Podstawy Inżynierii Oprogramowania

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podstawy Inżynierii Oprogramowania"

Transkrypt

1 Podstawy Inżynierii Oprogramowania II SSI 30 godzin wykładu 15 godzin projektu 1

2 LITERATURA 1. Paul Beynon-Davies, Inżynieria systemów informacyjnych, WNT Warszawa Kazimierz Subieta, Wprowadzenie do inżynierii oprogramowania, Wyd. PJWSTK, Warszawa Barbara Begier, Techniki inżynierii oprogramowania. Metodyki CASE, Wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań Andrzej Jaśkiewicz, Inżynieria oprogramowania, Helion, Gliwice Steve Maguire, Niezawodność oprogramowania, Helion, Gliwice Paul Clements, Rick Kajman, Mark Klein, Architektura oprogramowania, Helion, Gliwice Ron Patton, Testowanie oprogramowania, MIKOM, Warszawa Leszek Maciaszek, Bruc Lee Liong, Practical Software Engineering, Addison Wesley, Harlow England Leszek Maciaszek, Requirements Analysis and System Design, Addison Wesley, Harlow England

3 Podstawy Inżynierii Oprogramowania WYKŁAD 1 Wstęp do inżynierii oprogramowania Definicja modelu cyklu życia oprogramowania 3

4 SYSTEMY INFORMACYJNE WE WSPÓŁCZESNYM PRZEDSIĘBIORSTWIE System spójny zbiór niezależnych składowych, które istnieją w jakimś celu, mają pewną stabilność, mogą być przydatne przy ich łącznym rozpatrywaniu i działają w pewnym otoczeniu. Otoczenie systemu wszystko to, co znajduje się poza systemem i ma wpływ na jego działanie. System: WEJŚCIE PROCES WYJŚCIE WEJŚCIE zasoby, które system pozyskuje ze swojego otoczenia lub innych systemów. PROCES działanie, które przekształca wejście systemu w jego wyjście. WYJŚCIE to co system dostarcza do otoczenia lub innych systemów. 4

5 System informacyjny służy do zarządzania systemem związanym z działalnością człowieka i będzie się składał z przetwarzania danych i przypisania im znaczenia przez człowieka. Rozróżnia się następujące poziomy systemu informacyjnego: Nieformalny system informacyjny zbiór oczekiwań dotyczących komunikowania się ludzi. Rozwijany jest zbiór wzorców zachowań nie sformułowanych, ale poznanych przez pracowników. Formalny system informacyjny na tym poziomie znajdują się jawne nakazy dotyczące zachowania osób w ramach funkcjonowania organizacji, mogą być wyrażone za pomocą zasad, regulaminów i oficjalnej struktury władzy. Skomputeryzowany system informacyjny opisuje przepływ komunikatów o wykonanych transakcjach, zrealizowanych planach, zbadanych problemach, niezbędnych do realizacji zadań organizacji. 5

6 Funkcje obsługi systemu informacyjnego w nowoczesnym przedsiębiorstwie W większości współczesnych średnich i dużych przedsiębiorstwach czy organizacjach tworzone są specjalistyczne struktury do realizacji organizacji usług informatycznych. Do obsługi systemu informacyjnego (SI) przedsiębiorstwo/organizacja zatrudnia specjalnych pracowników. Tworzą oni zespoły zajmujące się takimi zadaniami jak: 1. Planowanie systemu informacyjnego. Planowanie nowego zakresu usług jakie będzie spełniał SI w przedsiębiorstwie/organizacji. 2. Zarządzanie systemem informacyjnym. Kontrolowanie procesu obsługi i pielęgnacji istniejącego systemu informacyjnego, włączając w to również ocenę inwestycji podejmowanych w SI. 6

7 3. Zarządzanie projektem. Działania związane z zarządzaniem projektami poszczególnych systemów informacyjnych. 4. Rozwój systemu informacyjnego. Działania obejmujące konstruowanie i dostarczanie nowych systemów aplikacyjnych, tzn. analiza, projektowanie, tworzenie, testowanie i wdrażanie modułów i całych systemów. 5. Pielęgnacja systemu informacyjnego. Obejmuje poprawę błędów w istniejących systemach informacyjnych oraz dopasowywanie istniejących aplikacji komputerowych do zmian w środowisku działania przedsiębiorstwa/organizacji. 6. Prowadzenie działania/obsługi/administracji systemu informacyjnego. Zadanie dotyczy zazwyczaj dużych systemów i jest realizowane gdy system informacyjny wykorzystywany jest w całej organizacji. Jedną z głównych funkcji jest administrowanie korporacyjną bazą danych. 7

8 8. Zarządzanie zasobami ludzkimi. Pozyskiwanie i organizowanie personelu SI oraz prowadzenie programów szkolenia personelu w celu zapewnienia profesjonalnych usług informatycznych. 9. Kontrola jakości. Zapewnienie jakości zasobów i produktów informatycznych tworzonych i posiadanych przez przedsiębiorstwo/organizację. 10. Ocena systemu informacyjnego. Nadzorowanie powodzenia projektów informatycznych oraz świadczonych usług informatycznych 8

9 Tradycyjny struktura działu usług informacyjnych (w ośrodkach w których obliczenia wykonywano na maszynach typu mainframe): Kierownik ośrodka Opcjonalnie kierownicy szczebla pośredniego: kierownicy operacyjni, kierownicy opracowań, kierownicy obsługi Zespoły projektowe analityków, programistów, operatorów Analitycy systemowi (mający kontakt z użytkownikami końcowymi) Programiści Personel operacyjny 9

10 Zmiany w strukturze organizacyjnej działów informatycznych zostały wymuszone przez: 1. Ruch użytkowników końcowych. Nastąpiło spopularyzowanie komputerów osobistych i pakietów oprogramowania dla tych komputerów, np. edytorów tekstów i arkuszy kalkulacyjnych. Spowodowało to, że użytkownicy końcowi zdobyli duże doświadczenie w informatyce i ich wymagania stają się bardziej wiarygodne. 2. Ruch integracyjny. Opracowanie wykorzystania baz danych, a w szczególności podejście z tym związane, oznaczały, że przedsiębiorstwo musi planować i zarządzać danymi na najwyższym poziomie organizacji. Organizacje widzą korzyści wynikające z integracji systemów informacyjnych między sektorami. 3. Ruch rozproszeniowy. Możliwości przetwarzania i przechowywania danych nie muszą być scentralizowane w danej organizacji. Mogą być rozproszone w przedsiębiorstwie na różne platformy, a różne oprogramowanie może być koordynowane za pomocą sieci równoległych i lokalnych. 10

11 Nowoczesne działy informatyczne pracujące w organizacjach przybrały kształt CENTRUM INFORMATYZACJI, CI (np. UCI Uczelniane Centrum Informatyzacji). Centrum Informatyzacji jest ciałem eksperckim, którego rolą jest obsługa innych działów przedsiębiorstwa/organizacji, w dużej części zapewniających obsługę swoich systemów informacyjnych. 11

12 Struktura Centrów Informatyzacji wymusiła większe zróżnicowanie personelu informatycznego, wśród którego można wyróżnić: - kierowników hybrydowych, - analityków programistów, - administratorów baz danych, - analityków danych, - analityków organizacji systemów, - integratorów oprogramowania, - personel obsługi systemów. Szczególnie wzrosła rola personelu obsługi, którego zadaniem nie jest tworzenie nowych aplikacji komputerowych, ale instalowanie i integrowanie oprogramowania istniejącego oraz pomoc użytkownikom końcowym w jego wykorzystaniu. 12

