Instrukcja dla kontrahenta.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja dla kontrahenta."

Transkrypt

1 Instrukcja dla kontrahenta. Lasy Państwowe - Zespół ds. utrzymania i rozwoju internetowego systemu sprzedaŝy e-drewno. TALEX S.A. Styczeń 2009 wersja 3.02 Wszelkie prawa zastrzeŝone. Instrukcja niniejsza podlega ochronie przewidzianej ustawą prawo autorskie i prawa pokrewne z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U z późniejszymi zmianami).

2 Spis treści: 1. Wstęp Czym jest e-drewno? Co zrobić, aby wziąć udział w licytacji? Opis funkcji dostępnych dla niezalogowanych uŝytkowników Pytania i odpowiedzi Słowniki Aukcje Wyszukiwanie aukcji Ogłoszenia Opis funkcji dostępnych po zalogowaniu Jak się zarejestrować? Firmy zarejestrowane w Portalu Leśno-Drzewnym Firmy niezarejestrowane w Portalu Leśno-Drzewnym: Osoby fizyczne (klienci indywidualni): Logowanie Pierwsze logowanie klienta zarejestrowanego wcześniej na PL-D i niekorzystającego dotychczas z serwisu e-drewno Zmiana treści regulaminu Procedura przypomnienia hasła Moje aukcje Licytacja Aukcja Moja oferta zakupu Ranking Dogrywka Powiadomienia e-drewno TALEX S.A., Lasy Państwowe Strona 2 z 27

3 1. Wstęp Niniejszy dokument zawiera instrukcję dla kontrahenta zamierzającego wziąć udział w aukcjach internetowych z wykorzystaniem aplikacji e-drewno. Instrukcja ta jest dokumentem pomocniczym. Wątpliwości i interpretacje zapisów instrukcji nie mogą być podstawą do reklamacji wyników licytacji. Jedynym wiąŝącym dokumentem jest regulamin serwisu e-drewno dostępny w menu Pytania i odpowiedzi (punkt Regulamin) (Rys. 1). Rys Czym jest e-drewno? Aplikacja e-drewno przeznaczona jest do sprzedaŝy i zakupów drewna poprzez licytację z zastosowaniem Internetu. Program umoŝliwia sprzedaŝ w drodze licytacji dowolnych sortymentów drewna. Licytacja jest prowadzona tylko w Internecie. Zarejestrowany w systemie kontrahent moŝe uczestniczyć w dowolnej aukcji prowadzonej z wykorzystaniem Internetu, w dowolnym nadleśnictwie lub zakładzie LP. Korzystać z e-drewno mogą przedsiębiorcy (po wcześniejszej rejestracji w portalu leśnodrzewnym) oraz osoby fizyczne, które rejestrują się bezpośrednio w systemie Co zrobić, aby wziąć udział w licytacji? zarejestrować się w aplikacji e-drewno; zaakceptować regulamin; dostarczyć wymagane dokumenty ewidencyjne (wpis KRS lub do ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenia o nadaniu numerów NIP i REGON); wpłacić wadium. Aby wziąć udział w aukcji naleŝy być zarejestrowanym uŝytkownikiem aplikacji e-drewno. Trzeba posiadać login i hasło. Nie będąc zarejestrowanym uŝytkownikiem moŝna obserwować przebieg licytacji, ale nie moŝna licytować. e-drewno TALEX S.A., Lasy Państwowe Strona 3 z 27

4 3. Opis funkcji dostępnych dla niezalogowanych uŝytkowników Pytania i odpowiedzi W lewej części ekranu serwisu aukcyjnego znajduje się menu Pytania i odpowiedzi (Rys. 2). Rys. 2 W poszczególnych punktach tego menu moŝna uzyskać pomocne informacje o tym, czym jest serwis e-drewno i jakie obowiązują w nim zasady. MoŜna teŝ uzyskać pomoc w zakresie uŝywania serwisu korzystając z danych w zakładce Kontakt. Szczegółowy opis funkcjonalności programu jest dostępny pod przyciskiem Pomoc w prawym górnym rogu ekranu Słowniki W głównym menu serwisu uŝytkownik ma dostęp do punktu Słowniki (Rys. 3). Rys. 3 Znajdują się tu(rys. 4): Słownik gatunków drzew, Słownik grup handlowych, Słownik przeliczników dla drewna stosowego. e-drewno TALEX S.A., Lasy Państwowe Strona 4 z 27

5 R y s. Rys Aukcje KaŜdy (takŝe niezalogowany) uŝytkownik ma dostęp do punktu Aukcje znajdującego się w głównym menu serwisu (Rys. 5). e-drewno TALEX S.A., Lasy Państwowe Strona 5 z 27

6 Rys. 5 Wybranie przycisku powoduje wyświetlenie opublikowanych w e-drewno aukcji trwających oraz mających się dopiero rozpocząć. W celu ułatwienia przeglądania i wyszukiwania aukcji pogrupowano je w regiony pod względem geograficznym (Rys. 6): Region 1 RDLP Piła RDLP Szczecin RDLP Szczecinek RDLP Toruń Region 2 RDLP Białystok RDLP Gdańsk RDLP Olsztyn RDLP Warszawa Region 3 RDLP Kraków RDLP Krosno RDLP Lublin RDLP Łódź RDLP Radom Region 4 RDLP Katowice RDLP Poznań RDLP Wrocław RDLP Zielona Góra Rys Przy przeglądaniu aukcji moŝna wybrać od razu konkretny region (Rys. 7). Rys.7 Lista aukcji jest wyświetlana w postaci tabelarycznej. Aukcje posortowane są w kolejności ich zakończenia. Na pierwszym miejscu znajduje się aukcja, do której zakończenia zostało najmniej czasu. Aukcje jeszcze nierozpoczęte są odpowiednio oznaczone w kolumnie Do końca pozostało. Lista aukcji jest stronicowana po 10 aukcji na stronie. PoniŜej tabeli znajdują się przyciski pozwalające na przeglądanie kolejnych stron listy aukcji. MoŜna teŝ bezpośrednio wybrać konkretny numer strony lub przejść do pierwszej albo ostatniej strony (Rys. 8). e-drewno TALEX S.A., Lasy Państwowe Strona 6 z 27

