyka straty. Gotówka to najpewniejsza inwestycja. Nie można jej stracić w wyniku zmian wartości papierów wartościowych. Rozkładając ryzyko inwestycyjne, można część oszczędności trzymać w gotówce, a nie np. w akcjach, by nie stracić tej części majątku. Często fundusze inwestycyjne, czy maklerzy inwestują w gotówkę, bo to najpewniejsza inwestycja, nie przyniesie wprawdzie zbyt wysokich zysków, ale nawet w najgorszych momentach bessy nie można jej stracić. pieniądza Na podaż pieniądza wpływają: ludność podział posiadanych pieniędzy na gotówkę i depozyty - stosunek ten rośnie, gdy zwiększa się udział konsumpcji w Produkcie Narodowym Brutto (gotówka zależy od konsumpcji, a depozyty od dochodu); pieniądza Największy wpływ na podaż pieniądza ma bank centralny, w Polsce taką rolę spełnia Narodowy Bank Polski. NBP reguluję podaż pieniądza w celu utrzymania gospodarki i jej wskaźników na preferowanym przez siebie poziomie. NBP do regulowania podażą pieniądza wykorzystuje następujące instrumenty: banki bank centralny określają stosunek swoich rezerw do posiadanych pieniędzy; stosunek ten zależy od: poziomu rezerw obowiązkowych, rynkowej stopy procentowej, stopy dyskontowej, stopnia niepewności banku co do dopływów i odpływów depozytów, a także od popytu na pożyczki; decyduje o wielkości bazy monetarnej, składającej się z gotówki oraz rezerw banków komercyjnych trzymanych w banku centralnym. operacje otwartego rynku (kupowanie i sprzedawanie rządowych papierów wartościowych, które powodują zmianę rezerw bankowych, zmianę ceny papierów wartościowych i zmianę oczekiwań (tzw. efekt demonstracji)), polityka dyskontowa banki komercyjne mogą zaciągać kredyty w banku centralnym, płacą za to ceną, której wysokość zależy od stopy dyskontowej, zwiększona stopa dyskontowa zniechęca banki do zaciągania kredytów w banku centralnym, przez co zmusza je do utrzymywania wysokich rezerw nadwyżkowych, wskaźnik rezerw obowiązkowych banki komercyjne zbierają depozyty od publiczności, a następnie te same pieniądze przekazują w formie kredytów, nie mogą jednak wszystkich pieniędzy z depozytów przekazywać na kredyty, część muszą zatrzymać w formie rezerwy obowiązkowej, wysokość rezerwy wpływa na podaż pieniądza, zwiększanie poziomu rezerw obowiązkowych obniża zdolność kredytową banków, przez co mnożnik i podaż pieniądza maleje. pieniądza pieniądza Polityka pieniężna, polityka monetarna to część ekonomicznej polityki państwa obejmująca decyzje dotyczące kształtowania podaży pieniądza, w celu dostosowania jej do potrzeb gospodarki. Obszary polityki monetarnej: Równowaga na rynku pieniądza możliwa jest tylko wtedy, gdy realna podaż pieniądza jest równa realnemu popytowi na pieniądz. regulowanie podaży pieniądza, operowanie zmianami stopy procentowej, oddziaływanie na kurs walutowy (stabilizacja). Wyróżnić można dwa rodzaje polityki monetarnej: Ekspansywna (miękka) polityka pieniężna - zwiększanie podaży pieniądza (obniżanie stopy dyskontowej, zakupy na otwartym rynku, obniżanie poziomu rezerw obowiązkowych). Restrykcyjna (twarda) polityka pieniężna - zmniejszanie podaży pieniądza (podwyższanie stopy dyskontowej, sprzedaż na otwartym rynku, podwyższanie poziomu rezerw obowiązkowych). 2

