Instrukcja dla kontrahenta.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja dla kontrahenta."

Transkrypt

1 Instrukcja dla kontrahenta. Lasy Państwowe - Zespół ds. utrzymania i rozwoju internetowego systemu sprzedaŝy e-drewno. TALEX S.A. Styczeń 2009 wersja 3.02 Wszelkie prawa zastrzeŝone. Instrukcja niniejsza podlega ochronie przewidzianej ustawą prawo autorskie i prawa pokrewne z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U z późniejszymi zmianami).

2 Spis treści: 1. Wstęp Czym jest e-drewno? Co zrobić, aby wziąć udział w licytacji? Opis funkcji dostępnych dla niezalogowanych uŝytkowników Pytania i odpowiedzi Słowniki Aukcje Wyszukiwanie aukcji Ogłoszenia Opis funkcji dostępnych po zalogowaniu Jak się zarejestrować? Firmy zarejestrowane w Portalu Leśno-Drzewnym Firmy niezarejestrowane w Portalu Leśno-Drzewnym: Osoby fizyczne (klienci indywidualni): Logowanie Pierwsze logowanie klienta zarejestrowanego wcześniej na PL-D i niekorzystającego dotychczas z serwisu e-drewno Zmiana treści regulaminu Procedura przypomnienia hasła Moje aukcje Licytacja Aukcja Moja oferta zakupu Ranking Dogrywka Powiadomienia e-drewno TALEX S.A., Lasy Państwowe Strona 2 z 27

3 1. Wstęp Niniejszy dokument zawiera instrukcję dla kontrahenta zamierzającego wziąć udział w aukcjach internetowych z wykorzystaniem aplikacji e-drewno. Instrukcja ta jest dokumentem pomocniczym. Wątpliwości i interpretacje zapisów instrukcji nie mogą być podstawą do reklamacji wyników licytacji. Jedynym wiąŝącym dokumentem jest regulamin serwisu e-drewno dostępny w menu Pytania i odpowiedzi (punkt Regulamin) (Rys. 1). Rys Czym jest e-drewno? Aplikacja e-drewno przeznaczona jest do sprzedaŝy i zakupów drewna poprzez licytację z zastosowaniem Internetu. Program umoŝliwia sprzedaŝ w drodze licytacji dowolnych sortymentów drewna. Licytacja jest prowadzona tylko w Internecie. Zarejestrowany w systemie kontrahent moŝe uczestniczyć w dowolnej aukcji prowadzonej z wykorzystaniem Internetu, w dowolnym nadleśnictwie lub zakładzie LP. Korzystać z e-drewno mogą przedsiębiorcy (po wcześniejszej rejestracji w portalu leśnodrzewnym) oraz osoby fizyczne, które rejestrują się bezpośrednio w systemie Co zrobić, aby wziąć udział w licytacji? zarejestrować się w aplikacji e-drewno; zaakceptować regulamin; dostarczyć wymagane dokumenty ewidencyjne (wpis KRS lub do ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenia o nadaniu numerów NIP i REGON); wpłacić wadium. Aby wziąć udział w aukcji naleŝy być zarejestrowanym uŝytkownikiem aplikacji e-drewno. Trzeba posiadać login i hasło. Nie będąc zarejestrowanym uŝytkownikiem moŝna obserwować przebieg licytacji, ale nie moŝna licytować. e-drewno TALEX S.A., Lasy Państwowe Strona 3 z 27

4 3. Opis funkcji dostępnych dla niezalogowanych uŝytkowników Pytania i odpowiedzi W lewej części ekranu serwisu aukcyjnego znajduje się menu Pytania i odpowiedzi (Rys. 2). Rys. 2 W poszczególnych punktach tego menu moŝna uzyskać pomocne informacje o tym, czym jest serwis e-drewno i jakie obowiązują w nim zasady. MoŜna teŝ uzyskać pomoc w zakresie uŝywania serwisu korzystając z danych w zakładce Kontakt. Szczegółowy opis funkcjonalności programu jest dostępny pod przyciskiem Pomoc w prawym górnym rogu ekranu Słowniki W głównym menu serwisu uŝytkownik ma dostęp do punktu Słowniki (Rys. 3). Rys. 3 Znajdują się tu(rys. 4): Słownik gatunków drzew, Słownik grup handlowych, Słownik przeliczników dla drewna stosowego. e-drewno TALEX S.A., Lasy Państwowe Strona 4 z 27

5 R y s. Rys Aukcje KaŜdy (takŝe niezalogowany) uŝytkownik ma dostęp do punktu Aukcje znajdującego się w głównym menu serwisu (Rys. 5). e-drewno TALEX S.A., Lasy Państwowe Strona 5 z 27

6 Rys. 5 Wybranie przycisku powoduje wyświetlenie opublikowanych w e-drewno aukcji trwających oraz mających się dopiero rozpocząć. W celu ułatwienia przeglądania i wyszukiwania aukcji pogrupowano je w regiony pod względem geograficznym (Rys. 6): Region 1 RDLP Piła RDLP Szczecin RDLP Szczecinek RDLP Toruń Region 2 RDLP Białystok RDLP Gdańsk RDLP Olsztyn RDLP Warszawa Region 3 RDLP Kraków RDLP Krosno RDLP Lublin RDLP Łódź RDLP Radom Region 4 RDLP Katowice RDLP Poznań RDLP Wrocław RDLP Zielona Góra Rys Przy przeglądaniu aukcji moŝna wybrać od razu konkretny region (Rys. 7). Rys.7 Lista aukcji jest wyświetlana w postaci tabelarycznej. Aukcje posortowane są w kolejności ich zakończenia. Na pierwszym miejscu znajduje się aukcja, do której zakończenia zostało najmniej czasu. Aukcje jeszcze nierozpoczęte są odpowiednio oznaczone w kolumnie Do końca pozostało. Lista aukcji jest stronicowana po 10 aukcji na stronie. PoniŜej tabeli znajdują się przyciski pozwalające na przeglądanie kolejnych stron listy aukcji. MoŜna teŝ bezpośrednio wybrać konkretny numer strony lub przejść do pierwszej albo ostatniej strony (Rys. 8). e-drewno TALEX S.A., Lasy Państwowe Strona 6 z 27

7 Rys. 8 Lista aukcji w poszczególnych regionach zawiera informacje o: Nazwie rdlp, Nazwie nadleśnictwa, Numerze aukcji, Gatunku drewna, Sortymencie, Grupie handlowej, Dacie rozpoczęcia licytacji, Dacie zakończenia licytacji, Masie (ilości) drewna będącego przedmiotem licytacji, Czasie pozostałym do zakończenia licytacji Wyszukiwanie aukcji Jeśli uŝytkownik zna numer aukcji, wtedy moŝe wpisać go w polu Skocz do i wcisnąć klawisz Enter. Przejdzie w ten sposób od razu do wybranej aukcji (Rys. 9). MoŜna w ten sposób wyszukać takŝe aukcje zakończone. Rys. 9 e-drewno TALEX S.A., Lasy Państwowe Strona 7 z 27

8 Aplikacja umoŝliwia kontrahentowi wyszukiwanie interesujących go aukcji, takŝe według: regionu nadleśnictwa lub zakład LP, gatunku drewna, sortymentu drewna (typ), rodzaju iglaste czy liściaste, grupy handlowej. Po uruchomieniu punktu menu Aukcje uŝytkownik ma dostęp do wyszukiwarki aukcji. Po lewej stronie ekranu pojawia się okno, w którym uŝytkownik moŝe wskazać, rdlp w której aukcje go interesują (Rys. 10). Rys. 10 Wybranie przycisku Dalej bez zaznaczenia rdlp powoduje, Ŝe dalszej selekcji podlegają aukcje ze wszystkich rdlp i wszystkich nadleśnictw. W takim przypadku zostaje pominięty krok wyboru nadleśnictwa. W przypadku wyboru jednego lub więcej rdlp kolejnym krokiem wyszukiwania aukcji jest wskazanie nadleśnictw lub zakładów, których aukcje interesują uŝytkownika (Rys. 11). e-drewno TALEX S.A., Lasy Państwowe Strona 8 z 27

9 Rys. 11 Na liście wyboru rdlp i nadleśnictw pojawiają się wszystkie jednostki LP, a nie tylko te, w których aktualnie uruchomiony jest przetarg. Wybór przycisku OK powoduje zakończenie filtrowania i wyświetlenie wszystkich aukcji we wskazanych jednostkach organizacyjnych. Wybór przycisku Dalej powoduje przejście do kolejnego okna selekcji. Kolejny krok uŝytkownika to wskazanie interesujących go gatunków (Rys. 12). e-drewno TALEX S.A., Lasy Państwowe Strona 9 z 27

10 Rys. 12 W kolejnym kroku uŝytkownik moŝe wybrać wyszukiwanie aukcji według sortymentów lub według grup handlowych (Rys. 13). Jeśli uŝytkownik wybierze przycisk Sortymenty, zobaczy okno z listą sortymentów; jeśli wybierze przycisk Grupy handlowe, zobaczy listę grup handlowych. e-drewno TALEX S.A., Lasy Państwowe Strona 10 z 27