7 Rys. 8 Lista aukcji w poszczególnych regionach zawiera informacje o: Nazwie rdlp, Nazwie nadleśnictwa, Numerze aukcji, Gatunku drewna, Sortymencie, Grupie handlowej, Dacie rozpoczęcia licytacji, Dacie zakończenia licytacji, Masie (ilości) drewna będącego przedmiotem licytacji, Czasie pozostałym do zakończenia licytacji Wyszukiwanie aukcji Jeśli uŝytkownik zna numer aukcji, wtedy moŝe wpisać go w polu Skocz do i wcisnąć klawisz Enter. Przejdzie w ten sposób od razu do wybranej aukcji (Rys. 9). MoŜna w ten sposób wyszukać takŝe aukcje zakończone. Rys. 9 e-drewno TALEX S.A., Lasy Państwowe Strona 7 z 27

8 Aplikacja umoŝliwia kontrahentowi wyszukiwanie interesujących go aukcji, takŝe według: regionu nadleśnictwa lub zakład LP, gatunku drewna, sortymentu drewna (typ), rodzaju iglaste czy liściaste, grupy handlowej. Po uruchomieniu punktu menu Aukcje uŝytkownik ma dostęp do wyszukiwarki aukcji. Po lewej stronie ekranu pojawia się okno, w którym uŝytkownik moŝe wskazać, rdlp w której aukcje go interesują (Rys. 10). Rys. 10 Wybranie przycisku Dalej bez zaznaczenia rdlp powoduje, Ŝe dalszej selekcji podlegają aukcje ze wszystkich rdlp i wszystkich nadleśnictw. W takim przypadku zostaje pominięty krok wyboru nadleśnictwa. W przypadku wyboru jednego lub więcej rdlp kolejnym krokiem wyszukiwania aukcji jest wskazanie nadleśnictw lub zakładów, których aukcje interesują uŝytkownika (Rys. 11). e-drewno TALEX S.A., Lasy Państwowe Strona 8 z 27

9 Rys. 11 Na liście wyboru rdlp i nadleśnictw pojawiają się wszystkie jednostki LP, a nie tylko te, w których aktualnie uruchomiony jest przetarg. Wybór przycisku OK powoduje zakończenie filtrowania i wyświetlenie wszystkich aukcji we wskazanych jednostkach organizacyjnych. Wybór przycisku Dalej powoduje przejście do kolejnego okna selekcji. Kolejny krok uŝytkownika to wskazanie interesujących go gatunków (Rys. 12). e-drewno TALEX S.A., Lasy Państwowe Strona 9 z 27

10 Rys. 12 W kolejnym kroku uŝytkownik moŝe wybrać wyszukiwanie aukcji według sortymentów lub według grup handlowych (Rys. 13). Jeśli uŝytkownik wybierze przycisk Sortymenty, zobaczy okno z listą sortymentów; jeśli wybierze przycisk Grupy handlowe, zobaczy listę grup handlowych. e-drewno TALEX S.A., Lasy Państwowe Strona 10 z 27

11 Rys. 13 e-drewno TALEX S.A., Lasy Państwowe Strona 11 z 27

12 Na listach wyboru gatunków i sortymentów pojawiają się do wyboru wszystkie moŝliwe pozycje, a nie tylko te, na które jest aktualnie zdefiniowana aukcja. W kaŝdym etapie uŝycie klawisza OK. powoduje wyświetlenie wyników wyszukiwania wg wprowadzonych kryteriów. UŜycie klawisza Wyczyść filtr powoduje anulowanie wprowadzonych kryteriów wyszukiwania i wyświetlenie wszystkich aukcji Ogłoszenia W menu głównym serwisu dostępny jest punkt Ogłoszenia. Podzielony on została na dwa podpunkty: Ogłoszenia aukcyjne Komunikaty Rys. 14 w tym miejscu generowane są automatycznie informacje o nowych aktywowanych w serwisie aukcjach. Kliknięcie w numer aukcji pozwala na bezpośrednie przejście do ekranu dotyczącego tej aukcji (Rys. 15); - tu moŝna się zapoznać z informacjami publikowanymi przez organizatorów licytacji, informacjami technicznymi itp. Rys Opis funkcji dostępnych po zalogowaniu. Podstawowa funkcja serwisu e-drewno jaką jest moŝliwość składania ofert na aukcjach jest dostępna dopiero po zalogowaniu. Aby się zalogować trzeba posiadać login i hasło. śeby je uzyskać trzeba dokonać procesu rejestracji. Proces ten jest inny dla przedsiębiorców (firm) i inny dla osób fizycznych. e-drewno TALEX S.A., Lasy Państwowe Strona 12 z 27

13 4.1. Jak się zarejestrować? Firmy zarejestrowane w Portalu Leśno-Drzewnym. W aplikacji e-drewno uŝywa się tych samych loginów i haseł jak do Portalu Leśno Drzewnego. Pierwsze logowanie wykonuje osoba zarejestrowana w Portalu Leśno Drzewnym i posiadająca uprawnienia do podpisywania umowy. Licytować w imieniu jednej firmy (kontrahenta) moŝe jeden lub kilku zarejestrowanych zarówno w Portalu Leśno Drzewnym jak i w e-drewno pracowników (uŝytkowników). Zmiana osób upowaŝnionych do licytacji odbywa się w oparciu o przekazane do nadleśnictwa macierzystego pełnomocnictwo. Zaleca się dokonywanie zmian danych firm, adresów, adresów za pośrednictwem administratora e-drewno z nadleśnictwa macierzystego. W wypadku firm, które zarejestrowały się w RDLP, nadleśnictwem macierzystym jest biuro RDLP. Procedurę pierwszego logowania szczegółowo omawia rozdział 4.3 oraz prezentacja Pierwsze logowanie do systemu e-drewno.pl dostępna w menu Pomoc Firmy niezarejestrowane w Portalu Leśno-Drzewnym: Firmy takie powinny się zgłosić do nadleśnictwa lub innej jednostki organizacyjnej LP w celu dokonania rejestracji. Operator w jednostce LP dokona jednocześnie rejestracji w PL-D i e-drewno. Przy próbie rejestracji firmy przez formularz rejestracyjny na stronie e-drewno pojawia się następujący komunikat: Zgodnie z przyjętymi zasadami rejestracja firm następuje przez Portal Leśno-Drzewny. Prosimy zgłosić się do wybranego nadleśnictwa i dokonać rejestracji. Otrzymane login i hasło dostępu do Portalu Leśno-Drzewnego będą zapewniały równieŝ dostęp do aplikacji e-drewno Osoby fizyczne (klienci indywidualni): W celu zarejestrowania się naleŝy kliknąć na przycisk Rejestracja znajdujący się na stronie głównej serwisu. Rys. 16 Rejestracja kontrahenta jest dokonywana przy uŝyciu formularza zamieszczonego na stronach WWW. Formularz jest przedstawiony na Rys. 17. e-drewno TALEX S.A., Lasy Państwowe Strona 13 z 27

