WNIOSEK. 2) wyrażenia zgody na Plan Połączenia ww. spółek wraz z załącznikami;

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WNIOSEK. 2) wyrażenia zgody na Plan Połączenia ww. spółek wraz z załącznikami;"

Transkrypt

1 Warszawa, dnia 24 maja 2013 r. Walne Zgromadzenie PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. WNIOSEK Zarządu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. o podjęcie przez Walne Zgromadzenie PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. uchwały w sprawie połączenia spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. z siedzibą w Warszawie ze spółką PGE Energia Jądrowa S.A. z siedzibą w Warszawie, wyrażenia zgody na plan połączenia i zmiany statutu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Zarząd PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. wnosi o podjęcie przez Walne Zgromadzenie, na podstawie 37 ust. 1 pkt 6) i pkt 8) Statutu Spółki i art. 506 Kodeksu spółek handlowych (ksh), uchwały w sprawie: 1) połączenia spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka Przejmująca) ze spółką PGE Energia Jądrowa S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka Przejmowana) w trybie art pkt 1 ksh, art ksh i art ksh, tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez wydawania nowych akcji Spółki Przejmującej w zamian za akcje Spółki Przejmowanej; 2) wyrażenia zgody na Plan Połączenia ww. spółek wraz z załącznikami; 3) zmian Statutu Spółki Przejmującej, których projekt stanowi Załącznik nr 3 do Planu Połączenia, o którym mowa w pkt. 2. Uzasadnienie PGE Energia Jądrowa S.A. jest spółką zależną PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., odpowiedzialną w ramach grupy kapitałowej za przygotowanie projektu budowy elektrowni jądrowej. PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. posiada 100% akcji PGE Energia Jądrowa S.A. dających 100% głosów na jej Walnym Zgromadzeniu. Natomiast spółka PGE Energia Jądrowa S.A. posiada 51% udziałów w PGE EJ1 sp. z o.o., spółce celowej, która odpowiada za przygotowanie procesu inwestycyjnego oraz budowę elektrowni jądrowej w Polsce (pozostałe 49% udziałów w spółce posiada obecnie PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.). Po połączeniu, 100% udziałów w PGE EJ1 sp. z o.o. będzie posiadać PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. 1

2 W celu uproszczenia struktury kapitałowej Grupy PGE, ograniczenia kosztów związanych z utrzymywaniem osobnego podmiotu oraz zwiększenia efektywności zarządzania przygotowaniem projektu budowy elektrowni jądrowej z poziomu Centrum Korporacyjnego, Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. podjął decyzję o zamiarze połączenia PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. z jednostką zależną PGE Energia Jądrowa S.A. Planowane połączenie nastąpi przez przeniesienie całego majątku spółki PGE Energia Jądrowa S.A. na PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. (połączenie przez przejęcie) bez podwyższenia kapitału zakładowego PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. oraz bez wymiany akcji PGE Energia Jądrowa S.A. na akcje PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Połączenie spółek nastąpi w trybie art pkt 1 w zw. z art ksh, tj. w drodze przejęcia przez PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. spółki PGE Energia Jądrowa S.A., przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą. Połączenie nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez wydawania nowych akcji Spółki Przejmującej w zamian za akcje Spółki Przejmowanej, zgodnie z art ksh. W wyniku połączenia, z dniem wpisania przez Sąd Rejestrowy połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, nastąpi wykreślenie Spółki Przejmowanej z rejestru przedsiębiorców oraz jej rozwiązanie bez likwidacji, zgodnie z art ksh. PGE Energia Jądrowa S.A. jest jednoosobową spółką PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., dlatego też zgodnie z art ksh możliwe jest zastosowanie tzw. uproszczonego trybu połączenia określonego w art. 516 ksh. W ramach dotychczas prowadzonych prac zmierzających do połączenia, Zarządy PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. oraz PGE Energia Jądrowa S.A. przyjęły Plan Połączenia wraz z załącznikami (stanowiący Załącznik nr 2 do Wniosku), tj.: 1) projektem uchwały połączeniowej Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej, 2) projektem uchwały połączeniowej Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmowanej, 3) projektem zmian statutu Spółki Przejmującej, 4) ustaleniem wartości majątku Spółki Przejmowanej, 5) oświadczeniem o stanie księgowym Spółki Przejmowanej. Plan Połączenia został następnie złożony do sądu rejestrowego celem przyjęcia do akt rejestrowych oraz do biura Monitora Sądowego i Gospodarczego celem ogłoszenia, a także został przekazany do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 38/2013 z dnia 16 maja 2013 r. 2

3 Plan połączenia zawiera informacje wymagane zgodnie z art pkt 1, 5 i 6 ksh. W związku z faktem, iż PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. posiada 100% akcji Spółki Przejmowanej i połączenie następuje w trybie uproszczonym, w planie połączenia pominięto informacje, o których mowa w art pkt 2-4 ksh (tj. parytet wymiany, zasady dotyczące przyznania akcji połączeniowych akcjonariuszom Spółki Przejmowanej, dzień, od którego akcje połączeniowe uprawniają do udziału w zysku Spółki Przejmującej). Na podstawie art ksh Spółka Przejmująca nie sporządziła ponadto informacji o stanie księgowym, o której mowa w art pkt 4 ksh, albowiem zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych publikuje i udostępnia akcjonariuszom półroczne sprawozdania finansowe. Na podstawie art ksh w zw. z art ksh do połączenia Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną nie mają zastosowania art ksh, art pkt 4-5 ksh, art. 512 ksh i art. 513 ksh, a więc w szczególności nie zostało sporządzone sprawozdanie Zarządu uzasadniające połączenie, o którym mowa w art. 501 ksh, plan połączenia nie podlega badaniu przez biegłego w zakresie poprawności i rzetelności i nie jest sporządzana opinia, o której mowa w art. 503 ksh. Zgodnie z art , 2 i 4 ksh, Połączenie jest dokonywane na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia, która powinna zawierać: (i) zgodę na Plan Połączenia oraz (ii) zgodę na proponowane zmiany statutu Spółki Przejmującej. Proponowane zmiany Statutu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. wynikają z konieczności dostosowania jego treści Statutu do zadań, jakie PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. będzie realizowała po połączeniu, w szczególności zaś potrzeby rozszerzenia przedmiotu działalności Spółki Przejmującej o kategorie będące przedmiotem działalności Spółki Przejmowanej, której ogół praw i obowiązków z dniem połączenia przejmie PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Proponowane zmiany dotyczą 3 ust. 1 i 3 oraz 6 Statutu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Projekt proponowanych zmian Statutu stanowi Załącznik nr 3 do Planu Połączenia. Zmiana 3 ust. 1 Statutu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. polega na: a) uporządkowaniu rodzajów działalności według klasyfikacji PKD w tym wykreśleniu poniższych punktów z przedmiotu działalności PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. w związku z objęciem ich w aktualnym Statucie zakresem szerzej określonych dotychczasowych kategorii PKD, co nie prowadzi do faktycznej zmiany działalności Spółki, lecz ma charakter wyłącznie porządkowy: 1) sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych (PKD Z), 2) działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (PKD Z), 3

4 3) działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów (PKD Z), b) na rozszerzeniu dotychczasowego przedmiotu działalności o następujące rodzaje działalności, dotychczas prowadzone wyłącznie przez Spółkę Przejmowaną: 1) górnictwo rud uranu i toru (PKD Z), 2) wytwarzanie paliw jądrowych (PKD Z), 3) działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami (PKD Z), 4) realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD Z), 5) sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń (PKD Z), 6) magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD B), 7) pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD Z), 8) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD Z), 9) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD Z), 10) zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD Z). Zmiana 3 ust. 3 Statutu Spółki polega na zmianie odesłania wynikającego ze zmian wprowadzonych do 3 ust. 1 Statutu Spółki. Zmiana 6 Statutu Spółki polega na dodaniu ust. 4, którego treść wskazuje na dokonanie połączenia PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. jako spółki przejmującej z PGE Energia Jądrowa S.A. jako spółką przejmowaną w trybie art pkt 1 ksh. Uchwała Walnego Zgromadzenia PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. w sprawie połączenia z inną spółką oraz zmiany Statutu Spółki wymagana jest w oparciu o postanowienia 37 ust. 1 pkt 6) i pkt 8) Statutu Spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. i art. 506 ksh. Natomiast zgodnie z 38 Statutu Spółki wnioski Zarządu w sprawach wskazanych w 37 Statutu (a więc zarówno w przedmiocie połączenia Spółki jak i zmiany Statutu) powinny zawierać uzasadnienie i być zaopiniowane na piśmie przez Radę Nadzorczą. Niezwłocznie po uzyskaniu opinii Rady Nadzorczej, dotyczącej niniejszego wniosku, Spółka zamieści przedmiotową opinię na swojej stronie internetowej. Załączniki: 1. Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia, 2. Plan Połączenia wraz z załącznikami. 4