3 Modele organizacyjne sektora bankowego W krajach Unii Europejskiej na rynku finansowym działają: instytucje zajmujące się działalnością kredytową (banki) instytucje zajmujące się działalnością inwestycyjną (fundusze inwestycyjne) instytucje zajmujące się działalnością ubezpieczeniową (zakłady ubezpieczeń). W rozwiniętych krajach świata spotyka się dwa modele organizacyjne sektora bankowego: Model anglo-amerykański. Model anglo-amerykański ma charakter liberalny, opierający się na oddzieleniu banków depozytowo-kredytowych od banków inwestycyjnych, uniemożliwiający bankom komercyjnym prowadzenia działalności inwestycyjnej na rynku kapitałowym. System ten został powołany do życia w roku 1933, czyli po czasach wielkiego kryzysu, w wyniku którego zbankrutowało wiele banków komercyjnych prowadzących transakcje na rynku finansowym. Model ten opiera się na rynkach finansowych. Dzięki temu wielkie korporacje przemysłowe uniezależniają się od banków komercyjnych, które są wykorzystane przeważnie do funkcji płatniczych i rozliczeniowych, jak również do zaspokajania krótkoterminowego zapotrzebowania przedsiębiorstw na kredyt. Natomiast podstawowy dopływ kapitału odbywa się przez emisję papierów wartościowych oraz przez giełdę. Decydującą rolę w tym modelu odrywają różnego rodzaju fundusze i banki specjalne, zwane inaczej bankami inwestycyjnymi. model anglo-amerykański, model niemiecko- japoński (kontynentalny). Model niemiecko-japoński (kontynentalny) System bankowy System bankowy obejmuje następujące grupy banków: Model niemiecko- japoński (kontynentalny) ma charakter socjalny i jest stosowany w państwach Unii Europejskiej, w tym w Polsce. Banki komercyjne w tym systemie rozwijają swoją aktywność inwestycyjną. Jednakże działalność ta podlega pewnym ograniczeniom. Również w polskim prawie bankowym znajdują się limity dopuszczalnego angażowania się banków (uniwersalnych) w działalność inwestycyjną. Banki w tym modelu zapewniają krótkoterminowe oraz długoterminowe potrzeby klientów, stąd ich uniwersalny charakter. Jednocześnie rozpowszechniają się powiązania kapitałowe między bankami i korporacjami przemysłowymi. Dyrektywy bankowe Unii Europejskiej nie narzucają jednego modelu banku, pozostawiając tę kwestię do swobodnego wyboru każdego państwa członkowskiego. Banki centralne. Banki komercyjne. Banki specjalne. Kasy oszczędnościowe. Spółdzielczość kredytową. Bank centralny Bank centralny Bank centralny - to instytucja, która pełni rolę bankiera w stosunku do banków komercyjnych oraz jest odpowiedzialna za politykę monetarną danego kraju. Obecnie, w każdym kraju, niezależnie od jego wielkości, funkcjonuje Bank Centralny. Początkowo Bank Centralny była to instytucja prywatna, nastawiona na osiągnięcie zysku, lecz z czasem rządy poszczególnych krajów zaczęły kłaść coraz większy nacisk na kontrolowanie poziomu stóp procentowych, więc model ten został zmieniony, Bank Centralny nabrał znacznie większego znaczenia w finansowaniu działalności państwa. Bank centralny pełni w gospodarce i życiu społecznym kilka ważnych funkcji: jest bankiem rozliczeniowym banków komercyjnych i innych instytucji finansowych; każdy bank komercyjny posiada rachunek w banku centralnym, na którym rejestruje transakcje z innymi bankami komercyjnymi; to właśnie bank centralny dokonuje rozliczeń międzybankowych; jego obowiązkiem jest zapewnienie sprawnego systemu rozliczeń w gospodarce; oprócz tego, bank centralny realizuje transakcje z zagranicznymi bankami centralnymi i organizacjami międzynarodowymi; utrzymuje dla nich rachunki w walucie krajowej; działalność rozliczeniowa jest dla banku centralnego ważnym źródłem dochodów, jest bankiem skarbu państwa znaczy to, że bank centralny utrzymuje rachunki depozytowe państwa, zajmuje się obsługą finansowa długu państwowego zarówno krajowego, a także zagranicznego; prowadzi również rachunki różnorodnych ogólnokrajowych funduszy celowych; w wyjątkowych przypadkach bank centralny może udzielić państwu kredytu w postaci kredytu bezpośredniego albo w formie zakupu skarbowych papierów wartościowych; w rzeczywistości finansowanie deficytu budżetowego przez bank centralny jest coraz rzadsze ze względu na inflacjogenny charakter tego typu operacji, jest kredytodawcą ostatniej instancji co oznacza, że oferuje on krótkookresową pomoc finansową bankom komercyjnym w sytuacji, kiedy zostaną wyczerpane inne źródła pozyskiwania funduszy niezbędnych do wywiązania się z bieżących płatności; w niektórych przypadkach bank centralny może udzielić kredytu w celu uzdrowienia upadającego banku komercyjnego, jest to funkcja banku banków, kieruje polityka pieniężną, bardzo ważnym zadaniem banku centralnego jest sterowanie polityką pieniężną w kraju za pomocą dostępnych mu instrumentów; formułuje on zadania polityki pieniężnej i stara się dokonywać selekcji właściwych środków po to, aby realizować wytyczone długookresowe, średniookresowe oraz krótkookresowe cele; polityka pieniężna w gospodarce rynkowej odgrywa decydującą rolę w realizacji całości polityki gospodarczej państwa, 3

4 Bank centralny Bank komercyjny Bank centralny pełni w gospodarce i życiu społecznym kilka ważnych funkcji cd.: emituje pieniądz gotówkowy; kolejnym obszarem działalności banku centralnego jest emisja banknotów i bilonów, znaków pieniężnych, jest to tzw. funkcja emisyjna banku centralnego, utrzymuje i zarządza rezerwami dewizowymi kraju; każdy kraj, który dąży do stabilności ekonomicznej utrzymuje rezerwy w walutach obcych bądź to na pokrycie nieprzewidywanych wydatków w walutach obcych, albo też ze względów strategicznych lub też w celu interweniowania na rynku walutowym; bank centralny prowadzi bowiem politykę kształtowania kursu waluty krajowej, co wymaga interwencji na rynku walutowej, w tym celu potrzebne są bankowi centralnemu odpowiednie rezerwy w walutach obcych, nadzoruje działalność banków komercyjnych; udziela licencji na prowadzenie działalności bankowej, monitoruje pracę banków komercyjnych pod względem przestrzegania przez nie prawa bankowego, prawa dewizowego; chodzi tu o to, aby system bankowy był bezpieczny i aby zapewniał społeczeństwu pewność lokat, kontroluje jednostki gospodarki narodowej jako organ państwa, spełniający szereg czynności o charakterze zarządzania. Bank jest to instytucja finansowa udzielająca kredytów z pieniędzy pozyskanych z wkładów pieniężnych ludności i przedsiębiorstw. Zgodnie z ustawą Prawo bankowe bank jest osobą prawną utworzoną zgodnie z przepisami ustaw, działającą na podstawie zezwoleń uprawniających do wykonywania czynności bankowych obciążających ryzykiem środki powierzone pod jakimkolwiek tytułem zwrotnym. Dz.U Rodzaje banków: Bank komercyjny bank zajmujący się głównie udzielaniem kredytów obrotowych, gromadzeniem wkładów pieniężnych i prowadzeniem oraz obsługą rachunków przedsiębiorstw i gospodarstw domowych. Bank komercyjny Bank uniwersalny Banki specjalistyczne jest bankiem, który Specjalizacja tych banków pozwala na jest uprawniony do skoncentrowanie się na wybranych kierunkach wykonywania działalności, a jednocześnie na posiadaniu wszystkich doświadczeń w innych kierunkach. Ich specjalizacja czynności nie polega obecnie na pomijaniu przez bank operacji z bankowych, dziedzin nie uznawanych za zasadnicze. Specjalizacja podejmujący banków występuje w różnych formy i występować jako również specjalizacja: samodzielną i równoprawną - Funkcjonalna, polegająca na koncentracji działalności na z innymi świadczeniu danych czynności bankowych, podmiotami aktywność na rynku - Branżowa, której zadaniem jest obsługa określonych kapitałowym. branż, np. banki rolne, banki handlu zagranicznego, banki rozwoju eksportu, - Terytorialna to taki rodzaj specjalizacji, która ogranicza swoją aktywność do części terytorium kraju, np. bank regionalny, bank komunalny. Kasy oszczędnościowe i spółdzielnie kredytowe Kasy oszczędnościowe są to banki uniwersalne, których założycielami są samorządy lokalne. Wspierają akcję kredytową szczególnie drobnych przedsiębiorców oraz osoby fizyczne, zyski zasilają kasę założycieli. Spółdzielczość kredytowa działają na zasadach prawa spółdzielczego, występuje tam powiązanie pomiędzy kredytobiorcami (członkami spółdzielni), którzy dokonują wkładów członkowskich. Są to banki uniwersalne udzielające drobnych kredytów. Giełda papierów wartościowych Giełda papierów wartościowych jest to instytucja, której zadaniem jest organizacja i zapewnienie możliwość obrotu papierami wartościowymi dopuszczonymi przez nią do obrotu. GPW działa na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi oraz innych ustaw i postanowień Statutu. Zgodnie ze statutem GPW kapitał zakładowy spółki wynosi zł. Szczegółowy opis funkcjonowania Giełdy znajdziesz w module pt.: Rynek finansowy w gospodarce. Fundusze inwestycyjne Fundusz inwestycyjny fundusz inwestycyjny jest osobą prawną, której wyłącznym przedmiotem działalności jest lokowanie środków pieniężnych zebranych w drodze publicznego, a w przypadkach określonych w ustawie o funduszach inwestycyjnych również niepublicznego, proponowania nabycia jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych, w określone w ustawie papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i inne prawa majątkowe. Jest to forma zbiorowego lokowania środków pieniężnych wpłacanych przez osoby fizyczne, osoby prawne, przedsiębiorstwa czy gminy. Fundusz inwestycyjny to instytucja zbiorowego inwestowania lokująca powierzone mu przez członków środki finansowe w różnego rodzaju instrumenty, którymi dokonuje się obrotu na rynku finansowym. Wyróżnić można wiele rodzajów funduszy inwestycyjnych, które różnią się między sobą m. in. strategią inwestycyjną. Preferując bezpieczną strategię oszczędzania fundusz większość swych środków lokuje w bezpieczne papiery wartościowe, które z reguły generują mniejsze zyski. Fundusz zakupuje najczęściej w takiej sytuacji dłużne papiery wartościowe obligacje, bony skarbowe. Realizując natomiast strategię bardziej ryzykowną fundusz część swojego portfela ma zaangażowaną w papierach mniej bezpiecznych jeżeli chodzi o możliwość generowania zysków. Są to najczęściej akcje. Zgodnie z przepisami polskiego prawa jedyną instytucją uprawnioną do tworzenia i zarządzania funduszem inwestycyjnym jest Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, które może tworzyć i zarządzać więcej niż jednym funduszem inwestycyjnym. 4