14 Rejestrujący się kontrahent powinien w polu Rodzaj klienta wybrać Osoba fizyczna. Rys. 17 W ramce Dane podstawowe kontrahent podaje dane osoby, która będzie korzystać z serwisu. Najpierw naleŝy wskazać swoją jednostkę macierzystą. Z listy wszystkich rdlp naleŝy wybrać odpowiednie, a następnie z listy nadleśnictw wchodzących w skład wcześniej wskazanego rdlp, wybiera się odpowiednie nadleśnictwo. Na liście nadleśnictw znajdą się teŝ zakłady LP. W polu Alias naleŝy wpisać pseudonim internetowy (nick) pod jakim kontrahent będzie widoczny dla innych w czasie licytacji. e-drewno TALEX S.A., Lasy Państwowe Strona 14 z 27

15 Następnie kontrahent wypełnia pola: Nazwa/Imię i nazwisko, Kraj, Miejscowość, Ulica, Kod pocztowy, Poczta, Województwo, NIP, REGON/Pesel, Telefon, Fax, . Prosimy szczególnie zwrócić uwagę na poprawność wpisanego adresu . Jeśli adres ten będzie niepoprawny, to niemoŝliwe będzie dokończenie procesu rejestracji. W polach NIP i PESEL sprawdzana jest unikalność danych (czy podany numer istnieje w bazie e-drewno). W części formularza zatytułowanej Dane uŝytkownika, kontrahent wprowadza login i hasło dla osoby, która będzie obsługiwać licytację. Pole Imię i nazwisko jest nieaktywne i zostaje do niego przepisana wartość z pola Nazwa/Imię i Nazwisko. Następnie klient wprowadza proponowany przez siebie Login oraz Hasło. Hasło naleŝy wprowadzić dwa razy w celu weryfikacji poprawności. Hasło musi mieć minimum 6, a maksimum 10 znaków oraz musi zawierać przynajmniej jedną cyfrę. W polu Język systemu uŝytkownik wskazuje preferowany język, w którym będzie obsługiwał system (do wyboru polski i angielski). Domyślnie jest to język polski. PoniŜej formularza rejestracyjnego znajduje się informacja o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w celach handlowych. Zaznaczenie tego pola jest niezbędnym warunkiem rejestracji w systemie e-drewno. Aby otrzymywać powiadomienia o nowych przetargach na podany w formularzu adres , naleŝy zaznaczyć pole Powiadamiaj o nowych przetargach w e-drewno. Powiadomienia takie wysyłane są zbiorczo na koniec kaŝdego dnia, w którym została wystawiona jakaś aukcja. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką jest obowiązkowe. W przypadku gdy rejestrujący się klient wybierze w polu Kraj, kraj inny niŝ Polska, formularz rejestracyjny wygląda nieco inaczej. Zostaje zablokowane pole Województwo, a pole REGON/PESEL zostaje zastąpione polem Paszport. Po wypełnieniu formularza wprowadzone dane zostają przesłane do bazy danych obsługującej aukcje i jeśli operacja przebiegnie poprawnie pojawia się komunikat z informacją, Ŝe został do kontrahenta wysłany mail potwierdzający rejestrację: Dane kontrahenta zostały zarejestrowane w bazie danych. Pod podany przez Ciebie adres e- mail wysłany został link potwierdzający rejestrację. Po odebraniu tego maila musisz otworzyć link w nim zawarty, Ŝeby potwierdzić rejestrację. Aby zarejestrowane konto mogło być aktywowane przez administratora, kontrahent otrzymuje najpierw powiadomienie em (na adres podany w formularzu rejestracyjnym) z prośbą o potwierdzenie prawdziwości danych podanych w formularzu rejestracyjnym. Potwierdzenie polega na kliknięciu odnośnika podanego w mailu. Treść takiego maila wygląda jak poniŝej: W systemie e-drewno zarejestrowano kontrahenta. Aby został on aktywowany koniecznie jest potwierdzenie rejestracji, co moŝna zrobić klikając ten link: https://www.edrewno.pl/test2/stock/?product=stock&module=my_profile&action=activat ion&hash=27fssslil90dke i8jqnnf0a87 Po kliknięciu podanego linka, w przeglądarce kontrahent widzi komunikat o wyniku aktywacji konta. Na ekranie pojawia się teŝ prośba o przeczytanie, podpisanie i odesłanie regulaminu znajdującego się pod wskazanym adresem. Informację tę rejestrujący się uŝytkownik dostaje równieŝ em. Dopiero po otrzymaniu podpisanego przez kontrahenta regulaminu administrator w jednostce LP moŝe aktywować uŝytkownika, tak by miał on moŝliwość pełnego wykorzystania (przeglądania i udziału w licytacjach) aplikacji e-drewno. e-drewno TALEX S.A., Lasy Państwowe Strona 15 z 27