13 Metody tworzenia aplikacji komputerowych. Tradycyjne podejście do problemu opracowania systemu informatycznego: 1. Aplikacje były tworzone kawałkowi. 2. Aplikacje były przeznaczone dla operacyjnych szczebli przedsiębiorstwa. 3. Analiza była sterowana konwencjonalnymi działami przedsiębiorstwa. 4. Dokumentacja miała postać diagramów przepływów lub opisów. 5. Brak było formalnych wskazówek co do sposobu działania. 6. Koncentrowano się na opisie rozwiązania w języku programowania, a nie organizacji. 13

14 Współczesne podejście do procesu budowy systemów informatycznych: 1. Buduje się aplikacje zintegrowane. 2. Tworzone są aplikacje dla taktycznego i strategicznego poziomu przedsiębiorstwa. 3. Podkreśla znaczenie struktury przedsiębiorstwa. 4. Kładzie nacisk na uzgodnienie danych i procesów. 5. Uwzględnia duży wybór dostępnych technik graficznych. 6. Wymaga zastosowania podejścia krok po kroku do opracowania. 7. Wymaga dokumentowania problemu za pomocą modeli logicznych i pojęciowych. 14

15 Budowa aplikacji komputerowych jest dziedziną inżynierską. Definicja INŻYNIERII OPROGRAMOWANIA : /Bohem, 1976/ Inżynieria oprogramowania jest praktycznym zastosowaniem wiedzy naukowej do projektowania i tworzenia aplikacji komputerowych oraz do dokumentacji wymaganej do ich opracowania, uruchomienia i pielęgnacji. /Beynon-Davies, 1998/ Inżynieria oprogramowania jest semantyczną aplikacją odpowiedniego zestawu technik dla całego procesu opracowania oprogramowania. Ujmuje trzy najważniejsze zasady inżynierii oprogramowania: 1. Zestaw technik jest użyty w celu poprawienia jakości i produkcyjności. 2. Techniki te są stosowane w sposób zdyscyplinowany, a nie dowolny. 3. Techniki te są stosowane do całego procesu opracowywania oprogramowania. 15

16 /Martin, 1984/ Definicja INŻYNIERII OPROGRAMOWANIA : Inżynieria oprogramowania to zespół dyscyplin stosowanych w celu specyfikowania, projektowania i programowania aplikacji komputerowych. Definicja INŻYNIERII INFORMACJI : Inżynieria informacji to zespół wzajemnie powiązanych dyscyplin, które są niezbędne do stworzenia skomputeryzowanego przedsięwzięcia opartego na systemach danych. Inżynieria informacji koncentruje się głównie na danych, które są przechowywane i utrzymywane przez komputery, oraz na informacjach, które są otrzymywane z tych danych. Definicja INŻYNIERII WIEDZY : Inżynieria wiedzy to dyscyplina poświęcona efektywnemu tworzeniu systemów baz wiedzy, tj. systemów, które reprezentują wiedzę. 16

17 3 rodzaje inżynierii: oprogramowania, informacji i wiedzy wynikają z jednego z głównych paradygmatów informatyki który mówi, że: P DANE INFORMACJA WIEDZA P Dane to fakty. Dana jako jednostka danych, jest to jeden lub kilka symboli, użytych do reprezentowania czegoś Informacja to zinterpretowane dane. Informacja to dane umieszczone w znaczącym kontekście. Wiedza jest otrzymana z informacji przez jej zintegrowanie z wiedzą istniejącą. 17

18 Przykład. 43 P Numer osoby. Liczba sprzedanych produktów P Liczba pracowników działu. Ogólna liczba sprzedanych produktów. Łańcuch symboli 43 razem wziętych tworzy daną. Aby przekształcić ją w informację musimy dostarczyć kontekst znaczeniowy czyli zinterpretować dane. Mogą one być numerem identyfikacyjnym pracownika lub liczbą sprzedanego produktu. Informacja tego typu zwiększa naszą wiedzę w określonej dziedzinie, tzn. mówi ile co najmniej osób pracuje w przedsiębiorstwie lub może wskazywać na ogólną liczbę sprzedanych produktów danego typu. 18

19 Źródła inżynierii oprogramowania: w latach 50-tych i na początku lat 60-tych tworzono wyłącznie małe programy komputerowe, nie było zapotrzebowania na złożone oprogramowanie w końcu lat 60-tych rozwój hardware u oraz języków oprogramowania umożliwił tworzenie bardziej złożonych systemów informatycznych, pojawili się pierwsi programiści ludzie zajmujący się zawodowo wytwarzaniem oprogramowania, do lat 80-tych nie nastąpił praktycznie żaden wzrost wydajności oprogramowania; producenci programów sprzedawanych w milionach egzemplarzy nie dawali żadnych gwarancji, że ich produkt będzie działał zgodnie z opisem, 19

20 Źródła inżynierii oprogramowania: (cd) wystąpił kryzys oprogramowania, który spowodowany był następującymi przyczynami: 1. budowane programy cechowały się dużą złożonością (trudno było zapanować na całością), 2. poszczególne przedsięwzięcia programistyczne były niepowtarzalne (nie przenoszono zdobytych doświadczeń na kolejne rozwiązania), 3. proces budowy oprogramowania był nieprzejrzysty, trudno było ocenić stopień zaawansowania prac; wiele przedsięwzięć nigdy nie zostało ukończonych, a pozostałe znacznie przekroczyły czas i budżet, 4. sądzono, że programy tworzy się łatwo, łatwo też dokonać można poprawek w programie; np. szacowano, że jeśli na opracowanie programu liczącego 100 linii kodu potrzeba 10 dni, to program liczący linii kodu 10 programistów zbuduje i przetestuje w 100 dni? Różne propozycje wyjścia z kryzysu zaowocowały powstaniem nowej gałęzi informatyki inżynierii oprogramowania. 20

21 Inżynieria oprogramowania (software engineering) : To wiedza i umiejętność przydatna do budowy programów, a szczególnie dużych systemów oprogramowania. Jest wiedzą techniczną, a nie teoretyczną nauką. Jej metody, techniki i narzędzia powstają i są rozwijane przede wszystkim w oparciu o praktyczne doświadczenie i weryfikowane są podczas ich praktycznego stosowania. Obejmuje tworzenie specyfikacji, metody programowania, aspekty uruchamiania i testowania programów oraz opracowanie dokumentacji. Pozwala na dowodzenie poprawności programów oraz rozwiązuje zagadnienie przenośności oprogramowania. Pomaga w wydajnym konstruowaniu niezawodnego oprogramowania, także w sposób automatyczny. Traktuje oprogramowanie jako produkt oceniany wg następujących kryteriów: zgodności z wymaganiami użytkownika, niezawodności, efektywności, łatwości konserwacji i ergonomiczności. 21

22 INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA A TRADYCYJNE TECHNIKI PROGRAMISTYCZNE Tradycyjny punkt widzenia uznaje pojawienie się inżynierii oprogramowania za naturalny etap rozwoju technik programowania, uważa, że w pewnej fazie tworzenia oprogramowania konieczne stało się bardziej ogólne spojrzenie na tworzone systemy. Rewolucyjny punkt widzenia uważa inżynierię oprogramowania za całkowite przeciwieństwo tradycyjnych technik tworzenia oprogramowania, w którym punktem wyjścia jest konieczność zaspokojenia potrzeb użytkownika wymaga więc myślenia w kategoriach zastosowania, a nie w kategoriach kodu. Skrajni zwolennicy uważają, że kształcenie informatyków powinno się rozpoczynać od nauki inżynierii oprogramowania, a dopiero później nauki konkretnych języków i środowisk programowania. 22