5 Majątek przekazywany przez osoby do funduszu przeliczane są na tzw. jednostki uczestnictwa. Stanowią one tytuł prawny do uczestnictwa w dochodach wypracowywanych przez fundusz. Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne reprezentują prawa majątkowe uczestników funduszu, określone ustawą i statutem funduszu inwestycyjnego. Inwestycja w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego może przynieść nie tylko zyski, lecz także straty, dodatkowo będzie narażona na różnego rodzaju ryzyka występujące na rynkach finansowych. Niezmiernie ważne jest poznanie podstawowych zasad funkcjonowania funduszy inwestycyjnych, rodzajów ofert oraz źródeł informacji o funduszach. Szczegółowy opis funkcjonowania Giełdy znajdziesz w module pt.: Rynek finansowy w gospodarce Rodzaje funduszy inwestycyjnych: Otwarty fundusz inwestycyjny: Jak sama nazwa wskazuje jest to fundusz otwarty dla wszystkich podmiotów, które chcą inwestować swoje środki w jednostki uczestnictwa tego funduszu. Z założenia jednak jest to fundusz kierowany do szerokiego grona klientów, przede wszystkim do indywidualnych, aczkolwiek mogą w nim uczestniczyć również podmioty gospodarcze, czy jednostki nie posiadające osobowości prawnej. Są to najbezpieczniejsze fundusze z uwagi na ograniczenia co do zakresu dokonywanych inwestycji. Fundusz pozyskuje kapitał od swoich członków w drodze zbycia nieograniczonej ilości jednostek uczestnictwa. Członkiem funduszu można się stać poprzez nabycie jednostek uczestnictwa. Fundusz ma obowiązek odkupić swoje jednostki uczestnictwa na żądanie członka. Fundusze oparte na jednostkach uczestnictwa. fundusz inwestycyjny otwarty (fundusze oparte na jednostkach uczestnictwa); specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty (fundusze oparte na jednostkach uczestnictwa); fundusz inwestycyjny zamknięty (fundusze oparte na certyfikatach inwestycyjnych). Najczęściej dzieli się te fundusze w zależności od ryzyka i przewidywanej stopy zwrotu na: fundusze papierów dłużnych, zwane też funduszami obligacji, rynku pieniężnego, stabilnego wzrostu, ochrony kapitału - w głównej mierze środki tych funduszy przechowywane są w najbezpieczniejszych papierach wartościowych gwarantujących bezpie0czny i stabilny, aczkolwiek niezbyt duży wzrost wartości oraz w gotówce, fundusze akcji - środki funduszy inwestowane są w różnego rodzaju papiery właścicielskie, czyli akcje, w zależności od rodzaju funduszu mogą to być akcje małych, średnich czy dużych przedsiębiorstw działających na różnych rynkach krajowym lub zagranicznym, fundusze te nastawione są na osiągnięcie sporego zysku, ale ten zysk obarczony jest stosunkowo dużym ryzykiem, nie zawsze w funduszach tych środki finansowane są tylko w akcje, zdarza się, iż jakaś część (najczęściej niewielka) środków lokowana jest dla zwiększenia bezpieczeństwa w papierach dłużnych czy gotówce, fundusze mieszane, hybrydowe struktura inwestycji tego typu funduszy to mniej więcej pół na pół akcji i papierów dłużnych, kumulują one zalety i wady dwóch poprzednich rodzajów funduszy, dają możliwość osiągnięcia średnich zysków przy zachowaniu średniego poziomu ryzyka. Specjalistyczny otwarty fundusz inwestycyjny Fundusz zbliżony w swej konstrukcji do funduszu otwartego. Podstawową różnicą jest ustalenie w statucie takiego funduszy warunków, które należy spełnić, aby stać się członkiem takiego funduszu. Najczęściej stosowane kryteria to przeznaczenie funduszu dla konkretnej grupy podmiotów lub warunki, jakie musza oni spełnić, aby nabyć jednostki uczestnictwa i stać się uczestnikami funduszu. Fundusz specjalistyczny podobnie jak otwarty zbywają jednostki uczestnictwa. Poza wymienionymi funduszami, istnieją szczególne typy funduszy inwestycyjnych, np.: fundusz portfelowy, fundusz aktywów niepublicznych, itp. Zakłady ubezpieczeń Zamknięty fundusz inwestycyjny Podstawową różnicą między funduszami otwartymi, specjalistycznymi a funduszami zamkniętymi jest to, iż te pierwsze dwa zbywają jednostki uczestnictwa, natomiast fundusze zamknięte emitują certyfikaty inwestycyjne, które mogą być przedmiotem obrotu na rynku wtórnym. Certyfikaty inwestycyjne są to papiery wartościowe imienne, bądź na okaziciela, można je odsprzedać na giełdzie lub funduszowi, ale wyłącznie w sytuacjach określonych w statucie. Z tego powodu fundusze zamknięte mogą być traktowane jako inwestycje znacznie mniej płynne. Obejmowane są podobnie jak akcje w drodze subskrypcji. Fundusze te mogą inwestować w najbardziej ryzykowne papiery wartościowe, co może skutkować potencjalnie wysokimi zyskami dla członków, lecz wiąże się też z podwyższonym ryzykiem. Są to fundusze oparte na certyfikatach inwestycyjnych. Zakłady ubezpieczeń to jednostki zajmujące się działalnością ubezpieczeniową. Działalność ubezpieczeniowa regulowana jest ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z dnia 16 lipca 2003 r.). Przez działalność ubezpieczeniową zgodnie z art. 3. ustawy rozumie się wykonywanie czynności ubezpieczeniowych związanych z oferowaniem i udzielaniem ochrony na wypadek ryzyka wystąpienia skutków zdarzeń losowych. Nikt nie jest w stanie ze stuprocentową pewnością przewidzieć przyszłości. Oczywiście można przewidywać, że coś się może wydarzyć, jednakże zawsze pozostaje choć odrobina niepewności co do wystąpienia, bądź niewystąpienia określonego zdarzenia. Im odleglejsza perspektywa czasowa, tym z reguły niepewność staje się większa. Różnego rodzaju wypadki i zbiegi okoliczności wpływają na rzeczywistość mogą ją różnie kształtować. W związku z tym, aby uchronić ją przed niekorzystnymi skutkami zdarzeń losowych, można pomyśleć o urządzeniu, którego podstawowym celem będzie poniesienie negatywnych finansowych konsekwencji zaistniałej szkody. 5