11 Rys. 13 e-drewno TALEX S.A., Lasy Państwowe Strona 11 z 27

12 Na listach wyboru gatunków i sortymentów pojawiają się do wyboru wszystkie moŝliwe pozycje, a nie tylko te, na które jest aktualnie zdefiniowana aukcja. W kaŝdym etapie uŝycie klawisza OK. powoduje wyświetlenie wyników wyszukiwania wg wprowadzonych kryteriów. UŜycie klawisza Wyczyść filtr powoduje anulowanie wprowadzonych kryteriów wyszukiwania i wyświetlenie wszystkich aukcji Ogłoszenia W menu głównym serwisu dostępny jest punkt Ogłoszenia. Podzielony on została na dwa podpunkty: Ogłoszenia aukcyjne Komunikaty Rys. 14 w tym miejscu generowane są automatycznie informacje o nowych aktywowanych w serwisie aukcjach. Kliknięcie w numer aukcji pozwala na bezpośrednie przejście do ekranu dotyczącego tej aukcji (Rys. 15); - tu moŝna się zapoznać z informacjami publikowanymi przez organizatorów licytacji, informacjami technicznymi itp. Rys Opis funkcji dostępnych po zalogowaniu. Podstawowa funkcja serwisu e-drewno jaką jest moŝliwość składania ofert na aukcjach jest dostępna dopiero po zalogowaniu. Aby się zalogować trzeba posiadać login i hasło. śeby je uzyskać trzeba dokonać procesu rejestracji. Proces ten jest inny dla przedsiębiorców (firm) i inny dla osób fizycznych. e-drewno TALEX S.A., Lasy Państwowe Strona 12 z 27

13 4.1. Jak się zarejestrować? Firmy zarejestrowane w Portalu Leśno-Drzewnym. W aplikacji e-drewno uŝywa się tych samych loginów i haseł jak do Portalu Leśno Drzewnego. Pierwsze logowanie wykonuje osoba zarejestrowana w Portalu Leśno Drzewnym i posiadająca uprawnienia do podpisywania umowy. Licytować w imieniu jednej firmy (kontrahenta) moŝe jeden lub kilku zarejestrowanych zarówno w Portalu Leśno Drzewnym jak i w e-drewno pracowników (uŝytkowników). Zmiana osób upowaŝnionych do licytacji odbywa się w oparciu o przekazane do nadleśnictwa macierzystego pełnomocnictwo. Zaleca się dokonywanie zmian danych firm, adresów, adresów za pośrednictwem administratora e-drewno z nadleśnictwa macierzystego. W wypadku firm, które zarejestrowały się w RDLP, nadleśnictwem macierzystym jest biuro RDLP. Procedurę pierwszego logowania szczegółowo omawia rozdział 4.3 oraz prezentacja Pierwsze logowanie do systemu e-drewno.pl dostępna w menu Pomoc Firmy niezarejestrowane w Portalu Leśno-Drzewnym: Firmy takie powinny się zgłosić do nadleśnictwa lub innej jednostki organizacyjnej LP w celu dokonania rejestracji. Operator w jednostce LP dokona jednocześnie rejestracji w PL-D i e-drewno. Przy próbie rejestracji firmy przez formularz rejestracyjny na stronie e-drewno pojawia się następujący komunikat: Zgodnie z przyjętymi zasadami rejestracja firm następuje przez Portal Leśno-Drzewny. Prosimy zgłosić się do wybranego nadleśnictwa i dokonać rejestracji. Otrzymane login i hasło dostępu do Portalu Leśno-Drzewnego będą zapewniały równieŝ dostęp do aplikacji e-drewno Osoby fizyczne (klienci indywidualni): W celu zarejestrowania się naleŝy kliknąć na przycisk Rejestracja znajdujący się na stronie głównej serwisu. Rys. 16 Rejestracja kontrahenta jest dokonywana przy uŝyciu formularza zamieszczonego na stronach WWW. Formularz jest przedstawiony na Rys. 17. e-drewno TALEX S.A., Lasy Państwowe Strona 13 z 27

14 Rejestrujący się kontrahent powinien w polu Rodzaj klienta wybrać Osoba fizyczna. Rys. 17 W ramce Dane podstawowe kontrahent podaje dane osoby, która będzie korzystać z serwisu. Najpierw naleŝy wskazać swoją jednostkę macierzystą. Z listy wszystkich rdlp naleŝy wybrać odpowiednie, a następnie z listy nadleśnictw wchodzących w skład wcześniej wskazanego rdlp, wybiera się odpowiednie nadleśnictwo. Na liście nadleśnictw znajdą się teŝ zakłady LP. W polu Alias naleŝy wpisać pseudonim internetowy (nick) pod jakim kontrahent będzie widoczny dla innych w czasie licytacji. e-drewno TALEX S.A., Lasy Państwowe Strona 14 z 27

15 Następnie kontrahent wypełnia pola: Nazwa/Imię i nazwisko, Kraj, Miejscowość, Ulica, Kod pocztowy, Poczta, Województwo, NIP, REGON/Pesel, Telefon, Fax, . Prosimy szczególnie zwrócić uwagę na poprawność wpisanego adresu . Jeśli adres ten będzie niepoprawny, to niemoŝliwe będzie dokończenie procesu rejestracji. W polach NIP i PESEL sprawdzana jest unikalność danych (czy podany numer istnieje w bazie e-drewno). W części formularza zatytułowanej Dane uŝytkownika, kontrahent wprowadza login i hasło dla osoby, która będzie obsługiwać licytację. Pole Imię i nazwisko jest nieaktywne i zostaje do niego przepisana wartość z pola Nazwa/Imię i Nazwisko. Następnie klient wprowadza proponowany przez siebie Login oraz Hasło. Hasło naleŝy wprowadzić dwa razy w celu weryfikacji poprawności. Hasło musi mieć minimum 6, a maksimum 10 znaków oraz musi zawierać przynajmniej jedną cyfrę. W polu Język systemu uŝytkownik wskazuje preferowany język, w którym będzie obsługiwał system (do wyboru polski i angielski). Domyślnie jest to język polski. PoniŜej formularza rejestracyjnego znajduje się informacja o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w celach handlowych. Zaznaczenie tego pola jest niezbędnym warunkiem rejestracji w systemie e-drewno. Aby otrzymywać powiadomienia o nowych przetargach na podany w formularzu adres , naleŝy zaznaczyć pole Powiadamiaj o nowych przetargach w e-drewno. Powiadomienia takie wysyłane są zbiorczo na koniec kaŝdego dnia, w którym została wystawiona jakaś aukcja. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką jest obowiązkowe. W przypadku gdy rejestrujący się klient wybierze w polu Kraj, kraj inny niŝ Polska, formularz rejestracyjny wygląda nieco inaczej. Zostaje zablokowane pole Województwo, a pole REGON/PESEL zostaje zastąpione polem Paszport. Po wypełnieniu formularza wprowadzone dane zostają przesłane do bazy danych obsługującej aukcje i jeśli operacja przebiegnie poprawnie pojawia się komunikat z informacją, Ŝe został do kontrahenta wysłany mail potwierdzający rejestrację: Dane kontrahenta zostały zarejestrowane w bazie danych. Pod podany przez Ciebie adres e- mail wysłany został link potwierdzający rejestrację. Po odebraniu tego maila musisz otworzyć link w nim zawarty, Ŝeby potwierdzić rejestrację. Aby zarejestrowane konto mogło być aktywowane przez administratora, kontrahent otrzymuje najpierw powiadomienie em (na adres podany w formularzu rejestracyjnym) z prośbą o potwierdzenie prawdziwości danych podanych w formularzu rejestracyjnym. Potwierdzenie polega na kliknięciu odnośnika podanego w mailu. Treść takiego maila wygląda jak poniŝej: W systemie e-drewno zarejestrowano kontrahenta. Aby został on aktywowany koniecznie jest potwierdzenie rejestracji, co moŝna zrobić klikając ten link: https://www.edrewno.pl/test2/stock/?product=stock&module=my_profile&action=activat ion&hash=27fssslil90dke i8jqnnf0a87 Po kliknięciu podanego linka, w przeglądarce kontrahent widzi komunikat o wyniku aktywacji konta. Na ekranie pojawia się teŝ prośba o przeczytanie, podpisanie i odesłanie regulaminu znajdującego się pod wskazanym adresem. Informację tę rejestrujący się uŝytkownik dostaje równieŝ em. Dopiero po otrzymaniu podpisanego przez kontrahenta regulaminu administrator w jednostce LP moŝe aktywować uŝytkownika, tak by miał on moŝliwość pełnego wykorzystania (przeglądania i udziału w licytacjach) aplikacji e-drewno. e-drewno TALEX S.A., Lasy Państwowe Strona 15 z 27