5 Załącznik Nr 1 Do wniosku Zarządu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. do Walnego Zgromadzenia PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. - Projekt uchwały połączeniowej UCHWAŁA NR Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie: połączenia spółki PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ze spółką PGE Energia Jądrowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na warunkach określonych w planie połączenia ogłoszonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 98/2013 (4215), poz. 7022, wyrażenia zgody na plan połączenia i dokonania zmiany statutu. Działając na podstawie art , 2 i 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 94, poz z późn. zm. - dalej ksh ) oraz 37 ust. 1 pkt 6) i pkt 8) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, po uprzednim wysłuchaniu ustnych wyjaśnień Zarządu dotyczących istotnych elementów treści Planu Połączenia, stanowi co następuje: 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ( Spółka Przejmująca ) postanawia uchwalić połączenie PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z PGE Energia Jądrowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (00-496), ul. Mysia 2, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ( Spółka Przejmowana ) w trybie art pkt 1 ksh, art. 515 ksh 1 oraz art ksh, tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez wydawania nowych akcji Spółki Przejmującej w zamian za akcje Spółki Przejmowanej, na zasadach ustalonych w Planie Połączenia Połączenie, o którym mowa w 1 następuje na warunkach określonych w Planie Połączenia Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną uzgodnionym w dniu 16 maja 2013 r., i ogłoszonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 98/2013 (4215) z dnia 22 maja 2013 roku pod poz Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej wyraża zgodę na Plan Połączenia, o którym mowa w ust

6 Przeniesienie majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą nastąpi w dniu połączenia, tj. w dniu wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego dla Spółki Przejmującej. 4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej postanawia zmienić Statut Spółki Przejmującej, w ten sposób, że: 1. 3 ust. 1 Statutu Spółki Przejmującej otrzymuje następujące brzmienie: 3 1. Przedmiotem działalności Spółki jest: 11) wydobywanie węgla kamiennego (PKD Z), 12) wydobywanie węgla brunatnego (lignitu) (PKD Z), 13) górnictwo rud uranu i toru (PKD Z), 14) wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu (PKD Z), 15) górnictwo i wydobywanie, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 08.9), 16) działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie (PKD Z), 17) wytwarzanie i przetwarzanie koksu (PKD Z), 18) wytwarzanie paliw jądrowych (PKD Z), 19) produkcja konstrukcji metalowych i ich części (PKD Z), 20) produkcja elementów elektronicznych (PKD Z), 21) produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej (PKD Z), 22) produkcja sprzętu instalacyjnego (PKD Z), 23) produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego (PKD Z), 24) naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń (PKD 33), 25) wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja i handel energią elektryczną (PKD 35.1), 26) wytwarzanie paliw gazowych; dystrybucja i handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym (PKD 35.2), 27) wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (PKD 35.3), 28) pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (PKD Z), 29) odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (PKD Z), 30) działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców (PKD 38), 31) działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami (PKD Z), 32) realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD Z), 33) roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD Z), 34) roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (PKD 42.2), 35) roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej (PKD Z), 6

7 36) roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD Z), 37) roboty budowlane specjalistyczne (PKD 43), 38) sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie (PKD 46.1), 39) sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń (PKD Z), 40) pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa (PKD 46.7), 41) transport kolejowy towarów (PKD Z), 42) transport drogowy towarów (PKD Z), 43) transport rurociągami (PKD 49.50), 44) magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD B), 45) działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (PKD Z), 46) przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych (PKD C), 47) telekomunikacja (PKD 61), 48) działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana (PKD 62), 49) przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD Z), 50) pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD Z), 51) pozostałe pośrednictwo pieniężne (PKD Z), 52) działalność holdingów finansowych (PKD Z), 53) działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych (PKD Z), 54) pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 64.9), 55) działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych (PKD Z), 56) pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD Z), 57) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD Z), 58) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD Z), 59) zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD Z), 60) działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (PKD Z), 61) działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD Z), 62) doradztwo związane z zarządzaniem (PKD 70.2), 63) działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.1), 64) badania i analizy techniczne (PKD 71.20), 65) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD Z), 66) badanie rynku i opinii publicznej (PKD Z), 67) działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (PKD Z), 68) wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD Z), 69) wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych (PKD Z), 7

8 70) wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD Z), 71) działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa (PKD Z), 72) działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.9), 73) kierowanie w zakresie efektywności gospodarowania (PKD Z), 74) obrona narodowa (PKD Z), 75) pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59) ust. 3 Statutu Spółki Przejmującej otrzymuje następujące brzmienie: Spółka prowadzi swoją działalność przestrzegając odpowiednich przepisów prawa. W szczególności, w zakresie działalności, o której mowa w ust. 1 pkt 15: 1) działalność ta jest prowadzona z zachowaniem wymogów wynikających z ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U r., Nr 89, poz. 625, ze zm.), dotyczących m.in. pozostawania operatorów systemów dystrybucyjnych pod względem formy prawnej i organizacyjnej oraz podejmowania decyzji niezależnymi od innych działalności niezwiązanych z dystrybucją energii elektrycznej, 2) Spółka nie prowadzi działalności polegającej na pełnieniu funkcji operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego. 3. w 6 Statutu Spółki Przejmującej po ust. 3 dodaje się ust. 4 o następującym brzmieniu: 4. Na podstawie art pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Spółka (jako spółka przejmująca) została połączona z PGE Energia Jądrowa S.A. z siedzibą w Warszawie. 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki Przejmującej w uzgodnieniu z Zarządem Spółki Przejmowanej. 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Zmiany w Statucie Spółki Przejmującej zaczną obowiązywać z dniem wpisu zmian do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. 8

9 Załącznik Nr 2 Do wniosku Zarządu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. do Walnego Zgromadzenia PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Plan połączenia z załącznikami PLAN POŁĄCZENIA PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z PGE Energia Jądrowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 16 maja 2013 r. I. WPROWADZENIE W związku z zamiarem połączenia Zarządy spółek PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie i PGE Energia Jądrowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (zwanych dalej Spółkami ) sporządziły i zaakceptowały niniejszy plan połączenia (zwany dalej Planem Połączenia ). Plan Połączenia został sporządzony na podstawie art. 498 i 499 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 94, poz z późn. zm.) (zwanego dalej ksh ). Połączenie będące przedmiotem Planu Połączenia odbywa się w trybie połączenia przez przejęcie. II. WARUNKI POŁĄCZENIA 1. Typ, firma i siedziba łączących się Spółek, sposób łączenia Spółka przejmująca: Typ: Firma: Siedziba i adres: Kapitał zakładowy: spółka akcyjna PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna ul. Mysia 2, Warszawa ,00 złotych (w całości opłacony) Wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 05 listopada 2001 r., NIP , REGON (zwana dalej PGE Polska Grupa Energetyczna albo Spółką Przejmującą ). Spółka przejmowana: Typ: Firma: Siedziba i adres: Kapitał zakładowy: spółka akcyjna PGE Energia Jądrowa Spółka Akcyjna ul. Mysia 2, Warszawa ,00 zł (w całości opłacony) 9

10 Wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 28 grudnia 2009 r., NIP , REGON (zwana dalej PGE Energia Jądrowa lub Spółką Przejmowaną ). Na dzień podpisania Planu Połączenia jedynym akcjonariuszem Spółki Przejmowanej jest Spółka Przejmująca. Połączenie nastąpi w trybie art pkt 1 ksh, art ksh i art ksh tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez wydawania nowych akcji Spółki Przejmującej w zamian za akcje Spółki Przejmowanej ( Połączenie ). W wyniku Połączenia, z dniem wpisania przez Sąd Rejestrowy Połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego ( Dzień Połączenia ), nastąpi wykreślenie Spółki Przejmowanej z rejestru przedsiębiorców oraz jej rozwiązanie bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego, zgodnie z art ksh. Zgodnie z art , 2 i 4 ksh, Połączenie jest dokonywane na podstawie uchwał walnych zgromadzeń Spółek, obejmujących: (iii) (iv) zgodę na Plan Połączenia oraz zgodę na proponowane zmiany statutu Spółki Przejmującej określone w pkt. III poniżej. Projekty uchwał, o których mowa powyżej stanowią załącznik nr 1 i 2 do Planu Połączenia. Zgodnie z art ksh oraz ksh w niniejszym Planie Połączenia pominięto informacje, o których mowa w art pkt 2-4 ksh oraz, w odniesieniu do Spółki Przejmującej, informację, o której mowa w art pkt 4 ksh. 2. Prawa przyznane przez Spółkę Przejmującą akcjonariuszom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej W związku z Połączeniem Spółek nie nastąpi przyznanie przez Spółkę Przejmującą żadnych praw akcjonariuszom Spółki Przejmowanej ani osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej, o których mowa w art pkt 5 ksh. 3. Szczególne korzyści dla członków organów łączących się spółek, a także innych osób uczestniczących w Połączeniu W związku z Połączeniem członkom organów Spółek, a także innym osobom uczestniczącym w Połączeniu nie zostaną przyznane żadne szczególne korzyści, o których mowa w art pkt 6 ksh. 10

11 III. ZMIANY W STATUCIE SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ W związku z Połączeniem zostanie zmieniony statut Spółki Przejmującej - projekt zmiany statutu Spółki Przejmującej stanowi załącznik nr 3 do Planu Połączenia. IV. UZGODNIENIE PLANU POŁĄCZENIA Plan Połączenia został uzgodniony, przyjęty i podpisany przez Zarządy łączących się Spółek, tj. PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna i PGE Energia Jądrowa Spółka Akcyjna w dniu 16 maja 2013 r. Plan Połączenia sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach po 2 dla każdej ze Spółek. Załączniki do Planu Połączenia: 1. Projekt uchwały połączeniowej Walnego Zgromadzenia PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna, 2. Projekt uchwały połączeniowej Walnego Zgromadzenia PGE Energia Jądrowa Spółka Akcyjna, 3. Projekt zmian statutu spółki PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna, 4. Ustalenie wartości majątku spółki PGE Energia Jądrowa Spółka Akcyjna, 5. Oświadczenie o stanie księgowym PGE Energia Jądrowa Spółka Akcyjna. Zarząd PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna Krzysztof Kilian Prezes Zarządu Wojciech Ostrowski Wiceprezes Zarządu Piotr Szymanek Wiceprezes Zarządu Bogusława Matuszewska Wiceprezes Zarządu Paweł Smoleń Wiceprezes Zarządu Zarząd PGE Energia Jądrowa Spółka Akcyjna Aleksander Grad Prezes Zarządu Zdzisław Gawlik Wiceprezes Zarządu Marzena Piszczek Wiceprezes Zarządu 11