6 Co to jest ubezpieczenie??? Słownik języka polskiego definicja ubezpieczeń Słowo ubezpieczenie w języku polskim oznacza urządzenie mające na celu ochronę przed czymś, zapobiegające czemuś. Jest to: ochrona przed niepomyślnymi skutkami zdarzeń losowych Ubezpieczenie 32 Zakłady ubezpieczeń Fundusze emerytalne Większość ludzi w swej naturze ma dążenie do zapewnienia sobie jak największego poczucia bezpieczeństwa, stabilizacji. Równocześnie rzeczywistość, która nas otacza jest na tyle nieprzewidywalna, że wiele osób chcąc wyłączyć z otoczenia czynnik przypadkowości, stara się różnymi sposobami zminimalizować ryzyko. I właśnie w odpowiedzi na tego typu zapotrzebowanie powstały zakłady ubezpieczeń, które przejmują na siebie negatywne konsekwencje zaistniałych zdarzeń losowych. To, że ktoś posiada ubezpieczenie nie uchroni go przed wystąpieniem wypadku, ale ochroni go przed jego negatywnymi, finansowymi konsekwencjami. Na przykład gdy dana osoba posiada ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, nie oznacza to, że np. nie spadnie ze schodów. Może spaść mimo posiadania polisy, ale jeśli w wyniku wypadku ta osoba nie będzie mogła pracować, będzie musiała się leczyć, takie ubezpieczenie (w zależności od wariantu) może pokryć koszty związane z absencją w pracy, rekonwalescencją, rehabilitacją, czy wynagrodzić ból związany z wypadkiem w postaci świadczenia za procentowy uszczerbek na zdrowiu. Fundusze emerytalne działają w Polsce na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz.U ). Przedmiotem działalności funduszu jest gromadzenie środków pieniężnych, ich lokowanie, z przeznaczeniem na wypłatę członkom funduszu po osiągnięciu przez nich wieku emerytalnego, i wypłata okresowych emerytur kapitałowych. Fundusze emerytalne Rodzaje funduszy emerytalnych W Polsce mogą działać następujące fundusze emerytalne: Otwarte Otwarte Fundusze Emerytalne (OFE) to instytucje działające w ramach II Filara systemu emerytalnego w Polsce. Drugi filar jest filarem powszechnym i obowiązkowym. OFE są zakładane, zarządzane i reprezentowane przez prywatne instytucje, które nazywane są Powszechnymi Towarzystwami Emerytalnymi. Na dzień 31 grudnia 2010 r. w Polsce działało 14 OFE. Więcej na temat OFE i II Filara w części System emerytalny. Pracownicze Pracownicze Fundusze Emerytalne (PFE) to instytucje działające w ramach III Filara systemu emerytalnego w Polsce. III filar jest filarem dobrowolnym. PFE są zakładane, zarządzane i reprezentowane przez prywatne instytucje, które nazywane są Pracowniczymi Towarzystwami Emerytalnymi. Na dzień 31 grudnia 2010 r. w Polsce działało 5 PFE. Więcej na temat III Filara w części System emerytalny. Kurs III. Wybrane instytucje rynku finansowego i system emerytalny System emerytalny w Polsce Autor kursu: Jacek Rodzinka 6