23 Inżynieria oprogramowania walczy z kryzysem oprogramowania postulując, że należy: stosować techniki i narzędzia ułatwiające pracę ze złożonymi systemami, korzystać z metod wspomagających analizę nieznanych problemów oraz ułatwiających wykorzystanie wcześniejszych doświadczeń, usystematyzować proces wytwarzania oprogramowani, tak aby ułatwić jego planowanie i monitorowanie, wytworzyć przekonanie zarówno wśród producentów, jak i nabywców oprogramowania, że budowa dużego systemu o wysokiej jakości jest zadaniem wymagającym w pełni profesjonalnego podejścia. 23

24 Narzędzia CASE: (Computer Assisted / Aided Software / System Engineering) ( Komputerowo wspomagana inżynieria oprogramowania/systemów) zostały opracowane w ostatnich latach, są stosunkowo tanie, bardzo funkcjonalne i nadal rozwijają się żywiołowo, skracają czas opracowania szeregu diagramów i raportów w fazach analizy i projektowania, Upper CASE - koncentrują się na wstępnych etapach przedsięwzięcia, tj. określaniu wymagań, modelowaniu i projektowaniu systemu spełniającego te wymagania, Lower CASE koncentrują się na fazie implementacji opracowanego systemu, tj. ułatwiają programiście pracę nad złożonym oprogramowaniem. 24

25 CYKL ŻYCIA OPROGRAMOWANIA (CŻO, software lifecycle) CŻO - to okres od powstania zapotrzebowania na oprogramowanie do wycofania oprogramowania z eksploatacji. CŻO obejmuje wiele etapów składających się na projektowanie, programowanie, testowanie, wdrażanie i pielęgnowanie oprogramowania oraz czas jego użytkowania Pielęgnowanie obejmuje czynności związane z: - wprowadzaniem poprawek do oprogramowania, - dostosowaniem go do nowych wymagań użytkowników, - uaktualnianiem, tj. wymianą starszych wersji oprogramowania na nowsze, - dbałością o utrzymywane banki danych, oraz -ochroną na wypadek awarii. 25

26 Cykl życia oprogramowania jest skracany przez: modę - pogoń za klientem na rynku informatycznym powoduje, że oprogramowanie jest często wycofywane z rynku za wcześnie, możliwości sprzętowe - nowa wersja oprogramowania na ogół wymaga zmiany lub rozszerzenia konfiguracji sprzętu i dostrojenia systemu. Strojenie to czynność dopasowania systemu (lub poszczególnych programów) do warunków jego użytkowania. Parametry instalacyjne określające warunki i sposób implementacji oprogramowania, wielkość dostępnej pamięci operacyjnej i dyskowej, typ procesora, liczbę i rodzaj zadań właściwie ustawione (zestrojone) pozwalają na ekonomizację pracy systemu i podwyższają komfort pracy jego użytkowników. 26

27 MODELE CYKLU ŻYCIA OPROGRAMOWANIA Systematyzują produkcję oraz eksploatację oprogramowania. Wprowadzają pewne fazy życia oprogramowania, określają czynności wykonywane w poszczególnych fazach oraz ustalają kolejność ich realizacji. Pozwalają uporządkować przebieg prac nad budową oprogramowania, ułatwiają planowanie zadań oraz monitorowanie przebiegu ich realizacji. 27

28 RODZAJE MODELI CYKLU ŻYCIA OPROGRAMOWANIA: 1. kaskadowy 2. realizacja kierowana dokumentami 3. prototypowanie 4. programowanie odkrywcze 5. realizacja przyrostowa 6. model spiralny 7. formalne transformacje 8. Wykorzystanie istniejących zasobów fabryki oprogramowania i składanie z szablonów (Modele 2-7 stanowią wersje lub rozszerzenia modelu kaskadowego) 28

29 Schemat kaskadowego modelu cyklu życia oprogramowania: Określenie wymagań Projektowanie Implementacja Testowanie Konserwacja 29

30 Schemat kaskadowego modelu cyklu życia oprogramowania: (cd) Określenie wymagań Projektowanie Implementacja Testowanie Konserwacja Faza strategiczna Analiza Dokumentacja Instalacja pięć głównych faz + dodatkowe cztery fazy wyróżnione w module 30

31 GŁÓWNE FAZY MODELU KASKADOWEGO: 1. faza określania wymagań, w której określane są cele oraz szczegółowe wymagania wobec tworzonego systemu, 2. faza projektowania, w której powstaje szczegółowy projekt systemu spełniającego ustalone wcześniej wymagania, 3. faza implementacji/kodowania oraz testowania modułów, w której projekt zostaje zaimplementowany w konkretnym środowisku programistycznym oraz wykonywane są testy poszczególnych modułów, 4. faza testowania, w której następuje integracja poszczególnych modułów połączona z testowaniem poszczególnych podsystemów oraz całego oprogramowania, 5. faza konserwacji, w której oprogramowanie jest wykorzystywane przez użytkownika(ów), a producent dokonuje konserwacji oprogramowania wykonuje modyfikacje polegające na usuwaniu błędów, zmianach i rozszerzaniu funkcji systemu. 31

32 Określenie wymagań ITERACJE W MODELU KASKADOWYM Projektowanie Implementacja Testowanie Konserwacja Ścisła interpretacja tego modelu zakłada, że poszczególne fazy (1-5) występują sekwencyjnie jedna po drugiej. W praktyce dopuszcza się iteracje nawroty do wcześniej wykonywanych faz modelu w wypadku wykrycia na dalszych etapach błędów popełnionych w etapach wcześniejszych. Powroty traktowane są jednak jako sytuacje wyjątkowe, których należy w miarę możliwości unikać. 32

33 DODATKOWE FAZY MODELU KASKADOWEGO: 6. faza strategiczna, wykonywana jest przed formalnym podjęciem decyzji o realizacji przedsięwzięcia. W tej fazie podejmowane są pewne strategiczne decyzje dotyczące dalszych etapów pracy. Faza ta wymaga oczywiście przynajmniej ogólnego określenia wymagań. 7. faza analizy, w której budowany jest logiczny model systemu. 8. faza dokumentacji, w której wytwarzana jest dokumentacja użytkownika. Opracowywanie dokumentacji przebiega równolegle z produkcją oprogramowania. Faza ta może rozpocząć się już w trakcie określania wymagań. Sugeruje się nawet, że podręcznik użytkownika jest dla przyszłego systemu dobrym dokumentem opisującym wymagania. Ostatnie zmiany w dokumentacji wykonywane są w fazie instalacji. 9. faza instalacji, w której następuje przekazanie systemu użytkownikowi. 33

34 Zalety Modelu Kaskadowego: łatwość zarządzania projektem, ułatwienie planowania, harmonogramowania oraz monitorowania przedsięwzięcia. Wady Modelu Kaskadowego: narzucenie twórcom oprogramowania ścisłej kolejności wykonywania prac, wysoki koszt błędów popełnionych we wstępnych fazach błędy popełnione w fazie określenia wymagań zostaną najprawdopodobniej wykryte dopiero w fazie testowania lub konserwacji. długa przerwa w kontaktach z klientem. Faza strategiczna oraz określenia wymagań i analizy realizowane są w ścisłej współpracy z klientem. Projektowanie, implementacja i w dużej mierze testowanie wykonywane są wyłącznie przez firmę programistyczną. Pojawia się więc ryzyko zmniejszenia zainteresowania klienta przedsięwzięciem w czasie, gdy nie bierze on bezpośredniego udziału w jego realizacji. 34

35 35

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Podniesienie poziomu wiedzy studentów z inżynierii oprogramowania w zakresie C.