16 Po dokonaniu rejestracji uŝytkownik w dowolnym momencie moŝe zmienić swoje hasło oraz . Pozostałe dane (np. dane teleadresowe firmy) moŝe zmieniać tylko administrator w nadleśnictwie macierzystym, po otrzymaniu zaktualizowanego formularza rejestracyjnego wypełnionego przez kontrahenta. Po kaŝdorazowej zmianie danych adresowych przez administratora kontrahent otrzymuje z informacją o tym co zostało zmienione. Przykładową treść takiego maila prezentujemy poniŝej: Dane kontrahenta "XYZ" SP. Z O.O. zostały zmienione przez administratora. Zmiany: - Nazwa (z 'ABC SP. Z O.O.' na '"XYZ" SP. Z O.O.') - Kraj (z '' na 'Polska') 4.2. Logowanie W celu zalogowania się do serwisu e-drewno naleŝy skorzystać z pól dostępnych w nagłówku aplikacji: Rys. 18 w polu Login wpisać login, który podano w formularzu podczas rejestracji lub otrzymano przy rejestracji na PL-D. w polu Hasło wpisać hasło, które podano w formularzu podczas rejestracji lub otrzymano przy rejestracji na PL-D. w polu Wpisz Kod wpisać widoczny na obrazku ciąg znaków, kliknąć przycisk Zaloguj. Wpisywanie kodu z obrazka jest procedurą zabezpieczającą serwis e-drewno przed programami typu snajper. Przy wpisywaniu liter w pole Kod naleŝy zwrócić uwagę na subtelne róŝnice pomiędzy niektórymi literami i cyframi, tj. : 1 i 7, I i 1 oraz 0 i O. PoniŜsze obrazki zawierają przykłady z tymi problematycznymi znakami: - Y1M5-65X7 - X7AR TMLI - MGWO - 0OVA (zero, o, v, a) Po zalogowaniu się uŝytkownika do serwisu system sprawdza czy uŝytkownik ma wypełnione pole . Jeśli brak a, wtedy system prosi uŝytkownika o uzupełnienie a. Po wprowadzeniu a, następuje jego weryfikacja poprzez wysłanie na podany adres maila z linkiem. Dopiero po weryfikacji następuje aktywacja uŝytkownika. W przypadku gdy kontrahent nie ma a, nie moŝe on uŝywać serwisu Pierwsze logowanie klienta zarejestrowanego wcześniej na PL-D i niekorzystającego dotychczas z serwisu e-drewno. Logowanie w przypadku klienta zarejestrowanego wcześniej na Portalu Leśno-Drzewnym wygląda nieco inaczej niŝ opisane powyŝej. W takim przypadku przy pierwszym logowaniu do serwisu e-drewno system wyświetli komunikat będący zarazem linkiem do formularza rejestracyjnego (Rys. 19): e-drewno TALEX S.A., Lasy Państwowe Strona 16 z 27

17 Rys. 19 Po kliknięciu na ten link zastanie otwarty formularz rejestracyjny zawierający dane klienta przejęte z Portalu Leśno-Drzewnego oraz puste pole, które klient musi uzupełnić (Rys. 20). Pola do uzupełnienia to: Alias, Województwo i . Rys. 20 Ciąg znaków wpisany w pole Alias, będzie się pojawiać w oknach przebiegu licytacji dostępnych dla pozostałych klientów. Po uzupełnieniu formularza wprowadzone dane zostają przesłane do bazy danych obsługującej aukcje i jeśli operacja przebiegnie poprawnie pojawia się komunikat z informacją, Ŝe został do kontrahenta wysłany mail potwierdzający rejestrację: Dane kontrahenta zostały zarejestrowane w bazie danych. Pod podany przez Ciebie adres e- mail wysłany został link potwierdzający rejestrację. Po odebraniu tego maila musisz otworzyć link w nim zawarty, Ŝeby potwierdzić rejestrację. e-drewno TALEX S.A., Lasy Państwowe Strona 17 z 27

18 Aby zarejestrowane konto mogło być aktywowane przez administratora, kontrahent otrzymuje najpierw powiadomienie em (na adres podany w formularzu rejestracyjnym) z prośbą o potwierdzenie prawdziwości danych podanych w formularzu rejestracyjnym. Potwierdzenie polega na kliknięciu odnośnika podanego w mailu. Treść takiego maila wygląda jak poniŝej: W systemie e-drewno zarejestrowano kontrahenta. Aby został on aktywowany koniecznie jest potwierdzenie rejestracji, co moŝna zrobić klikając ten link: https://www.edrewno.pl/test2/stock/?product=stock&module=my_profile&action=activat ion&hash=27fssslil90dke i8jqnnf0a87 Po kliknięciu podanego linka, w przeglądarce kontrahent widzi komunikat o wyniku aktywacji. Na ekranie pojawia się teŝ prośba o przeczytanie, podpisanie i odesłanie regulaminu znajdującego się pod wskazanym adresem. Informację tę rejestrujący się uŝytkownik dostaje równieŝ em. Dopiero po otrzymaniu podpisanego przez kontrahenta regulaminu administrator w jednostce LP moŝe aktywować uŝytkownika, tak by miał on moŝliwość pełnego wykorzystania (przeglądania i udziału w licytacjach) aplikacji e-drewno. Procedurę pierwszego logowania omawia takŝe prezentacja Pierwsze logowanie do systemu e- drewno.pl - zamieszczona w menu Pomoc Zmiana treści regulaminu. Od roku 2009 zmieniła się treść regulaminu serwisu e-drewno. KaŜdy zarejestrowany kontrahent, który zamierza wziąć udział w licytacji musi zaakceptować nowy regulamin. W tym celu po zalogowaniu się na stronie głównej serwisu e-drewno pojawi się komunikat informujący o konieczności zaakceptowania regulaminu (Rys. 21). Rys. 21 Klikając w napis PokaŜ nowy regulamin systemu e-drewno naleŝy zapoznać się z jego treścią. Następnie naleŝy wybrać opcję Akceptuję nowy regulamin e-drewno, Ŝeby móc przystąpić do licytacji. Po zaakceptowaniu regulaminu wyświetla się odpowiedni komunikat (Rys. 22) Rys. 22 Próba licytacji bez zaakceptowania regulaminu spowoduje wyświetlenie odpowiedniego komunikatu (Rys. 23). Rys. 23 e-drewno TALEX S.A., Lasy Państwowe Strona 18 z 27

19 Wszystkie przyszłe zmiany regulaminu będą odbywały się w analogiczny sposób Procedura przypomnienia hasła. Jeśli uŝytkownik zapomni hasła potrzebnego do zalogowania, wówczas powinien skorzystać z przycisku znajdującego się po lewej stronie ekranu na stronie głównej w menu Pytania i odpowiedzi (Rys. 24). Rys. 24 Hasło zostaje wysłane na wprowadzony przez uŝytkownika podczas rejestracji adres , po podaniu nazwy uŝytkownika (loginu). Rys Moje aukcje W głównym menu serwisu uŝytkownik ma dostęp do opcji Moje aukcje. Wybranie przycisku powoduje wyświetlenie wszystkich aukcji, w których klient bierze lub brał udział (Rys. 26). Rys. 26 Kontrahent ma dostęp do następujących danych związanych z licytacjami, w których brał lub bierze udział: Aktywne niezakończone aukcje, w których uŝytkownik bierze udział, Zakończone - aukcje, które juŝ się zakończyły i w których uŝytkownik brał udział. PowyŜsze informacje są prezentowane w formie tabeli (Rys. 27). e-drewno TALEX S.A., Lasy Państwowe Strona 19 z 27

