S P E C Y F I K A C J A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "S P E C Y F I K A C J A"

Transkrypt

1 Gmina Nysa Urząd Miejski w Nysie ul. Kolejowa 15, Nysa tel. ( 077) , tel./fax ( 077) Nr zamówienia BZP/341/INF/47/09 S P E C Y F I K A C J A istotnych warunków zamówienia publicznego (SIWZ) Dostawa oraz konfiguracja przełączników sieciowych wraz z osprzętem CPV Zatwierdzam Nysa, dnia 21 sierpnia 2009 r. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia nr BZP/341/INF/47/09 1 Dostawa oraz konfiguracja przełączników sieciowych wraz z osprzętem

2 Rozdział I 1. Nazwa oraz adres zamawiającego. Gmina Nysa - Urząd Miejski w Nysie ul. Kolejowa 15, Nysa tel. ( 077) , tel./fax ( 077) Tryb udzielania zamówienia. PRZETARG NIEOGRANICZONY - stosuje się przepisy ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 29 listopada 2007 r. Nr 223 poz z późniejszymi zmianami), skrót w treści SIWZ u.p.z.p. 3. Opis przedmiotu zamówienia. Dostawa oraz konfiguracja przełączników sieciowych wraz z osprzętem Przedmiot zamówienia obejmuje: - dostawę przełączników sieciowych wraz elementami instalacyjnymi; - wykonanie usług instalacyjnych; - wykonanie usług konfiguracyjnych. UWAGI W ofercie oprócz ceny danego elementu zamówienia, należy podać informację o producencie oraz modelu danego urządzenia i oprogramowania. - Wykonawca musi posiadać aktualną autoryzację serwisową producenta oferowanego sprzętu. - Wykonawca musi wykazać się min. 2 referencjami z zakresu dostaw przełączników sieciowych na kwotę min PLN brutto każda. - Wykonawca musi dysponować co najmniej 2 osobami, które przeszły odpowiednie szkolenie i uzyskały najwyższy stopień certyfikacji producenta oferowanego sprzętu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji 4. Termin wykonania zamówienia : 40 dni od dnia podpisania umowy. 5. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych a mianowicie : 1) posiadają uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, Specyfikacja istotnych warunków zamówienia nr BZP/341/INF/47/09 2 Dostawa oraz konfiguracja przełączników sieciowych wraz z osprzętem

3 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ustawy prawo zamówień publicznych 2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o przedłożone przez wykonawców dokumenty i oświadczenia, wg formuły spełnia nie spełnia. 3. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca spełniał warunki ogólne i szczegółowe określone w punkcie 6 SIWZ. 6. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć : 1. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 2. wykaz części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom, na formularzu oferty przetargowej nr 3 do SIWZ, 3. wykaz wykonanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia (dostawa przełączników sieciowych) z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentów (referencji) potwierdzających, że te usługi zostały wykonane należycie - załącznik nr 4 do SIWZ. Jako warunek konieczny przestąpienia do przetargu Wykonawca ma wykazać, iż w ciągu ostatnich 3- ch lat wykonał najmniej dwie dostawy przełączników sieciowych na kwotę min PLN brutto każda. 4. wykaz osób do wykonania zamówienia, którymi dysponuje wykonawca. Wykonawca musi dysponować co najmniej 2 osobami, które przeszły odpowiednie szkolenie i uzyskały najwyższy stopień certyfikacji producenta oferowanego sprzętu (lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia i osób zdolnych do wykonania zamówienia) - załącznik nr 5 do SIWZ, 5. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składają dokumenty zgodnie z przepisami rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich mogą żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2006r. Nr 87, poz. 605, Dz. U. z 2008r., Nr 188, poz.1155). 6. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 23 Pzp), Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego; do oferty należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa. 7. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w ppkt 6.1, winno być podpisane przez pełnomocnika, reprezentującego Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Dokumenty wymienione w ppkt 6.2 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 8. Z postępowania Zamawiajmy wykluczy wykonawców, którzy nie złożyli oświadczenia o spełnianiu Specyfikacja istotnych warunków zamówienia nr BZP/341/INF/47/09 3 Dostawa oraz konfiguracja przełączników sieciowych wraz z osprzętem

4 warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnienie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 u.p.z.p. Stosownie do treści art. 26 ust. 3 u.p.z.p., Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Oferta wykonawcy wykluczonego zostanie uznana przez Zamawiającego za odrzuconą. 7. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami. 1. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami. Zgodnie z wyborem Zamawiającego, w niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. W przypadku przekazania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji faksem lub drogą elektroniczna, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 2. Wyjaśnianie treści SIWZ. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, oraz zamieszcza na stronie internetowej na której udostępniona jest specyfikacja. 3. Zmiany w treści SIWZ. 1) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ 4. Zebranie Wykonawców. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców. 5. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami. 1) Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami są: - w zakresie przedmiotu zamówienia p. Marcin Zynczewski tel w zakresie procedury udzielania zamówienia p. Jacek Krzywoń tel./fax ) Godziny w których można uzyskać informacje: 8:00-16:00, 8. Wymagania dotyczące wadium. Zamawiający nie żąda wniesienia wadium w postępowaniu 9. Termin związania ofertą. 1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 2. W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 7 dni przed upływem terminu związania ofertą, Zamawiający może tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie dłuższy jednak niż 60 dni. 10. Opis sposobu przygotowywania ofert. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia nr BZP/341/INF/47/09 4 Dostawa oraz konfiguracja przełączników sieciowych wraz z osprzętem

5 1. Wymagania podstawowe. 1) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę i zaproponować tylko jedną cenę. 2) Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej SIWZ. 3) Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej SIWZ powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę dołączone do oferty bądź też przygotowane przez Wykonawcę w zgodnej z niniejszą SIWZ formie. 4) Oferta musi obejmować całość zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych. 5) Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa(pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby. 6) Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) to do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo wystawione przez osoby do tego upoważnione. 7) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty z uwzględnieniem treści art. 93 ust. 4 u.p.z.p. 8) We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci zawierającego co najmniej oznaczenie nazwy firmy i siedziby. 9) Zamawiający zwróci Wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane, na ich wniosek, złożone przez nich plany, projekty, rysunki, modele, próbki, wzory, programy komputerowe oraz inne podobne materiały. Żadne inne dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym również te przedstawiane w formie oryginałów, nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego. 2. Forma oferty. 1) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, mieć formę pisemną. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. 2) Oferta musi być sporządzona w 1 egzemplarzu, mieć format nie większy niż A4. Arkusze o większych formatach należy złożyć do formatu A4. 3) Stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ i wchodzących następnie w skład oferty mogą być dokonane komputerowo, maszynowo lub ręcznie. 4) Dokumenty przygotowywane samodzielnie przez Wykonawcę na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej specyfikacji powinny mieć formę wydruku komputerowego lub maszynopisu. 5) Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie. 6) Wszystkie zapisane strony oferty powinny być ponumerowane. Strony te powinny być parafowane przez osobę (lub osoby jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osób) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa. Strony zawierające informacje nie wymagane przez Zamawiającego (np.: prospekty reklamowe o firmie, jej działalności, itp.) nie muszą być numerowane i parafowane. 7) Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to dopuszczone przez Zamawiającego) muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę. 8) Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii. Oświadczenia sporządzane na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej specyfikacji powinny być złożone w formie oryginału. Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii dokumentów wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez osobę (lub osoby jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osób) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa. 9) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób. 3. Zawartość oferty. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia nr BZP/341/INF/47/09 5 Dostawa oraz konfiguracja przełączników sieciowych wraz z osprzętem