16 Po dokonaniu rejestracji uŝytkownik w dowolnym momencie moŝe zmienić swoje hasło oraz . Pozostałe dane (np. dane teleadresowe firmy) moŝe zmieniać tylko administrator w nadleśnictwie macierzystym, po otrzymaniu zaktualizowanego formularza rejestracyjnego wypełnionego przez kontrahenta. Po kaŝdorazowej zmianie danych adresowych przez administratora kontrahent otrzymuje z informacją o tym co zostało zmienione. Przykładową treść takiego maila prezentujemy poniŝej: Dane kontrahenta "XYZ" SP. Z O.O. zostały zmienione przez administratora. Zmiany: - Nazwa (z 'ABC SP. Z O.O.' na '"XYZ" SP. Z O.O.') - Kraj (z '' na 'Polska') 4.2. Logowanie W celu zalogowania się do serwisu e-drewno naleŝy skorzystać z pól dostępnych w nagłówku aplikacji: Rys. 18 w polu Login wpisać login, który podano w formularzu podczas rejestracji lub otrzymano przy rejestracji na PL-D. w polu Hasło wpisać hasło, które podano w formularzu podczas rejestracji lub otrzymano przy rejestracji na PL-D. w polu Wpisz Kod wpisać widoczny na obrazku ciąg znaków, kliknąć przycisk Zaloguj. Wpisywanie kodu z obrazka jest procedurą zabezpieczającą serwis e-drewno przed programami typu snajper. Przy wpisywaniu liter w pole Kod naleŝy zwrócić uwagę na subtelne róŝnice pomiędzy niektórymi literami i cyframi, tj. : 1 i 7, I i 1 oraz 0 i O. PoniŜsze obrazki zawierają przykłady z tymi problematycznymi znakami: - Y1M5-65X7 - X7AR TMLI - MGWO - 0OVA (zero, o, v, a) Po zalogowaniu się uŝytkownika do serwisu system sprawdza czy uŝytkownik ma wypełnione pole . Jeśli brak a, wtedy system prosi uŝytkownika o uzupełnienie a. Po wprowadzeniu a, następuje jego weryfikacja poprzez wysłanie na podany adres maila z linkiem. Dopiero po weryfikacji następuje aktywacja uŝytkownika. W przypadku gdy kontrahent nie ma a, nie moŝe on uŝywać serwisu Pierwsze logowanie klienta zarejestrowanego wcześniej na PL-D i niekorzystającego dotychczas z serwisu e-drewno. Logowanie w przypadku klienta zarejestrowanego wcześniej na Portalu Leśno-Drzewnym wygląda nieco inaczej niŝ opisane powyŝej. W takim przypadku przy pierwszym logowaniu do serwisu e-drewno system wyświetli komunikat będący zarazem linkiem do formularza rejestracyjnego (Rys. 19): e-drewno TALEX S.A., Lasy Państwowe Strona 16 z 27

17 Rys. 19 Po kliknięciu na ten link zastanie otwarty formularz rejestracyjny zawierający dane klienta przejęte z Portalu Leśno-Drzewnego oraz puste pole, które klient musi uzupełnić (Rys. 20). Pola do uzupełnienia to: Alias, Województwo i . Rys. 20 Ciąg znaków wpisany w pole Alias, będzie się pojawiać w oknach przebiegu licytacji dostępnych dla pozostałych klientów. Po uzupełnieniu formularza wprowadzone dane zostają przesłane do bazy danych obsługującej aukcje i jeśli operacja przebiegnie poprawnie pojawia się komunikat z informacją, Ŝe został do kontrahenta wysłany mail potwierdzający rejestrację: Dane kontrahenta zostały zarejestrowane w bazie danych. Pod podany przez Ciebie adres e- mail wysłany został link potwierdzający rejestrację. Po odebraniu tego maila musisz otworzyć link w nim zawarty, Ŝeby potwierdzić rejestrację. e-drewno TALEX S.A., Lasy Państwowe Strona 17 z 27

18 Aby zarejestrowane konto mogło być aktywowane przez administratora, kontrahent otrzymuje najpierw powiadomienie em (na adres podany w formularzu rejestracyjnym) z prośbą o potwierdzenie prawdziwości danych podanych w formularzu rejestracyjnym. Potwierdzenie polega na kliknięciu odnośnika podanego w mailu. Treść takiego maila wygląda jak poniŝej: W systemie e-drewno zarejestrowano kontrahenta. Aby został on aktywowany koniecznie jest potwierdzenie rejestracji, co moŝna zrobić klikając ten link: https://www.edrewno.pl/test2/stock/?product=stock&module=my_profile&action=activat ion&hash=27fssslil90dke i8jqnnf0a87 Po kliknięciu podanego linka, w przeglądarce kontrahent widzi komunikat o wyniku aktywacji. Na ekranie pojawia się teŝ prośba o przeczytanie, podpisanie i odesłanie regulaminu znajdującego się pod wskazanym adresem. Informację tę rejestrujący się uŝytkownik dostaje równieŝ em. Dopiero po otrzymaniu podpisanego przez kontrahenta regulaminu administrator w jednostce LP moŝe aktywować uŝytkownika, tak by miał on moŝliwość pełnego wykorzystania (przeglądania i udziału w licytacjach) aplikacji e-drewno. Procedurę pierwszego logowania omawia takŝe prezentacja Pierwsze logowanie do systemu e- drewno.pl - zamieszczona w menu Pomoc Zmiana treści regulaminu. Od roku 2009 zmieniła się treść regulaminu serwisu e-drewno. KaŜdy zarejestrowany kontrahent, który zamierza wziąć udział w licytacji musi zaakceptować nowy regulamin. W tym celu po zalogowaniu się na stronie głównej serwisu e-drewno pojawi się komunikat informujący o konieczności zaakceptowania regulaminu (Rys. 21). Rys. 21 Klikając w napis PokaŜ nowy regulamin systemu e-drewno naleŝy zapoznać się z jego treścią. Następnie naleŝy wybrać opcję Akceptuję nowy regulamin e-drewno, Ŝeby móc przystąpić do licytacji. Po zaakceptowaniu regulaminu wyświetla się odpowiedni komunikat (Rys. 22) Rys. 22 Próba licytacji bez zaakceptowania regulaminu spowoduje wyświetlenie odpowiedniego komunikatu (Rys. 23). Rys. 23 e-drewno TALEX S.A., Lasy Państwowe Strona 18 z 27

19 Wszystkie przyszłe zmiany regulaminu będą odbywały się w analogiczny sposób Procedura przypomnienia hasła. Jeśli uŝytkownik zapomni hasła potrzebnego do zalogowania, wówczas powinien skorzystać z przycisku znajdującego się po lewej stronie ekranu na stronie głównej w menu Pytania i odpowiedzi (Rys. 24). Rys. 24 Hasło zostaje wysłane na wprowadzony przez uŝytkownika podczas rejestracji adres , po podaniu nazwy uŝytkownika (loginu). Rys Moje aukcje W głównym menu serwisu uŝytkownik ma dostęp do opcji Moje aukcje. Wybranie przycisku powoduje wyświetlenie wszystkich aukcji, w których klient bierze lub brał udział (Rys. 26). Rys. 26 Kontrahent ma dostęp do następujących danych związanych z licytacjami, w których brał lub bierze udział: Aktywne niezakończone aukcje, w których uŝytkownik bierze udział, Zakończone - aukcje, które juŝ się zakończyły i w których uŝytkownik brał udział. PowyŜsze informacje są prezentowane w formie tabeli (Rys. 27). e-drewno TALEX S.A., Lasy Państwowe Strona 19 z 27

20 Rys Licytacja Kontrahent moŝe przystąpić do licytacji, gdy: jest zarejestrowany w systemie (ma login i hasło), ma zapłacone i zarejestrowane w systemie wadium, aukcja, na której chce złoŝyć ofertę juŝ się rozpoczęła. Szczegółowe warunki udziału w licytacji określa regulamin dostępny w menu Pytania i odpowiedzi (punkt Regulamin). Kontrahent, po zalogowaniu się do serwisu, moŝe przeglądać aukcje, w których bierze udział oraz informacje historyczne, to znaczy aukcje wygrane przez niego lub przegrane. Kontrahent moŝe obserwować przebieg licytacji w aukcji, w której bierze udział. Przykładowe okno umoŝliwiające udział w licytacji przedstawia Rys. 28. Rys. 28 e-drewno TALEX S.A., Lasy Państwowe Strona 20 z 27

21 Tytuł okna licytacji jest zbudowany z nazwy RDLP oraz jednostki organizacyjnej LP, która organizuje aukcję, kodu gatunku, sortymentu, grupy handlowej oraz kolejnego numeru aukcji, np.: RDLP Poznań, Nadleśnictwo Syców, SO - sosna, W0, W_STANDARD (nr ) Aukcja. Rys 29 W ramce Aukcja (Rys. 29) umieszczone są informacje dotyczące czasu aukcji i licytowanego drewna: Data i czas rozpoczęcia i zakończenia licytacji, PoniŜej widoczny jest czas pozostały do końca licytacji standardowo informacja podana jest w kolorze czarnym, od momentu gdy zacznie się odliczanie ostatniej godziny zmienia się na kolor czerwony. Jeśli do końca licytacji został więcej niŝ 1 dzień, czas jest zaokrąglany w górę i wyświetlane są 2 dni, poniŝej jednego dnia wyświetlane są godziny, poniŝej jednej godziny wyświetlane są minuty, poniŝej jednej minuty wyświetlane są sekundy. W przypadku wystąpienia dogrywki pojawia się w tym miejscu napis DOGRYWKA i czas jej trwania. Sortyment, Masa drewna wystawiona na licytację, Masa transportowa, czyli minimalna masa zamówienia, Cena wyjściowa (netto). W nagłówku znajduje się teŝ przycisk PokaŜ opis, którego wybranie powoduje otwarcie okna z opisem aukcji. W opisie aukcji zawarte są szczegółowe informacje na temat licytowanego drewna (np. preferowana długość drewna S2, lokalizacja surowca, itp.) a takŝe informacje dodatkowych warunkach transakcji (np. do kiedy drewno powinno zostać wywiezione z lasu). Przycisk Wróć do listy aukcji umoŝliwia ponowne wyświetlenie stronicowanej listy aukcji. Zielone ikony strzałek pozwalają uŝytkownikowi poruszać się pomiędzy aukcjami, w których bierze udział. Dla drewna wielkowymiarowego wylicytowana cena jest ceną tylko jednej klasy z sortymentu wystawionego na licytację. Jest to najniŝsza klasa jakości i grubości za wyjątkiem drewna W0_STANDARD, gdzie licytowana jest cena klasy WC01 (drewna WC0 najniŝszej klasy grubości). Ceny pozostałych klas jakości i grubości ustalane są automatycznie w oparciu o przeliczniki jednakowe dla całego kraju. Przeliczniki te, to stosunek ceny danej klasy jakościowo-wymiarowej do klasy W C01. Pełen wykaz przeliczników jest dostępny na stronie internetowej Aplikacja e-drewno daje moŝliwość szybkiego zorientowania się w cenach pozostałych klas drewna z danej aukcji. Kontrahent moŝe skorzystać z funkcji Kalkulatora cen, gdzie widzi ceny wyliczone w oparciu o cenę wyjściową. MoŜe takŝe wpisać dowolną wskazaną przez siebie cenę, a kalkulator przeliczy ceny pozostałych klas. e-drewno TALEX S.A., Lasy Państwowe Strona 21 z 27