Bardziej szczegółowo

Cykle życia systemu informatycznego

Cykle życia systemu informatycznego Cykle życia systemu informatycznego Cykl życia systemu informatycznego - obejmuję on okres od zgłoszenia przez użytkownika potrzeby istnienia systemu aż do wycofania go z eksploatacji. Składa się z etapów

Bardziej szczegółowo

Wykład 1 Inżynieria Oprogramowania

Wykład 1 Inżynieria Oprogramowania Wykład 1 Inżynieria Oprogramowania Wstęp do inżynierii oprogramowania. Cykle rozwoju oprogramowaniaiteracyjno-rozwojowy cykl oprogramowania Autor: Zofia Kruczkiewicz System Informacyjny =Techniczny SI

Bardziej szczegółowo

Zasady organizacji projektów informatycznych

Zasady organizacji projektów informatycznych Zasady organizacji projektów informatycznych Systemy informatyczne w zarządzaniu dr hab. inż. Joanna Józefowska, prof. PP Plan Definicja projektu informatycznego Fazy realizacji projektów informatycznych

Bardziej szczegółowo

Inżynieria oprogramowania I

Inżynieria oprogramowania I Kontakt Inżynieria I Andrzej Jaszkiewicz Andrzej Jaszkiewicz p. 424y, Piotrowo 3a tel. 66 52 371 jaszkiewicz@cs.put.poznan.pl www-idss.cs.put.poznan.pl/~jaszkiewicz Literatura A. Jaszkiewicz, Inżynieria,

Bardziej szczegółowo

SVN. 10 października 2011. Instalacja. Wchodzimy na stronę http://tortoisesvn.tigris.org/ i pobieramy aplikację. Rysunek 1: Instalacja - krok 1

SVN. 10 października 2011. Instalacja. Wchodzimy na stronę http://tortoisesvn.tigris.org/ i pobieramy aplikację. Rysunek 1: Instalacja - krok 1 SVN 10 października 2011 Instalacja Wchodzimy na stronę http://tortoisesvn.tigris.org/ i pobieramy aplikację uruchamiany ponownie komputer Rysunek 1: Instalacja - krok 1 Rysunek 2: Instalacja - krok 2

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: MODELOWANIE I ANALIZA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Modeling and analysis of computer systems Kierunek: Informatyka Forma studiów: Stacjonarne Rodzaj przedmiotu: Poziom kwalifikacji: obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

In ż ynieria oprogramowania wykład II Modele i fazy cyklu życia oprogramowania

In ż ynieria oprogramowania wykład II Modele i fazy cyklu życia oprogramowania In ż ynieria oprogramowania wykład II Modele i fazy cyklu życia oprogramowania prowadzący: dr inż. Krzysztof Bartecki www.k.bartecki.po.opole.pl Proces tworzenia oprogramowania jest zbiorem czynności i

Bardziej szczegółowo

Przedsięwzięcia Informatyczne w Zarządzaniu

Przedsięwzięcia Informatyczne w Zarządzaniu Przedsięwzięcia Informatyczne w Zarządzaniu 2005/06 dr inż. Grażyna Hołodnik-Janczura GHJ 1 LITERATURA 1. Praca zbiorowa p.r. Górski J., Inżynieria oprogramowania, MIKOM, W-wa, 2000 2. Jaszkiewicz A.,

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA Kierunek studiów: INFORMATYKA Stopień studiów: STUDIA II STOPNIA Obszar Wiedzy/Kształcenia: OBSZAR NAUK TECHNICZNYCH Obszar nauki: DZIEDZINA NAUK TECHNICZNYCH Dyscyplina

Bardziej szczegółowo

Co to jest jest oprogramowanie? 8. Co to jest inżynieria oprogramowania? 9. Jaka jest różnica pomiędzy inżynierią oprogramowania a informatyką?

Co to jest jest oprogramowanie? 8. Co to jest inżynieria oprogramowania? 9. Jaka jest różnica pomiędzy inżynierią oprogramowania a informatyką? ROZDZIAŁ1 Podstawy inżynierii oprogramowania: - Cele 2 - Zawartość 3 - Inżynieria oprogramowania 4 - Koszty oprogramowania 5 - FAQ o inżynierii oprogramowania: Co to jest jest oprogramowanie? 8 Co to jest

Bardziej szczegółowo

Wytwórstwo oprogramowania. michał możdżonek

Wytwórstwo oprogramowania. michał możdżonek Wytwórstwo oprogramowania michał możdżonek 01.2008 Plan wykładu 1. Proces tworzenie oprogramowania 2. Zarządzanie projektami 3. Wymagania 4. Projektowanie 5. Testowanie 6. Szacowanie złożoności i kosztu

Bardziej szczegółowo

Projektowanie systemów informatycznych. wykład 6

Projektowanie systemów informatycznych. wykład 6 Projektowanie systemów informatycznych wykład 6 Iteracyjno-przyrostowy proces projektowania systemów Metodyka (ang. methodology) tworzenia systemów informatycznych (TSI) stanowi spójny, logicznie uporządkowany

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie i realizacja projektów systemu Microsoft SharePoint 2010

Zarządzanie i realizacja projektów systemu Microsoft SharePoint 2010 Zarządzanie i realizacja projektów systemu Microsoft SharePoint 2010 Geoff Evelyn Przekład: Natalia Chounlamany APN Promise Warszawa 2011 Spis treści Podziękowania......................................................

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA I. Informacje ogólne 1 Nazwa modułu kształcenia Inżynieria 2 Nazwa jednostki prowadzącej moduł Instytut Informatyki, Zakład Informatyki Stosowanej 3 Kod modułu (wypełnia koordynator

Bardziej szczegółowo

Inżynieria oprogramowania (Software Engineering)

Inżynieria oprogramowania (Software Engineering) Inżynieria oprogramowania (Software Engineering) Wykład 2 Proces produkcji oprogramowania Proces produkcji oprogramowania (Software Process) Podstawowe założenia: Dobre procesy prowadzą do dobrego oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Procesy wytwarzania oprogramowania Specyfikacja i projektowanie oprogramowania

Procesy wytwarzania oprogramowania Specyfikacja i projektowanie oprogramowania Procesy wytwarzania oprogramowania Specyfikacja i projektowanie oprogramowania dr inż. Marcin Szlenk Politechnika Warszawska Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Wprowadzenie O mnie dr inż. Marcin

Bardziej szczegółowo

Inżynieria Oprogramowania. Inżynieria Oprogramowania 1/36

Inżynieria Oprogramowania. Inżynieria Oprogramowania 1/36 Inżynieria Oprogramowania Inżynieria Oprogramowania 1/36 Inżynieria Oprogramowania 2/36 Literatura 1. Gamma E. i in.: Wzorce projektowe, WNT, Warszawa 2005 2. Jaszkiewicz A.: Inżynieria oprogramowania,

Bardziej szczegółowo

Analiza i projektowanie oprogramowania. Analiza i projektowanie oprogramowania 1/32

Analiza i projektowanie oprogramowania. Analiza i projektowanie oprogramowania 1/32 Analiza i projektowanie oprogramowania Analiza i projektowanie oprogramowania 1/32 Analiza i projektowanie oprogramowania 2/32 Cel analizy Celem fazy określania wymagań jest udzielenie odpowiedzi na pytanie:

Bardziej szczegółowo

Ogólne określenie wymagań. Ogólny projekt. Budowa systemu. Ocena systemu. Nie. Tak. System poprawny. Wdrożenie. Określenie.