7 System emerytalny definicje Rodzaje systemów emerytalnych Powszechny system emerytalny to sposób gromadzenia środków w okresie pracy na czas starości, kiedy to nie ma już dochodów z pracy. Powinien on zapewnić pracownikowi godziwe życie w czasie, gdy nie może już z racji wieku wykonywać pracy zarobkowej. Zasadniczo systemy emerytalne można podzielić na dwa rodzaje: system repartycyjny system kapitałowy. System emerytalny definiuje sposoby organizacji oraz wypłacania emerytur w danym państwie. Poszczególne kraje starają się dopasować swoje systemy emerytalne do panujących w nich, bądź zmieniających się uwarunkowań przede wszystkim demograficznych, finansowych i gospodarczych. Często również bierze się pod uwagę doświadczenia z przeszłości. System repartycyjny System repartycyjny (z ang. PAYG: pay-as-you-go), oparty na tzw. umowie pokoleniowej, polega na tym, iż obecnie pracujący odprowadzają składki emerytalne do wskazanej instytucji, która to instytucja tworzy z tych pieniędzy fundusz emerytalny służący do wypłaty bieżących emerytur. Często określa się ten system jako pokoleniowy ponieważ pokolenie pracujących dzieci finansuje emerytury niepracujących z powodu wieku rodziców. płacący składki Instytucja emeryci Do najważniejszych zalet systemu repartycyjnego można zaliczyć to, iż jest on odporny na gwałtowne i niekorzystne zmiany zachodzące na rynkach finansowych. Ostatni kryzys pokazał, że inwestycje w papiery wartościowe są ryzykowne. Z racji tego, iż w systemie repartycyjnym tak naprawdę nie ma nagromadzonych oszczędności nie można ich stracić. System ten jest również odporny na zmiany inflacyjne. Najczęściej w algorytmie wyliczania emerytury wbudowane są mechanizmy uodparniające automatycznie wysokość świadczenia emerytalnego od zawirowań na rynku pieniądza. Zaletą tego systemu jest również to, że jest to system tani (możliwe niskie składki emerytalne)w przypadku dużej liczby pracujących a małej emerytów. Jako podstawowe wady tego systemu można wyróżnić nieodporność systemu na zawirowania na rynku pracy (wzrost bezrobocia to wzrost liczby osób nieodprowadzających składek), uzależnienie od demografii (niekorzystnie wpływa starzenie się społeczeństwa). System repartycyjny nazywany jest również systemem zdefiniowanego świadczenia, ponieważ wysokość emerytury zależy w nim od podstawy wymiaru składki, czyli zarobków, oraz od stażu emerytalnego. System kapitałowy System kapitałowy to system, w którym osoby pracujące odkładają część zarobionych pieniędzy na specjalne konta w prowadzone przez instytucje finansowe. Środki zgromadzone na kontach są przez instytucje finansowe inwestowane na rynku finansowym. Tego typu rozwiązanie powoduje, iż wysokość emerytury nie zależy od zmian demograficznych, czy na rynku pracy. Podstawową zaletą głoszoną przed wprowadzeniem nowego systemu było uniezależnienie wysokości emerytury od decyzji polityków. Dziś z perspektywy kilkunastu lat działania systemu można powiedzieć, iż postulat ten nie został spełniony. Politycy wciąż mogą wpływać na kształt reformy i wysokość emerytur, co należy uznać za wadę systemu. Kolejną nie mniej ważną słabą stroną tej konstrukcji jest nieodporność na zawirowania na rynkach finansowych. Spadek wartości papierów wartościowych odbija się w znacznym stopniu na wielkości zgromadzonego kapitału emerytalnego, a przez to również na wysokości przyszłej emerytury. Każdy system emerytalny ma swoje wady i zalety. Nie można systemów klasyfikować jako złych czy dobrych. Każdy z nich lepiej sprawdza się z jednych a gorzej w innych warunkach społeczno-gospodarczo-demograficznych. System repartycyjny bardzo dobrze sprawdza się w sytuacji kiedy w gospodarce występuje przewaga osób pracujących i odprowadzających składki nad tymi pobierającymi świadczenia. Jeżeli np. na jednego emeryta przypada 5 pracujących to składki emerytalne mogą być niższe niż w sytuacji, gdy na jedną osobę, która zakończyła aktywność zawodową pracuje tylko dwie osoby. Problem jednak narasta wraz ze zmianami w strukturze wiekowej ludności na niekorzyść osób pracujących. System ten nazywany jest również systemem zdefiniowanej składki, ponieważ wiadomo ile osoby pracujące odprowadzają składek emerytalnych, natomiast wysokość emerytury nie jest znana w czasie oszczędzania, zależy ona od szeregu czynników, m. in.: od kwoty odprowadzonych składek, długości czasu oszczędzania, wieku przejścia na emeryturę, efektywności inwestycyjnej instytucji, w której ulokowane są oszczędności. 7