12 Załącznik Nr 1 do Planu Połączenia PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna i PGE Energia Jądrowa Spółka Akcyjna Projekt uchwały połączeniowej spółki PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna UCHWAŁA NR Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 2013 r. w sprawie: połączenia Spółki PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ze spółką PGE Energia Jądrowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na warunkach określonych w planie połączenia ogłoszonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr, poz., wyrażenia zgody na plan połączenia i dokonania zmiany statutu. Działając na podstawie art , 2 i 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 94, poz z późn. zm. - dalej ksh ) oraz 37 ust. 1 pkt 6) i pkt 8) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, po uprzednim wysłuchaniu ustnych wyjaśnień Zarządu dotyczących istotnych elementów treści Planu Połączenia, stanowi co następuje: 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ( Spółka Przejmująca ) postanawia uchwalić połączenie PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z PGE Energia Jądrowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (00-496), ul. Mysia 2, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ( Spółka Przejmowana ) w trybie art pkt 1 ksh, art. 515 ksh 1 oraz art ksh, tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez wydawania nowych akcji Spółki Przejmującej w zamian za akcje Spółki Przejmowanej, na zasadach ustalonych w Planie Połączenia Połączenie, o którym mowa w 1 następuje na warunkach określonych w Planie Połączenia Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną uzgodnionym w dniu 2013 r., i ogłoszonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr z dnia 2013 roku pod poz.. 4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej wyraża zgodę na Plan Połączenia, o którym mowa w ust

13 3. Przeniesienie majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą nastąpi w dniu połączenia, tj. w dniu wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego dla Spółki Przejmującej. 4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej postanawia zmienić Statut Spółki Przejmującej, w ten sposób, że: 4. 3 ust. 1 Statutu Spółki Przejmującej otrzymuje następujące brzmienie: 3 1. Przedmiotem działalności Spółki jest: 76) wydobywanie węgla kamiennego (PKD Z), 77) wydobywanie węgla brunatnego (lignitu) (PKD Z), 78) górnictwo rud uranu i toru (PKD Z), 79) wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu (PKD Z), 80) górnictwo i wydobywanie, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 08.9), 81) działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie (PKD Z), 82) wytwarzanie i przetwarzanie koksu (PKD Z), 83) wytwarzanie paliw jądrowych (PKD Z), 84) produkcja konstrukcji metalowych i ich części (PKD Z), 85) produkcja elementów elektronicznych (PKD Z), 86) produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej (PKD Z), 87) produkcja sprzętu instalacyjnego (PKD Z), 88) produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego (PKD Z), 89) naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń (PKD 33), 90) wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja i handel energią elektryczną (PKD 35.1), 91) wytwarzanie paliw gazowych; dystrybucja i handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym (PKD 35.2), 92) wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (PKD 35.3), 93) pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (PKD Z), 94) odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (PKD Z), 95) działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców (PKD 38), 96) działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami (PKD Z), 97) realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD Z), 98) roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD Z), 99) roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (PKD 42.2), 13

14 100) roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej (PKD Z), 101) roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD Z), 102) roboty budowlane specjalistyczne (PKD 43), 103) sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie (PKD 46.1), 104) sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń (PKD Z), 105) pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa (PKD 46.7), 106) transport kolejowy towarów (PKD Z), 107) transport drogowy towarów (PKD Z), 108) transport rurociągami (PKD 49.50), 109) magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD B), 110) działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (PKD Z), 111) przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych (PKD C), 112) telekomunikacja (PKD 61), 113) działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana (PKD 62), 114) przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD Z), 115) pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD Z), 116) pozostałe pośrednictwo pieniężne (PKD Z), 117) działalność holdingów finansowych (PKD Z) 118) działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych (PKD Z), 119) pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 64.9), 120) działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych (PKD Z), 121) pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD Z), 122) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD Z), 123) wynajem i zarzadzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD Z), 124) zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD Z), 125) działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (PKD Z), 126) działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD Z), 127) doradztwo związane z zarządzaniem (PKD 70.2), 128) działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.1), 129) badania i analizy techniczne (PKD 71.20), 130) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD Z), 131) badanie rynku i opinii publicznej (PKD Z), 132) działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (PKD Z), 14

15 133) wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD Z), 134) wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych (PKD Z), 135) wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD Z), 136) działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa (PKD Z), 137) działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.9), 138) kierowanie w zakresie efektywności gospodarowania (PKD Z), 139) obrona narodowa (PKD Z), 140) pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59). 5. w 6 Statutu Spółki Przejmującej po ust. 3 dodaje się ust. 4 o następującym brzmieniu: 4. Na podstawie art pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Spółka (jako spółka przejmująca) została połączona z PGE Energia Jądrowa S.A. z siedzibą w Warszawie. 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki Przejmującej w uzgodnieniu z Zarządem Spółki Przejmowanej. 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Zmiany w Statucie Spółki Przejmującej zaczną obowiązywać z dniem wpisu zmian do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. 15

16 Załącznik Nr 2 do Planu Połączenia PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna i PGE Energia Jądrowa Spółka Akcyjna Projekt uchwały połączeniowej spółki PGE Energia Jądrowa Spółka Akcyjna UCHWAŁA NR Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGE Energia Jądrowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 2013 r. w sprawie: połączenia Spółki PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ze spółką PGE Energia Jądrowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na warunkach określonych w planie połączenia ogłoszonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr, wyrażenia zgody na plan połączenia i wyrażenia zgody na dotychczasowe brzmienie i zmianę Statutu Spółki Przejmującej. Działając na podstawie art i 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 94, poz z późn. zm. - dalej ksh ) oraz 26 ust. 3 pkt 3) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGE Energia Jądrowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, po uprzednim wysłuchaniu ustnych wyjaśnień Zarządu dotyczących istotnych elementów treści Planu Połączenia, stanowi co następuje: 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGE Energia Jądrowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ( Spółka Przejmowana ) postanawia uchwalić połączenie Spółki Przejmowanej z PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (00-496), ul. Mysia 2, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ( Spółka Przejmująca ), w trybie art pkt 1 ksh, art ksh oraz art ksh, przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez wydawania nowych akcji Spółki Przejmującej w zamian za akcje Spółki Przejmowanej, na zasadach ustalonych w Planie Połączenia Połączenie, o którym mowa w 1 następuje na warunkach określonych w Planie Połączenia Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną uzgodnionym w dniu 2013 r., i ogłoszonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr z dnia 2013 roku, poz.. 2. Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na Plan Połączenia, o którym mowa w ust

17 Przeniesienie majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą nastąpi w dniu połączenia, tj. w dniu wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego dla Spółki Przejmującej. 4. Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na dotychczasowe brzmienie oraz na dokonanie zmiany Statutu Spółki Przejmującej polegającej na tym, że: 1. 3 ust. 1 Statutu Spółki Przejmującej otrzymuje następujące brzmienie: 3 1. Przedmiotem działalności Spółki jest: 1) wydobywanie węgla kamiennego (PKD Z), 2) wydobywanie węgla brunatnego (lignitu) (PKD Z), 3) górnictwo rud uranu i toru (PKD Z), 4) wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu (PKD Z), 5) górnictwo i wydobywanie, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 08.9), 6) działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie (PKD Z), 7) wytwarzanie i przetwarzanie koksu (PKD Z), 8) wytwarzanie paliw jądrowych (PKD Z), 9) produkcja konstrukcji metalowych i ich części (PKD Z), 10) produkcja elementów elektronicznych (PKD Z), 11) produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej (PKD Z), 12) produkcja sprzętu instalacyjnego (PKD Z), 13) produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego (PKD Z), 14) naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń (PKD 33), 15) wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja i handel energią elektryczną (PKD 35.1), 16) wytwarzanie paliw gazowych; dystrybucja i handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym (PKD 35.2), 17) wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (PKD 35.3), 18) pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (PKD Z), 19) odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (PKD Z), 20) działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców (PKD 38), 21) działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami (PKD Z), 22) realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD Z), 23) roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD Z), 24) roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (PKD 42.2), 25) roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej (PKD Z), 17