6 1) Kompletna oferta musi zawierać: a) Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ, b) stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, c) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamowienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego, d) dokumenty wymienione w pkt 6 niniejszej SIWZ, 2) Nie później niż w terminie składania ofert, w odniesieniu do dokumentów zawierających informację stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca może zastrzec, że informację te nie mogą być udostępniane. Zastrzeżone informacje, powinny stanowić oddzielną część składanej oferty. Wykonawca nie może zastrzec informacji o których mowa w art. 86 ust. 4 p.z.p. 11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 1. Miejsce oraz termin składania ofert - Urząd Miejski Nysa ul. Kolejowa 15; sekretariat Burmistrza Nysy pok. nr 112 ( I piętro) - do dnia 28 sierpnia 2009 r. do godziny 10:00. 1) Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco: Oferta w przetargu nieograniczonym na dostawę oraz konfigurację przełączników sieciowych wraz z osprzętem Nie otwierać przed dniem: 28 sierpnia 2009 r. godzina 10:15 2) Na kopercie(paczce) oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy. 3) Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem terminu składania ofert. 4) Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty(paczki) zawierające zmiany należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "ZMIANA". W przypadku złożenia kilku ZMIAN kopertę (paczkę) każdej ZMIANY należy dodatkowo opatrzyć napisem zmiana nr.... 5) Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez umocowanego na piśmie przedstawiciela Wykonawcy. Wycofanie należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę(paczkę) zawierającą powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "WYCOFANIE". 2. Miejsce oraz termin otwarcia ofert - Urząd Miejski w Nysie ul. Kolejowa 15 w pokoju nr 237 (II piętro) w dniu 28 sierpnia 2009 r. o godzinie 10:15. 1) Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 2) W trakcie publicznej sesji otwarcia ofert nie będą otwierane koperty (paczki) zawierające oferty, których dotyczy "WYCOFANIE". Takie oferty zostaną odesłane Wykonawcom bez otwierania. 3) Koperty (paczki) oznakowane dopiskiem "ZMIANA" zostaną otwarte przed otwarciem kopert (paczek) zawierających oferty, których dotyczą te zmiany. Po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian zmiany zostaną dołączone do oferty. 4) W trakcie otwierania kopert z ofertami Zamawiający każdorazowo ogłosi obecnym: a) stan i ilość kopert (paczek) zawierających otwieraną ofertę; Specyfikacja istotnych warunków zamówienia nr BZP/341/INF/47/09 6 Dostawa oraz konfiguracja przełączników sieciowych wraz z osprzętem

7 b) nazwę i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana; c) informacje dotyczące ceny całej oferty, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w formularzach ofertowych. Powyższe informacje zostaną odnotowane w protokole postępowania przetargowego. 5) Na wniosek Wykonawców, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, Zamawiający przekazuje im niezwłocznie informacje, o których mowa powyżej 6) Ofertę złożoną po terminie Zamawiający zwróci bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. 12. Opis sposobu obliczenia ceny : 1. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN. Wykonawca zobowiązany jest podać cenę brutto za realizację przedmiotu zamówienia określonego w punkcie 3 SIWZ. 2. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. 3. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 4. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik do niniejszej SIWZ. 13. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert. 1. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie: Lp. Kryterium Znaczenie procentowe kryterium Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium 1 Cena ( C ) 100 % 100 punktów 2. Zasady oceny kryterium "Cena" (C). W przypadku kryterium "Cena" oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania: C min Pi (C) = Ci Max (C) gdzie: Pi(C) ilość punktów jakie otrzyma oferta "i" za kryterium "Cena"; Cmin najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert; Ci cena oferty "i"; Max (C) maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium "Cena". Specyfikacja istotnych warunków zamówienia nr BZP/341/INF/47/09 7 Dostawa oraz konfiguracja przełączników sieciowych wraz z osprzętem

8 2. Niniejsze zamówienie zostanie udzielone temu Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów. 4. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. 5. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. 6. Oferta z rażąco niską ceną. 1) Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci się w formie pisemnej do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. 2) Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, weźmie pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla Wykonawcy, oryginalność projektu Wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów. 3) Zamawiający odrzuca ofertę: a) Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub b) jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonym dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w w stosunku do przedmiotu zamówienia. 7. Wyjaśnienia treści ofert i poprawianie oczywistych omyłek. 1) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem treści następnego punktu, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści. 2) Zamawiający poprawia w ofercie : a) oczywiste omyłki pisarskie b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, c) inne omyłki polegająące na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodującą zmiany w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 8. Wybór oferty i zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 1) Przy dokonywaniu wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający stosował będzie wyłącznie zasady i kryteria określone w SIWZ. 2) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą. 3) Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty o : a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone podając uzasadnbienie faktyczne i prawne, c) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 4) Niewłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajacy zamieszcza informację, o których mowa w pkt.8.3)a) na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia nr BZP/341/INF/47/09 8 Dostawa oraz konfiguracja przełączników sieciowych wraz z osprzętem

9 14. Informację o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą. 2. Zgodnie z art. 139 i art. 140 u.p.z.p. umowa w sprawie niniejszego zamówienia: 1) zostanie zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności, 2) mają do niej zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej; 3) jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej; 4) zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie; 5) jest zawarta na okres wskazany w SIWZ; 6) jest nieważna: a) jeżeli zachodzą przesłanki określone w art. 146 u.p.z.p., b) w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w niniejszej SIWZ. 2. Wykonawcy występujący wspólnie, których oferta została uznana za najkorzystniejszą, zobowiązani są przed podpisaniem umowy na realizację niniejszego zamówienia, do zawarcia umowy konsorcjum i dostarczenia jej Zamawiającemu. Umowa konsorcjum winna zawierać: 1) wyszczególnienie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, 2) określenie celu gospodarczego, dla którego umowa została zawarta (celem tym musi być zrealizowanie zamówienia), 3) określenie czasu obowiązywania umowy konsorcjum (co najmniej okres przed podpisaniem umowy + okres realizacji zamówienia + okres gwarancji), 4) określenie lidera konsorcjum (powinien nim być Pełnomocnik wskazany w ofercie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia), 5) wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia oraz upływu czasu rękojmi za wady, 6) zapis mówiący, że Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za realizację zamówienia, za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia oraz za wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 3. Pozostałe kwestie odnoszące się do umowy uregulowane są we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ. 15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy 16. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach. Zgodnie z wzorem umowy załączonym do specyfikacji załącznik nr Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia. 1. Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy. 2. Protest. Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, czynności podjętych przez zamawiającego w postępowaniu oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do Specyfikacja istotnych warunków zamówienia nr BZP/341/INF/47/09 9 Dostawa oraz konfiguracja przełączników sieciowych wraz z osprzętem

10 zamawiającego. Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią. Protest dotyczący treści ogłoszenia, a także dotyczący postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej. 3. Odwołanie. Odwołanie przysługuje wyłącznie od rozstrzygnięcia protestu dotyczącego: 1) opisu sposobu oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu; 2) wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia; 3) odrzucenia oferty; Odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w terminie 5 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu rozstrzygnięcia protestu, jednocześnie przekazując kopię treści odwołania zamawiającemu. Złożenie odwołania w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jego wniesieniem do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. 4. Skarga do Sądu. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Rozdział II - Informacje uzupełniające 1. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych w postępowaniu. 2. Maksymalna liczbę wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej; Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 3. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3, oraz okoliczności, po których zaistnieniu będą one udzielane, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień; Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających. 4. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie; Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 5. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego, jeżeli zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną; Poczta elektroniczna : Specyfikacja istotnych warunków zamówienia nr BZP/341/INF/47/09 10 Dostawa oraz konfiguracja przełączników sieciowych wraz z osprzętem

11 6. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą, jeżeli zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych; Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych. 7. Aukcja elektroniczną: Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 8. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający przewiduje ich zwrot. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. Rozdział III - wykaz załączników do swiz. 1. Załącznik nr 1 - specyfikacja techniczna, 2. Załącznik nr 2 - wzór umowy, 3. Załącznik nr 3 - formularz oferty przetargowej, 4. Załącznik Nr 4 - wykaz usług. 5. Załącznik Nr 5 - wykaz osób Specyfikacja istotnych warunków zamówienia nr BZP/341/INF/47/09 11 Dostawa oraz konfiguracja przełączników sieciowych wraz z osprzętem