Ogólne określenie wymagań. Ogólny projekt. Budowa systemu. Ocena systemu. Nie. Tak. System poprawny. Wdrożenie. Określenie. Inżynieria I Andrzej Jaszkiewicz Kontakt Andrzej Jaszkiewicz p. 8, CW Berdychowo tel. 66 52 933 ajaszkiewicz@cs.put.poznan.pl Rynek 2008 Świat 304 miliardy $ (451 miliardów 2013F) Bez wytwarzanego na własne

Bardziej szczegółowo

Metodyka projektowania komputerowych systemów sterowania

Metodyka projektowania komputerowych systemów sterowania Metodyka projektowania komputerowych systemów sterowania Andrzej URBANIAK Metodyka projektowania KSS (1) 1 Projektowanie KSS Analiza wymagań Opracowanie sprzętu Projektowanie systemu Opracowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

DLA SEKTORA INFORMATYCZNEGO W POLSCE

DLA SEKTORA INFORMATYCZNEGO W POLSCE DLA SEKTORA INFORMATYCZNEGO W POLSCE SRK IT obejmuje kompetencje najważniejsze i specyficzne dla samego IT są: programowanie i zarządzanie systemami informatycznymi. Z rozwiązań IT korzysta się w każdej

Bardziej szczegółowo

INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA

INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA dr inż. Jerzy Sas e-mail: jerzy.sas@pwr.wroc.pl Wykład 1 (1) to zastosowanie systematycznego, zdyscypliniowanego ilościowego podejścia do prowadzenia projektu informatycznego

Bardziej szczegółowo

Testowanie oprogramowania

Testowanie oprogramowania Testowanie oprogramowania 1/17 Testowanie oprogramowania Wykład 01 dr inż. Grzegorz Michalski 13 października 2015 Testowanie oprogramowania 2/17 Dane kontaktowe: Kontakt dr inż. Grzegorz Michalski pokój

Bardziej szczegółowo

INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA

INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA INSTYTUT INFORMATYKI STOSOWANEJ 2013 INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA Inżynieria Oprogramowania Proces ukierunkowany na wytworzenie oprogramowania Jak? Kto? Kiedy? Co? W jaki sposób? Metodyka Zespół Narzędzia

Bardziej szczegółowo

Inżynieria oprogramowania (Software Engineering) Wykład 1

Inżynieria oprogramowania (Software Engineering) Wykład 1 Inżynieria oprogramowania (Software Engineering) Wykład 1 Wprowadzenie do inżynierii oprogramowania Zarządzanie przedmiotem Wydział: WEiI Katedra: KIK Web site: http://moskit.weii.tu.koszalin.pl/~swalover/

Bardziej szczegółowo

Informatyka II stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES)

Informatyka II stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES) KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Modelowanie i Analiza Systemów Informatycznych Nazwa modułu w języku angielskim Modeling and Analysis of Information Systems Obowiązuje od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

Waterfall model. (iteracyjny model kaskadowy) Marcin Wilk

Waterfall model. (iteracyjny model kaskadowy) Marcin Wilk Waterfall model (iteracyjny model kaskadowy) Marcin Wilk Iteracyjny model kaskadowy jeden z kilku rodzajów procesów tworzenia oprogramowania zdefiniowany w inżynierii oprogramowania. Jego nazwa wprowadzona

Bardziej szczegółowo

INKS105 ( INK9117 ) Podstawy inżynierii oprogramowania

INKS105 ( INK9117 ) Podstawy inżynierii oprogramowania INKS105 ( INK9117 ) Podstawy inżynierii oprogramowania dr Marek Piasecki Marek.Piasecki@pwr.wroc.pl http://marek.piasecki.staff.iiar.pwr.wroc.pl/dydaktyka/io Celem kursu jest zaprezentowanie aktualnych

Bardziej szczegółowo

T2A_W03 T2A_W07 K2INF_W04 Ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie kluczową wiedzę w zakresie realizacji informacyjnych systemów rozproszonych

T2A_W03 T2A_W07 K2INF_W04 Ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie kluczową wiedzę w zakresie realizacji informacyjnych systemów rozproszonych KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Wydział Informatyki i Zarządzania Kierunek studiów INFORMATYKA (INF) Stopień studiów - drugi Profil studiów - ogólnoakademicki Symbol EFEKTY KSZTAŁCENIA Odniesienie do efektów

Bardziej szczegółowo

Zakres wykładu. Podstawy InŜynierii Oprogramowania

Zakres wykładu. Podstawy InŜynierii Oprogramowania Zakres wykładu Pojęcia podstawowe InŜynierii Oprogramowania Proces wytwarzania oprogramowania Artefakty procesu wytwarzania i ich modele Jakość oprogramowania Literatura: [1] Sacha K., InŜynieria oprogramowania,

Bardziej szczegółowo

Inżynieria oprogramowania

Inżynieria oprogramowania Inżynieria oprogramowania (IO) Wykłady: mgr inż. Sławomir Wróblewski Godziny przyjęć: wtorki 10-11, środy 15-16 pokój nr 19 (6 piętro) Katedra Mikroelektroniki i Technik informatycznych Politechniki Łódzkiej,

Bardziej szczegółowo

Techniki CAx. dr inż. Michał Michna. Politechnika Gdańska

Techniki CAx. dr inż. Michał Michna. Politechnika Gdańska Techniki CAx dr inż. Michał Michna 1 Sterowanie CAP Planowanie PPC Sterowanie zleceniami Kosztorysowanie Projektowanie CAD/CAM CAD Klasyfikacja systemów Cax Y-CIM model Planowanie produkcji Konstruowanie

Bardziej szczegółowo

Transformacja wiedzy w budowie i eksploatacji maszyn

Transformacja wiedzy w budowie i eksploatacji maszyn Uniwersytet Technologiczno Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy Wydział Mechaniczny Transformacja wiedzy w budowie i eksploatacji maszyn Bogdan ŻÓŁTOWSKI W pracy przedstawiono proces

Bardziej szczegółowo

Projektowanie i wdrażanie systemów informatycznych (materiały do wykładu cz. II)

Projektowanie i wdrażanie systemów informatycznych (materiały do wykładu cz. II) Projektowanie i wdrażanie systemów informatycznych (materiały do wykładu cz. II) Jacek Cichosz www.zssk.pwr.wroc.pl Katedra Systemów i Sieci Komputerowych Politechnika Wrocławska Narzędzia modelowania

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: SYSTEMY INFORMATYCZNE WSPOMAGAJĄCE DIAGNOSTYKĘ MEDYCZNĄ Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł specjalności informatyka medyczna Rodzaj zajęć: wykład, projekt

Bardziej szczegółowo

ZASADY TWORZENIA OPROGRAMOWANIA

ZASADY TWORZENIA OPROGRAMOWANIA ZASADY TWORZENIA OPROGRAMOWANIA 1. Tylko złożone oprogramowanie wymaga inżynierii (cykl życia składający się z modelowania i testowania oraz sprzężenia zwrotnego prosty problem, zajęcia z programowania)

Bardziej szczegółowo

Feature Driven Development

Feature Driven Development Feature Driven Development lekka metodyka tworzenia oprogramowania Kasprzyk Andrzej IS II Wstęp Feature Driven Development (FDD) to metodyka tworzenia oprogramowania, która wspomaga zarządzanie fazami

Bardziej szczegółowo

INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA Wykład 6 Organizacja pracy w dziale wytwarzania oprogramowania - przykład studialny

INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA Wykład 6 Organizacja pracy w dziale wytwarzania oprogramowania - przykład studialny Wykład 6 Organizacja pracy w dziale wytwarzania oprogramowania - przykład studialny Cel: Opracowanie szczegółowych zaleceń i procedur normujących pracę działu wytwarzania oprogramowania w przedsiębiorstwie

Bardziej szczegółowo

Projekt: Współpraca i Rozwój wzrost potencjału firm klastra INTERIZON

Projekt: Współpraca i Rozwój wzrost potencjału firm klastra INTERIZON Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt: Współpraca i Rozwój wzrost potencjału firm klastra INTERIZON Opis szkoleń z obszaru INFORMATYKA planowanych