18 26) roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD Z), 27) roboty budowlane specjalistyczne (PKD 43), 28) sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie (PKD 46.1), 29) sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń (PKD Z), 30) pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa (PKD 46.7), 31) transport kolejowy towarów (PKD Z), 32) transport drogowy towarów (PKD Z), 33) transport rurociągami (PKD 49.50), 34) magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD B), 35) działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (PKD Z), 36) przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych (PKD C), 37) telekomunikacja (PKD 61), 38) działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana (PKD 62), 39) przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD Z), 40) pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD Z), 41) pozostałe pośrednictwo pieniężne (PKD Z), 42) działalność holdingów finansowych (PKD Z) 43) działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych (PKD Z), 44) pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 64.9), 45) działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych (PKD Z), 46) pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD Z), 47) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD Z), 48) wynajem i zarzadzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD Z), 49) zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD Z), 50) działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (PKD Z), 51) działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD Z), 52) doradztwo związane z zarządzaniem (PKD 70.2), 53) działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.1), 54) badania i analizy techniczne (PKD 71.20), 55) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD Z), 56) badanie rynku i opinii publicznej (PKD Z), 57) działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (PKD Z), 58) wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD Z), 59) wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych (PKD Z), 18

19 60) wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD Z), 61) działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa (PKD Z), 62) działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.9), 63) kierowanie w zakresie efektywności gospodarowania (PKD Z), 64) obrona narodowa (PKD Z), 65) pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59). 2. w 6 Statutu Spółki Przejmującej po ust. 3 dodaje się ust. 4 o następującym brzmieniu: 4. Na podstawie art pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Spółka (jako spółka przejmująca) została połączona z PGE Energia Jądrowa S.A. z siedzibą w Warszawie. 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki Przejmowanej w uzgodnieniu z Zarządem Spółki Przejmującej. 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Zmiany w Statucie Spółki Przejmującej zaczną obowiązywać z dniem wpisu zmian do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. 19

20 Załącznik Nr 3 do Planu Połączenia PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna i PGE Energia Jądrowa Spółka Akcyjna Projekt zmiany Statutu spółki PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna W związku z połączeniem planuje się dokonać zmian Statutu spółki PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna polegających na tym, że: 1. 3 ust. 1 Statutu Spółki Przejmującej otrzymuje następujące brzmienie: 3 1. Przedmiotem działalności Spółki jest: 1) wydobywanie węgla kamiennego (PKD Z), 2) wydobywanie węgla brunatnego (lignitu) (PKD Z), 3) górnictwo rud uranu i toru (PKD Z), 4) wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu (PKD Z), 5) górnictwo i wydobywanie, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 08.9), 6) działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie (PKD Z), 7) wytwarzanie i przetwarzanie koksu (PKD Z), 8) wytwarzanie paliw jądrowych (PKD Z), 9) produkcja konstrukcji metalowych i ich części (PKD Z), 10) produkcja elementów elektronicznych (PKD Z), 11) produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej (PKD Z), 12) produkcja sprzętu instalacyjnego (PKD Z), 13) produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego (PKD Z), 14) naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń (PKD 33), 15) wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja i handel energią elektryczną (PKD 35.1), 16) wytwarzanie paliw gazowych; dystrybucja i handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym (PKD 35.2), 17) wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (PKD 35.3), 18) pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (PKD Z), 19) odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (PKD Z), 20) działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców (PKD 38), 21) działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami (PKD Z), 22) realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD Z), 23) roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD Z), 24) roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (PKD 42.2), 20

21 25) roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej (PKD Z), 26) roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD Z), 27) roboty budowlane specjalistyczne (PKD 43), 28) sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie (PKD 46.1), 29) sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń (PKD Z), 30) pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa (PKD 46.7), 31) transport kolejowy towarów (PKD Z), 32) transport drogowy towarów (PKD Z), 33) transport rurociągami (PKD 49.50), 34) magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD B), 35) działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (PKD Z), 36) przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych (PKD C), 37) telekomunikacja (PKD 61), 38) działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana (PKD 62), 39) przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD Z), 40) pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD Z), 41) pozostałe pośrednictwo pieniężne (PKD Z), 42) działalność holdingów finansowych (PKD Z) 43) działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych (PKD Z), 44) pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 64.9), 45) działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych (PKD Z), 46) pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD Z), 47) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD Z), 48) wynajem i zarzadzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD Z), 49) zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD Z), 50) działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (PKD Z), 51) działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD Z), 52) doradztwo związane z zarządzaniem (PKD 70.2), 53) działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.1), 54) badania i analizy techniczne (PKD 71.20), 55) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD Z), 56) badanie rynku i opinii publicznej (PKD Z), 57) działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (PKD Z), 58) wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD Z), 21

22 59) wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych (PKD Z), 60) wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD Z), 61) działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa (PKD Z), 62) działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.9), 63) kierowanie w zakresie efektywności gospodarowania (PKD Z), 64) obrona narodowa (PKD Z), 65) pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59). 2. w 6 Statutu Spółki Przejmującej po ust. 3 dodaje się ust. 4 o następującym brzmieniu: 4. Na podstawie art pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Spółka (jako spółka przejmująca) została połączona z PGE Energia Jądrowa S.A. z siedzibą w Warszawie. 22

23 Załącznik Nr 4 do Planu Połączenia PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna i PGE Energia Jądrowa Spółka Akcyjna USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI PGE Energia Jądrowa Spółka Akcyjna (na dzień 1 kwietnia 2013 r.) W związku z art pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki PGE Energia Jądrowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , ustalił wartość majątku Spółki na dzień 1 kwietnia 2013 r., zgodnie z bilansem sporządzonym przez Zarząd na ten dzień, na kwotę ,20 złotych (słownie: sześćdziesiąt osiem milionów osiemdziesiąt pięć tysięcy sto siedemdziesiąt pięć złotych, dwadzieścia groszy). Przy ocenie wartości majątku spółki PGE Energia Jądrowa Spółka Akcyjna Zarząd Spółki wykorzystał metodę opartą na wartości aktywów netto, która zdaniem Zarządu na dzień wyceny uwzględnia specyfikę działalności prowadzonej przez Spółkę i odzwierciedla należycie wartość jej majątku. Dnia 16 maja 2013 r. Zarząd PGE Energia Jądrowa Spółka Akcyjna Zdzisław Gawlik Aleksander Grad Marzena Piszczek Wiceprezes Zarządu Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu 23

24 Załącznik Nr 5 do Planu Połączenia PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna i PGE Energia Jądrowa Spółka Akcyjna OŚWIADCZENIE O STANIE KSIĘGOWYM PGE Energia Jądrowa S.A. Na podstawie art pkt 4 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki PGE Energia Jądrowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , oświadcza, co następuje: Stan księgowy Spółki został określony w załączonym do niniejszego oświadczenia bilansie sporządzonym według stanu na dzień 1 kwietnia 2013 r. przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak bilans roczny zgodnie z zasadami rachunkowości stosowanymi przez Spółkę. Bilans sporządzono z zachowaniem wymogów określonych w art Kodeksu spółek handlowych. Dnia 16 maja 2013 r. Zarząd PGE Energia Jądrowa Spółka Akcyjna Zdzisław Gawlik Aleksander Grad Marzena Piszczek Wiceprezes Zarządu Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu 24

25 Bilans Spółki PGE Energia Jądrowa S.A. na dzień 1 kwietnia 2013 roku w złotych. Stan na dzień Stan na dzień 1 kwietnia grudnia 2012 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe , ,04 Wartości niematerialne , ,12 Udziały i akcje w jednostkach zależnych , ,00 Aktywa z tytułu podatku odroczonego , ,67 Aktywa trwałe łącznie , ,83 Aktywa obrotowe Należności z tytułu podatku dochodowego , ,00 Należności z tytułu dostaw i usług , ,21 Pozostałe pożyczki i należności finansowe , ,96 Pozostałe aktywa krótkoterminowe , ,60 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty , ,73 Aktywa obrotowe łącznie , ,50 SUMA AKTYWÓW , ,33 Kapitał własny Kapitał podstawowy , ,00 Straty zatrzymane ( ,80) ( ,96) Kapitał własny ogółem , ,04 Zobowiązania długoterminowe Rezerwy , ,85 Zobowiązania długoterminowe łącznie , ,85 Zobowiązania krótkoterminowe Zobowiązania z tytułu dostaw i usług , ,84 Pozostałe zobowiązania finansowe , ,36 Pozostałe zobowiązania niefinansowe , ,88 Rezerwy krótkoterminowe , ,36 Zobowiązania krótkoterminowe łącznie , ,44 Zobowiązania razem , ,29 SUMA KAPITAŁÓW I ZOBOWIĄZAŃ , ,33 Zdzisław Gawlik Aleksander Grad Marzena Piszczek Wiceprezes Zarządu Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu 25

PLAN POŁĄCZENIA PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z PGE Energia Jądrowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

PLAN POŁĄCZENIA PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z PGE Energia Jądrowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie PLAN POŁĄCZENIA PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z PGE Energia Jądrowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 16 maja 2013 r. I. WPROWADZENIE W związku z zamiarem

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. na dzień 27 czerwca 2013 roku

Załącznik nr 1 do ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. na dzień 27 czerwca 2013 roku Załącznik nr 1 do ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. na dzień 27 czerwca 2013 roku Informacja dotycząca proponowanych zmian w Statucie Spółki Poniżej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Spółka: PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Rodzaj walnego zgromadzenia: Nadzwyczajne Data walnego zgromadzenia: 8 grudnia 2010 roku Liczba

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Spółki Polska Grupa Energetyczna S.A., PZU Złota Jesień,

Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Spółki Polska Grupa Energetyczna S.A., PZU Złota Jesień, Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Polska Grupa Energetyczna S.A., znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU Złota Jesień, zwołanego na dzień 8

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca proponowanych zmian w Statucie Spółki uwzględniająca zmiany proponowane przez akcjonariusza Skarb Państwa

Informacja dotycząca proponowanych zmian w Statucie Spółki uwzględniająca zmiany proponowane przez akcjonariusza Skarb Państwa Informacja dotycząca proponowanych zmian w Statucie Spółki uwzględniająca zmiany proponowane przez akcjonariusza Skarb Państwa Poniżej przedstawiono zestawienie dotychczasowych postanowień Statutu Spółki

Bardziej szczegółowo

Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu oraz treść zmian dokonanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 16 lutego 2016 roku.

Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu oraz treść zmian dokonanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 16 lutego 2016 roku. Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu oraz treść zmian dokonanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 16 lutego 2016 roku. W 5 Statutu Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police

Bardziej szczegółowo

Treść raportu: dotychczasowe brzmienie 1 Statutu Spółki:

Treść raportu: dotychczasowe brzmienie 1 Statutu Spółki: Numer raportu: RB 109-W/2015 Data sporządzenia: 2015-12-29 Temat raportu: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CNT S.A. na dzień 26 stycznia 2016 roku Treść raportu: Zarząd Centrum

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA POL-MOT WARFAMA S.A. i FMR POL-MOT OPALENICA Sp. z o.o. uzgodniony i podpisany w Warszawie w dniu 4 maja 2009 roku, pomiędzy:

PLAN POŁĄCZENIA POL-MOT WARFAMA S.A. i FMR POL-MOT OPALENICA Sp. z o.o. uzgodniony i podpisany w Warszawie w dniu 4 maja 2009 roku, pomiędzy: PLAN POŁĄCZENIA POL-MOT WARFAMA S.A. i FMR POL-MOT OPALENICA Sp. z o.o. uzgodniony i podpisany w Warszawie w dniu 4 maja 2009 roku, pomiędzy: spółką POL - MOT Warfama S.A. w Dobrym Mieście, 11-040 Dobre

Bardziej szczegółowo

ul. Krotoszyńska Ostrów wielkopolski Kapitał zakładowy: ,80 zł ,00 zł

ul. Krotoszyńska Ostrów wielkopolski Kapitał zakładowy: ,80 zł ,00 zł PLAN POŁĄCZENIA z dnia 28 września 2012 roku Spółek APLISENS S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka Przejmująca) z CONTROLMATICA ZAP-PNEFAL sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim (Spółka Przejmowana)

Bardziej szczegółowo

Wykaz proponowanych zmian w Statucie Enea S.A.

Wykaz proponowanych zmian w Statucie Enea S.A. Wykaz proponowanych zmian w Statucie Enea S.A. Dotychczasowe brzmienie 5 Statutu: 1. Przedmiotem działalności Spółki jest (PKD): 1) wytwarzanie energii elektrycznej (35.11.Z), 2) handel energią elektryczną

Bardziej szczegółowo

RB 25/ Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CNT S.A. na dzień 13 czerwca 2017 roku oraz proponowana zmiana Statutu Spółki.

RB 25/ Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CNT S.A. na dzień 13 czerwca 2017 roku oraz proponowana zmiana Statutu Spółki. Numer raportu: RB 25/2017 Data sporządzenia: 2017-05-17 Temat raportu: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CNT S.A. na dzień 13 czerwca 2017 roku oraz proponowana zmiana Statutu Spółki. Treść raportu:

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE II. WARUNKI POŁĄCZENIA. 1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się Spółek

I. WPROWADZENIE II. WARUNKI POŁĄCZENIA. 1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się Spółek PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ: PEARSON IOKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZE SPÓŁKĄ POD FIRMĄ: IOKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ sporządzony w dniu 10 października 2014 r. w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE

PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE YELLOW HAT SPÓŁKA AKCYJNA MEDAPP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Warszawa, dnia 14 września 2015 r. str. 1 I. DEFINICJE UŻYTE W PLANIE POŁĄCZENIA W niniejszym Planie

Bardziej szczegółowo

Plan połączenia wraz z dokumentami, o których mowa w art. 499 2 KSH stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Plan połączenia wraz z dokumentami, o których mowa w art. 499 2 KSH stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego. FAM Grupa Kapitałowa S.A. 54-611 Wrocław, ul. Avicenny 16 Raport nr 33/2014 Tytuł: Plan połączenia ze spółkami zależnymi Data sporządzenia: 13.08.2014, 17:58 Treść raportu: Działając na podstawie 5 ust.

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK INTER GROCLIN AUTO S.A., IGA MOTO SP. Z O.O. ORAZ IGA MOTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K.A.

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK INTER GROCLIN AUTO S.A., IGA MOTO SP. Z O.O. ORAZ IGA MOTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K.A. PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK INTER GROCLIN AUTO S.A., IGA MOTO SP. Z O.O. ORAZ IGA MOTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K.A. Sporządzony w dniu 29 listopada 2013 r. w Grodzisku Wielkopolskim przez:

Bardziej szczegółowo

B3SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA Z

B3SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA Z PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE B3SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Uchwała nr 1 / 2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą B3SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA STALPROFIL SA, zwołanego na dzień r.

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA STALPROFIL SA, zwołanego na dzień r. PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA STALPROFIL SA, zwołanego na dzień 14.10.2016r. UCHWAŁA NR 1 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Działając na

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK Boryszew S.A. z siedzibą w Sochaczewie oraz Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina S.A. z siedzibą w Skawinie

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK Boryszew S.A. z siedzibą w Sochaczewie oraz Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina S.A. z siedzibą w Skawinie PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK Boryszew S.A. z siedzibą w Sochaczewie oraz Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina S.A. z siedzibą w Skawinie 26 października 2012 roku PLAN POŁĄCZENIA spółek kapitałowych Boryszew

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

PLAN POŁĄCZENIA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI PLAN POŁĄCZENIA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI 1 WSTĘP Niniejszy plan połączenia (zwany dalej Planem Połączenia ) został przygotowany i uzgodniony na podstawie art. 498 i art. 499 ustawy z dnia 15 września 2000 r.

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE II. WARUNKI POŁĄCZENIA. 1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się spółek

I. WPROWADZENIE II. WARUNKI POŁĄCZENIA. 1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się spółek PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK: COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, GULVINI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ORAZ GULVINI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA sporządzony

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK: ATAL SPÓŁKA AKCYJNA ORAZ ATAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK: ATAL SPÓŁKA AKCYJNA ORAZ ATAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK: ATAL SPÓŁKA AKCYJNA ORAZ ATAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ sporządzony w dniu 21 marca 2017 r. w Warszawie przez: a) spółkę pod firmą: ATAL Spółka akcyjna z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Plan połączenia poprzez przejęcie. NEUCA spółka akcyjna oraz ITERO-SILFARM sp. z o.o.

Plan połączenia poprzez przejęcie. NEUCA spółka akcyjna oraz ITERO-SILFARM sp. z o.o. Plan połączenia poprzez przejęcie NEUCA spółka akcyjna oraz ITERO-SILFARM sp. z o.o. uzgodniony i sporządzony w dniu 29 września 2017 r. przez Zarządy łączących się Spółek: I. DANE OGÓLNE DOTYCZĄCE ŁĄCZĄCYCH

Bardziej szczegółowo

6) Produkcja wyrobów nożowniczych, sztućców, narzędzi i wyrobów metalowych ogólnego przeznaczenia (PKD 25.7), )

6) Produkcja wyrobów nożowniczych, sztućców, narzędzi i wyrobów metalowych ogólnego przeznaczenia (PKD 25.7), ) Uchwała Nr 1 Katowickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego BUDUS Spółka Akcyjna w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia 1 Działając na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne

Bardziej szczegółowo

Projekty Uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RADPOL S.A.

Projekty Uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RADPOL S.A. Projekty Uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RADPOL S.A. UCHWAŁA NR Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie z dnia 10 grudnia 2012 roku w sprawie wyboru

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INSTRUKCJI WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

FORMULARZ INSTRUKCJI WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA Załącznik nr 10 do Ogłoszenia Zarządu TAURON Polska Energia S.A. o zwołaniu Spółki FORMULARZ INSTRUKCJI WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień

Bardziej szczegółowo

PLANOWANE ZMIANY STATUTU: 1 ust. 3 Statutu Spółki w brzmieniu: 3.Siedziba Spółki mieści się w Tychach, w województwie śląskim.

PLANOWANE ZMIANY STATUTU: 1 ust. 3 Statutu Spółki w brzmieniu: 3.Siedziba Spółki mieści się w Tychach, w województwie śląskim. PLANOWANE ZMIANY STATUTU: 1 ust. 3 Statutu Spółki w brzmieniu: 3.Siedziba Spółki mieści się w Tychach, w województwie śląskim. Proponowana zmiana: 3.Siedziba Spółki mieści się w Chorzowie, w województwie

Bardziej szczegółowo

29 maja 2009 r. PLAN POŁĄCZENIA NETIA S.A. Netia UMTS Sp. z o.o. oraz. Netia Spółka Akcyjna UMTS s.k.a.

29 maja 2009 r. PLAN POŁĄCZENIA NETIA S.A. Netia UMTS Sp. z o.o. oraz. Netia Spółka Akcyjna UMTS s.k.a. 29 maja 2009 r. PLAN POŁĄCZENIA NETIA S.A. z Netia UMTS Sp. z o.o. oraz Netia Spółka Akcyjna UMTS s.k.a. NINIEJSZY PLAN POŁĄCZENIA ( Plan Połączenia ) został przygotowany i uzgodniony na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Plan połączenia poprzez przejęcie. NEUCA spółka akcyjna oraz NEUCA LOGISTYKA Sp. z o.o.