12 Załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia.... Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia pod nazwą: Dostawa oraz konfiguracja przełączników sieciowych wraz z osprzętem. OPIS PROJEKTU Ideą niniejszego postępowania jest rozbudowa istniejącego środowiska informatycznego Zamawiającego o przełączniki sieciowe. Model środowiska posiadanego przez Zamawiającego obejmuje sieć LAN działającą w oparciu o przełączniki warstwy dostępowej oraz przełącznik warstwy dystrybucyjnej\rdzeniowej. Środowisko wykorzystuje mechanizmy segmentacji sieci (VLAN) oraz statyczne wpisy w tablicach tras sieciowych (routingu). Przedmiot zamówienia obejmuje: - dostawę przełączników sieciowych wraz elementami instalacyjnymi; - wykonanie usług instalacyjnych; - wykonanie usług konfiguracyjnych. UWAGI 1. W ofercie oprócz ceny danego elementu zamówienia, należy podać informację o producencie oraz modelu danego urządzenia i oprogramowania. 2. Wykonawca musi posiadać aktualną autoryzację serwisową producenta oferowanego sprzętu. 3. Wykonawca musi wykazać się min. 2 referencjami z zakresu dostaw przełączników sieciowych na kwotę min PLN brutto każda. 4. Wykonawca musi dysponować co najmniej 2 osobami, które przeszły odpowiednie szkolenie i uzyskały najwyższy stopień certyfikacji producenta oferowanego sprzętu. Urząd Miejski w Nysie 1

13 PRZEŁĄCZNIK SIECIOWY TYP 1 Ilość 2 szt. Wymagania minimalne charakterystyka 1. Przełącznik o zamkniętej konfiguracji, min. 24 porty Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-T (Auto-MDIX) oraz 4 porty Gigabit Ethernet z przeznaczeniem na instalację modułów / konwerterów w standardzie SFP lub równoważne (możliwość instalacji konwerterów 1000BASE-T, 1000BASE-SX, 1000BASE-ZX, 1000BASE LX/LH, CWDM). 2. Co najmniej 128 MB pamięci DRAM oraz 16 MB pamięci flash. 3. Urządzenie powinno posiadać możliwość tworzenia stosu o przepustowości co najmniej 32Gbps w stosie. 4. Matryca przełączająca o wydajności min. 32 Gbps, wydajność przełączania przynajmniej 38 Mpps dla 64-bajtowych pakietów. 5. Jednoczesna obsługa min adresów MAC, tras w tablicy routingu oraz 1000 sieci VLAN. 6. Obsługa ramek jumbo (9216 bytes). 7. Możliwość współpracy z modułem redundantnego zewnętrznego zasilacza. 8. Przełączanie w warstwie drugiej i trzeciej. 9. Routing IPv4 w oparciu o protokoły RIPv2 oraz routing statyczny oraz możliwość, poprzez wymianę oprogramowania, routingu IPv4 OSPF, BGPv Obsługa ruchu IP Multicast, w tym funkcjonalność IGMP oraz IGMP Snooping, oraz możliwość obsługi PIM Sparse oraz PIM Dense poprzez wymianę oprogramowania. 11. Możliwość rozbudowy funkcjonalności o routing IPv Funkcjonalności DHCP: DHCP Server, snooping. 13. Mechanizmy związane z zapewnieniem ciągłości pracy sieci: a. IEEE 802.1s Rapid Spanning Tree; b. IEEE 802.1w Multi-Instance Spanning Tree; c. możliwość grupowania portów zgodnie ze specyfikacją IEEE 802.3ad (LACP); d. mechanizmy redundancji bramy (HSRP lub równoważny); 14. Mechanizmy związane z zapewnieniem jakości usług w sieci: a. klasyfikacja ruchu do klas różnej jakości obsługi (QoS) poprzez wykorzystanie następujących parametrów: źródłowy/docelowy adres MAC, źródłowy/docelowy adres IP, żródłowy/docelowy port TCP; b. implementacja co najmniej czterech kolejek sprzętowych na każdym porcie wyjściowym dla obsługi ruchu o różnej klasie obsługi. Implementacja algorytmu Round Robin lub podobnego dla obsługi tych kolejek; c. obsługa jednej z powyżej wspomnianych kolejek z bezwzględnym priorytetem w stosunku do innych (Strict Priority); d. możliwość zmiany przez urządzenie kodu wartości QoS zawartego w ramce Ethernet lub pakiecie IP poprzez zmianę pola 802.1p (CoS) oraz IP ToS/DSCP; e. możliwość ograniczania pasma dostępnego na danym porcie dla ruchu o danej klasie obsługi z dokładnością do 8 Kbps (policing, rate limiting). 15. Mechanizmy związane z zapewnieniem bezpieczeństwa sieci: a. wiele poziomów dostępu administracyjnego poprzez konsolę; b. autoryzacja użytkowników/portów w oparciu o IEEE 802.1x z możliwością przydziału VLANu i obsługą VLANu dla gości; c. dostęp do urządzenia przez HTTPS, SNMPv3 i SSHv2 (także IPv6); Urząd Miejski w Nysie 2

14 d. funkcjonalność prywatnego VLAN-u, czyli możliwość blokowania ruchu pomiędzy portami w obrębie jednego VLANu (tzw. porty izolowane) z pozostawieniem możliwości komunikacji z portem nadrzędnym; e. współpraca z systemami kontroli dostępu do sieci; f. możliwość filtrowania ruchu na poziomie portu oraz VLANu w oparciu o adresy MAC, IP, porty TCP/UDP; g. możliwość synchronizacji czasu zgodnie z NTP. 16. Możliwość tworzenia zestawów konfiguracyjnych dla portów (grupy poleceń umożliwiające konfigurację wielu funkcjonalności za pomocą jednego polecenia). 17. Możliwość lokalnej i zdalnej obserwacji ruchu na określonym porcie, polegającą na kopiowaniu pojawiających się na nim ramek i przesyłaniu ich do urządzenia monitorującego przyłączonego do innego portu lub poprzez określony VLAN. 18. Zarządzanie poprzez interfejs CLI (konsolę), HTTP, SNMP. 19. Plik konfiguracyjny urządzenia (w szczególności plik konfiguracji parametrów routingu) musi być możliwy do edycji w trybie off-line, tzn. konieczna jest możliwość przeglądania i zmian konfiguracji w pliku tekstowym na dowolnym urządzeniu PC. Po zapisaniu konfiguracji w pamięci nie ulotnej musi być możliwe uruchomienie urządzenia z nowa konfiguracją. W pamięci nie ulotnej musi być możliwość przechowywania przynajmniej 4 plików konfiguracyjnych. Zmiany aktywnej konfiguracji muszą być widoczne natychmiastowo - nie dopuszcza się częściowych restartów urządzenia po dokonaniu zmian. 20. Przełącznik wyposażony w niezbędne okablowanie i akcesoria umożliwiające montaż w szafie 19, obudowa o wysokości 1U wykonana z metalu. 21. Okres wymaganej gwarancji serwisowej min. 36 miesięcy, liczonej od daty podpisania protokołu odbioru, potwierdzonej przez producenta. 22. Czas reakcji serwisu gwarancyjnego w okresie gwarancji - w ciągu jednej godziny w dniu roboczym po zgłoszeniu awarii przez Zamawiającego. Zgłoszenia awarii faxem, telefonicznie lub em w godzinach pracy (od 8:00 do 16:00), 5 dni w tygodniu przez okres świadczenia gwarancji. Zgłoszenie zarejestrowane poza godzinami pracy traktowane będzie jako zarejestrowane następnego dnia roboczego. Wykonawca zapewnia telefoniczne wsparcie w godz. od 8:00 do 16:00 w dni robocze. 23. Czas usunięcia awarii sprzętowej w okresie gwarancji nie przekroczy 1 dnia kalendarzowego. Czas liczony będzie od następnego dnia roboczego po zgłoszeniu awarii przez Zamawiającego. W przypadku braku możliwości usunięcia awarii w ciągu 1 dnia kalendarzowego Dostawca zapewni na własny koszt sprzęt zastępczy o podobnych parametrach eksploatacyjnych. Okres podstawienia sprzętu zastępczego nie może przekroczyć 21 dni roboczych. PRZEŁĄCZNIK SIECIOWY TYP 2 Ilość 2 szt. Wymagania minimalne charakterystyka 1. Przełącznik o zamkniętej konfiguracji, min. 24 porty Ethernet 10/100 Base-T (Auto-MDIX) oraz 2 porty 10/100/1000 Gigabit Ethernet ze stykiem miedzianym. 2. Co najmniej 64 MB pamięci DRAM oraz 32 MB pamięci flash. 3. Matryca przełączająca o wydajności min. 16 Gbps, wydajność przełączania przynajmniej 6 Mpps dla 64-bajtowych pakietów. Urząd Miejski w Nysie 3