20 Rys Licytacja Kontrahent moŝe przystąpić do licytacji, gdy: jest zarejestrowany w systemie (ma login i hasło), ma zapłacone i zarejestrowane w systemie wadium, aukcja, na której chce złoŝyć ofertę juŝ się rozpoczęła. Szczegółowe warunki udziału w licytacji określa regulamin dostępny w menu Pytania i odpowiedzi (punkt Regulamin). Kontrahent, po zalogowaniu się do serwisu, moŝe przeglądać aukcje, w których bierze udział oraz informacje historyczne, to znaczy aukcje wygrane przez niego lub przegrane. Kontrahent moŝe obserwować przebieg licytacji w aukcji, w której bierze udział. Przykładowe okno umoŝliwiające udział w licytacji przedstawia Rys. 28. Rys. 28 e-drewno TALEX S.A., Lasy Państwowe Strona 20 z 27

21 Tytuł okna licytacji jest zbudowany z nazwy RDLP oraz jednostki organizacyjnej LP, która organizuje aukcję, kodu gatunku, sortymentu, grupy handlowej oraz kolejnego numeru aukcji, np.: RDLP Poznań, Nadleśnictwo Syców, SO - sosna, W0, W_STANDARD (nr ) Aukcja. Rys 29 W ramce Aukcja (Rys. 29) umieszczone są informacje dotyczące czasu aukcji i licytowanego drewna: Data i czas rozpoczęcia i zakończenia licytacji, PoniŜej widoczny jest czas pozostały do końca licytacji standardowo informacja podana jest w kolorze czarnym, od momentu gdy zacznie się odliczanie ostatniej godziny zmienia się na kolor czerwony. Jeśli do końca licytacji został więcej niŝ 1 dzień, czas jest zaokrąglany w górę i wyświetlane są 2 dni, poniŝej jednego dnia wyświetlane są godziny, poniŝej jednej godziny wyświetlane są minuty, poniŝej jednej minuty wyświetlane są sekundy. W przypadku wystąpienia dogrywki pojawia się w tym miejscu napis DOGRYWKA i czas jej trwania. Sortyment, Masa drewna wystawiona na licytację, Masa transportowa, czyli minimalna masa zamówienia, Cena wyjściowa (netto). W nagłówku znajduje się teŝ przycisk PokaŜ opis, którego wybranie powoduje otwarcie okna z opisem aukcji. W opisie aukcji zawarte są szczegółowe informacje na temat licytowanego drewna (np. preferowana długość drewna S2, lokalizacja surowca, itp.) a takŝe informacje dodatkowych warunkach transakcji (np. do kiedy drewno powinno zostać wywiezione z lasu). Przycisk Wróć do listy aukcji umoŝliwia ponowne wyświetlenie stronicowanej listy aukcji. Zielone ikony strzałek pozwalają uŝytkownikowi poruszać się pomiędzy aukcjami, w których bierze udział. Dla drewna wielkowymiarowego wylicytowana cena jest ceną tylko jednej klasy z sortymentu wystawionego na licytację. Jest to najniŝsza klasa jakości i grubości za wyjątkiem drewna W0_STANDARD, gdzie licytowana jest cena klasy WC01 (drewna WC0 najniŝszej klasy grubości). Ceny pozostałych klas jakości i grubości ustalane są automatycznie w oparciu o przeliczniki jednakowe dla całego kraju. Przeliczniki te, to stosunek ceny danej klasy jakościowo-wymiarowej do klasy W C01. Pełen wykaz przeliczników jest dostępny na stronie internetowej Aplikacja e-drewno daje moŝliwość szybkiego zorientowania się w cenach pozostałych klas drewna z danej aukcji. Kontrahent moŝe skorzystać z funkcji Kalkulatora cen, gdzie widzi ceny wyliczone w oparciu o cenę wyjściową. MoŜe takŝe wpisać dowolną wskazaną przez siebie cenę, a kalkulator przeliczy ceny pozostałych klas. e-drewno TALEX S.A., Lasy Państwowe Strona 21 z 27

22 PoniŜej cennika prezentowana jest informacja o orientacyjnym, procentowym udziale poszczególnych klas jakościowo-wymiarowych w ogólnej masie drewna wystawionego na licytację. (Rys. 30). Informacja ta jest domyślnie niewidoczna. śeby ją zobaczyć trzeba kliknąć w napis PokaŜ przewidywany procentowy udział klas jakości i grubości. Rys Moja oferta zakupu. Ramka zatytułowana Moja oferta zakupu słuŝy kontrahentowi do zgłaszania kolejnych ofert zakupu. UŜytkownik wypełnia pola (Rys. 31): Masa [m 3 ] masa jaką chce kupić uŝytkownik, nie mniejsza niŝ masa transportowa i nie większa niŝ oferowana do sprzedaŝy, Masa min. [m3] minimalna masa jaką chce kupić uŝytkownik, ale nie mniejsza niŝ masa transportowa. W przypadku wylicytowania mniejszej masy (w wyniku redukcji) niŝ masa minimalna kontrahent ma prawo odstąpić od podpisania umowy bez Ŝadnych konsekwencji. Cena [PLN/m 3 ] cena, za jaką uŝytkownik chce kupić drewno (netto), Proponowany termin płatności [dni] proponowany przez kontrahenta termin płatności. Terminy z odroczoną płatnością zostaną zaakceptowane przez sprzedającego po ustanowieniu odpowiedniego zabezpieczenia. e-drewno TALEX S.A., Lasy Państwowe Strona 22 z 27