Bardziej szczegółowo

tel. (+48 81) 538 47 21/22 fax (+48 81) 538 45 80 Wykład 30 21 Ćwiczenia Laboratorium 30 21 Projekt

tel. (+48 81) 538 47 21/22 fax (+48 81) 538 45 80 Wykład 30 21 Ćwiczenia Laboratorium 30 21 Projekt 0-618 Lublin tel. (+8 81) 58 7 1/ fax (+8 81) 58 5 80 Przedmiot: Rok: INF I Inżynieria Semestr: V Rodzaj zajęć i liczba godzin: Studia stacjonarne Studia niestacjonarne Wykład 0 1 Ćwiczenia Laboratorium

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Bazy danych Database Kierunek: Rodzaj przedmiotu: obieralny Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium Matematyka Poziom kwalifikacji: I stopnia Liczba godzin/tydzień: 2W, 2L Semestr: III Liczba

Bardziej szczegółowo

INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA TESTOWANIE SYSTEMOWE

INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA TESTOWANIE SYSTEMOWE INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA TESTOWANIE SYSTEMOWE Ważne pojęcia (I) Warunek testowy (test condition) to element lub zdarzenie modułu lub systemu, który może być zweryfikowany przez jeden lub więcej przypadków

Bardziej szczegółowo

Definicje. Algorytm to:

Definicje. Algorytm to: Algorytmy Definicje Algorytm to: skończony ciąg operacji na obiektach, ze ściśle ustalonym porządkiem wykonania, dający możliwość realizacji zadania określonej klasy pewien ciąg czynności, który prowadzi

Bardziej szczegółowo

Wykład I. Wprowadzenie do baz danych

Wykład I. Wprowadzenie do baz danych Wykład I Wprowadzenie do baz danych Trochę historii Pierwsze znane użycie terminu baza danych miało miejsce w listopadzie w 1963 roku. W latach sześcdziesątych XX wieku został opracowany przez Charles

Bardziej szczegółowo

Narzędzia CASE dla.net. Łukasz Popiel

Narzędzia CASE dla.net. Łukasz Popiel Narzędzia CASE dla.net Autor: Łukasz Popiel 2 Czym jest CASE? - definicja CASE (ang. Computer-Aided Software/Systems Engineering) g) oprogramowanie używane do komputerowego wspomagania projektowania oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Część I - Załącznik nr 7 do SIWZ. Warszawa. 2011r. (dane Wykonawcy) WYKAZ OSÓB, KTÓRYMI BĘDZIE DYSPONOWAŁ WYKONAWCA DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Część I - Załącznik nr 7 do SIWZ. Warszawa. 2011r. (dane Wykonawcy) WYKAZ OSÓB, KTÓRYMI BĘDZIE DYSPONOWAŁ WYKONAWCA DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA CSIOZ-WZP.65.48.20 Część I - Załącznik nr 7 do SIWZ Warszawa. 20r. (dane Wykonawcy) WYKAZ OSÓB, KTÓRYMI BĘDZIE DYSPONOWAŁ WYKONAWCA DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA Wykonawca oświadcza, że do realizacji zamówienia

Bardziej szczegółowo

Inzynieria Oprogramowania 2... nazwa przedmiotu SYLABUS A. Informacje ogólne. Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie

Inzynieria Oprogramowania 2... nazwa przedmiotu SYLABUS A. Informacje ogólne. Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie Inzynieria Oprogramowania 2... nazwa A. Informacje ogólne Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod Język

Bardziej szczegółowo

Inżynieria Programowania Zarządzanie projektem. Plan wykładu. Motto. Motto 2. Notatki. Notatki. Notatki. Notatki.

Inżynieria Programowania Zarządzanie projektem. Plan wykładu. Motto. Motto 2. Notatki. Notatki. Notatki. Notatki. Inżynieria Programowania Zarządzanie projektem Arkadiusz Chrobot Katedra Informatyki, Politechnika Świętokrzyska w Kielcach Kielce, 3 października 2013 Plan wykładu 1. Wstęp 2. Czynności zarządzania 3.

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie, inicjacja (ang. inception

Rozpoczęcie, inicjacja (ang. inception Wydział Informatyki PB Analogia do budowanego domu Inżynieria oprogramowania II Wykład 2: Proces tworzenia oprogramowania (na podstawie Unified Process) Marek Krętowski pokój 206 e-mail: mkret@ii.pb.bialystok.pl

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Programowanie aplikacji internetowych

KARTA PRZEDMIOTU. Programowanie aplikacji internetowych KARTA PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu/modułu: Nazwa angielska: Kierunek studiów: Poziom studiów: Profil studiów Jednostka prowadząca: Programowanie aplikacji internetowych Web application development edukacja

Bardziej szczegółowo

REQB POZIOM PODSTAWOWY PRZYKŁADOWY EGZAMIN

REQB POZIOM PODSTAWOWY PRZYKŁADOWY EGZAMIN REQB POZIOM PODSTAWOWY PRZYKŁADOWY EGZAMIN Podziękowania REQB Poziom Podstawowy Przykładowy Egzamin Dokument ten został stworzony przez główny zespół Grupy Roboczej REQB dla Poziomu Podstawowego. Tłumaczenie

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW INFORMATYKA. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW INFORMATYKA. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW INFORMATYKA. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia: Kierunek studiów informatyka należy do obszaru kształcenia

Bardziej szczegółowo

Projekt systemu informatycznego

Projekt systemu informatycznego Projekt systemu informatycznego Kod przedmiotu: PSIo Rodzaj przedmiotu: specjalnościowy ; obieralny Wydział: Informatyki Kierunek: Informatyka Specjalność (specjalizacja): Inżynieria Systemów Informatycznych

Bardziej szczegółowo

Projektowanie oprogramowania cd. Projektowanie oprogramowania cd. 1/34

Projektowanie oprogramowania cd. Projektowanie oprogramowania cd. 1/34 Projektowanie oprogramowania cd. Projektowanie oprogramowania cd. 1/34 Projektowanie oprogramowania cd. 2/34 Modelowanie CRC Modelowanie CRC (class-responsibility-collaborator) Metoda identyfikowania poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Usługa: Audyt kodu źródłowego

Usługa: Audyt kodu źródłowego Usługa: Audyt kodu źródłowego Audyt kodu źródłowego jest kompleksową usługą, której głównym celem jest weryfikacja jakości analizowanego kodu, jego skalowalności, łatwości utrzymania, poprawności i stabilności

Bardziej szczegółowo

Bazy danych 2. Wykład 1

Bazy danych 2. Wykład 1 Bazy danych 2 Wykład 1 Sprawy organizacyjne Materiały i listy zadań zamieszczane będą na stronie www.math.uni.opole.pl/~ajasi E-mail: standardowy ajasi@math.uni.opole.pl Sprawy organizacyjne Program wykładu

Bardziej szczegółowo

Inżynieria Programowania Zarządzanie projektem

Inżynieria Programowania Zarządzanie projektem Inżynieria Programowania Zarządzanie projektem Katedra Informatyki, Politechnika Świętokrzyska w Kielcach Kielce, 12 października 2015 Plan wykładu 1 2 3 4 5 Plan wykładu 1 2 3 4 5 Plan wykładu 1 2 3 4

Bardziej szczegółowo

Zakład Języków Programowania Instytut Informatyki Uniwersytet Wrocławski

Zakład Języków Programowania Instytut Informatyki Uniwersytet Wrocławski INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA wykład 2: MODELE PROCESU WYTWARZANIA OPROGRAMOWANIA dr inż. Leszek Grocholski ( na podstawie wykładów prof. K. Subiety, Instytut Informatyki PAN ) Zakład Języków Programowania