15 4. Jednoczesna obsługa min. 8,000 adresów MAC, 255 sieci VLAN. 5. Obsługa ramek jumbo (9216 bytes). 6. Współpraca z modułem redundantnego zewnętrznego zasilacza. 7. Obsługa ruchu IP Multicast, w tym funkcjonalność IGMP oraz IGMP Snooping, oraz możliwość obsługi PIM Sparse oraz PIM Dense poprzez wymianę oprogramowania. 8. Obsługa IPv6 MLD, możliwość rozbudowy funkcjonalności o routing IPv6. 9. Funkcjonalności DHCP: DHCP Server, snooping. 10. Mechanizmy związane z zapewnieniem ciągłości pracy sieci: a. IEEE 802.1s Rapid Spanning Tree; b. IEEE 802.1w Multi-Instance Spanning Tree; c. możliwość grupowania portów zgodnie ze specyfikacją IEEE 802.3ad (LACP); d. mechanizmy redundancji bramy (HSRP lub równoważny). 11. Mechanizmy związane z zapewnieniem jakości usług w sieci: a. klasyfikacja ruchu do klas różnej jakości obsługi (QoS) poprzez wykorzystanie następujących parametrów: źródłowy/docelowy adres MAC, źródłowy/docelowy adres IP, żródłowy/docelowy port TCP; b. implementacja co najmniej czterech kolejek sprzętowych na każdym porcie wyjściowym dla obsługi ruchu o różnej klasie obsługi. Implementacja algorytmu Round Robin lub podobnego dla obsługi tych kolejek; c. obsługa jednej z powyżej wspomnianych kolejek z bezwzględnym priorytetem w stosunku do innych (Strict Priority); d. możliwość zmiany przez urządzenie kodu wartości QoS zawartego w ramce Ethernet lub pakiecie IP poprzez zmianę pola 802.1p (CoS) oraz IP ToS/DSCP; e. możliwość ograniczania pasma dostępnego na danym porcie dla ruchu o danej klasie obsługi z dokładnością do 1 Mbps (policing, rate limiting). 12. Mechanizmy związane z zapewnieniem bezpieczeństwa sieci: a. wiele poziomów dostępu administracyjnego poprzez konsolę; b. autoryzacja użytkowników/portów w oparciu o IEEE 802.1x z możliwością przydziału VLANu i obsługą VLANu dla gości; c. dostęp do urządzenia przez HTTPS, SNMPv3 i SSHv2; d. funkcjonalność prywatnego VLAN-u, czyli możliwość blokowania ruchu pomiędzy; portami w obrębie jednego VLANu (tzw. porty izolowane) z pozostawieniem możliwości komunikacji z portem nadrzędnym; e. współpraca z systemami kontroli dostępu do sieci; f. możliwość filtrowania ruchu na poziomie portu oraz VLANu w oparciu o adresy MAC, IP, porty TCP/UDP; g. możliwość synchronizacji czasu zgodnie z NTP. 13. Możliwość tworzenia zestawów konfiguracyjnych dla portów (grupy poleceń umożliwiające konfigurację wielu funkcjonalności za pomocą jednego polecenia). 14. Możliwość lokalnej i zdalnej obserwacji ruchu na określonym porcie, polegającą na kopiowaniu pojawiających się na nim ramek i przesyłaniu ich do urządzenia monitorującego przyłączonego do innego portu lub poprzez określony VLAN. 15. Zarządzanie poprzez interfejs CLI (konsolę), HTTP, SNMP. 16. Plik konfiguracyjny urządzenia (w szczególności plik konfiguracji parametrów routingu) musi być możliwy do edycji w trybie off-line, tzn. konieczna jest możliwość przeglądania i zmian konfiguracji w pliku tekstowym na dowolnym urządzeniu PC. Po zapisaniu konfiguracji w pamięci nie ulotnej musi być możliwe uruchomienie urządzenia z nowa konfiguracją. W pamięci nie ulotnej musi być możliwość przechowywania przynajmniej 4 plików konfiguracyjnych. Zmiany aktywnej konfiguracji muszą być widoczne natychmiastowo - nie dopuszcza się Urząd Miejski w Nysie 4

16 częściowych restartów urządzenia po dokonaniu zmian. 17. Przełącznik wyposażony w niezbędne okablowanie i akcesoria umożliwiające montaż w szafie 19, obudowa o wysokości 1U wykonana z metalu. 18. Okres wymaganej gwarancji serwisowej min. 36 miesięcy, liczonej od daty podpisania protokołu odbioru, potwierdzonej przez producenta. 19. Czas reakcji serwisu gwarancyjnego w okresie gwarancji - w ciągu jednej godziny w dniu roboczym po zgłoszeniu awarii przez Zamawiającego. Zgłoszenia awarii faxem, telefonicznie lub em w godzinach pracy (od 8:00 do 16:00), 5 dni w tygodniu przez okres świadczenia gwarancji. Zgłoszenie zarejestrowane poza godzinami pracy traktowane będzie jako zarejestrowane następnego dnia roboczego. Wykonawca zapewnia telefoniczne wsparcie w godz. od 8:00 do 16:00 w dni robocze. 20. Czas usunięcia awarii sprzętowej w okresie gwarancji nie przekroczy 1 dnia kalendarzowego. Czas liczony będzie od następnego dnia roboczego po zgłoszeniu awarii przez Zamawiającego. W przypadku braku możliwości usunięcia awarii w ciągu 1 dnia kalendarzowego Dostawca zapewni na własny koszt sprzęt zastępczy o podobnych parametrach eksploatacyjnych. Okres podstawienia sprzętu zastępczego nie może przekroczyć 21 dni roboczych. ELEMENTY INSTALACYJNE Ilość Wymagania minimalne charakterystyka 8 szt. Wkładka optyczna GigabiteEthernet SFP w standardzie 1000Base-SX z konektorem typu LC; nie dopuszcza się stosowania konwerterów w jakikolwiek sposób naruszających możliwości Zamawiającego w zakresie serwisowania urządzeń w których będą zainstalowane 4 szt. Przewód światłowodowy (fiber optic) typu patchcord ; wielodomowy, podwójny ze złączami LC na LC; długość 10m; MM - 50/125um 30 szt. Przewód UTP kat. 6 typu patchcord ; długość 10m ZAKRES USŁUG INSTALACYJNYCH I KONFIGURACYJNYCH W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie wykonać: 1. Analizę przedwdrożeniową oraz projekt techniczny do akceptacji przez Zamawiającego. 2. Połączenie dostarczonych przełączników w jeden logiczny przełącznik za pomocą dostarczonego okablowania typu stacking cable. 3. Połączenie dostarczonych: przełączników typ 1, przewodów UTP kat.6 typu patchcord, z dostarczanymi przełącznikami typ 2, posiadanymi przez Zamawiającego przełącznikami warstwy dostępowej. Polaczenie powinno wykorzystywać po 2 porty 10/100/1000 Gigabit Ethernet każdego z przełączników warstwy dostępowej oraz przełączników typ 2. Urząd Miejski w Nysie 5

17 4. Połączenie dostarczonych: przełączników typ 1, wkładek optycznych, przewodów światłowodowych typu patchcord, z użytkowanym przez Zamawiającego przełącznikiem warstwy dystrybucyjnej\rdzeniowej. Połączenie powinno wykorzystywać 4 porty przełącznika warstwy dystrybucyjnej\rdzeniowej. 5. Konfigurację logiczną przełączników sieciowych z uwzględnieniem mechanizmów wykorzystywanych w środowisku sieciowym Zamawiającego. 6. Testy akceptacyjne. 7. Wykonanie dokumentacji powykonawczej. 8. Utworzona infrastruktura zapewniać będzie redundancję połączeń logicznych w ramach elementów wymienionych w niniejszej specyfikacji. Zamawiający posiada: - przełączniki warstwy dostępowej - 11 szt. (WS-C TT-L oraz WS-C2950T-24); - przełącznik warstwy dystrybucyjnej\rdzeniowej 1 szt. (WS-C3560G-24TS). Urząd Miejski w Nysie 6