23 Rys. 31 Lista Proponowany termin płatności domyślnie jest wypełniany wartością 0 dni. UŜytkownik powinien wybrać z listy dostępnych terminów, preferowaną wartość. Termin płatności nie ma wpływu na ocenę oferty. Jest wybierany tylko raz i przez edycję oferty nie moŝna zmienić wcześniejszej propozycji. Termin płatności ostatecznie jest ustalany przy podpisywaniu umowy sprzedaŝy drewna. PoniŜej opisanych pól znajduje się informacja, Ŝe kontrahent składając ofertę akceptuje regulamin serwisu e-drewno oraz nie posiada naleŝności przeterminowanych wobec jednostek LP. Po wypełnieniu w/w pól uŝytkownik musi wybrać przycisk Zapisz moją ofertę, aby jego oferta została zapisana. MoŜe teŝ skorzystać z przycisku Anuluj, co spowoduje wyczyszczenie pól i nie wysyłanie oferty. Wysłanie nowej oferty zakupu powoduje pojawienie się jej w ramce Ranking Ranking Ramka Ranking (Rys.32) prezentuje aktualny stan licytacji: wszystkie oferty zakupu, złoŝone przez uczestników licytacji posortowane i pogrupowane na wygrywające i przegrywające. Rys. 32 Tabela zawiera pola (Rys. 32): Lp. miejsce na liście wygrywających i przegrywających, Klient alias licytującego klienta, e-drewno TALEX S.A., Lasy Państwowe Strona 23 z 27

24 Masa [m 3 ] masa wygrana, Cena cena zaproponowana przez klienta, Data data i godzina (z dokładnością do sekund) zarejestrowania oferty zakupu. W tabeli Ranking oferty złoŝone przez zalogowanego uŝytkownika są wyróŝnione (czcionka koloru czerwonego). Obok takiej oferty znajduje się teŝ przycisk Zmień pozwalający na jej zmianę (Rys. 28). Tabela jest podzielona na dwie części: Oferty zakupu wygrywające, Oferty zakupu niewygrywające. Jeśli masa wygrana przez kontrahenta zostanie zredukowana (zmniejszona w porównaniu do pierwotnej oferty kontrahenta), wtedy zostaje ona oznaczona na liście czerwoną literą R. Redukcja masy dotyczyć moŝe tylko ostatniej oferty wygrywającej i spowodowana jest tym, Ŝe ostatni wygrywający klient otrzymuje resztę masy jaka została do sprzedaŝy po uwzględnieniu ofert będących wyŝej w rankingu. Symbol T występuje w rankingu ofert niewygrywających, gdy redukcja masy jest tak duŝa, Ŝe pozostająca po redukcji masa jest mniejsza od masy transportowej, co powoduje odrzucenie oferty. Jeśli masa po redukcji będzie niŝsza niŝ masa minimalna określona w ofercie, to kontrahent moŝe odstąpić od zakupu bez konsekwencji. Jeśli jeden kontrahent złoŝy kilka ofert wygrywających w tej samej aukcji, to wszystkie one są wiąŝące i wszystkie zostaną ujęte na umowie. JeŜeli w imieniu jednego kontrahenta licytuje kilku uŝytkowników, to system dodaje numer w nawiasie za aliasem kontrahenta. TakŜe w takim wypadku kaŝda oferta jest wiąŝąca i wszystkie wygrywające oferty zostaną ujęte na umowie. UŜytkownik moŝe rozwinąć tabelę i zobaczyć wszystkie wygrane i przegrane oferty korzystając z przycisku Rozwiń szczegóły licytacji. W dowolnym momencie moŝe teŝ ukryć oferty niewygrywające korzystając z przycisku Zwiń szczegóły licytacji. śeby zobaczyć zmiany w rankingu naleŝy odświeŝyć stronę. SłuŜy do tego przycisk OdświeŜ. ZłoŜenie oferty czy przejście strzałką do kolejnej aukcji powoduje automatyczne odświeŝenie strony. W przypadku dynamicznych licytacji z duŝą ilością szybko po sobie składanych ofert zalecane jest częste odświeŝanie strony. Tylko wtedy licytujący będzie mógł zobaczyć aktualny ranking ofert. Uczestnik licytacji moŝe zmienić zgłoszoną wcześniej ofertę zakupu. W tym celu musi odnaleźć z tabeli Ranking ofertę do zmiany, a następnie wybrać przycisk Zmień, znajdujący się w wierszu z wybraną ofertą. Wiersz ze zmienianą ofertą zostanie podświetlony na Ŝółto, a wszystkie dane ze zmienianej oferty zostają przepisane do ramki Moja oferta zakupu (Rys. 33). Zmienianie raz złoŝonej oferty jest efektywniejsze niŝ składanie nowej, bo system podpowiada wszystkie wpisane wcześniej dane i wystarczy tylko np. podwyŝszyć cenę i nacisnąć Zmień moja ofertę. Ma to duŝe znaczenie w końcówkach licytacji, gdy trzeba szybko reagować na oferty innych licytantów i w dogrywkach. e-drewno TALEX S.A., Lasy Państwowe Strona 24 z 27

25 Rys. 33 Przy zmianie oferty wygrywającej moŝna modyfikować wartości wpisane wcześniej tylko w odpowiedni sposób. MoŜliwa jest zmiana: Ceny na wyŝszą, Masy na większą, Po wprowadzeniu nowych wartości, aby zapisać nowe dane, naleŝy kliknąć przycisk Zmień moją ofertę. W przypadku, gdy oferta nie mieści się w zakresie ofert wygranych, moŝliwa jest zmiana wszystkich parametrów w dowolnym kierunku. System e-drewno posiada pewne mechanizmy pozwalające ustrzec kontrahenta przed błędnym wpisaniem ceny. Przy wpisywaniu przez kontrahenta ceny jest uruchamiana walidacja pola nie jest moŝliwe wpisanie ceny wyŝszej niŝ 999. Tylko dla niektórych aukcji jest moŝliwość wpisania ceny z więcej niŝ trzema miejscami przed przecinkiem, ale wtedy jest to udostępnione przez administratora poprzez zaznaczenie pola wyboru Aukcja specjalna w definicji aukcji. Jeśli wpisana cena jest wyŝsza o 20% od ostatniej oferty, wyświetla się ostrzeŝenie Na pewno chcesz ustawić cenę na.. Wybranie OK powoduje akceptację wprowadzonej ceny a wybranie ANULUJ, jej odrzucenie. e-drewno TALEX S.A., Lasy Państwowe Strona 25 z 27