8 Wiek ZUS OFE Zabezpieczenie indywidualne Efektywność systemów emerytalnych Emeryci Pracujący Budowa nowego systemu emerytalnego w Polsce Wprowadzona w Polsce w 1999 r. reforma systemu ubezpieczeń emerytalnych miała na celu przede wszystkim: zwiększyć bezpieczeństwo wypłaty przyszłej emerytury poprzez zdywersyfikowanie źródeł, z których przyszli emeryci dostaną świadczenie, zmniejszyć koszty budżetu państwa wynikające z konieczności dopłat do systemu emerytalnego, uzależnić wysokość emerytury od wielkość zgromadzonych przez lata pracy dochodów. Szczególnie ten ostatni zapis powoduje, iż o przyszłej emeryturze należy myśleć jak najwcześniej, ponieważ od wielkości zaoszczędzonych pieniędzy zależeć będzie komfort życia po zaprzestaniu aktywności zawodowej. Nowy system emerytalny system mieszany repartycyjno-kapitałowy EMERYTURA Liczba ludności Struktura nowego systemu emerytalnego w Polsce Nowy system emerytalny w Polsce oparty został na trzech filarach. Pierwszy filar to zreformowany Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Filar ten jest filarem repartycyjnym, co oznacza, iż bieżące wpłacane do systemu składki trafiają do beneficjentów tego systemu. Wprawdzie każdy z ubezpieczonych posiada w ZUS swoje indywidualne konto, ale oprócz zapisu na koncie, nie idą za tym fizyczne środki, które wypływają z systemu. Drugi filar jest filarem kapitałowym. Realizowany jest on przez Powszechne Towarzystwa Emerytalne zarządzające Otwartymi Funduszami Emerytalnymi. Każda osoba podpisująca umowę z OFE ma swoje indywidualne konto, na którym zapisywana jest liczba jednostek rozrachunkowych danego OFE. W przeciwieństwie do ZUS za zapisem na koncie idą fizycznie środki. PTE inwestują te środki w instrumenty finansowe i przez tego typu działanie wartość zgromadzonych przez klientów środków ma rosnąć w czasie. Podstawowe zasady funkcjonowania nowego systemu Reforma ubezpieczeń społecznych podzieliła społeczeństwo na trzy grupy Grupa 1 Grupa 2 Grupa 3 Urodzeni przed 1 stycznia 1949 r. Urodzeni po 31 grudnia 1948 r. a przed 1 stycznia 1969 r. Urodzeni po 31 grudnia 1968 r. Jednakże oficjalne analizy organu nadzoru podają, iż przyszła emerytura z dwóch obowiązkowych filarów stanowić będzie dla mężczyzn około 50 %, a dla kobiet około 40 % ostatniej pensji. Aby zabezpieczyć się przed tak głodowymi emeryturami konieczne będzie oszczędzanie w trzecim, dobrowolnym filarze. Na trzeci filar składają się zbiorowe oraz dobrowolne formy oszczędzania. Do indywidualnych form możemy zaliczyć wprowadzone we wrześniu 2004 roku Indywidualne Konta Emerytalne, natomiast do zbiorowych funkcjonujące od 1999 roku tworzone przez pracodawców dla zatrudnianych przez nich pracowników Pracownicze Programy Emerytalne. Obowiązkowo pozostają w starym systemie Mają wybór - pozostają w starym systemie lub przystępują do nowego Obowiązkowo przystępują do nowego systemu Podstawowe zasady funkcjonowania nowego systemu Podstawowe zasady funkcjonowania nowego systemu Wprowadzona w 1999 r. reforma systemu emerytalnego podzieliła polskie społeczeństwo na trzy grupy. Kryterium podziału była data urodzenia. Osobom urodzonym przed 1 stycznia 1949 r. nie pozostawiono wyboru i osoby te obligatoryjnie pozostały w starym systemie. Uznano, iż przez krótki czas od wprowadzenia reformy do otrzymania świadczenia osoby te mogą nie zgromadzić odpowiedniego kapitału emerytalnego, który gwarantowałby im świadczenie na odpowiednim poziomie. Drugiej grupie osób, które urodziły się po 31 grudnia 1948 a przed 1 stycznia 1969 r. została postawiona przed dokonaniem wyboru przystąpić do nowego systemu, lub pozostać w starym. Każdy dobrowolnie na podstawie posiadanych informacji powinna dokonać tego ważnego dla ich przyszłości emerytalnej wyboru. Trzeciej grupie osób urodzonych po 31 grudnia 1968 r. również nie pozostawiono wyboru. Obowiązkowo weszły one do nowego systemu. Nowy system emerytalny oparty jest na trzech filarach. Największą chyba nowością, która została wprowadzona wraz z nowym systemem były indywidualne konta emerytalne. W starym systemie nikt nie wiedział ile pieniędzy odprowadził na swoją emeryturę. Tego typu dane nie były gromadzone ponieważ wysokość emerytury zależała od zupełnie innych kwestii (kwoty bazowej, liczby lat pracy i opłacania składek oraz wysokości wynagrodzenia). Nowy system to rewolucja w tym zakresie. Przede wszystkim zmienił się algorytm wyliczania wysokości emerytury, zależy ona obecnie od kwoty pieniędzy, która zostanie zgromadzona na indywidualnych kontach w ZUS i OFE oraz od przewidywanego czasu pobierania świadczenia. Tak więc każda osoba funkcjonująca w nowym systemie emerytalnym ma przynajmniej dwa indywidualne konta emerytalne jedno w ZUS, drugie w OFE. Na tych kontach ewidencjonowane są składki odprowadzone na przyszłą emeryturę. Do ZUS-u trafia 17,22 % wynagrodzenia brutto, do OFE 2,3 % wynagrodzenia brutto pracownika. Konto w ZUS działa w ramach pierwszego filara reformy emerytalnej. 8

9 Podstawowe zasady funkcjonowania nowego systemu I FILAR II FILAR III FILAR Obowiązkowy Obowiązkowy Dobrowolny Repartycyjny Kapitałowy Kapitałowy Zreformowany ZUS Konta indywidualne Gwarancja państwa Otwarte fundusze emerytalne zarządzane przez prywatne instytucje Konta indywidualne Nadzór państwowy (KNF) PPE, fundusze inwestycyjne, towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, zakłady ubezpieczeń Konta indywidualne Nadzór państwowy (KNF) płacący składki 13,12-16,05% świadczeniobiorcy 3.9 Wysokości składek na ubezpieczenia społeczne 19,52 % Nowy system emerytalny- przepływ składek na ubezpieczenia społeczne 2,3 % 17,22 % ubezpieczenia emerytalne pozostałe ubezpieczenia społeczne emeryci Dyskusja o systemie emerytalnym W nauce, praktyce, mediach i polityce praktycznie nieprzerwanie trwa dyskusja nad kształtem obowiązującego w Polsce systemu emerytalnego. Co rusz proponowane są zmiany mające na celu poprawę sytuacji przyszłych emerytów, czy budżetu państwa. Zwróć uwagę przeglądając prasę branżową jakie zmiany są postulowane obecnie i spróbuj samodzielnie ocenić na podstawie lektury niniejszego modułu, czy te postulaty wpłyną w znaczący sposób na kształt systemu emerytalnego i kto na nich może skorzystać, a kto stracić. 9

III. Pieniądz i bankowość

III. Pieniądz i bankowość III Pieniądz i bankowość III: PIENIĄDZ I BANKOWOŚĆ / Pieniądz w gospodarce Pieniądz w gospodarce CELE: Po przeczytaniu tego rozdziału będziesz wiedzieć: do czego służy pieniądz, jakie są formy pieniądza,

Bardziej szczegółowo

Rynek. Warunki zaliczenia. Rynek funduszu inwestycyjnych i emerytalnych. Literatura: Plan zajęć 2015-03-21

Rynek. Warunki zaliczenia. Rynek funduszu inwestycyjnych i emerytalnych. Literatura: Plan zajęć 2015-03-21 Warunki zaliczenia inwestycyjnych i emerytalnych dr Jacek Rodzinka Instytut Badań i Analiz Finansowych jrodzinka@wsiz.pl (17) 866 15 29 Egzamin pisemny zgodny z wymaganiami Krajowych Ram Kwalifikacji.