22 PoniŜej cennika prezentowana jest informacja o orientacyjnym, procentowym udziale poszczególnych klas jakościowo-wymiarowych w ogólnej masie drewna wystawionego na licytację. (Rys. 30). Informacja ta jest domyślnie niewidoczna. śeby ją zobaczyć trzeba kliknąć w napis PokaŜ przewidywany procentowy udział klas jakości i grubości. Rys Moja oferta zakupu. Ramka zatytułowana Moja oferta zakupu słuŝy kontrahentowi do zgłaszania kolejnych ofert zakupu. UŜytkownik wypełnia pola (Rys. 31): Masa [m 3 ] masa jaką chce kupić uŝytkownik, nie mniejsza niŝ masa transportowa i nie większa niŝ oferowana do sprzedaŝy, Masa min. [m3] minimalna masa jaką chce kupić uŝytkownik, ale nie mniejsza niŝ masa transportowa. W przypadku wylicytowania mniejszej masy (w wyniku redukcji) niŝ masa minimalna kontrahent ma prawo odstąpić od podpisania umowy bez Ŝadnych konsekwencji. Cena [PLN/m 3 ] cena, za jaką uŝytkownik chce kupić drewno (netto), Proponowany termin płatności [dni] proponowany przez kontrahenta termin płatności. Terminy z odroczoną płatnością zostaną zaakceptowane przez sprzedającego po ustanowieniu odpowiedniego zabezpieczenia. e-drewno TALEX S.A., Lasy Państwowe Strona 22 z 27

23 Rys. 31 Lista Proponowany termin płatności domyślnie jest wypełniany wartością 0 dni. UŜytkownik powinien wybrać z listy dostępnych terminów, preferowaną wartość. Termin płatności nie ma wpływu na ocenę oferty. Jest wybierany tylko raz i przez edycję oferty nie moŝna zmienić wcześniejszej propozycji. Termin płatności ostatecznie jest ustalany przy podpisywaniu umowy sprzedaŝy drewna. PoniŜej opisanych pól znajduje się informacja, Ŝe kontrahent składając ofertę akceptuje regulamin serwisu e-drewno oraz nie posiada naleŝności przeterminowanych wobec jednostek LP. Po wypełnieniu w/w pól uŝytkownik musi wybrać przycisk Zapisz moją ofertę, aby jego oferta została zapisana. MoŜe teŝ skorzystać z przycisku Anuluj, co spowoduje wyczyszczenie pól i nie wysyłanie oferty. Wysłanie nowej oferty zakupu powoduje pojawienie się jej w ramce Ranking Ranking Ramka Ranking (Rys.32) prezentuje aktualny stan licytacji: wszystkie oferty zakupu, złoŝone przez uczestników licytacji posortowane i pogrupowane na wygrywające i przegrywające. Rys. 32 Tabela zawiera pola (Rys. 32): Lp. miejsce na liście wygrywających i przegrywających, Klient alias licytującego klienta, e-drewno TALEX S.A., Lasy Państwowe Strona 23 z 27

24 Masa [m 3 ] masa wygrana, Cena cena zaproponowana przez klienta, Data data i godzina (z dokładnością do sekund) zarejestrowania oferty zakupu. W tabeli Ranking oferty złoŝone przez zalogowanego uŝytkownika są wyróŝnione (czcionka koloru czerwonego). Obok takiej oferty znajduje się teŝ przycisk Zmień pozwalający na jej zmianę (Rys. 28). Tabela jest podzielona na dwie części: Oferty zakupu wygrywające, Oferty zakupu niewygrywające. Jeśli masa wygrana przez kontrahenta zostanie zredukowana (zmniejszona w porównaniu do pierwotnej oferty kontrahenta), wtedy zostaje ona oznaczona na liście czerwoną literą R. Redukcja masy dotyczyć moŝe tylko ostatniej oferty wygrywającej i spowodowana jest tym, Ŝe ostatni wygrywający klient otrzymuje resztę masy jaka została do sprzedaŝy po uwzględnieniu ofert będących wyŝej w rankingu. Symbol T występuje w rankingu ofert niewygrywających, gdy redukcja masy jest tak duŝa, Ŝe pozostająca po redukcji masa jest mniejsza od masy transportowej, co powoduje odrzucenie oferty. Jeśli masa po redukcji będzie niŝsza niŝ masa minimalna określona w ofercie, to kontrahent moŝe odstąpić od zakupu bez konsekwencji. Jeśli jeden kontrahent złoŝy kilka ofert wygrywających w tej samej aukcji, to wszystkie one są wiąŝące i wszystkie zostaną ujęte na umowie. JeŜeli w imieniu jednego kontrahenta licytuje kilku uŝytkowników, to system dodaje numer w nawiasie za aliasem kontrahenta. TakŜe w takim wypadku kaŝda oferta jest wiąŝąca i wszystkie wygrywające oferty zostaną ujęte na umowie. UŜytkownik moŝe rozwinąć tabelę i zobaczyć wszystkie wygrane i przegrane oferty korzystając z przycisku Rozwiń szczegóły licytacji. W dowolnym momencie moŝe teŝ ukryć oferty niewygrywające korzystając z przycisku Zwiń szczegóły licytacji. śeby zobaczyć zmiany w rankingu naleŝy odświeŝyć stronę. SłuŜy do tego przycisk OdświeŜ. ZłoŜenie oferty czy przejście strzałką do kolejnej aukcji powoduje automatyczne odświeŝenie strony. W przypadku dynamicznych licytacji z duŝą ilością szybko po sobie składanych ofert zalecane jest częste odświeŝanie strony. Tylko wtedy licytujący będzie mógł zobaczyć aktualny ranking ofert. Uczestnik licytacji moŝe zmienić zgłoszoną wcześniej ofertę zakupu. W tym celu musi odnaleźć z tabeli Ranking ofertę do zmiany, a następnie wybrać przycisk Zmień, znajdujący się w wierszu z wybraną ofertą. Wiersz ze zmienianą ofertą zostanie podświetlony na Ŝółto, a wszystkie dane ze zmienianej oferty zostają przepisane do ramki Moja oferta zakupu (Rys. 33). Zmienianie raz złoŝonej oferty jest efektywniejsze niŝ składanie nowej, bo system podpowiada wszystkie wpisane wcześniej dane i wystarczy tylko np. podwyŝszyć cenę i nacisnąć Zmień moja ofertę. Ma to duŝe znaczenie w końcówkach licytacji, gdy trzeba szybko reagować na oferty innych licytantów i w dogrywkach. e-drewno TALEX S.A., Lasy Państwowe Strona 24 z 27

25 Rys. 33 Przy zmianie oferty wygrywającej moŝna modyfikować wartości wpisane wcześniej tylko w odpowiedni sposób. MoŜliwa jest zmiana: Ceny na wyŝszą, Masy na większą, Po wprowadzeniu nowych wartości, aby zapisać nowe dane, naleŝy kliknąć przycisk Zmień moją ofertę. W przypadku, gdy oferta nie mieści się w zakresie ofert wygranych, moŝliwa jest zmiana wszystkich parametrów w dowolnym kierunku. System e-drewno posiada pewne mechanizmy pozwalające ustrzec kontrahenta przed błędnym wpisaniem ceny. Przy wpisywaniu przez kontrahenta ceny jest uruchamiana walidacja pola nie jest moŝliwe wpisanie ceny wyŝszej niŝ 999. Tylko dla niektórych aukcji jest moŝliwość wpisania ceny z więcej niŝ trzema miejscami przed przecinkiem, ale wtedy jest to udostępnione przez administratora poprzez zaznaczenie pola wyboru Aukcja specjalna w definicji aukcji. Jeśli wpisana cena jest wyŝsza o 20% od ostatniej oferty, wyświetla się ostrzeŝenie Na pewno chcesz ustawić cenę na.. Wybranie OK powoduje akceptację wprowadzonej ceny a wybranie ANULUJ, jej odrzucenie. e-drewno TALEX S.A., Lasy Państwowe Strona 25 z 27

Dokumentacja funkcjonalna

Dokumentacja funkcjonalna Dokumentacja funkcjonalna TALEX S.A. Maj 2010 wersja 1.0 Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja niniejsza podlega ochronie przewidzianej ustawą prawo autorskie i prawa pokrewne z dnia 4 lutego 1994 r.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja kontrahenta

Instrukcja kontrahenta Instrukcja kontrahenta serwisu Wersja 5.0 Listopad 2009 Zespół Zadaniowy DGLP ds. utrzymania i rozwoju internetowego systemu sprzedaży drewna w Lasach Państwowych Spis treści: 1. Wstęp... 3 2. Czym jest

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika serwisu

Instrukcja użytkownika serwisu Instrukcja użytkownika serwisu Wersja 7.0 Maj 2013 Zespół Zadaniowy DGLP ds. budowy, utrzymania i rozwoju internetowego systemu sprzedaży drewna w Lasach Państwowych e-drewno Lasy Państwowe - 2013 Strona

Bardziej szczegółowo

FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika

FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika O FedEx efaktura Zyskaj kontrolę, bezpieczeństwo i dostęp do swoich faktur o każdej porze, gdziekolwiek jesteś. Z systemem FedEx efaktura oszczędzisz nie tylko czas,

Bardziej szczegółowo

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu Spis treści 1. Zgłoszenia serwisowe wstęp... 2 2. Obsługa konta w solidnym serwisie... 2 Rejestracja w serwisie...3 Logowanie się do serwisu...4 Zmiana danych...5 3. Zakładanie i podgląd zgłoszenia...