18 Załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia Projekt umowy: Dostawa oraz konfiguracja przełączników sieciowych wraz z osprzętem UMOWA.. zawarta w dniu r. w Nysie pomiędzy: Gminą Nysa Urzędem Miejskim w Nysie, Nysa, ul. Kolejowa 15, NIP: , REGON , zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez: Burmistrza Nysy Jolantę Barską, a:.., NIP:.., REGON:.., zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym przez:. -.. Strony oświadczają, że niniejsza umowa została zawarta w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz ze zmianami) z dnia 29 stycznia 2004r. PRZEDMIOT UMOWY 1 1. Zamawiający powierza Wykonawcy, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie: Dostawa oraz konfiguracja przełączników sieciowych wraz z osprzętem. 2. Szczegółową specyfikację dostarczonego sprzętu oraz oprogramowania, zawiera specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia i warunki jego realizacji, stanowiąca załącznik nr 1 do umowy. TERMIN WYKONANIA 2 Termin wykonania przedmiotu umowy ustala się na 40 dni od daty zawarcia umowy. ZOBOWIĄZANIA STRON 3 1. Wykonawca oświadcza, iż posiada kwalifikacje i uprawnienia wymagane do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy i zobowiązuje się do realizacji umowy z należytą starannością. 2. Przy wykonywaniu umowy Wykonawca ponosi odpowiedzialność za: a. kompetentne, rzetelne i terminowe wykonywanie przedmiotu umowy, b. wszelkie szkody wyrządzone w mieniu Zamawiającego przez Wykonawcę przy wykonywaniu w siedzibie Zamawiającego, objętych przedmiotem umowy, prac instalacyjnych i konfiguracyjnych. Urząd Miejski w Nysie 1

19 3. Wykonawca zobowiązuje się zaplanować i wykonywać prace związane z realizacją niniejszej umowy w taki sposób, by nie spowodowały zakłóceń w pracy systemów komputerowych Zamawiającego i nie uniemożliwiły ich użytkowania. 4. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać przedmiot umowy własnymi siłami. Powierzenie wykonania części przedmiotu umowy innym wykonawcom wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. W takim przypadku, Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania podwykonawców, którym powierzył wykonanie przedmiotu umowy, jak za własne działanie lub zaniechanie. 5. Zamawiający zobowiązuje się, w ustalonym wcześniej zakresie, do zapewnienia Wykonawcy warunków do sprawnej i zgodnej z zasadami wynikającymi z niniejszej umowy realizacji przedmiotu umowy. ZASADY REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY 4 1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania całości sprzętu, będącego przedmiotem umowy na swój koszt i ryzyko, własnym transportem pod wskazany przez Zamawiającego adres. Sprzęt zostanie dostarczony wraz ze wszystkimi akcesoriami niezbędnymi do prawidłowej jego pracy przy spełnieniu wymagań Zamawiającego dotyczących jego konfiguracji. 2. Strony przewidują możliwość realizowania przedmiotu umowy w postaci częściowych dostaw oraz częściowych usług instalacji i konfiguracji. 3. Dostawy, instalacje i konfiguracje częściowe, o których mowa w ust. 2 wymagają: a) uprzedniego, pisemnego uzgodnienia pomiędzy Stronami umowy, b) sporządzenia przez Wykonawcę dla Zamawiającego pisemnej informacji dotyczącej częściowej dostawy, a w szczególności obejmującej ilość i rodzaj sprzętu dostarczanego w ramach dostawy częściowej oraz wszelkie informacje i szczegółowe parametry niezbędne Zamawiającemu do dokonania odbioru częściowego prac instalacyjnych i konfiguracyjnych. 4. W przypadkach, o których mowa w ust. 2 protokół dostawy i instalacji częściowej podpisany przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego stwierdza kompletność, poprawność i zgodność dostawy, instalacji i konfiguracji. 5. Podpisanie protokołu, o którym mowa w ust. 4 i dokonanie odbioru częściowej dostawy sprzętu nie pozbawia Zamawiającego prawa do zgłaszania reklamacji z tytułu braków ilościowych i wad jakościowych oraz dochodzenia roszczeń, o których mowa w 7 ust. 1 pkt 1 umowy. Zamawiający ma prawo do składania reklamacji dotyczących ilości i jakości dostarczonego sprzętu za pomocą pisma, faksu lub poczty elektronicznej, które to formy są wiążące dla Wykonawcy. 6. W ramach niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się także do: a) przygotowania projektu wykonawczego obejmującego zakres prac wykonywanych przez Wykonawcę, uzgodnionego i zatwierdzonego przez Zamawiającego, b) wykonania i przekazania Zamawiającemu pełnej dokumentacji powykonawczej zrealizowanego zamówienia w formie papierowej oraz elektronicznej w formacie MS-Word. 7. Całkowitą realizację przedmiotu umowy potwierdzi protokół odbioru końcowego sporządzony przez Strony umowy. Szczegółowe warunki dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy zawiera załącznik nr 2 do umowy. Urząd Miejski w Nysie 2

20 8. W razie stwierdzenia braków ilościowych lub niesprawności dostarczonego sprzętu w trakcie wykonywania usług instalacyjnych i konfiguracyjnych, Wykonawca zobowiązuje się do uzupełnienia ilości oraz wymiany sprzętu na pełnowartościowy w ciągu 72 godzin od chwili stwierdzenia tego faktu. 9. Osobami wyznaczonymi przez Strony w celu realizacji niniejszej umowy są: - ze strony Wykonawcy:.. - ze strony Zamawiającego:. 10. Kontakt na jaki Zamawiający zgłaszał będzie usterki do Wykonawcy: - adres - numer telefonu:.. - numer faksu:.. CENA I SPOSÓB ZAPŁATY 5 Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w 1 niniejszej umowy, strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe netto w kwocie.. zł, słownie: zł. Do wynagrodzenia zostanie doliczony należny podatek VAT 22% w kwocie.. zł, co ustala wysokość należnego Wykonawcy wynagrodzenia na kwotę brutto: zł, słownie:.. zł Rozliczenie za wykonane i odebrane dostawy, konfigurację i instalację, także w przypadku dostaw, konfiguracji i instalacji częściowych, nastąpi jednorazowo po całkowitej realizacji przedmiotu umowy. Podstawą do rozliczenia będzie podpisany bez zastrzeżeń przez obie Strony umowy protokół odbioru końcowego. 2. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu fakturę wraz z kopią protokołu odbioru końcowego. 3. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury, o której mowa w ust. 2 w terminie 21 dni od daty jej otrzymania. 4. Płatność dokonana zostanie przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze. 5. Za dzień zapłaty uważa się datę przyjęcia przez bank Zamawiającego polecenia przelewu środków na konto Wykonawcy. KARY UMOWNE 7 1. Odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Strony opierają na zasadzie kar umownych, płatnych w następujących przypadkach i w następującej wysokości: 1) Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w przypadku: a) zwłoki w realizacji przedmiotu umowy w wysokości 0,5% ceny brutto ( 5 umowy), liczonej za każdy dzień zwłoki, b) zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji w wysokości 0,05% ceny brutto ( 5 umowy), liczonej za każdy dzień zwłoki. Urząd Miejski w Nysie 3

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej przetarg poniżej 30 000 euro Nasz znak: DE/SZP/064/ 220 /2015 19.08.2015r. Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie 33 100 Tarnów ul. Waryńskiego 9 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ KOBYLINA KOBYLIN, RYNEK MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 1 tel. (065) , fax (065)

BURMISTRZ KOBYLINA KOBYLIN, RYNEK MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 1 tel. (065) , fax (065) BURMISTRZ KOBYLINA 63-740 KOBYLIN, RYNEK MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 1 tel. (065) 548 24 01, fax (065) 548 21 17 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W SPRAWIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa Numer Sprawy: 12/ZP/CBA/2007 CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9 00-583 Warszawa Postępowanie prowadzone na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz. U. z 2006