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do funkcjonowania rynków finansowych. Marek Łukaszewski & Jan Sładkowski

Wprowadzenie do funkcjonowania rynków finansowych. Marek Łukaszewski & Jan Sładkowski Rynki Finansowe Z Skrypty dla studentów Ekonofizyki UPGOW Wprowadzenie do funkcjonowania rynków finansowych Skrypt dla studentów ekonofizyki sfinansowany w ramach projektu Uniwersytet Partnerem Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I: Organizowanie i planowanie finansów osobistych 17. Podziękowania 11 Wprowadzenie 13. 1. Organizowanie finansów osobistych 19

Spis treści. Część I: Organizowanie i planowanie finansów osobistych 17. Podziękowania 11 Wprowadzenie 13. 1. Organizowanie finansów osobistych 19 Spis treści Podziękowania 11 Wprowadzenie 13 Część I: Organizowanie i planowanie finansów osobistych 17 1. Organizowanie finansów osobistych 19 1.1. Istota, cele i funkcje finansów osobistych 19 1.1.1.

Bardziej szczegółowo

FINANSE. Podręcznik dla studentów studiów licencjackich

FINANSE. Podręcznik dla studentów studiów licencjackich FINANSE Podręcznik dla studentów studiów licencjackich Jan Śliwa FINANSE Podręcznik dla studentów studiów licencjackich Recenzent doc. dr Sławomir Wymysłowski Redakcja tekstu Bogumił Paszkiewicz Projekt

Bardziej szczegółowo

Trzecia edycja wojewódzkiego konkursu dla gimnazjalistów: W świecie finansów SŁOWNIK FINANSÓW

Trzecia edycja wojewódzkiego konkursu dla gimnazjalistów: W świecie finansów SŁOWNIK FINANSÓW SŁOWNIK FINANSÓW AKCJA tzw. udziałowy papier wartościowy reprezentujący udział posiadacza akcji w spółce akcyjnej proporcjonalnie do ilości posiadanych akcji. Akcje dają ich właścicielom określone prawa

Bardziej szczegółowo

Jak zacząć inwestować na giełdzie

Jak zacząć inwestować na giełdzie Jak zacząć inwestować na giełdzie Poradnik przygotowany przez Macieja Kabata głównego analityka, INVISTA Dom Maklerski SA Autorzy: Maciej Kabat, główny analityk INVISTA Dom Maklerski SA rozdziały 1, 2,

Bardziej szczegółowo

System bankowy Bank centralny Uniwersalne banki operacyjne (komercyjne) Banki specjalne

System bankowy Bank centralny Uniwersalne banki operacyjne (komercyjne) Banki specjalne 1 System bankowy obejmuje: 1) Banki centralne powstałe na bazie banków emisyjnych 2) Banki operacyjne (komercyjne, handlowe) 3) Banki specjalne (wyspecjalizowane) 4) Spółdzielczość kredytową 5) Kasy oszczędnościowe

Bardziej szczegółowo

I Ty możesz zostać inwestorem

I Ty możesz zostać inwestorem I Ty możesz zostać inwestorem WSTĘP Coraz częściej w życiu codziennym spotykamy się z pojęciami, które do niedawna dla większości z nas nie miały większego znaczenia. Duża część tych terminów ma związek

Bardziej szczegółowo

Akcje. Prawa Akcjonariuszy. PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory Pro www.pdffactory.pl/

Akcje. Prawa Akcjonariuszy. PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory Pro www.pdffactory.pl/ Akcje Akcje Spółka akcyjna jest własnością akcjonariuszy. Każdy, kto posiada choćby jedną akcję spółki jest właścicielem cząstki jej majątku. Jako współwłaściciel spółki, każdy akcjonariusz ma wynikające

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWE SYSTEMY BANKOWE

KOMPUTEROWE SYSTEMY BANKOWE KOMPUTEROWE SYSTEMY BANKOWE 1. Definicje banków: Bank jako przedsiębiorstwo Bank to przedsiębiorstwo usługowe, którego działalność polega wyłącznie na udzielaniu kredytów i zdobywaniu środków potrzebnych

Bardziej szczegółowo

BPS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. OPIS INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W TE INSTRUMENTY

BPS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. OPIS INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W TE INSTRUMENTY OPIS INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W TE INSTRUMENTY Wstęp BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej: Towarzystwo ) zwraca Państwa uwagę w szczególności na fakt,

Bardziej szczegółowo

Pieniądz i instytucje finansowe W S T Ę P

Pieniądz i instytucje finansowe W S T Ę P Kamila Wereszczyńska Forma pracy: praca merytoryczna Pieniądz i instytucje finansowe W S T Ę P Celem pracy jest próba poznania funkcji pieniądza i roli instytucji finansowych. Praca składa się z trzech

Bardziej szczegółowo

Instrumenty finansowe. broszura informacyjna

Instrumenty finansowe. broszura informacyjna Instrumenty finansowe w Raiffeisen Bank Polska S.A. broszura informacyjna dla Klientów SPIS TREŚCI WstęP 3 I. Instrumenty rynku pieniężnego i kapitałowego 4 1. BONY SKARBOWE 4 2. OBLIGACJE SKARBOWE 5 3.

Bardziej szczegółowo

Barbara Jawdosiuk Krzysztof Rożko. ABC inwestowania w fundusze inwestycyjne. Poradnik inwestora

Barbara Jawdosiuk Krzysztof Rożko. ABC inwestowania w fundusze inwestycyjne. Poradnik inwestora Barbara Jawdosiuk Krzysztof Rożko ABC inwestowania w fundusze inwestycyjne Poradnik inwestora Poradnik Inwestora Barbara Jawdosiuk Krzysztof Rożko ABC INWESTOWANIA w fundusze inwestycyjne Publikacja została

Bardziej szczegółowo

Pakiet informacyjny MiFID

Pakiet informacyjny MiFID Pakiet informacyjny MiFID Warszawa, 22 czerwca 2012 r. SPIS TREŚCI WSTĘP...3 I. INFORMACJA O BANKU POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA...4 II. INFORMACJA O FUNDUSZACH INWESTYCYJNYCH...5 Rozdział 1 Czym są

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1. System bankowy... 2 2. Kształtowanie się nowego polskiego systemu bankowego... 6

Spis treści 1. System bankowy... 2 2. Kształtowanie się nowego polskiego systemu bankowego... 6 Spis treści 1 1. System bankowy...2 1.1. Przedsiębiorstwa bankowo-handlowe...2 1.2. Banki w systemie bankowym...2 1.3. Rola nadzoru bankowego...2 1.4. Uwagi o historii polskich banków...3 1.5. System bankowy

Bardziej szczegółowo

Spis treści 6. Operacje pasywne banków i ich struktura... 2 7. Kapitały własne banku... 3 8. Bankowe rachunki depozytowe... 5 9. Lokaty bieżące...