Bardziej szczegółowo

Nabór Bursy/CKU. Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych:

Nabór Bursy/CKU. Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Nabór Bursy/CKU Przeglądanie oferty i rejestracja kandydata Informacje ogólne Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Internet Explorer

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Aukcja online na portalu dawro.pl Instrukcja użytkownika pięć kroków do licytacji: I. Rejestracja II. Logowanie III. Przystąpienie od aukcji IV. Złożenie oferty V. Zakończenie aukcji - finalizacja transakcji

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA I STUDIA PODYPLOMOWE DOFINANSOWANE Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

SZKOLENIA I STUDIA PODYPLOMOWE DOFINANSOWANE Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO SZKOLENIA I STUDIA PODYPLOMOWE DOFINANSOWANE Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO OPIS DZIAŁANIA SERWISU (wersja z dnia 19.X.2006) autorzy: J. Eisermann & M. Jędras Serwis internetowy Szkoleń dofinansowywanych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA zakładania konta w Społecznoś ci CEO

INSTRUKCJA zakładania konta w Społecznoś ci CEO INSTRUKCJA zakładania konta w Społecznoś ci CEO KROK 1 W celu uzupełnienia formularza rejestracyjnego należy zarejestrować/zalogować się w Społeczności CEO https://spolecznosc.ceo.org.pl. Społeczność CEO

Bardziej szczegółowo

Instrukcja UŜytkownika bazy ECAS

Instrukcja UŜytkownika bazy ECAS EUROPEAN COMMISSION Directorate-General for Education and Culture Lifelong Learning: policies and programme Coordination of the "Lifelong learning" programme Instrukcja UŜytkownika bazy ECAS System Uwierzytelniania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA Panel administracyjny

INSTRUKCJA Panel administracyjny INSTRUKCJA Panel administracyjny Konto nauczyciela Spis treści Instrukcje...2 Rejestracja w systemie:...2 Logowanie do systemu:...2 Przypomnienie hasła:...2 Przypomnienie hasła:...2 Przesłanie zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA CYFROWY URZĄD Województwa Warmińsko Mazurskiego Część użytkownika

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA CYFROWY URZĄD Województwa Warmińsko Mazurskiego Część użytkownika ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA CYFROWY URZĄD Województwa Warmińsko Mazurskiego Część użytkownika WERSJA 1.0 Twórca oprogramowania: Województwo Warmińsko Mazurskie Olsztyn, 28 lipca 2011r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2. Instrukcja dla Wnioskodawców

Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2. Instrukcja dla Wnioskodawców Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2 Instrukcja dla Wnioskodawców Poznań 2011 1 Spis treści 1.Dostęp do ISSW... str.3 1.1.Zakładanie konta ISSW 1.2.Logowanie do systemu ISSW 1.3. Logowanie

Bardziej szczegółowo

Przebieg przykładowej rejestracji nowego Oferenta

Przebieg przykładowej rejestracji nowego Oferenta Przebieg przykładowej rejestracji nowego Oferenta Oferent, który nie miał jeszcze zawartej z Lubuskim OW NFZ umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, aby móc złoŝyć taką ofertę w ramach Konkursu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego

Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego 1 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 2 I WSTĘP... 3 II OPIS FUNKCJONALNOŚCI... 3 1. LOGOWANIE DO SERWISU INTERNETOWEGO... 3 1.1 Reguły bezpieczeństwa... 3 2.

Bardziej szczegółowo

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu ibok Internetowe Biuro Obsługi Klienta Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. AUTORYZACJA UŻYTKOWNIKA W SYSTEMIE IBOK... 3 1.1 Logowanie... 3 1.2 Przywracanie

Bardziej szczegółowo

epuap Zakładanie konta organizacji

epuap Zakładanie konta organizacji epuap Zakładanie konta organizacji Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Jak założyć konto? Proces zakładania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania kontem przedsiębiorstwa w serwisie internetowym www.esiop.legionowo.pl

Instrukcja zarządzania kontem przedsiębiorstwa w serwisie internetowym www.esiop.legionowo.pl Instrukcja zarządzania kontem przedsiębiorstwa w serwisie internetowym www.esiop.legionowo.pl Rejestracja w serwisie: Aby utworzyć konto w serwisie, należy otworzyć w przeglądarce internetowej stronę www.esiop.legionowo.pl,

Bardziej szczegółowo

Regulamin wybierania dostawców usług poligraficznych poprzez system internetowy www.aukcje.wsip.com.pl

Regulamin wybierania dostawców usług poligraficznych poprzez system internetowy www.aukcje.wsip.com.pl 1 Regulamin wybierania dostawców usług poligraficznych poprzez system internetowy www.aukcje.wsip.com.pl 1 2 1. Definicje Strona internetowa - strona www.aukcje.wsip.com.pl, na której znajduje się system

Bardziej szczegółowo

zmiany w aplikacji abcpanel MoŜliwość wysyłania informacji podatkowych SMS-em.

zmiany w aplikacji abcpanel MoŜliwość wysyłania informacji podatkowych SMS-em. Lista wprowadzonych zmian: zmiany w aplikacji abcpanel MoŜliwość wysyłania informacji podatkowych SMS-em. Jeśli będziecie Państwo mieli jakiekolwiek problemy czy to z rejestracją czy z konfiguracją abcpanel-a,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia

Instrukcja korzystania z Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia Instrukcja korzystania z Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia Po uruchomieniu dowolnej przeglądarki internetowej, naleŝy wpisać w jej pasek wyszukiwania (1) adres www.wup.lodz.pl a następnie nacisnąć

Bardziej szczegółowo

https://lsi.ncbr.gov.pl

https://lsi.ncbr.gov.pl Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 2/1.1.2/2015 INFORMACJE OGÓLNE 1. Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 2/1.1.2/2015

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Systemu MEWA 2.0 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 dla wnioskodawców/beneficjentów 1. Wstęp System MEWA 2.0 jest narzędziem przeznaczonym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik

Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik Spis treści 1. DOSTĘP DO SERWISU... 2 1.1 REJESTRACJA... 2 1.2 LOGOWANIE... 4 1.3 RESETOWANIE HASŁA... 4 2. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA... 5 2.1 WYBÓR GRUPY PRODUKTÓW...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SKLEPU INTERNETOWEGO. Alu System Plus Sp.J. ul.leśna 2d 32-500 Chrzanów, tel.(+48-32) 625-71-38 sprzedaz@alusystem.

INSTRUKCJA OBSŁUGI SKLEPU INTERNETOWEGO. Alu System Plus Sp.J. ul.leśna 2d 32-500 Chrzanów, tel.(+48-32) 625-71-38 sprzedaz@alusystem. INSTRUKCJA OBSŁUGI SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Jak rozpocząć zakupy? Aby złoŝyć zamówienie w sklepie naleŝy zalogować się, klikając na linka Zaloguj w prawym górnym rogu ekranu. Następnie naleŝy podać nazwę

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA REJESTRACJI ORGANIZACJI W GENERATORZE WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH SI NAWIKUS

INSTRUKCJA REJESTRACJI ORGANIZACJI W GENERATORZE WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH SI NAWIKUS INSTRUKCJA REJESTRACJI ORGANIZACJI W GENERATORZE WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH SI NAWIKUS Wersja 1.1 Pro j e k t P I N A W I K U S i n n o w a c y j n a m e t o d a m o n i t o r i n g u k o n t r a k t o w a

Bardziej szczegółowo

Platforma Aukcyjna Marketplanet. Podręcznik Oferenta. Aukcje jedno- i wielopozycyjne

Platforma Aukcyjna Marketplanet. Podręcznik Oferenta. Aukcje jedno- i wielopozycyjne Platforma Aukcyjna Marketplanet Podręcznik Oferenta Aukcje jedno- i wielopozycyjne (c) 2008 Otwarty Rynek Elektroniczny S.A. Marketplanet 1 1. Spis treści 1. SPIS TREŚCI...2 2. WSTĘP...3 3. LOGOWANIE DO

Bardziej szczegółowo

Materiał szkoleniowy:

Materiał szkoleniowy: UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Projekt Nowoczesny model zarządzania w UMCS umowa nr UDA-POKL.04.01.01-00-036/11-00 Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, www.nowoczesny.umcs.lublin.pl