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia wymagane do podjęcia studiów 2 stopnia na kierunku Informatyka

Efekty kształcenia wymagane do podjęcia studiów 2 stopnia na kierunku Informatyka Efekty kształcenia wymagane do podjęcia studiów 2 stopnia na kierunku Informatyka Test kwalifikacyjny obejmuje weryfikację efektów kształcenia oznaczonych kolorem szarym, efektów: K_W4 (!), K_W11-12, K_W15-16,

Bardziej szczegółowo

Techniki CAx. dr inż. Michał Michna. Politechnika Gdańska

Techniki CAx. dr inż. Michał Michna. Politechnika Gdańska Techniki CAx dr inż. Michał Michna 1 Komputerowe techniki wspomagania projektowania 2 Techniki Cax - projektowanie Projektowanie złożona działalność inżynierska, w której przenikają się doświadczenie inżynierskie,

Bardziej szczegółowo

Informatyka w kontroli i audycie

Informatyka w kontroli i audycie Informatyka w kontroli i audycie Informatyka w kontroli i audycie Wstęp Terminy zajęć 30.11.2013 - godzina 8:00-9:30 ; 9:45-11:15 15.12.2013 - godzina 8:00-9:30 ; 9:45-11:15 05.04.2014 - godzina 15:45-17:15

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki Efekty dla programu : Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji Specjalności: Inżynieria produkcji surowcowej, Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Projekt zespołowy D1_10

KARTA PRZEDMIOTU. Projekt zespołowy D1_10 KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Projekt zespołowy D1_10 Nazwa przedmiotu (j. ang.): Team Project Kierunek studiów: Specjalność/specjalizacja: Poziom kształcenia:

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: SYSTEMY PROJEKTOWANIA PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: Automatyzacja wytwarzania i robotyka Rodzaj zajęć:

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE ZARZĄDZANIA

KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE ZARZĄDZANIA KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE ZARZĄDZANIA Wykład 9 Cykl życia systemu informatycznego Dr inż. Mariusz Makuchowski Cykl życia systemu informatycznego Przez cykl życia systemu informatycznego należy rozumieć określoną

Bardziej szczegółowo

Wstęp do zarządzania projektami

Wstęp do zarządzania projektami Wstęp do zarządzania projektami Definicja projektu Projekt to tymczasowe przedsięwzięcie podejmowane w celu wytworzenia unikalnego wyrobu, dostarczenia unikalnej usługi lub uzyskania unikalnego rezultatu.

Bardziej szczegółowo

Program praktyki zawodowej Praktyka zawodowa 312[01]T,SP/2004.06.14 - technik informatyk

Program praktyki zawodowej Praktyka zawodowa 312[01]T,SP/2004.06.14 - technik informatyk Program praktyki zawodowej Praktyka zawodowa 312[01]T,SP/2004.06.14 - technik informatyk 1. Cele kształcenia charakteryzować strukturę organizacyjną przedsiębiorstwa oraz służb informatycznych w przedsiębiorstwie,

Bardziej szczegółowo

Inżynieria Programowania Inżynieria wymagań. Plan wykładu. Motto. Wstęp. Notatki. Notatki. Notatki. Notatki. Arkadiusz Chrobot

Inżynieria Programowania Inżynieria wymagań. Plan wykładu. Motto. Wstęp. Notatki. Notatki. Notatki. Notatki. Arkadiusz Chrobot Inżynieria Programowania Inżynieria Arkadiusz Chrobot Katedra Informatyki, Politechnika Świętokrzyska w Kielcach Kielce, 20 października 2015 Plan wykładu 1. Wstęp 2. Studium wykonywalności 3. Określanie

Bardziej szczegółowo

Egzamin / zaliczenie na ocenę*

Egzamin / zaliczenie na ocenę* WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI Zał. nr 4 do ZW 33/01 KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim SYSTEMY I SIECI KOMPUTEROWE W MEDYCYNIE Nazwa w języku angielskim: COMPUTER SYSTEMS AND NETWORKS IN

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Inżynieria wymagań. Plan wykładu. Wstęp. Wstęp. Wstęp. Schemat procesu pozyskiwania wymagań

Wstęp. Inżynieria wymagań. Plan wykładu. Wstęp. Wstęp. Wstęp. Schemat procesu pozyskiwania wymagań Wstęp Inżynieria wymagań Schemat procesu pozyskiwania wymagań identyfikacja źródeł wymagań Organizacja i Zarządzanie Projektem Informatycznym pozyskiwanie pozyskiwanie pozyskiwanie Jarosław Francik marzec

Bardziej szczegółowo

udokumentowanych poprzez publikacje naukowe lub raporty, z zakresu baz danych

udokumentowanych poprzez publikacje naukowe lub raporty, z zakresu baz danych Rola architektury systemów IT Wymagania udokumentowanych poprzez publikacje naukowe lub raporty, z zakresu metod modelowania architektury systemów IT - UML, systemów zorientowanych na usługi, systemów

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE TECHNOLOGII WIRTUALNEJ RZECZYWISTOŚCI W PROJEKTOWANIU MASZYN

ZASTOSOWANIE TECHNOLOGII WIRTUALNEJ RZECZYWISTOŚCI W PROJEKTOWANIU MASZYN MODELOWANIE INŻYNIERSKIE ISSN 1896-771X 37, s. 141-146, Gliwice 2009 ZASTOSOWANIE TECHNOLOGII WIRTUALNEJ RZECZYWISTOŚCI W PROJEKTOWANIU MASZYN KRZYSZTOF HERBUŚ, JERZY ŚWIDER Instytut Automatyzacji Procesów

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW INFORMATYKA

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW INFORMATYKA EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW INFORMATYKA poziom kształcenia profil kształcenia tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta studia drugiego stopnia ogólnoakademicki magister inżynier 1. Umiejscowienie

Bardziej szczegółowo

Dobre wdrożenia IT cz. I Business Case. www.leoconsulting.pl

Dobre wdrożenia IT cz. I Business Case. www.leoconsulting.pl Dobre wdrożenia IT cz. I Business Case Wprowadzenie Czy wiesz: jak często po wdrożeniu oprogramowania okazuje się, że nie spełnia ono wielu wymagań? jak często decyzja o wdrożeniu systemu informatycznego

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do systemów informacyjnych

Wprowadzenie do systemów informacyjnych Wprowadzenie do systemów informacyjnych Kryteria oceny systemu Podstawowe metody projektowania UEK w Krakowie Ryszard Tadeusiewicz 1 UEK w Krakowie Ryszard Tadeusiewicz 2 Technologia informatyczna dzisiaj

Bardziej szczegółowo

Przedstawienie działań IT MF

Przedstawienie działań IT MF Przedstawienie działań IT MF Paweł Oracz Ministerstwa Finansów Maciej Puto Ministerstwa Finansów Radom, dn. 2 kwietnia 2009 r. Agenda spotkania Przedstawienie struktury IT resortu i roli poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Matryca pokrycia efektów kształcenia

Matryca pokrycia efektów kształcenia Matryca pokrycia efektów kształcenia Matryca dla przedmiotów realizowanych na kierunku Informatyka (z wyłączeniem przedmiotów realizowanych w ramach specjalności oraz przedmiotów swobodnego wyboru) Efekty

Bardziej szczegółowo

Wybór ZSI. Zakup standardowego systemu. System pisany na zamówienie

Wybór ZSI. Zakup standardowego systemu. System pisany na zamówienie Wybór ZSI Zakup standardowego systemu System pisany na zamówienie Zalety: Standardowy ZSI wbudowane najlepsze praktyki biznesowe możliwość testowania przed zakupem mniej kosztowny utrzymywany przez asystę

Bardziej szczegółowo

Technik informatyk Symbol 351203

Technik informatyk Symbol 351203 Technik informatyk Symbol 351203 Kwalifikacje: E.12. - Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych. E.13. - Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami.