Spis treści 6. Operacje pasywne banków i ich struktura... 2 7. Kapitały własne banku... 3 8. Bankowe rachunki depozytowe... 5 9. Lokaty bieżące... Spis treści 1 6. Operacje pasywne banków i ich struktura...2 6.1. Konstrukcja bilansów banków...2 6.2. Podział pasywów...2 7. Kapitały własne banku...3 7.1. Poziom udziału kapitałów własnych w pasywach

Bardziej szczegółowo

Piotr Biernacki Piotr Szulec. Pierwsze kroki na rynku kapitałowym. Poradnik inwestora

Piotr Biernacki Piotr Szulec. Pierwsze kroki na rynku kapitałowym. Poradnik inwestora Piotr Biernacki Piotr Szulec Pierwsze kroki na rynku kapitałowym Poradnik inwestora PORADNIK INWESTORA Piotr Biernacki Piotr Szulec PIERWSZE KROKI NA RYNKU KAPITAŁOWYM Publikacja została wydana nakładem

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do inwestycji w akcje

Wprowadzenie do inwestycji w akcje Polskie-Akcje.pl Serwis o inwestowaniu na giełdzie Wprowadzenie do inwestycji w akcje Darmowa publikacja dostarczona przez serwis www.polskie-akcje.pl Copyright by Polskie-Akcje.pl 2011 Niniejsza publikacja

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSO- WYCH I RYZYKU

INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSO- WYCH I RYZYKU Deutsche Bank Broszura informacyjna MiFID dla Klientów Indywidualnych, Private Banking oraz Klientów Biznesowych 1 GRUPA KAPITAŁOWA Deutsche Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, al. Armii Ludowej 26

Bardziej szczegółowo

Fundusze inwestycyjne jako forma lokowania środków pieniężnych Mutual funds as a form of allocating financial resources

Fundusze inwestycyjne jako forma lokowania środków pieniężnych Mutual funds as a form of allocating financial resources Fundusze inwestycyjne jako forma lokowania środków pieniężnych Mutual funds as a form of allocating financial resources Sławomir Ignatiuk Politechnika Białostocka, Wydział Zarządzania, Katedra Finansów

Bardziej szczegółowo

System emerytalny i jego wpływ na aktywa finansowe gospodarstw domowych

System emerytalny i jego wpływ na aktywa finansowe gospodarstw domowych System emerytalny i jego wpływ na aktywa finansowe gospodarstw domowych 1. Wprowadzenie Znaczenie zabezpieczenia społecznego dla gospodarstw domowych jest niepodważalne. Przedmiotem szczególnego zainteresowania

Bardziej szczegółowo

Prospekt Informacyjny

Prospekt Informacyjny Pekao Pioneer Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. ul. Domaniewska 41A, 02-672 Warszawa Ogólnodostępna strona internetowa Pekao OFE znajduje się pod adresem: www.pekaopte.pl Prospekt Informacyjny Pekao

Bardziej szczegółowo

ANALIZA MOŻLIWOŚCI EMISJI OBLIGACJI PRZEZ GMINĘ PĄTNÓW

ANALIZA MOŻLIWOŚCI EMISJI OBLIGACJI PRZEZ GMINĘ PĄTNÓW URZĄD GMINY PĄTNÓW PĄTNÓW 48 98-335 PĄTNÓW ANALIZA MOŻLIWOŚCI EMISJI OBLIGACJI PRZEZ GMINĘ PĄTNÓW Wykonawca: INWEST CONSULTING Sp. z o.o. 60-830 Poznań, ul. Krasińskiego 16 tel. (0-61) 851 86 77 /fax.

Bardziej szczegółowo

ZUS CZY OFE? Przeczytaj zanim zdecydujesz! Niczego nie przegapisz! Plusy i minusy wyboru ZUS lub OFE

ZUS CZY OFE? Przeczytaj zanim zdecydujesz! Niczego nie przegapisz! Plusy i minusy wyboru ZUS lub OFE PRAWO PRACY I ZUS INDEKS 502081 ISBN 978-83-7440-341-2 MAJ 2014 CENA 14,90 ZŁ (W TYM 5% VAT) ZUS CZY OFE? Plusy i minusy wyboru ZUS lub OFE Opinie w zakresie wyboru ZUS lub OFE najlepszych ekspertów w

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY I STUDIA. Analiza wyników funduszy inwestycyjnych w Polsce z wykorzystaniem wnioskowania bayesowskiego. Zeszyt nr 248.

MATERIAŁY I STUDIA. Analiza wyników funduszy inwestycyjnych w Polsce z wykorzystaniem wnioskowania bayesowskiego. Zeszyt nr 248. MATERIAŁY I STUDIA Zeszyt nr 48 Analiza wyników funduszy inwestycyjnych w Polsce z wykorzystaniem wnioskowania bayesowskiego Tomasz Sikora Warszawa Projekt graficzny: Oliwka s.c. Skład i druk: Drukarnia

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE PRZEDIĘBIORSTWA

FINANSOWANIE PRZEDIĘBIORSTWA FIOI Ł UIRYTT MRII CURI KŁODOKIJ LUBLII YDZIŁ KOOMICZY Z punktu widzenia pochodzenia kapitały własne możemy podzielić na: 1. ewnętrzne zysk zatrzymany, amortyzacja lajd 123 2. Zewnętrzne emisja akcji (publiczna,

Bardziej szczegółowo

1. Giełda papierów wartościowych

1. Giełda papierów wartościowych 1. Giełda papierów wartościowych 1.1. Pojęcie giełdy oraz przedstawienie jej organów Podstawowym elementem rynku kapitałowego, charakterystycznym dla rozwiniętych gospodarek rynkowych, jest giełda papierów

Bardziej szczegółowo

Darmowa publikacja dostarczona przez www.darmowe-ebooki.pl

Darmowa publikacja dostarczona przez www.darmowe-ebooki.pl Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Ten ebook zawiera darmowy fragment publikacji "Inwestowanie pieniędzy w praktyce" Darmowa publikacja dostarczona przez www.darmowe-ebooki.pl Copyright by Złote Myśli &,

Bardziej szczegółowo