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA UCZNIÓW JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU UCZNIA narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Czas zawodowców wielkopolskie kształcenie zawodowe Wielkopolski system doradztwa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC

Instrukcja użytkownika NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Instrukcja użytkownika NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC 1. Logowanie do systemu ASAP Logowanie do systemu ASAP odbywa się na stronie www. asap.pwsz-ns.edu.pl W pola login i hasło znajdujące

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy B2B www.biuroplus-katowice.pl

Instrukcja obsługi platformy B2B www.biuroplus-katowice.pl Instrukcja obsługi platformy B2B www.biuroplus-katowice.pl Spis treści Krok 1. Rejestracja...2 Krok 2. Logowanie...4 Krok 3. Poruszanie się po sklepie...5 3.1. Wyszukiwanie...5 3.2. Mój cennik koszyk produktów...8

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Urząd Podawczy

Elektroniczny Urząd Podawczy Elektroniczny Urząd Podawczy Dzięki Elektronicznemu Urzędowi Podawczemu Beneficjent może wypełnić i wysłać formularz wniosku o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2. Instrukcja dla Interesanta

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2. Instrukcja dla Interesanta Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2 Instrukcja dla Interesanta Poznań 2011 1 Spis treści 1.Dostęp do EBOI... str.3 1.1.Zakładanie konta EBOI 1.2.Logowanie do systemu EBOI 1.3. Logowanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA FIRM SZKOLENIOWYCH JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU FIRMY SZKOLENIOWEJ narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Czas zawodowców wielkopolskie kształcenie zawodowe Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

Instrukcja postępowania dla kontrahentów biorących udział w aukcjach na zakup

Instrukcja postępowania dla kontrahentów biorących udział w aukcjach na zakup Instrukcja postępowania dla kontrahentów biorących udział w aukcjach na zakup Aby przystąpić do aukcji elektronicznej na zakup, należy wejść na stronę portalu aukcyjnego, który znajduje się pod adresem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja rejestracji organizacji w podsystemie. Generator Wniosków Aplikacyjnych (GWA) Systemu Informatycznego NAWIKUS

Instrukcja rejestracji organizacji w podsystemie. Generator Wniosków Aplikacyjnych (GWA) Systemu Informatycznego NAWIKUS Instrukcja rejestracji organizacji w podsystemie Generator Wniosków Aplikacyjnych (GWA) Systemu Informatycznego NAWIKUS Opracowanie: ACK Cyfronet AGH Wersja: 1.1 (październik 2013) Strona 1 Zawartość Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu e-faktury.no

Instrukcja obsługi systemu e-faktury.no Zespół e-faktury.no przedstawia: Instrukcja obsługi systemu e-faktury.no Wydano: 1.10.2012 Rejestracja w systemie W celu rejestracji w systemie po wejściu na stronę główną wybierz zarejestruj się. Ukaże

Bardziej szczegółowo

Instrukcja postępowania dla kontrahentów biorących udział w aukcjach na sprzedaż węgla

Instrukcja postępowania dla kontrahentów biorących udział w aukcjach na sprzedaż węgla Instrukcja postępowania dla kontrahentów biorących udział w aukcjach na sprzedaż węgla Aby przystąpić do aukcji elektronicznej na sprzedaż węgla, należy wejść na stronę Portalu Aukcji Niepublicznych, który

Bardziej szczegółowo

Przeglądarka Internet Explorer NaleŜy zwrócić uwagę na to Ŝe: SYSTEM ONLINE nie działa w przeglądarce INTERNET EXPLORER

Przeglądarka Internet Explorer NaleŜy zwrócić uwagę na to Ŝe: SYSTEM ONLINE nie działa w przeglądarce INTERNET EXPLORER Wymagania systemowe Aby zalogować się do systemu http://online.frse.org.pl (lub https://online.frse.org.pl) niezbędne jest posiadanie przegladarki Mozilla Firefox w wersji 3.0.* oraz wtyczki Mozilla XForms

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika (Nauczyciel Akademicki) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac

Instrukcja Użytkownika (Nauczyciel Akademicki) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Instrukcja Użytkownika (Nauczyciel Akademicki) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRATOR SZKOŁY. Instrukcja użytkownika portalu www.eduscience.pl

ADMINISTRATOR SZKOŁY. Instrukcja użytkownika portalu www.eduscience.pl Instrukcja użytkownika portalu www.eduscience.pl ADMINISTRATOR SZKOŁY Spis treści 1. Logowanie...4 1.1. Przypomnienie hasła...5 1.2. Rejestracja...6 2. Strona główna...7 3. Panel użytkownika...8 3.1.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA POBIERANIA ZAŚWIADCZEŃ ELEKTRONICZNYCH

INSTRUKCJA POBIERANIA ZAŚWIADCZEŃ ELEKTRONICZNYCH INSTRUKCJA POBIERANIA ZAŚWIADCZEŃ ELEKTRONICZNYCH Dostęp do zaświadczeń elektronicznych jest możliwy dla czynnych członków izby, po zalogowaniu się do PORTALU PIIB znajdującego się na stronie Polskiej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW Historia zmian dokumentu Nr wersji Data wersji Komentarz/Uwagi/Zakres zmian 1.0 2015-11-19 Utworzenie dokumentu 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 OPIS OGÓLNY SEKCJI TŁUMACZENIA...

Bardziej szczegółowo

JAK KORZYSTAĆ Z PORTALU LOGISTYKI HOCHTEF POLSKA S.A.

JAK KORZYSTAĆ Z PORTALU LOGISTYKI HOCHTEF POLSKA S.A. JAK KORZYSTAĆ Z PORTALU LOGISTYKI HOCHTEF POLSKA S.A. INSTRUKCJA DLA KONTAHENTÓW 1. Rejestracja po raz pierwszy 2. Utworzenie konta i pierwsze logowanie 3. Logowanie się do konta Kontrahenta 4. Zmiana

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA zakładania konta w Społeczności CEO

INSTRUKCJA zakładania konta w Społeczności CEO INSTRUKCJA zakładania konta w Społeczności CEO KROK 1 W celu uzupełnienia formularza rejestracyjnego należy zarejestrować/zalogować się w Społeczności CEO https://spolecznosc.ceo.org.pl. Społeczność CEO

Bardziej szczegółowo

Obsługa. Portalu Dostawcy

Obsługa. Portalu Dostawcy Obsługa Portalu Dostawcy Schemat funkcji dostępnych w Portalu Dostawcy LDO Funkcje Portalu Dostawcy w układzie merytorycznym Strona główna Ustawienia Profil Zmiana hasła Powrót do strony głównej z dowolnego

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika. Systemu sprawozdań finansowych i merytorycznych Organizacji Pożytku Publicznego

Podręcznik Użytkownika. Systemu sprawozdań finansowych i merytorycznych Organizacji Pożytku Publicznego Podręcznik Użytkownika Systemu sprawozdań finansowych i merytorycznych Organizacji Pożytku Publicznego Warszawa, maj 2014 1 Spis treści Spis treści... 2 1 Wprowadzenie... 4 2 Wymagania systemowe warstwy

Bardziej szczegółowo

WASTE MANAGEMENT SYSTEM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SERWISU WWW

WASTE MANAGEMENT SYSTEM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SERWISU WWW WASTE MANAGEMENT SYSTEM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SERWISU WWW grudzień 2009 Waste Management System Podręcznik użytkownika Serwisu WWW SPIS TREŚCI 1. URUCHOMIENIE SERWISU WWW WASTE MANAGEMENT SYSTEM... 4

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Proces rejestracji i logowania

INSTRUKCJA OBSŁUGI Proces rejestracji i logowania INSTRUKCJA OBSŁUGI Proces rejestracji i logowania 1 Spis treści Omówienie funkcjonalności w panelu Beneficjenta...3 Strona główna...4 Proces rejestracji i logowania...5 Ponowne wysłanie linku aktywacyjnego...6

Bardziej szczegółowo

coffee Instrukcja do systemu Warszawa, wrzesień 2008

coffee Instrukcja do systemu Warszawa, wrzesień 2008 Instrukcja do systemu coffee Warszawa, wrzesień 2008 Instytut Studiów Programistycznych 1 Spis treści 1. Uruchamianie systemu...3 Logowanie do systemu coffee...3 Logowanie do systemu coffee...3 2. Rejestracja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pozyskania identyfikatora - UID

Instrukcja pozyskania identyfikatora - UID Instrukcja pozyskania identyfikatora - UID UWAGA Instrukcja jest przeznaczona dla użytkowników, którzy posiadali aktywne konta w Krajowym Rejestrze Uprawnień, a następnie ich dane zostały zmigrowane do

Bardziej szczegółowo

Platforma zakupowa GRUPY TAURON

Platforma zakupowa GRUPY TAURON Platforma zakupowa GRUPY TAURON Podręcznik dla oferenta Rejestracja w systemie Pierwsze logowanie do systemu Podstawowe elementy interfejsu użytkownika Strefa publiczna systemu Version 1.0 1 1. Rejestracja

Bardziej szczegółowo

Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver. Instrukcja dla uŝytkowników Windows Vista. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver. Instrukcja dla uŝytkowników Windows Vista. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver Instrukcja dla uŝytkowników Windows Vista wersja 1.1 Spis treści 1. POBRANIE CERTYFIKATU SILVER... 3 2. IMPORTOWANIE CERTYFIKATU DO PROGRAMU POCZTA SYSTEMU