I-Bank. HomeSystem. System do obsługi banku internetowego. INSTRUKCJA OBSŁUGI v3

I-Bank. HomeSystem. System do obsługi banku internetowego. INSTRUKCJA OBSŁUGI v3 I-Bank HomeSystem System do obsługi banku internetowego INSTRUKCJA OBSŁUGI v3 Przedsiębiorstwo Informatyczne SABA SERVICE Sp. z o.o. ul. Gorzowska 64 74-320 Barlinek tel. (0-95) 74-64-402 fax. (0-95) 74-60-242

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU BIG.PL

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU BIG.PL Warszawa, 2014-05-30 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU BIG.PL (V.1.6.1) Instrukcja Użytkownika System BIG.pl Strona 2 z 148 SPIS TREŚCI Spis treści...2 1. Wstęp...6 2. Wymagania systemowe...6 3. Słownik...7

Bardziej szczegółowo

Instrukcja uŝytkownika Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13. Cykl Ŝycia projektu

Instrukcja uŝytkownika Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13. Cykl Ŝycia projektu Instrukcja uŝytkownika Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13 Cykl Ŝycia projektu 1 SPIS TREŚCI I. BEZPIECZEŃSTWO 7 1. Uczestnicy Polityki Bezpieczeństwa 7 2. Polityka Bezpieczeństwa - Procedury

Bardziej szczegółowo

http://www.bsframpol.pl

http://www.bsframpol.pl BANK SPÓŁDZIELCZY we Frampolu Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja uŝytkownika) http://www.bsframpol.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie...3 Bezpieczeństwo...3 Konfiguracja...4 Logowanie do systemu...6 Menu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu INFOR System Magazyn Biznes Strona Internetowa: www.biznesmen.com.pl

Instrukcja obsługi programu INFOR System Magazyn Biznes Strona Internetowa: www.biznesmen.com.pl Instrukcja obsługi programu INFOR System Magazyn Biznes Strona Internetowa: www.biznesmen.com.pl e-mail: info@biznesmen.com.pl 1 Spis treści 1.Wymagania sprzętowe...5 2.Administracja bazami danych...5

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DLA UśYTKOWNIKA Systemu Bankowości Elektronicznej ESBANK24 oraz ESBANK24 Mobile

INSTRUKCJA DLA UśYTKOWNIKA Systemu Bankowości Elektronicznej ESBANK24 oraz ESBANK24 Mobile INSTRUKCJA DLA UśYTKOWNIKA Systemu Bankowości Elektronicznej ESBANK24 oraz ESBANK24 Mobile 1 Spis treści I. System bankowości elektronicznej ESBANK24... 4 1.Wstęp... 4 1.1. Niezbędne informacje... 4 2.

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 15.1. Moduł e-sklep 3.0. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

System CDN OPT!MA v. 15.1. Moduł e-sklep 3.0. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System CDN OPT!MA v. 15.1 Moduł e-sklep 3.0 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/cdn info.cdn@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Aplikacja Ramzes. Faktura

Aplikacja Ramzes. Faktura Ramzes Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 26 Warszawa NIP: 527-10-30-866 tel.: 022 335 98 73, faks: 022 335 99 73 http://www.ramzes.pl; e-mail: ramzes@ramzes.pl Aplikacja Ramzes Faktura podręcznik uŝytkownika

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika sklepu internetowego Polski Tytoń S.A.

Instrukcja użytkownika sklepu internetowego Polski Tytoń S.A. Instrukcja użytkownika sklepu internetowego Polski Tytoń S.A. Spis treści Wstęp... 3 1. Strona główna... 3 2. Profil... 10 2.1. Oferta dla Ciebie... 11 2.2. Szablony zamówień... 12 2.3. Zarządzaj profilem...

Bardziej szczegółowo

System Numerowania Recept Lekarskich Moduł Operatora Lekarza 2010.08.1.45.

System Numerowania Recept Lekarskich Moduł Operatora Lekarza 2010.08.1.45. System Numerowania Recept Lekarskich Moduł Operatora Lekarza 2010.08.1.45. Katowice, wrzesień 2011 Strona 1 z 30 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. PODSTAWOWE ZASADY PRACY Z SYSTEMEM... 4 2.1. Opcje wspólne...

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu Konfiguracja Comarch ERP Altum z wszystko.pl. Wersja: 6.1

Dokumentacja Użytkownika Systemu Konfiguracja Comarch ERP Altum z wszystko.pl. Wersja: 6.1 Dokumentacja Użytkownika Systemu Konfiguracja Comarch ERP Altum z wszystko.pl Wersja: 6.1 Copyright 2012 COMARCH SA Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej

Bardziej szczegółowo

praca.gov.pl Podręcznik użytkownika

praca.gov.pl Podręcznik użytkownika Zamawiający: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ul. Nowogrodzka 1/3/5 00-513 Warszawa http://www.mpips.gov.pl Wykonawca: Sygnity S.A. al. Jerozolimskie 180 02-486 Warszawa Tel. (22) 571 10 00; Fax:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MAGAZYNOWO-SPRZEDAśOWY. Infinite Sp. z o.o. Instrukcja uŝytkownika (do wersji nr 2.3.3.0)

PROGRAM MAGAZYNOWO-SPRZEDAśOWY. Infinite Sp. z o.o. Instrukcja uŝytkownika (do wersji nr 2.3.3.0) PROGRAM MAGAZYNOWO-SPRZEDAśOWY expedient Infinite Sp. z o.o. Instrukcja uŝytkownika (do wersji nr 2.3.3.0) Autor: Grzegorz Sudolski Korekta: Marcin Stępniak Zatwierdził: Autor i Infinite Sp. z o.o. dołoŝyli

Bardziej szczegółowo

praca.gov.pl Podręcznik użytkownika

praca.gov.pl Podręcznik użytkownika Zamawiający: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ul. Nowogrodzka 1/3/5 00-513 Warszawa http://www.mpips.gov.pl Wykonawca: Sygnity S.A. al. Jerozolimskie 180 02-486 Warszawa Tel. (22) 571 10 00; Fax:

Bardziej szczegółowo

enova Szybki Start (CRM) podręcznik UŜytkownika (1.1)

enova Szybki Start (CRM) podręcznik UŜytkownika (1.1) Soneta Sp z o.o. ul. Wadowicka 8A 30-432 Kraków tel./fax (0-12) 261-36-41 http://www.enova.pl e-mail: info@enova.pl sprzedaz@enova.pl enova Szybki Start (CRM) podręcznik UŜytkownika (1.1) Spis treści Spis