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO 1) opis przedmiotu zamówienia: dostawa ręczników, prześcieradeł papierowych w roli.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Dostawę szaf ubraniowych i biurowych do wyposażenia budynku B Zespołu Szkół Muzycznych. 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zespół Szkół Muzycznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę sprzętu sportowego do narciarstwa biegowego dla dzieci i młodzieży dla Polskiego Związku Biathlonu

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A

S P E C Y F I K A C J A Gmina Nysa Urząd Miejski w Nysie ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa tel. ( 077) 4080513, tel./fax ( 077) 4080553 www.nysa.pl, zp_nysa@op.onet.pl Nr zamówienia BZP/341/AO/70/09 S P E C Y F I K A C J A istotnych

Bardziej szczegółowo

L.p. Opis Ilość sztuk

L.p. Opis Ilość sztuk ODDZIAŁ REGIONALNY W KRAKOWIE ul. Montelupich 3, 30-90 Kraków Znak sprawy: OKDO.776.4.205 (znak sprawy zgodnie z JRWA nadany w EOD) ZATWIERDZAM... (data i podpis kierownika zamawiającego) ISTOTNE WARUNKI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 5 /2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy. Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Adres: ul. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa Znak sprawy: 40-CPI-WA-2244/10 ZATWIERDZAM. Kierownik zamawiającego /data/ SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ATI-443/X/LJ/2008 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: DPS/2008 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I II III NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Dom Pomocy Społecznej nr 1 ul. Podmiejska Boczna 10 66-400 Gorzów Wlkp. tel. (095) 732-35-22 fax

Bardziej szczegółowo

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób Data: 06.09. 2007 r. GK 341/7/ 07 Pieczęć zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę samochodu osobowego 9 miejscowego

Bardziej szczegółowo

Roboty ślusarskie wykonanie altan śmietnikowych przy budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Pułaskiego 81

Roboty ślusarskie wykonanie altan śmietnikowych przy budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Pułaskiego 81 przetarg inny niż zamówienia publiczne Nasz znak: DE/SZP/064/ 140 /2015 22.06.2015r. Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie 33 100 Tarnów, ul. Waryńskiego 9 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich ZAMAWIAJĄCY Nazwa Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem Adres: ul. Hirszfelda 11 Miejscowość Warszawa Telefon (22) 855 49 16 wew. 108 Poczta elektroniczna (e-mail) k.dzianachsliwa@wszp.edu.pl Nazwisko osoby

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14.03.2012 r.

Warszawa, dnia 14.03.2012 r. Warszawa, dnia 14.03.2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5645/JP/12 usługi gastronomiczne na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Dostawa samochodu furgon przystosowanego do przewozu osób zatrzymanych dla Straży Miejskiej w Szczecinku. I.

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa Projekt nr WND-RPLD.03.06.00-00-766/11, pn. "Podniesienie konkurencyjności firmy i zwiększenie dostępności usług medycznych" współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU BIZNES NIE JEST DLA WYBRANYCH. CPV 80000000-4

ZAPYTANIE OFERTOWE DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU BIZNES NIE JEST DLA WYBRANYCH. CPV 80000000-4 Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości ATUT ul. Kościuszki 2, II piętro, pok.202 14-100 Ostróda tel/fax (89)646-79-57 REGON 511429271 NIP 741-18-94-712 www.atut.org.pl Znak sprawy: ATUT/SS/485/2013 Ostróda,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193 000 euro

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193 000 euro ZAKŁAD BADANIA SSAKÓW, PAN, 17-230 BIAŁOWIEŻA, UL. GEN. WASZKIEWICZA 1 tel. (085) 68-27-750, fax (085) 68-27-752 Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników laboratoryjnych Numer sprawy: ZP ZBS PAN/02/2010

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa materiałów promocyjno-reklamowych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE 1.1 Zamawiający: Centrum Myśli Jana Pawła II Foksal 11, 00-372 Warszawa tel. 022 826 42 21 fax: 022 826 42 23 e-mail: centrum@centrumjp2.pl

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia r.

Warszawa, dnia r. Warszawa, dnia 08-03-2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5621/JP/12 na dostawę artykułów biurowych na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO Oddział Regionalny w Krakowie 31-155 Kraków ul. Montelupich 3 OKDGMR.776.1.2015/1 (znak sprawy zgodnie z JRWA nadany w EOD) ZATWIERDZAM... (data i podpis kierownika zamawiającego)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) ZAMAWIAJĄCY: POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ UL. JACKOWSKIEGO 18, 60-509 POZNAŃ www.bip.podgik-poznan.pl tel. (61) 8410-508,

Bardziej szczegółowo

Wynajęcie powierzchni reklamowej na 10 nośnikach typu billboard wraz z wydrukiem i wyklejeniem powierzchni billboardowej.

Wynajęcie powierzchni reklamowej na 10 nośnikach typu billboard wraz z wydrukiem i wyklejeniem powierzchni billboardowej. PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych na: Wynajęcie powierzchni reklamowej na 10

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE Zamawiający: Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie, ul. Karłowicza 4, 20-027 Lublin (Regionalna Izba Obrachunkowa jest

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

Dzieci oraz sanitariatu w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i. Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance, ul.

Dzieci oraz sanitariatu w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i. Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance, ul. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia przetarg nieograniczony na remont pomieszczeń w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance, ul. Sikorskiego 22 I. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu L.dz. SZOZnMiD/ZP/ 04/10 Poznań, dnia 2010-02-09 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w Biuletynie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi związane z organizacją programowych obozów szkoleniowych z windsurfingu dla studentów Akademii

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY na Świadczenie usług ochrony mienia Muzeum Zamek w Oświęcimiu ( w organizacji ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

PRZETARG NIEOGRANICZONY na Świadczenie usług ochrony mienia Muzeum Zamek w Oświęcimiu ( w organizacji ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY na Świadczenie usług ochrony mienia Muzeum Zamek w Oświęcimiu ( w organizacji ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na ochronę fizyczną budynku zamku oświęcimskiego wraz

Bardziej szczegółowo

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa Numer Sprawy: 13/ZP/CBA/2007 CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9 00-583 Warszawa Postępowanie prowadzone na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz. U. z 2006

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Instytut Energetyki Oddział Ceramiki CEREL Instytut Badawczy 36-040 Boguchwała, ul. Techniczna 1 tel. +4817 87 11 700, fax: +4817 87 11 277 NIP 525-00-08-761 (PL 525-00-08-761) Regon 000020586-00053, KRS

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Przedmiot Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Przedmiot Zamówienia Zamawiający: Zespół Szkół nr 1 im. Karola Adamieckiego w Sanoku ul. Jana III Sobieskiego 23 38-500 Sanok ZS1-0120/49/09 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przedmiot Zamówienia Wymiana okien w budynku

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) GŁÓWNY URZĄD MIAR Nr sprawy BA-231-2/536/276/MM/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę elektronicznego systemu zarządzania czynnościami metrologicznymi E-SUM CPV 48000000-8 Pakiety

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. "Dostawę oleju opałowego lekkiego dla obiektu Zespołu Placówek Oświatowych w Grudusku"

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Dostawę oleju opałowego lekkiego dla obiektu Zespołu Placówek Oświatowych w Grudusku Zamawiający: Zespół Placówek Oświatowych w Grudusku ul. Szkolna 2 tel. (23)6715468 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Grudusk, 20 września

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA :

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA : Znak sprawy: G1/RB/01/2012 Zamawiający: Gimnazjum nr 1 im. Szarych Szeregów 96-100 Skierniewice, ul. Szarych Szeregów 6 Nr telefonu 0-46 833-53-98 Nr faksu 0-46 833-53-98 e-mail: gim1sk_ce@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A. Obsługa prawna Urzędu Miejskiego w Nysie

S P E C Y F I K A C J A. Obsługa prawna Urzędu Miejskiego w Nysie Gmina Nysa Urząd Miejski w Nysie ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa tel. ( 077) 4080513, tel./fax ( 077) 4080553 www.nysa.pl, zp_nysa@op.onet.pl Nr zamówienia BZP/341/AO/31/10 S P E C Y F I K A C J A istotnych