Plan połączenia poprzez przejęcie. NEUCA spółka akcyjna oraz NEUCA LOGISTYKA Sp. z o.o. Plan połączenia poprzez przejęcie NEUCA spółka akcyjna oraz NEUCA LOGISTYKA Sp. z o.o. uzgodniony i sporządzony w dniu 29 grudnia 2016r. roku przez Zarządy łączących się Spółek: I. DANE OGÓLNE DOTYCZĄCE

Bardziej szczegółowo

Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera się Pana Mariusza Tomasika.

Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera się Pana Mariusza Tomasika. UCHWAŁA NR 1 Akcjonariuszy w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych oraz 5 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki RADPOL

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca proponowanych zmian w Statucie Spółki

Informacja dotycząca proponowanych zmian w Statucie Spółki Informacja dotycząca proponowanych zmian w Statucie Spółki Poniżej przedstawiono zestawienie dotychczasowych postanowień Statutu Spółki oraz proponowanego brzmienia odpowiednich postanowień Statutu Spółki.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU STALPROFIL S.A. W DNIU 14 PAŹDZIERNIKA 2016 R.

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU STALPROFIL S.A. W DNIU 14 PAŹDZIERNIKA 2016 R. Formularz do wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu STALPROFIL S.A. w dniu 14 października 2016 r. FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ DO WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU B3SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA w dniu 30 listopada 2010 roku

FORMULARZ DO WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU B3SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA w dniu 30 listopada 2010 roku Dane Akcjonariusza: FORMULARZ DO WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU B3SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA w dniu 30 listopada 2010 roku Imię i Nazwisko/Nazwa:.... Adres:... PESEL

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH SETANTA S.A. ORAZ SPARTAN CAPITAL S.A. Z DNIA R.

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH SETANTA S.A. ORAZ SPARTAN CAPITAL S.A. Z DNIA R. PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH SETANTA S.A. ORAZ SPARTAN CAPITAL S.A. Z DNIA 28.10.2014 R. W związku z zamiarem połączenia spółki Setanta S.A. z siedzibą w Warszawie oraz spółki Spartan Capital S.A.

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA DLA DOM DEVELOPMENT S.A. I DIVINA SP. Z O.O.

PLAN POŁĄCZENIA DLA DOM DEVELOPMENT S.A. I DIVINA SP. Z O.O. PLAN POŁĄCZENIA DLA DOM DEVELOPMENT S.A. I DIVINA SP. Z O.O. 1 Zarządy spółek Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Divina sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ustalają następujący plan połączenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach z dnia 17 kwietnia 2014 r.

UCHWAŁA Nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Magnezytowych ROPCZYCE S.A. w Ropczycach z dnia 17 kwietnia 2014 r. Zarząd Zakładów Magnezytowych ROPCZYCE S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad zwołanego na dzień 17 kwietnia 2014 roku w siedzibie Spółki w Ropczycach

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA FAM GRUPA KAPITAŁOWA S.A. CYNKOWNIA WIELUŃ SP. Z O.O. WROCŁAW, 10 SIERPNIA 2015 R. JAKO SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA ORAZ

PLAN POŁĄCZENIA FAM GRUPA KAPITAŁOWA S.A. CYNKOWNIA WIELUŃ SP. Z O.O. WROCŁAW, 10 SIERPNIA 2015 R. JAKO SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA ORAZ PLAN POŁĄCZENIA FAM GRUPA KAPITAŁOWA S.A. JAKO SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA ORAZ CYNKOWNIA WIELUŃ SP. Z O.O. JAKO SPÓŁKA PRZEJMOWANA WROCŁAW, 10 SIERPNIA 2015 R. Spis treści 1. WPROWADZENIE...1 2. DEFINICJE UŻYTE

Bardziej szczegółowo

Dotychczasowe i proponowane brzmienie art. 6 ust 1 Statutu Spółki w załączeniu.

Dotychczasowe i proponowane brzmienie art. 6 ust 1 Statutu Spółki w załączeniu. Raport bieżący nr 13/2017 Uchwalone zmiany w Statucie Spółki Zarząd Indykpol S.A. informuje, że uchwałą Nr 7/05/2017 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 30 maja 2017 r. zmieniło Statut Spółki przez

Bardziej szczegółowo

Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu: 3.Siedziba Spółki mieści się w Tychach, województwie śląskim.

Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu: 3.Siedziba Spółki mieści się w Tychach, województwie śląskim. Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu: 3.Siedziba Spółki mieści się w Tychach, województwie śląskim. 1 2 Przedmiotem działalności przedsiębiorstwa Spółki wg Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD)

Bardziej szczegółowo

Plan połączenia poprzez przejęcie. MEDICAL MANAGEMENT S.A. oraz POZ-MED sp. z o.o.

Plan połączenia poprzez przejęcie. MEDICAL MANAGEMENT S.A. oraz POZ-MED sp. z o.o. Plan połączenia poprzez przejęcie MEDICAL MANAGEMENT S.A. oraz POZ-MED sp. z o.o. uzgodniony i sporządzony w dniu 30 sierpnia 2016 r. roku przez Zarządy łączących się Spółek: I. DANE OGÓLNE DOTYCZĄCE ŁĄCZĄCYCH

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOJ S.A. z dnia. 2013 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOJ S.A. z dnia. 2013 r. Załącznik nr 3: do Planu Połączenia MOJ S.A. ( Spółka Przejmująca) z Fabryka Wyrobów Metalowych Kuźnia Osowiec sp. z o.o. ( Spółka Przejmowana) z dnia 27 maja2013 r. Projekt zmian Statutu MOJ S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Plan połączenia Spółki PEKAES SA ze Spółką PEKAES Multi-Spedytor Sp. z o.o.

Plan połączenia Spółki PEKAES SA ze Spółką PEKAES Multi-Spedytor Sp. z o.o. Plan połączenia Spółki PEKAES SA ze Spółką PEKAES Multi-Spedytor Sp. z o.o. Podstawa prawna: 5 ust. 1 pkt 13 oraz 19 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Plan połączenia BioMaxima S.A. ze spółką zależną Cebo Sp. z o.o.

Plan połączenia BioMaxima S.A. ze spółką zależną Cebo Sp. z o.o. Plan połączenia BioMaxima S.A. ze spółką zależną Cebo Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA Zarządy spółek BioMaxima S.A., z siedzibą w Lublinie oraz Cebo Spółka z o.o., z siedzibą w Bukownie, działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA. Uzgodniony dnia 28 sierpnia 2008 roku pomiędzy:

PLAN POŁĄCZENIA. Uzgodniony dnia 28 sierpnia 2008 roku pomiędzy: PLAN POŁĄCZENIA Uzgodniony dnia 28 sierpnia 2008 roku pomiędzy: Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Łubinowa 4a, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA. oraz. Sygma Bank Polska Spółka Akcyjna

PLAN POŁĄCZENIA. oraz. Sygma Bank Polska Spółka Akcyjna PLAN POŁĄCZENIA Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna oraz Sygma Bank Polska Spółka Akcyjna PLAN POŁĄCZENIA Niniejszy Plan Połączenia ( Plan Połączenia ) został sporządzony w dniu 10 grudnia 2015 r., przez

Bardziej szczegółowo

I ZMIANA. Dotychczasowy 3 ust. 1:

I ZMIANA. Dotychczasowy 3 ust. 1: Zmiany w Statucie Spółki wprowadzone uchwałami nr 24-31 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. z dnia 30 czerwca 2009 roku, zarejestrowane w dniu 10 lipca 2009 roku: Dotychczasowy 3 ust. 1:

Bardziej szczegółowo

Wykaz proponowanych zmian w Statucie ENEA S.A.

Wykaz proponowanych zmian w Statucie ENEA S.A. Załącznik Nr 3 do raportu bieżącego nr 34/2013 ENEA S.A. z dnia 21 listopada 2013 r. Wykaz proponowanych zmian w Statucie ENEA S.A. Dotychczasowe brzmienie 5 Statutu: Przedmiotem działalności Spółki jest

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE II. WARUNKI POŁĄCZENIA. 1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się Spółek

I. WPROWADZENIE II. WARUNKI POŁĄCZENIA. 1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się Spółek PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ: "OFFERGELD LOGISTICS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZE SPÓŁKĄ POD FIRMĄ: OFFERGELD TRANSPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ sporządzony w dniu 20 paźdzernika2014

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK Soho Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, nr KRS: 0000019468 ( Spółka Przejmująca ) oraz Soho Factory Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Polski Koncern Mięsny DUDA Spółka Akcyjna z/s w Warszawie projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 19 listopada 2012 roku

Polski Koncern Mięsny DUDA Spółka Akcyjna z/s w Warszawie projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 19 listopada 2012 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 1. [Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia] Warszawie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej 1. [Wybór

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE "NOVITA" SPÓŁKA AKCYJNA "NOVITEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE NOVITA SPÓŁKA AKCYJNA NOVITEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE "NOVITA" SPÓŁKA AKCYJNA I "NOVITEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 1 Niniejszy plan połączenia przez przejęcie (zwany dalej Plan połączenia ) został uzgodniony

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA COGNOR SPÓŁKA AKCYJNA z COGNOR FINANSE Spółka z o.o.