Bardziej szczegółowo

Opis postępowania dla uczestników aukcji na sprzedaż złomu

Opis postępowania dla uczestników aukcji na sprzedaż złomu Opis postępowania dla uczestników aukcji na sprzedaż złomu W aukcjach na złom mogą brać udział tylko firmy, które posiadają aktywne konto w Portalu Aukcji Niepublicznych oraz zostały zakwalifikowane do

Bardziej szczegółowo

Moduł erejestracja. Wersja 1.1 2014-07-03

Moduł erejestracja. Wersja 1.1 2014-07-03 Wersja 1.1 2014-07-03 2 Spis treści 1. MODUŁ EREJESTRACJA... 3 2. UTWORZENIE KONTA... 3 2.1. ZWYKŁE TWORZENIE KONTA... 4 2.2. TWORZENIE KONTA PRZY POMOCY EPUAP... 6 2.3. TWORZENIE KONTA PRZY POMOCY PODPISU

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA Spis treści 1. Wstęp...3 1.1 Zanim zaczniesz konfiguracja przeglądarki internetowej...3 1.2 Zanim zaczniesz niezbędne kroki do wykonywania transakcji

Bardziej szczegółowo

Przeglądanie oferty i rejestracja kandydata

Przeglądanie oferty i rejestracja kandydata Nabór Przedszkola Przeglądanie oferty i rejestracja kandydata Informacje ogólne Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Internet Explorer

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rejestracja/logowanie. Zmiana numeru konta klienta. Tworzenie nowej przesyłki. Zamawianie kuriera

Spis treści. Rejestracja/logowanie. Zmiana numeru konta klienta. Tworzenie nowej przesyłki. Zamawianie kuriera DHL24 - instrukcja Spis treści Wprowadzenie Rejestracja/logowanie Zmiana numeru konta klienta Zamówienie kuriera Tworzenie nowej przesyłki Zamawianie kuriera Wyliczenie ceny Wyliczanie ceny podczas zamawiania

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja programu Rejestr Informacji o Środowisku www.rios.pl

Dokumentacja programu Rejestr Informacji o Środowisku www.rios.pl Dokumentacja programu Rejestr Informacji o Środowisku www.rios.pl Trol InterMedia 2006 Dokumentacja programu Rejestr Informacji o Środowisku 1 Spis treści 1. PRZEZNACZENIE OPROGRAMOWANIA... 3 1.1. O autorze

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA

PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA SPIS TREŚCI 1. Wstęp...3 1.1 Zanim zaczniesz konfiguracja przeglądarki internetowej...3 2. Rejestracja i logowanie w portalu kartowym...3 2.1 Rejestracja

Bardziej szczegółowo

ZESTAW PLATINUM. - instrukcja pobrania i instalacji certyfikatu niekwalifikowanego wersja 1.2

ZESTAW PLATINUM. - instrukcja pobrania i instalacji certyfikatu niekwalifikowanego wersja 1.2 ZESTAW PLATINUM - instrukcja pobrania i instalacji certyfikatu niekwalifikowanego wersja 1.2 Spis treści 1. ZAMÓWIENIE I ZAKUP ZESTAWU PLATINUM...3 2. ZESTAW PLATINUM INSTALACJA I AKTYWACJA PROFILU NA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015 Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015 INFORMACJE OGÓLNE 1. Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 1/1.1.1/2015

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.2/2015

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.2/2015 Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.2/2015 Informacje ogólne Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 1/1.1.2/2015 mogą

Bardziej szczegółowo

e-bok Internetowe Biuro Obsługi Klienta

e-bok Internetowe Biuro Obsługi Klienta Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. e-bok Internetowe Biuro Obsługi Klienta Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. Jak zostać użytkownikiem systemu e-bok..... 2 2. Logowanie do systemu e-bok.. 5 3. Korzystanie

Bardziej szczegółowo

Wersja dokumentu: 02.00 Data: 28 kwietnia 2015r.

Wersja dokumentu: 02.00 Data: 28 kwietnia 2015r. Instrukcja obsługi systemu ECAS Wersja dokumentu: 02.00 Data: 28 kwietnia 2015r. Wstęp ECAS to System Uwierzytelniania Komisji Europejskiej (ang. European Commission Authentication Service), który umożliwia

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU E-DORADZTWO ORAZ E-SZKOLENIA

OPIS MODUŁU E-DORADZTWO ORAZ E-SZKOLENIA Per Omnia Salutaris Agencja doradczo-szkoleniowa OPIS MODUŁU E-DORADZTWO ORAZ E-SZKOLENIA MODUŁ E-DORADZTWO OPIS 1. UmoŜliwia pełną obsługę doradczą z zakresu BHP i ppoŝ, prawa pracy oraz doradztwa dla

Bardziej szczegółowo

REJESTRACJA, LOGOWANIE I USTAWIENIA PROFILU

REJESTRACJA, LOGOWANIE I USTAWIENIA PROFILU ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU REJESTRACJA, LOGOWANIE I USTAWIENIA PROFILU REJESTRACJA I LOGOWANIE DLA ŚWIADCZENIOBIORCÓW DLA UBEZPIECZONYCH DLA PŁATNIKÓW SKŁADEK REJESTRACJA Rejestracja na Platformie

Bardziej szczegółowo

1.Uruchomienie Skrzynki kontaktowej

1.Uruchomienie Skrzynki kontaktowej Aby rozpocząć pracę w SEKAP musisz posiadać: e-mail - elektroniczną skrzynkę pocztową klucz z certyfikatem kwalifikowanym lub CC SEKAP - tzw. podpis elektroniczny. Aby otrzymać darmowy podpis niekwalifikowany

Bardziej szczegółowo

e-serwis Podręcznik dla Klienta

e-serwis Podręcznik dla Klienta e-serwis Podręcznik dla Klienta Z Tobą od A do Z Spis treści 1 Wstęp 3 1.1 Wprowadzenie 3 2 e-serwis 3 2.1 Aktywacja usługi 3 2.2 Pierwsze logowanie 4 2.3 Następne logowanie 4 2.4 Strona główna 4 2.5 Dyspozycje

Bardziej szczegółowo

Procedura aktywacji konta do Portalu Personelu Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

Procedura aktywacji konta do Portalu Personelu Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ Procedura aktywacji konta do Portalu Personelu Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ W dowolnej przeglądarce internetowej naleŝy wybrać adres: https://personel.nfz-rzeszow.pl/.po wybraniu adresu pojawi

Bardziej szczegółowo

System epon Dokumentacja użytkownika

System epon Dokumentacja użytkownika System epon Dokumentacja użytkownika Prawa autorskie tego opracowania należą do MakoLab S.A. Dokument ten, jako całość, ani żadna jego część, nie może być reprodukowana lub rozpowszechniana w jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

VENUS-BEAUTY.pl. Instrukcja obsługi procesu zamówienia

VENUS-BEAUTY.pl. Instrukcja obsługi procesu zamówienia VENUS-BEAUTY.pl Instrukcja obsługi procesu zamówienia 1 Wymagania techniczne Komputer podłączony do sieci internetowej (ze stałym łączem internetowym) System Windows z zainstalowanym oprogramowaniem antywirusowym

Bardziej szczegółowo

1. Uruchom stronię poczta.foof.pl (pisane bez www). Powinien wyświetlić się następujący ekran

1. Uruchom stronię poczta.foof.pl (pisane bez www). Powinien wyświetlić się następujący ekran Proces rejestracji jest dokładnie opisany na stronie konkursu. Skoro jednak masz problemy upewnij się, że prawidłowo wykonujesz następujące czynności. Jeżeli w dalszym ciągu będziesz miał problemy napisz

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zakładania konta pocztowego na stronie www-tz.c.pl

Instrukcja zakładania konta pocztowego na stronie www-tz.c.pl Instrukcja zakładania konta pocztowego na stronie www-tz.c.pl Krok 1 Należy wpisać w okno przeglądarki adres strony: www.tz-c.pl Na górze strony www.tz-c.pl należy odnaleźć przycisk Rejestracja (podświetlony

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO Podręcznik użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013 w zakresie wypełniania wniosków o dofinansowanie Wersja 1 Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Instrukcja logowania do Portalu Rachunkowość

Instrukcja logowania do Portalu Rachunkowość Instrukcja logowania do Portalu Rachunkowość Spis treści 1. Podstawowe informacje...2 2. Logowanie do Portalu...2 3. Zapomniałem hasła..3 4. Panel Zarządzania...4 4.1. Moduł Mój profil...4 4.1.1. Zakładka

Bardziej szczegółowo

Portal Personelu Medycznego. 2010 Global Services Sp. z o.o.

Portal Personelu Medycznego. 2010 Global Services Sp. z o.o. Portal Personelu Medycznego 2 Portal Personelu Medycznego Spis treści Rozdział I Wprowadzenie 3 Rozdział II Konfiguracja 4 Rozdział III Aktywacja 5 Rozdział IV Opis aplikacji 7 Rozdział V Obsługa okien

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. zakładania konta w Społeczności CEO oraz rejestrowania się do programu lub na szkolenie/cykl szkoleniowy KROK 1

INSTRUKCJA. zakładania konta w Społeczności CEO oraz rejestrowania się do programu lub na szkolenie/cykl szkoleniowy KROK 1 Wersja 1.0.1 INSTRUKCJA zakładania konta w Społeczności CEO oraz rejestrowania się do programu lub na szkolenie/cykl szkoleniowy KROK 1 W celu uzupełnienia formularza rejestracyjnego należy zarejestrować/zalogować

Bardziej szczegółowo

1. Klienci... 2. 2. Logowanie i Pulpit... 9. 3. Mój profil... 10. 4. Wyniki testów... 12. 5. Moje CV... 13. 6. Kapitał Kariery...