Bardziej szczegółowo

70-482 Szczecin. 1. ZAMAWIAJĄCY: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

70-482 Szczecin. 1. ZAMAWIAJĄCY: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zamawiający : Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 70-482 Szczecin al. Wojska Polskiego 80/82, tel. 091 4 24 36 00, fax. 4 22 18 98 www.krwiodawstwo.szczecin.pl.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI PRZETARGU

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI PRZETARGU SZCZEGÓŁOWE WARUNKI PRZETARGU NA BUDOWĘ FARMY WIATROWEJ CZAPLINEK W ZAKRESIE BUDOWY DRÓG, PLACÓW, BRANŻY ELEKTRYCZNEJ Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z postanowieniami

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla zamówienia na dostawę tuszy i tonerów do drukarek laserowych, atramentowych i faksów.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla zamówienia na dostawę tuszy i tonerów do drukarek laserowych, atramentowych i faksów. (pieczęć zamawiającego) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla zamówienia na dostawę tuszy i tonerów do drukarek laserowych, atramentowych i faksów. I Nazwa i adres zamawiającego Kuratorium Oświaty

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: w przetargu nieograniczonym pn: Wydruk materiałów informacyjnych BO-ZP.2610.75.2015.IZ.G2. Nr referencyjny: BO-ZP.2610.75.2015.IZ.

ZAMAWIAJĄCY: w przetargu nieograniczonym pn: Wydruk materiałów informacyjnych BO-ZP.2610.75.2015.IZ.G2. Nr referencyjny: BO-ZP.2610.75.2015.IZ. ZAMAWIAJĄCY: Główny Urząd Geodezji i Kartografii SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Wójt Gminy Chełmiec, z siedzibą 33-395 Chełmiec,ul. Papieska 2 tel.. (018) 414 56 14, faks (0-18) 414 56 43, e-mail : przetargi@chelmiec.pl adres

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Zakup wapna palonego mielonego

SPECYFIKACJA ISOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Zakup wapna palonego mielonego SPECYFIKACJA ISOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Zakup wapna palonego mielonego CPV 14121200-7 PKWiU 26.52.10-33.00 Tryb postępowania: przetarg nieograniczony Zamawiający: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do złożenia oferty

Zaproszenie do złożenia oferty DRUK ZP-04 Gmina Nysa Urząd Miejski w Nysie ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa Zaproszenie do złożenia oferty dostawy Nysa, dnia 03.09.2015r. 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego. Gmina Nysa - Urząd Miejski w Nysie

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ARCHITEKTURY 00-659 WARSZAWA, UL. KOSZYKOWA 55

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ARCHITEKTURY 00-659 WARSZAWA, UL. KOSZYKOWA 55 POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ARCHITEKTURY 00-659 WARSZAWA, UL. KOSZYKOWA 55 Znak sprawy: WAPW/7/2010 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYDRUK ULOTEK REKRUTACYJNYCH (1000 sztuk) DLA WYDZIAŁU

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług ubezpieczenia

Świadczenie usług ubezpieczenia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przetarg nieograniczony poniżej 193 000 euro - do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu, ul. Ks. Łukasika 3, 26-612 Radom tel. (048) 363-99-57 fax. (048) 3634873 www.pup.radom.pl e-mail: wara@praca.gov.

Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu, ul. Ks. Łukasika 3, 26-612 Radom tel. (048) 363-99-57 fax. (048) 3634873 www.pup.radom.pl e-mail: wara@praca.gov. ZP.2010 08/07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający : Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu, ul. Ks. Łukasika 3, 26-612 Radom tel. (048) 363-99-57 fax. (048) 3634873 www.pup.radom.pl e-mail:

Bardziej szczegółowo

DBA-2/240-25/2013 Wszyscy uczestnicy postępowania

DBA-2/240-25/2013 Wszyscy uczestnicy postępowania Monika Bronkau Ługowska Dyrektor Generalny Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Warszawa, 10 maja 2013 r. DBA-2/240-25/2013 Wszyscy uczestnicy postępowania W nawiązaniu do prowadzonego postępowania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII W PRZEMYŚLU Ul. Lwowska 7a 37 700 Przemyśl tel/fax 6784259, tel. centr. 6768360, 6785310 Nr sprawy: PIW.ZP.3.2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: SAT-3321/4/14 DOSTAWA SAMOCHODU DOSTAWCZEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: SAT-3321/4/14 DOSTAWA SAMOCHODU DOSTAWCZEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: SAT-3321/4/14 PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Warszawa, dnia 30-05-2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5718/JP/12 na opracowanie scenariuszy i produkcję trzech spotów reklamowych na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Wójt Gminy Chełmiec, z siedzibą 33-395 Chełmiec,ul. Papieska 2 tel.. (018) 414 56 14, faks (0-18) 414 56 43, e-mail : przetargi@chelmiec.pl adres

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony Oznaczenie postępowania: DG-2501/16522/1322/10 ZAMAWIAJĄCY: Państwowy Instytut Weterynaryjny Państwowy Instytut Badawczy Al. Partyzantów

Bardziej szczegółowo

Dostawa węgla i miału węglowego

Dostawa węgla i miału węglowego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ 60.000 EURO Dostawa węgla i miału węglowego I. Zamawiający: Gmina Rogowo tel. /054/ 280 16 22 fax /054/

Bardziej szczegółowo

Zakup samochodu osobowo dostawczego

Zakup samochodu osobowo dostawczego Międzyszkolny Ośrodek Sportu Ul. Sudecka 42 58-500 Jelenia Góra Polska tel:(075) 769-71-40 fax:(075) 769-71-40 http://www.mosjg.pl/ biuro@mosjg.pl miejsce składania ofert: 58-500 Jelenia Góra, ul. Sudecka

Bardziej szczegółowo

Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie Wykonawcy mają dostarczyć w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu: Uwaga:

Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie Wykonawcy mają dostarczyć w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu: Uwaga: INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW 1. Nazwa i adres Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. 25-645 Kielce, ul. Piekoszowska 390 tel.: (41) 346-12-44, fax: (41) 346-03-73 e-mail: pgo_kielce@pro.onet.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1) Zamawiający: Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łosicach, ul. Krasickiego 1. REGON: 000959607 NIP: 537-15-05-547 Numer telefonu: 83 3590687 fax: 83 3590687 2) Tryb

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwana dalej SIWZ. Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z/s w Ochli, ul. Muzealna 5, 66-006 Ochla

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwana dalej SIWZ. Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z/s w Ochli, ul. Muzealna 5, 66-006 Ochla SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ I. Nazwa oraz adres zamawiającego Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z/s w Ochli, ul. Muzealna 5, 66-006 Ochla II. Tryb udzielenia zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej SIWZ) SIWZ sukcesywna dostawa materiałów budowlanych: skrzydła drzwiowe+ościeżnice SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY Prowadzony z zachowaniem zasad określonych w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę samochodów osobowych dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach o wartości

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam : Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych mgr Zbigniew Zajączkowski SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na roboty budowlane o wartości do 60 000 EURO do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu pl. Powstańców Warszawy 1 50-951 Wrocław NIP 897-17-47-119 REGON 020 860 626 www.wroclaw.mos.gov.pl Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A

S P E C Y F I K A C J A Gmina Nysa Urząd Miejski w Nysie ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa tel. 77 4080513, tel./fax 77 4080553 www.nysa.pl, zp_nysa@op.onet.pl Nr zamówienia BZP.271.41.2012 S P E C Y F I K A C J A istotnych warunków

Bardziej szczegółowo

Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół w Żelechowie w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r.

Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół w Żelechowie w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r. Zapytanie ofertowe Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół w Żelechowie w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r. Zapytanie ofertowe Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8

Bardziej szczegółowo

Gmina Pilchowice ul. Damrota 6 44-145 Pilchowice www.pilchowice.pl tel + 48 32/ 235 64 56 faks +48 32/235 69 38

Gmina Pilchowice ul. Damrota 6 44-145 Pilchowice www.pilchowice.pl tel + 48 32/ 235 64 56 faks +48 32/235 69 38 KS.272.312.2014 Nr. kor.: 2209.2014 Gmina Pilchowice ul. Damrota 6 44-145 Pilchowice www.pilchowice.pl tel + 48 32/ 235 64 56 faks +48 32/235 69 38 Zapytanie ofertowe na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na usługi: RĘCZNEGO I MECHANICZNEGO OCZYSZCZANIA MIASTA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na usługi: RĘCZNEGO I MECHANICZNEGO OCZYSZCZANIA MIASTA MI/GOS/7062/341/II/ 2 /10 I. Informacje ogólne. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na usługi: RĘCZNEGO I MECHANICZNEGO OCZYSZCZANIA MIASTA 1.Tryb zamówienia : przetarg nieograniczony 2.Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

Chocianów, dnia, 10.12.2010r.