PLAN POŁĄCZENIA COGNOR SPÓŁKA AKCYJNA z COGNOR FINANSE Spółka z o.o. PLAN POŁĄCZENIA COGNOR SPÓŁKA AKCYJNA z COGNOR FINANSE Spółka z o.o. PLAN POŁĄCZENIA I Typ, firma i siedziba każdej z łączących się spółek oraz sposób łączenia: A Spółka łącząca się: COGNOR Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 04.07.2014 godz. 23:08:47 Numer KRS: 0000286501

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 04.07.2014 godz. 23:08:47 Numer KRS: 0000286501 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 04.07.2014 godz. 23:08:47 Numer KRS: 0000286501 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

RB 18/2012 Rejestracja zmian Statutu Spółki TESGAS S.A.

RB 18/2012 Rejestracja zmian Statutu Spółki TESGAS S.A. RB 18/2012 Rejestracja zmian Statutu Spółki TESGAS S.A. Zarząd TESGAS S.A. (Spółka) w dniu 5 września 2012 roku, powziął informację, że Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział

Bardziej szczegółowo

Plan połączenia poprzez przejęcie. NEUCA spółka akcyjna oraz CEFARM Częstochowa spółka akcyjna DHA DOLPHARMA sp. z o.o. PROMEDIC sp. z o.o.

Plan połączenia poprzez przejęcie. NEUCA spółka akcyjna oraz CEFARM Częstochowa spółka akcyjna DHA DOLPHARMA sp. z o.o. PROMEDIC sp. z o.o. Plan połączenia poprzez przejęcie NEUCA spółka akcyjna oraz CEFARM Częstochowa spółka akcyjna DHA DOLPHARMA sp. z o.o. PROMEDIC sp. z o.o. uzgodniony i sporządzony w dniu 28 marca 2017 r. przez Zarządy

Bardziej szczegółowo

Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skyline Investment S.A. zwołanego na dzień 29 sierpnia 2008 r.: 1.Otwarcie obrad Zgromadzenia.

Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skyline Investment S.A. zwołanego na dzień 29 sierpnia 2008 r.: 1.Otwarcie obrad Zgromadzenia. Porządek obrad Skyline Investment S.A. zwołanego na dzień 29 sierpnia 2008 r.: 1.Otwarcie obrad Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz

Bardziej szczegółowo

Plan połączenia poprzez przejęcie

Plan połączenia poprzez przejęcie Plan połączenia poprzez przejęcie NEUCA spółka akcyjna oraz CITODAT spółka akcyjna TORFARM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością OPTIMA RADIX VITA PLUS TADANCO spółka akcyjna uzgodniony i sporządzony

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach z dnia 10 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Magnezytowych ROPCZYCE S.A. w Ropczycach z dnia 10 kwietnia 2015 r. Zarząd Zakładów Magnezytowych ROPCZYCE S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad zwołanego na dzień 10 kwietnia 2015 roku w siedzibie Spółki w Ropczycach

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK Stalprofil S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej oraz Stalprofil Finanase sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK Stalprofil S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej oraz Stalprofil Finanase sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK Stalprofil S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej oraz Stalprofil Finanase sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej 29 kwietnia 2013 roku PLAN POŁĄCZENIA spółek kapitałowych Stalprofil

Bardziej szczegółowo

i.tyborska@navimorinvest.eu i.tyborska@navimorinvest.eu (Emitenci) Navimor-Invest Spółka Akcyjna Tekst jednolity Statutu Spółki NAVIMOR-INVEST S.A.

i.tyborska@navimorinvest.eu i.tyborska@navimorinvest.eu (Emitenci) Navimor-Invest Spółka Akcyjna Tekst jednolity Statutu Spółki NAVIMOR-INVEST S.A. 1 z 6 2014-07-09 11:23 i.tyborska@navimorinvest.eu i.tyborska@navimorinvest.eu (Emitenci) Serwisy Zamknięte GPW System EBI MENU Strona główna Dodaj raport bieżący okresowy Archiwum raportów Regulacje Kontakt

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. z siedzibą we Wrocławiu w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. z siedzibą we Wrocławiu w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Na podstawie art. 409 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz 5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia VOTUM S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NUMER 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A. z siedzibą w Zielonej Górze z dnia 23.03.2010 roku

UCHWAŁA NUMER 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A. z siedzibą w Zielonej Górze z dnia 23.03.2010 roku UCHWAŁA NUMER 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

Plan Połączenia VISTAL Gdynia S.A. ze spółkami Holby Investments sp. z o.o. i Marsing Investments sp. z o.o.

Plan Połączenia VISTAL Gdynia S.A. ze spółkami Holby Investments sp. z o.o. i Marsing Investments sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK VISTAL Gdynia S.A. ze spółkami Holby Investments sp. z o.o. i Marsing Investments sp. z o.o. przyjęty w dniu 25 kwietnia 2016 r. Zgodnie z art. 498 i 499 ustawy z dnia 15 września

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela. Spółka: Feerum SA. Rodzaj walnego zgromadzenia: Zwyczajne

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela. Spółka: Feerum SA. Rodzaj walnego zgromadzenia: Zwyczajne Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Spółka: Feerum SA Rodzaj walnego zgromadzenia: Zwyczajne Data walnego zgromadzenia: 30 czerwca 2016 roku Liczba głosów, którymi fundusz

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.,

Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU Złota Jesień, zwołanego na dzień

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR. /2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. w Katowicach z dnia roku

UCHWAŁA NR. /2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. w Katowicach z dnia roku w sprawie: odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki VI kadencji Działając na podstawie art. 385 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art.15 ust.15.1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FERRUM S.A.

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI ECHO INVESTMENT S.A. W KIELCACH przewidziane na dzień 18 październik 2007 r.

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI ECHO INVESTMENT S.A. W KIELCACH przewidziane na dzień 18 październik 2007 r. PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI ECHO INVESTMENT S.A. W KIELCACH przewidziane na dzień 18 październik 2007 r. w siedzibie Spółki 1 UCHWAŁA Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 147/2009

Raport bieżący nr 147/2009 Końskie, dnia 30 czerwca 2009 roku Komisja Nadzoru Finansowego Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Polska Agencja Prasowa Raport bieżący nr 147/2009 Temat: Uchwały ZWZA Zarząd spółki Ceramika

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA EUROPEJSKI FUNDUSZ ENERGII S.A. oraz WORLD MEDICAL SERVICES SP. Z O.O.

PLAN POŁĄCZENIA EUROPEJSKI FUNDUSZ ENERGII S.A. oraz WORLD MEDICAL SERVICES SP. Z O.O. PLAN POŁĄCZENIA EUROPEJSKI FUNDUSZ ENERGII S.A. oraz WORLD MEDICAL SERVICES SP. Z O.O. PLAN POŁĄCZENIA EUROPEJSKI FUNDUSZ ENERGII S.A. I WORLD MEDICAL SERVICES SP. Z O.O. Niniejszy Plan Połączenia (zwany

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA OPEN FINANCE S.A. Z HB FINANSE SP. Z O.O.

PLAN POŁĄCZENIA OPEN FINANCE S.A. Z HB FINANSE SP. Z O.O. Open Finance S.A. z siedzibą w Warszawie oraz HB Finanse sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie niniejszym ogłaszają, że 17 listopada 2015 r. sporządzony został Plan Połączenia tych Spółek zmieniony korektą

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK Boryszew S.A. z siedzibą w Sochaczewie oraz Boryszew ERG S.A. z siedzibą w Sochaczewie i Nylonbor Spółka z o.o. z siedzibą w Sochaczewie 23 października 2013 roku PLAN POŁĄCZENIA

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK ROVITA Spółka Akcyjna z siedzibą w Niedomicach (Spółka Przejmująca) z: Primo Home Polska Grupa Rovita Sp. z o.o. z siedzibą w Niedomicach, PROFIT Sp. z o.o. z siedzibą w Niedomicach

Bardziej szczegółowo

1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się spółek

1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się spółek Plan połączenia spółki Piotr i Paweł spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, jako spółki przejmującej ze spółkami GRINMAR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonej Górze oraz GRODMAR

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1. DO UCHWAŁY NWZA GRAAL SA NR.../2009 Z DNIA 21.12.2009 R. Plan połączenia

ZAŁĄCZNIK NR 1. DO UCHWAŁY NWZA GRAAL SA NR.../2009 Z DNIA 21.12.2009 R. Plan połączenia ZAŁĄCZNIK NR 1. DO UCHWAŁY NWZA GRAAL SA NR.../2009 Z DNIA 21.12.2009 R. Plan połączenia dokonywanego w trybie art. 492 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych przez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej

Bardziej szczegółowo

począwszy od roku obrotowego Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za

począwszy od roku obrotowego Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za Raport bieżący nr 69/2008 Data sporządzenia: 2008-09-17 Skrócona nazwa emitenta ADS S.A. Temat Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 16 września 2008 roku. Podstawa

Bardziej szczegółowo

NEUCA MED Sp. z o.o. oraz Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej JUDYTA sp. z o.o.

NEUCA MED Sp. z o.o. oraz Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej JUDYTA sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA POPRZEZ PRZEJĘCIE NEUCA MED Sp. z o.o. oraz Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej JUDYTA sp. z o.o. uzgodniony i sporządzony w dniu 30 sierpnia 2017 r. roku przez Zarządy łączących się

Bardziej szczegółowo

Plan połączenia Spółki PEKAES Multi-Spedytor Sp. z o.o. ze Spółką PEKAES Multi- Service Sp. z o.o.