1. Klienci... 2. 2. Logowanie i Pulpit... 9. 3. Mój profil... 10. 4. Wyniki testów... 12. 5. Moje CV... 13. 6. Kapitał Kariery... Spis treści 1. Klienci... 2 2. Logowanie i Pulpit... 9 3. Mój profil... 10 4. Wyniki testów... 12 5. Moje CV... 13 6. Kapitał Kariery... 15 6.1. Moje kwalifikacje i doświadczenie... 16 6.2. Moje kompetencje

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków

Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków I. OGÓLNA OBSŁUGA GENERATORA WNIOSKÓW Rozpoczynanie pracy z generatorem przez nowych użytkowników Aby skorzystać z Generatora Wniosków należy posiadać konto

Bardziej szczegółowo

Benutzerhandbuch, November 2009 Seite 2. Wstęp... 3. 1. Dostęp... 4. 2. Rejestracja... 5. 3. Logowanie... 7. 4. Wyszukiwanie przesyłki...

Benutzerhandbuch, November 2009 Seite 2. Wstęp... 3. 1. Dostęp... 4. 2. Rejestracja... 5. 3. Logowanie... 7. 4. Wyszukiwanie przesyłki... ł ł ść ś ł ę Benutzerhandbuch, November 2009 Seite 2 Spis treści Wstęp... 3 1. Dostęp... 4 2. Rejestracja... 5 3. Logowanie... 7 4. Wyszukiwanie przesyłki... 9 5. Lista przesyłek... 12 6. Szczegóły przesyłki...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA REJESTRU USŁUG ROZWOJOWYCH MODUŁ USŁUGI ROZWOJOWE

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA REJESTRU USŁUG ROZWOJOWYCH MODUŁ USŁUGI ROZWOJOWE INSTRUKCJ UŻYTKOWNIK REJESTRU USŁUG ROZWOJOWYCH MODUŁ USŁUGI ROZWOJOWE Spis treści 1 Rejestracja i logowanie... 2 2 Publikowanie karty usługi... 8 3 Zatwierdzanie formularza Karty usługi... 21 4 Wyszukiwanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja logowania do systemu Rejestru Unii dla nowych użytkowników

Instrukcja logowania do systemu Rejestru Unii dla nowych użytkowników Instrukcja logowania do systemu Rejestru Unii dla nowych użytkowników Przed pierwszym logowaniem do Rejestru Unii należy dokonać obowiązkowej rejestracji w Systemie Uwierzytelniania Komisji Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja do przedszkoli FORMICO

Rekrutacja do przedszkoli FORMICO Rekrutacja do przedszkoli FORMICO Silvermedia 2009 1 Spis treści Rekrutacja do przedszkoli - FORMICO 1 Ogólne informacje o systemie...3 1.1 Jak poruszać się po serwisie dla Rodziców?...3 1.2 Informacje

Bardziej szczegółowo

Obsługa serwisu kształcenie kwalifikacyjne w zawodzie - nowa formuła egzaminu zawodowego

Obsługa serwisu kształcenie kwalifikacyjne w zawodzie - nowa formuła egzaminu zawodowego Obsługa serwisu kształcenie kwalifikacyjne w zawodzie - nowa formuła egzaminu zawodowego 1. Zgłaszanie szkół/placówek kwalifikacyjnych kursów zawodowych odbywa się za pośrednictwem formularza internetowego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika Systemu Zarządzania Tożsamością Wersja. 1.0

Instrukcja Użytkownika Systemu Zarządzania Tożsamością Wersja. 1.0 Instrukcja Użytkownika Systemu Zarządzania Tożsamością Wersja. 1.0 1 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 3 2. Strona logowania do Systemu Zarządzania Tożsamością... 3 3. Pierwsze logowanie do systemu... 4 4. Logowanie

Bardziej szczegółowo

Aby pobrać program FotoSender naleŝy na stronę www.fotokoda.pl lub www.kodakwgalerii.astral.pl i kliknąć na link Program do wysyłki zdjęć Internetem.

Aby pobrać program FotoSender naleŝy na stronę www.fotokoda.pl lub www.kodakwgalerii.astral.pl i kliknąć na link Program do wysyłki zdjęć Internetem. FotoSender 1. Pobranie i instalacja programu Aby pobrać program FotoSender naleŝy na stronę www.fotokoda.pl lub www.kodakwgalerii.astral.pl i kliknąć na link Program do wysyłki zdjęć Internetem. Rozpocznie

Bardziej szczegółowo

,Aplikacja Okazje SMS

,Aplikacja Okazje SMS , jest rozwiązaniem, które umożliwia bez umiejętności programistycznych uruchomić własną aplikację na fanpage-u firmy lub marki. Pozwala ona na dodanie numeru telefonu do swojej bazy w SerwerSMS.pl, umożliwiając

Bardziej szczegółowo

ABC AUKCJI REJESTRACJA

ABC AUKCJI REJESTRACJA ABC AUKCJI REJESTRACJA Aktywne korzystanie z Serwisu Aukcyjnego EFL wymaga posiadania konta. Aby się zarejestrować, wypełnij formularz dostępny na stronie głównej Serwisu (link Rejestracja). Proces rejestracji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA PRCODAWCÓW JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU PRCODAWCY narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Wielkopolski system doradztwa edukacyjno-zawodowego Poznań, styczeń 2013

Bardziej szczegółowo

Nabór Przedszkola. Przewodnik dla rodziców i opiekunów

Nabór Przedszkola. Przewodnik dla rodziców i opiekunów Nabór Przedszkola Przewodnik dla rodziców i opiekunów Wrocław 2012 Spis treści Informacje ogólne... 4 Wymagania techniczne przeglądarek internetowych... 4 Układ strony dla kandydata... 4 Obsługa rodzica/opiekuna

Bardziej szczegółowo

Procedura uzyskania certyfikatu kwalifikowanego. Krok 3. Pobieranie certyfikatu kwalifikowanego wersja 1.8

Procedura uzyskania certyfikatu kwalifikowanego. Krok 3. Pobieranie certyfikatu kwalifikowanego wersja 1.8 Procedura uzyskania certyfikatu kwalifikowanego Krok 3 Pobieranie certyfikatu kwalifikowanego wersja 1.8 Spis treści 1. WYMAGANIA... 3 2. PROCES WGRYWANIA CERTYFIKATU KWALIFIKOWANEGO NA KARTĘ... 3 2.1.

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2 z dnia 15.02.2007 do Zarządzenie Nr 8 Rektora UW z dnia 31 sierpnia 2004

Załącznik 2 z dnia 15.02.2007 do Zarządzenie Nr 8 Rektora UW z dnia 31 sierpnia 2004 APD /ARCHIWUM PRAC DYPLOMOWYCH/ wdroŝenie Od początku semestru letniego 2006/07 dane o pracach i same prace powinny trafiać bezpośrednio do APD Nie zmienia się ZARZĄDZENIE NR 8 REKTORA U W z dnia 31 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja programu. Zoz. Uzupełnianie kodów terytorialnych w danych osobowych związanych z deklaracjami POZ. Wersja

Dokumentacja programu. Zoz. Uzupełnianie kodów terytorialnych w danych osobowych związanych z deklaracjami POZ. Wersja Dokumentacja programu Zoz Uzupełnianie kodów terytorialnych w danych osobowych związanych z deklaracjami POZ Wersja 1.40.0.0 Zielona Góra 2012-02-29 Wstęp Nowelizacja Rozporządzenia Ministra Zdrowia z

Bardziej szczegółowo

Obsługa kalendarza wizyt w serwisie elekarze. Podręcznik użytkownika

Obsługa kalendarza wizyt w serwisie elekarze. Podręcznik użytkownika Obsługa kalendarza wizyt w serwisie elekarze Podręcznik użytkownika Informacje ogólne... 3 Cennik usług... 4 1. Ustawianie cennika w Strefie Lekarza... 4 a) Kolumna specjalizacja... 4 b) Kolumna nazwa

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA 1. Wstęp...3 1.1. Zanim zaczniesz konfiguracja przeglądarki internetowej...3 1.2. Zanim zaczniesz niezbędne kroki do wykonywania transakcji internetowych...3

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015 Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015 INFORMACJE OGÓLNE 1. Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 1/1.1.1/2015

Bardziej szczegółowo

Punkt dystrybucji recept

Punkt dystrybucji recept Punkt dystrybucji recept Formularz udostępnia funkcjonalność do wykonywania operacji związanych z punktem dystrybucji recept. Przy rezerwacji numerów recept w ramach Punktu Dystrybucji Recept na umowę

Bardziej szczegółowo

unikupon.pl Unikupon PC Instrukcja obsługi

unikupon.pl Unikupon PC Instrukcja obsługi unikupon.pl Unikupon PC Instrukcja obsługi Spis treści 1. Uruchamianie programu...3 1.1 Logowanie...3 2. Korzystanie z menu programu...4 3. Doładowanie online...5 4. Sprzedaż kuponu...6 5. Zamówienia...8

Bardziej szczegółowo