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Systemy ekspertowe w zarządzaniu firmą Expert systems in enterprise management Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Rodzaj przedmiotu: Rodzaj zajęć: Wyk. Ćwicz. Lab. Sem. Proj.

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1) Nazwa przedmiotu: INŻYNIERIA SYSTEMÓW I ANALIZA SYSTEMOWA. 2) Kod przedmiotu: ROZ-L3-20

KARTA PRZEDMIOTU. 1) Nazwa przedmiotu: INŻYNIERIA SYSTEMÓW I ANALIZA SYSTEMOWA. 2) Kod przedmiotu: ROZ-L3-20 Z1-PU7 WYDANIE N2 Strona: 1 z 5 (pieczęć wydziału) KARTA PRZEDMIOTU 1) Nazwa przedmiotu: INŻYNIERIA SYSTEMÓW I ANALIZA SYSTEMOWA 3) Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego: 2014/2015 2) Kod przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Mariusz Nowak Instytut Informatyki Politechnika Poznańska

Mariusz Nowak Instytut Informatyki Politechnika Poznańska Inteligentne budynki (2) Źródła Loe E. C., Cost of Intelligent Buildings, Intelligent Buildings Conference, Watford, U. K., 1994 Nowak M., Zintegrowane systemy zarządzania inteligentnym budynkiem, Efektywność

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe PROGRAM NAUCZANIA PLAN STUDIÓW

Studia podyplomowe PROGRAM NAUCZANIA PLAN STUDIÓW 01-447 Warszawa ul. Newelska 6, tel. (+48 22) 34-86-520, www.wit.edu.pl Studia podyplomowe BEZPIECZEŃSTWO I JAKOŚĆ SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH PROGRAM NAUCZANIA PLAN STUDIÓW Studia podyplomowe BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy w ramach treści kierunkowych, moduł kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium BAZY DANYCH Databases Forma studiów: Stacjonarne

Bardziej szczegółowo

Informatyka, studia I stopnia (profil ogólnoakademicki) - wersja

Informatyka, studia I stopnia (profil ogólnoakademicki) - wersja Informatyka, studia I stopnia (profil ogólnoakademicki) - wersja 120327 Obszar kształcenia: nauki techniczne. Dziedzina: nauki techniczne. Dyscyplina: Informatyka. MNiSW WI PP Symb. Efekty kształcenia

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE WYTWARZANIA CAM Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności APWiR Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

Model Matematyczny Call Center

Model Matematyczny Call Center OFERTA SZKOLENIOWA Model Matematyczny Call Center TELEAKADEMIA to profesjonalne centrum szkoleniowe mające swoją siedzibę w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni. TELEAKADEMIA realizuje szkolenia

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów:

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: Rozdział I Szczegółowy opis przedmiotu umowy Załącznik nr 1 do Umowy Architektura środowisk SharePoint UMWD 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: a) Środowisko

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Zielonogórski Wydział Zarzadzania Zakład Zarządzania Strategicznego Prowadzący: mgr Sławomir Kotylak

Uniwersytet Zielonogórski Wydział Zarzadzania Zakład Zarządzania Strategicznego Prowadzący: mgr Sławomir Kotylak Uniwersytet Zielonogórski Wydział Zarzadzania Zakład Zarządzania Strategicznego Prowadzący: mgr Sławomir Kotylak EKSPLOATACJA I UŻYTKOWANIE SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH - ćwiczenia PODSTAWOWE ZAGADNIENIA:

Bardziej szczegółowo

Modelowanie i analiza systemów informatycznych

Modelowanie i analiza systemów informatycznych Modelowanie i analiza systemów informatycznych MBSE/SysML Wykład 11 SYSMOD Wykorzystane materiały Budapest University of Technology and Economics, Department of Measurement and InformaJon Systems: The

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Projektowanie układów nadzoru systemu mechatronicznego (SCADA) Project of Supervisory Control for Mechatronic Systems Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności:

Bardziej szczegółowo

Integracja systemu CAD/CAM Catia z bazą danych uchwytów obróbkowych MS Access za pomocą interfejsu API

Integracja systemu CAD/CAM Catia z bazą danych uchwytów obróbkowych MS Access za pomocą interfejsu API Dr inż. Janusz Pobożniak, pobozniak@mech.pk.edu.pl Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji produkcji Politechnika Krakowska, Wydział Mechaniczny Integracja systemu CAD/CAM Catia z bazą danych uchwytów

Bardziej szczegółowo

Większe możliwości dzięki LabVIEW 2009: programowanie równoległe, technologie bezprzewodowe i funkcje matematyczne w systemach czasu rzeczywistego

Większe możliwości dzięki LabVIEW 2009: programowanie równoległe, technologie bezprzewodowe i funkcje matematyczne w systemach czasu rzeczywistego Większe możliwości dzięki LabVIEW 2009: programowanie równoległe, technologie bezprzewodowe i funkcje matematyczne w systemach czasu rzeczywistego Dziś bardziej niż kiedykolwiek narzędzia używane przez

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o konkursie na

Ogłoszenie o konkursie na Ogłoszenie o konkursie na Opracowanie koncepcji wykonania i wdrożenia pilotażowej e-usługi Elektroniczny Rekord Pacjenta w ramach projektu Dolnośląskie e-zdrowie I. Nazwa i adres zamawiającego Lider Konsorcjum,

Bardziej szczegółowo

"Projektowanie - wdrożenie - integracja - uruchomienie, czyli jak skutecznie zrealizować projekt inwestycyjny".

Projektowanie - wdrożenie - integracja - uruchomienie, czyli jak skutecznie zrealizować projekt inwestycyjny. "Projektowanie - wdrożenie - integracja - uruchomienie, czyli jak skutecznie zrealizować projekt inwestycyjny". CZYNNIKI PROJEKTU Cel (zakres) projektu: wyznacza ramy przedsięwzięcia, a tym samym zadania

Bardziej szczegółowo

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia przez Senat. Traci moc Uchwała nr 144/06/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z 27 czerwca 2013 r.

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia przez Senat. Traci moc Uchwała nr 144/06/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z 27 czerwca 2013 r. Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego al. Rejtana 16c; 35-959 Rzeszów tel.: + 48 17 872 10 00 (centrala) + 48 17 872 10 10 fax: + 48 17 872 12 65 e-mail: rektorur@ur.edu.pl Uchwała nr 282/03/2014 Senatu Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Analiza i projektowanie obiektowe 2016/2017. Wykład 1: Wprowadzenie oraz cykl życia oprogramowania i faza określenia wymagań

Analiza i projektowanie obiektowe 2016/2017. Wykład 1: Wprowadzenie oraz cykl życia oprogramowania i faza określenia wymagań Analiza i projektowanie obiektowe 2016/2017 Wykład 1: Wprowadzenie oraz cykl życia oprogramowania i faza określenia wymagań Jacek Marciniak Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

Audyt funkcjonalnego systemu monitorowania energii w Homanit Polska w Karlinie

Audyt funkcjonalnego systemu monitorowania energii w Homanit Polska w Karlinie Audyt funkcjonalnego systemu monitorowania energii w Homanit Polska w Karlinie System zarządzania energią to uniwersalne narzędzie dające możliwość generowania oszczędności energii, podnoszenia jej efektywności

Bardziej szczegółowo