Plan połączenia Spółki PEKAES Multi-Spedytor Sp. z o.o. ze Spółką PEKAES Multi- Service Sp. z o.o. Plan połączenia Spółki PEKAES Multi-Spedytor Sp. z o.o. ze Spółką PEKAES Multi- Service Sp. z o.o. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach

Bardziej szczegółowo

Skorygowana treść raportu bieżącego nr 3/2007

Skorygowana treść raportu bieżącego nr 3/2007 Korekta załączonych dokumentów Spółki PEKAES Multi-Spedytor Sp. z o.o. ze Spółką PEKAES Multi-Service Sp. z o.o. przekazanego raportem bieżącym nr 3/2007 Zarząd Spółki PEKAES SA niniejszym podaje do publicznej

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 12 kwietnia 2012 roku.

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 12 kwietnia 2012 roku. Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 12 kwietnia 2012 roku. Warszawa, 15 marca 2012 r. Zarząd podaje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, jakie będą przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Komisja Nadzoru Finansowego. Polska Agencja Prasowa S.A.

Komisja Nadzoru Finansowego. Polska Agencja Prasowa S.A. Gdańsk, dnia 23 kwietnia 2009 roku Swissmed Centrum Zdrowia S.A. ul. Wileńska 44 80-215 Gdańsk Komisja Nadzoru Finansowego Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Polska Agencja Prasowa S.A. RAPORT

Bardziej szczegółowo

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PEKAES SA w dniu 31 sierpnia 2011 roku

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PEKAES SA w dniu 31 sierpnia 2011 roku Raport bieżący nr 30/2011 Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PEKAES SA w dniu 31 sierpnia 2011 roku Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe

Bardziej szczegółowo

V. Poniższe dokumenty zostają załączone do niniejszego planu połączenia i będą złożone w sądzie rejestrowym właściwym dla obu łączących się spółek:

V. Poniższe dokumenty zostają załączone do niniejszego planu połączenia i będą złożone w sądzie rejestrowym właściwym dla obu łączących się spółek: PLAN POŁĄCZENIA Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego OTMUCHÓW" S.A. z siedzibą w Otmuchowie oraz Spółki Otmuchów Inwestycje Spółki z o.o. z siedzibą w Otmuchowie Łączące się spółki zgodnie postanawiają,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR [ ] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A. z dnia 14 września 2010r.

UCHWAŁA NR [ ] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A. z dnia 14 września 2010r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Spółki w Katowicach, działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje: Dokonuje się wyboru Pana/Pani [ ] na Przewodniczącego Nadzwyczajnego

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA POPRZEZ PRZEJĘCIE. NEUCA MED Sp. z o.o. oraz

PLAN POŁĄCZENIA POPRZEZ PRZEJĘCIE. NEUCA MED Sp. z o.o. oraz PLAN POŁĄCZENIA POPRZEZ PRZEJĘCIE NEUCA MED Sp. z o.o. oraz PRZYCHODNIA REJONOWA NUMER 3 "ESKULAP" - ZESPÓŁ LEKARZY RODZINNYCH sp. z o.o. MIG - MED CENTRUM MEDYCZNE sp. z o.o. i MEDICAL MANAGEMENT S.A.

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK z siedzibą w Zamieniu (jako spółka przejmująca) oraz z siedzibą w Warszawie (jako spółka przejmowana) oraz z siedzibą w Zamieniu (jako spółka przejmowana) oraz z siedzibą w Starej

Bardziej szczegółowo

Temat: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy KOGENERACJI S.A.

Temat: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy KOGENERACJI S.A. EM Kancelaria Publiczna Raport bieżący 17/2009 Wrocław, 02.06.2009 r. Temat: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy KOGENERACJI S.A. Zarząd Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA. CUBE.ITG S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Innovation Technology Group S.A. z siedzibą we Wrocławiu

PLAN POŁĄCZENIA. CUBE.ITG S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Innovation Technology Group S.A. z siedzibą we Wrocławiu Warszawa, dnia 14.01.2013r. PLAN POŁĄCZENIA CUBE.ITG S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Innovation Technology Group S.A. z siedzibą we Wrocławiu oraz CUBE. Corporate Release S.A. z siedzibą w Warszawie Niniejszy

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE ELMAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W RZESZOWIE (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) ORAZ

PLAN POŁĄCZENIA PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE ELMAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W RZESZOWIE (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) ORAZ PLAN POŁĄCZENIA PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE ELMAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W RZESZOWIE (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) ORAZ FIBRAIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W RZESZOWIE

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA z dnia 30 września 2011 r.

PLAN POŁĄCZENIA z dnia 30 września 2011 r. PLAN POŁĄCZENIA z dnia 30 września 2011 r. spółek kapitałowych Macrologic S.A. w Warszawie (Spółka Przejmująca) i Biuro Usługowo-Handlowe MS-Soft sp. z o.o. w Warszawie (Spółka Przejmowana). Plan połączenia

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA Ferro S.A., Ferro Marketing sp. z o.o. oraz Ferro International 2 sp. z o.o.

PLAN POŁĄCZENIA Ferro S.A., Ferro Marketing sp. z o.o. oraz Ferro International 2 sp. z o.o. Skawina, dnia 11 lipca 2014 r. PLAN POŁĄCZENIA Ferro S.A., Ferro Marketing sp. z o.o. oraz Ferro International 2 sp. z o.o. 1. Typ, firma i siedziby łączących się spółek Połączenie będzie polegało na przejęciu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O DOTYCHCZASOWEJ I NOWEJ TREŚCI STATUTU W ZAKRESIE PRZEDMIOTU DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ KAPITAŁU WARUNKOWEGO

INFORMACJA O DOTYCHCZASOWEJ I NOWEJ TREŚCI STATUTU W ZAKRESIE PRZEDMIOTU DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ KAPITAŁU WARUNKOWEGO INFORMACJA O DOTYCHCZASOWEJ I NOWEJ TREŚCI STATUTU W ZAKRESIE PRZEDMIOTU DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ KAPITAŁU WARUNKOWEGO 1. Zamiana treści Statutu Spółki w związku z rozszerzeniem przedmiotu działalności:

Bardziej szczegółowo

1) PKD 41 - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków,

1) PKD 41 - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków, Proponowane zmiany Statutu Spółki Herkules SA Dotychczasowe brzmienie 6 Statutu: Przedmiotem działalności Spółki jest: 1) PKD 41 - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków, --------------------

Bardziej szczegółowo

Projekty Uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RADPOL S.A.

Projekty Uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RADPOL S.A. UCHWAŁA NR w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych oraz 5 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PRZEZ PRZEJĘCIE. uzgodniony pomiędzy. Futuris spółka akcyjna. oraz. ITvent spółka akcyjna. oraz. Novian TMT spółka akcyjna

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PRZEZ PRZEJĘCIE. uzgodniony pomiędzy. Futuris spółka akcyjna. oraz. ITvent spółka akcyjna. oraz. Novian TMT spółka akcyjna PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PRZEZ PRZEJĘCIE uzgodniony pomiędzy Futuris spółka akcyjna ITvent spółka akcyjna Novian TMT spółka akcyjna Warszawa, 17 września 2012 roku Niniejszy plan połączenia przez przejęcie

Bardziej szczegółowo

Tytuł: Zawiadomienie o zamiarze połączenia FAM Grupa Kapitałowa S.A. ze spółką zależną FAM Cynkowanie Ogniowe S.A.

Tytuł: Zawiadomienie o zamiarze połączenia FAM Grupa Kapitałowa S.A. ze spółką zależną FAM Cynkowanie Ogniowe S.A. FAM Grupa Kapitałowa S.A. 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39A Raport nr 31/2011 Tytuł: Zawiadomienie o zamiarze połączenia FAM Grupa Kapitałowa S.A. ze spółką zależną FAM Cynkowanie Ogniowe S.A. Data:

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK Towarzystwo Finansowe SKOK Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku oraz Global Cash Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie sporządzony i uzgodniony przez Zarządy

Bardziej szczegółowo

IPO SA Rejestracja w KRS zmian Statutu Spółki

IPO SA Rejestracja w KRS zmian Statutu Spółki 2015-04-15 15:01 IPO SA Rejestracja w KRS zmian Statutu Spółki Raport Bieżący nr 11/2015 Zarząd CLEAN TECHNOLOGIES S.A. (wcześniej: IPO S.A., dalej: "Spółka", "Emitent") informuje, iż w dniu dzisiejszym

Bardziej szczegółowo

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 2016-07-28 16:35 ZETKAMA SA (33/2010) Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZETKAMA S.A. Raport bieżący 33/2010 Zarząd ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej, działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

Porządek obrad i projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPTeam S.A. zwołane na dzień 26 listopada 2013 r.

Porządek obrad i projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPTeam S.A. zwołane na dzień 26 listopada 2013 r. Porządek obrad i projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPTeam S.A. zwołane na dzień 26 listopada 2013 r. Zarząd wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ. do głosowania korespondencyjnego na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ZETKAMA S.A. w dniu 25 sierpnia 2016 roku

FORMULARZ. do głosowania korespondencyjnego na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ZETKAMA S.A. w dniu 25 sierpnia 2016 roku FORMULARZ DATA: DANE AKCJONARIUSZA: Imię Nazwisko /Nazwa: do głosowania korespondencyjnego na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ZETKAMA S.A. w dniu 25 sierpnia 2016 roku Adres: Sąd Rejestrowy* Nr KRS*

Bardziej szczegółowo