Chocianów, dnia, 10.12.2010r. Chocianów, dnia, 10.12.2010r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYWÓZ NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH, PŁUKANIE KOLEKTORÓW KANALIZACYJNYCH ORAZ UDRAŻNIANIE KOLEKTORÓW KANALIZACYJNYCH POWYŻEJ Ø200 DLA

Bardziej szczegółowo

Budowa Portalu Informacyjnego opartego na oprogramowaniu MS SharePoint

Budowa Portalu Informacyjnego opartego na oprogramowaniu MS SharePoint Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Adres: ul. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa Znak sprawy: 27-CPI-WA-2244/10 ZATWIERDZAM. Kierownik zamawiającego /data/ SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający. Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki ul. Lewartowskiego 17 00-169 Warszawa Tel.: 0 22 489 64 90 Fax: 0 22 489 64 91

1. Zamawiający. Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki ul. Lewartowskiego 17 00-169 Warszawa Tel.: 0 22 489 64 90 Fax: 0 22 489 64 91 Zapytanie ofertowe realizowane w ramach projektu Informatyka+ - ponadregionalny program rozwijania kompetencji uczniów szkół ponadgimnazjalnych w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT)

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W WĄCHOCKU

ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W WĄCHOCKU ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W WĄCHOCKU A d r e s : u l. K o ś c i e l n a 1 0; 2 7-2 1 5 W ą c h o c k tel. 41 271 50 79, fax. 41 271 58 13 adres strony internetowej - www.zpowachock.edu.pl e-mail szkolawachock@o2.pl

Bardziej szczegółowo

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Nr postępowania: CAZ.9800/01/MF/2011 1.Nazwa i adres Zamawiającego. ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP BIUREK - WYPOSAŻENIA BIUROWEGO Zamawiającym jest Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie Adres: ul. 1-go Maja 2,

Bardziej szczegółowo

Projekt Nowoczesne kształcenie- pewna przyszłość 4.1.1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Strona 1

Projekt Nowoczesne kształcenie- pewna przyszłość 4.1.1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Strona 1 Strona 1 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Cieplaka 1c, tel. 032 295 93 40; fax 032 295 93 44; strona internetowa: www.wsb.edu.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 58/2014 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług restauracyjnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA INSTYTUT MASZYN MATEMATYCZNYCH 02-078 Warszawa ul. Krzywickiego 34 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wywóz i utylizacja odpadów komunalno bytowych z pojemników typu B-1100 l. z siedziby Instytutu

Bardziej szczegółowo

Katowice: Usługa druku cyfrowego na rok 2010 Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Katowice: Usługa druku cyfrowego na rok 2010 Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Strona 1 z 5 Katowice: Usługa druku cyfrowego na rok 2010 Numer ogłoszenia: 25724-2010; data zamieszczenia: 28.01.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Październik 2012 roku

Październik 2012 roku WYJŚCIOWE WYMAGANIA Będące podstawą do przygotowania oferty Zamawiający: Starostwo Powiatowe ul. Kościuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, faks 0 54 285 30 18 Przedmiot zamówienia: Rozbiórka

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przełącznik sieciowy - typ 1. (1 sztuka) Lp. 1 2 3 Minimalne wymagane parametry techniczne Zamawiającego Przełącznik w metalowej

Bardziej szczegółowo

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych Kruklanki dnia: 10.11.2010r. Numer sprawy: PBO-341-10/10 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nazwa zadania: Zimowe utrzymanie (odśnieżanie) dróg gminnych w sezonie 2010/2011 Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawa

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Oznaczenie postępowania: WIChiP/390-5/16 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na dostawę goniometru optycznego do pomiarów kąta zwilżania oraz energii powierzchniowej Zatwierdził: prof. dr hab. inż. Eugeniusz

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Niniejsze zapytanie nie jest składane w trybie ustawy o zamówieniach publicznych.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Niniejsze zapytanie nie jest składane w trybie ustawy o zamówieniach publicznych. Przytkowice 30 sierpnia 2014 roku ZAPYTANIE OFERTOWE Energy 2000 Technico M.A. Goczał spółka jawna z siedzibą w Przytkowicach przystępuje do realizowania projektu Budowa innowacyjnego Parku Rozrywki połączenie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1 ZP.271.11.2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Zintegrowany system e-usług dla mieszkańców Zadanie uzyskało pomoc finansową

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony nr BDG-V-281-102-MK/06 na wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych na potrzeby Instytucji Zarządzającej Zintegrowanym Programem Operacyjnym

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja Istotnych warunków zamówienia Specyfikacja Istotnych warunków zamówienia I. Nazwa i adres zamawiającego Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczania w Szepietowie Ul. Główna 6 18-210 Szepietowo zwkio@szepietowo.pl REGON 450094372

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Utrzymanie czystości budynku ratusza w Rudnej.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Utrzymanie czystości budynku ratusza w Rudnej. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Utrzymanie czystości budynku ratusza w Rudnej. 1.Zamawiający: Gmina Rudna ul. Plac Zwycięstwa 15 59-305 Rudna tel. (076) 74-92-100 fax. (076) 74-92-117 2.Tryb

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ dla postępowania, którego wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty progu określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA RW.ZP.U MK

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA RW.ZP.U MK Województwa Mazowieckiego, tel. 022 59 79 100, faks 022 59 79 043 http://www.mazovia.pl, e-mail: marta.kowalczyk@mazovia.pl w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Zakładu Komunalnego w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) nr ref.: SSCS/ZP/1/2013 tel.: +48 535 883 688 fax: +48 (046) 874 27 93 e-mail: communal-service@tlen.pl www.communalservice.pl ZAMAWIAJĄCY: Spółdzielnia Socjalna Communal Service ul. Sienkiewicza 10/12

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI MNIEJSZEJ OD KWOTY OKREŚLONEJ W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA: dostawę

Bardziej szczegółowo

Strzegocice, dn. 24.02.2014 r.

Strzegocice, dn. 24.02.2014 r. Strzegocice, dn. 24.02.2014 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ KRUSZYWA NA TEREN BAZY SPRZĘTOWO-MATERIAŁOWEJ W STRZEGOCICACH WEDŁUG POTRZEB ZAMAWIAJĄCEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 znak sprawy: Odbiór, transport, i składowanie odpadów 2009 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Odbiór, transport, unieszkodliwianie i składowanie odpadów o kodzie (20 03 01), zgodnie z przedmiotem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 1 Znak sprawy...po 225 6 /2015 SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA TEMAT: DOSTAWA ARTYKUŁÓW CZYSTOŚCIOWYCH Tryb: Zapytanie ofertowe Informacja prawna: Do niniejszego zamówienia nie mają zastosowania przepisy

Bardziej szczegółowo

ZP. 2010 07/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZP. 2010 07/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZP. 2010 07/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający : Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu, ul. Ks. Łukasika 3, 26-612 Radom tel. (048) 363-99-57 fax. (048) 363-48-73 www.pup.radom.pl e-mail:

Bardziej szczegółowo

Wykonanie ogrodzenia wraz z bramami wjazdowymi i furtkami na terenie działki nr 120/3 w Muzeum Etnograficznym w Zielonej Górze z/s w Ochli

Wykonanie ogrodzenia wraz z bramami wjazdowymi i furtkami na terenie działki nr 120/3 w Muzeum Etnograficznym w Zielonej Górze z/s w Ochli SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ I. Nazwa oraz adres zamawiającego Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z/s w Ochli, ul. Muzealna 5, 66-006 Ochla II. Tryb udzielenia zamówienia

Bardziej szczegółowo