Bardziej szczegółowo

Sidoma8Online Funkcjonalność dla klienta wersja 1.07

Sidoma8Online Funkcjonalność dla klienta wersja 1.07 Funkcjonalność dla klienta wersja 1.07 Str. 1 / 72 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE WSTĘPNE......4 2. MENU SIDOMA......5 2.1. Logowanie do systemu...5 2.2. Rejestracja...6 2.3. Historia operacji w internecie...21

Bardziej szczegółowo

ICF System do obsługi zleceń zakupu i sprzedaży walut Platformy Handlu Walutami CUREX Panel transakcyjny Instrukcja Użytkownika

ICF System do obsługi zleceń zakupu i sprzedaży walut Platformy Handlu Walutami CUREX Panel transakcyjny Instrukcja Użytkownika ICF System do obsługi zleceń zakupu i sprzedaży walut Platformy Handlu Walutami CUREX Panel transakcyjny Instrukcja Użytkownika Spis treści Wstęp... 4 O tym dokumencie... 4 Przyjęte oznaczenia... 4 Cel

Bardziej szczegółowo

Logowanie. 2. Wpisać swój login i hasło w odpowiednie pola formularza (login i hasło zostało wysłane w email-u z danymi do konta dostępowego)

Logowanie. 2. Wpisać swój login i hasło w odpowiednie pola formularza (login i hasło zostało wysłane w email-u z danymi do konta dostępowego) Spis treści Logowanie... 4 Ustawienia konta...5 Użytkownicy... 7 *Kredyty ( Dodatkowe funkcjonalności - SaldeoSMART)...8 Menu Główne... 8 Dodanie nowego konta dla Firmy - Klienta Biura...10 Wybór formatu

Bardziej szczegółowo

Firma 2000 Podręcznik uŝytkownika systemu

Firma 2000 Podręcznik uŝytkownika systemu Firma 2000 Podręcznik uŝytkownika systemu Wszelkie prawa zastrzeŝone. ASCO Kraków 2000-2007. ZastrzeŜonych nazw firm i produktów uŝyto wyłącznie w celu identyfikacji. 1. Wiadomości ogólne o programie

Bardziej szczegółowo

Aplikacja Ramzes. Administrator

Aplikacja Ramzes. Administrator Ramzes Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 214, 02-486 Warszawa NIP: 527-10-30-866 tel.: +4822 335 98 73, faks: +4822 335 99 73 http://www.ramzes.pl e-mail: ramzes@ramzes.pl Aplikacja Ramzes Administrator podręcznik

Bardziej szczegółowo

Mini Intrastat. Program do obsługi deklaracji INTRASTAT. PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA

Mini Intrastat. Program do obsługi deklaracji INTRASTAT. PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA Mini Intrastat Program do obsługi deklaracji INTRASTAT PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA Wrocław, maj 2007 2 HUZAR SOFTWARE WSTĘP... 5 UMOWA LICENCYJNA... 5 WYMAGANIA SYSTEMOWE... 5 DEKLARACJA INTRASTAT - INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13

Instrukcja użytkownika Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13 Instrukcja użytkownika Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13 1 SPIS TREŚĆI I. BEZPIECZEŃSTWO 8 1. Uczestnicy Polityki Bezpieczeństwa 8 2. Polityka Bezpieczeństwa - Procedury udostępnione Użytkownikom

Bardziej szczegółowo

I-Bank Przewodnik dla klienta

I-Bank Przewodnik dla klienta I-Bank Przewodnik dla klienta System do obsługi banku internetowego 1 Wstęp Witamy w pomocy do programu I-Bank! Pragniemy zaoferować Państwu jedną z unikalnych, a zarazem bardzo bezpiecznych usług dostępu

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po usługach bankowości elektronicznej w Idea Bank SA

Przewodnik po usługach bankowości elektronicznej w Idea Bank SA w Spis treści Wstęp...3 System bankowości elektronicznej...4 Bezpieczeństwo informacji...4 Klienci korporacyjni...5 Typy użytkowników obsługiwanych przez bankowość elektroniczną...6 Dodawanie i usuwanie

Bardziej szczegółowo

Aplikacja Ramzes MOBILE PRES

Aplikacja Ramzes MOBILE PRES Ramzes Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 214, 02-486 Warszawa NIP: 527-10-30-866 tel.: +4822 335 98 73, faks: +4822 335 99 73 http://www.ramzes.pl e-mail: ramzes@ramzes.pl Aplikacja Ramzes MOBILE PRES podręcznik

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja zakładania konta wersja 7.1. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa www.epuap.gov.pl 1. WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

IntrastatIB. Program do obsługi deklaracji INTRASTAT. PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA

IntrastatIB. Program do obsługi deklaracji INTRASTAT. PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA IntrastatIB Program do obsługi deklaracji INTRASTAT PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA Wrocław, marzec 2006 1 WSTĘP... 4 UMOWA LICENCYJNA... 4 WYMAGANIA SYSTEMOWE... 4 DEKLARACJA INTRASTAT - INFORMACJE WSTĘPNE...

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WERSJA 13.05.a SYSTIM

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WERSJA 13.05.a SYSTIM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WERSJA 13.05.a SYSTIM 1 Spis treści SYSTIM...1 Rozdział 1. Wstęp...5 1.1 logowanie do systemu...5 Rozdział 2. Handel i Magazyn...7 2.1 Sprzedaż...7 2.1.1 sprzedaż...7 2.1.2 nowa

Bardziej szczegółowo

Platforma zaopatrzeniowa b2b24.pl Podręcznik użytkownika. Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki. b2b24.pl

Platforma zaopatrzeniowa b2b24.pl Podręcznik użytkownika. Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki. b2b24.pl Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki b2b24.pl Platforma zaopatrzeniowa dla przedsiębiorstw Strona 1 z 35 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... 3 2. B2B24.PL... 3 2.1. STRONA GŁÓWNA... 3 2.1.1.

Bardziej szczegółowo

1. Podstawowe wiadomości... 9

1. Podstawowe wiadomości... 9 CRM v. 4.2.8 2 CRM - SPIS TREŚCI: 1. Podstawowe wiadomości... 9 1.1. Ekran... 9 1.1.1. Wygląd i elementy typowego formularza... 9 1.1.2. Pasek narzędziowy... 10 1.2. Podstawowe działania... 11 1.2.1. Klawisze

Bardziej szczegółowo